Svensk Manual. Zap SR-25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Manual. Zap SR-25"

Transkript

1 Svensk Manual Zap SR-25

2

3 Spelarens utseende Ö versikt av delarnas namn H H 1.Strö mbrytare Av / På 2.LCD-skä rm 3.Play / Pause / Av/På 4.FF Nä sta lå t / Spola framå t 5.MENY uvudmeny i spellä ge Undermeny i stopplä ge 6.VOL Volymkontroll 7.REW Fö regå ende lå t / Spola bakå t 8.H ö rlur ö rlursuttag 9.Mic Inbyggd mikrofon 10.USB USB-kontakt B il d 1 Sp el a rens f ra msid a Ö versikt av LCD-skä rmen 1.Filformat / Bitrate 2.Repeatlä ge 3. Lå tnummer fö r aktuell lå t 4. Totalt antal lå tar 5. Filnamn 6. Total speltid fö r lå tarna 7. Aktuell uppspelningstid i lå ten 8. EQ-lä ge 9. Play/Pause/Stop-lä ge 10.Volymnivå 11.Batterimä tare B il d 2 LCD- sk ä rmen

4 Batteri Batterimä taren visar batteriets status i 9 nivå er. Nä r batteriet ä r fulladdat ä r mä taren fylld. Mä taren kommer sen att tö mmas i takt med att batteriet blir urladdat. Nä r batteriet nä stan ä r helt urladdat, visar mä taren tomt. Då bö r man se till att batteriet laddas. Grundlä ggande funktioner (a) Ö ppna Huvudmenyn Knappen MENY anvä nds fö r att aktivera olika funktioner beroende på spelarens lä ge. Huvudmeny: lå ngt tryck på MENY-knappen i stopplä ge Undermeny: kort tryck på MENY-knappen i play- eller stopplä ge (b) Snabbguide A. Tryck på eller fö r val av lå t B. Nä r lå tarna spelas, tryck på VOL-knappen fö r att ö ppna volymkontrollen. Tryck på eller fö r att justera volymen upp eller ner. (c) Ö ppna olika funktioner Frå n Huvudmenyn kan man komma å t olika undermenyer Huvudmeny: (Lå ngt tryck på MENY-knappen) Musiklä ge Inspelningslä ge Rö stinspelning FM-Radio

5 JPG-bildvisare Systeminstä llningar Textvisningslä ge Videolä ge Spela videofiler (a) Instruktion Anslut hö rlurarna till uttaget på spelaren. Se till att strö mbrytaren ä r i " on" -lä ge. Tryck lä nge på och spelaren startar i senast anvä nt lä ge. Tryck på MENY-knappen fö r att komma till Huvudmenyn. Tryck på eller fö r att vä lja Videolä ge och tryck på MENY-knappen fö r att ö ppna Musikmenyn. Musikval: Tryck på eller fö r att vä lja videofil. Tryck på fö r att spela upp videofilen. Volymjustering: Tryck på VOL-knappen fö r att ö ppna volymkontrollen, anvä nd sen / fö r att justera volymen. OBS! Spelaren stä nger av sig automatiskt nä r den inte ä r i PLAY-lä ge. Musiklä ge Tryck på eller fö r att vä lja AMV-filer. OBS! Nä r man spelar AMV-filer kan man inte vä lja nå n annan funktion t.ex. volymkontroll, undermeny etc. Om skä rmen visar " Format error!", betyder det att spelaren inte stö djer den aktuella AMV-filen. Kontrollera filen. Musiklä ge (Music Mode) 5

6 Knapp Tryck Stopplä t ge Play Playlä ge Undermeny i playlä ge Undermeny i stopplä ge Lä nge Stä ng av Stä ng av Stä ng av Stä ng av Kort Play Stopp Stä ng meny Stä ng meny Lä nge Ö ppna meny Ö ppna så ngtextlä ge Ö ppna meny Ö ppna meny Meny Kort Ö ppna undermenyn fö r stopplä get Ö ppna undermenyn fö r playlä get Bekrä fta / Enter Lä nge Nä sta Spola framå t Blä ddra i undermenyn Kort Nä sta Nä sta och Play Blä ddra i undermenyn Lä nge Fö regå ende Spola bakå t Blä ddra i undermenyn Kort Fö regå ende Fö regå ende och Blä ddra i Play undermenyn Bekrä fta / Enter V Kort Ö ka volymen Ö ka volymen X X O L Kort Sä nk volymen Sä nk volymen X X Notering: Kort: tryck på knappen i ca 1 sekund Lä nge: tryck på knappen i ca 3 sekunder Blä ddra i undermenyn Blä ddra i undermenyn Blä ddra i undermenyn Blä ddra i undermenyn (a) Instruktion Anslut hö rlurarna till uttaget på spelaren. Se till att strö mbrytaren ä r i " on" -lä ge. Tryck lä nge på och spelaren startar i senast anvä nt lä ge. Tryck på eller fö r att vä lja Musiklä ge och tryck på MENY-knappen fö r att ö ppna Musikmenyn. Musikval: Tryck på eller fö r att vä lja lå t. Volymjustering: Tryck på VOL-knappen fö r att ö ppna volymkontrollen, anvä nd sedan / fö r att justera volymen. OBS! Spelaren stä nger av sig automatiskt nä r den inte ä r i PLAY-lä ge. (b) Equalizer Nä r musiken spelas: Tryck på MENY-knappen fö r att ö ppna undermenyn Tryck på / fö r att vä lja Equalizer. Tryck kort på MENY-knappenfö r att bekrä fta.

7 Tryck sedan på / fö r att vä lja EQ-lä ge: Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz eller DBB (c) Aktivera Så ngtextlä ge Spelaren stö djer *.LRC files. Om det finns en så ngtextfil i samma mapp som MP3-filen med samma namn, så kan spelaren spela MP3-filen och visa texten samtidigt. Om det finns en så dan fil, visas denna symbol Om det finns en så ngtextfil lyser symbolen grö nt. Tryck lä nge på MENY-knappen fö r att ö ppna Så ngtextlä get. Så ngtexten visas på skä rmen. Tryck på MENY-knappen fö r att å tergå till vanlig uppspelning. Rö stinspelning Inspelningslä ge (Record Mode) Keys Tryck Stopplä ge Insp. Lä ge Lä nge Stä ng av Stoppa inspelning Play Kort Starta inspelning Pausa inspelning Lä nge Ö ppna huvudmenyn X Menu Kort Ö ppna undermenyn X Se till att spelaren ä r tillrä ckligt laddad innan du på bö rjar inspelning. Spelaren kan spara 99 filer i varje mapp. (a) Inspelningslä ge Ö ppna Huvudmenyn Tryck på / fö r att vä lja Inspelningslä get Tryck på MENY-knappen fö r att bekrä fta Tryck på fö r att på bö rja inspelning Inspelningen kommer att sparas i root-mappen som finns i undermenyn (stopplä ge) och i huvudmenyn. Om skä rmen visar Memory Full, så finns det inte plats fö r fler inspelningar. Innan fler inspelningar kan gö ras må ste nå gra filer raderas fö r att frigö ra minne. 7

8 Om skä rmen visar Folders full", så finns det redan 99 filer i den aktuella mappen. Byt då till en annan mapp.. (b) Inspelningsformat Ö ppna Inspelningslä get i stoppat lä ge Tryck på MENY-knappen fö r att ö ppna undermenyn Tryck på / fö r att vä lja Inspelningsformat (REC type) Tryck på MENY-knappen fö r att bekrä fta Tryck på / fö r att vä lja format. : Fine REC, WAV-format, fin ljudkvalitet. : Long REC, ACT-format, normal ljudkvalitet. : Fine VOR, WAV-format, fin (Voice Record Control, rö ststyrd inspelning). : Long VOR, ACT-format, normal (Voice Record Control, rö ststyrd inspelning). Tryck på MENY-knappen fö r att bekrä fta valet. Tryck på fö r att på bö rja inspelning. Spela upp rö stfiler Ö ppna huvudmenyn Knappstyrningen ä r samma som fö r Musiklä get. 1. Tryck på fö r att vä lja Rö stlä get (Voice Mode) 2. Tryck på MENY-knappen fö r att ö ppna Rö stlä get 3. Tryck på fö r att bö rja spela upp rö stfiler 4. Anvä nd eller fö r att vä lja vilken fil som ska spelas 5. Volymjustering: Tryck på VOL-knappen fö r att ö ppna volymkontrollen, justera volymen med /

9 FM- Radio FM-Radio (Radio Mode) Knapp Tryck Stopplä ge Inspelningslä ge PLAY MENY Lä nge Stä ng av Stä ng av Kort Om det finns sparade stationer: Nä sta Om det inte finns sparade stationer: X Stä ng radiolä ge Lä nge Ö ppna huvudmenyn Ö ppna huvudmenyn Kort Ö ppna undermenyn Bekrä fta / Enter Kort Stega uppå t i frekvens (100KHz) Blä ddra i undermenyn Lä nge Stega uppå t i frekvens (100KHz) Automatisk tuning Fortsä tter framå t i undermenyn Kort Stega nerå t i frekvens (100KHz) Blä ddra i undermenyn Lä nge Stega nerå t i frekvens (100KHz) Automatisk tuning Fortsä tter bakå t i undermenyn (a) Ö ppna huvudmenyn (b) Tryck på fö r att vä lja FM-Radio (c) Tryck kort på MENY fö r att bekrä fta (d) Automatisk kanalsö kning Tryck på / i ca 2 sekunder. Frekvensen kommer automatiskt ö ka/minska i steg på 100KHz. Sö kningen stoppas om en station hittas. Fö r att stoppa sö kningen, tryck på / (e) Fininst ä llning Tryck på fö r att minska frekvensen med 100 KHz Tryck på fö r att ö ka frekvensen med 100KHz (f) Spara en station Tryck på MENY-knappen fö r att ö ppna undermenyn Tryck kort på MENY-knappen en gå ng fö r att spara stationen (g) Lyssna på en sparad radiostation Blä ddra genom sparade stationer med PLAY-knappen (h) Volymjustering

10 Tryck på VOL fö r att ö ppna volymkontrollen. Justera volymen med / OBS! ou can choose `Normal Band` FM MHz and `Jap an Band` FM 76 Det finns två olika frekvensband, dels det normala FM MHz och dels Japanskt band FM 76-90MHz (olika beroende på land). Fö r att ä ndra, tryck på MENY-knappen fö r att ö ppna radions undermeny, tryck på / fö r att vä lja. Om radiostationen sä nder i stereo kommer stereosymbolen visas på skä rmen Normala FM-bandet" och " Japanska bandet" kan spara 20 kanaler vardera. JPG- bildvisare Instruktion (a) Ö ppna huvudmenyn (b) (c) Anvä nd fö r att vä lja Bildvisarlä ge Tryck kort på MENY-knappen fö r att ö ppna bildvisaren Val av bildfil (a) (b) (c) Tryck på PLAY-knappen fö r att visa tillgä ngliga filer Anvä nd / fö r att blä ddra mellan bildfilerna Tryck på MENY-knappen fö r att ö ppna undermenyn Det finns 4 olika alternativ i undermenyn 1. Local folder: Vä lj mapp fö r att visa bilderna 2. Play set: Hä r vä ljer du manuell uppspelning eller auto 3. Delete file: Detta alternativ anvä nds om en fil ska raderas 4. Exit: Avsluta Anvä nd / fö r att visa nä sta/fö regå ende bild Ett lå ngt tryck på MENY-knappen ö ppnar fö regå ende meny

11 Textvisningslä ge Spelaren har en E-boksfunktion. Med den kan du lä sa textfiler på skä rmen. Fö rst kopierar man txt-filer till spelaren, sedan ä r det bara att ö ppna dem i spelaren. (a) Ö ppna huvudmenyn (b) Anvä nd fö r att vä lja Textvisningslä get Tryck på MENY-knappen fö r att ö ppna funktionen (c) Mappval: Anvä nd eller fö r att vä lja mapp Tryck på MENY-knappen fö r att bekrä fta valet (d) Filval: Anvä nd eller fö r att vä lja fil Tryck på MENY-knappen fö r att bekrä fta (e) Textvisning: Anvä nd eller fö r att blä ddra mellan nä sta/fö regå ende sida Tryck på MENY-knappen fö r att avsluta Textvisningslä get OBS! Steg 1, vä lj den mappen dä r ö nskad textfil finns Steg 2, vä lj textfil Steg 3, lä s textfilen Om skä rmen visar " No Files!" kontrollera att inget steg missats

12 Systeminstä llningar Ö ppna huvudmenyn Anvä nd fö r att vä lja Instä llningar (System Set) Tryck kort på MENY fö r att ö ppna Instä llningsmeny System clock LCD set Language Power off ScrSav Set Replay mode Online mode Memory info. Restore Firmware version Firmware upgrade Exit Funktion Klocka: Stä lla in datum och tid som visas på inspelade filer Skä rminstä llning: Stä nga av skä rmen Språ kinstä llning Avstä ngning: Stä ll in tid fö r avstä ngning eller avstä ngningstimer Skä rmslä ckarinstä llning Repeatinstä llning Instä llning fö r hur spelaren ska synas nä r den kopplas till PC Minnesstatus: Visar ledigt och upptaget minne Å terstä llning: Å terstä ller spelaren till fabriksinstä llning Visar spelarens Firmware-version Firmware-uppgradering: Anvä nds fö r att uppgradera firmware Avsluta: Lä mnar instä llningsmenyn Systemklocka Ö ppna systeminstä llningsmenyn och vä lj Record Time: Tryck på MENY-knappen fö r att ö ppna: Tryck på fö r att ä ndra å rtal, å rtalssiffran bö rjar då blinka Knappen ö kar talet och minskar talet Tryck på MENY-knappen fö r att avsluta nä r instä llningen ä r klar Skä rminstä llning Brightness: Bestä mmer skä rmens ljusstyrka Black: Bestä mmer hur lå ng tid det tar innan skä rmens bakgrundsbelysning slocknar

13 Språ k Anvä nd / fö r att vä lja ö nskat språ k i menyn Avstä ngning Ö ppna systeminstä llningsmenyn och rotera sedan MENY-knappen fö r att vä lja " Power off" Tryck på MENY-knappen fö r att ö ppna menyn. Det finns 2 val: I. Off time: Om spelaren stå r i stoppat lä ge och ingen knapp trycks in, stä nger den av sig automatiskt efter en hä r fö rinstä lld tid. II. Sleep time: Samma som " off time", men denna Skä rmslä ckarinstä llning timer stä nger av spelaren oavsett om spelaren ä r i stoppat lä ge eller spellä ge. Det finns tre olika alternativ att vä lja. Vä lj om skä rmslä ckaren ska vara på eller av. Det gå r att vä lja på tre olika skä rmlä ckarbilder. Det gå r ä ven att stä lla in tiden fö r skä rmslä ckaren. Repeatinstä llning Instä llningen ä r samma som fö r Språ k. Manual Replay: Manuell Repeat. Auto Replay: Automatisk Repeat. Onlinelä ge/usb-lä ge Instä llningen ä r samma som fö r Språ k. Vissa operativsystem stö der inte dubbla diskenheter, dä rfö r gå r det att vä lja " Normal Only" eller " Encrypted Only".

14 Å terstä llning Å terstä ller alla instä llningar till fabriksinstä llningar. Minnesinformation Visar totala minnet och hur mycket som anvä nds. Firmwareversion Visar spelarens firmwareversion. Firmwareuppgradering Anvä nds fö r att uppgradera spelarens firmware, fö rst må ste dock ny firmwareversion ö verfö ras till spelaren. OBS! Tryck på MENY-knappen nä r instä llningarna ä r klara, tryck dä refter PLAY fö r att gå ur instä llningsmenyn. Ö vriga funktioner Anvä nd annan mapp (a) Fö r enklare hantering av olika filtyper, kan man via datorn lä gga in olika mappar. Spelaren klarar att hantera undermappar i 9 nivå er. Sä tt spelaren i stoppat lä ge, oavsett aktiverad funktion (b) Tryck på MENY-knappen fö r att ö ppna undermenyn (c) Tryck på MENY-knappen fö r att ö ppna mapphanteraren (d) Anvä nd eller fö r att vä lja ö nskad mapp (e) Tryck på MENY-knappen fö r att bekrä fta OBS! Undermenyerna fö r Musik, Radio och Inspelning ä r olika, dvs varje funktion har olika mappar. Radera filer Filer kan raderas i Musiklä get eller i Inspelningslä get (a) I stoppat lä ge, tryck MENY fö r att ö ppna undermenyn (b) Tryck på eller fö r att vä lja " Delete file" / " Delete all". (c) Tryck på MENY fö r att radera fil. OBS! " Delete all" gö r att alla filer i det lä get raderas. Nä r en fil en gå ng tagits bort kan den inte å terskapas. Repeat Det finns olika spellä gen i Musiklä ge och Rö stuppspelningslä ge. (a) Tryck på PLAY fö r att bö rja spela musik

15 (b) Tryck på MENY fö r att ö ppna menyn ö ver spellä gen, vä lj " Repeat". (c) Tryck MENY igen fö r att bekrä fta. Det finns ett par olika val att gö ra: REPEAT Normal Spelar lå tarna i ordning till mappens slut Repeat One Repeterar en lå t Folder Spelar alla lå tar i en mapp Repeat Folder Repeterar alla lå tar i en mapp Repeat All Repeterar alla lå tar SHUFFLE Random Spelar lå tar i en mapp i slumpvis ordning INTRO Spelar de fö rsta 10 sek av varje lå t efter Intro varandra Hastighetsjustering Man kan vä lja olika hastighet vid uppspelning av musik (endast MP3) utan att rö stkvaliteten ä ndras. (a) Tryck på MENY nä r musiken spelas (b) (c) Tryck på eller fö r att vä lja " Tempo rate" Tryck på MENY igen fö r att ö ppna. hastighetskontrollen (d) Tryck på eller fö r att justera hastigheten OBS!: Nä r hastigheten ä ndrats kommer alla lå tar att spelas i den angivna hastigheten. " " " " " A-B Repetition The LCD will display (a) Tryck på MENY under uppspelning av musik (b) eller fö r att vä lja Replay" (c) Tryck MENY igen fö r att bekrä fta. Skä rmen visar med A" blinkande (d) fö r att bekrä fta startpunkt A".Skä rmen visar med B" blinkande (e) fö r att bekrä fta slutpunkten B".Skä rmen visar utan nå t blinkande, och spelaren repeterar frå n A till B

16 Rotera knappen fö r att å terstä lla punkt A och B Tryck på knappen fö r att stä lla hastigheten i Replaylä get. Flyttbar Disk Fö r att fö ver fö ra musik behö vs inga drivrutiner fö r Win ME/2000/XP/Vista. Dock behö vs drivrutiner om man ska genomfö ra formatering eller å terstä llning, samt fö r alla funktioner man vill komma å t fö r Win 98. Spelaren stöcdjer ä ven Mac OS 10.3 och Linux Redhat 8.0 eller hö gre. Spelaren stö djer ä ven " Suspend mode"

17 (b) Tryck på MENY fö r att ö ppna menyn ö ver spellä gen, vä lj " Repeat". (c) Tryck MENY igen fö r att bekrä fta. Det finns ett par olika val att gö ra: REPEAT Normal Spelar lå tarna i ordning till mappens slut Repeat One Repeterar en lå t Folder Spelar alla lå tar i en mapp Repeat Folder Repeterar alla lå tar i en mapp Repeat All Repeterar alla lå tar SHUFFLE Random Spelar lå tar i en mapp i slumpvis ordning INTRO Spelar de fö rsta 10 sek av varje lå t efter Intro varandra Hastighetsjustering Man kan vä lja olika hastighet vid uppspelning av musik (endast MP3) utan att rö stkvaliteten ä ndras. (a) Tryck på MENY nä r musiken spelas (b) (c) eller fö r att vä lja " Tempo rate" Tryck på MENY igen fö r att ö ppna. hastighetskontrollen (d) Tryck på eller fö r att justera hastigheten OBS!: Nä r hastigheten ä ndrats kommer alla lå tar att spelas i den angivna hastigheten. Replayfunktion (a) (b) (c) Tryck på A-B Repetition Tryck på MENY under uppspelning av musik Tryck på eller fö r att vä lja " Replay" Tryck MENY igen fö r att bekrä fta. Skä rmen visar (d) Tryck på fö r att bekrä fta startpunkt " A".Skä rmen visar med " B" blinkande The LCD will display (e) Tryck på fö r att bekrä fta slutpunkten " B".Skä rmen visar utan nå t blinkande, och spelaren repeterar frå n A till B med " A" blinkande

18 Konvertera ACT-filer till WAV-format Med hjä lp av den medfö ljande mjukvaran kan man konvertera filer till WAV-format (a) Starta " Sound Converter" och tryck sedan på " Open". (b) Markera den ACT-fil som ska konverteras. (c) Klicka på " convert" fö r att på bö rja konverteringen till WAV-format. Det gå r också bra att konvertera WAV-filer till MP3-format. Konvertera videofiler till AMV-format Det hä r programmet anvä nds fö r att konvertera videofiler till AMV-format. Fö r tillfä llet stö ds bara WMV-filer. (a) Starta " AMV Convert Tools", klicka fä rdiga AMV-filerna. Klicka sedan på filen som ska konverteras finns. fö r att vä lja må lmapp fö r de fö r att vä lja mappen dä r

19 (b) Klicka på fö r att på bö rja konverteringen (c) Nä r konverteringen ä r klar kommer AMV-filen spelas upp automatiskt

20 Sekretessfunktion Må nga anvä ndare raderar vissa, mer eller mindre hemliga, filer innan dom lå nar ut spelaren till en kompis. Det ä r lite osmidigt. Den hä r spelaren har en funktion fö r att du som anvä ndare ska kunna ha en viss sekretessnivå ä ndå. Med hjä lp av medfö ljande mjukvara kan man dela upp minnet i två olika delar. Varav den ena kan fö rses med lö senord, dä r kan man spara sina hemliga filer. I Utforskaren syns spelare som två enheter (Fö r Windows 2000 krä vs Service Pack 4 eller senare) (a) (b) (c) Anslut spelaren till PC Kö r den medfö ljande CD:n " MP3 Player Disk Tool" Vä lj " Delning och Lö senord", vä lj en lagom mä ngd minne till din hemliga del, klicka sedan på " Vä lj anvä ndarnamn och lö senord". Fyll i " Ny anvä ndare" " Nytt lö senord" och " Upprepa lö senord" (samma som " Nytt lö senord" ). Klicka sedan på " Start" fö r att på bö rja diskdelningen.

21 (d) Nä r diskdelningen ä r klar, visas fö ljande fö nster klicka " OK" och fö nstret startar om igen (e) Nä r allt ä r klart kommer du se 2st flyttbara diskar i Utforskaren. Klicka på den enhet som ä r lö senordsskyddad, (enhet nr 2) då ser du 3 filer. 2 av dem ä r osynliga och en av dem ä r en.exe-fil. Enhetens minnesutrymme ä r ca 300KB. (f) Kö r " RdiskDecrypt.exe" och ett fö nster ö ppnas (se bild). Skriv in ditt anvä ndarnamn och och lö senord. Om du skrivit rä tt så ska du få å tkomst till enheten. (g) (h) Man må ste ange anvä ndarnamn och lö senord varje gå ng man vill få å tkomst till enheten. Om du inte vill anvä nda den hä r funktionen, (å ngra installation) formatera då spelaren med medfö ljande program så å terstä lls den. OBS! Diskdelning eller å terstä llning av densamma, raderar samtliga filer på spelaren. OBS! Glö m inte bort anvä ndarnamn och lö senord, annars kommer du inte kunna komma å t enheten. Du må ste då formatera enheten fö r att få bort lö senord och då fö rsvinner alla filer.

22 *Firmware uppgradering Anvä nd den installerade mjukvaran i datorn fö r att uppgradera firmware. (a) Ö ppna huvudmenyn (b) Tryck på och vä lj " Setting". (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Tryck MENY fö r att ö ppna. menyn Tryck igen fö r att vä lja " Firmware upgrade" Tryck MENY fö r att bekrä fta Anslut spelaren till datorn Sä tt i den medfö ljande CD-skivan. Kö r " MP3 Player Update" och klicka på " New firmware version". Vä lj den nya firmwareversionen (finns på CD-skivan eller laddas ner frå n hemsidan) Klicka på " Start" fö r att på bö rja uppgraderingen Spelaren kommer visa en bild nä r uppgraderingen ä r klar Firmwareuppgradering ä r till fö r att spelaren ska fungera bä ttre. Det ä r inget man må ste gö ra och det på verkar inte sjä lva spelaren. Felaktigt utfö rd uppgradering kan leda till att spelaren beter sig onormalt. Lä s instruktionerna noga innan uppgradering genomfö rs, eller kontakt support fö r hjä lp. Den hä r spelarens firmware fungerar inte ihop med andra spelare och vice versa.

23 Felsö kning Startar ej Inget ljud i hö rlurarna Konstiga tecken på skä rmen Kontrollera batteriets laddning Kontrollera strö mbrytaren Kontrollera att volymen inte ä r 0 och att hö rlurarna ä r ordentligt anslutna Kontrollera att hö rlurarna ä r fria frå n smuts Skadade MP3-filer kan leda till olika typer av konstiga ljud eller att filen helt enkelt gå r att spela. Kontrollera filen. Kontrollera att rä tt språ k angetts Problem med musikö verfö ring Tekniska Specifikationer Kontrollera att USB-kabeln inte ä r skadad och att den ä r korrekt ansluten i datorn. Ä r drivrutinerna installerade? Kontrollera att det finns tillrä ckligt med minne ledigt. LCD USB-version USB1.1 (Lä ser:1000k Byte/s, Skriver: 800K Byte/s) Minne Flashminne:128MB~1GB Batteri Maximal speltid: 8 timmar Inbyggt laddningsbart Lithium-ion Batteri Samplingsnivå 8KHz Inspelning Inspelningsformat WAV (32K bps), ACT (8K bps) Inspelningstid 35 timmar.(act 128M, Flash) Uteffekt 10mW (32Ohm) MP3-bitrate 8K bps ~ 320K bps MP3, WMA, WMV, ASF WMA, WMV, ASF bitrate 5K BPS~384K BPS Input 20Hz~20KHz Rö stnivå 85dB Filformat MP1, MP2, MP3, WMA, ACT, WAV, ACT Språ k Flersprå ksmeny Operativsystem Windows98/SE/ME/2K/XP/Vista Mac OS 10

Del I Nyckelfunktioner:

Del I Nyckelfunktioner: Diktafon A50 Del I Nyckelfunktioner: Extra lång inspelningstid, med röstanpassad ACT-formatering, som gör att du kan spela in längre än med en konventionell diktafon utan att sänka ljudkvaliteten. Röstaktiverad

Läs mer

Översikt. Inledning. AMV-filmfunktion. Bläddringsfunktion för JPEG-bilder

Översikt. Inledning. AMV-filmfunktion. Bläddringsfunktion för JPEG-bilder Detta är en ny generation av mediaspelare som stöder MP3-, WMA- och WAV-filer. Kombinationen av perfekt musikåtergivning, extrem tillförlitlighet och snyggt utseende gör den till ett mästerverk på alla

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060

MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 MP3-spelare M-Any DAH1200 Nr 100060 Inkoppling och överföring Börja med att sätta i batteriet. Luckan sitter på undersidan och öppnas genom att man skjuter den åt sidan. Kom ihåg att vända polariteten

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Att missbruka enheten Easi-Speak Pro eller att öppna den gör garantin ogiltig. Allt arbete utöver

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

Översikt över funktioner

Översikt över funktioner Denna enhet tillhör den nya generationens spelare. Den stöder flera format, som MP1, MP2, MP3, WMA, WAV etc. Perfekt ljudkvalitet, extremt hög pålitlighet och tilltalande utseende gör den tillsammans till

Läs mer

Användarmanual. Innehåll. Varningar...2. Säkerhetsvarningar 3. Funktioner. 4. Produktöversikt och nyckelfunktioner.5. Grundläggande drift..

Användarmanual. Innehåll. Varningar...2. Säkerhetsvarningar 3. Funktioner. 4. Produktöversikt och nyckelfunktioner.5. Grundläggande drift.. Användarmanual Innehåll Varningar...2 Säkerhetsvarningar 3 Funktioner. 4 Produktöversikt och nyckelfunktioner.5 Grundläggande drift.. 6 Instruktion för verktyg för musikbildspel....8 Extern anslutning..

Läs mer

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON

150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON 150338 ZAP DVR-X1 ZAP DIGITAL DIKTAFON SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett fel, ta

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

MANUAL & INSTRUKTIONER

MANUAL & INSTRUKTIONER MANUAL & INSTRUKTIONER Sida 1. Innehållsförteckning 2. Översikt 3. Ihopkoppling av sladdar 4. Information om laddning och information om hur batteritiden varar längre Bäste kund! Tack för ditt köp av mp4

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Xemio-301 Säkerhetsföreskrifter Användning och förvaring För att bibehålla prestandan samt kvalitén på denna spelare, så bör du undvika att placera den på följande ställen: - Dammiga ställen - Ställen

Läs mer

ZAP SR100 Svensk Manual

ZAP SR100 Svensk Manual ZAP SR100 Svensk Manual Teknikmagasinet Box 637 175 62 Järfälla 08-445 10 30 Varning Läs hela manualen innan användning! Använd ej spelaren i regn eller där det är extremt fuktigt! Lämna aldrig spelaren

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player

Svensk version. Inledning. Förpackningens innehåll. MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player MP023/MP024 Sweex Pretty Pink MP3 Player Inledning Allra först hjärtligt tack att du valde denna Sweex Pretty Pink MP3-player. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta överallt av din älsklingsmusik

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

Översikt. Deklarationer. Varning. Redo att använda

Översikt. Deklarationer. Varning. Redo att använda Översikt Elegant exteriör design Unik handpassning Stöder flera filformat Denna spelare stöder MP3, WMA, WAV etc. filformat. USB-minne utan drivenhet Hanterar dina filer i USB-minnet utan att ange program,

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

CMTECH CA-F200 100136

CMTECH CA-F200 100136 CMTECH CA-F200 100136 Manual Svenska Teknikmagasinet Sweden AB, Box 2020, 174 02 Sundbyberg Tel: 08-4451030 INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 KOMPONENTER OCH TILLBEHÖR... 3 Tillbehör...

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

i.beat mood i.beat mood FM

i.beat mood i.beat mood FM SE i.beat mood i.beat mood FM i.beat mood Kortfattad bruksanvisning Ladda upp i.beat mood enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen under minst 3-4 timmar innan du använder den första gången. 1)

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

ZAP SR300 Touch 8GB

ZAP SR300 Touch 8GB ZAP SR300 Touch 8GB 100469 Teknisk Snabböversikt: Display/Bildskärm: 3 TFT touchskärm; 400x240 pixlar, 262,000 färger. Ljudformat: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, AAC m.fl Videoformat: RM (Real Media), RMVB(720x480),

Läs mer

BEAT MP3 Innehållsförteckning

BEAT MP3 Innehållsförteckning BEAT MP3 Innehållsförteckning Förord... 2 Funktionsöversikt... 2 Meddelanden... 2 Knappikoner... 2 LCD-display... 2 Grundfunktioner... 2 Visa menyer... 3 Spela upp musik... 3 Användningsinstruktioner...

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

SR400 Svensk kom i gång manual

SR400 Svensk kom i gång manual SR400 Svensk kom i gång manual 1. Innehållsförteckning Sida Innehåll 1. Innehållsförteckning 2. Översikt 3.1 Installation 3.2 Nyckelfunktioner 4.1 Musik 4.2 När musik spelas 5.1 Video 5.2 När ett filmklipp

Läs mer

Översikt. Deklarationer. Varning

Översikt. Deklarationer. Varning Översikt Elegant exteriör design Unik handpassning Stöder flera filformat Denna spelare stöder MP3, WMA, WAV etc. filformat. USB-minne utan drivenhet Hanterar dina filer i USB-minnet utan att ange program,

Läs mer

Användarinnehåll S V. Notera 4. Huvudfunktion 4. Spelarinstruktion 5. Grundläggande krav för datorkonfiguration 6. USB-anslutning 6.

Användarinnehåll S V. Notera 4. Huvudfunktion 4. Spelarinstruktion 5. Grundläggande krav för datorkonfiguration 6. USB-anslutning 6. Användarinnehåll S V Notera 4 Huvudfunktion 4 Spelarinstruktion 5 Grundläggande krav för datorkonfiguration 6 USB-anslutning 6 Laddning 6 Ström på / ström av 6 Inställning knapplås 6 Musikuppspelning 7

Läs mer

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK

KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK KENWOOD HD20GA7 MP3-SPELARE MED INBYGGD HÅRDDISK Svensk bruksanvisning Sidhänvisningarna avser den medföljande originalbruksanvisningen Egenskaper Nyutvecklad digitalförstärkare med optimalt ljud Snabb

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning

MusicFly Pro. Användarmanual. Inledning MusicFly Pro Användarmanual Inledning MusicFly Pro gör att din musik flyger via trådlös signal till din bilradio. Den låter dig njuta av musik från bärbara musikspelare i bilstereon eller hemmastereon

Läs mer

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061

Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 Klocka med MP3 och radio Art.nr: AV061 SD Card Produktöversikt USB LINE IN DC 5V ALARM-knapp 8. Ventilationsöppningar SNOOZE/LIGHT-knapp (ljusknapp) 9. Ljud FM-teleskopantenn 10. Skruvhål LCD-skärm 1 USB-minnesuttag

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

ZAP JR030 4GB

ZAP JR030 4GB ZAP JR030 4GB 100470 Produktbeskrivning: Batteritid på upp till 70 timmar Inbyggd klocka Sortering efter; Artist, album, genre Stöd för ljudformaten; Mp3, Wma, Wav, aac, ape, flac Stöd för minneskort på

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

SR210. Svensk Manual

SR210. Svensk Manual SR210 Svensk Manual 1. Försiktighetsåtgärd 2. Specifikationer 3. Om Spelaren 4. Grundläggande användning 5. Spela upp musik 6. Spela upp video 7. FM Radio 8. Bilder 9. Läsa text (E-Bok) 10.Diktafon 11.Tidtagarur

Läs mer

Innehållsförteckning. Om mjukvaran

Innehållsförteckning. Om mjukvaran Innehållsförteckning Om mjukvaran Installation av Audacity Konfigurera Windows Vista för USB-skivspelaren Konfigurera Windows XP för USB-skivspelaren Konfigurera Audacity på PC Konfigurera Audacity för

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

ipod shuffle Användarhandbok

ipod shuffle Användarhandbok ipod shuffle Användarhandbok Innehåll 5 Kapitel 1: Om ipod shuffle 6 Nyheter i ipod shuffle 7 Kapitel 2: Grundläggande om ipod shuffle 7 ipod shuffle i överblick 8 Använda reglagen på ipod shuffle Controls

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Pontus Va rmhed 2017 04 18 Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE. kitsound.co.uk BRUKSANVISNING. JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE. kitsound.co.uk BRUKSANVISNING. JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK kitsound.co.uk CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015 BRUKSANVISNING Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 1 Vi är hantverkare. Vi är musiker. Vi är KitSound Vi engagerar oss

Läs mer

XEMIO XEMIO XEMIO XEMIO MB 256MB 512MB 1GB. Svensk bruksanvisning

XEMIO XEMIO XEMIO XEMIO MB 256MB 512MB 1GB. Svensk bruksanvisning XEMIO107 -- XEMIO117 -- XEMIO127 -- XEMIO137 -- 128MB 256MB 512MB 1GB Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Lenco Xemio 107 / 117 / 127 / 137 Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan...

Viktig information... 4. Säkerhetsföreskrifter... 4. Innan du använder spelaren... 5. Produktegenskaper... 5. Framsidan och baksidan... Innehåll SV Viktig information... 4 Säkerhetsföreskrifter... 4 Innan du använder spelaren... 5 Produktegenskaper... 5 Framsidan och baksidan... 6 Lägsta systemkrav... 6 Anslut USB... 7 Komma igång... 7

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare

En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare En mobil strategi fö r PLM-anvä ndare White paper Bä ttre beslut var som helst, nä r som helst Teamcenter -programvarans Mobility-app ansluter smidigt din mobila arbetsstyrka till din Teamcenter-aktiverade

Läs mer

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448

Din manual SONY ICD-B500 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1106448 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ICD- B500. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

Bruksanvisning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-11 (1)

Bruksanvisning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-11 (1) Bruksanvisning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation 2-688-631-11 (1) 2 Om handböckerna En Quick Start Guide och den här bruksanvisningen i PDF-format medföljer spelaren.

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

K7 Encoder 5 Användarmanual

K7 Encoder 5 Användarmanual K7 Encoder 5 Användarmanual - 1 - Innehåll Återvinning och säkerhetsföreskrifter för denna apparat...3 Viktiga anvisningar om återvinning av apparaten...3 Viktiga anvisningar om användning & återvinning

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Snabbstartsinstruktioner

Snabbstartsinstruktioner Philips GoGear audio-spelare Snabbstartsinstruktioner SA2610 SA2611 SA2615 SA2616 SA2620 SA2621 SA2625 SA2626 SA2640 SA2641 SA2645 SA2646 1 2 3 4 Installation Anslut Överföring Spela Behöver du hjälp?

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Pontus Va rmhed 2017 04 11 Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

Snabbstartsinstruktioner

Snabbstartsinstruktioner Philips GoGear musikspelare SA4310 SA4320 SA4340 utan FM-tuner SA4315 SA4325 SA4345 med FM-tuner Snabbstartsinstruktioner 1 2 3 4 Installation Anslut och ladda Överföring Spela Behöver du hjälp? Besök

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE SV modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE Skötsel LADDA uppladdningsbara batterier helt innan du använder dem första gången. Läs instruktionerna innan du använder utrustningen. Se till att alla sladdar (däribland

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

Snabbmanual IC-PCR100.

Snabbmanual IC-PCR100. SÅ / SRSAB / 011116 Snabbmanual IC-PCR100. Allmänt om denna snabbmanual: Styrprogrammet till IC-PCR100 använder höger och vänster musknapp för att vrida på rattar i multifunktionsskärmen, och för att visa

Läs mer

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome DVT1400 DVT1700 DVT3200 DVT3400 DVT3600 DVT5000 DVT5500 DVT7000. SV Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome DVT1400 DVT1700 DVT3200 DVT3400 DVT3600 DVT5000 DVT5500 DVT7000. SV Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome DVT1400 DVT1700 DVT3200 DVT3400 DVT3600 DVT5000 DVT5500 DVT7000 SV Användarhandbok 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Viktig

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer