Kommunanalysen Författare: Emma Bernvill Charlotte Gustafsson Niklas Lidström Linus Lundin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunanalysen 2009-10-02. Författare: Emma Bernvill Charlotte Gustafsson Niklas Lidström Linus Lundin"

Transkript

1 Kommunanalysen Författare: Emma Bernvill Charlotte Gustafsson Niklas Lidström Linus Lundin VFTF01 National- och företagsekonomi Fasighetsvetenskapliga institutionen Lunds Tekniska Högskola Handledare: Ingmar Bengtsson Anders Silverbåge

2 Sammanfattning På uppdrag av Babels AB utreds möjligheterna för en potentiell exploatering i någon av de mindre kommunerna i Skåne. Genom att undersöka efterfrågan och tillgång på bostäder kan ett lämpligt område identifieras. Faktorer som påverkar vilken typ av bostäder som skall byggas är bland annat befolkningsstruktur, medelinkomst och skattesats i kommunen, pendlingsmöjligheter och den befintliga bostadstillgången i kommunen. Utöver dessa faktorer krävs tillgång på lämpliga områden för exploatering. Lönsamheten i projektet avgörs av markkostnad och försäljningspris inom kommunen. Utifrån dessa kriterier görs ett urval av kommunerna. I ett första steg identifieras behovet av olika bostäder utifrån ägandestruktur (enskilt ägande, bostadsrätt och hyresrätt)inom respektive kommun. Där efterfrågan på bostadsrätter är svikande bör dessa exempelvis inte byggas, därför kan ett antal alternativ sorteras bort. Nästa förutsättning är att det finns lämplig mark tillgänglig för exploatering. Det finns fördelar med att exploatera på råmark eftersom en större del av exploateringsvinsten tillfaller exploatören men samtidigt finns risken att området inte kommer att planläggas av kommunen. Vid detaljplanelagd mark blir vinsten mindre men riskerna minskas. Efter dessa sorteringar återstod fyra kommuner (Höganäs, Kristianstad, Kävlinge och Ängelholm) som lämpade sig för byggnation av bostadsrätter och tre (Höganäs, Kävlinge och Ängelholm) som var aktuella för villor med äganderätt. Hyresrätter sorterades bort eftersom det är svårt att få lönsamhet i ett sådant projekt. Områden som i översiktsplaner angetts för bostadsändamål studerades. I Kristianstads kommun har projekt fått avbrytas på grund av att svikande efterfrågan där intressenter har dragit sig ur och exploatering här bedömdes vara för riskfylld. Ängelholm sorterades bort på grund av brist på lämpliga planlagda områden. Exploatering här hade inneburit en förhöjd risk. En lönsamhetskalkyl upprättades över likvärdiga projekt i Höganäs kommun, området Lerberget, och Kävlinge kommun, områdena Hofterup och Löddeköpinge, omfattande bostadsrätter och enskilda villor. Statistik över markpriser och försäljningspriser i närliggande områden användes som referens vid beräkning av lönsamhet. Resultatet föranleder att vi rekommenderar att bygga villor i Lerberget, Höganäs kommun. Efterfrågan på denna typ av boende är stabil och möjligheterna för byggnation är goda. Undersökningen har ett antal felkällor som framförallt består i att underlaget för framtagande av mark- och produktionspris samt försäljningspris är undermåligt. Osäkerhet med anledning av skillnader inom kommunerna måste även beaktas. 2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 Förutsättningar för exploatering... 5 Urvalsprocessen... 6 Urval Bostadskarriär... 6 Resultat av urval Urval Värderingsfaktorer... 7 Inkomst och kommunalskatt... 7 Arbetslöshet... 8 Attraktivitet... 8 Ledig tomtmark och allmän marktillgång... 8 Tobins Q... 9 Resultat av urval Urval Lönsamhet baserat på bostadstyp...10 Hyresrätter...10 Alternativ för bostadsrätt eller villor...10 Resultat av urval Lönsamhetskalkyl...14 Villabebyggelse...16 Bostadsrätter...16 Resultat...17 Rekommendation...17 SWOT-analys...18 Slutsats...18 Felkällor...19 Källförteckning...20 Prisuppskattningar...20 Kartor

4 Övrigt

5 Inledning Förutsättningar för exploatering För att genomföra en exploatering av ett område krävs att utbud och efterfrågan identifieras. I denna undersökning består utbudet av tillgång på lämplig mark. Efterfrågan identifieras som den mängd och den typ av bostäder som det finns ett behov av. Behovet skiljer sig från ort till ort och mellan olika ålderskategorier. Efterfrågan påverkas dessutom av tillgängligt kapital för investering samt tillgänglighet och attraktivitet inom kommunen. Genom att analysera de faktorer i samhället som påverkar behovet kan denna rapport ge vägledning till att bedöma lämpliga investeringsobjekt i ett flertal skånska kommuner. Undersökning av bakgrundsfakta ger underlag för en korrekt analys och en ekonomiskt bärkraftig exploatering. Konkurrens på marknaden påverkar priset på marken som finns tillgänglig. Ett attraktivt markområde är dyrare eftersom efterfrågan är större vilket medför att priset trissas upp. Samtidigt är köparnas efterfrågan på bostäder i attraktiva områden större och därmed blir även försäljningspriset högre. För att kunna avgöra en kommuns attraktivitet och lämplighet för exploatering studeras statistik och spatiala möjligheter. I slutänden kommer dock delar av bedömningen att bli subjektiva. Större marknadsundersökningar inför en projektering av denna skala är inte ekonomiskt försvarbart och därmed blir uppgifterna inte exakta. Därför har bedömningen gjorts utifrån normerade antaganden. Exploatörens mål är att maximera vinsten. Genom att minimera kostnaderna samtidigt som intäkterna ökas kan detta åstadkommas. Vinsten är samtidigt kopplad till risken i projektet. Generellt sett gäller att ju större risk desto större potentiell vinst, men samtidigt är den potentiella förlusten så mycket större. Vilket alternativ som uppfattas som förenat med störst förväntad nytta beror på beslutsfattarens riskaversion. Intäkter som inte kan inkasseras inom den närmaste framtiden måste samtidigt justeras för värdeminskning. 5

6 Urvalsprocessen Urval 1 Bostadskarriär Behovet av boendeformer skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper vilket antas enligt följande. Barn bor tillsammans med sina föräldrar upp till en ålder av tjugo år. Första egna boendet är oftast en hyreslägenhet då denna ålderskategori saknar eget kapital. Nästa bostadsbyte sker vid bildandet av familj (ca 30 år) och ett större boende såsom villa/rad- och kedjehus blir aktuellt. När barnen har flyttat ut och åldern tar ut sin rätt blir det aktuellt med ytterligare ett bostadsbyte. Efter att ha ägt sitt boende ser denna åldersgrupp en trygghet i ett fortsatt ägande av sitt boende. De har dessutom ekonomiska förutsättningar då deras sparade kapital frigörs vid villaförsäljning. Ett alternativ blir då att flytta till något som är mindre och mer lättskött, som en bostadsrätt. Resultat av urval 1 För att göra ett första urval bland kommunerna har befolkningsstruktur, efterfrågan som uttryckts i kommunerna samt bostadskarriären studerats. Dessa parametrar påverkar lämpligheten att bygga i de olika kommunerna och är dessutom avgörande för den typ av bostäder som har störst potential till lönsamhet. Utan en verifierbar efterfrågan blir riskerna med projektet större. Genom att titta på hur åldersstrukturen ser ut samt tillgänglighet på respektive hustyp inom kommunen och kommunens egna bedömningar av befintliga behov, sållades vissa ägandetyper bort i kommunerna. Jämförelsen gjordes mellan de tre förvaltningsalternativen enskilt ägande, hyreslägenhet och förvaltning genom bostadsrättsförening. Resultatet av dessa bedömningar presenteras i tabell 1 nedan. De alternativ som markerats med rött har ansetts vara olämpliga och grön markering symboliserar lämpliga alternativ. Gult representerar mindre lämpligt. 6

7 Tabell 1. Bedömning av vad som efterfrågas inom de olika kommunerna. Grönt anger att ägandetypen är lämplig inom respektive kommun, rött att det är olämpligt och gult mindre lämpligt. Bjuv Burlöv Eslöv Hässleholm Höganäs Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Svalöv Vellinge Åstorp Ängelholm Hyresrätt Bostadsrätt Enskilt ägande Urval 2 Värderingsfaktorer Inkomst och kommunalskatt Den typ av bebyggelse som är mest lämplig för exploatering styrs av ekonomin hos dem som efterfrågar bostäder. Lägre inkomst gör det svårare att finansiera lån, vilket gör att hyresrätter är att föredra. Många vill äga sitt boende och när inkomsten tillåter det väljer de som kan att köpa sitt boende, såsom bostadsrätter och villor. I Skåne är det flera kommuner som väljer att ha en låg kommunalskatt. Det är ett strategiskt drag från kommunens sida för att locka till sig fler kommuninvånare. Genom lägre kommunalskatt får varje inkomsttagare mer pengar kvar efter skatt. Låginkomsttagare ges då en större möjlighet till att äga sitt boende. Medelinkomsten i Sverige ligger på kronor om året. Om kommunalskatten är 2,5 % lägre i en kommun, blir inkomsten efter skatt 6300 kronor högre per år. I ett hushåll med två inkomsttagare ger det kronor mer varje år. Den lägre skatten medför att hushållet kan förränta ett lån på ytterligare kronor vid 5 % ränta (Swedbank boendelån, 10 år). När inkomst och kommunalskatt har tagits i beaktande kan ytterligare en sållning göras. En kommun där inkomsten generellt sett är låg och kommunalskattesatsen är hög lämpar sig sämre för bostäder som kräver kapitalinsats. I dessa fall bör efterfrågan på hyresrätter vara större. I kommuner med hög medelinkomst är normalt efterfrågan på bostäder med enskilt ägande eller bostadsrätter högre. 7

8 Arbetslöshet Hög arbetslöshet kan innebära att fler av kommuninvånarna har en lägre inkomst och en osäkrare ekonomi. Arbetslöshet kan tyda på att det finns ont om arbetstillfällen på orten vilket minskar attraktiviteten för inflyttning. I kommuner med en eller ett fåtal stora arbetsgivare kan arbetslösheten snabbt förändras om en av dessa arbetsgivare behöver göra stora nedskärningar. Effekter av det kan bli stor utflyttning från orten. Påverkan blir inte lika stor i en kommun med stor nettoutpendling. Arbetslöshet ger en högre risk för exploatören, särskilt i kristider då den kan förändras snabbt. Arbetslösa har svårt att få lån eftersom de generellt har lägre inkomst. Utan kapital är hyresrätt ett av få boendealternativ. Hänsyn måste tas till att pendling mellan kommuner kan ge en skev bild. Attraktivitet För kommuner ligger det en vinst i att öka befolkningsmängden eftersom det ger större skatteintäkter. En stor och tydlig flyttvåg inträffar då människor bildar familj. Att göra kommunen attraktiv för barnfamiljer är ett sätt att fånga upp dessa individer. Goda kommunikationer och närliggande service såsom sjukvård, skola och handel är avgörande för kommunens attraktivitet. Även grönområden och närhet till hav eller sjöar är positivt för boendemiljön. Det är viktigt för en kommun att ha bra kommunikation både inom den egna kommunen men även till närliggande kommuner. Närhet till tågstation och bra vägar gör att pendlingsmöjligheterna ökar vilket ger fler människor möjlighet att bosätta sig i kommunen. Det medför en marknad med fler potentiella kunder vid en exploatering. Arbetsmöjligheterna inom den egna kommunen spelar då inte lika stor roll eftersom de boende kan arbeta i närliggande kommuner. En kommun med hög nettoutpendling kan dock få sämre förutsättningar för handel då en stor del av konsumtionen sker på arbetsorten istället. De kommuner som är för små för att ha ett stort utbud av butiker kan å andra sidan dra nytta av utpendlingen genom att erbjuda en god boendemiljö i anslutning till en större ort. Utan pendlingsmöjligheterna hade kommunen kanske inte varit lika livskraftig. Mindre kommuner har därför fortfarande potential för exploatering. Ledig tomtmark och allmän marktillgång I varje kommun har förutsättningarna för en nybyggnation vad gäller marktillgång studerats. En exploatering förutsätter att det finns tillgång av råmark alternativt färdiga eller åtminstone planerade tomter. Tillgången på mark påverkar vad som är lämpligt att bygga. Med mindre tillgång på mark i ett attraktivt markområde drivs priserna upp. Det föranleder att det kan bli mer vinstgivande att bygga flerfamiljshus i dessa områden, då flerfamiljshus genererar fler bostäder på mindre markyta. Om det finns mycket ledig mark blir priset oftast lägre och det blir då lönsamt att bygga även platskrävande bostäder såsom friliggande villor. Ett stort utbud av byggklara markområden kan dock säga något om attraktiviteten i området 8

9 och kommunen som helhet. Ett överflöd av byggklara fastigheter där ingen exploatör redan börjat bygga visar på ett svagt intresse för den tilltänkta bostadstypen. Det möjliga priset som går att ta ut för en bebyggd fastighet minskar på grund av den dåliga efterfrågan och därigenom blir lönsamheten lägre. Exploatering av råmark gör att en större del av exploateringsvinsten tillkommer exploatören. Risken är stor eftersom det ej är säkerställt att detaljplaneområdet kommer att planläggas samt att försäljning ligger längre fram i tiden. Tobins Q Tobins q är en investeringsteori där marknadsvärdet för småhus i en kommun divideras med produktionskostnaden i samma område. Ett värde över ett visar att det lönar sig att bygga i kommunen, men en viss försiktighet krävs vid tolkning av denna siffra. Kommunen kan ha ett lågt Tobins q värde och det kan ändå vara lönsamt att bygga i kommunen eftersom värdet är ett genomsnitt över kommunen. Det kan finnas vissa platser i kommunen som är mycket attraktiva även om kommunen inte är det i övrigt. I Sverige ligger det genomsnittligga Tobins q värdet på 1,05 vilket betyder att det är lönsamt att bygga i Sverige. Resultat av urval 2 Efterfrågan på olika bostäder inom kommunerna är grundläggande för om exploatering är lämpligt. Om det inte finns efterfrågan kan inte exploateringen löna sig. Tillgång på mark är nästa kriterium som måste vara uppfyllt. Finns det ingen mark i lämpliga områden och till ekonomiskt försvarbara priser blir exploatering omöjlig. Kommuner där markpriset är mycket högt och bristen på tillgänglig mark är stor sorteras därför bort. Kommuninvånarnas ekonomiska situation spelar störst roll för vilken typ av bostäder som bör väljas. Kommunens attraktivitet påverkar viljan att bosätta sig i kommunen och därmed trycket på nya bostäder. Bostadskarriären inom kommunen används för att avgöra om det finns underskott eller överskott av olika bostadstyper. Tobins Q har inte använts i den första delen av analysen. Metoden ger en alltför generell utrensning av hela kommuner där vissa typer av exploatering trots allt vore lönsam. Tobins q-värdet har använts som en kontroll i slutskedet av analysen då ett fåtal kommuner återstod. De kommuner som efter första bedömningen verkar lämpliga visas i tabell 2 nedan. (För mer utförlig tabell se bilaga 1.) De alternativ som markerats med rött har ansetts vara olämpliga och grön markering symboliserar lämpliga alternativ. Gult representerar mindre lämpligt. Samtliga av dessa kommuner har högt Tobins q vilket tyder på att exploatering troligen är lönsam. Tabell 2. Total bedömning av lämplig byggnation inom respektive kommun. Grönt anger att bostadstypen är lämplig inom respektive kommun, rött att det är olämpligt och gult är mindre lämpligt. 9

10 Bjuv Burlöv Eslöv Hässleholm Höganäs Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Svalöv Vellinge Åstorp Ängelholm Hyresrätt Bostadsrätt Friliggande villa Urval 3 Lönsamhet baserat på bostadstyp Hyresrätter Byggnation av hyresrätter sker idag främst genom kommunala bostadsbolag. På senare tid har mängden bostadsrätter som byggs i kommunens regi ökat med 54 % och anledningen är att de skall kunna finansiera byggnationen av hyresrätter. Enligt Hans Lind, professor i byggoch fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, är vinsten för exploatören större vid byggnation av bostadsrätter än av hyresrätter. Hyrorna blir höga för nybyggda hyresrätter, vilket ger en lägre efterfrågan. Detta bidrar till att risken i projektet ökar. En av orsakerna till att det är dyrt att bo i hyreslägenhet är att dessa missgynnas skattemässigt. Räntor för lån till bostadsrätter är avdragsgilla vilket inte är möjligt vid hyresbostad 1. En undersökning av Newsec på uppdrag av hyresgästföreningen visar att det är mellan 20 och 36 procent dyrare att bo i en hyresrätt jämfört med bostadsrätt eller villa 2. Antalet aktörer som är intresserade av att köpa och förvalta en hyresrättsfastighet är dessutom starkt begränsat. Målet för en exploatör är att maximera vinsten. Lönsamheten i ett hyresrättsprojekt kan starkt ifrågasättas. Med anledning av detta är byggnation av hyresrätter inte längre ett aktuellt alternativ. Alternativ för bostadsrätt eller villor De kombinationer av ägandetyp och kommun som tidigare har markerats med gult och rött i tabell 1 och tabell 2 har sorterats bort då de inte är det mest lönsamma alternativen. Efter 1 Metro, 2008 Nu byggs flest bostadsrätter 2 Norrländska socialdemokraten, Nu byggs bostadsrätter för att kunna bygga hyresrätter. 10

11 denna genomgång och sållning återstår fyra kommuner som är aktuella för bostadsrättsbyggnation: Höganäs, Kristianstad, Kävlinge och Ängelholm. Av dessa lämpar sig alla utom Kristianstad även för villabebyggelse. För att avgöra vilken av dessa kommuner som är bäst lämpad och vilken bostadstyp som ger högst lönsamhet görs en mer grundlig undersökning av för- och nackdelar inom respektive kommun. Höganäs Fördelar med att bygga bostadsrätter i Höganäs är att det finns en stor andel av befolkningen som är sextio år och äldre. Enligt tidigare antaganden om bostadskarriär bör intresset för bostadsrätter hos denna kapitalstarka grupp finnas. En stor utflyttning av ungdomar sker men en tendens kan urskiljas att inflyttning sker igen vid åldern år. Medelinkomsten i kommunen är hög samt att kommunalskatten och arbetslösheten är låg i kommunen. Det finns gott om natursköna områden, till exempel vid kusten. Kommunen är positivt inställd till nybyggnation av bostadsrätter. Tobins q, som ligger på 1,38, talar för att det är en god investering att bygga småhus. Nackdelarna med Höganäs är att pendlingsmöjligheterna är mindre goda. Busstrafik finns men tågstation, som finns i många andra mindre orter i Skåne, saknas. Markpriset är relativt högt och ett flertal exploatörer har redan verksamhet i området. Framförallt är västra sidan av kommunen attraktiv för byggnation. Troligen är Tobins q inte helt tillförlitligt för olika områden inom kommunen då stora skillnader finns mellan östra och västra kusten. Som tidigare nämnts är de generella förutsättningarna goda för byggnation av bostäder som kräver insats av kapital. Kommunen har som mål att förtäta Höganäs tätort och att öka befolkningen. Lämplig mark för ny bebyggelse i form av villor och bostadsrätter finns detaljplanelagd i orten Lerberget (2600 invånare), som ligger strax söder om Höganäs tätort, se figur 1 nedan. Enligt denna är det tillåtet att i en första etapp bygga 39 friliggande villor och bostadsrätter i en till två våningar. En föryngring av befolkningen är önskvärd och tillgång till skola och service är god. 11

12 Figur 1. Lämpligt område för exploatering, Lerberget, i Höganäs kommun. Kristianstad Kristianstad har ett långt attraktivt kustband. Det finns en högskola inom kommunen som lockar många inom pendlingsavstånd. Det medverkar till en positiv nettoinpendling i kommunen. En stor andel av befolkningen är studenter och dessa är generellt inte kapitalstarka. Kommunen har en högre arbetslöshet och högre kommunalskatt än genomsnittet i Skåne län. Kristianstad är till ytan en stor kommun, med Kristianstad och Åhus som de större tätorterna. Det finns centrala områden i Kristianstad som kan lämpa sig för exploatering. PEAB och AKB håller på att bygga lägenheter i dessa områden och de områden som är aktuella att bebygga i nästa steg ligger längre från centrum, se figur 2. Marktillgång är god och det finns flera planlagda områden som väntar på en exploatör, men flera tidigare projekt har inte blivit av då exploatörer har dragit sig ur. Problemet har varit att efterfrågan först visat sig vara god men sedan försvunnit under tiden för detaljplaneläggandet. Historien i kommunen visar att det är viktigt att göra en grundlig undersökning av efterfrågan vid en eventuell exploatering. 12

13 Figur 2. Lämpligt område för exploatering i Kristianstad kommun. Kävlinge Kävlinge är en av Skånes kommuner som bygger mest just nu. Kommunen attraherar många barnfamiljer som vill bo på mindre orter men som vill ha nära till större städer. Närheten till Malmö, Lund och Helsingborg tillsammans med kommunens goda kommunikationer är bidragande orsaker till att nettopendlingen ut ur kommunen är den högsta bland alla undersökta kommuner. Kävlinges kommun har hög medelinkomst, en av Skånes lägsta kommunalskatter och låg arbetslöshet. Tobins q inom kommunen ligger på 1,26 vilket ger möjlighet till lönsam exploatering för småhus inom kommunen. Kommunen är positiv till nybyggnation. Det som talar emot att exploatera i Kävlinge kommun är det höga markpriset. De områden som ligger nära kusten är mest attraktiva och där är marken dyrast. I Kävlinge är efterfrågan på villor stor och befolkningen växer stadigt. Det säljs cirka 200 villatomter per år. Det innebär att konkurrensen blir större men samtidigt tyder det på en konstant efterfrågan. Lämpligt område för byggnation är södra Hofterup som i översiktsplanen inom Kävlinge kommun är angett för bostadsbebyggelse. Här planeras 32 villor och 15 atriumhus. Området visas i figur 3 nedan. Efterfrågan på bostadsrätter i kommunen är något mindre än för villor. Kommunens ambition är att bygga nya flerfamiljshus och önskan är att ny bebyggelse ska smälta in i den befintliga miljön. Ett högt markpris gör att lönsamheten för byggnation av bostadsrätter torde vara hög eftersom många bostäder på liten yta gör att markpriset fördelas på ett större antal bostäder. Bostadsrätter kan enligt översiktsplanen byggas öster om Löddeköpinge, se figur 4 nedan. 13

14 Figur 3. Lämpligt område för exploatering, Hofterup, i Kävlinge kommun. Kävlinge kommun. Figur 4. Lämpligt område för exploatering, Löddeköpinge, i Ängelholm Det som talar för en exploatering i Ängelholm är goda kommunikationer, hög inkomst och låg skatt. Dessutom visar Tobins q på att exploatering av småhus kan löna sig. Det är en vacker stad med stora grönområden och närhet till havet, vilket ger en hög boendekvalitet. Nackdelen är att det är svårt att hitta ledig mark nära centrum, där bostadsrätter efterfrågas. Ängelholms centrum kan inte utvidgas åt väster eftersom naturområdet är klassat som riksintresse. Området hade annars varit ett mycket attraktivt läge. Tillgänglig mark finns längre från centrum, men där är det inte aktuellt att bygga bostadsrätter. Kommunen säljer inte planlagd mark till exploatörer vilket gör att dessa är hänvisade till råmark. Genom att be kommunen om att få marken planlagd finns det en möjlighet att få byggrätt. Det är en stor risk för exploatören och projektet då processen kan vara långdragen. Försäljningspriset till privatpersoner är lågt vilket gör att det som exploatör är svårt att konkurrera. Kommunen är positivt inställd till byggnation av villor då de ser en trend i att barnfamiljer vill flytta till kommunen. Områden, söder om Ängelholms tätort, som kommer att detaljplaneläggas är redan uppköpt av andra exploatörer eller av kommunen. Resultat av urval 3 I urvalsprocessen har konstaterats att bristen av centralt belägen mark i Ängelholm gör att bostadsrätter är mindre lämpliga att bygga. Möjligheten för privatpersoner att köpa billig tomtmark från kommunen gör att Ängelholm är ett sämre alternativ för exploatering av villor. Vidare är Kristianstad en något mer riskfylld kommun då tidigare nyexploateringar inte blivit av. Även om kommunen idag efterfrågar bostadsrätter har kommunen historiskt sett haft en dålig efterfrågan på bostadsrätter. Kristianstad är ett osäkert alternativ för exploatering. Områden i de resterande kommunerna, Höganäs och Kävlinge, är aktuella för lönsamhetskalkyl. Lönsamhetskalkyl Tomtpriserna för Kävlinge skiljer sig åt mellan kommunens orter. Längre västerut är tomtpriserna högre än i den östra delen av kommunen. Det tänkta området för 14

15 villabebyggelse ligger i Hofterup och där bör priserna ligga på ca 1800 kronor/kvm. I Löddeköpinge är priset 900 kronor/kvm. I Höganäs ligger tomtpriserna mellan 300 och 800 kronor/kvm. Även här finns skillnader inom kommunen och priset är högre längs västra kusten. Det valda området i Höganäs, Lerberget, ligger på västra sidan och priset bör därmed ligga på ca 700 kronor/kvm enligt Ljungqvists ortprisanalys. Kalkylen presenteras i tabell 3 nedan. 15

16 Tabell 3. Redovisning av kostnader och intäkter i kronor vid exploatering i Höganäs och Kävlinge kommuner. Lönsamhetskalkyl Markpris per bostadsenhe t Byggkostnad per bostadsenhet Total produktionskostnad per bostadsenhet Förväntat försäljningspris Beräkna d vinst Höganäs Bostadsrätt Enskild villa Kävlinge Bostadsrätt Enskild villa Villabebyggelse Vidare beräkningar kommer att göras på en ca 700 kvm stor tomt, med en villa på 110 kvm. Byggnadskostnaden uppgår till kronor/kvm. I Lerberget, Höganäs, kostar en tomt som ovan ca kronor. Produktionskostnaden beräknas bli kronor. Baserat på Ljungqvists ortprisanalys uppgår försäljningspriset i området till kronor. Vinsten per hus blir då kronor. I Hofterup, Kävlinge, kostar motsvarande tomt kronor. Produktionskostnaden beräknas till kronor. Ljungqvists ortprisanalys ger ett förväntat försäljningspris på kronor. Resultatet är en förlust på kronor per hus i Hofterup (se tabell 3, ovan). För att exploatören skall få projektet att gå med vinst skall byggnation av villor ske i Lerberget, Höganäs kommun. Bostadsrätter Byggkostnaden för bostadsrätter ligger på kronor/kvm. Detta medför att en lägenhet med 3 rum och kök på ca 80 kvm kommer att kosta kronor att bygga. Utöver detta tillkommer pris för tomtmark. Eftersom detaljplanen specificerar att byggnation av bostäder får göras i högst två våningar görs följande beräkningar på ett flerbostadshus med två våningar. Åtta lägenheter ryms på en tomt med en yta på ca 1000 kvm. I Lerberget, Höganäs kommun, ligger tomtpriset på 700 kronor/kvm vilket medför att priset för marken per lägenhet blir ca kr. Produktionskostnaden per lägenhet beräknas bli kronor. En sådan lägenhet kan i detta område säljas för ungefär kronor. Vinsten blir således per lägenhet (se tabell 3, ovan). Planen över Löddeköpinge anger att flerfamiljshus med 3-4 våningar skall byggas. Med fyra lägenheter per våning kostar marken per lägenhet. Produktionskostnaden blir kronor. Försäljningspriset ligger här runt Vinsten uteblir och istället går projektet med en förlust på kronor per lägenhet. Ur ekonomisk synpunkt är det inte aktuellt att bygga bostadsrätter i Löddeköpinge, Kävlinge kommun, då projektet går med förlust. 16

17 Resultat Det är enligt detaljplanen tillåtet att bygga 39 bostadsenheter i Lerberget. Det är inte orimligt att bygga detta antal bostäder i ett samhälle av Lerbergets storlek. Antalet bostäder som byggs måste anpassas efter den efterfrågan som finns i området och som tillåts av detaljplanen. Om ett alltför stort antal bostäder byggs sjunker försäljningspriset och exploatörens vinst minskar. Produktionskostnaden minskar till viss del med antalet bostäder som byggs. Det är därför positivt att kunna bygga fler enheter. Den totala vinsten blir vid byggnation av 39 villor Vid byggnation av 39 bostadsrätter blir vinsten Dessutom är det möjligt att området endast säljs i ett stycke, vilket innebär att även om bostadsrätterna inte upptar hela ytan måste ersättning erläggas för hela området. Markpriset för bostadsrätter blir då högre än i beräkningarna ovan, vilket minskar vinsten. Rekommendation Enligt ovanstående beräkningar blir vinsten störst om villor byggs i Lerberget, Höganäs kommun. Området i Lerberget är detaljplanelagt för blandad bebyggelse med en till två våningar. Att området omfattas av en gällande detaljplan minskar risken i projektet. Det är säkerställt att få bygga denna typ av bostäder om möjlighet ges att köpa mark i området. En fördel med området i Lerberget är att det redan är planlagt och exploateringsarbetet fram till byggstart kommer gå snabbt. Eftersom både villor och bostadsrätter får byggas i området hade ett alternativ varit att bygga både bostadsrätter och villor blandat. Genom detta förfarande kan riskerna minskas eftersom de sprids på en större marknad för efterfrågan. Vinsten som görs är dock betydligt större, drygt , om enbart villor byggs. Stabil efterfrågan finns och eftersom antalet bostäder är relativt lågt är riskerna små. Barnfamiljer, som är målgruppen i Höganäs kommun, står för en stor del av villaköpen. Kommunen har en vision att föryngra befolkningen i Lerberget. Genom att bygga både villor och bostadsrätter hade möjligheter skapats för bostadskarriär och även en föryngring inom området. Exploatörens mål är dock att maximera vinsten. Bättre lönsamhet för bostadsrätter hade kunnat nås om antalet bostadsenheter som fick byggas varit högre. I senare etapper kan det bli aktuellt att bygga bostadsrätter eftersom det då finns möjligheter för exploatören att påverka exploateringsgraden i området under detaljplaneprocessen. Det kan därför vara positivt för Babels AB att vara aktiv i området i ett tidigt skede. Tobins q i Höganäs kommun är 1,38. Generellt sett talar detta för att det är lönsamt att exploatera i Höganäs kommun när det gäller småhus. Skillnaderna är stora inom kommunen men det ger ändå en indikation på lönsamheten. 17

18 SWOT-analys En swot-analys har genomförts av området Lerberget i Höganäs kommun. Denna metod bygger på att en sammanställning görs av alla styrkor och svagheter hos ett företag och alla möjligheter och hot som finns mot en investering. Målet är att minska svagheter och ta vara på de möjligheter som finns. I swot-analysen av Lerberget i Höganäs kommun, se figur 5 nedan, kan Lerbergets möjligheter och svagheter ses samt vilka styrkor och svagheter Babels AB har i området. För att analysen skall leda till ett gynnsamt resultat skall möjligheter och styrkor ta ut svagheter och hot. Babels AB får använda sig av sina styrkor för att minimera hoten som finns i Lerberget. Det finns dock ingen direkt koppling mellan Babels AB s svagheter och alla möjligheterna i Lerberget men kommunen vill föryngra området och kan därmed vara villiga att hjälpa Babels AB med marknadsföringen. SWOT-analys av Lerberget i Höganäs kommun Styrkor Babels AB har möjlighet att välja antalet villor som skall byggas (i den mån det stämmer överens med detaljplanen). Kan anpassa typ av bebyggelse efter vilken efterfrågan och markpris som finns. Möjligheter Hög medelinkomst ( ) Låg skatt (30,12%) Låg arbetslöshet (3,6 %) Bra Tobins Q (1,38 ) - småhus Detaljplanelagt område ökar säkerheten i projektet. Finns ett intresse att bosätta sig i västra delen av kommunen. Kommunen vill föryngra befolkningen i Lerberget. Figur 5. Swot-analys av Lerbet i Höganäs kommun. Svagheter Konkurrens från andra byggföretag krävs bra marknadsföring från Babels AB för att kunna sälja sina nybyggnationer. Hot Sämre kommunikation (ingen tågstation) Negativ nettopendling Högt markpris Ingen högre utbildning Inom närområdet byggs det redan bostadsrätter och villor. Detaljplanen begränsar antalet villor som får byggas samt hur höga husen får vara. Slutsats Resonemanget ovan ger att det område som lämpar sig bäst för exploatering är Lerberget i Höganäs kommun. Vinsten maximeras vid byggnation av villor. 18

19 Felkällor Försäljningspriser är baserade på uppgifter från hemnet och från Ljungquists ortsprisanalys. Markpriser har antagits utifrån information hämtad från hemmnet och rapporter del 1. I vissa fall har antalet jämförbara objekt varit undermåligt och värdena är inte statistiskt säkerställda. Andra uppgifter är genomsnittspriser för hela kommuner och då ett flertal kommuner har tillgång till kustnära områden kan dessa vara missvisande för olika områden inom kommunen. Mark som ligger nära havet, och där bostäderna får havsutsikt, skiljer sig prismässigt från övriga delar då attraktiviteten där är större. Priserna i dessa områden är väsentligt mycket högre eftersom efterfrågan är stor. Vid lönsamhetskalkylen har endast markpriset, produktionskostnaden och försäljningspriset tagits i beaktande. Utöver detta tillkommer kostnader för planläggning och infrastruktur i området. Kostnaderna kommer därför att vara något högre. Byggnationspriset för bostadsrätter är ett genomsnitt för riket i sin helhet, borträknat storstadsregionerna, men utförandemässigt är variationerna stora bland utförandet och standarden på bostadsrätten. Kostnaderna kan därför avvika. Resultatet av den ekonomiska analysen innebär att enbart ett av de två områden som anses som mest lämpade för exploatering skulle ge vinst vid exploatering. Resultatet tyder på att något i urvalsprocessen inte fungerar då det måste finnas flera områden i Skånes kommuner där exploatering skulle vara en lönsam affär. 19

20 Källförteckning Prisuppskattningar Statistiska Centralbyrån Ljungquist ortprisanalys Kartor Övrigt Norrländska socialdemokraten, 2008 Nu byggs bostadsrätter för att kunna bygga hyresrätter. Metro, 2008 Nu byggs flest bostadsrätter Kommunanalys del 1 Kommunernas hemsidor Bilder Smålandsvillan 20

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02 Kommunanalys Del 2 Höganäs Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte och bakgrund... 3 Metod... 3 Analys av kommunval...

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Henrik Jörgensen Fredrik Johansson Martina Larsson Erik Löfgren Emma Ramde 10/28/2008

Henrik Jörgensen Fredrik Johansson Martina Larsson Erik Löfgren Emma Ramde 10/28/2008 Konsultrapport Grupp 4 Henrik Jörgensen Fredrik Johansson Martina Larsson Erik Löfgren Emma Ramde 10/28/2008 Lämplig lokalisering för nybyggnation i elva skånska kommuner. Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Konsultrapport. - Rekommendationer för exploatering i Skåne. Grupp 6 Patrik Andersson Ulrika Bengtsson Patrik Carlsson Nina Johansson

Konsultrapport. - Rekommendationer för exploatering i Skåne. Grupp 6 Patrik Andersson Ulrika Bengtsson Patrik Carlsson Nina Johansson Konsultrapport - Rekommendationer för exploatering i Skåne Grupp 6 Patrik Andersson Ulrika Bengtsson Patrik Carlsson Nina Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Uppdraget...

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Exploateringsmöjligheter i Ängelholms kommun

Exploateringsmöjligheter i Ängelholms kommun VFT045 Fastighetsekonomi - Lunds Tekniska Högskola Exploateringsmöjligheter i Ängelholms kommun Lund 2008-10-03 Grupp 9: Viktor Bjelvenfeldt Richard Edenhofer Klang Maria Karlsson Cornelia Lindberg Hans

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad 1.1 Marknadsförutsättningar för kommersiella lokaler i Väsby Sjöstad Nedan sammanställs hur olika typer av lokalslag i området Väsby Sjöstads klassificeras

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Affären Gårdsten en uppdatering

Affären Gårdsten en uppdatering Affären Gårdsten en uppdatering Hans Lind Professor i fastighetsekonomi Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm Mars 2014 TRITA-FOB-Rapport 2014:1 2 1.

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24

BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 BOSTADSBYGGRÄTTER HUDDINGE HÖGMORA 2:24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Läge 4 Infrastruktur och Kommunikationer 5 Fastigheten 6 Flygfoto 7 Byggrätter 8-9 Fakta Huddinge Kommun 10-11 Kontakt 12 BILAGOR

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström

Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström Kommunens olika geografiska områdens förutsättningar Av: Frida Lindahl Åkerström och David Sundström Uppdragsbeskrivning; - En beskrivning och analys av kommunens olika geografiska områdens förutsättningar

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsverksamheten

Riktlinjer för exploateringsverksamheten Riktlinjer för exploateringsverksamheten KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Ansvar... 3 Klassificering... 3 Markanskaffning... 4 Förkalkyl... 4 Tomtpris... 5 Budget...

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter

Skattejämförelse småhus och bostadsrätter Skattejämförelse småhus och bostadsrätter En jämförelse av skatter och avgifter vid köp, under boendetiden och vid försäljning av småhus/äganderätter och lägenheter/bostadsrätter i Sverige Villaägarnas

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys 20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 3 Färre bostäder

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga

Vårträff för arbetsmarknadsansvariga Vårträff för arbetsmarknadsansvariga i Skåne 13-14 maj 2014 Vivi Jacobson-Libietis SKL vivi.libietis@skl.se 08-452 78 20 Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 NYSTART Syftet med databasen är att erbjuda

Läs mer

VILLATOMTER. Lediga villatomter MER INFORMATION

VILLATOMTER. Lediga villatomter MER INFORMATION BYGGA & BO VILLATOMTER Lediga villatomter Källesjö Nybrostrand Köpingebro Sövestad Glemmingebro Löderup Efterfrågan på tomter är stor i Ystads kommun. Att underlätta och skapa möjligheter för bostadsbyggande

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

BOSTADSPRODUKTIONSPROGRAM FÖR FÖGLÖ KOMMUN

BOSTADSPRODUKTIONSPROGRAM FÖR FÖGLÖ KOMMUN 1 BOSTADSPRODUKTIONSPROGRAM FÖR FÖGLÖ KOMMUN ÅREN 2012-2016 Godkänd: kommunfullmäktige 15 december 2011 80. 2 I. MATEMATISK BERÄKNING AV BOSTADSPRODUKTIONSBEHOVET I FÖGLÖ UNDER PERIODEN 2010-2014. Bosatt

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Så här vill vi bo. En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt. Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure

Så här vill vi bo. En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt. Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure Så här vill vi bo En sammanställning av Landskrona stads undersökning om önskemålen för en framtida tomt Eivor Johansson, Pia Strand, Angelica Kure 2(7) I en fristående villa och gärna bygga i egen regi.

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Riktlinjer Markanvisning och exploatering

Riktlinjer Markanvisning och exploatering Riktlinjer Markanvisning och exploatering Enköpings kommun Bakgrund och syfte Enköping växer och utvecklas med nya områden för bostäder, handel och företagande. Målet är att växa till 50 000 invånare år

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Markvärden och infrastrukturutbyggnad

Markvärden och infrastrukturutbyggnad 1 (7) Avdelningen för ekonomi och styrning Sektionen för ekonomisk analys Peter Sjöquist 2015-06-03 Markvärden och infrastrukturutbyggnad Regeringen har utfärdat direktiv till förhandlingspersoner som

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer