FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden TIMRÅ Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon , Fax Hemsida: FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG FÖRSKOLA ALLMÄN FÖRSKOLA FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM

2 TIMRÅ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Förskolan erbjuder tillsyn och omsorg i en pedagogisk verksamhet för barn vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga med syskon, är arbetssökande eller sjukskrivna. Verksamheten bedrivs som förskola från ett år och som allmän förskola från tre till och med fem år. Dessutom finns annan pedagogisk omsorg i form av familjedaghem för barn från ett till och med fem år. Fritidshem erbjuds för barn från sex till och med tolv år, i de fall föräldrarna arbetar, studerar eller är sjukskrivna. Den lag som styr kommunens åtaganden inom förskolornas och fritidshemmens verksamhetsområden är Skollagen. Dessutom ligger Skolplan och tillämpliga delar av FN:s barnkonvention om barns rättigheter också till grund för verksamhetens innehåll i övrigt. ANSÖKAN OM PLATS Ansökan om plats till förskola och fritidshem ska göras skriftligen på blankett som finns att få på kommunens hemsida & förskola i receptionen i kommunhuset, på grundskolornas expeditioner samt via förskolechefernas kontor i Tallnäs studiecentrum. ANTAGNING TILL KOMMUNAL FÖRSKOLA Föräldrar som anmäler behov av tillsyn ska erbjudas plats så snart det är möjligt. Erbjudande om plats garanteras inom fyra månader efter det att ansökan registrerats. Närhetsprincipen eftersträvas. Barn med syskon i förskolan har förtur till samma förskola i mån av plats. Om förstahandsvalet inte kan tillgodoses direkt ska förflyttning till detta ske så snart det är möjligt för verksamheten. Ansökan om omplacering ska lämnas in i samband med att den erbjudna placeringen påbörjas, och görs på samma blankett. Vid platsbrist kan syskonplaceringar komma att prioriteras framför omplaceringar och andra barn i kö. Barn i behov av särskilt stöd ska få detta tillgodosett genom speciellt riktade insatser och har rätt till 15 timmar i veckan avgiftsfri förskoleplats. Om erbjuden plats inte nyttjas inom två veckor går erbjudandet till nästa barn i kö, och för det första måste då ny ansökan lämnas in. Sida 1

3 PLACERINGSORDNING Förskolan erbjuds barn i åldrarna ett till och med fem år, (2:a kap 1, skollagen) Allmän förskola är avgiftsfri förskola på 525 timmar per år, eller 15 timmar i veckan. Den omfattar alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre år. Allmänna förskolan följer skolans läsårstider och lov (2:a kap 8a, skollagen). Förskola 15 timmar i veckan, erbjuds också barn till föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga, (2:a kap 6a och b, skollagen). Fritidshem erbjuds barn från sex år till och med vårterminen det år fyller tretton år, (2:a kap 1, skollagen), vars föräldrar arbetar eller studerar. Det förutsätts att förskoleplatsen utnyttjas kontinuerligt. Plats som inte nyttjas förloras efter en månad, om inte särskilda skäl föreligger. Förskolornas öppettider regleras av barnens schema under vardagar i tidsintervallen mellan Pedagogisk omsorg i form av kväll och nattomsorg, har öppet mellan på vardagar, samt dygnet runt under helger. Föräldrarna ansvarar själva för transport av mellan förskolan eller fritidshemmet och den dygnetruntöppna verksamheten. De familjer som har behov av tillsyn på obekväm arbetstid erbjuds verksamhet dygnet runt. Med obekväm arbetstid avses omfattande tillsynsbehov mellan och helger. Tillfällig verksamhet i form av tillsyn från en dag och upp till fyra veckor erbjuds när förutsättningar och efterfrågan finns. Debitering sker då per dag, utifrån månadsavgiften för högsta taxa/20 dagar. Taxan för tillfällig placering ska inte överstiga hushållets månadskostnad för ordinarie placering. FÖRSÄKRING Alla barn i kommunen är försäkrade genom kommunens försorg. Skador förorsakade av barn hos dagbarnvårdare täcks dock av förälders hemförsäkring. TYSTNADSPLIKT För all personal inom förskola och fritidshem gäller tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Sida 2

4 INSKOLNING Det datum som inskolningen påbörjas räknas som startdatum för placeringen. De första fem dagarna är avgiftsfria och utgörs oftast av inskolning. Om placeringen avslutas och för en längre tid till exempel är hemma med ett nytt syskon, görs sedan en ny ansökan och en ny placering erbjuds. Då den nya placeringen påbörjas utgår fem nya avgiftsfria dagar vid inskolning. Detta gäller dock inte vid överflyttning mellan förskolor under pågående placering. VISTELSETID Schemat ska ange vistelsetider för och vara baserat på föräldrars arbetstid/studietid plus restid. Schemat ska vara underskrivet av vårdnadshavare och lämnas omgående till rektor vid placering och stadigvarande förändring av vistelsetiden. Barn som får en 15-timmars placering med anledning av vårdnadshavares föräldraledighet för syskon i familjen, övergår från sin deltids/heltidsplacering till den nya placeringen dagen efter förälderns hemkomst från BB. Barn som har en 15-timmars placering med anledning av en arbetssökande förälder, har rätt att med kort varsel ändra/utöka tid för att möjliggöra till exempel besök på arbetsförmedling eller anställningsintervju/arbete. Även tillfälligt arbete ger rätt till utökad tid och s vistelsetid följer då vårdnadshavarens arbetstid plus restid. Den utökade vistelsetiden debiteras i efterhand. Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem kan nyttjas max 40 tim/vecka och enligt särskilt schema. Byte från heltidsplats till deltidsplats får ske om det bedöms vara stadigvarande det vill säga minst 60 sammanhängande kalenderdagar. Blankett för s vistelsetid, en så kallad ändring av omfattning, finns på varje enhet, på förskolechefernas kontor eller på kommunens hemsida & förskola. FRÅNVARO Ledigheter/semestrar/ övrig frånvaro: Tillfällig ledighet/frånvaro meddelas personalen på förskolan och fritidshemmet och medger inte reducering av avgift. Sida 3

5 Semestrar meddelas personalen på förskolan och fritidshemmet i god tid och medger inte reducering av avgift. Det förutsätts att är ledigt vid vårdnadshavares semester. Planerings och utvärderingsdagar Förskolan använder 3-4 dagar/år för planering och utvärdering av verksamheten. Föräldrar ska meddelas minst 2 månader i förväg och kan erbjudas verksamhet med vikarier eller annan förskola dessa dagar. Dessa dagar följer i möjligaste mån skolans studiedagar och lovdagar. Sommarplacering Under sommarmånaderna juni-augusti kan förskolor, familjedaghem och fritidshem slås samman under 4-6 veckor. Det innebär att barnen kan få vistas på annan förskola eller fritidshem än den ordinarie under den perioden. MÅLTIDER Frukost, lunch och mellanmål serveras i förskolan, i familjedaghemmet och i fritidshemmet. Barnen serveras näringsriktiga måltider väl fördelade över dagen. UTRUSTNING Föräldrar förväntas tillhandahålla blöjor, salvor och solskydd själva. Sida 4

6 AVGIFTSREGLER FÖR KOMMUNAL FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kommunfullmäktige har fastställt taxan, en månadsavgift, som är baserad på hushållets bruttoinkomst och s vistelsetid. AVGIFTSPLIKTIGA PERSONER Taxan avser ensamstående föräldrar, gifta/sammanboende föräldrar och familjehemsföräldrar. Även om ena maken/sambon arbetar utomlands eller på annan ort inom landet ska dennes inkomst vara avgiftsgrundande så länge som det råder hushållsgemenskap. När en ensamstående förälder sammanbor med en person som han/hon inte har gemensamma barn med räknas den sammanboendes inkomst in i den avgiftsgrundande inkomsten. I de fall föräldrarna har gemensam vårdnad men bor på skilda håll och vistas hos båda föräldrarna och båda har tillsynsbehov grundas avgiften på bruttoinkomsten för respektive förälders hushåll. AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST Hushållets skattepliktiga inkomster av anställning eller uttag från eget företag räknas som inkomst. Exempel på övriga ersättningar och bidrag (brutto) som dessutom räknas in i den avgiftsgrundande inkomsten: arvoden föräldrapenning sjukpenning/sjukbidrag utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning i form av dagpenning och stimulansbidrag Bidragsdelen från CSN arbetslöshetsersättning dagpenning kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) konfliktersättning familjebidrag i form av familjepenning dagpenning vid repetitionsutbildning m.m. för värnpliktiga pensionsförmåner livränta (den skattepliktiga delen) vårdbidrag för handikappat barn (den del som utgör ersättning till vårdaren för dennes arbetsinsats) familjehemsersättning (endast arvodesdelen, såväl vid placering av egna barn eller familjehemsbarn). avgångsvederlag (man delar upp summan under den tidsperiod som den är avsedd att täcka exempelvis ett avgångsvederlag på två årslöner delas med 24). Sida 5

7 INKOMSTUPPGIFT LÄMNAS: när får plats i förskolan, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg på begäran vid förändring av inkomst när familjens sammansättning ändras vid stadigvarande förändring av s vistelsetid deltid/heltid Blankett finns hos varje enhet, på förskolechefernas kontor eller på kommunens hemsida & förskola TAXANS TILLÄMPNING Taxan omfattar barn placerade i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg. En plats på förskola eller fritidshem innebär: att Ni betalar en månadsavgift att avgiften betalas 12 månader per år. att Ni abonnerar på och betalar för platsen även om är frånvarande. Avgiften fastställs med ledning av skriftlig inkomstuppgift från föräldrarna. Lämnas inte inkomstuppgift debiteras högsta avgift. Inkomstuppgiften kontrolleras mot försäkringskassans ADB-system. I de fall avvikelse förekommer vid inkomstkontroll baseras avgiften på försäkringskassans uppgifter. Tidsnivå bestäms utifrån tillsynstiden (förälderns arbetstid plus restid) per vecka. Från tillsynstiden på fritidshemmet borträknas faktisk skoltid. I de fall två eller flera barn är placerade i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet, räknas det yngsta i hushållet som 1:a och det närmast äldre som 2:a och så vidare. UPPSÄGNING Inom samtliga verksamheter tillämpas en uppsägningstid om en månad. Månadsavgiften betalas för denna tid oavsett om platsen nyttjas eller inte. Uppsägningen ska göras skriftligt på blankett som finns på varje enhet, förskolechefernas kontor eller på kommunens hemsida & förskola Skolbarn och barn i förskoleklass förlorar fritidshemsplatsen vid förälders arbetslöshet eller föräldraledighet utan uppsägningsmånad. Sida 6

8 BETALNING AV AVGIFT FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM I samband med att förälder tackar ja till plats på förskola eller fritidshem, förbinder man sig att betala en månadsavgift. Preliminär räkning utsänds för innevarande månads plats på förskola eller fritidshem och slutlig avräkning för föregående månads plats, utsänds senast den 20 i månaden. Räkningen ska betalas senast den angivna förfallodagen, som vanligtvis infaller den sista vardagen i månaden. Sker inte betalning i rätt tid har kommunen rätt att, förutom räkningsbeloppet, fordra ränta enligt 6 räntelagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet, av vårdnadshavare/förälder från och med dagen efter förfallodagen och till dess betalning sker. Hit räknas även kostnad för betalningspåminnelse. Om avgiften trots betalningspåminnelse och inkassokrav inte betalas kan kommunen besluta om avstängning från fortsatt förskole- eller fritidshemsvistelse. Ny placering medges inte innan tidigare skuld reglerats. MÅNADSAVGIFT RELATERAD TILL INKOMST OCH NÄRVAROINTERVALLER Taxa förskola 1-3 år (t.o.m. juli det år fyller 3 år) och pedagogisk omsorg 1-5 år Inkomst/mån 1:a 2:a 3:e 4:e Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift % 1 % Ingen avgift Ingen avgift % max kr % max kr % max kr 420 Ingen avgift Barn med tillsynstid mindre än 20 tim/vecka betalar 70 % av heltidstaxa. Taxa allmän förskola 3-5 år, på förskola Taxan tillämpas fr.o.m. augusti det år fyller 3 år. Barn tre, fyra och fem år med tillsynstid som allmän förskola Ingen avgift Barn tre, fyra och fem år med tillsynstid utöver allmän förskola 70 % av fastställd heltidstaxa Taxa fritidshem 6-12 år Inkomst/mån 1:a 2:a 3:e 4:e Barnet Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift % max kr % max kr % max kr 420 Ingen avgift Barn med tillsynstid mindre än 20 tim/vecka betalar 70 % av heltidstaxa. Sida 7

9 BESLUTANDE MYNDIGHET Timrå kommunfullmäktige beslutar om taxan för förskola och fritidshem. Själva uträkningen av föräldraavgiften utifrån taxebestämmelserna görs av barn- och utbildningsförvaltningen. Beslut angående regler fattas av Barn och utbildningsnämnd. ÖVERKLAGANDE AV BESLUT Beslut som fattas av barn- och utbildningsnämnden kan överklagas till Förvaltningsrätten i enlighet med kommunallagen eller förvaltningslagen. Överklagandehänvisning ska i dessa fall överlämnas till den beslutet berör. KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER TILL BARN- och UTBILDNINGSNÄMNDEN Se & förskola Dina personuppgifter används för att behandla ansökan om barn/elevplats, bidrag, fakturering och för avgiftsbeslut. Om du vill ha ytterligare information är vi tacksamma för skriftligt besked till Barn- och utbildningsförvaltningen, Timrå kommun, TIMRÅ. Sida 8

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Områdesexpeditionen Ansökan om placering Frågor om barnomsorgsräkningar/autogiro Områdesexpeditionen eller

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa Barnomsorg i Munkedals kommun Information och taxa Ansökan om plats Ansökan om barnomsorgsplats kan göras av den som bor i kommunen eller som erhållit bostad här men ännu inte flyttat in. Adress och inflyttningsdatum

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Regler och taxa. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Regler och taxa. Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Regler och taxa Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet* i Simrishamns kommun

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Principer för placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsanvisning och taxa Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola

Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats i förskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Hansson 2015-04-07 BUN 2015/0231 0480-45 30 07 Barn- och ungdomsnämnden Indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa och slopad reducering för 15-timmarsplats

Läs mer

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01 Regler och avgifter Datum 2015-08-20 Referens Sida 1(8) Skolförvaltningen Antagna av kommunfullmäktige 2013-05-30 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-16 Regler och avgifter för förskoleverksamhet och

Läs mer