Kommunstyrelsens protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens protokoll"

Transkript

1 Kommunstyrelsens protokoll Rådhuset, Asarumssalen kl Paragrafer Innehåll KS 15 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 16 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning KS 17 Utseende av ombud till föreningsstämma i Kommuninvest KS 18 Ansökan om EU-bidrag till projektet Näringslivsutveckling på lokal nivå och i samverkan KS 19 Granskningsrapport Debiteringar och krav KS 20 Handlingsplan för att genomföra barnkonventionen KS 21 Framtidsplan för Karlshamns kommun KS 22 Svar på motion om fler män i skolan skolmorfar

2 KS 23 Svar på motion om installation av ljudnivåvakter i lokaler KS 24 Verksamhetsrapporter för år 2000 för genomförande av Lokalt Investeringsprogram för hållbar utveckling i Karlshamns kommun LIP KS 25 Generell borgen för Karlshamnsbostäder AB KS 26 Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet KS 27 Översyn av regler för diarieföring KS 28 Kommunalt rambeslut avseende framtida bergtäkt på Sternö KS 29 Antagande av detaljplan för Östra Piren KS 30 Framtagande av ny renhållningsordning och avfallsplan för kommunen KS 31 Miljölaboratoriets organisatoriska tillhörighet KS 32 Yttrande över ansökan i miljömål, Riksväg 29 Karlshamn-Djuramåla delen Hoka-Gröndal KS 33 Rutiner för kommunal borgen KS 34

3 Yttrande över Karlshamnsbostäder AB:s förvärv av fastigheter

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 25 KS Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar Ordföranden meddelar att anmälningar om beslut som fattats på kommunstyrelsens vägnar föreligger i form av dels avskrift av arbetsutskottets protokoll från sammanträden den 9 och 16 januari och 6 februari, dels avskrift av protokoll från personal- och organisationsutskottets sammanträden den 18 januari och 1 februari, och dels följande delegationsbeslut: Kommundirektörens delegationsbeslut samt vidaredelegation: 82/2000, visstidsanställning av Krisztina Andersson, informatör 83/2000, tillsvidareanställning av Rosita Mattsson, handledare datorteket 84/2000, tillsvidareanställning av Christer Henriksson, handledare datorteket 85/2000, förordnande av Bengt Held, chef för Sportfiskecentrum 86/2000, visstidsanställlning av Manfred Dornhäuser, projektanställd 87/2000, visstidsanställning av Suzanne von Köhler Backman, projektledare 88/2000, visstidsanställning av Kerstin Nensén, projektledare 89/2000, provanställning av Anders Eriksson, datatekniker 1/2001, provanställning av Ingemar Jansson, datatekniker 2/2001, anställning av Eva Håkansson, kostchef fr o m /2001, visstidsanställning av Ingeborg Braun, projektledare 4/2001, anställning av Conny Nilsson, evenemangssamordnare fr o m /2001, anställning av Gunilla Lane, kostekonom 6/2001, provanställning av Christel Olsson, fastighetsingenjör 7/2001, visstidsanställning av Göran Svensson, rekryteringssamordnare 9/2001, anställning av Eira Hirsch, friskvårdshandläggare 11/2001, anställning av Birgitta Ericsson, städare 12/2001, anställning av Yvonne Lindskog, städare 13/2001, anställning av Siv Olsson, städare 14/2001, Eva Abrahamsson, städare 15/2001, Britt Lindkvist, städare 16/2001, Anita Bengtsson, städare 17/2001, Linda Reinoldson, städare 18/2001, Jennie Pehrsson, städare 19/2001, Marina Lindqvist, städare 20/2001, Therese Lilja, städare 21/2001, Wieslana Johansson, städare 22/2001, Maria Nilsson, städare

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS /2001, Cecilia Olofsson, städare 24/2001, Annelie Svensson, städare 25/2001, Kije Hodza, städare 26/2001, Viktoria Andersson, städare 27/2001, Ann-Kristin Andersson, städare 28/2001, Eivor Svensson, städare (utökning av tjänst) 90/2000, inköp av analysutvärderingsutrustning förautoanalyzer 91/2000, Hyreskontrakt-bostad, Framnäsvägen 4 92/2000, Hyreskontrakt-bostad, Framnäsvägen2 93/2000, Hyreskontrakt-bostad, Kapten Holms väg 32 10/2001, Hyreskontrakt-bostad, Framnäsvägen 10 8/2001, Upphandling av arbetskläder Internservice-fastighet Delegation avseende kommunens husbyggnadsverksamhet, förteckning Protokollen och delegationsbesluten läggs till handlingarna. ÖVR

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 27 KS Redovisning av beslutade ärenden under bevakning Aktivitetslista per har utsänts till ledamöterna. Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. ÖVR

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 28 KS Utseende av ombud till föreningsstämma i Kommuninvest Föreningsstämma i Kommuninvest skall hållas den 1 mars Kommunstyrelsen utser Torsten Magnusson som ombud med Carl-Eric Birgersson som ersättare vid föreningsstämman. VAL delges Kommuninvest Justeras Torsten Magnusson Tord Gungård

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 29 KS 18 AU Ansökan om EU-bidrag till projektet Näringslivsutveckling på lokal nivå och i samverkan Näringslivskontoret har upprättat en ansökan om medel från EU mål 2 södra för att driva projektet Näringslivsutveckling på lokal nivå och i samverkan. Projektet skall verka för tillväxt bland små och medelstora företag i Karlshamn. Ansökningshandlingar intas som bilaga 18. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att Karlshamns kommun skall ansöka om medel från EU mål 2 södra för att driva projektet Näringslivsutveckling på lokal nivå och i samverkan och att kommunens egen finansiering sker inom befintliga ramar i budget. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Yrkande Anders Englesson yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. I ärendet yttrar sig även Jan Bremberg, kommundirektören och ordföranden. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anders Englessons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. NÄRINGSL delges EU mål 2 Södra näringslivschefen

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 30 KS 19 AU Granskningsrapport Debiteringar och krav Revisorerna har i skrivelse uppgivit följande: På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev granskat rutiner för debiteringar och krav. Rapport Debiteringar och krav bifogas denna skrivelse. Rapporten visar att rutinerna för fakturering är tillfredställande och att regler för påminnelser och krav har fastställts samt att hante-ringen stramats upp. Även frågan om åtgärder vid kvarstående krav har behandlats under hösten. Revisorerna avser att under året försäkra sig om att kravrutinerna och åtgärder vid kvarstående krav fungerar tillfredställande. Rapporten intas som bilaga 19. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att ta granskningsrapporten till dagens protokoll. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. FIN

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 31 KS 20 AU Handlingsplan för att genomföra barnkonventionen Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommundirektören att tillsätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med uppgift att belysa förutsättningarna för att anpassa den pågående kommunala verksamheten efter barnkonventionens intentioner. Arbetsgruppen har nu överlämnat följande förslag, bilaga 20. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt nämnderna att anpassa den kommunala planeringen och verksamheten till barnkonventionens intentioner enligt föreliggande förslag och att utse barnkonventionsombud. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. BUS delges samtliga nämnder och förvaltningar

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 32 KS 21 AU Framtidsplan för Karlshamns kommun Ordföranden redogör för förslag till fortsatt arbete med framtidsplan för Karlshamns kommun. Förslaget innebär att kommunfullmäktige föreslås anta planen i december Modell intas som bilaga 21. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tidplanen och överlämna densamma till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. PLAN delges kommunfullmäktige

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 33 KS 22 AU Svar på motion om fler män i skolan skolmorfar Tord Gungård har i en motion föreslagit att Karlshamns kommun startar ett projekt Fler män i skolan tillsammans med länsarbetsnämnden för att engagera arbetslösa män att komma till skolan som skolmorfar. Motionären föreslår - att Karlshamns kommun tar kontakt med länsarbetsnämnden för att planera projektet och lägga upp fördelningen av kostnaden - att därefter presentera förslaget för samtliga skolor och förskolor för att ge alla möjlighet att vara med i projektet. Motionen har remitterats till BUS-nämnden för yttrande. Nämndens yttrande intas som bilaga 22. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till BUS-nämndens förslag bifalla motionen att arbetsmarknadsenheten deltar i planeringen att det ryms inom nämndens budget och att därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Tord Gungård tackar för svaret. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 34 Kommunstyrelsen

13 KS 23 AU Svar på motion om installation av ljudnivåvakter i lokaler Hélène Nordin har i en motion föreslagit - att kommunen installerar ljudnivåvakter i sina lokaler - att kommunen prioriterar arbetet med att göra ljudkontroller hos privata arrangörer. Motionen har remitterats till miljönämnden och BUS-nämnden för yttrande. Nämndernas yttranden intas som bilaga 23. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som svar på motionen hänvisa till miljönämndens yttrande att uppdra åt fastighetsservice att tillsammans med miljönämnden inventera behovet av ljudnivåvakter och inkomma med förslag till åtgärder och att därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Helene Nordin. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 35 KS 24 AU Verksamhetsrapporter för år 2000 för genomförande av Lokalt Investeringsprogram för hållbar utveckling i Karlshamns kommun - LIP Styrgruppen för genomförande av Lokalt Investeringsprogram för hållbar utveckling i Karlshamns kommun har överlämnat följande protokoll från gruppens sammanträde : Enligt Regeringens direktiv ska årsvisa verksamhetsrapporter över LIPverksamheten i kommunen, inges till Länsstyrelsen före den 1 mars. Länsstyrelsen överlämnar efter granskning rapporterna till Regeringen före den 1 juni. Rolf Borgström redovisade aktuella rapporter för år LIP-gruppen godkänner upprättade rapporter och överlämnar desamma till Kommunstyrelsen. LIP-gruppen föreslår att Kommun-styrelsen, efter egen granskning, överlämnar rapporterna till Läns-styrelsen före den 1 mars. Rapporter intas som bilaga 24. Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Bernt Ibertsson lämnar en redovisning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande överlämna rapporterna till länsstyrelsen. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. PLAN delges länsstyrelsen LIP-gruppen KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 36

15 KS 25 AU Generell borgen för Karlshamnsbostäder AB I skrivelse inkommen till Beslutsstöd-kansli har Thomas Ottosson, Karlshamnsbostäder uppgivit följande: Då lån nu placerats med i Handelsbanken och med i Stadshypotek, ber vi Er komplettera Ert beslut i kommunstyrelsen , 233 enligt följande: Med anledning av omplacering av lån utökas nuvarande generell borgen med till till Karlshamnsbostäder AB för lån i Handelsbanken och med till för lån i Stadshypotek. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att som komplettering till beslut i kommunstyrelsen , utöka nuvarande generell borgen med till till Karlshamnsbostäder AB för lån i Handelsbanken och med till för lån i Stadshypotek. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. FIN delges Karlshamnsbostäder AB Stadsvapnet i Karlshamn AB

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 37 KS 26 AU Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet Förvaltningssamordnare Lars Lindborg har i skrivelse uppgivit följande: Förändringar framförallt på personalsidan inom Beslutsstöd och Internservice gör att attestförteckningen måste ändras. Beroende på detta lämnas här ett förslag till ny attestförteckning. Förteckningen intas som bilaga 26. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till attestförteckning för kommunstyrelsen att gälla fr o m Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. FIN delges envar utsedd via förvaltningssamordnaren

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 38 KS 27 AU Översyn av regler för diarieföring Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommunjuristen att göra en aktualitetsöversyn över rutinerna för diarieföring i förhållande till tryckfrihetsförordningen. Kommunjuristen har i skrivelse föreslagit följande översyn av regler för diarieföring: Översyn etc se bilaga 27 A. Skrivelser från Lasse Hallberg, BLT och informationschefen intas som bilaga 27 B-C. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningscheferna att se över rutinerna för diarieföring och anordna utbildning för personalen i enlighet med kommunjuristens förslag och att för närvarande ej lägga ut diarier på internet. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. ÖVR delges samtliga förvaltningschefer Lasse Hallberg, BLT informationschefen

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 39 KS 28 AU Kommunalt rambeslut avseende framtida bergtäkt på Sternö Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsatte en beredningsgrupp - Sternögruppen - för att arbeta med frågan om framtida planering av nuvarande täktområde på Sternö. Till beredningsgruppen utsågs Kenneth Hake, sammankallande, Gunnar Solem och Kennet Aronsson. Bernt Ibertsson har tjänstgjort som gruppens sekreterare. Sternögruppen har nu överlämnat följande beslutsförslag med principer och ramar för hur kommunen bör se på framtida bergtäkt i rubricerat område: Förslag etc se bilaga 28. Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Sternögruppen lämnar en redovisning av ärendet. Vid sammanträdet redovisas också namnlistor insamlade av Nätverket Sternö 2004, yttranden och skrivelser från Stigmännen Karlshamns Orienteringsklubb, Västblekinges Ornitologiska förening, Länsstyrelsen, Karlshamns Naturskyddsförening, Sternö Villaförening, Anders Törnqvist Arkitektkontor AB, Gillis Shipping AB samt Bo Nilsson. Vid diskussion i ärendet konstaterar ordföranden att arbetsutskottet enhälligt tillstyrker Sternögruppens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga föreslagna ramar och principer som grund för framtida markanvändning, planering och exploatering inom det område på Sternö som direkt och indirekt påverkas av bergtäktverksamheten i enlighet med Sternögruppens förslag Arbetsutskottet beslutar för egen del att därmed befria Sternögruppen från uppdraget.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 40 Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Yrkande Carl-Eric Birgersson med instämmanden av Bärthil Ottosson och Helene Nordin yrkar tillägget att kommunen begär ett utlåtande om tilläggsavtalets juridiska värde, från på området kvalificerad juridisk expertis, och tillsänder utlåtandet till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare med A-post senast torsdagen den 1 mars. Kenneth Hake yrkar bifall till Carl-Eric Birgerssons tilläggsyrkande. Monica Åkesson deltar ej i beslutet. I ärendet yttrar sig även ordföranden, Anders Englesson och Mats Lindstén. Propositioner Ordföranden ställer först proposition på om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit detta. Ordföranden ställer därefter proposition på om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Carl-Eric Birgerssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit detta. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga föreslagna ramar och principer som grund för framtida markanvändning, planering och exploatering inom det område på Sternö som direkt och indirekt påverkas av bergtäktverksamheten i enlighet med Sternögruppens förslag Kommunstyrelsen beslutar för egen del att begära ett utlåtande om tilläggsavtalets juridiska värde, från på området kvalificerad juridisk expertis och att tillsända utlåtandet till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare med A-post senast torsdagen den 1 mars. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 41

20 KS 29 AU Antagande av detaljplan för Östra Piren Byggnadsnämnden har vid sammanträde beslutat att godkänna ett förslag till detaljplan för Östra Piren Karlshamns centrala hamnområde, omfattande del av fastigheten Karlshamn 2:1 m fl och översända detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande. Syftet med planen är att möjliggöra en ny användning av Östra piren - Karlshamns centrala hamnområde liksom av del av kvarteret Ronneby. Den framtida användningen ska vara offentlig miljö, tjänsteföretag och högre ut-bildning. Målsättningen är att cirka 500 arbetsplatser ska kunna finnas inom området och att 1000 elever ska kunna vara verksamma där, liksom att en god yttre miljö och möjligheten att uppföra någon form av offentlig byggnad ska finnas. Planhandlingar intas som bilaga 29. Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Yrkande Carl-Eric Birgersson yrkar att byggnation för bostadsändamål i planområdet östra del skall ingå i detaljplanen. Proposition Ordföranden ställer först proposition på om arbetsutskottet vill bifalla planförslaget och finner att arbetsutskottet har bifallit detta. Ordföranden ställer därefter proposition på om arbetsutskottet vill bifalla eller avslå Carl-Eric Birgerssons tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet har avslagit detta. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta redovisat planförslag. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 42

21 Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 43 KS 30 AU Framtagande av ny renhållningsordning och avfallsplan för kommunen Tekniska nämnden har till kommunfullmäktige överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde : Skrivelse från nämndens ordförande föreligger enligt följande: Den kommunala renhållningsordningen fastställer vilka regler som gäller för hantering av avfall i Karlshamns kommun. Den befintliga renhållningsordningen från är under omarbetning och skall anpassas för att bland annat införa hämtning av fjortondagarstömning och öppna upp för sortering i komposterbart och inte komposterbart. Vid omarbetningen av renhållningsordningen skall även en avfalls-plan redovisas. Den befintliga avfallsplanen är från och dess innehåll ställer inte helt överens med nuläget, varför en ny av-fallsplan på sikt behöver arbetas fram. Utarbetandet av en ny avfalls-plan tar upp till två år. För att undvika en fördröjning av den nya renhållningsordningen kommer en sammanfattning av gällande avfallsplan, med det som är viktigt och aktuellt, att presenteras tillsammans med förslaget till ny renhållningsordning. För att få en uppdaterad avfallsplan måste förvaltningen hämta in uppgifter om avfallets art, sammanställning, mängd och hantering från näringsidkare i kommunen som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, detta enligt SFS 198:902, 15. Kommunfullmäktige får föreskriva att den som i kommunen bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hus-hållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. Jag föreslår tekniska nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att enligt renhållningsordningen SFS 1998:902, 15, ge tekniska nämnden i uppdrag att inhämta de uppgifter som behövs för att arbeta fram en aktuell avfallsplan.

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 44 Tekniska nämndens beslut: Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att enligt renhållningsförordningen SFS 1998:902, 15 ge tekniska nämnden i uppdrag att inhämta de uppgifter som behövs för att arbeta fram en aktuell avfallsplan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden att enligt renhållningsförordningen SFS 1998:902, 15 ge tekniska nämnden i uppdrag att inhämta de uppgifter som behövs för att arbeta fram en aktuell avfallsplan. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 45 KS 31 PoU Miljölaboratoriets organisatoriska tillhörighet Kommundirektören anför i skrivelse daterad att miljölaboratoriets organisatoriska tillhörighet i dag är som en enhet i internservice. Under senaste året har verksamheten allt tydligare knutits till VA-verkets verksamhet. I budget 2001 finns medel för att kunna flytta verksamheten till reningsverket i Munkahus. Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvaltningsorganisationen ändras så att miljölaboratoriet fortsättningsvis lyder under samhällsbyggnadsförvaltningen. I samband med denna förändring föreslås vidare att det politiska ansvaret flyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. Kommunstyrelsen fattar det av personal- och organisationsutskottet föreslagna beslutet.

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 46 KS Yttrande över ansökan i miljömål, Riksväg 29 Karlshamn-Djuramåla delen Hoka Gröndal Rolf Borgström, Samhällsbyggnadsförvaltningen, har i skrivelse uppgivit följande: Vägverket Region Sydöst ansöker hos Miljödomstolen om tillstånd för vissa anläggningsdelar som ingår i den fastställda arbetsplanen för omläggning av Rv29. Yttrande till Miljödomstolen, Växjö tingsrätt, skall lämnas senast den 5 mars De nu aktuella åtgärderna inom Karlshamns kommun berör Rolands Hav (Mål M326-00, Vägbank mm i vårmarkskomplexet Rolands Hav), Kuttegyl (Mål M336-00, Vägbank mm över Kuttegyl) och Irebäcken (Mål M397-00), Vägbank och trumma över Irebäcken). Karlshamns kommun har tidigare yttrat sig över förslag till miljökonsekvensbeskrivningar för åtgärderna enligt ovan (KS 15, ). I detta yttrande begärde kommunen förtydliganden av åtgärder och effekter på kommunens råvattentäkt. Detta avsåg i första hand föreslagna åtgärder vid Brogylet, vilka också ingick i miljökonsekvensbeskrivningen. För Brogylet ansöker Vägverket om tillstånd i separat miljömål, vilket presenterades för tekniska nämnden under hösten I denna ansökan hade Vägverket arbetat in kommunens synpunkter och tekniska nämnden hade inget att erinra mot föreslagna åtgärder vid Brogylet (TN ). I de nu aktuella miljömålen anser samhällsbyggnadsförvaltningen att de redovisade åtgärderna och föreslagna försiktighetsmåtten är tillfyllest. Man bör dock understryka betydelsen av att grävningsar-beten o dyl görs på ett sådant sätt och med sådan övervakning att grumling och avledande av kraftigt färgat vatten minimeras. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Anders Englesson och ordföranden.

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 47 Kommunstyrelsen avger yttrande i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. YTTR delges Miljödomstolen, Växjö tingsrätt Vägverket Region Sydöst

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 48 KS Rutiner för kommunal borgen Stadsvapnets styrelse har vid sammanträde beslutat att ställa sig bakom följande förslag till rutiner för kommunal borgen samt att överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut: Förslag etc se bilaga 33. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslagna rutiner för kommunal borgen.

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 49 KS Yttrande över Karlshamnsbostäder AB:s förvärv av fastigheter Karlshamnsbostäders VD har i skrivelse till kommunstyrelsen uppgivit följande: Morgan Stanley (Nordamerikansk pensionsfond) äger via bolag fastigheter i Karlshamn. Fastigheterna har de förvärvat av HSB i ett stort förvärv av många fastigheter, främst i storstäderna. De avser att avveckla sitt ägande i Karlshamn och Karlshamnsbostäder har erbjudits att förvärva fastigheterna: - Perennagården, äldreboende 29 lägenheter vid Erik Dahlbergsvägen - Annexet till hotellet, lämpligt för studentlägenheter - Navigatören, kontorshus som till större delen är uthyrt till Arbetsförmedlingen Prisförhandlingar har förts och innebär en avkastning på förmånlig nivå. Karlshamnsbostäder har vid förhandlingarna haft biträde av Catella. Strategiskt är förvärven av Perennagården och annexet intressanta, medan Navigatören bör säljas vidare. Karlshamnsbostäders styrelse är positiva till förvärven på de förhandlade prisnivåerna och anser att det sammanfaller med ägardirektiven eftersom den minskade marknadsandelen skall ske företrädesvis utanför centralorten. Karlshamnsbostäder fortsätter också i övrigt arbetet med att uppfylla ägardirektivet, liksom att försäljningsuppdrag för Navigatören kommer att lämnas. Fastigheterna kommer, om affären genomförs, att köpas dels i bolag (Perennagården, Navigatören) och dels sedvanligt (annexet). Efter samråd med revisorerna kommer bolagen att fusioneras med Karlshamnsbostäder. Tills det är klart bör kommunfullmäktige utse Karlshamnsbostäders styrelse att utgöra styrelse i bolagen samt utse revisorer i respektive bolag. Stadsvapnet i Karlshamn AB har vid sammanträde beslutat att ställa sig positiv till förvärvet.

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 50 Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig ordföranden och Bärthil Ottosson. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till förvärvet.

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer