Kommunstyrelsens protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens protokoll"

Transkript

1 Kommunstyrelsens protokoll Rådhuset, Asarumssalen kl Paragrafer Innehåll KS 15 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 16 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning KS 17 Utseende av ombud till föreningsstämma i Kommuninvest KS 18 Ansökan om EU-bidrag till projektet Näringslivsutveckling på lokal nivå och i samverkan KS 19 Granskningsrapport Debiteringar och krav KS 20 Handlingsplan för att genomföra barnkonventionen KS 21 Framtidsplan för Karlshamns kommun KS 22 Svar på motion om fler män i skolan skolmorfar

2 KS 23 Svar på motion om installation av ljudnivåvakter i lokaler KS 24 Verksamhetsrapporter för år 2000 för genomförande av Lokalt Investeringsprogram för hållbar utveckling i Karlshamns kommun LIP KS 25 Generell borgen för Karlshamnsbostäder AB KS 26 Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet KS 27 Översyn av regler för diarieföring KS 28 Kommunalt rambeslut avseende framtida bergtäkt på Sternö KS 29 Antagande av detaljplan för Östra Piren KS 30 Framtagande av ny renhållningsordning och avfallsplan för kommunen KS 31 Miljölaboratoriets organisatoriska tillhörighet KS 32 Yttrande över ansökan i miljömål, Riksväg 29 Karlshamn-Djuramåla delen Hoka-Gröndal KS 33 Rutiner för kommunal borgen KS 34

3 Yttrande över Karlshamnsbostäder AB:s förvärv av fastigheter

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 25 KS Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar Ordföranden meddelar att anmälningar om beslut som fattats på kommunstyrelsens vägnar föreligger i form av dels avskrift av arbetsutskottets protokoll från sammanträden den 9 och 16 januari och 6 februari, dels avskrift av protokoll från personal- och organisationsutskottets sammanträden den 18 januari och 1 februari, och dels följande delegationsbeslut: Kommundirektörens delegationsbeslut samt vidaredelegation: 82/2000, visstidsanställning av Krisztina Andersson, informatör 83/2000, tillsvidareanställning av Rosita Mattsson, handledare datorteket 84/2000, tillsvidareanställning av Christer Henriksson, handledare datorteket 85/2000, förordnande av Bengt Held, chef för Sportfiskecentrum 86/2000, visstidsanställlning av Manfred Dornhäuser, projektanställd 87/2000, visstidsanställning av Suzanne von Köhler Backman, projektledare 88/2000, visstidsanställning av Kerstin Nensén, projektledare 89/2000, provanställning av Anders Eriksson, datatekniker 1/2001, provanställning av Ingemar Jansson, datatekniker 2/2001, anställning av Eva Håkansson, kostchef fr o m /2001, visstidsanställning av Ingeborg Braun, projektledare 4/2001, anställning av Conny Nilsson, evenemangssamordnare fr o m /2001, anställning av Gunilla Lane, kostekonom 6/2001, provanställning av Christel Olsson, fastighetsingenjör 7/2001, visstidsanställning av Göran Svensson, rekryteringssamordnare 9/2001, anställning av Eira Hirsch, friskvårdshandläggare 11/2001, anställning av Birgitta Ericsson, städare 12/2001, anställning av Yvonne Lindskog, städare 13/2001, anställning av Siv Olsson, städare 14/2001, Eva Abrahamsson, städare 15/2001, Britt Lindkvist, städare 16/2001, Anita Bengtsson, städare 17/2001, Linda Reinoldson, städare 18/2001, Jennie Pehrsson, städare 19/2001, Marina Lindqvist, städare 20/2001, Therese Lilja, städare 21/2001, Wieslana Johansson, städare 22/2001, Maria Nilsson, städare

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS /2001, Cecilia Olofsson, städare 24/2001, Annelie Svensson, städare 25/2001, Kije Hodza, städare 26/2001, Viktoria Andersson, städare 27/2001, Ann-Kristin Andersson, städare 28/2001, Eivor Svensson, städare (utökning av tjänst) 90/2000, inköp av analysutvärderingsutrustning förautoanalyzer 91/2000, Hyreskontrakt-bostad, Framnäsvägen 4 92/2000, Hyreskontrakt-bostad, Framnäsvägen2 93/2000, Hyreskontrakt-bostad, Kapten Holms väg 32 10/2001, Hyreskontrakt-bostad, Framnäsvägen 10 8/2001, Upphandling av arbetskläder Internservice-fastighet Delegation avseende kommunens husbyggnadsverksamhet, förteckning Protokollen och delegationsbesluten läggs till handlingarna. ÖVR

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 27 KS Redovisning av beslutade ärenden under bevakning Aktivitetslista per har utsänts till ledamöterna. Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. ÖVR

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 28 KS Utseende av ombud till föreningsstämma i Kommuninvest Föreningsstämma i Kommuninvest skall hållas den 1 mars Kommunstyrelsen utser Torsten Magnusson som ombud med Carl-Eric Birgersson som ersättare vid föreningsstämman. VAL delges Kommuninvest Justeras Torsten Magnusson Tord Gungård

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 29 KS 18 AU Ansökan om EU-bidrag till projektet Näringslivsutveckling på lokal nivå och i samverkan Näringslivskontoret har upprättat en ansökan om medel från EU mål 2 södra för att driva projektet Näringslivsutveckling på lokal nivå och i samverkan. Projektet skall verka för tillväxt bland små och medelstora företag i Karlshamn. Ansökningshandlingar intas som bilaga 18. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att Karlshamns kommun skall ansöka om medel från EU mål 2 södra för att driva projektet Näringslivsutveckling på lokal nivå och i samverkan och att kommunens egen finansiering sker inom befintliga ramar i budget. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Yrkande Anders Englesson yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. I ärendet yttrar sig även Jan Bremberg, kommundirektören och ordföranden. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anders Englessons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. NÄRINGSL delges EU mål 2 Södra näringslivschefen

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 30 KS 19 AU Granskningsrapport Debiteringar och krav Revisorerna har i skrivelse uppgivit följande: På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev granskat rutiner för debiteringar och krav. Rapport Debiteringar och krav bifogas denna skrivelse. Rapporten visar att rutinerna för fakturering är tillfredställande och att regler för påminnelser och krav har fastställts samt att hante-ringen stramats upp. Även frågan om åtgärder vid kvarstående krav har behandlats under hösten. Revisorerna avser att under året försäkra sig om att kravrutinerna och åtgärder vid kvarstående krav fungerar tillfredställande. Rapporten intas som bilaga 19. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att ta granskningsrapporten till dagens protokoll. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. FIN

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 31 KS 20 AU Handlingsplan för att genomföra barnkonventionen Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommundirektören att tillsätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med uppgift att belysa förutsättningarna för att anpassa den pågående kommunala verksamheten efter barnkonventionens intentioner. Arbetsgruppen har nu överlämnat följande förslag, bilaga 20. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt nämnderna att anpassa den kommunala planeringen och verksamheten till barnkonventionens intentioner enligt föreliggande förslag och att utse barnkonventionsombud. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. BUS delges samtliga nämnder och förvaltningar

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 32 KS 21 AU Framtidsplan för Karlshamns kommun Ordföranden redogör för förslag till fortsatt arbete med framtidsplan för Karlshamns kommun. Förslaget innebär att kommunfullmäktige föreslås anta planen i december Modell intas som bilaga 21. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tidplanen och överlämna densamma till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. PLAN delges kommunfullmäktige

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 33 KS 22 AU Svar på motion om fler män i skolan skolmorfar Tord Gungård har i en motion föreslagit att Karlshamns kommun startar ett projekt Fler män i skolan tillsammans med länsarbetsnämnden för att engagera arbetslösa män att komma till skolan som skolmorfar. Motionären föreslår - att Karlshamns kommun tar kontakt med länsarbetsnämnden för att planera projektet och lägga upp fördelningen av kostnaden - att därefter presentera förslaget för samtliga skolor och förskolor för att ge alla möjlighet att vara med i projektet. Motionen har remitterats till BUS-nämnden för yttrande. Nämndens yttrande intas som bilaga 22. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till BUS-nämndens förslag bifalla motionen att arbetsmarknadsenheten deltar i planeringen att det ryms inom nämndens budget och att därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Tord Gungård tackar för svaret. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 34 Kommunstyrelsen

13 KS 23 AU Svar på motion om installation av ljudnivåvakter i lokaler Hélène Nordin har i en motion föreslagit - att kommunen installerar ljudnivåvakter i sina lokaler - att kommunen prioriterar arbetet med att göra ljudkontroller hos privata arrangörer. Motionen har remitterats till miljönämnden och BUS-nämnden för yttrande. Nämndernas yttranden intas som bilaga 23. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som svar på motionen hänvisa till miljönämndens yttrande att uppdra åt fastighetsservice att tillsammans med miljönämnden inventera behovet av ljudnivåvakter och inkomma med förslag till åtgärder och att därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Helene Nordin. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 35 KS 24 AU Verksamhetsrapporter för år 2000 för genomförande av Lokalt Investeringsprogram för hållbar utveckling i Karlshamns kommun - LIP Styrgruppen för genomförande av Lokalt Investeringsprogram för hållbar utveckling i Karlshamns kommun har överlämnat följande protokoll från gruppens sammanträde : Enligt Regeringens direktiv ska årsvisa verksamhetsrapporter över LIPverksamheten i kommunen, inges till Länsstyrelsen före den 1 mars. Länsstyrelsen överlämnar efter granskning rapporterna till Regeringen före den 1 juni. Rolf Borgström redovisade aktuella rapporter för år LIP-gruppen godkänner upprättade rapporter och överlämnar desamma till Kommunstyrelsen. LIP-gruppen föreslår att Kommun-styrelsen, efter egen granskning, överlämnar rapporterna till Läns-styrelsen före den 1 mars. Rapporter intas som bilaga 24. Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Bernt Ibertsson lämnar en redovisning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande överlämna rapporterna till länsstyrelsen. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. PLAN delges länsstyrelsen LIP-gruppen KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 36

15 KS 25 AU Generell borgen för Karlshamnsbostäder AB I skrivelse inkommen till Beslutsstöd-kansli har Thomas Ottosson, Karlshamnsbostäder uppgivit följande: Då lån nu placerats med i Handelsbanken och med i Stadshypotek, ber vi Er komplettera Ert beslut i kommunstyrelsen , 233 enligt följande: Med anledning av omplacering av lån utökas nuvarande generell borgen med till till Karlshamnsbostäder AB för lån i Handelsbanken och med till för lån i Stadshypotek. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att som komplettering till beslut i kommunstyrelsen , utöka nuvarande generell borgen med till till Karlshamnsbostäder AB för lån i Handelsbanken och med till för lån i Stadshypotek. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. FIN delges Karlshamnsbostäder AB Stadsvapnet i Karlshamn AB

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 37 KS 26 AU Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet Förvaltningssamordnare Lars Lindborg har i skrivelse uppgivit följande: Förändringar framförallt på personalsidan inom Beslutsstöd och Internservice gör att attestförteckningen måste ändras. Beroende på detta lämnas här ett förslag till ny attestförteckning. Förteckningen intas som bilaga 26. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till attestförteckning för kommunstyrelsen att gälla fr o m Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. FIN delges envar utsedd via förvaltningssamordnaren

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 38 KS 27 AU Översyn av regler för diarieföring Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommunjuristen att göra en aktualitetsöversyn över rutinerna för diarieföring i förhållande till tryckfrihetsförordningen. Kommunjuristen har i skrivelse föreslagit följande översyn av regler för diarieföring: Översyn etc se bilaga 27 A. Skrivelser från Lasse Hallberg, BLT och informationschefen intas som bilaga 27 B-C. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningscheferna att se över rutinerna för diarieföring och anordna utbildning för personalen i enlighet med kommunjuristens förslag och att för närvarande ej lägga ut diarier på internet. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. ÖVR delges samtliga förvaltningschefer Lasse Hallberg, BLT informationschefen

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 39 KS 28 AU Kommunalt rambeslut avseende framtida bergtäkt på Sternö Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsatte en beredningsgrupp - Sternögruppen - för att arbeta med frågan om framtida planering av nuvarande täktområde på Sternö. Till beredningsgruppen utsågs Kenneth Hake, sammankallande, Gunnar Solem och Kennet Aronsson. Bernt Ibertsson har tjänstgjort som gruppens sekreterare. Sternögruppen har nu överlämnat följande beslutsförslag med principer och ramar för hur kommunen bör se på framtida bergtäkt i rubricerat område: Förslag etc se bilaga 28. Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Sternögruppen lämnar en redovisning av ärendet. Vid sammanträdet redovisas också namnlistor insamlade av Nätverket Sternö 2004, yttranden och skrivelser från Stigmännen Karlshamns Orienteringsklubb, Västblekinges Ornitologiska förening, Länsstyrelsen, Karlshamns Naturskyddsförening, Sternö Villaförening, Anders Törnqvist Arkitektkontor AB, Gillis Shipping AB samt Bo Nilsson. Vid diskussion i ärendet konstaterar ordföranden att arbetsutskottet enhälligt tillstyrker Sternögruppens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga föreslagna ramar och principer som grund för framtida markanvändning, planering och exploatering inom det område på Sternö som direkt och indirekt påverkas av bergtäktverksamheten i enlighet med Sternögruppens förslag Arbetsutskottet beslutar för egen del att därmed befria Sternögruppen från uppdraget.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 40 Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Yrkande Carl-Eric Birgersson med instämmanden av Bärthil Ottosson och Helene Nordin yrkar tillägget att kommunen begär ett utlåtande om tilläggsavtalets juridiska värde, från på området kvalificerad juridisk expertis, och tillsänder utlåtandet till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare med A-post senast torsdagen den 1 mars. Kenneth Hake yrkar bifall till Carl-Eric Birgerssons tilläggsyrkande. Monica Åkesson deltar ej i beslutet. I ärendet yttrar sig även ordföranden, Anders Englesson och Mats Lindstén. Propositioner Ordföranden ställer först proposition på om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit detta. Ordföranden ställer därefter proposition på om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Carl-Eric Birgerssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit detta. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga föreslagna ramar och principer som grund för framtida markanvändning, planering och exploatering inom det område på Sternö som direkt och indirekt påverkas av bergtäktverksamheten i enlighet med Sternögruppens förslag Kommunstyrelsen beslutar för egen del att begära ett utlåtande om tilläggsavtalets juridiska värde, från på området kvalificerad juridisk expertis och att tillsända utlåtandet till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare med A-post senast torsdagen den 1 mars. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 41

20 KS 29 AU Antagande av detaljplan för Östra Piren Byggnadsnämnden har vid sammanträde beslutat att godkänna ett förslag till detaljplan för Östra Piren Karlshamns centrala hamnområde, omfattande del av fastigheten Karlshamn 2:1 m fl och översända detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande. Syftet med planen är att möjliggöra en ny användning av Östra piren - Karlshamns centrala hamnområde liksom av del av kvarteret Ronneby. Den framtida användningen ska vara offentlig miljö, tjänsteföretag och högre ut-bildning. Målsättningen är att cirka 500 arbetsplatser ska kunna finnas inom området och att 1000 elever ska kunna vara verksamma där, liksom att en god yttre miljö och möjligheten att uppföra någon form av offentlig byggnad ska finnas. Planhandlingar intas som bilaga 29. Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Yrkande Carl-Eric Birgersson yrkar att byggnation för bostadsändamål i planområdet östra del skall ingå i detaljplanen. Proposition Ordföranden ställer först proposition på om arbetsutskottet vill bifalla planförslaget och finner att arbetsutskottet har bifallit detta. Ordföranden ställer därefter proposition på om arbetsutskottet vill bifalla eller avslå Carl-Eric Birgerssons tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet har avslagit detta. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta redovisat planförslag. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 42

21 Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 43 KS 30 AU Framtagande av ny renhållningsordning och avfallsplan för kommunen Tekniska nämnden har till kommunfullmäktige överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde : Skrivelse från nämndens ordförande föreligger enligt följande: Den kommunala renhållningsordningen fastställer vilka regler som gäller för hantering av avfall i Karlshamns kommun. Den befintliga renhållningsordningen från är under omarbetning och skall anpassas för att bland annat införa hämtning av fjortondagarstömning och öppna upp för sortering i komposterbart och inte komposterbart. Vid omarbetningen av renhållningsordningen skall även en avfalls-plan redovisas. Den befintliga avfallsplanen är från och dess innehåll ställer inte helt överens med nuläget, varför en ny av-fallsplan på sikt behöver arbetas fram. Utarbetandet av en ny avfalls-plan tar upp till två år. För att undvika en fördröjning av den nya renhållningsordningen kommer en sammanfattning av gällande avfallsplan, med det som är viktigt och aktuellt, att presenteras tillsammans med förslaget till ny renhållningsordning. För att få en uppdaterad avfallsplan måste förvaltningen hämta in uppgifter om avfallets art, sammanställning, mängd och hantering från näringsidkare i kommunen som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, detta enligt SFS 198:902, 15. Kommunfullmäktige får föreskriva att den som i kommunen bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hus-hållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. Jag föreslår tekniska nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att enligt renhållningsordningen SFS 1998:902, 15, ge tekniska nämnden i uppdrag att inhämta de uppgifter som behövs för att arbeta fram en aktuell avfallsplan.

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 44 Tekniska nämndens beslut: Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att enligt renhållningsförordningen SFS 1998:902, 15 ge tekniska nämnden i uppdrag att inhämta de uppgifter som behövs för att arbeta fram en aktuell avfallsplan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden att enligt renhållningsförordningen SFS 1998:902, 15 ge tekniska nämnden i uppdrag att inhämta de uppgifter som behövs för att arbeta fram en aktuell avfallsplan. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 45 KS 31 PoU Miljölaboratoriets organisatoriska tillhörighet Kommundirektören anför i skrivelse daterad att miljölaboratoriets organisatoriska tillhörighet i dag är som en enhet i internservice. Under senaste året har verksamheten allt tydligare knutits till VA-verkets verksamhet. I budget 2001 finns medel för att kunna flytta verksamheten till reningsverket i Munkahus. Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvaltningsorganisationen ändras så att miljölaboratoriet fortsättningsvis lyder under samhällsbyggnadsförvaltningen. I samband med denna förändring föreslås vidare att det politiska ansvaret flyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. Kommunstyrelsen fattar det av personal- och organisationsutskottet föreslagna beslutet.

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 46 KS Yttrande över ansökan i miljömål, Riksväg 29 Karlshamn-Djuramåla delen Hoka Gröndal Rolf Borgström, Samhällsbyggnadsförvaltningen, har i skrivelse uppgivit följande: Vägverket Region Sydöst ansöker hos Miljödomstolen om tillstånd för vissa anläggningsdelar som ingår i den fastställda arbetsplanen för omläggning av Rv29. Yttrande till Miljödomstolen, Växjö tingsrätt, skall lämnas senast den 5 mars De nu aktuella åtgärderna inom Karlshamns kommun berör Rolands Hav (Mål M326-00, Vägbank mm i vårmarkskomplexet Rolands Hav), Kuttegyl (Mål M336-00, Vägbank mm över Kuttegyl) och Irebäcken (Mål M397-00), Vägbank och trumma över Irebäcken). Karlshamns kommun har tidigare yttrat sig över förslag till miljökonsekvensbeskrivningar för åtgärderna enligt ovan (KS 15, ). I detta yttrande begärde kommunen förtydliganden av åtgärder och effekter på kommunens råvattentäkt. Detta avsåg i första hand föreslagna åtgärder vid Brogylet, vilka också ingick i miljökonsekvensbeskrivningen. För Brogylet ansöker Vägverket om tillstånd i separat miljömål, vilket presenterades för tekniska nämnden under hösten I denna ansökan hade Vägverket arbetat in kommunens synpunkter och tekniska nämnden hade inget att erinra mot föreslagna åtgärder vid Brogylet (TN ). I de nu aktuella miljömålen anser samhällsbyggnadsförvaltningen att de redovisade åtgärderna och föreslagna försiktighetsmåtten är tillfyllest. Man bör dock understryka betydelsen av att grävningsar-beten o dyl görs på ett sådant sätt och med sådan övervakning att grumling och avledande av kraftigt färgat vatten minimeras. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Anders Englesson och ordföranden.

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 47 Kommunstyrelsen avger yttrande i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. YTTR delges Miljödomstolen, Växjö tingsrätt Vägverket Region Sydöst

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 48 KS Rutiner för kommunal borgen Stadsvapnets styrelse har vid sammanträde beslutat att ställa sig bakom följande förslag till rutiner för kommunal borgen samt att överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut: Förslag etc se bilaga 33. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslagna rutiner för kommunal borgen.

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 49 KS Yttrande över Karlshamnsbostäder AB:s förvärv av fastigheter Karlshamnsbostäders VD har i skrivelse till kommunstyrelsen uppgivit följande: Morgan Stanley (Nordamerikansk pensionsfond) äger via bolag fastigheter i Karlshamn. Fastigheterna har de förvärvat av HSB i ett stort förvärv av många fastigheter, främst i storstäderna. De avser att avveckla sitt ägande i Karlshamn och Karlshamnsbostäder har erbjudits att förvärva fastigheterna: - Perennagården, äldreboende 29 lägenheter vid Erik Dahlbergsvägen - Annexet till hotellet, lämpligt för studentlägenheter - Navigatören, kontorshus som till större delen är uthyrt till Arbetsförmedlingen Prisförhandlingar har förts och innebär en avkastning på förmånlig nivå. Karlshamnsbostäder har vid förhandlingarna haft biträde av Catella. Strategiskt är förvärven av Perennagården och annexet intressanta, medan Navigatören bör säljas vidare. Karlshamnsbostäders styrelse är positiva till förvärven på de förhandlade prisnivåerna och anser att det sammanfaller med ägardirektiven eftersom den minskade marknadsandelen skall ske företrädesvis utanför centralorten. Karlshamnsbostäder fortsätter också i övrigt arbetet med att uppfylla ägardirektivet, liksom att försäljningsuppdrag för Navigatören kommer att lämnas. Fastigheterna kommer, om affären genomförs, att köpas dels i bolag (Perennagården, Navigatören) och dels sedvanligt (annexet). Efter samråd med revisorerna kommer bolagen att fusioneras med Karlshamnsbostäder. Tills det är klart bör kommunfullmäktige utse Karlshamnsbostäders styrelse att utgöra styrelse i bolagen samt utse revisorer i respektive bolag. Stadsvapnet i Karlshamn AB har vid sammanträde beslutat att ställa sig positiv till förvärvet.

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 50 Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig ordföranden och Bärthil Ottosson. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till förvärvet.

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-12-18 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 50 Paragrafer 195-219 Innehåll KS 195 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 196 Redovisning av beslutade ärenden under

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-08-21 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 55 Paragrafer 112-126 Innehåll KS 112 Presentation av Region Blekinge KS 113 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 114

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2003-02-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00-19 10 Paragraferna 1-13 KF 1 Demokratiberedningens slutrapport KF 2 Svar på motion om överföring av medel för Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 212 Dnr 2011/KA0360

Sammanträdesprotokoll. 212 Dnr 2011/KA0360 Sammanträdesdatum 2 212 Dnr 2011/KA0360 Avsiktsförklaring KomHem vård, omsorg och rehab nära dig, Jönköpings län s förslag till kommunfullmäktige Avsiktsförklaring gällande KomHem vård, omsorg och rehab

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m

Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m 2 Ks 10 Linden informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid m.m Sven Nilsson, VD på Linden AB, informerar om affärerna med det norska företaget Svensk fritid. Svensk fritid har skrivit

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor

2015-06-02. 2. Lillebil Lundqvists (MP) motion och Henrik Öhrns medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Datum 2015-06-02 Sida 1 Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunfullmäktige Fors Folkets hus Tid: Måndag 15 juni 2015 klockan 15:00 OBS! Skogsdag 15 juni

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer