Anslag/bevis Instans och datum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Instans och datum Kommunstyrelsen 2011-06-15"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Carl August-rummet, kommunkontoret, Stora torget 3, Ödeshög, onsdagen den 15 juni 2011 kl 13:00-15:20 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Claes Hultberg (MP), ersättare för Arne Arvidsson (KD) David Ekwueme (KD), ersättare för Anders Rydberg (KD) Lennart Åberg (KD) Per-Johan Gustafsson (M) Roger Silfver (C) John Widegren (M) Madelaine Vilgren (S) Börje Lindholm (S) Cvijeta Stojnic-Karlsson (MP) Charles Eriksson (ÖP) Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Michael Cornell (C), kommunfullmäktiges ordförande Kristina Fredriksson (ÖP), ej tjänstgörande ersättare Urban Runesson, bygg- och gatuchef, 114 Richard Weibull, biträdande kommunchef, 116 Robert Wahlström (KD), ordförande Ödeshögsbostäder AB, 119 Sven-Lennart Svensson, VD Ödeshögsbostäder AB, 119 Utses att justera Justeringens tid o plats Roger Silfver Kommunkontoret, Ödeshög Omfattar paragraferna Underskrifter Sekreterare/Gunnel Lago. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Roger Silfver Anslag/bevis Instans och datum Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Kommunkontoret, Ödeshög

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Skötsel av väg- och gatljusanläggning i Ödeshögs kommun samt utbyte av del av belysning 3. Föreningen Alvastraryttarna lån hos Ödeshögs kommun 4. Ändring av kommunens tjänstemannaorganisation flyttning av ansvarsområdet Elevstöd 5. Delgivning - Synpunkter på bevarandeplan för Natura 2000-område Omberg 6. Rapport Ödeshögsbostäder AB åtgärder för att anpassa verksamheten efter tilldelad budget Regressavtal och avtal om motpartsexponeringar avseende derivat med Kommuninvest i Sverige AB med flera 8. Delgivningar 9. Anmälan av delegationsbeslut 10. Kommunal borgen till Ödeshögskooperativet för köp av fastigheten Ödeshög 1:42 - IOGT-huset 11. Meddelanden och rapporter

3 Inledning Protokollsanteckning Ledamoten Charles Eriksson (ÖP); det är inte bra att få handlingar och nya ärenden direkt på sammanträdesbordet. Detta verkar bli en trend för styrelsens del och arbetsutskottet.

4 KS 114/11 Diarienummer 244/ Skötsel av väg- och gatljusanläggning i Ödeshögs kommun samt utbyte av del av belysning KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR 1. Till skötsel av väg- och gatubelysning anta anbudsgivare nr 2 till ett pris av kr/år exklusive moms 2. Till utbyte av gatljus anta anbudsgivare nr 3 till ett pris av kr exklusive moms Sammanfattning av ärendet Kommunen har infodrat anbud på två entreprenader som gäller gatljus i kommunen. Anbud nr 1 gäller driften av kommunens gatljus med nät och lampor/år. Anbud nr 2 gäller utbyte av gatljus 302 styck Led-lampor för att i första hand få ned elförbrukningen. Beslutsunderlag Bygg- och gatuchef Urban Runessons tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens behandling Bygg- och gatuchef Urban Runesson och kommunchef Henrik Hendeby redogör för ärendet. Beslutet skickas till Urban Runesson

5 KS 115/11 Diarienummer 30/ Föreningen Alvastraryttarna lån hos Ödeshögs kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar 1. Alvastraryttarna beviljas amorteringsfrihet till och med för lån tecknade respektive på tillsammans kr 2. Med början från och med löper lånen med en ränta motsvarande kommunens genomsnittliga låneränta året innan debiteringsåret (Räntenivå 2012 ligger till grund för debitering 2013 och så vidare) 3. Kommunen avskriver årligen lånen med debiterad och betald ränta. Uppgår den debiterade räntan till mindre är kr avskrivs lånen ändå med kr 4. I god tid före genomförs överläggning mellan parterna hur återstående kapitalskuld ska hanteras Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har , 39 bland annat beslutat Bevilja föreningen Alvastraryttarna amorteringsfrihet under 2010 och 2011 för lån om kronor Uppdra till förvaltningen utreda olika alternativ för lånet Bakgrund Kommunen har totalt lånat ut kr till föreningen Alvastraryttarna. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsutskottets beslutsförslag , 32 Kommunchef Henrik Hendebys tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens behandling Kultur- och fritidsutskottets ordförande Roger Silfver (C) och kommunchef Henrik Hendeby redogör för ärendet.

6 KS 116/11 Diarienummer 154/ Ändring av kommunens tjänstemannaorganisation flyttning av ansvarsområdet Elevstöd KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR Ansvarsområdet Elevstöd flyttas från verksamhetsområdet Individuellt stöd till verksamhetsområdet Barn och unga Protokollsanteckning Claes Hultberg (FP): verksamheten blir svårreviderad och svårredovisad ekonomisk Sammanfattning av ärendet Kommunens tjänstemannaorganisation förändras från årsskiftet 2008/2009 efter beslut i kommunstyrelsen. - KS 137/08 Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar i beslut , 23 kommunstyrelsen besluta att avdelningen Elevstöd flyttas från verksamhetsområdet Individuellt stöd till verksamhetsområdet Barn och unga. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslutsförslag , 91 Barn- och utbildningsnämndens beslut , 23 Kommunstyrelsens behandling Biträdande kommunchef Richard Weibull redogör för ärendet. Yrkande Madelaine Vilgren (S): bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutet skickas till T Jubell R Weibull

7 KS 117/11 Diarienummer 227/ Delgivning - Synpunkter på bevarandeplan för Natura område Omberg MEDDELAS OCH LÄGGS TILL HANDLINGARNA; Arbetsutskottets beslut , Ödeshögs kommun tillstyrker förslaget till bevarandeplan för Natura 2000-området Omberg 2. Beslutet delges kommunstyrelsen för kännedom Ajournering Mötet ajourneras för rast kl 14:03 och återupptas kl 14:10.

8 KS 118/11 Diarienummer 155/ Rapport Ödeshögsbostäder AB åtgärder för att anpassa verksamheten efter tilldelad budget 2011 Kommunstyrelsens behandling Ödeshögsbostäder AB:s VD Sven-Lennart Svensson redovisar framtaget besparingsförslag som presenterades för bolagsstyrelsen Styrelsen för Ödeshögsbostäder AB beslöt att översända framtaget besparingsförslag med konsekvensanalys till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Ärendet föranleder inget beslut i kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet I samband med arbetet inför 2011 års budget fördes diskussioner mellan budgetberedningen och representanter för Ödeshögsbostäder AB vilken ersättningsnivå som skulle gälla för att fullfölja de tilldelade uppgifterna. Samstämmighet rådde i stort sett. Där uppfattningarna gick något isär rörde teknisk och kameral förvaltning av gator/vägar och parkanläggningar. Kommunen höjde ersättningsnivån med kkr och hade därmed uppfattningen att bolaget fått de medel som krävs för att fullfölja tilldelat uppdrag. I samband med att Ödeshögsbostäder AB fakturerat kommunen för utförda tjänster under de första månaderna av 2011 har fakturabeloppet legat på en högre nivå än den beslutade ersättningsnivån. Arbetsutskottet beslöt , Ödeshögs kommun ersätter Ödeshögsbostäder AB med kkr exklusive moms under 2011 för teknisk och kameral förvaltning av gator/vägar och parkanläggningar i enlighet med de budgetmedel som avsatts för uppdragen 2. Uppmana styrelsen för Ödeshögsbostäder AB att vidta åtgärder så att verksamheten anpassas till anslagna budgetmedel för helåret Rapport lämnas vid kommunstyrelsens junimöte 2011 vilka åtgärder som vidtas för att hålla sig inom tilldelad ersättningsnivå Beslutet skickas till H Holstensson SL Svensson

9 KS 119/11 Diarienummer 221/ Regressavtal och avtal om motpartsexponeringar avseende derivat med Kommuninvest i Sverige AB med flera KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar 1. Med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal 2. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj Med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Ödeshögs kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat Sammanfattning av ärendet Ödeshögs kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar. Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslutsförslag , 95 Kommunchef Henrik Hendeby tjänsteskrivelse med bilagor Kommunstyrelsens behandling Kommunchef Henrik Hendeby redogör för ärendet.

10 KS 120/11 Delgivningar MEDDELAS OCH LÄGGS TILL HANDLINGARNA; Protokoll Östsam fullmäktige Östsam förbundsstyrelsen Nyhetsbrev SmåKom nyhetsbrev maj 2011 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 11:21 Budgetförutsättningar för åren :22 Möjlighet att träffa samverkansavtal kring nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) 11:23 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare 11:25 Studie av kommunernas arbete med RS (räkenskapssammandraget) 11:27 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 33 om det förelegat laga grund för avsked av läkare som framkallat hot Diarienummer 101/ Detaljavgränsning av riksintresset Norra Kärr Kommunstyrelsen avstyrkte i beslut , 44 SGU:s förslag till detaljavgränsning av riksintresset Norra Kärr i Jönköpings och Östergötlands län enligt 3 kap. 7 andra stycket miljöbalken och föreslog i samma beslut att de fastigheter som berörs av förslaget i Ödeshögs kommun inte ska ingå i riksintresset. SGU meddelar i beslut Med stöd av förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. och efter samråd med Boverket och länsstyrelserna i Jönköpings och Östergötlands län att fyndigheter Norra Kärr utgör ett sådant område som är av riksintresse avseende värdefulla ämnen och material enligt 3 kap. 7 andra stycket miljöbalken. Länsstyrelserna och Ödeshögs kommun har att tillsammans med olika intressen, bevaka ovanstående område i den kommunala planeringen. Diarienummer 165/ Undersökningstillstånd för området Norra Kärr nr 3 Ödeshögs kommun överklagade Bergmästarens beslut enligt minerallagen (1991:45) att bevilja undersökningstillståndet Norra Kärr nr 3 Förvaltningsrätten i Falun meddelar i beslut att överklagandet avvisas.

11 Diarienummer 2/ Övrigt Länsstyrelsens rapport Här av är vi! mål i sikte 2010 (Miljömål i Östergötland) Kommunal och Lärarförbundet skrivelse ankomststämplad Se förskolans hela uppdrag Finspångs kommuns skrivelse till AB Östgötatrafiken och Landstinget i Östergötland Förändringar linje 59 från 19 juni 2011 Motala kommun skrivelse med överlämnande av Transportanalys för Bergslagsdiagonalen Vätternrundan PM Om bilfri Vätternrunda Energimyndighetens information Revidering Riksintresse Vindbruk under SmåKom uttalande antaget av SmåKoms rikskonferens i Rättvik De lokala sparbankernas roll och betydelse måste stärkas!

12 KS 121/11 Anmälan av delegationsbeslut Meddelas och läggs till handlingarna; Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Diarienummer 11/ Upphandlingar Ekonomichef Marie Holstenssons beslut om upphandling Upphandling av konsulter VA UH Upphandling av kioskvaror UH Diarienummer 253/ Tillfällig beslutsattest under sommaren Ekonomichef Marie Holstenssons beslut om behörig beslutsattestant inom personal- och löneenhetens ansvarsområde Anställning Biträdande kommunchef Richard Weibull beslut om provanställning av bibliotekarie inom verksamhetsområdet Näringsliv och arbetsmarknad

13 KS 122/11 Diarienummer 257/ Kommunal borgen till Ödeshögskooperativet för köp av fastigheten Ödeshög 1:42 - IOGT-huset KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar 1. Ödeshögs kommun tecknar för Ödeshögs kooperativ ekonomisk förening borgen såsom för egen skuld till ett belopp av kronor för lån upptaget för finansiering av köp av fastigheten Ödeshög 1:42 2. Borgensåtagandet gäller under tid av högst 10 år, det vill säga längst till och med Säkerhet för det lämnade borgensåtagandet ska Ödeshögs kooperativ ekonomisk förening till Ödeshögs kommun lämna pantbrev i fastigheten Ödeshög 1:42 på sammanlagt kronor inom kronor Reservation Charles Eriksson (ÖP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Justering Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning av ärendet Ödeshögs kooperativ ekonomisk förening har i skrivelse , hemställt om ett lån på kr från kommunen för att föreningen ska kunna förvärva IOGT-huset i Ödeshög, fastigheten Ödeshög 1:42. Efter det möte som företrädare för kooperativets styrelse hade med kommunstyrelsens arbetsutskotts har kooperativet i skrivelse , kompletterat sin tidigare begäran om lån till att också kunna avse ett borgensåtagande från kommunens sida på motsvarande belopp. Beslutsunderlag Kommunchef Henrik Hendebys tjänsteskrivelse Ödeshögs kooperativ ekonomisk förening skrivelse och Kommunstyrelsens behandling Kommunchef Henrik Hendeby redogör för ärendet. Yrkanden Madelaine Vilgren (S): bifall till kommunchefens beslutsförslag enligt tjänsteskrivelse

14 Charles Eriksson (ÖP): inget beslut ska fattas i ärendet innan föreningens bokslut och verksamhetsberättelse har presenterats för kommunen

15 KS 123/11 Meddelanden och rapporter Ordföranden Magnus Oscarsson (KD): Från möte med K15 Kultur- och fritidsutskottets ordförande Roger Silfver (C): Från möte med K2 Ledamoten Cvijeta Stojnic Karlsson (MP) Från möte i förbundsstyrelsen Diarienummer 248/ Kommunchef Henrik Hendeby: Från Förenade Småkommuners Försäkrings AB årsstämma

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-31 1

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-31 1 1 Plats och tid Carl Augustrummet, kommunkontoret, Ödeshög, onsdagen den 31 oktober 2002 kl 8:30-12:50 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD) John Widegren (M), 147-177 Madelaine

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42 2008-08-12 1-42 Plats och Tid Stadshuset 13.30-16.00 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande, ej 168-169 Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-08 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 8 januari 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen 2013 KS 12/116 2 Allmän

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer