Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan"

Transkript

1 Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

2 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen ger ut böcker och rapporter för att sprida kunskap om barns förhållanden, ge vägledning och inspirera till nya tankar och diskussioner. Vår vision är en värld där varje enskilt barn har ett värde och respekteras, där vi lyssnar till barn och lär av dem och där alla barn har möjligheter och framtidstro. Rädda Barnen 2002 Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Art.nr: 2906 Text: Kalle Elofsson Omslag: Anna Fanqvist Rädda Barnen Stockholm Tel: Fax: Postgiro/bankgiro:

3 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Syfte 5 Vad är en kommunal musikskola? 5 Vad säger lagen? 5 Rätten till kultur, lek och fritid 6 Vilka barn riskerar att stängas ute från musikskolan? 7 Köer och finansiering 9 Vad kostar det att delta? 10 Kostnaden i tre kommuner ett räkneexempel 11 Sänk avgifterna så att alla barn har möjlighet att delta i musikskolan 12 Kommunbilaga 1. er för den kommunala musik/kulturskolan samt andel fattiga barn efter kommun Kommunbilaga 2. er för den kommunala musik/kulturskolan samt kommunens egna kommentarer till redovisade avgifter, 21 2

4 Förord I Sverige levde drygt barn i fattigdom år En av barnfattigdomens konsekvenser är att barnen inte kan göra det som är självklart för andra. Familjens ekonomiska situation hindrar dem från att vara med, och fattigdomens konsekvens blir i förlängningen ett utanförskap. Detta blir särskilt tydligt när det gäller rättigheter som inte är lagstadgade, som rätten till lek och fritid. I FN:s konvention om barnets rättigheter handlar artikel 31 om rätten till vila och fritid, lek och rekreation. Konventionen är tydlig: får inte barnet leka riskerar detta att hindra dess utveckling. Artikel 31 tar också upp rätten att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet och att konventionsstaterna ska uppmuntra tillhandhållandet av lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. Barnkonventionen säger alltså att barn behöver något mer än enbart mat, kläder och god hälsa. Det är också ett synsätt som är väl etablerat i vårt land. Både stat och kommuner satsar på kulturupplevelser; invånarna ska ha tillgång till teater, bibliotek och idrott. Nästan alla landets kommuner erbjuder också kommunal musik- eller kulturskola. Denna rapport handlar om kostnaden för att delta i den kommunala musikskolan. Den utgör också en illustration av hur barnfattigdomen kan bli ett hinder för barnets rätt till lek och fritid. Många vittnar om kommunala musikskolans betydelse, för deltagarna, åhörarna och för landet i stort. Musikskolans breda och gedigna utbildning anses vara en starkt bidragande faktor till det svenska musikundret. Men möjligheten att spela och sjunga tillsammans har också en stor social betydelse. Genom musiken får barn och unga möjlighet att uttrycka sig, de tränas att samarbeta och får en meningsfull fritid. Kostnaden för att delta i den kommunala musikskolan är för de allra flesta familjer i Sverige överkomlig men utgör för andra ett oöverstigligt hinder. I och med att avgiften för att delta varierar kraftigt från kommun till kommun möter barn olika höga hinder i form av avgifter beroende på var i Sverige de bor. För ett barn som vill lära sig spela gitarr varierar terminsavgiften till den kommunala musikskolan från 0 till 1300 kronor beroende på i vilken kommun barnet bor. Till denna avgift läggs i flertalet kommuner även kostnaden för att hyra eller köpa en gitarr. I andra kommuner får barnet låna en gitarr gratis. För en familj med två skolbarn som vill spela gitarr respektive blockflöjt kan de totala kostnaderna skilja 3050 kronor eller mer per termin mellan olika kommuner. Skilda beräkningsgrunder riskerar härmed att leda till att barnets musikutövande blir beroende av kommunernas politiska vilja och föräldrarnas ekonomiska situation. Som politiker bör man fråga sig vilka effekter ett ekonomiskt utanförskap riskerar att generera. Hur påverkar det den demokratiska processen i ett samhälle att vissa grupper av barn regelbundet utestängs från olika typer av aktiviteter? ORDFÖRANDE Annika Åhnberg 1 Salonen, Tapio Barns ekonomiska utsatthet , Rädda Barnen, Stockholm 3

5 Sammanfattning Rädda Barnens kartläggning visar att: terminsavgifterna för att delta i de kommunala musikskolorna varierar från 0 kronor till 1300 kronor mellan olika kommuner. de genomsnittliga terminsavgifterna, med hänsyn tagen till de allmänna prisökningarna, har ökat från strax över 400 kronor 1992 till drygt 500 kronor för en familj med två skolbarn där båda deltar i den kommunala musikskolan kan det, medräknat instrumentkostnaden och avräknat syskonrabatten, skilja 3050 kronor eller mer per termin mellan en dyr och billig kommun. antalet kommuner med avgiftsfri musikskola har minskat från 57 kommuner 1977 till endast 5 kommuner kostnaden för att göra de kommunala musikskolorna avgiftsfri skulle ha kostat staten mindre än 300 miljoner kronor totalt, eller strax över en miljon kronor per kommun. Detta motsvarar drygt 0,3 procent av de totala allmänna bidragen till kommunerna 2. Rädda Barnen menar att rätten till lek och fritid borde innefatta möjligheten för alla barn, oavsett föräldrarnas ekonomiska situation och var i landet de bor, att delta i den kommunala musikskolan. 2 De totala Allmänna bidragen till kommunerna beräknas i statsbudgeten uppgå till miljoner kronor års ekonomiska vårproposition 2001/02:100, sid

6 Syfte Rapporten syftar till att kartlägga kostnaden för att delta i den kommunala musikskolan i Sveriges kommuner. Hur mycket varierar avgifterna? Vad kostar det att medverka i musikskolan för en typfamilj? Rapporten ska ses som en del i ett långsiktigt projekt att undersöka konsekvenserna av barnfattigdomen i Sverige ur olika aspekter. Vad är en kommunal musikskola? Den organiserade musikundervisningen i kommunal regi etiketteras olika i olika kommuner. En del kommuner har till exempel vidgat musikskolan till en så kallad kulturskola där man också ger undervisning i andra ämnen som t ex dans, bild och film. I rapporten kommer frivillig, organiserad musikundervisning helt eller delvis finansierad med kommunala medel på lokal nivå genomgående att benämnas som kommunal musikskola 3. Vad säger lagen? Musikskolan är ett frivilligt kommunalt åtagande. Det finns inga riktlinjer i vare sig nationell eller kommunal lagstiftning som reglerar den kommunala musikskolan. Den enskilda kommunen kan emellertid själv fatta beslut om att göra den kommunala musikskolan avgiftsfri. FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) reglerar inte direkt rätten att delta i den kommunala musikskolan. Konventionen understryker dock vikten av att konventionsstaten ska uppmuntra och tillhandahålla kulturell verksamhet (artikel 31.2) och att denna rättighet ska säkras oavsett var i landet barnet bor och oavsett föräldrarnas ställning (artikel 2) 4. 3 Definitionen är hämtad från Torgil Perssons avhandling Den kommunala musikskolans framväxt och turbulenta 90-tal, Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs Universitet För en mer utförlig diskussion av begreppet se kapitel 1 i avhandlingen. 4 Barnkonventionens artikel 31.2 Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. Artikel 2 talar om att denna rättighet gäller alla barn oavsett föräldrarnas ställning, t ex oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Vidare har både FN:s kommitté för barnets rättigheter (1999) samt Barnkommittén SOU 1997:116 tolkat artikel 2 i den mening att diskriminering även kan baseras på kommunala skillnader. 5

7 Rätten till kultur, lek och fritid Barnkonventionen handlar dels om basala behov, som rätten till liv och hälsa, dels om annat, som inte konkret handlar om överlevnad, men som världens stater har sagt är viktigt för barnets utveckling. En sådan rättighet är rätten till lek och fritid. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. Artikel 31, ur FN:s konvention om barnets rättigheter Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Artikel 6, ur FN:s konvention om barnets rättigheter 5 Den kommunala musikskolans grundidé överensstämmer väl med Barnkonventionens skrivningar. Barns och ungas möjlighet att delta kan påverkas av flera faktorer, men för många är avgifternas nivå en tung faktor. När avgifterna är höga riskerar de att utestänga många barn. Detta drabbar i hög grad alla de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. De flesta barn söker sig till och deltar i kommunala musikskolan när de går i grundskolan. Under dessa år ska barnen/ungdomarna börja lita till sin egen förmåga, både den mentala och den praktiska. Då blir kompisar och jämnåriga viktiga - de som ser, frågar efter och bekräftar en. Barn som inte har möjlighet att delta i saker som andra kan göra känner att de inte räknas och kan uppleva att de inte räcker till. Då bildas det luckor i självkänslan. Lek är en förutsättning för utveckling. Att vara delaktig och ha inflytande har stor betydelse för en människas utveckling. Barn och ungdomar måste känna sig delaktiga i samhället för att viljan att ta aktiv del i demokratin ska växa. Den som upplever att den blir ställd utanför, på grund av familjens knappa ekonomi känner sig troligen inte delaktig. 5 FN:s kommitté för barnets rättigheter har i sitt arbete lagt stor vikt vid barns utveckling, inklusive rätten till lek. Se bl a Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter, 2002, Utrikesdepartementet, Stockholm 6

8 Vilka barn riskerar att stängas ute från musikskolan? Vardagen för barn i ekonomiskt utsatta familjer innehåller trösklar som innebär att de inte kan delta i fritidsaktiviteter på lika villkor som andra barn. Trösklar i form av avgifter som är överkomliga för de allra flesta men som blir högst påtagliga för fattiga barn. Hur ser då den ekonomiska utsattheten ut och vilka är de barn som riskerar att påverkas av dessa trösklar? Under har Rädda Barnen publicerat två studier om barnfattigdomen i Sverige 6. Den första rapporten beskriver utvecklingen av barnfattigdomen under 1990-talet och den senare visar på förändringar mellan 1999 och 2000 och innehåller dessutom en fördjupad analys av den ekonomiska utsattheten hos barn med utländsk bakgrund. Slutsatserna från rapporterna visar: att barns ekonomiska utsatthet ökade dramatiskt under 1990-talet levde 15 procent av barnen i familjer som antingen hade låg inkomststandard 7 och/eller erhöll socialbidrag ökade fattigdomen till att omfatta 22 procent av alla barn för att sedan minska till 18 procent 1999 och strax över 15 procent år Den positiva trend som inleddes 1997 har alltså fortsatt, men jämfört med 1991 fanns det fler barn i fattiga familjer år att skillnaderna i ekonomisk utsatthet mellan barn med svensk respektive utländsk bakgrund är stora och har ökat. År 2000 löpte barn med utländsk bakgrund nästan fyra gånger högre risk att växa upp i fattigdom än barn med svensk bakgrund. att andel barn i fattiga familjer varierade stort mellan olika kommuner, från över 35 procent fattiga barn i Malmö till 5 procent fattiga barn i Nykvarn (se även Kommunbilaga 1). Att leva i en familj som uppbär socialbidrag och/eller har låg inkomststandard innebär inte per automatik att barnet på grund av familjens ekonomi inte kan delta i den kommunala musikskolan. För de barn som lever i en familj som uppbär socialbidrag är det den enskilda kommunens tolkning av Socialstyrelsens allmänna råd om försörjningsstöd (SOSFS 1998:11) som avgör om de kan få bidrag till avgiften eller inte. Under avsnittet Särskilda skäl att beräkna kostnader till en högre nivå framgår att man kan beräkna kostnaderna till en högre nivå än riksnormen då ett högre belopp är en förutsättning för att barn skall kunna 6 Salonen, Tapio Barns ekonomiska utsatthet under 1990-talet. Bidrag till ett kommunalt barnindex. Rädda Barnen, Stockholm och Salonen, Tapio Barns ekonomiska utsatthet Rädda Barnen, Stockholm 7 Att leva med låg inkomststandard innebär att familjens inkomster inte täcker minimala utgifter för konsumtion och boende enligt norm. För en mer detaljerad redovisning av måttet rekommenderas läsning av Barns ekonomiska utsatthet under 1990-talet. Bidrag till ett kommunalt barnindex, kapitel 4. 7

9 delta i organiserade fritidsaktiviteter eller om ett högre belopp kan vara aktuellt för posterna lek och fritid (SOSFS 1998:11) I en del kommuner tolkas reglerna generöst och i andra mindre generöst. För de över barn som växer upp i familjer som har låg inkomststandard men av olika anledningar inte är berättigade till socialbidrag är givetvis risken stor att avgifterna blir ett hinder för att delta. Om familjen har råd eller inte beror slutligen också på hur länge familjen har levt med begränsade resurser, hur låg inkomststandarden är och framförallt på hur höga avgifterna är i kommunen. Att deltagandet i den kommunala musikskolan har en tydlig koppling till föräldrarnas socioekonomiska situation bekräftas också genom ett antal studier 8. En av studierna som omfattade sextonhundra högstadieungdomar från fem skolor i tre olika kommuner visade bland annat: att 40 % av ungdomar med akademikerbakgrund men endast 25 % av arbetarbarn utövade någon form av musik. att tjänstemanna- och akademikerbarnen hade fler platser i musikskolan än arbetarbarnen trots att de senare var fler. att spela rock främst var en sysselsättning för medelklassens pojkar. 9 Till det kulturella kapitalet barnet bär med sig hemifrån hör även förmågan att hantera något musikinstrument. Även i dessa sammanhang är det vanligare bland tjänstemannabarn än arbetarbarn att ha musicerande föräldrar För en översikt se Perssons, Torgil Den kommunala musikskolans framväxt och turbulenta 90-tal, Institutionen för musikvetenskap, Göteborgs Universitet 9 Jönsson, Ingrid, Trondman, Mats, Armna, Göran och Palme, Mikael 1993 Skola fritid framtid. En studie av ungdomars kulturmönster och livschanser. Studentlitteratur. Lund, refererad i Perssons, Torgil 2001 sid Ibid. sid

10 Köer och finansiering Köer Idag breder musikskolorna varje år möjlighet att utöva musik för över barn 11. Med undantag av Nora, Sorsele, Torsås, Surahammar, Bollebygd och Överkalix har idag alla kommuner musikskola 12. Efterfrågan på musikskolan är hög och stabil vilket kan bekräftas av de långa köerna beräknade Sveriges Musik och Kulturskoleförening (Smok) att det stod drygt barn i kö till musikskolan. Att köerna till musikskolan är fortsatt höga, visar en undersökning av Smok från I ett slumpvis urval av 37 kommuner beräknas barn stå i kö till musikskolan. Längst är köerna till gitarr, piano och slagverk (se Fig. 1). Figur 1. Antal barn i kö till den kommunala musikskolan i 37 kommuner. Efter musikinstrument. Antal barn i kö Git Piano Slagverk Synt Fiol Elgitarr Saxofon Elbas Trumpet Klarinett Cello Trombon Finansiering Den totala kostnaden för att driva den kommunala musikskolan var miljoner kronor. Musikskolorna finansieras huvudsakligen genom kommunala bidrag (81 procent ) samt genom de avgifter eleverna betalar för att delta i undervisningen (19 procent, ) 13. Eftersom beräkningsgrunderna för vad som ingår i bidragen till de kommunala musikskolorna skiljer sig åt från kommun till kommun är det inte möjligt att göra några jämförelser mellan enskilda kommuner. En del kommuner räknar till exempel in lokalhyran i de kommunala bidragen, andra gör det inte. Att göra hela den kommunala musikskolan avgiftsfri skulle ha kostat staten mindre än 300 miljoner kronor totalt eller strax över en miljon kronor per kommun. Detta motsvarar drygt 0,3 procent av de totala allmänna bidragen till kommunerna Det totala antalet elever som nås av musik- och kulturskolornas verksamhet var enligt Smok barn 12 Där inte annat är angivet baseras statistiken i detta avsnitt på data från Smoks egna register. 13 Smok En mindre del av musikskolornas finansiering kommer även från externa uppdrag. 14 De totala Allmänna bidragen till kommunerna beräknas i statsbudgeten uppgå till miljoner kronor års ekonomiska vårproposition 2001/02:100, sid

11 Vad kostar det att delta? Det som framförallt avgör om det enskilda barnet i en ekonomiskt utsatt familj har möjlighet att delta i den kommunala musikskolan är avgiftens storlek. Under de senaste 25 åren har antalet kommuner utan terminsavgifter minskat från 57 kommuner 1977, via 14 kommuner 1992 och till endast fem kommuner 2002 (se tabell 1). Parallellt med att antalet avgiftsfria musikskolor decimerats har terminsavgifterna i genomsnitt, med hänsyn tagen till de allmänna prisökningarna, ökat från strax över 400 kronor 1992 till drygt 500 kronor Olika kommuner har olika sätt att beräkna terminsavgifterna. Förutom Vårgårda och Härnösand, som tillämpar en inkomstreglerad avgift, utgår de flesta från en grundavgift. Grundavgiften, som kommunerna själva rapporterat in till Smok, varierar mellan 0 och 1300 kronor per termin Tabell 1. De tio kommunerna med högst avgift och de elva kommunerna med lägst avgift Kommun Barnfattigdom (%) - - Danderyd 6, Österåker 8, Täby 6, Vaxholm 14, Haninge 17, Vellinge 6, Vallentuna 9,7 975 Uppsala 15,8 920 Lidingö 6,7 900 Sollentuna 10,9 900 Dorotea 22,4 200 Gällivare 9,3 200 Älvsbyn 11,4 200 Arjeplog Jokkmokk 14,2 150 Pajala 16,6 150 Arvidsjaur 13,6 0 Luleå 9,8 0 Skellefteå 8,3 0 Sundsvall 14,5 0 Örnsköldsvik 10,6 0 Som framgår av tabell 1 hade fem kommuner ingen avgift alls och sex kommuner hade en avgift på 1000 kronor eller mer. 10

12 Till terminsavgiften tillkommer en kostnad för att hyra eller köpa ett instrument. För samma typ av instrument kan hyreskostnaderna variera mellan olika kommuner. En undersökning av 73 kommuner som Smok genomförde under hösten 2002 visar att kostnaderna för att hyra ett instrument varierar från 0 till 500 kronor mellan olika kommuner. Genomsnittskostnaden för de 73 kommunerna var 264 kronor. Från terminsavgifterna reducerar flera kommuner kostnaden genom en syskonrabatt, som beräknas efter antalet syskon som deltar, eller genom en aktivitetsrabatt, baserad på antalet aktiviteter som barnen i en familj deltar i. Kostnaden i tre kommuner ett räkneexempel Det är alltså inte bara terminsavgifterna som varierar kraftigt mellan olika kommuner utan också kostnaderna för att hyra musikinstrument och rabatter för syskon som deltar. Familjens kostnad för musikskolan avgörs av kommunens ekonomi i kombination med den politiska viljan att möjliggöra för alla barn att delta i de kommunala musikskolorna. Ett räkneexempel Peter och Linn är syskon och bor tillsammans med sin mamma som är arbetslös och har ont om pengar. Peter vill lära sig spela gitarr och Linn vill lära sig spela blockflöjt. För att kunna avgöra om de har råd att börja spela instrument i den kommunala musikskolan gör de en kalkyl över hur stor kostnaden blir i tre olika kommuner (tabell 2). Tabell 2. Vad kostar det per termin för syskonen Peter och Linn att spela gitarr respektive blockflöjt på den kommunala musikskolan i Arvidsjaur, Degerfors respektive Vaxholm? Arvidsjaur Degerfors Vaxholm Peter Linn Peter Linn Peter Linn Barnfattigdom (%) 15 13,6 11,5 14,5 Terminsavgift Syskonrabatt Instrumentkostnad Kostnad per barn och termin Kostnad för familjen per termin Salonen, Tapio Barns ekonomiska utsatthet , Rädda Barnen, Stockholm 16 Den maximala avgiften per familj för att delta i den kommunala musikskolan i Degerfors är 1200 kronor per termin. 17 I Vaxholm utgår rabatt per familj efter antal aktiviteter barnen deltar i. För den 3:e aktiviteten utgår en rabatt om 150 kronor för den 4:e med 300 kronor och för den 5:e tillkommer ingen kostnad alls. 18 I Degerfors hyr man inte ut blockflöjt. Beräkningen grundar sig på kostnaden för en billig blockflöjt. 19 I Vaxholm hyr man vare sig ut gitarr eller blockflöjt. Beräkningarna grundar sig på en ungefärlig kostnad för de billigaste instrumenten i handeln. 11

13 Enligt de beräkningsgrunder som kommunen använder sig av i Arvidsjaur blir den totala kostanden för en termins deltagande i den kommunala musikskolan 250 kronor för båda syskonen. Väljer man istället att flytta till Degerfors blir terminskostnaden 1550 kronor. I Vaxholm blir terminskostnaden för båda syskonen 3300 kronor. Sänk avgifterna så att alla barn har möjlighet att delta i musikskolan Rädda Barnen anser att Sveriges kommuner bör ta sitt ansvar och göra de kommunala musikskolorna tillgängliga för alla barn, oavsett föräldrarnas inkomst. Kommunpolitiker måste ta hänsyn till fattiga barns förutsättningar när de fattar beslut som rör deras vardag. Alla barn har rätt till en vettig fritid. Sker inte detta är det regeringens ansvar att säkerhetsställa att rätten till lek och fritid omfattar alla barn, oavsett var i landet de bor. Kostnaden är marginell men vinsten är stor. 12

14 Kommunbilaga 1 er för den kommunala musik/kulturskolan samt andel fattiga barn efter kommun år Kommun Barnfattigdom (%) - år år år år Ale 14, Alingsås 10, Alvesta 11, Aneby 17, Arboga 13, Arjeplog Arvidsjaur 13, Arvika Askersund 10, Avesta 10, Bengtsfors 11, Berg 16, Bjurholm 10,3 i.u i.u i.u i.u i.u 400 Bjuv 12, Boden 10, Bollebygd 8,2 300 i.u. 300 i.u. 450 saknar Bollnäs 15, Borgholm 17, Borlänge 17, Borås 14, Botkyrka 29, Boxholm 12, Bromölla 10, Bräcke 16, Burlöv 18, Båstad 16, Dals-Ed 16, Danderyd 6, Degerfors 11, Dorotea 22, Eda 20, Ekerö 8, Data för andel fattiga barn per kommun är hämtad från Salonen, Tapio Barns ekonomiska utsatthet , Rädda Barnen, Stockholm. Data för terminsavgift per kommun och kommunernas egna kommentarer i Kommunbilaga 2 är hämtad från Smoks register och bygger på de uppgifter som kommunerna själva rapporterat in 13

15 Kommun Barnfattigdom (%) - år år år år Eksjö 10, Emmaboda 10, Enköping 12, Eskilstuna 21, Eslöv 15, Essunga 14, Fagersta 11, Falkenberg 15, Falköping 12, Falun 13, Filipstad 14, Finspång 11, Flen 16, Forshaga 10, Färgelanda 12, Gagnef Gislaved 14, Gnesta 14, Gnosjö 10, Gotland 18, Grums 15, Grästorp 10,8 350 i.u Gullspång 20, Gällivare 9, Gävle 12, Göteborg 25,7 250 i.u Götene 8, Habo 5, Hagfors 13, Hallsberg 8, Hallstahammar 11, Halmstad 15, Hammarö 7, Haninge 17, Haparanda 15, Heby 13, Hedemora 11, Helsingborg 20, Herrljunga 12, Hjo 12, Hofors 13, Huddinge 17,

16 Kommun Barnfattigdom (%) - år år år år Hudiksvall 17, Hultsfred 13, Hylte 13, Håbo 11, Hällefors 14, Härjedalen 15, Härnösand 14, Härryda Hässleholm 14, Höganäs 9, Högsby 16, Hörby 16, Höör 17, Jokkmokk 14, Järfälla Jönköping 13, Kalix 12, Kalmar 11, Karlsborg 12, Karlshamn 9, Karlskoga 11, Karlskrona 10, Karlstad 14, Katrineholm 14, Kil 15, Kinda 13, Kiruna 8, Klippan 14, Kramfors Kristianstad 14, Kristinehamn 14, Krokom 11, Kumla 7, Kungsbacka Kungsör 9, Kungälv 10, Kävlinge 6, Köping 15, Laholm 14, Landskrona 27, Laxå 12, Lekeberg 14,

17 Kommun Barnfattigdom (%) - år år år år Leksand 15, Lerum 9, Lessebo 11, Lidingö 6, Lidköping 10, Lilla Edet 12, Lindesberg 13, Linköping Ljungby 10, Ljusdal 15, Ljusnarsberg 19, Lomma Ludvika 13, Luleå 9, Lund 11, Lycksele 13, Lysekil 14, Malmö 35, Malung Malå 12, Mariestad 9, Mark 11, Markaryd 13,8 500 i.u Mellerud 17, Mjölby 13, Mora 10, Motala 14, Mullsjö 13, Munkedal 16, Munkfors Mölndal Mönsterås 9, Mörbylånga 11, Nacka 12, Nora 12, i.u. i.u. Saknar Norberg 10, Nordanstig 15, Nordmaling 15, Norrköping 19, Norrtälje 12, Norsjö Nybro 12,

18 Kommun Barnfattigdom (%) - år år år år Nykvarn i.u Nyköping 15, Nynäshamn 11, Nässjö Ockelbo 15, Olofström 10, Orsa 17, Orust 12, Osby 9, Oskarshamn 8, Ovanåker 15, Oxelösund 12, Pajala 16, Partille 11, Perstorp Piteå 7, Ragunda 15, Robertsfors Ronneby 13, Rättvik 15, Sala 14, Salem 11, Sandviken 12, Sigtuna 16, Simrishamn Sjöbo Skara 9, Skellefteå 8, Skinnskatteberg Skurup 15, Skövde 9, Smedjebacken 11, Sollefteå 13, Sollentuna 10, Solna 16, Sorsele 15,8 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. saknar Sotenäs 14, Staffanstorp 8, Stenungsund 11, Stockholm Storfors Storuman 16,3 i.u. i.u. i.u

19 Kommun Barnfattigdom (%) - år år år år Strängnäs Strömstad 20, Strömsund 19, Sundbyberg 17, Sundsvall 14, Sunne 14, Surahammar 11,4 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. saknar Svalöv 15, Svedala 6, Svenljunga 11, Säffle 12, Säter 10, Sävsjö 9, Söderhamn 13, Söderköping 11, Södertälje 22, Sölvesborg 10, Tanum 16, Tibro 10, Tidaholm 14, Tierp 14, Timrå 14, Tingsryd 9,7 i.u. 385 i.u Tjörn Tomelilla 16, Torsby 17, Torsås 13,6 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. saknar Tranemo 11, Tranås 13, Trelleborg 16, Trollhättan 15, Trosa 11, Tyresö 9, Täby 6, Töreboda 14, Uddevalla 16, Ulricehamn 8, Umeå 12, Upplands Väsby 13, Upplands-Bro 16, Uppsala 15, Uppvidinge 11,

20 Kommun Barnfattigdom (%) - år år år år Vadstena 12, Vaggeryd 9, Valdemarsvik 16, Vallentuna 9, Vansbro Vara 13, Varberg 13, Vaxholm 14, Vellinge 6, Vetlanda 8, Vilhelmina 11, Vimmerby 13, Vindeln 13, Vingåker Vårgårda 10, Vänersborg 9, Vännäs 10, Värmdö Värnamo Västervik Västerås 16, Växjö 12, Ydre Ystad 11, Åmål 12, Ånge 13, Åre 15, Årjäng 19, Åsele 18, Åstorp 18, Åtvidaberg 13, Älmhult 7, Älvdalen i.u Älvkarleby 15, Älvsbyn 11, Ängelholm 11, Öckerö 9, Ödeshög 18, Örebro 20, Örkelljunga 13, Örnsköldsvik 10, Östersund

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer