Med detta anser jag att interpellationen är besvarad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med detta anser jag att interpellationen är besvarad"

Transkript

1 Svar på interpellation från Joakim Widell (KD) om blodgivningen vid Västmanlands Sjukhus Joakim Widell tar upp en viktig och angelägen fråga om hur blodgivning sker i Västmanland. Vi lånar inte blodbussen från Uppsala Läns Landsting. Det är så att Uppsala tappar blod i vårt län från personer som kommer till deras blodbuss. Om vi vill ha tillgång till det blodet så måste vi betala Uppsala Läns Landsting för det. Uppsala gör ca 2000 blodtappningar/år i vårt län. Själva gör vi ca tappningar/ år. Ett gammalt beslut från 1980 ger möjlighet för oss att för självkostnadspris låna blodbussen från Uppsala. När vi drev den frågan 2013 så visade det sig att Uppsala kör bussen på dispens. Det saknas saker som elektronisk hälsodeklaration och ordentligt intervjurum. Öppettider för blodgivning sker dagtid, eftermiddagar och kvällar. Blodgivaren får kallelse via mail och kan svara om man kan eller inte. Vi arbetar idag för att få balans mellan att ha tillräckligt mycket öppet och att få till en effektivitet i arbetet. Detta för att vår personal inte skall uppleva stress och inte hamna i tidsnöd vid mötet med blodgivarna. Man arbetar mera intensivt med att rekrytera nya blodgivare och att öka antalet tappningar. Vi arbetar även med att via enkät fråga våra blodgivare för att ytterligare kunna vässa vår service gällande öppettider och boka bestämda tidpunkter för besöket. Trenden i landet är att man går från fasta tappställen till mobila enheter. Vi har utrett frågan om egen buss, alternativt hyra en av de två nya bussar som Örebro Läns Landsting nyligen köpt in. De är av mindre storlek och har tre tappningsplatser i bussen. Uppsalas gamla buss har fem tappningsplatser som nu drivs på dispens och det känns inte rätt att låna något som vi inte skulle få tillstånd att använda. Därför ser vi bara två möjligheter: köpa egen buss eller låna en buss från Örebro. Idag har vi genomfört två åtgärder som gör att vi för närvarande är helt självförsörjande på trombocyter. Dels så har vi sedan två år en ny tillverkningsmetod så att hållbarheten har utökats från två till åtta dagar, dels har vi centraliserat all tillverkning till Västerås och därmed har vi fler tappningar att göra trombocyter från. För att ha trombocytgivning krävs inköp av ny utrustning, ombyggnad och ytterligare resurser. Dessutom tar en givning cirka 1,5 timmar att genomföra. Med detta anser jag att interpellationen är besvarad Rigmor Åkesson Landstingsråd (S)

2 Svar på interpellation från Börje Brandhill, Sverigedemokraterna. Börje Brandhill har ställt följande frågor: 1. Hur många utlänningar, som fått avslag på asylprövning har sökt vård inom Västmanlands Landsting? 2. Hur har kostnaderna för dessa brottsliga utlänningar drabbat skattebetalarna i Västmanland? 3. På vilket/vilka sätt har kostnaderna belastat budgeten? Har omprioritering skett? 4. I vilken utsträckning har vård- och operationsköerna blivit förlängda? 5. I vilken utsträckning dagar, veckor, månader har väntetiden för svenskar, som står i vård- och operationsköer, förlängts p.g.a. utländska brottslingar beviljas vård i vårt landsting? Svar på fråga 1 23 gömda/papperslösa har fått somatisk vård sammanlagt vid 148 tillfällen under andra halvåret Asyl- och integrationshälsan har i primärvården haft 28 gömda/papperslösa patienter/vårdtillfällen. Svar på fråga 2 För det första är inte dessa personer brottsliga utlänningar som Börje Brandhill påstår. För det andra kan konstateras att beslutet ej drabbat västmanländska skattebetalare. Kostnaden uppgår till 0,02% av landstingets totala kostnad för hälso- och sjukvård. Svar på fråga 3 Kostnaden var minimal och mycket lägre än beräkningarna som gjordes före beslutet. Kostnaderna har inte belastat landstingets ordinarie budget eftersom landstinget erhållit statsbidrag för detta. Inga omprioriteringar har skett. Svar på fråga 4 Det har inte blivit någon förlängning av vård- och operationsköer. Svar på fråga 5 Eftersom antalet vårdtillfällen och patienter är så få kan verksamheten inte se att några köer har förlängts. Den svenska lagen som stiftades 1 juli 2013 vilken Landstinget Västmanland följer har inte drabbat västmanlänningarna negativt inom vårdsektorn. Med detta anser jag interpellationen besvarad. Denise Norström Landstingsråd (S)

3 Svar på interpellation Dnr LTV Tomas Högström ställer tre frågor med anledning av inrättande av primärvårdsakut. Hur påverkas primärvården av inrättandet av lättakuten? Vad blir de ekonomiska konsekvenserna av att lättakuten inrättas och erbjuder akuttider under dagtid i konkurrens med primärvården? Hur avtalsregleras den nya situationen som primärvården hamnar i med anledning av driften av lättakuten? Syftet med inrättande av en primärvårdsakut är att förbättra det akuta omhändertagandet för medborgarna och att i högre grad styra patientströmmarna till rätt vårdnivå. En effekt är också att det kommer att ska en avlastning av Västmanlandssjukhus akutmottagning. Primärvårdsakuten kommer att vara öppen även vardagar dagtid. På dessa tider kommer patienter som söker sig till primärvårdsakuten avlasta respektive vårdcentral ett akutbesök vilket skapar potential till ökad tillgänglighet på vårdcentralen inte minst för de mer kroniskt sjuka patienterna. Men det är också viktigt att öka tillgängligheten för samtliga patienter. Incitament till detta skapas via den avgift man får betala när patienter besöker primärvårdsakuten ( kr). Flera av vårdcentralerna börjar under 2014 med drop in mottagning för att kunna erbjuda akuta tider. Med en bra kontakt och tillgänglighet med sina patienter kommer vårdcentralen inte påverkas nämnvärt av införandet. Vårdcentralerna får redan idag betala besök på Jourcentralen skillnaden är att primärvårdsakuten även är öppen vardagar dagtid. Kompensation av ökade kostnader för vårdcentralerna finns bland annat i att den täckningsgradsersättning som utgår kommer att förbättras med de patienter som idag besöker Västmanlandssjukhus akutmottagning istället kommer att ta om hand av primärvårdsakuten och därigenom höjer nivå på respektive vårdcentral. Genom den

4 triagering som kommer att ske på akutmottagningen kommer vi att slippa den eviga diskussionen om patienter som hamnat på fel vårdnivå. Primärvårdsakuten kommer att ha ett tydligt uppdrag att dagtid vardagar hänvisa tillbaka patienter till som vårdcentral som inte har ett akut tillstånd det gäller tillexempel frågor som att förnya sina recept eller kroniker som redan är under utredning/behandling. När det gäller avtalsregleringen av verksamheten är reglerna tydliga. I 2014 års regelbok för primärvården framgår följande. Varje vårdcentral skall delta i bemanning av primärvårdens jourorganisation under kvällar, nätter och helger. I jouruppdraget ingår mottagningsbesök. Vad gäller jourcentralen i Västerås finns ett politiskt beslut om att en primärvårdsakut ska etableras på sjukhusområdet. Denna ska upphandlas och drifts start innebär att åtagandet när det gäller Jourcentralen på Oxbacken upphör. Vårdcentralen ska efter medicinsk bedömning under jourtid kunna tillgodose behovet av akuta insatser inom det allmänmedicinska kompetensområdet. I övrigt behövs ingen avtalsreglering mer än att i regelverket formellt reglera att respektive vårdcentral ska betala ersättning för listad patient som besöker primärvårdsakuten. Samtliga utförare informerades om detta i juni 2013 i samband med att LS fattade beslut om regelverk för primärvården. Med det så anser jag interpellationen besvarad Kenneth Östberg Landstingsråd (S)

5 Svar på interpellation Dnr LTV När är det personalens tur? Roy Cederbäck (KD) ställer i en interpellation fyra frågor avseende situationen i primärvården. Det kan konstateras att nyttjande av bemanningsföretag i för hög omfattning riskerar påverka verksamheten negativt inom ett flertal områden. Landstinget Västmanland ska värna om en hög patient säkerhet, god arbetsmiljö samt ett kvalitetssäkrat utbildningsuppdrag. Vi ska också se till att ha attraktiva och bra arbetsplatser samt en ekonomi i balans. En rad insatser har genomförts och åtgärder pågår för att bryta den nuvarande trenden och säkerställa kompetensförsörjningen över tid. Syftet med arbetet är att succesivt begränsa behovet av inhyrd personal. Samtliga landsting har enats om att försöka begränsa beroendet av bemanningsföretag på kort och lång sikt. Hur ser delmål och resultat ut för 2014 vad gäller hyrläkare? Återrapportering kring behovet av bemanningsföretag och kostnadsutveckling sker under månadsuppföljningsmöten vid respektive förvaltning. Återrapportering sker också tertialvis till SKL. Kostnaden för hyrläkare 2013 var totalt för landstinget tkr med fördelningen 9141 tkr inom Västmanlands sjukhus och inom PPHV. Den prognostiserade kostnaden för hyrläkare 2014 ca tkr Västmanlands sjukhus och ca tkr PPHV. Vi kan därmed konstatera att en kostnadsökning med största sannolikhet föreligger även för Att svara upp mot delmål 2014 kommer därför inte vara möjligt.

6 När kan vi förvänta oss märkbara åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom primärvården? Landstingets medarbetarenkät genomförs vart annat år och är en bra indikator på hur medarbetare trivs och mår i organisationen. Enkäten är ett viktigt verktyg för chefer och HR organisationen för att utveckla arbetsmiljö och arbetsplatser. Den senaste enkäten genomfördes i oktober 2013 och visar en Nöjd medarbetarindex (NMI) på 76 vilket är ett mycket bra värde jämfört med andra organisationer. För resultatområde primärvård som omsluter 11 vårdcentraler var NMI 76 vilket påvisar att medarbetare inom primärvården upplever sin samlade arbetssituation som relativt positivt på samma sätt som övriga medarbetare i landstinget. Det förtjänar dock att fästa uppmärksamhet på att medarbetar enkäten för våra chefer visar ett lägre resultat. Trots detta ska vi självklart på fullaste allvar beakta att vi i delar av vår verksamhet har medarbetare och chefer som upplever en negativ arbetssituation. Inhyrning av personal är en faktor som tillsammans med andra faktorer påverkar kontinuitet och arbetsmiljön. För att skapa bästa möjliga förutsättningar inom primärvården pågår flera parallella insatser. Introduktionen och uppföljningen av hyrläkare ses över och nytt introduktionsmaterial är under framtagande. En god introduktion av hyrläkare är av stor betydelse för att verksamheten ska fungera väl. Avrop av hyrläkare är samordnat till primärvårdens ledningsfunktion för att skapa struktur och systematik av inhyrningen. En ny upphandling pågår som kommer att ställa tuffare krav på de som ska arbeta som hyrläkare i Västmanland. Läkarresurser har tillfälligt omfördelats från Västmanlanssjukhus till primärvården för att säkerställa en god arbetsmiljö och patientsäkerhet. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nyligen varit på tillsynsbesök i primärvården och framförde att landstinget arbetade grundligt och förtjänstfullt med att hitta goda lösningar inom primärvården.

7 Hur kan vi säkerställa att i synnerhet barn och gamla som ofta besöker sin familjeläkare får en bättre kontinuitet i sin vård på kort sikt? Respektive vårdcentral ansvarar idag för en god kontinuitet i vården. Arbete tar sin grund i respektive vårdcentrals förutsättningar. Vårdval följer upp och mäter kontinuiteten och premierar detta som ett kvalitetsmått. Ett exempel är att man styr patientgrupper med stort behov av kontinuitet till fast anställd personal. Även övriga insatser som genomförs kommer att resultera i en positiv utveckling. Med det så anser jag interpellationen besvarad. Kenneth Östberg Landstingsråd (S)

8 Svar på interpellation Dnr LTV Kan Moffa verksamheten utvecklas? Birgitta Andersson (C) ställer två frågor om Moffa verksamheten. Hur många hembesök för vård görs i genomsnitt per månad idag av Moffa? Antalet hembesök 2013 ca 100 per månad till det skall läggas 295 telefonsamtal per månad. För majoriteten några diskussioner om att utveckla Moffa verksamheten så att den kan vara en del av del palliativa våren? Anders Ahlgren chef för vårdvalet har fört diskussioner med ansvariga för vår palliativa vård. Samtliga ansvariga som deltog på mötet var överens om att den operativa palliativa vården precis som idag även i framtiden ska utföras av sjuksköterskor med läkarstöd från onkologkliniken. Läkarens arbetsuppgifter består till stor del av telefonsupport och ordinationer. Vi har utmaningar när det gäller den palliativa vården men det kräver andra åtgärder än att engagera Moffa verksamheten i vården. Mot bakgrund av detta för majoriteten inga diskussioner med inriktningen att Moffa verksamheten skall vara en del av den palliativa vården. Med det så anser jag interpellationen besvarad. Kenneth Östberg

9 Landstingsråd (S)

10

11 Svar på interpellation "Missbruksvården för unga i länet" av Maria Dellham (M) Maria Dellham undrar i sin interpellation om unga i Västmanland har likvärdig tillgång till stöd och rådgivning vid missbruk av alkohol och narkotika. Som ett kort och sanningsenligt svar ska man nog konstatera att så inte är fallet. Det finns alltid skillnader i kompetens och beredskap mellan såväl kommuner som länsdelar. Begreppet likvärdig tillgång låter sig inte definieras så lätt. Det huvudsakliga ansvaret för stöd och rådgivning tillfaller respektive kommuns socialtjänst. Även Ungdomsmottagningarna, vårdcentralerna och skolhälsovården hanterar råd och stöd till ungdomar i fråga om bruk och missbruk av alkohol och andra droger. Som tur är ger den tillgängliga statistiken inget stöd för Dellhams uppgift om mer än fördubbling av droganvändning på ett år i Västmanland. Läget är dock tillräckligt allvarligt utan överdrifter. Alkoholkonsumtionen bland ungdomarna har, glädjande nog, en svagt nedåtgående trend men mer liberal attityd och ökad konsumtion av andra droger och beroendeframkallande preparat väcker välgrundad oro. Maria Dellham ger ett tydligt exempel på ojämlik tillgång till råd, stöd och behandling i form av mottagningen Iris i Västerås. Kommunen som huvudman, tillsammans med landstinget, bedriver kvalificerad verksamhet för behövande ungdomar. Motsvarande mottagning finns inte i andra kommuner i Västmanland. Detta är naturligtvis en uppenbar brist. Lösningen finns inte i att kommunerna, fortfarande tillsammans med landstingets Beroendecentrum, bygger upp var sin Iris. De resurserna finns helt enkelt inte. Mer rationellt vore att utveckla den befintliga verksamheten i Västerås till en länsresurs. Som komplement till detta bör gränsen mellan Barn och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin luckras upp när det gäller beroende och missbrukfrågor. Inom kort kommer ett förslag till en sammahållen organisation av tillnyktrings och abstinensvården att presenteras. Med detta anser jag interpellationen besvarad Juha Rundgren (V) Landstingsråd

12 Svar på interpellation från Ingvar Nordén (KD) om SMS larm vid hjärtstopp Ingvar Nordén har i en tidigare motion efterfrågat om inte Västmanland skall införa SMS-larm vid hjärtstopp. Då avslogs motionen eftersom det då pågick en försöksverksamhet i Stockholm. I dag finns det utbildade och verksamma livräddare i Stockholm. Larmet går till så att om en livräddare befinner sig inom 500 meter från den som fått hjärtstopp så får livräddaren ett SMS om att ett hjärtstopp finns på angiven plats. Statistik finns på att livräddaren fanns på plats snabbare än ambulansen i 54% av fallen vid hjärtstopp utanför sjukhusområdet. I 29% av fallen var de frivilliga livräddarna på plats först av alla, t.o.m. före polis och räddningstjänst. Studien är ännu inte publicerad och därför inte helt bekräftad, men den har läckt ut till media och gäller hjärtstopp på offentlig plats. Vi har den inställningen att vi vill avvakta det skriftliga resultatet. Om man vill utvidga studien till fler landsting så är vi positivt inställda till detta. Men detta kräver utbildningsinsatser i ganska stor utsträckning samt medel för datasupport, eftersom kallelse sker via SMS och utlarmning görs av den som kallar ut ambulansen. Detta ryms inte i budgeten för Akutsjukvården och en utredning om kostnaderna för detta har i dagsläget inte gjorts. Med detta anser jag interpellationen besvarad Rigmor Åkesson Landstingsråd (S)

13 Svar på interpellation "Gällande medel till Barn och ungdomshälsan" av Helena Hagberg (Fp) Få nystartade projekt i Landstinget Västmanland har visat så positiv utveckling och goda resultat som Barn och Ungdomshälsan. Verksamheten bedrevs inledningsvis i projektform i Västerås, Hallstahammar och Surahammar men är på väg att byggas upp över hela landstinget. Sala har öppnat en mottagning, Köping ska göra det samma till sommaren och i Fagersta pågår rekrytering av personal. Det är inte alltid Landstingsstyrelsen klarar av att öka den ekonomisk ramen i takt med en viss verksamhets tillväxt och ökade behov. Ibland, som i fallet BU hälsan, ställs de verksamhetsansvariga till och med inför krav på utökat upptagningsområde med bibehållen ekonomisk ram och personalstyrka. Detta i sin tur leder naturligtvis till omorganisering av arbetet och ökning av personalens arbetsbelastning med ökad risk för oönskade konsekvenser. Någon information om sänkt patientsäkerhet som följdeffekt har jag, till skillnad mot Helena Hagberg, inte fått. För verksamhetsåret 2015 kommer inte någon ramökning för BU hälsan att föreslås. Åren därefter när uppbyggnadsfasen klarats av och verksamheten stabiliserad sig som landstingsövergripande är en ramökning sannolikt nödvändigt. Med detta anser jag interpellationen besvarad Juha Rundgren (V) Landstingsråd

14 Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om kommande bristen på tandsköterskor. Maria Dellham (M) tar upp frågan om kommande brist på utbildade tandsköterskor för samtliga län i landet. Vid samtal med Folktandvården AB så visar det sig att man ser ett behov av ca 32 tandsköterskor inom en 7 års period. Det går inte att uppskatta exakt antal eftersom en del väljer att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Eftersom endast 150 tandsköterskor examinerades år 2013 i landet och alla ser behov av ny personal så är detta en fråga som man från flera håll påtalat för Utbildningsdepartementet. Inte minst gjordes detta i en skrivelse från Sveriges Folktandvårdsförening som skickades i juni förra året. Så Utbildningsdepartementet har fått oron från chefer i Folktandvården i landet beskrivet för ett år sedan. I dagsläget så startas det hösten 2014 upp utbildningar för tandsköterskor i Gävle, Falun, Uppsala och Stockholm. Samt en utbildning på distans i Lindesberg som pågått några år men som bara tar in ca 25 elever. Nackaakademin har även en distansutbildning, oklart hur många elever som går denna. Västmanlands Folktandvård har fått en förfrågan från Eskilstuna om att starta upp en utbildning i samverkan igen och vi ser med intresse på denna förfrågan. Vi utreder även möjligheten att ta in trainees, dvs ungdomar som praktiserar på kliniken, för att intressera dem för att jobba i tandvården som tandsköterskor, tandhygienister eller tandläkare, efter att de genomfört sin utbildning. Med detta anser jag interpellationen besvarad. Rigmor Åkesson Landstingsråd (S)

15 Svar på interpellation från Johan Widén (M) angående möjligheter till förtäring på förlossningen. Johan Widén frågar om det finns planer på att utöka förtäringen på förlossningen för de som medföljer den blivande mamman. Idag undervisas de blivande föräldrarna i hur förlossningen kommer att ske. Samt uppmanas av barnmorskan att packa en väska med nödvändig utrustning och att det kan ta tid att föda ett barn. Lämpligt kan vara att ta med något ätbart för de som medföljer eftersom det inte finns matservering för de som medföljer. Däremot så bjuder man alla medföljande på kaffe/te och smörgås när barnet är fött. Om det visar sig att man behöver läggas in för vård så får en medföljande förälder betala dygnsavgift på 300 kr i vilken mat ingår. För de som inte gått utbildning finns det ett bildspel på webben ltv.se: klicka sig därifrån vidare in Kvinnokliniken och BB så finns det instruktioner om vad man skall ta med till förlossningen. Bildspelet är på ca 20 minuter. Nattetid under förlossningen så blir den hungriga medföljaren hänvisad till den automat som finns att tillgå på akuten i vilken det finns smörgåsar samt annat ätbart av enklare slag. Personalen på förlossningen är ofta frikostig om det visar sig att man i all hast kommit till sjukhuset och kan då bistå med en smörgås i ett akutläge. Men att försöka planera för hur många personer som en viss dag kommer till förlossningen och behöver förtäring är nästan omöjligt att förutsäga. En automat på förlossningen skulle innebära en inköpskostnad på ca kr samt ett avtal med Kost-verksamheten för service, vilket förlossningen inte har prioriterat. Med detta anser jag interpellationen besvarad Rigmor Åkesson Landstingsråd (S)

16 Svar Enkel fråga Dnr LTV Ingvar Nordén (KD) ställer en fråga avseende ungdomsmottagningarnas öppethållande. Är planeringen för UMs öppettider i sommar klar och hur är läget. Som läget ser ut just nu bedömer ansvariga att det kommer att se ut ungefär på samma sätt som tidigare, det vill säga stängt på vissa enheter under ett par veckor. Under den perioden är ungdomar hänvisade till andra UM alternativt vårdcentralen. Det här är naturligtvis ingen önskvärd situation men heller inte helt enkel att lösa. Det största hindret ligger i möjligheten att få tillgång till rätt kompetenser under sommarmånaderna när vår ordinarie personal skall vara semesterlediga. Det som ytterligare försvårar är att situationen är likartad i stora delar av vår verksamhet. Med det så anser jag frågan besvarad Kenneth Östberg Landstingsråd (S)

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast 1 Inledning Sverigedemokraterna menar att politiker bär ett ansvar för att utforma ett samhälle där stöd ges till svaga och där möjligheter öppnas upp för varje medborgare att nå sin fulla potential. Ansvaret

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015

Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015 Distriktskongress 2015 Täby, 25 april 2015 Motioner A - D 2 (61) Innehållsförteckning A ARBETSMARKNAD... 4 Motion A1 Skrota lön efter Ojämlika löner är oetiskt... 4 Distriktsstyrelsens förslag till utlåtande

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland

Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Landstingspolitiskt handlingsprogram Moderaterna Västmanland Moderaterna i Landstinget Västmanland har en politik som omfattar hela länet och landstingets alla uppgifter. Vi är redo att styra landstinget

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Rapport om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget.

Rapport om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget. Landstingsstyrelsens förvaltning Personalstrategiska avdelningen Rapport om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget. Version 2005-09-29 2 Innehåll Sammanfattning Sammanfattande förslag till

Läs mer

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3 Tebladet.personal Posttidning B Nr 7 2011 årgång 30 Kampanj om stroke i höst I höst inleds en nationell kampanj om stroke. Syftet är att få allmänheten att känna igen symptomen. I samband med kapanjen

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Vägar för att öka antalet läkare i första linjens sjukvård

Vägar för att öka antalet läkare i första linjens sjukvård Vägar för att öka antalet läkare i första linjens sjukvård Ett projektarbete av Ola Bergstrand INNEHÅLL Sida Sammanfattning 3 Huvudförslag 4 Introduktion 5 Ramarna för projektarbetet 5 Vad efterfrågas

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer