Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Núria Albet Torres, ledamot Stephen Hinton, ersättare Petra Modée, ersättare Sammy Almedal, VD, ledamot Karin Nordström, stf VD, ersättare Aina Otterberg Sannetorp, personalrepresentant, ledamot Roland Norberg, personalrepresentant, ledamot Miguel Ganzo, personalrepresentant, ersättare VD-rapport Organisation Stf VD Karin Nordström ska vara föräldraledig under en större del av hösten 2013 och våren En vikare till positionen som styrelsens administratör kommer att anställas. Karin kommer tillbaka runt sommaren 2014 och fullt ut runt oktober Ansvaret för regelefterlevnad och riskkontroll tas under perioden över av vår IT-chef Johan Oppmark. Ekonomisystem I maj installerades en testversion av vårt nya ekonomisystem NAV för utvärdering. Det är ett viktigt projekt för att komma vidare i utvecklingen av banksystemet JBS, ge en ökad systemstabilitet, samt minska arbetsbördan under kvartal ett varje år för ekonomi- och IT-avdelning. Kortlösning VD har, tillsammans med IT-chef och en lånehandläggare träffat kortleverantören för en workshop kring kortet. Kortet kommer endast att kunna utges till privatpersoner, inte till juridiska personer, då detta skulle innebära en dubbelt så stor kostnad. Kortet kan vara på plats första kvartalet Det förutsätter ett beslut kring kortdesign vid augusti/septembermötet, för att hinna med prägling, godkännande av leverantören och godkännande hos MasterCard till lansering. Utrymmet för den grafiska utformningen är begränsat, då vi har valt en basform för att hålla nere kostnader. Fråga ställdes om hur lång tid som kommer att gå mellan lansering av kredit- respektive förbetalt kort. Det handlar om att leverantören behöver ta fram produkten, men vi vet inte hur lång tid som krävs. Personal Det har inkommit en arbetsmiljöanmälan och arbetet med att komma tillrätta med problemen har påbörjats. Samarbeten och utveckling I ett led att försöka uppfylla antagen motion nr 11 från stämman 2012 Effektivisera bankverksamheten med hjälp av ideella resurspersoner och en webbplattform har en

2 kartläggning av möjligheter gjorts. Bland annat möten med företag för att lära mer om lösningar för chat och liknande. En lösning av den här typen kan hjälpa både administrationen att ge en bättre service samt låta ideella resurspersoner avlasta samtidigt som de båda grupperna kan hållas åtskilda (gällande banksekretess, rådgivning mm). Arbetet med den här typen av funktion kommer att fortsätta då vår nya webb har ersatt vår gamla. Arbetet med webben har prioriterats under våren och kommer fortsatt att vara prioriterat tills den kan lanseras. Vi anser den vara klar nog för att ersätta vår gamla webb då funktionen Bli medlem fungerar (betalningsmässigt externt och internt). Nyckeltal Lånestocken fortsätter att minska, vilket är ett problem på sikt. Styrelsen har också beslutat att ränteintäkterna får användas till verksamheten i år, medan de bortsett från detta undantag behöver användas till att bygga upp det egna kapitalet, dvs direkt gå till ett positivt resultat. Budgetuppföljning Vi ligger idag under budget. Delar av detta handlar om årsvariationer. Riskrapport Ansvarig för riskkontroll Karin Nordström föredrog ärendet. Från och med juni 2013 och under Karin Nordströms föräldraledighet ansvarar IT-chef Johan Oppmark för riskkontroll. Ledningsgruppen följer löpande upp de i riskkartan fastställda prioriterade riskerna. Arbetet med en QPR-portal har påbörjats under våren för att kunna arbeta processorienterat. Så snart strukturen finns på plats kommer utbildningar att genomföras. Vinsterna med detta blir bättre översikt, bättre förutsättningar att arbeta proaktivt och kunna planera resurser. Vidare har arbetet med ta in incidentrapporter kommit igång och en handfull har rapporterats under slutet av maj och början av juni. För koordinering av detta ansvarar riskkontrollfunktionen. Fråga ställdes om hur god riskhanteringen är och om styrelsen har en god överblick. Svaret blev att riskhanteringen är prioriterad, men att en stor utmaning också ligger i att prioritera resurser för att ha en god hantering och kontroll, men samtidigt inte avsätta orimligt mycket resurser i proportion till verksamhetens storlek. Förslag framfördes om att styrelsen får status för stora risker, samt en löpande sammanställning av incidentrapporter för en god överblick. Plan för riskkontrollarbetet 2013 Ansvarig för riskkontroll (RK) Karin Nordström föredrog ärendet. Arbetet pågår med att få till en bra struktur för riskkontrollarbetet, med tydlig fördelning av ansvar mellan riskhantering det löpande arbetet som VD ansvarar för och riskkontroll, som funktionen för riskkontroll ansvarar för. Löpande ska RK proaktivt följa upp och kontrollera risker i verksamheten, samt föreslå åtgärder. Reaktivt föreslå åtgärder med anledning av incidenter och stickprovskontroller. Att följa upp de prioriterade riskerna på riskkartan och internkontrollplanen är också prioriterat, liksom att få incidentrapporteringssystemet på plats. Vidare bör RK involveras för riskanalys vid förändringar och utveckling av bankens verksamhet. Riskanalys ska också genomföras inför lansering av nya produkter och/eller

3 tjänster. Önskemål framfördes om att i planen lägga till rapport om status på stora risker och incidentrapporter i den löpande rapporteringen. Styrelsen beslutade därefter att fastställa den justerade riskkontrollplanen Idé- och projektlistan VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår med att skärpa upp styrning av, och hur vi arbetar i projekt. Som ett första steg införs en projektstyrningsmodell och ett verktyg för projektplanering. Projektlistan till styrelsen kommer att bli ett levande dokument i administrationen som löpande underhålls och inte som nu ett dokument som uppdateras enbart som underlag till styrelsen. Fråga ställdes om varför det inte är ett öppen källkod-program. Svaret blev att det dels handlar om att det var det enklaste att integrera med övriga program och dels att det ska vara enkelt för personalen att komma in i det. Öppen källkod används dock på många andra håll i banken. Vad gäller idé- och projektlistan krävs utveckling av denna innan den är klar. Styrelsen beslutade att fastställa upplägg för arbetet med projektlistan enligt underlag, samt att återkomma till prioritering av projekten vid ett kommande möte Operativa uppdrag från stämman Stf VD Karin föredrog ärendet. I beslutsuppföljningen finns en rad uppdrag från stämman, främst från 2013, men även några uppdrag som ligger kvar sedan tidigare. En del av uppdragen kräver diskussion och besked om inriktning från styrelsen innan de kan läggas som uppdrag åt VD, medan andra är tydliga och direkt kan uppdras åt VD att utföra. Föreliggande förslag är att uppdra åt VD att genomföra uppdragen enligt stämmans att-satser nedan och i vanlig ordning återrapportera till styrelsen. Övriga ärenden i listan kommer upp för djupare diskussion i styrelsen vid detta eller kommande möten. Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att genomföra stämmans uppdrag enligt de fastställda att-satserna nedan, samt att återkomma med förslag på datum och koncept för en JAK-dag. Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal (2012) - att uppdra åt styrelsen att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och andra bankers lån. I jämförelsen ska alla kostnader (låneavgift, låneinsats, efterspar, eventuell ränta etc.) framgå samt ideologiska och organisatoriska föroch nackdelar, samt att uppdra åt styrelsen att ta fram vägledning och tips för medlemmar kring hur man argumenterar för att välja JAK-banken, i det offentliga rummet och på gatan. JAK Medlemsbanks budskap (2012)

4 att stämman uppdrar åt styrelsen att ta fram en kortfattad, tydlig och kommunicerbar version av JAKs värdegrund och etik och gör denna tillgänglig, samt att styrelsen i detta arbete beaktar motionärens förslag på formuleringar. Förändra månadskostnaden på lån med efterspar (2013) - att ta fram olika exempel på de flexibla lösningar avseende låneupplägg som idag är möjliga inom JAK och tydligt kommunicera detta till medlemmarna. Angående demokrati inom JAK (2013) - att demokratin ska ha en framträdande roll i vår kommunikation; på hemsidan och i andra kanaler, - att lägga till en flik på hemsidans förstasida kallad exempelvis demokrati / aktivitet, - att inkomna motioner ska publiceras i Grus & Gulds infobilaga, - att motionerna ska vara enkla att finna på hemsidan Förslag på JAK Dag (2013) - att vi inför en speciell JAK Dag om året enligt ovan. Styrelsen beslutar - att uppdra åt VD att ta fram förslag på datum och koncept för en JAKDag Det hållbara och räntefria kreditkortet - att styrelsen kommunicerar kortstrategin innehållande bl.a. kostnader, kortalternativ och implementation under Utbildning för JAK-medlemmar - att ett avsnitt om vad pengar är och hur pengar skapas, ska finnas med på listan över vad som ska avhandlas på grundkurser och JAK-skolor. En framtid med normkritik i JAK - att JAK Medlemsbank under året och med hjälp av extern utbildare lyfter normkritisk maktanalys i organisationen, t.ex. vid en JAK-skola

5 Lån utan eftersparande Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. En justering av förslaget har gjorts sedan mötet i maj, enligt de synpunkter som då framkom. Bland annat handlade det om att kriterierna borde förtydligas, samt en analys om hur detta påverkar sparlånesystemet. Analysen ger angående detta satsningen är så liten att den inte påverkar systemet nämnvärt. Synpunkt framfördes om att det inte borde vara helt eftersparfritt. Undantag kan dock göras i detta fall. Vidare att dessa borde vara transparenta, som en speciell satsning. Svaret blev att idén är att skriva bort banksekretess i avtalet för de aktuella krediterna. Synpunkt framfördes om att vi argumenterar för en ökad kostnad delvis med att de inte bidrar med sparande. De bidrar dock med bra verksamheter och en ekonomi som vi vill stödja. Att risken är högre och att det ska innebära en högre kostnad är inte helt självklart. När det gäller blancolån kan man argumentera för att dessa i första hand bör användas för de som inte har säkerheter att tillgå och att de som har bör motiveras att använda dessa. Den motiveringen finns dock inte i detta fall. Vi har också stödspar som är ett bra sätt att låta medlemmar bestämma vad som är bra. Istället för att ta bort bundet sparande skulle vi kunna prioritera sparpoängsfond dit medlemmar ska kunna stödja sina poäng. Dvs medlemmar kan välja att stödja enskilda projekt eller en grupp av projekt. Bakgrunden till förslaget är dock att vi behöver öka utlåningen. Ju fler krav och regler som sätts upp, desto längre tid tar det och vi har en minskande lånestock. En annan aspekt är att detta kan ses som ett tvångsstödsparande för alla medlemmar kollektivt. Vi bör dock jobba på fler områden för att öka nyutlåningen. Ett tillägg om att projekten ska vara transparenta, lades till förslaget. Styrelsen beslutade att bevilja företag och organisationer lån utan krav på bundet sparande med följande kriterier: Krav för lån utan bundet sparande Lån kan beviljas för juridiska personer som är medlemmar och har samma värdegrund som JAK. Lånen ska användas till miljöinvesteringar, lokal utveckling och småföretagande eller på annat sätt driver verksamhet i linje med JAKs värderingar som de uttrycks i reglementet. Kreditbeslutet tas hos Kreditutskottet och rapporteras till styrelsen på nästkommande möte. Samma krav på kreditbedömning som för andra företag och organisationer förutom kravet på bundet sparande. Det maximala beloppet för en enskild låntagare är en miljon kronor med en maximal återbetalningstid på 10 år. Det totala beloppet för alla dessa lån är maximalt 25 miljoner kronor. Lånekostnaden för dessa lån är 4,5 %. Det ska finnas en transparens kring krediter som beviljas i denna pott.

6 Bankstrategin Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. Bankstrategikommittén jobbade med dokumentet under gårdagen (lördag 15 juni) och har en lista med justeringar. Ärendet återkommer till ett kommande möte. Bankstrategikommittén ansvarar tills dess för dokumentet. Ett brev har vidare inkommit som berör bankstrategiarbetet. Ordförande svarar brevskrivaren och förslaget tas in i kommitténs arbete. Brevet läggs upp i styrelsemappen. IKU Intern kapitalutvärdering VD Sammy Almedal föredrog ärendet. IKU-arbetet fortskridet enligt fastställd process. I underlaget finns också en genomgång av riskerna med beskrivning, analys och bedömt kapitalbehov för respektive risk, med föregående års bedömning redovisade. Under marknadsrisk framgår att vi vid låga räntor har en låg risk. Den stora risken är dock att vi har låg utlåning vid låg räntenivå. Det är snarare en strategisk risk än en marknadsrisk. Fråga ställdes om vi verkligen förebygger eventuell ryktesrisk i kommunikationsstrategin. Svaret blev att det där står hur vi ska kommunicera med våra medlemmar för att de ska vara uppdaterade om läget i banken och på det sättet stämmer det. Synpunkt framfördes om att vi har avvaktat med kommunikationsstrategin för att prioritera förenings- och bankstrategin, men att denna också behöver uppdateras. Ärendet återkommer till styrelsen i augusti. Hur JAK stöder ekonomisk utveckling Ordförande Lotta Friberg föredrog ärendet. Föreningsstämman 2013 beslutade med anledning av motion nr 14 Hur JAK stöder lokal ekonomisk utveckling att förstärka och förtydliga JAKs arbete för en lokal ekonomisk utveckling, i enlighet med motionens inriktning. Synpunkt framfördes om att kunna jobba med stödsparfond på lokal nivå, med en manual för att de lokalavdelningar (LA) som vill kan engagera sig i att fördela sparpoäng lokalt. Det skulle både kunna lyfta stödsparande och lyfta det lokala engagemanget. Vidare föreslogs att lyfta juridiska personer enligt satsningen ansvarsfull utlåning. G&G kan vidare lyfta lokal utveckling mer och JAK kan som organisation när det är möjligt välja lokala aktörer. Vi kan vidare bli bättre på att lära av erfarenheter från lokalt arbete, samt lära av och samarbeta med omställningsrörelsen och Hela Sverige ska Leva. Banken har en konkret möjlighet att visa hur man kan arbeta med lokal ekonomisk utveckling. Det som behövs lokalt är inte främst informationsblad, utan verktyg för verklig förändring. Det är viktigt att vi syns lokalt, kommunicerar för att växa. Möjligen bör vi bli bättre på att vara mer praktiska och mindre teoretiska kring hur man kan jobba lokalt. Ett förslag har tidigare lyfts om att genomföra lokalekonomisk verkstad. Det är också viktigt att det blir enkelt via hemsidan att se och stödja stödsparprojekt. Ärendet återkommer till styrelsen. Ämne för höstseminariet Vid JAKs höstseminarium lyfter vi stora frågor som är aktuella i organisationen för att fördjupa oss i dessa. Frågan diskuterades vid majmötet och förslaget kom då upp att behandla temat rättvisa i JAK. Förslag framfördes om att istället behandla rättvisa i JAK och dess

7 betydelse för rättvisa i samhället. Synpunkt framfördes om att det kunde vara värdefullt att ha en bakgrund kring omvärlden när vi hanterar denna fråga, men att syftet bör vara att diskutera vad rättvisa är för oss för att vi ska kunna använda det i vårt strategiarbete. Vi bör inte begränsa oss till enbart lokalavdelningar, utan även erbjuda andra organiserade JAK-arbetsgrupper att komma. De två förslagen till tema ställdes mot varandra. Styrelsen beslutade att JAK Medlemsbanks höstseminarium den oktober 2013 ska behandla temat rättvisa i JAK. En ledamot reserverade sig mot beslutet. Stämman 2014 Styrelsen beslutar om tid och plats för ordinarie föreningsstämma, i enlighet med JAK Medlemsbanks stadgar. I stadgarna står att stämma ska hållas i Skövde eller i Stockholm, samt att ordinarie stämma hålls årligen senast den 30 april. Ärendet diskuterades vid majmötet och kommer nu upp för beslut. Kostnaderna är något högre i Stockholm, men de stora skillnaderna är framförallt beroende av hur många deltagare och anställda som närvarar. Yrkande lades om att förlägga stämman i Skövde istället. De två förslagen ställdes mot varandra. Styrelsen beslutade att JAK Medlemsbanks ordinarie föreningsstämma 2014 hålls i Stockholm den april Förslag om lokal inom Stockholms kommun lämnas snarast till administrationen. JAKs stipendium Till följd av ett stämmobeslut 2003 delar JAK Medlemsbank ut stipendier för studier i uthållig ekonomi. Stipendiet kan sökas av studenter på högskolenivå som inom ramen för en självständig uppsats behandlar ämnen inom områdena räntefri, rättvis och uthållig ekonomi. I budget för 2013 har avsatts för stipendier. Det finns två ansökningsomgångar; 1 maj och 1 november. Till denna ansökningsomgång har endast en ansökan inkommit i tid. För framtiden ser vi en bättre möjlighet att kommunicera möjligheten till JAK-stipendium. Dessutom kommer närmandet till högskolor och universitet troligtvis öka antalet ansökningar. Styrelsen beslutade att dela ut stipendium på kr till William Sidemo Holm Styrelsens arbetsordning Styrelsen beslutar varje år om sin egen arbetsordning, som beskriver hur styrelsen arbetar under året. Styrelsen diskuterade arbetsordningen vid majmötet och det framkom ett antal synpunkter som har inarbetats i förslaget till arbetsordning. Vidare behandlades frågan under

8 lördagens (15 juni) seminariepass om styrelsens arbetssätt. Möjligen bör frågan om förväntad tidsåtgång samt pratregler läggas in i arbetsordningen vid ett senare tillfälle. Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens arbetsordning enligt bilaga Hantering av inkomna brev Ett dokument har upprättats gällande hantering av inkomna brev till styrelsen. Vidare kommer alla inkomna brev och mejl sparas digitalt på kontoret tillsammans med ett enkelt diariesystem, för att möjliggöra återsökning av inkomna brev. Styrelsen beslutade att fastställa hantering av inkomna brev enligt bilaga, samt att införa texten som bilaga i styrelsens arbetsordning. Översättning av Margrit Kennedys bok Ledamoten Johannes Kretschmer har anhängiggjort frågan om att översätta Margrit Kennedys senaste bok: Occupy Money. Creating an Economy where Everybody Wins. Boken finns på tyska och på engelska, där den engelska versionen har ett förord där initiativ som JAK inte antas ha någon större betydelse. Fråga ställdes om det verkligen är den här boken vi ska översätta om vi ska översätta någon. Det finns många andra böcker som skulle vara relevanta. I den här boken nämns dock JAK och det är relevant på det sättet. Förslag framfördes om att lämna över till administrationen att se över om och i så fall vilken/vilka böcker som är relevanta att översätta, samt en grov kostnadsbild. Ärendet återkommer till styrelsen. Medlemskap i Hela Sverige ska Leva Ledamoten Cicci Andersson har anhängiggjort frågan om medlemskap i Hela Sverige ska Leva (HSSL). Frågan diskuterades i styrelsen hösten 2012, men inget beslut fattades då i frågan. Vi är generellt restriktiva med att engagera oss som medlemmar i olika organisationer och föredrar som regel att samverka genom nätverk, gemensamma projekt etc. Detta utifrån ett ansvar för våra medlemmars pengar, samt att JAK inte bör ha symboliska medlemskap. Medlemskapen bör ha ett syfte som antingen är att vi behöver medlemskapet för att driva vår verksamhet eller för att det handlar om en organisation som vi kan och vill engagera oss i. Förslaget är ändå att JAK blir medlemmar i HSSL. Lokalt finns flera samarbeten mellan våra LA, lokala utvecklingsgrupper och omställningsrörelsen. HSSL driver frågor som är viktiga för oss och våra medlemmar och JAK kan vara en viktig ekonomisk part i många sammanhang. Styrelsen beslutade att JAK Medlemsbank blir medlem i Hela Sverige ska Leva.

Referat från styrelsens möte 1 september 2013

Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Referat från styrelsens möte 1 september 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum.

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum. Referat från styrelsemötet den 21 maj 2006 Styrelsemötet hölls på Scandic Hotel Billingen i Skövde. VD, Johan Oppmark, rapporterade bl a att förtidsinlösen på lån var fortsatt stor även i april. Dock kunde

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010

Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Referat från styrelsemöte den 3-4 december 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande (deltog på distans) Johan Oppmark, VD Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Lotta Friberg, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014

Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Referat från styrelsemöte 19 januari 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Proposition: Treårsstrategi i MSF

Proposition: Treårsstrategi i MSF Innehåll Innehåll... 1 Proposition: Treårsstrategi i MSF... 2 Proposition: Verksamhetsrevision i MSF... 4 Proposition: Flytt av fullmäktigemöte... 5 Bilaga 1 Strategisk plan för Medicine Studerandes Förbund

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Styrelsereferat 2012:16

Styrelsereferat 2012:16 Styrelsereferat 2012:16 Tid: Söndag den 20 januari 2013, kl 08:00-14:30 Plats: Sätra Brunn Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Sammy Almedal, vice VD Johannes

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Punkt 14.2.5 Tema Vårdförbundet Kommunikation Idé/förslag/motion

Punkt 14.2.5 Tema Vårdförbundet Kommunikation Idé/förslag/motion Punkt 14.2.5 Tema Vårdförbundet Kommunikation Idé/förslag/motion Förbundsstyrelsens redovisning - Kommunikation Under hela kongressperioden har det genomförts en stor satsning på den interna och externa

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

Juseks studerandesektion Årsmötesskola

Juseks studerandesektion Årsmötesskola Juseks studerandesektion Årsmötesskola En handbok som innehåller allt du som förtroendevald student inom Jusek behöver veta för att aktivt kunna delta och påverka under studerandesektionens årsmöte. 1.

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011.

Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Ersättningspolicy för Kinda-Ydre Sparbank, nedan benämnd Banken. Bankens styrelse har fastställt denna policy vid sammanträde den 14 september 2011. Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som

Läs mer

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Dokumentet uppdateras löpande. Generella frågor om utlysningen Q: Varför är utlysningen avgränsad till samhällsutmaningar

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07

Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07 Kommunstyrelsen 2015-05-07 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar från Jämställdhetsberedningen 2015-05-07 Närvarande: Lisa Friberg (S) ordförande

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009

Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Referat från styrelsemöte den 4-5 december 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot, vice ordförande Sten-Inge Kedbäck, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Lotta

Läs mer

Beslut Minnesanteckningar från kommunchefsmöte 2012-11-07 läggs till handlingarna.

Beslut Minnesanteckningar från kommunchefsmöte 2012-11-07 läggs till handlingarna. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Minnesanteckningar kommunchefsmöte Dag onsdagen den 23 januari 2013 Tid 08.30 11.45 Plats Umeå stadshus, Kommunstyrelsens sammanträdesrum ande Övriga

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Pys ordförande Ingela Mattisson-Sandström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Pys ordförande Ingela Mattisson-Sandström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Fört vid Pyrenéersällskapets årsmöte Datum Plats Protokollförare 2012-03-18 Sydskånska kennelklubben, Arlöv Rose-Marie Parkhed Pys ordförande Ingela Mattisson-Sandström hälsade alla välkomna

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10. med utlåtanden

Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10. med utlåtanden Motion 7 Motion 8 Motion 9 Motion 10 med utlåtanden 23 Motion 7 Motion angående: Kontaktuppgifter på Eniro.se, Hitta.se m fl. Mitt förslag är att på riksnivå (eller delegerat till någon regional Hgf) utse

Läs mer

Beslut om rekommendationer för informationsgivning på riskkapitalbolagens webbplatser

Beslut om rekommendationer för informationsgivning på riskkapitalbolagens webbplatser Svenska Riskkapitalföreningens Tillsynsnämnd Beslut 2016-04-27 Beslut om rekommendationer för informationsgivning på riskkapitalbolagens webbplatser Beslutet i korthet Ärendet. Tillsynsnämnden har genomfört

Läs mer

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan.

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan. 13:7 Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar : att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan. 1 Kap Allmänna bestämmelser för Studieförbundet SISU Ändamål/verksamhetsidé Verksamhetsidé

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall, Metsäliitto Sverige AB

Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall, Metsäliitto Sverige AB 1 2004-12-09 Protokoll nr 37 Svenska PEFC Ek. för. Tid: 2004-12-08 Plats: LRF Skogsägarnas kontor, Stockholm Deltagare: Sven Lundell, LRF Skogsägarna Henrik Asplund, Sågverksföreningen Såg i Syd Eric Lagerwall,

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

10.6 Bilaga 1 Riskanalys

10.6 Bilaga 1 Riskanalys 10.6 Bilaga 1 Riskanalys Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande: Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Arvodering på lokal nivå

Arvodering på lokal nivå Lokalavdelningarnas svar på remiss om lokal arvodering 2008/2009 Arvodering på lokal nivå Med anledning av stämmans beslut har styrelsen frågat alla lokalavdelningar om synen på lokal arvodering kontra

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

Ordinarie stämma Samfällighetsföreningen Fasanen

Ordinarie stämma Samfällighetsföreningen Fasanen Ordinarie stämma Samfällighetsföreningen Fasanen Datum: onsdagen den 28 oktober 2015 kl 19:00 Plats: Skogsängsskolans matsal 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande Styrelsens ordförande Mikael Wickbom

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2010

Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2010 1(6) Redovisning av uppdrag lämnade till förvaltning, gymnasiechef eller administration av gymnasienämnden 2010 Gymnasienämnd 2010-01-21. 1 1:1 Att uppdra åt gymnasiechefen att utreda om 1 andra stycket

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-09-19 Vår referens Rebecka Olofsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse rebecka.olofsson@malmo.se Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård FRI-2013-1575

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar

Ersättningspolicy. Riskanalys avseende rörliga ersättningar Med bilaga Riskanalys avseende rörliga ersättningar Fastställd av sparbankens styrelse 2014-03-19 1 Inledning. Banken skall ha en ersättningspolicy som styr hur ersättningar till anställda skall fastställas,

Läs mer

Konferensrum Granen, Olof Palmes Gata 31, Stockholm. Ulrika Jardfelt. Ordföranden förklarade mötet öppnat. Utsänd dagordning godkändes.

Konferensrum Granen, Olof Palmes Gata 31, Stockholm. Ulrika Jardfelt. Ordföranden förklarade mötet öppnat. Utsänd dagordning godkändes. Svensk Fjärrvärme 1 (5) Styrelseprotokoll Tid Tisdag 2014-05-20 kl 10.00-15.45 Plats Konferensrum Granen, Olof Palmes Gata 31, Stockholm Närvarande Anders Östlund ordförande Hélène Biström Lotta Brändström

Läs mer

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare.

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN 2016 VISION Människor ler när de tänker på träning. VAD GÖR FRISKIS&SVETTIS? Vår verksamhetsidé beskriver vad vi gör: Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Bilaga 5 Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Maktsalongen är en organisation som arbetar med jämställdhet i det unga civilsamhället. 2015 är organisationens fjärde år och organisationen växer med raketfart.

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker.

Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Stadgar för Riksorganisationen Folkets Hus och Parker (FHP) 1 Firma Riksorganisationen är en allmännyttig ideell förening. Organisationens firma är Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. 2 Ändamål

Läs mer

Värvningsguide. - så får ni fler medlemmar till er elevkår

Värvningsguide. - så får ni fler medlemmar till er elevkår Värvningsguide - så får ni fler medlemmar till er elevkår Sida 2 av 7 Innehåll Vad är en medlem?... 3 Aktivt medlemskap... 3 Elev kontra medlem... 3 Vad säger stadgan?... 3 Elevkårens mål bör vara att

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman Häfte 2 Förutsättningar för förbundsstämman Bilaga 5 Föredragningslista 1. Stämmans öppnade 2. Val av stämmofunktionärer a) Ordförande b) Förste vice ordförande c) Föredragande sekreterare d) Protokollsekreterare

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016 Sida 1 av 12 för SLUSS vintermöte 2016 Datum: 11-12 mars 2016 Plats: Umeå Närvarande: Amanda Backlund Ledamot, ASK Carin Danielsson Ledamot, HAS Nils Nilsson Ledamot, LMK Christian Syk Ledamot, SHS Jonathan

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE SKANKEFÖRENINGEN 1(5) SVERIGE STADGAR SKANKEFÖRENINGEN Instiftad den 21 juli 1974 Organisationsnummer 893201-8735 1 ÄNDAMÅL Skankeföreningen är en ideell förening, som har till ändamål: att verka för sammanhållning

Läs mer

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem.

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Vi har arbetat för en visionär verksamhetsplan som

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer

---------------------------------------------------------------------------------- 5 mars: Vegoforum i Stockholm slår åter upp portarna!

---------------------------------------------------------------------------------- 5 mars: Vegoforum i Stockholm slår åter upp portarna! Foto: Evan-Amos/Wikimedia Commons Maten #1 och miljön ---------------------------------------------------------------------------------- NYHETSBREV FRÅN SVENSK MAT- OCH MILJÖINFORMATION NR 1, 2016 PUBLICERAT

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Arbetsmaterial 2013-08-20

Arbetsmaterial 2013-08-20 REGION GOTLAND Översyn av bidrag Förslag till ny fördelningsmodell Arbetsmaterial 2013-08-20 2 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning av nyheter i stödsystemet... 3 Kultur- och fritidsnämndens kriterier...

Läs mer

Dalaoffensiven Utfall gruppdiskussioner. Falun 29 november

Dalaoffensiven Utfall gruppdiskussioner. Falun 29 november Dalaoffensiven Utfall gruppdiskussioner Falun 29 november Grupparbete Frågeställningar att behandla 1. Individutveckling Hur skapar vi en verksamhet som utvecklar alla under hela livet utifrån sina förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne Sakområde skydd och säkerhet Kontaktperson: Lotta Vylund,

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED

RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED RIKTLINJER FÖR BILDANDE AV LOKALAVDELNINGAR TILL MOTIVATIONAL INTERVIEWING NETWORK OF TRAINERS (MINT) INCORPORATED Sida 1 av 12 INTRODUKTION Syftet med detta dokument är att beskriva processen för hur

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer