1 Förenings- handbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Förenings- handbok"

Transkript

1 1 Föreningshandbok

2 2 Innehållsförteckning Kontakt på Kumla kommun 3 Allmänna hyresregler för kommunens lokaler 4 Riktlinjer för lokaluthyrning 4 Brandskydd 6 Städinstruktioner 7 Avbokningsregler 8 Taxor och avgifter 9 Skötselanvisningar konstgräset Kumla IP 10 Fördelning av tider 11 Övernattning 14 Föreningsregister 22 Att bilda förening 22 Brukarmötesagenda 24 Årshjul 25 Bidrag 26 Idrottsplakett 27 Ungdomsledarstipendium 28 Lovverksamhet 29 Nattvandring 30 Lotteritillstånd 31

3 Kontakt på Kumla kommun Kultur- och fritidsnämnden 3 Kultur- och fritidsnämnden har hand om kommunens kultur-, fritids- och parkverksamhet. Till nämndens verksamhetsområde hör bland annat bibliotek, anläggningar, bad, camping och turism. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för Väntjänsten som är en frivillig social verksamhet. Ett av nämndens prioriterade ansvarsområden är verksamhet för barn och ungdomar. Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen utför de beslut/uppdrag som kultur- och fritidsnämnden har fattat. Förvaltningen leds av förvaltningschef och tre avdelningschefer. Fritidsavdelningen Fritidsavdelningen består av tre enheter: Ung fritid, Föreningsliv och folkhälsa samt bad. Föreningsliv och folkhälsa jobbar främst med frågor kring föreningsstöd, lokalbokning, kvalitetssäkring av verksamheten, utredaruppdrag m.m. Enheten består av fritidschef och två konsulenter. Föreningsservice tel: Fritidschef tel: Ordförande Kultur- och fritidsnämnden tel: Repro Föreningar i Kumla kan för sin trycksaksframställning använda Kumla kommuns reproavdelning. Pris gäller enligt fastställd prislista, ladda ner aktuell prislista på Föreningar och privata kunder kan maila beställningar till: Besök och telefontider: kl (lunchstängt kl ) Tel:

4 4 Allmänna hyresregler för kommunens lokaler 1. Nyckel/kort utkvitteras/köps på Föreningsservice, och nyckel ska återlämnas enligt överenskommelse. 2. Hyresgästen iordningställer samt grovstädar hela lokalen inklusive omklädningsrum. Om detta ej sker tas en extra avgift ut. 3. Nödutgångarna får aldrig blockeras och får endast öppnas vid akut fara, överträdelse beivras! Inga dörrar får ställas upp med stenar, skor el. dyl. 4. Ledaren lämnar lokalen sist och ansvarar för att dörrar/fönster är stängda och låsta samt ser till att all utrustning är placerad på angiven plats. 5. I lokalen får bara rena gymnastikskor avsedda för inomhusbruk användas. 6. Rökning och alkoholförtäring är ej tillåten i lokalerna. 7. Om utkvitterat kort inte fungerar, ring Securitas Varje utryckning debiteras vid brukarfel (fn 625 kr+moms), så kontrollera på schemat gällande bokningsläge inför varje bokningstillfälle. Schemat på webben är gällande Sista hyresgäst måste lämna anläggningen senast kl. 22:30 p g a att lokalen är larmad. 9. OBS! Flera lokaler är jordnötsfria. Absolut förbjudet att införa jordnötter i lokalerna p.g.a. allergier. Är det något som ni inte är nöjd med i lokalen, exempelvis utrustning som är trasig, skadegörelse eller om det är ostädat, kontakta oss via mail: Riktlinjer för lokaluthyrning 1. Bokning av lokal ska ske av myndig person. Föreningsservice ska kontaktas i god tid före bokningstillfället för att hyresgästen ska få de upplysningar som krävs för bokning. 2. Deltagare i grupp får ej vistas i lokalen utan ansvarig ledare. Ansvarig ledare ska vara fyllda 18 år. Ledaren ansvarar för att god ordning upprätthålls och att ordningsreglerna följs. 3. Ledaren ska lämna lokalen sist och är skyldig att se till att material, redskap och dylikt återställs till anvisad plats, att samtliga dörrar och fönster är stängda och låsta, belysning släckt (gäller lokaler som ej har automatisk släckning), vattenkranar avstängda samt att lokalen lämnas före nästa kunds hyrestid börjar. Ledaren ansvarar också för att grovstäd genomförs och övriga hyresregler följs. Om inte reglerna följs kan hyresgästen bli avstängd från ytterligare uthyrning eller säsongstider kan avslutas. 4. Uthyrning i andra hand är ej tillåtet. Sponsoroch företagsaktiviteter bokas av ansvarig förening till ordinarie taxa. 5. Lokal eller anläggning får endast användas under angiven tid och för verksamhetens uppgivna ändamål. Om lokalen/anläggningen används för större arrangemang är det hyresgästens ansvar att se till att erforderliga tillstånd finns och att lagar och förordningar efterlevs under arrangemanget. Hyresgästen måste också meddela Föreningsservice och följa dess regler och riktlinjer som krävs om större arrangemang planeras. 6. Hyresgästen ansvarar för att återställa lokalen/anläggningen i samma skick som vid upplåtelsens början. Detta inkluderar även grovstädning av lokal/anläggning samt övriga använda utrymmen som t ex omklädningsrum och läktare. 7. Om lokalen inte grovstädas efter hyrestillfället debiteras hyresgästen en kostnad för den tid städning kräver. Se Taxor och avgifter 8. Det är hyresgästens ansvar att se till att de ordningsregler som finns på bokningsbekräftelsen samt de anvisningar som lämnas av Föreningsservice följs av alla som vistas i lokalen eller på anläggningen. 9. Om de lokala ordningsföreskrifterna eller personalens tillsägelser inte följs kan det medföra att man avvisas och/eller avstängs från anläggningen.

5 5 10. Om lokalen/anläggningen vid upprepade tillfällen efter varandra (3 ggr) ej nyttjats eller avbokas kan Föreningsservice häva hyresavtalet. 11. Om hyresgästen upptäcker brister, skadegörelse eller om lokalen är ostädad när man anländer till lokalen ska detta meddelas till Föreningsservice snarast eller första vardagen efter hyrestillfället. 12. Om skador uppkommit under hyrestillfället ska detta meddelas Föreningsservice så snart som möjligt. Vid skador som uppkommit p g a ovarsamhet debiteras hyresgästen för den faktiska kostnaden. 13. Hyresgästen ansvarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till lokalen. 14. Användandet av bollar, klubbor eller dylikt samt spel i alla former i korridorer, trappor, omklädningsrum m m är ej tillåtet. 15. Om verksamhet sker på ej bokad tid debiteras hyresgästen en avgift enligt Taxor och avgifter som beslutats av Kultur- och fritidsnämnden. 16. Ej tillåtet att ställa upp dörrar med stenar, mattor eller andra föremål. Hyresgästen ansvarar för om obehöriga kommer in i lokaler som normalt ska vara låsta. 17. Absolut förbjudet att öppna nödutgångar annat än vid nödsituationer. Hyresgästen ansvarar för att nödutgångar inte är blockerade. 18. Om hyresgästen orsakar larm debiteras hyresgästen för de faktiska utryckningskostnaderna. Se Taxor och avgifter 19. Hyresgästen ansvarar för utkvitterade nycklar och passerkort. Det är hyresgästens ansvar att se till att nycklar och kort förvaras på ett betryggande sätt. Nycklar och passerkort ska behandlas som värdehandlingar. Nycklar ska återlämnas när uthyrningsdatum går ut enligt anvisningar. 20. Om utkvitterade nycklar förekommer svarar hyresgästen för kostnader som uppkommer vid byte av lås/låscylindrar/nycklar. Se vidare Taxor och avgifter vad som gäller för ej återlämnade nycklar. 21. Om utkvitterade nycklar och passerkort ej fungerar eller om det uppstått fel i låssystemet har hyresgästen rätt att ta kontakt med Securitas för att kunna tillträda bokad tid. Vid kontakt med dem krävs att hyresgästen har bokningsbekräftelse i handen för att kunna påvisa att bokningen gäller. Inställelsetid är minuter. Om tiden ej är bokad och Securitas åker ut debiteras hyresgästen för utryckningskostnader. Se Taxor och avgifter 22. Vid övernattning ansvarar hyresgästen för kontakter med brandmyndighet efter att Föreningsservice kontaktats för bokning av lämplig lokal. Det åligger hyresgästen att noga följa de anvisningar som erhålls av Föreningsservice vid bokning. 23. Det åligger hyresgästen att ta del av och följa gällande utrymningsföreskrifter som gäller vid brand eller brandfara. 24. Förbjudet att ta med djur till kommunens lokaler. 25. Rökning, alkoholförtäring samt all användning av drog/dopingklassade produkter är förbjudet i bokade idrottslokaler. 26. Betalningsvillkoren följer kommunens uppsatta regler vid fakturering. Fakturan ska vara betald inom 30 dagar från fakturadatum. Efterdebitering kan ske om hyresgästen förorsakats extra kostnader. Om betalning ej sker enligt villkoren kan hyresgästen stängas av från ytterligare förhyrning.

6 6 Brandskydd vid hyra av lokal När du hyr en lokal har förutom den som äger byggnaden även du ett ansvar för brandskydd enligt lag (lagen 2003:778). Om du hyr lokal som t.ex. en idrottsanläggning, samlingslokal eller liknande ansvarar du för att alla som vistas i lokalen känner till vilka brandskyddsföreskrifter som gäller. I de lokaler som hyrs ut via Föreningsservice gäller följande: Innan aktiviteten: Ta reda på var släckningsutrustningen finns Ta reda på var nödutgångarna finns Ta inte in fler personer än vad lokalen är godkänd för Informera alla som är i lokalen om var utrymningsvägarna finns Blockera inte utrymningsvägarna och brandutrustningen Bestäm uppsamlingsplats utanför huset där alla samlas om brand uppstått så att ledaren kan räkna in alla Ta reda på vilken adress lokalen har Rökning är förbjuden När du lämnar lokalen: Se till att fönster och dörrar är stängda Om det börjar brinna: Varna genom att använda högtalaranläggning, rop eller annat sätt att informera deltagarna. Utrym lokalen omedelbart genom att följa skyltar märkta nödutgång Gå till uppsamlingsplatsen Larma SOS på 112 Räkna in alla Om det går, försök att släcka. Men ta inga onödiga risker. Möt upp räddningstjänsten

7 7 Städinstruktioner Sporthallar efter match och arrangemang Samla ihop allt skräp från planen, läktaren, omklädningsrum, toaletter, duschar och korridorer i sopsäckar och ställ dem på för ändamålet avsedd plats (i Kumlahallen sorteras soporna i miljöstationen utanför stora entrén). Byt soppåsar och sopsäckar i papperskorgarna och sätt dit nya. Sopa av planen och våttorka bort ev. fläckar. Klisterfläckar tas bort i innebandyplanens målområde. Sopa läktaren och omklädningsrum. Ställ aldrig något material/redskap framför nödutgångarna. Återställ flyttade redskap till dess riktiga plats. Iordningsställ material och matchförråd. Lås alla dörrar, släck, stäng av kranar (lista på dörrar för Kumlahallen finns i matchförrådet). Alla hallar och gymnastiksalar efter träning Samla ihop allt skräp från planen, läktaren, omklädningsrum, toaletter, duschar och korridorer och släng i papperskorgar/sopsäckar. Torka bort ev. klister i innebandyplanens målområde. Ställ aldrig material/redskap framför nödutgångarna. Återställ material och redskap på dess riktiga plats. Stäng av kranar och släck. Lås alla dörrar.

8 8 Avbokningsregler Kfn samt Kfn I de fall förening eller annan hyresgäst inte använder lokal/anläggning enligt riktlinjer tas avgifter ut enligt nedan Larmutryckning 500 kr + faktisk utryckningskostnad Beredskapsutryckning kr Ej grovstädade hallar/omklädningsrum/uteytor 350 kr/tim Verksamhet på ej bokad tid 500 kr + hallhyra Ej återlämnad nyckel 500 kr + faktisk kostnad för byte av lås och nycklar Material som förstörs p.g.a. oaktsamhet Debiteras faktisk kostnad Kfn Avbokningsregler vid uthyrning i kommunens lokaler och planer Avbokningsregler börjar tillämpas från och med 15 februari Bokad lokal som inte utnyttjats debiteras en avgift på ordinarie taxa plus 300 kr Avdrag på taxan medges endast om lokalen behövs för annat ändamål som upplåtaren eller lokalbokningen bestämmer. Ströbokningar, matcher Vid avbokning sju dagar före bokad tid utgår ingen taxa. Vid senare avbokning debiteras full taxa. Arrangemangsbokningar (cuper, turneringar, sammandrag över 5 tim) Vid avbokning 30 dagar före bokad tid utgår igen taxa. Vid senare avbokning debiteras full taxa. Säsongsbokningar Enstaka tillfällen av säsongsbokning får avbokas endast i undantagsfall. Säsongstid som inte utnyttjats 3 gånger i följd kan tilldelas annan hyresgäst.

9 9 Taxor och avgifter Taxor och avgifter beslutas av kultur- och fritidsnämnden en gång per år. Ungdomstaxa Verksamhet för barn och ungdomar 6-25 år. Egenorganiserade ungdomar år (i mån av tillgång). Distriktslagsarrangemang (i mån av tillgång). Seniortaxa Representationslagens verksamhet. Föreningens kärnverksamhet för deltagare över 25 år. Seniortaxa - Match Representationslagsmatcher. Arrangemang och cuper för seniorverksamhet (över 25 år). Gäller i Kumla-hallen, Skogstorps- och Kumlabys sporthallar, ishallen, fotbollsplaner, Rackethallen samt Djupadalsbadet. Folkhälsotaxa 1. Bidragsberättigad förening vars verksamhet i huvudsak vänder sig till vuxna samt förening utan huvudsaklig ungdomsverksamhet för ungdomar upptill 18 år (följer barnkonventionens definition på barn: ett barn är varje människa under 18 år ). 2. Bidragsberättigad förening som bokar senioraktiviteter utanför ordinarie kärnverksamhet. Arrangemangstaxa Ej bidragsberättigad förening och övriga kunder som bokar kommersiellt arrangemang. 0-taxa Samtliga kunder. Bokningsbara ej kontinuerligt underhållna planytor. Används i befintligt skick för spontanidrott och lek, t ex grusplan IP, Skogstorps gräsplan, Vialundsskolans gräsplan. Normaltaxa Övriga kunder (t ex studieorganisationer, företag, privatpersoner) och föreningar som ej är bidragsberättigad i Kumla kommun som bokar ej kommersiell verksamhet. Fakturering Fakturering sker normalt sett i efterhand. Kommunens betalningsvillkor på 30 dagar gäller.

10 10 Skötselanvisningar konstgräset Kumla IP Parkenheten avgör vid otjänlig väderlek om planen får beträdas eller om påbörjad träning måste avbrytas. Tex vid snöfall, isbildning, blåst eller extrem kyla. Överträdelse beivras. Skötseln baserar sig på leverantörens anvisningar, det sätt som är bäst för planens hållbarhet samt mest energisparande. Information om planen är öppen eller stängd hittas på följande sätt: På anslag vid IP På På tel på vardagar kl På tel på helger (efter 31/3 på tel ) Vaktmästartelefon, kan vara upptagen med spolning av is, ring fler gånger om inte någon svarar. På lokalbokningssidan på finns senast kl på fredagar information om vi stänger planen inför helgen. Stängning gäller även om vädret ändrats och det blivit spelbart, delvis beroende på att man måste planera bemanningen innan helgen. OBS! Stängning av öppen plan kan ske under helgen om vädret ändras. Anslag vid IP gäller. Det åligger föreningen vid tveksamhet om planens spelbarhet att själv kontakta vaktmästare. Tel vaktmästare Ramtider är de tider då parkavdelningen med ordinarie personal kan hålla planen ren och underhållen för spel. Vill man utnyttja planen utanför ramtiden görs förfrågan I GOD TID till parkavdelningen om personal finns för extra skötsel, och finns personal får man betala den kostnad som det innebär att ta in extra folk för underhåll. Dags dato runt 600 kr/tim, samma regel som för ishallen. Alltså kommer vi att i största möjliga mån, för föreningarnas bästa, att lägga sanktionerade matcher inom ramtiderna. Vi underhåller inte för träningsmatcher vid extrem väderlek, men för sanktionerade matcher gör vi vad vi kan. Vi tar inte ut matchtaxa för träningsmatcher. Betalas matchtaxa inom ramtiderna så underhåller vi också planen för match. Avbokningar av enstaka träningstillfällen på säsongstid är inte tillåtet. De ska istället fyllas av den egna föreningens andra lag. Se avbokningsregler beslutade av Kultur- och Fritidsnämnden. Matcher ska enligt reglerna avbokas sju dagar innan matchdag, annars debiteras full taxa. Bokad tid som upprepat står oanvänd trots att planen är öppen kan fråntas föreningen. Tidsfördelning sker genom att föreningarna tilldelas säsongstider. Normal prioritet vid matchtidsfördelning. Övrig tid ströbokning som vanligt. Februari-april Skötselnivå Underhåll för både träning och match under ramtiderna, både kvällar och helger. Ramtid Vardagar kl Helger kl Maj-september Skötselnivå Inga begränsningar, avtal styr. Ramtid Varje dag kl Oktober-januari Skötselnivå Underhåll endast för sanktionerade matcher på helgerna, normalt underhåll vardagskvällar Ramtid Vardagar kl Helger kl * * träningar och matcher kan bokas under helgen men inget underhåll görs förutom för sanktionerade matcher. Jul Helt stängt under skolornas jullov.

11 11 Fördelning av tider Prioritetsordning Traditionella inomhusidrotter prioriteras vid fördelning av tider i idrottshallar och gymnastiksalar. Tiderna fördelas utifrån den prioritetsordning som gäller i kommunen: 1. Bidragsberättigade ungdomsföreningar som utövar och har sin tävlingssäsong under vinterhalvåret (traditionella inomhusidrotter som badminton, basket, handboll, innebandy, tennis, gymnastik m.m. Högre divisionstillhörighet går före lägre divisionstillhörighet. Förening med stor och bred ungdomsverksamhet tilldelas fler tider än förening med låg ungdomsverksamhet. Antal lag i seriesystem är en måttstock. Tävlingsverksamhet går i allmänhet före träningsverksamhet 2. Vuxenföreningar som bedriver traditionell inomhusidrott 3. Fotbollsföreningars inomhusträning (undantag futsalförening/sektion) 4. Privatpersoner och företag som bedriver inomhusidrott Flickor/pojkar och dam/herr ska jämställas vid fördelning av tider. Det är varje förenings ansvar att se till att föreningens tider fördelas lika mellan flickor/pojkar och dam/herr. Föreningar vars verksamhet kan hänföras till en viss typ av anläggning har företräde till denna oavsett divisionstillhörighet. Underlag för fördelning Fördelningen grundar sig på: 1. Prioritetsordning 2. Antal medlemmar 3. Lag i seriespel 4. Divisionstillhörighet 5. Föreningens egna önskemål I möjligaste mån tillgodoses föreningarnas önskemål men det finns inga garantier för att önskemålen alltid uppfylls. Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att bestämma träningsyta, dag och även tid. Om överenskommelser och berättigad tid ej kan uppfyllas gäller procentuell fördelning enligt ovanstående kriterier. Förråd för träningsmaterial erbjuds endast i den anläggning man fått tid tilldelad. Gäller ej gymnastiksalar. Övriga klubb/förrådsutrymmen fördelas efter överenskommelse och kostnaden för dessa utrymmen är enligt fastslagen taxa. Uthyrningsperioder säsongsperioder Säsongen i hallar och anläggningar styrs till viss del av skolans terminstider samt underhåll. Även tillgång till fastighetsskötsel och övriga personalresurser kan påverka säsongernas perioder. I samband med föreningarnas önskemål om säsongstider meddelas också om förändringar sker vad gäller tidsperiod. Sporthallar och gymnastiksalar 1/8-30/6 Bokningar av privatpersoner gällande augusti månad: endast ströbokning Uppehåll inomhus under säsong Stängt i hallar, gymnastiksalar och övriga lokaler. Undantag kan göras i speciella fall /12, 31/12, 1/1 och långfredag, påskafton, påskdagen, annandag påsk. Ishallen Egen överenskommelse. Simhallen Egen överenskommelse Fotbollsplaner - Konstgräs Året om, (undantag se nedan) 1. Uppehåll konstgräs Följer skolornas julledighet i Kumla kommun men undantag kan göras i speciella fall. 2. Underhåll Kultur- och fritidsförvaltningen beslutar om planens skötselnivå. 3. Spelbarhet konstgräs För information om spelbarhet vid otjänlig väderlek är det hyresgästens ansvar att kontrollera planens spelbarhet. Information om planen är öppen eller stängd finns på

12 12 4. Egna anläggningar, B-plan IP, Kumlabyfältet Är väderberoende, kultur- och fritidsförvaltningen beslutar om planen går att spela på. Om vädret inte tillåter att gå ut på egna gräsplaner efter 30/4 fortsätter säsongsbokningarnas fördelning på konstgräset att gälla. 5. Grusplaner och övriga mindre gräsplaner Bokningsbara ej kontinuerligt underhållna planytor. Används i befintligt skick. Bokning ger förtur men är inget krav. 0:- taxa gäller. Bokning efter säsongsavslut eller efter stängning Om bokning önskas efter anläggningens stängning eller efter avslutad säsong kan extra kostnader komma att debiteras för iordningställande samt personal-kostnader för t ex vaktmästeri och städ. Definition av bokningstyper Säsongsbokning 1. Bokningar som bokas för hel säsong och har speciella avbokningsregler 2. Säsongsbokningar ska ansökas om senast angivet datum av resp förening för att få rätt prioritet 3. Fördelas efter gällande regler 4. Kan endast avbokas i undantagsfall 5. Tilldelad tid som ej nyttjas 3 ggr i följd kan tilldelas annan förening Ströbokning 1. Tider som fortfarande finns lediga efter säsongsbokningar är fördelade 2. Kan vara enstaka tillfälle eller sträcka sig över längre period Arrangemang Cuper, turneringar eller övriga sammandrag som är längre än 5 timmar Icke datum 1. Undantagsdatum på säsongsbokning som innebär att tiden inte kan nyttjas 2. Kan uppstå vid till exempel match, arrangemang, stängda tider, underhåll Minimitider vid match Anläggning bokas för den tid som behövs på planen för uppvärmning och match samt för framoch bortplockning av material som t ex sarg eller andra redskap. Rutiner vid ansökan av tider Inför varje säsong ska önskemål om tider och hallar lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen enligt fastställda ansökningsdatum. Inga bokningar förlängs automatiskt. Tiderna fördelas sedan efter den prioritets- och fördelningsprincip som gäller. Efter tidsfördelningen ska föreningarna ange vilka tider som används av senior- respektive ungdomsverksamhet vilket sedan ligger till grund för debitering. Föreningen ska ansöka skriftligen på för ändamålet avsedd blankett. På blanketten ska föreningen uppge vilka personer som är bokningsansvariga. (1-2 st). All kontakt med Föreningsservice vad gäller tider ska ske genom dessa personer. Bokningsbekräftelse skickas till den e-postadress som föreningen uppgett. Bekräftelsen ska också kunna visas upp vid kontakt med Securitas. Det är föreningens ansvar att kontrollera att bokningen är korrekt samt uppmärksamma ickedatum i bokningen. Bokningsläget syns också på webb-bokningen som återfinns på kommunens hemsida, under lokalbokning. Här kan också bokningsbekräftelse skrivas ut. Vid arrangemang med speciella krav, som SM eller liknande, ska kultur- och fritidsförvaltningens föreningsservice kontaktas i god tid.

13 13 Ansökningsdatum Säsongsbokning och arrangemang Ansökan om säsongstider och arrangemang i sporthallar, gymnastiksalar och rackethall ska vara Föreningsservice tillhanda anslaget datum, normalt sett under april månad. Tidsfördelningsmöte genomförs därefter och före midsommar ska föreningen ha fått besked om tilldelade tider. Ansökan om tider på konstgräs för höst- och vinter/vårsäsong ska vara Föreningsservice tillhanda anslaget datum, normalt sett under augusti månad. Besked om fördelning ges under september månad. Startdatum för höstsängens fördelning: 1 oktober Startdatum för vinter/vårsäsong: Vårterminens första dag Gräsplaner: När vädret och planernas beskaffenhet tillåter spel Matcher 1. Matcher bokas på ledig tid under helger 2. Match på veckodagar bokas på egen träningstid 3. Endast i undantagsfall kan matcher förläggas på annan förenings- träningstid. Strötider När samtliga fördelningar är gjorda släpps resterande tider, så kallade strötider. Strötider söks direkt via webbokning eller på telefon. Ansökningsblanketter Vid ansökning om tider i sporthallar, gymnastiksalar och planer ska för ändamålet avsedd blankett användas. Blanketterna kan du ladda hem på

14 14 Övernattning Övernattning kan bokas i samband med arrangemang, läger eller liknande. Föreningsservice hänvisar till lämpliga övernattningslokaler. Övernattning måste bokas minst 30 dagar i förväg. Viktig information vid övernattning Den som är ansvarig för övernattningen ska informera sig och gruppen om de regler och föreskrifter som gäller vid nyttjande av lokalen. Informationen omfattar bland annat: 1. Utrymningsvägar 2. Brand- och utrymningslarm 3. Uppsamlingsplats 4. Brandredskap 5. Ordningsregler 6. Hur man larmar Räddningstjänst, 112 Ansvarig person för övernattning ska ta del av de skriftliga föreskrifter som förmedlas av kulturoch fritidsförvaltningen.

15 15 Brandskyddsregler vid övernattning Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår Sida 1 av 8 Riktlinjer gällande tillfällig förläggning inom skol-, fritids- och liknande anläggningar. Detta dokument är framtaget av Nerikes Brandkår och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids- och liknande anläggningar. Riktlinjerna är uppdelade i två delar: Byggnadstekniska brandskyddskrav samt Ordningsregler och krav på brandskyddsorganisationen. Lagstöd Enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 2 kap 2 ) är ansvaret för att brandskyddet har en skälig omfattning delat mellan byggnadsägaren och den som nyttjar byggnaden (nyttjanderättsinnehavaren eller hyresgästen). Den brandtekniska bedömningen av skol-, fritids- och liknande anläggningar görs med utgångspunkt från det byggnaden normalt är avsedd för (undervisning, fritidsverksamhet etc.). Om byggnaden ska användas för övernattning (sovande människor utan god lokalkännedom) måste en ny bedömning av brandskyddet göras och dokumenteras enligt Nerikes Brandkårs riktlinjer. Ansvar Vanligtvis ansvarar byggnadsägaren för att uppfylla de byggnadstekniska brandskyddskraven och nyttjanderättshavaren ansvarar för att uppfylla ordningsregler och krav på brandskyddsorganisationen. Den som hyr ut lokalerna ansvarar normalt för att underrätta Nerikes Brandkår om att förläggningen äger rum. Skillnader i ansvarsfördelningen kan dock finnas beroende på hur hyresavtalet mellan parterna se ut. Övrigt Beskrivning och förklaring av tekniska ord, skyltar, utrymningsplaner med mera finns i en bilaga till dokumentet.

16 16 Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår Sida 2 av 8 Byggnadstekniska brandskyddskrav Nedanstående sju punkter har sitt ursprung i bland annat Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar samt Brandskyddsföreningens handbok Brandskydd i Boverkets byggregler. 1. Från varje övernattningsrum ska det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, med detta menas att en brand inte ska kunna blockera alla utrymningsvägar samtidigt. 2. Utrymningsvägar ska vara så tillgängliga att de alltid kan öppnas utan nyckel eller annat verktyg. Korridorer, trapphus, dörrar och andra utrymningsvägar får därför ej heller blockeras av bagage, möbler, fordon, snö, buskage mm. 3. Utrymningsplan ska finnas anslagen i samtliga övernattningsrum och övriga förläggningslokaler. Utrymningsplanen ska innehålla följande: a. Utrymningsvägar b. Placering av brandsläckningsredskap c. Återsamlingsplats d. Anläggningens namn och adress e. Information om åtgärder vid brand 4. Samtliga utrymningsvägar ska vara väl skyltade. Där efterlysande skyltar används ska belysningen i utrymningsvägar (korridorer, trapphus, etc.) vara tänd. 5. Fönster får inte utgöra utrymningsväg annat än för lokaler i markplan. För utrymning genom fönster gäller i sådana fall följande: a. Fönstret ska vara försett med vägledande markering, vara sidohängt och lätt öppningsbart med ett handgrepp. Handtaget och fönstret får inte vara försett med någon form av spärrfunktion. b. Avstånd från insidan upp till fönsterkant ska inte överstiga 0,9 meter. Avstånd från utsidan upp till fönsterkant ska inte överstiga 1,2 meter. Uppfylls inte ovanstående ska fönstret förses med trappa/avsats som gör att avståndskraven infrias. c. Fönstrets bredd och höjd ska överstiga 0,6 meter respektive 0,7 meter. d. Fönstrets bredd+höjd ska överstiga 1,5 meter. e. Fönster i intilliggande lokal (till exempel annat klassrum eller korridor) anses ej utgöra utrymningsväg. f. Vid personantal större än 10 i samma lokal krävs två fönster som uppfyller ovan nämnda krav. För fler än 20 personer krävs 3 fönster och så vidare. Postadress Hemsida Telefon Fax Organisationsnr Postgironr Nerikes Brandkår

17 17 Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår Sida 3 av 8 6. Följande gäller för brand- och utrymningslarm. Typ av lokal Utrymningsväg, korridor, trapphus och liknande utrymmen utanför övernattningsrum. Övernattningsrum Minsta krav som ställs Automatiskt brandlarm med kopplat utrymningslarm som även är hörbart i övernattningsrum. Brandvarnare 7. Brandsläckningsredskap (handbrandsläckare, inomhusbrandpost med mera) ska finnas placerat så att det inom förläggningen aldrig är längre än 25 meter till dessa. Postadress Hemsida Telefon Fax Organisationsnr Postgironr Nerikes Brandkår

18 18 Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår Sida 4 av 8 Ordningsregler och krav på brandskyddsorganisationen Nedanstående tio punkter har sitt ursprung i bland annat Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar samt publikationen Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 1. Vid varje förläggningstillfälle ska information, instruktioner och rutiner för brandskyddsorganisationen dokumenteras skriftligt. Organisationen ska bland annat utgöras av säkerhetsansvarig samt vakande nattvakt. 2. För personer med funktionshinder ska förläggningsplatsen anpassas så att utrymningssäkerheten inte påverkas negativt (hörbarhet/synlighet för utrymningslarm, fönster som utrymningsväg med mera). 3. Säkerhetsansvarig: Den som utsetts att vara säkerhetsansvarig ska vara kontaktbar under hela den tid som förläggningen äger rum och ansvarar för att a. de av Nerikes Brandkår angivna riktlinjerna följs. b. samtliga närvarande ges tillräcklig orientering och information om tillgängliga utrymningsvägar, brandberedskap, telefon, utrymningslarmets funktion och signal med mera. c. lista på övernattande personer finns tillgänglig. 4. Vakande nattvakt: Den eller de som utsetts att vara vakande nattvakt ska rondera (kontrollera) förläggningslokalerna regelbundet samt a. kunna orientera sig i lokalerna och känna till var övernattningsrum, utrymningsvägar, larmtryckknappar, brandsläckningsredskap, återsamlingsplats med mera finns. b. kontrollera att ordningsregler efterlevs. c. ha tillgång till mobiltelefon för att kunna larma 112 samt kunna ge information till brandkåren vid en eventuell brand eller annan olycka. d. ha tillgång till lista på övernattande personer. e. kunna hantera brandsläckningsredskap. 5. Belysning i korridorer, trapphus och andra utrymningsvägar ska hållas tänd när mörker råder utomhus. 6. Dörrar till korridorer och trapphus ska hållas stängda, dock ej låsta. Lokaler som ej är avsedda för förläggning eller utrymning ska däremot hållas låsta. 7. Rökning eller hantering av eld (värmeljus etc.) får ej ske i förläggningslokalerna. 8. Matlagning, kaffebryggning och liknande får endast ske i pentry eller kök. 9. Brandfarliga vätskor eller gaser samt kemikalier får ej hanteras eller förvaras i förläggningslokalerna. Postadress Hemsida Telefon Fax Organisationsnr Postgironr Nerikes Brandkår

19 19 Bilaga - Tillfällig förläggning Beskrivning och förklaringar av termer och ord Sida 6 av 8 Beskrivning och förklaring av vad som menas med: Utrymningsskylt och vägledande markering Nedan visas exempel på en utrymningsskylt (en form av vägledande markering) som uppfyller standard. Utrymningsskyltarna är normalt genomlysta, alternativt belysta, så att de går att se vid mörker eller om sikten försämrats av brandrök. Belysta och genomlysta skyltar ska alltid ha backup så att de lyser en viss tid vid till exempel strömavbrott. Efterlysande skyltar i utrymningsvägar (korridorer, trapphus, etc.) måste belysas, av till exempel den vanliga belysningen, för att de ska vara synliga i tillräcklig utsträckning. Belysningen till efterlysande skyltar behöver dock inte förses med batteribackup. Utrymningsplan Detta är ett exempel på hur en utrymningsplan och dess innehåll kan se ut. Postadress Hemsida Telefon Fax Organisationsnr Postgironr Nerikes Brandkår

20 20 Bilaga - Tillfällig förläggning Beskrivning och förklaringar av termer och ord Sida 7 av 8 Beslagning Antal personer i lokalen Typ av beslagning Kommentar Färre än 30 personer Vanligt dörrhandtag som kan vara försett med vred Vred får inte vara försett med kåpa Färre än 150 personer Vanligt dörrhandtag utan vred eller nödutrymningsbeslag SS-EN 179 Här råder valfrihet så länge dörren är lätt öppningsbar med ett handgrepp Mellan 150 och 300 personer Fler än 301 personer Nödutrymningsbeslag SS- EN 179 i normalfallet. Om lokalen är av sådan karaktär att extrema situationer med panik och trängsel förväntas bör panikutrymningsbeslag SS-EN 1125 användas Panikutrymningsbeslag SS- EN 1125 Tidigare har SS-EN 1125 traditionellt sett krävts för lokaler som betjänar över 150 personer men detta har börjat ifrågasättas då många människor ser det som onaturligt att öppna en dörr via tryck på en list. Handtag är man däremot van vid från vardagsbruk Nödutrymningsbeslag SS-EN 179 är det klassiska nödutrymningshandtaget som ofta är plomberat med ett plastsnöre och kan se ut ungefär på detta sätt: Panikutrymningsbeslag SS-EN 1125 är den vanliga panikregeln: Postadress Hemsida Telefon Fax Organisationsnr Postgironr Nerikes Brandkår

21 21 Bilaga - Tillfällig förläggning Beskrivning och förklaringar av termer och ord Sida 8 av 8 Brandsläckningsredskap Med brandsläckningsredskap menas handbrandsläckare (till exempel pulversläckare 6 kg eller skumsläckare), brandfilt, inomhusbrandpost (slang på rulle). Fönster och mått För fönster mäts avstånd mellan mark och fönster samt bredd och höjd på detta sätt. 0,6 meter 1,2 meter 0,7 meter Övernattningsrum De rum där personer sover Förläggningslokaler Alla rum som används, detta kan vara korridor, övernattningsrum, kök, sällskapsrum med mera. Postadress Hemsida Telefon Fax Organisationsnr Postgironr Nerikes Brandkår

22 22 Föreningsregister Alla föreningar som har verksamhet inom Kumla kommun kan vara med i kommunens föreningsregister. Här finns kontaktuppgifter till många av kommunens föreningar. För registrering i föreningsregistret fyller ni i blanketten Uppgifter till föreningsregistret och skickar till eller via post till: Kumla kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Kumla kommun Föreningskontakter och styrelseuuppgifter ska uppdateras årligen i samband med årsmöte. Det gäller även om samma personer finns kvar på sina poster. Det är föreningens ansvar att förse föreningsservice med aktuella uppgifter. Korrekta kontaktuppgifter är en förutsättning för att information som berör föreningar kommer fram och hamnar hos ansvarig person. Föreningar som inte uppdaterar sina uppgifter plockas bort från föreningsregistret två år efter senaste uppdatering. Att bilda förening För att man ska kunna bilda en förening måste man vara ett antal personer som vill arbeta med eller utveckla ett gemensamt intresse. De personerna väljer sedan en tillfällig styrelse. Om man startar en förening i Sverige så behöver den inte registreras eller godkännas enligt någon lag. Man kan alltså bilda en förening utan tillstånd från några myndigheter. När man startar en förening ansöker man om ett organisationsnummer från den lokala skattemyndigheten. Organisationsnumret är Skattemyndighetens kontrollnummer på föreningar och det kan jämföras med våra personnummer. För att kunna få bidrag från kommunen eller annan myndighet måste föreningen också ha ett post- eller bankgironummer dit bidraget kan betalas ut. Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska bedriva sin verksamhet. Däremot finns det en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd. Det som främst kännetecknar denna tradition är att föreningen ska vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer. Detta innebär att årsmötet är det högst beslutande organet som väljer en styrelse. En viktig princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet. Hur du startar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet i Sverige. En allmännyttig ideell förening ska bygga på vedertagna demokratiska principer och vara öppen för alla som vill vara med och som delar föreningens målsättning. För att en förening ska bli godkänd som bidragsberättigad krävs att den har antagna stadgar och en demokratiskt vald styrelse. Föreningen ska vara registrerad hos den lokala skattemyndigheten och får då ett eget organisationsnummer. I Sverige råder organisationsfrihet. Det innebär att vem som helst kan bilda en förening utan tillstånd från någon myndighet. Juridisk person En förening är en juridisk person. Föreningen blir juridisk person när stadgar är antagna och styrelse vald. En juridisk person: kan äga saker kan teckna avtal kan vara arbetsgivare kan vara part inför myndighet är ansvarig för skulder och kan försättas i konkurs

23 23 Förberedelser Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen bildar ni en provisorisk styrelse, en interrimstyrelse, som får till uppgift att förbereda nästkommande sammanträde. Skriv ett förslag till stadgar (regler) för föreningen. Stadgarna är viktiga eftersom de anger hur föreningen skall arbeta. Föreslå ett namn på föreningen. Sammankalla till ett allmänt möte där föreningen slutgiltigt skall bildas. I kallelsen ska det stå att avsikten med mötet är att bilda en förening. Det ska också framgå vilken dag och vilken tid mötet ska äga rum och i vilken lokal det ska hållas. Förbered alla frågor som ska diskuteras på föreningens första möte. De flesta föreningar är anslutna till en riksorganisation eller specialförbund. Där kan man få hjälp och stöd i föreningsarbetet. Kontakt kan också tas med kommunen för att ta reda på vilka stödformer som finns. Möte där man bildar en förening Vid bildandemötet bör närvaroförteckning upprättas. Den kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter detta fram tills dess att mötet har valt mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare. Vill man vara förberedd inför mötet kan initiativtagarna dela ut förslag till föredragningslista och eventuellt även förslag till stadgar. Mötesordförandens uppgift är sedan att leda mötet genom föredragningslistan som bör innehålla minst följande punkter: 1. Fastställande av närvaroförteckning/röstlängd 2. Val av mötesordförande 3. Val av protokollsekreterare 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5. Fastställande av föredragningslista för mötet 6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej) 7. Fastställande av stadgar för föreningen 8. Fastställande av namn på föreningen 9. Val av interimsstyrelse (ordförande samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet. När mötet har behandlat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man ska vara säker på att allt har gått rätt till är det viktigt att ett protokoll skrivs. I protokollet ska det framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Det ska också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens interimsstyrelse. Närvarolista och stadgar bör bifogas originalprotokollet. Nu är det interimsstyrelsens sak att ansvara för skötseln av föreningen fram till första årsmötet. Mer information om hur en förening ör uppbyggd, förslag på stadgar, årsmötesagenda och ordlista se broschyren Bilda förening på

24 24 Brukarmötesagenda Ett stormöte per år (alla föreningar) Syfte: Allmän information/övergripande frågor om förvaltningens jobb, frågor som gäller alla t.ex. bidrag Medverkande från förening: Vem som helst som är intresserad Medverkande från KOF: Fritidschef, fritidskonsulent, föreningskonsulent, nämndordförande Övriga: Andra aktuella aktörer t ex SISU, polisen Tid: Januari-februari Ett ordförandemöte per år Syfte: Mer verksamhetsinriktad information, gemensamma frågor Medverkande från förening: Ordförande och/eller styrelse Medverkande från KOF: Fritidschef, föreningskonsulent/fritidskonsulent. Ev parkavdelningen och kommunfastigheter som spetskompetens vid behov. Förslag på indelning: - Fotboll (5 st föreningar) - Sporthallarnas föreningar ( 8-10 föreningar) - Övriga föreningar utefter anläggningens art t ex hockey, skidföreningen, ridklubbarna - Föreningar utan anläggning Tid: December Ett tidsfördelningsmöte Syfte: Ge information om principen vid tidsfördelning ev korrigering av tilldelade tider Medverkande från föreningen: Verksamhetsansvarig Medverkande från KOF: Föreningskonsulent/Fritidskonsulent Tid: April-Maj samt höst för fotbollen på konstgräset Ett föreningsbidragsmöte (kommer ev att försvinna) Syfte: Tvåvägskommunikation angående föreningsbidragets storlek Medverkande från föreningen: Ordförande/styrelse Medverkande från KOF: Fritidskonsulent Tid: Oktober-December Två brukarmöten/anläggningsmöten Syfte: Tvåvägskommunikation angående anläggningen man utnyttjar Medverkande från föreningen: Tränare, styrelse eller ordförande Medverkande från KOF: Föreningskonsulent/Fritidskonsulent Tid: Vår och höst

25 25 Årshjul Januari December Februari Ordförandemöte Anmäla akivitet till lovprogram Stormöte föreningar November Mars Oktober Brukarmöte Ansökan om föreningsbidrag, barnoch ungdomsföreningar Ansökan om ungdomsledarstipendium Brukarmöte Ansök om tid i hall och gympasalar Ansökan om idrottsplakett April September Ansök om tid på konstgräset för jan-april Ansökan föreningsbidrag, Sydnärkeföreningar Ansökan föreningsbidrag, Fritidsföreningar, Kulturföreningar, Lokalhållande föreningar Tidsfördelningsmöte Maj Anmäla aktivitet till lovprogram Augusti Juni Juli Löpande under året Uppdatera uppgifter till föreningsregister i samband med årsmöte. Ansökan om startbidrag. Ansökan om jubileumsbidrag. Ansökan om övrigt bidrag för barn- och ungdomsförening.

26 26 Bidrag Kumla kommun stödjer föreningslivet genom bidrag, subventionerade hyror i kommunens anläggningar/lokaler samt stöd och rådgivning kring frågor som berör föreningslivet. Om en förening är godkänd och registrerad som bidragsberättigad förening av kultur- och fritidsnämnden lämnar nämnden bidrag till: Startbidrag Barn- och ungdomsverksamhet 6-25 år Fritidsföreningar Kulturföreningar Lokalhållande föreningar Jubileumsfirande föreningar Sydnärkeföreningar För att ansöka om startbidrag och bli godkänd som bidragsberättigad förening fyller ni i blanketten Ansökan om föreningsbidrag. Följande handlingar ska bifogas blanketten: Kopia på Skatteverkets beslut om organi sationsnummer Föreningens stadgar. Protokoll från ert första föreningsmöte Protokoll med beslut om firmatecknare Verksamhetsbeskrivning Alkohol- och drogpolicy Startbidraget uppgår för närvarande till kr och ansökan kan göras löpande under året.

27 27 Idrottsplakett Kumla kommun delar årligen ut en idrottsplakett för idrottsprestation utförd av medlem inom godkänd ungdomsförening med säte i Kumla kommun. Prestationen kan vara antingen individuell eller utförd av ett lag. Utdelning av plakett sker i samband med Valborgs-mässofirandet 30 april i Djupadalsparken. Riktlinjer Uppgifter om utförda idrottsprestationer skall lämnas av berörd förening till kultur- och fritidsförvaltningen. Speciell blankett finns framtagen. Ansökningarna skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda 1 mars. För att tilldelas plakett för utövare under 25 år krävs minst en tredjeplats i ett svenskt eller större mästerskap. För att tilldelas plakett för utövare över 25 år krävs minst en förstaplats i ett svenskt eller större mästerskap. Mästerskapen skall vara sanktionerade av Riksidrottsförbundet. Prestationen kan avse både individuell prestation och prestation utförd av ett lag. Vid lagprestation får varje deltagare en plakett. Prestationen är inte bunden till någon särskild åldersklass. Plaketten finns i en valör med gravyren på baksidan. Vid flera prestationer, under samma år, samlas allt på en plakett.

28 28 Ungdomsledarstipendium Kumla kommun delar årligen ut två ungdomsledarstipendier. Stipendiesummorna uppgår till 4000 kronor för ledare till och med 25 år och 8000 kronor för ledare över 25 år. Genom stipendierna uppmärksammas ledare som på ideell basis engagerat sig för ungdomars föreningsaktiviteter. Riktlinjer Kumla kommuns ungdomsledarstipendium tillfaller ungdomsledare som bedriver ungdomsverksamhet inom Kumla kommun. Ledaren ska vara knuten till en inom kultur- och fritidsförvaltningen godkänd bidragsberättigad ungdomsförening. Stipendiaterna utses årligen av kultur- och fritidsnämnden efter förslag och motivering från föreningarna. Förslaget ska vara inkommet till kulturoch fritidsnämnden senast 17 oktober. De som tilldelas stipendierna uppvaktas och inbjuds därefter till kommunfullmäktiges middag i december.

29 29 Lovverksamhet Fritidsavdelningen samordnar och sammanställer varje år lovprogram för vinterlovet och sommarlovet. Syftet är att under skolloven kunna erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritid med en mångfald av aktiviteter av som kan passa alla. Lovprogrammet tas fram i samarbete med föreningsliv, studieorganisationer, kultur- och fritidsförvaltningen samt andra aktörer som vill vara med och bidra till att barn och ungdomar erbjuds ett rikt utbud av aktiviteter under skollov. För att vara med i lovprogrammet krävs att aktiviteten anmäls senast utsatt datum via e-tjänst eller blankett.

30 30 Nattvandring I Kumla har de bidragsberättigade ungdomsföreningarna möjlighet att anmäla intresse för att nattvandra. Nattvandring är en del av kommunens föreningsstöd för dessa föreningar. En förutsättning för att stödet ska utgå är att föreningen har genomfört de vandringar som den har tilldelats enligt schema. Syftet med vandringen är att öka tryggheten för våra ungdomar genom att vuxna finns närvarande och tillgängliga utomhus på helgerna. Som nattvandrare är din uppgift att vara ett stöd för de ungdomar som behöver det. Din uppgift är inte att agera som polis, väktare eller socialtjänst. Du är helt enkelt en vuxen som bryr dig och vill bidra till en tryggare tillvaro i Kumla. Du är ute bland ungdomar i Kumla för att skapa förtroende och trygghet, och för att hjälpa till om det behövs. Det kan handla om att se till att en ungdom kommer till bussen, att medla eller att bara lyssna. Som nattvandrare har du inga befogenheter utöver de som är reglerade i lag när det gäller envarsgripande och nödvärnsrätt. Framförallt handlar det om sunt förnuft. Om det skulle uppstå en allvarlig situation ska man observera och larma polis eller ambulans. Kriminella handlingar ska alltid polisanmälas. Vid akuta ärenden ringer ni 112 och vid övriga ärenden för att nå polisen. När det är dags att nattvandra samlas ni kl på fritidsgården vid Vialundsskolan. Där möter Polisen och Kumla mot narkotika upp om de har möjlighet. Ryggsäcken som bl.a. innehåller reflexvästar, sjukvårdsmaterial, ficklampor och termos, finns på fritidsgården. Den lämnas tillbaka på fritidsgården i början på nästkommande vecka. Efter avslutad vandring fyller ni i en rapport och lägger i väskan. Om ni känner er osäkra på att nattvandra är ni välkomna att ta kontakt med undertecknad. När ni vandrar använder ni de reflexvästar som finns i ryggsäcken så att det syns att ni nattvandrar. När ni vandrar ska ni vara minst tre personer, gärna fler. Ni som vandrar ska alla vara vuxna, d.v.s. minst 18 år. De platser som är viktiga att vandra kring är främst omkring centrum, vandra även gärna vid skolorna Kumlaby, Vialund och Skogstorp. Om vädret är bra är det också aktuellt att vandra kring sjöarna i Hällabrottet och Säbylund. Nattvandringen påbörjas senast kl Hur länge ni sedan vandrar beror på aktiviteten på stan. Vanligtvis kan man sluta vandra kl om det är lugnt på stan. Då det är väldigt lugnt kan man sluta redan vid midnatt. Flera helger arbetar även personal från Kumla mot narkotika ute på kvällstid. Vid behov kan ni försöka ringa Ola Bosshammar, tel: En lyckad kväll för en nattvandrare är när inget har hänt och när man har haft en trevlig kväll tillsammans. Kontakt Har du frågor kring nattvandringen, kontakta kommunens alkohol- och drogsamordnare via växel, tel:

31 31 Lotteritillstånd Ansökan sker på särskild blankett som finns att hämta på Föreningsservice och på vår hemsida Beställning kan även göras via tel: Lotterilagen och allmänna råd vid lotterier hittas på I samband med att föreningen ansöker om registrering ( 17)/lotteritillstånd ( 16) ska följande uppgifter bifogas: Föreningens stadgar Senaste verksamhetsberättelse inkl ekonomisk redovisning Protokollsutdrag med föreningens beslut om lotteri samt utsedd lotteriföreståndare För 16 (tillstånd) krävs även en kalkyl för lotteriet Ansökan ska lämnas till Kultur och Fritidsförvaltningen. Beslut skickas sedan till er förening. Kostnad för registrering eller tillstånd är 300 kronor och faktureras föreningen. Det är kommunens uppgift att godkänna lotteriföreståndare och att utse lotterikontrollant. Kontrollantarvode betalas av föreningen och är 3% på insatsbeloppet på varje startat lotteri, dock max 1500 kronor. Frågor angående registrering/tillstånd till lotteri besvaras av Föreningsservice tel:

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av Nerikes Brandkår 2010-10-19 Sida 1 av 8 Riktlinjer gällande tillfällig förläggning inom skol-, fritids- och liknande anläggningar. Detta dokument är framtaget av Nerikes Brandkår och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

Riktlinjer för lokaluthyrning

Riktlinjer för lokaluthyrning 1 Riktlinjer för lokaluthyrning 2 Innehållsförteckning Kontakt på Kumla kommun 3 Allmänna hyresregler för kommunens lokaler 4 Riktlinjer för lokaluthyrning 4 Brandskydd 6 Städinstruktioner 7 Avbokningsregler

Läs mer

Taxor och avgifter 2015

Taxor och avgifter 2015 Taxor och avgifter 2015 Verksamhet för barn och ungdomar 6-25 år. Egenorganiserade ungdomar 13-20 år (i mån av tillgång). Distriktslagsarrangemang (i mån av tillgång). Representationslagens verksamhet.

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande

Brandskydd vid tillfällig övernattning i skolor och fritidsanläggningar eller liknande sida 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN Henrik Kindberg, Brandinspektör 054-5402818 henrik.kindberg@karlstad.se Datum Diarienr Händelseid Ert datum Er referens 2012-04-10 160.2012.00264 21607 I

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Verksamhet för barn och ungdomar 4-25 år. Egenorganiserade ungdomar 13-20 år (i mån av tillgång). Distriktslagsarrangemang (i mån av tillgång). Representationslagens verksamhet.

Läs mer

Ordningsregler vid tillfällig övernattning

Ordningsregler vid tillfällig övernattning Ordningsregler vid tillfällig övernattning Olika grupper övernattar ibland i lokaler som inte är avsedda för detta. Det kan vara skolsalar, idrottshallar eller liknande. Det byggnadstekniska brandskyddet

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen. ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201

Fritids- och kulturförvaltningen. ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Fritids- och kulturförvaltningen Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som tillfälligt hyr ut eller upplåter lokaler

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda 18 år), med vilken hyresvärden upplåtit lokal. Hyresgäst svarar för:

Läs mer

Okt 2015 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER

Okt 2015 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID. HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Okt 2015 Sidan 1 KULTUR OCH FRITID HYRESPRISLISTA och REGLER FÖR UTHYRNING OCH DEBITERING AV LOKALER Sidan 2 REGLER FÖR UTHYRNING AV LOKALER Allmänt Kultur och Fritidsförvaltningen (KFF) hyr ut lokaler,

Läs mer

TAXOR och BESTÄMMELSER

TAXOR och BESTÄMMELSER TAXOR och BESTÄMMELSER i kommunala lokaler och bygdegårdar 2012-07-01 1 LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda

Läs mer

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang

BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat 2013-05-06 2014-06-11 Ämne Tillfälliga utomhusarrangemang Räddningstjänstens Råd och anvisningar beskriver vår tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som

Läs mer

Vägledning Tillfällig förläggning

Vägledning Tillfällig förläggning Vägledning Tillfällig förläggning Nr: BA N3-3 Upprättat av: Bjarke Rosenberg Datum: 2012-05-14 Godkänt av: Bjarke Rosenberg 1. Bakgrund och syfte Vid större idrottsarrangemang och liknande finns det ett

Läs mer

HYRESREGLER/ORDNINGSFÖRESKRIFTER

HYRESREGLER/ORDNINGSFÖRESKRIFTER Hyresregler/ordningsföreskrifter för kommunala anläggningar Beslut taget i kommunfullmäktige den 7 april 2014, 33 Hyresregler/ordningsföreskrifter för kommunala anläggningar Följande regler gäller: 1.

Läs mer

UTHYRNINGSPRINCIPER OCH HYRESAVGIFTER

UTHYRNINGSPRINCIPER OCH HYRESAVGIFTER UTHYRNINGSPRINCIPER OCH HYRESAVGIFTER I EDA KOMMUNS FRITIDSANLÄGGNINGAR/ SKOLLOKALER Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-10-31 184 INLEDNING Eda kommun, nedan benämnd hyresvärden, hyr ut fritidsanläggningar

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR

POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR POLICY VID UPPLÅTELSE AV KOMMUNALA LOKALER OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR Gäller från och med 2011-08-01 Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-22 77 GENERELLA BESTÄMMELSER 1. Lokaler och idrottsanläggningar uthyrs

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar Försäkring Tillfälligt boende för flyktingar Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta skapar ett akut behov av boende

Läs mer

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning

Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning Brandskyddsregler vid tillfällig förläggning Datum senast reviderat: 2011-12-01 Bakgrund och syfte Det blir allt vanligare att skolor, idrottshallar, daghem och liknande objekt används vid tillfällig övernattning.

Läs mer

Reviderad: 2012-04-05 /AP

Reviderad: 2012-04-05 /AP Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Skriftlig redogörelse för brandskyddet Skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kapitel 3 Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Skriftlig redogörelse för brandskyddet Del 1: Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Byggnad/anläggning

Läs mer

Regler vid korttidsuthyrning och nyttjande av kommunens lokaler

Regler vid korttidsuthyrning och nyttjande av kommunens lokaler 2010-12-01 Regler vid korttidsuthyrning och nyttjande av kommunens lokaler Fastställda av Tekniska nämnden Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden Fastställda av Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

Säkerhetsbilaga Tillfällig övernattning i Halmstads kommuns skollokaler

Säkerhetsbilaga Tillfällig övernattning i Halmstads kommuns skollokaler Säkerhetsbilaga Tillfällig övernattning i Halmstads kommuns skollokaler TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bakgrund och syfte Vid övernattning i lokaler som i normalfallet används för annan verksamhet kallas

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor

Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor Riktlinjer för tidsfördelning sporthallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner samt isytor Innehållsförteckning Barnkonventionen och idrotten VILL... 2 Riktlinjernas syfte... 2 Allmänna fördelningsregler...

Läs mer

Regler för tillfällig förläggning

Regler för tillfällig förläggning Sidan 1 av 5 2010-03-02 Regler för tillfällig förläggning Inom Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner 1. Bakgrund och syfte Sedan slutet av 1970-talet har skolor och liknande lokaler, barnstugor,

Läs mer

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1

SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 SBA Systematiskt brandskyddsarbete Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1 Syfte Detta dokument beskriver hur Bostadsrättsföreningen Stjärnbildhus nr 1 aktivt skall arbeta för att förebygga bränder

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2. Exempel Större grundskola

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2. Exempel Större grundskola SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE NIVÅ 2 Exempel Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en större grundskola. Informationen under respektive

Läs mer

Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka.

Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka. RIKTLINJE Avgifter och taxor för kommunägda lokaler och anläggningar för sverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda slokaler och sanläggningar

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR Antagen av Servicenämnden 15-04-28 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2015-07-01-2016-06-30 Avgifter lok-anl 150701--160630 Bibbi J 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande

Läs mer

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING Skriv ut och fyll i under vilken tidsperiod den tillfälliga övernattningen kommer ske. Datum från Datum till Var: Adress: (Exempelvis skolans namn.) Antal person som

Läs mer

Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar.

Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar. Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar. Innehåll Fritidsenheten... 3 Boka lokal/idrottsanläggning... 3 Bokningsbekräftelse... 3 Avbokning... 4 Begränsningar... 4 Avgift... 4 Fakturering... 4

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Tipshallen. Växjö

Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i. Tipshallen. Växjö Säkerhetsföreskrifter för arrangörer i Tipshallen Växjö Tipshallen i Växjö Breddidrotten och elitidrotten samsas sida vid sida. Knattelag, flicklag, damlag, seniorlag, lag långt ner i seriesystemet - alla

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

UTRYMNING BROMMASALEN

UTRYMNING BROMMASALEN Projekt Projektnummer Kv. Biografen 2 Medborgarhuset, Alvik 105654 Handläggare Datum Johan Andersson 2012-09-03 Internkontroll Datum Björn Andersson 2012-09-10 UTRYMNING BROMMASALEN 1 INLEDNING Brandskyddslaget

Läs mer

Utbildning av Utrymningsledare för Sporthallen Tibro

Utbildning av Utrymningsledare för Sporthallen Tibro Utbildning av Utrymningsledare för Sporthallen Tibro Tibro kommun har för avsikt att installera utrustning i sporthallen som gör att den kommer att uppfylla kraven på en samlingslokal för 600 personer.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2015-05-27 140 2015-05-28 2015/288 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR KOMMUNSTYRELSENS BIDRAG INOM

Läs mer

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer. 2 Byggnaden/Anläggningen 2.1 Fastighetsbeteckning 2.2 Besöksadress

1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer. 2 Byggnaden/Anläggningen 2.1 Fastighetsbeteckning 2.2 Besöksadress Skriftlig redogörelse för brandskyddet Fylls i av fastighetsägare/representant för fastighetsägare. 1 Fastighetsägare 1.1 Fastighetsägare 1.2 Organisationsnummer 1.3 Utdelningsadress 1.4 Postnummer 1.5

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2

Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Version 2 041203/ELO 1 Interna riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete-tolkning 2 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete innebär ett organiserat arbetssätt för att planera,

Läs mer

1 Förenings- handbok

1 Förenings- handbok 1 Föreningshandbok 2 3 Innehållsförteckning Kontakt på Kumla kommun 3 Allmänna hyresregler för kommunens lokaler 4 Riktlinjer för lokaluthyrning 4 Brandskydd 6 Städinstruktioner 7 Avbokningsregler 8 Taxor

Läs mer

Handledning Systematiskt brandsäkerhetsarbete (SBA)

Handledning Systematiskt brandsäkerhetsarbete (SBA) 1(14) Avdelningen för Infrastruktur Torbjörn Alwehammar INSTRUKTION/MALL Säkerhet och informationssäkerhet Anvisning/Instruktion Beslutsdatum: 2013-03-01 Träder i kraft: 2013-04-01 Giltighetstid: 2014-12-31

Läs mer

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret?

Starta en förening. Vill du anmäla din förening till föreningsregistret? Starta en förening Sverige har ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. En grupp människor kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. Föreningen måste

Läs mer

HYRESVILLKOR FÖR CAMPINGTOMTER, STUGOR & RUM.

HYRESVILLKOR FÖR CAMPINGTOMTER, STUGOR & RUM. HYRESVILLKOR FÖR CAMPINGTOMTER, STUGOR & RUM. UTHYRNINGSTID På fakturan står mellan vilka datum uthyrningen gäller. Var vänlig kontrollera så att datumen och övriga uppgifter stämmer. BETALNING 10 dagar

Läs mer

BRANDPLAN. Uppförd 2011-08-02

BRANDPLAN. Uppförd 2011-08-02 BRANDPLAN Uppförd 2011-08-02 Register Dokumentation av Brandskydd... 3 Planritningar... 3 Utrymningsplaner... 3 Larm... 3 Utskriven version... 3 Drift och Underhåll... 4 Automatiskt brandlarm... 4 Utrymningsskyltning...

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Att starta en Förening ansluten till Svenska Bob och Rodelförbundet

Att starta en Förening ansluten till Svenska Bob och Rodelförbundet Att starta en Förening ansluten till Svenska Bob och Rodelförbundet Innehåll Instruktioner vid uppstartande av förening inom Bob och Rodelförbundet... 3 Föreningens Checklista vid uppstartande av förening....

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Skall ni dra igång en förening? Här finns viktig information Innehåll Varför bilda en förening?... 3 Vad krävs?... 3 Förberedelser... 4 Bildandemötet... 4 Styrelsen... 5 Det första

Läs mer

Anvisning för tillfällig övernattning

Anvisning för tillfällig övernattning Sida 1 av 9 Anvisning för tillfällig övernattning 1. Inledning Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, exempelvis skolsalar och idrottshallar.

Läs mer

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar

Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 1 (5) Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar Innehåll Rutiner för upplåtelse av kommunens idrottshallar och gymnastiksalar 2 Prioritering av kundgrupper...2 Vardagskvällar

Läs mer

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Föreningar ska från och med 2015-01-01 uppdatera uppgifter via nätet. För att ni ska vara en godkänd/bidragsberättigad förening krävs att ni uppdaterar och

Läs mer

POLICYDOKUMENT för Helsingborgs Klätterklubb (HK2) Version: 3 Antaget: Vid årsmöte 2009-03-27 Senast ändrat: 2015-03-22

POLICYDOKUMENT för Helsingborgs Klätterklubb (HK2) Version: 3 Antaget: Vid årsmöte 2009-03-27 Senast ändrat: 2015-03-22 POLICYDOKUMENT för Helsingborgs Klätterklubb (HK2) Version: 3 Antaget: Vid årsmöte 2009-03-27 Senast ändrat: 2015-03-22 Enligt paragraf 7 i Helsingborgs Klätterklubbs stadgar ska det finnas ett policydokument

Läs mer

brandpolicy Gefle Montessoriskolas

brandpolicy Gefle Montessoriskolas Gefle Montessoriskolas brandpolicy 2016 Gefle Montessoriskola, reviderad februari 2016 Revideras januari/februari 2017 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026-661555 kontor Sofiagatan

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Revideringsdokument till boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Revideringsdokument till boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor MSB-51.1 I Myndigheten för om skydd mot olyckor 1 (14) till boken Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor Anvisningar Detta dokument är ett revideringsdokument till den tryckta versionen av

Läs mer

Uthyrning av idrotts- anläggningar

Uthyrning av idrotts- anläggningar Uthyrning av idrotts- anläggningar Taxor, avgifter och regler www.sollentuna.se Taxor och avgifter för nyttjande av idrottsanläggningar i Sollentuna kommun Förord Dessa taxor och avgifter är fastställda

Läs mer

Fritidsnämndens Fördelningsprinciper med öppethållande

Fritidsnämndens Fördelningsprinciper med öppethållande GILTIG FRÅN 1 JANUARI 2016 Fritidsnämndens Fördelningsprinciper med öppethållande 2016 malmo.se/foreningsliv 1 Fritidsnämndens Fördelningsprinciper med öppethållande 2016 Innehåll Inledning 4 Huvudprinciper

Läs mer

Ansökan om handel med fyrverkerier. 1.Sökande. Faktureringsuppgifter om andra än ovan. Plats där försäljningen sker

Ansökan om handel med fyrverkerier. 1.Sökande. Faktureringsuppgifter om andra än ovan. Plats där försäljningen sker Plats för inkommandestämpel Ifylld blankett skickas till:,, Datum: 1.Sökande Verksamhetens namn (för fysisk person ange fullständigt namn) Ansökan om handel med fyrverkerier tillstånd till förvärv och

Läs mer

Frånvarande Vallentuna Tennisklubb Vallentuna Konståkning Bällsta FF. 1. Föregående anteckningar (godkänns)

Frånvarande Vallentuna Tennisklubb Vallentuna Konståkning Bällsta FF. 1. Föregående anteckningar (godkänns) SID 1/5 Minnesanteckningar Vallentuna IP-råd 9 dec 2014 Deltagande Vallentuna Damfotboll, Linda Kransén samt Anders Bydén VBK fotboll, Janne Söderström samt Lasse Lundkvist Vallentuna Friidrottsklubb,

Läs mer

Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164

Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164 1 Tillhör område: Utfärdat av: Utfärdat/rev dat: Dnr: Samhällsskydd Kent Bengtsson/Michael Lindberg 2013-04-16 KFSH/13/0164 Filnamn: Godkänt av: Sidor: Giltighet: Tillsynsplan LSO LBE Direktionen 16 11

Läs mer

Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011

Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011 Handbok brandskydd Författare: Andreas Eiman Mars 2011 Om det börjar brinna OBS! Ordningen nedan är ett förslag; använd sunt förnuft i varje situation! Om branden är liten - släck den direkt! Rädda Rädda

Läs mer

Allmänna råd SRVFS 2004:4. Skriftlig redogörelse av ert brandskydd Att insändas före 1/1 2005. Del 1 Byggnad/anläggning

Allmänna råd SRVFS 2004:4. Skriftlig redogörelse av ert brandskydd Att insändas före 1/1 2005. Del 1 Byggnad/anläggning Skriftlig redogörelse av ert brandskydd Att insändas före 1/1 2005 Allmänna råd Del 1 Byggnad/anläggning Allmänt Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: Organisationsnummer: Besöksadress: Utdelningsadress

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL Avtalsnr:

SAMVERKANSAVTAL Avtalsnr: BILAGA IDROTTSFÖRVALTNINGEN SAMVERKANSAVTAL Avtalsnr: Detta samverkansavtal är upprättat mellan Stockholms stad, genom dess idrottsnämnd, i den följande texten benämnd förvaltningen, och Stockholms Handikappidrottsförbund,

Läs mer

Principerna för uthyrning av lokaler som bildningssektorn. i kraft fr.o.m. x.y.201z

Principerna för uthyrning av lokaler som bildningssektorn. i kraft fr.o.m. x.y.201z Principerna för uthyrning av lokaler som bildningssektorn förvaltar i kraft fr.o.m. x.y.201z INNEHÅLL 1. ALLMÄNT... 2 2. ANVÄNDNINGSTIDER... 2 2.1. TIDER FÖR ENSKILDA TILLFÄLLEN... 2 2.2. REGULJÄRA TIDER...

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM HUSGUIDE Innehåll Allmän information... 2 Besöksadresser... 2 Tillgänglighet... 5 Parkering... 6 Brandskydd... 6 Nödlarm från hissar och RWC... 6 Inbrottslarm... 7 Dörrmiljö...

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge

Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Malmö

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 )

Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 ) BRANDFÖRSVARET Skriftlig redogörelse av brandskyddet (Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 2 kap 3 ) BRANDFÖRSVARET Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Viktoriaanläggningen,

Läs mer

OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, 2010-07-01-2011-06-30

OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, 2010-07-01-2011-06-30 Antagna av Servicenämnden 10-06-02 50 VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2010-07-01-2011-06-30 Avgifter lokal o anl 100701-110630 SeN 50-10.xls Sida 1 Villkor och avgifter som

Läs mer

Prislista 2012 för boende på Turistgården!!!!!

Prislista 2012 för boende på Turistgården!!!!! Prislista 2012 för boende på Turistgården!!!!! Vi har följande att Er bjuda: 6st dubbel rum med dusch och toalett på rummet. 6st dubbelrum med dusch och toalett i korridoren. 1st lilla lägenheten, 1 rum

Läs mer

Sparven 18. Om din lokal och fastighet. Din fastighet. Hissar. Hissar i fastigheten

Sparven 18. Om din lokal och fastighet. Din fastighet. Hissar. Hissar i fastigheten Om din lokal och fastighet Här hittar du som är hyresgäst hos oss på Fabege information om din lokal, fastighet och område. Våra medarbetare hjälper dig gärna om du har frågor eller synpunkter. Gör anmälan

Läs mer

Bidrag och Riktlinjer

Bidrag och Riktlinjer Fritidsenheten Till föreningar/organisationer verksamma i Ånge kommun Uppdaterad 2015-11-25 Innehåll Målsättning/policy 1-2 Allmänna bestämmelser 3-4 Trygga ungdomsmiljöer 4 Lokalt aktivitetsbidrag 5 Startbidrag

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04

Räddningstjänsten informerar 2008-02-04 Information angående regler för tillfällig övernattning Räddningstjänsten får ofta frågor om det finns möjlighet att övernatta (tillfällig förläggning) i kommunens lokaler, skolor, idrottshallar, samlingslokaler,

Läs mer

REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER NORA KOMMUN REGLER FOR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER Antagen av kommunfullmäktige 1997-12-16, 153. Reviderad senast: Kommunfullmäktige 2012-06-13, 117 Fördelningsprinciper för uthyrning av lokaler Halltider

Läs mer

Läckeby GoIF Gula linjen 2012

Läckeby GoIF Gula linjen 2012 Läckeby GoIF Gula linjen 2012 2 (36) Innehållsförteckning 1. Vision, mål och värderingar... 3 2. Brandsäkerhet... 4 3. Regler och besiktning av anläggning/lokaler... 5 4. Utemiljön i vår närhet... 6 5.

Läs mer

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN?

VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? VAD GÄLLER NÄR DU BOKAR HOS GUNNARSGÅRDEN I SÄLEN? Gunnarsgården i Sälen s Allmänna bokningsvillkor Dessa allmänna villkor gäller mellan Gunnarsgården i Sälen och den som själv eller genom annan träffar

Läs mer

Islandet 3. Välkommen till din fastighets sida. Din fastighet. Hissar. Hissar i fastigheten

Islandet 3. Välkommen till din fastighets sida. Din fastighet. Hissar. Hissar i fastigheten Välkommen till din fastighets sida Här hittar du som är hyresgäst hos oss på Fabege information om din lokal, fastighet och område. Våra medarbetare hjälper dig gärna om du har frågor eller synpunkter.

Läs mer

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för BURLÖVSBADET. IDROTTSANLÄGGNINGAR MÖTES- och FESTLOKALER GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖLLEGÅRDEN KULTUR BIBLIOTEK

PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för BURLÖVSBADET. IDROTTSANLÄGGNINGAR MÖTES- och FESTLOKALER GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖLLEGÅRDEN KULTUR BIBLIOTEK PRISLISTA med UTHYRNINGSREGLER för BURLÖVSBADET IDROTTSANLÄGGNINGAR MÖTES- och FESTLOKALER GLIMMINGE LÄGERGÅRD MÖLLEGÅRDEN KULTUR BIBLIOTEK 2016 1 (12) INNEHÅLL Allmän information 3 Burlövsbadet 5 Idrottsanläggningar

Läs mer

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 2. BESTÄMMELSER FÖR UNGDOMSORGANISATIONER 4 2.1 ANLÄGGNINGSBIDRAG 5 2.2 LOKALBIDRAG

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02 Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN Tryckt 2007-04-02 1 [14] BIDRAGSREGLER FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ATT EN FÖRENING SKA KUNNA SÖKA FÖRENINGSBIDRAG

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts Riktlinjer för skolskjuts Reviderade riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Upplands-Bro kommun. Fastställda av Utbildningsnämnden 2014-06-03 Un 32 kommun@upplands-bro.se 08-581 690 00 Skolskjuts enlig

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN

BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN BRANDSKYDDSPOLICY för GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2003-08-21 69 Inledning Denna policy, som är en del av kommunens vision att bli en Trygg och säker kommun ska tillämpas inom alla kommunala

Läs mer