Lokalförsörjningsplan DNR SLU.ua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalförsörjningsplan 2013. DNR SLU.ua.2013.2.9-2831"

Transkript

1 Lokalförsörjningsplan 2013 DNR SLU.ua

2 Innehåll 1. Sammanfattning Syfte och bakgrund Syfte Bakgrund Förutsättningar och inriktning för SLU:s lokalförsörjning Riktlinjer för lokalförsörjning Ekonomisk utveckling och verksamhetsvolym Dimensionering av lokaler Lokalhyresutveckling per ort Planerad utveckling för campus och övriga etableringar Alnarp Skara Ultuna Umeå Övriga etableringar Sammanfattande tabell över projekt som är under utredning Övriga lokaler Studentbostäder Friställda lokaler och lokaler som återlämnas Udda lokaler Fastighetsförvaltningen Bilaga 1 Hyresavtal, hyresvärdar Bilaga 2 Tillgänglighet och energihushållning Bilaga 3 Underlag för uppgifter och styrande dokument Bilaga 4 Förkortningar och definitioner Bilaga 5 Processer, hantering, regelverk mm Bilaga 6 Situationsplaner SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

3 1. Sammanfattning Lokalförsörjningsplanen anger den långsiktiga inriktningen av SLU:s campus- och lokalutveckling. Planen redovisar också pågående byggnationer och utredningar. SLU genomför för närvarande flera stora nybyggnationer i regi av Akademiska Hus, (AH) till en byggnadskostnad av ca 3,5 miljarder kr, SLU har också genomfört en nybyggnation i egen regi, Lövsta. Byggnationerna färdigställs successivt under perioden Inga ytterligare stora projekt planeras efter Kommande projekt kommer i stor utsträckning bestå av förtätningar och anpassningar i befintliga lokaler. Att styrelsen fastställer planen betyder inte att de projekt som omnämns i planen ska genomföras, utan varje projekt ska beslutas i särskild ordning. Strategiska val är framför allt att skapa ett mer sammanhållet campus i Alnarp och att säga upp byggnader som friställs inom Ultuna campus, främst HVC-Syd, Markvetenskapshuset och SOL-huset. Av betydelse är också möjligheten att av Akademiska hus 2017, köpa stallbyggnaderna tillhörande Veterinärmedicin och Husdjursvetenskapligt Centrum,. I övrigt fortsätter arbetet med att tillgänglighets- och energianpassa de hus som SLU:s verksamhet långsiktigt ska vara kvar i. I tabell 11 redovisas nu pågående utredningar av lokalanpassningar. I arbetet med planen har intervjuer genomförts med dekaner och fakultetsdirektörer samt vicerektor för grundutbildning. 2. Syfte och bakgrund 2.1 Syfte Lokalförsörjning är ett långsiktigt arbete med projekt som är fleråriga och kan innebära avtalstider upp till 20 år. De olika verksamheternas lokalbehov förändras över tiden vilket ställer krav på anpassningar. Lokaler behöver också anpassas för högre krav när det gäller tillgänglighet, energiförbrukning och säkerhet. Förändringarna hanteras i separata projekt och beslut fattas enligt en särskild beslutsordning men för att få en sammanhållen bild av lokalutvecklingen och ange planeringsinriktningen tas detta dokument fram. 2.2 Bakgrund Universitetets lokalutveckling var under början av tjugohundratalets mycket begränsad på grund av en svag ekonomi. Efter den omställning som genomfördes 2004 och 2005 har ekonomin kraftigt förbättrats. Därefter tog planeringen för omvandling av campusområden samt om- och nybyggnationer fart och idag befinner sig SLU mitt i en stor förändring av sitt lokalbestånd. En stor del av ombyggnationerna är framtvingade av arbetsmiljö-, energibesparings-, kvalitets- och tillgänglighetskrav men framför allt styrs förändringen av universitetets vision att vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. SLU har utvecklats från ett stort antal självständiga institutioner mot en allt högre grad av integration där samlokalisering av verksamheter fått allt större betydelse, vilket ställer högre krav på flexibla och anpassningsbara lokaler. Samlokalisering och koncentration är också nödvändig för att effektivt kunna utnyttja allt dyrare utrustning och anläggningar som krävs för en verksamhet av hög internationell klass. Det omfattande tillskottet av nya byggnader som nu sker innebär att SLU har funktionella lokaler för lång tid framöver. Efter år 2015 kommer lokalförändringar framför allt innebära en högre grad av förtätning och anpassningar i befintliga lokaler. I lokalförsörjningsplanen tas endast upp lokaler inhyrda för akademiens behov och inte de av SLU:s fastighetsförvaltning (FFV) externt uthyrda lokalerna eller de som används av den affärsmässiga lantbruksdriften. Dessa lokaler presenteras separat i FFV:s förvaltningsplan. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

4 3. Förutsättningar och inriktning för SLU:s lokalförsörjning 3.1 Riktlinjer för lokalförsörjning Målsättningen för lokalförsörjningen är att: - lokalerna ska vara verksamhetsanpassade och vara så flexibla att de kan anpassas till utvecklingen i verksamheten och klara förändrade behov vad avser antalet och former av arbetsplatser för anställda och studenter, - utvecklingen av SLU:s campus ska av leda till samlokalisering av liknande verksamheter med närhet mellan ämnen, lärare och studenter, - utveckla modellen med centraliserade undervisningslokaler. Undervisning som kräver laboratorier eller annan specialanpassad miljö, ska i så hög utsträckning som möjligt bedrivas i universitetsgemensamma undervisningsmiljöer, - nya byggnader ska uppföras med en långsiktig syn på hållbarhet och med krav på hög energieffektivitet och tillgänglighet, - SLU:s campus ska utgöra en resurs för hela verksamheten vid respektive ort. SLU:s campus utgör också väsentliga resurser för närliggande tätorter och ska utvecklas i samspel med det omgivande samhället. Därutöver styrs lokalförsörjningen av att: - lokalkostnadens andel av SLU:s totala omsättning långsiktigt bör inte överstiga en nivå motsvarande lokalkostnaden vid övriga universitet. Den omvandling som pågår kommer att leda till ökade lokalkostnader och kostnaden får inte öka så att det väsentligt minskar universitetets möjlighet att bedriva forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys, - fakulteter och institutioner ges kostnadsansvar, genom ett internhyressystem, för de lokaler som nyttjas. Universitetet ska ge alla verksamheter rimliga ekonomiska förutsättningar, - kostnaden för friställda lokaler ska vara under 4 procent av universitets samlade lokalkostnader. 3.2 Ekonomisk utveckling och verksamhetsvolym Universitet och högskolesektorn har under senare tid haft en kraftig tillväxt, vilket är naturligt då samhället utvecklas mot mer kunskapsintensiv produktion. Regeringen har i de två senaste forskningspropositionerna gjort stora satsningar inom forskningen, såväl direkta statsanslag till universitet och högskolor som till de statliga forskningsfinansiärerna. Dessa satsningar har påverkat SLU:s ekonomi och möjlighet till tillväxt positivt. Regeringens satsningar inom fortlöpande miljöanalys har fluktuerat de senaste åren. Bedömningen är ändå att verksamheten kommer att ha en tillväxt på längre sikt. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

5 Under de senaste åren har antalet helårsstudenter (hst) vid SLU ökat från cirka hst 2002 till cirka hst Det främsta skälet till ökningen är omläggningen av utbildningarna enligt Bolognamodellen. Förändringen har inneburit att många utbildningar förlängts. SLU har även ökat antalet masterutbildningar vilket också bidragit till att antal hst har ökat de senaste åren. Antalet 20 åringar minskar dock de närmaste åren och därmed minskar behovet av grundutbildning inom sektorn. SLU:s bedömning är att detta kommer att få relativt liten inverkan på SLU:s grundutbildning. Anledningen är att SLU:s studenter dels har en relativt hög ålder och dels att utbildningarna är starkt nischade. Bedömningen är att SLU kan bibehålla antalet studenter på nuvarande nivå eller till och med öka då utbildningarna har en hög attraktionskraft. Målsättningen är att öka utbildningen med 10 procent till SLU har under åren 2008 till 2013 fattat beslut om ett antal större byggnationer. Detta har varit en medveten strategi för att förstärka universitetets infrastruktur. Denna satsning har gjorts med utgångspunkt i att SLU långsiktigt förväntas ha en stark ekonomi och att universitetssektorn fortsatt kommer att ha en stark ekonomi utveckling. Bedömningen för de närmaste åren är däremot att SLU kommer att ha en svag ekonomi och att vissa institutioner kommer att behöva minska verksamhetsvolymen. För att möta denna situation genomför SLU ett lokalförtätningsprojekt för att minska påverkan av institutionernas ökade lokalkostnader. Åtgärden innebär att SLU återlämnar fler byggnader till Akademiska hus, bl. a. Markvetenskapshuset och södra delen av HVC. Dessa två byggnader ligger centralt på Campus Ultuna och har tidigare varit reserverade för att vissa verksamheter skulle kunna flytta dit. Dessa byggnader lämnas tidigast vilket innebär en sänkt hyreskostnad motsvarande 22 mkr. Även på övriga orter pågår arbete med förtätning av verksamheten i syfte att minska lokalkostnaderna Behovet av lokaler kommer alltså att minska de närmaste åren då personalvolymen minskar. På längre sikt beräknas verksamhetsvolymen åter växa och därmed kommer behovet av lokaler öka. I planeringen för respektive campusområde finns markytor för framtida expansion reserverad. Diagram 1: Utveckling av helårsarbetskrafter 2002 till 2020 Som framgår av diagrammet har personalvolymen ökat fram till Volymen kommer att minska fram till 2016 då en svag ökning prognostiseras. Denna ökning bygger på att sektorn och SLU fortsatt har en hög tillväxt. Lokalkostnaderna är relativt höga de kommande åren men på sikt kommer lokalkostnadsökningstakten vara lägre än inflationen. SLU har ett balanserat kapital på 8 procent av omsättningen efter utgången av Därtill finns även oförbrukade bidrag på cirka 800 mnkr inom redovisningsområdena forskning och fortlöpande miljöanalys. Den goda ekonomin förklaras till största delen av SLU:s omställningsarbete under SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

6 perioden vilket innebar att personalvolymen minskade. Den mycket starka ekonomin som följde av personalkostnadsminskningarna har ytterligare förstärkts genom anslagstillskott i forskningspropositionerna och Utifrån SLU:s flerårsprognos har lokalernas andel av den totala kostnadsmassan beräknats. I redovisningen ingår inte kostnader för SLU:s egna fastigheter utan dessa fastigheters kostnader redovisas som avskrivningar, räntor och driftskostnader. I internhyran som debiteras verksamheten ingår SLU:s fastighetskostnader och i diagram 2 nedan ingår även SLU:s fastighetskostnader. Diagram 2: Lokalkostnadernas andel av kostnadsmassan SLU har som mål att lokalkostnadernas andel av totala kostnadsmassan ska ligga i nivå med andra universitet. För de större lärosätena i Sverige utgör lokalkostnaderna procent av den totala kostnaden. Enligt diagram 2 kommer SLU:s lokalkostnader att utgöra cirka 16 procent av kostnadsmassan Universitetets bedömning är att andelen kommer att minska efter 2015 och utgöra cirka procent Som framgår av diagram 2 kommer de relativt stora lokalkostnadsökningarna inte att få särskilt stora effekter på lokalkostnadens andel av de totala kostnaderna. Efter en topp 2015, som beror på dubbla hyror under inflyttning, återgår lokalkostnadsandelen till samma nivå som före besparingarna Den minskning som prognostiseras efter 2016 är en effekt av att lokalkostnaderna ökar mindre än inflationen, men prognosen är beroende av att inga nya omfattande om- och nybyggnationer tillkommer. Ett rimligt antagande torde därför vara att universitetets lokalkostnadsandel kommer att ha ökat något 2020 i förhållande till läget Sett till hela universitetet är bedömningen att storleken av lokalkostnadsandelen endast kommer att ge en mindre försämring av verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Byggnationerna medför dock kortsiktiga ekonomiska förändringar som kan vara besvärliga att möta på institutionsnivå. 3.3 Dimensionering av lokaler Bedömningen av det framtida behovet och dimensioneringen av lokaler har i huvudsak skett tillsammans med verksamheten vid den inledande planeringen av respektive byggprojekt. En analys har då gjorts av det omedelbara behovet samtidigt som en prognos för kommande femårs period tagits fram. Institutionslokalers omfattning har styrts av utveckling och ekonomisk förmåga vid respektive institution. För gemensamma lokaler som restauranger, undervisnings- och servicelokaler har gjorts en samlad bedömning för campusområdet eller verksamhetsorten. Vid den nybyggnation som skett bl.a. i Uppsala sker en effektivisering av lokalytan, från äldre byggnader med t ex stora kontorsrum till mindre kontor. Ett riktmärke för t.ex. ett kontor är ca 9 m 2. För SLU som helhet kan med ovanstående resonemang som grund antas att en viss verksamhetsökning kommer att ske framgent. Det kan innebära en brist på lokaler omkring SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

7 Vid utgången av 2012 hyrde SLU in m 2 lokalarea, varav m 2 från SLU:s FF. Enligt lokalförsörjningsplanens prognos kommer den inhyrda lokalarean (LOA-h) att minska till cirka m 2 år 2016, jämfört med år 2006 då SLU hyrde drygt m 2. Diagram 3: Lokalareans förändring mellan åren lokalarea, m Fram till 2010 har lokalarean successivt minskat (diagram 3). Under år 2011 ökade lokalarean tillfälligt då BioCentrum, Mark-Vatten-Miljöcentrum (MVM) och Lövsta nationellt forskningscentrum färdigställdes. En fortsatt minskning av lokalarean sker trots att byggnaderna för Veterinär- och husdjurscentrum (VHC) och Ulls Hus färdigställs under Lokalhyresutveckling per ort Utvecklingen av genomsnittshyran påverkas främst av andelen nybyggnationer då dessa har en högre hyra än den genomsnittliga hyran. Av tabell 1, framgår att Ultuna campus får den största hyresökningen med 37 procent medan övriga campusområden får en ökning på 5-6 procent. Umeå får en minskning med 5 procent som beror på att det under ombyggnaden av Skogishuset har tillkommit ca 1200 m 2 baracker som inhyrts för tillfällig evakuering av ca 100 personer under byggtiden. Tabell 1: Utveckling av genomsnittshyra (inkl.media) per campus och övriga orter 2011 till 2017 Hyra kr/m 2 Hyra kr/m 2 Förändring Campus Alnarp % Skara % Umeå* % Ultuna % Övriga % Totalt genomsnitt % SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

8 4. Planerad utveckling för campus och övriga etableringar SLU:s lokaler kan delas in i lokaler på fyra större campusområden: Alnarp, Skara, Uppsala, och Umeå samt lokaler på mindre etableringar samt försöksanläggningar och försöksparker. I det följande beskrivs nuläget samt planerna för utveckling av campusområdena med hänvisning till utveckling av enskilda fastigheter och nybyggnationer. Avsnittet avslutas med en prioritering efter angelägenhetsgrad för byggprojekt med kostnader över 2 mnkr. Kraven på förändring av campus har varit olika starka, Alnarp och Ultuna har bedömts vara i större behov av förändring då verksamheterna är placerade i ett sort antal byggnader och spridda över campusområdena. I Alnarp har en visions- och campusplan tagits fram 2012, i vilken den framtida inriktningen anges. För Ultuna pågår en omfattande omvandling av campus med stora byggnationer enligt visionsplanen för området. I Skara finns för närvarande inga större lokalprojekt. Campus i Umeå är tätt integrerat med Umeå universitets campus och expansion sker i första hand i befintlig central byggnad. 4.1 Alnarp Campusområdet som SLU hyr av Akademiska hus är ca 1,2 km 2 stort. I dess södra delar finns den med träd bevuxna Alnarpsparken. Markområdena utanför park och bebyggelse används för olika odlingsförsök där utbildning, studier och forskning bedrivs till viss del. Alnarpsparken och delar av universitetsområdets utgör delvis ett skyddat byggnadsminne. Under de senaste decennierna har en del ombyggnader och förtätningar gjorts, se tabell 2, men fortfarande återstår ett behov av att minska lokalarealen och anpassa lokaler till dagens behov. Campusplanen för Alnarp anger att utvecklingen skall ske främst i det centrala stråket kring Sundsvägen med verksamheten i Alnarpsgården i öster fram till byggnadskomplexet, Horticum, Articum och Vegetum i väster. Målsättningen är koncentration kring stråket och att lämna perifera byggnader. Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap är förlagd till två lokaliseringar med laboratorier i Horticum och övriga delar i Amalienborg. Amalienborg är inte tillgänglighetsanpassat och är ett hus som långsiktigt ska lämnas. Målet är att institutionen skall få en framtida samlad lokalisering. För närvarande inväntas resultatet av LTJ-fakultetens omorganisation och förtätning. Tabell 2: Större huskomplex och totalyta för Alnarp Byggnad Loa-h Grundhyra, tkr Grundhyra kr/m 2 Ombyggt år Vegetum Alnarpsgården Horticum Slottet Articum Agricum Norra dubbelvillan Övriga byggnader* Totalt Alnarp * Tillkommer student- och gästforskarbostäder, m 2 med grundhyra tkr. Friställda lokaler utgör m 2 av det totala lokalbeståndet till en grundhyra av tkr. De student- och gästforskarbostäder som finns på området är beskrivet i avsnitt 5.1. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

9 I bilaga 5 redovisas situationsplan över området Utredningar för större projekt Förtätning Alnarpsgården och Vegetum och Articum Det pågår ett arbete med att utreda möjligheterna att förtäta och samlokalisera de arbetsområden som ingår i LTJ-fakulteten. Det kan bl.a. innebära en omvandlig av gemensamma undervisningslokaler och ritsalar till kontor. Biotronen Biotronen är högteknisk forskningsfacilitet för växtodling under kontrollerade förhållanden. Anläggningen är över 30 år gammal och har akut behov av uppdatering av sin föråldrade odlingsteknik. Dessutom är den gamla tekniken och byggnadens egenskaper mycket energikrävande. Med ny teknik kommer elförbrukningen att minska och värmen kunna återvinnas. Utredning pågår om lokalisering och omfattning. Om erforderliga beslut fattas vid SLU:s styrelsemöte i juni kommer den fortsatta planeringen med framtagande av lokalprogram att starta under sommaren. Tabell 3. Utredningar för projekt som uppskattas ha en totalkostnad över 2 mnkr. Verksamhet/projekt Preliminär sluttid Kostnadsansvar Omfattning, typ av åtgärd Tot kostn inredn o bygg mnkr Alnarpsgården 2014 LTJ-fak Undervisningslokaler anpassas till kontor 15 Articum/Vegetum LTJ-fak Undervisningslokaler anpassas till kontor 10 Biotronen 2015 LTJ-fak Ny byggnad, energieffektiv. 71 * Om förtätning enligt ovan sker i Articum och Alnarpsgården kan ytor frigöras för Sydsvensk skogsvetenskap Utbyggnadsmöjligheter Framtida expansion kan ske genom förtätning i befintliga byggnader och genom nybyggnationer i området kring Vegetum-Horticum och/eller i stråket med Sundsvägen fram till Alnarpsgården. 4.2 Skara Campus Skara utgör i söder en integrerad del av Skara stads äldre bebyggelse och i norr av Brogården, som tidigare utgjort ett brukningscentrum för lantbruk, men som idag har lokaler för undervisning och mindre företagsverksamhet. Campusområdet är ca 0,25 km 2 stort och det förvaltas till största delen av fastighetsbolaget Hemsö. De två större byggnaderna, Undervisningshuset och Forskarhuset, har genomgått större renovering och anpassning och därmed är merparten av lokalerna av god standard och är tillgänglighetsanpassade. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

10 Tabell 4: Större huskomplex och totalyta för Skara LOA-h Grundhyra Grundhyra Ombyggt Byggnad tkr kr/m 2 år Undervisningshuset Forskarhuset Veterinär museet Brogården Övriga byggnader Totalt Skara Friställda lokaler utgör 220 m 2 av det totala lokalbeståndet till en grundhyra av 232 tkr. I bilaga 6 redovisas situationsplan över området Utredningar Tre utbildningsprogram kommer att flyttas från Skara till Ultuna med början under Studenterna på dessa program är basen för SLUs behov av undervisningslokaler på campus i Skara. Samtidigt pågår en utredning kring Skara campus och möjligheterna att utveckla verksamheten tillsammans med andra aktörer utanför SLU. Vilka lokalmässiga konsekvenser dessa förändringar innebär är oklart men en avveckling av Undervisningshuset bedöms som sannolik Utbyggnadsmöjligheter Framtida behov vid en eventuell expansion kan ske genom utveckling av området kring forskningshuset. 4.3 Ultuna Ultuna campus är mycket utspritt och sträcker sig 1,5 km i både öst-västlig och nord-sydlig riktning. Det finns ett antal små institutions- och administrationsbyggnader lokaliserade utanför det nya campusområdet och ett antal institutioner/enheter utanför Ultunaområdet på BMC (Uppsala universitet) och på Kungsängens gård. Såsom campus varit och delvis fortfarande är uppbyggt med långa avstånd begränsas möjligheterna till snabb kommunikation och utnyttjandet av de centrala undervisningslokalerna. Planeringen för campus som den redovisas i visionsplanen, har en mycket tydlig idé om att koncentrera verksamheten till de fyra kvarter som bildas av korsningen mellan Ulls väg och Almas allé. Detta har inneburit en mycket omfattande nybyggnation med syfte att skapa en tät miljö med stora byggnader där likartade verksamheter samlas för att öka interaktionen mellan forskare och ge bättre möjligheter att nyttja gemensamma undervisningslokaler, bibliotek och odlingsfaciliteter. Omvandlingen av campus inleddes 2006 och startade med att NL-fakulteten samlade institutionen för ekologi och institutionen för växtproduktionsekologi till det delvis ombyggda och renoverade Ekologicentrum. Därefter byggdes BioCentrum och Mark-Vatten-Miljöcentrum för NL-fakultetens verksamheter, vilka blev klara för inflyttning År 2009 beslutade styrelsen att bygga Veterinäroch Husdjurscentrum för VH-fakultetens institutioner och Universitetsdjursjukhuset med inflyttning Efter det har styrelsen 2012 beslutat om byggandet av Ulls hus. I den byggnaden kommer NLfakultetens kluster för samhälle och landskap att samlas tillsammans med universitetsadministrationen. Det huset planeras färdigställt under SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

11 Under våren 2013 har institutionen för molekylärbiologi flyttat från lokaler vid Uppsala universitet, Biomedicinskt centrum till Biocentrum Ultuna. Det som sedan kvarstår att infoga i det nya campus Ultuna är de enheter som ligger i Ultunaområdets utkanter. De verksamheterna är Skogens produkter, på södra Ultuna samt Centrum för Biologisk mångfald och Artdatabanken, väster om Dag Hammarskjölds väg. När dessa förändringar är gjorda kommer det ursprungligen 2,25 km 2 stora campusområdet att ha minskat till ca 0,25 km 2, en minskning med 80 procent, se även bilaga 5. Figur 1. Byggnadsutveckling Ultuna campus jämfört med Ultuna campus år Under 2014 kommer Klinikcentrum lämnas, södra delen av Husdjursvetenskapligt centrum och Markvetenskapshuset att tomställas då verksamheten flyttar in i Veterinärmedicinsk och husdjursvetenskapligt centrum. Under 2015 lämnas ytterligare ett antal byggnader som administrationen är placerad i samt SOL-huset och Ekonomihuset. Dessa hyresavtal avslutas i samband med att verksamheten flyttar till nya lokaler. I samband med det bör målet för friställda lokaler uppnås men samtidigt begränsas möjligheten till snabba anpassningar av lokaler när verksamhetens behov förändras. Tabell 5. Större huskomplex och totalyta för Ultuna Byggnad Loa-h Grundhyra, Tkr Grundhyra kr/m 2 Ombyggt år Klinikcentrum Biocentrum HVC MVM Ekologihuset Bibliotek Undervisningshuset övriga byggnader Totalt Ultuna Friställda lokaler utgör m 2 av det totala lokalbeståndet till en grundhyra av tkr. I och med byggandet av VHC tillkommer m 2 med en preliminär hyra om 119 mnkr. Motsvarande för Ulls Hus är m 2 och en hyra om 48 mnkr. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

12 I bilaga 6 redovisas situationsplan över området Större projekt pågående byggnation Ulls väg och Corson Pågående och planerade byggnationer medför också ett investeringsbehov i infrastruktur i form av tekniska anläggningar och försörjningssystem över hela campusområdet och innebär t ex ett nytt ledningsnät för vatten och avlopp. Ulls väg som fungerar som huvudgata inom området får ny karaktär med gång- och cykelbanor på båda sidor och med träd i dubbla rader. Veterinär och husdjursvetenskapligt centrum År 2009 beslutade styrelsen att bygga ett nytt Veterinär- och husdjursvetenskapligt centrum för VHfakultetens institutioner och Universitetsdjursjukhuset (UDS). Färdigställande beräknas till Dessa byggnationer innebär att verksamheter som idag finns i Uppsala universitets lokaler (BMC) och i SLU:s fastighetsförvaltnings lokaler (Kungsängens gård) flyttar in till campus. I den nya VHCbyggnaden placeras också för ett café i entréhallen. Produktion startade under hösten 2010 och inflyttning beräknas ske under Från 2017 ges SLU möjlighet att överta ägandet från AH för stalldelarna av VHC. NL:s kluster för samhälle och landskap samt SLU:s administration, Ulls hus Den 2 mars 2012 fattade styrelsen beslut om uppförande av en ny byggnad på Ultuna, Ull hus. I Ulls hus planeras lokaler avsedda för institutionen för stad och land, institutionen för ekonomi, SLU:s centrala ledning, universitetsadministrationen samt gemensamma undervisningslokaler. I byggnaden inryms även en samlande huvudentré för campusområdet. Inflyttning beräknas ske under sommar Tabell 6. Större projekt med pågående byggnation. Byggnad LOA-h Grundhyra, mnkr* Grundhyra/m 2 Investering inredn/utr. mnkr Färdigt år Pågående byggnation VHC Ultuna torg, Ulls väg, Corson, Kunskapsparken 12* 2014 Ulls Hus * Successiv ökning av hyran från 2010 enligt ramavtal. Från 2014 full hyra med nytt 20-års avtal Utredningar för större projekt Artdatabanken Artdatabanken har sina nuvarande lokaler utanför campusområdet. Målet är att även denna verksamhet ska flyttas in på campus. En programutredning har genomförts för att ta fram underlag för framtida lokalbehov. En anpassning i befintliga tomma lokaler på området är ett alternativ och förtätning i nybyggda lokaler är en annan möjlighet. Skogens produkter Skogens hus med institutionen för skogens produkter ligger även det utanför det nya campus Ultuna. S-fakulteten har beställt en programutredning för att bestämma framtida lokalbehov med ambition att hitta en plats inom campus. Alternativa placeringar i befintliga nya lokaler är under utredning. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

13 Tabell 7. Utredningar för projekt som uppskattas ha en totalkostnad över 2 mnkr. Verksamhet/projekt Preliminär sluttid Kostnadsbärare Omfattning, typ av åtgärd Tot kostn inredn o bygg mnkr Artdatabanken Nya lokaler eller anpassning i 2015 NL-fak befintliga Skogens produkter Samhällsdel och naturvetenskaplig del 2015 S-fak Anpassning i befintliga byggnader 25 till Utbyggnadsmöjligheter Markytan nordväst om korsningen Almas allé och Ulls väg är en framtida expansionsyta för service eller akademisk verksamhet. Nuvarande byggnad på denna yta kommer att rivas efter Ulls hus färdigställande. Vidare kan i en mer avlägsen framtid marken väster om nuvarande ekologihuset bebyggas. För båda dessa områden finns fastställd detaljplan. 4.4 Umeå På Umeå campus är huvuddelen av verksamheten koncentrerad till Skogishuset samt i närliggande byggnader, KBC-huset och Kemihuset, tillsammans med Umeå universitet. SLU måste till viss del anpassa eventuella expansionsplaner till campusområdets huvudsakliga aktör och hyresgäst, Umeå universitet. Målsättningen är att hålla samman verksamheten och i första hand utveckla Skogishuset. Tabell 8: Större huskomplex och totalyta för Umeå Byggnad Loa-h Grundhyra, tkr Grundhyra kr/m 2 Ombyggt år Skogishuset Fysiologihuset Wallenberglab KBC-huset Kemi-huset Övriga byggnader Totalt Umeå Friställda lokaler utgör 924 m 2 av det totala lokalbeståndet till en grundhyra av1 781 tkr. I bilaga 6 redovisas en situationsplan över området Större projekt pågående byggnation. Skogishuset påbyggnad och ombyggnad En om- och tillbyggnad är genomförd med inflyttning våren Byggnationen innebär ett tillskott av ca kontorsarbetsplatser. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

14 Tabell 9. Större projekt med pågående byggnation. Byggnad LOA-h Grundhyra, mnkr Grundhyra/m 2 Investering inredn/utr mnkr Färdigt år Skogishuset påbyggnad Utbyggnadsmöjligheter I det korta perspektivet kan en expansion ske igenom att en oinredd del av Skogishuset anpassas och hyrs in. Blir behoven större är en utbyggnad av huset eller en separat byggnad i närområdet möjligt. Goda möjligheter till expansion finns inom området med reserverade markytor för framtida byggnation. 4.5 Övriga etableringar SLU hyr lokaler på ytterligare ett tjugotal orter och då främst av vår egen Fastighetsförvaltning (FF). I detta avsnitt av Lokalförsörjningsplanen 2013 redovisas endast FF-anläggningar där SLU:s akademi bedriver verksamhet Utredningar för större projekt Grimsö forskningsstation Anläggningen är belägen ca 3,5 mil sydväst om Skinnskatteberg. Grimsö är en viltforskningsstation som till huvuddelen nyttjas av institutionen för ekologi vid NL-fakulteten. För att ersätta övernattningsmöjligheter i en byggnad som lämnats av miljöskäl undersöks nu om övervåningen på ladugården kan byggas om till övernattningsrum. Därutöver finns ett önskemål att ersätta nuvarande slakteri med en modern slaktlokal. En mindre tillgänglighetsanpassning av två byggnader utreds också. Skinnskatteberg, Skogsmästarskolan Anläggningen är belägen ca 6 mil nordväst om Västerås. Här utbildas skogsmästare av S-fakulteten. Behov av yttre renovering och tillgänglighetsanpassningar av byggnaderna föreligger. Huvudbyggnaden med flyglar är byggnadsminnesförklarade vilket innebär särskilda svårigheter med anpassningar. Tillgänglighetsanpassningarna kommer innebära hyresökningar. Utredning pågår också om anpassning av brandskydd i byggnaden. Öregrund, akvatiska resurser Kustlaboratoriet har ett stort behov av förvaringsutrymme av utrustning som används vid fältverksamheten. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

15 Tabell 10. Utredningar för projekt som uppskattas ha en totalkostnad över 2 mnkr i på SLU:s övriga etableringar. Verksamhet/projekt Ekologi, Grimsö forskningsstation Skogsmästarskolan Skinnnskatteberg Preliminär sluttid Kostnadsbärare Omfattning, typ av åtgärd 2014 Ekologi Tot kostn inredn o bygg mnkr Tillgänglighetsanpassning, boende rum för besökare, slakteri 6 Yttre renovering, tillgänglighetsanpassning, brandskyddssäkring S-fak Akvatiska resurser, kustlaboratoriet Öregrund 2014 Akvatiska resurser Nybyggnation, förråd/garage Sammanfattande tabell över projekt som är under utredning I tabell 11 sammanfattas de behov av anpassningar eller nybyggnader som aviserats till avd för infrastruktur. Projekten anges som utredningar och kan innebära lokalkostnadsökningar och investeringar om de genomförs. Underlag tas för närvarande fram och byggnadsåtgärder ska prissättas inför kommande beslut om ev. genomförande. Preliminär sluttid avser genomförande och är angiven i tabell 11 nedan för att ge en uppfattning om hur nära förestående ett genomförande är planerat. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

16 Tabell 11. Utredningar med lokalanpassningar som beräknas överstiga 2 mnkr. Prioritering angiven med 1-3 med 1 som högsta prioritet. Prioritet 1. Angeläget pga. av allvarliga brister och/eller effektivisering av lokalutnyttjande Prioritet 2. Angeläget för verksamheten Prioritet 3. Verksamhetsutvecklande Verksamhet projekt Prel genomförande år Kostnadsansvarig Prioriteringsgrad Tot investering, mkr Varav SLU invest, mkr Varav byggkostn externa fastighetsäg, mkr Grundhyra, tkr Alnarp Alnarpsgården 2014 LTJ-fak Articum/Vegetum* LTJ-fak Biotronen 2015 LTJ-fak Ultuna Artdatabanken 2015 NL-fak Skogens produkter 2015 S-fak Övriga etableringar Ekologi, Grimsö forskningstation 2014 NL-fak * Skogsmästarskolan, skinnskatteberg 2013 S-fak ** Akvatiska resurser 2014 NL-fak 2 3 * Stor del planerat underhåll **Stor del bidragsfinansieras 5. Övriga lokaler Utöver de lokaler som SLU hyr in och i sin tur hyr ut till institutioner och motsvarande för deras verksamhet finns ytterligare lokaler. Dessa lokaler som redovisas nedan är av gemensam karaktär och ett central ansvar för SLU. 5.1 Studentbostäder SLU har genom åren varit engagerat i studenternas boende på flertalet campus huvudsakligen genom att stödja studentbostadsstiftelser och genom att påverka kommuner och andra aktörer. SLU har också i Uppsala blockförhyrt studentboende för att garantera bostäder till utbytesstudenter och från och med hösten 2011 också för betalande mastersstudenter. I och med riksdagens beslut i juni 2010 har universitetet fått möjlighet att under en försöksperiod på fem år aktivt engagera sig i studenternas boende genom att möjliggöra blockförhyrning till alla studenter. SLU skulle alltså kunna teckna långsiktiga hyreskontrakt med avsikt att vidareförhyra studentrum till alla studenter. Detta öppnar för möjligheter att utveckla campusområdena med studentboende. Utbud (tabell 12) och efterfrågan (tabell 13) av studentbostäder varierar stort mellan SLU:s olika orter. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

17 Det finns för närvarande ingen enhetlig hantering av bostadsförmedling till studenter på SLU. I Skara finns, med ett undantag, i dagsläget ingen förmedling. I Skinnskatteberg förmedlar Skogsmästarskolan bostäder till studenter genom att blockförhyra lokaler som ägs av fastighetsförvaltning. I Grimsö sker uthyrningen direkt mellan varje student och institutionen för ekologi som sköter förmedlingen. Uthyrningsverksamheten sköts av, LTJ-fakultetens kansli i Alnarp, Student- och utbildningsservice i Uppsala och i Umeå samt studentkåren i Skinnskatteberg. Behovet av koordinering och enhetlighet på de olika orterna har uppmärksammats och behandlas i de pågående utredningarna. I Alnarp blockförhyr SLU lokaler för studentboende av Akademiska hus och fastighetsförvaltningen. Bostadssituationen är ekonomiskt pressad och medför årliga underskott som täcks av LTJ-fakulteten. Situationen är inte långsiktigt hållbar och möjligheterna till att förbättra bostadssituationen och dess finansiering är under utredning. I Uppsala blockförhyrs rum hos ett antal bostadsaktörer på Ultuna samt i centrala Uppsala. Dessa rum är avsedda för utbytesstudenter och betalande mastersstudenter. Det råder en brist på studentboende i Uppsala. Om SLU kan erbjuda student- och gästforskarbostäder är det sannolikt en fördel för SLU när t.ex. studenter väljer studieämnen och studieort. Hur och var detta ska göras är under utredning med syftet att förstärka campus och minimera de ekonomiska riskerna. Antagning av studenter utanför EU/EES området minskar och samtidigt minskar de svenska ungdomskullarna, vilket gör det svårt att bedöma om dagens bostadsbrist kommer att bestå i Uppsala. I Umeå finns i dagsläget inga blockavtal. Den bostadsförmedling som finns är till utbytesstudenter och SLU förmedlar endast kontakten mellan respektive student och det kommunala bostadsbolaget. Bostadsbristen är inte akut i Umeå. Tabell 12. Redovisning av SLU:s uthyrningsverksamhet av studentbostäder, verksamhetsåret Ort Antal rum Beläggningsgrad cirka (%) Omsättning Alnarp LTJ-fak. Ansvarig instans Grimsö 20-tal Inst. för ekologi Skara Skinnskatteberg Umeå Uppsala Efter behov Skogsmästarskolan, studentkåren S-fak. SUS SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

18 Tabell 13. Antal heltidsstudenter vid höstterminsstart 2012, per ort. Antal studenter hst, och forskarstud 2012 Ort HST FO-stud Uppsala Alnarp Umeå Skara Skinnskatteberg Övrigt Totalt Friställda lokaler och lokaler som återlämnas SLU har sedan början av 2000-talet tillämpat ett regelverk som främjar rörlighet i lokalanvändningen. Det är möjligt för samtliga verksamheter inom SLU att med en uppsägningstid om sex månader, avflytta från en lokal under förutsättning att det interna regelverket för uppsägning uppfylls, se bilaga 5. I de nya byggnader som färdigställs kommer det inte att tillåtas uppsägning enligt regelverket utan respektive fakultet har som beställare av byggnaden ett långvarigt ansvar och medges inte att säga upp lokalerna inom de närmaste 5-10 åren. Från brukarna återlämnade lokaler hanteras på ett kostnadsställe benämnt friställda lokaler och finansieras med särskilt avsatta medel i SLU:s anslagsfördelning och med en mindre delfinansiering via lokaltjänstpåslag på internhyran. Av de m 2 som ingår i SLU:s förhyrning i inledningen av 2012 är m 2 friställda lokaler vilket motsvarar 28 mnkr eller ca 8 procent av en total grundhyra om 367 mnkr (tabell 14). Andelen friställda lokaler har minskat mellan åren 2004 till 2012 och målsättningen är att mängden friställda lokaler ska uppgå vara mindre än 4 procent av den totala inhyrningen efter att omstruktureringen av campus Alnarp och Ultuna genomförts. SLU kommer från 2010 och fram till årsskiftet 2012/2013 att ha lämnat byggnader till ett motsvarande hyresvärde av 51 mnkr i grundhyra. Fram till 2016 kommer ytterligare m 2 till ett hyresvärde av ca 80 mnkr att lämnas tillbaka till fastighetsägarna. Ett arbete har inletts för att undersöka vilka möjligheter som finns att flytta verksamheter och genomföra förtätningar med målsättning att friställa hela byggnader som kan återlämnas till fastighetsägaren och därmed minska lokalkostnaden. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

19 Tabell 14: Grundhyra friställda lokaler jämfört med total grundhyra, mnkr Ort Grundhyra mnkr Friställt mnkr Andel i procent Alnarp 54 6,2 11,5 Skara 7 0,2 2,8 Umeå 42 1,7 4,0 Uppsala ,0 8,2 Övriga orter 20 0,3 0,2 Summa ,4 7,7 Det pågår en process för att utreda möjliga förtätningar i befintliga lokaler med målsättning att SLU ska lämna hela byggnader. 5.3 Udda lokaler Med udda lokaler avses lokaler med en gemensam funktion för SLU:s verksamheter som är svåra att hänföra till en viss nyttjargrupp. Lokalerna finns på SLU:s fyra huvudorter. Mängden lokaler uppgår i nuläget till ca m 2 (tabell 15). Udda lokaler omfattar bland annat restauranger, cafékök, stilla rum för studenter och en gemensamhetsaula per huvudort. Vid Ultuna finns det även en motionshall för studenter och personal och i Alnarp och Skara finns det museer. För restauranger och aulor tillkommer en viss intäkt. SLU har för närvarande tre tecknade avtal med restauratörer för restauranglokaler i Alnarp och Ultuna med ett gemensamt åtagande för ny- och reinvestering i lokalen samt visst underhåll. På grund av centraliseringen vid Campus Ultuna kommer SLU att lämna restaurangen på norra gärdet (2014) bredvid SVA som ersätts av ny restaurang i Logen på centrala campus. Denna restaurang kommer även att ha en filial i VHC med caféservering. I Skogishuset, Umeå, flyttas restaurangen till nya lokaler Dessa satsningar innebär att kostnaden för udda lokaler kommer att öka från dagens 12,7 mnkr till ca 15 mnkr SLU har en gemensam aula på varje huvudort och arean för dessa lokaler uppgår till ca m 2. I och med att lokalkostnaderna för dessa redovisas som gemensamhetslokal följer också ansvaret för re- och nyinvesteringar i inredning och utrustning. En upprustning av teknik och inredning har skett under de senaste åren på samtliga huvudorter. För uthyrning av aulor och restauranger får SLU en mindre intäkt som dock inte täcker dessa lokalers kostnader varför resterande kostnad finansieras av anslag. I Alnarp finns ett hovslagarmuseum och ett lantbruksmuseum. Dessa driv av ideella krafter. I Skara finns ett veterinärmuseum som också sköts av en förening. Tabell 15: Udda lokalers grundhyra och verksamhetsyta per ort Ort Loa-h Grundhyra, tkr Alnarp Skara Umeå Ultuna Totalt SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

20 6. Fastighetsförvaltningen SLU:s fastighetsförvaltning förvaltar fastigheter på 28 olika orter/platser runt om i Sverige. Fastighetsinnehavet omfattar 110 registerfastigheter med en total markareal om ca hektar, ca 430 byggnader om totalt ca kvm. Av byggnaderna uthyres totalt 75 %, varav 55 % uthyres internt och 20 % externt. Av åker- och betesarealen är i dagsläget nära 48 % försökspåverkad. I lokalförsörjningsplanen tas bara upp de lokaler som SLUs akademi nyttjar. Det totala beståndet och verksamheten FF bedriver redovisas i separat affärsplan. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Dnr SLU ua 2014.2.9-4176. Lokalförsörjningsplan för SLU. 2015-2017 enligt styrelsens beslut den 6 november 2014.

Dnr SLU ua 2014.2.9-4176. Lokalförsörjningsplan för SLU. 2015-2017 enligt styrelsens beslut den 6 november 2014. Dnr SLU ua 2014.2.9-4176 Lokalförsörjningsplan för SLU 2015-2017 enligt styrelsens beslut den 6 november 2014. Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Syfte och bakgrund... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Bakgrund...

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lokalförsörjningsplan 2011 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2011 2 FÖRORD... 4 1. Bakgrund... 7 2. Inriktning för SLU:s lokalförsörjning... 8 2.1 Dimensionering av lokaler... 8 3. Utveckling

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua /08 Internrevisionen

Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua /08 Internrevisionen Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua 2008-06-17 10-2113/08 Internrevisionen Bilaga till internrevisionens beslut Dnr SLU ua 10-2113/08 Lokalförsörjning 2 Sammanfattning SLU står inför den största

Läs mer

Uppsägning av lokaler (interna upplåtelser)

Uppsägning av lokaler (interna upplåtelser) 1(2) SLU ua 2015.2.9-628 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Avdelningen för

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola

Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola Inledning I lokalförsörjningsplanen fastställer högskolestyrelsen årligen högskolans övergripande strategi för lokalplaneringen. Planen är avsedd

Läs mer

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler Avdelningen för infrastruktur 2011-11-01 Dnr SLU ua Fe.2011.2.4.4-3581 Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler INNEHÅLL 1. Bakgrund 1.1 Uppdrag 1.2 Avgift för nyttjande

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal

Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal Planeringsavdelningen [Ev. kompletterande text, t.ex. beslutsfattare] PROMEMORIA SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.1-1616 2016-11-08 Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 3 2016 Sammanfattning SLU:s resultat

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

SLU:s budget för år 2009

SLU:s budget för år 2009 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Ledningskansliet BESLUT Dnr SLU ua 14-3919/08 2008-12-16 1 SLU:s budget för år 2009 Enligt sändlista Beslut SLU:s styrelse beslutar: Ärendet att fastställa SLU:s budget för

Läs mer

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Planeringsavdelningen 2014-11-12 Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 1. Inledning Inför 2015 införs nya riktlinjer för fördelning av universitets-

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Större händelser som påverkar ekonomin:

Större händelser som påverkar ekonomin: 1(11) Dnr SLU ua 2014.1.1.1-1650 Planeringsavdelningen Lasse Thorell PROMEMORIA 2015-02-10 Ekonomisk uppföljning efter kvartal 4 2014 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen SLU:s resultat efter fjärde

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 2008-11-12 BESLUT Dnr LiU-2008/03932 Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2008-2013 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala Arvid Uggla, Oslo 28 jan 2008 VH-fakulteten rustar för framtiden Veterinärmedicin och husdjursvetenskap inom samma fakultet 2004 Ny institutionsstruktur

Läs mer

Internhyresregler för Region Halland

Internhyresregler för Region Halland 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-12 RS110268 Lars-Anders Rothman, Ekonomidirektör Ekonomi och Finans 070-5704755 Lars-anders.rothman@regionhalland.se Internhyresregler för Region Halland 2(6) 1 INLEDNING

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Föreskrift avseende intern upplåtelse av lokal inom universitetet

Föreskrift avseende intern upplåtelse av lokal inom universitetet BESLUT 1 BY 2010/28 Rektor Föreskrift avseende intern upplåtelse av lokal inom universitetet Bakgrund Universitetets system för lokalupplåtelser och internhyror har varit i bruk i ca fjorton år. Besluten

Läs mer

Större händelser som påverkar ekonomin:

Större händelser som påverkar ekonomin: 1(4) Dnr SLU ua Planeringsavdelningen Lasse Thorell PROMEMORIA 2015-04-24 Kostnadsuppföljning efter kvartal 1 2015 Uppföljning efter första kvartalet bygger inte på något bokslut, varför endast en översiktlig

Läs mer

en kunskapsmiljö för hållbar

en kunskapsmiljö för hållbar en kunskapsmiljö för hållbar f o r s k n i n g och u t b i l d n i n g BioCentrum Shaping the future Den fysiska närheten mellan verksamheterna ska leda till fruktbara samarbeten inom forskning, utbildning

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

en kunskapsmiljö för hållbar

en kunskapsmiljö för hållbar en kunskapsmiljö för hållbar f o r s k n i n g och u t b i l d n i n g Mark-Vatten-MiljöCentrum Shaping the future Mark-Vatten-Miljöcentrum består av tre institutioner inom fakulteten för naturresurser

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e)

Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Sveriges lantbruksuniversitet Styrelsen BESLUT 2009-12-17 Enligt sändlista Dnr SLU 14-1645/09 Exp: 2009-12-18 Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Styrelsen beslutar

Läs mer

STATLIGA MYNDIGHETERS LOKALER UTVECKLING AV LOKALHYROR OCH AREOR

STATLIGA MYNDIGHETERS LOKALER UTVECKLING AV LOKALHYROR OCH AREOR STATLIGA MYNDIGHETERS LOKALER UTVECKLING AV LOKALHYROR OCH AREOR 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Statliga myndigheters lokaler utveckling av lokalhyror och areor...3 Inledning...3 Den samlade bilden...3 Hyreskostnadsutveckling

Läs mer

Omstrukturering inom Hornstulls servicehus

Omstrukturering inom Hornstulls servicehus SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE. SID 1 (5) 2012-10-02 Handläggare: Gunilla Jalmarsson Telefon: 08-508 12 311 Till Stadsdelsnämnden 2012-10-25 Omstrukturering

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2006-2011

Lokalförsörjningsplan för perioden 2006-2011 2006-11-28 BESLUT Dnr LiU 1152/06-70 Lokalförsörjningsplan för perioden 2006-2011 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2006-2011 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION BAKGRUND Just nu pågår åtta olika utredningar inom Högskolan Dalarna för att allsidigt belysa konsekvenser och förutsättningar avseende verksamhetens

Läs mer

RIKTLINJER FINANSIERINGSFORMER OCH DEFINITIONER

RIKTLINJER FINANSIERINGSFORMER OCH DEFINITIONER Lotta Selander och Anneli Morberg RIKTLINJER FINANSIERINGSFORMER OCH DEFINITIONER Finansiär av lokalprojektet Projektledarkostnad finansiering via Skede Annan finansiering * Definition Gemensam anslagsfinansiering

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2015.1.1.1-4479 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun

Bostads- och markförsörjningsprogram 2013-2026 för Lomma kommun Sidan 1 av 7 Södra kommundelen Vinstorp Utbyggnadsprogram/tidplan/kommmentar/förslag Vinstorpskolan kommer inte att behövas för skoländamål när Karstorpskolan är helt utbyggd, och kan därför komma att

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakulteten

Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakulteten Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Dokumentnamn Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakultetten Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2009-04-01

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala ISO ISO 14001

Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala ISO ISO 14001 Universitetsledningen, Universitetsadministrationen, SLU-biblioteket i, har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS -EN vad gäller: has an environmental management system that fulfils the

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

INVESTERINGSPLAN 2017 ( )

INVESTERINGSPLAN 2017 ( ) Tandvårdsstyrelsen 2016-12-21 1(6) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2016-12-06 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 295-2016 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till

Läs mer

Socialnämndens lokalförsörjningsplan 2016

Socialnämndens lokalförsörjningsplan 2016 Socialnämndens lokalförsörjningsplan 2016 Sammanfattning Förändringen av förvaltningslokalerna på Sidenvägen 7 D är påbörjad och om- och tillbyggnationen kommer avslutas i november 2016. Boendeverksamheterna

Läs mer

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 2007-04-11 1(26) Interna spelregler Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 Se även Kommunstyrelsens delegationsordning avseende beslut för att hyra internt

Läs mer

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 1:2014 MDH /14

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 1:2014 MDH /14 Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2014-02-17 Möte nr 1:2014 MDH 1.1-92/14 12 Lokalförsörjningsplan 2014-2017 Beslut Högskolestyrelsen beslutar - att fastställa lokalförsörjningsplan 2014-2017 enligt

Läs mer

Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet

Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 71 Dnr PS 2012-0048 Genomförande tillbyggnad av Rudbecklaboratoriet Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

Ekonomisk uppföljning efter kvartal samt prognos för den ekonomiska utvecklingen

Ekonomisk uppföljning efter kvartal samt prognos för den ekonomiska utvecklingen 1(7) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-1897 Ledningskansliet Lasse Thorell PROMEMORIA 2013-10-28 Ekonomisk uppföljning efter kvartal 3 2013 samt prognos för den ekonomiska utvecklingen SLU redovisar efter tredje kvartalet

Läs mer

Lokalförsörjning 3, Egendomsförvaltningen

Lokalförsörjning 3, Egendomsförvaltningen SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Styrelsen BESLUT Dnr SLU ua 10-1013/09 2009-04-28 Exp. den Rektor Lokalförsörjning 3, Egendomsförvaltningen Beslut Ärendet Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens

Läs mer

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge + TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-04-01 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 1(6) LS 0804-0345 Landstingsstyrelsens Strategiska utskott Förslag utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende

Flytt av förvaltningskontor till Farsta Centrum - genomförandeärende ÄLDREFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR UTBILDNING OCH ADMINISTRATION ÄN DNR 40402-433/2013 SOF SID 1 (7) 2013-10-02 SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN Handläggare: Patrik Simonsson Telefon: 08-508

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

BESLUT l (4) Genomförandebeslut för ombyggnation av lokaler för administrativ verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

BESLUT l (4) Genomförandebeslut för ombyggnation av lokaler för administrativ verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge I OC u m. 2015-11-26 - ÄRENDE 07 ] BESLUT l (4) \färoen FÖR VÄRDEN 2015-10-21 LOC 1304-0665 Projektnr: 94103577 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ombyggnation av lokaler för administrativ verksamhet

Läs mer

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Universitetsadministrationen Dnr SLU ua 10-1042/09 Personalenheten 2009-05-25 Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Den övergripande inriktningen för SLU:s Lika villkorsarbete finns

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Bilaga 1 Bakgrund I nuläget arbetar projektgruppen med planeringsarbete inom etapperna D/E (Akuten, BFM, IVA, DKE och Sterilcentralen) och B (Psykiatrin).

Läs mer

Genomförande av ombyggnad av M1/M2

Genomförande av ombyggnad av M1/M2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 53 Genomförande av ombyggnad av M1/M2 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr PS 2013-0029

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3

Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt Vallgården 3 Stadskontoret 1(6) Datum 2006-10-27 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen Äldre- och omsorgsnämndens begäran om utökad ram för ökade hyreskostnader för ett ombyggt

Läs mer

Nya kommunlokaler i Mörby centrum

Nya kommunlokaler i Mörby centrum 1(6) Kommunstyrelsen Nya kommunlokaler i Mörby centrum Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2016 60 att fastställa projektdirektiv för den fortsatta arbets- och beslutsprocessen gällande nya kommunlokaler

Läs mer

STRÄNGNÄS KOMMUN POLICY FÖR STYRNING AV LOKALFRÅGOR

STRÄNGNÄS KOMMUN POLICY FÖR STYRNING AV LOKALFRÅGOR STRÄNGNÄS KOMMUN POLICY FÖR STYRNING AV LOKALFRÅGOR Revidering med anledning av att fastighetsförvaltningen samordnas i Strängnäs Bostads och Kommunfastigheter AB INNEHÅLL Kommunens policy och styrning

Läs mer

Lokalbehovsinventering 2014 2018 för verksamheter underställda Driftnämnden Öppen specialiserad vård

Lokalbehovsinventering 2014 2018 för verksamheter underställda Driftnämnden Öppen specialiserad vård Lokalbehovsinventering 2014 2018 för verksamheter underställda Driftnämnden Öppen specialiserad vård Beslut Driftnämnden Öppen specialiserad vård 2013-05-28 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Vår lokalpolicy. Policy

Vår lokalpolicy. Policy Policy Vår lokalpolicy Aktiv lokalförsörjning Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning och förvaltning tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden. Beslutad av:

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2015 samt för budget- och verksamhetsplanering 2016. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2016. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

INVESTERINGSPLAN 2016 ( )

INVESTERINGSPLAN 2016 ( ) Tandvårdsstyrelsen 2015-12-16 1(6) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2015-11-30 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 30-2015 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Inhyrning från Akademiska hus av Campus Konradsberg. Genomförandebeslut

Inhyrning från Akademiska hus av Campus Konradsberg. Genomförandebeslut Pontus Werlinder Utvecklingsavdelningen 08-508 270 59 pontus.werlinder@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-04-16 Inhyrning från Akademiska hus av Campus Konradsberg. Genomförandebeslut Förslag till

Läs mer

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten KS 08.596 Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03

Läs mer

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 4 5.1

Läs mer

SLU:s budget för år 2012

SLU:s budget för år 2012 Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn SLU:s budget för år 2012 Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2011-12-14 Styrelsen SLU.ua.Fe.2011.1.4-3915 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Lägesrapport över investeringsbehov 2013-2016

Lägesrapport över investeringsbehov 2013-2016 1(4) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-1965 Ledningskansliet Lasse Thorell PROMEMORIA 2013-04-15 Styrelsen Lägesrapport över investeringsbehov 2013-2016 Detta är en sammanställning över investeringar i anläggningstillgångar

Läs mer

Budgetinstruktion för år 2014

Budgetinstruktion för år 2014 1(3) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4916 Exp. den: 8/11-13/JÖ STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare:

Läs mer

Frågeställningen. Exploateringspotential för skilda verksamheter (kontor, handel/service, industri/lager) och områden.

Frågeställningen. Exploateringspotential för skilda verksamheter (kontor, handel/service, industri/lager) och områden. 1 Frågeställningen Exploateringspotential för skilda verksamheter (kontor, handel/service, industri/lager) och områden. Matchning av potentiellt utbud enligt exploateringspotential mot den efterfrågan

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Bostadsbolagets kontor kl. 09.00 12.00 Sammanträde nr 7 ande: Lars Björling, ordf Håkan Olovsson Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

REDOVISNING AV LOKALKOSTNADER

REDOVISNING AV LOKALKOSTNADER Rekommendationer för REDOVISNING AV LOKALKOSTNADER ett komplement till SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor INNEHÅLL sid 1. Inledning 2 2. Bakgrund 2 3. Modeller

Läs mer

Nyinhyrning och omflyttning för arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter

Nyinhyrning och omflyttning för arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter Arbetsmarknadsförvaltningen Ekonomistaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-06-02 Handläggare Martin Thor Telefon: 08-508 35 525 Till Arbetsmarknadsnämnden den 14 juni 2016 Ärende 9 Nyinhyrning och omflyttning

Läs mer

Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU

Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU 1(14) Dnr SLU ua 2013.2.9-1191 Exp. den: 27/3-12/JL STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektör Avdelning/kansli: Avdelningen

Läs mer

Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan

Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan Dnr 2013-08-12 Marie Hallsten-Eriksson fastighetskoordinator Tel. 0470-415 43 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ombyggnad av Bokelundskolan till ny förskola i Centrumområdet Fortsatt projektering och anbudsförfrågan

Läs mer

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund MISSIV 2012-03-09 LJ2012/322 Landstingets kansli Kansliavdelning Siw Kullberg Landstingsstyrelsen Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund Bakgrund Landstingets kansli, IT-centrum

Läs mer

Förslag till genomförandebeslut om uppförande av kök, matsal och undervisningslokaler i Örbyskolan

Förslag till genomförandebeslut om uppförande av kök, matsal och undervisningslokaler i Örbyskolan Utbildningsförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-06-20 Handläggare Thomas Björk Telefon: 08-508 33 847 Till Utbildningsnämnden 2013-08-22 Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta

Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta 2016-10-27 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2016/828 Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Utveckling av särskilt boende för äldre i Älta Förslag till beslut Kommunstyrelsens verksamhetsutskott ger Välfärd samhällsservice

Läs mer