Kommunstyrelsens protokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens protokoll"

Transkript

1 Kommunstyrelsens protokoll Rådhuset, Asarumssalen kl Paragrafer Innehåll KS 15 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 16 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning KS 17 Utseende av ombud till föreningsstämma i Kommuninvest KS 18 Ansökan om EU-bidrag till projektet Näringslivsutveckling på lokal nivå och i samverkan KS 19 Granskningsrapport Debiteringar och krav KS 20 Handlingsplan för att genomföra barnkonventionen KS 21 Framtidsplan för Karlshamns kommun KS 22 Svar på motion om fler män i skolan skolmorfar

2 KS 23 Svar på motion om installation av ljudnivåvakter i lokaler KS 24 Verksamhetsrapporter för år 2000 för genomförande av Lokalt Investeringsprogram för hållbar utveckling i Karlshamns kommun LIP KS 25 Generell borgen för Karlshamnsbostäder AB KS 26 Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet KS 27 Översyn av regler för diarieföring KS 28 Kommunalt rambeslut avseende framtida bergtäkt på Sternö KS 29 Antagande av detaljplan för Östra Piren KS 30 Framtagande av ny renhållningsordning och avfallsplan för kommunen KS 31 Miljölaboratoriets organisatoriska tillhörighet KS 32 Yttrande över ansökan i miljömål, Riksväg 29 Karlshamn-Djuramåla delen Hoka-Gröndal KS 33 Rutiner för kommunal borgen KS 34

3 Yttrande över Karlshamnsbostäder AB:s förvärv av fastigheter

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 25 KS Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar Ordföranden meddelar att anmälningar om beslut som fattats på kommunstyrelsens vägnar föreligger i form av dels avskrift av arbetsutskottets protokoll från sammanträden den 9 och 16 januari och 6 februari, dels avskrift av protokoll från personal- och organisationsutskottets sammanträden den 18 januari och 1 februari, och dels följande delegationsbeslut: Kommundirektörens delegationsbeslut samt vidaredelegation: 82/2000, visstidsanställning av Krisztina Andersson, informatör 83/2000, tillsvidareanställning av Rosita Mattsson, handledare datorteket 84/2000, tillsvidareanställning av Christer Henriksson, handledare datorteket 85/2000, förordnande av Bengt Held, chef för Sportfiskecentrum 86/2000, visstidsanställlning av Manfred Dornhäuser, projektanställd 87/2000, visstidsanställning av Suzanne von Köhler Backman, projektledare 88/2000, visstidsanställning av Kerstin Nensén, projektledare 89/2000, provanställning av Anders Eriksson, datatekniker 1/2001, provanställning av Ingemar Jansson, datatekniker 2/2001, anställning av Eva Håkansson, kostchef fr o m /2001, visstidsanställning av Ingeborg Braun, projektledare 4/2001, anställning av Conny Nilsson, evenemangssamordnare fr o m /2001, anställning av Gunilla Lane, kostekonom 6/2001, provanställning av Christel Olsson, fastighetsingenjör 7/2001, visstidsanställning av Göran Svensson, rekryteringssamordnare 9/2001, anställning av Eira Hirsch, friskvårdshandläggare 11/2001, anställning av Birgitta Ericsson, städare 12/2001, anställning av Yvonne Lindskog, städare 13/2001, anställning av Siv Olsson, städare 14/2001, Eva Abrahamsson, städare 15/2001, Britt Lindkvist, städare 16/2001, Anita Bengtsson, städare 17/2001, Linda Reinoldson, städare 18/2001, Jennie Pehrsson, städare 19/2001, Marina Lindqvist, städare 20/2001, Therese Lilja, städare 21/2001, Wieslana Johansson, städare 22/2001, Maria Nilsson, städare

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS /2001, Cecilia Olofsson, städare 24/2001, Annelie Svensson, städare 25/2001, Kije Hodza, städare 26/2001, Viktoria Andersson, städare 27/2001, Ann-Kristin Andersson, städare 28/2001, Eivor Svensson, städare (utökning av tjänst) 90/2000, inköp av analysutvärderingsutrustning förautoanalyzer 91/2000, Hyreskontrakt-bostad, Framnäsvägen 4 92/2000, Hyreskontrakt-bostad, Framnäsvägen2 93/2000, Hyreskontrakt-bostad, Kapten Holms väg 32 10/2001, Hyreskontrakt-bostad, Framnäsvägen 10 8/2001, Upphandling av arbetskläder Internservice-fastighet Delegation avseende kommunens husbyggnadsverksamhet, förteckning Protokollen och delegationsbesluten läggs till handlingarna. ÖVR

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 27 KS Redovisning av beslutade ärenden under bevakning Aktivitetslista per har utsänts till ledamöterna. Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna. ÖVR

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 28 KS Utseende av ombud till föreningsstämma i Kommuninvest Föreningsstämma i Kommuninvest skall hållas den 1 mars Kommunstyrelsen utser Torsten Magnusson som ombud med Carl-Eric Birgersson som ersättare vid föreningsstämman. VAL delges Kommuninvest Justeras Torsten Magnusson Tord Gungård

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 29 KS 18 AU Ansökan om EU-bidrag till projektet Näringslivsutveckling på lokal nivå och i samverkan Näringslivskontoret har upprättat en ansökan om medel från EU mål 2 södra för att driva projektet Näringslivsutveckling på lokal nivå och i samverkan. Projektet skall verka för tillväxt bland små och medelstora företag i Karlshamn. Ansökningshandlingar intas som bilaga 18. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att Karlshamns kommun skall ansöka om medel från EU mål 2 södra för att driva projektet Näringslivsutveckling på lokal nivå och i samverkan och att kommunens egen finansiering sker inom befintliga ramar i budget. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Yrkande Anders Englesson yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. I ärendet yttrar sig även Jan Bremberg, kommundirektören och ordföranden. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Anders Englessons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. NÄRINGSL delges EU mål 2 Södra näringslivschefen

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 30 KS 19 AU Granskningsrapport Debiteringar och krav Revisorerna har i skrivelse uppgivit följande: På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev granskat rutiner för debiteringar och krav. Rapport Debiteringar och krav bifogas denna skrivelse. Rapporten visar att rutinerna för fakturering är tillfredställande och att regler för påminnelser och krav har fastställts samt att hante-ringen stramats upp. Även frågan om åtgärder vid kvarstående krav har behandlats under hösten. Revisorerna avser att under året försäkra sig om att kravrutinerna och åtgärder vid kvarstående krav fungerar tillfredställande. Rapporten intas som bilaga 19. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att ta granskningsrapporten till dagens protokoll. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. FIN

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 31 KS 20 AU Handlingsplan för att genomföra barnkonventionen Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommundirektören att tillsätta en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med uppgift att belysa förutsättningarna för att anpassa den pågående kommunala verksamheten efter barnkonventionens intentioner. Arbetsgruppen har nu överlämnat följande förslag, bilaga 20. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt nämnderna att anpassa den kommunala planeringen och verksamheten till barnkonventionens intentioner enligt föreliggande förslag och att utse barnkonventionsombud. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. BUS delges samtliga nämnder och förvaltningar

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 32 KS 21 AU Framtidsplan för Karlshamns kommun Ordföranden redogör för förslag till fortsatt arbete med framtidsplan för Karlshamns kommun. Förslaget innebär att kommunfullmäktige föreslås anta planen i december Modell intas som bilaga 21. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tidplanen och överlämna densamma till kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. PLAN delges kommunfullmäktige

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 33 KS 22 AU Svar på motion om fler män i skolan skolmorfar Tord Gungård har i en motion föreslagit att Karlshamns kommun startar ett projekt Fler män i skolan tillsammans med länsarbetsnämnden för att engagera arbetslösa män att komma till skolan som skolmorfar. Motionären föreslår - att Karlshamns kommun tar kontakt med länsarbetsnämnden för att planera projektet och lägga upp fördelningen av kostnaden - att därefter presentera förslaget för samtliga skolor och förskolor för att ge alla möjlighet att vara med i projektet. Motionen har remitterats till BUS-nämnden för yttrande. Nämndens yttrande intas som bilaga 22. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till BUS-nämndens förslag bifalla motionen att arbetsmarknadsenheten deltar i planeringen att det ryms inom nämndens budget och att därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Tord Gungård tackar för svaret. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 34 Kommunstyrelsen

13 KS 23 AU Svar på motion om installation av ljudnivåvakter i lokaler Hélène Nordin har i en motion föreslagit - att kommunen installerar ljudnivåvakter i sina lokaler - att kommunen prioriterar arbetet med att göra ljudkontroller hos privata arrangörer. Motionen har remitterats till miljönämnden och BUS-nämnden för yttrande. Nämndernas yttranden intas som bilaga 23. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att som svar på motionen hänvisa till miljönämndens yttrande att uppdra åt fastighetsservice att tillsammans med miljönämnden inventera behovet av ljudnivåvakter och inkomma med förslag till åtgärder och att därmed anse motionen besvarad. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Helene Nordin. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 35 KS 24 AU Verksamhetsrapporter för år 2000 för genomförande av Lokalt Investeringsprogram för hållbar utveckling i Karlshamns kommun - LIP Styrgruppen för genomförande av Lokalt Investeringsprogram för hållbar utveckling i Karlshamns kommun har överlämnat följande protokoll från gruppens sammanträde : Enligt Regeringens direktiv ska årsvisa verksamhetsrapporter över LIPverksamheten i kommunen, inges till Länsstyrelsen före den 1 mars. Länsstyrelsen överlämnar efter granskning rapporterna till Regeringen före den 1 juni. Rolf Borgström redovisade aktuella rapporter för år LIP-gruppen godkänner upprättade rapporter och överlämnar desamma till Kommunstyrelsen. LIP-gruppen föreslår att Kommun-styrelsen, efter egen granskning, överlämnar rapporterna till Läns-styrelsen före den 1 mars. Rapporter intas som bilaga 24. Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Bernt Ibertsson lämnar en redovisning. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande överlämna rapporterna till länsstyrelsen. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. PLAN delges länsstyrelsen LIP-gruppen KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 36

15 KS 25 AU Generell borgen för Karlshamnsbostäder AB I skrivelse inkommen till Beslutsstöd-kansli har Thomas Ottosson, Karlshamnsbostäder uppgivit följande: Då lån nu placerats med i Handelsbanken och med i Stadshypotek, ber vi Er komplettera Ert beslut i kommunstyrelsen , 233 enligt följande: Med anledning av omplacering av lån utökas nuvarande generell borgen med till till Karlshamnsbostäder AB för lån i Handelsbanken och med till för lån i Stadshypotek. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att som komplettering till beslut i kommunstyrelsen , utöka nuvarande generell borgen med till till Karlshamnsbostäder AB för lån i Handelsbanken och med till för lån i Stadshypotek. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. FIN delges Karlshamnsbostäder AB Stadsvapnet i Karlshamn AB

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 37 KS 26 AU Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet Förvaltningssamordnare Lars Lindborg har i skrivelse uppgivit följande: Förändringar framförallt på personalsidan inom Beslutsstöd och Internservice gör att attestförteckningen måste ändras. Beroende på detta lämnas här ett förslag till ny attestförteckning. Förteckningen intas som bilaga 26. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till attestförteckning för kommunstyrelsen att gälla fr o m Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. FIN delges envar utsedd via förvaltningssamordnaren

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 38 KS 27 AU Översyn av regler för diarieföring Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommunjuristen att göra en aktualitetsöversyn över rutinerna för diarieföring i förhållande till tryckfrihetsförordningen. Kommunjuristen har i skrivelse föreslagit följande översyn av regler för diarieföring: Översyn etc se bilaga 27 A. Skrivelser från Lasse Hallberg, BLT och informationschefen intas som bilaga 27 B-C. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningscheferna att se över rutinerna för diarieföring och anordna utbildning för personalen i enlighet med kommunjuristens förslag och att för närvarande ej lägga ut diarier på internet. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet. ÖVR delges samtliga förvaltningschefer Lasse Hallberg, BLT informationschefen

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 39 KS 28 AU Kommunalt rambeslut avseende framtida bergtäkt på Sternö Kommunstyrelsens arbetsutskott tillsatte en beredningsgrupp - Sternögruppen - för att arbeta med frågan om framtida planering av nuvarande täktområde på Sternö. Till beredningsgruppen utsågs Kenneth Hake, sammankallande, Gunnar Solem och Kennet Aronsson. Bernt Ibertsson har tjänstgjort som gruppens sekreterare. Sternögruppen har nu överlämnat följande beslutsförslag med principer och ramar för hur kommunen bör se på framtida bergtäkt i rubricerat område: Förslag etc se bilaga 28. Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Sternögruppen lämnar en redovisning av ärendet. Vid sammanträdet redovisas också namnlistor insamlade av Nätverket Sternö 2004, yttranden och skrivelser från Stigmännen Karlshamns Orienteringsklubb, Västblekinges Ornitologiska förening, Länsstyrelsen, Karlshamns Naturskyddsförening, Sternö Villaförening, Anders Törnqvist Arkitektkontor AB, Gillis Shipping AB samt Bo Nilsson. Vid diskussion i ärendet konstaterar ordföranden att arbetsutskottet enhälligt tillstyrker Sternögruppens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga föreslagna ramar och principer som grund för framtida markanvändning, planering och exploatering inom det område på Sternö som direkt och indirekt påverkas av bergtäktverksamheten i enlighet med Sternögruppens förslag Arbetsutskottet beslutar för egen del att därmed befria Sternögruppen från uppdraget.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 40 Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: Yrkande Carl-Eric Birgersson med instämmanden av Bärthil Ottosson och Helene Nordin yrkar tillägget att kommunen begär ett utlåtande om tilläggsavtalets juridiska värde, från på området kvalificerad juridisk expertis, och tillsänder utlåtandet till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare med A-post senast torsdagen den 1 mars. Kenneth Hake yrkar bifall till Carl-Eric Birgerssons tilläggsyrkande. Monica Åkesson deltar ej i beslutet. I ärendet yttrar sig även ordföranden, Anders Englesson och Mats Lindstén. Propositioner Ordföranden ställer först proposition på om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit detta. Ordföranden ställer därefter proposition på om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Carl-Eric Birgerssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit detta. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga föreslagna ramar och principer som grund för framtida markanvändning, planering och exploatering inom det område på Sternö som direkt och indirekt påverkas av bergtäktverksamheten i enlighet med Sternögruppens förslag Kommunstyrelsen beslutar för egen del att begära ett utlåtande om tilläggsavtalets juridiska värde, från på området kvalificerad juridisk expertis och att tillsända utlåtandet till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare med A-post senast torsdagen den 1 mars. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 41

20 KS 29 AU Antagande av detaljplan för Östra Piren Byggnadsnämnden har vid sammanträde beslutat att godkänna ett förslag till detaljplan för Östra Piren Karlshamns centrala hamnområde, omfattande del av fastigheten Karlshamn 2:1 m fl och översända detsamma till kommunfullmäktige med anhållan om antagande. Syftet med planen är att möjliggöra en ny användning av Östra piren - Karlshamns centrala hamnområde liksom av del av kvarteret Ronneby. Den framtida användningen ska vara offentlig miljö, tjänsteföretag och högre ut-bildning. Målsättningen är att cirka 500 arbetsplatser ska kunna finnas inom området och att 1000 elever ska kunna vara verksamma där, liksom att en god yttre miljö och möjligheten att uppföra någon form av offentlig byggnad ska finnas. Planhandlingar intas som bilaga 29. Arbetsutskottets protokollsanteckningar: Yrkande Carl-Eric Birgersson yrkar att byggnation för bostadsändamål i planområdet östra del skall ingå i detaljplanen. Proposition Ordföranden ställer först proposition på om arbetsutskottet vill bifalla planförslaget och finner att arbetsutskottet har bifallit detta. Ordföranden ställer därefter proposition på om arbetsutskottet vill bifalla eller avslå Carl-Eric Birgerssons tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet har avslagit detta. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta redovisat planförslag. KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 42

21 Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 43 KS 30 AU Framtagande av ny renhållningsordning och avfallsplan för kommunen Tekniska nämnden har till kommunfullmäktige överlämnat följande protokollsutdrag från nämndens sammanträde : Skrivelse från nämndens ordförande föreligger enligt följande: Den kommunala renhållningsordningen fastställer vilka regler som gäller för hantering av avfall i Karlshamns kommun. Den befintliga renhållningsordningen från är under omarbetning och skall anpassas för att bland annat införa hämtning av fjortondagarstömning och öppna upp för sortering i komposterbart och inte komposterbart. Vid omarbetningen av renhållningsordningen skall även en avfalls-plan redovisas. Den befintliga avfallsplanen är från och dess innehåll ställer inte helt överens med nuläget, varför en ny av-fallsplan på sikt behöver arbetas fram. Utarbetandet av en ny avfalls-plan tar upp till två år. För att undvika en fördröjning av den nya renhållningsordningen kommer en sammanfattning av gällande avfallsplan, med det som är viktigt och aktuellt, att presenteras tillsammans med förslaget till ny renhållningsordning. För att få en uppdaterad avfallsplan måste förvaltningen hämta in uppgifter om avfallets art, sammanställning, mängd och hantering från näringsidkare i kommunen som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, detta enligt SFS 198:902, 15. Kommunfullmäktige får föreskriva att den som i kommunen bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hus-hållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. Jag föreslår tekniska nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att enligt renhållningsordningen SFS 1998:902, 15, ge tekniska nämnden i uppdrag att inhämta de uppgifter som behövs för att arbeta fram en aktuell avfallsplan.

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 44 Tekniska nämndens beslut: Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att enligt renhållningsförordningen SFS 1998:902, 15 ge tekniska nämnden i uppdrag att inhämta de uppgifter som behövs för att arbeta fram en aktuell avfallsplan. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden att enligt renhållningsförordningen SFS 1998:902, 15 ge tekniska nämnden i uppdrag att inhämta de uppgifter som behövs för att arbeta fram en aktuell avfallsplan. Kommunstyrelsen fattar det av arbetsutskottet föreslagna beslutet.

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 45 KS 31 PoU Miljölaboratoriets organisatoriska tillhörighet Kommundirektören anför i skrivelse daterad att miljölaboratoriets organisatoriska tillhörighet i dag är som en enhet i internservice. Under senaste året har verksamheten allt tydligare knutits till VA-verkets verksamhet. I budget 2001 finns medel för att kunna flytta verksamheten till reningsverket i Munkahus. Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvaltningsorganisationen ändras så att miljölaboratoriet fortsättningsvis lyder under samhällsbyggnadsförvaltningen. I samband med denna förändring föreslås vidare att det politiska ansvaret flyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. Kommunstyrelsen fattar det av personal- och organisationsutskottet föreslagna beslutet.

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 46 KS Yttrande över ansökan i miljömål, Riksväg 29 Karlshamn-Djuramåla delen Hoka Gröndal Rolf Borgström, Samhällsbyggnadsförvaltningen, har i skrivelse uppgivit följande: Vägverket Region Sydöst ansöker hos Miljödomstolen om tillstånd för vissa anläggningsdelar som ingår i den fastställda arbetsplanen för omläggning av Rv29. Yttrande till Miljödomstolen, Växjö tingsrätt, skall lämnas senast den 5 mars De nu aktuella åtgärderna inom Karlshamns kommun berör Rolands Hav (Mål M326-00, Vägbank mm i vårmarkskomplexet Rolands Hav), Kuttegyl (Mål M336-00, Vägbank mm över Kuttegyl) och Irebäcken (Mål M397-00), Vägbank och trumma över Irebäcken). Karlshamns kommun har tidigare yttrat sig över förslag till miljökonsekvensbeskrivningar för åtgärderna enligt ovan (KS 15, ). I detta yttrande begärde kommunen förtydliganden av åtgärder och effekter på kommunens råvattentäkt. Detta avsåg i första hand föreslagna åtgärder vid Brogylet, vilka också ingick i miljökonsekvensbeskrivningen. För Brogylet ansöker Vägverket om tillstånd i separat miljömål, vilket presenterades för tekniska nämnden under hösten I denna ansökan hade Vägverket arbetat in kommunens synpunkter och tekniska nämnden hade inget att erinra mot föreslagna åtgärder vid Brogylet (TN ). I de nu aktuella miljömålen anser samhällsbyggnadsförvaltningen att de redovisade åtgärderna och föreslagna försiktighetsmåtten är tillfyllest. Man bör dock understryka betydelsen av att grävningsar-beten o dyl görs på ett sådant sätt och med sådan övervakning att grumling och avledande av kraftigt färgat vatten minimeras. Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig Anders Englesson och ordföranden.

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 47 Kommunstyrelsen avger yttrande i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. YTTR delges Miljödomstolen, Växjö tingsrätt Vägverket Region Sydöst

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 48 KS Rutiner för kommunal borgen Stadsvapnets styrelse har vid sammanträde beslutat att ställa sig bakom följande förslag till rutiner för kommunal borgen samt att överlämna detsamma till kommunfullmäktige för beslut: Förslag etc se bilaga 33. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslagna rutiner för kommunal borgen.

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 49 KS Yttrande över Karlshamnsbostäder AB:s förvärv av fastigheter Karlshamnsbostäders VD har i skrivelse till kommunstyrelsen uppgivit följande: Morgan Stanley (Nordamerikansk pensionsfond) äger via bolag fastigheter i Karlshamn. Fastigheterna har de förvärvat av HSB i ett stort förvärv av många fastigheter, främst i storstäderna. De avser att avveckla sitt ägande i Karlshamn och Karlshamnsbostäder har erbjudits att förvärva fastigheterna: - Perennagården, äldreboende 29 lägenheter vid Erik Dahlbergsvägen - Annexet till hotellet, lämpligt för studentlägenheter - Navigatören, kontorshus som till större delen är uthyrt till Arbetsförmedlingen Prisförhandlingar har förts och innebär en avkastning på förmånlig nivå. Karlshamnsbostäder har vid förhandlingarna haft biträde av Catella. Strategiskt är förvärven av Perennagården och annexet intressanta, medan Navigatören bör säljas vidare. Karlshamnsbostäders styrelse är positiva till förvärven på de förhandlade prisnivåerna och anser att det sammanfaller med ägardirektiven eftersom den minskade marknadsandelen skall ske företrädesvis utanför centralorten. Karlshamnsbostäder fortsätter också i övrigt arbetet med att uppfylla ägardirektivet, liksom att försäljningsuppdrag för Navigatören kommer att lämnas. Fastigheterna kommer, om affären genomförs, att köpas dels i bolag (Perennagården, Navigatören) och dels sedvanligt (annexet). Efter samråd med revisorerna kommer bolagen att fusioneras med Karlshamnsbostäder. Tills det är klart bör kommunfullmäktige utse Karlshamnsbostäders styrelse att utgöra styrelse i bolagen samt utse revisorer i respektive bolag. Stadsvapnet i Karlshamn AB har vid sammanträde beslutat att ställa sig positiv till förvärvet.

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 50 Kommunstyrelsens protokollsanteckningar: I ärendet yttrar sig ordföranden och Bärthil Ottosson. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till förvärvet.

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2001-03-05 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00 20 15. Paragraferna 27-49 Innehåll KF 27 Besked om fyllnadsval i kommunfullmäktige KF 28 Besked om fyllnadsval i kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KS 41 KS 42 KS 43 KS 44 Godkännande av anhållan från Förvaltnings AB Östra Piren om byggstart och borgen för etapp II på Östra Piren Samarbetsavtal med Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2000-01-25 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 17 50 Paragrafer 1-15 Innehåll KS 1 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 2 Länsstyrelsens rapport Regionalt miljö- och hushållningsprogram

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2000-12-19 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 35 Paragrafer 234-254 Innehåll KS 234 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 235 Redovisning av beslutade ärenden under

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-12-18 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 50 Paragrafer 195-219 Innehåll KS 195 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 196 Redovisning av beslutade ärenden under

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2000-11-06 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00-19 45. Paragraferna 137-158 Innehåll KF 137 Fråga om iordningställande av utemiljön vid Väggabadet KF 138 Fråga om reningsverkstomten

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2003-06-17 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 Paragrafer 133-150 Innehåll KS 133 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 134 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-08-21 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 55 Paragrafer 112-126 Innehåll KS 112 Presentation av Region Blekinge KS 113 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 114

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-03-20 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 15 Paragrafer 35-54 Innehåll KS 35 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 36 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2002-11-19 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 15 Paragrafer 214-239 Innehåll KS 214 Ändring av undertecknare KS 215 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 216 Redovisning

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2002-03-19 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 35 Paragrafer 54-80 Innehåll KS 54 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 55 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-06-19 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 35 Paragrafer 92-111 Innehåll KS 92 Information från Vårdförbundet Blekinge KS 93 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-05-29 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 72-91 Innehåll KS 72 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 73 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 5 117. Kommunstyrelsen 2005-04-19

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 5 117. Kommunstyrelsen 2005-04-19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 5 117 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KS 76 Ansökan om länsmedel till förbättring för de psykiskt funktionshindrade s k Milton-länsmedel KS 77 Samråd avseende förslag till detaljplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2003-02-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00-19 10 Paragraferna 1-13 KF 1 Demokratiberedningens slutrapport KF 2 Svar på motion om överföring av medel för Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Ledamöter Jamal El-Haj (s) ordförande

Ledamöter Jamal El-Haj (s) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 14.00 15.45 Protokoll 1/2008 UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2008-01-29 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Stadgeändring för föreningen Blomsterfonden

Stadgeändring för föreningen Blomsterfonden Utlåtande 2009:62 RI (Dnr 149-238/2009) Stadgeändring för föreningen Blomsterfonden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Nya stadgar för föreningen Blomsterfonden godkänns.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96)

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96) Kallelse Kommunfullmäktige Nr 9 Tid: 2015-12-14, kl 19:00 OBS! Mötet startar 19.00 Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (7) Tid Kl 15.00 16.40 Protokoll 6/2010 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2010-06-10 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 27(54) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 27(54) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 27(54) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl 17 00 19 30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2000-05-23 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 18 45 Paragrafer 95-130 Innehåll KS 95 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 96 Bidrag till arbetslöshetsprojekt Kontakten KS

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Vårboskolan, kl. 19:00 Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sida 1 (14) Beslutande Övriga deltagande Bengt Åström,(s) ordförande Lars-Olle Olsson(s) Lisbeth Lundgren(s)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2001-09-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00 21 00. Paragraferna 98-118 Innehåll KF 98 Rundtur KF 99 Årsredovisning 2000 för Vårdförbundet Blekinge KF 100 Svar på motion om samverkan

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott 179 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Uppdrag till förhandlingsperson, yrkande från (KD) KS-2015/614 Beslut Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-03-10 1 (9) Kommunkontoret, Surahammar Måndag 10 mars klockan 13.00 14.30

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-03-10 1 (9) Kommunkontoret, Surahammar Måndag 10 mars klockan 13.00 14.30 2008-03-10 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 10 mars klockan 13.00 14.30 Anders Tollin (S), Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S) Anders Rydell (S) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 10.40-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2005-06-29 67 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Sofia Pettersson (kd)

Läs mer