GARDENA. Art Art (UVC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GARDENA. Art. 7904 Art. 7905 (UVC)"

Transkript

1 Art Art (UVC) D Gebrauchsanweisung Teichfilter / Teichfilter mit UVC-Licht GB Operating Instructions Pond Filter / Pond Filter with UVC light F Mode d emploi Filtre de bassin / Filtre de bassin avec lampe UV-C NL Gebruiksaanwijzing Vijverfilter / Vijverfilter met UVC-lamp Bruksanvisning Dammfilter / Dammfilter med UVC-ljus I Istruzioni per l uso Filtro per laghetti / Filtro per laghetti con lampada a raggi UVC E Manual de instrucciones Filtro para estanques / Filtro para estanques con luz UVC DK Brugsanvisning Bassinfilter / Bassinfilter med UVC-lys

2 Dammfilter / Dammfilter med UVC-ljus Välkommen till aquamotion... Dammfiltrets användning Avsedd användning Att observera A För Er säkerhet Läs igenom bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna. Lär dig med hjälp av bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna hantera och använda apparat korrekt. A Av säkerhetsskäl ska barn under 16 år och personer som ej har läst bruksanvisningen ej använda dammfiltret. Förvara bruksanvisningen på säkert ställe. dammfilter resp. dammfilter med UVC-ljus är avsedd för privat användning i villa- och hobbyträdgården och uteslutande för användning utomhus för rengöring av trädgårdsdammar med och utan fiskbestånd. A Dammfiltret får inte användas i industriella sammanhang och i förbindelse med kemikalier, livsmedel, lätt brännbara ämnen och explosiva ämnen. Beakta nätspänningen Placera dammfiltret Använd inte UVC-ljuset när... Temperaturvakt Bär inte UVC-ljuset i kabeln Dra ut stickkontakten Anslutningsställen e till att avloppet är fritt. Filtret får inte rinna över Följ bullerbestämmelserna Kontrollera att data på märk-skylten stämmer med nätspänning/ frekvens hos dig. täll upp dammfiltret på en säker och översvämningsskyddad plats, minst 2 m från dammen (endast för dammfilter med UVCljus). Filtret skall ej ha möjlighet att trilla i dammen. Fråga Er elfackman..använd aldrig UVC-ljuset utan vattengenomflöde. Anslut pumpens nätsladd innan Ni startar användningen av UVC-ljuset..När anslutningskabel, nivåglas eller UVC-ljusets hus verkar defekt, får UV-lampan inte användas. Vid överhettning kopplar en integrerad temperaturvakt i från UVC-ljuset. Efter avkylning kopplas det åter in. Bär inte UVC-ljuset i kabeln dra inte ut stickkontakten genom att dra i kabeln. kydda kabeln mot värme, olja och skarpa kanter. Dra ut stickkontakten när utrustningen tas ur drift, inte används eller då service genomförs! Tillse att anslutningsställen förblir torra. Håll alltid vattenavloppet fritt och kontrollera det regelbundet. Filtret får under inga förhållanden rinna över (t.ex. genom att avloppets täppts till). Risk finns för att dammen töms! Rengör i god tid filtret resp. avlopp (se avsnittet kötselanvisningar ). Följ de lokala bullerbestämmelserna! Användning av UVC-ljuset OB! Varning för bländning av ögonen Förlängningskablar trömkablar För Österrike För chweiz Genomför en okularbesiktning UVC-ljus: OB! Ultraviolett strålning. trålningen är farlig för ögon och hud. Kör aldrig lamporna utanför sitt hus! UVC-ljuset måste köras via en jordfelsbrytare (FI-koppling) men en felström 30 ma (DIN VDE och ). Om du är osäker kontakta elektriker. Användning av förlängnings- och anslutningskablar eller adaptrar utan skyddskontakt är ej tillåten. Nätkablar får inte ha ett lägre tvärsnitt än gummislangledningar med beteckningen H05 RNF. I Österrike ska enligt ÖVE-EN 42, T2 (2000)/ pump som används i simbassäng eller trädgårdsdamm anslutas via en ÖVE-godkänd isolertransformator. I chweiz måste pump eller annan eldriven utomhusmaskin vara ansluten via jordfelsbrytare. Gör en okularbesiktning innan utrustningen används, för att se om UVC-ljuset, särskilt nätkabel och kontakt är skadade. Om lampan är skadad får den ej användas. Låt vid skada kontrollera UVC-ljuset av ervice eller auktoriserad elfackman. Montering (UVC-ljus) Avlägsna locket till filtret 1. För att göra detta dras snäpplåsen på sidan utåt och ta av locket. toppa i bifogade rör 2 mitt i filtret. e till att röret passar i urspårningarna 4. toppa sedan UVC-ljusinsatsen 3 i öppningen i mitten så att nätkabeln kommer att ligga i lockets urspårning. Vrid var och en av de fyra vingskruvarna 5 ett kvarts varv. ätt åter på filterlocket

3 Kortbruksanvisning Dammfiltrets funktionssätt 1 täll upp filtret i närheten av er damm. 2 Anslut en slang till dammfiltrets vattenintag och förbind den med pumpen i dammen. 3 Anslut ett DN 70- avloppsrör till filtrets avlopp och förlägg detta till dammen. Montera vid behov UVC-ljus-lampan. 4 Anslut först pumpens nätsladd och därefter UVC-ljusets till ett 230 V-uttag. Lite Damm- och filterkunskap tark algväxt grumlig damm Trädgårdsdammar har i motsats till naturliga vattensamlingar ett ringa djup. Detta ringa djup medför, att en trädgårdsdamm snabbare värms upp och kyls. De här temperatursvängningarna och miljöinflytelser, konstgödseln, växtrester o.s.v. tillhör de orsaker som medför stark näringstillgång och därmed stark algtillväxt. Pos. Element! Vattenintag Funktion.Anslutningsmöjlighet för slangen till pumpen i dammen..vattnet strömmar i cirklar in i filtret. Genom vattendeflektorn (= inloppsventilen) uppstår en stark virvelbildning. På detta sätt berikas vattnet med syre ur luften. Högt fiskbestånd För det mesta är fiskbeståndet per m 3 i trädgårdsdammar högre än i naturliga vattensamlingar. Då fiskarna därtill i regel får mer näring än i sin naturliga miljö blir nedsmutsningen genom exkrementer mycket hög. Minska näringstillförseln + tillför syrgas Filterinsats UVC-ljuset användning åväl överdriven algtillväxt som nedsmutsningen genom fiskexkrementer medför syrebrist i er damm. Den biologiska jämvikten störs. Problem: Näringsmängden i dammen är för hög. Den effektivaste lösningen på detta problem är en minskning av näringsmängden genom biologisk omvandling liksom bortskaffande av överskottsnäring och syretillförsel. Genom användning av filter kan algtillväxten hejdas. vävande ämnen (t.ex. svävalger), som grumlar vattnet filtreras ur så att vattnet klarnar. Återställandet av den biologiska jämnvikten understöds. De vid installationstidpunkten befintliga synliga algerna (t.ex. trådalger) i dammen måste dock ösas ur (t.ex. med combisystem dammsil, art.nr 7933). Vid användning av UVC-ljus reduceras algtillväxten. Algerna klumpar ihop sig och bakterierna dödas. " Vortexsystem (avsättningszon) Mekanisk multifiltrering $ Biologisk klarning av vattnet vävmaterial och bioslamm avsätter sig genom centrifugalkraft och tyngdkraft. Mekanisk grovfiltrering (svart filterskumplast) Grövre smutspartiklar fångas upp i de rymliga skumplastelementen. Genom tillförsel av syre bildas snabbt nitrosomonasbakterier, som omvandlar den för fiskarna i hög grad skadliga ammoniaken till nitrit. Mekanisk finfiltrering och biologisk filtrering (grå filterskumplast) Med hjälp av syre och nitrobacterbakterier reduceras nitrit till nitrat. Nitrat kan naturligt tas upp och brytas ner av växter. Flerskiktiga bioytelement med en mycket stor yta. Här sker en nedbrytning med såväl syre (aerob) som utan syre (anaerob). kadlig nitrit bryts här ner av nyttiga bakterier, som etablerar sig i systemet. % * UVC-bestrålning Det förorenade dammvattnet bestrålas med kortvågigt UVC-ljus (ultraviolett strålning). Därvid reduceras algtillväxt och bakterierna (t.ex. fisksjukdomar) dödas. & Anslutning för installationsrör 70 mm normerad avloppsanslutning för t.ex. grå avloppsrör. / Avtappningsplugg för vatten och smuts Avlopp för smuts och vatten. T.ex. kan filtret tömmas innan frosten kommer och därmed klara övervintringen. ( ynglas Är till för kontroll av tillslaget UVC-ljus (lyser blått). * gäller endast för dammfilter med UVC-ljus, art.nr 7905 UVC-ljus för eftermontering art.nr 7904 kan beställas hos kundtjänst

4 Igångsättning 3/4 1 11/4 11/2 Universalanslutningen erbjuder flera anslutningsmöjligheter :. 19 mm (3/4 )- eller. 25 mm (1 )- eller. 32 mm (1 1/4 )- eller. 38 mm (1 1/ 2 )-slangar. kilj av de för universalanslutningen ej behövliga delarna med en såg innanför styrspåret, annars kan effektförluster uppstå. För val av slang, se avsnittet Installationstips. täll upp filtret Fäst avloppsrören täll upp filtret nära dammen (t.ex. gömd bakom en buske). Behållaren måste stå vågrätt på jämn fast mark. Beakta minsta avståndet, 2m, till dammen ( se För Er säkerhet ). Trä på ett 70 mm normerat avloppsrör (rörbitar och/ eller rörböjar DN 70, finns bl.a. i VV-butiker) på återloppet. Vi rekommenderar att förlägga återloppet så, att det renade vattnet kan indirekt återkomma, t.ex. över en liten bäck. På så sätt berikas det renade vattnet med syre. Anmärkning:.Om ni förlägger avloppsrören öppet, rekommenderar vi att ni använde UV-beständiga rör..fetta in tätningarna (t.ex. med VV-fett eller annat syrafritt fett), innan ni skarvar. kjut de 2 slangklämmorna över slangändarna och trä därefter dessa över såväl universalanslutningen som över pumpens anslutning. Fäst slangen med hjälp av slangklämmorna. Dammfilter med UVC-ljus Montera bifogade lampa enligt beskrivning i avsnittet Lampbyte. Lampan är styrd av en inbyggd säkerhetsbrytare och lyser först när filtret monterats i sin helhet. tarta pumpen lå först på pumpen innan ni ansluter UVC-ljusets kontakt i ett 230V-uttag. Montera ev. universalanslutning och vattendeflektor efter demontering Om ni har skruvat av universalanslutningen för avsågning, monterar ni den åter som följer:.ta av filterlocket..håll med en hand på filtrets insida vattendeflektor (= inloppsventilen) och skruva med den andra handen fast universalanslutningen utifrån. e till att tätningen sitter rätt..rikta in vattendeflektorn. Föreskriven vinkelriktning: lodrätt. OB! En oriktig inställning kan leda till att filtret rinner över och därmed till dammens tömning. ynglas Tvåfilterdrift När lampan brinner kan ett blått skimrande sken ses i UVC-ljusets synglas. För att köra tvåfilterdrift ansluter ni till er pump en T-koppling (kan beställas hos kundtjänst). Förbind de båda utgångarna via 2 slangar med var sitt dammfilter. A peciella installationsanmärkningar trypinsats Vid användning av pumparna FP 10000/ kan vattengenomströmningen genom filtret höjas något genom att strypinsatsen 1 avlägsnas ur vattendeflektorn. Detta sker genom att man trycker på strypinsatsen samtidigt som man skjuter ut den ur utgångsöppningen. Bakterieaktivitet Vid nyinstallation Permanent drift Omfattande bakterieaktivitet uppträder från + 10 C. Filtersystemet är ett biologiskt system och behöver därför efter en ny installation några veckor för att bli fullt verksamt. Filtret bör helst vara kontinuerligt i drift och ej tillåtas torka ut. Ev fyllning med zeolit Vi rekommenderar er att fylla ert dammfilter med Zeolit (art.nr 7914 och 7915), för att få en ännu större yta och därmed en förbättrad rengöring. Avlägsna filterlocket och ta bort bioyteelementen och den övre korgen från filtret. Fyll den uttagna korgen med zeolit och sätt tillbaka den tillsammans med bioyteelementen. ätt tillbaka locket och förslut det åter. Upplysningar: Vi rekommenderar att Du rengör zeoliten ungefär var 6 månad (t.ex. i saltvatten) eller byter den, för att garantera zeolitens funktionsduglighet

5 Installationsanmärkningar 50 Dammstorlek och vattenkvalitet Höjdskillnad lang Anmärkning Pumptyp Lätt Ned- Dammyta/ ned- smutsat filtrets smutsning (fiskbestånd) vattenintag FP 1 till 8 m 3 till 4 m 3 0,75 m 32 mm (1 1/4 ) 2 till 5 m 3 till 2,5 m 3 1,5 m 25 mm (1 ) 3 till 11 m 3 till 5,5 m 3 1 m 4 till 8 m 3 till 4 m 3 2 m 5 till 11 m 3 till 5,5 m 3 3 m 38 mm (1 1/2 ) 6 till 8 m 3 till 4 m 3 4 m 32 mm (1 1/4 ) 5 till 22 m 3 till 11 m 3 1 m 38 mm (1 1/2 ) 6 till 16 m 3 till 8 m 3 2 m 32 mm (1 1/4 ) 7 till 32 m 3 till 16 m 3 1 m 38 mm (1 1/2 ) 8 till 26 m 3 till 13 m 3 2 m 38 mm (1 1/2 ) 9 till 22 m 3 till 11 m 3 3 m 38 mm (1 1/2 ) 10 till 16 m 3 till 8 m 3 4 m 32 mm (1 1/4 ) Enfilterdrift mm (1 1/2 ) Enfilterdrift Enfilterdrift Tvåfilterdrift Tvåfilterdrift Beräkna er damms vattenmängd, t.ex. när den fylls för första gången med hjälp av er husvattenmätare. Exempel:.Ni har mätt att er damm är c:a 3,5 m 3 stor. I er damm finns fiskar : Rad 4: Nedsmutsat (fiskbestånd) till 4 m 3 Höjdskillnaden mellan dammens yta och filtrets vattenintag får ej vara större än 2 m. Använd därför vid enfilterdrift en 38 mm (1 1/ 2 )-slang tillsammans med Dränkbar Pumpen för Dammfilter eller Bäck FP 10000, art.nr 7869, för rengöring av er damm. kötselanvisningar dammfilter är i stort underhållsfria. De måste dock vid behov rengöras: 1. Dra UV-ljusets nätsladd! 2. Ta pumpen ur drift. 3. Lossa filterlocket. Dra ut snäpplåsen och lyft upp locket. 4. Tippa nedhållaren lite åt sidan och dra av den uppåt. 5. Vid lätt nedsmutsning skruvar ni loss avloppspluggen och trycker ihop filterskumplasten neråt så att smutsen rinner ut. Vid stark nedsmutsning tar ni ut filterskumplasten och rengör den under rinnande vatten. 6. pola igenom hela filtret med vatten så att samtliga smutsrester kommer bort. 7. Rengör vid behov UVC-ljuset, t.ex. med ett glasputsmedel. Läs därtill avsnittet Lampbyte. 8. ätt åter in filterskumplastelementen först finelementet (grå) och därefter grovfiltret (svart). e till att klamrarna åter sitter rätt. Lampbyte Övervintring Tillgängliga tillbehör UVC-ljus 9. ätt därefter nedhållarna tillbaka så ett de är 90 förskjutna i.fh.t. varandra. Viktigt: Placera den första nedhållaren i riktning mot universalanslutningen. 10. Förslut filtret med locket. Lockets kabelspår måste ligga i riktning mot en nedhållare. Locket måste snäppa i riktigt! 11. Ta därefter åter pumpen i drift och anslut åter UVC-ljusets nätkabel till 230V-uttaget. Viktigt! Använd inga kemisk rengöringsmedel för att döda bakterierna. 1. Dra ur UVC-ljusets nätkabel! 2. Vrid var och en av vingskruvarna ett kvarts varv. 3. Lyft ur UVC-ljuset lodrätt genom locköppningen. 4. Lossa skruvarna (a) med en kryssmejsel. 5. Dra av tätningsflänsen neråt. 6. Dra därefter ut glasröret med O-ring neråt genom mellanflänsen. 7. Ta loss lysröret ur sin fattning och byt ut den eller rengör den. Viktigt! Endast lysrör av typ TUV PL-, 9 Watt, får användas. De kan beställas från kundtjänst. 8. Rengör glasröret kontrollera om det finns skador på O-ringen och ersätt denna vid behov (finns hos kundtjänst). 9. Tryck in lysröret i sin fattning och montera samman UVC-ljuset i omvänd ordning i.f.h.t. demonteringen. 10. Placera UVC-ljuset i locköppningen och förslut åter filtret med locket. 11. Anslut UVC-ljusets nätkabel till ett 230 V-uttag ( när UVCljuset lyser färgas nivåglaset blåaktigt)..förvara UVC-ljuset, efter att ni grundligt rengjort det, i ett torrt, frostsäkert rum..töm filterbehållaren via avloppspluggen och täck denna så att regnvatten inte tränger in. Låt filtret stå torrt..alla anslutningar skall också tömmas resp. vid behov lossas. Om ert dammfilter inte är försett med ett UVC-ljus, kan detta beställas hos kundtjänst..för montering av ett UVC-ljus skär ni med en kniv ut en skiva längs det gjorda spåret i lockfördjupningen ( översidan) och sätt därefter in lampan. 51

6 zeolit törningar.vrid förbindelseskruven 90 medsols och dra åt..för att starta belysningen ansluter ni nätsladden till ett 230 V- uttag. A Beakta säkerhetsbestämmelser och varningar i denna bruksanvisning vid användning UVC-ljus! Vi rekommenderar dig att ev. fylla den undre korgen med zeolit (1,5 l) för att få en ännu större yta och därmed större rengöringsverkan. zeolit 1 l, art zeolit 5 l, art Garanti ger för filtret 3 års garanti och för UVC-ljuset 1 års garanti (från dagen för köpet). Garantin omfattar väsentliga fel på produkten som beror på fabrikations- eller materialfel och som påtalats för oss före garantitidens utgång. Garantin innebär utbyte mot en produkt med perfekt funktion eller gratis reparation av den insända produkten om följande villkor är uppfyllda:.produkten har använts varsamt och enligt bruksanvisningen. Köparen eller någon annan får inte ha försökt reparera produkten. Förslitningsdetaljer (t.ex. lysrör) omfattas ej av garantin. Tillverkarens garanti gäller ej särskilda överenskommelser mellan återförsäljare och köpare. Vid fel skickas den defekta maskinen tillsammans med inköpskvittot och en beskrivning av felet frankerat till serviceadressen som står på baksidan. törning Möjlig orsak Åtgärd Vattnet är grumligt UVC-ljuset lyser ej. Kontrollera elanslutningar. UVC-ljusets glasrör är nedsmutsade. Pumpens kapacitet räcker ej. Rengör glasröret (se avsnittet Lampbyte ). Kontrollera pumpkapaciteten enligt avsnittet Installationsanvisningar. Det svävande materialet i Avlägsna mekaniskt alger med dammen är brunt och sjunker t.ex. combisystem till botten. damsil, art.nr Kontrollera nitratkoncentratio- nen (t.ex. med dammtestset, art.nr 7920), byt vid behov vatten och rengör dammen. Dammen är extremt nedsmutsad och näringsrik. Index Innehåll Algväxt Användning Anslutning Bakterieaktivitet Damm- och filterkunskap Fiskbestånd Förvaring Funktionssätt Garanti Igångsättning Installation /50 Kortbruksanvisning Lampbyte Montering (UVC-ljus) Multifiltrering Nyinstallation Övervintring Produktansvar äkerhetsanvisningar erviceadresser kötselanvisningar langanslutning pump dammfilter tarta pumpen törningar trömkablar yrebrist Tillbehör Tvåfilterdrift Universalanslutningen UV-strålning Vortexsystem Zeolit /52 Fisk- och djurbestånd för högt. om riktvärde för fiskbestånd gäller : max. 60 cm fisklängd per 1 m 3 vatten. Om Du har några andra problem, var god kontakta ervice, eller sänd Pumpautomaten direkt till ervice med en kort beskrivning av felet och, om garanti åberopas, komplett ifyllt garantikort till venska AB. Produktansvar Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original reservdelar har använts. amma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör

7 Deutschland Kress + Kastner GmbH ervice Hans-Lorenser-traße 40 D Ulm Produktfragen: (07 31) Reparaturen: (07 31) Argentina Unitán s.a.i.c.a. Paseo Colón 221 P Buenos Aires Australia NYLEX Corporation Ltd Nepean Highway P.O. Box 68 Mentone, Victoria 3194 Austria Österreich Gesellschaft m.b.h. tettnerweg Korneuburg Belgium MARKT (Belgium) NV/ A terrebeekstraat Zaventem Canada Continental Industries 100, ummerlea Road Brampton, Ontario Canada L6T 4X3 Chile Comercial Maquinex Nueva Panamericana ur, Nº 1050 an Bernardo antiago de Chile Cyprus FARMOKIPIKI LTD P.O. Box , Digeni Akrita Ave Nicosia Czech Republic spol. s.r.o. Brněnská Brno-Modřice Denmark Danmark A/ Bejlerholm Nørresundby Finland Habitec Oy Martinkyläntie Vantaa France France ervice Après-Vente BP ROIY CDG Cedex Great Britain UK Ltd Blezard Business Park Brenkley Way eaton Burn Newcastle upon Tyne NE13 6D Greece Agrokip G. Psomadopoulos & Co. 20, Lykourgou str. Kallithea Athens Hungary Magyarország Kft. Késmárk utca Budapest Iceland Heimilistaeki hf aetun 8 P.O. Box Reykjavik Italy Italia.r.l. Via Donizetti Lainate (Mi) Japan KAKUDAI Mfg. Co. Ltd , Itachibori Nishi-ku Osaka 550 Luxembourg Magasins Jules Neuberg Grand Rue 30 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Netherlands MARKT (Holland) BV Postbus AE Weesp New Zealand NYLEX New Zealand Limited Head Office 22, Ormiston Road Private Bag outh Auckland Mail Centre Auckland Norway Norge A/ Postboks kjetten Poland Polska p. z o.o. Orzeszyn 35a k/ Piaseczna Baniocha Portugal MARKT (Portugal), Lda. Recta da Granja do Marquês Algueirão 2725 Mem Martins Russia / Россия АО АМИДА ул. Моcфилмовcкая Моcква ingapore Variware Holland Road hopping Centre 227-A 1st Fl., Unit 29 Holland Avenue ingapore 1027 lowenia ilk d.o.o. Trgovina Brodišče Trzin outh Africa outh Africa (Pty.) Ltd. P.O. Box Vorna Valley 1686 pain ANMI Andreu y Miriam.A. Calle Pere IV, Barcelona weden venska AB Box Malmö witzerland Kress + Kastner AG Bitziberg Bachenbülach Turkey Bahçe Tarim ve ulama Araçlari Ticaret A.Þ. oðanlik Yolu, Yalniz elvi ok. No: Kartal-Ýstanbul UA 3085 hawnee Drive Winchester, VA /0001 Kress + Kastner GmbH Postfach 27 47, D Ulm T C/Id.22345/07H

GARDENA. WT 1030 Art. 1825

GARDENA. WT 1030 Art. 1825 GARDENA WT 1030 Art. 1825 GB Operating Instructions Water Timer electronic Bruksanvisning Bevattningstimer electronic NL Gebruiksaanwijzing Elektronische watertimer D Operating Instructions Bewässerungsuhr

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

GARDENA Elektronisk Hydrostat

GARDENA Elektronisk Hydrostat GARDENA Elektronisk Hydrostat Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med den elektroniska

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

GARDENA. 4000 SM Art. 2445 5000 SM Art. 2460 6000 SM Art. 2465

GARDENA. 4000 SM Art. 2445 5000 SM Art. 2460 6000 SM Art. 2465 GARDENA 4000 SM Art. 2445 5000 SM Art. 2460 6000 SM Art. 2465 D Gebrauchsanweisung Handrasenmäher GB Operating Instructions Hand Lawn Mower F Mode d emploi Tondeuse à gazon NL Gebruiksaanwijzing Handmaaier

Läs mer

GARDENA Gebrauchsanweisung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Istruzioni per l uso Manual de instrucciones

GARDENA Gebrauchsanweisung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Istruzioni per l uso Manual de instrucciones GARDENA Art. 7955 D Gebrauchsanweisung Unterwasserleuchte GB Operating Instructions Underwater Light F Mode d emploi Lampe submersible NL Gebruiksaanwijzing Onderwaterlamp Bruksanvisning Undervattenslampa

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Trancheuse UNA 9 Tagliatutto UNA 9 ES Cortadora de alimentos UNA 9

Trancheuse UNA 9 Tagliatutto UNA 9 ES Cortadora de alimentos UNA 9 D Allesschneider UNA 9 EN Universal slicer UNA 9 F I Trancheuse UNA 9 Tagliatutto UNA 9 E Cortadora de alimentos UNA 9 NL Allessnijder UNA 9 kärmaskin UNA 9 DK Multiskærer UNA 9 N Universal skjæremaskin

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning Hurricane 32 och 42 Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Egenskaper... 3 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 3 1.3 Användning... 3 2. Service och underhåll... 4 2.1 Driftsunderhåll...

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Översättning av original-driftsinstruktionen. Tapetnedångare. 2 års garanti DTS 5800 S

Översättning av original-driftsinstruktionen. Tapetnedångare. 2 års garanti DTS 5800 S Översättning av original-driftsinstruktionen 2 års garanti Tapetnedångare DTS 5800 S S Bruksanvisningen är en viktig del av apparaten. Förvara den på ett säkert ställe! Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13 Installationsanvisning Kolfilter HG 10-13 Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Nyhet! Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Rent, säkert och effektivt Avgaser, slipdamm, oljespill, löst liggande kablar och slangar är bara några av alla säkerhetsrisker som

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 10

Handbok. Avfuktare Attack 10 Handbok Avfuktare Attack 10 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

Pocket Water Microfilter (Model 2010000) Pocket Replacement Cartridge (Model 8013619) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Pocket Water Microfilter (Model 2010000) Pocket Replacement Cartridge (Model 8013619) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Pocket Water Microfilter (Model 2010000) Pocket Replacement Cartridge (Model 8013619) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Swedish Vi glädjer oss åt att du har valt ett bärbart mikrofilter från Katadyn.

Läs mer

Köksblandare VARJE DAGS KVALITETS GARANTI VARJE DAGS KVALITETS GARAN ÅR

Köksblandare VARJE DAGS KVALITETS GARANTI VARJE DAGS KVALITETS GARAN ÅR Köksblandare KVALITETS GARANTI GARANTI DAGS VARJE VARJE ÅR VARJE DAGS KVALITETS GARANTI Har du tänkt på hur ofta du använder din köksblandare? Det har vi. För att alla våra köksblandare ska leva upp till

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175

INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175 INSTRUKTION Göingefilter K 40, 50, 75, 125, 175 Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

Hydraulisk Borrhammare HRD20

Hydraulisk Borrhammare HRD20 Hydraulisk Borrhammare HRD20 Från serienr. 3195 Reviderad 2014-11-03 Före användning Tack för ert val av en HYCN borrhammare. För att säkerställa problemfri drift och långvarig användning av era nya verktyg,

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Läs mer

Luftservo. Innehåll Monteringsanvisning...1 Service - underhåll...5 Förarinstruktion...6 Reservdelslista...8. Montering vriddon

Luftservo. Innehåll Monteringsanvisning...1 Service - underhåll...5 Förarinstruktion...6 Reservdelslista...8. Montering vriddon Luftservo 005-04-9 38-5530b SWE-97 3995 33 Allmänt Ventillådesats, det. nr: 07-08000 Vriddonssats, det. nr: 07-07000 Vriddonssats VBG 575V/590V, det. nr: 07-08500 Konsol, det. nr: 07-06500 Konsol VBG 575V/590V,

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight Installationsanvisning UV-filter Sterilight Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight Installationsanvisning UV-filter Sterilight Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten

Bio-3 Reactor. Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten Bio-3 Reactor Bio - 3 installerings-, bruks- och underhållsanvisning för rengörare av gråvatten INNEHÅLL 01 Bio-3 - egenskaper 02 Säkerhet 03 Funktionsprincipen 04 Vad behöver du for att installera 05

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

Radonett AirGap 200/5

Radonett AirGap 200/5 Radonett AirGap 200/5 Återströmningsskydd modul AB kategori 5 för brutet vatten enligt SS-EN 1717 Installations-, skötsel- och garantianvisningar www.radonett.com Radonett Radonett tillverkar och säljer

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2

Boiler Elektro. Monteringsanvisning Sida 2 Boiler Elektro Monteringsanvisning Sida Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 0 Modell... 0 Monteringsanvisning 4 Monteringsanvisning 0 Platsval och montering... 0 Vattenanslutning...

Läs mer

GARDENA Bevattningspump 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet

GARDENA Bevattningspump 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet GARDENA Bevattningspump 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Välkommen till GARDENA trädgård... Läs igenom bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna. Lär dig med hjälp av bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna

Läs mer

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA...

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA... Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 BRUKSANVISNING SV... 4 ISTRUZIONI PER L USO IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 INSTRUCCIONES DE USO ES... 49 BRUGSANVISNING DA...14 INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO PT...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar FRITÖS, BORDSMODELL PROFI PLUS 6, 8, 10 Installations- och användningsanvisningar 1. Beskrivning Korg Hållare för korg Styrpanel Styrenhetens skenor Säkerhetsbrytare Tömningskran Sil Profi 6-8 Sil Profi

Läs mer

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den Vitvaror Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den allra bästa. IKEA vitvarorna är noggrant testade

Läs mer

MPE 60. S Manikyr/pedikyrset. Brugsanvisning

MPE 60. S Manikyr/pedikyrset. Brugsanvisning MPE 60 S S Manikyr/pedikyrset Brugsanvisning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de SVENSKA Kära kund!

Läs mer

Användarmanual. UV-handlampa 97050/97051

Användarmanual. UV-handlampa 97050/97051 Användarmanual UV-handlampa 97050/97051 Innehåll Svenska 1 Var vänlig observera följande...3 1.1 Viktigt...3 1.2 Medföljande delar...3 1.3 Säkerhet...3 1.4 Användning...3 2 Beskrivning...4 3 Tekniska data...4

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG KD 631.1 E/W KD 931.1 E/W. mit Montageanweisungen Manual DB KPB.qxd 26/02/2003 10:10 PÆgina 1 BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes

Läs mer

IKD 11750.0 GE (703043)

IKD 11750.0 GE (703043) BEDIENUNGANWEIUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruηυes de uso com indicaηυes para montagem

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

Installationsanvisning. Syreaktivator

Installationsanvisning. Syreaktivator Installationsanvisning Syreaktivator Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 MANUAL HYDRO 7000 Utgåva 3 2012 SVERIGE info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 Installation av Hydro 7000 1. Tag ut din klädseltvätt från kartongen. 2. Den långa vätskeslangen skall

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat

Teknisk support. Knowledgebase. Webchat Teknisk support Vår målsättning är att ge dig de bästa produkterna och den bästa servicen genom att tillhandahålla ett omfattande paket med eservice-alternativ, som kompletteras med telefonsupport. Med

Läs mer

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 6 5 3 FIN 4 > u 1 : y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL..

GGP. Silex 360-G. SV...4 FI...10 DA..16 NO.22 DE...27 EN...33 FR...39 NL...45 IT...51 ES...57 PT...63 PL...69 RU...75 CZ..82 HU..88 SL.. GGP Silex 360-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇõES DE

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Att lära av Pisa-undersökningen

Att lära av Pisa-undersökningen Att lära av Pisa-undersökningen (Lars Brandell 2008-08-02) I början av december 2007 presenterade OECD resultaten av PISA 2006, d.v.s. den internationella undersökningen av kunskapsnivån hos 15-åringar

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

Checklista över pooldelar:

Checklista över pooldelar: Vi gratulerar till din nya linerpool Malmö. Läs igenom den här bruksanvisningen noga före installationen. Använd arbetshandskar vid installationen. Poolväggen och skenorna är av plåt vars kanter kan vara

Läs mer

In Car Video IVMS-5601 IVMS-7001. Bruks- och monteringsanvisning. http://www.blaupunkt.com

In Car Video IVMS-5601 IVMS-7001. Bruks- och monteringsanvisning. http://www.blaupunkt.com In Car Video IVMS-5601 IVMS-7001 Bruks- och monteringsanvisning http://www.blaupunkt.com ÖVERSIKT 5,6" och 7" 1 9 VIDEO SRC OSD ON 7 5 3 8 6 4 2 10 11 1 TFT-flytkristallskärm (5,6" el. 7") för montering

Läs mer

Instruktionsbok. progra

Instruktionsbok. progra 09-07 års nti gara 3 Instruktionsbok erings v o n e R m progra Kära Pro-Aqua ägare Vi vill gratulera er till köpet av städmaskinen Pro-Aqua. Ni har investerat i en produkt som kombinerar teknisk perfektion

Läs mer

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA 1. DET VIKTIGASTE I SAMMANFATTNING 1.1 Systemindikationer LOTUS Alpha är ett växeltrycksystem för decubitusprofylax hos patient med medelhög till hög risk

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan Du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information. Du kan behöva

Läs mer

Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung

Libretto istruzioni. Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X. Manual de Instrucciones. Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Libretto istruzioni Cappe aspiranti KSE 61X/ 71X/ 91X Manual de Instrucciones Campanas Extractoras KSE 61X/ 71X/ 91X Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben KSE 61X/ 71X/ 91X Instructions Manual Kitchen

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

GARDENA. EVC 1000/30 Art. 4062

GARDENA. EVC 1000/30 Art. 4062 GARDENA EVC 1000/30 Art. 4062 D Gebrauchsanweisung Elektro-Vertikutierer GB Operating Instructions Electric Aerator F Mode d emploi carificateur électrique NL Gebruiksaanwijzing Elektrische verticuteermachine

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi

INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 07-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Suomen Kotikylmiö Oy Ravitie 3 FIN-15860 HOLLOLA, FINLAND Vinskåp 50 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Innehållsförteckning SÄKERHETSÅTGÄRDER... 3 ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER... 3 MONTERING AV VINKYL... 4 Placering...

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2 VATTENRENING INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-2-UP VÄGGMONTERAD FIGURFÖRTECKNING... 2 KRAV PÅ INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN... 3 KRAV PÅ FÖRBEHANDLING... 3 ANLÄGGNINGENS

Läs mer

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm a f d e b c i Monteringsanvisning g h 4 > 5 cm izi Modular: bakåt- & framåtvänd izi Modular RF: bakåtvänd 5 Bakåtvänd godkänd höjd 6-05 cm Framåtvänd godkänd höjd 88-05 cm maximal vikt 8 kg Ålder 6 mån

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual COFFEE QUEEN CQ TOWER 3 x 230V Norge Din återförsäljare/your retail dealer U / Rev 070926 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

click! a b c d g h Monteringsanvisning j k > 25 cm l m Godkänd höjd 40-75 cm maximal vikt 13 kg UN regulation no. R129 i-size Ålder 0-12m

click! a b c d g h Monteringsanvisning j k > 25 cm l m Godkänd höjd 40-75 cm maximal vikt 13 kg UN regulation no. R129 i-size Ålder 0-12m 1 3 a b c d e f g h click! Monteringsanvisning 4 i j k l m > 25 cm 2 5 Godkänd höjd 40-75 cm maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m UN regulation no. R129 i-size 8 9 Tack för att du valde BeSafe izi Go Modular.

Läs mer