Elevhälsoplan. Rönnängs Rektorsområde Rönnängs skola, förskoleklass, fritidshem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevhälsoplan. Rönnängs Rektorsområde Rönnängs skola, förskoleklass, fritidshem"

Transkript

1 Elevhälsoplan Rönnängs Rektorsområde Rönnängs skola, förskoleklass, fritidshem

2 Innehållsförteckning Inledning...4 Vision...4 Syfte...5 Mål...5 Från elevvård till elevhälsa...6 En skola för lärande och hälsa...6 Elevhälsoarbetets inriktning...7 Elevhälsans kompetenser...7 Ansvar...8 Rektor...8 Förskollärare/Fritidspedagog/Grundskollärare...8 Speciallärare...9 Specialpedagoger...9 Specialpedagogen har ett särskilt pedagogiskt ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Arbetet ska inriktas på:...9 Elevhälsoteamets ansvar...10 Organisation på Rönnängs skola Flödesschema...11 Arbetslag/Elevhälsoteam...19 Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan Åtgärdsprogram Dokumentation Journalhantering och annan dokumentation...21 Sekretess och samtycke Samverkan Hur uppnås en god kvalitet?...23 Referenser Skollag (2010:800) Prop. 2001/02:183, Hälsa, lärande och trygghet Prop. 2009/10:165 För kunskap, valfrihet och trygghet Lpo 94 Allmänna råd och kommentarer För arbete med åtgärdsprogram Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Allmänna råd och kommentarer För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

3 Inledning Denna elevhälsoplan grundar sig i huvudsak på styrdokumenten Proposition (2009/10:165) För kunskap, valfrihet och trygghet, Skollag (2010:800) och på nationella och kommunala riktlinjer. I elevhälsoplanen används skola som samlingsbegrepp för förskoleklass, fritidshem, grundskola. För de personalkategorier som arbetar i dessa verksamheter används samlingsbegreppet lärare. I Skollag 2010:800, som antogs av riksdagen den 1 juli 2010 och som träder i kraft 1 juli 2011, anges att elevhälsan är obligatorisk för bland annat förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Lagen föreskriver att för medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. När det gäller specialpedagogisk kompetens anger lagstiftaren att det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Enligt Skollag (2010:800, 4 kap 2 6 ) är skolan ålagd att bedriva ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete, som ersätter den tidigare kvalitetsredovisningen. Skolan ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen och det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Ambitionen med denna elevhälsoplan är att den ska fungera som ett stöd för verksamheterna i det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet. Elevhälsoarbetet i på skolorna ska ha elevers bästa i fokus i enlighet med Barnkonventionen. Det hälsofrämjande arbetet ska riktas mot alla elever i skolan, men särskild tyngdpunkt ska läggas vid att arbeta med barn och elever i behov av särskilt stöd. På Rönnängs Skola ska elevhälsoarbetet kännetecknas av ett inkluderande förhållningssätt. Med detta avses att alla åtgärder i första hand ska ske inom ordinarie verksamhet och i den grupp där individen har sin naturliga placering. Vision Rönnängs skola ska kännetecknas av ett inkluderande arbets och förhållningssätt i såväl teori som praktik. Alla elever ska erbjudas en god pedagogisk omsorg och undervisning i skolan. Detta sker genom att allmänpedagogik och specialpedagogik länkas samman så att det i verksamheten finns beredskap att möta alla elevers behov. Skolan ska vara en stödjande miljö för hälsa, lärande och demokrati genom att bedriva ett långsiktigt och målmedvetet arbete utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. 4

4 Syfte Det övergripande syftet med skolans elevhälsoarbete är att främja varje enskild elevs lärande och utveckling samt att bidra till att säkra alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning. Elevhälsoarbetet, som ska genomsyra verksamheten på alla nivåer, är det därför av särskild vikt att ha fokus på elevers arbetsmiljö och delaktighet, skolans värdegrund, som t ex arbete mot kränkande behandling och undervisning om tobak, alkohol och andra droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa, jämställdhet samt sex och samlevnadsundervisning. Elevhälsoplanen ska: stödja rättsäkerheten och öka likvärdigheten för alla elever på skolorna vara en plan som pedagoger och elevhälsoteam kan stödja sig mot, samt ge vårdnadshavare information om vårt elevhälsoarbete fungera som ett stöd i det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet på skolorna Mål Rönnängs skola elevhälsoarbetet: Förbättra det systematiska kvalitetsarbete kring elevhälsoarbetet i samförstånd med skolornas pedagoger Finna konsensus kring hur vi tvärprofessionellt kan arbeta främjande och förbyggande för att öka måluppfyllelsen. Metoder för att uppnå ovanstående mål: Enheten har en lokal elevhälsoplan Utveckla kollegial handledning för pedagogernas träffar i elevhälsoarbetet Elevhälsoteamet träffas regelbundet för att planera, genomföra och följa upp elevhälsoarbetet Elevhälsoteamet analyserar återkommande de åtgärdsprogram som upprättats på enheten, i syfte att identifiera mönster och trender och utifrån detta planera och initiera genomförandet av förebyggande insatser Elevhälsoteamets arbetssätt, metoder och förhållningssätt präglas av att fokus ligger på samspelet mellan individ och lärandemiljö utifrån ett salutogent och hälsofrämjande perspektiv. 5

5 Från elevvård till elevhälsa I Skollagens 2 kap 25 uttrycks att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Detta innebär enligt Proposition 2009/10:165 att elevhälsan ska bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Skollagskommittén hänvisar till Proposition 2001/02:183, Hälsa, lärande och trygghet, där en utgångspunkt är att lärande och hälsa i stor utsträckning påverkas av samma generella faktorer och att arbetet med elevhälsa bör vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning utifrån ett delvis nytt och vidgat hälsobegrepp. Detta innebär en förskjutning från riskfaktorer till friskfaktorer, från vuxenperspektiv till elevperspektiv samt från information till dialog och kommunikation. Detta innebär också att barn och elevhälsoarbete inte ska betraktas som något avskilt och särskilt från det generella arbetet kring barns och ungdomars hälsa, lärande och utveckling. En skola för lärande och hälsa Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärande miljö för elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. En annan utgångspunkt är att lärande och hälsa på många sätt påverkas av samma generella faktorer. Arbete med elevhälsa bör i stor utsträckning vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Prop. 2009/10:165 För kunskap, valfrihet och trygghet För att öka förutsättningarna för elevernas hälsa och välbefinnande ska elevhälsoarbetet på Rönnängs skola bygga på en helhetssyn, där elevernas delaktighet och medskapande bidrar till deras motivation och lust att lära. Elevhälsoarbetet ska stödja elevers utveckling mot målen för utbildningen, vilka omfattar både kunskaper och värden. Begreppet hälsa innefattar psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. skolan har ett ansvar för att skapa en god miljö där lärande och hälsa är tätt förbundna med varandra. 6

6 Elevhälsoarbetets inriktning Elevhälsoarbetet skall vara främjande och förebyggande och bygga på ett systemteoretiskt synsätt genom att de berörda eleverna och deras föräldrar görs delaktiga och erbjuds inflytande i processen kring elevhälsoarbetet vårdnadshavare känner trygghet inför att det egna barnets möjligheter tas till vara och att barnets eventuella svårigheter möts med acceptans och kompetens elevens behov ses i relation till omgivningens bemötande och den miljö eleven vistas i tidigt uppmärksamma och sätta in åtgärder för elever som befinner sig i svårigheter och för elever som riskerar att inte nå uppsatta mål eller befinner sig annan skolrelaterad problematik all verksamhet bedrivs utifrån ett inkluderande förhållningssätt samverkan sker med externa aktörer som är av betydelse för elevens utveckling medverka till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa hos varje elev främja en hälsosam livsstil, goda matvanor, rörelse och en aktiv fritid Elevhälsans kompetenser elevhälsan på Rönnängs skola består av: Rektor Specialpedagog Specialpedagog med inriktning tal och språk Speciallärare Skolsköterska Psykolog Kurator Tillgång till skolläkare och logoped finns 7

7 Ansvar Rektor Rektor har ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för: att verksamheten och elevhälsoarbetet utformas så att elever får det särskilda stöd och den hjälp de behöver att kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn, elever och anställda att resursfördelning och stödåtgärder anpassas till den bedömning av elevers utveckling som lärare gör att varje elev och vårdnadshavare i dialog med skolan gör upp en individuell utvecklingsplan, som kontinuerligt revideras under skoltiden att samverkan kommer till stånd mellan förskolan och skolan för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete att formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta att nödvändig information förs vidare vid övergångar och då ny personal anställs Utöver ovanstående gäller för rektor: att samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning att samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande att utredning initieras kring elever i behov av särskilt stöd och att åtgärder sätts in Förskollärare/Fritidspedagog/Grundskollärare Varje pedagog ansvarar för att ha en överblick över sina elevers lärande, trivsel och utveckling samt för att uppmärksamma elever som befinner sig i svårigheter. Därmed har de det primära ansvaret för elevernas hälsa (elevhälsoarbetet) i klassen/gruppen. Då oro finns för hög frånvaro, drar pedagogen ut en lista från skolwebben och lämnar till EHT med en förfrågan. Personal har ansvar för att diskutera med arbetslag/kollegor då dilemman uppkommer. Obs! samtal om enskilda elever/familjer får ej ske i personalrum etc. Tänk på var du befinner dig! 8

8 Om insatta åtgärder, förändrade rutiner/arbetssätt inte räcker görs en förfrågan till elevhälsoteamet enligt bilaga 1. Förfrågan kan beröra arbetssätt, förhållningssätt och enskild elev. Speciallärare Har ett ansvar att: samverka med arbetslag och pedagoger i kartläggning av elevers ämneskunskaper utifrån gruppers och elevers skiftande behov ge undervisning anpassa läromedel och undervisning utifrån elevernas behov samarbeta och vara en samtalspartner till pedagoger vid upprättande av åtgärdsprogram Specialpedagoger Specialpedagogen har ett särskilt pedagogiskt ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Arbetet ska inriktas på: handledning i pedagogiska frågor både till arbetslag och enskilda pedagoger medverka till utveckling av arbetet kring elever i behov av särskilt stöd verka för skolutveckling och kvalitetssäkring analys av lärandemiljön pedagogisk kartläggning av elevers skolsituation i syfte att upptäcka det som motverkar och främjar en önskad utveckling samarbeta och vara en samtalspartner till pedagoger i skolan vid upprättande av handlingsplaner/åtgärdsprogram behandling av tal och språk Skolsköterskan Genomföra basprogrammet för hälsoövervakning (Hälsosamtal, Vaccinationer, Journalhantering och annan dokumentation) Hälsobesök Hälsofrämjande undervisning/hälsoupplysning/pedagogik Information elev/förälder, lärare och övrig personal Arbetsmiljö, elevskydd Samverkan; inom skolan, externt med socialtjänst, barnhälsovård, sjukvård m fl. 9

9 Kurator Arbetar på uppdrag från elevhälsan och rektor Samtal med elever Kontakt med föräldrar Utför social utredning enl. Västbas Konsultation till personal Ingår i trygghetsteamet Psykolog Konsultation kring elever i behov av särskilt stöd Handledning till pedagoger Elevhälsoteamets ansvar I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa god och trygga uppväxtvillkor. Prop.2009/10:165 För kunskap, valfrihet och trygghet Elevhälsan har ett förebyggande ansvar att på uppdrag av och i samverkan med rektor planera och genomföra insatser, t ex ha ett nära samarbete med arbetslagen och kännedom om elevernas arbetsmiljö initiera utvecklingsarbete på organisationsnivå identifiera kompetensutvecklingsbehov Elevhälsan har också ett åtgärdande ansvar att på uppdrag av och i samverkan med rektor planera och genomföra insatser, t ex ge handledning och konsultation till arbetslag och pedagoger vid behov initiera och utföra kartläggningar och utredningar ge stödjande samtal till elever, elevgrupper och föräldrar 10

10 Organisation på Rönnängs skola Flödesschema Elevhälsan Elev uppmärksammas pedagog informerar rektor Pedagog påbörjar enklare kartläggning som kan komma att ingå i en utredning om rektor ser behov av detta (inom 2 v). Pedagogen använder sig av: Idèbank/Checklista (bilaga 1) resultat från det kommunövergripande Kartläggningsschemat (bilaga 2) övriga elevprestationer. Vid oroande frånvaro, se Handlingsplan vid frånvaro (se Intranätet). Samtal med elev och vårdnadshavare angående elevens behov Elevhälsa i Arbetslaget. Utarbeta anpassningar inom klassens ram tex utifrån Idèbank/Checklista. Vid behov, rådgör med specialpedagog. Mentor/Klasslärare dokumenterar insatser i sin elevakt. Genomför, följ upp och utvärdera i arbetslaget (ca 6-8 v) Stödinsats ger önskat resultat god utveckling sker Stödinsatserna ger ej önskat resultat. Mentor/Klasslärare genomför en Pedagogisk Kartläggning (bilaga 3). Skriftlig Anmälan till EHT görs (bilaga 4). 11

11 Rektor eller den rektor utsett tar beslut om att Åtgärdsprogram upprättas utifrån den enkla kartläggning som är gjord eller tar beslut om fördjupad utredning av Elevhälsan. Om fördjupad utredning visar behov av att Åtgärdsprogram ska upprättas, tar rektor eller den rektor utsett beslut om detta. ÅP utarbetas utifrån utredningen. Elev och vårdnadshavare är delaktiga. Mentor/Klasslärare ansvarar med ev stöd av Elevhälsan. ÅP genomförs, följs upp och utvärderas. Ev. nya åtgärder utarbetas god utveckling sker ÅP ger ej önskat resultat Samrådsmöte med rektor, vårdnadshavare och elev (beroende på mognad och ålder) samt berörd personal och Elevhälsa. Vid behov beslutas om kontakt med: Centrala BUP Västbas/Västbus Socialtjänst Elevhälsan Bilaga 1 enligt Flödesschema 12

12 Idébank/Checklista Namn: Mentor: Datum: Genomfört i undervisningen: Positiv Negativ Ingen effekt effekt effekt Genomtänkt placering i klassrummet. Dagens schema på tavlan Mål med lektionen skrivet på tavlan. Tydlig inledning av lektionen. Numrerad lista på tavlan med lektionens arbetsmoment. Lektionens sluttid skriven på tavlan. Tydligt avslut av lektionen. Ev. sammanfattning. av lektionens innehåll, en kort redogörelse om innehållet nästa lektion. Introducera arbetsområdet muntligt/ gemensam genomgång. Introducera arbetsområdet skriftlig Vid behov tillgång till talsyntes. Visuellt stöd, mindmap/stödord/bilder Förklarat nya ord, satta i sitt nya sammanhang. Återkommande repetitioner. Individuella instruktioner. Positiv Negativ Ingen effekt effekt effekt Individuellt schema 13

13 Efter introduktion/ genomgång sett så att eleven förstått uppgiften så att arbetet kan starta. Gått en runda i klassrummet. Hjälpt eleven att få uppleva sina framsteg, Formativ bedömning. Större teckenstorlek på text vid utskrifter och på datorskärm. Hörselskydd eller musik för avskärmning. Väggskärm för avskärmning. Digitala läroböcker lyssna på och läsa med förstorad text på datorskärm. Använt programmen Stava Rex och Spell Right som stöd när text skrivs på dator. Använt programmet cd ord (talsyntes), som ex. läser upp text för eleven, ordprediktion(ord förslag).. Skannat text på kopiatorn och mailat till eleven, som kan använda talsyntes för att lyssna på texten. Digitala lärverktyg för input och output Exempelvis dator, alpha smart,surfplattor anpassat mängden text och information till att endast omfatta E-nivån /når lägsta kravnivå. (För elev som behöver koncentrera sig på en mindre mängd text och information för att bättre lyckas i sitt lärande.) Anpassade prov -muntligt /utsträckt tid

14 Kartläggning Svenska, Matematik Tjörns kommun Årskurs Tidpunkt Vad skall mätas? Rekommenderat Vem gör? mätinstrument F-klass kontinuerligintresse namn,bokstäver,lyssna Observationer försk.l. sept Fonologisk medvetenhet Bornholm Trulle försk.l. sept Följa instruktioner, begrepp mm KTI talped sept Talscreening vid behov talped april Följa instruktioner, begrepp mm KTI talped maj Fonologisk medvetenhet God läsut/f fonolek spec.lär. vt Grundläggande matematikbegrepp räkna med 6-åringen försk.l. 1 augusti Bokstav-ljud, läsmedvetenhet,läsnivå lärare/spec sept Fonologisk medvetenhet God läsut/f fonolek lärare/spec sept Räkneord, antalsuppfattning Handboken förb test lärare dec Bokstav-ljud, läsmedvetenhet,läsnivå lärare/spec april Läsutveckling God läsutv/lus lärare/spec 2 sept Läshastighet,avkodning H4 lärare/spec nov Läsförståelse Vilken bild är rätt? lärare febr Stavning DLS 2 lärare april Läsutveckling God läsutv/lus lärare mars Läsförståelse i problemlösning i matematikalp 1 lärare mars Tabellkunskap 0-10 addition, subtraktion Diamant AG1, AG2 lärare 3 sept Läshastighet,avkodning H4 lärare/spec nov Läsförståelse Vilken bild är rätt? lärare vt Läroplanens mål i svenska, matematik Nationella prov lärare mars Läsförståelse i problemlösning i matematikalp 2 lärare/spec april Läsutveckling God läsutv/lus lärare 4 sept Läshastighet, avkodning vid behov H4 lärare/spec. sept Tabellkunskap add+subtr innebörd Diamant AG 2-5 lärare okt Ordförståelse DLS lärare okt Läshastighet/läsförståelse DLS Draken lärare febr Morfologisk diktamen Rotfrukter lärare febr/mars Läshastighet, avkodning vid behov H4/H5 lärare mars Läsförståelse i problemlösning ALP 3 lärare/spec mars Skriftlig räkning addition, subtraktion Diamant AS 1-3 lärare 5 sept Läshastighet/avkodning H4 lärare/spec sept Tabellkunskap multipl+division Diamant AG 7-9 lärare okt Rättstavning 1 DLS lärare okt Läsförståelse Ex. Strutspojken Gamla nationella prov lärare febr/mars Läshastighet, avkodning vid behov H4 lärare mars Skriftlig räkning multiplikation, division Diamant AS 4-5 lärare mars Läsförståelse i problemlösning ALP 4 lärare 6 okt Rättstavning 2 DLS lärare okt Läsförståelse DLS lärare okt Läsförståelse i problemlösning ALP 5 lärare/spec vt Läroplanens mål i svenska, matematik, engel Nationella prov lärare 7 okt läsförståelse 1 LS/DLS Sv-lärare okt ordförståelse 1 LS/DLS Sv-lärare okt Diktamen 1 LS/DLS Sv-lärare okt Läsförståelse i problemlösning i matematikalp 6 Ma-lärare 8 okt Mattediagnos Ma-lärare okt svenska Uppföljning, vid behov se ovan lärare/spec 9 vt Läroplanens mål i svenska, matematik, engelsnationella prov resp. lärare Utarbetat av representanter för personal vid Tjörns skolor tillsammans specialpedagoger på Resurscentrum. Klassvis sammanställning av resultaten lämnas till resp. specialpedagog. Resultat för "Vilken bild är rätt?"år 2 och 3 lämnas i nov till Susanne P., Resultat för ALP 1 för år 2 lämnas till resp rektor i april. 15

15 Pedagogisk Kartläggning grundskolan Bilaga 3 till Flödesschema Elev: Ansvarig pedagog: klass: datum: Elevens skolsituation i ett helhetsperspektiv skall belysas kortfattat. Var objektiv och beskrivande. Undvik ord som är värderande. Hur ser lärandemiljön ut? T ex. lokaler, placering i klassrummet, grupperingar och personalanvändning, hjälpmedel för gruppen/eleven? Är undervisningen upplagd/anpassad så att eleven har möjlighet att vara delaktig i alla moment under skoldagen? När lär eleven bäst? Vilka arbetssätt och arbetsformer passar eleven bäst? Uppfattar eleven instruktionerna? Är arbetsuppgifterna på rätt nivå? Beskriv elevens intressen, motivation, sociala samspel och starka sidor. 16

16 Vilka önskemål har eleven? Koncentration och uthållighet? Självuppfattning. Behövs förstärkning? Hur? Attityder och relationer till andra? I klassrum, raster, fritids? Kritiska situationer. Vad utmärker situationer där lärande och utveckling inte fungerar? Vilka förmågor behöver eleven utveckla? Vilken typ av stöd behövs/alternativa lärverktyg? 17

17 Bilaga 4 enligt Flödesschema Elevärende till elevhälsoteamet Lämnas till ansvarig i elevhälsoteamet på expeditionen. Datum: Mentor: Elevens namn: Klass: Åtgärdsprogram finns datum Åtgärdsprogram behöver upprättas Frånvaro senaste månaden och/eller terminen skall bifogas Giltig: Ogiltig: Fyllt i handlingsplanen mot ogiltig frånvaro Ja Nej Mentor har haft kontakt med följande personer kring detta ärende: Arbetslaget Skolsköterska Syv Rektor Kurator Specialpedagog Trygghetsteam Vårdnadshavare Elev Undervisande lärare Båda vid delat boende Lägesbeskrivning: Vad behöver elev/pedagog hjälp med? _ Elevhälsan beslutar: Rektors underskrift: 18

18 Arbetslag Arbetslaget ska ha regelbundna träffar där elevhälsoarbetet diskuteras och frågor kan lyftas. Dessa träffar kan ske i form av kollegial handledning. Arbetslaget kan vid behov rikta en förfrågan till barn och elevhälsoteamet för att få sin fråga belyst av teamets personal. Elevhälsoteamsmöte Elevhälsoteamet består av skolpsykolog, skolkurator, socialsekreterare, skolsköterska, speciallärare, specialpedagog och rektor. Elevhälsoteamet träffas regelbundet 2ggr/månad. En tydlig mötesstruktur är nödvändig för att det förebyggande och främjande arbetet ska bli effektivt. Det ska finnas en uppställd dagordning, rektor leder mötet och ser till att nödvändiga anteckningar förs. Alla beslut ska protokollföras. För skolan gäller att den dokumentation som förs kring enskilda elever ska arkiveras i elevakten. Elevhälsoteamet diskuterar de förfrågningar som inkommit och återkopplar till frågeställaren. Utifrån frågans beskaffenhet bjuds frågeställaren in till teamet för en mer ingående diskussion och analys. Frågeställaren kan även själv meddela att hon/han önskar träffa teamet. Åtgärdsprogamsuppföljning sker två ggr/termin. Elevhälsan har rutiner för uppföljning av frånvaro hos elever. 19

19 Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan 1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i, och 2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn beslutar om utformningen av sådan skriftlig information som ges i utvecklingsplanen. Skriftlig information om elevens skolgång får ges även vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal. Skollag (2010:800) 10 kap 13 Skolan: Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen. Skollag (2010:800) 10 kap. 2 I skolan skall utvecklingssamtalet ligga till grund för den Individuella utvecklingsplanen som skall vara framåtsyftande och utarbetas tillsammans med eleven och elevens vårdnadshavare. Den ska konkret beskriva de insatser som eleven behöver för att utvecklas i riktning mot målen. Planen ska föregås av den bedömning som görs av elevens kunskaper inför utvecklingssamtalet. Eleven ska ses som en aktör och hans/hennes delaktighet, motivation och lust att lära ska vara pedagogens fokus vid upprättande av planen. Den individuella utvecklingsplanen ska förnyas vid varje utvecklingssamtal. 20

20 Åtgärdsprogram Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Om en utredning enligt 8 visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Kravet på att utarbeta åtgärdsprogram omfattar alla skolformer utom förskoleklassen. För skolan gäller att om det på något sätt framkommer att en elev riskerar att inte nå de fastställda målen, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ansvarar då för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Som regel ska samråd med elevhälsan ske. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska rektorn fatta beslut om att ett åtgärdsprogram ska upprättas. Om utredningen å andra sidan visar att eleven inte är i behov av särskilt stöd fattar rektorn beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram. Båda dessa beslut kan överklagas av vårdnadshavare, liksom åtgärdsprogrammets innehåll. Besluten ska därför förses med besvärshänvisning. Då ett åtgärdsprogram upprättats ska originalet lämnas till rektor för underskrift. Rektor tar två kopior, en läggs till läraren, en skickas till föräldrarna med beslut. Originalet förvaras hos rektor. Ett åtgärdsprogram berör inte bara den enskilde eleven utan skolan som helhet. Åtgärdsprogrammet ska därför omfatta såväl individ och grupp som skolnivå. Dokumentation Skollag (2010:800) 3 kap 9 Journalhantering och annan dokumentation Sekretess och samtycke För verksamheten i förskola och skola gäller bestämmelserna i Offentlighets och sekretesslagen. Varje profession inom barn och elevhälsan ansvarar för att iaktta gällande sekretess samt känna till de möjligheter som finns att utbyta nödvändig information inom ramen för elevhälsoarbetet. Sekretessen är inte bara till skydd för uppgifter som rör eleven utan också för hennes/hans anhöriga dvs. i första hand vårdnadshavare och syskon. För de medicinska insatserna i elevhälsan (fd skolhälsovården) gäller samma sekretessregler som för övrig hälso och sjukvård, eftersom de medicinska insatserna är en egen verksamhetsgren inom skolan. Detta innebär att det krävs 21

21 samtycke från vårdnadshavarna för att få överföra information till övriga i elevhälsan. För specialpedagoger, psykologer och kuratorer i elevhälsan gäller stark sekretess, dvs. sekretess är huvudregeln och uppgifter får bara föras vidare om det står klart att detta kan ske utan men för den enskilde. Specialpedagoger, psykologer och kuratorer har ingen sekretess gentemot rektor eller lärare som är berörda av ärendet, eftersom de tillhör samma verksamhetsgren. OBS! Den som tar emot information från en profession måste vara medveten om att informationen har samma sekretess som uppgiftslämnaren. Rektorer och lärare har svag sekretess, vilket innebär att huvudregeln är att uppgiften är offentlig men ska sekretessbeläggas om man kan anta att den enskilde lider men av att uppgiften röjs. Individuella utvecklingsplaner liksom åtgärdsprogram är allmänna handlingar, där huvudregeln är offentlighet. En individuell utvecklingsplan ska inte innehålla uppgifter av integritetskänslig karaktär. Dock kan vissa partier i åtgärdsprogrammet sekretessbeläggas med hänsyn till den enskildes integritet. Utredningen/kartläggningen som föregår ett åtgärdsprogram/en handlingsplan bör bevaras skild från åtgärdsprogrammet/handlingsplanen och räknas som en allmän handling. Observera att uppgifterna i en utredning ofta omfattas av sekretess. Ett skriftligt omdöme om en elev, där såväl uppgifter om studieresultat som om elevens sociala utveckling ingår, kan innehålla både offentliga och hemliga uppgifter. Utlämnande av allmänna handlingar ska alltid föregås av en menbedömning. Samverkan Elevhälsan samverkar vid behov med andra verksamheter såsom socialtjänsten, barn och ungdomspsykiatrin(bup), barn och ungdomshabiliteringen, specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och polisen. I skolorna gäller även Västbus riktlinjer där det fastslås hur samarbete mellan chefer och medarbetare från socialtjänst, skola och de olika instanserna inom Västra Götalandsregionen ska organiseras för barn och ungdomar med psykisk/psykiatrisk och social problematik. En utredning enligt Västbus föregås av Tjörns kommuns Västbas utredning. Oavsett sekretess har verksamheter som berör barn och ungdom anmälningsskyldighet till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 i socialtjänstlagen. Skyldigheten att anmäla är ovillkorlig och får inte bli föremål för överväganden av den anmälningsskyldige själv. Att få kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa betyder inte att detta ska vara klarlagt. Även svårbedömda och obestyrkta uppgifter skall anmälas, om de tyder på att ett barn kan vara i behov av hjälp och stöd från socialtjänstens sida. 22

22 Strafflagarna i brottsbalken gäller även skolan. Det finns dock ingen laglig skyldighet att göra en polisanmälan. En polisanmälan ersätter inte anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen. I brottsbalken finns inte mobbning eller kränkande behandling som särskilda begrepp eller brottsrubricering. Men mobbning och även kränkningar utgör inte sällan även brott enligt brottsbalken, till exempel, misshandel, olaga hot, olaga tvång, ofredande, trakasserier, förtal/förolämpning, sexuellt ofredande, hets mot folkgrupp. Skolverkets allmänna råd och kommentarer För arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling Kvalitetsarbete Skolornas arbete utifrån elevhälsoplanen utgör en del i verksamhetsområdets systematiska kvalitetsarbete och utvärderas årligen. Skolverket beskriver hur ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete kan bedrivas: Ett av kriterierna för att bedöma kvalitet är om man i verksamheten har systematiska processer för att ständigt förbättra sin förmåga att stödja alla barns utveckling och lärande. Det avgörande är då att verksamheten "kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande förutsättningar". (Skolverket) Hur uppnås en god kvalitet? För att få överblick och förståelse för hur alla de insatser som görs i vardagsarbetet bidrar till måluppfyllelse, behövs en systematik. Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär bland annat att kontinuerligt följa upp och utvärdera insatserna. Men lika viktigt är att finns ett samband mellan målen för arbetet, de medel man använder och resultatet. Syftet med det systematiska kvalitetsarbete inom utbildningsområdet, är att: löpande identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen, utveckla arbetsprocesser, bedöma resultat och måluppfyllelse och att vidta lämpliga åtgärder 23

23 24

Central Barn- och Elevhälsoplan

Central Barn- och Elevhälsoplan Central Barn- och Elevhälsoplan Tjörns kommun 2012-2013 Handläggare: Susanne Pettersson Resurscentrum Datum: 2012-03-26 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Den centrala elevhälsoplanen syftar till att skapa

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015

Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Elevhälsoplan för Sverigefinska skolan Eskilstuna 2014/2015 Reviderat 2014-10- 01 Innehåll Handlingsplan för elevhälsa... 3 Sverigefinskaskolans handlingsplan... 4 Syftet med handlingsplanen:... 4 Målet

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16

Elevhälsoplan. Aspenässkolan 2015/16 Elevhälsoplan Aspenässkolan 2015/16 ELEVHÄLSOPLAN 2 (7) I arbetet med skolans vision har elevhälsoarbetet på Aspenässkolan en central roll. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande, hälsofrämjande

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan

Barn- och Elevhälsoplan Barn- och Elevhälsoplan Kultur- och utbildningsförvaltningen 1 Melleruds kommun Barn- och elevhälsoplan i Melleruds kommun Syfte Syftet med en övergripande Barn- och Elevhälsoplan är att skapa en gemensam

Läs mer

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016

Gefle Montessoriskolas. Handlingsplan för elevhälsa. Läsåret 2015/2016 Gefle Montessoriskolas Handlingsplan för elevhälsa Läsåret 2015/2016 Kunskap är glädje Planen är reviderad 2015-09-15 och omfattar förskoleklass, skola, skolbarnomsorg (fritidshemmet) från förskoleklass

Läs mer

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015

Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Handlingsplan för barn/elevhälsoarbetet inom Strövelstorps Rektorsområde Läsåret 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Tel: 0431-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014

Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Elevhälsoplan Strömstads ö-skolor Våren 2014 Bakgrund För elever i skolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsoplan Vt- 2014 Elevhälsa är ett nytt begrepp i skollagen Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

ELEVHÄLSOPLAN UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Rev ELEVHÄLSOPLAN FÖR UDDEVALLA GYMNASIESKOLA AGNEBERG AKADEMI SINCLAIR MARGRETEGÄRDE ÖSTRABO 1 ÖSTRABO Y POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTGIRO 451 81 Uddevalla Skolgatan 2 0522-69 68 50 0522-697410

Läs mer

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser

Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd. 4.1 Arbetslagets generella individinriktade insatser Plan för individinriktade insatser för elever i behov av särskilt stöd Skollagen 3 kap. 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun.

Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Barn- och Elevhälsoplan i Bromölla kommun. Inledning I Barn- och Elevhälsoplanen används begreppen förskola och skola. Begreppet skola omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola.

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER. Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 1 Förord Bestämmelserna om arbetet med särskilt stöd förändrades i vissa avseenden i samband med

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Elevhälsan Elevhälsan finns till för att eleverna på vår skola ska må bra, både fysiskt och psykiskt och för att eleverna ska få rätt stöd i

Läs mer

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016

Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 Riktlinjer för elevhälsoarbete Malung-Sälens kommun 2015/2016 2015-05-27 Elevhälsa Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för skolans uppdrag att främja varje elevs hälsa, lärande och allmänna utveckling. Uppdraget

Läs mer

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14

Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 SKN 468/14 Elevhälsoplan Till stöd för ledning och personal inom Mölndals stads skolor Fastställd av skolförvaltningens chef 2014-04-14 Innehåll Inledning... 3 Elevhälsa allas ansvar... 3... 4 Förhållningssätt...

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan

Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Plan för elevhälsoarbetet på Aroseniusskolan Gäller från augusti 2012 2012-06-26/CO 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Arbetsgång vid stödinsatser 4 Flödesschema vid stödinsatser

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9

Handlingsplan. Elevhälsan. Forsheda rektorsenhet 7-9 Forsheda-Hånger rektorsenhet Handlingsplan Elevhälsan Forsheda rektorsenhet 7-9 Aug 2014 Innehållsförteckning Vision för elevhälsan i Värnamo kommun... 3 Skollag (2010:800) - Elevhälsa... 4 Skollag (2010:800)

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2015-2016 Reviderad

Läs mer

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola

Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola 2012-12-20 Övergripande Barn- och elevhälsoplan för förskola, grundskola, gymnasieskola Barn- och utbildningsförvaltningen Lindesbergs kommun Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden 2012-12-20 Innehåll

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium

Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Barn- och elevhälsoplan för Sundsvalls kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium Denna barn- och elevhälsoplan ska bidra till att vi gör det goda livet möjligt och för att skapa alltid bästa möte

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Skårsskolan F-6

Handlingsplan för Elevhälsan Skårsskolan F-6 Handlingsplan för Elevhälsan Skårsskolan F-6 2015-2016 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där, Detta är hemligheten i

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad

Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan. I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Verksamhetsbeskrivning för Centrala elevhälsan I Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Mölndals stad Elevhälsa UTDRAG UR 2 KAP. 25 SKOLLAGEN (2010:800) För elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE

BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE BARN OCH ELEVHÄLSA I LYCKSELE - en decentraliserad och sammanhållen verksamhet med relationskompetens som grund. Lycksele - staden i Lappland 12426 inv 1260 elever i år F-9 27 elever i särskolan 604 barn

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Lokal Barn- och Elevhälsoplan

Lokal Barn- och Elevhälsoplan Lokal Barn- och Elevhälsoplan Skärhamns skola 2014-2015 Handläggare: Lars-Eric Pettersson Datum: 2014-08-11 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Inriktning... 3 Rutin för ansökan om stöd... 4 Elevhälsoteamets

Läs mer

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14

Elevhälsoplan. Mölndals Stad 2014-10-14 Elevhälsoplan Mölndals Stad 2014-10-14 Innehåll Inledning... 2 Förebyggande arbete... 2 Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Screeningmaterial som genomförs systematiskt... 3 Ledarskap... 4 Undervisning och

Läs mer

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Elevhälsa. Handlingsplan. Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13

ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Elevhälsa. Handlingsplan. Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Elevhälsa Handlingsplan Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-13 HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA MÅL Skolans allmänna målsättning enligt skollag, arbetsmiljölag

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan

Reviderad 2013-09-26. Tegnérskolan Reviderad 2013-09-26 Tegnérskolan Barnvision i Örebro Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som beroende på barnets

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014

Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 Handlingsplan för Elevhälsan Övertorneå kommun 2013-2014 ÖVERTORNEÅ KOMMUN www.overtornea.se/elevhalsan.shtml 1. Målsättning - Organisera ett välfungerande elevhälsoteam för hela kommunen där en tydlig

Läs mer

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun

Barnhälsoplan 2014-2015. Förskolan Citronen. Knivsta kommun Barnhälsoplan 2014-2015 Förskolan Citronen Knivsta kommun Reviderad ht-2014 Barnhälsoarbetet utgår från Skollagen och Läroplanen för förskolan Lpfö-98 rev 2010 Skollagen (2010) 8 kap Särskilt stöd 9 Barn

Läs mer

Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun

Barn- och elevhälsan i Kungsbacka kommun Barn- och elevhälsan Barn- och elevhälsan i Policydokument Beslutad av Nämnden för Förskola & Grundskola 2013-04-25, 30 1 Utges av 09-04-22, reviderad 2013-04-25 2 Förord Ett gott barn- och elevhälsoarbete

Läs mer

Elevhälsoplan VÄXTHUSET

Elevhälsoplan VÄXTHUSET UPPSALA KOMMUN VÅRD OCH BILDNING Elevhälsoplan VÄXTHUSET Elevhälsoplan Växthuset skola 0 Innehåll Inledning 2 Elevhälsoteamets sammansättning och ansvar..2 Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Elevhälsa Errarps skola

Elevhälsa Errarps skola Elevhälsorutiner Errarps skola 2015/2016 1 Elevhälsa Errarps skola Det lokala elevhälsoteamet på Errarps skola består av: Rektor Agneta J:son Eklund Agneta.JsonEklund@engelholm.se Specialpedagog Jessica

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen IQRA Utbildning AB Org.nr. 556930-9825 Beslut för grundskola efter tillsyn i IQRA Skolan belägen i Västerås kommun Förstagångstillsyn av IQRA Skolan Skolinspektionen har genomfört förstagångstillsyn

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Revisionsrapport Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Halmstads kommun Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Linda Gustafsson Bo Thörn, certifierad kommunal revisor December 2012 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Likabehandlingsplan vid kränkning inom EfUS

Likabehandlingsplan vid kränkning inom EfUS Beslut 11/1 2007 1 Likabehandlingsplan vid kränkning inom EfUS Ur Skolverkets allmänna råd och kommentarer För arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling: I skollagen, läroplanerna och

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Elevhälsoplan. för grundskolan. Elevhälsoplan 1 Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Elevhälsoplan för grundskolan Elevhälsoplan 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan

Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan 20160108 Arbetsmodell för elevhälsan vid Gumaeliusskolan Nivå 1 (se handlingsplanen) Arbetslaget Nivå 2 (se handlingsplanen) Lilla Elevhälsan Bollplank Kontaktlänk Överlämnande av ärenden till elevhälsan

Läs mer

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012

Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 2012 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht- 2012 Strängnäs kommun 2012-08-06 Arbetsinriktning för Stallarholmsskolan Ht-2012 Skollag (2010:800)/ Nämndmål och Lokal arbetsplan Skollagen 1 kap 5 Utformning

Läs mer

Barn och elevhälsoplan 2011

Barn och elevhälsoplan 2011 Barn och elevhälsoplan 2011 Elevhälsoplanen gäller alla barn och ungdomar i förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola och gymnasie. Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Helhetsidéer 3 2.1. Vår

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013

Elevhälsoplan/EHP. för Järvsö utbildningsområde. Gäller från och med höstterminen 2013 sidan 1 av 8 Elevhälsoplan för Järvsö utbildningsområde Gäller från och med höstterminen 2013 Lärare och klassföreståndare Elevhälsosarbetet är en mycket viktig del av varje elevs socialisationsprocess

Läs mer

Central elevhälsoplan Rutiner för elevhälsa till stöd för ledning och personal inom grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun

Central elevhälsoplan Rutiner för elevhälsa till stöd för ledning och personal inom grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun Central elevhälsoplan Rutiner för elevhälsa till stöd för ledning och personal inom grundskola och grundsärskola i Stenungsunds kommun Typ av dokument Regler/rutiner Dokumentägare Sektorschef utbildning

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering

MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6. Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering MADESJÖ VERKSAMHETSOMRÅDE ORREFORS SKOLA F-6 Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan för Orrefors Skola år F-6 år 2015-2016 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

2012-05-14. Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola

2012-05-14. Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola 2012-05-14 Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola 1 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Inledning 2 Bakgrund. 2 Syfte 3 Styrdokument för elevhälsa. 3 Nationella styrdokument. 3 Styrdokument i Norrköpings kommun..

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Tid för undervisning lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Jan Björklund Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016

ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016 ELEVHÄLSOPLAN 2015/2016 INLEDNING Syftet med elevhälsoplanen är att, utifrån nationella styrdokument och skolans beprövade erfarenhet, skapa struktur och kultur på lokal nivå för att trygga kvalitén i

Läs mer

Eiraskolans elevhälsoplan

Eiraskolans elevhälsoplan EIRASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2014-08-13 Eiraskolans elevhälsoplan Utdrag ur Lgr11 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Elevhälsoplan. Röselidsskolan F-9 med fritidshem. Vision: "Vår främsta kund är det framtida samhället"

Elevhälsoplan. Röselidsskolan F-9 med fritidshem. Vision: Vår främsta kund är det framtida samhället Elevhälsoplan Röselidsskolan F-9 med fritidshem Vision: "Vår främsta kund är det framtida samhället" Värdegrund: På Röselidsskolan visar man respekt för sig själv, för andra och för sin omgivning. 1 Innehåll

Läs mer

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun

Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Barn- och elevhälsoplan Knivsta kommun Alla barn och elever har rätt att nå målen Ny skollag ställer högre krav och innehåller en rad förändringar som påverkar förskola och skola 1. I all utbildning och

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016

Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9. Läsåret 2015-2016 Centralskolans plan för elevhälsa årskurs 7 9 Läsåret 2015-2016 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.kommun@arvika.se

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Guldkroksskolan 7-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Guldkroksskolan 7-9 Läsår 2015/2016 Fastställd ht 2015 av Skolledning Personal Elevråd Upprättad:

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden

Arbetsplan 2015/2016. Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Arbetsplan 2015/2016 Lillåns skola F-6 inkl fritidshem Grundskolnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper, Bedömning och betyg

Läs mer

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-9 och Fritidshem

Läs mer

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun

Information om. Sekretess. utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun Information om Sekretess utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen för Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun 2010 Innehållsförteckning Gemensamma regler 2 Samtycke... 4 Sekretess inom Barn- och familjenämnden..

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 Förslag till Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Glanshammars skolas Trygghetsplan - likabehandlingsplan och plan mot annan kränkande behandling Innehåll Grunduppgifter...

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger.

Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Jag kan, jag vill, jag duger. Elevhälsaplan Karlbergsskolan Vallentuna kommun Reviderad av ledningsgruppen Höstterminen 2014 Det handlar om möten mellan människor! Där skapas kvalitet. Värdegrundsarbetet syns i vardagen. Släpp inte

Läs mer

Elevhälsa 2014-01-15/CA

Elevhälsa 2014-01-15/CA 2014-01-15/CA Om skolan 1. Österåkers gymnasium grundtankar och riktlinjer 2. Lokal arbetsplan/verksamhetsplan 2013/2014 med prioriterade mål 3. Elevhandbok 4. Personalhandbok 5. Elevhälsa med bl.a. -

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014 2015 Planen gäller för samtliga elever och anställda inom RO X vid Västerviks gymnasium. Vision Västerviks gymnasium, rektorsområde X, präglas av respekt och

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan ÅMÅLS KOMMUN Barn- och elevhälsoplan Plan för arbete med elevhälsa i förskola och grundskola i Åmåls Kommun Barn- och utbildningsnämnden 2012-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Elevhälsans uppdrag 2. Resursenheten

Läs mer

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6.

Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. 1 Smögenskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller för fritidshemmet, förskoleklassen och grundskolans åk 1-6. Lå 2014/15 En skola, förskoleklass och fritidshem för alla, där alla känner sig

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

ELEVHÄLSATEAMET Styrdokument

ELEVHÄLSATEAMET Styrdokument ELEVHÄLSATEAMET Styrdokument BARNPERSPEKTIVET Förhållningssätt i Strömstad Stärka Barnets/ Familjens förmåga och resurser Samverka kring Barnet/ Familjen Polis Sjukvård HAB BUP Vuxenresursc. Familjecentral

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Uppdaterad 151028 Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Läsåret 2015/2016 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter

Läs mer

Ledning. Arbetslag Personal & elever. Pedagog Centralen Skolpsykologer. Iris

Ledning. Arbetslag Personal & elever. Pedagog Centralen Skolpsykologer. Iris Förvaltningen för BARN & UNGDOM Vislandaskolan Januari 2010 Ledning Resurstea m Kristeam Skolhälsovård Skolläkare Gruppen mot kränkande särbehandling Arbetslag Personal & elever Elevvårdsteam BUP SOC mm

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA HANDLINGSPLAN FÖR ELEVHÄLSA FÖR VISTASKOLAN HUDDINGE TAL- OCH SPRÅKSKOLA Innehåll Uppdrag 3 Elevvård definition 3 Målsättning för elevvårdsarbetet 3-4 Aktiviteter/handlingar för en bra elevhälsa 4 Ansvarsfördelning

Läs mer