RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson, v Thomas Håkansson, c Övriga deltagare Elis Holgersson, t f kommundirektör Christian Björkqvist, kanslichef Ulla Kullman, assistent Leif Söderlund, ADB-chef, delvis Sixten Martinsson, ordf i BN, delvis Utses att justera Astrid Adholm Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Christian Björkqvist Ulla Kullman Paragrafer: Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Astrid Adholm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Underskrift: Kanslienheten Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 190 Dnr Förslag om tecknande av kommunlicens för Microsofts programvaror ADB-chef Leif Söderlund redovisar förslag om tecknande av kommunlicens för Microsofts programvaror. Av förslaget framgår följande: Ronneby kommun har för närvarande ett Microsoft Select 4.0 avtal tecknat för den kommunala administrationen och för undervisningsområdet. Avtalet baseras på ett Microsoft Select Master Agreement tecknat mellan Kommentus Samköp AB och Microsoft Irland Operation Limited. Genom detta avtal kan kommunen köpa in Microsofts programvaror till ett lägre pris än ordinarie samt har tillgång till samtliga programvaror på plats. Systemet har dock fått en hel del kritik inte minst för den krångliga administrationen samt de formkrav som måste vara uppfyllda för att avtalet skall gälla. Nuvarande avtal löpte ut Möjlighet finns då att teckna ett nytt avtal med motsvarande avtalsvillkor, alternativt teckna ett s k Enterprise avtal för administrationen samt ett School Agreement för undervisningsområdet. Vid tecknande av Enterprise och School Agreement underlättas administrationen betydligt, t ex behöver endast antalet persondatorer för respektive område redovisas för att avtalet skall uppfyllas. Enterprise och School Agreement alternativet presenterades för verksamhetscheferna Vid detta möte konstaterades att denna avtalsform är att förorda inte minst ur administrationssynpunkt. Vidare är det ur ekonomisk synpunkt för vissa verksamheter direkt lönsamt då man stå inför stora uppgraderingar. Någon verksamhet konstaterade dock att medel saknades inom befintlig budget för tecknande av avtal. Ett Enterprice och School Agreement avtal för Ronneby kommun bör omfattar 900 persondatorer för undervisningsområdet samt 400 persondatorer för administrationen. Bifogad kalkyl pekar på att denna avtalsform är att föredra.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU 190 Bilagor: Avtalsförslag Kostnadskalkyler PC-sammanställning och kostnadsfördelning Vi föreslår kommunstyrelsen besluta att: 1. Teckna Enterprise och School Agreement i enlighet med bifogade avtalsförslag. 2. Fördela kostnaden efter verksamhet och PC innehav. 3. Förskottera årets licenskostnader via kommunstyrelsens oförutsedda medel för de verksamheter som saknar medel i innevarande budget. 4. Licenskostnader för resterande år behandlas i kommande budgetarbeten. Efter redovisningen av ärendet noteras att avtalsförslaget bör förtydligas med avtalstid. Arbetsutskottets förslag - Ronneby kommun tecknar Enterprise och School Agreement i enlighet med bifogade avtalsförslag, som kompletteras med avtalets längd. - Kostnaden fördelas efter verksamhet och PC innehav. - Licenskostnader för resterande år behandlas i kommande budgetarbeten.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 191 Dnr Godkännande av avtal avseende kommunens förvärv av Sjömansstugan, byggnad på Fornanäs 1:14 Kanslichef Christian Björkqvist redovisar förslag till avtal avseende kommunens förvärv av Sjömansstugan, byggnad på kommunens fastighet Fornanäs 1:14. Ronneby kommun äger fastigheten Fornanäs 1:14 i Ronneby kommun. Fastigheten har sedan 60-talet arrenderats av Föreningen Ronneby Kyrkliga Sjömansråd. Föreningen har nu avvecklats och dess tillgångar har överförts till Ronneby församling. På fastigheten finns en byggnad uppförd, den så kallade Sjömansstugan, som numera ägs av Ronneby församling. Eftersom Sjömansstugan inte längre används för församlingens verksamhet har man förklarat sig villiga att överlåta densamma till Ronneby kommun. Kommunen förvärvar härmed fastigheten Fornanäs 1:14, Sjömansstugan, för en köpeskilling om etthundrafemtiotusen ( ) kronor. Köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen. Tillträdesdagen är bestämd till Arbetsutskottets förslag - Kommunen förvärvar fastigheten Fornanäs 1:14 för en köpeskilling av kronor och med tillträdesdag samt i övrigt på i avtalet angivna villkor kronor anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 192 Dnr Yttrande med anledning av förköpsrättslagen Följande ärenden har överlämnats till kommunen för prövning enligt förköpsrättslagen: Fastighet Säljare/Köpare Köpeskilling Ronneby Mölleryd 1:8 Ronneby Ebbamåla 1:12 Lennart Andersson hälften och Gretschen Andersson hälften/ulf Johansson Carl-Erhard Lindahl/Ulla Bergstedt-Hägg : :- Ronneby Ebbamåla 1:12 Ulla Hägg/Trestenshults Gård AB :- Asken 8 Ronneby Norra Eringsboda 1:44 Arbetsutskottets beslut Tomas Johansson, Ulf Johansson och Torbjörn Harriesson/Tomas Lundberg Janne Johansson hälften och Signe Johansson hälften/ Ronnie Nilsson hälften och Malin Gustavsson hälften : :- - Kommunen utövar ej sin förköpsrätt beträffande de ovan angivna fastigheterna. - Kommunen påkallar ej heller prövning jämlikt 3 A Lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de ovan angivna fastigheterna. Exp: Sökandena

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU 193 Dnr Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Birgitta Persson, mp, angående anläggande av campingplats i Ronneby Kommunfullmäktigeledamoten Birgitta Persson, mp, har lämnat in följande motion: Motion om anläggande av ny campingplats i Ronneby Under många år har frågan om en tätortsnära campingplats diskuterats i Ronneby och flera förslag har presenterats. Från Miljöpartiets sida vill vi framhålla Cirkusplatsen vid Risatorp som den lämpligaste. Detta område har flera fördelar: Gott om utrymme Lagom långt till centrum och ändå avskilt Nära till havet Nära till vackra strövområden i Brunnsskogen och på Risanäs Nära till Blekinge-leden Med en ny stig genom Brunnsskogen blir det också nära till Ronneby Brunns stora utbud för turisten och till golfbanan Läget innebär inga risker för att grannar kan störas VA-anslutning blir enkel. Av ovanstående skäl anser Miljöpartiet De Gröna i Ronneby att en campingplats i Risatorp tillgodoser högt ställda krav på en bra campingplats. Vi yrkar därför att kommunen låter utreda möjligheten att förlägga en tätortsnära camping till Cirkusplatsen vid Risanäs. Yttrande-beredning Kultur- och fritidsnämndens yttrande 113/1999:

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 193 Yttrande över motion från kommunfullmäktigeledamot Birgitta Persson, mp, angående anläggande av ny campingplats i Ronneby. Till kommunfullmäktige har anmälts motion från Birgitta Persson, mp, angående anläggande av ny campingplats i Ronneby där de framhåller Cirkusplatsen vid Risatorp som lämpligast. Enligt dem har detta område flera fördelar: gott om utrymme, lagom långt till centrum och ändå avskilt, nära till havet, nära till vackra strövområden i Brunnsskogen och på Risanäs, nära till Blekingeleden, med en ny stig genom Brunnsskogen blir det också nära till Ronneby Brunns stora utbud för turisten och till golfbanan, läget innebär inga risker för att grannar kan störas, va-anslutningen blir enkel. Av ovanstående skäl anser Miljöpartiet de Gröna i Ronneby att en campingplats i Risatorp tillgodoser högt ställda krav på en bra campingplats. De yrkar därför att kommunen låter utreda möjligheten att förlägga en tätortsnära camping till Cirkusplatsen vid Risatorp. Kultur- och fritidsnämnden beslutar avge yttrandet att med anledning av pågående utredning om ridklubbens framtid och dess disposition av område kan inte Risatorp anvisas som campingplats. Byggnadsnämnden har , 419 behandlat motionen och lämnat följande svar: Motion ang anläggande av ny campingplats i Ronneby Kommunfullmäktigeledamoten Birgitta Persson, mp, har lämnat in en motion angående anläggande av ny campingplats i Ronneby.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 193 Motionen har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande. Birgitta Persson, mp, yrkar att kommunen låter utreda möjligheten att förlägga en tätortsnära camping till cirkusplatsen vid Risatorp. Motionen har varit utsänd som bilaga till augustisammanträdet , 362 beslutade byggnadsnämnden att uppdra åt Sverker Carlgren att titta på området till septembersammanträdet. Sverker Carlgren redovisar en tidigare genomgripande utredning som utförts om placering av campingplats. I den utredningen nämns cirkusplatsen som en möjlig lokalisering. Markområdet uppgår till m 2. Utredningen redovisar att det medför stora kostnader för att iordningställa marken. Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att hänvisa till tidigare gjord utredning. Kanslienhetens yttrande I samband med redovisning av den så kallade campingutredningen beslöt kommunfullmäktige, 68/99, att uttala att det för närvarande inte är aktuellt med att anlägga campingplats vid Rönninge samt Ridcenter vid Cirkusplatsen. Eftersom Cirkusplatsen vid Risatorp är planerad för en eventuell framtida omplacering av ridskolan och dess verksamhet bör området i dagsläget inte användas för en camping. Kanslienhetens förslag: - Motionen avslås med hänsyn till kommunfullmäktiges tidigare beslut och en eventuellt framtida omplacering av ridskolan till Cirkusplatsen vid Risatorp. Vid arbetsutskottets behandling av motionen framkommer att planberedningen vid sitt sista möte diskuterat en ny placering av Ridskolan till Påtorp. Med anledning härav är det ej längre aktuellt med en placering av Ridskolan till Cirkusplatsen.

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 193 Arbetsutskottets förslag - Motionen avslås med hänsyn till kommunfullmäktiges tidigare beslut i campingfrågan.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 194 Dnr Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson, c, med förslag om utbyggnad av Ekenäs camping Kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson, c, har lämnat in följande motion: Motion till kommunfullmäktige i Ronneby kommun angående utbyggnad av Ekenäs camping. Sedan campingplatsen i Brunnsparken lades ned, i samband med ombyggnaden av Brunnsparken till kommunens 600-årsjubileum, saknar Ronneby kommun en tillräckligt stor campingplats i närheten av stadskärnan. Ekenäs, som är beläget vid havet, är ett fritidsområde, med en mindre campingplats, badplats och småbåtshamn. Dessutom finns närheten till Karön med dess restaurang, badplats och strövstigar i vacker natur. Och nu senaste tillskottet, en cykelbana från centrum till Ekenäs. För att Ronneby kommun skall kunna öka tillväxten inom turistnäringen föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar: att med schaktmassor fylla ut norra delen av kärret vid Ekenäs badplats att utfyllnaden görs etappvis, för att få lägsta möjliga anläggningskostnad att restaurera vattenspeglarna i kärret, för att främja miljön för kärrets djur och växter. Beredning-yttrande Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 134/1999 behandlat motionen och lämnat följande svar: Yttrande till kommunfullmäktige angående utbyggnad av Ekenäs camping Från kommunfullmäktige har motion (från kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson), angående utbyggnad av Ekenäs camping, översänts till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Miljöinspektör Thomas Gummesson redogör för ärendet. Området är högklassat som klass 1 i länsstyrelsens inventering av våtmarker med mycket höga naturvärden. I Ron-

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 neby kommuns översiktsplan är området angivet som ekologiskt känsligt område. Området hyser smalstäkra, som är en ytterst sällsynt, hotad växt. AU 194 Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut Efter Thomas Gummessons redogörelse beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden meddela kommunfullmäktige att ett preciserat förslag som åtföljas av en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas innan ett slutligt ställningstagande kan göras. Tekniska nämnden har 153/1999 behandlat motionen och lämnat följande yttrande: Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande. Arne Berg, gatuenheten svarar: Gatuenheten har möjlighet att omdisponera schaktmassor från fyllnadstippen i Moabacken till kärret i Ekenäs. Ang lämpligheten av denna utfyllnad hänvisas till tidigare skrivelse ang grundundersökning. Det kommer att medföra kostnader för trädfällning röjningsarbete, planering av schaktmassor samt ev muddringsarbeten i samband med utfyllnaden. Peter Lindahl, parkenheten svarar: Då en tidigare motion från 1993 föranlett en grundlig undersökning av ärendet hänvisas i första hand till denna. Största anledningen till avslaget på denna motion var den stora kostnaden för projektet i förhållande till ett relativt litet antal husvagnsplatser som skulle tillskapas. En icke oväsentlig anledning var också att länsstyrelsen i ett förhandsmeddelande klargjorde att man ej avsåg att tillstyrka ett dylikt arbetsföretag p g a dess höga naturvärden. (enligt bilaga). Den höga kostnaden för en utbyggnad i Ekenäskärret beror på dess dåliga markförhållande. Peter Lindahl citerar direkt ut det geotekniska utlåtandet från Scandiakonsult. Förekommande jordlager är mycket sättningsbenägna och dessutom ligger grundvattenytan tidvis i marknivå, åtminstone inom de lägst belägna ytorna. För att området skall utnyttjas för campingändamål förutsätts att området fylls upp med sand alt grus ca 0,5 m. Problem kommer då direkt att uppstå med sättningar, som blir störst i väster och mindre i öster. Dessa sättningar blir av storleksordningen 50-75% av uppfyllnadshöjden och avstannar aldrig, eftersom det förekommer organisk jord inom området. Att sätta upp tält inom området fungerar troligen men att montera stugor eller liknande rekommenderas ej eftersom sättningar ej kommer att avslutas. För att hålla efter sättningar krävs höjdjusteringar vilket innebär nya belastningar med påföljande nya sättningar osv.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Diskussioner fördes om förslagen. AU 194 Ordförande Nils-Olov Olofsson (s) yrkar på att nämnden beslutar att överlämna de två skrivelserna till kommunfullmäktige som svar på motionen. Att i Peter Lindahls skrivelse stryka meningen i andra stycket Den höga kostnaden för en geoteknisk undersökning i Ekenäskärret beror på dess dåliga markförhållanden. Ledamoten Monia Svensson (c) yrkar på avslag till Peter Lindahls skrivelse samt att nämnden skall lämna följande förslag till yttrande: Teknisk nämnden har ingen erinran mot motionen om det är tekniskt, ekonomiskt och ekologiskt genomförbart. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att nämnden bifaller hans förslag. Ledamoten Monia Svensson (c) begär votering. Ordförande Nils-Olov Olofsson föreslog följande voteringsproposition. Den som vill att Nils-Olov Olofssons förslag skall gälla som yttrande röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej skall tekniska nämnden bifalla Monia Svensson förslag till yttrande. Voteringspropositionen godkändes. Efter företagen omröstning avges, till protokollet fogad bilaga, 10 ja röster och 1 nej röst. Tekniska nämnden beslutar således att bifalla Nils-Olov Olofssons förslag till yttrande. I diskussionen deltog även Bengt Backe, Mats Svensson, Tommy Arvidsson, Lars-Peter Karlsson, Sven Johansson, Kjell Hedlund och Sam Isaksson. Tekniska nämnden beslutar Överlämna de två skrivelserna till kommunfullmäktige som svar på motionen. Att i Peter Lindahls skrivelse stryka meningen i andra stycket Den höga kostnaden för en geoteknisk undersökning i Ekenäskärret beror på dess dåliga markförhållanden. Ledamoten Monia Svensson (c) reserverade sig mot beslutet. Kultur- och fritidsnämnden har 114/1999 behandlat motionen och överlämnat följande svar:

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 AU 194 Kultur- och fritidsnämnden beslutar avge yttrandet att nämnden skall undersöka möjligheterna för en viss utbyggnad av Ekenäs camping med de konsekvenser en utökning kan få med exempelvis servicebyggnadens kapacitet. Kanslienhetens yttrande I samband med redovisning av den så kallade campingutredningen beslöt kommunfullmäktige 68/1999 att uttala att det för närvarande inte var aktuellt att anlägga campingplats vid Rönninge samt ridcenter vid Cirkusplatsen. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet framställde ledamoten Thomas Håkansson, c, ett yrkande om att kommunen skall utreda en successiv utbyggnad av Ekenäs camping med platser. Håkanssons yrkande avslogs med röstsiffrorna 31 emot och 16 för. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i sitt yttrande påpekat att områdets känsliga natur kräver att en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning upprättas innan ett slutligt ställningstagande kan göras. Tekniska nämnden har framfört att en utbyggnad av Ekenäs camping genom att fylla ut det norra kärret är förenat med stora kostnader samt att området består av sättningsbenägna jordlager. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att nämnden skall undersöka möjligheterna för en viss utbyggnad av Ekenäs camping med de konsekvenser en utökning kan få med exempelvis servicebyggnadens kapacitet. Kanslienhetens förslag: - Motionen avslås med hänsyn till kommunfullmäktiges tidigare beslut i ärendet, områdets känsliga natur, områdets grundförhållanden samt de kostnader en utbyggnad skulle vara förenat med. - Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda konsekvenserna av en mindre utbyggnad av Ekenäs camping.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 AU 194 Yrkande JanAnders Palmqvist, s: Kanslienhetens förslag bifalles. Thomas Håkansson, c: Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna för en viss utbyggnad av Ekenäs camping med de konsekvenser en utökning kan få med exempelvis servicebyggnadens kapacitet. Motionen anses därmed besvarad. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att arbetsutskottet bifaller JanAnders Palmqvists yrkande. Arbetsutskottets förslag - Motionen avslås med hänsyn till kommunfullmäktiges tidigare beslut i ärendet, områdets känsliga natur, områdets grundförhållanden samt de kostnader en utbyggnad skulle vara förenat med. - Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda konsekvenserna av en mindre utbyggnad av Ekenäs camping. Ledamöterna Thomas Håkansson, c, och Astrid Adholm, m, reserverar sig mot beslutet.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 AU 195 Dnr Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för borttagande av järnvägskorsning vid Flyttblocksvägen i Kallinge Byggnadsnämnden har överlämnat förslag till detaljplan för borttagande av järnvägskorsning vid Flyttblocksvägen i Kallinge. Utställning av förslaget enligt PBL 5:23 sker under tiden Trafiken på kustbanan har ökat kraftig under senare år och ökningen kommer att fortsätta. Fortsatt upprustning av fjärrstyrningssystem och planering av elektrifiering pågår. Tågen kommer att kunna köra snabbare. I säkerhetsöversynen ingår att ta bort plankorsningar. Detta sker både på landsbygden och inom tättbebyggt område. Befintlig vattenledning under banan förutsätts kunna bibehållas. Den aktuella plankorsningen bedöms kunna tas bort utan allvarlig olägenhet för intilliggande områden. Områdena väster och öster om järnvägen har kommunikation mot Västervägen ca 600 meter norr om korsningen. Genomförandetiden är 5 år. Banverket svarar för genomförandet. Arbetsutskottets förslag - Kommunstyrelsen har, i avvaktan på utställningsresultatet, inget att erinra mot planförslaget.

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 AU 196 Dnr Skrivelse från Owe Erliksson angående sökt bygglov för fastigheten Leråkra 2:35 Byggnadsnämndens ordförande redovisar handläggningen av bygglov för fastigheten Leråkra 2:35. Vidare redovisas skrivelse från Owe Erliksson angående sökt bygglov för fastigheten Leråkra 2:35. Av skrivelsen framgår att Erliksson anser att hans ansökan om bygglov inte blivit korrekt handlagd av byggnadsnämnden och att fastigheten minskat i värde. Han kräver ersättning för värdeminskningen och att det korrekta värdet bör ske genom en opartisk bedömning. Vidare redovisas Länsrättens dom av samt byggnadsnämndens yttrande, 319/2000, över Erlikssons skrivelse. Länsrättens dom är överklagad. Arbetsutskottets förslag - Frågan om eventuellt skadestånd behandlas av kommunstyrelsen då Kammarrätten prövat ärendet och domen vunnit laga kraft.

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 AU 197 Dnr Skrivelse från kultur- och fritidsnämnden om att få använda beviljat bidrag till vänortsutbyte med Schopfheim till ungdomsutbyte med bl a Slavsk i Kaliningradområdet Kommunstyrelsen beviljade under 102/2000 ett bidrag på max kronor för ungdomsutbyte med Schopfheim under juni månad Av olika anledningar har inte projektet genomförts. Kultur- och fritidsnämnden har i skrivelse gjort förfrågan till kommunstyrelsen om bidraget kan användas till ungdomsutbyte med Mänttä, Berlin och Elblag, som besöker Ronneby, samt ungdomslag från Ronneby som besöker Elblag och Aakirkeby. Dessutom föreligger en ansökan från Slavsk i Kaliningradområdet om att ungdomar vill besöka Ronneby. Arbetsutskottets förslag - Kommunstyrelsen beslutar att anvisade medel, ca kronor, får användas för ungdomsutbyte med bl a Slavsk.

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 AU 198 Dnr Kultur- och fritidsnämndens framställning om bidrag till ABF:s Musikkår för inköp av uniformer Kultur- och fritidsnämnden har under 88/2000 behandlat framställning från ABF:s Musikkår om bidrag till nya uniformer och anhåller om att kommunstyrelsen beviljar ett tilläggsanslag på kronor för ändamålet. Kultur- och fritidsnämnden har tidigare under 77/2000 avslagit framställningen med hänvisning till att anslaget för bidrag till kulturföreningarna inte räcker till för att bevilja det begärda anslaget. ABF anför att nuvarande uniformer anskaffade 1979 och har ett föråldrat snitt efter drygt 20 år. Många har dessutom slitits ut och i dagsläget saknas uniformer i rätt storlek. ABF:s Musikkår vill ersätta de gamla uniformerna med klubblazer, byxor, slips och huvudbonad. Genom ett avtal med Ronneby Skolorkester går elever automatiskt över till ABF:s musikkår sedan de gått ut den kommunala musikskolan och i den mån de vill fortsätta att spela. Den föråldrade uniformsmodellen är i en del fall ett direkt skäl för många lovande musikförmågor att inte fortsätta sitt spelande i ABF:s Musikkår. Kåren riskerar att tappa medlemmar och tillväxten riskerar att minska. ABF:s Musikkår är en musikkår som representerar Ronneby kommun vi olika officiella arrangemang och representerar Ronnebys kulturliv. Det är därför rimligt att musikkåren utrustas med tidsenlig, representativ och funktionell klädsel. Föreningen räknar med att ABF i Blekinge kommer att stödja inköpet av uniformer med kronor. Arbetsutskottets förslag - Frågan om bidrag till uniformer får prövas av kultur- och fritidsnämnden inom ramen för nämndens budget.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 AU 199 Dnr Förslag om fortsatt arbete för att nå målen i den nationella barnkonventionen Ledamoten Margareta Yngveson, s, redovisar samarbetsprojektet Dags för barnkonventionen i Ronneby Under våren 1999 antog Riksdagen den nationella strategin för barnkonventionen. Ur dokumentet Dags för Barnkonventionen föreslås att en handlingsplan för kommunens fortsatta arbete med Barnkonventionen upprättas. Barnkonventionens grundpelare är: Barnets rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) Barnets bästa skall alltid komma i främsta rummet (artikel 3) Barnet rätt till liv och utveckling (artikel 6) Barnets rätt att föra fram sina åsikter (artikel 12) Metoder för barnkonventionens arbete kan exempelvis vara: Barnbokslut Barnkonsekvensanalyser Barn- och ungdomsbilaga Barn- och ungdomshandlingsprogram Checklista Kartläggning av barns situation Samarbete över nämndgränserna Samordnare/koordinator Strukturer för inflytande. Arbetsutskottets förslag - T f kommundirektör Elis Holgersson får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp för upprättande av ett handlingsprogram för barn- och ungdom.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 AU 200 Dnr Omsorgsnämndens förslag till reglemente för handikapprådet Omsorgsnämnden har under 74/2000 behandlat förslag till reglemente för handikapprådet samt överlämnat detta till kommunfullmäktige för beslut. Behov föreligger att anta ett nytt reglementet för kommunala handikapprådet. Representationen från de kommunala nämnderna och styrelserna behöver breddas. Detta för att få ökad insikt i och förståelse för arbetet med handkappfrågorna, vilket skall leda till ett tillgängligt samhälle för alla. Vidare föreslår omsorgsnämnden att representanter från kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen utses. Arbetsutskottets förslag - Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till reglemente för kommunala handkapprådet. - Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden att utse ledamöter till handikapprådet.

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 AU 201 Dnr Omsorgsnämndens förslag till revidering av handikappolitiskt program Kommunfullmäktige har under 96/1995 fastställt Riktlinjer och handlingsprogram för handikappomsorgen i Ronneby kommun. Omsorgsnämnden har under 73/2000 behandlat ett reviderat förslag till Handikappolitiskt program och överlämnat detsamma till kommunfullmäktige för fastställande. Arbetsutskottets beslut - Förslaget till Handikappolitiskt program remitteras till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen. Exp: Kommunstyrelsen Förskole- och grundskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden Byggnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tekniska nämnden AB Ronneby Industrifastigheter Ronneby Miljö & Teknik AB AB Ronnebyhus

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 AU 202 Dnr Besvarande av kommunfullmäktigeledamoten Sune Håkanssons, rp, motion angående regler för hantering av pantbrev inom kommunkoncernen Kommunfullmäktigeledamoten Sune Håkansson, rp, har lämnat in följande motion: MOTION angående hantering av pantbrev inom kommunkoncernen m m. Det kostar pengar att ta ut pantbrev. Avgiften är 2 procent, vilket motsvarar kronor för ett pantbrev på en miljon kronor. AB Ronnebyhus har hittills haft en del lån mot pantbrev. Under vissa perioder har detta varit det billigaste sättet att låna. Just nu är det billigare att låna med kommunal borgen. Reglerna växlar över tiden. Vid det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige beslöts att teckna kommunal borgen för lån som AB Ronnebyhus avser att teckna. Till en del var det fråga om lån, som hittills löper mot pantbrev. Enligt dess ordförande avser AB Ronnebyhus att döda en del pantbrev i samband med upptagandet av de nya lånen. Enligt min mening är detta en felaktig åtgärd. Befintliga pantbrev bör bevaras. Någon gång i framtiden kan det vara lönsamt att utnyttja pantbreven. Då är det, sett från kommunkoncernens sida, kapitalförstöring att nu döda pantbrev. När kommunen tecknar borgen, bör i stället berört bolag överlämna pantbreven till kommunen. Detta för att man inte skall kunna låna både mot kommunal borgen och mot pantbrev. Samma problem finns när kommunen tecknar borgen för föreningar etc. I beslutet bör då anges i vilken mån föreningen har rätt att ta ut pantbrev. Spåren från exempelvis Olofströms kommun avskräcker. Jag föreslår att ekonomichefen ges i uppdrag att utarbeta regler dels för hantering av befintliga pantbrev i kommunkoncernen dels för förbehåll i samband med kommunens övriga borgensåtaganden.

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 AU 202 Yttrande-beredning Ekonomichefen har i sitt yttrande redovisat att hanteringen av pantbrev har beaktats i den nya borgenspolicyn, som kommer att behandlas i kommunfullmäktige Kanslienhetens yttrande I den föreslagna borgenspolicyn framgår följande angående hantering av pantbrev och säkerheter: Avseende helägda företag skall dessa förbinda sig att vid kommunal borgen ej belåna fastigheten ytterligare mot säkerhet i panträtt. Eventuella pantbrev för de objekt som borgen avser överlämnas till kommunen, som innehar dem i förvar så länge den kommunala borgen kvarstår. För övriga kategorier ska alltid prövas om underborgen eller motsvarande kan erhållas. Kanslienhetens förslag - Motionen anses bifallen och besvarad med den skrivning som införts i borgenspolicyn. Arbetsutskottets förslag - Motionen anses bifallen och besvarad med den skrivning som införts i borgenspolicyn.

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 AU 203 Dnr Kurser och konferenser Arbetsutskottets beslut - Vid Kommunförbundet Kronobergs konferens Förbränning eller sortering av sopor den 11 september 2000 deltager ledamoten Thomas Håkansson.

25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 AU 204 Dnr Delgivningsärenden Länsstyrelsen, tillstånd till nyttjande av mark inom naturreservat i Blekinges skärgård i samband med militärövning Svenska Kommunförbundets cirkulär Delegationen för Energiförsörjning i Sydsverige, Energirapport Sydsverige Protokoll BlekingeTrafiken AB, bolagsstämma Omsorgsnämnden

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl. 8.30 14.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, s Margaretha Yngveson, s Ronny Pettersson, v Astrid Adholm, m

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-10-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 00 Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13

Socialnämndens arbetsutskott 2002-08-13 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-15.10 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally Karlsson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers.

Curt Piculell (M) Tjg.ers. Jan-Olov Olsson (C) Tjg.ers. Willy Persson (KD) Tjg.ers. Oscar Revoledo (S) Tjg.ers. Tommy Arvidsson (S) Tjg.ers. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-06-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00-14.45 ande Lena Karstensson (M) Knut Svensson (C) Clas Lagerlund (M) Thomas Svensson

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-04-24 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 16:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-03-20 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 11:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-15.20 Beslutande ordförande Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson(s) Leif Johansson (s) Juhani Kujansivu (s) Kersti Rydelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunfullmäktige 2001-12-13. Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunfullmäktige 2001-12-13. Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 22.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 92 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 16.00 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-02-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2000-02-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 13 30 16 40. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Karl-Gustav Martinsson S Kjell

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-01-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-01-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 20. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Karl-Gustav Martinsson S

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2007-12-05. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2007-12-05. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 11.25 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Christoffer Stenström Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Karl

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-29 1-12 Plats och Tid Stadshuset 13.00-14.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp), ersättare i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 16 februari 2000, klockan 17.00-17.35. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Barbro Matsman, tjg ers Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-09-18

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-09-18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-08-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1999-08-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.10 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Göran T Andersson,

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 14 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Lars Peter Karlsson S Judith Skörsemo

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00.

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-04-12 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (m) Tommy Arvidsson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (10)

Kommunstyrelsens Personalutskott (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter Eriksson M Thomas

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-12-19 135 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 15.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:20 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2010-08-11

Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Rose-Marie Jönsson. Socialkontoret 2010-08-11 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 16.15 Beslutande Anna Rönn (v), vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Elisabeth Holmer (s) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-03-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 TEKNISKA NÄMNDEN 2005-03-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 16 Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset kl 13 30 17 00. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordf. Karl-Erik Karlsson S 1: e vice ordf. Tommy Arvidsson S Bengt

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer