Med detta anser jag att interpellationen är besvarad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med detta anser jag att interpellationen är besvarad"

Transkript

1 Svar på interpellation från Joakim Widell (KD) om blodgivningen vid Västmanlands Sjukhus Joakim Widell tar upp en viktig och angelägen fråga om hur blodgivning sker i Västmanland. Vi lånar inte blodbussen från Uppsala Läns Landsting. Det är så att Uppsala tappar blod i vårt län från personer som kommer till deras blodbuss. Om vi vill ha tillgång till det blodet så måste vi betala Uppsala Läns Landsting för det. Uppsala gör ca 2000 blodtappningar/år i vårt län. Själva gör vi ca tappningar/ år. Ett gammalt beslut från 1980 ger möjlighet för oss att för självkostnadspris låna blodbussen från Uppsala. När vi drev den frågan 2013 så visade det sig att Uppsala kör bussen på dispens. Det saknas saker som elektronisk hälsodeklaration och ordentligt intervjurum. Öppettider för blodgivning sker dagtid, eftermiddagar och kvällar. Blodgivaren får kallelse via mail och kan svara om man kan eller inte. Vi arbetar idag för att få balans mellan att ha tillräckligt mycket öppet och att få till en effektivitet i arbetet. Detta för att vår personal inte skall uppleva stress och inte hamna i tidsnöd vid mötet med blodgivarna. Man arbetar mera intensivt med att rekrytera nya blodgivare och att öka antalet tappningar. Vi arbetar även med att via enkät fråga våra blodgivare för att ytterligare kunna vässa vår service gällande öppettider och boka bestämda tidpunkter för besöket. Trenden i landet är att man går från fasta tappställen till mobila enheter. Vi har utrett frågan om egen buss, alternativt hyra en av de två nya bussar som Örebro Läns Landsting nyligen köpt in. De är av mindre storlek och har tre tappningsplatser i bussen. Uppsalas gamla buss har fem tappningsplatser som nu drivs på dispens och det känns inte rätt att låna något som vi inte skulle få tillstånd att använda. Därför ser vi bara två möjligheter: köpa egen buss eller låna en buss från Örebro. Idag har vi genomfört två åtgärder som gör att vi för närvarande är helt självförsörjande på trombocyter. Dels så har vi sedan två år en ny tillverkningsmetod så att hållbarheten har utökats från två till åtta dagar, dels har vi centraliserat all tillverkning till Västerås och därmed har vi fler tappningar att göra trombocyter från. För att ha trombocytgivning krävs inköp av ny utrustning, ombyggnad och ytterligare resurser. Dessutom tar en givning cirka 1,5 timmar att genomföra. Med detta anser jag att interpellationen är besvarad Rigmor Åkesson Landstingsråd (S)

2 Svar på interpellation från Börje Brandhill, Sverigedemokraterna. Börje Brandhill har ställt följande frågor: 1. Hur många utlänningar, som fått avslag på asylprövning har sökt vård inom Västmanlands Landsting? 2. Hur har kostnaderna för dessa brottsliga utlänningar drabbat skattebetalarna i Västmanland? 3. På vilket/vilka sätt har kostnaderna belastat budgeten? Har omprioritering skett? 4. I vilken utsträckning har vård- och operationsköerna blivit förlängda? 5. I vilken utsträckning dagar, veckor, månader har väntetiden för svenskar, som står i vård- och operationsköer, förlängts p.g.a. utländska brottslingar beviljas vård i vårt landsting? Svar på fråga 1 23 gömda/papperslösa har fått somatisk vård sammanlagt vid 148 tillfällen under andra halvåret Asyl- och integrationshälsan har i primärvården haft 28 gömda/papperslösa patienter/vårdtillfällen. Svar på fråga 2 För det första är inte dessa personer brottsliga utlänningar som Börje Brandhill påstår. För det andra kan konstateras att beslutet ej drabbat västmanländska skattebetalare. Kostnaden uppgår till 0,02% av landstingets totala kostnad för hälso- och sjukvård. Svar på fråga 3 Kostnaden var minimal och mycket lägre än beräkningarna som gjordes före beslutet. Kostnaderna har inte belastat landstingets ordinarie budget eftersom landstinget erhållit statsbidrag för detta. Inga omprioriteringar har skett. Svar på fråga 4 Det har inte blivit någon förlängning av vård- och operationsköer. Svar på fråga 5 Eftersom antalet vårdtillfällen och patienter är så få kan verksamheten inte se att några köer har förlängts. Den svenska lagen som stiftades 1 juli 2013 vilken Landstinget Västmanland följer har inte drabbat västmanlänningarna negativt inom vårdsektorn. Med detta anser jag interpellationen besvarad. Denise Norström Landstingsråd (S)

3 Svar på interpellation Dnr LTV Tomas Högström ställer tre frågor med anledning av inrättande av primärvårdsakut. Hur påverkas primärvården av inrättandet av lättakuten? Vad blir de ekonomiska konsekvenserna av att lättakuten inrättas och erbjuder akuttider under dagtid i konkurrens med primärvården? Hur avtalsregleras den nya situationen som primärvården hamnar i med anledning av driften av lättakuten? Syftet med inrättande av en primärvårdsakut är att förbättra det akuta omhändertagandet för medborgarna och att i högre grad styra patientströmmarna till rätt vårdnivå. En effekt är också att det kommer att ska en avlastning av Västmanlandssjukhus akutmottagning. Primärvårdsakuten kommer att vara öppen även vardagar dagtid. På dessa tider kommer patienter som söker sig till primärvårdsakuten avlasta respektive vårdcentral ett akutbesök vilket skapar potential till ökad tillgänglighet på vårdcentralen inte minst för de mer kroniskt sjuka patienterna. Men det är också viktigt att öka tillgängligheten för samtliga patienter. Incitament till detta skapas via den avgift man får betala när patienter besöker primärvårdsakuten ( kr). Flera av vårdcentralerna börjar under 2014 med drop in mottagning för att kunna erbjuda akuta tider. Med en bra kontakt och tillgänglighet med sina patienter kommer vårdcentralen inte påverkas nämnvärt av införandet. Vårdcentralerna får redan idag betala besök på Jourcentralen skillnaden är att primärvårdsakuten även är öppen vardagar dagtid. Kompensation av ökade kostnader för vårdcentralerna finns bland annat i att den täckningsgradsersättning som utgår kommer att förbättras med de patienter som idag besöker Västmanlandssjukhus akutmottagning istället kommer att ta om hand av primärvårdsakuten och därigenom höjer nivå på respektive vårdcentral. Genom den

4 triagering som kommer att ske på akutmottagningen kommer vi att slippa den eviga diskussionen om patienter som hamnat på fel vårdnivå. Primärvårdsakuten kommer att ha ett tydligt uppdrag att dagtid vardagar hänvisa tillbaka patienter till som vårdcentral som inte har ett akut tillstånd det gäller tillexempel frågor som att förnya sina recept eller kroniker som redan är under utredning/behandling. När det gäller avtalsregleringen av verksamheten är reglerna tydliga. I 2014 års regelbok för primärvården framgår följande. Varje vårdcentral skall delta i bemanning av primärvårdens jourorganisation under kvällar, nätter och helger. I jouruppdraget ingår mottagningsbesök. Vad gäller jourcentralen i Västerås finns ett politiskt beslut om att en primärvårdsakut ska etableras på sjukhusområdet. Denna ska upphandlas och drifts start innebär att åtagandet när det gäller Jourcentralen på Oxbacken upphör. Vårdcentralen ska efter medicinsk bedömning under jourtid kunna tillgodose behovet av akuta insatser inom det allmänmedicinska kompetensområdet. I övrigt behövs ingen avtalsreglering mer än att i regelverket formellt reglera att respektive vårdcentral ska betala ersättning för listad patient som besöker primärvårdsakuten. Samtliga utförare informerades om detta i juni 2013 i samband med att LS fattade beslut om regelverk för primärvården. Med det så anser jag interpellationen besvarad Kenneth Östberg Landstingsråd (S)

5 Svar på interpellation Dnr LTV När är det personalens tur? Roy Cederbäck (KD) ställer i en interpellation fyra frågor avseende situationen i primärvården. Det kan konstateras att nyttjande av bemanningsföretag i för hög omfattning riskerar påverka verksamheten negativt inom ett flertal områden. Landstinget Västmanland ska värna om en hög patient säkerhet, god arbetsmiljö samt ett kvalitetssäkrat utbildningsuppdrag. Vi ska också se till att ha attraktiva och bra arbetsplatser samt en ekonomi i balans. En rad insatser har genomförts och åtgärder pågår för att bryta den nuvarande trenden och säkerställa kompetensförsörjningen över tid. Syftet med arbetet är att succesivt begränsa behovet av inhyrd personal. Samtliga landsting har enats om att försöka begränsa beroendet av bemanningsföretag på kort och lång sikt. Hur ser delmål och resultat ut för 2014 vad gäller hyrläkare? Återrapportering kring behovet av bemanningsföretag och kostnadsutveckling sker under månadsuppföljningsmöten vid respektive förvaltning. Återrapportering sker också tertialvis till SKL. Kostnaden för hyrläkare 2013 var totalt för landstinget tkr med fördelningen 9141 tkr inom Västmanlands sjukhus och inom PPHV. Den prognostiserade kostnaden för hyrläkare 2014 ca tkr Västmanlands sjukhus och ca tkr PPHV. Vi kan därmed konstatera att en kostnadsökning med största sannolikhet föreligger även för Att svara upp mot delmål 2014 kommer därför inte vara möjligt.

6 När kan vi förvänta oss märkbara åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom primärvården? Landstingets medarbetarenkät genomförs vart annat år och är en bra indikator på hur medarbetare trivs och mår i organisationen. Enkäten är ett viktigt verktyg för chefer och HR organisationen för att utveckla arbetsmiljö och arbetsplatser. Den senaste enkäten genomfördes i oktober 2013 och visar en Nöjd medarbetarindex (NMI) på 76 vilket är ett mycket bra värde jämfört med andra organisationer. För resultatområde primärvård som omsluter 11 vårdcentraler var NMI 76 vilket påvisar att medarbetare inom primärvården upplever sin samlade arbetssituation som relativt positivt på samma sätt som övriga medarbetare i landstinget. Det förtjänar dock att fästa uppmärksamhet på att medarbetar enkäten för våra chefer visar ett lägre resultat. Trots detta ska vi självklart på fullaste allvar beakta att vi i delar av vår verksamhet har medarbetare och chefer som upplever en negativ arbetssituation. Inhyrning av personal är en faktor som tillsammans med andra faktorer påverkar kontinuitet och arbetsmiljön. För att skapa bästa möjliga förutsättningar inom primärvården pågår flera parallella insatser. Introduktionen och uppföljningen av hyrläkare ses över och nytt introduktionsmaterial är under framtagande. En god introduktion av hyrläkare är av stor betydelse för att verksamheten ska fungera väl. Avrop av hyrläkare är samordnat till primärvårdens ledningsfunktion för att skapa struktur och systematik av inhyrningen. En ny upphandling pågår som kommer att ställa tuffare krav på de som ska arbeta som hyrläkare i Västmanland. Läkarresurser har tillfälligt omfördelats från Västmanlanssjukhus till primärvården för att säkerställa en god arbetsmiljö och patientsäkerhet. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har nyligen varit på tillsynsbesök i primärvården och framförde att landstinget arbetade grundligt och förtjänstfullt med att hitta goda lösningar inom primärvården.

7 Hur kan vi säkerställa att i synnerhet barn och gamla som ofta besöker sin familjeläkare får en bättre kontinuitet i sin vård på kort sikt? Respektive vårdcentral ansvarar idag för en god kontinuitet i vården. Arbete tar sin grund i respektive vårdcentrals förutsättningar. Vårdval följer upp och mäter kontinuiteten och premierar detta som ett kvalitetsmått. Ett exempel är att man styr patientgrupper med stort behov av kontinuitet till fast anställd personal. Även övriga insatser som genomförs kommer att resultera i en positiv utveckling. Med det så anser jag interpellationen besvarad. Kenneth Östberg Landstingsråd (S)

8 Svar på interpellation Dnr LTV Kan Moffa verksamheten utvecklas? Birgitta Andersson (C) ställer två frågor om Moffa verksamheten. Hur många hembesök för vård görs i genomsnitt per månad idag av Moffa? Antalet hembesök 2013 ca 100 per månad till det skall läggas 295 telefonsamtal per månad. För majoriteten några diskussioner om att utveckla Moffa verksamheten så att den kan vara en del av del palliativa våren? Anders Ahlgren chef för vårdvalet har fört diskussioner med ansvariga för vår palliativa vård. Samtliga ansvariga som deltog på mötet var överens om att den operativa palliativa vården precis som idag även i framtiden ska utföras av sjuksköterskor med läkarstöd från onkologkliniken. Läkarens arbetsuppgifter består till stor del av telefonsupport och ordinationer. Vi har utmaningar när det gäller den palliativa vården men det kräver andra åtgärder än att engagera Moffa verksamheten i vården. Mot bakgrund av detta för majoriteten inga diskussioner med inriktningen att Moffa verksamheten skall vara en del av den palliativa vården. Med det så anser jag interpellationen besvarad. Kenneth Östberg

9 Landstingsråd (S)

10

11 Svar på interpellation "Missbruksvården för unga i länet" av Maria Dellham (M) Maria Dellham undrar i sin interpellation om unga i Västmanland har likvärdig tillgång till stöd och rådgivning vid missbruk av alkohol och narkotika. Som ett kort och sanningsenligt svar ska man nog konstatera att så inte är fallet. Det finns alltid skillnader i kompetens och beredskap mellan såväl kommuner som länsdelar. Begreppet likvärdig tillgång låter sig inte definieras så lätt. Det huvudsakliga ansvaret för stöd och rådgivning tillfaller respektive kommuns socialtjänst. Även Ungdomsmottagningarna, vårdcentralerna och skolhälsovården hanterar råd och stöd till ungdomar i fråga om bruk och missbruk av alkohol och andra droger. Som tur är ger den tillgängliga statistiken inget stöd för Dellhams uppgift om mer än fördubbling av droganvändning på ett år i Västmanland. Läget är dock tillräckligt allvarligt utan överdrifter. Alkoholkonsumtionen bland ungdomarna har, glädjande nog, en svagt nedåtgående trend men mer liberal attityd och ökad konsumtion av andra droger och beroendeframkallande preparat väcker välgrundad oro. Maria Dellham ger ett tydligt exempel på ojämlik tillgång till råd, stöd och behandling i form av mottagningen Iris i Västerås. Kommunen som huvudman, tillsammans med landstinget, bedriver kvalificerad verksamhet för behövande ungdomar. Motsvarande mottagning finns inte i andra kommuner i Västmanland. Detta är naturligtvis en uppenbar brist. Lösningen finns inte i att kommunerna, fortfarande tillsammans med landstingets Beroendecentrum, bygger upp var sin Iris. De resurserna finns helt enkelt inte. Mer rationellt vore att utveckla den befintliga verksamheten i Västerås till en länsresurs. Som komplement till detta bör gränsen mellan Barn och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin luckras upp när det gäller beroende och missbrukfrågor. Inom kort kommer ett förslag till en sammahållen organisation av tillnyktrings och abstinensvården att presenteras. Med detta anser jag interpellationen besvarad Juha Rundgren (V) Landstingsråd

12 Svar på interpellation från Ingvar Nordén (KD) om SMS larm vid hjärtstopp Ingvar Nordén har i en tidigare motion efterfrågat om inte Västmanland skall införa SMS-larm vid hjärtstopp. Då avslogs motionen eftersom det då pågick en försöksverksamhet i Stockholm. I dag finns det utbildade och verksamma livräddare i Stockholm. Larmet går till så att om en livräddare befinner sig inom 500 meter från den som fått hjärtstopp så får livräddaren ett SMS om att ett hjärtstopp finns på angiven plats. Statistik finns på att livräddaren fanns på plats snabbare än ambulansen i 54% av fallen vid hjärtstopp utanför sjukhusområdet. I 29% av fallen var de frivilliga livräddarna på plats först av alla, t.o.m. före polis och räddningstjänst. Studien är ännu inte publicerad och därför inte helt bekräftad, men den har läckt ut till media och gäller hjärtstopp på offentlig plats. Vi har den inställningen att vi vill avvakta det skriftliga resultatet. Om man vill utvidga studien till fler landsting så är vi positivt inställda till detta. Men detta kräver utbildningsinsatser i ganska stor utsträckning samt medel för datasupport, eftersom kallelse sker via SMS och utlarmning görs av den som kallar ut ambulansen. Detta ryms inte i budgeten för Akutsjukvården och en utredning om kostnaderna för detta har i dagsläget inte gjorts. Med detta anser jag interpellationen besvarad Rigmor Åkesson Landstingsråd (S)

13 Svar på interpellation "Gällande medel till Barn och ungdomshälsan" av Helena Hagberg (Fp) Få nystartade projekt i Landstinget Västmanland har visat så positiv utveckling och goda resultat som Barn och Ungdomshälsan. Verksamheten bedrevs inledningsvis i projektform i Västerås, Hallstahammar och Surahammar men är på väg att byggas upp över hela landstinget. Sala har öppnat en mottagning, Köping ska göra det samma till sommaren och i Fagersta pågår rekrytering av personal. Det är inte alltid Landstingsstyrelsen klarar av att öka den ekonomisk ramen i takt med en viss verksamhets tillväxt och ökade behov. Ibland, som i fallet BU hälsan, ställs de verksamhetsansvariga till och med inför krav på utökat upptagningsområde med bibehållen ekonomisk ram och personalstyrka. Detta i sin tur leder naturligtvis till omorganisering av arbetet och ökning av personalens arbetsbelastning med ökad risk för oönskade konsekvenser. Någon information om sänkt patientsäkerhet som följdeffekt har jag, till skillnad mot Helena Hagberg, inte fått. För verksamhetsåret 2015 kommer inte någon ramökning för BU hälsan att föreslås. Åren därefter när uppbyggnadsfasen klarats av och verksamheten stabiliserad sig som landstingsövergripande är en ramökning sannolikt nödvändigt. Med detta anser jag interpellationen besvarad Juha Rundgren (V) Landstingsråd

14 Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om kommande bristen på tandsköterskor. Maria Dellham (M) tar upp frågan om kommande brist på utbildade tandsköterskor för samtliga län i landet. Vid samtal med Folktandvården AB så visar det sig att man ser ett behov av ca 32 tandsköterskor inom en 7 års period. Det går inte att uppskatta exakt antal eftersom en del väljer att fortsätta arbeta efter 65 års ålder. Eftersom endast 150 tandsköterskor examinerades år 2013 i landet och alla ser behov av ny personal så är detta en fråga som man från flera håll påtalat för Utbildningsdepartementet. Inte minst gjordes detta i en skrivelse från Sveriges Folktandvårdsförening som skickades i juni förra året. Så Utbildningsdepartementet har fått oron från chefer i Folktandvården i landet beskrivet för ett år sedan. I dagsläget så startas det hösten 2014 upp utbildningar för tandsköterskor i Gävle, Falun, Uppsala och Stockholm. Samt en utbildning på distans i Lindesberg som pågått några år men som bara tar in ca 25 elever. Nackaakademin har även en distansutbildning, oklart hur många elever som går denna. Västmanlands Folktandvård har fått en förfrågan från Eskilstuna om att starta upp en utbildning i samverkan igen och vi ser med intresse på denna förfrågan. Vi utreder även möjligheten att ta in trainees, dvs ungdomar som praktiserar på kliniken, för att intressera dem för att jobba i tandvården som tandsköterskor, tandhygienister eller tandläkare, efter att de genomfört sin utbildning. Med detta anser jag interpellationen besvarad. Rigmor Åkesson Landstingsråd (S)

15 Svar på interpellation från Johan Widén (M) angående möjligheter till förtäring på förlossningen. Johan Widén frågar om det finns planer på att utöka förtäringen på förlossningen för de som medföljer den blivande mamman. Idag undervisas de blivande föräldrarna i hur förlossningen kommer att ske. Samt uppmanas av barnmorskan att packa en väska med nödvändig utrustning och att det kan ta tid att föda ett barn. Lämpligt kan vara att ta med något ätbart för de som medföljer eftersom det inte finns matservering för de som medföljer. Däremot så bjuder man alla medföljande på kaffe/te och smörgås när barnet är fött. Om det visar sig att man behöver läggas in för vård så får en medföljande förälder betala dygnsavgift på 300 kr i vilken mat ingår. För de som inte gått utbildning finns det ett bildspel på webben ltv.se: klicka sig därifrån vidare in Kvinnokliniken och BB så finns det instruktioner om vad man skall ta med till förlossningen. Bildspelet är på ca 20 minuter. Nattetid under förlossningen så blir den hungriga medföljaren hänvisad till den automat som finns att tillgå på akuten i vilken det finns smörgåsar samt annat ätbart av enklare slag. Personalen på förlossningen är ofta frikostig om det visar sig att man i all hast kommit till sjukhuset och kan då bistå med en smörgås i ett akutläge. Men att försöka planera för hur många personer som en viss dag kommer till förlossningen och behöver förtäring är nästan omöjligt att förutsäga. En automat på förlossningen skulle innebära en inköpskostnad på ca kr samt ett avtal med Kost-verksamheten för service, vilket förlossningen inte har prioriterat. Med detta anser jag interpellationen besvarad Rigmor Åkesson Landstingsråd (S)

16 Svar Enkel fråga Dnr LTV Ingvar Nordén (KD) ställer en fråga avseende ungdomsmottagningarnas öppethållande. Är planeringen för UMs öppettider i sommar klar och hur är läget. Som läget ser ut just nu bedömer ansvariga att det kommer att se ut ungefär på samma sätt som tidigare, det vill säga stängt på vissa enheter under ett par veckor. Under den perioden är ungdomar hänvisade till andra UM alternativt vårdcentralen. Det här är naturligtvis ingen önskvärd situation men heller inte helt enkel att lösa. Det största hindret ligger i möjligheten att få tillgång till rätt kompetenser under sommarmånaderna när vår ordinarie personal skall vara semesterlediga. Det som ytterligare försvårar är att situationen är likartad i stora delar av vår verksamhet. Med det så anser jag frågan besvarad Kenneth Östberg Landstingsråd (S)

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Ambulans och vårdcentral - samverkan då akutvård ej är indicerad

Ambulans och vårdcentral - samverkan då akutvård ej är indicerad INSTRUKTION 1 (7) INLEDNING Syftet med samverkan mellan ambulansverksamheten och vårdcentralerna är att omhändertagandet av patienter skall ske på rätt vårdnivå. Därigenom blir patientsäkerheten hög och

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Svar på interpellation angående stimulansmedel till barn och Ungdomspsykiatrin

Svar på interpellation angående stimulansmedel till barn och Ungdomspsykiatrin 16 februari 2015 Svar på interpellation angående stimulansmedel till barn och Ungdomspsykiatrin Ankom den 17 november 2014 Tomas Högström reagerar på en artikel i DN om stimulansmedlen till BUPverksamheterna

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Bilaga till Regelbok 5.1 Hälso- och sjukvård

Bilaga till Regelbok 5.1 Hälso- och sjukvård Bilaga till Regelbok 5.1 Hälso- och sjukvård Primärvårdsakut - uppdragsbeskrivning inkl driftsförutsättningar År 2016 1. MÅLSÄTTNING Den övergripande målsättning i LtV är att erbjuda en högkvalitativ och

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård

1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 (7) 5.1 Regelbok Sjukvård 1 2 (7) 5.1 Regelbok för sjukvård 5.1.1 Definitioner GRP: Geriatrisk Risk Profil. Screeningmetod för att identifiera patienter med geriatrisk riskprofil. Multisjuka riskpatienter:

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 05 27 justerats i föreskriven ordning.

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 05 27 justerats i föreskriven ordning. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 juni 2015, klockan 09.00 Ledamöter Ersättare Övriga Denise

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

LOB, tillnyktring och abstinensvård

LOB, tillnyktring och abstinensvård LOB, tillnyktring och abstinensvård Bakgrund 2014-2016 Satsning beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. (Regeringsbeslut II:6) Utveckla alternativa

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Utökade läkarinsatser genom hembesök till personer i ordinärt boende med hemsjukvård.

Utökade läkarinsatser genom hembesök till personer i ordinärt boende med hemsjukvård. Rapport 2008:08 Utökade läkarinsatser genom hembesök till personer i ordinärt boende med hemsjukvård. En utvärdering Januari 2008 FoU Välfärd Margareta Hansson FoU-samordnare Innehåll Sammanfattning 3

Läs mer

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län

Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB i Uppsala län SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-09-02 Diarienummer SCN-2015-0283 Socialnämnden Överenskommelse om ökad medicinsk säkerhet och omvårdnad av personer som omhändertagits enligt LOB

Läs mer

PROTOKOLL 30. 2015 06 17 t o m sid 37. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL 30. 2015 06 17 t o m sid 37. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 30 Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 juni 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård

1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 (5) 5.5 Regelbok Barnhälsovård 1 2 (5) Regelbok för Barnhälsovården 5.5.1 Bakgrund Barnhälsovården inom vårdcentralen ska aktivt erbjuda ett generellt program med hälsoövervakning, regelbunden sköterskekontakt

Läs mer

Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag

Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag Bakgrund och uppdrag Strategin omfattar samtliga landsting och regioner. Arbetet sker gemensamt mellan landstingen

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Sociala jouren ALVESTA KOMMUN. 11 juni 2012. Jard Larsson. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sociala jouren ALVESTA KOMMUN 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 1 2 Revisionsfråga och kontrollmål... 1 3 Metod... 1

Läs mer

Minnesanteckningar Dialogforum 2015-04-08

Minnesanteckningar Dialogforum 2015-04-08 Minnesanteckningar Dialogforum 2015-04-08 Närvarande: Helena Kryssman Vårdvalsenheten Katarina Orrbeck Vårdvalsenheten Stefan Bengtsson Vårdvalsenheten Margareta Berzén Vårdvalsenheten Viveka Arvidson

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-03-30 LS-LED15-0253-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Avrop strategiska personalsatsningar och

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården

Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Utveckla barn - och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården Föräldrastöd i Falun 2013 09 17 gunborg.brannstrom@skl.se Kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet V 39 2012

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Hur jämlik är vården?

Hur jämlik är vården? Hur jämlik är vården? Nätverk uppdrag hälsa 6 maj 2011 Bengt Göran Emtinger Hur får vi en jämlik vård? Strategier för en jämlik vård 1. Ökad kunskap om hur vården ser ut i länet 2. Minskad skillnad i hjärt-

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

Barnombud. Policy för barn som anhöriga 2004 rev. 2011. Barnet som patient, anhörig och länsinvånare

Barnombud. Policy för barn som anhöriga 2004 rev. 2011. Barnet som patient, anhörig och länsinvånare Barnombud Policy för barn som anhöriga 2004 rev. 2011 Barnet som patient, anhörig och länsinvånare Kunskap att möta frågor, tankar och känslor hos barn Nätverk ca 250 personer Länsgemensamma utbildningsinsatser

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal om jourverksamhet. Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31. mellan.

Avtal om jourverksamhet. Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31. mellan. 1(6) Avtal om jourverksamhet mellan Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31 2(6) 1. Avtalsparter Uppdragsgivare Landstinget i

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Landstingsservice 2014-05-06 Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd?

Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Vad krävs för att beakta barns behov av information, råd och stöd? Utveckling av barn- och föräldrastöd vid Beroendecentrum Stockholm (BCS) Barn och unga i familjer med missbruk 2 december 2013 Christina

Läs mer

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen

Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att starta en rullande röntgen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-12-03 LS 1310-1342 Landstingsstyrelsen Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om starta en rullande röntgen Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

En flexibel medicinsk

En flexibel medicinsk Jämlik vård Läkarförbundet arbetar för ökad tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i vården. Oavsett vem du är och var du bor i landet ska du ha samma rätt till sjukvård. Att skapa en jämlik vård är en

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater HSN 2008-09-02 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Hälso- och sjukvårdsdirektören 2008-07-25 HSN 0807-0913 LS 0804-0372 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över motion av Lena-Maj Anding

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik 1 Missbruksorganisationer i Stockholm Historik Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Olika behandlingstraditioner och personberoende Sjukvård socialtjänst på olika håll Tillnyktring avgiftning behandling

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

Ledningskraft Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård i nordöstra Skåne.

Ledningskraft Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård i nordöstra Skåne. 1 Medverkande: Kristianstad kommun Hässleholm kommun Bromölla kommun Perstorp kommun Ö Göinge kommun Osby kommun ASIH Region Skåne 2014-05-27 Till Ann Danielsson, utvecklingsledare Region Skåne Ledningskraft

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Ulrika Landström, RN, Projektledare Örebro Läns Landsting ulrika.landstrom@orebroll.se +46 70 316 4541 Bakgrund och syfte Projektet startade

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning. Peter Rydasp, personaldirektör, Landstingsstyrelsen oktober 2015

Personal- och kompetensförsörjning. Peter Rydasp, personaldirektör, Landstingsstyrelsen oktober 2015 Personal- och kompetensförsörjning Peter Rydasp, personaldirektör, Landstingsstyrelsen oktober 2015 Personalförsörjningsstrategi Offensivare rekryteringsåtgärder Effektivare resursutnyttjande Ett långsiktigt

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1: Valteknisk samverkan LKD04108 Bilaga 2: Koalitionsplattform

Bilaga 1: Valteknisk samverkan LKD04108 Bilaga 2: Koalitionsplattform DATUM DIARIENR 2004-02-23 LKD04124 15 Återkallande av uppdragen för de förtroendevalda i landstingsstyrelsen och övriga nämnder Bakgrund Sedan valet 2002 har socialdemokraterna och vänsterpartiet bedrivit

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14.

Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14. Vänsterpartiets förslag avseende Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköpings yttrande över budget/flerårsplan 2012-14. Hälsa är en mänsklig rättighet ingen handelsvara. Den svenska modellen för välfärd i

Läs mer

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING.

FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Elisabeth Olofsson-Öberg 2000-09-23 Ekonomichef Landstingsstyrelsen FOLKTANDVÅRDENS VERKSAMHET - DELÅRSRAPPORT 08 2000 - HELÅRSBEDÖMNING. Vård och verksamhetsutveckling Folktandvårdens kliniker har en

Läs mer

Rapport Modell för åtagandet kvälls- och helgöppna mottagningar i VG Primärvård.

Rapport Modell för åtagandet kvälls- och helgöppna mottagningar i VG Primärvård. UTKAST 2015-04-09 Rapport Modell för åtagandet kvälls- och helgöppna mottagningar i VG Primärvård. Sammanfattning Vårdval VG Primärvård infördes den 1 oktober 2009 i Västra Götalandsregionen. Redan efter

Läs mer

Citat och kommentarer som framkommit vid inspektioner på akutmottagningar (AKM)

Citat och kommentarer som framkommit vid inspektioner på akutmottagningar (AKM) Citat och kommentarer som framkommit vid inspektioner på akutmottagningar (AKM) AT-läkare tvingas arbeta för självständigt på AKM Fel patienter och ökad tillströmning på AKM Brist på vårdplatser leder

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer