Bokslutskommuniké 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2000"

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2000

2 Bokslutskommuniké 2000 Jämförelser angivna inom parentes avser januari-december 1999 förutom i avsnitt som beskriver tillgångar och finansiering där jämförelserna avser utgången av För definitioner nyckeltal se Castellums webbplats Resultatet efter skatt uppgick till 396 Mkr, motsvarande en vinst om 8,49 kronor per aktie. Under året har egna aktier inlösts och återköpts för 900 Mkr. Substansvärdet per aktie uppgick vid årets slut till 155 kronor. Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 5,50 kronor per aktie. Förvaltningsresultatet per aktie förbättrades med 24 % till 8,60 kronor. Verksamhet och strategi Castellum är ett av de större renodlade, börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsbeståndet innehåller enbart svenska fastigheter och är geografiskt koncentrerat till Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, västra Småland och Mälardalen. Tyngdpunkten i beståndet finns i de tre storstadsområdena. Fastighetsbeståndet, som innehåller främst kommersiella lokaler men även bostäder, ägs och förvaltas av sex lokala dotterbolag med egna identiteter. Castellums verksamhet fokuseras på tillväxt i kassaflöden och resultat, vilket ger förutsättningar för en långsiktigt god värdetillväxt i bolaget, samtidigt som aktieägarna kan erbjudas en konkurrenskraftig utdelning. Castellums övergripande strategi för värdetillväxt bygger på: Förvärv och nyproduktion av fastigheter med utvecklingsmöjligheter. Förbättrat driftsöverskott genom förädling av fastigheter, ökade hyresintäkter och kostnadseffektiv förvaltning. Försäljning av fastigheter som inte kan tillföras ytterligare mervärden i förvaltningen. Castellums resultat skall därför bestå både av överskott i den löpande förvaltningen och av vinster från fastighetsförsäljningar, de sistnämnda till en målsatt nivå om minst Mkr per år. Den synliga soliditeten i Castellums bestånd skall långsiktigt vara minst 30 %. Castellums utdelningspolitik innebär att minst 50 % av årets resultat skall delas ut. Hänsyn skall dock tas till bolagets investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Intäkter och resultat Förvaltningsresultatet, d v s årets resultat exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt, uppgick till 401 Mkr (346), motsvarande 8,60 kr (6,92) per aktie. Förbättringen, som uppgår till 24 %, har främst uppnåtts genom ökade hyresintäkter men resultatet har också påverkats positivt av genomförda förvärv och investeringar i befintliga fastigheter. Under den senaste treårsperioden har förvaltningsresultatet förbättrats med i genomsnitt över 20 % per år. Inlösen-/återköpsprogrammet har hittills endast haft en mindre påverkan på resultatet per aktie. Resultatutvecklingen har även under det fjärde kvartalet varit positiv trots att detta kvartal, som en effekt av inlösen-/återköpsprogrammet, belastats med ökade räntekostnader om 13 Mkr jämfört med föregående år. Dessutom bör beaktas att årets sista kvartal normalt belastas av säsongmässigt högre fastighetskostnader. Förvaltningsresultat per aktie, kr Isolerat kvartal, staplar 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Rullande årsvärde, kurva 12,00 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv ,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Vinster från fastighetsförsäljningar uppgick till 142 Mkr (109). Årets resultat efter skatt uppgick till 396 Mkr (328), vilket ger ett resultat per aktie om 8,49 kronor (6,56), en ökning med 29 %. Kassaflödet från förvaltningen uppgick till 500 Mkr (435), motsvarande 10,72 kronor per aktie (8,70). Koncernens hyresintäkter uppgick till Mkr (1 256). Hyresintäkterna har förbättrats beroende på en positiv hyresutveckling, investeringar och förvärv av nya fastigheter samt en förbättring av uthyrningsgraden. Den positiva utvecklingen, när det gäller omförhandlingar och nyuthyrningar, bestod även under årets sista kvartal i samtliga de regioner där Castellum är verksamt, även om utvecklingen var starkast i de tre storstadsregionerna. Denna positiva utveckling har fortsatt under inledningen av det nya året. Fastighetskostnaderna, som uppgick till 513 Mkr (495) ligger på en för befintlig fastighetsportfölj långsiktig nivå. Driftsöverskottet före avskrivningar uppgick till 922 Mkr (761) motsvarande en direktavkastning om 8,9 % (8,4 %). Efter avskrivningar om 100 Mkr (89) var bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen 822 Mkr (672). Under perioden har fastigheter sålts med ett sammanlagt försäljningspris om 598 Mkr (425), vilket innebar en vinst om 142 Mkr (109). De centrala administrationskostnaderna uppgick till 61 Mkr (55). I denna post ingår även kostnader för incitamentspro- 2

3 gram till företagsledningen om 11 Mkr (8). Under perioden har 7 Mkr avseende överskottsmedel från SPP intäktsförts. Resultatpåverkan netto är dock marginell då pensionsåtaganden kostnadsförts på motsvarande belopp. Kostnaderna avseende det offentliga erbjudandet till Diligentias aktieägare uppgick till 12 Mkr, vilka redovisas som jämförelsestörande poster. Budet fullföljdes ej då villkoren för erbjudandet inte uppfylldes. Årets rörelseresultat före finansnetto uppgick till 891 Mkr (726). Finansnettot, som var 360 Mkr ( 271), har jämfört med föregående år, utöver förändrad fastighetsportfölj, påverkats med 20 Mkr i ökade räntekostnader såsom en effekt av inlösen-/återköpsprogrammet. På grund av underskottsavdrag, som uppgår till 1,3 mdr, uppstår i princip ingen aktuell betald skattekostnad. I enlighet med nedanstående redogörelse redovisas dock en icke kassaflödespåverkande uppskjuten skattekostnad om 134 Mkr (127). Bolagets redovisningsprinciper har från och med år 2000 ändrats avseende avskrivningar och inkomstskatter. Avskrivningarna, som tidigare varit differentierade för olika fastighetskategorier (kontor/butik 1,5 %, lager/industri 2 % samt bostäder 1 %), har med hänsyn till utvecklingen av fastighetsbeståndets marknadsvärde liksom rådande branschpraxis ändrats till generellt 1 %, vilket på helårsbasis medför Mkr lägre avskrivningar. Med beaktande av Redovisningsrådets rekommendation om byte av redovisningsprincip (RR:5), och avskrivningarnas väsentliga betydelse för det redovisade resultatet, har det bedömts att det mest rättvisande sättet att redovisa bolagets resultatutveckling är att jämförelsetalen avseende avskrivningar och berörda nyckeltal justeras. Någon justering av fastigheternas bokförda värden har ej gjorts. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation om inkomstskatt (RR:9) tillämpats från och med år Denna rekommendation innebär i korthet att såväl uppskjutna skatteskulder som skattefordringar medtas i redovisningen och att förändringar av dessa under perioden skall påverka resultaträkningen. För Castellum innebär detta att det egna kapitalet ökas med uppskjutna skattefordringar vid årets ingång om 401 Mkr, främst bestående av outnyttjade underskottsavdrag. I takt med att underskottsavdragen och därmed den uppskjutna skattefordran utnyttjas redovisas en uppskjuten skattekostnad om ca 28 % av resultatet före skatt. Jämförelsetalen avseende såväl resultat- och balansräkning som nyckeltal har justerats utifrån en skattesats om 28 %. Investeringar och försäljningar Fastighetsportföljen har under året förändrats enligt nedanstående uppställning. Bokfört värde, Mkr Antal Fastighetsbestånd 1 januari Förvärv Investeringar i befintliga fastigheter Försäljningar Avskrivningar 94 Fastighetsbestånd 31 december Under året har investerats för totalt Mkr (1 993), varav 801 Mkr (1 397) avser förvärv och 551 Mkr (596) investeringar i befintliga fastigheter. Av de totala investeringarna avser 572 Mkr Storgöteborg, 303 Mkr Öresundsområdet, 206 Mkr Storstockholm, 136 Mkr Mälardalen och 135 Mkr västra Småland. Samtliga investeringar ger omedelbart ett positivt resultat efter full räntebelastning och avskrivningar, förutom förvärv som initialt innehåller stora vakanser. Bland större igångsatta, ej färdigställda projekt kan nämnas nybyggnation av ett kontorshus vid Lilla Bommen i centrala Göteborg för ca 160 Mkr med beräknat färdigställande i början av I Lund pågår första etappen av en större nybyggnation av kontor om ca 230 Mkr. I Stockholm investeras ca 210 Mkr i nybyggnation av 12 tkvm kontor i anslutning till bolagets befintliga fastigheter i Kista. Under perioden har 43 (35) fastigheter, bokförda till 456 Mkr (316), avyttrats med en vinst om 142 Mkr (109). Av vinsten avsåg 94 Mkr bostadsfastigheter och 48 Mkr kommersiella fastigheter. Finansiering Castellums finansiering per 31 december 2000 kan sammanfattas i följande diagram. Eget kapital Mkr (32 %) Räntebärande skulder Övriga skulder Mkr (63 %) 554 Mkr (5 %) Det egna kapitalet uppgår till Mkr (4 370), motsvarande en soliditet om 32 % (40 %). Det egna kapitalets förändring under året framgår av nedanstående uppställning: Fria re- Aktie- Bundna server/ Mkr kapital reserver resultat Summa Vid årets ingång Effekt byte redovisningsprincip inkomstskatt Utdelning 4,50 kr/aktie Nyemission, C-aktier Inlösen, A-aktier Återköp egna aktier Inlösen, C-aktier Årets resultat Vid årets utgång Den ordinarie bolagsstämman den 24 maj 2000 beslutade att godkänna ett inlösen/återköpsprogram. Erbjudandet om inlösen avsåg var sjunde aktie till 100 kronor per aktie, innebärande att aktier om totalt ca 700 Mkr har lösts in. Till ledning för den kommande realisationsvinstbeskattningen har Riksskatteverket fastställt anskaffningsvärdets fördelning varvid 98,3 % hänförs till aktier och resterande 1,7 % till inlösenrätter. 3

4 Under året har återköp skett av egna aktier för 194 Mkr. Antalet registrerade aktier, efter inlösen av de under året temporärt nyemitterade C-aktierna, uppgår till , medan antalet utestående aktier, exklusive återköpta egna aktier, uppgår till Per den 31 december 2000 hade Castellum bindande kreditlöften om totalt Mkr (6 715), varav Mkr (5 670) var disponerat. Netto räntebärande skulder efter avdrag för likviditet om 11 Mkr (96) uppgick till Mkr (5 574). Den vägda löptiden för avtalade kreditlöften var 4,9 år och garanterar Castellum krediter till en bestämd marginal under avtalens löptid. Enligt Castellums finanspolicy skall minst 50 % av koncernens lån/kreditlöften ha en löptid om 2 år eller mer. Den genomsnittliga effektiva räntan per den 31 december 2000 var 5,9 % (5,8) medan den genomsnittliga räntebindningen vid samma datum uppgick till 2,2 år (2,3). Ränteförfallostrukturen har uppnåtts genom lång räntebindning på underliggande lån samt genom att lån med kort räntebindning förlängts i tiden via ränteswappar och collars. Den genomsnittliga räntebindningen inom koncernen skall enligt finanspolicyn vara 2-4 år. Ränte- och låneförfallostruktur Ränteförfallostruktur Låneförfallostruktur Lånebelopp Medelränta Kreditavtal Utnyttjat Mkr % Mkr Mkr 0-1 år, inkl likviditet , år , år , år , år , år 2 6, Totalt , Moderbolaget Resultatet efter skatt för moderbolaget, som innehåller endast koncerngemensamma funktioner, uppgick till 17 Mkr (578). Omsättningen, som i huvudsak utgörs av koncerninterna tjänster, uppgick till 8 Mkr (7). Moderbolagets tillgångar består, utöver likviditet om 1 Mkr (85), i huvudsak av finansiering av dotterbolagens fastighetsinnehav fördelat på aktier i dotterbolag Mkr (2 546) och räntebärande internfinansiering om Mkr (6 269). Finansieringen har i huvudsak skett genom eget kapital om Mkr (3 509) och externa långfristiga skulder om Mkr (5 363). Substansvärde Castellum har per den 31 december 2000 internt värderat samtliga fastigheter enligt en nuvärdesbaserad kassaflödesmodell. För att säkerställa den interna värderingen har 100 fastigheter motsvarande 53 % av värdet externt värderats av Catella Fastighetsekonomi AB. Catellas värdering av de utvalda fastigheterna uppgick till Mkr inom ett värdeintervall om +/- 9 %. Castellums interna värdering av samma fastigheter uppgick till Mkr. Det kan konstateras, att på portföljnivå överensstämmer den externa värderingen väl med den interna, även om individuella skillnader förekommer. Substansvärdet per aktie uppgick till 155 kronor, vilket kan jämföras med 132 kronor per aktie vid föregående årsskifte. Nettoförändringen består av årets resultat, värdeförändring fastigheter, utdelning samt effekt av inlösen/återköpsprogrammet. Fastighets- och substansvärde Bokfört Övervärde/ Mkr Värdering värde Substansvärde Kontor/butik Lager/industri Bostäder Projekt och mark Summa Uppskjuten skatt, 28 % Redovisat eget kapital Substansvärde Substansvärde per aktie ( tusen aktier), kr 155 Förslag till utdelning Styrelsen avser att föreslå bolagsstämman en utdelning om 5,50 kronor per aktie. Förslaget innebär en höjning med 1,00 kronor mot föregående år. Göteborg den 30 januari 2001 Lars-Erik Jansson Verkställande direktör Ekonomiska rapporteringstillfällen Årsredovisningen för 2000 kommer att hållas tillgänglig på bolagets huvudkontor från mitten av februari och distribution till aktieägarna sker per post i månadsskiftet februari/ mars Ordinarie bolagsstämma mars 2001 Delårsrapport januari mars april 2001 Halvårsrapport januari juni augusti 2001 Delårsrapport januari september oktober 2001 Bokslutskommuniké januari 2002 Ytterligare information kan erhållas på Castellums webbplats, eller av bolagets ekonomi- och finansdirektör/ vice VD Håkan Hellström, tel

5 Resultaträkning Mkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec jan-dec Hyresintäkter Driftskostnader Underhåll Hyresgästanpassningar Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Uthyrning och fastighetsadministration Driftsöverskott före avskrivningar Avskrivningar* Bruttoresultat fastighetsförvaltning Försäljningar, fastigheter Försäljningsintäkter Bokfört värde Resultat fastighetsförsäljningar Centrala administrationskostnader Jämförelsestörande poster 12 Rörelseresultat Räntebidrag Finansiella kostnader netto Resultat efter finansnetto Aktuell betald skatt Uppskjuten skatt* Periodens/årets resultat Finansiella nyckeltal* Förvaltningsresultat, Mkr Kassaflöde förvaltning, Mkr Räntetäckningsgrad 202 % 227 % 239 % 261 % 232 % Data per aktie* Genomsnittligt antal aktier, tusental Resultat efter skatt, kr 1,74 1,04 8,49 6,56 5,24 Förvaltningsresultat, kr 1,86 1,40 8,60 6,92 5,50 Kassaflöde förvaltning, kr 2,44 1,86 10,72 8,70 7,14 Utdelning, kr (för 2000 föreslagen) 5,50 4,50 3,50 * Bolagets redovisningsprinciper har från och med år 2000 ändrats. I resultaträkningen har berörda jämförelsetal justerats avseende såväl avskrivningar som inkomstskatter medan balansräkningens jämförelsetal enbart justerats avseende inkomstskatter. 5

6 Balansräkning Mkr 31 dec 31 dec 31 dec Tillgångar Förvaltningsfastigheter Uppskjuten skattefordran* Övriga anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital* Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Finansiella nyckeltal* Belåningsgrad 66 % 55 % 55 % Soliditet 32 % 40 % 45 % Justerad soliditet 42 % 49 % Avkastning eget kapital 9,9 % 7,6 % 6,2 % Avkastning totalt kapital 8,0 % 7,1 % 6,7 % Data per aktie* Utestående antal aktier, tusental Eget kapital, kr 88,83 87,40 85,26 Substansvärde, kr Fastigheternas bokförda värde, kr 269,37 204,84 173,90 Kassaflödesanalys Mkr jan-dec jan-dec jan-dec Driftsöverskott före avskrivningar Centrala administrationskostnader Finansnetto Betald skatt förvaltningsresultat 1 1 Kassaflöde förvaltning Jämförelsestörande poster 12 Skillnad mellan betalda och kostnadsförda räntor Förändring rörelsekapital Kassaflöde före investeringar Investeringar, fastigheter Försäljningar, fastigheter Investeringar, övrigt netto Kassaflöde efter investeringar Förändring långfristiga skulder Förändring långfristiga fordringar Förändring fordran/skuld vid försäljning/förvärv av fastigheter Inlösen/återköp egna aktier m m 899 Utdelning Förändring kassa och bank Kassa och bank ingående balans Kassa och bank utgående balans

7 Fördelning per fastighetskategori Fastighetsbestånd per 31 december 2000 Drift, Antal Bokfört Yta Hyres- Ekon. Hyres- under- Drifts- Direktfastigheter värde tkvm värde uthyrn. intäkter håll m m överskott avkastning Mkr Mkr grad % Mkr Mkr Mkr % Kontor/butik , ,3 Lager/industri , ,0 Bostäder , ,1 Summa exkl. projekt/obebyggd mark , ,7 Kostnader för uthyrning och fastighetsadministration ,8 Driftsöverskott/direktavkastning efter kostnader för uthyrning och fastighetsadministration 942 8,9 Projekt Obebyggd mark Totalt Hyresvärde per fastighetskategori Hyresvärde per geografiskt område Kontor/butik 53 % Lager/industri 34 % Storgöteborg 32 % Öresundsområdet 23 % Bostäder 11 % Projekt 2 % Storstockholm 21 % Västra Småland 12 % Mälardalen 12 % Fördelning per geografiskt område Drift, Antal Bokfört Yta Hyres- Ekon. Hyres- under- Drifts- Direktfastigheter värde tkvm värde uthyrn. intäkter håll m m överskott avkastning Mkr Mkr grad % Mkr Mkr Mkr % Storgöteborg , ,0 Öresundsområdet , ,2 Storstockholm , ,6 Västra Småland , ,0 Mälardalen , ,3 Summa exkl. projekt/obebyggd mark , ,7 Fastighetsrelaterade nyckeltal 2000 jan-dec 1999 jan-dec 1998 jan-dec Hyresvärde, kr/kvm Ekonomisk uthyrningsgrad 92,4 % 91,3 % 89,7 % Fastighetskostnader, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm Direktavkastning 8,9 % 8,4 % 8,1 % Bokfört värde, kr/kvm Uthyrningsbar yta, tkvm Ovanstående sammanställning avser de fastigheter som Castellum ägde vid årets utgång. Avvikelsen mellan ovan redovisade driftsöverskott om 949 Mkr och resultaträkningens driftsöverskott om 922 Mkr förklaras av, dels att driftsöverskottet i under året sålda fastigheter 24 Mkr frånräknats, dels att driftsöverskottet i under året förvärvade/färdigställda fastigheter räknats upp med 51 Mkr såsom de ägts eller varit färdigställda under hela året. 7

8 Castellumaktien Castellum, vars aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista Attract 40, hade vid periodens utgång drygt aktieägare. De största svenska aktieägarna framgår av nedanstående tabell. Andel av Aktieägare Antal aktier röster och tusental kapital % Sjätte AP-fonden ,3 Fjärde AP-fonden ,4 Försäkringsbolaget SPP Ömsesidigt ,5 Handelsbanken Liv Försäkrings AB 923 2,2 Livförsäkrings AB Skandia 913 2,2 Didner & Gerge 433 1,1 Övriga aktieägare registrerade i Sverige ,8 Aktieägare registrerade i utlandet ,5 Totalt utestående aktier ,0 Återköpta egna aktier Totalt registrerade aktier ,0 Andelen aktier registrerade i utlandet uppgick vid periodens slut till 44 %. De utländska ägarna är företrädesvis fonder i USA, Storbritannien och Nederländerna. Aktieägare fördelade per land Sverige 56 % USA 23 % Storbritannien 9 % Nederländerna 7 % Övriga 5 % Kursen på Castellumaktien per den 31 december 2000 var 104 kronor motsvarande ett börsvärde om ca 4,5 mdr, beräknat på antalet registrerade aktier. Under den senaste tolvmånadersperioden har aktiens totalavkastning, inkluderat utdelning om 4,50 kronor och genomsnittligt värde av inlösenrätt om 0,98 kronor, varit 32 %. Sedan årets början har omsatts totalt 37 miljoner aktier, exklusive återköpta egna aktier, motsvarande i genomsnitt ca aktier per dag. Kursutvecklingen till och med den 26 januari 2001 framgår av nedanstående diagram. Castellumaktiens kursutveckling och omsättning 23 maj januari 2001 Aktiekurs kronor Omsättning miljoner aktier per månad Castellum Carnegie Real Estate Index OM Stockholmsbörsens Generalindex Omsättning per månad Castellum AB (publ) Box 2269, Göteborg Besöksadress Kaserntorget 5 Telefon Telefax E-post Org nr Lokala fastighetsbolag Aspholmen Fastigheter AB Fastighets AB Briggen Fastighets AB Brostaden Fastighets AB Corallen Eklandia Fastighets AB Harry Sjögren AB Elementvägen 14 Fredriksbergsgatan 1 Bolidenvägen 14 Flanaden 3 Ringögatan 12 Flöjelbergsgatan 7 B Örebro Box 3158 Box 5013 Box 148 Box Mölndal Telefon Malmö Johanneshov Värnamo Göteborg Telefon Telefax Telefon Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax Telefax Telefax

Redovisningsprinciper och noter

Redovisningsprinciper och noter F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R Not 1 Grunder för redovisningen Koncernredovisning Intäkter Avskrivningar Nedskrivningar Redovisningsprinciper och noter (Alla belopp i Mkr om inget annat anges.)

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper

52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Nothänvisningar och redovisningsprinciper Årsredovisning 1999 Innehåll 1 Castellum 1999 2 VDs kommentar Förvaltningsberättelse 4 Castellums bud på Diligentia 6 Verksamhet 10 Castellums fastighetsbestånd 13 Storgöteborg 17 Öresundsområdet 21 Storstockholm

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014.

Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december 2014. Bilden visar en idéskiss av nybyggnation på byggrätten Lindholmen 30:5, Lindholmen Science Park i Göteborg, som förvärvades i december. Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr.

n Hemsö har under fjärde kvartalet förvärvat en yrkeshögskola i Åbo, Finland, för 323 mkr samt en vårdfastighet i Göteborg för 90 mkr. Bokslutskommuniké 2013 Sammanfattning januari december 2013 n Hyresintäkterna uppgick till 1 875 mkr (1 894). n Förvaltningsresultatet uppgick till 674 mkr (674). n Värdeförändringar på fastigheterna uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 009 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under 009

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år. Allmänt om verksamheten Fastighets AB Brostaden är ett helägt dotterbolag till Castellum AB vars aktie är registrerad

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké Årets resultat efter skatt uppgick till 3 423,2 mnkr (1 333,9), motsvarande 16,60 kronor per aktie (6,47). Försäljningen av World Trade Center Stockholm inklusive förvaltningsresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2006

Delårsrapport Januari juni 2006 Delårsrapport Januari juni 2006 Periodens resultat uppgick till 264 mkr (243), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,87 kr (6,42) Periodens hyresintäkter uppgick till 414 mkr (361) Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Veddesta 2:53 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 STENDÖRREN FASTIGHETER

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2009

Halvårsrapport januari juni 2009 Halvårsrapport januari juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Verksamheten fortsatt

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under och starkt

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 PERIODEN I KORTHET JANUARI JUNI 2015 c Periodens hyresintäkter uppgick till 647 mkr (649) c Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr (207) c Värdeförändringar i fastigheter

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2013 Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer