Ersättningsnivåer för ensamkommande barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättningsnivåer för ensamkommande barn"

Transkript

1

2

3 Arbetsmarknadsenheten Magnus Åkesson Datum: D.nr: kommunstyrelsen Ersättningsnivåer för ensamkommande barn Bakgrund I samband med att kommunstyrelsen tog över ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn togs beslut om riktlinjer för ersättningsnivåerna samt hur utbetalningarna skall ske vid kommunstyrelsen Dnr För att lyckas ännu bättre med integrationsarbetet och att ersättningssystemet mer liknar det system som finns för övrigt i samhället när det gäller ersättningar togs nytt beslut i kommunstyrelsen Sammanfattning och konsekvensbeskrivning Tidigare har en kommunal ersättning betalats ut på 3500 kronor per månad om man är 18 år och flyttat ut i eget boende. Det beloppet har betalats ut även om barnet inte gått till skolan eller inte släppt in boendestödet i lägenheten. Beslut togs om att ersättning regleras nedåt med 175 kr per frånvarande dag från skolan. Samt minskad ersättning om 200 kronor per gång man vägrar boendestöd. Vid eget boende har man hyra och el betalt av kommunen När man bor på HVB i stationshuset där mat ingår är ersättningen 1850 kronor, då 1650 kr dras av i matkostnader. Utöver detta så har individen studiemedel på 1050 kronor per månad samt eventuellt ett extra bidrag på 855 kronor nio månader per år. För de 1050 kronorna sker avdrag på ersättningen om eleven inte sköter skolnärvaron och skolan rapporterar detta till CSN. Vid eventuell sjukdom skall alltid skolan meddelas av den enskilde om ersättning skall utgå. Dock max en vecka innan sjukintyg krävs. Socialbidragsnorm är idag 3880 kronor för en ensamstående och då betalas hyra och el av kommunen. Dessutom kan man få beviljat medel för mediciner, glasögon etc. om man ansöker om det. Om man räknar samman ersättningarna för ensamkommande flyktingbarn så har man en ersättning om 5405 kronor totalt vid boende i egen lägenhet och 3755 om man bor på HVB i stationshuset. Det ligger en bit över socialbidragsnormen och pengarna skall räcka till, även för tillfälliga utgiftsposter, såsom mediciner och andra tillfälliga kostnadstoppar. Om en deltagare på grund av misskötsamhet inte anser att den klarar sig på den ersättning som utgår skall personen själv ta kontakt med socialtjänsten för att få rätten till försörjningsstöd prövad. Vid utflyttning i eget boende får man ett bidrag om 5000 kronor för att anskaffa möbler, husgeråd mm. Endast sängkläder följer med från HVB-hemmet. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Viksgärdet (0) S ED Telefax Org.nr +46 (0) Internet:

4 Arbetsmarknadsenheten Magnus Åkesson Datum: D.nr: Eget boende i ovanstående text betyder att man bor i lägenhet genom HVB hemmet. Det är kommunen som hyr lägenheten men lägenheten betraktas som en förlängning av HVB hemmet. Det har varit en diskussion om nivån i kommunens ersättning där en del menar att den är för generöst tilltagen. Om man ligger kvar på nuvarande nivå finns möjlighet att spara lite pengar för att bekosta mer saker vid utflyttning samt att finansiera eventuellt körkort mm. Om man istället väljer en lägre ersättningsnivå riskerar man att det kommer att sökas om medel för olika specifika saker på kommunens individ och familjeomsorg, vilket kan komma att ta mycket administrationstid. En något högre summa möjliggör sparande och förhoppningsvis färre besök på IFO. Det är viktigt att man lär sig att spara för framtida inköp. Det långa sommarlovet är inte gynnsamt för de ensamkommande barnen. De behöver lära sig det svenska språket samt få kunskap om det svenska samhället även under denna period. Med bakgrund av detta anordnas en sommarskola under 6 veckor av sommarlovet för de barn som inte lyckats få något sommarjobb. De individer som bedöms mogna får som komplement till sommarskolan erbjudande om praktikplats inom kommunen. Dessa praktikplatser är ett frivilligt initiativ av framförallt näringslivet i närområdet och varierar i sin omfattning. Då det inte utgår något studiemedel från CSN under denna period ersätts individerna med 100 kronor per närvarodag. Det innebär att man har ungefär samma ekonomiska förutsättningar under hela året. Finansiering De ersättningar som betalas ut finansieras genom de ersättningar kommunen erhåller genom överenskommelser med Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande barn. Genomförande: Utbetalning görs via flyktingsamordnaren som räknar ut vad vederbörande skall ha i ersättning. Utbetalningsdag är densamma som löneutbetalningsdagen i kommunen, alltså 27:e i varje månad. Ett eventuellt avdrag från kommunersättningen görs retroaktivt baserat på hur väl individen skött sina åtaganden den gångna månaden. Flyktingsamordnaren är också den som rekvirerar och återsöker medel för verksamheten. Information angående ekonomi till barnen görs också genom flyktingsamordnarens försorg. Uppföljning: Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Viksgärdet (0) S ED Telefax Org.nr +46 (0) Internet:

5 Arbetsmarknadsenheten Magnus Åkesson Datum: D.nr: Uppföljning skall göras löpande både vad gäller ekonomi och individernas förmåga att hantera sin ekonomi. Kommunala ersättningar Putersättning för boende på HVB hem där mat ingår kronor per månad Putersättning i eget boende efter 18 år fyllda kronor per månad (Under förutsättning att man deltar fullt i skolarbetet och tar emot boendestöd) annars anpassas ersättningen enl. skrivning under sammanfattning och konsekvenser. Utrustningsbidrag vid utflyttning i egen lägenhet Ersättning vid deltagande i sommarskola/praktik kronor engångsbelopp 100 kronor per närvarodag Om individen har en annan inkomstkälla än kommunersättningen och CSN ersättningen tillsammans med inkomstkällan överstiger kr per månad dras kommunersättningen in. Det är en tillräckligt hög summa för att inte avskräcka från arbete och på samma gång tillräckligt låg för att en 100% tjänst inbringar betydligt mer än inkomst med bibehållen kommunersättning. Personer som bor i egen lägenhet förväntas själv ta alla kostnader för olika abonnemang såsom telefon, hemförsäkring, internet och tv-licens mm. Beslutsförslag Anta reviderade riktlinjer om kommunala ersättningsnivåer och rutiner för utbetalningar. I tjänsten Magnus Åkesson Arbetsmarknadschef Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Viksgärdet (0) S ED Telefax Org.nr +46 (0) Internet:

6 Stationen HVB Kommunstyrelsen Villkorslös kommunersättning motverkar integration Förutsättningar för en lyckad integration med ensamkommande barn En förutsättning för lyckad integration är att individen klarar av allt det den behöver kunna för att klara sig själv i Sverige. Det vill säga att individen förstår hur det svenska samhället är uppbyggt, hur individen bör agera i samhället för att klara sig själv ekonomiskt och socialt samt att man kan det svenska språket. Dessa punkter kan verksamheten påverka. Det finns även förutsättningar för integration som hela samhället bör arbeta med men denna skrivelse behandlar endast de punkter verksamheten kan påverka. För att lyckas med detta behöver individen lära sig en stor mängd faktiska kunskaper som exempelvis: hur sjukvården fungerar, hur demokrati fungerar, vad skatt är för något etc. Individen behöver även lära sig hur en individ bör agera i mötet med andra människor som exempelvis: personligt ansvar, att passa tider, respekt mot alla människor, val och konsekvenser. Allt som individen behöver kunna för att i framtiden bli en produktiv medborgare i det svenska samhället kan inte skrivas ner här men sammanfattningsvis kan jag konstatera att det handlar om en väldigt stor mängd kunskaper och färdigheter. Individen själv har mycket som den måste lära sig för att klara sig i dagens samhälle vilket även gäller svenskfödda individer. För att klara sig i dagens samhälle krävs det arbete och engagemang från individen och det är denna verksamhets uppgift att väcka engagemanget hos individen. Om verksamheten inte lyckas med att väcka engagemanget med hjälp av samtal behövs verktyg att påverka individen som i dagens läge saknas. Förutsättning & engagemang De ensamkommande flyktingbarnen kommer till Dals-Ed när de är mellan år gamla och tanken är att de ska vara helt självständiga individer senast vid 21 års ålder. Detta är en mycket stor utmaning både för individen och för verksamheten som har som ansvar att se till att individen klarar av detta. Även om individen i fråga tycker att arbetet med att lära sig allt denne behöver veta är ansträngande och krävande måste verksamheten göra sitt yttersta för att på alla sätt och vis lära individen detta. Detta sker i första hand genom att väcka engagemang och genom att få individen att fokusera på framtiden. Detta lyckas dock inte alltid.

7 Stationen HVB Varför? Att få ungdomar och unga vuxna att fokusera på framtiden är inte alltid en enkel uppgift. Unga människor tenderar att fokusera på det som händer inom den närmaste veckan eller månaden och har svårt att blicka flera år fram i tiden. Detta gäller även svenska ungdomar. Ensamkommande flyktingbarn kommer, i de allra flesta fall, från betydligt mindre välbärgade områden av världen än Sverige. Ett exempel : Bashvar är född i en by i Afghanistan som saknar rinnande vatten, el, internet och där hela byn delar på ett par mobiltelefoner. Bashvars sysselsättning sedan 10 års ålder har varit att valla får och han har endast gått ett år i skolan. En grupp män kommer och tänder eld på byn och fördriver Bashvars familj då de tillhör fel folkgrupp. Bashvar flyr till Sverige och anländer så småningom till Stationshuset. Han får för första gången i sitt liv tillgång till regelbundna måltider, skola, teknik och mer pengar än han någonsin haft tidigare. Bashvars ekonomiska situation har förbättras väldigt mycket sedan dennes tid i Afghanistan. (exemplet är fiktivt. Ingen individ på Stationshuset heter Bashvar) Att få ungdomar som har förbättrat sina levnadsförhållanden på detta vis att förstå att det krävs hårt arbete varje dag för att skapa sig ett bra liv kan vara svårt. I min mening på grund av att de redan har fått de avsevärt bättre men även för att denne individ är ung och tänker på nutiden snarare än framtiden. Att förstå att dennes ekonomiska situation kommer att försämras väldigt mycket om några år om denne inte engagerar sig kan vara problematiskt. I de flesta fall lyckas verksamheten trots detta få individerna att förstå vikten av att engagera sig i sin framtid. Målsättningen är att verksamheten skall lyckas med detta i samtliga fall samt att förbättra resultaten av de som idag räknas som lyckade fall. Det som behövs är omedelbara konsekvenser av eget agerande. Det räcker inte med hotet om framtida konsekvenser som individerna inte kan överblicka eller kanske inte ens tror på. Dagens ekonomiska situation Ensamkommande flyktingbarn har erhåller idag en kommunersättning varje månad vilken uppgår till 1800 kr per månad om man bor på Hvb hemmet och 3500 kr per månad vid eget boende. Denna ersättning betalas idag ut villkorslöst oavsett om ungdomarna går i skolan, överhuvudtaget accepterar boendestöd på överenskomna tider eller är frånvarande från Ed under längre perioder. Enda möjligheten att i dagsläget påverka den ekonomiska ersättningen är att avsluta insatsen. Att avsluta insatsen måste ses som ett misslyckande ur integrationsperspektiv

8 Stationen HVB och innebär i praktiken att ungdomarna får en mycket liten chans att klara sig på egen hand i Sverige. Ett mellansteg mellan full ersättning och avslutad insats behövs. Vidare bör det nämnas att denna ersättning i dagens läge är generös både i jämförelse med socialstyrelsens riktlinjer för ensamhushåll och i jämförelse med vilken ersättning som betalas ut till ensamkommande av kommunerna utanför Dalsland. Samhällets krav & ekonomisk ersättning I dagens svenska samhälle krävs det att individen gör någon form av motprestation för att förtjäna sitt uppehälle. Detta gäller framförallt i arbetslivet där det är viktigt att arbetstagaren kommer i tid till arbetet de dagar denne skall arbeta men motprestationer krävs även för att erhålla andra typer av ekonomisk ersättning. Exempelvis : arbetslöshets ersättning, försörjningsstöd, olika typer av aktivitetsbidrag. Ett annat problem med den villkorslösa ersättningen är om individen lyckas få ett arbete eller annan typ av inkomst. Om individen lyckas få ett sommarjobb där denne arbetar 100% tjänar individen på egen hand betydligt mer än vad den ekonomiska ersättningen från kommunen inbringar. Det är självfallet positivt när individen blir självförsörjande men att betala ut ekonomisk ersättning till en individ som redan förtjänar en ansenlig summa pengar är inte försvarbart. Detta då tanken med den ekonomiska ersättningen är att individen skall ha en god ekonomisk grund att stå på. Om individen själv har skapat en ekonomisk grund finns det således inget syfte med den ekonomiska ersättningen. Dals- Eds kommun har i dagsläget inte råkat ut för att någon individ inom verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har förtjänat särskilt mycket pengar under sommaren men våra grannkommuner tampas med detta problem och har i dagsläget inte kommit fram till någon lösning. Genom att villkorslöst betala ut ersättning till ungdomarna motverkar vi integration i det svenska samhället. Detta eftersom nästan samtliga delar av ekonomisk ersättning eller lön som finns att tillgå är villkorad. En villkorslös ersättning godkänner därför i praktiken ett beteende som inte överensstämmer med det övriga samhället. Verksamheten skall förbereda ungdomarna för ett framtida liv i Sverige och en villkorslös ersättning motverkar själva syftet med verksamheten eftersom att den ger en felaktig bild av hur samhället fungerar.

9 Stationen HVB Beslutsförslag 1. Villkora den ekonomiska ersättningen på följande vis. Individer med eget boende erhåller ekonomisk ersättning från kommunen baserat på närvaro vid aktuellt skolprogram. En månad beräknas innehålla 20 skoldagar vilket med nuvarande ersättning innebär att individen erhåller en ersättning om 175 kronor/dag som denne närvarar vid aktuellt skolprogram. Om personen vägrar ta emot boendestöd eller inte är hemma på avtalade tider minskas ersättningen med 200 kronor vid varje tillfälle. Om individen inte har skött sin skolgång eller vägrat boendestöd och är i behov av ekonomisk ersättning skall denne själv uppsöka socialkontoret för bedömning. Själva ersättningen och utredningskostnad återbetalas från verksamheten till IFO via internfakturering. 2. Om individen har en annan inkomstkälla än kommunersättningen och CSN ersättningen som överstiger kr per månad dras kommunersättningen in. Det är en tillräckligt hög summa för att inte avskräcka från arbete och på samma gång tillräckligt låg för att en 100% tjänst inbringar betydligt mer än inkomst med bibehållen kommunersättning. Föreståndare Stationen HVB

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad

Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad 2013-11-20 Rutin kring ekonomi för ensamkommande barn och ungdomar placerade av socialtjänsten i Göteborgs Stad Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet RAPPORT Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen. I den här rapporten är det samlat många av de juridiska och ekonomiska

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen Lärande och arbetsförvaltningen Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 2014 Antagna av LAN 2014- Lärande- och arbetsförvaltningen 2 (34)

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer

Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Riktlinjer Antagna av Kommunfullmäktige 163, 2014-08-27 E K O N O M I S K T B I S T Å N D Riktlinjer Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 2015-03-03 Innehållsförteckning ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 TVÅ LAGAR STYR PLACERINGAR AV BARN... 4 Socialtjänstlagen SoL (frivilligt bistånd)...

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Antaget av GFS styrelse 2014-09-04 Åsiktsdokumentet fastställs årligen av GFS styrelse och revideras på det sätt stadgan föreskriver. Inledning Dokumentets

Läs mer

Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige

Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige OR Frågor och svar om barnfattigdom i Sverige Varför arbetar vi mot barnfattigdom i Sverige? Enligt artikel 27 i Barnkonventionen har alla barn rätt till en skälig levnadsstandard. Rädda Barnen har velat

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 1 INLEDNING... 3 2 RIKTLINJERNAS OMFATTNING... 3 3 RÄTTEN TILL BISTÅND... 3 3.1 Allmänna

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Antagna av Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet

Läs mer