Bokslutskommuniké 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2000"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2000

2 Bokslutskommuniké 2000 Jämförelser angivna inom parentes avser januari-december 1999 förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser utgången av För definitioner nyckeltal se Castellums webbplats Resultatet efter skatt uppgick till 396 Mkr, motsvarande en vinst om 8,49 kronor per aktie. Under året har egna aktier inlösts och återköpts för 900 Mkr. Substansvärdet per aktie uppgick vid årets slut till 155 kronor. Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 5,50 kronor per aktie. Förvaltningsresultatet per aktie förbättrades med 24 % till 8,60 kronor. Verksamhet och strategi Castellum är ett av de större renodlade, börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet innehåller enbart svenska fastigheter och är geografiskt koncentrerat till Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, västra Småland och Mälardalen. Tyngdpunkten i beståndet finns i de tre storstadsområdena. Fastighetsbeståndet, som innehåller främst kommersiella lokaler men även bostäder, ägs och förvaltas av sex lokala dotterbolag med egna identiteter. Castellums verksamhet fokuseras på tillväxt i kassaflöden och resultat, vilket ger förutsättningar för en långsiktigt god värdetillväxt i bolaget, samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning. Castellums övergripande strategi för värdetillväxt bygger på: Förvärv och nyproduktion av fastigheter med utvecklingsmöjligheter. Förbättrat driftsöverskott genom förädling av fastigheter, ökade hyresintäkter och kostnadseffektiv förvaltning. Försäljning av fastigheter som inte kan tillföras ytterligare mervärden i förvaltningen. Castellums resultat skall därför bestå både av överskott i den löpande förvaltningen och av vinster från fastighetsförsäljningar, de sistnämnda till en målsatt nivå om minst Mkr per år. Den synliga soliditeten i Castellums bestånd skall långsiktigt vara minst 30 %. Castellums utdelningspolitik innebär att minst 50 % av årets resultat skall delas ut. Hänsyn skall dock tas till bolagets investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Intäkter och resultat Förvaltningsresultatet, d v s årets resultat exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt, uppgick till 401 Mkr (346), motsvarande 8,60 kr (6,92) per aktie. Förbättringen, som uppgår till 24 %, har främst uppnåtts genom ökade hyresintäkter men resultatet har också påverkats positivt av genomförda förvärv och investeringar i befintliga fastigheter. Under den senaste treårsperioden har förvaltningsresultatet förbättrats med i genomsnitt över 20 % per år. Inlösen-/återköpsprogrammet har hittills endast haft en mindre påverkan på resultatet per aktie. Resultatutvecklingen har även under det fjärde kvartalet varit positiv trots att detta kvartal, som en effekt av inlösen-/återköpsprogrammet, belastats med ökade räntekostnader om 13 Mkr jämfört med föregående år. Dessutom bör beaktas att årets sista kvartal normalt belastas av säsongmässigt högre fastighetskostnader. Förvaltningsresultat per aktie, kr Isolerat kvartal, staplar 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Rullande årsvärde, kurva 12,00 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv ,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Vinster från fastighetsförsäljningar uppgick till 142 Mkr (109). Årets resultat efter skatt uppgick till 396 Mkr (328), vilket ger ett resultat per aktie om 8,49 kronor (6,56), en ökning med 29 %. Kassaflödet från förvaltningen uppgick till 500 Mkr (435), motsvarande 10,72 kronor per aktie (8,70). Koncernens hyresintäkter uppgick till Mkr (1 256). Hyresintäkterna har förbättrats beroende på en positiv hyresutveckling, investeringar och förvärv av nya fastigheter samt en förbättring av uthyrningsgraden. Den positiva utvecklingen, när det gäller omförhandlingar och nyuthyrningar, bestod även under årets sista kvartal i samtliga de regioner där Castellum är verksamt, även om utvecklingen var starkast i de tre storstadsregionerna. Denna positiva utveckling har fortsatt under inledningen av det nya året. Fastighetskostnaderna, som uppgick till 513 Mkr (495) ligger på en för befintlig fastighetsportfölj långsiktig nivå. Driftsöverskottet före avskrivningar uppgick till 922 Mkr (761) motsvarande en direktavkastning om 8,9 % (8,4 %). Efter avskrivningar om 100 Mkr (89) var bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen 822 Mkr (672). Under perioden har fastigheter sålts med ett sammanlagt försäljningspris om 598 Mkr (425), vilket innebar en vinst om 142 Mkr (109). De centrala administrationskostnaderna uppgick till 61 Mkr (55). I denna post ingår även kostnader för incitamentspro- 2

3 gram till företagsledningen om 11 Mkr (8). Under perioden har 7 Mkr avseende överskottsmedel från SPP intäktsförts. Resultatpåverkan netto är dock marginell då pensionsåtaganden kostnadsförts på motsvarande belopp. Kostnaderna avseende det offentliga erbjudandet till Diligentias aktieägare uppgick till 12 Mkr, vilka redovisas som jämförelsestörande poster. Budet fullföljdes ej då villkoren för erbjudandet inte uppfylldes. Årets rörelseresultat före finansnetto uppgick till 891 Mkr (726). Finansnettot, som var 360 Mkr ( 271), har jämfört med föregående år, utöver förändrad fastighetsportfölj, påverkats med 20 Mkr i ökade räntekostnader såsom en effekt av inlösen-/återköpsprogrammet. På grund av underskottsavdrag, som uppgår till 1,3 mdr, uppstår i princip ingen aktuell betald skattekostnad. I enlighet med nedanstående redogörelse redovisas dock en icke kassaflödespåverkande uppskjuten skattekostnad om 134 Mkr (127). Bolagets redovisningsprinciper har från och med år 2000 ändrats avseende avskrivningar och inkomstskatter. Avskrivningarna, som tidigare varit differentierade för olika fastighetskategorier (kontor/butik 1,5 %, lager/industri 2 % samt bostäder 1 %), har med hänsyn till utvecklingen av fastighetsbeståndets marknadsvärde liksom rådande branschpraxis ändrats till generellt 1 %, vilket på helårsbasis medför Mkr lägre avskrivningar. Med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation om byte av redovisningsprincip (RR:5), och avskrivningarnas väsentliga betydelse för det redovisade resultatet, har det bedömts att det mest rättvisande sättet att redovisa bolagets resultatutveckling är att jämförelsetalen avseende avskrivningar och berörda nyckeltal justeras. Någon justering av fastigheternas bokförda värden har ej gjorts. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation om inkomstskatt (RR:9) tillämpats från och med år Denna rekommendation innebär i korthet att såväl uppskjutna skatteskulder som skattefordringar medtas i redovisningen och att förändringar av dessa under perioden skall påverka resultaträkningen. För Castellum innebär detta att det egna kapitalet ökas med uppskjutna skattefordringar vid årets ingång om 401 Mkr, främst bestående av outnyttjade underskottsavdrag. I takt med att underskottsavdragen och därmed den uppskjutna skattefordran utnyttjas redovisas en uppskjuten skattekostnad om ca 28 % av resultatet före skatt. Jämförelsetalen avseende såväl resultat- och balansräkning som nyckeltal har justerats utifrån en skattesats om 28 %. Investeringar och försäljningar Fastighetsportföljen har under året förändrats enligt nedanstående uppställning. Bokfört värde, Mkr Antal Fastighetsbestånd 1 januari Förvärv Investeringar i befintliga fastigheter Försäljningar Avskrivningar 94 Fastighetsbestånd 31 december Under året har investerats för totalt Mkr (1 993), varav 801 Mkr (1 397) avser förvärv och 551 Mkr (596) investeringar i befintliga fastigheter. Av de totala investeringarna avser 572 Mkr Storgöteborg, 303 Mkr Öresundsområdet, 206 Mkr Storstockholm, 136 Mkr Mälardalen och 135 Mkr västra Småland. Samtliga investeringar ger omedelbart ett positivt resultat efter full räntebelastning och avskrivningar, förutom förvärv som initialt innehåller stora vakanser. Bland större igångsatta, ej färdigställda projekt kan nämnas nybyggnation av ett kontorshus vid Lilla Bommen i centrala Göteborg för ca 160 Mkr med beräknat färdigställande i början av I Lund pågår första etappen av en större nybyggnation av kontor om ca 230 Mkr. I Stockholm investeras ca 210 Mkr i nybyggnation av 12 tkvm kontor i anslutning till bolagets befintliga fastigheter i Kista. Under perioden har 43 (35) fastigheter, bokförda till 456 Mkr (316), avyttrats med en vinst om 142 Mkr (109). Av vinsten avsåg 94 Mkr bostadsfastigheter och 48 Mkr kommersiella fastigheter. Finansiering Castellums finansiering per 31 december 2000 kan sammanfattas i följande diagram. Eget kapital Mkr (32 %) Räntebärande skulder Övriga skulder Mkr (63 %) 554 Mkr (5 %) Det egna kapitalet uppgår till Mkr (4 370), motsvarande en soliditet om 32 % (40 %). Det egna kapitalets förändring under året framgår av nedanstående uppställning: Fria re- Aktie- Bundna server/ Mkr kapital reserver resultat Summa Vid årets ingång Effekt byte redovisningsprincip inkomstskatt Utdelning 4,50 kr/aktie Nyemission, C-aktier Inlösen, A-aktier Återköp egna aktier Inlösen, C-aktier Årets resultat Vid årets utgång Den ordinarie bolagsstämman den 24 maj 2000 beslutade att godkänna ett inlösen/återköpsprogram. Erbjudandet om inlösen avsåg var sjunde aktie till 100 kronor per aktie, innebärande att aktier om totalt ca 700 Mkr har lösts in. Till ledning för den kommande realisationsvinstbeskattningen har Riksskatteverket fastställt anskaffningsvärdets fördelning varvid 98,3 % hänförs till aktier och resterande 1,7 % till inlösenrätter. 3

4 Under året har återköp skett av egna aktier för 194 Mkr. Antalet registrerade aktier, efter inlösen av de under året temporärt nyemitterade C-aktierna, uppgår till , medan antalet utestående aktier, exklusive återköpta egna aktier, uppgår till Per den 31 december 2000 hade Castellum bindande kreditlöften om totalt Mkr (6 715), varav Mkr (5 670) var disponerat. Netto räntebärande skulder efter avdrag för likviditet om 11 Mkr (96) uppgick till Mkr (5 574). Den vägda löptiden för avtalade kreditlöften var 4,9 år och garanterar Castellum krediter till en bestämd marginal under avtalens löptid. Enligt Castellums finanspolicy skall minst 50 % av koncernens lån/kreditlöften ha en löptid om 2 år eller mer. Den genomsnittliga effektiva räntan per den 31 december 2000 var 5,9 % (5,8) medan den genomsnittliga räntebindningen vid samma datum uppgick till 2,2 år (2,3). Ränteförfallostrukturen har uppnåtts genom lång räntebindning på underliggande lån samt genom att lån med kort räntebindning förlängts i tiden via ränteswappar och collars. Den genomsnittliga räntebindningen inom koncernen skall enligt finanspolicyn vara 2-4 år. Ränte- och låneförfallostruktur Ränteförfallostruktur Låneförfallostruktur Lånebelopp Medelränta Kreditavtal Utnyttjat Mkr % Mkr Mkr 0-1 år, inkl likviditet , år , år , år , år , år 2 6, Totalt , Moderbolaget Resultatet efter skatt för moderbolaget, som innehåller endast koncerngemensamma funktioner, uppgick till 17 Mkr (578). Omsättningen, som i huvudsak utgörs av koncerninterna tjänster, uppgick till 8 Mkr (7). Moderbolagets tillgångar består, utöver likviditet om 1 Mkr (85), i huvudsak av finansiering av dotterbolagens fastighetsinnehav fördelat på aktier i dotterbolag Mkr (2 546) och räntebärande internfinansiering om Mkr (6 269). Finansieringen har i huvudsak skett genom eget kapital om Mkr (3 509) och externa långfristiga skulder om Mkr (5 363). Substansvärde Castellum har per den 31 december 2000 internt värderat samtliga fastigheter enligt en nuvärdesbaserad kassaflödesmodell. För att säkerställa den interna värderingen har 100 fastigheter motsvarande 53 % av värdet externt värderats av Catella Fastighetsekonomi AB. Catellas värdering av de utvalda fastigheterna uppgick till Mkr inom ett värdeintervall om +/- 9 %. Castellums interna värdering av samma fastigheter uppgick till Mkr. Det kan konstateras, att på portföljnivå överensstämmer den externa värderingen väl med den interna, även om individuella skillnader förekommer. Substansvärdet per aktie uppgick till 155 kronor, vilket kan jämföras med 132 kronor per aktie vid föregående årsskifte. Nettoförändringen består av årets resultat, värdeförändring fastigheter, utdelning samt effekt av inlösen/återköpsprogrammet. Fastighets- och substansvärde Bokfört Övervärde/ Mkr Värdering värde Substansvärde Kontor/butik Lager/industri Bostäder Projekt och mark Summa Uppskjuten skatt, 28 % Redovisat eget kapital Substansvärde Substansvärde per aktie ( tusen aktier), kr 155 Förslag till utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 5,50 kronor per aktie. Förslaget innebär en höjning med 1,00 kronor mot föregående år. Göteborg den 30 januari 2001 Lars-Erik Jansson Verkställande direktör Ekonomiska rapporteringstillfällen Årsredovisningen för 2000 kommer att hållas tillgänglig på bolagets huvudkontor från mitten av februari och distribution till aktieägarna sker per post i månadsskiftet februari/ mars Ordinarie bolagsstämma mars 2001 Delårsrapport januari mars april 2001 Halvårsrapport januari juni augusti 2001 Delårsrapport januari september oktober 2001 Bokslutskommuniké januari 2002 Ytterligare information kan erhållas på Castellums webbplats, eller av bolagets ekonomi- och finansdirektör/ vice VD Håkan Hellström, tel

5 Resultaträkning Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec Hyresintäkter Driftskostnader Underhåll Hyresgästanpassningar Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Uthyrning och fastighetsadministration Driftsöverskott före avskrivningar Avskrivningar* Bruttoresultat fastighetsförvaltning Försäljningar, fastigheter Försäljningsintäkter Bokfört värde Resultat fastighetsförsäljningar Centrala administrationskostnader Jämförelsestörande poster 12 Rörelseresultat Räntebidrag Finansiella kostnader netto Resultat efter finansnetto Aktuell betald skatt Uppskjuten skatt* Periodens/årets resultat Finansiella nyckeltal* Förvaltningsresultat, Mkr Kassaflöde förvaltning, Mkr Räntetäckningsgrad 202 % 227 % 239 % 261 % 232 % Data per aktie* Genomsnittligt antal aktier, tusental Resultat efter skatt, kr 1,74 1,04 8,49 6,56 5,24 Förvaltningsresultat, kr 1,86 1,40 8,60 6,92 5,50 Kassaflöde förvaltning, kr 2,44 1,86 10,72 8,70 7,14 Utdelning, kr (för 2000 föreslagen) 5,50 4,50 3,50 * Bolagets redovisningsprinciper har från och med år 2000 ändrats. I resultaträkningen har berörda jämförelsetal justerats avseende såväl avskrivningar som inkomstskatter medan balansräkningens jämförelsetal enbart justerats avseende inkomstskatter. 5

6 Balansräkning Mkr 31 dec 31 dec 31 dec Tillgångar Förvaltningsfastigheter Uppskjuten skattefordran* Övriga anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital* Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Finansiella nyckeltal* Belåningsgrad 66 % 55 % 55 % Soliditet 32 % 40 % 45 % Justerad soliditet 42 % 49 % Avkastning eget kapital 9,9 % 7,6 % 6,2 % Avkastning totalt kapital 8,0 % 7,1 % 6,7 % Data per aktie* Utestående antal aktier, tusental Eget kapital, kr 88,83 87,40 85,26 Substansvärde, kr Fastigheternas bokförda värde, kr 269,37 204,84 173,90 Kassaflödesanalys Mkr jan-dec jan-dec jan-dec Driftsöverskott före avskrivningar Centrala administrationskostnader Finansnetto Betald skatt förvaltningsresultat 1 1 Kassaflöde förvaltning Jämförelsestörande poster 12 Skillnad mellan betalda och kostnadsförda räntor Förändring rörelsekapital Kassaflöde före investeringar Investeringar, fastigheter Försäljningar, fastigheter Investeringar, övrigt netto Kassaflöde efter investeringar Förändring långfristiga skulder Förändring långfristiga fordringar Förändring fordran/skuld vid försäljning/förvärv av fastigheter Inlösen/återköp egna aktier m m 899 Utdelning Förändring kassa och bank Kassa och bank ingående balans Kassa och bank utgående balans

7 Fördelning per fastighetskategori Fastighetsbestånd per 31 december 2000 Drift, Antal Bokfört Yta Hyres- Ekon. Hyres- under- Drifts- Direktfastigheter värde tkvm värde uthyrn. intäkter håll m m överskott avkastning Mkr Mkr grad % Mkr Mkr Mkr % Kontor/butik , ,3 Lager/industri , ,0 Bostäder , ,1 Summa exkl. projekt/obebyggd mark , ,7 Kostnader för uthyrning och fastighetsadministration ,8 Driftsöverskott/direktavkastning efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration 942 8,9 Projekt Obebyggd mark Totalt Hyresvärde per fastighetskategori Hyresvärde per geografiskt område Kontor/butik 53 % Lager/industri 34 % Storgöteborg 32 % Öresundsområdet 23 % Bostäder 11 % Projekt 2 % Storstockholm 21 % Västra Småland 12 % Mälardalen 12 % Fördelning per geografiskt område Drift, Antal Bokfört Yta Hyres- Ekon. Hyres- under- Drifts- Direktfastigheter värde tkvm värde uthyrn. intäkter håll m m överskott avkastning Mkr Mkr grad % Mkr Mkr Mkr % Storgöteborg , ,0 Öresundsområdet , ,2 Storstockholm , ,6 Västra Småland , ,0 Mälardalen , ,3 Summa exkl. projekt/obebyggd mark , ,7 Fastighetsrelaterade nyckeltal 2000 jan-dec 1999 jan-dec 1998 jan-dec Hyresvärde, kr/kvm Ekonomisk uthyrningsgrad 92,4 % 91,3 % 89,7 % Fastighetskostnader, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm Direktavkastning 8,9 % 8,4 % 8,1 % Bokfört värde, kr/kvm Uthyrningsbar yta, tkvm Ovanstående sammanställning avser de fastigheter som Castellum ägde vid årets utgång. Avvikelsen mellan ovan redovisade driftsöverskott om 949 Mkr och resultaträkningens driftsöverskott om 922 Mkr förklaras av, dels att driftsöverskottet i under året sålda fastigheter 24 Mkr frånräknats, dels att driftsöverskottet i under året förvärvade/färdigställda fastigheter räknats upp med 51 Mkr såsom de ägts eller varit färdigställda under hela året. 7

8 Castellumaktien Castellum, vars aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista Attract 40, hade vid periodens utgång drygt aktieägare. De största svenska aktieägarna framgår av nedanstående tabell. Andel av Aktieägare Antal aktier röster och tusental kapital % Sjätte AP-fonden ,3 Fjärde AP-fonden ,4 Försäkringsbolaget SPP Ömsesidigt ,5 Handelsbanken Liv Försäkrings AB 923 2,2 Livförsäkrings AB Skandia 913 2,2 Didner & Gerge 433 1,1 Övriga aktieägare registrerade i Sverige ,8 Aktieägare registrerade i utlandet ,5 Totalt utestående aktier ,0 Återköpta egna aktier Totalt registrerade aktier ,0 Andelen aktier registrerade i utlandet uppgick vid periodens slut till 44 %. De utländska ägarna är företrädesvis fonder i USA, Storbritannien och Nederländerna. Aktieägare fördelade per land Sverige 56 % USA 23 % Storbritannien 9 % Nederländerna 7 % Övriga 5 % Kursen på Castellumaktien per den 31 december 2000 var 104 kronor motsvarande ett börsvärde om ca 4,5 mdr, beräknat på antalet registrerade aktier. Under den senaste tolvmånadersperioden har aktiens totalavkastning, inkluderat utdelning om 4,50 kronor och genomsnittligt värde av inlösenrätt om 0,98 kronor, varit 32 %. Sedan årets början har omsatts totalt 37 miljoner aktier, exklusive återköpta egna aktier, motsvarande i genomsnitt ca aktier per dag. Kursutvecklingen till och med den 26 januari 2001 framgår av nedanstående diagram. Castellumaktiens kursutveckling och omsättning 23 maj januari 2001 Aktiekurs kronor Omsättning miljoner aktier per månad Castellum Carnegie Real Estate Index OM Stockholmsbörsens Generalindex Omsättning per månad Castellum AB (publ) Box 2269, Göteborg Besöksadress Kaserntorget 5 Telefon Telefax E-post Org nr Lokala fastighetsbolag Aspholmen Fastigheter AB Fastighets AB Briggen Fastighets AB Brostaden Fastighets AB Corallen Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Elementvägen 14 Fredriksbergsgatan 1 Bolidenvägen 14 Flanaden 3 Ringögatan 12 Flöjelbergsgatan 7 B Örebro Box 3158 Box 5013 Box 148 Box Mölndal Telefon Malmö Johanneshov Värnamo Göteborg Telefon Telefax Telefon Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax Telefax Telefax

Halvårsrapport. januari juni 1997

Halvårsrapport. januari juni 1997 Halvårsrapport januari juni 1997 Castellum halvårsrapport januari juni 1997 Verksamhet Castellum är ett av de större renodlade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet innehåller enbart svenska

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor

Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor PRESSMEDDELANDE 2/2003 Göteborg den 28 januari 2003 Castellum föreslår en höjd utdelning till 7,50 kronor Årets resultat efter skatt inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 873 Mkr. Resultatet

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och

I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och I Fosie industriområde i Malmö har under oktober förvärvats en fastighet med 14 300 kvm uthyrningsbar yta varav ca 1 600 kvm är kontorsytor och resterande utgörs av lager- och produktionslokaler. Delårsrapport

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Castellum och Diligentia går samman bildar ny stor fastighetskoncern

Castellum och Diligentia går samman bildar ny stor fastighetskoncern PRESSMEDDELANDE Detta pressmeddelande får inte distribueras till eller offentliggöras i USA, Kanada, Japan eller Australien. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000

Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000 Kungsleden AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000 Resultat efter skatt uppgår till 309 (285) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 16,32 (15,35) kr och en avkastning på eget kapital

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Pressmeddelande 2003-02-04

Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr Bokslutskommuniké 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari Resultatet före skatt uppgick till 93 (91), varöav 33 (27) utgör vinster från fastighetsförsäljningar. Förvaltningsresultatet uppgick till 58 (60) varav ö40 (37) under kvartal 2.

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr.

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Börsportföljens värde ökade med 7 procent under de första nio månaderna, medan generalindex var oförändrat. Till och med den 27 oktober ökade börsportföljens

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999

Delårsrapport januari - juni 1999 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1999-08-24 Delårsrapport januari - juni 1999 Resultatet efter skatt för perioden januari - juni 1999 uppgick till 39,7 Mkr (32,9), motsvarande en

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Pressmeddelande 2002-05-02

Pressmeddelande 2002-05-02 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2002-05-02 Wihlborgs förbättrade resultatet till 141 Mkr Delårsrapport januari-mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet, inklusive parkering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2011 1

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké 2011 1 Bokslutskommuniké 2011 Perioden januari-december 2011 Hyresintäkterna uppgick till 2 014 341 kr (127 377 kr föregående år). Förvaltningsresultatet uppgick till -1 241 757 kr (-244 566 kr föregående år).

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 2004 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 785 (-2) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 779

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2002

Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter avyttrades med en vinst om 45 Mkr Resultat Resultatet efter finansiella

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Halvårsrapport januari - juni 1998

Halvårsrapport januari - juni 1998 Pressmeddelande från Pandox Hotellfastigheter AB (publ) 1998-08-20 Halvårsrapport januari - juni 1998 Resultatet efter skatt för första halvåret 1998 uppgick till 32,9 Mkr (11,0) vilket motsvarar en vinst

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer