Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan"

Transkript

1 Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

2 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen ger ut böcker och rapporter för att sprida kunskap om barns förhållanden, ge vägledning och inspirera till nya tankar och diskussioner. Vår vision är en värld där varje enskilt barn har ett värde och respekteras, där vi lyssnar till barn och lär av dem och där alla barn har möjligheter och framtidstro. Rädda Barnen 2002 Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Art.nr: 2906 Text: Kalle Elofsson Omslag: Anna Fanqvist Rädda Barnen Stockholm Tel: Fax: Postgiro/bankgiro:

3 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Syfte 5 Vad är en kommunal musikskola? 5 Vad säger lagen? 5 Rätten till kultur, lek och fritid 6 Vilka barn riskerar att stängas ute från musikskolan? 7 Köer och finansiering 9 Vad kostar det att delta? 10 Kostnaden i tre kommuner ett räkneexempel 11 Sänk avgifterna så att alla barn har möjlighet att delta i musikskolan 12 Kommunbilaga 1. er för den kommunala musik/kulturskolan samt andel fattiga barn efter kommun Kommunbilaga 2. er för den kommunala musik/kulturskolan samt kommunens egna kommentarer till redovisade avgifter, 21 2

4 Förord I Sverige levde drygt barn i fattigdom år En av barnfattigdomens konsekvenser är att barnen inte kan göra det som är självklart för andra. Familjens ekonomiska situation hindrar dem från att vara med, och fattigdomens konsekvens blir i förlängningen ett utanförskap. Detta blir särskilt tydligt när det gäller rättigheter som inte är lagstadgade, som rätten till lek och fritid. I FN:s konvention om barnets rättigheter handlar artikel 31 om rätten till vila och fritid, lek och rekreation. Konventionen är tydlig: får inte barnet leka riskerar detta att hindra dess utveckling. Artikel 31 tar också upp rätten att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet och att konventionsstaterna ska uppmuntra tillhandhållandet av lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. Barnkonventionen säger alltså att barn behöver något mer än enbart mat, kläder och god hälsa. Det är också ett synsätt som är väl etablerat i vårt land. Både stat och kommuner satsar på kulturupplevelser; invånarna ska ha tillgång till teater, bibliotek och idrott. Nästan alla landets kommuner erbjuder också kommunal musik- eller kulturskola. Denna rapport handlar om kostnaden för att delta i den kommunala musikskolan. Den utgör också en illustration av hur barnfattigdomen kan bli ett hinder för barnets rätt till lek och fritid. Många vittnar om kommunala musikskolans betydelse, för deltagarna, åhörarna och för landet i stort. Musikskolans breda och gedigna utbildning anses vara en starkt bidragande faktor till det svenska musikundret. Men möjligheten att spela och sjunga tillsammans har också en stor social betydelse. Genom musiken får barn och unga möjlighet att uttrycka sig, de tränas att samarbeta och får en meningsfull fritid. Kostnaden för att delta i den kommunala musikskolan är för de allra flesta familjer i Sverige överkomlig men utgör för andra ett oöverstigligt hinder. I och med att avgiften för att delta varierar kraftigt från kommun till kommun möter barn olika höga hinder i form av avgifter beroende på var i Sverige de bor. För ett barn som vill lära sig spela gitarr varierar terminsavgiften till den kommunala musikskolan från 0 till 1300 kronor beroende på i vilken kommun barnet bor. Till denna avgift läggs i flertalet kommuner även kostnaden för att hyra eller köpa en gitarr. I andra kommuner får barnet låna en gitarr gratis. För en familj med två skolbarn som vill spela gitarr respektive blockflöjt kan de totala kostnaderna skilja 3050 kronor eller mer per termin mellan olika kommuner. Skilda beräkningsgrunder riskerar härmed att leda till att barnets musikutövande blir beroende av kommunernas politiska vilja och föräldrarnas ekonomiska situation. Som politiker bör man fråga sig vilka effekter ett ekonomiskt utanförskap riskerar att generera. Hur påverkar det den demokratiska processen i ett samhälle att vissa grupper av barn regelbundet utestängs från olika typer av aktiviteter? ORDFÖRANDE Annika Åhnberg 1 Salonen, Tapio Barns ekonomiska utsatthet , Rädda Barnen, Stockholm 3

5 Sammanfattning Rädda Barnens kartläggning visar att: terminsavgifterna för att delta i de kommunala musikskolorna varierar från 0 kronor till 1300 kronor mellan olika kommuner. de genomsnittliga terminsavgifterna, med hänsyn tagen till de allmänna prisökningarna, har ökat från strax över 400 kronor 1992 till drygt 500 kronor för en familj med två skolbarn där båda deltar i den kommunala musikskolan kan det, medräknat instrumentkostnaden och avräknat syskonrabatten, skilja 3050 kronor eller mer per termin mellan en dyr och billig kommun. antalet kommuner med avgiftsfri musikskola har minskat från 57 kommuner 1977 till endast 5 kommuner kostnaden för att göra de kommunala musikskolorna avgiftsfri skulle ha kostat staten mindre än 300 miljoner kronor totalt, eller strax över en miljon kronor per kommun. Detta motsvarar drygt 0,3 procent av de totala allmänna bidragen till kommunerna 2. Rädda Barnen menar att rätten till lek och fritid borde innefatta möjligheten för alla barn, oavsett föräldrarnas ekonomiska situation och var i landet de bor, att delta i den kommunala musikskolan. 2 De totala Allmänna bidragen till kommunerna beräknas i statsbudgeten uppgå till miljoner kronor års ekonomiska vårproposition 2001/02:100, sid

6 Syfte Rapporten syftar till att kartlägga kostnaden för att delta i den kommunala musikskolan i Sveriges kommuner. Hur mycket varierar avgifterna? Vad kostar det att medverka i musikskolan för en typfamilj? Rapporten ska ses som en del i ett långsiktigt projekt att undersöka konsekvenserna av barnfattigdomen i Sverige ur olika aspekter. Vad är en kommunal musikskola? Den organiserade musikundervisningen i kommunal regi etiketteras olika i olika kommuner. En del kommuner har till exempel vidgat musikskolan till en så kallad kulturskola där man också ger undervisning i andra ämnen som t ex dans, bild och film. I rapporten kommer frivillig, organiserad musikundervisning helt eller delvis finansierad med kommunala medel på lokal nivå genomgående att benämnas som kommunal musikskola 3. Vad säger lagen? Musikskolan är ett frivilligt kommunalt åtagande. Det finns inga riktlinjer i vare sig nationell eller kommunal lagstiftning som reglerar den kommunala musikskolan. Den enskilda kommunen kan emellertid själv fatta beslut om att göra den kommunala musikskolan avgiftsfri. FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) reglerar inte direkt rätten att delta i den kommunala musikskolan. Konventionen understryker dock vikten av att konventionsstaten ska uppmuntra och tillhandahålla kulturell verksamhet (artikel 31.2) och att denna rättighet ska säkras oavsett var i landet barnet bor och oavsett föräldrarnas ställning (artikel 2) 4. 3 Definitionen är hämtad från Torgil Perssons avhandling Den kommunala musikskolans framväxt och turbulenta 90-tal, Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs Universitet För en mer utförlig diskussion av begreppet se kapitel 1 i avhandlingen. 4 Barnkonventionens artikel 31.2 Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. Artikel 2 talar om att denna rättighet gäller alla barn oavsett föräldrarnas ställning, t ex oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Vidare har både FN:s kommitté för barnets rättigheter (1999) samt Barnkommittén SOU 1997:116 tolkat artikel 2 i den mening att diskriminering även kan baseras på kommunala skillnader. 5

7 Rätten till kultur, lek och fritid Barnkonventionen handlar dels om basala behov, som rätten till liv och hälsa, dels om annat, som inte konkret handlar om överlevnad, men som världens stater har sagt är viktigt för barnets utveckling. En sådan rättighet är rätten till lek och fritid. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. Artikel 31, ur FN:s konvention om barnets rättigheter Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Artikel 6, ur FN:s konvention om barnets rättigheter 5 Den kommunala musikskolans grundidé överensstämmer väl med Barnkonventionens skrivningar. Barns och ungas möjlighet att delta kan påverkas av flera faktorer, men för många är avgifternas nivå en tung faktor. När avgifterna är höga riskerar de att utestänga många barn. Detta drabbar i hög grad alla de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. De flesta barn söker sig till och deltar i kommunala musikskolan när de går i grundskolan. Under dessa år ska barnen/ungdomarna börja lita till sin egen förmåga, både den mentala och den praktiska. Då blir kompisar och jämnåriga viktiga - de som ser, frågar efter och bekräftar en. Barn som inte har möjlighet att delta i saker som andra kan göra känner att de inte räknas och kan uppleva att de inte räcker till. Då bildas det luckor i självkänslan. Lek är en förutsättning för utveckling. Att vara delaktig och ha inflytande har stor betydelse för en människas utveckling. Barn och ungdomar måste känna sig delaktiga i samhället för att viljan att ta aktiv del i demokratin ska växa. Den som upplever att den blir ställd utanför, på grund av familjens knappa ekonomi känner sig troligen inte delaktig. 5 FN:s kommitté för barnets rättigheter har i sitt arbete lagt stor vikt vid barns utveckling, inklusive rätten till lek. Se bl a Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter, 2002, Utrikesdepartementet, Stockholm 6

8 Vilka barn riskerar att stängas ute från musikskolan? Vardagen för barn i ekonomiskt utsatta familjer innehåller trösklar som innebär att de inte kan delta i fritidsaktiviteter på lika villkor som andra barn. Trösklar i form av avgifter som är överkomliga för de allra flesta men som blir högst påtagliga för fattiga barn. Hur ser då den ekonomiska utsattheten ut och vilka är de barn som riskerar att påverkas av dessa trösklar? Under har Rädda Barnen publicerat två studier om barnfattigdomen i Sverige 6. Den första rapporten beskriver utvecklingen av barnfattigdomen under 1990-talet och den senare visar på förändringar mellan 1999 och 2000 och innehåller dessutom en fördjupad analys av den ekonomiska utsattheten hos barn med utländsk bakgrund. Slutsatserna från rapporterna visar: att barns ekonomiska utsatthet ökade dramatiskt under 1990-talet levde 15 procent av barnen i familjer som antingen hade låg inkomststandard 7 och/eller erhöll socialbidrag ökade fattigdomen till att omfatta 22 procent av alla barn för att sedan minska till 18 procent 1999 och strax över 15 procent år Den positiva trend som inleddes 1997 har alltså fortsatt, men jämfört med 1991 fanns det fler barn i fattiga familjer år att skillnaderna i ekonomisk utsatthet mellan barn med svensk respektive utländsk bakgrund är stora och har ökat. År 2000 löpte barn med utländsk bakgrund nästan fyra gånger högre risk att växa upp i fattigdom än barn med svensk bakgrund. att andel barn i fattiga familjer varierade stort mellan olika kommuner, från över 35 procent fattiga barn i Malmö till 5 procent fattiga barn i Nykvarn (se även Kommunbilaga 1). Att leva i en familj som uppbär socialbidrag och/eller har låg inkomststandard innebär inte per automatik att barnet på grund av familjens ekonomi inte kan delta i den kommunala musikskolan. För de barn som lever i en familj som uppbär socialbidrag är det den enskilda kommunens tolkning av Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd (SOSFS 1998:11) som avgör om de kan få bidrag till avgiften eller inte. Under avsnittet Särskilda skäl att beräkna kostnader till en högre nivå framgår att man kan beräkna kostnaderna till en högre nivå än riksnormen då ett högre belopp är en förutsättning för att barn skall kunna 6 Salonen, Tapio Barns ekonomiska utsatthet under 1990-talet. Bidrag till ett kommunalt barnindex. Rädda Barnen, Stockholm och Salonen, Tapio Barns ekonomiska utsatthet Rädda Barnen, Stockholm 7 Att leva med låg inkomststandard innebär att familjens inkomster inte täcker minimala utgifter för konsumtion och boende enligt norm. För en mer detaljerad redovisning av måttet rekommenderas läsning av Barns ekonomiska utsatthet under 1990-talet. Bidrag till ett kommunalt barnindex, kapitel 4. 7

9 delta i organiserade fritidsaktiviteter eller om ett högre belopp kan vara aktuellt för posterna lek och fritid (SOSFS 1998:11) I en del kommuner tolkas reglerna generöst och i andra mindre generöst. För de över barn som växer upp i familjer som har låg inkomststandard men av olika anledningar inte är berättigade till socialbidrag är givetvis risken stor att avgifterna blir ett hinder för att delta. Om familjen har råd eller inte beror slutligen också på hur länge familjen har levt med begränsade resurser, hur låg inkomststandarden är och framförallt på hur höga avgifterna är i kommunen. Att deltagandet i den kommunala musikskolan har en tydlig koppling till föräldrarnas socioekonomiska situation bekräftas också genom ett antal studier 8. En av studierna som omfattade sextonhundra högstadieungdomar från fem skolor i tre olika kommuner visade bland annat: att 40 % av ungdomar med akademikerbakgrund men endast 25 % av arbetarbarn utövade någon form av musik. att tjänstemanna- och akademikerbarnen hade fler platser i musikskolan än arbetarbarnen trots att de senare var fler. att spela rock främst var en sysselsättning för medelklassens pojkar. 9 Till det kulturella kapitalet barnet bär med sig hemifrån hör även förmågan att hantera något musikinstrument. Även i dessa sammanhang är det vanligare bland tjänstemannabarn än arbetarbarn att ha musicerande föräldrar För en översikt se Perssons, Torgil Den kommunala musikskolans framväxt och turbulenta 90-tal, Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs Universitet 9 Jönsson, Ingrid, Trondman, Mats, Armna, Göran och Palme, Mikael 1993 Skola fritid framtid. En studie av ungdomars kulturmönster och livschanser. Studentlitteratur. Lund, refererad i Perssons, Torgil 2001 sid Ibid. sid

10 Köer och finansiering Köer Idag breder musikskolorna varje år möjlighet att utöva musik för över barn 11. Med undantag av Nora, Sorsele, Torsås, Surahammar, Bollebygd och Överkalix har idag alla kommuner musikskola 12. Efterfrågan på musikskolan är hög och stabil vilket kan bekräftas av de långa köerna beräknade Sveriges Musik och Kulturskoleförening (Smok) att det stod drygt barn i kö till musikskolan. Att köerna till musikskolan är fortsatt höga, visar en undersökning av Smok från I ett slumpvis urval av 37 kommuner beräknas barn stå i kö till musikskolan. Längst är köerna till gitarr, piano och slagverk (se Fig. 1). Figur 1. Antal barn i kö till den kommunala musikskolan i 37 kommuner. Efter musikinstrument. Antal barn i kö Git Piano Slagverk Synt Fiol Elgitarr Saxofon Elbas Trumpet Klarinett Cello Trombon Finansiering Den totala kostnaden för att driva den kommunala musikskolan var miljoner kronor. Musikskolorna finansieras huvudsakligen genom kommunala bidrag (81 procent ) samt genom de avgifter eleverna betalar för att delta i undervisningen (19 procent, ) 13. Eftersom beräkningsgrunderna för vad som ingår i bidragen till de kommunala musikskolorna skiljer sig åt från kommun till kommun är det inte möjligt att göra några jämförelser mellan enskilda kommuner. En del kommuner räknar till exempel in lokalhyran i de kommunala bidragen, andra gör det inte. Att göra hela den kommunala musikskolan avgiftsfri skulle ha kostat staten mindre än 300 miljoner kronor totalt eller strax över en miljon kronor per kommun. Detta motsvarar drygt 0,3 procent av de totala allmänna bidragen till kommunerna Det totala antalet elever som nås av musik- och kulturskolornas verksamhet var enligt Smok barn 12 Där inte annat är angivet baseras statistiken i detta avsnitt på data från Smoks egna register. 13 Smok En mindre del av musikskolornas finansiering kommer även från externa uppdrag. 14 De totala Allmänna bidragen till kommunerna beräknas i statsbudgeten uppgå till miljoner kronor års ekonomiska vårproposition 2001/02:100, sid

11 Vad kostar det att delta? Det som framförallt avgör om det enskilda barnet i en ekonomiskt utsatt familj har möjlighet att delta i den kommunala musikskolan är avgiftens storlek. Under de senaste 25 åren har antalet kommuner utan terminsavgifter minskat från 57 kommuner 1977, via 14 kommuner 1992 och till endast fem kommuner 2002 (se tabell 1). Parallellt med att antalet avgiftsfria musikskolor decimerats har terminsavgifterna i genomsnitt, med hänsyn tagen till de allmänna prisökningarna, ökat från strax över 400 kronor 1992 till drygt 500 kronor Olika kommuner har olika sätt att beräkna terminsavgifterna. Förutom Vårgårda och Härnösand, som tillämpar en inkomstreglerad avgift, utgår de flesta från en grundavgift. Grundavgiften, som kommunerna själva rapporterat in till Smok, varierar mellan 0 och 1300 kronor per termin Tabell 1. De tio kommunerna med högst avgift och de elva kommunerna med lägst avgift Kommun Barnfattigdom (%) - - Danderyd 6, Österåker 8, Täby 6, Vaxholm 14, Haninge 17, Vellinge 6, Vallentuna 9,7 975 Uppsala 15,8 920 Lidingö 6,7 900 Sollentuna 10,9 900 Dorotea 22,4 200 Gällivare 9,3 200 Älvsbyn 11,4 200 Arjeplog Jokkmokk 14,2 150 Pajala 16,6 150 Arvidsjaur 13,6 0 Luleå 9,8 0 Skellefteå 8,3 0 Sundsvall 14,5 0 Örnsköldsvik 10,6 0 Som framgår av tabell 1 hade fem kommuner ingen avgift alls och sex kommuner hade en avgift på 1000 kronor eller mer. 10

12 Till terminsavgiften tillkommer en kostnad för att hyra eller köpa ett instrument. För samma typ av instrument kan hyreskostnaderna variera mellan olika kommuner. En undersökning av 73 kommuner som Smok genomförde under hösten 2002 visar att kostnaderna för att hyra ett instrument varierar från 0 till 500 kronor mellan olika kommuner. Genomsnittskostnaden för de 73 kommunerna var 264 kronor. Från terminsavgifterna reducerar flera kommuner kostnaden genom en syskonrabatt, som beräknas efter antalet syskon som deltar, eller genom en aktivitetsrabatt, baserad på antalet aktiviteter som barnen i en familj deltar i. Kostnaden i tre kommuner ett räkneexempel Det är alltså inte bara terminsavgifterna som varierar kraftigt mellan olika kommuner utan också kostnaderna för att hyra musikinstrument och rabatter för syskon som deltar. Familjens kostnad för musikskolan avgörs av kommunens ekonomi i kombination med den politiska viljan att möjliggöra för alla barn att delta i de kommunala musikskolorna. Ett räkneexempel Peter och Linn är syskon och bor tillsammans med sin mamma som är arbetslös och har ont om pengar. Peter vill lära sig spela gitarr och Linn vill lära sig spela blockflöjt. För att kunna avgöra om de har råd att börja spela instrument i den kommunala musikskolan gör de en kalkyl över hur stor kostnaden blir i tre olika kommuner (tabell 2). Tabell 2. Vad kostar det per termin för syskonen Peter och Linn att spela gitarr respektive blockflöjt på den kommunala musikskolan i Arvidsjaur, Degerfors respektive Vaxholm? Arvidsjaur Degerfors Vaxholm Peter Linn Peter Linn Peter Linn Barnfattigdom (%) 15 13,6 11,5 14,5 Terminsavgift Syskonrabatt Instrumentkostnad Kostnad per barn och termin Kostnad för familjen per termin Salonen, Tapio Barns ekonomiska utsatthet , Rädda Barnen, Stockholm 16 Den maximala avgiften per familj för att delta i den kommunala musikskolan i Degerfors är 1200 kronor per termin. 17 I Vaxholm utgår rabatt per familj efter antal aktiviteter barnen deltar i. För den 3:e aktiviteten utgår en rabatt om 150 kronor för den 4:e med 300 kronor och för den 5:e tillkommer ingen kostnad alls. 18 I Degerfors hyr man inte ut blockflöjt. Beräkningen grundar sig på kostnaden för en billig blockflöjt. 19 I Vaxholm hyr man vare sig ut gitarr eller blockflöjt. Beräkningarna grundar sig på en ungefärlig kostnad för de billigaste instrumenten i handeln. 11

13 Enligt de beräkningsgrunder som kommunen använder sig av i Arvidsjaur blir den totala kostanden för en termins deltagande i den kommunala musikskolan 250 kronor för båda syskonen. Väljer man istället att flytta till Degerfors blir terminskostnaden 1550 kronor. I Vaxholm blir terminskostnaden för båda syskonen 3300 kronor. Sänk avgifterna så att alla barn har möjlighet att delta i musikskolan Rädda Barnen anser att Sveriges kommuner bör ta sitt ansvar och göra de kommunala musikskolorna tillgängliga för alla barn, oavsett föräldrarnas inkomst. Kommunpolitiker måste ta hänsyn till fattiga barns förutsättningar när de fattar beslut som rör deras vardag. Alla barn har rätt till en vettig fritid. Sker inte detta är det regeringens ansvar att säkerhetsställa att rätten till lek och fritid omfattar alla barn, oavsett var i landet de bor. Kostnaden är marginell men vinsten är stor. 12

14 Kommunbilaga 1 er för den kommunala musik/kulturskolan samt andel fattiga barn efter kommun år Kommun Barnfattigdom (%) - år år år år Ale 14, Alingsås 10, Alvesta 11, Aneby 17, Arboga 13, Arjeplog Arvidsjaur 13, Arvika Askersund 10, Avesta 10, Bengtsfors 11, Berg 16, Bjurholm 10,3 i.u i.u i.u i.u i.u 400 Bjuv 12, Boden 10, Bollebygd 8,2 300 i.u. 300 i.u. 450 saknar Bollnäs 15, Borgholm 17, Borlänge 17, Borås 14, Botkyrka 29, Boxholm 12, Bromölla 10, Bräcke 16, Burlöv 18, Båstad 16, Dals-Ed 16, Danderyd 6, Degerfors 11, Dorotea 22, Eda 20, Ekerö 8, Data för andel fattiga barn per kommun är hämtad från Salonen, Tapio Barns ekonomiska utsatthet , Rädda Barnen, Stockholm. Data för terminsavgift per kommun och kommunernas egna kommentarer i Kommunbilaga 2 är hämtad från Smoks register och bygger på de uppgifter som kommunerna själva rapporterat in 13

15 Kommun Barnfattigdom (%) - år år år år Eksjö 10, Emmaboda 10, Enköping 12, Eskilstuna 21, Eslöv 15, Essunga 14, Fagersta 11, Falkenberg 15, Falköping 12, Falun 13, Filipstad 14, Finspång 11, Flen 16, Forshaga 10, Färgelanda 12, Gagnef Gislaved 14, Gnesta 14, Gnosjö 10, Gotland 18, Grums 15, Grästorp 10,8 350 i.u Gullspång 20, Gällivare 9, Gävle 12, Göteborg 25,7 250 i.u Götene 8, Habo 5, Hagfors 13, Hallsberg 8, Hallstahammar 11, Halmstad 15, Hammarö 7, Haninge 17, Haparanda 15, Heby 13, Hedemora 11, Helsingborg 20, Herrljunga 12, Hjo 12, Hofors 13, Huddinge 17,

16 Kommun Barnfattigdom (%) - år år år år Hudiksvall 17, Hultsfred 13, Hylte 13, Håbo 11, Hällefors 14, Härjedalen 15, Härnösand 14, Härryda Hässleholm 14, Höganäs 9, Högsby 16, Hörby 16, Höör 17, Jokkmokk 14, Järfälla Jönköping 13, Kalix 12, Kalmar 11, Karlsborg 12, Karlshamn 9, Karlskoga 11, Karlskrona 10, Karlstad 14, Katrineholm 14, Kil 15, Kinda 13, Kiruna 8, Klippan 14, Kramfors Kristianstad 14, Kristinehamn 14, Krokom 11, Kumla 7, Kungsbacka Kungsör 9, Kungälv 10, Kävlinge 6, Köping 15, Laholm 14, Landskrona 27, Laxå 12, Lekeberg 14,

17 Kommun Barnfattigdom (%) - år år år år Leksand 15, Lerum 9, Lessebo 11, Lidingö 6, Lidköping 10, Lilla Edet 12, Lindesberg 13, Linköping Ljungby 10, Ljusdal 15, Ljusnarsberg 19, Lomma Ludvika 13, Luleå 9, Lund 11, Lycksele 13, Lysekil 14, Malmö 35, Malung Malå 12, Mariestad 9, Mark 11, Markaryd 13,8 500 i.u Mellerud 17, Mjölby 13, Mora 10, Motala 14, Mullsjö 13, Munkedal 16, Munkfors Mölndal Mönsterås 9, Mörbylånga 11, Nacka 12, Nora 12, i.u. i.u. Saknar Norberg 10, Nordanstig 15, Nordmaling 15, Norrköping 19, Norrtälje 12, Norsjö Nybro 12,

18 Kommun Barnfattigdom (%) - år år år år Nykvarn i.u Nyköping 15, Nynäshamn 11, Nässjö Ockelbo 15, Olofström 10, Orsa 17, Orust 12, Osby 9, Oskarshamn 8, Ovanåker 15, Oxelösund 12, Pajala 16, Partille 11, Perstorp Piteå 7, Ragunda 15, Robertsfors Ronneby 13, Rättvik 15, Sala 14, Salem 11, Sandviken 12, Sigtuna 16, Simrishamn Sjöbo Skara 9, Skellefteå 8, Skinnskatteberg Skurup 15, Skövde 9, Smedjebacken 11, Sollefteå 13, Sollentuna 10, Solna 16, Sorsele 15,8 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. saknar Sotenäs 14, Staffanstorp 8, Stenungsund 11, Stockholm Storfors Storuman 16,3 i.u. i.u. i.u

19 Kommun Barnfattigdom (%) - år år år år Strängnäs Strömstad 20, Strömsund 19, Sundbyberg 17, Sundsvall 14, Sunne 14, Surahammar 11,4 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. saknar Svalöv 15, Svedala 6, Svenljunga 11, Säffle 12, Säter 10, Sävsjö 9, Söderhamn 13, Söderköping 11, Södertälje 22, Sölvesborg 10, Tanum 16, Tibro 10, Tidaholm 14, Tierp 14, Timrå 14, Tingsryd 9,7 i.u. 385 i.u Tjörn Tomelilla 16, Torsby 17, Torsås 13,6 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. saknar Tranemo 11, Tranås 13, Trelleborg 16, Trollhättan 15, Trosa 11, Tyresö 9, Täby 6, Töreboda 14, Uddevalla 16, Ulricehamn 8, Umeå 12, Upplands Väsby 13, Upplands-Bro 16, Uppsala 15, Uppvidinge 11,

20 Kommun Barnfattigdom (%) - år år år år Vadstena 12, Vaggeryd 9, Valdemarsvik 16, Vallentuna 9, Vansbro Vara 13, Varberg 13, Vaxholm 14, Vellinge 6, Vetlanda 8, Vilhelmina 11, Vimmerby 13, Vindeln 13, Vingåker Vårgårda 10, Vänersborg 9, Vännäs 10, Värmdö Värnamo Västervik Västerås 16, Växjö 12, Ydre Ystad 11, Åmål 12, Ånge 13, Åre 15, Årjäng 19, Åsele 18, Åstorp 18, Åtvidaberg 13, Älmhult 7, Älvdalen i.u Älvkarleby 15, Älvsbyn 11, Ängelholm 11, Öckerö 9, Ödeshög 18, Örebro 20, Örkelljunga 13, Örnsköldsvik 10, Östersund

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 2017 Kommun BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: 2016-10-21 KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 DALARNAS LÄN AVESTA 0 Beslutsdatum: 2016-10-25 BORLÄNGE 79 FALUN

Läs mer

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1 Stockholms län Botkyrka 4 398 6 079 2 090 2 644 3 524 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 730 426 Danderyd 4 810 4 923 1 895 5 533 1 397 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 553 249 Ekerö 6 144 6 074 1 939 2 991 1 363

Läs mer

Bilaga 4a Resursanvändning

Bilaga 4a Resursanvändning Bilaga 4a Resursanvändning Variabler: : Undervisningskostnaden per elev i relation till totalkostnaden per elev. : Den övriga kostnaden per elev i relation till en per elev. : Antal elever per lärarheltidstjänst

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Bilaga 2 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Rapportrubriker 0 Hur tycker att läget

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer