RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson, v Thomas Håkansson, c Övriga deltagare Elis Holgersson, t f kommundirektör Christian Björkqvist, kanslichef Ulla Kullman, assistent Leif Söderlund, ADB-chef, delvis Sixten Martinsson, ordf i BN, delvis Utses att justera Astrid Adholm Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Christian Björkqvist Ulla Kullman Paragrafer: Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Astrid Adholm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Underskrift: Kanslienheten Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 190 Dnr Förslag om tecknande av kommunlicens för Microsofts programvaror ADB-chef Leif Söderlund redovisar förslag om tecknande av kommunlicens för Microsofts programvaror. Av förslaget framgår följande: Ronneby kommun har för närvarande ett Microsoft Select 4.0 avtal tecknat för den kommunala administrationen och för undervisningsområdet. Avtalet baseras på ett Microsoft Select Master Agreement tecknat mellan Kommentus Samköp AB och Microsoft Irland Operation Limited. Genom detta avtal kan kommunen köpa in Microsofts programvaror till ett lägre pris än ordinarie samt har tillgång till samtliga programvaror på plats. Systemet har dock fått en hel del kritik inte minst för den krångliga administrationen samt de formkrav som måste vara uppfyllda för att avtalet skall gälla. Nuvarande avtal löpte ut Möjlighet finns då att teckna ett nytt avtal med motsvarande avtalsvillkor, alternativt teckna ett s k Enterprise avtal för administrationen samt ett School Agreement för undervisningsområdet. Vid tecknande av Enterprise och School Agreement underlättas administrationen betydligt, t ex behöver endast antalet persondatorer för respektive område redovisas för att avtalet skall uppfyllas. Enterprise och School Agreement alternativet presenterades för verksamhetscheferna Vid detta möte konstaterades att denna avtalsform är att förorda inte minst ur administrationssynpunkt. Vidare är det ur ekonomisk synpunkt för vissa verksamheter direkt lönsamt då man stå inför stora uppgraderingar. Någon verksamhet konstaterade dock att medel saknades inom befintlig budget för tecknande av avtal. Ett Enterprice och School Agreement avtal för Ronneby kommun bör omfattar 900 persondatorer för undervisningsområdet samt 400 persondatorer för administrationen. Bifogad kalkyl pekar på att denna avtalsform är att föredra.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU 190 Bilagor: Avtalsförslag Kostnadskalkyler PC-sammanställning och kostnadsfördelning Vi föreslår kommunstyrelsen besluta att: 1. Teckna Enterprise och School Agreement i enlighet med bifogade avtalsförslag. 2. Fördela kostnaden efter verksamhet och PC innehav. 3. Förskottera årets licenskostnader via kommunstyrelsens oförutsedda medel för de verksamheter som saknar medel i innevarande budget. 4. Licenskostnader för resterande år behandlas i kommande budgetarbeten. Efter redovisningen av ärendet noteras att avtalsförslaget bör förtydligas med avtalstid. Arbetsutskottets förslag - Ronneby kommun tecknar Enterprise och School Agreement i enlighet med bifogade avtalsförslag, som kompletteras med avtalets längd. - Kostnaden fördelas efter verksamhet och PC innehav. - Licenskostnader för resterande år behandlas i kommande budgetarbeten.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 191 Dnr Godkännande av avtal avseende kommunens förvärv av Sjömansstugan, byggnad på Fornanäs 1:14 Kanslichef Christian Björkqvist redovisar förslag till avtal avseende kommunens förvärv av Sjömansstugan, byggnad på kommunens fastighet Fornanäs 1:14. Ronneby kommun äger fastigheten Fornanäs 1:14 i Ronneby kommun. Fastigheten har sedan 60-talet arrenderats av Föreningen Ronneby Kyrkliga Sjömansråd. Föreningen har nu avvecklats och dess tillgångar har överförts till Ronneby församling. På fastigheten finns en byggnad uppförd, den så kallade Sjömansstugan, som numera ägs av Ronneby församling. Eftersom Sjömansstugan inte längre används för församlingens verksamhet har man förklarat sig villiga att överlåta densamma till Ronneby kommun. Kommunen förvärvar härmed fastigheten Fornanäs 1:14, Sjömansstugan, för en köpeskilling om etthundrafemtiotusen ( ) kronor. Köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen. Tillträdesdagen är bestämd till Arbetsutskottets förslag - Kommunen förvärvar fastigheten Fornanäs 1:14 för en köpeskilling av kronor och med tillträdesdag samt i övrigt på i avtalet angivna villkor kronor anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 192 Dnr Yttrande med anledning av förköpsrättslagen Följande ärenden har överlämnats till kommunen för prövning enligt förköpsrättslagen: Fastighet Säljare/Köpare Köpeskilling Ronneby Mölleryd 1:8 Ronneby Ebbamåla 1:12 Lennart Andersson hälften och Gretschen Andersson hälften/ulf Johansson Carl-Erhard Lindahl/Ulla Bergstedt-Hägg : :- Ronneby Ebbamåla 1:12 Ulla Hägg/Trestenshults Gård AB :- Asken 8 Ronneby Norra Eringsboda 1:44 Arbetsutskottets beslut Tomas Johansson, Ulf Johansson och Torbjörn Harriesson/Tomas Lundberg Janne Johansson hälften och Signe Johansson hälften/ Ronnie Nilsson hälften och Malin Gustavsson hälften : :- - Kommunen utövar ej sin förköpsrätt beträffande de ovan angivna fastigheterna. - Kommunen påkallar ej heller prövning jämlikt 3 A Lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de ovan angivna fastigheterna. Exp: Sökandena

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU 193 Dnr Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Birgitta Persson, mp, angående anläggande av campingplats i Ronneby Kommunfullmäktigeledamoten Birgitta Persson, mp, har lämnat in följande motion: Motion om anläggande av ny campingplats i Ronneby Under många år har frågan om en tätortsnära campingplats diskuterats i Ronneby och flera förslag har presenterats. Från Miljöpartiets sida vill vi framhålla Cirkusplatsen vid Risatorp som den lämpligaste. Detta område har flera fördelar: Gott om utrymme Lagom långt till centrum och ändå avskilt Nära till havet Nära till vackra strövområden i Brunnsskogen och på Risanäs Nära till Blekinge-leden Med en ny stig genom Brunnsskogen blir det också nära till Ronneby Brunns stora utbud för turisten och till golfbanan Läget innebär inga risker för att grannar kan störas VA-anslutning blir enkel. Av ovanstående skäl anser Miljöpartiet De Gröna i Ronneby att en campingplats i Risatorp tillgodoser högt ställda krav på en bra campingplats. Vi yrkar därför att kommunen låter utreda möjligheten att förlägga en tätortsnära camping till Cirkusplatsen vid Risanäs. Yttrande-beredning Kultur- och fritidsnämndens yttrande 113/1999:

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 193 Yttrande över motion från kommunfullmäktigeledamot Birgitta Persson, mp, angående anläggande av ny campingplats i Ronneby. Till kommunfullmäktige har anmälts motion från Birgitta Persson, mp, angående anläggande av ny campingplats i Ronneby där de framhåller Cirkusplatsen vid Risatorp som lämpligast. Enligt dem har detta område flera fördelar: gott om utrymme, lagom långt till centrum och ändå avskilt, nära till havet, nära till vackra strövområden i Brunnsskogen och på Risanäs, nära till Blekingeleden, med en ny stig genom Brunnsskogen blir det också nära till Ronneby Brunns stora utbud för turisten och till golfbanan, läget innebär inga risker för att grannar kan störas, va-anslutningen blir enkel. Av ovanstående skäl anser Miljöpartiet de Gröna i Ronneby att en campingplats i Risatorp tillgodoser högt ställda krav på en bra campingplats. De yrkar därför att kommunen låter utreda möjligheten att förlägga en tätortsnära camping till Cirkusplatsen vid Risatorp. Kultur- och fritidsnämnden beslutar avge yttrandet att med anledning av pågående utredning om ridklubbens framtid och dess disposition av område kan inte Risatorp anvisas som campingplats. Byggnadsnämnden har , 419 behandlat motionen och lämnat följande svar: Motion ang anläggande av ny campingplats i Ronneby Kommunfullmäktigeledamoten Birgitta Persson, mp, har lämnat in en motion angående anläggande av ny campingplats i Ronneby.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 193 Motionen har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande. Birgitta Persson, mp, yrkar att kommunen låter utreda möjligheten att förlägga en tätortsnära camping till cirkusplatsen vid Risatorp. Motionen har varit utsänd som bilaga till augustisammanträdet , 362 beslutade byggnadsnämnden att uppdra åt Sverker Carlgren att titta på området till septembersammanträdet. Sverker Carlgren redovisar en tidigare genomgripande utredning som utförts om placering av campingplats. I den utredningen nämns cirkusplatsen som en möjlig lokalisering. Markområdet uppgår till m 2. Utredningen redovisar att det medför stora kostnader för att iordningställa marken. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att hänvisa till tidigare gjord utredning. Kanslienhetens yttrande I samband med redovisning av den så kallade campingutredningen beslöt kommunfullmäktige, 68/99, att uttala att det för närvarande inte är aktuellt med att anlägga campingplats vid Rönninge samt Ridcenter vid Cirkusplatsen. Eftersom Cirkusplatsen vid Risatorp är planerad för en eventuell framtida omplacering av ridskolan och dess verksamhet bör området i dagsläget inte användas för en camping. Kanslienhetens förslag: - Motionen avslås med hänsyn till kommunfullmäktiges tidigare beslut och en eventuellt framtida omplacering av ridskolan till Cirkusplatsen vid Risatorp. Vid arbetsutskottets behandling av motionen framkommer att planberedningen vid sitt sista möte diskuterat en ny placering av Ridskolan till Påtorp. Med anledning härav är det ej längre aktuellt med en placering av Ridskolan till Cirkusplatsen.

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 193 Arbetsutskottets förslag - Motionen avslås med hänsyn till kommunfullmäktiges tidigare beslut i campingfrågan.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 194 Dnr Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson, c, med förslag om utbyggnad av Ekenäs camping Kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson, c, har lämnat in följande motion: Motion till kommunfullmäktige i Ronneby kommun angående utbyggnad av Ekenäs camping. Sedan campingplatsen i Brunnsparken lades ned, i samband med ombyggnaden av Brunnsparken till kommunens 600-årsjubileum, saknar Ronneby kommun en tillräckligt stor campingplats i närheten av stadskärnan. Ekenäs, som är beläget vid havet, är ett fritidsområde, med en mindre campingplats, badplats och småbåtshamn. Dessutom finns närheten till Karön med dess restaurang, badplats och strövstigar i vacker natur. Och nu senaste tillskottet, en cykelbana från centrum till Ekenäs. För att Ronneby kommun skall kunna öka tillväxten inom turistnäringen föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar: att med schaktmassor fylla ut norra delen av kärret vid Ekenäs badplats att utfyllnaden görs etappvis, för att få lägsta möjliga anläggningskostnad att restaurera vattenspeglarna i kärret, för att främja miljön för kärrets djur och växter. Beredning-yttrande Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 134/1999 behandlat motionen och lämnat följande svar: Yttrande till kommunfullmäktige angående utbyggnad av Ekenäs camping Från kommunfullmäktige har motion (från kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson), angående utbyggnad av Ekenäs camping, översänts till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Miljöinspektör Thomas Gummesson redogör för ärendet. Området är högklassat som klass 1 i länsstyrelsens inventering av våtmarker med mycket höga naturvärden. I Ron-

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 neby kommuns översiktsplan är området angivet som ekologiskt känsligt område. Området hyser smalstäkra, som är en ytterst sällsynt, hotad växt. AU 194 Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Efter Thomas Gummessons redogörelse beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden meddela kommunfullmäktige att ett preciserat förslag som åtföljas av en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas innan ett slutligt ställningstagande kan göras. Tekniska nämnden har 153/1999 behandlat motionen och lämnat följande yttrande: Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande. Arne Berg, gatuenheten svarar: Gatuenheten har möjlighet att omdisponera schaktmassor från fyllnadstippen i Moabacken till kärret i Ekenäs. Ang lämpligheten av denna utfyllnad hänvisas till tidigare skrivelse ang grundundersökning. Det kommer att medföra kostnader för trädfällning röjningsarbete, planering av schaktmassor samt ev muddringsarbeten i samband med utfyllnaden. Peter Lindahl, parkenheten svarar: Då en tidigare motion från 1993 föranlett en grundlig undersökning av ärendet hänvisas i första hand till denna. Största anledningen till avslaget på denna motion var den stora kostnaden för projektet i förhållande till ett relativt litet antal husvagnsplatser som skulle tillskapas. En icke oväsentlig anledning var också att länsstyrelsen i ett förhandsmeddelande klargjorde att man ej avsåg att tillstyrka ett dylikt arbetsföretag p g a dess höga naturvärden. (enligt bilaga). Den höga kostnaden för en utbyggnad i Ekenäskärret beror på dess dåliga markförhållande. Peter Lindahl citerar direkt ut det geotekniska utlåtandet från Scandiakonsult. Förekommande jordlager är mycket sättningsbenägna och dessutom ligger grundvattenytan tidvis i marknivå, åtminstone inom de lägst belägna ytorna. För att området skall utnyttjas för campingändamål förutsätts att området fylls upp med sand alt grus ca 0,5 m. Problem kommer då direkt att uppstå med sättningar, som blir störst i väster och mindre i öster. Dessa sättningar blir av storleksordningen 50-75% av uppfyllnadshöjden och avstannar aldrig, eftersom det förekommer organisk jord inom området. Att sätta upp tält inom området fungerar troligen men att montera stugor eller liknande rekommenderas ej eftersom sättningar ej kommer att avslutas. För att hålla efter sättningar krävs höjdjusteringar vilket innebär nya belastningar med påföljande nya sättningar osv.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Diskussioner fördes om förslagen. AU 194 Ordförande Nils-Olov Olofsson (s) yrkar på att nämnden beslutar att överlämna de två skrivelserna till kommunfullmäktige som svar på motionen. Att i Peter Lindahls skrivelse stryka meningen i andra stycket Den höga kostnaden för en geoteknisk undersökning i Ekenäskärret beror på dess dåliga markförhållanden. Ledamoten Monia Svensson (c) yrkar på avslag till Peter Lindahls skrivelse samt att nämnden skall lämna följande förslag till yttrande: Teknisk nämnden har ingen erinran mot motionen om det är tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt genomförbart. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden bifaller hans förslag. Ledamoten Monia Svensson (c) begär votering. Ordförande Nils-Olov Olofsson föreslog följande voteringsproposition. Den som vill att Nils-Olov Olofssons förslag skall gälla som yttrande röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej skall tekniska nämnden bifalla Monia Svensson förslag till yttrande. Voteringspropositionen godkändes. Efter företagen omröstning avges, till protokollet fogad bilaga, 10 ja röster och 1 nej röst. Tekniska nämnden beslutar således att bifalla Nils-Olov Olofssons förslag till yttrande. I diskussionen deltog även Bengt Backe, Mats Svensson, Tommy Arvidsson, Lars-Peter Karlsson, Sven Johansson, Kjell Hedlund och Sam Isaksson. Tekniska nämnden beslutar Överlämna de två skrivelserna till kommunfullmäktige som svar på motionen. Att i Peter Lindahls skrivelse stryka meningen i andra stycket Den höga kostnaden för en geoteknisk undersökning i Ekenäskärret beror på dess dåliga markförhållanden. Ledamoten Monia Svensson (c) reserverade sig mot beslutet. Kultur- och fritidsnämnden har 114/1999 behandlat motionen och överlämnat följande svar:

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 AU 194 Kultur- och fritidsnämnden beslutar avge yttrandet att nämnden skall undersöka möjligheterna för en viss utbyggnad av Ekenäs camping med de konsekvenser en utökning kan få med exempelvis servicebyggnadens kapacitet. Kanslienhetens yttrande I samband med redovisning av den så kallade campingutredningen beslöt kommunfullmäktige 68/1999 att uttala att det för närvarande inte var aktuellt att anlägga campingplats vid Rönninge samt ridcenter vid Cirkusplatsen. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställde ledamoten Thomas Håkansson, c, ett yrkande om att kommunen skall utreda en successiv utbyggnad av Ekenäs camping med platser. Håkanssons yrkande avslogs med röstsiffrorna 31 emot och 16 för. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i sitt yttrande påpekat att områdets känsliga natur kräver att en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning upprättas innan ett slutligt ställningstagande kan göras. Tekniska nämnden har framfört att en utbyggnad av Ekenäs camping genom att fylla ut det norra kärret är förenat med stora kostnader samt att området består av sättningsbenägna jordlager. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att nämnden skall undersöka möjligheterna för en viss utbyggnad av Ekenäs camping med de konsekvenser en utökning kan få med exempelvis servicebyggnadens kapacitet. Kanslienhetens förslag: - Motionen avslås med hänsyn till kommunfullmäktiges tidigare beslut i ärendet, områdets känsliga natur, områdets grundförhållanden samt de kostnader en utbyggnad skulle vara förenat med. - Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda konsekvenserna av en mindre utbyggnad av Ekenäs camping.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 AU 194 Yrkande JanAnders Palmqvist, s: Kanslienhetens förslag bifalles. Thomas Håkansson, c: Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna för en viss utbyggnad av Ekenäs camping med de konsekvenser en utökning kan få med exempelvis servicebyggnadens kapacitet. Motionen anses därmed besvarad. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att arbetsutskottet bifaller JanAnders Palmqvists yrkande. Arbetsutskottets förslag - Motionen avslås med hänsyn till kommunfullmäktiges tidigare beslut i ärendet, områdets känsliga natur, områdets grundförhållanden samt de kostnader en utbyggnad skulle vara förenat med. - Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda konsekvenserna av en mindre utbyggnad av Ekenäs camping. Ledamöterna Thomas Håkansson, c, och Astrid Adholm, m, reserverar sig mot beslutet.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 AU 195 Dnr Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för borttagande av järnvägskorsning vid Flyttblocksvägen i Kallinge Byggnadsnämnden har överlämnat förslag till detaljplan för borttagande av järnvägskorsning vid Flyttblocksvägen i Kallinge. Utställning av förslaget enligt PBL 5:23 sker under tiden Trafiken på kustbanan har ökat kraftig under senare år och ökningen kommer att fortsätta. Fortsatt upprustning av fjärrstyrningssystem och planering av elektrifiering pågår. Tågen kommer att kunna köra snabbare. I säkerhetsöversynen ingår att ta bort plankorsningar. Detta sker både på landsbygden och inom tättbebyggt område. Befintlig vattenledning under banan förutsätts kunna bibehållas. Den aktuella plankorsningen bedöms kunna tas bort utan allvarlig olägenhet för intilliggande områden. Områdena väster och öster om järnvägen har kommunikation mot Västervägen ca 600 meter norr om korsningen. Genomförandetiden är 5 år. Banverket svarar för genomförandet. Arbetsutskottets förslag - Kommunstyrelsen har, i avvaktan på utställningsresultatet, inget att erinra mot planförslaget.

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 AU 196 Dnr Skrivelse från Owe Erliksson angående sökt bygglov för fastigheten Leråkra 2:35 Byggnadsnämndens ordförande redovisar handläggningen av bygglov för fastigheten Leråkra 2:35. Vidare redovisas skrivelse från Owe Erliksson angående sökt bygglov för fastigheten Leråkra 2:35. Av skrivelsen framgår att Erliksson anser att hans ansökan om bygglov inte blivit korrekt handlagd av byggnadsnämnden och att fastigheten minskat i värde. Han kräver ersättning för värdeminskningen och att det korrekta värdet bör ske genom en opartisk bedömning. Vidare redovisas Länsrättens dom av samt byggnadsnämndens yttrande, 319/2000, över Erlikssons skrivelse. Länsrättens dom är överklagad. Arbetsutskottets förslag - Frågan om eventuellt skadestånd behandlas av kommunstyrelsen då Kammarrätten prövat ärendet och domen vunnit laga kraft.

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 AU 197 Dnr Skrivelse från kultur- och fritidsnämnden om att få använda beviljat bidrag till vänortsutbyte med Schopfheim till ungdomsutbyte med bl a Slavsk i Kaliningradområdet Kommunstyrelsen beviljade under 102/2000 ett bidrag på max kronor för ungdomsutbyte med Schopfheim under juni månad Av olika anledningar har inte projektet genomförts. Kultur- och fritidsnämnden har i skrivelse gjort förfrågan till kommunstyrelsen om bidraget kan användas till ungdomsutbyte med Mänttä, Berlin och Elblag, som besöker Ronneby, samt ungdomslag från Ronneby som besöker Elblag och Aakirkeby. Dessutom föreligger en ansökan från Slavsk i Kaliningradområdet om att ungdomar vill besöka Ronneby. Arbetsutskottets förslag - Kommunstyrelsen beslutar att anvisade medel, ca kronor, får användas för ungdomsutbyte med bl a Slavsk.

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 AU 198 Dnr Kultur- och fritidsnämndens framställning om bidrag till ABF:s Musikkår för inköp av uniformer Kultur- och fritidsnämnden har under 88/2000 behandlat framställning från ABF:s Musikkår om bidrag till nya uniformer och anhåller om att kommunstyrelsen beviljar ett tilläggsanslag på kronor för ändamålet. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare under 77/2000 avslagit framställningen med hänvisning till att anslaget för bidrag till kulturföreningarna inte räcker till för att bevilja det begärda anslaget. ABF anför att nuvarande uniformer anskaffade 1979 och har ett föråldrat snitt efter drygt 20 år. Många har dessutom slitits ut och i dagsläget saknas uniformer i rätt storlek. ABF:s Musikkår vill ersätta de gamla uniformerna med klubblazer, byxor, slips och huvudbonad. Genom ett avtal med Ronneby Skolorkester går elever automatiskt över till ABF:s musikkår sedan de gått ut den kommunala musikskolan och i den mån de vill fortsätta att spela. Den föråldrade uniformsmodellen är i en del fall ett direkt skäl för många lovande musikförmågor att inte fortsätta sitt spelande i ABF:s Musikkår. Kåren riskerar att tappa medlemmar och tillväxten riskerar att minska. ABF:s Musikkår är en musikkår som representerar Ronneby kommun vi olika officiella arrangemang och representerar Ronnebys kulturliv. Det är därför rimligt att musikkåren utrustas med tidsenlig, representativ och funktionell klädsel. Föreningen räknar med att ABF i Blekinge kommer att stödja inköpet av uniformer med kronor. Arbetsutskottets förslag - Frågan om bidrag till uniformer får prövas av kultur- och fritidsnämnden inom ramen för nämndens budget.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 AU 199 Dnr Förslag om fortsatt arbete för att nå målen i den nationella barnkonventionen Ledamoten Margareta Yngveson, s, redovisar samarbetsprojektet Dags för barnkonventionen i Ronneby Under våren 1999 antog Riksdagen den nationella strategin för barnkonventionen. Ur dokumentet Dags för Barnkonventionen föreslås att en handlingsplan för kommunens fortsatta arbete med Barnkonventionen upprättas. Barnkonventionens grundpelare är: Barnets rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet (artikel 3) Barnet rätt till liv och utveckling (artikel 6) Barnets rätt att föra fram sina åsikter (artikel 12) Metoder för barnkonventionens arbete kan exempelvis vara: Barnbokslut Barnkonsekvensanalyser Barn- och ungdomsbilaga Barn- och ungdomshandlingsprogram Checklista Kartläggning av barns situation Samarbete över nämndgränserna Samordnare/koordinator Strukturer för inflytande. Arbetsutskottets förslag - T f kommundirektör Elis Holgersson får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp för upprättande av ett handlingsprogram för barn- och ungdom.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 AU 200 Dnr Omsorgsnämndens förslag till reglemente för handikapprådet Omsorgsnämnden har under 74/2000 behandlat förslag till reglemente för handikapprådet samt överlämnat detta till kommunfullmäktige för beslut. Behov föreligger att anta ett nytt reglementet för kommunala handikapprådet. Representationen från de kommunala nämnderna och styrelserna behöver breddas. Detta för att få ökad insikt i och förståelse för arbetet med handkappfrågorna, vilket skall leda till ett tillgängligt samhälle för alla. Vidare föreslår omsorgsnämnden att representanter från kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen utses. Arbetsutskottets förslag - Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för kommunala handkapprådet. - Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden att utse ledamöter till handikapprådet.

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 AU 201 Dnr Omsorgsnämndens förslag till revidering av handikappolitiskt program Kommunfullmäktige har under 96/1995 fastställt Riktlinjer och handlingsprogram för handikappomsorgen i Ronneby kommun. Omsorgsnämnden har under 73/2000 behandlat ett reviderat förslag till Handikappolitiskt program och överlämnat detsamma till kommunfullmäktige för fastställande. Arbetsutskottets beslut - Förslaget till Handikappolitiskt program remitteras till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen. Exp: Kommunstyrelsen Förskole- och grundskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tekniska nämnden AB Ronneby Industrifastigheter Ronneby Miljö & Teknik AB AB Ronnebyhus

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 AU 202 Dnr Besvarande av kommunfullmäktigeledamoten Sune Håkanssons, rp, motion angående regler för hantering av pantbrev inom kommunkoncernen Kommunfullmäktigeledamoten Sune Håkansson, rp, har lämnat in följande motion: MOTION angående hantering av pantbrev inom kommunkoncernen m m. Det kostar pengar att ta ut pantbrev. Avgiften är 2 procent, vilket motsvarar kronor för ett pantbrev på en miljon kronor. AB Ronnebyhus har hittills haft en del lån mot pantbrev. Under vissa perioder har detta varit det billigaste sättet att låna. Just nu är det billigare att låna med kommunal borgen. Reglerna växlar över tiden. Vid det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige beslöts att teckna kommunal borgen för lån som AB Ronnebyhus avser att teckna. Till en del var det fråga om lån, som hittills löper mot pantbrev. Enligt dess ordförande avser AB Ronnebyhus att döda en del pantbrev i samband med upptagandet av de nya lånen. Enligt min mening är detta en felaktig åtgärd. Befintliga pantbrev bör bevaras. Någon gång i framtiden kan det vara lönsamt att utnyttja pantbreven. Då är det, sett från kommunkoncernens sida, kapitalförstöring att nu döda pantbrev. När kommunen tecknar borgen, bör i stället berört bolag överlämna pantbreven till kommunen. Detta för att man inte skall kunna låna både mot kommunal borgen och mot pantbrev. Samma problem finns när kommunen tecknar borgen för föreningar etc. I beslutet bör då anges i vilken mån föreningen har rätt att ta ut pantbrev. Spåren från exempelvis Olofströms kommun avskräcker. Jag föreslår att ekonomichefen ges i uppdrag att utarbeta regler dels för hantering av befintliga pantbrev i kommunkoncernen dels för förbehåll i samband med kommunens övriga borgensåtaganden.

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 AU 202 Yttrande-beredning Ekonomichefen har i sitt yttrande redovisat att hanteringen av pantbrev har beaktats i den nya borgenspolicyn, som kommer att behandlas i kommunfullmäktige Kanslienhetens yttrande I den föreslagna borgenspolicyn framgår följande angående hantering av pantbrev och säkerheter: Avseende helägda företag skall dessa förbinda sig att vid kommunal borgen ej belåna fastigheten ytterligare mot säkerhet i panträtt. Eventuella pantbrev för de objekt som borgen avser överlämnas till kommunen, som innehar dem i förvar så länge den kommunala borgen kvarstår. För övriga kategorier ska alltid prövas om underborgen eller motsvarande kan erhållas. Kanslienhetens förslag - Motionen anses bifallen och besvarad med den skrivning som införts i borgenspolicyn. Arbetsutskottets förslag - Motionen anses bifallen och besvarad med den skrivning som införts i borgenspolicyn.

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 AU 203 Dnr Kurser och konferenser Arbetsutskottets beslut - Vid Kommunförbundet Kronobergs konferens Förbränning eller sortering av sopor den 11 september 2000 deltager ledamoten Thomas Håkansson.

25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 AU 204 Dnr Delgivningsärenden Länsstyrelsen, tillstånd till nyttjande av mark inom naturreservat i Blekinges skärgård i samband med militärövning Svenska Kommunförbundets cirkulär Delegationen för Energiförsörjning i Sydsverige, Energirapport Sydsverige Protokoll BlekingeTrafiken AB, bolagsstämma Omsorgsnämnden

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-09-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) TEKNISKA NÄMNDEN 1999-09-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kallingesalen Stadshuset, Ronneby, kl 13 30 17 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-24

Kommunfullmäktige 2011-02-24 Sammanträdesprotokoll 1(89) 2011-02-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.45 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer