Slutrapport Pilotprojekt M_SOLUTION. Sida: 1 (43) Slutrapport. Symbolstöd för rapportsystem , ver 1.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Pilotprojekt M_SOLUTION. Sida: 1 (43) 2011-08- 16. Slutrapport. Symbolstöd för rapportsystem. 2011-10-27, ver 1.3"

Transkript

1 Sida: 1 (43) Slutrapport Symbolstöd för rapportsystem , ver 1.3

2 Sida: 2 (43) Innehåll 1 Inledning Projektplan Statusrapport Följsamhet leveranser Följsamhet budget Följsamhet tidplan Riskhantering Kommande händelser Systemspecifikation Överordnad funktionsbeskrivning Användarfall Rapport med mobiltelefon Ickefunktionella krav Arkitekturskiss Fysiska noder Logiska kopplingar Integrationsteknologi Identifierade databehov Integrationsgränssnitt - Bemanning Anpassningar Beslutslogg Kravspecifikation Inledning Funktionsbeskrivning av lösningen Överordnad funktionsbeskrivning Överordnad affärslogik Användarfall Rapport med mobiltelefon Ickefunktionella krav Arkitekturskiss Fysiska noder Logiska kopplingar Integrationsteknologi Identifierade databehov Integrationsgränssnitt - Bemanning Anpassningar Arkitekturbeslut Översikt M_SOLUTION Teknisk lösning pictogram Slutrapport Inledning Projektdokument Projektinformation... 27

3 Sida: 3 (43) 7.4 Projektets slutresultat Egenskaper slutresultat Projektets ledtid Projektkostnad Utvärdering projektutförandet Projektorganisation och relationer till intressenter Projektorganisation Projektarbete och kommunikation Kompetensutveckling Erfarenheter och iakttagelser Rekommendationer Referenser Planering Pilot Inledning Beskrivning pilot Förutsättningar Planering Testrapport Inledning Planering Städmetodik och symboler Summering testresultat Helhetsbedömning Summering av aktiviteter Utvärdering resultat Slutsats Rekommendationer Erfarenheter Bilagor... 43

4 Sida: 4 (43) 1 Inledning Bakgrund Mer än femtio procent av de funktionshindrade står idag utanför en arbetsmarknad som snabbt förändras från varu- till tjänsteproduktion. Samhall är den största arbetsgivaren för funktionshindrade i Sverige och städservice är ett viktigt produktområde för Samhall. Idag är det vanligt med mobila rapportssystem i bl.a. städbransch, fastighetsskötsel eller tidningsutbärning. För Samhall där många anställda har läs- skriv eller språksvårigheter är det en utmaning för företaget och för de anställda att följa med utvecklingen på ett sådant sätt så att man kan ge personalen lika villkor som kollegorna på andra företag. Innovation Tanken bakom symbolstödsprojektet var att tillgängliggöra mobila rapport- och uppdragsverktyg för personer med läs- och skrivsvårigheter men även för de som inte läser svenska ännu. Michael Kullgren, produktchef städ Samhall AB, hade i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, börjat utveckla pictogram för städbranschen. Idén med symbolerna var att använda dem i utbildning och på städbeskrivningar till Samhall städs medarbetare. Samhall är den största arbetsgivaren för funktionshindrade i Sverige. Städservice är ett viktigt produktområde för Samhall med nära 8000 medarbetare. Idag är det vanligt med mobila rapportssystem i bl a städbranschen. För Samhall där många anställda har läs- skriv eller språksvårigheter är det en utmaning både för företaget och för de anställda att följa med i utvecklingen på ett sådant sätt att lösningen kan personalen ut på den övriga arbetsmarknaden. Kontakter mellan Samhall och Telenor ledde till ansökan och vinst i PTS Innovationstävling. Idén var att i samarbete utveckla ett symbolstödd mobilt uppdrags- och rapportsystem med koppling till Samhalls affärssystem och i en pilot visa hur detta fungerar för medarbetare och till ekonomistyrning/uppföljning. I projektarbetet involverades det Norska företaget M_Solution AS, marknadsledande på mobila rapportoch uppdragssystem i Norden. Det blev en naturlig utveckling att låta M_Solution ta över ägarskapet för projektet i fortsatt samarbete med Telenor och Samhall. Projektet bygger på en kedja komponenter, kommunikationen är avgörande för mobilt arbetssätt, symbolerna och deras betydelse, rapportverktyget och dess integration mot affärssystem samt utbildning av medarbetarna. Den bärande idén är inte ett teknikutvecklingsprojekt i första hand även om en större del av projektets budget går till just teknikutveckling. Det är snarare affärsutveckling som är den långsiktigt drivande faktorn. Tanken med symbolerna är att öka Samhalls konkurrenskraft och att ge möjlighet att använda samma moderna verktyg som konkurrenterna. För att lyckas med detta måste symbolerna finnas tillgängliga för alla aktörer och en gemensam standard för deras betydelse utvecklas. Branschorganisationen Serviceentreprenörerna, Almega arbetar nu för att skapa en sådan gemensam standard initierat av symbolprojektet. Det finns nu också teknisk lösning för att nedladdning av symbolerna till system som M_Solution. Kvarstår dock för SPSM att utveckla en avtalsmodell men förslag finns framme idag. Projektet har tydligt visat att symbolerna fungerar för att förenkla läsande av uppdrag, veta vad som ska göras när. Symbolerna är lättlästa och förstås av användarna. Målgrupper Personer med funktionshinder med kommunikationssvårigheter på grund av läs, skrivsvårigheter och kanske även teknikovana. I förlängning kan även till exempel invandrare som ännu inte lärt sig läsa svenska eller analfabeter använda systemet.

5 Sida: 5 (43) 2 Projektplan Projektplan Symbolstöd för rapportsystem, utgåva bifogas. 3 Statusrapport 3.1 Följsamhet leveranser Lev.nr. Beskrivning Godkännandekriteria Datum BP 1 Projektplan PTS godkänner BP 2 Rapport Etapp 1 Godkännande styrgrupp och PTS BP 3 Rapport Etapp 2 Godkännande styrgrupp och PTS BP 4 Slutrapport PTS godkänner BP 5 Seminarie Utanför projekt, styrgrupp godkänner prel okt 3.2 Följsamhet budget Summor nedan läses: PTS Innovationstävling finansierade+egeninsats. Alla summor i tkr. Fas. Budget Utfall Datum 1 202'+80'=282' 202'+80'=282' '+46'=512' 466'+24'=492' '+297'=730' 433'+317'=752' Summa 1101'+423'=1524' 1101'+423'=1524' Skatteverket har ifrågasatt huruvida medel från PTS Innovationstävling kan anses inkludera moms samt om ingående moms kan dras mot utgående moms i projektet. Skatteverket har svarat att moms ingår i projektet. Skatteverkets svar om ingående moms har tolkats av Ernst&Young och M_Solution kan göra avdrag för ingående moms enligt E&Y. 3.3 Följsamhet tidplan Projektet genomgick förändringar i organisationen vid årsskiftet. Trots detta har den ursprungliga projekttiden hållits väl. Mindre förändringar i tidplan har beslutats i föregående beslutspunkt.

6 Sida: 6 (43) 3.4 Riskhantering I förstudieunderlag till PTS identifierades följande risker och sannolikhet för projektet samt planerade åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna. Nr Risk Sannolikhet 1-3 Effekt Trepartsamarbete Tekniska fällor Användarproblem Nr Förebyggande åtgärd 1 Tydligt samarbetsavtal mellan parterna Definierade roller 2 Tydlig kravspec + tidig testning 3 Djupgående användar- och behovsstudier Välplanerad pilotstudie + stor referensgrupp Genom omorganisation vid årskiftet och därmed tydligare projektstyrning har riskerna och förberedande åtgärderna hanterats mycket väl. Trepartsamarbetet har fungerat väl, inga tekniska fällor inträffat och mindre användarproblem uppstod. 3.5 Kommande händelser Bearbetning rekommendationer. Mediabearbetning om Symbolprojektet samt resultat. Slutseminarium på Samhall. Arbete för branschstandard genom Almega Serviceentreprenörerna. 4 Systemspecifikation 4.1 Överordnad funktionsbeskrivning. Mobilapplikationen är anpassad till Google Android operativsystem och telefon Samsung Nexus S för Samhall. Applikationen använder symboler for rapportering, tillsammans med scanning av NFC/RFIDtaggar. Funktionaliteten är implementerad för att knyta symboler till uppdragstyper i arbetsordermodulen i M_SOLUTION. Planlagda uppdrag synkroniseras med mobilapplikation och visas i nyutvecklade uppdragslistor med symboler. Visningen är tillgänglig vid avläsning av NFC/RFID-brickor på lokation. Samhalls användande av M_SOLUTION kan använda följande funktioner: Registrera stämpling vid start och stopp arbetsdag med hjälp av mobiltelefon med RFID-läsare. Arbetstid kan rapporteras på person eller på team. Rapportera reell tid på kundlokation som sammanlänkas med planlagd bemanning från Flex. Data från Flex importerats via XML-filer till M_SOLUTION och ger information om planerad tid på kund. Sammanställningen görs genom att logga in och ut på kundlokation genom avläsning av RFIDbrickor.

7 Sida: 7 (43) Planlägga uppdrag hos kund. Mobilapplikationen visar arbetslistor med hjälp av symboler i mobilapplikation. Webblösningen kommer hela tiden visa planlagda, startade och utförda uppdrag ute hos kund. Rapportering av utförda uppdrag via mobil. Brukaren hämtar upp planlagda uppdrag på kundlokation i mobilapplikationen. De planlagde uppdragen illustreras med symboler och dyker upp i mobilapplikationen vid inloggning på ny lokation. Rapportering av stämplad tid, reell tid jämfört planlagd tid och status på planlagda uppdrag/insatser. 4.2 Användarfall Rapport med mobiltelefon. Följande funktionaliteter är implementerade: Process Roller Översikt Mobil rapportering Servicemedarbetare Användaren använder Samsung Googla Nexus S mobilterminal med tryckkänslig skärm och RFID-läsare för att starta/stoppa arbetsdagen, logga in och ut på lokationer och registrera utförda uppdrag/insatser. Registreringen förenklas genom att kombinera användandet av RFID-brickor och symboler. Steg Funktion Beskrivning 1 Starta Användare väljer ikon för M_SOLUTION-applikationen i sin mobiltelefon. mobilapplikation Om brukaren inte varit inloggad i mobilapplikationen tydligare, blir användaren ombedd att skanna ID-kort som innehåller RFID-bricka. Data sändes till server och M_SOLUTION validerar om det skannade ID-kortet är knutet till en användare med giltig tillgång till M_SOLUTION. Användaren kan alltid logga in genom att läsa av sitt eget ID-kort. Om man loggar in som samma användare som sist var inloggad, så blir användaren inloggad utan att mobilapplikationen kontaktar server. 2 Stämpla in och ut Användarna väljer funktion för att starta/avsluta dag (stämpla in/ut). För användare som er medlem av team så kan teamledare (produktionssamordnare) stämpla in och ut teammedlemmar genom att skanna teammedlemmarnas ID-kort med RFID-brickor. Användare som inte är medlem av team, kan registrera sina egne stämplingar direkt i egen mobilterminal. 3 In-/utlogging på lokation Användare loggar in och ut på kundlokation genom att skanna RFIDbrickan för lokationen. Användare ser namnet på lokationen och får en kvittering i skärmbilden efter inloggning. Användare får upp en lista över planlagda uppdrag/insatser vid inloggning. Alla uppdrag illustreras med hjälp av symbol. Andra gången användare skannar RFID-brickan på lokation blir användaren automatisk utloggad från lokationen. En kvittering visas vid utloggning.

8 Sida: 8 (43) Steg Funktion Beskrivning 4 Kvittering för utförda uppdrag Efter inloggning på lokation får användare upp en lista över planlagda uppdrag/insatser. Alla uppdrag illustreras med hjälp av symboler. Användare kan markera varje enskild insats/symbol som utförts. Mobilapplikationen er nu i intern testfas som avslutas under vecka 22. Nedan följer en skärmbild efter inloggning på lokation. Exemplet är hämtat från mobilapplikationen som nu är i test. I praxis vill man icke isa för många uppdrag med samme symbol på samme lokation. Överskriften på sidan visar lokationsnamn. 4.3 Ickefunktionella krav. Kapitlet ger en beskrivning av de komponenter som ingår den överordnade arkitekturen för M_SOLUTION i pilotprojektet för Samhall, och integrationen som är utvecklad mot Flex. 4.4 Arkitekturskiss. Under följer en beskrivning av de fysiska noderna och de logiska kopplingarna mellan dessa noder i systemet.

9 Sida: 9 (43) 4.5 Fysiska noder. # Nod Beskrivning FN1 GGSN Server hos mobiloperatör som översätter data mellan GPRS/3G och HTTP. FN2 FN3 M_SOLUTION applikationsserver M_SOLUTION databasserver. Server som kör Java applikationsserver och M_SOLUTION webbapplikation. Fungerar också som integrationspunkt mellan M_SOLUTION och externa system. Tomcat applikationsserver körs på Windows. Server som kör MySQL 5 databasserver. Windows OS. FN4 FLEX Extern server. Kör Flex Plan FN5 FTP-server Extern server. M_SOLUTION kan hämta filer genererade av Flex från denna server. I pilotfasen överförs filer manuellt.

10 Sida: 10 (43) 4.6 Logiska kopplingar. # Koppling Beskrivning LT1 GPRS/3G Data överföres över socket från mobiltelefon in till mobiloperatör. GPRS/3G används som bärarteknologi. LT2 GPRS/3G Data överföres över socket från mobiltelefon in till mobiloperatör. GPRS/3G används som bärarteknologi. LT3 HTTP over TCP/IP Data överföres från GGSN server till M_SOLUTION över http LT4 HTTP Användare av webblösningen i M_SOLUTION använder https för att nå lösningen. LT5 JDBC M_SOLUTION applikationsserver använder JDBC för att kommunicera med databasen. LT6 FTP Manuell överföring i pilot LT7 FTP Manuell överföring i pilot 4.7 Integrationsteknologi. För integration mellan M_SOLUTION och Flex används XML-filer. Filerna flyttas manuellt i piloten, men kan enkelt automatiseras med hjälp av FTP. 4.8 Identifierade databehov. Under följer en skissering av den information som utväxlas mellan systemen. 4.9 Integrationsgränssnitt - Bemanning Syfte Syftet med gränssnittet är att uppdatera M_SOLUTION fortlöpande med planläggning av arbetstid som är gjort i Flex. M_SOLUTION skall användas till att registrera reell arbetstid som kan sammanlänkas med den planlagda arbetstiden från Flex.

11 Sida: 11 (43) Beskrivning Gränssnittet är baserat på överföring av XML-fil från Flex till M_SOLUTION. Lösningen använder samma fil som i dag överföres från Flex till BTQ hos Samhall. Följande information överförs till M_SOLUTION efter inläsning av fil: Bokbing-id (referens till Flex) Kostnadsställe Kundnummer Ordningsnummer Starttidspunkt Stopptidspunkt Information om övertid Ansattnummer. Överföringen skapar en ny transaktionstyp i M_SOLUTION som sedan skall sammanföras med reell tid registrerad i M_SOLUTION, på en annan transaktionstyp. Överförningen är baserad på följande XML-fil från Flex: <?xml version='1.0' encoding='iso '?> <Bookings xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance' xsi:nonamespaceschemalocation = 'schema.xsd'> <Header> </Header> <DateTimeCreated> T17:26:13</DateTimeCreated> <CreatedByUser>A </CreatedByUser> <FirstDate> </FirstDate> <LastDate> </LastDate> <GroupSelected>0</GroupSelected> <ResourceSelected>0</ResourceSelected> <BookingList> <Booking> <BookingId>1</BookingId> <ResourceCode></ResourceCode> <ResourceName>Obelagd tid</resourcename> <ResourceRfid>0</ResourceRfid> <DatabaseName>BTQ_Gavle</DatabaseName> <ScheduleStart> T00:00:00</ScheduleStart> <ScheduleEnd> T00:00:00</ScheduleEnd> <MaxUserAmount>1</MaxUserAmount> <TimeDeductionInMinutes>0</TimeDeductionInMinutes> <Overtime>0</Overtime> <OvertimeCompensation>0</OvertimeCompensation> <OvertimeFlexCode>0</OvertimeFlexCode> <BookingUserList> <User> <EmployeeId>816673</EmployeeId> </User> </BookingUserList> </Booking> </BookingList>

12 Sida: 12 (43) </Bookings> 4.10 Anpassningar. Under följer en summering av nödvändiga funktionella och ickefunktionella krav i M_SOLUTION för att kunna erbjuda specificerad funktionalitet för Samhall Ickefunktionella krav # Funktion Beskrivning Status 1 Integration Flex FTP- baserad integration. Bemanningsposter från Flex importeras till M_SOLUTION. I test. Planerad klar v Centrala register # Funktion Beskrivning Status 1 Symbolstöd Implementera symbolstöd i centrala register Utförd Mobilapplikation # Funktion Beskrivning Status 1 Symbolstöd Implementera symbolstöd i mobilapplikationen Utförd 2 Anpassa stämpling Anpassa lösning för stämpling Utförd I test

13 Sida: 13 (43) 3 Anpassa in- och utloggning Anpassa lösning för in- och utloggning på lokation Planerad klar v22. Utförd 4 Anpassa uppdragslista Utveckla ny uppdragslista med visning av symboler, samt möjlighet för att kvittera utfört uppdrag med hjälp av symboler. Utförd I test Planerad klar v22. 5 Beslutslogg Beslutspunkt. Beskrivning Godkännandekriteria Datum BP 1 Projektplan PTS godkänner BP 2 Rapport Etapp 1 Godkännande styrgrupp och PTS BP 3 Rapport Etapp 2 Godkännande styrgrupp och PTS BP 4 Slutrapport PTS godkänner BP 5 Seminarie Utanför projekt, styrgrupp godkänner?? 6 Kravspecifikation 6.1 Inledning. Dokumentet beskriver de funktionella och tekniska anpassningar som skall utföras i systemet M_SOLUTION i samband med projektet för PTS och Samhall. Beskrivningen omfattar således inte anpassningar som kan behöva utföras i andra system. Kravspecifikationen innehåller följande huvuddelar: Funktionsbeskrivning. Beskrivning av ickefunktionella krav. 6.2 Funktionsbeskrivning av lösningen. Funktionsbeskrivningen av lösningen innehåller först en överordnad beskrivning av lösningen. Därefter beskrivs den centrala affärslogiken i systemet och use case för användande av mobilapplikationen i M_SOLUTION. Denna funktionsbeskrivelse innehåller inte en komplett beskrivelse av de funktioner som ingår i standardsystemet M_SOLUTION 6.3 Överordnad funktionsbeskrivning. I piloten kommer standard funktionalitet i M_SOLUTION för läsning av RFID-brickor med mobiltelefon användas tillsammans med symboler för att förenkla användandet av mobilapplikationen. Samhalls användande av M_SOLUTION begränsas till följande funktioner: Registrera stämpling vid start och stopp arbetsdag med hjälp av mobiltelefon med RFID-läsare.

14 Sida: 14 (43) Rapportera reell tid på kundlokation som sammanlänkas med planlagd bemanning från Flex. Detta görs genom att logga in och ut på kundlokation genom avläsning av RFID-brickor. Planlägga uppdrag hos kund. Mobilapplikationen kommer att visa arbetslistor med hjälp av symboler i mobilapplikation. Webblösningen kommer hela tiden visa planlagda, startade och utförda uppdrag ute hos kund. Rapportering av utförda uppdrag via mobil. Brukaren hämtar upp planlagda uppdrag på kundlokation i mobilapplikationen. De planlagde uppdragen illustreras med symboler och dyker upp i mobilapplikationen vid inloggning på ny lokation. Rapportering av stämplad tid, reell tid jämfört planlagd tid och status på planlagda uppdrag/insatser. 6.4 Överordnad affärslogik Här följer en summering av den överordnade affärslogiken som definierar hur Samhall skall använda M_SOLUTION i piloten. I en senare driftsfas blir det aktuellt att ersätta enkla manuella operationer med integrationer mot andra system hos Samhall. # Moment Beskrivelse 1 Kunder Kunder skapas manuellt eller importeras via standard filformat för import av kunder till M_SOLUTION. 2 Personal Personal läggs upp manuellt i M_SOLUTION. En RFID-bricka knyts till varje anställd i systemet. RFID-brickorna används för att förenkla inloggningen i mobilapplikationen. 3 Order och Uppdrag Ordermodulen i M_SOLUTION används för planläggning av alla uppdrag som skall utföras ute hos kund. En order är det samma som ett kundavtal. Ordern består av ett eller flera uppdrag. Varje uppdrag är knutet till en lokation. Lokationerna läggs upp manuellt i M_SOLUTION eller importeras via standard filformat för import av lokationer till M_SOLUTION. Lokationerna har typisk en eller flere RFID-brickor knutna till sig. Uppdraget har en uppdragstyp. Uppdragstypen har givna symboler som beskriver vilka insatser som skall ingå vid utförande. Uppdragets symboler används för presentation av symbolbaserade uppdragslistor på mobilterminal. 4 Bemannings Bemanningsplanering importeras från Flex. planering 5 Tidstämpling M_SOLUTION används för att registrera start och stopp på arbetsdagen. Detta kallas stämpling i M_SOLUTION. 6 Tid på lokation M_SOLUTION används till att registrera reell tid på kundlokation. Registreringen göres genom att skanna RFID-brickor. Den reella tiden sammanlänkas med den planlagda bemannade tiden som importeras från Flex. 7 Transaktioner 4 olika transaktionstyper är aktuella i piloten: Stämplat tid Reell tid på lokation Reell tid på uppdrag Utförda insatser (rapporterad med hjälp av symboler) Alla transaktioner, oavsett transaktionstyp, lagras i samma

15 Sida: 15 (43) # Moment Beskrivelse transaktionssystem och kan rapporteras ut via standard Rapportgenerator i M_SOLUTION. Transaktioner kan redigeras och godkännas i Transaktionsadministrationen. 6.5 Användarfall Rapport med mobiltelefon. Process Mobil rapportering Roller Översikt Servicemedarbetare Användaren använder mobilterminal med tryckkänslig skjärm och RFID-läsare för att starta/stoppa arbetsdagen, logga in och ut på lokationer och registrera utförda uppdrag/insatser. Registreringen förenklas genom att kombinera användandet av RFIDbrickor och symboler. Steg Funktion Beskrivning 1 Starta Användare väljer ikon för M_SOLUTION-applikationen i sin mobiltelefon. mobilapplikation Om brukaren inte varit inloggad i mobilapplikationen tidligare, blir användaren ombedd att skanna ID-kort som innehåller RFID-bricka. Data sändes till server och M_SOLUTION validerar om det skannade ID-kortet är knutet till en användare med giltig tillgång till M_SOLUTION. Användaren kan alltid logga in genom att läsa av sitt eget ID-kort. Om man loggar in som samma användare som sist var inloggad, så blir användaren bli inloggad utan att mobilapplikationen kontaktar server. 2 Stämpla in och ut Användarna läser av särskilda RFID-brickor för att starta och stoppa arbetsdagen (stämpla in/ut). Dessa RFID-brickor användes endast till stämpling. Vid avläsning av bricka kommer applikationen starta arbetsdagen om brukaren inte är instämplad tidigare. Om användaren är instämplad (har startat arbetsdagen) så kommer en avläsning medföra att arbetsdagen avslutas. Mobilapplikationen använder symboler för att illustrera när användaren startar eller stoppar arbetsdagen. 3 In-/utlogging på lokation Användare loggar in och ut på kundlokation genom att skanna RFIDbrickan för lokationen. Användare ser namnet på lokationen och får en kvittering i skärmbilden efter inloggning. Användare får upp en lista över planlagda uppdrag/insatser vid inloggning. Alla uppdrag illustreras med hjälp av symbol. Andra gången användare skannar RFID-brickan på lokation blir användaren automatisk utloggad från lokationen. En kvittering visas vid utloggning. Om det finns icke utförda uppdrag när användaren loggar ut så visas en

16 Sida: 16 (43) Steg Funktion Beskrivning lista över de uppdragen. Uppdragen illustreras med hjälp av symboler. 4 Kvittering för utförda uppdrag Efter inloggning på lokation får användare upp en lista över planlagda uppdrag/insatser. Alla uppdrag illustreras med hjälp av symboler. Användare kan markera varje enskild insats/symbol som utförts. Under följer en enkel Illustration av en skärmbild efter inloggning på lokation. Skärmbilderna anpassas i nära samarbete med Samhall. 6.6 Ickefunktionella krav. Kapitlet ger en beskrivning av de komponenter som ingår den överordnade arkitekturen för M_SOLUTION i pilotprojektet för Samhall.

17 Sida: 17 (43) 6.7 Arkitekturskiss. Under följer en beskrivning av de fysiske noderna och de logiska kopplingarna mellan dessa noder i systemet. 6.8 Fysiska noder. # Nod Beskrivning FN1 GGSN Server hos mobiloperatör som översätter data mellan GPRS/3G och HTTP. FN2 FN3 M_SOLUTION applikationsserver M_SOLUTION databasserver. Server som kör Java applikationsserver och M_SOLUTION webbapplikation. Fungerar också som integrationspunkt mellan M_SOLUTION och externa system. Tomcat applikationsserver körs på Windows. Server som kör MySQL 5 databasserver. Windows OS. FN4 FLEX Extern server. Kör Flex Plan FN5 FTP-server Extern server. M_SOLUTION skall hämta filer genererade av Flex från denna server.

18 Sida: 18 (43) 6.10 Logiska kopplingar. # Koppling Beskrivning LT1 GPRS/3G Data överföres över socket från mobiltelefon in till mobiloperatör. GPRS/3G används som bärarteknologi. LT2 GPRS/3G Data överföres över socket från mobiltelefon in till mobiloperatör. GPRS/3G används som bärarteknologi. LT3 HTTP over TCP/IP Data överföres från GGSN server till M_SOLUTION över http LT4 HTTP Användare av webblösningen i M_SOLUTION använder https för att nå lösningen. LT5 JDBC M_SOLUTION applikationsserver använder JDBC för att kommunicera med databasen. LT6 FTP Automatisk överföring LT7 FTP Automatisk överföring 6.11 Integrationsteknologi. För integration mellan M_SOLUTION och Flex används FTP. Existerande FTP-server hos Flex användes Identifierade databehov. Under följer en skissering av den information som skall utväxlas mellan systemen Integrationsgränssnitt - Bemanning Syfte Syftet med gränssnittet är att uppdatera M_SOLUTION fortlöpande med planläggning av arbetstid som är gjort i Flex. M_SOLUTION skall användas till att registrera reell arbetstid som kan sammanlänkas med den planlagda arbetstiden från Flex.

19 Sida: 19 (43) Beskrivning Gränssnittet är baserat på överföring av XML-fil från Flex till M_SOLUTION. Lösningen använder samma fil som i dag överföres från Flex till BTQ hos Samhall. Följande fält skall kunna överföras: Exempel på XML: <?xml version='1.0' encoding='iso '?> <Bookings xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance' xsi:nonamespaceschemalocation = 'schema.xsd'> <Header> <DateTimeCreated> T17:26:13</DateTimeCreated> <CreatedByUser>A </CreatedByUser> <FirstDate> </FirstDate> <LastDate> </LastDate> <GroupSelected>0</GroupSelected> <ResourceSelected>0</ResourceSelected> </Header> <BookingList> <Booking> <BookingId>1</BookingId> <ResourceCode></ResourceCode> <ResourceName>Obelagd tid</resourcename> <ResourceRfid>0</ResourceRfid> <DatabaseName>BTQ_Gavle</DatabaseName> <ScheduleStart> T00:00:00</ScheduleStart> <ScheduleEnd> T00:00:00</ScheduleEnd> <MaxUserAmount>1</MaxUserAmount> <TimeDeductionInMinutes>0</TimeDeductionInMinutes> <Overtime>0</Overtime>

20 Sida: 20 (43) </Bookings> </BookingList> </BookingUserList> </Booking> <OvertimeCompensation>0</OvertimeCompensation> <OvertimeFlexCode>0</OvertimeFlexCode> <BookingUserList> <User> <EmployeeId>816673</EmployeeId> </User> 6.14 Anpassningar. Under följer en summering av nödvändiga funktionella och ickefunktionella krav i M_SOLUTION för att kunna erbjuda specificerad funktionalitet för Samhall Ickefunktionella krav # Funktion Beskrivning 1 Integration Flex FTP- baserad integration. Bemanningsposter från Flex importeras till M_SOLUTION Centrala register # Funktion Beskrivning 1 Symbolstöd Implementera symbolstöd i centrala register Mobilapplikation # Funktion Beskrivning 1 Symbolstöd Implementera symbolstöd i mobilapplikationen 2 Anpassa stämpling Anpassa lösning för stämpling 3 Anpassa in- och utloggning Anpassa lösning för in- och utloggning på lokation 4 Anpassa uppdragslista Utveckla ny uppdragslista med visning av symboler, samt möjlighet för att kvittera utfört uppdrag med hjälp av symboler.

21 Sida: 21 (43) 6.15 Arkitekturbeslut Centrala förutsättningar. # Förutsättning 1 M_SOLUTION driftas av driftsleverantören ErgoGroup i Norge. For att kunna köra Java, används lämplig applikationsserver. MySQL används som databas. 2 M_SOLUTION databasen är placerad i intern databaszon hos driftsleverantör. 3 Integrationslösningen baseras på bruk av FTP. 4 Systemet installeras och driftas hos M_SOLUTION AS driftsleverantör Tekniska begränsningar. # Begränsning Beskrivning 1 Portalacess Brukaracess sker via Internet och http. 2 Stöd för webbläsare Microsoft Internet Explorer 7.0 (och senare versioner), Firefox och Safari stöds. Lösningen anpassad för skärmupplösning på 1024x768 pixlar och högre Säkerhet. # Begränsning Beskrivning 1 Säker inloggning till portal. http användes som protokoll för inloggning med användarnamn och lösenord i webbläsare på PC. Användande av https kräver att SSL är installerat på http servern. Detta anses som ett tillägg. 2 Mobil Data Acess (MDA) 3 Rutiner for stängning av abonnemang Avtal om bruk av MDA, eller motsvarande tjänst hos mobiloperatör, kan ingås. Detta anses som et tillägg. Rutiner för hantering av förlorade telefoner bör införas så att abonnemang spärras Översikt M_SOLUTION Symbolbaserat system I M_Solution systemet importeras de rum hos kunden som ska städas enligt städavtalet i struktur byggnad/rum. Till varje rum registreras rfid-klistermärken som sedan scannas med telefonen när man städar respektive rum. Tiden loggas när man scannar brickan och börjar städa i de olika rummen. I telefonen visas vilket rum användaren är inloggad på.

22 Sida: 22 (43) När man läser av rfid-brickan med telefonen kommer symbolerna upp automatiskt som visar vilka uppdrag som ska utföras. Uppdrag planeras i förväg och säger när och vad som ska göras. Varje uppdragstyp har en egen symbol som visas på telefonen. För att utföra uppdrag så trycker man på respektive utförd symbol samt bekräftar. Uppdragen får då ändrad status i webbsystemet från "Öppen" till "Utförd". Utförda uppdrag grömarkeras medan öppna outförda uppdrag fortsätter vara grå. Indata från telefonerna kan läsas i webbgränssnitt. Exempel på rapport med data från pilot med start/stopp, tid, person, byggnad, kund och rum. Exempel på hur resultatet av mobil rapportering ser ut i webbgränssnittet

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

6.3.0. MinTid användardokumentation

6.3.0. MinTid användardokumentation 6.3.0 MinTid användardokumentation MinTid användardokumentation Innehåll i Innehåll MinTid 1 Generellt... 1 Vem skall använda MinTid och vad kan göras?... 1 Standardfunktioner i MinTid... 1 Logga in...

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag App

Användarhandledning Nordea Swish Företag App Användarhandledning Nordea Swish Företag App Swish Företag Ta betalt enklare App, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag App... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Användare av Nordea Swish Företag

Läs mer

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se MOBIL TID Mobil närvarohantering Vad är Mobil Tid? Mobil Tid är en administrationsverktyg för att hantera din personals närvaro och tidrapportering. Med hjälp av beröringsfri avläsning säkerställer ni

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektmedarbetare Utbildningsmanual Projektmedarbetare Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 OM ANIDO... 1 1.2 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.3 STANDARDDOKUMENT... 2 1.4 LOGGA IN... 3 1.5 LOGGA UT... 3 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport

SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING. SBU:s IT-kommitté. Rapport SVENSKA BÅTUNIONENS INFORMATIONSHANTERING SBU:s IT-kommitté Rapport augusti 2000 1 Avsnitt 1 SAMMANFATTNING Vi får allt fler möjligheter att meddela oss med varandra. Tekniken att sprida och hämta information

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Telia Mobile Premium Services

Telia Mobile Premium Services Telia Mobile Premium Services Innehåll produktinformation Telia Mobile Premium Services 3 Ett komplett erbjudande 4 Sätt priset snabbare själv. Testa nya prismodeller. 5 Teknisk översikt 6 teknik Telia

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone

360 emeetings. Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings ver. 1.0-2014 360 emeetings för Apple ios Papperslösa möten på ipad eller iphone 360 emeetings hjälper dig och din verksamhet att minska

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB KRAVSPECIFIKATION Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen DATUM Examensarbetaren: Avan Omar Ismail 1 2 KRAVSPECIFIKATION Innehållsförteckning 1.Inledning...5

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

KARLSTADS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 1 (7) Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor i MS Word, OpenOffice

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

WEB KLIENT användarmanual

WEB KLIENT användarmanual WEB KLIENT användarmanual sida 1 av 11 Innehåll ANVÄNDARMANUAL... 3 LOGGA IN PÅ BOOMERANG... 4 SKAPA RAPPORTER... 8 HANTERA AVVIKELSER... 9 SUPPORT, FÖRSÄLJNING OCH INSTALLATION ETC.... 11 sida 2 av 11

Läs mer

Timanställd OF 2015-01-20

Timanställd OF 2015-01-20 Sid 2 Innehåll 2 Övergripande 3 AVSNITT 1 LOGGA IN PÅ DIN WEB-SIDA 3 1.1 Via Intranät 3 1.2 Hemifrån 5 AVSNITT 2 DIN WEB-SIDA 7 AVSNITT 3 ATT STÄMPLA 9 AVSNITT 4 KORRIGERA STÄMPLINGAR 11 AVSNITT 5 KLARMARKERA

Läs mer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer Appendix A Örebro kommun Sammanställning intervjuer Findwise Göteborg 2011-10-28 Mattias Ellison mattias.ellison@findwise.com Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Raindance - Ekonomisystem... 2 2.1 Exempel

Läs mer

Flex - Manual. Innehåll

Flex - Manual. Innehåll Flex Manual Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Startsida... 5 Specificera & ladda upp indatafil... 6 Välj information... 7 Namnge & godkänn beställning... 8 Hämta beställning... 9 Välj

Läs mer

NYHETER SiteCon version 2.50

NYHETER SiteCon version 2.50 NYHETER SiteCon version 2.50 Sammanfattning Med version 2.50 fortsätter vi utvecklingen av SiteCon. Vi förbättrar processen kring Arbetsorder samt öppnar upp för kopplingar till andra administrativa lösningar.

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online Innehåll Introduktion 2 Ny version 2 Om uppdatering till ny version 3 Nyheter i Mamut Business Software version 17 5 Kontaktuppföljning

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12 Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 HandSam ver 2.08 System för handläggning och dokumentation av färdtjänstansökningar mm Sammanfattning HandSam utgör ett IT-system för tillståndsprövning mm avseende

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Startguide, stafettävling

Startguide, stafettävling Startguide, stafettävling Baserad på OLA 5.0.0-26 Dokumentversion: 20120131 Författare: Redigering och layout: Oskar Berg, Halmstad Henrik Bengtsson, SOFT Niklas Wrane, SOFT Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (9)

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 12.2a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas utökade möjligheter att kombinera

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder ITWorks Group System Integration Specialists Tel: 08 625 46 40 E-post: filexfilexpress ... gör vi vägen både rakare, snabbare och

Läs mer

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektbeställare

Anido Projektstyrning Utbildningsmanual Projektbeställare Utbildningsmanual Projektbeställare Innehåll 1 INTRODUKTION... 1 1.1 OM ANIDO... 1 1.2 BAKOMLIGGANDE PROJEKTMODELL OCH METODIK... 1 1.3 STANDARDDOKUMENT... 2 1.4 LOGGA IN... 3 1.5 ÄNDRA PERSONLIGA DATA...

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android...

Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android... Säker inloggning Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android... 6 Installation av Microsoft Authenticator

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN

ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN VER 1.0 ANVÄNDARMANUAL BRUNSTKALENDERN 2015-04-20 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND... 2 1.1 App-version... 2 2 2.1 ANVÄNDARE OCH BESÄTTNING... 2 Inloggning... 2 2.2

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte

WEBBTEKNIK. Ämnets syfte WEBBTEKNIK Webbteknik används för att utveckla och vidareutveckla statiska och dynamiska webbsidor, webbplatser, webbapplikationer eller andra applikationer där webbtekniker används, till exempel applikationer

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Innehållsförteckning. SoftOne Mobil

Innehållsförteckning. SoftOne Mobil Innehållsförteckning Om SoftOne Mobil... 3 Snabbstartsguide... 4 Aktivera mobilanvändare... 4 Bestäm synliga fält i mobilen... 4 Ladda ner appen... 4 Fakturering... 5 Mina ordrar... 5 Orderdetaljer...

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Partner Login

RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Partner Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Partner Login...

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Cactus Informationssystem - CIS. Revision 1.1

Cactus Informationssystem - CIS. Revision 1.1 Cactus Informationssystem - CIS Revision 1.1 1 Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Objekt...2 1.2 Kategorier...2 2 Webbgränssnittet...3 2.1 Start av webbgränssnittet...3 2.2 Operatörsingång...4 2.2.1 Startsida...4

Läs mer

Çrona Rapportera LSS

Çrona Rapportera LSS Çrona Rapportera LSS DataVara AB har specialiserat sig på att utveckla programvaror för personaladministration. Bland produkterna finner du löneprogram, tid- och reseräkningsprogram samt personaldokument.

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer