PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KVARTER SAMT GATUOMRÅDE I STADSDEL 53 (STRANDVALLSBÅGEN, LAHDENPERÄ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KVARTER 22-24 SAMT GATUOMRÅDE I STADSDEL 53 (STRANDVALLSBÅGEN, LAHDENPERÄ)"

Transkript

1 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KVARTER SAMT GATUOMRÅDE I STADSDEL 53 (STRANDVALLSBÅGEN, LAHDENPERÄ) DETALJPLANEÄNDRINGENS PLANOMRÅDE DETALJPLANEÄNDRINGENS INFLUENSOMRÅDE

2 Stadsstyrelsen beslöt : 1. Att reservera åt Jari Tähtinen, till förmån för ett nytt företag, en ca 1,9 ha stort område av kvarteren och 53-24, visad på bilagekartan. 2. Den villkorliga reserveringstiden för planeringen löper ut , för det bör sökanden visa till godkännande åt tekniska servicecentret minst skissritningarna över byggprojektet. 3. Om punkt 2 ovan är uppfyllt fortsätter reserveringstiden ända till Från och med den 1 maj inkasseras en reservationsbetalning som är 2,5% av försäljningspriset/år. 5. Tomten utlåtes till försäljning eller uthyrning, enligt det tomtpriset som har fastställts för tomterna på Lahdenperä arbetsområde och med sedvanliga villkor, när byggnadsprojektet blivit aktuellt. 6. Att ge som uppgift åt tekniska servicecentret att påbörja framställningen av detaljplaneändringen på planområdet. Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för deltagande och bedömning (enligt 63 i markanvändnings- och bygglagen) i anslutning till en detaljplan som börjat beredas, för att informera om förfarandet för deltagande och växelverkan samt bedömning av planens konsekvenser. Innan planförslaget läggs fram offentligt har intressenterna möjlighet att föreslå den regionala miljöcentralen samråd om huruvida programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt. Programmet kompletteras under planläggningens gång med nödvändiga tillägg och ändringar. När arbetet fortskrider uppdateras informationen om detaljplanen på stadens webbplats (se adressen längst ner på denna sida) där det också finns en länk till miljöministeriets webbsidor med anvisningar för deltagande vid planläggning. Innan ett planförslag läggs fram offentligt har en intressent möjlighet att föreslå närings-, trafik- och miljöcentralen (Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten) samråd om huruvida programmet för deltagande och bedömning är tillräckligt. Om programmet är uppenbart bristfälligt, ska närings-, trafik- och miljöcentralen utan dröjsmål ordna samråd med kommunen för att utreda behoven av att komplettera programmet. Till samrådet ska kallas den intressent som väckt förslaget och enligt behov de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde saken berör. BESKRIVNING AV PROJEKTET Genom detaljplaneändringen undersöks möjligheten att bilda till planområdet ett ca 2,3 ha stort kvartersområde för en återvinningsanläggning som hanterar insamlingsplast, förpackningsavfall, träavfall och energiavfall. (Preliminär förklaring över verksamheten som bilaga). Uppförandet av anläggningen förutsätter ett skilt miljötillstånd. PLAN- OCH INFLUENSOMRÅDE DETALJPLANEARBETETS WEB -SIDOR: 2

3 På pärmbildens karta är det preliminära detaljplaneändringsområdet begränsat samt dess närområde, till vilken projektet har stadsbildliga och funktionella konsekvenser. NULÄGET I PLANOMRÅDET Generalplan 2010 (utan rättsverkan): I generalplanen är planområdet område för enskild service och industri samt jord- och skogsbruksområde. Detaljplan På planområdet gäller en detaljplan, godkänd , i vilken området är kvarters- och gatuområde för verksamhetsbyggnader. Utdrag ur aktuell detaljplanesammanställning DETALJPLANEARBETETS WEB -SIDOR: 3

4 Markinnehav Området ägs av staden. Den byggda miljön Gatan Strandvallsbågen, som tangerar området är delvis bebyggd, för övrigt är området obebyggt. Flygbild över planområdet sett från söder, Blom DETALJPLANEARBETETS WEB -SIDOR: 4

5 UTREDNINGAR Detaljplanearbetet förutsätter utredningar om: placering och materiell av byggnaderna på planområdet hur detaljplanen innehållsmässigt förhåller sig till generalplanen, detaljplanen för den närmaste omgivningen och stadens övriga planer buller och övriga miljökonsekvenser som anläggningen producerar BEDÖMNING AV KONSEKVENSER Vid detaljplaneringen bedöms projektets verkningar på bl.a. stadsbilden och landskapet miljön och dess markanvändning den byggda miljön och naturmiljön trafik och säkerhet DELTAGANDE OCH VÄXELVERKAN Planläggningsförfarandet samt informationen om utgångspunkterna, målen och eventuella alternativ för planeringen när planer bereds ska ordnas så att markägarna på området och de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen (intressent) har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningen och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken. (62 i markanvändnings- och bygglagen) Under framställningen av planen arrangeras växelverkan med myndigheter genom förhandlingar och utlåtanden. Information om aktuell planläggning Information om detaljplanearbeten som aktualiserats ges i de program för deltagande och bedömning som utarbetas inför varje detaljplanearbete och som hålls offentligt framlagda på anslagstavlan hos tekniska servicecentrets kundtjänst i stadshuset och på stadens webbplats. Information om aktuell planläggning annonseras i tidningar och sänds per brev till centrala intressenter. Utkastfasen Vid behov sänds ett utkast till detaljplan till de centrala intressenterna för bedömning och vid behov hålls utkastet offentligt framlagt minst två veckor. Framläggningen annonseras i tidningar och på stadens webbplats. Växelverkan med myndigheterna sker genom att man håller samråd med och ber om utlåtanden av dem. DETALJPLANEARBETETS WEB -SIDOR: 5

6 Förslagsfasen Förslaget till detaljplan hålls offentligt framlagt i minst 30 dagar på anslagstavlan hos tekniska servicecentrets kundtjänst i stadshuset och på stadens webbplats efter att stadsstrukturnämnden har beslutat sända planändringsförslaget till stadsstyrelsen för behandling. Intressenterna och kommuninvånarna har möjlighet att anmärka mot planförslaget hos stadsstyrelsen. Framläggningen av planförslaget annonseras i tidningar och på stadens webbplats. Framläggningen meddelas skriftligt till dem som äger eller innehar mark i planområdet enligt de uppgifter kommunen har och vars hemort är någon annan än Karleby och finns antecknad i befolkningsdatasystemet eller vars adress kommunen annars känner till. Till alla som har gjort anmärkningar och uppgett sin adress sänds ett svar där staden ger sitt motiverade ställningstagande till de framförda åsikterna. Godkännandefasen Detaljplaneändringen godkänns av stadsfullmäktige efter förslag av stadsstyrelsen. CENTRALA INTRESSENTER: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten Mellersta Österbottens förbund K.H. Renlunds museum Mellersta Österbottens landskapsmuseum Museiverket Byggnads- och miljönämnden Karleby Energi Kenet Ab Karleby vatten Anvia Abp Fastighetsägarna och de boende i planområdets närmaste omgivning TIDSPLAN Målet är, att detaljplaneändringen färdigställs under år KONTAKTUPPGIFTER Detaljplaneändringen utarbetas av Karleby stads tekniska servicecenter, planläggningstjänster (Adress: Innogate, Korpvägen 8. postadress: PB 43, Karleby). För utarbetningen svarar och tilläggsinformation ges av planläggare Mikko Hyyppä, t och detaljplanearkitekt Elina Nissinen, t , epost DETALJPLANEARBETETS WEB -SIDOR: 6

7 BILAGOR Preliminär situationsplan DETALJPLANEARBETETS WEB -SIDOR: 7

8 Beskrivning av verksamheten: Beskrivning av Karleby återvinningsstationens verksamhetshelhet: Återvinningsstationens placering på Maringaten industriområdet och verksamhetsramarna: Verksamheten etableras till en 2,3 ha tomt på Marinegate industriområde. Till tomten byggs produktions-/verksamhetsutrymmen 1250 m² för operatören, hanterings- samt krossningshall ca 2050 m² (Best-Hall), sorteringsområdet ca 500 m² utrustas med sorteringsväggar av betong, dessutom placeras en skild överföringslastning samt ett träfältområde till tomten. Ytterligare kommer en bilvåganläggning till området och hela området asfalteras och inhängnas. (situationsbild som bilaga) I Karleby återvinningsstationen hanterade avfallsfraktioner och beskrivningen av behandlingen: Insamling av kartong och papper: Katong och papper hanteras i hallen. Materialet balas och mellanlagras. Överföringslastningen sker i hallen/sorteringsfältet och levereras vidare till återvinning. Maximala är t i året. På en gång lagrade mängden är max 300 t som väntar på fraktning i havscontainer. Insamling av plast-och förpackningsavfall: Plast- och förpackningsavfall insamlas från butiker, företag och industrin. Det är huvudsakligen polyeten som återvinns vidare. Kunderna antingen bränns på materialens begynnelseplats eller så packas den i återvinningspåsar. Återvinningsplasten hanteras i hallen. Materialet balas och mellanlagras. Överföringslastningen sker i hallen/ på sorteringsfältet och levereras vidare till återvinning. Maximala är 2000 t i året. På en gång lagrade mängden är max 50 t i flak med täckelse eller i havscontainer i väntan på skippning. Träavfall: På området lagras, krossas och överföringsbelastas trä, sågspån, bark samt övrigt träavfall från byggnader och industrin. Krossningen sker 8-10 gånger per år med en flyttbar krossningsutrustning. Maximala är t i året. På en gång lagrade mängden är max 400 t. Träkross fraktas som råvara till energiproduceringen åt företag som verkar i Karleby ekonomiska region. DETALJPLANEARBETETS WEB -SIDOR: 8

9 Konfidentiellt papper och -material: Lagras i en kameraövervakad container inomhus som låses. Materialer fraktas vidare till en mottagningspunkt godkänt för återvinning/förstörelse. På en gång lagrade mängden är max 30 t. Maximala är 400 t per år. Energifraktion: Energifraktionen kommer från affärerna och industrin och den består huvudsakligen av trä, plast, smutsigt papper och papp, styrox etc. som lämpas för bränning. Den transporteras till återvinningsstationen huvudsakligen med transporter med utbytesflak. Utbytesflaken töms till asfaltfältet som är begränsad med betongelement. Från asfaltfältet flyttas energifraktionen med hjulmaskin till kompressorcontainern. Kompressorcontainer finns på asfaltfältet 3 stycken och då de är fulla transporteras de ca varje vecka som kombinationstransport till mottagaren som har tillstånd att processa energifraktion. Energifraktionens mängd och kvalitet följs per lass. Områdets nerskräpning minimeras genom att begränsa området med betongelement och genom att lassa energifraktionen från asfaltfältet till kompressorcontainern. På en gång lagrade mängden är max 40 t och den årliga maximalmängden är 3500 t. Kommersiellt och industriellt blandavfall: Det kommersiella och industriella blandavfallet transporteras med utbytesflak/ sopbil med kompressor/förcontainer till återvinningsstationen och tömmes till asfaltfältet. Till avfallsfraktionen genomförs en maskinell sortering och det sorterade materialet flyttas till hallen för att brännas eller till utbytesflaken/kompressorcontainer för att transporteras vidare till återvinning. I sorteringen bildat avstjälpningsplatsavfall lastas i containers och transporteras till en godkänd mottagningspunkt för slutplacering. Områdets nerskräpning minimeras genom att begränsa området med betongelement och genom att lassa materialet från asfaltfältet till kompressorcontainern. På en gång lagrade mängden är max 200 t och den årliga maximalmängden är 2000 t. Byggnadsavfall: Byggnadsavfallen transporteras med utbytesflak till återvinningsstaionen och töms på asfaltfältet. Till avfallsfraktionen genomförs en maskinell sortering och det sorterade materialet flyttas till hallen för att brännas eller till utbytesflaken/kompressorcontainer för att transporteras vidare till återvinning. I sorteringen bildat avstjälpningsplatsavfall lastas i containers och transporteras till en godkänd mottagningspunkt för slutplacering. Områdets nerskräpning minimeras genom att begränsa området med betongelement och genom att lassa ma- DETALJPLANEARBETETS WEB -SIDOR: 9

10 terialet från asfaltfältet till kompressorcontainern. På en gång lagrade mängden är max 200 t och den årliga maximalmängden är 2000 t. Genom verksamheten syftar till att säkra ortens byggnadsbranschers ansvar om organiskt avfall i en deponi förbud som börjar år Återvinningsbart glas: Glaset lagras på flak och transporteras vidare till återvinning till en godkänd mottagningsplats. På en gång lagrade mängden är max 20 t och den årliga maximalmängden är 200 t. Återvinningsbar metall: Metallet lastas till sorteringsfältet, varifrån den flyttas sorteras till flak/containers och transporteras direkt till mottagare för metallskrot. På en gång lagrade mängden är max 100 t och den årliga maximalmängden är 2000 t. Glasfiber: På området lagras, krossas och överflyttas glasfiberavfall, som har urprung från båtindustrin. Krossningen sker 8-10 gånger per år med en flyttbar krossningsutrustning. Maximala är t per år. På en gång lagrade mängden är max 600 t. Det färdiga glasfiberkrosset distribueras som råmaterial till energiproduktionen. Med hanteringen säkras även områdets båtindustrins konkurrensförmåga i framtiden- Fr.o.m. år 2015 bör 50% av glasfibret styras till återvinning och år % till återvinning. Verksamhetsområde Staionens eventuella marknadsområde sträcker sig för närmiljön från Jakobstad-/ till Kalajoki norr-söder sträckningen och ca 60 km inlands. DETALJPLANEARBETETS WEB -SIDOR: 10

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer

Arbetsprogram samt program för deltagande och bedömning

Arbetsprogram samt program för deltagande och bedömning Landskapsprogram 2011 2014 för hela Nyland Arbetsprogram samt program för deltagande och bedömning Östra Nylands landskapsstyrelse 25.1.2010 Nylands landskapsstyrelse 1.2.2010 (Det arbetsprogram och program

Läs mer

Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm?

Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm? TRITA-INFRA EX 05-010 ISSN 1651-0194 ISRN KTH/INFRA/EX--05/010--SE EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-05-144 Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm? Olof Graner Examinator: Handledare: Thomas

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna

Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna Ärade läsare -del, tillhörande avfallshanteringsbestämmelserna i Kymmene avfallsnämnds verksamhetsområde Avfallshanteringsbestämmelserna är i kraft i följande kommuner: Fredrikshamn Itis Kotka Kouvola

Läs mer

Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE

Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE Information om inlösningsförrättning av KRAFTLEDNINGSOMRÅDE LANTMÄTERIVERKET FAKTA OM LANDET MAN STARTAR FRÅN PLANERINGEN 2 PLANERING Stommen för Finlands eldistributionsnät bildas av kraftledningar med

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer