I väntan på framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I väntan på framtiden"

Transkript

1 Umeå universitet Kulturgeografiska institutionen Kulturgeografi C- vt 2003 Handledare: Örjan Pettersson I väntan på framtiden - en studie i arbets- & försörjningsmöjligheter i Sorsele kommun utifrån ett tidsgeografiskt perspektiv Rebecka Andersson

2 Förord Föreliggande uppsats är en C-uppsats om 10 poäng inom ämnet kulturgeografi vid kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet. Jag vill framför allt tacka min handledare Örjan Pettersson för alla tips, idéer och synpunkter. Tack även till Lennart Sundberg för uppdraget. Slutligen vill jag tacka alla de medverkande i Sorsele kommun. Umeå i juni 2003 Rebecka Andersson 2

3 Abstract There are many problems in the inland parts of Sweden. A lot of people move away and there are few attractive works accessible in each municipality. To be able to understand how people discuss about their work and income situation it is of importance to listen to what each individual has to say and not only to analyse the statistical data. The aim of this paper is to examine the work- and income situation from a time geographical point of view. The emphasis is to understand why some choices are available for the inhabitants in the municipality of Sorsele and why some choices are not and the causes to why it is like that. This research is based on qualitative in-depth interviews that conducted in Sorsele during the period 3-11 April The results shows that the problems with taking a job are mostly related to the restrictions of individuals capacity or the connections to other people or jobs. It has also to do with the intentions of the people and what other people think they should or should not do. Most of the respondents have a short-time job, mostly in the servicesector, which they not might have in one year s time. However, the feeling of uncertainty in not knowing your income a year in advance do not seem to be a major problem for the respondents. The respondents have low expenses and seem to make both ends meet. 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Syfte Disposition Metod Kvalitativ metod Intervjuer TEORI Tidsgeografi Individbanor, projekt och stationer Restriktioner Tidsgeografisk handlingsteori Praktisk användning av teorin RESULTAT Områdesbeskrivning för Sorsele kommunen Beskrivning av intervjupersonerna Kön och ålder Utbildning Arbetssituation och försörjning Flyttningsbenägenhet Pendlingsbenägenhet Hur begränsar eller möjliggör restriktionerna i tidrummet förutsättningarna för att utföra ett arbete? Individens restriktioner i förhållande till utbildning Individens restriktioner i förhållande till arbete Individens restriktioner i förhållande till eget företag Individens restriktioner i förhållande till avstånd Individens restriktioner och intentioner i förhållande till flyttningar Individen och moralen Samhällets restriktioner Framtidens förhoppningar

5 4. TYPPERSONER Mångsysslaren Den potentiella flyttaren Den korttidsanställda Den deltidsanställda Person med arbetsmarknadsåtgärd SAMMANFATTANDE DISKUSSION Glesbygdens problem Handlingsteorin och restriktionerna Tidsgeografiska synsättet genom typpersoner Tidsgeografiska synsättet i förhållande till arbete och försörjning Sorseles framtid REFERENSER BILAGOR FIGURFÖRTECKNING Figur 1 Individbana för en person som genomför projektet arbeta... 9 Figur 2 Ett dagsprisma som visar den räckvidd i tidrummet som individen har till förfogande under en dag TABELLER Tabell 1 Intervjupersonerna efter kön och ålder Tabell 2 Utbildning fördelat på kön och ålder Tabell 3 Intervjupersonerna fördelade på sitt arbete

6

7 1. INLEDNING Det verkar som att det är meningen att folk inte ska bo i Norrland. Men jag tycker att det är konstigt att folk ska tränga ihop sig i städerna. Jag tycker att det är härligare att bo mitt i fjällsemestern och kunna välja staden ibland än tvärtom. Dessutom blir glädjeeffekten större på mindre ställen då man får ta det som finns. (Medelålderskvinna bosatt i Sorsele kommun) 1.1 Bakgrund Glesbygden i Sverige har under en väldigt lång tid haft problem med avfolkning, långtidsarbetslöshet och brist på attraktiva arbeten. Glesbygden är emellertid inte en plats utan glesbygdsområdena är utspridda över hela landet och har alla olika förutsättningar för människor att kunna utöva ett arbete. Det finns dock ingen klar definition av ordet glesbygd eller skillnaden mellan glesbygds- respektive landsbygdsområden. Dessutom är gles- och landsbygd olika beroende på var i landet det ligger. Glesbygdsverket har tagit fram en definition där möjligheten att nå service och arbete avgör vad som är glesbygd respektive landsbygd (Glesbygdsverket Internet ). 1 En vedertagen definition för ett glesbygdsområde är annars stora sammanhängande områden med gles bebyggelse och långa avstånd till sysselsättning och service. Ett landsbygdsområde definieras vanligtvis som ett område med liknande förhållanden som glesbygd men med kortare avstånd till större orter och service (Aldskogius 1992). Enligt Länsstyrelserna bor över människor inom ett glesbygdsområde idag (Glesbygdsverket Internet ). Mer allmänt betecknar glesbygd glesbefolkade områden där även mindre tätorter inräknas och i en bredare definition kan hela Sverige utanför de tre storstadsområdena och ett antal städer till, betecknas som glesbygd (Nationalencyklopedin 1998). Vilken definition på ordet man föredrar spelar mindre roll. En gemensam 1 Glesbygder har mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med mer än 3000 invånare. Denna glesbygd kan inkludera både landsbygd och tätorter med upp till 3000 invånare. Tätortsnära landsbygder finns inom 5 till 45 minuters bilresa från tätorter större än 3000 invånare. Definitionen har existerat sedan 1996 (Glesbygdsverket Internet ). 1

8 nämnare är ändå att merparten av glesbygdsområdena finns i Norrlands inland. Norrlands inland har också framstått som en de mer problemfyllda delarna av Sverige. Mycket tid och resurser har lagts ned för att försöka lösa problemen med bland annat sysselsättning för de boende i de olika glesbygdsområdena. I Industridepartementets redogörelse från 1978 med förslag till samordning och utökning av statliga insatser för sysselsättning och service i glesbygd känns problematiken igen, trots att den skrevs för 25 år sedan. Problemen med sysselsättning i glesbygd kvarstår alltså. Åtgärdas de inte inom en snar framtid riskerar arbetsmarknaden att utarmas helt vilket kan komma att bidra till ännu fler arbetslösa och utflyttare (Helaprojektet Internet ). Samtidigt som industrins behov av arbetskraft stadigt minskar, ställer den växande tjänstesektorn krav på utbildning, en utbildning som om man är bosatt i glesbygd dessutom ofta förutsätter en flyttning (Glesbygdsverket 1996). Ett annat uppmärksammat problem är sjukskrivningarna. Att det troligtvis finns ett samband mellan brist på sysselsättning och sjukskrivningar är det flera forskare som har påpekat (Dagens Nyheter ). För att få en ökad förståelse för arbetslivet i glesbygden och för att kunna fånga de specifika problemen som de olika glesbygdsområdenas arbetsliv består av är det av vikt att få ta del av invånarnas situation och kartlägga eventuella hinder. Detta för att förhoppningsvis kunna bidra till att alternativa lösningar utformas för invånarna och att öka möjligheterna till försörjning. För att förstå hur människor resonerar omkring deltidsarbete och försörjning är det alltså av stor vikt att ta del av den enskilda människans syn på den egna tillvaron och inte bara se till den rådande statistiken. Fokus för denna studie är därmed att undersöka vilka hinder och restriktioner som begränsar möjligheten att kunna genomföra ett heltidsarbete. 2

9 1.2 Syfte Min uppsats har utvecklats ur projektet från deltidsarbetslöshet till heltidsförsörjning. Idén med projektet är att finna de specifika problem och hinder vad gäller arbetsformer och försörjning i glesbygd. Detta för att få kunskap om problemen som avser deltidsarbetslöshet och försörjning och för att kunna bidra till en förändring. Projektets målsättningar är att glesbygden ska få ett ökat antal heltidsförsörjda människor genom kombinationssysselsättningar eller heltidsarbeten. Det är Utvecklingspartnerskapet Glesbygdens Förnyelse som genom EU-programmet Equal ligger bakom det nämnda projektet. Genom konsultföretaget KunskapsAktivering AB har jag fått möjligheten att genomföra intervjuerna som ligger till grund för min studie. Projektet har genomförts i fyra inlandskommuner fördelade på de fyra nordligaste länen och där är Sorsele, som jag har fokuserat på, en av kommunerna. Sorsele kommun är en typisk glesbygdskommun där vissa sysselsättningsproblem för invånarna kan urskiljas (se kapitlet Resultat) och KunskapsAktivering AB tilldelade mig därför den kommunen. Arbetet med projektet har bestått i att både kvantitativt och kvalitativt undersöka förhållandena om försörjningsmöjligheter i glesbygd. De kvalitativa djupintervjuerna som har genomförts i Sorsele utfördes av mig och tre andra studenter i kulturgeografi från Umeå universitet. Syftet med uppsatsen är att kvalitativt undersöka arbets- och försörjningssituationen i Sorsele. Betoningen ligger på vad det är som gör vissa val möjliga och andra inte för de boende i Sorsele kommun vad gäller hel- respektive deltidsarbete och vilka orsakerna är till detta. Avsikten är att relatera detta till de hinder och begränsningar som tas upp inom tidsgeografin (se kapitlet Teori). Jag vill också belysa dessa förhållanden utifrån människors egna intentioner, faktiska möjligheter och moraliska påtryckningar från samhället i övrigt med hjälp av handlingsteorin. 3

10 Följande frågeställningar är formulerade: Hur begränsar eller möjliggör restriktionerna i tidrummet förutsättningar för att utföra och kombinera ett arbete? Vilka påtryckningar finns det från omgivningen (t.ex. familj och övriga bekanta) för vad de bör göra? Hur ser del- och heltidsarbetare och tillfälligt anställda på möjligheterna till försörjning i framtiden? Dessutom diskuteras Sorseles och övriga glesbygdens framtida utveckling. 1.3 Disposition Nedan kommer en beskrivning av det tillvägagångssätt och den metod jag har använt mig av. Kapitel 2 innehåller en presentation av tidsgeografin och den tidsgeografiska handlingsteorin. Kapitel 3 börjar med en områdesbeskrivning av Sorsele kommun och av intervjupersonerna följt av en presentation av det empiriska arbetet. Därefter beskrivs ett antal typpersoner i kapitel 4. Den avslutande delen, kapitel 5, innehåller en diskussion runt mina frågeställningar och en sammanfattning. 1.4 Metod Kvalitativ metod Att använda sig av kvantitativa data och statistiska metoder för att beskriva försörjningsmöjligheter i glesbygd kan verka vara ett givet instrument. Det som dock talar emot en kvantitativ metod är att man lätt glömmer bort den enskilda människans syn på den egna tillvaron. Den kvalitativa metoden däremot fokuserar istället på hur den enskilda personen tolkar och uppfattar situationen i sin omgivning. Här ligger fokus istället på att få en djupare förståelse av det som valt att studeras och hur saker och ting hänger ihop. Ett kännetecken inom den kvalitativa samhällsforskningen är närheten till det som studeras. Vanligtvis skiljer man på respondent- och informantintervju. I den för- 4

11 sta är det en person som är delaktig i det som ska studeras som intervjuas, i mitt fall är det de hel- och deltidsarbetande respektive de arbetslösa. I den senare intervjuas personer som inte själva är delaktiga men som har kunskap om företeelserna, t.ex. anställda på arbetsförmedlingen. Den kvalitativa intervjun liknar mer ett vanligt samtal då inga strikta frågemallar används utan de intervjuade får själva till stor del styra samtalet. Ambitionen är att intervjuaren eftersträvar att vara den naive observatören. Detta för att i möjligaste mån undvika den intervjuareffekt som annars lätt kan uppstå under en intervju. Den intervjuade kan t.ex. känna att han eller hon måste svara på ett visst sätt för att den intervjuade tror att det är vad intervjuaren vill höra (Holme & Solvang 2001). Det är därför av vikt att intervjuaren inte stör intervjuprocessen med för mycket av egna kommentarer utan istället försöker vara en god lyssnare som kommer med uppföljningsfrågor där det behövs. Det är också viktigt att intervjupersonen uppmuntras att berätta om sina egna och andras värderingar, attityder, uppfattningar (Starrin & Renck 1996) Intervjuer Till min uppsats föreföll det lämpligt att intervjua invånarna själva om hur de ser på försörjningsmöjligheter i glesbygd. Detta har skett genom både informant- och respondentintervjuer, men med betoning på de sistnämnda. För att få en så bred beskrivning av situationen som möjligt har jag intervjuat både deltids- och heltidsarbetslösa, heltidsarbetande och företagare i Sorsele kommun. Sammanlagt genomfördes 24 intervjuer under perioden 3-11 april år Intervjuerna genomfördes, förutom i tätorten, också på tre andra platser i kommunen. I Gargnäs, beläget cirka fyra mil från Sorsele tätort genomfördes intervjuer på tre olika arbetsplatser och i Ammarnäs, cirka åtta mil från tätorten genomfördes intervjuer på två olika platser. Dessutom intervjuades ett antal personer i Forsnäs, en liten by strax utanför centralorten. 2 2 Här inkluderas även de intervjuer som gjordes av mina kurskamrater. 5

12 Jag har själv sökt upp personer att intervjua i bl.a. butiker, skolor och vårdinrättningar. De intervjuade har antingen kommit till mitt tillfälliga kontor eller har jag besökt intervjupersonernas arbetsplats eller hem. Intervjuerna tog från en halvtimme till två timmar att genomföra. Genomsnittsintervjun var cirka fyrtio minuter. När jag väl intervjuat en person har det sedan inte varit svårt att få han eller hon att ge förslag på bekanta, lämpliga att intervjua. Mot bakgrund av syftet med projektet hade jag gärna intervjuat fler arbetslösa, men det visade sig relativt svårt att få tag på sådana respondenter. Jag skulle också gärna ha intervjuat fler företagare men p.g.a. av tidsbrist hanns det inte med på den en och en halv vecka som fanns till förfogande för själva intervjuarbetet. Utöver mina egna intervjuer har jag dessutom haft möjlighet att använda mig av två av mina kurskamraters intervjumaterial i min uppsats, för att jämföra och bekräfta mina slutsatser. Sammanlagt bestod deras material av cirka 40 intervjuade personer. Några specifika frågor har jag inte använt mig av utan istället har jag utgått från en slags tankemall med olika kategorier (Bilaga 1). De teman jag har utgått ifrån är följande: personliga egenskaper, sociala kvalifikationer, utbildning, förmåga, erfarenhet, arbete, deltidsföretagande, familj, släkt, vänner och föreningsengagemang. För den arbetsgivare jag har intervjuat har jag utgått från delvis andra frågeställningar. Där ligger fokus på följande: antal deltidsarbetande, dess vilja/tvång och ekonomiska motiv. Dessa teman är centrala för förståelsen av de förhållanden som undersöks (Holme & Solvang 2001). Metoden har utarbetats av vår kontaktperson i projektet och har bland annat beskrivits mer i detalj i en artikel (Sundberg 2001). Jag har inte använt mig av någon bandspelare under intervjuerna utan istället fört anteckningar som sedan renskrivits direkt efter varje intervju. Det har inte varit några problem att gå till väga på det här sättet. De intervjuade har känt sig bekväma och själv har jag övat upp min förmåga att anteckna. En nackdel 6

13 med metoden är att det kan vara svårt att komma på följdfrågor eftersom man har fullt upp med att skriva ned noteringar om samtalet. Genom att först läsa igenom intervjumaterialet ett antal gånger, så kallad read through - teknik, har jag försökt finna vissa mönster i intervjuerna (Sundberg 2001). Dessa mönster har jag sedan knutit samman med den tidsgeografiska teorin och de kategorier som min teori består av. Jag har även delat in materialet i olika kategorier som kön, ålder, utbildning etc. för att göra intervjuerna mer överskådliga. De citat som finns redovisade i resultatdelen har i vissa fall redigerats och förkortats något. För att levandegöra intervjupersonerna har ett antal typpersoner konstruerats. Dessa personer finns inte i verkligheten utan är en sammanställning av flera intervjupersoner med liknande drag. Typpersonerna bidrar förhoppningsvis till att enklare få en förståelse för de hinder som sätter gränser för försörjningen. 7

14 2. TEORI 2.1 Tidsgeografi Alla människor bosatta runt om i vårt land har omkring sig ett utbud i tid och rum som är till för att tillgodose individens behov menar Torsten Hägerstrand i en offentlig utredning från Ett exempel på ett sådant utbud är arbetstillfällen. Utbuden kan dock inte nås utan att vissa hinder först måste undanröjas. Brist på information om utbud är ett exempel på hinder. Utbuden och hindren kan i ett ord kallas omgivningsstruktur (Hägerstrand 1970). Hägerstrand presenterade runt år 1970 ett sätt att undersöka hur omgivningsstrukturerna påverkar individens levnadsförhållanden genom en tidsgeografisk samhällsmodell (Åquist 1992). En anledning till modellens uppkomst var att det geografiska redskapet i form av kartan saknade ett tidsdjup och gav upphov till en bristfällig förklaring till processers samverkan i tid och rum (Hägerstrand 1974). Som ordet tidsgeografi antyder läggs vikten inte bara på rum utan även vid tid. Ambitionen med det tidsgeografiska beskrivningssättet är sedan att följa de processer eller händelser som sker och kräver utrymme i tidrummet. 2.2 Individbanor, projekt och stationer Betoningen inom tidsgeografin ligger på att följa enskilda individer snarare än ett kollektivt beteende (Åquist 1992). Men människor lever och verkar inte i ett isolerat vakuum utan hänsyn måste också tas till den sociala miljö som individen rör sig i och till de hinder som hon stöter på. Varje individ följer en egen individbana och utför en lång rad egna aktiviteter i sina liv. Individbanan börjar i och med individens födelse och upphör också när individen dör. Banan beskrivs med tids- och rumskoordinatorer, men även redskap t.ex. naturresurser eller kapital, kan illustreras som banor i tid och rum (se figur 1) (Hägerstrand 1970). Ordet tid kan ersättas med ordet när och istället för rum används benämningen var, t.ex. en plats eller en region. Detta för att enklare få en förståelse för det sammansatta ordet tidrummet. 8

15 Figur 1: Individbana för en person som genomför projektet arbeta. Individens aktiviteter kallas projekt och utförs i tidrummet d.v.s. de tar alltid tid att genomföra, utförs alltid på en specifik plats och kräver ibland en samordning med andra individer eller redskap. Varje individ har 24 timmar att förvalta under ett dygn. Eftersom tidrummet har ett begränsat utrymme konkurrerar projekt med varandra varav vissa kommer att genomföras och andra inte kommer att genomföras, så kallade havererade projekt (Åquist 1992). Ett antal av dessa timmar är nämligen nödvändiga för att sova ett par timmar i sträck och för att äta med jämna mellanrum. Sover gör man vanligtvis i sin bostad vilken individen därmed också blir knuten till. Bostaden är en av de centrala stationer från vilka personernas liv utgår ifrån varje dag och personen blir alltså bunden till denna station som bostaden utgör. Detta är samtidigt en restriktion som inte går att ändra på men som sätter gränser för användningen av tiden. Ett exempel på ett projekt kan vara att arbeta. Individen har en bestämd sträcka från vilken han eller hon kan färdas från bostaden för att utföra arbetet och därefter återvända till bostaden. Beroende på vilket transportmedel som finns att utnyttja kan individen färdas olika långa sträckor. Men det finns en gräns för transporterna och den är när resorna från och till bostaden tillsammans med arbetet tar all ledig tid i anspråk. Den räckvidd som individen har till förfogande under en dag med utgångspunkt och avslutning från bostaden 9

16 kan illustreras i ett dagsprisma (Figur 2). Projekten som individen utför skapar mönster och bildar i sin tur ett vardagsliv, den så kallade individbanan. De flesta projekten är knutna till specifika stationer t.ex. är arbetet knutet till arbetsplatsen (Ibid 1992). Tid Rum Figur 2: Ett dagsprisma som visar den räckvidd i tidrummet som individen har till förfogande under en dag. 2.3 Restriktioner Jag har valt att analysera försörjningsproblemet i glesbygd med hjälp av ett tidsgeografiskt perspektiv. Det som är intressant ur mitt perspektiv är att studera vad som är möjligt och inte möjligt i tidrummet. Individernas bana och projekt begränsas dock av vissa restriktioner. Dessa restriktioner kan delas in i följande tre grupper enligt Hägerstrand (1970). Kapacitetsrestriktionerna: avser bland annat biologiska begränsningar t.ex. kön, ålder, hälsotillstånd, behovet av sömn etc., men det kan även vara begränsningar hos de resurser som individen förfogar över t.ex. bil och pengar och avsaknad av tillgänglig teknik. Tiden utgör också en restriktion med sina 24 timmar per dygn. 10

17 Kopplingsrestriktionerna: fokuserar på att det krävs en samordning mellan t.ex. individer och resurser under den aktuella tiden. Ett exempel på sådan samordning i tid och rum är tidtabellstyrd kollektivtrafik. Medlemmar i en familj är också kopplade till varandra. Även verksamheter som utbildning och arbeten är kopplade till vissa bestämda orter. Styrningsrestriktionerna: avser den tidsgeografiska aspekten på maktutövning. Det finns olika regler för olika individer att få tillstånd till att beträda olika rum. En beteckning på detta är domän, t.ex. ett företags lokaler dit inte alla har tillträde. Betyg och arbetstillstånd krävs för vissa utbildningar och yrken. Nedläggning av en fabrik, då de anställda måste sluta, är ett exempel på en styrningsrestriktion. Likaså är bristen på utbud av nya jobb på orten en restriktion. Arbetstider är också ett sådant exempel på en styrning av individens tidsanvändning som ofta ligger utanför individens kontroll (Hägerstrand 1970). Restriktionerna samverkar på många sätt med varandra, t.ex. har den som bor långt ifrån sin arbetsplats ett längre pendlingsavstånd och får därmed mindre tid över till övrig verksamhet. Individerna har också i en liten utsträckning möjligheter att påverka restriktionerna (Åquist 1992). Det är egentligen inte någon större vikt att försöka hålla isär restriktionerna. Istället kommer jag i analysen försöka studera vilka hinder som sätter gränser för individernas möjligheter till arbete och försörjning i tidrummet. 11

18 2.4 Tidsgeografisk handlingsteori Tidsgeografin har dock kritiserats för att människan utelämnas när man enbart ser till vilka restriktioner som sätter gränser i tidrummet. Individerna ses mer som objekt än subjekt med en egen vilja. Detta eftersom tidsgeografin fokuserar på vad människan faktiskt gör och inte vad hon kanske vill eller måste göra. Individens beteende och deltagande i projekten uppfattas istället som individens vilja. Om en individ inte deltar i ett projekt uppfattas det som om individen hindras av restriktioner vilket inte alltid behöver vara fallet (Åquist 1992). För att tydligare kunna belysa de frågor jag tar upp, har jag kombinerat och kompletterat restriktionsanalysen i tidrummet med tidsgeografisk handlingsteori (Holm et al. 1989). I den ligger fokus på tre aspekter mot vilka individernas handlingar kan förstås, analyseras och värderas. Intention handlar om vad en individ vill och inte vill göra. Graden av vilja varierar från person till person och över tiden. Här följer två utfall som styr viljan: Närhetsprincipen där nära relationer som familjen och arbetskamrater som påverkar individens medvetande under en lång tid är viktigare än människor i allmänhet. Lagomprincipen där viljan är inställd på en lagom nivå. För mycket aktivitet av en verksamhet gör att man kanske vill byta t.ex. om en individ har bytt arbete flera gånger längtar hon kanske till en längre anställning. Moral avser vad andra anser att en individ bör göra. På arbetsplatser t.ex. förväntas en lojalitet mot arbetskamraterna och en moralisk skyldighet och plikt mot arbetsgivaren. Här följer två utfall som styr handlandet: Jantelagen d.v.s. man bör inte sticka ut från mängden och inte tro att man är något. Det är människor nära individen som står för så kallade moraluppfattningar och som utövar påtryckningar. 12

19 Areteprincipen d.v.s. det är positivt att utmärka sig och där framgång imponerar på andra. Dessa uppfattningar bygger mer på samhällets normer. Möjlighet avser vad individen kan och inte kan göra. Här kommer alltså de begränsande restriktioner som jag tog upp tidigare in. Ytterligare en aspekt på avsaknad av möjligheter är måste och tvång, t.ex. när ett företag upphör och man tvingas att sluta en anställning. Anpassning är också ett sådant begrepp där en individ mot sin vilja måste anpassa sig till vissa omständigheter. Men det kan även vara handlingar man inte vill göra men som samhället tycker att man bör göra. En tredje aspekt på anpassning kan vara att man böjer sig för andras önskemål. Det man vill göra, är en egenskap som utformas individuellt, medan vad man bör göra, är en egenskap som hör till omgivningen. Vad man sedan kan göra, är beroende av både individen och omgivningen (Holm et al 1989). Ytterligare ett begrepp jag har funderat över är begreppet våga. Kanske kan det vara så att det är svårt för många att ta steget och våga ändra på vissa förhållanden som man vill, bör och kan ändra på. Det finns även kopplingar mellan vill, kan och bör t.ex. om man vill men inte kan eller bör gör något eller om man både bör och kan men inte vill. 2.5 Praktisk användning av teorin Ovan nämnda restriktioner och den tidsgeografiska handlingsteorin är begrepp som jag tillsammans avser att relatera till mitt intervjumaterial. Detta för att förstå och strukturera de faktorer som sätter gränser för vilka projekt som är möjliga att genomföra i tidrummet och som begränsar individens handlingsmöjligheter, samt för att se till den enskilda individens egna vilja, kapacitet och påtryckningarna från samhället. Individer i olika regioner har förmodligen olika restriktioner som hindrar dem att göra vissa val och i mitt fall är det Sorsele kommun som är den aktuella regionen. Dessutom förändras regionen över 13

20 tiden då t.ex. utbud tillkommer eller försvinner. Nya förhållanden i omgivningen får även andra effekter som bör tas med i beräkningen när nya lokaliseringsbeslut fattas istället för att enbart fokusera på detaljer. Hägerstrand menar att när ett av det mest grundläggande utbudet saknas, nämligen arbetsplatsen, och individen inte kan åstadkomma en lösning genom ett eget initiativ flyttar individen till en mer passande omgivning. Vill samhället ändra på flyttningsströmmarna måste de olikheter som finns balanseras (Hägerstrand 1970). 14

21 3. RESULTAT 3.1 Områdesbeskrivning för Sorsele kommunen Sorsele ligger i nordvästra delen av Västerbottens län (Bilaga 2). De närmaste städerna är Lycksele och Skellefteå, 150 respektive 210 kilometer från Sorsele centralort. Till Umeå är avståndet 261 kilometer. Till Sorsele kommer man via riksväg 45. På sommaren finns det även en möjlighet att anlända till Sorsele via Inlandsbanan, som passerar genom östra delen av kommunen. I kommunens längdriktning löper också två stora vattendrag, Juktån och Vindelälven. Sorsele är en utpräglad glesbygdskommun med en areal på 7493 kvadratkilometer vilket gör kommunen till en av Sveriges största till ytan. Befolkningsmässigt är kommunen en av de minsta i Sverige, cirka 3000 invånare bor där idag, vilket ger en mycket glest befolkad kommun med mindre än en halv invånare per kvadratkilometer (Sorsele kommun Internet ). I likhet med många andra glesbygdskommuner har även Sorsele en minskande befolkning. År 1990 hade kommunen ungefär 500 fler invånare än idag och för 50 år sedan bodde det 6000 invånare i kommunen (Statistiska centralbyrån Internet ). Ungefär hälften av invånarna bor i centralorten Sorsele. Resten av invånarna bor huvudsakligen i de större byarna Gargnäs och Blattnicksele i sydöstra delen av kommunen och Ammarnäs i den nordvästra delen (Sorsele kommuns hemsida Internet ). Träindustrin har av tradition varit den dominerande branschen i kommunen, däribland Sorsele såg AB som idag är nedlagd. Gargnäs elteknik som tillverkar kablage har också varit en stor arbetsgivare med underleverantörer i kommunen. Idag är ett av underleverantörsföretagen, Cablecity, borta och även Gargnäs elteknik har minskat sin personalstyrka avsevärt. Telecom-krisen var en av orsakerna till dess nedläggning. Kommunen är den största enskilda arbetsgivaren på orten (Nationalencyklopedin 1998). 15

22 Under den aktuella perioden för intervjuerna i Sorsele var 4,2 % av de 1680 personerna mellan år heltidsarbetslösa. Andel män som var arbetslösa var ungefär fyra gånger så hög som andelen kvinnor. Ytterligare 4,8 % var deltidsarbetslösa eller timanställda och där var könsfördelningen relativt jämn. Personer med olika åtgärder uppgick till 2,3 % och dessa personer tar del av A-kassa precis som de två ovanstående grupperna. Det fanns också en grupp som inte tar del av A-kassa p.g.a. att de har en anställning kortare än tre månader t.ex. säsongsanställda och den gruppen var 1,4 % under den här perioden (Statistiska centralbyrån Internet ). För att ta ett exempel fanns det den 9 maj 2003 nio lediga jobb registrerade på arbetsförmedlingens hemsida. Av dessa var sju vikariat av olika slag, fem av dem inom sjukvården och tre av dem inom serviceyrken med låga krav på formell utbildning. Ett av jobben krävde dock kvalificerad kunskap om datorer (Arbetsförmedlingen Internet ). 3.2 Beskrivning av intervjupersonerna Jag har nedan kategoriserat respondenterna för att ge en överblick av de medverkande. Informantpersonerna har delats in efter följande egenskaper: kön, ålder, utbildning, arbetssituationen, flyttningsbenägenhet och pendlingsbenägenhet Kön och ålder De 24 intervjupersoner som ligger till grund för den här uppsatsen består av 16 kvinnor och 8 män. Av dem klassar jag 22 intervjuer som respondent-intervjuer med enskilda individer medan de övriga 2 är informantintervjuer. Den ena informantintervjun är med en kvinna som tillfälligt arbetar med framtidsplanering för Sorseles turismsatsning och som har gett sin syn på framtiden i kommunen. Den andra intervjun är med en man på arbetsförmedlingen som har bidragit med uppgifter bl.a. om arbetslösheten i kommunen. En av respon- 16

VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND?

VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND? Umeå universitet Kulturgeografiska institutionen Kulturgeografi C, vt 2003 Handledare: Örjan Pettersson VILKA BOR I VÄSTERBOTTENS INLAND? EN STUDIE AV LIVSFORMER I SORSELE KOMMUN Madeleine Eriksson ABSTRACT

Läs mer

C-UPPSATS. Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet?

C-UPPSATS. Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet? C-UPPSATS 2010:158 Varför flytta hemifrån redan inför gymnasiet? - en kvalitativ studie av fem flickors val att flytta hemifrån inför gymnasiet Josefine Johansson Luleå tekniska universitet C-uppsats Sociologi

Läs mer

C-UPPSATS. Social trygghet att starta företag tillsammans. Ellen Nyström Helena Ström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Social trygghet att starta företag tillsammans. Ellen Nyström Helena Ström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:213 Social trygghet att starta företag tillsammans Ellen Nyström Helena Ström Luleå tekniska universitet C-uppsats Arbetsmiljö Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Industriell

Läs mer

Dags att flytta till glesbygden?

Dags att flytta till glesbygden? UPPSATSER FRÅN KULTURGEOGRAFISKA INSTITUTIONEN januari 2011 Dags att flytta till glesbygden? En kvalitativ studie om inflyttningar till Ljusdals kommun Sofia Brolin Examensarbete i kulturgeografi (kandidatnivå)

Läs mer

ÖLIV OCH FASTLANDSTRANSPORTER En studie i skärgårdsbors relation till bilen och dess alternativ

ÖLIV OCH FASTLANDSTRANSPORTER En studie i skärgårdsbors relation till bilen och dess alternativ ÖLIV OCH FASTLANDSTRANSPORTER En studie i skärgårdsbors relation till bilen och dess alternativ Foto: Maja Sallander MAJA SALLANDER C-uppsats i kulturgeografi fördjupningskurs med inriktning mot samhällsplanering

Läs mer

Varför Umeå? - En kvalitativ studie över studenters val av Umeå som studieort

Varför Umeå? - En kvalitativ studie över studenters val av Umeå som studieort UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för geografi och ekonomisk historia Examensarbete i kulturgeografi Vårterminen 2013 Handledare: Anna Hjälm Varför Umeå? - En kvalitativ studie över studenters val av Umeå

Läs mer

KVINNA 50+ ARBETSLÖS

KVINNA 50+ ARBETSLÖS Lunds Universitet Sociologiska Institutionen KVINNA 50+ ARBETSLÖS En kvalitativ studie hur ett antal arbetslösa kvinnor mellan 50 och 64 år uppfattar och hanterar sin situation Författare: Ida Bergman

Läs mer

Lärares kriterier vid val av skola

Lärares kriterier vid val av skola Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Lärares kriterier vid val av skola Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka till sig lärare i framtiden? Författare:

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö

Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö EXAMENSARBETE VT 15 Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö Vem flyttar in och av vilken anledning? New constructed rental apartments in Malmo Who moves in and for what reason? Joakim Nilsson Ingves & Mi

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform

Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform Susanne Nilsson Jenny Nolin Institutionen för beteendevetenskap Programmet för personal- och arbetsvetenskap Behovsanställda bussförares

Läs mer

EXAMENSARBETE. En attraktiv arbetsplats. En väg till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av befintlig och framtida.

EXAMENSARBETE. En attraktiv arbetsplats. En väg till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av befintlig och framtida. EXAMENSARBETE En attraktiv arbetsplats En väg till att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av befintlig och framtida arbetskraft Lillemor Vikander Filosofie kandidatexamen Sociologi Luleå tekniska

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

En resa mot ett eget företagande

En resa mot ett eget företagande En resa mot ett eget företagande En studie av elva etablerade och potentiella företagare i Luleå kommun. Sari Roininen AR 2005:62 Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003

LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan SOL 064 Vårterminen 2003 Författare: Handledare: Hanne Linghagen Malin Wuopio Maria Bangura Arvidsson Abstract The purpose of our paper was to examine what it is like

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

Kvinnligt företagande

Kvinnligt företagande Kvinnligt företagande Lisa Blomquist SLU, Institutionen för ekonomi Examensarbete 389 Företagsekonomi Uppsala 2005 Företagsekonomi, D-nivå, 10 poäng ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-389-SE Kvinnligt företagande

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE. Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2. Transportforskningsenheten, Umeå Universitet

KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE. Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2. Transportforskningsenheten, Umeå Universitet REGIONFÖRSTORING I GLESA OMRÅDEN KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2 1 Transportforskningsenheten, Umeå Universitet 2 Kulturgeografiska institutionen, Umeå

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Finanisering för alla

Finanisering för alla 2003:121 SHU EXAMENSARBETE Finanisering för alla Vilken betydelse har företagarens ålder och valet av bolagsform? ERIC STENLUND NILS SANDSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar PROGRAMMET

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

Från Stockholm till Västerås

Från Stockholm till Västerås Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen C-uppsats Vårterminen 2007 Från Stockholm till Västerås från krångel till enkelhet Författare: Elin Spector Petter Svensson Handledare: Susanne Åberg

Läs mer

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge

Dolt företagande. Kvinnor i familjeföretag. Exempel från Östra Göinge R E G I O N A L T R E S U R S C E N T R U M F Ö R K V I N N O R I S K Å N E Dolt företagande Kvinnor i familjeföretag Exempel från Östra Göinge Förord Föreliggande rapport är resultatet av ett projekt

Läs mer