Entreprenadavtal 2011 FY 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenadavtal 2011 FY 5"

Transkript

1 1/7 Entreprenadavtal 2011 FY 5 1. Parter Avtalet gäller mellan Eslövs kommun, organisationsnummer , nedan kallad kommunen, och VoB Syd AB organisationsnummer , nedan kallad entreprenören. 2. Avtalstid Avtalstiden är från och med till och med Den ömsesidiga uppsägningstiden är tre månader. Sägs inte avtalet upp av någondera parten förlängs det med ett år i taget. 3. Avtalets omfattning Avtalet omfattar 12 platser för omsorg och boende for barn, från 14 år, utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn. Om behov uppstår, och om överenskommelse sker mellan kommunen och entreprenören, kan platsantalet utökas under avtalstiden. Kommunen skall även kunna placera nyanlända barn under tiden kommunen genomför utredning och behovsbedömning inför beslut om bistånd. 4. Verksamhetens innehåll Verksamheten skall grundas på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Entreprenörens verksamhet ska medverka och bidra till att den enskilde får en introduktion till svenska samhället, - inflytande och delaktighet i verksamhetens utformning. möjlighet att leva under trygga och individuellt anpassade former. utveckla sina personliga resurser och får stöd att leva ett självständigt liv. Innehållet i stödet skall utformas efter den enskildes förutsättningar och behov enligt av kommunen upprättad vårdplan. Entreprenören ska samverka och samarbeta med andra aktörer som är viktiga för entreprenörens verksamhet och den enskilde. Parterna i det här avtalet tar fram en gemensam verksamhetsplan för boendet senast under april månad Verksamhetsplanen skall göras enkelt uppföljningsbar. Den enskilde ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Innehållet i stödet ska utformas efter den enskildes förutsättningar och behov enligt upprättad vård-/genomförandeplan. Entreprenören skall tillgodose barnens rätt till delaktighet, barnens känslomässiga och sociala behov Entreprenören har ansvar för den dagliga omsorgen av barnen såsom att barnen får mat och kommer iväg till skolan eller praktik. Entreprenören förbinder sig att bedriva verksamhet i enlighet med intentioner och bestämmelser i Socialtjänstlagen (SoL) samt annan inom området relevant lagstiftning. 5. Huvudmannaskap Eslövs kommun, Barn och Familj, är huvudman för verksamhet som omfattas av avtalet. 6. Tillstånd från myndigheter Entreprenören skall vid avtalstecknandet ha erforderliga tillstånd. 7. Myndighetsutövning Utredning, behovsbedömning och beslut om bistånd är myndighetsutövning och utförs av Eslövs kommun, Barn och Familj, enligt gällande lagstiftning.

2 2/7 8. Lokal Boendets placering kommer vid avtalets start att vara Husaren, Kärråkra, Trollenäsvägen 2, Eslöv men kan under avtalsperioden flyttas till annan lämplig lokal. Kommunen står för hyreskostnaden inkl kostnaden för el, vatten, värme och normalt fastighetsunderhåll. Kommunen står också för inventarier i boendet. Behovsinventering sker i samråd med entreprenören. På boendet får bara barn som placerats av Eslövs kommun bo. 9. Skola Barnen får plats genom den kommunala skolan i Eslöv. 10. Föreståndare Fntreprenören ansvarar för att den som förestår verksamheten har kompetens att leda och styra verksamheten. Föreståndaren skall vara fysiskt placerad på boendet. Verksamheten skall ha en föreståndare med adekvat högskoleutbildning, erfarenhet av liknande verksamhet samt vitsordad personlig lämplighet. Föreståndaren ska vara väl förtrogen med aktuell lagstiftning. Föreståndaren skall ha befogenhet att svara för och lösa de frågeställningar och problem som uppstår i den dagliga driften och upprätthålla kontakten med kommunens företrädare inom myndighetsutövningen. Föreståndaren ansvarar för - att verksamheten har system för att säkra kvalitet. - att omsorgen för barnen planeras och förutsättningar ges för att kunna följa omsorgen av barnen (enligt vård-och genomförandeplanen). - att rutiner finns för att hantera synpunkter och klagomål inom verksamheten. - att alla inskrivna barn har en egen dokumentation. - att informera boendets personal i de frågor som rör verksamheten. 11. Övrig personal utbildning och kompetens Övrig personal skall ha den utbildning och erfarenhet samt personlig lämplighet som krävs för att utföra arbetet och för att uppfylla verksamhetens mål. Personalen skall ha sådan kompetens, erfarenhet, personlig lämplighet och inlevelseförmåga i ungdomarnas situation så att den kan tillgodose den enskildes behov av stöd, stimulans och omvårdnad. Personalen skall i tal och skrift behärska svenska språket. All personal skall ha en individuell utveckling/utbildningsplan samt ska all personal erbjudas extern handledning. 12. Personaltäthet Personal skall fmnas på boendet dygnet runt anpassat efter verksamhetens behov. Planerat bemanningsscherna skall redovisas till kommunen varje månad. 13. Kvalitetsrutiner Entreprenören skall ha dokumenterade rutiner enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 14. Dokumentation Entreprenören skall dokumentera enligt SOSFS 2003:20 och SOSFS 2009:04 "Hem för vård eller boende". Entreprenören ansvarar för att handlingar som rör den enskildes personliga förhållanden förvaras så att den som är obehörig inte får tillgång till dem. Entreprenören skall tillsc att samtliga dokumentation överlämnas till kommunen enligt gällande gallringsregler när en insats avslutas. Detta gäller också om ansvaret för verksamheten övergår till annan. Omvårdnaden av varje enskild boende ska dokumenteras kontinuerligt. För dokumentationen ansvarar den person som förestår verksamheten.

3 3/7 15. Introduktionsplan, generell och individuell, vid inflyttning Entreprenören skall svara för att information ges till den enskilde och dennes närstående angående förutsättningarna för verksamheten. Av denna information skall bland annat framgå: - namn på kontaktman inom verksamheten - ansvarig arbetsledare - vart den enskilde/närstående vänder sig vid klagomål. Entreprenören skall svara för att kontakter med närstående tas och att introduktion ges när ny person flyttar in. Entreprenören skall upprätta en generell och en individuell introduktionsplan. Den generella introduktionsplanen skall innehålla beskrivningar såsom geografisk introduktion, svenskundervisning, hur skolsystemet fungerar generellt och hur invandrare introduceras i skolsystemet och i det svenska samhället. I planen skall även finnas beskrivning av hur kommunens och landstingets service fungerar tex socialförvaltning, bibliotek, folktandvård, sjukvårdens olika nivåer m.m. Det ska också finnas beskrivningar om andra aktörer och verksamheter i Eslövs kommun. Den individuella delen av introduktionsplanen skall utgå från ankomst/introduktionssamtalet. Kontaktpersonens arbete med varje individ på boendet skall utgå från introduktionsplanen som är individuell för varje barn. Introduktionsplanen fastställs av kontaktpersonen och den boende efter att föreståndare, kontaktperson och individen haft ankomst/introduktionssamtal. Introduktionsplanen, som är en del av genomförandeplanen skrivs under av individ, kontaktperson, verksamhetschef, socialtjänstperson och gode man. Genomförandeplanen utvärderas regelbundet. I introduktionen är det viktigt att i ett tidigt skede klargöra för ungdomarna vad boendet kan hjälpa till med och vad boendet förväntar sig av ungdomarna. Den individuella introduktionsplanen skall vara upprättad inom 5 dagar efter att vårdplanen har överlämnats till entreprenören. 16. Genomförandeplan Genomförandeplanen skall upprättas med den enskilde/företrädare eller om den enskilde så önskar, annat biträde eller ombud. Planen skall utgå från kommunens vårdplan. Av planen skall framgå vad som ingår i insatsen, vilka mål som gäller, när och hur insatsen ska genomföras, hur den enskilde utövat inflytande över planeringen och vilka personer som deltagit i den, när planen är upprättad och när och hur den ska följas upp. Avvikelser från genomförandeplanen skall meddelas kommunen. Entreprenören skall anpassa och revidera planen efter begäran från kommunen och utifrån den enskildes ändrade behov. 17. Förändring av behov Entreprenören skall meddela den enskildes handläggare i kommunen om den enskildes behov förändras i sådan grad att genomförandeplanen behöver omprövas. Entreprenören skall omgående meddela kommunen om den enskilde tagits in på sjukhus, avflyttat på egen begäran, avvikit från boendet eller avlidit. 18. Hälso- och sjukvård Entreprenören skall vara uppmärksam på den enskildes hälsotillstånd och se till att denne erbjuds allmän hälsoundersökning samt vid behov läkarvård och tandvård. Kommunens socialtjänst ansvarar för hänvisning till 13UP vid behov. 19. Tvätt Entreprenören svara för att barnens personliga kläder tvättas regelbundet samt att mindre lagningar av kläder utförs. Barnen ska vara delaktiga med utgångspunkten i stödet mot ett självständigt liv.

4 4/7 20. Måltider Entreprenören svarar för att tillhandahålla fullvärdig kost allt efter den enskildes behov. Barnen ska vara delaktiga med utgångspunkten i stödet mot ett självständigt liv. 21. Lokalvård Entreprenören skall ansvara för att lokalerna i verksamheten är städade. 22. Utrustning, förbrukningsmaterial mm Entreprenören skall tillhandahålla och bekosta arbetsredskap och förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra uppdraget. 23. Ledsagare och tolk Entreprenören skall svara för att personal eller annan lämplig person vid behov följer med den enskilde till vårdinrättningar, myndigheter, fritidsaktiviteter etc. Entreprenören ombesörjer att auktoriserad tolk anlitas vid behov, 1 den mån kostnaden för detta inte ingår i myndighetsutövningen eller annat offentligt uppdrag, svarar entreprenören för kostnaden. 24. Samarbete med frivilliga organisationer Entreprenören skall eftersträva samarbete med frivilliga organisationer och studieförbund, för att tillgodose den enskildes sociala, kulturella och andliga behov. 25. Avbruten placering Kommunen har rätt att utan föregående uppsägning avbryta placeringen omedelbart om det föreligger allvarliga missförhållanden vid boendet och det finns en påtaglig risk att omsorgen inte kan genomföras eller vistelsen kan vara till skada för barnet. Betalningsansvaret upphör i detta fall dagen efter placeringens avbrytande. Kommunen kan också i samråd med entreprenören avbryta placeringen om omsorgen inte motsvarar barnets behov eller ger önskat resultat. Parterna ska i sådana fall särskilt komma överens om dag för betalningsansvarets upphörande. VoB äger rätt att avbryta placeringen (enl bestämmelser i Socialtjänstförordningen 3 kap och JO-uttalande, ämbetsberättelsen 2007/2008 s 274 (dnr ) som klargör att FIVB har skyldighet att omgående meddela socialtjänsten innan utskrivning) om den placerade vid upprepade tillfållen bryter mot fundamentala regler eller agerar på ett sätt som äventyrar omgivningens säkerhet, 26. Styrgrupp En styrgrupp med två (2) representanter från vardera parten har till uppgift att följa och styra parternas gemensamma uppdrag. Entreprenören skall vara tillgänglig för möten med kommunen. Parterna utser vardera en kontaktperson som anmäls till Kommunledningskontoret i Eslöv respektive VoB Syd. 27. Uppföljning - Insyn i verksamheten Entreprenören skall på eget initiativ informera kommunen om verksamheten. Kommunen har rätt till insyn för att kunna företa uppföljning av verksamheten. Insynen omfattar rätt att: - tillträda verksamhetslokaler - ta del av dokumentation som rör den enskilde - med beaktande av den enskildes integritet och medgivande ha rätt att göra intervjuer med denne och god man, ha rätt att ta del av annat material hos entreprenören som av beställaren bedöms vara relevant för uppföljning av verksamheten med beaktande av den enskildes integritet, såsom personallistor och tjänstgöringsscheman Entreprenören skall själv svara för kontroll av att verksamheten sköts enligt avtalet och rapportera brister och avvikelser från den avtalade kvalitu.

5 5/7 28. Incident- och störningsrapport Entreprenören skall omedelbart rapportera allvarliga fel och brister, olyckor eller olyckstillbud, som inträffar på boendet till kommunens kontaktperson. Om upptäckta störningar och brister inte rapporteras och ingen förbättring sker efter skriftlig erinran kan detta vara grund för hävning av avtalet. 29. Tystnadsplikt Entreprenören skall tillse att all personal inom verksamheten undertecknar en förbindelse om den tystnadsplikt som råder enligt Socialtjänstlagen 15 kap 1, angående uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt. Entreprenören skall även bevaka att denna tystnadsplikt efterlevs. 30. Arbetsgivaransvar Entreprenören ansvarar rör att ingen av de anställda eller ledning har dömts rör brott mot barn, våldsbrott, brott i yrkesutövning eller narkotikabrott under de senaste tre åren. Entreprenören skall vid avtalstecknandet ha kontrollerat ovanstående genom att begära uppgifter från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. Entreprenören skall försäkra sig om att personalen är nykter och drogfri. Entreprenören ansvarar för: att gällande lagar och författningar iakttas att anställa, avlöna och säga upp personal att skatter och sociala avgifter inlevereras att personalens arbetsmiljö och dess rehabilitering tillgodoses att introduktionsplan vid nyanställning finns att förebygga skador som kan drabba den enskilde, personal, närstående och utomstående. att enligt gällande regler begära uppgifter från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. 31. Avstängning Kommunen äger rätt att, efter skriftligt meddelande till entreprenören, ensidigt besluta att avstänga enskild personal på grund av upprepade åsidosättande av avtalet, gällande praxis eller dåligt bemötande av barnen. 32. Minimilön mm för arbetstagare De arbetstagare som är engagerade för utförande av uppdraget, skall minst erhålla minimilön och andra minivillkor på de områden som avses i 5 utstationeringslagen (SFS 1999:678), under förutsättning att sådan minimilön mm är tydligt definierad i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branchen. Av detta följer att entreprenören inte heller får anlita underentreprenörer e.d. som ger sina arbetstagare sämre villkor rör lön mm än det sagda. 33. Antidiskriminering Entreprenören skall i sin verksamhet i Sverige följa vid varje tillfälle i Sverige gällande antidiskrimineringslagstiftning. De rättsregler som avses är: artikel 141 EU-fördraget 16 kap. 9 brottsbalken diskrimineringslagen 2008:567 Kommunen anser att brott mot dessa lagar är väsentliga avtalsbrott och har rätt att häva avtalet om en domstol eller annan myndighet i en dom eller beslut konstaterar att entreprenören inte följt den vid varje tid gällande antidiskrimineringslagstiftning. 34. Ekonomisk ersättning För uppdraget utgår en fast garanterad ersättning per dag med kr. Tillkommande ersättning utöver 12 barn per dag är 1000 kr per barn/dag. Utöver ovanstående dagersättning utgår ersättning för faktisk belagd plats med 200 kr per dag och barn. Ersättningen ska täcka barnet normala och löpande behov och livsuppehälle att jämställas med riktlinjer från SKL:s riktlinjer om omkostnadsersättningar till familjehemsplacerade barn.

6 6/7 Ersättningarna är fasta under avtalstiden.. Ersättning per dag utgör hela den ersättning som entreprenören erhåller för drift och underhåll enligt detta avtal. Därutöver debiteras Eslövs Kommunledningskontor för eventuella tilläggstjänster efter överenskommelse mellan avtalsparterna. Det kan gälla särskilda kostnader som boendet har tex för utslussning och förberedelser för detta, särskilda pedagogiska insatser i boendet, särskilda resor, tillfälligt utökad bemanning, kostnader för teckenekonomisk metodik, särskilda tolkinsatser, samtalskontakter utöver BUP mm. Ersättning för belagd plats utgår från den dag som den enskilde skrivs in och upphör den dag den enskilde skrivs ut. Ersättning utgår månadsvis. Vid bortavaro från boendet under en längre sammanhängande period, utgår ersättning för belagd plats under de 30 första dagarna och därefter ersättning för ej belagd plats. Eslövs kommun lämnar ingen volymgaranti på antal nyttjade eller ej nyttjade platser. 35. Fakturering Fakturan skall vara utformad och uppställd enligt gällande lagstiftning samt innehålla beställnings- id/ referens. Fakturan skall sändas till kommunens fakturaadress. Debitering av utförda tjänster sker månadsvis i efterskott. Av fakturan skall framgå tydliga referenser såsom barnets namn och personnummer, antal dagar under månaden som barnet varit placerat hos entreprenören. Faktura märkt med kommunens unika idnummer under Er referens skickas till: Eslövs kommun, Box 82, Eslöv. 36. Betalningsvillkor Betalning sker i SEK. Betalning trettio (30) dagar netto efter ankomrnen korrekt samt korrekt adresserad faktura och godkänt utförande. 37. Administrativa avgifter Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte. 38. Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta utgår enligt Räntelagen (1975:635) Försäkringar Entreprenören skall teckna och under avtalsperioden vidmakthålla kombinerad företagsförsäkring med bland annat ansvarsförsäkring med minst 5 miljoner per skada i försäkringsbelopp. För att styrka att ovannämnda försäkringar tecknats skall entreprenören tillställa kommunen kopia på försäkringsbrev vid undertecknande av avtal och därefter på anmodan. Om försäkringen upphör har entreprenören skyldighet att skriftligen meddela kommunen. 40. Skadeståndsskyldighet Entreprenören svarar i förhållande till kommunen för skadestånd, som kommunen p g a vållande hos entreprenören eller personal som denne svarar för, kan komma att förpliktas utges till tredje man. 41. Underentreprenörer Entreprenören får inte anlita annan för att fullgöra del av uppdraget utan kommunens skriftliga medgivande.

7 7/7 42. Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte överlåtas på annan. 43. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till avtal kan endast göras genom en skriftlig handling underteeknad av behörig företrädare för kornimmen och entreprenören. 44. Handlingars inbördes ordning Avtalshandlingar gäller sinsemellan i följande ordning: - skriftliga ändringar och tillägg tillavtal - avtal inkl eventuella bilagor 45. Hävning Kommunen och entreprenören får häva ingånget avtal om motparten inte fullgör sina åtaganden och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. Kommunen har rätt att häva avtalet om entreprenören försätts i konkurs eller eljest befinns vara på sådant obestånd att entreprenören inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Vidare rar Kommunen häva avtalet om entreprenören utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtit detta på annan fysisk eller juridisk person. 46. Befrielsegrunder Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig srnittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. 47. Tvist Tvist mellan kommunen och entreprenören i anledning av ingånget avtal skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal. Underskrift av behörig avtalstecknare: Eslövs kommun Ort/datum 3,77,912i2/7 VoB Syd AB --7/- ( z Ort/d 7. ) tu n t derskrift Underskrift Namnförtydligand hi Namnförtydligande

8 hl Länsförsäkringar Kristianstad Bank Försäkring Box Kristianstad Vid fdrfrågan kontakta Peter Åkesson, Telefon mob e-post Försäkringsbrev Utskriftsdatum Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr *18 Sid 1 (5) VOB i Syd AB P G Vejdes väg 17a VÄKTO Försäkringen gäller f r o m t o m Ersatt försäkring *17 Försäkringstagare VOB i Syd AB Försäkrad verksamhet Hälsovård -årslönesumma kr och årsomsättning kr. Egendomsfdrsäkring Försäkringsbelopp VÄXJÖ, Videum 1 1 Maskinerier (kansli) ALVESTA, Hallonet 1 2 Maskinerier (Högelids ungdomsenhet) kr kr Rönnedal 2, Rönnedalsvägen 25 3 Maskinerier (Ekbackens familjeenhet) kr 4 Maskinerier (Ekbackens barnenhet) kr 5 Maskinerier (Vildrosen) kr KRISTIANSTAD, Leoparden 12 o 13 6 Inventarier/Maskinerier kr 7 Vårdbyggnad Fullvärde 8 Pörrådsbyggnad Fullvärde KRISTIANSTAD, Kvarnen Ga:1 9 Inventarier/Maskinerier kr LUND, Mäsen 14 och Domherren 2 10 Inventarier/Maskinerier kr LUND, Måsen 15, Örnvägen Inventarier/Maskinerier kr Länsförsäkringar Kristianstad Postadress Besök Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Org nr Styrelsens säte Box 133 V. Storgatan Kristianstad Kristianstad F-skattebevis finns E-post:

9 Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr *18 Utskriftsdatum Sid 2 (5) KRISTIANSTAD, Sönnarslöv 69:29, SundsallU Inventarier/Maskinerier ESLÖV, Kärråkra 1, Trollenäsvägen 2 13 Inventarier LOMMA, Lomma 30:29, Bredgatan 16b 14 Inventarier kr kr kr KRISTIANSTAD, Vittskövle 21:4, Vittskövle Torg 1 15 Bostadsbyggnad Fullvärde 16 Garage kr F KRISTIANSTAD, Blekedammen 7, Ängsvägen 19c 17 Inventarier/Maskinerier kr För punkt 1-6, 9-14, 17 gäller krav på lokalens inbrottsskydd enligt skyddsklass I, avsnitt Q i villkoren. Maskinförsäkring ingår för byggnad 7, 8, 15 Husbocksförsäkring för byggnad 7, 8, 15 ingår Avbrottsförsäkring Ansvarstid 12 månader. Högsta ersättning för avbrottsförsäkringen är tre gånger den i försäkringsbrevet angivna årslönesumman. Ansvarsförsäkring Person- och sakskada Högsta ersättning - per skada - per försäkringsår kr kr

10 Länsförsäkringar Kristianstad Bank & Försäkring Box Kristianstad Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr *18 Utskriftsdatum Sid 3 (5) Försäkringen gäller enligt avsnitt C. flir skadestånd som uppkommer genom den försäkrade verksamheten och för skada genom levererad produkt. Försäkringen gäller i hela världen utom i USA och Kanada. Vid försäljnings- och inköpsresor samt vid konferenser och mässor gäller försäkringen dock i hela världen. Export får förekomma endast inom Norden. Ansvarsförs för person i familjehem eller liknande 19 Högsta ersättning enl villkor V426 Tjänstereseförsäkring Gäller för samtliga anställda inom företaget, som företar resa i tjänsten som är avsedd att vara under högst ett år och som betalas av arbetsgivare eller uppdragsgivare (tjänsteresa). Med ändring av mom 06.1 i villkor V623 omfattar försäkringen ej skada på arbetsgivarens egendom bestående av verktyg och arbetsredskap som används för utförande av installationer och andra arbeten. Antal resdygn som gäller: Inom Norden: 3000 Utom Norden: 15 Förmögenhetsbrottsförsäkring Högsta ersättning per skada och försäkringsår kr F Förmögenhetsskada VD och styrelse Försäkringen gäller skadestånd för ren förmögenhetsskada som VD, styrelseledamot eller suppleant för styreiseledamot ådragit sig. 20 Högsta ersättning per år Försäkringen gäller inom Norden kr F Länsförsäkringar Kristianstad Postadress Besök Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Org nr Styrelsens säte Box 133 V. Storgatan Kristianstad Kristianstad F-skattebevis finns E-post:

11 Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr *18 Utskriftsdatum Sid 4 (5) Hemförsäkring 21 Personlig lösegendom Högsta ersättning per vårdtagare Avser 126st vårdtagare boende på försäkrad institution. 1 basbelopp Självrisk / Karens Egendomsförsäkring 20% av basbeloppet Avbrottsförsäkring 24 timmars karenstid Ansvarsförsäkring 10% av basbeloppet Ansvarsförs för person i familjehem 10% av basbeloppet Tj änstereseförsäkring Se villkor V 623 Förmögenhetsbrottsförsäkring 50% av basbeloppet Förmögenhetsskada VD och styrelse Se i villkor V455 Hemförsäkring kronor För vissa skador kan andra självrisker gälla. Detta framgår av villkoren. Försäkringsvillkor Kombinerad Företagsförsäkring V Följande anpassningar ingår - Maskinförsäkring - Byggnad - Inbrott - Skyddsklass 1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring - Husbockförsäkring Fastbränsleanläggning V 174:1 Fordon i brandfarlig miljö V 281:2 Ansvarsförsäkring för person i familjevård eller liknande V 426:3 Ansvarsförsäkring för VD och styrelse i AB Tjänstereseförsäkring V V Hemförsäkring Inga nya villkor har tillkommit.

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr Sid 1 (7) Vid förfrågan kontakta Christian Jungefeldt, Sörman & Partners AB Telefon 08-54443597 Mobil 070-4525602 Assistent Marie Karlsson & Carl Kylengren 08-54443080 Epost:förnamn.efternamn@lansforsakringar.se

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden AVTAL AVSEENDE HEMTJÄNST 1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr 21 20 00-0951), genom Omsorgsnämnden, 291 80 Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden och nedan kallad Leverantören har i dag följande

Läs mer

Försäkringsbelopp. Utskriftsdatum 2014-10-23 Sid 1 (5) Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr 9020763*24

Försäkringsbelopp. Utskriftsdatum 2014-10-23 Sid 1 (5) Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr 9020763*24 Sid 1 (5) d26a222e-e960-4810-8688-eade2cf06d3d Vid förfrågan kontakta Willy Svidén eller säljassistent Christina Wilhelmsson Telefon 08-528 077 41 Magetaki AB/ Restaurang Samuraj Kommendörsgatan 40 114

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

A vevs c! c ^,3 Uppsala. Datum 2014-01-24

A vevs c! c ^,3 Uppsala. Datum 2014-01-24 A vevs c! c ^,3 Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ann Larsén Datum 2014-01-24 Diarienummer BUN-2014-0177 Barn- och ungdomsnämnden Avtal med Föreningen Fyrisgården

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Datum 2014-01-26. Avtal 2014 med Labanskolan Frisärskola AB om korttidsvistelse för barn och ungdomar enligt LSS

Datum 2014-01-26. Avtal 2014 med Labanskolan Frisärskola AB om korttidsvistelse för barn och ungdomar enligt LSS Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ann Larsén Datum 2014-01-26 Diarienummer BUN-2014-0178 Barn- och ungdomsnämnden Avtal 2014 med Labanskolan Frisärskola AB om korttidsvistelse

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus. 1 Parter Entreprenör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen.

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen. OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Yvonne Flambe 2015-03-13 OSN-2015-0199 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

Skåne PERSONLIGT OMBUD

Skåne PERSONLIGT OMBUD Skåne ÄNGELHOLMS KOMMUN PERSONLIGT OMBUD Avtal Mellan Ängelholms kommun, org nr 212000-0977, nedan kallad kommunen, och Per onligt ombud i Skåne, org nr 845003-3876, nedan kallad PO-Skåne, har träffats

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av...

PRELIMINÄ RT AVTAL. Drift av... sid. 1 (5) BILAGA 3 PRELIMINÄ RT AVTAL Drift av... 1 Parter Avtal avseende driften av.. äldreoende för Alingsås kommun. Beställare är vårdoch äldreomsorgen i Alingsås kommun (org. nr. 212000-1553) och

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER

SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER 14LTK864 Landstingets kansli Utvecklingavdelningen, Ingrid Löndahl SAMVERKANSAVTAL INOM VISSA OPERERANDE SPECIALITETER Beställare Vårdgivare Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9 351 88 Växjö Kontaktperson

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Försäkringsbrev Fastighetsförsäkring Försäkringsnr *04

Försäkringsbrev Fastighetsförsäkring Försäkringsnr *04 Sid 1 (5) 7d609c1f-0a26-4c09-9397-c727c4a25ebc Vid förfrågan kontakta Era Försäkringar i Sverige AB Box 4119, 131 04 Nacka Tel: 08-7154910 Fax: 08-4489307 e-post: hakan.edmark@eraforsakringar.se Försäkringen

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL OM PARKLEKEN STAMPARKEN I ÖSTBERGA

SAMVERKANSAVTAL OM PARKLEKEN STAMPARKEN I ÖSTBERGA ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN AVTAL SID 1 (6) 2012-11-22 SAMVERKANSAVTAL OM PARKLEKEN STAMPARKEN I ÖSTBERGA Mellan Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholms

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31

Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01 2016-12-31 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Edlund Johan Datum 2015-11-23 Diarienummer SCN-2015-0360 Socialnämnden Förlängning av internavtal med Styrelsen Uppsala vård och omsorg avseende Villa Djurgården 2016-01-01

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Rev 2013-12-06. Internavtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende Rosenhill hem för vård eller boende (HVB)

Rev 2013-12-06. Internavtal 2014 med Styrelsen för vård och bildning avseende Rosenhill hem för vård eller boende (HVB) ti Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Ann Larsén 2013-11-28 2013-12-06 Rev Diarienummer BlJN-2013-2067 Barn- och ungdomsnämnden Internavtal 2014 med Styrelsen för vård

Läs mer

Försäkringsbrev Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsnr 4013058*22

Försäkringsbrev Förmögenhetsbrottsförsäkring Försäkringsnr 4013058*22 Affärsenhet Sakförsäkring 106 50 Stockholm Försäkringsbrev Sid 1 (5) 20ebce72-6e96-41ad-8016-79ecb543c1cd S:t Erik Försäkrings AB Box 16179 103 24 Stockholm Försäkringen gäller fr o m 2015-01-01 t o m

Läs mer

AVTAL GÄLLANDE FÖRHYRNING AV OPERATIONSSAL PÅ VISBY LASARETT

AVTAL GÄLLANDE FÖRHYRNING AV OPERATIONSSAL PÅ VISBY LASARETT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- FÖRVALTNINGEN GOTLANDS KOMMUN AVTAL AVTAL GÄLLANDE FÖRHYRNING AV OPERATIONSSAL PÅ VISBY LASARETT Mellan TPL Medical AB, (förhyrare) org. nr.556659-1821, Kopparviksgatan 9, 621 58

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer:

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer: Tandvård Uppsökande munhälsobedömning Division Folktandvård Diarienummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALSPARTER 3 1.1 KONTAKTPERSONER 3 2. AVTALSOMFATTNING 3 2.1 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE 3 2.1.1 Specifikation

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Datum 2011-XX-XX. 2. DEFINITIONER Avtal Detta avtalsdokument med tillhörande bilagor. Leverantör Leverantör av tjänsten enligt detta avtal

Datum 2011-XX-XX. 2. DEFINITIONER Avtal Detta avtalsdokument med tillhörande bilagor. Leverantör Leverantör av tjänsten enligt detta avtal 1 (6) AVTALSFÖRSLAG Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och NN, nedan kallad Leverantören (organisations-nummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Bilaga 1. Kommersiella villkor 1 Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Org.nr: 202100-2353 Nedan kallad Länsstyrelsen Namn på leverantören

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon:

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor Christina Sandberg Telefon: Avtal Mellan Mora kommuns Inköpscentral, 792 80 Mora, organisationsnr. 212000-2213 (nedan kallad beställaren) och Orsa Optik, Kyrkogatan 10, 794 30 Orsa, organisationsnr. 556283-1049 (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län 1(5) Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län har huvudansvaret för all offentlig och privat bedriven hälso- och sjukvård i Jönköpings län, vilket även

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer