MÖTESPROTOKOLL. Vårmöte i Trollhättans Båtklubb. Torsdag 25 April 2013 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖTESPROTOKOLL. Vårmöte i Trollhättans Båtklubb. Torsdag 25 April 2013 kl. 18.30"

Transkript

1 Sida 1 MÖTESPROTOKOLL Vårmöte i s Båtklubb. Torsdag 25 April 2013 kl Närvarande Lennart Andersen Hans Andersson Knut Andersson Björn Berggren Yngve Bohlin Arne Bohman Karl-Axel Bäck Fred Carlsson Per-Arne Cedergren Anders Dahlgren Hans Därnemyr Tomas Fasth Christer Fors Ingemar Fors Magnar Granaas Bengt-Olof Härling Göte Härling Bengt Johansson Bernt Johansson Lars Karlsson Jimmi Klang C-G Larsson Thorbjörn Lidvall Kent Liljeblad Sven-Olof Mörk Anders Nordvall Thomas Nordvall Eric Overgaard Sven-Inge Rylander Jonny Sandblom Ingvar Skoog Jan Tallberg Peter Tallberg Pär Thuresson Bo Thyr Lars Öhrn Totalt 37st 1 Mötets öppnande Ordförande, Yngve Bohlin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets stadgeenliga utlysande Kallelsen till mötet godkändes enligt stadgarna. 3 Godkännande av dagordning Föreslagen dagordning godkändes. 4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare Göte Härling och Claes-Göran Larsson valdes. 5 Eko rapport och investeringsplan 5,1 Ekonomisk rapport redovisades vilken godkändes av mötet, se bilaga. Budgetprognosen för helåret är höjd, mestadels orsakat av ökad elkostnad. För att göra denna redovisning tydligare framföres synpunkt på att särredovisa denna i framtiden. Kassan kommer kortvarigt i början av maj gå på minus varvid klubben kommer att aktivera checkkrediten på Swedbank. Budgetförstärkning genom försäljning av gamla kranen. Årets el-debitering är oförändrad 1.00 kr/kwh + moms. Avtal tom juli ,2 Investeringplanen för 2011/2012 redovisades, se bilaga. Projekten spolplatta och ny lyftkran är mestadels klara, vissa mindre arbeten med kranen återstår. Övriga projekt i år är asfaltering av körgator, ny el-servis samt förstärkt allmännbelysning på södra torget. Nyligen inkommna offerter för asfalteringen indikerar på ökad kostnad.

2 Sida 2 6 Projekt Mötet informerades om genomförda samt kvarvarande beslutade projekt. 6,1 Asfaltering: Prioriterade körgator i etapp 1 (2013) är L & M & G raden med start i mitten av juni. Därefter (2014 och framåt) området runt den nya kranen samt A-raden. Upphandling av etapp 1 pågår. Anbud på en 6m bred körgata med asfaltskross fram till båthusen har gått ut till ett antal stora entrepenörer. Nyligen inkomna offerter indikerar på ökad kostnad och har ej ännu utvärderas. Diskussion uppstod huruvida klubben själv har resursen om att utföra visst arbete i egen regi samt om omfattningen kan reduceras. Mötet ansåg det viktigt att kunna genomföra hela etapp 1 i år. Mötet beslutade att styrelsen får mandat att nyttja krediten upp till 200 tkr för att göra klart etapp 1. 6,2 Ny elservis: För att få ett stabilare kraftnät på båtgården och kortare ledningssträckning till förbrukarna behöver elservisen förstärkas. Vi ökar huvudsäkringen från 125A till 160A med möjlighet till 200A. Oklarhet om offerten innefattar 200A, kontrolleras omgående. Samtidigt flyttas servisen till grinden. Nya kommande direktiv finns på att varje enskilt abbonemang måste ha en egen el-servis varvid detta skall göras omgående. Kommande nya området i söder får troligtvis ha en egen el-servis. 6,3 Nya området i söder: Etapp 2 har nu färdigställts (24 båthus). Det finns möjlighet till ytterligare 3 st båthus (15m) för omgående uppförande. Etapp 3 kan startas så snart det finns tillräckligt med intressenter i byggkön. 7 Miljö, sophantering, röjning etc Mötet informerades om att var och en som vanligt tar vara på sina egna sopor och utnyttjar kommunens miljöstationer. Saltning av utförts på våra körgator. Klubben undersöker var vi bäst kan utföra vattenprovanalys från vår reningsanläggning. 8 Hemsidan Styrelsen uppmanades att publicera information snabbare. 9 Rapporter från Arbetsgrupper 9,1 Brandgruppen: Vår förvaring av gasolflaskor är inte tillfredställande men tillsvidare gäller att alla gasolflaskor skall förvaras innanför dörren i byggnader märkta med GASSKYLT enligt förvaringslistan som är uppsatt på anslagstavlan. Övriga gasflaskor får inte förvaras inom området. Skall tex svetsning utföras tar man med sig svetsutrustningen till båtgården, utför arbetet på avsedd plats, därefter tar man med sig utrustningen hem igen. Styrelsen har påbörjat ett arbete med att undersöka vilka krav som ställs på att uppföra en gasdepå exempelsevis ute på piren. En sådan lösning rekommenderas av räddningstjänsten. 9,2 El-gruppen: En översyn av samtliga el-skåp vid respektive båtplats har påbörjats, kablar till vissa apparatskåp är i väldigt dålig kondition. En uppmaing är att se varje båtplatsinnehavare ser över sina kablar från stolpen och in till båten. Kablar rycks ur om ej elmätare finns. En ytterligare hög belysningsmast är nu klar att sättas upp på södra TORGET. 9,3 Fastighetsgruppen: En vision om en utbyggnad av klubbhuset med underliggande veranda presenterades. 9,4 Hamngruppen: Ett antal mindre projekt har färdigställts såsom el/vatten till östra bryggan, avbärare runt kranen samt reparation av bryggan med Y-bommar. En mötesdeltagare påminde styrelsen om att vattendomen för hamnutbyggnaden i början av 2000-talet skall sluföras i år. Allt underlag finns i myndighetspärmen i klubblokalen.

3 Sida 3 9,5 Hamnmästare: Anmälan om sjösättning på sjösättningslistor på anslagstavlan enligt nuvarande rutin. Märk ut lyftsling vid sjösättning, hamnmästarna har märklappar. Det poängterades att oförsäkrad båt lyfts ej. Båtens försäkring gäller i första hand. Om klubben slarvat med utrustningen kan vi bli skadeståndsskyldig. 9,6 Krangruppen: Mastkranen har servats sedvanligt och belastningsprov har utförts. Nya lyftband till nya kranen har införskaffats. Pågång är att göra en översyn av saxliften. 9,7 Områdesgruppen: Gruppen har formaliserats och kommer att göra städning av området, sly etc. Allt i brandgator o allmänna utrymmen samlas ihop och forslas bort. 9,8 Övriga grupper / Uppdrag: Kontaktperson för uthyrningsmodulen är Arne Bohman, för sommarvatten är Björn Berggren och för masthuset är det Jan Tallberg. Björn B informerade om vattnet nyligen satts på, vissa slangar är just nu undermåliga och kommer att bytas ut omgående. Masthusansvarig informerade mötet att ordinarie lås återigen är ditsatt. Viktigt är nu att alla lägger sin mast på avsedd plats så att den fina ordningen kan bibehållas. 10 Inkomna motioner Inga motioner inkommna KAFFEPAUS Bengt Ruus VD från Dalslands kanal genomförde en 20min presentation medan mötesdeltagarna intog kaffe och tårta. 11 Fastställa avgifter för verksamhetsåret 2012 / 13 (komplett lista, se bilaga) 11 Medlemsavgifter Oförändrade 11 Serviceavgifter Mötet beslutade att sänka avgiften för försenad el-avläsning från 500kr till 100kr. Samtidigt enades mötet om att klubben direkt tar ut en påminnelseavgift 100kr vid alla extra aviseringar. Detta på grund av den dåliga betalningmoral hos vissa medlemmar. 11 Deposition Mötet informerades om att depositionen för byggarna i södra området hamnar på 2000kr i grunddeposition plus ca 31000kr/båthus, men kan först fastställas nåsta år då vi har alla kostnader reglerade med skatteverket. 11 Hamnavgifter Oförändrade 12 Lyft & spolavgifter Oförändrade 12 Rapport VBF Arne Bohman var klubbens representanter på detta årsmöte och avlade följande rapport. 1) Samgående mellan SBU och SSF. Denna fråga har varit en stor fråga under många år. Båtriksdagen har nu slutgiltigt beslutat att det inte blir något samgående. 2) Båtlån: Det har beslutats att VBF går in som borgenär till båtklubbar som inte kan få låna i bank.

4 Sida 4 3) SBU organisation: Internutredning uppstartad om förbundets omkostnader. Medlemsavgiften oförändrad (56kr + 12kr). 13 Sjösättning våren Sjö- och torrsättningsrutiner, klubbens kran: Samma rutin som föregående år. Sjösättningslistor finns på anslagstavlan, skriv upp när du vill sjösätta båten även med egen kranbil. Då en medlem anlitar egen mobilkran skall kajen bokas via sjösättningslistorna. Sjösättningsdagar är torsdagar, lördagar eller söndagar, annars i samråd med Hamnmästare. OBS! Undvik dessa dagar med egen mobilkran. 14 Övriga frågor 14.1 Kör lugnt 14.2 Traditionsenlig vårfest 27 april brandövning, grill etc. Festplats Anders D båthus Försäljning av Smartab lördag 27 april 14.4 Öppet hus mekonomen. 25% utlovas på VIP afton för klubbmedlemmar. Mötet tyckte det var OK att gå vidare med Valberedning uppmanade alla valbara kandidater tänka till inför kommande period. Valberedningen kommer inom kort att ta kontakt med kandidater Stor skiftnyckel bort från verkstaden 14.7 Nya Götaälvsbron. Synpunkt framfördes om att klubben bör skriva en skrivelse angående den nya föreslagna segelfria höjden 13m. 15 Mötets avslutande Vid protokollet Godkännes Ingemar Fors, sekreterare Yngve Bohlin, Ordförande Claes-Göran Larsson, justeringsman Göte Härling, justeringsman

5 Sida 5 Bilagor 1) EKONOMISK REDOVISNING 5.1 Resultat vs. budget (tkr) INTÄKTER Sept-Mars utf. Prognos helår Budget 12/13 Hyror o Serviceavgifter Medlemsavgifter Övriga intäkter 0 10 Summa intäkter KOSTNADER Föreningskostnader Övriga externa kostnader Summa kostnader Avskrivningar Ränta 3 3 RESULTAT ) INVESTERINGSPLANEN 5.2 TBK Investeringsplan 2012/13 (tkr) Status Investeringsplan för TBK, Verksamhetsåret 2012/13 Status Tillägg Projekt Sept-Mars April-Aug Allmänbelysning:Komplettera Tidstyrd, 15 Pågår Asfaltering L & M & G 220 El-servis 40 Spolplatta Klart Ny Sjösättningskran 62 5 Pågår SUMMA

6 Sida 6 3) BESLUTADE AVGIFTER Avgifter Allmänna avgifter Medlemsavgift/år Familjemedlem/år Medlemsavgift för medlem utan plats på båtgården/år Arbetspliktsavgift/år (gäller enbart medlemmar med uppläggningsplats) inkl. moms 500 kr 100 kr 200 kr 700 kr Uppläggningsplats/år (inkl 50kWh fritt uttag) 21 kr/m 2 Sommarplats på båtgården utan hamnmästares tillstånd 1:a året 500 kr därefter dubblas avgiften varje år ( 500, 1000, 2000, 4000, osv) Båtvagn ej uppställd på ordinarie plats ( inom 14 dagar ) 840 kr Plats i masthuset/mast/år 125 kr Hyra klubbens båthus 750 kr/mån Förseningsavgift el-debitering, avläsning efter 31/3 100 kr SMS-öppning av grind 50kr / telefonnr. Depositioner (återbetals vid återlämning) Uppläggningsplats A-raden till M-raden (exkl. J-raden) Grunddep. 2000kr kr Uppläggningsplats J-raden (2000kr kr) kr Uppläggningsplats N-raden & O-raden ETAPP 2 (2000kr kr) kr Uppläggningsplats N-raden & O-raden ETAPP 3 (2000kr + faktisk kostn) Depositionsavgift Grindnyckel Depositionsavgift Masthusnyckel 300 kr 300 kr Hamnavgifter Vinteravgift hamnbassängen (min 3mån) 1 nov - 30 apr kr Avgift för egen bryggplats (Y-bom) /sommar 500 kr Sjösättning från ramp Norra och Östra kajen (max 14 dygn inom period därefter Södra kajen avgift) (max 7 dygn inom period därefter avgift) 0 kr 1 sep - 31 okt 100 kr/dygn 1 maj 15 juni 100 kr/dygn 1 sep 31 okt 100 kr/dygn Lyftavgift Medlem som har uppläggningsplats på klubbens område. Medlem som inte har uppläggnings-plats på klubbens område Ej medlem Avgift kajplats mobilkran (utöver mobil- krankostn.) till klubben för de som inte har uppläggningsplats på klubbens område. Spolavgift Spolavgift, obligatorisk vid upptagning <5 ton 150 kr >5 ton 300 kr <5 ton 400 kr >5 ton 600 kr Medlem Ej medlem kr 150 kr/lyft 300 kr/lyft 250 kr

MÖTESPROTOKOLL. Vårmöte i Trollhättans Båtklubb. Torsdag 24 April 2014 kl. 18.30

MÖTESPROTOKOLL. Vårmöte i Trollhättans Båtklubb. Torsdag 24 April 2014 kl. 18.30 MÖTESPROTOKOLL Sida 1 Vårmöte i s Båtklubb. Torsdag 24 April 2014 kl. 18.30 Närvarande Mikael Alsterberg Nils Alsterberg Rose-Marie Alsterberg Lennart Andersen Knut Andersson Rolf Andersson Svante Aevidsson

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014. Årgång 33 Nr.1 2014 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014. Plats: Folkets Hus, Varberg (GSH bjuder på kaffe) Tid kl. 19.00 Dagordning enligt stadgarna: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12

PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12 PROTOKOLL Grötviks Segelsällskgp oat u m 2008-02-12 vro~o ~cesnr 1 Styrelsemöte Tid 2008-02-06 Plats Närvarande Distribueras till Klubbstugan i Grötvik Sven Palmkvist (ordf.) Leif Gudmundsson Bo Larsson

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

41 medlemmar närvarande. 1. Håkan Sta af, ordförande, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet 2010 öppnat.

41 medlemmar närvarande. 1. Håkan Sta af, ordförande, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet 2010 öppnat. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 41 medlemmar närvarande NÖDINGE BÅTKLUBB lqh)ib3-17 1. Håkan Sta af, ordförande, hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet 2010 öppnat. 2. Dagordningen presenterades och

Läs mer

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Båthamnsgatan 30, 860 35 Söråker, Bg: 300-0882, Telefon klubbstuga 060-40260 1 allmänt Söråkers Båtsällskap är en ideell förening och har som ändamål att:

Läs mer

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver göras avseende spolplatta, mastkran, lyft och transportfordon

Läs mer

PIREN NR 62. Sidan 1 av 10

PIREN NR 62. Sidan 1 av 10 PIREN NR 62 Sidan 1 av 10 Sida 2 / 10 Ordförande har ordet: Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades 1885. Sällskapet har under

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge

Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge Årsmöte torsdag den 19 februari kl 19.30! Församlingshemmet, Västerhaninge Nr 1 2015 Ägare Västerhaninge Båtsällskap Box 91, 137 22 Västerhaninge Bankgironummer 5703-9125 Organisationsnummer 812401-1605

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

Grötviks Segelsällskap

Grötviks Segelsällskap Grötviks Segelsällskap Art: Styrelsemöte Tid; Torsdagen den 13-01 2005 kl. 18. Plats: Närvarande: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik Jan Hansson (ordf.), Lars-Erik Arvidsson, Leif Gudmundsson,

Läs mer

Johannisberg 24-01-2007. Klubbstyrelsen. Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007

Johannisberg 24-01-2007. Klubbstyrelsen. Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007 Klubbstyrelsen Johannisberg 24-01-2007 Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007 Närvarande: Hans Eriksson, Stefan Oebius, René Hörnstedt, Leif Hansson, Per Jerfsten, Krister Kvist Icke närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsmöte (Höstmöte) i Westerviks SegelSällskap

Protokoll fört vid föreningsmöte (Höstmöte) i Westerviks SegelSällskap Plats Protokoll fört vid föreningsmöte (Höstmöte) i Westerviks SegelSällskap Klubbhuset på Solbergs udde, Västervik Tid Söndagen den 23 november 2014 Närvaro Styrelsen Anders Karlzén Jan Källmark Lars-Åke

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer