Rapport 2014:09 Driftprinciper för snöröjning och halkbekämpning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2014:09 Driftprinciper för snöröjning och halkbekämpning"

Transkript

1 Rapport 2014:09 Driftprinciper för snöröjning och halkbekämpning Gustaf Josefsson, Charlotta Johansson

2

3 RAPPORT LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Driftprinciper för snöröjning och halkbekämpning LULEÅ VATTEN OCH MILJÖ Sweco Environment GUSTAF JOSEFSSON repo001.docx

4 Uppdragsnummer: Version: Rev 2 Bild framsida: ntgab.se repo001.docx Sweco Västra Varvsgatan 11 Box SE Luleå, Sverige Telefon +46 (0) Fax +46 (0) Sweco Environment AB Org.nr Styrelsens säte: Stockholm Gustaf Josefsson Miljö- och vattenkonsult Luleå Telefon direkt Mobil +46 (0)

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Metod 1 2 Vinterväghållning Organisation Snöröjning Snöhantering och snöupplag Halkbekämpning 5 3 Driftprinciper snöröjning Övergripande driftprinciper Driftområden och prioritet Oskyddade trafikanter 9 4 Upphandling av entreprenörer Driftprinciper i upphandlingsdokumentation Teknikval, möjligheter och krav 11 5 Referenser 12

6 Tryck: Luleå tekniska universitet, Grafisk produktion 2014 ISBN (tryckt) ISBN (pdf) Luleå

7 1 Inledning Luleå Tekniska Universitet tillsammans med Gällivare och Kiruna kommun samt ett antal företag driver projektet Attract som syftar till att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer i kallt klimat. Forskning- och utvecklingsprojektet drivs över två år och undersöker exempelvis hur man kan utforma utemiljön i städer så att man hållbart kan hantera snö, snösmältning och stora regnmängder. Projektet utforskar även möjligheterna att exempelvis kunna producera attraktiva lågenergihus industriellt som uppfyller EUdirektivet almost zero energy homes, trots subarktiskt klimat. Denna rapport ingår som en del i Attract och syftar till att sammanställa vilka riktlinjer som kommuner i norra Sverige använder då de sköter sin snöhantering och vinterväghållning och koppla det till den forskning som finns inom området. 1.1 Metod För att kartlägga kommunernas arbetssätt för vinterväghållning och snöhantering har information hämtats från tio norrländska kommuners hemsidor. Vissa kommuner ringdes även upp och intervjuades kring driftprinciper och snöhantering samt hur dessa aspekter kopplas till upphandlingen av de entreprenörer som ofta utför själva arbetet. En litteratursökning gjordes även för att koppla rapporten till forskning på området. Upphandlingsdokumentation från ett antal kommuner har studerats för att kunna jämföra hur olika kommuner väljer att definiera de arbetsuppgifter och krav som finns på entreprenörerna. Upphandlingsdokumentationen är inte offentligt tillgänglig men lämnas ut vid begäran. De upphandlingar som studerats är de som gäller i skrivande stund. Figur 1. Svårcyklat (Gävle kommun, 2010)

8 2 Vinterväghållning Vinterväghållningen i en kommun består av flera olika områden såsom snöröjning, snöutlastning, halkbekämpning, siktröjning etcetera och är väldigt viktig för hur trygg en stad uppfattas. Det är därför av vikt att snövallar inte blockerar trottoarer och vägar samt att korsningar hålls fria från snö och is samt att de inte används som snöupplag utom i undantagsfall (Svensson, 2008). Det har även framkommit att äldre personer skadar sig i större utsträckning på grund av dåligt underhållna vägar under vintern än andra grupper (Ebrahimabadi, 2012). Drift och underhåll av vägar måste få tillräckliga medel för att människors rörlighet och hälsa inte påverkas (Hjorthol, 2012). Vinterväghållning är inte något som är speciellt för just vintern utan det är en process som pågår under hela året. Intensiteten och antalet arbetsuppgifter ökar dock självfallet under vinterhalvåret. Mycket av uppföljningsarbetet och planeringsarbetet sker under vår och sommar för att organisationen ska vara redo när vintern kommer (Gävle kommun, 2010). I Figur 2 ses en schematisk bild över verksamhetsåret för en vinterväghållningsorganisation. Figur 2. Vinterväghållning året runt (Gävle kommun, 2010). 2.1 Organisation Det finns skillnader mellan hur kommunerna valt att organisera sin vinterväghållning. De flesta kommuner agerar dock som en beställarorganisation som köper tjänster av dels privata entreprenörer och dels kör viss snöröjning i egen regi. Mängden tjänster som köps in varierar. Tumregeln är att ju större kommun desto mer entreprenörer hyrs in. Sundsvall och Umeå köper in mellan 75 % till 85 % av all snöröjning från externa aktörer medan

9 Östersund köper in cirka 50 % och Gällivare sköter mycket i egen regi (exempelvis all hyvling, snötransport samt siktröjning). Nedan följer två exempel på hur vinterväghållningsorganisationer kan skilja sig mellan olika kommuner. Gävle kommun Den kommunala förvaltning som arbetar med vinterväghållningen inom Gävle kommun är samhällsbyggnadsförvaltningen. Under samhällsbyggnadsförvaltningen sitter gata och park som ansvarar för exempelvis trafiksäkerhet och gatu- och trafikfrågor. Bygg och Miljö, en annan del av sambyggnadsförvaltningen inom Gävle kommun, har också visst inflytande över vinterväghållningen i och med deras ansvar över detaljplaner samt tillsyn inom miljö och hälsoskydd (Gävle kommun, 2010). Gävle kommun har skapat ett bolag (Markbyggarna) som ägs till fullo av kommunen och som har hela det operativa ansvaret för vinterväghållningen. Markbyggarna köps in av Samhällsbyggnadsförvaltningen på en Inhouse funktionsentreprenad för att sköta vinterväghållningen. Markbyggarna sköter i sin tur en offentlig upphandling av de underentreprenörer som sköter en stor del av den faktiska snöröjningen. Detta är ett nytt sätt att organisera vinterväghållningen som bara har varit möjlig senaste åren som resultat av en EU-dom angående direktupphandlingar av kommunägda bolag (Gävle Kommun, 2014). Samhällsbyggnadsförvaltningen fungerar enbart som en beställarorganisation medan det kommunägda bolaget är en ren utförarorganisation. Cirka 85 % av utförandet handlas upp av externa entreprenörer, vilka uppgår till ett 30-tal, och resten sköts av personal från Markbyggarna (Gävle kommun, 2014; Gävle kommun 2010). Luleå kommun Inom Luleå kommun är det Tekniska förvaltningen som är ansvarig för vinterväghållningen. Den avdelning inom tekniska förvaltningen som sköter planering och driftledning av vinterväghållningen är Gata & Trafik (Luleå Kommun, 2014). Luleå kommun köper in cirka % av all snöröjning från externa entreprenörer och övriga 5-10 % körs i egen regi av Tekniska Förvaltningens avdelning teknisk service. Kommunens maskiner sköter exempelvis den centrala snötippen i Luleå (Luleå Kommun, 2014). Kommunen kallar ut entreprenörer till alla vinterväghållningsuppdrag i tätorten (snöröjning, snöutlastning, halkbekämpning och sandupptagning). I vissa byar i Luleå sköter däremot entreprenören som har ansvar inom det området sin egen utkallning (Luleå Kommun, 2010). 2.2 Snöröjning Olika delar av städer snöröjs till viss del på olika sätt. I villakvarter används inte samma tekniker som i exempelvis en stadskärna eller på en högtrafikerad genomfartsled.

10 I villakvarter är det vanligt att snö helt enkelt flyttas undan mot vägkanterna vilket gör vägen smalare ju mer snö som fallit. När gatan har blivit för smal (kan vara olika bredd beroende på väg) transporteras snön bort till ett centralt alternativt lokalt snöupplag. I stadskärnor används både snöslungor och plogbilar. Ofta plogar plogbilarna upp en stor rand med snö som sedan den efterföljande snöslungan direkt kan slunga upp på en lastbil för vidare transport till ett snöupplag. Om inte snöslunga används plogas snön upp i högar som mellanlagras på lämpliga platser i närområdet till den kan fraktas bort till ett snöupplag (något som vanligtvis sker inom ett dygn). I vissa stadskärnor är även värme ett effektivt sätt att snöröja. Värmeslingor anläggs under gatstenen eller asfalten och smälter snön när den landar så att ingen övrig plogning eller halkbekämpning behövs. På högtrafikerade genomfartsleder och andra prioriterade vägar plogas ofta hela gatubredden inklusive intilliggande trottoar. Plogvallarna som skapas körs bort när de blivit så stora att de antingen blir en säkerhetsrisk eller att de skymmer sikten för trafikanter. Något som kan vara svårt att komma åt att snöröja och kan skapa bekymmer för oskyddade trafikanter är övergångställen och busshållplatser. Även så kallade avfasningar av kantsten som möjliggör en övergång mellan väg och trottoar för cyklar, barnvagnar och rullatorer etcetera kan vara svåra att snöröja så att de bibehåller sin funktion även på vintern (Gävle Kommun, 2010). Övergångställen kan även ha så kallade taktila stråk som förenklar passagen för synskadade. Dessa försvinner ofta under snön och försämrar då avsevärt möjligheten för synskadade att ta sig obehindrat över vägar. Avfasningar och taktila stråk med mera skulle kunna läggas in i en digital geografisk databas så att det är möjligt att lokalisera dem även vid stora snöfall och därmed även möjliggöra att de snöröjs (Gävle Kommun, 2010). Om inte plogmaskiner kommer åt att snöröja dessa områden skulle de kunna handskottas, dock till en större kostnad. Figur 3. Plogbil i Sundsvalls centrum (Sundsvall Kommun)

11 2.3 Snöhantering och snöupplag Snö från gator och torg läggs ofta på snöupplag runt om i städerna. Vissa kommuner har flera olika snöupplag medan andra bara har ett stort. Ute i bostadsområdena finns det ofta även lokala, mindre snöupplag där enbart snön från det direkta närområdet läggs upp. Fasta snöupplag, som används för stora delar av en kommuns snö, är ofta tillståndspliktiga och kräver ett kontrollprogram där smältvattenkvalitén hålls under uppsikt för att inte föroreningar från snön ska spridas till recipient. Vissa snöupplag har även en enklare rening av smältvattnet i sedimentationsdammar före det passerar ut till recipient. Tidigare var det även vanligt att lägga snö i sjöar, hav och vattendrag, något som idag är förbjudet enligt miljöbalken 15 kap. Det går dock att ansöka om dispens från detta i särskilda fall. 2.4 Halkbekämpning För att öka friktionen på en väg där det snöat eller bildats is finns det två huvudsakliga sätt att gå till väga på. Antingen saltas vägen så att snön/isen smälter eller så sandas vägen så att friktionen mot underlaget ökar. Olika trafikanter behöver olika mycket friktion för att på ett säkert sätt kunna befinna sig i trafiken. En svensk studie visade att så många som 17 % av alla planerade cykelturer under vintern ställs in på grund av halka. Samma studie visad även att cykel följt av gång var de två mest väder- och halkkänsliga trafiskslagen (Wretling, 2002). Friktionsmaterial såsom sand och grus (vanligtvis bergkross) är relativt billigt men kan skapa stopp i dagvattensystemen och ökar även till viss del slitaget på vägytan. Sand och grus behöver även sopas upp på våren då snön smält. De stora partiklarna sopas då upp men mindre fraktioner kan stanna kvar och dessa innehåller ofta en högre andel metaller än de större fraktionerna (Reinosdotter, 2007). Vissa kommuner återanvänder sanden/gruset efter vintersäsongen medan andra väljer att använda ny bergkross varje år då de friktionshöjande egenskaperna försämras under det första året som materialet ligger ute. Om det har använts saltinblandad sand klumpar den även ihop sig och blir svårhanterad (Intervjuer med kommuntjänstemän, 2014). Salt är också billigt och effektivt men har även många nackdelar såsom att det kan skada växtlighet, öka korrosion och förorena grund- och ytvatten. Salt blandas även in i sand/grus för att smälta isen på vägbanan till viss del. Detta gör att friktionsmaterialet fryser fast i vägbanan och säkerställer därigenom att allt inte glider av vägen när den trafikeras. Upp till 50 % av allt salt som används till vägar transporteras till naturliga vattendrag och saltet kan även bidra till att öka metallhalten i smältvattnet (Reinosdotter, 2007). För att minska halkan på vägar används i norra Sverige nästan uteslutande plogning följt av sandning. Sanden är vanligtvis mellan cirka 2-7 mm och blandas med salt bara i undantagsfall (Bergström, 2002). Större vägar (exempelvis E4an) saltas vid behov men inne i städerna är det ovanligt.

12 3 Driftprinciper snöröjning När snö ska plogas och i vilken utsträckning det ska göras beskrivs i varje kommuns driftprinciper för snöhantering. Dessa kan se olika ut från kommun till kommun och beror av ekonomi och behov. 3.1 Övergripande driftprinciper Alla kommuner i studien har gränser för när snöröjningen ska påbörjas och hur lång tid den får ta. Snöröjning påbörjas i alla undersökta kommuner vid cirka 4 cm nysnö i prioriterade områden och den maximalt tillåtna tidsåtgången efter att plogbilarna påbörjat plogning tills att hela staden ska vara röjd från snö är cirka 12 timmar. Plogbilarna kallas ut vid olika tidpunkter beroende på att olika typer av trafik kräver olika grader av vägunderhåll. En bil klarar oftast att ta sig fram vid 8 cm nysnö medan en cyklist kanske inte klarar av mer än 4 cm nysnö. En rullstolsburen eller en person med rullator kanske inte kan ta sig ut överhuvudtaget om det fallit några centimeter nysnö (Gävle kommun, 2010). Vanligtvis är inställelsetiden för plogbilar en timme från det att utkallning sker. I tabell 1 ses en samanställning av alla undersökta kommuners övergripande driftprinciper. Tabell 1. Driftprinciper snöröjning (Kommunernas hemsidor, 2014) Kommun Påbörjad skottning prio 1 Påbörjad skottning prio 2 Tidsåtgång Prio 1 Tidsåtgång Prio 2 Gävle* 4-8 cm 5-12 cm 6-8 h 8-10 h Östersund 3-4 cm 5-7 cm 4 h 8-12 h Sundsvall 4-6 cm 6-10 cm 6-8 h 8-12 h Örnsköldsvik 4-6 cm 6-9 cm 4-6 h 8-12 h Umeå 4-6 cm 6-12 cm 6-7 h 10 h Skellefteå 3-5 cm 8-12 cm - 12 h Piteå 3-5 cm 7-12 cm 6 h 12 h Luleå 4-5 cm cm 6 h 12 h Gällivare** 4-6 cm - 6 h 12 h Kiruna 5 cm 8 cm 5 h 15 h * Gävle kommun har fem vägtyper som alla har olika startkriterier. De två högst prioriterade är sammanslagna i som prio 1 och de tre med lägre prio är sammanslagna som prio 2. **Gällivare kommun snöröjer hela tätorten varje gång som röjning påbörjas Ungefär hälften av de tillfrågade kommunerna har även uppgett att hur blöt snön är bidrar till hur tidigt snösvängen går ut. Vid blöt snö är det den nedre siffran i intervallet som

13 gäller medan den högre siffran används vid torr snö. Hänsyn tas även till andra meteorologiska faktorer såsom vindstyrka, temperatur och vindriktning i vissa fall. I Luleå kommun har man även definierat hur mycket av gatan som måste vara körbar för att snöröjningen ska anses vara klar. För prioriterade gator ska hela vägbredden (inklusive eventuell trottoar) plogas. För övriga gator måste det finnas minst 6 meter väg att tillgå och gång- och cykelvägar måste plogas till en bredd av minst 3 meter. Om vägarna är smalare plogas hela bredden (Bohlin, 2013). 3.2 Driftområden och prioritet Alla kommuner i studien delar upp stadens vägnät i driftområden. Vissa typer av gator prioriteras högre än andra vid snöröjning och halkbekämpning. Prioriteringen har sin grund i att olika typer av trafikanter har olika krav. En bil tar sig oftast fram även om det är en decimeter nysnö medan en cykel kanske bara klarar 4-5 cm nysnö och en rullstolsburen bara 1 cm nysnö. I tabell 2 följer en genomgång av hur alla kommuner i studien har delat upp sina gatusystem.

14 Tabell 2. Prioriteringsordning vid snöröjning för alla undersökta kommuner (Kommunernas hemsidor, 2014) Kommun Hög Prioriteringsordning Låg Gävle Prioriterade GCvägar Högtrafikerade gator, bussgator, hållplatser Övriga GC-vägar Uppsamlingsgator Övriga gator och bostadsgator Östersund Prioriterade GC-vägar Övriga gator och vägar Sundsvall GC-vägar, genomfartsleder, centrumgator, och bussgator Bostadsgator och mindre GC-vägar Örnsköldsvik GC-vägar, huvudgator, bussgator och branta gator Övriga gator och vägar samt gångbanor Umeå Prioriterade GCvägar Bussgator, huvudgator och centrala staden Övriga GC-vägar Lokalgator Skellefteå Prioriterade GC-vägar, skolor och förskolor Övriga vägar och gator Piteå Prioriterade GC-vägar, stora vägar och bussgator Övriga GC-vägar, gator och hållplatser Luleå GC-vägar, större trafikleder, buss- och matargator Bostadsgator och övriga gator Gällivare Prioriterade GC-vägar, genomfartsleder och bussgator Bostadsgator, industriområden och övriga GC-vägar Kiruna Prioriterade GC-vägar och prioriterade vägar Övriga vägar och GC-vägar 8 (1)

15 3.2.1 Oskyddade trafikanter I Sverige sker cirka 11 % av alla persontransporter med cykel (Bergström, 2002) och gång och cykeltrafik prioriteras högt av alla kommuner i studien, vilket kan ses i tabell 2 där alla kommuner har GC-vägar som sin högsta prioritet. Detta har dock inte alltid varit fallet. Biltrafiken har tidigare haft högst prioritet eftersom flest transporter sker med bil (Bergström, 2002). I bilar är man dock mer skyddad än som cyklist/gångtrafikant och fokus har nu skiftat från bilar till oskyddade trafikanter när det kommer till vinterväghållning. Trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna bör prioriteras högt i gaturummet. För att åstadkomma detta kan åtgärder gällande exempelvis anpassning av hastigheter och ytor avsedda för gående och cyklister krävas (Luleå Kommun, 2004). Något som också är viktigt att komma ihåg är att när ytor avsedda för oskyddade trafikanter finns krävs även tillräcklig drift och underhåll då exempelvis möjligheten att åka med kollektivtrafiken kan vara helt beroende av underhållet på trottoarer och busshållplatser. (Hjorthol, 2012). Olycksrisken för gång- och cykeltrafikanter ökar med 5 till 10 gånger då vägarna är täckta med snö och is jämfört med om det är bar mark. Umeå kommun gjorde på 90-talet en insats för att förbättra vägunderhållet under vintern för cyklister vilket resulterade i att antalet olyckor minskade även fast mängden cyklister ökade (Bergström, 2002). I Gävle kommun berodde drygt 50 % av alla cykelolyckor i staden under 2009 på att vägen/gång-/cykelbanan var hal pga snö/is (Gävle Kommun, 2010). En bidragande orsak till att fokus skiftat från bilar till oskyddade trafikanter är att gång och cykeltrafikanter även skapar en mer levande och attraktiv stad (Luleå Kommun, 2013; Adolfsson, 2013). Bergström (2002) konstaterar även att det skulle kunna vara möjligt att öka antalet cykeltransporter under vintern med så mycket som 18%, och därmed minska antalet biltransporter med 6 %, med förbättrad vinterväghållning. Prioriteringen av gång och cykeltrafik återkommer även i kommunernas framtidsplanering. Luleå kommun skriver exempelvis: För att få en säkrare, trevligare och hälsosammare stad behöver mer av rörelserna med bil ersättas av resor och transporter till fots, på cykel och med kollektivtrafik (Luleå Kommun, 2013). Ett annat exempel på satsningen på oskyddade trafikanter är Gävle kommun som 2010 utredde hur de skulle kunna förbättra oskyddade trafikanters säkerhet under vinterhalvåret. Något som studien fann var att de högt prioriterade cykelstråken ibland gick genom områden med blandtrafik som inte var lika högt prioriterade. Följden blev att det kunde ta helt stopp för cyklister eller att cykeln var tvungen att ledas vissa sträckor. Åtgärderna som föreslogs var att tydliggöra entreprenadgränser och säkerställa cykelstråkens prioritering även gäller när de passerar områden med blandtrafik (Gävle Kommun, 2010). För att öka cyklandet vintertid är just bortforslingen av snö från cykelbanor den viktigaste aspekten. Halkbekämpning är inte lika viktigt med hänsyn till bara antalet cyklister men desto viktigare ur ett säkerhetsperspektiv (Bergström, 2002).

16 4 Upphandling av entreprenörer Vinterväghållningsorganisationen kan se väldigt olika ut beroende på kommun. Vissa kommuner har delat upp sig i en ren beställarsida och en ren utförarsida där utförarsidan ibland är ett kommunägt bolag medan andra kommuner lägger ut i stort sett all snöröjning på entreprenad, se avsnitt 2.1. Något som alla kommuner har gemensamt är att de köper entreprenörer, i varierande grad, för att sköta den faktiskt snöröjningen eftersom kommunerna inte själva kan ha all personal och utrustning som krävs för en hel plogsväng. Gävle kommun (2010) har identifierat några problemområden kring upphandlingen av entreprenörer där utbildningsnivån för maskinförarna anses vara ett problem. Vissa maskinförare vet inte varför snösträngar ska tas bort, hur man snöröjer en korsning eller en busshållplats och därmed blir kvalitén lidande. För att förbättra driftarbetarnas kompetens föreslås att det kan anordnas kurser för både entreprenörer och kommunanställda så att kvalitetsnivån höjs. Upphandlingen av entreprenörerna som sköter vinterväghållningen ser olika ut för olika kommuner. Nedan följer en genom genomgång av hur olika kommuner använder sig av upphandlingsdokumentationen (arbetsbeskrivningar, förfrågningar, avtallsvillkor etc.) för att definiera hur entreprenörerna ska sköta sina uppdrag. 4.1 Driftprinciper i upphandlingsdokumentation Den upphandlingsdokumentation som det hänvisas till nedan är för Umeå och Luleå Kommun snart utgående och båda kommunerna ska påbörja arbetet med nya upphandlingar. Gävle kommun har nyligen bytt organisation och går även de ut med en ny upphandling inom kort. Luleå kommun uppger att det huvudsakligen är kostnadsmodellerna i upphandlingen som ska revideras då de nuvarande lett till många diskussioner mellan beställare och entreprenörer. Ingen kommun har uppgett att de övergripande driftprinciperna kommer att förändras nämnvärt vid ny upphandling. Det finns två huvudsakliga sätt för kommunerna att se till att de driftprinciper som satts upp efterföljs. Antingen kontrollerar kommunen själv snödjupet och beställer snöröjning när snödjupet uppgått till det definierade startdjupet eller så låter kommunen entreprenören kontrollera snödjupet och kalla ut sina egna maskiner, så kallad funktionsentreprenad. Det sistnämnda sättet använder sig Umeå och Gävle Kommun av (Umeå Kommun, 2014; Gävle Kommun, 2014), vissa delar av Luleå Kommun har även upphandlats på det sättet (Luleå Kommun, 2010). Gävle är dock lite av ett specialfall då de direktupphandlar en funktionsentreprenad från ett kommunägt bolag som i sin tur sköter den offentliga upphandlingen av entreprenörer. I de kommuner som inte använder sig av funktionsentreprenad skrivs inte alltid driftprinciperna in i avtalen. Östersunds kommun har exempelvis inte valt att skriva in det exakta antalet cm som ska uppnås före snöröjning påbörjas i avtalet, det är däremot uttalat muntligen med entreprenörerna (Östersunds kommun, 2014). Både Sundsvall och Luleå (som även de kallar ut entreprenörerna för snöröjning) har dock valt att ta med

17 nivåerna i avtalen (Luleå Kommun, 2010; Sundsvall kommun, 2010). Inställelsetiden (den tid som får gå mellan utkallning och påbörjad plogning) är däremot definierad i alla tillfrågade kommuner. Att inte startkriterierna finns med i avtalen behöver inte vara en nackdel för kommunerna om de är parten som kallar ut till snöröjning. Det skulle däremot kunna vara ett problem för entreprenörerna om kommunen förändrar startkriterierna under en avtalsperiod och det därigenom blir svårare för entreprenörerna att klara av röjningen till det bestämda priset. 4.2 Teknikval, möjligheter och krav I upphandlingsdokumentationen beskrivs hur och hur ofta halkbekämpning och snöröjning ska ske. Ofta har kommunerna bestämt i förväg hur snöröjning och halkbekämpning ska gå till men visst spelrum finns i vissa fall. Exempelvis uppger Sundsvalls kommun att det i deras upphandlingsprocess blir lättare för entreprenörer att få ett kontrakt om de har en positivt skärande plog (Sundsvalls kommun, 2014). I Umeå kommuns upphandlingsdokumentation definieras precis vilken typ av plog och vilken typ av sand/grus som ska användas och vid vilka tillfällen. Detta förhållningssätt skapar god kontroll över vinterväghållningen men minimerar möjligheterna till utveckling av nya halkbekämpningstekniker från entreprenörernas sida (Umeå Kommun, 2010). Umeå beskriver även i detalj hur plogningen av gator samt gång- och cykelvägar ska gå till. Exempelvis beskrivs att busshållplatser ska plogas till 18 meters längd och att det måste göras efter att gång- och cykelvägar plogats samt att ingen plogkarm får förekomma på hållplatsen (Umeå Kommun, 2014). Som jämförelse väljer Luleå kommun att istället skriva: Plogningen anses inte slutförd förrän även funktionshindrade har god framkomlighet i hela vägnätet, tex anslutningar, busshållplatser, övergångsställen i refuger, fasta trafikanordningar etc (Luleå Kommun, 2014). Sundsvalls kommun definierar endast kvalitén på arbetet genom att skriva att snöröjning ska ske på gator/vägar, vändplaner, vägrenar, korsningar, trottoarer, gc-vägar, busshållplatser, väderskydd, parkeringar mm enligt respektive distriktskarta. (Sundsvall Kommun, 2010). Luleå och Sundsvall kommuners skrivningar lämnar öppet för tolkning vilket skulle kunna leda till meningsskiljaktigheter mellan beställare och entreprenörer. Både Luleå och Umeå är överlag tydliga i sin upphandlingsdokumentation med vad som ska ingå vid ett snöröjningstillfälle. Värt att notera är att Luleå Kommun även valt att definiera det maximalt tillåtna spårdjupet efter plogning till 3 cm för prioriterade gator och 2 cm för övriga gator, något som inte hittats hos någon annan kommun. Upphandlingen av halkbekämpning ingår som en del i vinterväghållningsupphandlingen och är i förfrågningsunderlagen oftast väldigt styrd. I vissa kommuner måste entreprenörerna hämta halkbekämpningsmaterialet direkt av kommunen som då kan styra precis vilka fraktioner som används. Om det inte hämtas från kommunen anges vilka fraktioner som får användas.

18 5 Referenser Adolfsson, L., En tillgänglig, trygg och attraktiv vinterstad. Examensarbete, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå Tekniska Universitet Bergström, A., Winter maintenance and cycleways. Doktorsavhandling, Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan Bohlin, Snöhantering i Luleå tätort. Examensarbete, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska Universitet Gävle Kommun, Vinterväghållningsplan för oskyddade trafikanter. Gävle kommun, Telefonsamtal med Viktor Ahlin, gatuingenjör Gävle kommun. Hjorthol, R., Winter weather - an obstacle to older people's activities? Journal of Transport Geography, Volym 28, pp Luleå Kommun, Vinterväghållning , Teknisk Beskrivning för fast- och timprisentreprenad 8-9. Luleå Kommun, Kuststaden Luleå, kommunalt dokument Luleå Kommun, Telefonsamtal med Patrik Ruumensaari. Driftledare för vinterväghållning Reinosdotter, Sustainable snow handling, Doktorsavhandling, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå Tekniska Universitet. Svensson, E., Bygg ikapp. Fjärde utgåvan red. Västerås: AB Svensk Byggtjänst; Elisabet Svensson Sundsvall kommun, Anbudsförutsättningar Bilaga 1 Gata. Sundsvall kommun, Telefonsamtal med Göran Gustafsson, Övergripande ansvarig för vinterväghållning. Umeå Kommun, Arbetsbeskrivning för Entreprenörer, Bilaga till Avtalsvillkor för vinterväghållning 2010 Umeå Kommun, Samtal med Per Hilmersson, Gatuingenjör, Gator och Park Östersunds kommun, Samtal med Kenneth Winterqvist, Avdelningschef gata och beläggning. Wretling, P., Färdmedelsval Vintertid. VTI meddelande 921

19

20 Medverkande parter: ISBN (tryckt) ISBN (pdf) Luleå tekniska universitet, Grafisk produktion 2014

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f Lektion 1 第 一 课 Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. Han heter Isac. Han bor i

Läs mer

ChungShun_Beauty.pdf

ChungShun_Beauty.pdf 4 6 8 10 14 18 20 28 31 34 37 39 41 43 45 47 51 56 Part1 59 Part2 56 70 Part3 72 Part4 78 Part5 85 Part6 87 96 118 142 162 188 88 2013.4.8 2008 20085 180 2008 2008 2009 2009 0. 2126 3781 91 9 ! 45

Läs mer

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

Läs mer

10 防 波 堤 : 石 斑 雀 鯛 方 蟹 岩 蟹 貳 海 岸 生 態 一 棲 地 生 態 1 潮 上 飛 沫 區 林 投 沙 岸 : 藍 綠 藻 海 蟑 螂 陸 蟹 沙 蟹 扁 跳 蝦 寄 居 蟹 2 礁 岩 礫 石 區 姑 婆 嶼 巨 礫 海 岸 : 螺 類 貝 類 海 膽 青 海 菜 紫 菜

10 防 波 堤 : 石 斑 雀 鯛 方 蟹 岩 蟹 貳 海 岸 生 態 一 棲 地 生 態 1 潮 上 飛 沫 區 林 投 沙 岸 : 藍 綠 藻 海 蟑 螂 陸 蟹 沙 蟹 扁 跳 蝦 寄 居 蟹 2 礁 岩 礫 石 區 姑 婆 嶼 巨 礫 海 岸 : 螺 類 貝 類 海 膽 青 海 菜 紫 菜 澎 湖 海 邊 常 見 的 生 物 閱 讀 劄 記 ( 資 料 來 源 : 洪 國 雄 2000.12 澎 湖 海 邊 常 見 的 生 物 澎 湖 縣 文 化 局 366.92024 / 生 物 海 洋 澎 湖 縣 ) 東 笠 2012.10.10 壹 海 岸 地 景 一 天 然 地 景 1 海 蝕 崖 : 海 蟑 螂 蟹 類 ( 較 乾 燥 ) 2 海 成 階 地 = 海 蝕 平 台 + 海 積

Läs mer

FZ1.s92

FZ1.s92 第 一 章 服 装 制 作 工 艺 基 础 知 识 第 一 节 服 装 术 语 服 装 术 语 是 服 装 技 术 专 用 语, 如 服 装 的 每 一 个 品 种 服 装 上 的 每 一 块 裁 片 服 装 制 作 过 程 中 每 一 种 操 作, 以 及 所 使 用 的 工 具 服 装 制 作 过 程 中 出 现 的 各 种 弊 病 和 要 达 到 的 某 些 质 量 要 求 等, 都 有 其

Läs mer

項 別 檢 核 項 目 檢 核 標 準 備 註 活 動 計 畫 執 行 情 形 效 益 評 估 計 畫 擬 定 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 不 適 用 行 前 準 備 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 不 適 用 內 容 設 計 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進

項 別 檢 核 項 目 檢 核 標 準 備 註 活 動 計 畫 執 行 情 形 效 益 評 估 計 畫 擬 定 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 不 適 用 行 前 準 備 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 不 適 用 內 容 設 計 非 常 滿 意 滿 意 尚 可 待 改 進 高 雄 市 立 前 鎮 國 中 103 學 年 度 活 動 成 果 報 告 活 動 ( 計 畫 ) 名 稱 :1-3-4-6 親 職 教 育 活 動 項 次 說 明 執 行 時 間 承 辦 組 別 地 點 執 行 方 式 103 年 1 月 ~103 年 12 月 輔 導 組 資 料 組 特 教 組 A 棟 三 樓 會 議 室 活 動 宣 導 競 賽 研 習 其 他 家 庭 訪 視 一 教 育 部

Läs mer

Celia Jones Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Australian address format: Name of province Town/city name + postal code Alex Marshall 国王大街 745 号西区, 惠

Celia Jones Herbert 街 47 号 Floreat 省珀斯市 WA 6018 Australian address format: Name of province Town/city name + postal code Alex Marshall 国王大街 745 号西区, 惠 - Address N. Summerbee 先生 Main 大街 335 号纽约, 纽约,92926 Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes Silverback

Läs mer

投影片 1

投影片 1 56 100% 100% 64 60% 76 34% 2300 2/3 1800 / 1,070,400 ha 587,242 ha 458,158 ha 746,470 ha 326,589 ha 29mm 29mm 10cm 18~40 50 25 1. 1. 40 40 2. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 30 30 2. 2. 3. 3. 3 4. 4. 200 200

Läs mer

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Läs mer

untitled

untitled ISBN 7 6924 8803 3/F 323 5.00 A B C D A (1) (2) ( ) (3) (4) (5)! (1) (2) (3) (4) (5) (6) ( 5 (7) ) (8) I (9) (10) (11)!! (1) (2) (3) ? ?? (1812 1854) 1848 (1851 ) 1853 () ( ) 1852 ? ( ) 1854 ( ? (1)

Läs mer

(CIP) : /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) (1 : ) : * : : :

(CIP) : /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) (1 : ) : * : : : (CIP) : /. :, 2004 ISBN 7 5045 4510 4.... T S974. 2 CIP (2004) 044759 (1 : 100029 ) : * 787 1092 16 8. 25 176 2004 6 1 2004 6 1 : : 15. 00 : 010 64929211 : 010 64911190 : http: / / www. class. com. cn

Läs mer

nordicchinese 20100427.ai

nordicchinese 20100427.ai NORDIC CHINESE 41 2010 4 23 中 立 服 务 2010 05 07 出 版 者 : Nordic Chinese EK Förening ISSN:2000-5814 彩 色 版 下 载 地 址 www.nordicchinese.se E-mail: info@nordicchinese.se 招 聘 信 息 HERBS&ACUPUNCTURE 是 欧 洲 最 大 的 中

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf , 90, 6000 t, 1333 ha,, 500 600 t,, 131.3 ha,,,,,,,,,, ,, 9 10, 11 12, 3 4,,,,, 0.067ha 500 1000kg,, 0.067ha 2000 3000kg, 4000 5000kg,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ( ),,,,, : 1.,,,,,,,,,,,,, 2., 11, 23 31 , 7, 37,,,

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP). :, 2006 ISBN 7-224-07586-8... ( ). E289. 413 - - CIP (2006) 022989 ( 147 : 710003) 787mm 1092mm 16 29 24 650 2006 3 1 2006 3 1 1 1000 ISBN 7-224-07586-8 E 57 128.00 ISBN 7-224-07586-8 E 57 : 128.00

Läs mer

! #$ % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) % & ( ) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! # ################################################### % & % & !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Läs mer

<D5FDCEC42E733932>

<D5FDCEC42E733932> 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 与 考 场 / 张 克 敏, 兰 燕 主 编. 重 庆 : 西 南 师 范 大 学 出 版 社,2003.10 ISBN 7 唱 5621 唱 2973 唱 8 Ⅰ 畅 畅 畅 畅 Ⅱ 畅 1 张 畅 畅 畅 2 兰 畅 畅 畅 Ⅲ 畅 文 课 高 中 教 材 Ⅳ 畅 G634 畅 341 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2003)

Läs mer

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810 (CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 81010 715 1/ R680 22.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Läs mer

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) :

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : 260.00 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) (

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

Läs mer

*33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! % "" " % 1 % & ( * ) * % " " %.! % 2!!"+# ( "&! " ( "#

*33*!!! !! #$! %#! & ! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +# ( ) 0 $.# ( ) 0 $ # $! %   % 1 % & ( * ) * %   %.! % 2!!+# ( &!  ( # 588!"! #$$%& &&#! ()! *(+ "! *(, "! (-.! *(/ "! (.! ().! (01! /0! *(. # 2(.! *2. $ *20 3 $! *( % ) % *+ " % * 4 5 6 % - % 0. % 7. *33*!!! "!! #$! %#! "& "! #! %! # ( ) * # +, # -, # +., $ /# ( ) 0 $ +#

Läs mer

Microsoft Word - 大连机构资讯周报(2010.8.2-8.8)

Microsoft Word - 大连机构资讯周报(2010.8.2-8.8) 壹 周 市 场 资 讯 ( 第 三 十 一 期 ) (2010.08.02~2010.08.08) 中 国 房 产 信 息 集 团 大 连 机 构 目 录 上 周 回 顾 本 周 导 读 数 字 市 场 重 点 城 市 成 交 指 数 环 比 下 跌, 住 建 部 开 展 打 击 施 工 违 法 行 为 行 动 落 实 保 障 房 用 地 要 靠 问 责 制 市 场 政 策 央 行 重 申 差 别

Läs mer

校园之星

校园之星 x x x x x x C H N O V x B x x x x S S x mm cm cm cm cm x x x x x x x x A A B X B B ml x x B

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf , :, : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : ( 023) 65102378 65105781 : ( 023) 65103686 65105565 : http: / /www. cqup. com. cn : fxk@ cqup. com. cn ( ) * : 7871092 1 /16 : 16. 75 : 418 1994 7 1 2003 8 8 : ISBN

Läs mer

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc

建筑学院建筑学本科专业建设发展规划.doc 郑 州 大 学 建 筑 学 院 建 筑 学 本 科 专 业 建 设 发 展 规 划 (2015-2018) 编 制 人 : 郑 东 军 联 系 电 话 :13903719743 1. 专 业 定 位 及 人 才 培 养 目 标 1.1 专 业 定 位 坚 持 求 实 创 新 的 办 学 思 想 以 国 家 和 行 业 发 展 需 求 为 导 向, 围 绕 中 原 城 乡 建 设 的 需 求, 追 踪

Läs mer

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅

Microsoft Word - 黃玉緞 _民間文學教案設計_民歌擬作舉隅 2016 海 峽 兩 岸 民 間 文 學 學 術 研 討 會 地 點 : 中 國 文 化 大 學 曉 峰 紀 念 館 時 間 :2016 年 5 月 13 日 民 間 文 學 教 案 設 計 : 民 歌 擬 作 舉 隅 黃 玉 緞 一 前 言 筆 者 於 上 個 學 年 起 開 始 任 教 本 校 中 文 系 文 藝 組 民 間 文 學 課, 依 循 文 化 大 學 大 學 部 民 間 文 學 課

Läs mer

untitled

untitled ISBN 753387669C 5.00 2005 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Läs mer

untitled

untitled 太平广记 五 宋 李昉 等著 1 出版社 中国计量出版社 书号 ISBN 7-5026-2028-5 版权所有 北京烨子工作室 类别 历史文学名著 出版时间 2005-1-1 字数 29万 内容提要 臣昉等言 臣先奉敕撰集太平广记五百卷者 伏以六籍既 分 九流并起 皆得圣人之道 以尽万物之情 足以启迪聪明 鉴照今古 伏惟皇帝陛下 体周圣启 德迈文思 博综群言 不遗众善 以为编秩既广 观览难周 故使采拮菁英

Läs mer

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 四 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322EABEDA473A5C1B6A1B6C7BBA1AAECB1B42E646F63> 東 華 人 文 學 報 第 十 九 期 2011 年 7 月 頁 9-63 東 華 大 學 人 文 社 會 科 學 學 院 恆 山 民 間 傳 說 初 探 丁 肇 琴 提 要 筆 者 2010 年 7 月 至 山 西 師 範 大 學 參 加 東 方 文 學 與 藝 術 國 際 學 術 研 討 會, 提 出 恆 山 民 間 傳 說 初 探 以 文 獻 資 料 為 範 圍 一 文, 會 後 赴 大 同

Läs mer

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc

Microsoft Word - 8-柯香君-原稿初修-0516.doc 逢 甲 人 文 社 會 學 報 第 14 期 第 99-129 頁 2007 年 6 月 逢 甲 大 學 人 文 社 會 學 院 明 代 徽 商 與 戲 曲 關 係 之 研 究 柯 香 君 摘 要 明 代 中 葉, 商 業 經 濟 繁 盛, 新 興 商 幫 勢 力, 成 為 主 導 明 代 戲 曲 走 向 之 重 要 群 體 組 織 以 鹽 致 富 之 徽 商, 在 快 速 累 積 財 富 後, 並

Läs mer

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1

书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 书 名 : 额 尔 古 纳 河 右 岸 作 者 : 迟 子 建 出 版 社 : 北 京 十 月 文 艺 出 版 社 出 版 日 期 :2005-12-1 开 本 : 正 16 开 页 数 :262 ISBN:7530208365 1 国 作 协 会 员, 黑 龙 江 省 作 家 协 会 副 主 席 迟 子 建, 女,1964 出 生, 汉 族, 著 名 作 家 中 迟 子 建 是 当 代 中 国 具

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : : ( 124 ) 7871092 16 95 1500 2002 7 1 2002 7 1 : 3000 ISBN7538505644/ I403 : 128000 : : : : : : ,,,,,,,,,,,!,,,,, :,,,, ;,;,, ;,?,,, :,,,,,, :,,,,,,,,,,,, :,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,

Läs mer

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50

)001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 )001 (131 ) 8501168 32 380 1998 9 1 1998 9 1 : 1-1000 ISBN 7-224 - - / : 28. 50 1,,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, :,, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,, :,,,,,,,,, 1997 3 26 1,,,,,,,,,? 1.,,,,,,,,, ;,,,,,

Läs mer

湖北省高中课程改革重大项目

湖北省高中课程改革重大项目 媒 体 眼 中 的 武 汉 外 国 语 学 校 李 鸿 朗 主 编 2008 年 10 月 前 言 武 汉 外 国 语 学 校 是 在 周 恩 来 和 陈 毅 等 国 家 领 导 人 亲 切 关 怀 下, 于 六 十 年 代 初 期 建 立 的 全 国 首 批 7 所 外 国 语 学 校 之 一 武 汉 外 国 语 学 校 的 发 展 经 历 了 四 个 阶 段 创 办 初 期, 老 一 代 武 外

Läs mer

...T.U.p65

...T.U.p65 3 1 2 3 4 5 10 12 14 16 18 22 24 26 28 30 6 36 38 40 42 44 48 50 52 54 56 7 58 60 62 64 66 70 72 74 76 78 81 8 10 11 12 有電子字典 會使 用字典 讀書認字 更容易 教學說明 1 指導查字典的方法 2 舉例說明如何找出部首 13 14 教學說明 1 介紹收看新聞的各種方法 2 介紹一般報紙登載的內容

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 4 ) : : : : : 25 : 010 61265727 : 102600 : : 400 : 787 1092 : 5000 : 2007 11 1 ISBN 978-7 - 900722-98 - 0 : 20, 100, 1800. 00 ( ) ( 1 ) ( 4 ) ( 7 ) ( 10 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 16 ) ( 18 ) ( 20 ) ( 22 ) (

Läs mer

untitled

untitled ISBN L-0000-00753/ I222 : 15 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Läs mer

()001 ( 131 ) : ISBN / I1021 :7.50

()001 ( 131 ) : ISBN / I1021 :7.50 ()001 ( 131 ) 787 1092 32 7 118 1998 9 1 1998 9 1 : 110000 ISBN 7-224 - 04867-4/ I1021 :7.50 ,,,,,,,,,,,?,,,, 1 ,,,,,, :, ;,,,,,,,, 1998.7. 2 ,,,,,,,!,,,?,, :!, ( :, 1 ),,??,?,,,,,,,,,, :,?, :,,,,,,,!,

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( 4 ) : : : : : 25 : 010 61265727 : 102600 : : 400 : 787 1092 : 5000 : 2007 11 1 ISBN 978-7 - 900722-98 - 0 : 20, 100, 1800. 00 ( ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 8 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 13

Läs mer

马来西亚、约旦(上).doc

马来西亚、约旦(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.25 4 960 2004 9 1 2004 9 1 1 500 ISBN 7-204-05944-1/K 02 1600.00 ( 20.00 ) ...1...6...44 1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Läs mer

untitled

untitled ISBN L-0000-00774/ I246.4 : 15 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Läs mer

()001 ( 131 ) : ISBN / I1020 :6.50

()001 ( 131 ) : ISBN / I1020 :6.50 ()001 ( 131 ) 7871092 32 6.25 106 1998 9 1 1998 9 1 : 110000 ISBN 7-224 - 04866-6/ I1020 :6.50 ,,,,,,,,,,,?,,,, 1 ,,,,,, :, ;,,,,,,,, 1998.7. 2 ,,,,,,,!,,,?,, :!, ( :, 1 ),,??,?,,,,,,,,,, :,?, :,,,,,,,!,

Läs mer

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Läs mer

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Läs mer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Läs mer

亮麗水顏

亮麗水顏 轉 骨 長 高 中 藥 治 療 經 驗 談 演 講 者 : 和 平 中 醫 聯 合 診 所 李 阿 立 醫 師 李 院 長 小 檔 案 台 中 市 中 醫 師 公 會 第 十 五 屆 理 事 長 日 本 中 醫 藥 研 究 會 審 查 委 員 日 本 中 醫 藥 研 究 會 講 師 和 平 中 醫 醫 院 創 院 院 長 和 平 中 醫 聯 合 診 所 現 任 院 長 從 事 中 醫 藥 一 甲 子

Läs mer

作 者 介 紹 麻 美 由 真 麻 美 ゆま 生 於 1987 年 3 月 24 日, 出 生 於 東 京 身 高 158cm, 體 重 43kg, 血 型 AB 她 喜 歡 收 集 香 水, 會 英 文 和 彈 鋼 琴 麻 美 由 真 於 2005 年 10 月 出 道, 是 一 名 日 本 AV

作 者 介 紹 麻 美 由 真 麻 美 ゆま 生 於 1987 年 3 月 24 日, 出 生 於 東 京 身 高 158cm, 體 重 43kg, 血 型 AB 她 喜 歡 收 集 香 水, 會 英 文 和 彈 鋼 琴 麻 美 由 真 於 2005 年 10 月 出 道, 是 一 名 日 本 AV 作 者 介 紹 麻 美 由 真 麻 美 ゆま 生 於 1987 年 3 月 24 日, 出 生 於 東 京 身 高 158cm, 體 重 43kg, 血 型 AB 她 喜 歡 收 集 香 水, 會 英 文 和 彈 鋼 琴 麻 美 由 真 於 2005 年 10 月 出 道, 是 一 名 日 本 AV 女 優, 屬 Muse Communication(ミューズコミュニケーシ ョン) 旗 下 藝 人

Läs mer

1 2 3 1. F 2. F 3. F 4. 12.5g 5. 14.2g 6. 30.6g 7. 8. 50cm 24cm 15cm 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 4 5 1. 1 2 2. 3. 50cm 24cm 15cm 4. 5. ABCD 1 15 24 50 15 24 50 6 7 8 1. 1 2. 3. 4. 5. AB 2 34 9 7

Läs mer

政府服務品質獎 服務規劃機關 參獎申請書

政府服務品質獎 服務規劃機關 參獎申請書 建 構 托 育 管 理 制 度 實 施 計 畫 (104 年 -107 年 ) ( 核 定 本 ) 104 年 5 月 7 日 目 錄 壹 計 畫 緣 起 1 一 依 據. 1 二 未 來 環 境 預 測. 2 三 問 題 評 析. 6 貳 計 畫 目 標.. 9 一 目 標 說 明. 9 二 達 成 目 標 之 限 制.. 11 三 預 期 績 效 指 標 及 評 估 基 準. 12 參 現 行

Läs mer

臺 北 市 議 會 公 報, 維 護 相 對 不 易, 現 在 破 損 補 丁 的 地 磚 路 面 也 讓 民 眾 行 車 安 全 與 市 容 景 觀 同 受 威 脅 二 據 了 解, 北 市 府 為 強 化 整 體 地 區 或 商 圈 文 化 特 質 與 形 象, 提 升 商 圈 行 銷 實 力,

臺 北 市 議 會 公 報, 維 護 相 對 不 易, 現 在 破 損 補 丁 的 地 磚 路 面 也 讓 民 眾 行 車 安 全 與 市 容 景 觀 同 受 威 脅 二 據 了 解, 北 市 府 為 強 化 整 體 地 區 或 商 圈 文 化 特 質 與 形 象, 提 升 商 圈 行 銷 實 力, 臺 北 市 議 會 公 報 書 面 質 詢 及 答 覆 第 10 屆 第 8 次 定 期 大 會 (99.7.12 至 99.9.29) 議 員 書 面 質 詢 全 文 (7) 141 質 詢 日 期 : 中 華 民 國 99 年 8 月 23 日 質 詢 議 員 : 黃 向 羣 質 詢 對 象 : 臺 北 市 交 通 管 制 工 程 處 臺 北 市 新 建 工 程 處 質 詢 題 目 : 新 生

Läs mer

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Läs mer

Microsoft Word - 文档 1

Microsoft Word - 文档 1 2 21 189 220 189 1 2 1 (1 2 2. ( 1 ) (2) 1978 1975 ) 1 930 19 43 1949 19 80 1930 1914 93 4 1 (3) 1900 1980 19 82 5 4 19 84 6 28 1946 7 1947 6 1 9 44 4 1933 937 1 7 1938 1939 1940 2 10 1 1 94 2 12 3 11

Läs mer

Vad heter du? 询问某人的名字 Vad heter du? Kan du berätta för mig Kan var du och berätta när du för är född? mig var 询问某人的出生日期和地点 Var bor du? 询问某人住在哪里 Vad är

Vad heter du? 询问某人的名字 Vad heter du? Kan du berätta för mig Kan var du och berätta när du för är född? mig var 询问某人的出生日期和地点 Var bor du? 询问某人住在哪里 Vad är 文件 - 通用 Var kan jag hitta formuläret Var kan för jag hitta? formulär 询问哪里可以获得表格 När var ditt [dokument] När utfärdat? var ditt [dokument] ut 询问文件何时签发的 Vart var ditt [dokument] Vart utfärdat? var ditt [dokument]

Läs mer

「職」入我心──生涯體驗心得寫作得獎作品集──優等

「職」入我心──生涯體驗心得寫作得獎作品集──優等 臺 北 市 102 學 年 第 2 學 期 國 民 中 學 生 涯 發 展 教 育 職 入 我 心 生 涯 體 驗 心 得 寫 作 徵 文 比 賽 成 果 彙 編 指 導 單 位 / 教 育 部 主 辦 單 位 / 臺 北 市 政 府 教 育 局 承 辦 單 位 / 臺 北 市 立 石 牌 國 民 中 學 目 次 一 職 入 我 心 生 涯 體 驗 心 得 寫 作 徵 文 比 賽 實 施 計 畫

Läs mer

全国马术项目通级考核实施细则

全国马术项目通级考核实施细则 马 术 项 目 骑 手 分 级 管 理 实 施 细 则 (2016 年 3 月 29 日 修 订 ) 第 一 条 为 保 证 马 术 项 目 骑 手 分 级 管 理 办 法 的 正 确 实 施, 特 制 定 本 实 施 细 则 第 二 条 中 国 马 术 协 会 是 马 术 项 目 骑 手 分 级 管 理 的 审 核 机 构, 负 责 骑 手 分 级 的 审 核 和 管 理 第 三 条 凡 在 中

Läs mer

<534B544C30303131302DACFCA8FDB160B3C6B5E6313230B94449495FB8D5BE5C2E706466>

<534B544C30303131302DACFCA8FDB160B3C6B5E6313230B94449495FB8D5BE5C2E706466> 3 5 10 25 1~2 1 2 1 1. 10 1~2 A 2 1 5 2 8 A 30 3 48 10 4 200g 5 100g 1 1/3 1/4 5 1. 2~3cm 4. 10 10 A1605~7 B Part 2 18 4 300g 1/2 1 1/2 2 1 1/2 3 1 1 1. A 20 1 170 B 2 2 1 OK 55 50 3 Part 2 18 4~5 600g

Läs mer

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Läs mer

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Läs mer

女人常揉三陰交,保妳終身不變老 (對男人也有效

女人常揉三陰交,保妳終身不變老 (對男人也有效 女 人 常 揉 三 陰 交, 保 妳 終 身 不 變 老 ( 對 男 人 也 有 效...) 常 揉 三 陰 交, 終 身 不 變 老, 如 果 你 的 父 母 給 你 存 了 一 筆 幾 千 萬 的 財 產, 你 卻 不 知 道 用 還 每 天 到 處 借 錢, 過 得 窮 困 潦 倒, 那 是 多 麼 可 惜 的 事 情 呀? 愛 美 是 女 人 的 天 性, 如 今 日 子 越 過 越 好,

Läs mer

L A TEX 2000 Tang 2

L A TEX 2000 Tang 2 PDF Tang L A TEX 2000 Tang 2 1834 0.3 0.5 10 13 3 3 21 1654 80 21 3 12 4 5 6 OK 7 8 88237876 8 3 7 6 10 220 (8 + 3 + 7) 220 9 10 284 220 2 12496 (8 + 3 + 7) 12496 1 1 1 220 284 220 1 2 4 5 10 11 20 22

Läs mer

Microsoft Word - 第三章第三節.doc

Microsoft Word - 第三章第三節.doc 第 三 節 植 栽 及 建 物 環 境 敷 地 調 查 一 周 圍 環 境 調 查 臺 中 刑 務 所 典 獄 長 官 舍 及 浴 場 位 於 臺 中 市 西 區, 刑 務 所 演 武 場 之 後 方, 以 林 森 路 自 由 路 一 段 與 貴 和 街 為 界 圍 塑 出 之 區 域, 林 森 路 25 巷 與 自 由 路 一 段 89 巷 縱 橫 貫 穿 其 中 本 案 刑 務 所 典 獄 長

Läs mer

Microsoft Word - 098049002.htm

Microsoft Word - 098049002.htm 098 年 度 04900 國 服 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 測 試 試 題 本 試 卷 有 選 擇 題 80 題, 每 題 1.25 分, 皆 為 單 選 選 擇 題, 測 試 時 間 為 100 分 鐘, 請 在 答 案 卡 上 作 答, 答 錯 不 倒 扣 ; 未 作 答 者, 不 予 計 分 准 考 證 號 碼 : 姓 名 : 選 擇 題 : 1. (4) 粉 線 袋 內

Läs mer

untitled

untitled ...2...3...4...6...6...8...11...14...18...19...20...22...22...23...25...26...27...28...29...29...29 4-1 - ( ) 88 37 88 37 200121 2003 4 18 [2003]48 1.5 4-2 - ( ) 25 1 1 100032 2004 09 17 [1998]12 ( ) (

Läs mer

财务部57

财务部57 ......... 2001... 2001......... ........................... ........................... .................. 2001 21 ( ) ( ) 2001 2 28 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

Läs mer

Ps22Pdf

Ps22Pdf : ( CIP) /. 2. :, 2004. 10 ISBN 7-5077-0233-2 :.......... G612-44 CIP ( 2004 ) 057531 : : : : : : 2 1 : 100078 : : 787mm 1092mm 16 : 7. 5 : 180 : 2005 8 2 : 2005 8 2 : 00001 10000 : 110. 00 ( 11 ) ( )

Läs mer

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL

该 奈 自 受 PZ 多 透 soc i e B t h y. y t is NA YL OR exp os ed t h a t b e i n g wh o res or sa in t es s e s we r e m ad e n b ot om. M ean wh i l e NA YL 探 性 通 性 圣 重 ' 颠 并 格 洛 丽 亚 奈 勒 小 说 贝 雷 的 咖 啡 馆 对 圣 经 女 性 的 重 写 郭 晓 霞 内 容 提 要 雷 的 咖 啡 馆 中 权 社 会 支 配 的 女 性 形 象 美 国 当 代 著 名 黑 人 女 作 家 格 洛 丽 亚 过 对 6 个 圣 经 女 性 故 事 的 重 写 奈 勒 在 其 小 说 贝 覆 了 圣 经 中 被 父 揭 示 了 传 统

Läs mer

untitled

untitled / MS6-SV-...-D-10V24 zh 8043786 1702a [8068989] : : : 1. / 2 Festo MS6-SV-...-D-10V24 1702a 1... 5 2... 5 2.1... 5 2.2... 6 2.3... 6 2.4... 7 2.5 EN ISO 13849... 7 3... 8 3.1... 8 3.2 (Common Cause Failure

Läs mer

中 氣 十 足... 8 五 光 十 色... 9 五 秒 鐘 瘦 身 法... 9 公 雞 叫! 起 床 了!... 9 午 安 枕... 9 反 作 用 力 旋 轉 器... 9 天 才 小 釣 手... 10 天 生 一 對... 10 天 字 變 大 字... 10 天 旋 地 轉... 1

中 氣 十 足... 8 五 光 十 色... 9 五 秒 鐘 瘦 身 法... 9 公 雞 叫! 起 床 了!... 9 午 安 枕... 9 反 作 用 力 旋 轉 器... 9 天 才 小 釣 手... 10 天 生 一 對... 10 天 字 變 大 字... 10 天 旋 地 轉... 1 大 眾 科 學 日 活 動 目 錄 catcher... 1 UFO/ 超 能 阿 飄... 1 一 物 一 世 界... 1 一 柱 擎 天... 1 一 飛 沖 天... 1 一 飛 沖 天 ( 二 )... 2 一 鼓 作 氣... 2 七 巧 板 變 變 變... 2 二 氧 化 碳 吹 氣 球... 2 人 在 春 風 和 氣 中... 2 入 射 反 射... 3 力 大 無 窮 的 報

Läs mer

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 二 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

Läs mer

雅思写作应试教程(终稿).doc

雅思写作应试教程(终稿).doc DIC 2004 : ( ADD: 10 ) P.C.:100024 Tel :010-65477339 010-65740218(Fax) E - mail :webmaster@bte - book.com Http:www.BTE - book.com :8501168 2004 5 1 32 :380 :8536 ISBN7-88050 - 144-4 16.00 ( ), : : : (

Läs mer

廉政课堂

廉政课堂 廉 政 课 堂 第 72 课 宜 昌 市 夷 陵 区 工 商 局 党 风 廉 政 建 设 领 导 小 组 宜 昌 市 夷 陵 区 工 商 行 政 管 理 局 二 0 一 三 年 十 一 月 一 日 本 期 导 读 勤 廉 采 风 区 工 商 局 商 标 发 展 工 作 建 议 获 评 全 区 建 我 城 乡 统 筹 发 展 示 范 区 金 点 子 凡 人 良 言 郭 勇 谢 青 严 政 汪 润 潇

Läs mer

李 老 他 自 己 却 老 是 自 称 科 员, 老 说 我 李 科 员 怎 样 怎 样, 倒 好 像 这 是 一 个 值 得 他 夸 耀 的 什 么 官 衔 一 样 他 是 我 们 这 个 衙 门 里 资 格 最 老 的 科 员, 他 自 己 却 说 是 这 个 衙 门 里 最 没 有 出 息 的

李 老 他 自 己 却 老 是 自 称 科 员, 老 说 我 李 科 员 怎 样 怎 样, 倒 好 像 这 是 一 个 值 得 他 夸 耀 的 什 么 官 衔 一 样 他 是 我 们 这 个 衙 门 里 资 格 最 老 的 科 员, 他 自 己 却 说 是 这 个 衙 门 里 最 没 有 出 息 的 ------------ PDF 小 说 下 载 网 - PDF 下 载 网 http://www.pdfxz.com ------------ 夜 谭 十 记 作 者 : 马 识 途 姜 文 导 演 电 影 让 子 弹 飞 的 原 著 小 说, 让 子 弹 飞 系 改 变 自 本 书 的 盗 官 记 一 节 第 一 部 分 第 1 节 : 冷 板 凳 会 缘 起 (1) 冷 板 凳 会 缘 起 不

Läs mer

untitled

untitled 版 權 所 有 亞 潮 潛 水 http://subtidal.divers.com.tw 前 言 奇 妙 的 寶 藏 生 命 的 肇 始 有 趣 的 共 生 無 脊 椎 動 物 海 綿 動 物 海 綿 腔 腸 動 物 珊 瑚 水 母 水 螅 海 葵 環 節 動 物 旋 毛 管 蟲 扁 形 動 物 扁 蟲 軟 體 動 物 貝 類 章 魚 烏 賊 芋 螺 海 麒 麟 節 肢 動 物 藤 壺 清 潔 蝦

Läs mer

台 尚 只 奔 南 台 寄 和 房 特 成 对 几 南 箱 植 凌 李 慢 都 慷 是 纪 祖 生 以 还 包 皮 对 文 学 评 论 年 期 后 的 南 洋 大 学 进 入 了 新 加 坡 国 家 教 育 体 系 变 成 所 与 新 加 坡 大 学 同 质 的 英 文 大 学 年 与 新 加 坡

台 尚 只 奔 南 台 寄 和 房 特 成 对 几 南 箱 植 凌 李 慢 都 慷 是 纪 祖 生 以 还 包 皮 对 文 学 评 论 年 期 后 的 南 洋 大 学 进 入 了 新 加 坡 国 家 教 育 体 系 变 成 所 与 新 加 坡 大 学 同 质 的 英 文 大 学 年 与 新 加 坡 她 同 系 是 让 南 来 文 人 与 现 代 中 国 文 学 以 新 加 坡 南 洋 大 学 中 文 系 任 教 师 资 为 讨 论 对 象 金 进 内 容 提 要 上 世 纪 年 代 凌 学 中 文 系 任 教 的 写 作 姿 态 关 系 密 切 港 转 道 而 来 的 韩 素 音 等 了 深 刻 的 描 写 和 思 考 叔 华 孟 瑶 苏 雪 林 等 人 先 后 南 来 新 加 坡 南 洋 大

Läs mer

附件三

附件三 行 拉 契 沈 旅 年 錄 行 拉 契 行 行 力 力 不 拉 契 寧 說 參 來 更 來 更 力 力 什 說 拉 契 立 利 來 拉 契 力 年 拉 契 不 不 不 不 識 不 不 理 領 不 更 來 說 裡 靈 來 不 來 路 都 讀 了 更 說 旅 不 度 年 羅 年 讀 都 理 理 羅 讀 了 行 了 路 行 行 旅 行 降 落 北 羅 拉 契 倫 車 來 倫 拉 契 錄 狀 錄 來 來 行

Läs mer

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 : ( CIP) /,. :, 2004 ISBN 7-313 - 03771-6............. K828.2 CI P ( 2004 ) 057767 ( 877 200030 ) : 64071208 : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :157 2004 6 1 2004 6 1 :1-20 000 ISBN7-313 - 03771-6/ K 021 :15.00

Läs mer

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20 2 ) ( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 2003 12 3 ISBN 7 81010 776 3 / R 739 64. 00 ( ) )

Läs mer

9-1909743-20160311-yy.xls

9-1909743-20160311-yy.xls 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 职 位 性 质 单 位 层 级 职 位 名 称 职 位 简 介 招 录 人 数 1 2 3 4 5 岳 阳 市 残 疾 人 联 合 会 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 岳 阳 市 商 务 粮 食 参 照 管 理 的 人 民 团 体 和 市 州 直 群 众 团 体 科 员 财 务 工 作 科 员 报 考 人 员

Läs mer

1 2 册 3 4 5 6 7 8 2 3 4 234 5 15 6 5 5 5 14 14 ( )4 ( ) 15( )6 ( ) 5 5 14 14 9 10 11 2 8 8 16 3 1 4 2 8 8 16 16 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 5 4 4 3 6 5

Läs mer

穨finaldiss.doc

穨finaldiss.doc 84 1004 999 1001 271 955 971 994 1021 272 1066 273 1137 85 274 1037 1038 275 1983 3044 276 277 3947-3948 86 278 279 3948 280 87 281 83 88 282 283 4194-4196 284 285 4558-4559 89 1007 286 746-747 1009-1010

Läs mer

13. 下 列 植 物 的 向 性 或 運 動, 哪 些 是 受 到 生 長 素 作 用 的 影 響?(5-4) 甲. 睡 蓮 的 花 到 了 晚 上 會 合 起 來 ; 乙. 黃 瓜 的 捲 鬚 攀 附 竹 竿 向 上 生 長 ; 丙. 含 羞 草 的 葉 經 碰 觸 後 閉 合 ; 丁. 紅 豆

13. 下 列 植 物 的 向 性 或 運 動, 哪 些 是 受 到 生 長 素 作 用 的 影 響?(5-4) 甲. 睡 蓮 的 花 到 了 晚 上 會 合 起 來 ; 乙. 黃 瓜 的 捲 鬚 攀 附 竹 竿 向 上 生 長 ; 丙. 含 羞 草 的 葉 經 碰 觸 後 閉 合 ; 丁. 紅 豆 新 北 巿 立 江 翠 國 民 中 學 104 學 年 度 第 一 學 期 自 然 生 活 科 技 領 域 七 年 級 第 三 次 定 期 考 查 試 卷 班 別 : 座 號 : 姓 名 : 測 驗 說 明 1. 範 圍 : 康 軒 版 第 一 冊 5-1~6-5 2. 本 題 目 卷 兩 張 雙 面 共 3 頁 3. 全 部 試 題 共 44 題, 皆 為 單 一 選 擇 題, 請 以 2B 鉛

Läs mer

http://www.cyut.edu.tw/~recruit http://www.cyut.edu.tw/~recruit 93 14 93 14 () 2B 2B 逹 逹 25.7cm 36.4cm A B C D E F G H I J K L M 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 N O P Q R S T U V W X Y Z

Läs mer

第十二章 角色转换 走向成功

第十二章  角色转换 走向成功 第 十 一 章 教 学 目 的 通 过 该 章 使 大 学 生 掌 握 与 就 业 相 关 的 法 律 法 规, 树 立 就 业 权 利 意 识, 掌 握 就 业 权 益 的 内 涵 特 点 和 基 本 内 容, 引 导 学 生 防 范 就 业 陷 阱, 正 确 处 理 和 用 人 单 位 的 各 种 纠 纷, 能 使 用 法 律 武 器 维 护 自 身 合 法 权 益 教 学 内 容 第 一 节

Läs mer