Slutrapport Pilotprojekt M_SOLUTION. Sida: 1 (43) Slutrapport. Symbolstöd för rapportsystem , ver 1.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Pilotprojekt M_SOLUTION. Sida: 1 (43) 2011-08- 16. Slutrapport. Symbolstöd för rapportsystem. 2011-10-27, ver 1.3"

Transkript

1 Sida: 1 (43) Slutrapport Symbolstöd för rapportsystem , ver 1.3

2 Sida: 2 (43) Innehåll 1 Inledning Projektplan Statusrapport Följsamhet leveranser Följsamhet budget Följsamhet tidplan Riskhantering Kommande händelser Systemspecifikation Överordnad funktionsbeskrivning Användarfall Rapport med mobiltelefon Ickefunktionella krav Arkitekturskiss Fysiska noder Logiska kopplingar Integrationsteknologi Identifierade databehov Integrationsgränssnitt - Bemanning Anpassningar Beslutslogg Kravspecifikation Inledning Funktionsbeskrivning av lösningen Överordnad funktionsbeskrivning Överordnad affärslogik Användarfall Rapport med mobiltelefon Ickefunktionella krav Arkitekturskiss Fysiska noder Logiska kopplingar Integrationsteknologi Identifierade databehov Integrationsgränssnitt - Bemanning Anpassningar Arkitekturbeslut Översikt M_SOLUTION Teknisk lösning pictogram Slutrapport Inledning Projektdokument Projektinformation... 27

3 Sida: 3 (43) 7.4 Projektets slutresultat Egenskaper slutresultat Projektets ledtid Projektkostnad Utvärdering projektutförandet Projektorganisation och relationer till intressenter Projektorganisation Projektarbete och kommunikation Kompetensutveckling Erfarenheter och iakttagelser Rekommendationer Referenser Planering Pilot Inledning Beskrivning pilot Förutsättningar Planering Testrapport Inledning Planering Städmetodik och symboler Summering testresultat Helhetsbedömning Summering av aktiviteter Utvärdering resultat Slutsats Rekommendationer Erfarenheter Bilagor... 43

4 Sida: 4 (43) 1 Inledning Bakgrund Mer än femtio procent av de funktionshindrade står idag utanför en arbetsmarknad som snabbt förändras från varu- till tjänsteproduktion. Samhall är den största arbetsgivaren för funktionshindrade i Sverige och städservice är ett viktigt produktområde för Samhall. Idag är det vanligt med mobila rapportssystem i bl.a. städbransch, fastighetsskötsel eller tidningsutbärning. För Samhall där många anställda har läs- skriv eller språksvårigheter är det en utmaning för företaget och för de anställda att följa med utvecklingen på ett sådant sätt så att man kan ge personalen lika villkor som kollegorna på andra företag. Innovation Tanken bakom symbolstödsprojektet var att tillgängliggöra mobila rapport- och uppdragsverktyg för personer med läs- och skrivsvårigheter men även för de som inte läser svenska ännu. Michael Kullgren, produktchef städ Samhall AB, hade i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, börjat utveckla pictogram för städbranschen. Idén med symbolerna var att använda dem i utbildning och på städbeskrivningar till Samhall städs medarbetare. Samhall är den största arbetsgivaren för funktionshindrade i Sverige. Städservice är ett viktigt produktområde för Samhall med nära 8000 medarbetare. Idag är det vanligt med mobila rapportssystem i bl a städbranschen. För Samhall där många anställda har läs- skriv eller språksvårigheter är det en utmaning både för företaget och för de anställda att följa med i utvecklingen på ett sådant sätt att lösningen kan personalen ut på den övriga arbetsmarknaden. Kontakter mellan Samhall och Telenor ledde till ansökan och vinst i PTS Innovationstävling. Idén var att i samarbete utveckla ett symbolstödd mobilt uppdrags- och rapportsystem med koppling till Samhalls affärssystem och i en pilot visa hur detta fungerar för medarbetare och till ekonomistyrning/uppföljning. I projektarbetet involverades det Norska företaget M_Solution AS, marknadsledande på mobila rapportoch uppdragssystem i Norden. Det blev en naturlig utveckling att låta M_Solution ta över ägarskapet för projektet i fortsatt samarbete med Telenor och Samhall. Projektet bygger på en kedja komponenter, kommunikationen är avgörande för mobilt arbetssätt, symbolerna och deras betydelse, rapportverktyget och dess integration mot affärssystem samt utbildning av medarbetarna. Den bärande idén är inte ett teknikutvecklingsprojekt i första hand även om en större del av projektets budget går till just teknikutveckling. Det är snarare affärsutveckling som är den långsiktigt drivande faktorn. Tanken med symbolerna är att öka Samhalls konkurrenskraft och att ge möjlighet att använda samma moderna verktyg som konkurrenterna. För att lyckas med detta måste symbolerna finnas tillgängliga för alla aktörer och en gemensam standard för deras betydelse utvecklas. Branschorganisationen Serviceentreprenörerna, Almega arbetar nu för att skapa en sådan gemensam standard initierat av symbolprojektet. Det finns nu också teknisk lösning för att nedladdning av symbolerna till system som M_Solution. Kvarstår dock för SPSM att utveckla en avtalsmodell men förslag finns framme idag. Projektet har tydligt visat att symbolerna fungerar för att förenkla läsande av uppdrag, veta vad som ska göras när. Symbolerna är lättlästa och förstås av användarna. Målgrupper Personer med funktionshinder med kommunikationssvårigheter på grund av läs, skrivsvårigheter och kanske även teknikovana. I förlängning kan även till exempel invandrare som ännu inte lärt sig läsa svenska eller analfabeter använda systemet.

5 Sida: 5 (43) 2 Projektplan Projektplan Symbolstöd för rapportsystem, utgåva bifogas. 3 Statusrapport 3.1 Följsamhet leveranser Lev.nr. Beskrivning Godkännandekriteria Datum BP 1 Projektplan PTS godkänner BP 2 Rapport Etapp 1 Godkännande styrgrupp och PTS BP 3 Rapport Etapp 2 Godkännande styrgrupp och PTS BP 4 Slutrapport PTS godkänner BP 5 Seminarie Utanför projekt, styrgrupp godkänner prel okt 3.2 Följsamhet budget Summor nedan läses: PTS Innovationstävling finansierade+egeninsats. Alla summor i tkr. Fas. Budget Utfall Datum 1 202'+80'=282' 202'+80'=282' '+46'=512' 466'+24'=492' '+297'=730' 433'+317'=752' Summa 1101'+423'=1524' 1101'+423'=1524' Skatteverket har ifrågasatt huruvida medel från PTS Innovationstävling kan anses inkludera moms samt om ingående moms kan dras mot utgående moms i projektet. Skatteverket har svarat att moms ingår i projektet. Skatteverkets svar om ingående moms har tolkats av Ernst&Young och M_Solution kan göra avdrag för ingående moms enligt E&Y. 3.3 Följsamhet tidplan Projektet genomgick förändringar i organisationen vid årsskiftet. Trots detta har den ursprungliga projekttiden hållits väl. Mindre förändringar i tidplan har beslutats i föregående beslutspunkt.

6 Sida: 6 (43) 3.4 Riskhantering I förstudieunderlag till PTS identifierades följande risker och sannolikhet för projektet samt planerade åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna. Nr Risk Sannolikhet 1-3 Effekt Trepartsamarbete Tekniska fällor Användarproblem Nr Förebyggande åtgärd 1 Tydligt samarbetsavtal mellan parterna Definierade roller 2 Tydlig kravspec + tidig testning 3 Djupgående användar- och behovsstudier Välplanerad pilotstudie + stor referensgrupp Genom omorganisation vid årskiftet och därmed tydligare projektstyrning har riskerna och förberedande åtgärderna hanterats mycket väl. Trepartsamarbetet har fungerat väl, inga tekniska fällor inträffat och mindre användarproblem uppstod. 3.5 Kommande händelser Bearbetning rekommendationer. Mediabearbetning om Symbolprojektet samt resultat. Slutseminarium på Samhall. Arbete för branschstandard genom Almega Serviceentreprenörerna. 4 Systemspecifikation 4.1 Överordnad funktionsbeskrivning. Mobilapplikationen är anpassad till Google Android operativsystem och telefon Samsung Nexus S för Samhall. Applikationen använder symboler for rapportering, tillsammans med scanning av NFC/RFIDtaggar. Funktionaliteten är implementerad för att knyta symboler till uppdragstyper i arbetsordermodulen i M_SOLUTION. Planlagda uppdrag synkroniseras med mobilapplikation och visas i nyutvecklade uppdragslistor med symboler. Visningen är tillgänglig vid avläsning av NFC/RFID-brickor på lokation. Samhalls användande av M_SOLUTION kan använda följande funktioner: Registrera stämpling vid start och stopp arbetsdag med hjälp av mobiltelefon med RFID-läsare. Arbetstid kan rapporteras på person eller på team. Rapportera reell tid på kundlokation som sammanlänkas med planlagd bemanning från Flex. Data från Flex importerats via XML-filer till M_SOLUTION och ger information om planerad tid på kund. Sammanställningen görs genom att logga in och ut på kundlokation genom avläsning av RFIDbrickor.

7 Sida: 7 (43) Planlägga uppdrag hos kund. Mobilapplikationen visar arbetslistor med hjälp av symboler i mobilapplikation. Webblösningen kommer hela tiden visa planlagda, startade och utförda uppdrag ute hos kund. Rapportering av utförda uppdrag via mobil. Brukaren hämtar upp planlagda uppdrag på kundlokation i mobilapplikationen. De planlagde uppdragen illustreras med symboler och dyker upp i mobilapplikationen vid inloggning på ny lokation. Rapportering av stämplad tid, reell tid jämfört planlagd tid och status på planlagda uppdrag/insatser. 4.2 Användarfall Rapport med mobiltelefon. Följande funktionaliteter är implementerade: Process Roller Översikt Mobil rapportering Servicemedarbetare Användaren använder Samsung Googla Nexus S mobilterminal med tryckkänslig skärm och RFID-läsare för att starta/stoppa arbetsdagen, logga in och ut på lokationer och registrera utförda uppdrag/insatser. Registreringen förenklas genom att kombinera användandet av RFID-brickor och symboler. Steg Funktion Beskrivning 1 Starta Användare väljer ikon för M_SOLUTION-applikationen i sin mobiltelefon. mobilapplikation Om brukaren inte varit inloggad i mobilapplikationen tydligare, blir användaren ombedd att skanna ID-kort som innehåller RFID-bricka. Data sändes till server och M_SOLUTION validerar om det skannade ID-kortet är knutet till en användare med giltig tillgång till M_SOLUTION. Användaren kan alltid logga in genom att läsa av sitt eget ID-kort. Om man loggar in som samma användare som sist var inloggad, så blir användaren inloggad utan att mobilapplikationen kontaktar server. 2 Stämpla in och ut Användarna väljer funktion för att starta/avsluta dag (stämpla in/ut). För användare som er medlem av team så kan teamledare (produktionssamordnare) stämpla in och ut teammedlemmar genom att skanna teammedlemmarnas ID-kort med RFID-brickor. Användare som inte är medlem av team, kan registrera sina egne stämplingar direkt i egen mobilterminal. 3 In-/utlogging på lokation Användare loggar in och ut på kundlokation genom att skanna RFIDbrickan för lokationen. Användare ser namnet på lokationen och får en kvittering i skärmbilden efter inloggning. Användare får upp en lista över planlagda uppdrag/insatser vid inloggning. Alla uppdrag illustreras med hjälp av symbol. Andra gången användare skannar RFID-brickan på lokation blir användaren automatisk utloggad från lokationen. En kvittering visas vid utloggning.

8 Sida: 8 (43) Steg Funktion Beskrivning 4 Kvittering för utförda uppdrag Efter inloggning på lokation får användare upp en lista över planlagda uppdrag/insatser. Alla uppdrag illustreras med hjälp av symboler. Användare kan markera varje enskild insats/symbol som utförts. Mobilapplikationen er nu i intern testfas som avslutas under vecka 22. Nedan följer en skärmbild efter inloggning på lokation. Exemplet är hämtat från mobilapplikationen som nu är i test. I praxis vill man icke isa för många uppdrag med samme symbol på samme lokation. Överskriften på sidan visar lokationsnamn. 4.3 Ickefunktionella krav. Kapitlet ger en beskrivning av de komponenter som ingår den överordnade arkitekturen för M_SOLUTION i pilotprojektet för Samhall, och integrationen som är utvecklad mot Flex. 4.4 Arkitekturskiss. Under följer en beskrivning av de fysiska noderna och de logiska kopplingarna mellan dessa noder i systemet.

9 Sida: 9 (43) 4.5 Fysiska noder. # Nod Beskrivning FN1 GGSN Server hos mobiloperatör som översätter data mellan GPRS/3G och HTTP. FN2 FN3 M_SOLUTION applikationsserver M_SOLUTION databasserver. Server som kör Java applikationsserver och M_SOLUTION webbapplikation. Fungerar också som integrationspunkt mellan M_SOLUTION och externa system. Tomcat applikationsserver körs på Windows. Server som kör MySQL 5 databasserver. Windows OS. FN4 FLEX Extern server. Kör Flex Plan FN5 FTP-server Extern server. M_SOLUTION kan hämta filer genererade av Flex från denna server. I pilotfasen överförs filer manuellt.

10 Sida: 10 (43) 4.6 Logiska kopplingar. # Koppling Beskrivning LT1 GPRS/3G Data överföres över socket från mobiltelefon in till mobiloperatör. GPRS/3G används som bärarteknologi. LT2 GPRS/3G Data överföres över socket från mobiltelefon in till mobiloperatör. GPRS/3G används som bärarteknologi. LT3 HTTP over TCP/IP Data överföres från GGSN server till M_SOLUTION över http LT4 HTTP Användare av webblösningen i M_SOLUTION använder https för att nå lösningen. LT5 JDBC M_SOLUTION applikationsserver använder JDBC för att kommunicera med databasen. LT6 FTP Manuell överföring i pilot LT7 FTP Manuell överföring i pilot 4.7 Integrationsteknologi. För integration mellan M_SOLUTION och Flex används XML-filer. Filerna flyttas manuellt i piloten, men kan enkelt automatiseras med hjälp av FTP. 4.8 Identifierade databehov. Under följer en skissering av den information som utväxlas mellan systemen. 4.9 Integrationsgränssnitt - Bemanning Syfte Syftet med gränssnittet är att uppdatera M_SOLUTION fortlöpande med planläggning av arbetstid som är gjort i Flex. M_SOLUTION skall användas till att registrera reell arbetstid som kan sammanlänkas med den planlagda arbetstiden från Flex.

11 Sida: 11 (43) Beskrivning Gränssnittet är baserat på överföring av XML-fil från Flex till M_SOLUTION. Lösningen använder samma fil som i dag överföres från Flex till BTQ hos Samhall. Följande information överförs till M_SOLUTION efter inläsning av fil: Bokbing-id (referens till Flex) Kostnadsställe Kundnummer Ordningsnummer Starttidspunkt Stopptidspunkt Information om övertid Ansattnummer. Överföringen skapar en ny transaktionstyp i M_SOLUTION som sedan skall sammanföras med reell tid registrerad i M_SOLUTION, på en annan transaktionstyp. Överförningen är baserad på följande XML-fil från Flex: <?xml version='1.0' encoding='iso '?> <Bookings xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance' xsi:nonamespaceschemalocation = 'schema.xsd'> <Header> </Header> <DateTimeCreated> T17:26:13</DateTimeCreated> <CreatedByUser>A </CreatedByUser> <FirstDate> </FirstDate> <LastDate> </LastDate> <GroupSelected>0</GroupSelected> <ResourceSelected>0</ResourceSelected> <BookingList> <Booking> <BookingId>1</BookingId> <ResourceCode></ResourceCode> <ResourceName>Obelagd tid</resourcename> <ResourceRfid>0</ResourceRfid> <DatabaseName>BTQ_Gavle</DatabaseName> <ScheduleStart> T00:00:00</ScheduleStart> <ScheduleEnd> T00:00:00</ScheduleEnd> <MaxUserAmount>1</MaxUserAmount> <TimeDeductionInMinutes>0</TimeDeductionInMinutes> <Overtime>0</Overtime> <OvertimeCompensation>0</OvertimeCompensation> <OvertimeFlexCode>0</OvertimeFlexCode> <BookingUserList> <User> <EmployeeId>816673</EmployeeId> </User> </BookingUserList> </Booking> </BookingList>

12 Sida: 12 (43) </Bookings> 4.10 Anpassningar. Under följer en summering av nödvändiga funktionella och ickefunktionella krav i M_SOLUTION för att kunna erbjuda specificerad funktionalitet för Samhall Ickefunktionella krav # Funktion Beskrivning Status 1 Integration Flex FTP- baserad integration. Bemanningsposter från Flex importeras till M_SOLUTION. I test. Planerad klar v Centrala register # Funktion Beskrivning Status 1 Symbolstöd Implementera symbolstöd i centrala register Utförd Mobilapplikation # Funktion Beskrivning Status 1 Symbolstöd Implementera symbolstöd i mobilapplikationen Utförd 2 Anpassa stämpling Anpassa lösning för stämpling Utförd I test

13 Sida: 13 (43) 3 Anpassa in- och utloggning Anpassa lösning för in- och utloggning på lokation Planerad klar v22. Utförd 4 Anpassa uppdragslista Utveckla ny uppdragslista med visning av symboler, samt möjlighet för att kvittera utfört uppdrag med hjälp av symboler. Utförd I test Planerad klar v22. 5 Beslutslogg Beslutspunkt. Beskrivning Godkännandekriteria Datum BP 1 Projektplan PTS godkänner BP 2 Rapport Etapp 1 Godkännande styrgrupp och PTS BP 3 Rapport Etapp 2 Godkännande styrgrupp och PTS BP 4 Slutrapport PTS godkänner BP 5 Seminarie Utanför projekt, styrgrupp godkänner?? 6 Kravspecifikation 6.1 Inledning. Dokumentet beskriver de funktionella och tekniska anpassningar som skall utföras i systemet M_SOLUTION i samband med projektet för PTS och Samhall. Beskrivningen omfattar således inte anpassningar som kan behöva utföras i andra system. Kravspecifikationen innehåller följande huvuddelar: Funktionsbeskrivning. Beskrivning av ickefunktionella krav. 6.2 Funktionsbeskrivning av lösningen. Funktionsbeskrivningen av lösningen innehåller först en överordnad beskrivning av lösningen. Därefter beskrivs den centrala affärslogiken i systemet och use case för användande av mobilapplikationen i M_SOLUTION. Denna funktionsbeskrivelse innehåller inte en komplett beskrivelse av de funktioner som ingår i standardsystemet M_SOLUTION 6.3 Överordnad funktionsbeskrivning. I piloten kommer standard funktionalitet i M_SOLUTION för läsning av RFID-brickor med mobiltelefon användas tillsammans med symboler för att förenkla användandet av mobilapplikationen. Samhalls användande av M_SOLUTION begränsas till följande funktioner: Registrera stämpling vid start och stopp arbetsdag med hjälp av mobiltelefon med RFID-läsare.

14 Sida: 14 (43) Rapportera reell tid på kundlokation som sammanlänkas med planlagd bemanning från Flex. Detta görs genom att logga in och ut på kundlokation genom avläsning av RFID-brickor. Planlägga uppdrag hos kund. Mobilapplikationen kommer att visa arbetslistor med hjälp av symboler i mobilapplikation. Webblösningen kommer hela tiden visa planlagda, startade och utförda uppdrag ute hos kund. Rapportering av utförda uppdrag via mobil. Brukaren hämtar upp planlagda uppdrag på kundlokation i mobilapplikationen. De planlagde uppdragen illustreras med symboler och dyker upp i mobilapplikationen vid inloggning på ny lokation. Rapportering av stämplad tid, reell tid jämfört planlagd tid och status på planlagda uppdrag/insatser. 6.4 Överordnad affärslogik Här följer en summering av den överordnade affärslogiken som definierar hur Samhall skall använda M_SOLUTION i piloten. I en senare driftsfas blir det aktuellt att ersätta enkla manuella operationer med integrationer mot andra system hos Samhall. # Moment Beskrivelse 1 Kunder Kunder skapas manuellt eller importeras via standard filformat för import av kunder till M_SOLUTION. 2 Personal Personal läggs upp manuellt i M_SOLUTION. En RFID-bricka knyts till varje anställd i systemet. RFID-brickorna används för att förenkla inloggningen i mobilapplikationen. 3 Order och Uppdrag Ordermodulen i M_SOLUTION används för planläggning av alla uppdrag som skall utföras ute hos kund. En order är det samma som ett kundavtal. Ordern består av ett eller flera uppdrag. Varje uppdrag är knutet till en lokation. Lokationerna läggs upp manuellt i M_SOLUTION eller importeras via standard filformat för import av lokationer till M_SOLUTION. Lokationerna har typisk en eller flere RFID-brickor knutna till sig. Uppdraget har en uppdragstyp. Uppdragstypen har givna symboler som beskriver vilka insatser som skall ingå vid utförande. Uppdragets symboler används för presentation av symbolbaserade uppdragslistor på mobilterminal. 4 Bemannings Bemanningsplanering importeras från Flex. planering 5 Tidstämpling M_SOLUTION används för att registrera start och stopp på arbetsdagen. Detta kallas stämpling i M_SOLUTION. 6 Tid på lokation M_SOLUTION används till att registrera reell tid på kundlokation. Registreringen göres genom att skanna RFID-brickor. Den reella tiden sammanlänkas med den planlagda bemannade tiden som importeras från Flex. 7 Transaktioner 4 olika transaktionstyper är aktuella i piloten: Stämplat tid Reell tid på lokation Reell tid på uppdrag Utförda insatser (rapporterad med hjälp av symboler) Alla transaktioner, oavsett transaktionstyp, lagras i samma

15 Sida: 15 (43) # Moment Beskrivelse transaktionssystem och kan rapporteras ut via standard Rapportgenerator i M_SOLUTION. Transaktioner kan redigeras och godkännas i Transaktionsadministrationen. 6.5 Användarfall Rapport med mobiltelefon. Process Mobil rapportering Roller Översikt Servicemedarbetare Användaren använder mobilterminal med tryckkänslig skjärm och RFID-läsare för att starta/stoppa arbetsdagen, logga in och ut på lokationer och registrera utförda uppdrag/insatser. Registreringen förenklas genom att kombinera användandet av RFIDbrickor och symboler. Steg Funktion Beskrivning 1 Starta Användare väljer ikon för M_SOLUTION-applikationen i sin mobiltelefon. mobilapplikation Om brukaren inte varit inloggad i mobilapplikationen tidligare, blir användaren ombedd att skanna ID-kort som innehåller RFID-bricka. Data sändes till server och M_SOLUTION validerar om det skannade ID-kortet är knutet till en användare med giltig tillgång till M_SOLUTION. Användaren kan alltid logga in genom att läsa av sitt eget ID-kort. Om man loggar in som samma användare som sist var inloggad, så blir användaren bli inloggad utan att mobilapplikationen kontaktar server. 2 Stämpla in och ut Användarna läser av särskilda RFID-brickor för att starta och stoppa arbetsdagen (stämpla in/ut). Dessa RFID-brickor användes endast till stämpling. Vid avläsning av bricka kommer applikationen starta arbetsdagen om brukaren inte är instämplad tidigare. Om användaren är instämplad (har startat arbetsdagen) så kommer en avläsning medföra att arbetsdagen avslutas. Mobilapplikationen använder symboler för att illustrera när användaren startar eller stoppar arbetsdagen. 3 In-/utlogging på lokation Användare loggar in och ut på kundlokation genom att skanna RFIDbrickan för lokationen. Användare ser namnet på lokationen och får en kvittering i skärmbilden efter inloggning. Användare får upp en lista över planlagda uppdrag/insatser vid inloggning. Alla uppdrag illustreras med hjälp av symbol. Andra gången användare skannar RFID-brickan på lokation blir användaren automatisk utloggad från lokationen. En kvittering visas vid utloggning. Om det finns icke utförda uppdrag när användaren loggar ut så visas en

16 Sida: 16 (43) Steg Funktion Beskrivning lista över de uppdragen. Uppdragen illustreras med hjälp av symboler. 4 Kvittering för utförda uppdrag Efter inloggning på lokation får användare upp en lista över planlagda uppdrag/insatser. Alla uppdrag illustreras med hjälp av symboler. Användare kan markera varje enskild insats/symbol som utförts. Under följer en enkel Illustration av en skärmbild efter inloggning på lokation. Skärmbilderna anpassas i nära samarbete med Samhall. 6.6 Ickefunktionella krav. Kapitlet ger en beskrivning av de komponenter som ingår den överordnade arkitekturen för M_SOLUTION i pilotprojektet för Samhall.

17 Sida: 17 (43) 6.7 Arkitekturskiss. Under följer en beskrivning av de fysiske noderna och de logiska kopplingarna mellan dessa noder i systemet. 6.8 Fysiska noder. # Nod Beskrivning FN1 GGSN Server hos mobiloperatör som översätter data mellan GPRS/3G och HTTP. FN2 FN3 M_SOLUTION applikationsserver M_SOLUTION databasserver. Server som kör Java applikationsserver och M_SOLUTION webbapplikation. Fungerar också som integrationspunkt mellan M_SOLUTION och externa system. Tomcat applikationsserver körs på Windows. Server som kör MySQL 5 databasserver. Windows OS. FN4 FLEX Extern server. Kör Flex Plan FN5 FTP-server Extern server. M_SOLUTION skall hämta filer genererade av Flex från denna server.

18 Sida: 18 (43) 6.10 Logiska kopplingar. # Koppling Beskrivning LT1 GPRS/3G Data överföres över socket från mobiltelefon in till mobiloperatör. GPRS/3G används som bärarteknologi. LT2 GPRS/3G Data överföres över socket från mobiltelefon in till mobiloperatör. GPRS/3G används som bärarteknologi. LT3 HTTP over TCP/IP Data överföres från GGSN server till M_SOLUTION över http LT4 HTTP Användare av webblösningen i M_SOLUTION använder https för att nå lösningen. LT5 JDBC M_SOLUTION applikationsserver använder JDBC för att kommunicera med databasen. LT6 FTP Automatisk överföring LT7 FTP Automatisk överföring 6.11 Integrationsteknologi. För integration mellan M_SOLUTION och Flex används FTP. Existerande FTP-server hos Flex användes Identifierade databehov. Under följer en skissering av den information som skall utväxlas mellan systemen Integrationsgränssnitt - Bemanning Syfte Syftet med gränssnittet är att uppdatera M_SOLUTION fortlöpande med planläggning av arbetstid som är gjort i Flex. M_SOLUTION skall användas till att registrera reell arbetstid som kan sammanlänkas med den planlagda arbetstiden från Flex.

19 Sida: 19 (43) Beskrivning Gränssnittet är baserat på överföring av XML-fil från Flex till M_SOLUTION. Lösningen använder samma fil som i dag överföres från Flex till BTQ hos Samhall. Följande fält skall kunna överföras: Exempel på XML: <?xml version='1.0' encoding='iso '?> <Bookings xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance' xsi:nonamespaceschemalocation = 'schema.xsd'> <Header> <DateTimeCreated> T17:26:13</DateTimeCreated> <CreatedByUser>A </CreatedByUser> <FirstDate> </FirstDate> <LastDate> </LastDate> <GroupSelected>0</GroupSelected> <ResourceSelected>0</ResourceSelected> </Header> <BookingList> <Booking> <BookingId>1</BookingId> <ResourceCode></ResourceCode> <ResourceName>Obelagd tid</resourcename> <ResourceRfid>0</ResourceRfid> <DatabaseName>BTQ_Gavle</DatabaseName> <ScheduleStart> T00:00:00</ScheduleStart> <ScheduleEnd> T00:00:00</ScheduleEnd> <MaxUserAmount>1</MaxUserAmount> <TimeDeductionInMinutes>0</TimeDeductionInMinutes> <Overtime>0</Overtime>

20 Sida: 20 (43) </Bookings> </BookingList> </BookingUserList> </Booking> <OvertimeCompensation>0</OvertimeCompensation> <OvertimeFlexCode>0</OvertimeFlexCode> <BookingUserList> <User> <EmployeeId>816673</EmployeeId> </User> 6.14 Anpassningar. Under följer en summering av nödvändiga funktionella och ickefunktionella krav i M_SOLUTION för att kunna erbjuda specificerad funktionalitet för Samhall Ickefunktionella krav # Funktion Beskrivning 1 Integration Flex FTP- baserad integration. Bemanningsposter från Flex importeras till M_SOLUTION Centrala register # Funktion Beskrivning 1 Symbolstöd Implementera symbolstöd i centrala register Mobilapplikation # Funktion Beskrivning 1 Symbolstöd Implementera symbolstöd i mobilapplikationen 2 Anpassa stämpling Anpassa lösning för stämpling 3 Anpassa in- och utloggning Anpassa lösning för in- och utloggning på lokation 4 Anpassa uppdragslista Utveckla ny uppdragslista med visning av symboler, samt möjlighet för att kvittera utfört uppdrag med hjälp av symboler.

21 Sida: 21 (43) 6.15 Arkitekturbeslut Centrala förutsättningar. # Förutsättning 1 M_SOLUTION driftas av driftsleverantören ErgoGroup i Norge. For att kunna köra Java, används lämplig applikationsserver. MySQL används som databas. 2 M_SOLUTION databasen är placerad i intern databaszon hos driftsleverantör. 3 Integrationslösningen baseras på bruk av FTP. 4 Systemet installeras och driftas hos M_SOLUTION AS driftsleverantör Tekniska begränsningar. # Begränsning Beskrivning 1 Portalacess Brukaracess sker via Internet och http. 2 Stöd för webbläsare Microsoft Internet Explorer 7.0 (och senare versioner), Firefox och Safari stöds. Lösningen anpassad för skärmupplösning på 1024x768 pixlar och högre Säkerhet. # Begränsning Beskrivning 1 Säker inloggning till portal. http användes som protokoll för inloggning med användarnamn och lösenord i webbläsare på PC. Användande av https kräver att SSL är installerat på http servern. Detta anses som ett tillägg. 2 Mobil Data Acess (MDA) 3 Rutiner for stängning av abonnemang Avtal om bruk av MDA, eller motsvarande tjänst hos mobiloperatör, kan ingås. Detta anses som et tillägg. Rutiner för hantering av förlorade telefoner bör införas så att abonnemang spärras Översikt M_SOLUTION Symbolbaserat system I M_Solution systemet importeras de rum hos kunden som ska städas enligt städavtalet i struktur byggnad/rum. Till varje rum registreras rfid-klistermärken som sedan scannas med telefonen när man städar respektive rum. Tiden loggas när man scannar brickan och börjar städa i de olika rummen. I telefonen visas vilket rum användaren är inloggad på.

22 Sida: 22 (43) När man läser av rfid-brickan med telefonen kommer symbolerna upp automatiskt som visar vilka uppdrag som ska utföras. Uppdrag planeras i förväg och säger när och vad som ska göras. Varje uppdragstyp har en egen symbol som visas på telefonen. För att utföra uppdrag så trycker man på respektive utförd symbol samt bekräftar. Uppdragen får då ändrad status i webbsystemet från "Öppen" till "Utförd". Utförda uppdrag grömarkeras medan öppna outförda uppdrag fortsätter vara grå. Indata från telefonerna kan läsas i webbgränssnitt. Exempel på rapport med data från pilot med start/stopp, tid, person, byggnad, kund och rum. Exempel på hur resultatet av mobil rapportering ser ut i webbgränssnittet

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds

Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring. Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare - vad varje projektledare bör känna till om test och kvalitetssäkring Staffan Iverstam Testmanager QualityMinds Testmanagement för projektledare 2013 Staffan Iverstam Version

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Leanlink Ao LKDATA Datum Rev 2010-05-19 1,5,0 Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Utredningsuppdrag beställt av Regionförbundet Östsam. Utförd av LKDATA Innehåll Revisioner...3 1. Sammanfattning...4

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1000 ex

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Alla kan läsa! Tillgänglig information via flera kanaler

Alla kan läsa! Tillgänglig information via flera kanaler Alla kan läsa! Tillgänglig information via flera kanaler Författare: Kerstin Ivarson Ahlstrand, projektledare Tony Dennstam, verksamhetskonsult Theresa Harmanen, interaktionsdesign och användningstester

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor)

Förstudie för implementering av affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) affärssystemet Oracles tidrapporteringsmodul OTL (Oracle Time and Labor) Feasibility Study for Implementation of the Oracle System Module OTL (Oracle Time and Labor) Ida Johansson Maria Örnjäger Examensarbete

Läs mer

Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner

Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner Författare: Johan Andersson, Håkan Spaak Extern handledare: Peter Svensson, Intelliplan AB Intern handledare: Jan-Erik Moström, Umeå Universitet 2 Sammanfattning Rapporten behandlar utvecklingen av en

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer