Lokalförsörjningsplan DNR SLU.ua

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalförsörjningsplan 2013. DNR SLU.ua.2013.2.9-2831"

Transkript

1 Lokalförsörjningsplan 2013 DNR SLU.ua

2 Innehåll 1. Sammanfattning Syfte och bakgrund Syfte Bakgrund Förutsättningar och inriktning för SLU:s lokalförsörjning Riktlinjer för lokalförsörjning Ekonomisk utveckling och verksamhetsvolym Dimensionering av lokaler Lokalhyresutveckling per ort Planerad utveckling för campus och övriga etableringar Alnarp Skara Ultuna Umeå Övriga etableringar Sammanfattande tabell över projekt som är under utredning Övriga lokaler Studentbostäder Friställda lokaler och lokaler som återlämnas Udda lokaler Fastighetsförvaltningen Bilaga 1 Hyresavtal, hyresvärdar Bilaga 2 Tillgänglighet och energihushållning Bilaga 3 Underlag för uppgifter och styrande dokument Bilaga 4 Förkortningar och definitioner Bilaga 5 Processer, hantering, regelverk mm Bilaga 6 Situationsplaner SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

3 1. Sammanfattning Lokalförsörjningsplanen anger den långsiktiga inriktningen av SLU:s campus- och lokalutveckling. Planen redovisar också pågående byggnationer och utredningar. SLU genomför för närvarande flera stora nybyggnationer i regi av Akademiska Hus, (AH) till en byggnadskostnad av ca 3,5 miljarder kr, SLU har också genomfört en nybyggnation i egen regi, Lövsta. Byggnationerna färdigställs successivt under perioden Inga ytterligare stora projekt planeras efter Kommande projekt kommer i stor utsträckning bestå av förtätningar och anpassningar i befintliga lokaler. Att styrelsen fastställer planen betyder inte att de projekt som omnämns i planen ska genomföras, utan varje projekt ska beslutas i särskild ordning. Strategiska val är framför allt att skapa ett mer sammanhållet campus i Alnarp och att säga upp byggnader som friställs inom Ultuna campus, främst HVC-Syd, Markvetenskapshuset och SOL-huset. Av betydelse är också möjligheten att av Akademiska hus 2017, köpa stallbyggnaderna tillhörande Veterinärmedicin och Husdjursvetenskapligt Centrum,. I övrigt fortsätter arbetet med att tillgänglighets- och energianpassa de hus som SLU:s verksamhet långsiktigt ska vara kvar i. I tabell 11 redovisas nu pågående utredningar av lokalanpassningar. I arbetet med planen har intervjuer genomförts med dekaner och fakultetsdirektörer samt vicerektor för grundutbildning. 2. Syfte och bakgrund 2.1 Syfte Lokalförsörjning är ett långsiktigt arbete med projekt som är fleråriga och kan innebära avtalstider upp till 20 år. De olika verksamheternas lokalbehov förändras över tiden vilket ställer krav på anpassningar. Lokaler behöver också anpassas för högre krav när det gäller tillgänglighet, energiförbrukning och säkerhet. Förändringarna hanteras i separata projekt och beslut fattas enligt en särskild beslutsordning men för att få en sammanhållen bild av lokalutvecklingen och ange planeringsinriktningen tas detta dokument fram. 2.2 Bakgrund Universitetets lokalutveckling var under början av tjugohundratalets mycket begränsad på grund av en svag ekonomi. Efter den omställning som genomfördes 2004 och 2005 har ekonomin kraftigt förbättrats. Därefter tog planeringen för omvandling av campusområden samt om- och nybyggnationer fart och idag befinner sig SLU mitt i en stor förändring av sitt lokalbestånd. En stor del av ombyggnationerna är framtvingade av arbetsmiljö-, energibesparings-, kvalitets- och tillgänglighetskrav men framför allt styrs förändringen av universitetets vision att vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. SLU har utvecklats från ett stort antal självständiga institutioner mot en allt högre grad av integration där samlokalisering av verksamheter fått allt större betydelse, vilket ställer högre krav på flexibla och anpassningsbara lokaler. Samlokalisering och koncentration är också nödvändig för att effektivt kunna utnyttja allt dyrare utrustning och anläggningar som krävs för en verksamhet av hög internationell klass. Det omfattande tillskottet av nya byggnader som nu sker innebär att SLU har funktionella lokaler för lång tid framöver. Efter år 2015 kommer lokalförändringar framför allt innebära en högre grad av förtätning och anpassningar i befintliga lokaler. I lokalförsörjningsplanen tas endast upp lokaler inhyrda för akademiens behov och inte de av SLU:s fastighetsförvaltning (FFV) externt uthyrda lokalerna eller de som används av den affärsmässiga lantbruksdriften. Dessa lokaler presenteras separat i FFV:s förvaltningsplan. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

4 3. Förutsättningar och inriktning för SLU:s lokalförsörjning 3.1 Riktlinjer för lokalförsörjning Målsättningen för lokalförsörjningen är att: - lokalerna ska vara verksamhetsanpassade och vara så flexibla att de kan anpassas till utvecklingen i verksamheten och klara förändrade behov vad avser antalet och former av arbetsplatser för anställda och studenter, - utvecklingen av SLU:s campus ska av leda till samlokalisering av liknande verksamheter med närhet mellan ämnen, lärare och studenter, - utveckla modellen med centraliserade undervisningslokaler. Undervisning som kräver laboratorier eller annan specialanpassad miljö, ska i så hög utsträckning som möjligt bedrivas i universitetsgemensamma undervisningsmiljöer, - nya byggnader ska uppföras med en långsiktig syn på hållbarhet och med krav på hög energieffektivitet och tillgänglighet, - SLU:s campus ska utgöra en resurs för hela verksamheten vid respektive ort. SLU:s campus utgör också väsentliga resurser för närliggande tätorter och ska utvecklas i samspel med det omgivande samhället. Därutöver styrs lokalförsörjningen av att: - lokalkostnadens andel av SLU:s totala omsättning långsiktigt bör inte överstiga en nivå motsvarande lokalkostnaden vid övriga universitet. Den omvandling som pågår kommer att leda till ökade lokalkostnader och kostnaden får inte öka så att det väsentligt minskar universitetets möjlighet att bedriva forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys, - fakulteter och institutioner ges kostnadsansvar, genom ett internhyressystem, för de lokaler som nyttjas. Universitetet ska ge alla verksamheter rimliga ekonomiska förutsättningar, - kostnaden för friställda lokaler ska vara under 4 procent av universitets samlade lokalkostnader. 3.2 Ekonomisk utveckling och verksamhetsvolym Universitet och högskolesektorn har under senare tid haft en kraftig tillväxt, vilket är naturligt då samhället utvecklas mot mer kunskapsintensiv produktion. Regeringen har i de två senaste forskningspropositionerna gjort stora satsningar inom forskningen, såväl direkta statsanslag till universitet och högskolor som till de statliga forskningsfinansiärerna. Dessa satsningar har påverkat SLU:s ekonomi och möjlighet till tillväxt positivt. Regeringens satsningar inom fortlöpande miljöanalys har fluktuerat de senaste åren. Bedömningen är ändå att verksamheten kommer att ha en tillväxt på längre sikt. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

5 Under de senaste åren har antalet helårsstudenter (hst) vid SLU ökat från cirka hst 2002 till cirka hst Det främsta skälet till ökningen är omläggningen av utbildningarna enligt Bolognamodellen. Förändringen har inneburit att många utbildningar förlängts. SLU har även ökat antalet masterutbildningar vilket också bidragit till att antal hst har ökat de senaste åren. Antalet 20 åringar minskar dock de närmaste åren och därmed minskar behovet av grundutbildning inom sektorn. SLU:s bedömning är att detta kommer att få relativt liten inverkan på SLU:s grundutbildning. Anledningen är att SLU:s studenter dels har en relativt hög ålder och dels att utbildningarna är starkt nischade. Bedömningen är att SLU kan bibehålla antalet studenter på nuvarande nivå eller till och med öka då utbildningarna har en hög attraktionskraft. Målsättningen är att öka utbildningen med 10 procent till SLU har under åren 2008 till 2013 fattat beslut om ett antal större byggnationer. Detta har varit en medveten strategi för att förstärka universitetets infrastruktur. Denna satsning har gjorts med utgångspunkt i att SLU långsiktigt förväntas ha en stark ekonomi och att universitetssektorn fortsatt kommer att ha en stark ekonomi utveckling. Bedömningen för de närmaste åren är däremot att SLU kommer att ha en svag ekonomi och att vissa institutioner kommer att behöva minska verksamhetsvolymen. För att möta denna situation genomför SLU ett lokalförtätningsprojekt för att minska påverkan av institutionernas ökade lokalkostnader. Åtgärden innebär att SLU återlämnar fler byggnader till Akademiska hus, bl. a. Markvetenskapshuset och södra delen av HVC. Dessa två byggnader ligger centralt på Campus Ultuna och har tidigare varit reserverade för att vissa verksamheter skulle kunna flytta dit. Dessa byggnader lämnas tidigast vilket innebär en sänkt hyreskostnad motsvarande 22 mkr. Även på övriga orter pågår arbete med förtätning av verksamheten i syfte att minska lokalkostnaderna Behovet av lokaler kommer alltså att minska de närmaste åren då personalvolymen minskar. På längre sikt beräknas verksamhetsvolymen åter växa och därmed kommer behovet av lokaler öka. I planeringen för respektive campusområde finns markytor för framtida expansion reserverad. Diagram 1: Utveckling av helårsarbetskrafter 2002 till 2020 Som framgår av diagrammet har personalvolymen ökat fram till Volymen kommer att minska fram till 2016 då en svag ökning prognostiseras. Denna ökning bygger på att sektorn och SLU fortsatt har en hög tillväxt. Lokalkostnaderna är relativt höga de kommande åren men på sikt kommer lokalkostnadsökningstakten vara lägre än inflationen. SLU har ett balanserat kapital på 8 procent av omsättningen efter utgången av Därtill finns även oförbrukade bidrag på cirka 800 mnkr inom redovisningsområdena forskning och fortlöpande miljöanalys. Den goda ekonomin förklaras till största delen av SLU:s omställningsarbete under SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

6 perioden vilket innebar att personalvolymen minskade. Den mycket starka ekonomin som följde av personalkostnadsminskningarna har ytterligare förstärkts genom anslagstillskott i forskningspropositionerna och Utifrån SLU:s flerårsprognos har lokalernas andel av den totala kostnadsmassan beräknats. I redovisningen ingår inte kostnader för SLU:s egna fastigheter utan dessa fastigheters kostnader redovisas som avskrivningar, räntor och driftskostnader. I internhyran som debiteras verksamheten ingår SLU:s fastighetskostnader och i diagram 2 nedan ingår även SLU:s fastighetskostnader. Diagram 2: Lokalkostnadernas andel av kostnadsmassan SLU har som mål att lokalkostnadernas andel av totala kostnadsmassan ska ligga i nivå med andra universitet. För de större lärosätena i Sverige utgör lokalkostnaderna procent av den totala kostnaden. Enligt diagram 2 kommer SLU:s lokalkostnader att utgöra cirka 16 procent av kostnadsmassan Universitetets bedömning är att andelen kommer att minska efter 2015 och utgöra cirka procent Som framgår av diagram 2 kommer de relativt stora lokalkostnadsökningarna inte att få särskilt stora effekter på lokalkostnadens andel av de totala kostnaderna. Efter en topp 2015, som beror på dubbla hyror under inflyttning, återgår lokalkostnadsandelen till samma nivå som före besparingarna Den minskning som prognostiseras efter 2016 är en effekt av att lokalkostnaderna ökar mindre än inflationen, men prognosen är beroende av att inga nya omfattande om- och nybyggnationer tillkommer. Ett rimligt antagande torde därför vara att universitetets lokalkostnadsandel kommer att ha ökat något 2020 i förhållande till läget Sett till hela universitetet är bedömningen att storleken av lokalkostnadsandelen endast kommer att ge en mindre försämring av verksamhetens ekonomiska förutsättningar. Byggnationerna medför dock kortsiktiga ekonomiska förändringar som kan vara besvärliga att möta på institutionsnivå. 3.3 Dimensionering av lokaler Bedömningen av det framtida behovet och dimensioneringen av lokaler har i huvudsak skett tillsammans med verksamheten vid den inledande planeringen av respektive byggprojekt. En analys har då gjorts av det omedelbara behovet samtidigt som en prognos för kommande femårs period tagits fram. Institutionslokalers omfattning har styrts av utveckling och ekonomisk förmåga vid respektive institution. För gemensamma lokaler som restauranger, undervisnings- och servicelokaler har gjorts en samlad bedömning för campusområdet eller verksamhetsorten. Vid den nybyggnation som skett bl.a. i Uppsala sker en effektivisering av lokalytan, från äldre byggnader med t ex stora kontorsrum till mindre kontor. Ett riktmärke för t.ex. ett kontor är ca 9 m 2. För SLU som helhet kan med ovanstående resonemang som grund antas att en viss verksamhetsökning kommer att ske framgent. Det kan innebära en brist på lokaler omkring SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

7 Vid utgången av 2012 hyrde SLU in m 2 lokalarea, varav m 2 från SLU:s FF. Enligt lokalförsörjningsplanens prognos kommer den inhyrda lokalarean (LOA-h) att minska till cirka m 2 år 2016, jämfört med år 2006 då SLU hyrde drygt m 2. Diagram 3: Lokalareans förändring mellan åren lokalarea, m Fram till 2010 har lokalarean successivt minskat (diagram 3). Under år 2011 ökade lokalarean tillfälligt då BioCentrum, Mark-Vatten-Miljöcentrum (MVM) och Lövsta nationellt forskningscentrum färdigställdes. En fortsatt minskning av lokalarean sker trots att byggnaderna för Veterinär- och husdjurscentrum (VHC) och Ulls Hus färdigställs under Lokalhyresutveckling per ort Utvecklingen av genomsnittshyran påverkas främst av andelen nybyggnationer då dessa har en högre hyra än den genomsnittliga hyran. Av tabell 1, framgår att Ultuna campus får den största hyresökningen med 37 procent medan övriga campusområden får en ökning på 5-6 procent. Umeå får en minskning med 5 procent som beror på att det under ombyggnaden av Skogishuset har tillkommit ca 1200 m 2 baracker som inhyrts för tillfällig evakuering av ca 100 personer under byggtiden. Tabell 1: Utveckling av genomsnittshyra (inkl.media) per campus och övriga orter 2011 till 2017 Hyra kr/m 2 Hyra kr/m 2 Förändring Campus Alnarp % Skara % Umeå* % Ultuna % Övriga % Totalt genomsnitt % SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

8 4. Planerad utveckling för campus och övriga etableringar SLU:s lokaler kan delas in i lokaler på fyra större campusområden: Alnarp, Skara, Uppsala, och Umeå samt lokaler på mindre etableringar samt försöksanläggningar och försöksparker. I det följande beskrivs nuläget samt planerna för utveckling av campusområdena med hänvisning till utveckling av enskilda fastigheter och nybyggnationer. Avsnittet avslutas med en prioritering efter angelägenhetsgrad för byggprojekt med kostnader över 2 mnkr. Kraven på förändring av campus har varit olika starka, Alnarp och Ultuna har bedömts vara i större behov av förändring då verksamheterna är placerade i ett sort antal byggnader och spridda över campusområdena. I Alnarp har en visions- och campusplan tagits fram 2012, i vilken den framtida inriktningen anges. För Ultuna pågår en omfattande omvandling av campus med stora byggnationer enligt visionsplanen för området. I Skara finns för närvarande inga större lokalprojekt. Campus i Umeå är tätt integrerat med Umeå universitets campus och expansion sker i första hand i befintlig central byggnad. 4.1 Alnarp Campusområdet som SLU hyr av Akademiska hus är ca 1,2 km 2 stort. I dess södra delar finns den med träd bevuxna Alnarpsparken. Markområdena utanför park och bebyggelse används för olika odlingsförsök där utbildning, studier och forskning bedrivs till viss del. Alnarpsparken och delar av universitetsområdets utgör delvis ett skyddat byggnadsminne. Under de senaste decennierna har en del ombyggnader och förtätningar gjorts, se tabell 2, men fortfarande återstår ett behov av att minska lokalarealen och anpassa lokaler till dagens behov. Campusplanen för Alnarp anger att utvecklingen skall ske främst i det centrala stråket kring Sundsvägen med verksamheten i Alnarpsgården i öster fram till byggnadskomplexet, Horticum, Articum och Vegetum i väster. Målsättningen är koncentration kring stråket och att lämna perifera byggnader. Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap är förlagd till två lokaliseringar med laboratorier i Horticum och övriga delar i Amalienborg. Amalienborg är inte tillgänglighetsanpassat och är ett hus som långsiktigt ska lämnas. Målet är att institutionen skall få en framtida samlad lokalisering. För närvarande inväntas resultatet av LTJ-fakultetens omorganisation och förtätning. Tabell 2: Större huskomplex och totalyta för Alnarp Byggnad Loa-h Grundhyra, tkr Grundhyra kr/m 2 Ombyggt år Vegetum Alnarpsgården Horticum Slottet Articum Agricum Norra dubbelvillan Övriga byggnader* Totalt Alnarp * Tillkommer student- och gästforskarbostäder, m 2 med grundhyra tkr. Friställda lokaler utgör m 2 av det totala lokalbeståndet till en grundhyra av tkr. De student- och gästforskarbostäder som finns på området är beskrivet i avsnitt 5.1. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

9 I bilaga 5 redovisas situationsplan över området Utredningar för större projekt Förtätning Alnarpsgården och Vegetum och Articum Det pågår ett arbete med att utreda möjligheterna att förtäta och samlokalisera de arbetsområden som ingår i LTJ-fakulteten. Det kan bl.a. innebära en omvandlig av gemensamma undervisningslokaler och ritsalar till kontor. Biotronen Biotronen är högteknisk forskningsfacilitet för växtodling under kontrollerade förhållanden. Anläggningen är över 30 år gammal och har akut behov av uppdatering av sin föråldrade odlingsteknik. Dessutom är den gamla tekniken och byggnadens egenskaper mycket energikrävande. Med ny teknik kommer elförbrukningen att minska och värmen kunna återvinnas. Utredning pågår om lokalisering och omfattning. Om erforderliga beslut fattas vid SLU:s styrelsemöte i juni kommer den fortsatta planeringen med framtagande av lokalprogram att starta under sommaren. Tabell 3. Utredningar för projekt som uppskattas ha en totalkostnad över 2 mnkr. Verksamhet/projekt Preliminär sluttid Kostnadsansvar Omfattning, typ av åtgärd Tot kostn inredn o bygg mnkr Alnarpsgården 2014 LTJ-fak Undervisningslokaler anpassas till kontor 15 Articum/Vegetum LTJ-fak Undervisningslokaler anpassas till kontor 10 Biotronen 2015 LTJ-fak Ny byggnad, energieffektiv. 71 * Om förtätning enligt ovan sker i Articum och Alnarpsgården kan ytor frigöras för Sydsvensk skogsvetenskap Utbyggnadsmöjligheter Framtida expansion kan ske genom förtätning i befintliga byggnader och genom nybyggnationer i området kring Vegetum-Horticum och/eller i stråket med Sundsvägen fram till Alnarpsgården. 4.2 Skara Campus Skara utgör i söder en integrerad del av Skara stads äldre bebyggelse och i norr av Brogården, som tidigare utgjort ett brukningscentrum för lantbruk, men som idag har lokaler för undervisning och mindre företagsverksamhet. Campusområdet är ca 0,25 km 2 stort och det förvaltas till största delen av fastighetsbolaget Hemsö. De två större byggnaderna, Undervisningshuset och Forskarhuset, har genomgått större renovering och anpassning och därmed är merparten av lokalerna av god standard och är tillgänglighetsanpassade. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

10 Tabell 4: Större huskomplex och totalyta för Skara LOA-h Grundhyra Grundhyra Ombyggt Byggnad tkr kr/m 2 år Undervisningshuset Forskarhuset Veterinär museet Brogården Övriga byggnader Totalt Skara Friställda lokaler utgör 220 m 2 av det totala lokalbeståndet till en grundhyra av 232 tkr. I bilaga 6 redovisas situationsplan över området Utredningar Tre utbildningsprogram kommer att flyttas från Skara till Ultuna med början under Studenterna på dessa program är basen för SLUs behov av undervisningslokaler på campus i Skara. Samtidigt pågår en utredning kring Skara campus och möjligheterna att utveckla verksamheten tillsammans med andra aktörer utanför SLU. Vilka lokalmässiga konsekvenser dessa förändringar innebär är oklart men en avveckling av Undervisningshuset bedöms som sannolik Utbyggnadsmöjligheter Framtida behov vid en eventuell expansion kan ske genom utveckling av området kring forskningshuset. 4.3 Ultuna Ultuna campus är mycket utspritt och sträcker sig 1,5 km i både öst-västlig och nord-sydlig riktning. Det finns ett antal små institutions- och administrationsbyggnader lokaliserade utanför det nya campusområdet och ett antal institutioner/enheter utanför Ultunaområdet på BMC (Uppsala universitet) och på Kungsängens gård. Såsom campus varit och delvis fortfarande är uppbyggt med långa avstånd begränsas möjligheterna till snabb kommunikation och utnyttjandet av de centrala undervisningslokalerna. Planeringen för campus som den redovisas i visionsplanen, har en mycket tydlig idé om att koncentrera verksamheten till de fyra kvarter som bildas av korsningen mellan Ulls väg och Almas allé. Detta har inneburit en mycket omfattande nybyggnation med syfte att skapa en tät miljö med stora byggnader där likartade verksamheter samlas för att öka interaktionen mellan forskare och ge bättre möjligheter att nyttja gemensamma undervisningslokaler, bibliotek och odlingsfaciliteter. Omvandlingen av campus inleddes 2006 och startade med att NL-fakulteten samlade institutionen för ekologi och institutionen för växtproduktionsekologi till det delvis ombyggda och renoverade Ekologicentrum. Därefter byggdes BioCentrum och Mark-Vatten-Miljöcentrum för NL-fakultetens verksamheter, vilka blev klara för inflyttning År 2009 beslutade styrelsen att bygga Veterinäroch Husdjurscentrum för VH-fakultetens institutioner och Universitetsdjursjukhuset med inflyttning Efter det har styrelsen 2012 beslutat om byggandet av Ulls hus. I den byggnaden kommer NLfakultetens kluster för samhälle och landskap att samlas tillsammans med universitetsadministrationen. Det huset planeras färdigställt under SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

11 Under våren 2013 har institutionen för molekylärbiologi flyttat från lokaler vid Uppsala universitet, Biomedicinskt centrum till Biocentrum Ultuna. Det som sedan kvarstår att infoga i det nya campus Ultuna är de enheter som ligger i Ultunaområdets utkanter. De verksamheterna är Skogens produkter, på södra Ultuna samt Centrum för Biologisk mångfald och Artdatabanken, väster om Dag Hammarskjölds väg. När dessa förändringar är gjorda kommer det ursprungligen 2,25 km 2 stora campusområdet att ha minskat till ca 0,25 km 2, en minskning med 80 procent, se även bilaga 5. Figur 1. Byggnadsutveckling Ultuna campus jämfört med Ultuna campus år Under 2014 kommer Klinikcentrum lämnas, södra delen av Husdjursvetenskapligt centrum och Markvetenskapshuset att tomställas då verksamheten flyttar in i Veterinärmedicinsk och husdjursvetenskapligt centrum. Under 2015 lämnas ytterligare ett antal byggnader som administrationen är placerad i samt SOL-huset och Ekonomihuset. Dessa hyresavtal avslutas i samband med att verksamheten flyttar till nya lokaler. I samband med det bör målet för friställda lokaler uppnås men samtidigt begränsas möjligheten till snabba anpassningar av lokaler när verksamhetens behov förändras. Tabell 5. Större huskomplex och totalyta för Ultuna Byggnad Loa-h Grundhyra, Tkr Grundhyra kr/m 2 Ombyggt år Klinikcentrum Biocentrum HVC MVM Ekologihuset Bibliotek Undervisningshuset övriga byggnader Totalt Ultuna Friställda lokaler utgör m 2 av det totala lokalbeståndet till en grundhyra av tkr. I och med byggandet av VHC tillkommer m 2 med en preliminär hyra om 119 mnkr. Motsvarande för Ulls Hus är m 2 och en hyra om 48 mnkr. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

12 I bilaga 6 redovisas situationsplan över området Större projekt pågående byggnation Ulls väg och Corson Pågående och planerade byggnationer medför också ett investeringsbehov i infrastruktur i form av tekniska anläggningar och försörjningssystem över hela campusområdet och innebär t ex ett nytt ledningsnät för vatten och avlopp. Ulls väg som fungerar som huvudgata inom området får ny karaktär med gång- och cykelbanor på båda sidor och med träd i dubbla rader. Veterinär och husdjursvetenskapligt centrum År 2009 beslutade styrelsen att bygga ett nytt Veterinär- och husdjursvetenskapligt centrum för VHfakultetens institutioner och Universitetsdjursjukhuset (UDS). Färdigställande beräknas till Dessa byggnationer innebär att verksamheter som idag finns i Uppsala universitets lokaler (BMC) och i SLU:s fastighetsförvaltnings lokaler (Kungsängens gård) flyttar in till campus. I den nya VHCbyggnaden placeras också för ett café i entréhallen. Produktion startade under hösten 2010 och inflyttning beräknas ske under Från 2017 ges SLU möjlighet att överta ägandet från AH för stalldelarna av VHC. NL:s kluster för samhälle och landskap samt SLU:s administration, Ulls hus Den 2 mars 2012 fattade styrelsen beslut om uppförande av en ny byggnad på Ultuna, Ull hus. I Ulls hus planeras lokaler avsedda för institutionen för stad och land, institutionen för ekonomi, SLU:s centrala ledning, universitetsadministrationen samt gemensamma undervisningslokaler. I byggnaden inryms även en samlande huvudentré för campusområdet. Inflyttning beräknas ske under sommar Tabell 6. Större projekt med pågående byggnation. Byggnad LOA-h Grundhyra, mnkr* Grundhyra/m 2 Investering inredn/utr. mnkr Färdigt år Pågående byggnation VHC Ultuna torg, Ulls väg, Corson, Kunskapsparken 12* 2014 Ulls Hus * Successiv ökning av hyran från 2010 enligt ramavtal. Från 2014 full hyra med nytt 20-års avtal Utredningar för större projekt Artdatabanken Artdatabanken har sina nuvarande lokaler utanför campusområdet. Målet är att även denna verksamhet ska flyttas in på campus. En programutredning har genomförts för att ta fram underlag för framtida lokalbehov. En anpassning i befintliga tomma lokaler på området är ett alternativ och förtätning i nybyggda lokaler är en annan möjlighet. Skogens produkter Skogens hus med institutionen för skogens produkter ligger även det utanför det nya campus Ultuna. S-fakulteten har beställt en programutredning för att bestämma framtida lokalbehov med ambition att hitta en plats inom campus. Alternativa placeringar i befintliga nya lokaler är under utredning. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

13 Tabell 7. Utredningar för projekt som uppskattas ha en totalkostnad över 2 mnkr. Verksamhet/projekt Preliminär sluttid Kostnadsbärare Omfattning, typ av åtgärd Tot kostn inredn o bygg mnkr Artdatabanken Nya lokaler eller anpassning i 2015 NL-fak befintliga Skogens produkter Samhällsdel och naturvetenskaplig del 2015 S-fak Anpassning i befintliga byggnader 25 till Utbyggnadsmöjligheter Markytan nordväst om korsningen Almas allé och Ulls väg är en framtida expansionsyta för service eller akademisk verksamhet. Nuvarande byggnad på denna yta kommer att rivas efter Ulls hus färdigställande. Vidare kan i en mer avlägsen framtid marken väster om nuvarande ekologihuset bebyggas. För båda dessa områden finns fastställd detaljplan. 4.4 Umeå På Umeå campus är huvuddelen av verksamheten koncentrerad till Skogishuset samt i närliggande byggnader, KBC-huset och Kemihuset, tillsammans med Umeå universitet. SLU måste till viss del anpassa eventuella expansionsplaner till campusområdets huvudsakliga aktör och hyresgäst, Umeå universitet. Målsättningen är att hålla samman verksamheten och i första hand utveckla Skogishuset. Tabell 8: Större huskomplex och totalyta för Umeå Byggnad Loa-h Grundhyra, tkr Grundhyra kr/m 2 Ombyggt år Skogishuset Fysiologihuset Wallenberglab KBC-huset Kemi-huset Övriga byggnader Totalt Umeå Friställda lokaler utgör 924 m 2 av det totala lokalbeståndet till en grundhyra av1 781 tkr. I bilaga 6 redovisas en situationsplan över området Större projekt pågående byggnation. Skogishuset påbyggnad och ombyggnad En om- och tillbyggnad är genomförd med inflyttning våren Byggnationen innebär ett tillskott av ca kontorsarbetsplatser. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

14 Tabell 9. Större projekt med pågående byggnation. Byggnad LOA-h Grundhyra, mnkr Grundhyra/m 2 Investering inredn/utr mnkr Färdigt år Skogishuset påbyggnad Utbyggnadsmöjligheter I det korta perspektivet kan en expansion ske igenom att en oinredd del av Skogishuset anpassas och hyrs in. Blir behoven större är en utbyggnad av huset eller en separat byggnad i närområdet möjligt. Goda möjligheter till expansion finns inom området med reserverade markytor för framtida byggnation. 4.5 Övriga etableringar SLU hyr lokaler på ytterligare ett tjugotal orter och då främst av vår egen Fastighetsförvaltning (FF). I detta avsnitt av Lokalförsörjningsplanen 2013 redovisas endast FF-anläggningar där SLU:s akademi bedriver verksamhet Utredningar för större projekt Grimsö forskningsstation Anläggningen är belägen ca 3,5 mil sydväst om Skinnskatteberg. Grimsö är en viltforskningsstation som till huvuddelen nyttjas av institutionen för ekologi vid NL-fakulteten. För att ersätta övernattningsmöjligheter i en byggnad som lämnats av miljöskäl undersöks nu om övervåningen på ladugården kan byggas om till övernattningsrum. Därutöver finns ett önskemål att ersätta nuvarande slakteri med en modern slaktlokal. En mindre tillgänglighetsanpassning av två byggnader utreds också. Skinnskatteberg, Skogsmästarskolan Anläggningen är belägen ca 6 mil nordväst om Västerås. Här utbildas skogsmästare av S-fakulteten. Behov av yttre renovering och tillgänglighetsanpassningar av byggnaderna föreligger. Huvudbyggnaden med flyglar är byggnadsminnesförklarade vilket innebär särskilda svårigheter med anpassningar. Tillgänglighetsanpassningarna kommer innebära hyresökningar. Utredning pågår också om anpassning av brandskydd i byggnaden. Öregrund, akvatiska resurser Kustlaboratoriet har ett stort behov av förvaringsutrymme av utrustning som används vid fältverksamheten. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

15 Tabell 10. Utredningar för projekt som uppskattas ha en totalkostnad över 2 mnkr i på SLU:s övriga etableringar. Verksamhet/projekt Ekologi, Grimsö forskningsstation Skogsmästarskolan Skinnnskatteberg Preliminär sluttid Kostnadsbärare Omfattning, typ av åtgärd 2014 Ekologi Tot kostn inredn o bygg mnkr Tillgänglighetsanpassning, boende rum för besökare, slakteri 6 Yttre renovering, tillgänglighetsanpassning, brandskyddssäkring S-fak Akvatiska resurser, kustlaboratoriet Öregrund 2014 Akvatiska resurser Nybyggnation, förråd/garage Sammanfattande tabell över projekt som är under utredning I tabell 11 sammanfattas de behov av anpassningar eller nybyggnader som aviserats till avd för infrastruktur. Projekten anges som utredningar och kan innebära lokalkostnadsökningar och investeringar om de genomförs. Underlag tas för närvarande fram och byggnadsåtgärder ska prissättas inför kommande beslut om ev. genomförande. Preliminär sluttid avser genomförande och är angiven i tabell 11 nedan för att ge en uppfattning om hur nära förestående ett genomförande är planerat. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

16 Tabell 11. Utredningar med lokalanpassningar som beräknas överstiga 2 mnkr. Prioritering angiven med 1-3 med 1 som högsta prioritet. Prioritet 1. Angeläget pga. av allvarliga brister och/eller effektivisering av lokalutnyttjande Prioritet 2. Angeläget för verksamheten Prioritet 3. Verksamhetsutvecklande Verksamhet projekt Prel genomförande år Kostnadsansvarig Prioriteringsgrad Tot investering, mkr Varav SLU invest, mkr Varav byggkostn externa fastighetsäg, mkr Grundhyra, tkr Alnarp Alnarpsgården 2014 LTJ-fak Articum/Vegetum* LTJ-fak Biotronen 2015 LTJ-fak Ultuna Artdatabanken 2015 NL-fak Skogens produkter 2015 S-fak Övriga etableringar Ekologi, Grimsö forskningstation 2014 NL-fak * Skogsmästarskolan, skinnskatteberg 2013 S-fak ** Akvatiska resurser 2014 NL-fak 2 3 * Stor del planerat underhåll **Stor del bidragsfinansieras 5. Övriga lokaler Utöver de lokaler som SLU hyr in och i sin tur hyr ut till institutioner och motsvarande för deras verksamhet finns ytterligare lokaler. Dessa lokaler som redovisas nedan är av gemensam karaktär och ett central ansvar för SLU. 5.1 Studentbostäder SLU har genom åren varit engagerat i studenternas boende på flertalet campus huvudsakligen genom att stödja studentbostadsstiftelser och genom att påverka kommuner och andra aktörer. SLU har också i Uppsala blockförhyrt studentboende för att garantera bostäder till utbytesstudenter och från och med hösten 2011 också för betalande mastersstudenter. I och med riksdagens beslut i juni 2010 har universitetet fått möjlighet att under en försöksperiod på fem år aktivt engagera sig i studenternas boende genom att möjliggöra blockförhyrning till alla studenter. SLU skulle alltså kunna teckna långsiktiga hyreskontrakt med avsikt att vidareförhyra studentrum till alla studenter. Detta öppnar för möjligheter att utveckla campusområdena med studentboende. Utbud (tabell 12) och efterfrågan (tabell 13) av studentbostäder varierar stort mellan SLU:s olika orter. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

17 Det finns för närvarande ingen enhetlig hantering av bostadsförmedling till studenter på SLU. I Skara finns, med ett undantag, i dagsläget ingen förmedling. I Skinnskatteberg förmedlar Skogsmästarskolan bostäder till studenter genom att blockförhyra lokaler som ägs av fastighetsförvaltning. I Grimsö sker uthyrningen direkt mellan varje student och institutionen för ekologi som sköter förmedlingen. Uthyrningsverksamheten sköts av, LTJ-fakultetens kansli i Alnarp, Student- och utbildningsservice i Uppsala och i Umeå samt studentkåren i Skinnskatteberg. Behovet av koordinering och enhetlighet på de olika orterna har uppmärksammats och behandlas i de pågående utredningarna. I Alnarp blockförhyr SLU lokaler för studentboende av Akademiska hus och fastighetsförvaltningen. Bostadssituationen är ekonomiskt pressad och medför årliga underskott som täcks av LTJ-fakulteten. Situationen är inte långsiktigt hållbar och möjligheterna till att förbättra bostadssituationen och dess finansiering är under utredning. I Uppsala blockförhyrs rum hos ett antal bostadsaktörer på Ultuna samt i centrala Uppsala. Dessa rum är avsedda för utbytesstudenter och betalande mastersstudenter. Det råder en brist på studentboende i Uppsala. Om SLU kan erbjuda student- och gästforskarbostäder är det sannolikt en fördel för SLU när t.ex. studenter väljer studieämnen och studieort. Hur och var detta ska göras är under utredning med syftet att förstärka campus och minimera de ekonomiska riskerna. Antagning av studenter utanför EU/EES området minskar och samtidigt minskar de svenska ungdomskullarna, vilket gör det svårt att bedöma om dagens bostadsbrist kommer att bestå i Uppsala. I Umeå finns i dagsläget inga blockavtal. Den bostadsförmedling som finns är till utbytesstudenter och SLU förmedlar endast kontakten mellan respektive student och det kommunala bostadsbolaget. Bostadsbristen är inte akut i Umeå. Tabell 12. Redovisning av SLU:s uthyrningsverksamhet av studentbostäder, verksamhetsåret Ort Antal rum Beläggningsgrad cirka (%) Omsättning Alnarp LTJ-fak. Ansvarig instans Grimsö 20-tal Inst. för ekologi Skara Skinnskatteberg Umeå Uppsala Efter behov Skogsmästarskolan, studentkåren S-fak. SUS SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

18 Tabell 13. Antal heltidsstudenter vid höstterminsstart 2012, per ort. Antal studenter hst, och forskarstud 2012 Ort HST FO-stud Uppsala Alnarp Umeå Skara Skinnskatteberg Övrigt Totalt Friställda lokaler och lokaler som återlämnas SLU har sedan början av 2000-talet tillämpat ett regelverk som främjar rörlighet i lokalanvändningen. Det är möjligt för samtliga verksamheter inom SLU att med en uppsägningstid om sex månader, avflytta från en lokal under förutsättning att det interna regelverket för uppsägning uppfylls, se bilaga 5. I de nya byggnader som färdigställs kommer det inte att tillåtas uppsägning enligt regelverket utan respektive fakultet har som beställare av byggnaden ett långvarigt ansvar och medges inte att säga upp lokalerna inom de närmaste 5-10 åren. Från brukarna återlämnade lokaler hanteras på ett kostnadsställe benämnt friställda lokaler och finansieras med särskilt avsatta medel i SLU:s anslagsfördelning och med en mindre delfinansiering via lokaltjänstpåslag på internhyran. Av de m 2 som ingår i SLU:s förhyrning i inledningen av 2012 är m 2 friställda lokaler vilket motsvarar 28 mnkr eller ca 8 procent av en total grundhyra om 367 mnkr (tabell 14). Andelen friställda lokaler har minskat mellan åren 2004 till 2012 och målsättningen är att mängden friställda lokaler ska uppgå vara mindre än 4 procent av den totala inhyrningen efter att omstruktureringen av campus Alnarp och Ultuna genomförts. SLU kommer från 2010 och fram till årsskiftet 2012/2013 att ha lämnat byggnader till ett motsvarande hyresvärde av 51 mnkr i grundhyra. Fram till 2016 kommer ytterligare m 2 till ett hyresvärde av ca 80 mnkr att lämnas tillbaka till fastighetsägarna. Ett arbete har inletts för att undersöka vilka möjligheter som finns att flytta verksamheter och genomföra förtätningar med målsättning att friställa hela byggnader som kan återlämnas till fastighetsägaren och därmed minska lokalkostnaden. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

19 Tabell 14: Grundhyra friställda lokaler jämfört med total grundhyra, mnkr Ort Grundhyra mnkr Friställt mnkr Andel i procent Alnarp 54 6,2 11,5 Skara 7 0,2 2,8 Umeå 42 1,7 4,0 Uppsala ,0 8,2 Övriga orter 20 0,3 0,2 Summa ,4 7,7 Det pågår en process för att utreda möjliga förtätningar i befintliga lokaler med målsättning att SLU ska lämna hela byggnader. 5.3 Udda lokaler Med udda lokaler avses lokaler med en gemensam funktion för SLU:s verksamheter som är svåra att hänföra till en viss nyttjargrupp. Lokalerna finns på SLU:s fyra huvudorter. Mängden lokaler uppgår i nuläget till ca m 2 (tabell 15). Udda lokaler omfattar bland annat restauranger, cafékök, stilla rum för studenter och en gemensamhetsaula per huvudort. Vid Ultuna finns det även en motionshall för studenter och personal och i Alnarp och Skara finns det museer. För restauranger och aulor tillkommer en viss intäkt. SLU har för närvarande tre tecknade avtal med restauratörer för restauranglokaler i Alnarp och Ultuna med ett gemensamt åtagande för ny- och reinvestering i lokalen samt visst underhåll. På grund av centraliseringen vid Campus Ultuna kommer SLU att lämna restaurangen på norra gärdet (2014) bredvid SVA som ersätts av ny restaurang i Logen på centrala campus. Denna restaurang kommer även att ha en filial i VHC med caféservering. I Skogishuset, Umeå, flyttas restaurangen till nya lokaler Dessa satsningar innebär att kostnaden för udda lokaler kommer att öka från dagens 12,7 mnkr till ca 15 mnkr SLU har en gemensam aula på varje huvudort och arean för dessa lokaler uppgår till ca m 2. I och med att lokalkostnaderna för dessa redovisas som gemensamhetslokal följer också ansvaret för re- och nyinvesteringar i inredning och utrustning. En upprustning av teknik och inredning har skett under de senaste åren på samtliga huvudorter. För uthyrning av aulor och restauranger får SLU en mindre intäkt som dock inte täcker dessa lokalers kostnader varför resterande kostnad finansieras av anslag. I Alnarp finns ett hovslagarmuseum och ett lantbruksmuseum. Dessa driv av ideella krafter. I Skara finns ett veterinärmuseum som också sköts av en förening. Tabell 15: Udda lokalers grundhyra och verksamhetsyta per ort Ort Loa-h Grundhyra, tkr Alnarp Skara Umeå Ultuna Totalt SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

20 6. Fastighetsförvaltningen SLU:s fastighetsförvaltning förvaltar fastigheter på 28 olika orter/platser runt om i Sverige. Fastighetsinnehavet omfattar 110 registerfastigheter med en total markareal om ca hektar, ca 430 byggnader om totalt ca kvm. Av byggnaderna uthyres totalt 75 %, varav 55 % uthyres internt och 20 % externt. Av åker- och betesarealen är i dagsläget nära 48 % försökspåverkad. I lokalförsörjningsplanen tas bara upp de lokaler som SLUs akademi nyttjar. Det totala beståndet och verksamheten FF bedriver redovisas i separat affärsplan. SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lokalförsörjningsplan 2011 SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2011 2 FÖRORD... 4 1. Bakgrund... 7 2. Inriktning för SLU:s lokalförsörjning... 8 2.1 Dimensionering av lokaler... 8 3. Utveckling

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 STYRANDE DOKUMENT Dnr SLU ua 2014.1.1.1-4389 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler

Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler Avdelningen för infrastruktur 2011-11-01 Dnr SLU ua Fe.2011.2.4.4-3581 Riktlinjer för hantering och brukande av SLU:s gemensamma undervisningslokaler INNEHÅLL 1. Bakgrund 1.1 Uppdrag 1.2 Avgift för nyttjande

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

en kunskapsmiljö för hållbar

en kunskapsmiljö för hållbar en kunskapsmiljö för hållbar f o r s k n i n g och u t b i l d n i n g Mark-Vatten-MiljöCentrum Shaping the future Mark-Vatten-Miljöcentrum består av tre institutioner inom fakulteten för naturresurser

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala Arvid Uggla, Oslo 28 jan 2008 VH-fakulteten rustar för framtiden Veterinärmedicin och husdjursvetenskap inom samma fakultet 2004 Ny institutionsstruktur

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Lägesrapport över investeringsbehov 2013-2016

Lägesrapport över investeringsbehov 2013-2016 1(4) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-1965 Ledningskansliet Lasse Thorell PROMEMORIA 2013-04-15 Styrelsen Lägesrapport över investeringsbehov 2013-2016 Detta är en sammanställning över investeringar i anläggningstillgångar

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 Dnr KS-2012-372 Dpl62 sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Ersättningslokaler vid

Läs mer

Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor 2009-10-12 Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Projektledare: Anna Sjölander Projektgrupp: Malin Larsson Lewin Olof Jonsson Lars Thorell Christer

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

Föreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande från och med 2004-01-01 (med revidering 2013-01-07, bil 1).

Föreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande från och med 2004-01-01 (med revidering 2013-01-07, bil 1). Beslut Dnr: 5825/2006-020 2003-10-28 Sid: 1 / 8 Rev 2013-01-07 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Nils-Fredrik Ankarcrona, Controller Föreskrifter för Karolinska Institutets internhyressystem gällande

Läs mer

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund MISSIV 2012-03-09 LJ2012/322 Landstingets kansli Kansliavdelning Siw Kullberg Landstingsstyrelsen Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet mm - Vårdaren 8, Rosenlund Bakgrund Landstingets kansli, IT-centrum

Läs mer

Genomförande av ombyggnad av M1/M2

Genomförande av ombyggnad av M1/M2 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 53 Genomförande av ombyggnad av M1/M2 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar Dnr PS 2013-0029

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER

STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER 2009 06 26 KK15/208 STYRDOKUMENT FÖR KOMMUNFASTIGHETER OCH LOKALNYTTJANDE VERKSAMHETER Syfte Styrdokumentets syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens styrning av Kommunfastigheter samt förtydliga ansvarsgränser

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 2017

LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 2017 Fastighetsenheten Per Sundqvist FÖRSLAG TILL BESLUT 1 / 6 2014 04 10 Dnr V 2014/353 Styrelsen LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 2017 1. Förord med förslag till beslut Lokalförsörjningsplanen är avsedd att vara

Läs mer

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05

Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Hortlaxskolan åk 7-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 16,4 m²/elev 74 184 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet I huvudbyggnaden finns verksamhet

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata

Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet Vasagatan och Haga kyrkogata Per Cramér, dekanus Anders Grund, campuschef Catharina Tillman, kanslichef 2013-11-26 kompletterad 2014-05-28 1 / 5 Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av Handelshögskolans lokalbehov vid

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30

Skollokalutredning. Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Skollokalutredning Ekonomiska lokalberäkningar 2012-08-30 Inledning Våren 2012 presenterade Barn- och utbildningsförvaltningen utredningen Skollokalorganisation Ovanåkers kommun 2012. Utredningen beskriver

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

Harmonisering av beräkning av overheadkostnader

Harmonisering av beräkning av overheadkostnader 1(17) Dnr SLU ua.2013.1.1..-2824 Universitetsdirektören PROMEMORIA 2013-06-10 Harmonisering av beräkning av overheadkostnader Sammanfattning av förslag Overheadkostnader I befintliga anvisningar tydliggörs;

Läs mer

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet

Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet 1 (6) BESLUT 2013-02-19 Dnr SU 10-3221-12 Ulf Nyman Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Budgetunderlag perioden 2014-2016 för Stockholms universitet Sammanfattning Stockholms universitet

Läs mer

Revisionsrapport. Revision vid Sveriges lantbruksuniversitet 2010

Revisionsrapport. Revision vid Sveriges lantbruksuniversitet 2010 Revisionsrapport Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2011-04-18 32-2010-0675 Revision vid Sveriges lantbruksuniversitet 2010 Riksrevisionen har genomfört löpande och slutlig

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Bostadsbolagets kontor kl. 09.00 12.00 Sammanträde nr 7 ande: Lars Björling, ordf Håkan Olovsson Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Rebecca Lindström Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3 SAMARBETE

Läs mer

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634

Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Lokalkostnadsfördelning Beslut av Högskolestyrelsen 2006-02-17 Dnr 39-2006-634 Rambeslut Styrelse uppdrar åt rektor att implementera ett lokalkostnadsfördelningsprogram (LKFP) från den 1:e januari 2006

Läs mer

Strukturförändring Svanens skola

Strukturförändring Svanens skola TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-04-01 BUN-390/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Lokalisering av utbildningarna vid SLU

Lokalisering av utbildningarna vid SLU 1(5) Dnr SLU ua Fe 2012.3.0-303 Exp den 21/2-13/KJ Styrelsen BESLUT 2013-02-20 Sändlista Lokalisering av utbildningarna vid SLU Beslut Styrelsen beslutar: att uppdra åt rektor att i samråd med fakultetsnämnden

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM 12 februari 2014 Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM Totalt finns cirka 1 000 000 lägenheter i StorStockholm 50% är hyresrätter 50% är bostadsrätter Hyresrätterna ägs av privata eller kommunala aktiebolag

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3.

Anvisningar för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. Teknisk- naturvetenskaplig fakultet. Dnr: FS 1.3. för uppföljning 2014 samt för budget- och verksamhetsplanering 2015. 1. Inledning Dessa anvisningar inleder budget- och verksamhetsplaneringen inför år 2015. Samtliga dokument för uppföljning, budget

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna

Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna 2009:23 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden

Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se. Äldrenämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-10-12 Dnr: 2015/160-ÄN-753 Helena Duske - bo183 E-post: helena.duske@vasteras.se Kopia till Fastighetskontoret Äldrenämnden Förstudie till ombyggnad/tillbyggnad

Läs mer

MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN 2014-2016

MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN 2014-2016 Dnr ORU 1.2-1-4781/2013 MILJÖMÅL och HANDLINGSPLAN 2014-2016 Rektor Postadress: 701 82 Örebro Besöksadress: Fakultetsgatan 1 Telefonväxel: 019-30 30 00 Telefax:019-30 34 65 Postgiro:78 81 18-8 E-post:

Läs mer

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park

Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Ditt nästa kontor? Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 30, 200 kvm Dag Hammarskjölds väg 30, Uppsala Science Park Ledig yta Typ: Kontor 200 m 2 Byggt/ombyggt: 1910/1997 Ledigt fr.o.m: Omgående Restaurang

Läs mer

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007

Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Benchmarkingprojekt Norra Bohuslän 2002-2007 Fastighetsgruppen,,,,, INLEDNING/BAKGRUND Våren 2001 sattes arbetet igång med benchmarking inom fastighetsområdet. Deltagande kommuner var,, och. kommun har

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Strategisk riskanalys (intern styrning och kontroll) vid SLU 2014

Strategisk riskanalys (intern styrning och kontroll) vid SLU 2014 1(8) Dnr SLU ua 2015.1.1.1-632. Rektor PROMEMORIA 2015-02-09 Strategisk riskanalys (intern styrning och kontroll) vid SLU 2014 1. Sammanfattning Som underlag för styrelsens ställningstagande om SLU har

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015

Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015 Nytt Regionens Hus i Göteborg Regionstyrelsen 27 januari 2015 Agenda Översikt av projektet Förslag på finansieringsalternativ Vår rekommendation Bakgrund 2007: RF gav RS i uppdrag att utreda lokalbehovet

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

Kontor för Kommunförbundet Skåne

Kontor för Kommunförbundet Skåne Datum 2010-01-21 Beteckning Kenneth Gravin 046/0709-719945 kenneth.gravin@kfsk.se Kontor för Kommunförbundet Skåne Bakgrund Regionhuset i Lund har sålts till Wihlborgs och Region Skånes verksamhet kommer

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

SLU:s ämnesområden. djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog. natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa

SLU:s ämnesområden. djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog. natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa SLU SLU:s ämnesområden djur ekonomi bioteknik livsmedel teknik miljö lantbruk skog natur stad u-land trädgård landskap landsbygd hälsa Studieorter Jägmästare Studieort - Umeå Campus nära stan Trevliga

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym

Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Josefin Bjäresten 2014-09-26 LiÖ 2014-1058 Landstingsstyrelsen Framtidens US etapp 3, psykiatrisk vårdbyggnad utökad investeringsvolym Bakgrund Landstingsstyrelsen beslutade

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå

Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå Dnr SLU ua 2014.1.1.1-572 1(5) Utbildningsnämnden BESLUT 2014-02-20 Projektplan: Utveckling av modell för resursfördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå 1. Bakgrund och motiv Styrelsen beslutade

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ.

Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Investeringsanalys en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Maj 2013 1 Innehåll Sida Varför? 3 Resultat 4 Hur? 6

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden

Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09

niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 niobe Senast uppdaterad: 2013-10-09 Uppdragsområden: Byggherreombud Fastighetsutveckling Projektkoordination Asset Management Förvaltning Arbetsledande befattningar Stefan Dahlgren NIOBE Fastighetsutveckling

Läs mer

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga.

Kultur- och fritidskontorets, utbildningskontorets och kommundelarnas kontors gemensamma tjänsteskrivelse daterad 2009-05-12, med Bilaga. 1 (6) 2009-05-12 Tjänsteskrivelse Dnr KFN Dnr 09/38 UN Dnr 09/48 Jä Dnr 09/55 Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Heinz Stucki Gabriel Bozyel Björn Ohlsson Utbildningskontoret 08-550 222 41

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

Inledning Forsknings- och utbildningsstrategin

Inledning Forsknings- och utbildningsstrategin Inledning SLU:s verksamhet styrs av ett stort antal mål uppställda dels av regering och riksdag, dels av SLU:s ledning. Högskolelagen utgör grunden för universitetets verksamhet och mål i denna blir således

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2011-2012

Tillgänglighetsplan 2011-2012 UFV 2010/1548 Tillgänglighetsplan 2011-2012 avseende tillgänglighet för och bemötande av personer med funktionshinder Fastställd av Rektor 2011-01-25 1 2011-01-25 UFV 2010/1548 Innehållsförteckning Uppsala

Läs mer

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ]

Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Alviks Kulturhus Alviks Medborgarhus [Fastighets beteckning är Biografen 2 ] Ett K-märkt hus som ligger i stadsdelen Bromma Det K-märkta huset ägs idag av Stockholms stad Det K-märkta huset räknas som

Läs mer