Entreprenadavtal 2011 FY 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenadavtal 2011 FY 5"

Transkript

1 1/7 Entreprenadavtal 2011 FY 5 1. Parter Avtalet gäller mellan Eslövs kommun, organisationsnummer , nedan kallad kommunen, och VoB Syd AB organisationsnummer , nedan kallad entreprenören. 2. Avtalstid Avtalstiden är från och med till och med Den ömsesidiga uppsägningstiden är tre månader. Sägs inte avtalet upp av någondera parten förlängs det med ett år i taget. 3. Avtalets omfattning Avtalet omfattar 12 platser för omsorg och boende for barn, från 14 år, utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn. Om behov uppstår, och om överenskommelse sker mellan kommunen och entreprenören, kan platsantalet utökas under avtalstiden. Kommunen skall även kunna placera nyanlända barn under tiden kommunen genomför utredning och behovsbedömning inför beslut om bistånd. 4. Verksamhetens innehåll Verksamheten skall grundas på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Entreprenörens verksamhet ska medverka och bidra till att den enskilde får en introduktion till svenska samhället, - inflytande och delaktighet i verksamhetens utformning. möjlighet att leva under trygga och individuellt anpassade former. utveckla sina personliga resurser och får stöd att leva ett självständigt liv. Innehållet i stödet skall utformas efter den enskildes förutsättningar och behov enligt av kommunen upprättad vårdplan. Entreprenören ska samverka och samarbeta med andra aktörer som är viktiga för entreprenörens verksamhet och den enskilde. Parterna i det här avtalet tar fram en gemensam verksamhetsplan för boendet senast under april månad Verksamhetsplanen skall göras enkelt uppföljningsbar. Den enskilde ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Innehållet i stödet ska utformas efter den enskildes förutsättningar och behov enligt upprättad vård-/genomförandeplan. Entreprenören skall tillgodose barnens rätt till delaktighet, barnens känslomässiga och sociala behov Entreprenören har ansvar för den dagliga omsorgen av barnen såsom att barnen får mat och kommer iväg till skolan eller praktik. Entreprenören förbinder sig att bedriva verksamhet i enlighet med intentioner och bestämmelser i Socialtjänstlagen (SoL) samt annan inom området relevant lagstiftning. 5. Huvudmannaskap Eslövs kommun, Barn och Familj, är huvudman för verksamhet som omfattas av avtalet. 6. Tillstånd från myndigheter Entreprenören skall vid avtalstecknandet ha erforderliga tillstånd. 7. Myndighetsutövning Utredning, behovsbedömning och beslut om bistånd är myndighetsutövning och utförs av Eslövs kommun, Barn och Familj, enligt gällande lagstiftning.

2 2/7 8. Lokal Boendets placering kommer vid avtalets start att vara Husaren, Kärråkra, Trollenäsvägen 2, Eslöv men kan under avtalsperioden flyttas till annan lämplig lokal. Kommunen står för hyreskostnaden inkl kostnaden för el, vatten, värme och normalt fastighetsunderhåll. Kommunen står också för inventarier i boendet. Behovsinventering sker i samråd med entreprenören. På boendet får bara barn som placerats av Eslövs kommun bo. 9. Skola Barnen får plats genom den kommunala skolan i Eslöv. 10. Föreståndare Fntreprenören ansvarar för att den som förestår verksamheten har kompetens att leda och styra verksamheten. Föreståndaren skall vara fysiskt placerad på boendet. Verksamheten skall ha en föreståndare med adekvat högskoleutbildning, erfarenhet av liknande verksamhet samt vitsordad personlig lämplighet. Föreståndaren ska vara väl förtrogen med aktuell lagstiftning. Föreståndaren skall ha befogenhet att svara för och lösa de frågeställningar och problem som uppstår i den dagliga driften och upprätthålla kontakten med kommunens företrädare inom myndighetsutövningen. Föreståndaren ansvarar för - att verksamheten har system för att säkra kvalitet. - att omsorgen för barnen planeras och förutsättningar ges för att kunna följa omsorgen av barnen (enligt vård-och genomförandeplanen). - att rutiner finns för att hantera synpunkter och klagomål inom verksamheten. - att alla inskrivna barn har en egen dokumentation. - att informera boendets personal i de frågor som rör verksamheten. 11. Övrig personal utbildning och kompetens Övrig personal skall ha den utbildning och erfarenhet samt personlig lämplighet som krävs för att utföra arbetet och för att uppfylla verksamhetens mål. Personalen skall ha sådan kompetens, erfarenhet, personlig lämplighet och inlevelseförmåga i ungdomarnas situation så att den kan tillgodose den enskildes behov av stöd, stimulans och omvårdnad. Personalen skall i tal och skrift behärska svenska språket. All personal skall ha en individuell utveckling/utbildningsplan samt ska all personal erbjudas extern handledning. 12. Personaltäthet Personal skall fmnas på boendet dygnet runt anpassat efter verksamhetens behov. Planerat bemanningsscherna skall redovisas till kommunen varje månad. 13. Kvalitetsrutiner Entreprenören skall ha dokumenterade rutiner enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 14. Dokumentation Entreprenören skall dokumentera enligt SOSFS 2003:20 och SOSFS 2009:04 "Hem för vård eller boende". Entreprenören ansvarar för att handlingar som rör den enskildes personliga förhållanden förvaras så att den som är obehörig inte får tillgång till dem. Entreprenören skall tillsc att samtliga dokumentation överlämnas till kommunen enligt gällande gallringsregler när en insats avslutas. Detta gäller också om ansvaret för verksamheten övergår till annan. Omvårdnaden av varje enskild boende ska dokumenteras kontinuerligt. För dokumentationen ansvarar den person som förestår verksamheten.

3 3/7 15. Introduktionsplan, generell och individuell, vid inflyttning Entreprenören skall svara för att information ges till den enskilde och dennes närstående angående förutsättningarna för verksamheten. Av denna information skall bland annat framgå: - namn på kontaktman inom verksamheten - ansvarig arbetsledare - vart den enskilde/närstående vänder sig vid klagomål. Entreprenören skall svara för att kontakter med närstående tas och att introduktion ges när ny person flyttar in. Entreprenören skall upprätta en generell och en individuell introduktionsplan. Den generella introduktionsplanen skall innehålla beskrivningar såsom geografisk introduktion, svenskundervisning, hur skolsystemet fungerar generellt och hur invandrare introduceras i skolsystemet och i det svenska samhället. I planen skall även finnas beskrivning av hur kommunens och landstingets service fungerar tex socialförvaltning, bibliotek, folktandvård, sjukvårdens olika nivåer m.m. Det ska också finnas beskrivningar om andra aktörer och verksamheter i Eslövs kommun. Den individuella delen av introduktionsplanen skall utgå från ankomst/introduktionssamtalet. Kontaktpersonens arbete med varje individ på boendet skall utgå från introduktionsplanen som är individuell för varje barn. Introduktionsplanen fastställs av kontaktpersonen och den boende efter att föreståndare, kontaktperson och individen haft ankomst/introduktionssamtal. Introduktionsplanen, som är en del av genomförandeplanen skrivs under av individ, kontaktperson, verksamhetschef, socialtjänstperson och gode man. Genomförandeplanen utvärderas regelbundet. I introduktionen är det viktigt att i ett tidigt skede klargöra för ungdomarna vad boendet kan hjälpa till med och vad boendet förväntar sig av ungdomarna. Den individuella introduktionsplanen skall vara upprättad inom 5 dagar efter att vårdplanen har överlämnats till entreprenören. 16. Genomförandeplan Genomförandeplanen skall upprättas med den enskilde/företrädare eller om den enskilde så önskar, annat biträde eller ombud. Planen skall utgå från kommunens vårdplan. Av planen skall framgå vad som ingår i insatsen, vilka mål som gäller, när och hur insatsen ska genomföras, hur den enskilde utövat inflytande över planeringen och vilka personer som deltagit i den, när planen är upprättad och när och hur den ska följas upp. Avvikelser från genomförandeplanen skall meddelas kommunen. Entreprenören skall anpassa och revidera planen efter begäran från kommunen och utifrån den enskildes ändrade behov. 17. Förändring av behov Entreprenören skall meddela den enskildes handläggare i kommunen om den enskildes behov förändras i sådan grad att genomförandeplanen behöver omprövas. Entreprenören skall omgående meddela kommunen om den enskilde tagits in på sjukhus, avflyttat på egen begäran, avvikit från boendet eller avlidit. 18. Hälso- och sjukvård Entreprenören skall vara uppmärksam på den enskildes hälsotillstånd och se till att denne erbjuds allmän hälsoundersökning samt vid behov läkarvård och tandvård. Kommunens socialtjänst ansvarar för hänvisning till 13UP vid behov. 19. Tvätt Entreprenören svara för att barnens personliga kläder tvättas regelbundet samt att mindre lagningar av kläder utförs. Barnen ska vara delaktiga med utgångspunkten i stödet mot ett självständigt liv.

4 4/7 20. Måltider Entreprenören svarar för att tillhandahålla fullvärdig kost allt efter den enskildes behov. Barnen ska vara delaktiga med utgångspunkten i stödet mot ett självständigt liv. 21. Lokalvård Entreprenören skall ansvara för att lokalerna i verksamheten är städade. 22. Utrustning, förbrukningsmaterial mm Entreprenören skall tillhandahålla och bekosta arbetsredskap och förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra uppdraget. 23. Ledsagare och tolk Entreprenören skall svara för att personal eller annan lämplig person vid behov följer med den enskilde till vårdinrättningar, myndigheter, fritidsaktiviteter etc. Entreprenören ombesörjer att auktoriserad tolk anlitas vid behov, 1 den mån kostnaden för detta inte ingår i myndighetsutövningen eller annat offentligt uppdrag, svarar entreprenören för kostnaden. 24. Samarbete med frivilliga organisationer Entreprenören skall eftersträva samarbete med frivilliga organisationer och studieförbund, för att tillgodose den enskildes sociala, kulturella och andliga behov. 25. Avbruten placering Kommunen har rätt att utan föregående uppsägning avbryta placeringen omedelbart om det föreligger allvarliga missförhållanden vid boendet och det finns en påtaglig risk att omsorgen inte kan genomföras eller vistelsen kan vara till skada för barnet. Betalningsansvaret upphör i detta fall dagen efter placeringens avbrytande. Kommunen kan också i samråd med entreprenören avbryta placeringen om omsorgen inte motsvarar barnets behov eller ger önskat resultat. Parterna ska i sådana fall särskilt komma överens om dag för betalningsansvarets upphörande. VoB äger rätt att avbryta placeringen (enl bestämmelser i Socialtjänstförordningen 3 kap och JO-uttalande, ämbetsberättelsen 2007/2008 s 274 (dnr ) som klargör att FIVB har skyldighet att omgående meddela socialtjänsten innan utskrivning) om den placerade vid upprepade tillfållen bryter mot fundamentala regler eller agerar på ett sätt som äventyrar omgivningens säkerhet, 26. Styrgrupp En styrgrupp med två (2) representanter från vardera parten har till uppgift att följa och styra parternas gemensamma uppdrag. Entreprenören skall vara tillgänglig för möten med kommunen. Parterna utser vardera en kontaktperson som anmäls till Kommunledningskontoret i Eslöv respektive VoB Syd. 27. Uppföljning - Insyn i verksamheten Entreprenören skall på eget initiativ informera kommunen om verksamheten. Kommunen har rätt till insyn för att kunna företa uppföljning av verksamheten. Insynen omfattar rätt att: - tillträda verksamhetslokaler - ta del av dokumentation som rör den enskilde - med beaktande av den enskildes integritet och medgivande ha rätt att göra intervjuer med denne och god man, ha rätt att ta del av annat material hos entreprenören som av beställaren bedöms vara relevant för uppföljning av verksamheten med beaktande av den enskildes integritet, såsom personallistor och tjänstgöringsscheman Entreprenören skall själv svara för kontroll av att verksamheten sköts enligt avtalet och rapportera brister och avvikelser från den avtalade kvalitu.

5 5/7 28. Incident- och störningsrapport Entreprenören skall omedelbart rapportera allvarliga fel och brister, olyckor eller olyckstillbud, som inträffar på boendet till kommunens kontaktperson. Om upptäckta störningar och brister inte rapporteras och ingen förbättring sker efter skriftlig erinran kan detta vara grund för hävning av avtalet. 29. Tystnadsplikt Entreprenören skall tillse att all personal inom verksamheten undertecknar en förbindelse om den tystnadsplikt som råder enligt Socialtjänstlagen 15 kap 1, angående uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt. Entreprenören skall även bevaka att denna tystnadsplikt efterlevs. 30. Arbetsgivaransvar Entreprenören ansvarar rör att ingen av de anställda eller ledning har dömts rör brott mot barn, våldsbrott, brott i yrkesutövning eller narkotikabrott under de senaste tre åren. Entreprenören skall vid avtalstecknandet ha kontrollerat ovanstående genom att begära uppgifter från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. Entreprenören skall försäkra sig om att personalen är nykter och drogfri. Entreprenören ansvarar för: att gällande lagar och författningar iakttas att anställa, avlöna och säga upp personal att skatter och sociala avgifter inlevereras att personalens arbetsmiljö och dess rehabilitering tillgodoses att introduktionsplan vid nyanställning finns att förebygga skador som kan drabba den enskilde, personal, närstående och utomstående. att enligt gällande regler begära uppgifter från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. 31. Avstängning Kommunen äger rätt att, efter skriftligt meddelande till entreprenören, ensidigt besluta att avstänga enskild personal på grund av upprepade åsidosättande av avtalet, gällande praxis eller dåligt bemötande av barnen. 32. Minimilön mm för arbetstagare De arbetstagare som är engagerade för utförande av uppdraget, skall minst erhålla minimilön och andra minivillkor på de områden som avses i 5 utstationeringslagen (SFS 1999:678), under förutsättning att sådan minimilön mm är tydligt definierad i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branchen. Av detta följer att entreprenören inte heller får anlita underentreprenörer e.d. som ger sina arbetstagare sämre villkor rör lön mm än det sagda. 33. Antidiskriminering Entreprenören skall i sin verksamhet i Sverige följa vid varje tillfälle i Sverige gällande antidiskrimineringslagstiftning. De rättsregler som avses är: artikel 141 EU-fördraget 16 kap. 9 brottsbalken diskrimineringslagen 2008:567 Kommunen anser att brott mot dessa lagar är väsentliga avtalsbrott och har rätt att häva avtalet om en domstol eller annan myndighet i en dom eller beslut konstaterar att entreprenören inte följt den vid varje tid gällande antidiskrimineringslagstiftning. 34. Ekonomisk ersättning För uppdraget utgår en fast garanterad ersättning per dag med kr. Tillkommande ersättning utöver 12 barn per dag är 1000 kr per barn/dag. Utöver ovanstående dagersättning utgår ersättning för faktisk belagd plats med 200 kr per dag och barn. Ersättningen ska täcka barnet normala och löpande behov och livsuppehälle att jämställas med riktlinjer från SKL:s riktlinjer om omkostnadsersättningar till familjehemsplacerade barn.

6 6/7 Ersättningarna är fasta under avtalstiden.. Ersättning per dag utgör hela den ersättning som entreprenören erhåller för drift och underhåll enligt detta avtal. Därutöver debiteras Eslövs Kommunledningskontor för eventuella tilläggstjänster efter överenskommelse mellan avtalsparterna. Det kan gälla särskilda kostnader som boendet har tex för utslussning och förberedelser för detta, särskilda pedagogiska insatser i boendet, särskilda resor, tillfälligt utökad bemanning, kostnader för teckenekonomisk metodik, särskilda tolkinsatser, samtalskontakter utöver BUP mm. Ersättning för belagd plats utgår från den dag som den enskilde skrivs in och upphör den dag den enskilde skrivs ut. Ersättning utgår månadsvis. Vid bortavaro från boendet under en längre sammanhängande period, utgår ersättning för belagd plats under de 30 första dagarna och därefter ersättning för ej belagd plats. Eslövs kommun lämnar ingen volymgaranti på antal nyttjade eller ej nyttjade platser. 35. Fakturering Fakturan skall vara utformad och uppställd enligt gällande lagstiftning samt innehålla beställnings- id/ referens. Fakturan skall sändas till kommunens fakturaadress. Debitering av utförda tjänster sker månadsvis i efterskott. Av fakturan skall framgå tydliga referenser såsom barnets namn och personnummer, antal dagar under månaden som barnet varit placerat hos entreprenören. Faktura märkt med kommunens unika idnummer under Er referens skickas till: Eslövs kommun, Box 82, Eslöv. 36. Betalningsvillkor Betalning sker i SEK. Betalning trettio (30) dagar netto efter ankomrnen korrekt samt korrekt adresserad faktura och godkänt utförande. 37. Administrativa avgifter Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte. 38. Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta utgår enligt Räntelagen (1975:635) Försäkringar Entreprenören skall teckna och under avtalsperioden vidmakthålla kombinerad företagsförsäkring med bland annat ansvarsförsäkring med minst 5 miljoner per skada i försäkringsbelopp. För att styrka att ovannämnda försäkringar tecknats skall entreprenören tillställa kommunen kopia på försäkringsbrev vid undertecknande av avtal och därefter på anmodan. Om försäkringen upphör har entreprenören skyldighet att skriftligen meddela kommunen. 40. Skadeståndsskyldighet Entreprenören svarar i förhållande till kommunen för skadestånd, som kommunen p g a vållande hos entreprenören eller personal som denne svarar för, kan komma att förpliktas utges till tredje man. 41. Underentreprenörer Entreprenören får inte anlita annan för att fullgöra del av uppdraget utan kommunens skriftliga medgivande.

7 7/7 42. Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte överlåtas på annan. 43. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till avtal kan endast göras genom en skriftlig handling underteeknad av behörig företrädare för kornimmen och entreprenören. 44. Handlingars inbördes ordning Avtalshandlingar gäller sinsemellan i följande ordning: - skriftliga ändringar och tillägg tillavtal - avtal inkl eventuella bilagor 45. Hävning Kommunen och entreprenören får häva ingånget avtal om motparten inte fullgör sina åtaganden och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. Kommunen har rätt att häva avtalet om entreprenören försätts i konkurs eller eljest befinns vara på sådant obestånd att entreprenören inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Vidare rar Kommunen häva avtalet om entreprenören utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtit detta på annan fysisk eller juridisk person. 46. Befrielsegrunder Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig srnittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. 47. Tvist Tvist mellan kommunen och entreprenören i anledning av ingånget avtal skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal. Underskrift av behörig avtalstecknare: Eslövs kommun Ort/datum 3,77,912i2/7 VoB Syd AB --7/- ( z Ort/d 7. ) tu n t derskrift Underskrift Namnförtydligand hi Namnförtydligande

8 hl Länsförsäkringar Kristianstad Bank Försäkring Box Kristianstad Vid fdrfrågan kontakta Peter Åkesson, Telefon mob e-post Försäkringsbrev Utskriftsdatum Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr *18 Sid 1 (5) VOB i Syd AB P G Vejdes väg 17a VÄKTO Försäkringen gäller f r o m t o m Ersatt försäkring *17 Försäkringstagare VOB i Syd AB Försäkrad verksamhet Hälsovård -årslönesumma kr och årsomsättning kr. Egendomsfdrsäkring Försäkringsbelopp VÄXJÖ, Videum 1 1 Maskinerier (kansli) ALVESTA, Hallonet 1 2 Maskinerier (Högelids ungdomsenhet) kr kr Rönnedal 2, Rönnedalsvägen 25 3 Maskinerier (Ekbackens familjeenhet) kr 4 Maskinerier (Ekbackens barnenhet) kr 5 Maskinerier (Vildrosen) kr KRISTIANSTAD, Leoparden 12 o 13 6 Inventarier/Maskinerier kr 7 Vårdbyggnad Fullvärde 8 Pörrådsbyggnad Fullvärde KRISTIANSTAD, Kvarnen Ga:1 9 Inventarier/Maskinerier kr LUND, Mäsen 14 och Domherren 2 10 Inventarier/Maskinerier kr LUND, Måsen 15, Örnvägen Inventarier/Maskinerier kr Länsförsäkringar Kristianstad Postadress Besök Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Org nr Styrelsens säte Box 133 V. Storgatan Kristianstad Kristianstad F-skattebevis finns E-post:

9 Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr *18 Utskriftsdatum Sid 2 (5) KRISTIANSTAD, Sönnarslöv 69:29, SundsallU Inventarier/Maskinerier ESLÖV, Kärråkra 1, Trollenäsvägen 2 13 Inventarier LOMMA, Lomma 30:29, Bredgatan 16b 14 Inventarier kr kr kr KRISTIANSTAD, Vittskövle 21:4, Vittskövle Torg 1 15 Bostadsbyggnad Fullvärde 16 Garage kr F KRISTIANSTAD, Blekedammen 7, Ängsvägen 19c 17 Inventarier/Maskinerier kr För punkt 1-6, 9-14, 17 gäller krav på lokalens inbrottsskydd enligt skyddsklass I, avsnitt Q i villkoren. Maskinförsäkring ingår för byggnad 7, 8, 15 Husbocksförsäkring för byggnad 7, 8, 15 ingår Avbrottsförsäkring Ansvarstid 12 månader. Högsta ersättning för avbrottsförsäkringen är tre gånger den i försäkringsbrevet angivna årslönesumman. Ansvarsförsäkring Person- och sakskada Högsta ersättning - per skada - per försäkringsår kr kr

10 Länsförsäkringar Kristianstad Bank & Försäkring Box Kristianstad Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr *18 Utskriftsdatum Sid 3 (5) Försäkringen gäller enligt avsnitt C. flir skadestånd som uppkommer genom den försäkrade verksamheten och för skada genom levererad produkt. Försäkringen gäller i hela världen utom i USA och Kanada. Vid försäljnings- och inköpsresor samt vid konferenser och mässor gäller försäkringen dock i hela världen. Export får förekomma endast inom Norden. Ansvarsförs för person i familjehem eller liknande 19 Högsta ersättning enl villkor V426 Tjänstereseförsäkring Gäller för samtliga anställda inom företaget, som företar resa i tjänsten som är avsedd att vara under högst ett år och som betalas av arbetsgivare eller uppdragsgivare (tjänsteresa). Med ändring av mom 06.1 i villkor V623 omfattar försäkringen ej skada på arbetsgivarens egendom bestående av verktyg och arbetsredskap som används för utförande av installationer och andra arbeten. Antal resdygn som gäller: Inom Norden: 3000 Utom Norden: 15 Förmögenhetsbrottsförsäkring Högsta ersättning per skada och försäkringsår kr F Förmögenhetsskada VD och styrelse Försäkringen gäller skadestånd för ren förmögenhetsskada som VD, styrelseledamot eller suppleant för styreiseledamot ådragit sig. 20 Högsta ersättning per år Försäkringen gäller inom Norden kr F Länsförsäkringar Kristianstad Postadress Besök Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Org nr Styrelsens säte Box 133 V. Storgatan Kristianstad Kristianstad F-skattebevis finns E-post:

11 Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr *18 Utskriftsdatum Sid 4 (5) Hemförsäkring 21 Personlig lösegendom Högsta ersättning per vårdtagare Avser 126st vårdtagare boende på försäkrad institution. 1 basbelopp Självrisk / Karens Egendomsförsäkring 20% av basbeloppet Avbrottsförsäkring 24 timmars karenstid Ansvarsförsäkring 10% av basbeloppet Ansvarsförs för person i familjehem 10% av basbeloppet Tj änstereseförsäkring Se villkor V 623 Förmögenhetsbrottsförsäkring 50% av basbeloppet Förmögenhetsskada VD och styrelse Se i villkor V455 Hemförsäkring kronor För vissa skador kan andra självrisker gälla. Detta framgår av villkoren. Försäkringsvillkor Kombinerad Företagsförsäkring V Följande anpassningar ingår - Maskinförsäkring - Byggnad - Inbrott - Skyddsklass 1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring - Husbockförsäkring Fastbränsleanläggning V 174:1 Fordon i brandfarlig miljö V 281:2 Ansvarsförsäkring för person i familjevård eller liknande V 426:3 Ansvarsförsäkring för VD och styrelse i AB Tjänstereseförsäkring V V Hemförsäkring Inga nya villkor har tillkommit.

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

A vevs c! c ^,3 Uppsala. Datum 2014-01-24

A vevs c! c ^,3 Uppsala. Datum 2014-01-24 A vevs c! c ^,3 Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ann Larsén Datum 2014-01-24 Diarienummer BUN-2014-0177 Barn- och ungdomsnämnden Avtal med Föreningen Fyrisgården

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr Sid 1 (7) Vid förfrågan kontakta Christian Jungefeldt, Sörman & Partners AB Telefon 08-54443597 Mobil 070-4525602 Assistent Marie Karlsson & Carl Kylengren 08-54443080 Epost:förnamn.efternamn@lansforsakringar.se

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen.

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen. OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Yvonne Flambe 2015-03-13 OSN-2015-0199 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av...

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av... sid. 1 (5) BILAGA 3 PRELIMINÄ RT AVTAL Drift av... 1 Parter Avtal avseende driften av.. äldreoende för Alingsås kommun. Beställare är vårdoch äldreomsorgen i Alingsås kommun (org. nr. 212000-1553) och

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer

Rev 2013-12-06. Internavtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende Rosenhill hem för vård eller boende (HVB)

Rev 2013-12-06. Internavtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende Rosenhill hem för vård eller boende (HVB) ti Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Ann Larsén 2013-11-28 2013-12-06 Rev Diarienummer BlJN-2013-2067 Barn- och ungdomsnämnden Internavtal 2014 med Styrelsen för vård

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län 1(5) Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län har huvudansvaret för all offentlig och privat bedriven hälso- och sjukvård i Jönköpings län, vilket även

Läs mer

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer:

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer: Tandvård Uppsökande munhälsobedömning Division Folktandvård Diarienummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALSPARTER 3 1.1 KONTAKTPERSONER 3 2. AVTALSOMFATTNING 3 2.1 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE 3 2.1.1 Specifikation

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

Avtalsmall. mellan Landstinget i Jönköpings län och. gällande Neuropsykiatriska utredningar. Dnr LK10-0605

Avtalsmall. mellan Landstinget i Jönköpings län och. gällande Neuropsykiatriska utredningar. Dnr LK10-0605 Avtalsmall mellan Landstinget i Jönköpings län och gällande Neuropsykiatriska utredningar Dnr LK10-0605 2(8) Innehållsförteckning Sid F3 TJÄNSTEAVTAL - Neuropsykiatriska utredningar 3 3.1 Avtalsform 3

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Försäkringsbrev Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsnr 4013058*22

Försäkringsbrev Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsnr 4013058*22 Affärsenhet Sakförsäkring 106 50 Stockholm Försäkringsbrev Sid 1 (5) 20ebce72-6e96-41ad-8016-79ecb543c1cd S:t Erik Försäkrings AB Box 16179 103 24 Stockholm Försäkringen gäller fr o m 2015-01-01 t o m

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen

Avtal Åstorps Kommun - Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen Sida 1/7 Avtal om servicetjänster i form av städ, tvätt och inköp Mellan Åstorps Kommun organisationsnummer 212000-0936 Storgatan 7, 265 80 Åstorp, här fortsättningsvis kallat Kommunen och organisationsnummer

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Avtal. Referensnr: nummer:

Avtal. Referensnr: nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: HVB Ungdom HVB Ungdom Referensnr: Upph. ref.nr: 2011/270/U 2011/270/U 2012-07-01 Slutdatum: 2014-06-30 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á 1 år Parter:

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. 1. Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Beställare Organisation Organisationsnummer Gnosjö kommun 212000-0506 Utdelningsadress Järnvägsgatan 49 0370-33 10 00 och ort 335 80 Gnosjö

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

AVTAL BEDRIVANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM

AVTAL BEDRIVANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM AVTAL BEDRIVANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM 1 Parter Mellan Eksjö kommun (org nr 212 000-0589), nedan kallad Kommunen, och xxxxxxxxxxxxxxx (org nr xxx xxx-xxxx), nedan kallad Leverantören,

Läs mer

Fullserviceavtal om snöskottning av tak

Fullserviceavtal om snöskottning av tak Fullserviceavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak

Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak Helgbevakningsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare)

Läs mer

Avropsavtal om snöskottning av tak

Avropsavtal om snöskottning av tak Avropsavtal om snöskottning av tak PARTER Beställare Leverantör JP SCHWEITZ AB Danderydsgatan 28 114 26 STOCKHOLM Organisationsnummer Kontaktperson 1 (hos Beställare) Kontaktperson 2 (hos Beställare) Namn

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

KONTRAKTSFÖRSLAG. 0155-24 80 00; www.nykoping.se

KONTRAKTSFÖRSLAG. 0155-24 80 00; www.nykoping.se KONTRAKTSFÖRSLAG Beslutat av Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-04. Gäller från och med 2015-07-01 Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Nyköpings kommun (nedan kallad Kommunen ),

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD

ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD ÄR DU RÄTT FÖRSÄKRAD Reklamförbundets företagsförsäkring Exklusivt för medlemmar i Sveriges Reklamförbund Försäkringscase En reklambyrå och en kund inom klädesindustrin inledde för några år sedan ett samarbete

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL

MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL MALL FÖR UPPHANDLINGSAVTAL Upphandling SF 2010-537 Avtal Destinationsmarknadsföring Gotland Turism och näringsliv Detta avtal har träffats mellan följande parter: Köpare: Region Gotland Ledningskontoret

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

UTFÖRANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM

UTFÖRANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM 1 PARTER Mellan nedanstående parter, och leverantören, har följande kontrakt tecknats. 1.1 KOMMUNEN Omsorgsnämnden Löjtnant Granlunds väg 14 281 52 Hässleholm Organisationsnummer

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Bilaga 1 A Befintligt företag Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS)

Ett kontrakt för livet 2009 PARTER. (Institutionens namn och adress) Statens institutionsstyrelse (SiS) 1 Ett kontrakt för livet 2009 Överenskommelse mellan Statens institutionsstyrelse (SiS) och Kommunen beträffande den vård som ges med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och bedrivs

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

KONTRAKTSFÖRSLAG. Reviderat 121129 Vård- och omsorgsnämnden 91 Dnr von12/66.

KONTRAKTSFÖRSLAG. Reviderat 121129 Vård- och omsorgsnämnden 91 Dnr von12/66. KONTRAKTSFÖRSLAG Reviderat 121129 Vård- och omsorgsnämnden 91 Dnr von12/66. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Nyköpings kommun (nedan kallad Kommunen ), och NN (nedan kallad

Läs mer

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN

BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN SAMVERKANSAVTAL mellan landstinget och kommunerna gällande BEROENDECENTRUM I NORRBOTTEN 1 Bakgrund och syfte Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den 1 juli 2013 infördes

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning

Avtalsmall. Region Skåne. IT-utbildning Avtalsmall MA/070028 mellan Region Skåne och NN om IT-utbildning Avtalet skall innehålla minst nedanstående punkter, vilka ej är förhandlingsbara. Samtliga överenskommelser med utgångspunkt från Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer