Varu- och serviceförsörjning i Linköpings kommun utom centralorten med omland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varu- och serviceförsörjning i Linköpings kommun utom centralorten med omland"

Transkript

1 Linköpings kommun Dnr Landsbygdsgruppen Laila Johansson, Bengt Pettersson, tel Varu- och serviceförsörjning i Linköpings kommun utom centralorten med omland

2 Innehåll Summering 3 Remiss 5 Bakgrund och syfte 6 Statliga stödformer 7 Kommunala stödformer och riktlinjer 9 Planområde och butiksstruktur 13 Enkät till butiker och varubussar, resultatredovisning 14 Beskrivningar och förslag per upptagningsområde 18 Prioritering av butiker för statligt och kommunalt stöd 27 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Förteckning över butiker Regler för erhållande av kommunalt bidrag till butik utanför centralorten för hemsändning av dagligvaror AVTAL Varuhemsändning genom lantbrevbärare Hemsändningsverksamheten via butik och lantbrevbärare 1997 och 1998 Regler för erhållande av kommunalt bidrag till varubussar Bilaga 6 Detaljhandelsenkät 1999 Karta 1 Karta 2 Karta 3 Linköpings centralort med omland Butiker och varubusslinje Planområden Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige

3 Summering Förslag till ny varuförsörjningsplan för landsbygdsområdet i Linköpings kommun har utarbetats för att ersätta den som godkändes av kommunfullmäktige Planens syfte är att ge riktlinjer för åtgärder som befrämjar en tillfredsställande dagligvaruförsörjning. Planen utgör ett viktigt och nödvändigt underlag för bedömning i samband med ansökningar om statligt och kommunalt ekonomiskt stöd. De statliga stödformer inom området kommersiell service som gäller idag, hemsändningsbidrag, investeringsbidrag, landsbygdslån och servicebidrag, redovisas i planen liksom kommunala stödformer och riktlinjer. När det gäller det sistnämnda föreslås en förändring nämligen att kommunalt bidrag för hemsändning till servicehus eller liknande ska kunna utgå till alla dagligvarubutiker utanför Linköpings tätort. Nu gällande regler tillåter detta bara till dagligvarubutiker i småorter. I övrigt föreslås inga väsentliga förändringar i regler och övriga skrivningar. Det kan tilläggas att kommunstyrelsen så sent som 1997 beslutade om ändrade riktlinjer och regler för lån och borgen för lån för igångsättning eller investering i butiksrörelse. För att få underlag till att göra bedömningar och förslag till åtgärder för landsbygdshandeln genomfördes en detaljhandelsenkät första halvåret Enkäten innehöll bl a frågor om företagsform, butikslokal, omsättning, antal sysselsatta, sidoverksamheter, varuleveranser till kommunala serviceinrättningar, kommunalt och statligt stöd. Samtliga 20 dagligvarubutiker samt 2 varubussar inom Linköpings kommuns landsbygdsområde besvarade enkäten. Med landsbygdsområdet avses Linköpings kommun utom centralorten med ett mindre omland. Bruttoomsättningen, omräknat i 1998 års penningvärde, har under perioden totalt för dagligvarubutikerna inom det aktuella området minskat från 344 milj/år till 325 milj/år. En minskning har totalt sett skett både för serviceorter och småorter. Av de butiker som fanns kvar 1998 hade 12 butiker en lägre omsättning jämfört med för 10 år sedan. Övriga 8 butiker hade en högre bruttoomsättning. Medelvärdet när det gäller bruttoomsättningen 1998 var för butiker i serviceorter 23,3 milj och för butiker i övriga tätorter 5,1 milj. Av enkätresultatet framgår också att butikslokalerna blivit större och att antalet sysselsatta per butik har blivit något färre. Ett 10-tal butiker levererar med viss regelbundenhet varor till kommunala serviceinrättningar. Många butiker är intresserade av att utöka med ytterligare sidoverksamheter som t ex apoteksservice, utlämning av systemvaror, ombud för Svenska Spel och ATG, kommuninformation, postservice, Turism, minuten/bankomat. Planområdet har delats in i 4 upptagningsområden nämligen norra, västra, östra och södra. Beskrivningar i form av befolkningsstatistik, butiksredovisning, teoretiskt konsumtionsunderlag, bruttoomsättning, täckningsgrad samt förslag till åtgärder finns för varje område. Om aktuell befolkningsprognos (från våren 1999) slår in kommer befolkningen och därmed konsumtionsunderlaget generellt sett att minska i tätorterna och öka inom övrig landsbygd under den närmaste 10-årsperioden. Täckningsgraden, d v s butikernas bruttoomsättning dividerat med det teoretiskt beräknade konsumtionsunderlaget, för åren 1988 och 1998 varierar mellan de olika upptagningsområdena. För norra upptagningsområdet har täckningsgraden sjunkit kraftigt från 66 % till 53%, medan för västra motsvarande värde sjunkit endast mar- 3

4 ginellt till 48 %. Täckningsgraden för östra och södra upptagningsområdet har sjunkit från en redan låg nivå och uppgår 1998 till drygt 35 resp 34 %. För att förbättra förutsättningarna för att utvecklas och konkurrera med lågprishandeln bör landsbygdshandeln stödjas i enlighet med landsbygdsprogrammets intentioner. Här ska särskilt framhållas målsättningen att utveckla dagligvarubutikerna till att vara bygdens servicecentra. Därför föreslås att de önskemål från butikerna om att utöka med ytterligare sidoverksamheter i möjligaste mån ska tillgodoses och att kommunen därvid tar initiativet och driver denna fråga så att ett positivt resultat uppnås. När det gäller kommunal information i butik planeras (jan 2000) för övrigt ett projekt med IT-café i Skeda udde och Ulrika. Utöver hemsändningsbidraget anser kommunen att övrigt statligt och kommunalt ekonomiskt bidrag ska satsas på butiker som fyller en avgörande funktion för den lokala servicen, men vars kundunderlag inte är så stort att butikens fortsatta existens är garanterad. Från år ska därför, enligt kommunens uppfattning, dagligvarubutikerna i tätorterna Askeby, Bankekind, Bestorp, Brokind, Gistad, Nykil, Ulrika och Skeda udde prioriteras för statligt och/eller kommunalt stöd. I det fall sommarbutiken i Sandvik åter blir åretruntöppen dagligvarubutik bör denna också prioriteras enligt ovan. 4

5 Remiss Förslaget till varu- och serviceförsörjningsplan 1999 för Linköpings kommun utom centralorten har under tiden varit remitterad till landsbygdsbutikerna, bygdegrupperna och landsbygdsgruppen för synpunkter. Endast Brokinds Boendeförening och Ulrika byalag har lämnat skriftliga svar. Båda bygdegrupperna var positiva till förslaget och deras remissförslag föranleder inga förändringar. Ulrika byalag påpekar att vägarna måste bli bättre samt vill att ett slakteri för den lokala köttproduktionen öppnas. De önskar också att en konsulent för lokal odling anställs samt att kommunen hjälper till att påverka grossisterna att föra mindre förpackningar. 5

6 Bakgrund och syfte Allmänt Den senaste varuförsörjningsplanen för Linköpings kommun godkändes av kommunfullmäktige En förenklad varuförsörjningsplan benämnd Stöd och riktlinjer för varuförsörjningen i Linköpings kommun utom centralorten antogs av kommunstyrelsen Tidigare fullständiga planer från 1984 och 1991 liksom föreliggande varuförsörjningsplan bygger bl a på dagligvarubutiksinnehavarnas svar på enkäter gällande butiksverksamheten. Inte minst omsättningssiffrorna är intressanta i sammanhanget. Varuförsörjningsplanens syfte är att ge riktlinjer för åtgärder som befrämjar en tillfredsställande dagligvaruförsörjning inom planeringsområdet. Planen behandlar försörjningen av dagligvaror i tätorter och övrig landsbygd inom Linköpings kommun utom centralorten Linköping. Av planen framgår vilka dagligvarubutiker som finns idag. Det är viktigt att varuförsörjningen blir belyst med utgångspunkt från bl a möjliga framtida utbyggnadsplaner, befolkningsprognoser och konsumtionsunderlag. Statligt stöd till landsbygdshandeln lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas (SFS 1994: ). En av varuförsörjningsplanens allra viktigaste uppgifter är därför att redovisa vilka butiker som i första hand bör komma ifråga när det gäller ekonomiskt stöd från stat och kommun. Målsättningar i landsbygdsprogrammet Under landsbygdsprogrammets avsnitt om kommersiell och samordnad service anges följande målsättningar: landsbygdsbor ska ha möjlighet att inom sitt hemområde kunna göra dagligvaru inköp, i första hand från en butik, men om sådan saknas från varubuss skapa förutsättningar genom ökat befolkningsunderlag så att en dagligvarubutik kan finnas i varje tätort utveckla dagligvarubutiken till att vara bygdens servicecentra verka för att kommunens inköp upphandlas lokalt verka för att lokalt odlade och producerade produkter försäljs i den lokala dagligvarubutiken eller annat försäljningsställe 6

7 Statliga stödformer Stöd kan lämnas enligt förordningen SFS 1994:577 om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service. Stöd till kommersiell service lämnas enligt 24 som hemsändningsbidrag, investeringsbidrag, landsbygdslån och servicebidrag. Stöd kan enligt 25 lämnas för att det skall kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel i glesbygds- och landsbygdsområden som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. I vissa fall kan stöd lämnas till fackhandelsservice. Stöd kan enligt 26 i förordningen lämnas till 1. kommuner, 2. näringsidkare med fasta försäljningsställen för dagligvaror eller drivmedel, 3. näringsidkare med fasta försäljningsställen för fackhandelsvaror, om det finns särskilda skäl, och 4. näringsidkare som åker omkring med varubuss och säljer dagligvaror till konsumenter, om det finns särskilda skäl. Hemsändningsbidrag Enligt 30 kan stöd till kommersiell service lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning till hushåll av dagligvaror. Hemsändningen ska ske på ett ändamålsenligt sätt och utan onödiga kostnader. Bidrag kan även lämnas för kommunens direkta kostnader för att anordna särskilda inköpsturer. Länsstyrelsen i Östergötland lämnar hemsändningsbidrag enligt följande: statligt hemsändningsbidrag lämnas med högst 50 % om det kommunala hemsändningsbidraget uppgår till minst 40 kr per hemsändning, dock kan statligt bidrag lämnas med högst 45 kr per hemsändning. För kommunala hemsändningsbidrag lägre än 40 kr per hemsändning lämnas statligt bidrag med högst 35 %. Kommunerna ska lämna ansökan om hemsändningsbidrag till länsstyrelsen efter budgetårets slut, alltså i början av året. Grundläggande för att statligt hemsändningsbidrag ska betalas ut är att hemsändningen avser försörjning av hushållen på landsbygden. Investeringsbidrag Bidrag kan beviljas för ny-, till- eller ombyggnad eller större reparation av de lokaler som behövs för verksamheten och för inredning och annan utrustning. Bidrag kan lämnas med 20 % av investeringskostnaden, men stödandelen prövas från fall till fall. Bidrag kan även lämnas för utbildningsinsatser för butiksägare och anställda inom dagligvaruhandeln samt för anlitande av extern konsult för utarbetande och genomförande av åtgärdsprogram. Bidragsandelen för dessa ändamål kan lämnas med högst 50 %. Eget arbete är ej stödgrundande. Utbetalning av bidraget sker när investeringen har genomförts och redovisats. Investeringsbidraget är villkorat på så 7

8 sätt att stödmottagaren kan bli skyldig att betala tillbaka om rörelsen säljs, läggs ner eller om denne bryter mot andra föreskrifter för bidraget. Länsstyrelsens möjlighet att återkräva bidrag upphör successivt under ett antal år. Landsbygdslån Lån kan beviljas för samma investeringsändamål som nämns ovan och dessutom för anskaffning av butiksfastighet och varulager samt inventarier. Ett landsbygdslån ska återbetalas inom en viss tid och räntan på lånet uppgår till det gällande diskontot + 4,25 %. Viss möjlighet finns till tidsbegränsad amorterings- och räntefrihet. Ett landsbygdslån kan sägas upp till omedelbar betalning om stödmottagaren bryter mot föreskrifter för lånet. Servicebidrag Denna typ av bidrag kan endast lämnas om det finns särskilda skäl och när andra åtgärder har prövats men inte visat sig ändamålsenliga. Servicebidrag får lämnas med högst kronor per år under en treårsperiod. Frågan om servicebidrag kan lämnas måste prövas särskilt för varje år. Generellt när det gäller stöd till kommersiell service får investeringen som stödet avser inte påbörjas innan beslut om stöd är fattat. För vissa investeringar som har ålagts genom föreskrifter i lag kan investeringsbidrag lämnas med en högre andel än 20 % av investeringskostnaden, men även detta prövas från fall till fall. Dessa investeringar avser ersättning av köldmedia samt installation av återvinningssystem för bensingas. 8

9 Kommunala stödformer och riktlinjer Hemsändningsbidrag till dagligvarubutiker Dagligvarubutiker utanför Linköpings tätort kan få bidrag för hemsändning av varor till hushåll om de följer de regler som fastställs av kommunen. Nu gällande regler (se bilaga 2) antogs av kommunstyrelsen Enligt reglerna får hemsändning endast ske en gång per vecka och till permanent boende hushåll. Bidrag utgår enligt huvudregeln för alla hushåll som har mer än 1,5 km till sin närmaste butik och bor utanför tätort. Hemsändningsbidraget i detta fall uppgår år 1999 till 50 kr. Bidrag om 40 kr utgår för hemsändning av dagligvaror till hushåll inom tätort som på grund av handikapp eller sjukdom saknar möjlighet att själva ta sig till butiken. För hemsändning av dagligvaror till hushåll boende i servicehus i småorter utgår år kr. Kommunen betalade 1998 ut kr i hemsändningsbidrag till dagligvarubutiker. Nettokostnaden för detta m fl uppgifter framgår av bilaga 4. Förslag till förändringar Bidrag för hemsändning till servicehus eller liknande enligt reglerna 7 föreslås kunna utgå till alla dagligvarubutiker utanför Linköpings tätort. Landsbygdsgruppen tillstyrkte detta förslag Bidrag till dagligvarudistribution via lantbrevbärare Linköpings kommun tecknade i slutet av 1994 avtal med Postverket om varuhemsändning via lantbrevbärare (se bilaga 3) Huvudregeln i avtalet är att kommunens hemsändningsregler mellan handlare och kommunen gäller och ska följas. Enligt avtalet ska kommunen betala 200 kr per fast kund och månad (exklusive moms). Avgiften ska justeras årligen per den 1 januari med hänsyn till förändring av konsumentprisindex. Kommunen betalade 1998 ut kr i hemsändningsavgift till Posten. Nettokostnaden för detta m fl uppgifter framgår av bilaga 4. Stöd till varubussar Endast två varubussar, varav en är verksamhetsmässigt kopplad till en dagligvarubutik, försäljer idag (hösten 1999) livsmedel inom Linköpings kommuns landsbygdsområde. För hushållen fyller varubussarna ungefär samma funktion som hemsändningen av varor från butik. För en del hushåll kan varubussen vara ett mer attraktivt alternativ än hemsändning, eftersom man själv kan se de varor man köper. Inom områden där butik saknas eller där ingen butik erbjuder hemsändningsservice kan försäljning från varubuss vara av särskilt stort värde. Enligt beslut i kommunfullmäktige kan bidrag utgå till varubuss för försäljning av dagligvaror till permanent boende hushåll inom sådana områden som beskrivs ovan. Det är ett absolut krav att varubussen inte konkurrerar på ett otillständigt sätt med permanent butik Bidrag utgår som ett schablonbelopp som beräknas per år (se bilaga 5). Utgångspunkt för beräkningen är att varubussverksamheten så långt som möjligt ska jämställas med hemsändning av dagligvaror från butik. Under en kort tid i början av 1990-talet erhöll en varubuss bidrag från kommunen. 9

10 Lån och borgen Kommunstyrelsen beslutade om ändrade riktlinjer och regler för lån eller borgen enligt nedan. Riktlinjer för lån eller borgen Efter skriftlig ansökan, ställd till kommunen, kan kommunen lämna direkt lån eller teckna borgen för lån för igångsättning eller investering i butiksrörelse. Lån eller borgen kan lämnas till näringsidkare med fast försäljningsställe där dagligvaror eller drivmedel säljs. Lån eller borgen kan lämnas för att underlätta nystart, butiksöverlåtelse samt för investeringar i byggnader och inventarier. Lån eller borgen lämnas i undantagsfall och efter särskild prövning. Lån eller borgen är endast avsedda för de prioriterade butikerna. För borgen gäller de regler som fastställs i särskild borgenspolicy (KF , 219, Dnr ). För lån gäller de regler som anges i bilaga till dessa riktlinjer. Regler för lån Handläggning Ansökan om lån skall ställas till kommunen. Ansökan om lån skall beredas av näringslivskontoret och kommunledningskontoret gemensamt. Kommunledningskontoret skall därvid svara för riksbedömning, bedömning av säkerhet mm. Näringslivskontoret skall svara för kontakter med låntagare samt bedömning av behov av butik mm. Till ansökan skall fogas de handlingar som behövs för bedömning av låneärendet och kreditrisken samt de övriga handlingar som sökande önskar åberopa. Kommunledningskontoret skall lämna yttrande över ansökan till kommunstyrelsen. Yttrandet skall ingå i gemensam skrivelse där även näringslivskontorets bedömning ingår. I samband med underskrift av lånehandlingar skall sökande lämna bevis om försäkring registreringsbevis för ev bolag övriga behörighetshandlingar. Lån kan utbetalas efter lagakraftvunnet beslut i kommunstyrelsen. 10

11 Lånevillkor Lån får lämnas med en löptid på högst 10 år. Amorteringsfrihet kan lämnas i högst 2 år. Räntan för lånet skall vara bunden med en räntebindningstid på 2 år. Räntan skall utgå med en räntesats som vid varje räntebindningstidpunkt fastställs efter gällande obligationsränta för bostäder (NBB) med ett påslag med 1,5 procentenheter. Kommunstyrelsen skall fastställa löptid och eventuell amorteringsfrihet. Säkerhet Vid långivning skall kommunstyrelsen ange vilken form av säkerhet som accepteras för sitt risktagande. Säkerhet kan lämnas som inteckning i fast egendom, företagsinteckning eller personlig borgen. Säkerheterna kan kombineras. I samband med långivning skall regressavtal upprättas för att ytterligare reglera kommunens och låntagarens åtaganden och skyldigheter. Försäkring Som villkor för kommunalt lån gäller att den investering för vilken lånet lämnas skall vara försäkrad på ett betryggande sätt. Bevis om försäkring skall lämnas i samband med att lånet undertecknas. Riskbedöming Som underlag för kommunledningskontorets bedömning av kreditrisk skall kontoret inhämta ekonomisk information om företaget. Eftersom långivning sker för att säkra varuförsörjning bör kommunen acceptera en högre kreditrisk än vid annan långivning. Uthyrning av butikslokaler Kommunen äger butikslokalerna i Nykil, Brokind, Bankekind och Askeby. Hyrorna beräknas numera efter kvmpris (kallhyra). En viss hyresanpassning av butikshyrorna skedde Vid tillfälliga akuta ekonomiska kriser kan hyresnivån tillfälligt sänkas för att värna om varuförsörjningen i området. Kommunen ska dock garanteras ett visst lägsta hyresbelopp. 11

12 När det gäller övriga butiker som ingår i kommunens grupp av s k prioriterade butiker och där lokalerna har extern ägare kan kommunen gå in och förhyra butikslokal, för att därefter tillämpa andrahandsuthyrning med anpassad hyressättning. Hyressättningen av kommunägda butikslokaler ska i sådana vall vara vägledande. Lokal upphandling Redan 1983 uttalade kommunfullmäktige att kommunen, inom ramen för upphandlingsreglementet för sina lokala verksamheter, så långt som möjligt borde tillämpa lokal upphandling i nedläggningshotade och ur varuförsörjningssynpunkt strategiskt belägna butiker. I början av 1990-talet tecknades i några fall butiksavtal gällande upphandling mellan kommun och butik. Hösten 1999 finns inget gällande butiksavtal tecknat mellan kommunen och någon av småbutikerna på landsbygden. Däremot levererar ett antal butiker regelbundet varor till kommunala enheter utan att butiksavtal har tecknats. Enligt landsbygdsprogrammet ska det undersökas vilka möjligheter kommunen har att för sin verksamhet göra inköp lokalt. Som ett första steg avser landsbygdsgruppen att under första halvåret år 2000 inbjuda berörda till ett seminarium om frågor kring lokal upphandling. Alternativt kommer ett sådant seminarium att arrangeras på regional nivå. Övrigt stöd Landsbygdsgruppen med tillhörande småbutiksgrupp verkar som idégivare för att utveckla landsbygdshandeln. Exempel på åtgärder är utskick till hushållen med uppmaning om ökad köptrohet, undersökning av hushållens köpvanor, butikssamråd, stöd i samband med myndighetskontakter mm. När det gäller landsbygdsprogrammets målsättning att verka för att lokalt odlade och producerade produkter försäljs i den lokala dagligvarubutiken eller annat försäljningsställe påbörjades hösten 1999 ett projekt som anknyter till detta. På uppdrag av landsbygdsgruppen genomför jordbruks-, småbutiks- och näringslivsgruppen projektet närodlade livsmedel m fl landsbygdsproducerade produkter Projektets huvudsakliga syfte är att skapa kontakter mellan producenter, dagligvarubutiker och konsumenter så att närproducerade produkter kan säljas lokalt. 12

13 Planområde och butiksstruktur Allmänt Varu- och serviceförsörjningsplanen omfattar geografiskt Linköpings kommun utom centralorten med dess närmaste omland (se karta 1). Stadsdelen Tallboda ingår i planen beroende på att ortens butik har ett upptagningsområde som sträcker sig ut över närliggande landsbygdsområde. Butiker och varubussar Inom planområdet finns 20 dagligvarubutiker varav en butik också med varubussverksamhet. Därutöver finns ytterligare en varubuss. Dagligvarubutikernas läge och varubussarnas ungefärliga kundområde framgår av karta 2 samt redovisas med namn och innehavare i register i bilaga 1. Av karta 2 framgår också var dagligvarubutiker lagts ned under 1990-talet. Butikernas upptagningsområden För att undvika att information, t ex omsättning, lämnas ut om enskilda dagligvarubutiker har planområdet delats in i fyra större upptagningsområden nämligen norra, östra, södra och västra (se karta 3). 13

14 Enkät till butiker och varubussar En av de viktigaste underlagen för upprättande av kommunens varuförsörjningsplan är den enkät till berörda dagligvarubutiker och varubussar som genomfördes våren Samtliga butiks- och varubussinnehavare besvarade ett antal frågor om sin verksamhet (se bilaga 6). Butikerna lämnade bl a uppgifter om lokalytor, företagsform, omsättning, kostnader för verksamheten, antal sysselsatta, sidoverksamheter, leveranser till kommunala serviceinrättningar mm. Nedan redovisas i sammanfattande form en del av enkätresultatet. I de fall där uppgifter finns tillgängliga från motsvarande enkät 1989 redovisas dessa för jämförelsens skull. Det bör noteras att inte alla butiker besvarat alla frågor. Eftersom det endast finns två varubussar sker ingen resultatredovisning för dessa. Företagsform 1998 Dagligvarubutikerna fördelar sig efter företagsform enligt följande: Aktiebolag 15 butiker Handelsbolag 1 Kooperationen 2 Kommanditbolag 1 Enskild firma 1 Huvudleverantör av dagligvaror till butikerna 1998 ICA 11 butiker Dagab 7 KF 2 Butikernas försäljningsyta Försäljningsyta (kvm) Totalt Antal butiker Antal butiker Av tabellen framgår tydligt dels att antalet butiker minskat de senaste 10 åren dels att butikernas storleksstruktur har förändrats. År 1989 fanns 9 butiker med en försäljningsyta mindre än 100 kvm. Tio år senare finns endast 2 butiker kvar i denna storleksklass efter att en av de minsta butikerna byggt ut under Antalet butiker i den största storleksklassen, 500 kvm eller mer, har ökat med två. 14

15 Antal sysselsatta Här ingår butiksinnehavare om denne/dessa arbetar i butiken. Antal sysselsatta Totalt Antal butiker Antal butiker Utan att någon närmare analys har gjorts kan ändå konstateras att antalet sysselsatta generellt sett har minskat i de undersökta butikerna den senaste 10-årsperioden Bruttoomsättning Bruttoomsättningen anges i 1998 års penningvärde. Milj kr -4,9 5,0-9,9 10,0-19,9 20,0-39,9 40,0- Totalt Antal butiker Antal butiker Bruttoomsättningen 1998 för den nedlagda butiken i Vikingstad ingår. Här kan noteras att antalet dagligvarubutiker i omsättningsklasserna upp t o m 9,9 milj har minskat under den senaste 10-årsperioden. En uppdelning i serviceorter och övriga tätorter/områden visar att samtliga 9 dagligvarubutiker i den senare kategorin hade en bruttoomsättning som understeg 10 milj kr Bruttoomsättningen i milj kr uppdelad på dagligvarubutiker i serviceorter och övriga tätorter/områden framgår av nedanstående tabell: Serviceorter 286,4 83,3% 279,1 85,9% medelvärde 22,0 23,3 Övr tätorter/områden 57,5 16,7% 45,8 14,1% medelvärde 4,4 5,1 Totalt 343,9 324,9 En närmare analys av enkätresultatet visar att 12 av de butiker som fanns kvar 1998 hade en lägre bruttoomsättning jämfört med för 10 år sedan. Övriga 8 butiker hade en högre bruttoomsättning. 15

16 Sidoverksamheter 1998 Av nedanstående sammanställning framgår vilka sidoverksamheter dagligvarubutikerna har idag samt vilket intresse som finns för att utöka med andra servicefunktioner. Sidoverksamhet Antal butiker som erbjuder denna service idag Antal butiker som är intresserade av att utöka med denna service Antal butiker som ej är intresserade av att erbjuda denna service Apoteksservice Utlämning av systemvaror Bensinförsäljning 4 6 Ombud för Sv spel Ombud för ATG Lottförsäljning Hemsändning via butik Hemsändning via lantbrevbärare Fiskekortsförsäljning Kommuninformation )t ex via anslagstavla) Biblioteksservice 9 Postservice Post i butik Kemtvätt Turism Minuten/bankomat 12 2 Övrigt Av sammanställningen framgår att relativt många butiker är intresserade av att utöka med sidoverksamheter. Några av de mest eftersökta sidoverksamheterna är apoteksservice, utlämning av systemvaror, ombud för ATG. I de flesta fall är det butiken själv som ser till att en utökning av serviceutbudet sker. Kommunens landsbygdsgrupp har dock vid flera tillfällen gett sitt stöd när butik ansökt om ombudsskap el liknande. Det senaste fallet gällde systembolaget, till vilket landsbygdsgruppen föreslog en utökning av möjligheterna att inrätta fasta utlämningsställen för systemvaror. I övrigt kan nämnas att antalet dagligvarubutiker som är tipsombud har minskat kraftigt den senaste 10-årsperioden. År 1989 var det 24 butiker mot 10 år 1998 som var tipsombud. 16

17 Varuleveranser till kommunala serviceinrättningar 1998 Butiker i serviceorter Butiker i övriga tätorter/områden Barnomsorg 5 5 Skola 4 1 Äldreomsorg 4 3 Inga varuleveranser 5 3 Här kan tilläggas att varuleveranser i de flesta fall sker minst en gång/vecka. Kontakter med kommunen På frågan hur kommunen handlagt butikens ärende/n svarade dagligvarubutikerna enligt nedan: Antal butiker Mycket bra 3 Bra 5 Mindre bra 2 Dåligt 1 Ansökan om statligt eller kommunalt stöd Sju dagligvarubutiker har någon gång sökt statligt eller kommunalt stöd. När det gäller statligt stöd har det handlat om lån och bidrag till om- och utbyggnad av lokaler samt för kyl- och fryskonvertering. Kommunen har i några fall beviljat lån till butik i samband med nytillträde. Kundråd Två butiker svarade i enkäten att det finns kundråd kopplat till butiken. Ytterligare 4 butiker svarade att de var intresserade av att kundråd fanns. 17

18 Beskrivningar och förslag per upptagningsområde Norra Norra upptagningsområdet omfattar geografiskt Vreta kloster kommundel med tätorterna Ljungsbro och Berg. Ljungsbro är naturligt centrum för hela området. Där finns bl a vårdcentral, folktandvård, biblioteksfilial, post, apotek, bank samt 3 dagligvarubutiker. Dagligvarubutik finns också i Berg samt vid Sandvik (den senare endast sommarbutik fr o m okt 1999). Befolkning Tätorter Övrig landsbygd Hela området Butiker inom området Nr Butiksnamn Huvudleverantör Sidoverksamheter Leverans till kom inrättn 1 ICA Brunnby ICA lottförsäljning barnomsorg hemsändning skola kemtvätt 2 Konsum Ljungsbro KF Ljungsbrohallen Dagab utlämn systemvaror - Svenska spel ATG lottförsäljning kommuninfo 4 Vretahallen ICA Svenska spel Barnomsorg lottförsäljning skola hemsändning postservice kemtvätt privpak 5 Sandviks Campingbutik Dagab lottförsäljning - hemsändning kommuninfo turism Varubuss som försäljer dagligvaror trafikerar den centrala och västra delen av upptagningsområdet. Teoretiskt konsumtionsunderlag, milj kr 1998 års prisnivå Tätorter 148,4 147,8 141,2 131,1 Övrig landsbygd 37,9 44,6 47,9 49,7 Hela området 186,3 192,4 189,1 180,8 18

19 Bruttoomsättning och täckningsgrad 1998 års prisnivå Bruttoomsättning 123,3 101,7 Täckningsgrad % 66,2 52,9 Analys Aktuell prognos anger att befolkningen i tätorterna minskar och den övriga landsbygdens befolkning ökar under den närmaste 10-årsperioden. Sammantaget för hela området kommer i så fall konsumtionsunderlaget att minska under denna period. När det gäller butikernas bruttoomsättning har denna totalt sett sjunkit markant under den senaste 10-årsperioden. Täckningsgraden d v s butikernas bruttoomsättning dividerat med det teoretiska konsumtionsunderlaget har sjunkit med drygt 13 %. Stormarknadsetableringarna i centralorten Linköping torde vara den direkta orsaken till denna minskning. Förslag Utökning med sidoverksamheter (service) enligt nedan, och i enlighet med redovisade önskemål från butikerna, genomförs. Önskad sidoverksamhet som redan finns inom den egna tätorten prioriteras ej och ingår därför inte. Butik ICA Brunnby, Ljungsbro Ljungsbrohallen, Ljungsbro Vretahallen, Berg Utökning med sidoverksamhet Hemsändning via lantbrevbärare Fiskekortsförsäljning Kommuninformation Turism Minuten/Bankomat Minuten/bankomat Apoteksservice Utlämning av systemvaror ATG ombud Fiskekortsförsäljning Turism 19

20 Västra Västra upptagningsområdet omfattar geografiskt kommundelen Norra Valkebo samt tätorten Malmslätt med omland. Inom Norra Valkebo finns tätorterna Rappestad, Sjögestad, Vikingstad och Västerlösa. Tätorterna Malmslätt och Vikingstad utgör servicecentra med post, bank, apotek, samt dagligvarubutiker (två i Malmslätt och en i Vikingstad). Övriga tätorter saknar numera dagligvarubutiker. Befolkning Tätorter Övrig landsbygd Hela området Butiker inom området Nr Butiksnamn Huvudleverantör Sidoverksamheter Leverans till kom inrättn 6 ICA Vikingahallen ICA apoteksservice äldreomsorg Svenska spel lottförsäljning kemtvätt Privpak 7 Gröna Konsum Kärna KF Svenska spel - lottförsäljning Privpak 8 ICA Supermarket ICA hemsändning - Teoretiskt konsumtionsunderlag, milj kr 1998 års prisnivå Tätorter 167,1 160,9 153,7 143,6 Övrig landsbygd 43,7 48,8 52,1 54,2 Hela området 210,8 209,7 205,8 197,8 Bruttoomsättning och täckningsgrad 1998 års prisnivå Bruttoomsättning 101,8 100,9 Täckningsgrad % 48,3 48,1 20

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommersiell service; SFS 2000:284 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Varuförsörjnings- och serviceplan för Vimmerby kommun 2008

Varuförsörjnings- och serviceplan för Vimmerby kommun 2008 Varuförsörjnings- och serviceplan för Vimmerby kommun 2008 Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-28, 6 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 Avstånd till närbutikerna i Vimmerby kommun 2 Sammanfattning För att glesbygdsbutiker

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Statistikinfo 2014:07

Statistikinfo 2014:07 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med,

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM BORGENSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Uppdaterad senast februari 2012 Borgenspolicy 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Tillväxtenheten Ledningskontoret 2009-12-16. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2009-2013

Tillväxtenheten Ledningskontoret 2009-12-16. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2009-2013 Tillväxtenheten Ledningskontoret 2009-12-16 Regionalt serviceprogram Gotlands län 2009-2013 Innehållsförteckning Inledning och syfte....3 Avgränsning....3 Kopplingar till andra program....3 Bakgrund........4

Läs mer

Borgenspolicy för Kalix kommun

Borgenspolicy för Kalix kommun Borgenspolicy för Kalix kommun 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion:

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion: m- SAMMANTRÄDES PROTOKOLL TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-20 Sida 26(33) 201 Dm 449/10 Svar på fungerande Internet för alla i Tranås kommun Inledning Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Regionala Serviceprogrammet 2014-2018

Regionala Serviceprogrammet 2014-2018 Regionala Serviceprogrammet 2014-2018 Värmlands län 1 PUBLIKATIONSNUMMER 2014:14 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Publ nr 2014:14 ISSN 0284-6845 Bilder: Länsstyrelsen Värmland Rapporten är

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Motion om Arvikamodellen Kommunal upphandling av livsmedel till småkök. Något för Luleå kommun?

Motion om Arvikamodellen Kommunal upphandling av livsmedel till småkök. Något för Luleå kommun? Kommunfullmäktige 2006-01-30 28 73 2006-11-27 225 512 Kommunstyrelsen 2006-11-13 206 500 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 211 456 Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, ekonomikontoret 06.27

Läs mer

Regler för Ånge kommuns borgens åtagande

Regler för Ånge kommuns borgens åtagande Planeringsenheten 1994-09-14 Dnr 98/152 045 Regler för Ånge kommuns borgens åtagande Antagit av kommunfullmäktige 1999-11-29 74 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Furunäset, 09.00-13:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik Andersson, byamännen Lars Sjölund, Piteå Byaforum Lena

Läs mer

Innehåll. Bilagor 1. Handlingsplan 2014 2. Glesbygds- och landsbygdsområden i Blekinge län

Innehåll. Bilagor 1. Handlingsplan 2014 2. Glesbygds- och landsbygdsområden i Blekinge län 1 2 Innehåll 1. Inledning... 5 2. Bakgrund... 5 3. Analys... 6 3.1 Geografiska förutsättningar och befolkning... 6 3.2 Näringsliv... 7 3.3 Dagligvarubutiker på landsbygden... 8 3.4 Dagligvaruservice i

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet

Rapport 2004:19 Hjälp i hemmet Rapport 24:19 Hjälp i hemmet Vissa bistånds- och serviceinsatser inom äldre- och handikappsomsorgen i Västra Götalands län Inledning I förarbetena till den nya socialtjänstlagen (21:43), som trädde i kraft

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till lokala klimatinvesteringar; SFS 2015:517 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. 1 Om det finns

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar

Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda vägar Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-17 i KF 97/2013 Gäller från och med 2013-09-18 och tills vidare 1 Villkor för kommunalt bidrag gällande enskilda

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111

*Skatteverket 1(6) Rättsavdelningen/enhet 3 Håkan Söderberg Datum Dnr 010-5748372 2009-11-04 131 818441-09/111 *Skatteverket 1(6) Dnr Beskattning av ersättning som läkare och sjukgymnaster kan erhålla vid s.k. ersättningsetablering 1 Sammanfattning I den utsträckning ersättningen en läkare eller sjukgymnast erhåller

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping S ÖVERSIKTSPLAN DEL 1 S ÖVERSIKTSPLAN DEL 1 Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping Antagen av kommunfullmäktige i Linköping i juni 20 Antagen av kommunfullmäktige i Norrköping i juni 20 Kuml

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Förord. Dnr 302-36247-08 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND

Förord. Dnr 302-36247-08 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Regionalt Serviceprogram Östergötlands län 2010-2013 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 302-36247-08 Förord Det Regionala Serviceprogrammet för 2010-2013 syftar till att stärka servicen för medborgare och

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN Inledning Detta regelverk för grund- och särskoleelevers resor i Bjuvs kommun har utarbetats i samarbete med Helsingborgs stad, Svalövs

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Borgenspolicy för Trollhättans kommun

Borgenspolicy för Trollhättans kommun för Trollhättans kommun 1(5) Denna policy för Trollhättans Stads borgensåtaganden har till syfte att: ge stöd för Stadens beslutsfattare och handläggare i borgensärenden ge information till Stadens hel-

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog

Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Stefan Dahlskog BESLUTSUNDERLAG Ledningsstaben 2015-03-24 Dnr: TS 2015-112 Trafik- och samhällsplaneringsnämden Remissvar förslag till Funktionellt prioriterat vägnät Region Östergötland har, har i egenskap av länsplaneupprättare,

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Utökade insatser inom området kommersiell service i gles- och landsbygder - Delredovisning april 2013

Utökade insatser inom området kommersiell service i gles- och landsbygder - Delredovisning april 2013 Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delredovisning april 2013 Insatser inom området Rapport 2013-04-30 kommersiell service i gles- och landsbygder Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 012-2011-280

Läs mer

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. BESLUT 2013-09-24 1(4) Handläggare Paul Silfwerberg Kod Arkitekter AB Riddargatan 30 114 57 Stockholm Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Läs mer

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19

2010 -.05- ESLÖVS KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 Vård- och omsorgsnämnden PROTOKOLL 2010-05-19 2010 -.05-23 Dnr Vo0.2010.0086 REDOVISNING AV UTREDNINGSUPPDRAG I BUDGET 2010: 8 TIMMARS HJÄLP OCH SERVICE TILL ÄLDRE UTAN BISTÅNDSPRÖVNING Förvaltningens

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOFS 1987:4 TOB 6 Bostadsstyrelsens föreskrifter och information om ändring av föreskrifterna och informationen till förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad

Läs mer

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden

Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemoria 2006-06-07 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för bostad och byggande Bidrag till kommunala hyresgarantier för enskilda hushålls etablering på bostadsmarknaden Promemorians huvudsakliga

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift

BESLUTSUNDERLAG 2/2. Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493. Datum och underskrift BESLUTSUNDERLAG 2/2 Mikael Borin 2015-05-21 Dnr: 2015-493 Datum och underskrift FM centrum Utfärdat av: Anne-Li Stenström Dokumentnamn: Produkt/Projekt/Verksamhet Datum: 2015-05-07 Regionstyrelsen Version:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Regionala serviceprogram och postservice. Resultat från intervjuundersökning Juni 2015

Regionala serviceprogram och postservice. Resultat från intervjuundersökning Juni 2015 Regionala serviceprogram och postservice Resultat från intervjuundersökning Juni 2015 Innehåll Syfte med undersökningen 3 Metod 4 Disposition och läsanvisningar 5 Regionala serviceprogram 2014-2018 6 Post

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

VARA KOMMUNS BORGENSÅTAGANDE

VARA KOMMUNS BORGENSÅTAGANDE VARA KOMMUNS BORGENSÅTAGANDE RIKTLINJER OCH POLICY Antagen av kommunfullmäktige 1994-06-20 74 1 RIKTLINJER OCH POLICY FÖR VARA KOMMUNS BORGENSÅTAGANDE Allmänt Målsättningen är att fastställda riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Tjörns Kommunala Förvaltnings AB 2009-03-17 1 [12] Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl.13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses justera Martin Johansen, ordförande Lars Thorsson, ledamot

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Information och inspiration för service i gles- och landsbygder

Information och inspiration för service i gles- och landsbygder Dokumentation från Sigtuna 14-15 juni 2011 Information och inspiration för service i gles- och landsbygder Vad händer i höst? Lars Wikström och Annika Lidgren, Tillväxtverket inledde konferensen bland

Läs mer

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt.

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt. 6.7 Bidrag till detaljhandeln i skärgården Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (1988:50). Landskapslag

Läs mer

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering

INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering INFORMATION OM Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering Organisations- och etableringsbidrag Statsbidraget regleras av förordningen om statsbidrag för kvinnors organisering (SFS 2005:1089)

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Protokoll Kommunstyrelsen den 16 januari Ks 3 Dnr KS05/537 141 Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Ung företagsamhet är en ideell organisation som jobbar med ett utbildningskoncept

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer