Med detta anser jag att interpellationen är besvarad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med detta anser jag att interpellationen är besvarad"

Transkript

1 Svar på interpellation från Joakim Widell (KD) om blodgivningen vid Västmanlands Sjukhus Joakim Widell tar upp en viktig och angelägen fråga om hur blodgivning sker i Västmanland. Vi lånar inte blodbussen från Uppsala Läns Landsting. Det är så att Uppsala tappar blod i vårt län från personer som kommer till deras blodbuss. Om vi vill ha tillgång till det blodet så måste vi betala Uppsala Läns Landsting för det. Uppsala gör ca 2000 blodtappningar/år i vårt län. Själva gör vi ca tappningar/ år. Ett gammalt beslut från 1980 ger möjlighet för oss att för självkostnadspris låna blodbussen från Uppsala. När vi drev den frågan 2013 så visade det sig att Uppsala kör bussen på dispens. Det saknas saker som elektronisk hälsodeklaration och ordentligt intervjurum. Öppettider för blodgivning sker dagtid, eftermiddagar och kvällar. Blodgivaren får kallelse via mail och kan svara om man kan eller inte. Vi arbetar idag för att få balans mellan att ha tillräckligt mycket öppet och att få till en effektivitet i arbetet. Detta för att vår personal inte skall uppleva stress och inte hamna i tidsnöd vid mötet med blodgivarna. Man arbetar mera intensivt med att rekrytera nya blodgivare och att öka antalet tappningar. Vi arbetar även med att via enkät fråga våra blodgivare för att ytterligare kunna vässa vår service gällande öppettider och boka bestämda tidpunkter för besöket. Trenden i landet är att man går från fasta tappställen till mobila enheter. Vi har utrett frågan om egen buss, alternativt hyra en av de två nya bussar som Örebro Läns Landsting nyligen köpt in. De är av mindre storlek och har tre tappningsplatser i bussen. Uppsalas gamla buss har fem tappningsplatser som nu drivs på dispens och det känns inte rätt att låna något som vi inte skulle få tillstånd att använda. Därför ser vi bara två möjligheter: köpa egen buss eller låna en buss från Örebro. Idag har vi genomfört två åtgärder som gör att vi för närvarande är helt självförsörjande på trombocyter. Dels så har vi sedan två år en ny tillverkningsmetod så att hållbarheten har utökats från två till åtta dagar, dels har vi centraliserat all tillverkning till Västerås och därmed har vi fler tappningar att göra trombocyter från. För att ha trombocytgivning krävs inköp av ny utrustning, ombyggnad och ytterligare resurser. Dessutom tar en givning cirka 1,5 timmar att genomföra. Med detta anser jag att interpellationen är besvarad Rigmor Åkesson Landstingsråd (S)

2 Svar på interpellation från Börje Brandhill, Sverigedemokraterna. Börje Brandhill har ställt följande frågor: 1. Hur många utlänningar, som fått avslag på asylprövning har sökt vård inom Västmanlands Landsting? 2. Hur har kostnaderna för dessa brottsliga utlänningar drabbat skattebetalarna i Västmanland? 3. På vilket/vilka sätt har kostnaderna belastat budgeten? Har omprioritering skett? 4. I vilken utsträckning har vård- och operationsköerna blivit förlängda? 5. I vilken utsträckning dagar, veckor, månader har väntetiden för svenskar, som står i vård- och operationsköer, förlängts p.g.a. utländska brottslingar beviljas vård i vårt landsting? Svar på fråga 1 23 gömda/papperslösa har fått somatisk vård sammanlagt vid 148 tillfällen under andra halvåret Asyl- och integrationshälsan har i primärvården haft 28 gömda/papperslösa patienter/vårdtillfällen. Svar på fråga 2 För det första är inte dessa personer brottsliga utlänningar som Börje Brandhill påstår. För det andra kan konstateras att beslutet ej drabbat västmanländska skattebetalare. Kostnaden uppgår till 0,02% av landstingets totala kostnad för hälso- och sjukvård. Svar på fråga 3 Kostnaden var minimal och mycket lägre än beräkningarna som gjordes före beslutet. Kostnaderna har inte belastat landstingets ordinarie budget eftersom landstinget erhållit statsbidrag för detta. Inga omprioriteringar har skett. Svar på fråga 4 Det har inte blivit någon förlängning av vård- och operationsköer. Svar på fråga 5 Eftersom antalet vårdtillfällen och patienter är så få kan verksamheten inte se att några köer har förlängts. Den svenska lagen som stiftades 1 juli 2013 vilken Landstinget Västmanland följer har inte drabbat västmanlänningarna negativt inom vårdsektorn. Med detta anser jag interpellationen besvarad. Denise Norström Landstingsråd (S)

3 Svar på interpellation Dnr LTV Tomas Högström ställer tre frågor med anledning av inrättande av primärvårdsakut. Hur påverkas primärvården av inrättandet av lättakuten? Vad blir de ekonomiska konsekvenserna av att lättakuten inrättas och erbjuder akuttider under dagtid i konkurrens med primärvården? Hur avtalsregleras den nya situationen som primärvården hamnar i med anledning av driften av lättakuten? Syftet med inrättande av en primärvårdsakut är att förbättra det akuta omhändertagandet för medborgarna och att i högre grad styra patientströmmarna till rätt vårdnivå. En effekt är också att det kommer att ska en avlastning av Västmanlandssjukhus akutmottagning. Primärvårdsakuten kommer att vara öppen även vardagar dagtid. På dessa tider kommer patienter som söker sig till primärvårdsakuten avlasta respektive vårdcentral ett akutbesök vilket skapar potential till ökad tillgänglighet på vårdcentralen inte minst för de mer kroniskt sjuka patienterna. Men det är också viktigt att öka tillgängligheten för samtliga patienter. Incitament till detta skapas via den avgift man får betala när patienter besöker primärvårdsakuten ( kr). Flera av vårdcentralerna börjar under 2014 med drop in mottagning för att kunna erbjuda akuta tider. Med en bra kontakt och tillgänglighet med sina patienter kommer vårdcentralen inte påverkas nämnvärt av införandet. Vårdcentralerna får redan idag betala besök på Jourcentralen skillnaden är att primärvårdsakuten även är öppen vardagar dagtid. Kompensation av ökade kostnader för vårdcentralerna finns bland annat i att den täckningsgradsersättning som utgår kommer att förbättras med de patienter som idag besöker Västmanlandssjukhus akutmottagning istället kommer att ta om hand av primärvårdsakuten och därigenom höjer nivå på respektive vårdcentral. Genom den

4 triagering som kommer att ske på akutmottagningen kommer vi att slippa den eviga diskussionen om patienter som hamnat på fel vårdnivå. Primärvårdsakuten kommer att ha ett tydligt uppdrag att dagtid vardagar hänvisa tillbaka patienter till som vårdcentral som inte har ett akut tillstånd det gäller tillexempel frågor som att förnya sina recept eller kroniker som redan är under utredning/behandling. När det gäller avtalsregleringen av verksamheten är reglerna tydliga. I 2014 års regelbok för primärvården framgår följande. Varje vårdcentral skall delta i bemanning av primärvårdens jourorganisation under kvällar, nätter och helger. I jouruppdraget ingår mottagningsbesök. Vad gäller jourcentralen i Västerås finns ett politiskt beslut om att en primärvårdsakut ska etableras på sjukhusområdet. Denna ska upphandlas och drifts start innebär att åtagandet när det gäller Jourcentralen på Oxbacken upphör. Vårdcentralen ska efter medicinsk bedömning under jourtid kunna tillgodose behovet av akuta insatser inom det allmänmedicinska kompetensområdet. I övrigt behövs ingen avtalsreglering mer än att i regelverket formellt reglera att respektive vårdcentral ska betala ersättning för listad patient som besöker primärvårdsakuten. Samtliga utförare informerades om detta i juni 2013 i samband med att LS fattade beslut om regelverk för primärvården. Med det så anser jag interpellationen besvarad Kenneth Östberg Landstingsråd (S)

5 Svar på interpellation Dnr LTV När är det personalens tur? Roy Cederbäck (KD) ställer i en interpellation fyra frågor avseende situationen i primärvården. Det kan konstateras att nyttjande av bemanningsföretag i för hög omfattning riskerar påverka verksamheten negativt inom ett flertal områden. Landstinget Västmanland ska värna om en hög patient säkerhet, god arbetsmiljö samt ett kvalitetssäkrat utbildningsuppdrag. Vi ska också se till att ha attraktiva och bra arbetsplatser samt en ekonomi i balans. En rad insatser har genomförts och åtgärder pågår för att bryta den nuvarande trenden och säkerställa kompetensförsörjningen över tid. Syftet med arbetet är att succesivt begränsa behovet av inhyrd personal. Samtliga landsting har enats om att försöka begränsa beroendet av bemanningsföretag på kort och lång sikt. Hur ser delmål och resultat ut för 2014 vad gäller hyrläkare? Återrapportering kring behovet av bemanningsföretag och kostnadsutveckling sker under månadsuppföljningsmöten vid respektive förvaltning. Återrapportering sker också tertialvis till SKL. Kostnaden för hyrläkare 2013 var totalt för landstinget tkr med fördelningen 9141 tkr inom Västmanlands sjukhus och inom PPHV. Den prognostiserade kostnaden för hyrläkare 2014 ca tkr Västmanlands sjukhus och ca tkr PPHV. Vi kan därmed konstatera att en kostnadsökning med största sannolikhet föreligger även för Att svara upp mot delmål 2014 kommer därför inte vara möjligt.

6 När kan vi förvänta oss märkbara åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom primärvården? Landstingets medarbetarenkät genomförs vart annat år och är en bra indikator på hur medarbetare trivs och mår i organisationen. Enkäten är ett viktigt verktyg för chefer och HR organisationen för att utveckla arbetsmiljö och arbetsplatser. Den senaste enkäten genomfördes i oktober 2013 och visar en Nöjd medarbetarindex (NMI) på 76 vilket är ett mycket bra värde jämfört med andra organisationer. För resultatområde primärvård som omsluter 11 vårdcentraler var NMI 76 vilket påvisar att medarbetare inom primärvården upplever sin samlade arbetssituation som relativt positivt på samma sätt som övriga medarbetare i landstinget. Det förtjänar dock att fästa uppmärksamhet på att medarbetar enkäten för våra chefer visar ett lägre resultat. Trots detta ska vi självklart på fullaste allvar beakta att vi i delar av vår verksamhet har medarbetare och chefer som upplever en negativ arbetssituation. Inhyrning av personal är en faktor som tillsammans med andra faktorer påverkar kontinuitet och arbetsmiljön. För att skapa bästa möjliga förutsättningar inom primärvården pågår flera parallella insatser. Introduktionen och uppföljningen av hyrläkare ses över och nytt introduktionsmaterial är under framtagande. En god introduktion av hyrläkare är av stor betydelse för att verksamheten ska fungera väl. Avrop av hyrläkare är samordnat till primärvårdens ledningsfunktion för att skapa struktur och systematik av inhyrningen. En ny upphandling pågår som kommer att ställa tuffare krav på de som ska arbeta som hyrläkare i Västmanland. Läkarresurser har tillfälligt omfördelats från Västmanlanssjukhus till primärvården för att säkerställa en god arbetsmiljö och patientsäkerhet. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nyligen varit på tillsynsbesök i primärvården och framförde att landstinget arbetade grundligt och förtjänstfullt med att hitta goda lösningar inom primärvården.

7 Hur kan vi säkerställa att i synnerhet barn och gamla som ofta besöker sin familjeläkare får en bättre kontinuitet i sin vård på kort sikt? Respektive vårdcentral ansvarar idag för en god kontinuitet i vården. Arbete tar sin grund i respektive vårdcentrals förutsättningar. Vårdval följer upp och mäter kontinuiteten och premierar detta som ett kvalitetsmått. Ett exempel är att man styr patientgrupper med stort behov av kontinuitet till fast anställd personal. Även övriga insatser som genomförs kommer att resultera i en positiv utveckling. Med det så anser jag interpellationen besvarad. Kenneth Östberg Landstingsråd (S)

8 Svar på interpellation Dnr LTV Kan Moffa verksamheten utvecklas? Birgitta Andersson (C) ställer två frågor om Moffa verksamheten. Hur många hembesök för vård görs i genomsnitt per månad idag av Moffa? Antalet hembesök 2013 ca 100 per månad till det skall läggas 295 telefonsamtal per månad. För majoriteten några diskussioner om att utveckla Moffa verksamheten så att den kan vara en del av del palliativa våren? Anders Ahlgren chef för vårdvalet har fört diskussioner med ansvariga för vår palliativa vård. Samtliga ansvariga som deltog på mötet var överens om att den operativa palliativa vården precis som idag även i framtiden ska utföras av sjuksköterskor med läkarstöd från onkologkliniken. Läkarens arbetsuppgifter består till stor del av telefonsupport och ordinationer. Vi har utmaningar när det gäller den palliativa vården men det kräver andra åtgärder än att engagera Moffa verksamheten i vården. Mot bakgrund av detta för majoriteten inga diskussioner med inriktningen att Moffa verksamheten skall vara en del av den palliativa vården. Med det så anser jag interpellationen besvarad. Kenneth Östberg

9 Landstingsråd (S)

10

11 Svar på interpellation "Missbruksvården för unga i länet" av Maria Dellham (M) Maria Dellham undrar i sin interpellation om unga i Västmanland har likvärdig tillgång till stöd och rådgivning vid missbruk av alkohol och narkotika. Som ett kort och sanningsenligt svar ska man nog konstatera att så inte är fallet. Det finns alltid skillnader i kompetens och beredskap mellan såväl kommuner som länsdelar. Begreppet likvärdig tillgång låter sig inte definieras så lätt. Det huvudsakliga ansvaret för stöd och rådgivning tillfaller respektive kommuns socialtjänst. Även Ungdomsmottagningarna, vårdcentralerna och skolhälsovården hanterar råd och stöd till ungdomar i fråga om bruk och missbruk av alkohol och andra droger. Som tur är ger den tillgängliga statistiken inget stöd för Dellhams uppgift om mer än fördubbling av droganvändning på ett år i Västmanland. Läget är dock tillräckligt allvarligt utan överdrifter. Alkoholkonsumtionen bland ungdomarna har, glädjande nog, en svagt nedåtgående trend men mer liberal attityd och ökad konsumtion av andra droger och beroendeframkallande preparat väcker välgrundad oro. Maria Dellham ger ett tydligt exempel på ojämlik tillgång till råd, stöd och behandling i form av mottagningen Iris i Västerås. Kommunen som huvudman, tillsammans med landstinget, bedriver kvalificerad verksamhet för behövande ungdomar. Motsvarande mottagning finns inte i andra kommuner i Västmanland. Detta är naturligtvis en uppenbar brist. Lösningen finns inte i att kommunerna, fortfarande tillsammans med landstingets Beroendecentrum, bygger upp var sin Iris. De resurserna finns helt enkelt inte. Mer rationellt vore att utveckla den befintliga verksamheten i Västerås till en länsresurs. Som komplement till detta bör gränsen mellan Barn och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin luckras upp när det gäller beroende och missbrukfrågor. Inom kort kommer ett förslag till en sammahållen organisation av tillnyktrings och abstinensvården att presenteras. Med detta anser jag interpellationen besvarad Juha Rundgren (V) Landstingsråd

12 Svar på interpellation från Ingvar Nordén (KD) om SMS larm vid hjärtstopp Ingvar Nordén har i en tidigare motion efterfrågat om inte Västmanland skall införa SMS-larm vid hjärtstopp. Då avslogs motionen eftersom det då pågick en försöksverksamhet i Stockholm. I dag finns det utbildade och verksamma livräddare i Stockholm. Larmet går till så att om en livräddare befinner sig inom 500 meter från den som fått hjärtstopp så får livräddaren ett SMS om att ett hjärtstopp finns på angiven plats. Statistik finns på att livräddaren fanns på plats snabbare än ambulansen i 54% av fallen vid hjärtstopp utanför sjukhusområdet. I 29% av fallen var de frivilliga livräddarna på plats först av alla, t.o.m. före polis och räddningstjänst. Studien är ännu inte publicerad och därför inte helt bekräftad, men den har läckt ut till media och gäller hjärtstopp på offentlig plats. Vi har den inställningen att vi vill avvakta det skriftliga resultatet. Om man vill utvidga studien till fler landsting så är vi positivt inställda till detta. Men detta kräver utbildningsinsatser i ganska stor utsträckning samt medel för datasupport, eftersom kallelse sker via SMS och utlarmning görs av den som kallar ut ambulansen. Detta ryms inte i budgeten för Akutsjukvården och en utredning om kostnaderna för detta har i dagsläget inte gjorts. Med detta anser jag interpellationen besvarad Rigmor Åkesson Landstingsråd (S)

13 Svar på interpellation "Gällande medel till Barn och ungdomshälsan" av Helena Hagberg (Fp) Få nystartade projekt i Landstinget Västmanland har visat så positiv utveckling och goda resultat som Barn och Ungdomshälsan. Verksamheten bedrevs inledningsvis i projektform i Västerås, Hallstahammar och Surahammar men är på väg att byggas upp över hela landstinget. Sala har öppnat en mottagning, Köping ska göra det samma till sommaren och i Fagersta pågår rekrytering av personal. Det är inte alltid Landstingsstyrelsen klarar av att öka den ekonomisk ramen i takt med en viss verksamhets tillväxt och ökade behov. Ibland, som i fallet BU hälsan, ställs de verksamhetsansvariga till och med inför krav på utökat upptagningsområde med bibehållen ekonomisk ram och personalstyrka. Detta i sin tur leder naturligtvis till omorganisering av arbetet och ökning av personalens arbetsbelastning med ökad risk för oönskade konsekvenser. Någon information om sänkt patientsäkerhet som följdeffekt har jag, till skillnad mot Helena Hagberg, inte fått. För verksamhetsåret 2015 kommer inte någon ramökning för BU hälsan att föreslås. Åren därefter när uppbyggnadsfasen klarats av och verksamheten stabiliserad sig som landstingsövergripande är en ramökning sannolikt nödvändigt. Med detta anser jag interpellationen besvarad Juha Rundgren (V) Landstingsråd

14 Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om kommande bristen på tandsköterskor. Maria Dellham (M) tar upp frågan om kommande brist på utbildade tandsköterskor för samtliga län i landet. Vid samtal med Folktandvården AB så visar det sig att man ser ett behov av ca 32 tandsköterskor inom en 7 års period. Det går inte att uppskatta exakt antal eftersom en del väljer att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Eftersom endast 150 tandsköterskor examinerades år 2013 i landet och alla ser behov av ny personal så är detta en fråga som man från flera håll påtalat för Utbildningsdepartementet. Inte minst gjordes detta i en skrivelse från Sveriges Folktandvårdsförening som skickades i juni förra året. Så Utbildningsdepartementet har fått oron från chefer i Folktandvården i landet beskrivet för ett år sedan. I dagsläget så startas det hösten 2014 upp utbildningar för tandsköterskor i Gävle, Falun, Uppsala och Stockholm. Samt en utbildning på distans i Lindesberg som pågått några år men som bara tar in ca 25 elever. Nackaakademin har även en distansutbildning, oklart hur många elever som går denna. Västmanlands Folktandvård har fått en förfrågan från Eskilstuna om att starta upp en utbildning i samverkan igen och vi ser med intresse på denna förfrågan. Vi utreder även möjligheten att ta in trainees, dvs ungdomar som praktiserar på kliniken, för att intressera dem för att jobba i tandvården som tandsköterskor, tandhygienister eller tandläkare, efter att de genomfört sin utbildning. Med detta anser jag interpellationen besvarad. Rigmor Åkesson Landstingsråd (S)

15 Svar på interpellation från Johan Widén (M) angående möjligheter till förtäring på förlossningen. Johan Widén frågar om det finns planer på att utöka förtäringen på förlossningen för de som medföljer den blivande mamman. Idag undervisas de blivande föräldrarna i hur förlossningen kommer att ske. Samt uppmanas av barnmorskan att packa en väska med nödvändig utrustning och att det kan ta tid att föda ett barn. Lämpligt kan vara att ta med något ätbart för de som medföljer eftersom det inte finns matservering för de som medföljer. Däremot så bjuder man alla medföljande på kaffe/te och smörgås när barnet är fött. Om det visar sig att man behöver läggas in för vård så får en medföljande förälder betala dygnsavgift på 300 kr i vilken mat ingår. För de som inte gått utbildning finns det ett bildspel på webben ltv.se: klicka sig därifrån vidare in Kvinnokliniken och BB så finns det instruktioner om vad man skall ta med till förlossningen. Bildspelet är på ca 20 minuter. Nattetid under förlossningen så blir den hungriga medföljaren hänvisad till den automat som finns att tillgå på akuten i vilken det finns smörgåsar samt annat ätbart av enklare slag. Personalen på förlossningen är ofta frikostig om det visar sig att man i all hast kommit till sjukhuset och kan då bistå med en smörgås i ett akutläge. Men att försöka planera för hur många personer som en viss dag kommer till förlossningen och behöver förtäring är nästan omöjligt att förutsäga. En automat på förlossningen skulle innebära en inköpskostnad på ca kr samt ett avtal med Kost-verksamheten för service, vilket förlossningen inte har prioriterat. Med detta anser jag interpellationen besvarad Rigmor Åkesson Landstingsråd (S)

16 Svar Enkel fråga Dnr LTV Ingvar Nordén (KD) ställer en fråga avseende ungdomsmottagningarnas öppethållande. Är planeringen för UMs öppettider i sommar klar och hur är läget. Som läget ser ut just nu bedömer ansvariga att det kommer att se ut ungefär på samma sätt som tidigare, det vill säga stängt på vissa enheter under ett par veckor. Under den perioden är ungdomar hänvisade till andra UM alternativt vårdcentralen. Det här är naturligtvis ingen önskvärd situation men heller inte helt enkel att lösa. Det största hindret ligger i möjligheten att få tillgång till rätt kompetenser under sommarmånaderna när vår ordinarie personal skall vara semesterlediga. Det som ytterligare försvårar är att situationen är likartad i stora delar av vår verksamhet. Med det så anser jag frågan besvarad Kenneth Östberg Landstingsråd (S)

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Halva mandatperioden

Halva mandatperioden Halva mandatperioden Mikael Andersson Elfgren (M) Ledamot, landstingsfullmäktige Halva mandatperioden har gått sedan valet 2014 Som förtroendevald får jag ofta frågan vad jag gör i min roll som fritidspolitiker.

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid 21 LS

Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid 21 LS Motion 2017:40 av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid 21 LS 2017-0924 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01

Läs mer

Med detta anser jag interpellationen besvarad!

Med detta anser jag interpellationen besvarad! 1 (2) Förtroendevalda 2016-04-12 INTERPELLATIONSSVAR: ANGÅENDE VÄNTETIDER PÅ UROLOGKLINIKEN Susanne Henning Aihonen ställer en fråga angående väntetider på Urologkliniken. Vilka åtgärder tänker du vidta

Läs mer

Svar på interpellation från Mikael Andersson Elfgren (M) angående namnbyten inom landstingets verksamheter.

Svar på interpellation från Mikael Andersson Elfgren (M) angående namnbyten inom landstingets verksamheter. Svar på interpellation från Mikael Andersson Elfgren (M) angående namnbyten inom landstingets verksamheter. Mikael Andersson Elfgren (M) ställer tre frågor gällande landstingets namnbyten: Vilka är det

Läs mer

Läkarbil i primärvård, östra Blekinge

Läkarbil i primärvård, östra Blekinge Primärvårdsförvaltning 2016-09-15 Ärendenummer: 2016/01198 Primärvårdsstab Dokumentnummer: 2016/01198-1 RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Läkarbil i primärvård, östra Blekinge

Läs mer

Ambulans och vårdcentral - samverkan då akutvård ej är indicerad

Ambulans och vårdcentral - samverkan då akutvård ej är indicerad INSTRUKTION 1 (7) INLEDNING Syftet med samverkan mellan ambulansverksamheten och vårdcentralerna är att omhändertagandet av patienter skall ske på rätt vårdnivå. Därigenom blir patientsäkerheten hög och

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 6 juni 2014 Remissfrihet

MEDBORGARPANEL Nummer 6 juni 2014 Remissfrihet MEDBORGARPANELEN 214 Rapport 6 Remissfrihet? MEDBORGARPANEL Nummer 6 juni 214 Remissfrihet Enkät nummer sex är nu slutförd Erfarenheter från andra landsting har visat att införande av remissfrihet har

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral

6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral 1 (5) 6.5 Ungdomsmottagningar och familjecentral Primärvårdsprogram 2017 2 (5) 6.5 Ungdomsmottagningar 6.5.1 Inledning Ungdomsmottagningen riktar sig till ungdomar och bedrivs i samverkan med kommunen

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Svar på interpellation angående stimulansmedel till barn och Ungdomspsykiatrin

Svar på interpellation angående stimulansmedel till barn och Ungdomspsykiatrin 16 februari 2015 Svar på interpellation angående stimulansmedel till barn och Ungdomspsykiatrin Ankom den 17 november 2014 Tomas Högström reagerar på en artikel i DN om stimulansmedlen till BUPverksamheterna

Läs mer

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Programberedning 4-2016-08-25 1 (5) Sammanträde i programberedningen för barn, unga och förlossningsvård Datum 2016-08-25 Tid 12.45 14.00 Plats Konferensrum på kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21

Presentation av landstingets ledningsgrupp. Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 1 Presentation av landstingets ledningsgrupp Utbildning för landstingets förtroendevalda Landsstingssalen 2015-01-21 2 Landstinget Blekinge Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 3 4 Blekingesjukhuset

Läs mer

Moderaternas budget 2015

Moderaternas budget 2015 Moderaternas budget 2015 Jobblinjen är förutsättningen för pengar till sjukvård Budgeten 2015 ger 36 447 mkr. i skatteintäkt 2006 var skatteintäkterna 25 153 mkr. Fler personer i arbete fler arbetade timmar-

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Bil 23. Bilaga till begäran om prisjustering för Folktandvården och Specialisttandvården från

Bil 23. Bilaga till begäran om prisjustering för Folktandvården och Specialisttandvården från Bil 23 Bilaga till begäran om prisjustering för Folktandvården och Specialisttandvården från 2017-01-15 Prisjustering för Folktandvården Västmanland AB och specialisttandvård inom Västmanlands sjukhus

Läs mer

REVISIONSRAPPORT Akut- och jourverksamhet i primärvård Landstinget Halland

REVISIONSRAPPORT Akut- och jourverksamhet i primärvård Landstinget Halland REVISIONSRAPPORT Akut- och jourverksamhet i primärvård Landstinget Halland Juni 2002 Margareta Bertin Christel Eriksson Jean Johansson Christer Mörlin Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Bakgrund...5

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:8 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:13 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om fysisk aktivitet på recept, FaR Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Bilaga 23 b. Svar pa interpellation angaende halsocentra, D nr LTV 120413-1

Bilaga 23 b. Svar pa interpellation angaende halsocentra, D nr LTV 120413-1 Bilaga 23 b Svar pa interpellation angaende halsocentra, D nr LTV 120413-1 I en interpellation ställer Asta Matikainen Lecklin (M) frågor angående familjelakarnas halsouppdrag. I det nya prima~årdsjjrogram

Läs mer

41 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet 2015 04 15 justerats i föreskriven ordning.

41 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet 2015 04 15 justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 25 LS AU 2015 05 13 t o m sid 29 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Kungshatt, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 13 maj 2015 Ledamöter Övriga Denise

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Landstinget ~ DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Primärvård BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/01457 000 32 5 Uppdnr 837 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se.

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se. HITTA RÄTT I VÅRDEN Övning 4 NIVÅ 1&2 Foto: Juliana Wiklund Hitta rätt i vården Husläkarmottagning På husläkarmottagningen behandlas både vuxna och barn för sjukdomar och besvär. Husläkarmottagning kallas

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Ärendebeskrivning Catarina Wahlgren (V) har lämnat en motion om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar.

Ärendebeskrivning Catarina Wahlgren (V) har lämnat en motion om arbetstidsförkortning på länets förlossningsmottagningar. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Stockholms läns landsting 9 oktober 2017 LS 2017-0923 s förvaltning SLL Personal och utbildning Lena Halvardson Rensfelt s personalutskott Motion 2017:39 av Catarina Wahlgren (V)

Läs mer

Förbättringsområde. Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå

Förbättringsområde. Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå Förbättringsområde Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå Bakgrund och mål Beskriv vad ni vill åstadkomma med detta förbättringsområde med koppling till

Läs mer

Bilaga 46 a 2013-03-01 Dnr HSS 2013-0021 Dnr CK 2012-0369 Bodil Aksén 018-611 62 24 Bodil.aksen@lul.se Landstingsstyrelsen Yttrande över motion Ta sjukdomen KOL på allvar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:37 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor Föredragande landstingsråd:

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) LS. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) LS. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 24 april 2013, klockan 10:00 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Förlossningsvården en framtidsfråga

Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården en framtidsfråga Förlossningsvården möter människor i en av livets största stunder Alla blivande föräldrar ska kunna lita på att få god och säker hjälp när deras barn kommer till världen

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 2014 Sjukhusentré

MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 2014 Sjukhusentré MEDBORGARPANELEN 214 Rapport 5 Sjukhusentré MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 214 Sjukhusentré Enkät nummer fem är nu slutförd Antalet öppenvårdsbesök till Västmanlands sjukhus Västerås förväntas öka i framtiden.

Läs mer

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård

MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND. Hälso- och sjukvård. Nämnden för Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård DATUM Hans Tanghöj 2007-05-03 DIARIENR Nämnden för Hälso- och sjukvård MISSIV MISSBRUKSFÖREBYGGANDE ARBETE I OXELÖSUND Försäljningen av alkohol liksom den alkoholrelaterade dödligheten

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen

2011-04-11. Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen 2011-04-11 Agenda för akutsjukvården i Västra Götalandsregionen Inledning Under de senaste åren har akutsjukvården varit i starkt fokus i Västra Götalandsregionen. En av orsakerna till detta är att politiken

Läs mer

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009.

Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Enkät om jour och arbetsförhållanden för läkare i Primärvården Sydvästra Skåne hösten 2009. Innehåll: Bakgrund: Sammanfattning av enkätresultat: Metod: Resultat: Diskussion och slutsatser: Sida: 2 2 3

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SN 2015/273

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SN 2015/273 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eleonor Hedberg 2015-09-03 SN 2015/273 Områdeschef Socialnämnden Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

PROTOKOLL LKD Motionssvar. "En landstingspolicy för användandet av bemanningsföretag" Bakgrund

PROTOKOLL LKD Motionssvar. En landstingspolicy för användandet av bemanningsföretag Bakgrund PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2002-10-29 LKD 01602 83 Motionssvar. "En landstingspolicy för användandet av bemanningsföretag" (Lf) Bakgrund Gustaf Wachtmeister och Benny Gezelius (m) har lämnat in en motion

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-09-02 Diarienummer SCN-2015-0283 Socialnämnden Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Malin Åberg, Kommunikationsstaben. Utgångsläget

Malin Åberg, Kommunikationsstaben. Utgångsläget Västerbottens län 1 Utgångsläget Nov 2011. Stor utmaning att klara ekonomin. För att fortsatt kunna erbjuda en utvecklad hälso- och sjukvård som också ger utrymme för viktiga satsningar påbörjades en översyn

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Förbättringsområde. Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå

Förbättringsområde. Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå Förbättringsområde Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå Bakgrund och mål Beskriv vad ni vill åstadkomma med detta förbättringsområde med koppling till

Läs mer

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna.

Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Landstingspolitiskt program för moderaterna i Dalarna. Landstingets uppdrag. Landstinget Dalarna ska erbjuda en tillgänglig hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, en serviceinriktad

Läs mer

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Erika Sigvardsdotter Doktorand Kulturgeografiska institutionen Uppsala Universitet Erika.sigvardsdotter@kultgeog.uu.se

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Bilaga till Regelbok 5.1 Hälso- och sjukvård

Bilaga till Regelbok 5.1 Hälso- och sjukvård Bilaga till Regelbok 5.1 Hälso- och sjukvård Primärvårdsakut - uppdragsbeskrivning inkl driftsförutsättningar År 2016 1. MÅLSÄTTNING Den övergripande målsättning i LtV är att erbjuda en högkvalitativ och

Läs mer

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-18 1 (5) HSN 1512-1458 Handläggare: Anne Siltamäki Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 5 Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Asyl och migranthälsa

Asyl och migranthälsa TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Johanna Öjert Ekonomistaben +46155245842 2016-01-12 LS-LED15-1804-2 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsen MÖ TES D A TU M Asyl och migranthälsa

Läs mer

Bemanningssituationen sommaren 2017

Bemanningssituationen sommaren 2017 PROMEMORIA 2017-09-20 1 (5) Sommaren i vården kartlagd Inför sommaren 2017 uppgav så gott som alla landsting att bemanningssituationen förväntades att bli ansträngd. Den sammanvägda bedömningen som de

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

LOB, tillnyktring och abstinensvård

LOB, tillnyktring och abstinensvård LOB, tillnyktring och abstinensvård Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. (Regeringsbeslut II:6) Utveckla alternativa

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1408-0956 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom

Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Handläggare: Jörgen Maersk-Möller Anders Fridell PAN 2016-04-12 P 6 1 (6) Återföring: Principärende rörande vård av patienter med cancersjukdom Ärendet Patientnämnden noterade under 2014 en kraftig ökning

Läs mer

Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Hur står det till med våra akutmottagningar? Tillsyn av patientsäkerheten vid akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion Bakgrund tillsyn Nationell tillsyn av vårdgivarnas ledningssystem för kvalitet

Läs mer

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 5 Organ Plats Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 25 februari 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS

Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om kortare arbetstid i vården 19 LS 2017-0342 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-01 LS 2017-0342 Landstingsstyrelsen Motion 2017:5 av Håkan Jörnehed

Läs mer

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling.

Bild. Liv, hälsa och hållbar utveckling. Bild Liv, hälsa och hållbar utveckling Historisk återblick 1863 Sveriges landsting bildades och det fanns 107 000 invånare i Västernorrlands län Landstinget Västernorrland 1863 Landstingets uppdrag var

Läs mer

Per Carlberg m.fl. (SD) har lämnat en motion om kostnader som följer i EU-migranters spår.

Per Carlberg m.fl. (SD) har lämnat en motion om kostnader som följer i EU-migranters spår. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1111 Landstingsstyrelsen Motion 2015:20 av Per Carlberg m.fl. (SD) om kostnader som följer i EU-migranters spår Föredragande

Läs mer

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012

Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV. 29 maj 2012 Förslag till justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 VG PV 29 maj 2012 Justering av Krav- och kvalitetsbok 2013 Inriktning Vidareutveckla modellen efter beslutade mål för primärvården (Idéskissen medborgarens

Läs mer

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014?

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Sjukvårdsvalet 2014 Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Vi kommer omgående att häva anställningsstopp, och sätta stopp för nedskärningarna och ogenomtänkta omorganisationer. Vårdkrisen

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Minnesanteckningar Dialogforum 2015-04-08

Minnesanteckningar Dialogforum 2015-04-08 Minnesanteckningar Dialogforum 2015-04-08 Närvarande: Helena Kryssman Vårdvalsenheten Katarina Orrbeck Vårdvalsenheten Stefan Bengtsson Vårdvalsenheten Margareta Berzén Vårdvalsenheten Viveka Arvidson

Läs mer

PROTOKOLL t o m sid 29. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL t o m sid 29. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 23 Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Vision för Alingsås Lasarett

Vision för Alingsås Lasarett Vision för Alingsås Lasarett april 2011 Inledning 3 1. Alingsås lasaretts självständighet ett föredöme 4 2. Basutbud på närsjukhuset 4 3. Specialiteter på närsjukhuset 5 4. En starkt utbyggd ambulanssjukvård

Läs mer

Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser

Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 LS 2015-0300 Landstingsstyrelsen Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av så kallade jumbolanser Föredragande

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Vägen till ett välvårdat Dalarna

Vägen till ett välvårdat Dalarna Vägen till ett välvårdat Dalarna Förslag till struktur- och förändringsplan del 2 för fortsatt politisk process i landstingsstyrelsen och fullmäktige Var är landstinget idag? Verksamheterna har under våren

Läs mer

Samtliga vårdgivare som har vårdavtal med landstinget skall ha handikappanpassade lokaler.

Samtliga vårdgivare som har vårdavtal med landstinget skall ha handikappanpassade lokaler. S-budgetförslag 2010 1. Sammanställning av (s) yrkanden Socialdemokratiska landstingsgruppen föreslår landstingsfullmäktige besluta om följande tillägg i budgethandlingen: Under pkt 3.2 rubriken Strategisk

Läs mer

Svar på Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge

Svar på Inriktningsbeslut för primärvårdens akuta omhändertagande i västra Blekinge !~~' ~n~ landslinget BLEKINGE Primärvårdsförvaltning Primärvårdsstab RosMarie Nilsson 2016-04-04 Ärendenummer: Dokumentnummer: Till Nämnden för primärvård och folktandvård Svar på Inriktningsbeslut för

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

183/16 Motionssvar - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC

183/16 Motionssvar - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) 2016-09-20 LS-LED15-0927-6 183/16 Motionssvar - Inrätta Kliniskt träningscentrum, KTC Diarienummer: LS-LED15-0927 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg (V) om arbetsmiljö på akutsjukhusen

Motion av Jonas Lindberg (V) om arbetsmiljö på akutsjukhusen Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL personal Handläggare: Jannike Wenke Landstingsstyrelsens personalutskott Motion av Jonas Lindberg (V) om arbetsmiljö på akutsjukhusen

Läs mer

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 2 (7) 5.1 Regelbok för sjukvård 5.1.1 Definitioner GRP: Geriatrisk Risk Profil. Screeningmetod för att identifiera patienter med geriatrisk riskprofil. Multisjuka riskpatienter:

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater HSN 2008-09-02 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Hälso- och sjukvårdsdirektören 2008-07-25 HSN 0807-0913 LS 0804-0372 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över motion av Lena-Maj Anding

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist och gammal utrustning i ambulanssjukvården

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist och gammal utrustning i ambulanssjukvården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2106-10-11 1 (4) HSN 2016-4458 Handläggare: Birgitta Rosengren Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist

Läs mer