Entreprenadavtal 2011 FY 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenadavtal 2011 FY 5"

Transkript

1 1/7 Entreprenadavtal 2011 FY 5 1. Parter Avtalet gäller mellan Eslövs kommun, organisationsnummer , nedan kallad kommunen, och VoB Syd AB organisationsnummer , nedan kallad entreprenören. 2. Avtalstid Avtalstiden är från och med till och med Den ömsesidiga uppsägningstiden är tre månader. Sägs inte avtalet upp av någondera parten förlängs det med ett år i taget. 3. Avtalets omfattning Avtalet omfattar 12 platser för omsorg och boende for barn, från 14 år, utan legal vårdnadshavare i Sverige, så kallade ensamkommande barn. Om behov uppstår, och om överenskommelse sker mellan kommunen och entreprenören, kan platsantalet utökas under avtalstiden. Kommunen skall även kunna placera nyanlända barn under tiden kommunen genomför utredning och behovsbedömning inför beslut om bistånd. 4. Verksamhetens innehåll Verksamheten skall grundas på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Entreprenörens verksamhet ska medverka och bidra till att den enskilde får en introduktion till svenska samhället, - inflytande och delaktighet i verksamhetens utformning. möjlighet att leva under trygga och individuellt anpassade former. utveckla sina personliga resurser och får stöd att leva ett självständigt liv. Innehållet i stödet skall utformas efter den enskildes förutsättningar och behov enligt av kommunen upprättad vårdplan. Entreprenören ska samverka och samarbeta med andra aktörer som är viktiga för entreprenörens verksamhet och den enskilde. Parterna i det här avtalet tar fram en gemensam verksamhetsplan för boendet senast under april månad Verksamhetsplanen skall göras enkelt uppföljningsbar. Den enskilde ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Innehållet i stödet ska utformas efter den enskildes förutsättningar och behov enligt upprättad vård-/genomförandeplan. Entreprenören skall tillgodose barnens rätt till delaktighet, barnens känslomässiga och sociala behov Entreprenören har ansvar för den dagliga omsorgen av barnen såsom att barnen får mat och kommer iväg till skolan eller praktik. Entreprenören förbinder sig att bedriva verksamhet i enlighet med intentioner och bestämmelser i Socialtjänstlagen (SoL) samt annan inom området relevant lagstiftning. 5. Huvudmannaskap Eslövs kommun, Barn och Familj, är huvudman för verksamhet som omfattas av avtalet. 6. Tillstånd från myndigheter Entreprenören skall vid avtalstecknandet ha erforderliga tillstånd. 7. Myndighetsutövning Utredning, behovsbedömning och beslut om bistånd är myndighetsutövning och utförs av Eslövs kommun, Barn och Familj, enligt gällande lagstiftning.

2 2/7 8. Lokal Boendets placering kommer vid avtalets start att vara Husaren, Kärråkra, Trollenäsvägen 2, Eslöv men kan under avtalsperioden flyttas till annan lämplig lokal. Kommunen står för hyreskostnaden inkl kostnaden för el, vatten, värme och normalt fastighetsunderhåll. Kommunen står också för inventarier i boendet. Behovsinventering sker i samråd med entreprenören. På boendet får bara barn som placerats av Eslövs kommun bo. 9. Skola Barnen får plats genom den kommunala skolan i Eslöv. 10. Föreståndare Fntreprenören ansvarar för att den som förestår verksamheten har kompetens att leda och styra verksamheten. Föreståndaren skall vara fysiskt placerad på boendet. Verksamheten skall ha en föreståndare med adekvat högskoleutbildning, erfarenhet av liknande verksamhet samt vitsordad personlig lämplighet. Föreståndaren ska vara väl förtrogen med aktuell lagstiftning. Föreståndaren skall ha befogenhet att svara för och lösa de frågeställningar och problem som uppstår i den dagliga driften och upprätthålla kontakten med kommunens företrädare inom myndighetsutövningen. Föreståndaren ansvarar för - att verksamheten har system för att säkra kvalitet. - att omsorgen för barnen planeras och förutsättningar ges för att kunna följa omsorgen av barnen (enligt vård-och genomförandeplanen). - att rutiner finns för att hantera synpunkter och klagomål inom verksamheten. - att alla inskrivna barn har en egen dokumentation. - att informera boendets personal i de frågor som rör verksamheten. 11. Övrig personal utbildning och kompetens Övrig personal skall ha den utbildning och erfarenhet samt personlig lämplighet som krävs för att utföra arbetet och för att uppfylla verksamhetens mål. Personalen skall ha sådan kompetens, erfarenhet, personlig lämplighet och inlevelseförmåga i ungdomarnas situation så att den kan tillgodose den enskildes behov av stöd, stimulans och omvårdnad. Personalen skall i tal och skrift behärska svenska språket. All personal skall ha en individuell utveckling/utbildningsplan samt ska all personal erbjudas extern handledning. 12. Personaltäthet Personal skall fmnas på boendet dygnet runt anpassat efter verksamhetens behov. Planerat bemanningsscherna skall redovisas till kommunen varje månad. 13. Kvalitetsrutiner Entreprenören skall ha dokumenterade rutiner enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 14. Dokumentation Entreprenören skall dokumentera enligt SOSFS 2003:20 och SOSFS 2009:04 "Hem för vård eller boende". Entreprenören ansvarar för att handlingar som rör den enskildes personliga förhållanden förvaras så att den som är obehörig inte får tillgång till dem. Entreprenören skall tillsc att samtliga dokumentation överlämnas till kommunen enligt gällande gallringsregler när en insats avslutas. Detta gäller också om ansvaret för verksamheten övergår till annan. Omvårdnaden av varje enskild boende ska dokumenteras kontinuerligt. För dokumentationen ansvarar den person som förestår verksamheten.

3 3/7 15. Introduktionsplan, generell och individuell, vid inflyttning Entreprenören skall svara för att information ges till den enskilde och dennes närstående angående förutsättningarna för verksamheten. Av denna information skall bland annat framgå: - namn på kontaktman inom verksamheten - ansvarig arbetsledare - vart den enskilde/närstående vänder sig vid klagomål. Entreprenören skall svara för att kontakter med närstående tas och att introduktion ges när ny person flyttar in. Entreprenören skall upprätta en generell och en individuell introduktionsplan. Den generella introduktionsplanen skall innehålla beskrivningar såsom geografisk introduktion, svenskundervisning, hur skolsystemet fungerar generellt och hur invandrare introduceras i skolsystemet och i det svenska samhället. I planen skall även finnas beskrivning av hur kommunens och landstingets service fungerar tex socialförvaltning, bibliotek, folktandvård, sjukvårdens olika nivåer m.m. Det ska också finnas beskrivningar om andra aktörer och verksamheter i Eslövs kommun. Den individuella delen av introduktionsplanen skall utgå från ankomst/introduktionssamtalet. Kontaktpersonens arbete med varje individ på boendet skall utgå från introduktionsplanen som är individuell för varje barn. Introduktionsplanen fastställs av kontaktpersonen och den boende efter att föreståndare, kontaktperson och individen haft ankomst/introduktionssamtal. Introduktionsplanen, som är en del av genomförandeplanen skrivs under av individ, kontaktperson, verksamhetschef, socialtjänstperson och gode man. Genomförandeplanen utvärderas regelbundet. I introduktionen är det viktigt att i ett tidigt skede klargöra för ungdomarna vad boendet kan hjälpa till med och vad boendet förväntar sig av ungdomarna. Den individuella introduktionsplanen skall vara upprättad inom 5 dagar efter att vårdplanen har överlämnats till entreprenören. 16. Genomförandeplan Genomförandeplanen skall upprättas med den enskilde/företrädare eller om den enskilde så önskar, annat biträde eller ombud. Planen skall utgå från kommunens vårdplan. Av planen skall framgå vad som ingår i insatsen, vilka mål som gäller, när och hur insatsen ska genomföras, hur den enskilde utövat inflytande över planeringen och vilka personer som deltagit i den, när planen är upprättad och när och hur den ska följas upp. Avvikelser från genomförandeplanen skall meddelas kommunen. Entreprenören skall anpassa och revidera planen efter begäran från kommunen och utifrån den enskildes ändrade behov. 17. Förändring av behov Entreprenören skall meddela den enskildes handläggare i kommunen om den enskildes behov förändras i sådan grad att genomförandeplanen behöver omprövas. Entreprenören skall omgående meddela kommunen om den enskilde tagits in på sjukhus, avflyttat på egen begäran, avvikit från boendet eller avlidit. 18. Hälso- och sjukvård Entreprenören skall vara uppmärksam på den enskildes hälsotillstånd och se till att denne erbjuds allmän hälsoundersökning samt vid behov läkarvård och tandvård. Kommunens socialtjänst ansvarar för hänvisning till 13UP vid behov. 19. Tvätt Entreprenören svara för att barnens personliga kläder tvättas regelbundet samt att mindre lagningar av kläder utförs. Barnen ska vara delaktiga med utgångspunkten i stödet mot ett självständigt liv.

4 4/7 20. Måltider Entreprenören svarar för att tillhandahålla fullvärdig kost allt efter den enskildes behov. Barnen ska vara delaktiga med utgångspunkten i stödet mot ett självständigt liv. 21. Lokalvård Entreprenören skall ansvara för att lokalerna i verksamheten är städade. 22. Utrustning, förbrukningsmaterial mm Entreprenören skall tillhandahålla och bekosta arbetsredskap och förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra uppdraget. 23. Ledsagare och tolk Entreprenören skall svara för att personal eller annan lämplig person vid behov följer med den enskilde till vårdinrättningar, myndigheter, fritidsaktiviteter etc. Entreprenören ombesörjer att auktoriserad tolk anlitas vid behov, 1 den mån kostnaden för detta inte ingår i myndighetsutövningen eller annat offentligt uppdrag, svarar entreprenören för kostnaden. 24. Samarbete med frivilliga organisationer Entreprenören skall eftersträva samarbete med frivilliga organisationer och studieförbund, för att tillgodose den enskildes sociala, kulturella och andliga behov. 25. Avbruten placering Kommunen har rätt att utan föregående uppsägning avbryta placeringen omedelbart om det föreligger allvarliga missförhållanden vid boendet och det finns en påtaglig risk att omsorgen inte kan genomföras eller vistelsen kan vara till skada för barnet. Betalningsansvaret upphör i detta fall dagen efter placeringens avbrytande. Kommunen kan också i samråd med entreprenören avbryta placeringen om omsorgen inte motsvarar barnets behov eller ger önskat resultat. Parterna ska i sådana fall särskilt komma överens om dag för betalningsansvarets upphörande. VoB äger rätt att avbryta placeringen (enl bestämmelser i Socialtjänstförordningen 3 kap och JO-uttalande, ämbetsberättelsen 2007/2008 s 274 (dnr ) som klargör att FIVB har skyldighet att omgående meddela socialtjänsten innan utskrivning) om den placerade vid upprepade tillfållen bryter mot fundamentala regler eller agerar på ett sätt som äventyrar omgivningens säkerhet, 26. Styrgrupp En styrgrupp med två (2) representanter från vardera parten har till uppgift att följa och styra parternas gemensamma uppdrag. Entreprenören skall vara tillgänglig för möten med kommunen. Parterna utser vardera en kontaktperson som anmäls till Kommunledningskontoret i Eslöv respektive VoB Syd. 27. Uppföljning - Insyn i verksamheten Entreprenören skall på eget initiativ informera kommunen om verksamheten. Kommunen har rätt till insyn för att kunna företa uppföljning av verksamheten. Insynen omfattar rätt att: - tillträda verksamhetslokaler - ta del av dokumentation som rör den enskilde - med beaktande av den enskildes integritet och medgivande ha rätt att göra intervjuer med denne och god man, ha rätt att ta del av annat material hos entreprenören som av beställaren bedöms vara relevant för uppföljning av verksamheten med beaktande av den enskildes integritet, såsom personallistor och tjänstgöringsscheman Entreprenören skall själv svara för kontroll av att verksamheten sköts enligt avtalet och rapportera brister och avvikelser från den avtalade kvalitu.

5 5/7 28. Incident- och störningsrapport Entreprenören skall omedelbart rapportera allvarliga fel och brister, olyckor eller olyckstillbud, som inträffar på boendet till kommunens kontaktperson. Om upptäckta störningar och brister inte rapporteras och ingen förbättring sker efter skriftlig erinran kan detta vara grund för hävning av avtalet. 29. Tystnadsplikt Entreprenören skall tillse att all personal inom verksamheten undertecknar en förbindelse om den tystnadsplikt som råder enligt Socialtjänstlagen 15 kap 1, angående uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt. Entreprenören skall även bevaka att denna tystnadsplikt efterlevs. 30. Arbetsgivaransvar Entreprenören ansvarar rör att ingen av de anställda eller ledning har dömts rör brott mot barn, våldsbrott, brott i yrkesutövning eller narkotikabrott under de senaste tre åren. Entreprenören skall vid avtalstecknandet ha kontrollerat ovanstående genom att begära uppgifter från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. Entreprenören skall försäkra sig om att personalen är nykter och drogfri. Entreprenören ansvarar för: att gällande lagar och författningar iakttas att anställa, avlöna och säga upp personal att skatter och sociala avgifter inlevereras att personalens arbetsmiljö och dess rehabilitering tillgodoses att introduktionsplan vid nyanställning finns att förebygga skador som kan drabba den enskilde, personal, närstående och utomstående. att enligt gällande regler begära uppgifter från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. 31. Avstängning Kommunen äger rätt att, efter skriftligt meddelande till entreprenören, ensidigt besluta att avstänga enskild personal på grund av upprepade åsidosättande av avtalet, gällande praxis eller dåligt bemötande av barnen. 32. Minimilön mm för arbetstagare De arbetstagare som är engagerade för utförande av uppdraget, skall minst erhålla minimilön och andra minivillkor på de områden som avses i 5 utstationeringslagen (SFS 1999:678), under förutsättning att sådan minimilön mm är tydligt definierad i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branchen. Av detta följer att entreprenören inte heller får anlita underentreprenörer e.d. som ger sina arbetstagare sämre villkor rör lön mm än det sagda. 33. Antidiskriminering Entreprenören skall i sin verksamhet i Sverige följa vid varje tillfälle i Sverige gällande antidiskrimineringslagstiftning. De rättsregler som avses är: artikel 141 EU-fördraget 16 kap. 9 brottsbalken diskrimineringslagen 2008:567 Kommunen anser att brott mot dessa lagar är väsentliga avtalsbrott och har rätt att häva avtalet om en domstol eller annan myndighet i en dom eller beslut konstaterar att entreprenören inte följt den vid varje tid gällande antidiskrimineringslagstiftning. 34. Ekonomisk ersättning För uppdraget utgår en fast garanterad ersättning per dag med kr. Tillkommande ersättning utöver 12 barn per dag är 1000 kr per barn/dag. Utöver ovanstående dagersättning utgår ersättning för faktisk belagd plats med 200 kr per dag och barn. Ersättningen ska täcka barnet normala och löpande behov och livsuppehälle att jämställas med riktlinjer från SKL:s riktlinjer om omkostnadsersättningar till familjehemsplacerade barn.

6 6/7 Ersättningarna är fasta under avtalstiden.. Ersättning per dag utgör hela den ersättning som entreprenören erhåller för drift och underhåll enligt detta avtal. Därutöver debiteras Eslövs Kommunledningskontor för eventuella tilläggstjänster efter överenskommelse mellan avtalsparterna. Det kan gälla särskilda kostnader som boendet har tex för utslussning och förberedelser för detta, särskilda pedagogiska insatser i boendet, särskilda resor, tillfälligt utökad bemanning, kostnader för teckenekonomisk metodik, särskilda tolkinsatser, samtalskontakter utöver BUP mm. Ersättning för belagd plats utgår från den dag som den enskilde skrivs in och upphör den dag den enskilde skrivs ut. Ersättning utgår månadsvis. Vid bortavaro från boendet under en längre sammanhängande period, utgår ersättning för belagd plats under de 30 första dagarna och därefter ersättning för ej belagd plats. Eslövs kommun lämnar ingen volymgaranti på antal nyttjade eller ej nyttjade platser. 35. Fakturering Fakturan skall vara utformad och uppställd enligt gällande lagstiftning samt innehålla beställnings- id/ referens. Fakturan skall sändas till kommunens fakturaadress. Debitering av utförda tjänster sker månadsvis i efterskott. Av fakturan skall framgå tydliga referenser såsom barnets namn och personnummer, antal dagar under månaden som barnet varit placerat hos entreprenören. Faktura märkt med kommunens unika idnummer under Er referens skickas till: Eslövs kommun, Box 82, Eslöv. 36. Betalningsvillkor Betalning sker i SEK. Betalning trettio (30) dagar netto efter ankomrnen korrekt samt korrekt adresserad faktura och godkänt utförande. 37. Administrativa avgifter Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte. 38. Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta utgår enligt Räntelagen (1975:635) Försäkringar Entreprenören skall teckna och under avtalsperioden vidmakthålla kombinerad företagsförsäkring med bland annat ansvarsförsäkring med minst 5 miljoner per skada i försäkringsbelopp. För att styrka att ovannämnda försäkringar tecknats skall entreprenören tillställa kommunen kopia på försäkringsbrev vid undertecknande av avtal och därefter på anmodan. Om försäkringen upphör har entreprenören skyldighet att skriftligen meddela kommunen. 40. Skadeståndsskyldighet Entreprenören svarar i förhållande till kommunen för skadestånd, som kommunen p g a vållande hos entreprenören eller personal som denne svarar för, kan komma att förpliktas utges till tredje man. 41. Underentreprenörer Entreprenören får inte anlita annan för att fullgöra del av uppdraget utan kommunens skriftliga medgivande.

7 7/7 42. Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte överlåtas på annan. 43. Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till avtal kan endast göras genom en skriftlig handling underteeknad av behörig företrädare för kornimmen och entreprenören. 44. Handlingars inbördes ordning Avtalshandlingar gäller sinsemellan i följande ordning: - skriftliga ändringar och tillägg tillavtal - avtal inkl eventuella bilagor 45. Hävning Kommunen och entreprenören får häva ingånget avtal om motparten inte fullgör sina åtaganden och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. Kommunen har rätt att häva avtalet om entreprenören försätts i konkurs eller eljest befinns vara på sådant obestånd att entreprenören inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Vidare rar Kommunen häva avtalet om entreprenören utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtit detta på annan fysisk eller juridisk person. 46. Befrielsegrunder Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig srnittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. 47. Tvist Tvist mellan kommunen och entreprenören i anledning av ingånget avtal skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal. Underskrift av behörig avtalstecknare: Eslövs kommun Ort/datum 3,77,912i2/7 VoB Syd AB --7/- ( z Ort/d 7. ) tu n t derskrift Underskrift Namnförtydligand hi Namnförtydligande

8 hl Länsförsäkringar Kristianstad Bank Försäkring Box Kristianstad Vid fdrfrågan kontakta Peter Åkesson, Telefon mob e-post Försäkringsbrev Utskriftsdatum Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr *18 Sid 1 (5) VOB i Syd AB P G Vejdes väg 17a VÄKTO Försäkringen gäller f r o m t o m Ersatt försäkring *17 Försäkringstagare VOB i Syd AB Försäkrad verksamhet Hälsovård -årslönesumma kr och årsomsättning kr. Egendomsfdrsäkring Försäkringsbelopp VÄXJÖ, Videum 1 1 Maskinerier (kansli) ALVESTA, Hallonet 1 2 Maskinerier (Högelids ungdomsenhet) kr kr Rönnedal 2, Rönnedalsvägen 25 3 Maskinerier (Ekbackens familjeenhet) kr 4 Maskinerier (Ekbackens barnenhet) kr 5 Maskinerier (Vildrosen) kr KRISTIANSTAD, Leoparden 12 o 13 6 Inventarier/Maskinerier kr 7 Vårdbyggnad Fullvärde 8 Pörrådsbyggnad Fullvärde KRISTIANSTAD, Kvarnen Ga:1 9 Inventarier/Maskinerier kr LUND, Mäsen 14 och Domherren 2 10 Inventarier/Maskinerier kr LUND, Måsen 15, Örnvägen Inventarier/Maskinerier kr Länsförsäkringar Kristianstad Postadress Besök Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Org nr Styrelsens säte Box 133 V. Storgatan Kristianstad Kristianstad F-skattebevis finns E-post:

9 Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr *18 Utskriftsdatum Sid 2 (5) KRISTIANSTAD, Sönnarslöv 69:29, SundsallU Inventarier/Maskinerier ESLÖV, Kärråkra 1, Trollenäsvägen 2 13 Inventarier LOMMA, Lomma 30:29, Bredgatan 16b 14 Inventarier kr kr kr KRISTIANSTAD, Vittskövle 21:4, Vittskövle Torg 1 15 Bostadsbyggnad Fullvärde 16 Garage kr F KRISTIANSTAD, Blekedammen 7, Ängsvägen 19c 17 Inventarier/Maskinerier kr För punkt 1-6, 9-14, 17 gäller krav på lokalens inbrottsskydd enligt skyddsklass I, avsnitt Q i villkoren. Maskinförsäkring ingår för byggnad 7, 8, 15 Husbocksförsäkring för byggnad 7, 8, 15 ingår Avbrottsförsäkring Ansvarstid 12 månader. Högsta ersättning för avbrottsförsäkringen är tre gånger den i försäkringsbrevet angivna årslönesumman. Ansvarsförsäkring Person- och sakskada Högsta ersättning - per skada - per försäkringsår kr kr

10 Länsförsäkringar Kristianstad Bank & Försäkring Box Kristianstad Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr *18 Utskriftsdatum Sid 3 (5) Försäkringen gäller enligt avsnitt C. flir skadestånd som uppkommer genom den försäkrade verksamheten och för skada genom levererad produkt. Försäkringen gäller i hela världen utom i USA och Kanada. Vid försäljnings- och inköpsresor samt vid konferenser och mässor gäller försäkringen dock i hela världen. Export får förekomma endast inom Norden. Ansvarsförs för person i familjehem eller liknande 19 Högsta ersättning enl villkor V426 Tjänstereseförsäkring Gäller för samtliga anställda inom företaget, som företar resa i tjänsten som är avsedd att vara under högst ett år och som betalas av arbetsgivare eller uppdragsgivare (tjänsteresa). Med ändring av mom 06.1 i villkor V623 omfattar försäkringen ej skada på arbetsgivarens egendom bestående av verktyg och arbetsredskap som används för utförande av installationer och andra arbeten. Antal resdygn som gäller: Inom Norden: 3000 Utom Norden: 15 Förmögenhetsbrottsförsäkring Högsta ersättning per skada och försäkringsår kr F Förmögenhetsskada VD och styrelse Försäkringen gäller skadestånd för ren förmögenhetsskada som VD, styrelseledamot eller suppleant för styreiseledamot ådragit sig. 20 Högsta ersättning per år Försäkringen gäller inom Norden kr F Länsförsäkringar Kristianstad Postadress Besök Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Org nr Styrelsens säte Box 133 V. Storgatan Kristianstad Kristianstad F-skattebevis finns E-post:

11 Försäkringsbrev Kombinerad företagsförsäkring Försäkringsnr *18 Utskriftsdatum Sid 4 (5) Hemförsäkring 21 Personlig lösegendom Högsta ersättning per vårdtagare Avser 126st vårdtagare boende på försäkrad institution. 1 basbelopp Självrisk / Karens Egendomsförsäkring 20% av basbeloppet Avbrottsförsäkring 24 timmars karenstid Ansvarsförsäkring 10% av basbeloppet Ansvarsförs för person i familjehem 10% av basbeloppet Tj änstereseförsäkring Se villkor V 623 Förmögenhetsbrottsförsäkring 50% av basbeloppet Förmögenhetsskada VD och styrelse Se i villkor V455 Hemförsäkring kronor För vissa skador kan andra självrisker gälla. Detta framgår av villkoren. Försäkringsvillkor Kombinerad Företagsförsäkring V Följande anpassningar ingår - Maskinförsäkring - Byggnad - Inbrott - Skyddsklass 1 - Förmögenhetsbrottsförsäkring - Husbockförsäkring Fastbränsleanläggning V 174:1 Fordon i brandfarlig miljö V 281:2 Ansvarsförsäkring för person i familjevård eller liknande V 426:3 Ansvarsförsäkring för VD och styrelse i AB Tjänstereseförsäkring V V Hemförsäkring Inga nya villkor har tillkommit.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer:

Tandvård. Uppsökande munhälsobedömning. Division Folktandvård. Diarienummer: Tandvård Uppsökande munhälsobedömning Division Folktandvård Diarienummer: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALSPARTER 3 1.1 KONTAKTPERSONER 3 2. AVTALSOMFATTNING 3 2.1 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE 3 2.1.1 Specifikation

Läs mer

Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet

Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet Förfrågningsunderlag, drift av Nacka simhall och Näckenbadet 2013-09-23 FRN 2013/67 Innehållsförteckning Beskrivning av anläggningarna... 3 Kravspecifikation... 5 Öppettider, upplåtelse och bokning...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer