Varu- och serviceförsörjning i Linköpings kommun utom centralorten med omland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varu- och serviceförsörjning i Linköpings kommun utom centralorten med omland"

Transkript

1 Linköpings kommun Dnr Landsbygdsgruppen Laila Johansson, Bengt Pettersson, tel Varu- och serviceförsörjning i Linköpings kommun utom centralorten med omland

2 Innehåll Summering 3 Remiss 5 Bakgrund och syfte 6 Statliga stödformer 7 Kommunala stödformer och riktlinjer 9 Planområde och butiksstruktur 13 Enkät till butiker och varubussar, resultatredovisning 14 Beskrivningar och förslag per upptagningsområde 18 Prioritering av butiker för statligt och kommunalt stöd 27 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Förteckning över butiker Regler för erhållande av kommunalt bidrag till butik utanför centralorten för hemsändning av dagligvaror AVTAL Varuhemsändning genom lantbrevbärare Hemsändningsverksamheten via butik och lantbrevbärare 1997 och 1998 Regler för erhållande av kommunalt bidrag till varubussar Bilaga 6 Detaljhandelsenkät 1999 Karta 1 Karta 2 Karta 3 Linköpings centralort med omland Butiker och varubusslinje Planområden Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige

3 Summering Förslag till ny varuförsörjningsplan för landsbygdsområdet i Linköpings kommun har utarbetats för att ersätta den som godkändes av kommunfullmäktige Planens syfte är att ge riktlinjer för åtgärder som befrämjar en tillfredsställande dagligvaruförsörjning. Planen utgör ett viktigt och nödvändigt underlag för bedömning i samband med ansökningar om statligt och kommunalt ekonomiskt stöd. De statliga stödformer inom området kommersiell service som gäller idag, hemsändningsbidrag, investeringsbidrag, landsbygdslån och servicebidrag, redovisas i planen liksom kommunala stödformer och riktlinjer. När det gäller det sistnämnda föreslås en förändring nämligen att kommunalt bidrag för hemsändning till servicehus eller liknande ska kunna utgå till alla dagligvarubutiker utanför Linköpings tätort. Nu gällande regler tillåter detta bara till dagligvarubutiker i småorter. I övrigt föreslås inga väsentliga förändringar i regler och övriga skrivningar. Det kan tilläggas att kommunstyrelsen så sent som 1997 beslutade om ändrade riktlinjer och regler för lån och borgen för lån för igångsättning eller investering i butiksrörelse. För att få underlag till att göra bedömningar och förslag till åtgärder för landsbygdshandeln genomfördes en detaljhandelsenkät första halvåret Enkäten innehöll bl a frågor om företagsform, butikslokal, omsättning, antal sysselsatta, sidoverksamheter, varuleveranser till kommunala serviceinrättningar, kommunalt och statligt stöd. Samtliga 20 dagligvarubutiker samt 2 varubussar inom Linköpings kommuns landsbygdsområde besvarade enkäten. Med landsbygdsområdet avses Linköpings kommun utom centralorten med ett mindre omland. Bruttoomsättningen, omräknat i 1998 års penningvärde, har under perioden totalt för dagligvarubutikerna inom det aktuella området minskat från 344 milj/år till 325 milj/år. En minskning har totalt sett skett både för serviceorter och småorter. Av de butiker som fanns kvar 1998 hade 12 butiker en lägre omsättning jämfört med för 10 år sedan. Övriga 8 butiker hade en högre bruttoomsättning. Medelvärdet när det gäller bruttoomsättningen 1998 var för butiker i serviceorter 23,3 milj och för butiker i övriga tätorter 5,1 milj. Av enkätresultatet framgår också att butikslokalerna blivit större och att antalet sysselsatta per butik har blivit något färre. Ett 10-tal butiker levererar med viss regelbundenhet varor till kommunala serviceinrättningar. Många butiker är intresserade av att utöka med ytterligare sidoverksamheter som t ex apoteksservice, utlämning av systemvaror, ombud för Svenska Spel och ATG, kommuninformation, postservice, Turism, minuten/bankomat. Planområdet har delats in i 4 upptagningsområden nämligen norra, västra, östra och södra. Beskrivningar i form av befolkningsstatistik, butiksredovisning, teoretiskt konsumtionsunderlag, bruttoomsättning, täckningsgrad samt förslag till åtgärder finns för varje område. Om aktuell befolkningsprognos (från våren 1999) slår in kommer befolkningen och därmed konsumtionsunderlaget generellt sett att minska i tätorterna och öka inom övrig landsbygd under den närmaste 10-årsperioden. Täckningsgraden, d v s butikernas bruttoomsättning dividerat med det teoretiskt beräknade konsumtionsunderlaget, för åren 1988 och 1998 varierar mellan de olika upptagningsområdena. För norra upptagningsområdet har täckningsgraden sjunkit kraftigt från 66 % till 53%, medan för västra motsvarande värde sjunkit endast mar- 3

4 ginellt till 48 %. Täckningsgraden för östra och södra upptagningsområdet har sjunkit från en redan låg nivå och uppgår 1998 till drygt 35 resp 34 %. För att förbättra förutsättningarna för att utvecklas och konkurrera med lågprishandeln bör landsbygdshandeln stödjas i enlighet med landsbygdsprogrammets intentioner. Här ska särskilt framhållas målsättningen att utveckla dagligvarubutikerna till att vara bygdens servicecentra. Därför föreslås att de önskemål från butikerna om att utöka med ytterligare sidoverksamheter i möjligaste mån ska tillgodoses och att kommunen därvid tar initiativet och driver denna fråga så att ett positivt resultat uppnås. När det gäller kommunal information i butik planeras (jan 2000) för övrigt ett projekt med IT-café i Skeda udde och Ulrika. Utöver hemsändningsbidraget anser kommunen att övrigt statligt och kommunalt ekonomiskt bidrag ska satsas på butiker som fyller en avgörande funktion för den lokala servicen, men vars kundunderlag inte är så stort att butikens fortsatta existens är garanterad. Från år ska därför, enligt kommunens uppfattning, dagligvarubutikerna i tätorterna Askeby, Bankekind, Bestorp, Brokind, Gistad, Nykil, Ulrika och Skeda udde prioriteras för statligt och/eller kommunalt stöd. I det fall sommarbutiken i Sandvik åter blir åretruntöppen dagligvarubutik bör denna också prioriteras enligt ovan. 4

5 Remiss Förslaget till varu- och serviceförsörjningsplan 1999 för Linköpings kommun utom centralorten har under tiden varit remitterad till landsbygdsbutikerna, bygdegrupperna och landsbygdsgruppen för synpunkter. Endast Brokinds Boendeförening och Ulrika byalag har lämnat skriftliga svar. Båda bygdegrupperna var positiva till förslaget och deras remissförslag föranleder inga förändringar. Ulrika byalag påpekar att vägarna måste bli bättre samt vill att ett slakteri för den lokala köttproduktionen öppnas. De önskar också att en konsulent för lokal odling anställs samt att kommunen hjälper till att påverka grossisterna att föra mindre förpackningar. 5

6 Bakgrund och syfte Allmänt Den senaste varuförsörjningsplanen för Linköpings kommun godkändes av kommunfullmäktige En förenklad varuförsörjningsplan benämnd Stöd och riktlinjer för varuförsörjningen i Linköpings kommun utom centralorten antogs av kommunstyrelsen Tidigare fullständiga planer från 1984 och 1991 liksom föreliggande varuförsörjningsplan bygger bl a på dagligvarubutiksinnehavarnas svar på enkäter gällande butiksverksamheten. Inte minst omsättningssiffrorna är intressanta i sammanhanget. Varuförsörjningsplanens syfte är att ge riktlinjer för åtgärder som befrämjar en tillfredsställande dagligvaruförsörjning inom planeringsområdet. Planen behandlar försörjningen av dagligvaror i tätorter och övrig landsbygd inom Linköpings kommun utom centralorten Linköping. Av planen framgår vilka dagligvarubutiker som finns idag. Det är viktigt att varuförsörjningen blir belyst med utgångspunkt från bl a möjliga framtida utbyggnadsplaner, befolkningsprognoser och konsumtionsunderlag. Statligt stöd till landsbygdshandeln lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas (SFS 1994: ). En av varuförsörjningsplanens allra viktigaste uppgifter är därför att redovisa vilka butiker som i första hand bör komma ifråga när det gäller ekonomiskt stöd från stat och kommun. Målsättningar i landsbygdsprogrammet Under landsbygdsprogrammets avsnitt om kommersiell och samordnad service anges följande målsättningar: landsbygdsbor ska ha möjlighet att inom sitt hemområde kunna göra dagligvaru inköp, i första hand från en butik, men om sådan saknas från varubuss skapa förutsättningar genom ökat befolkningsunderlag så att en dagligvarubutik kan finnas i varje tätort utveckla dagligvarubutiken till att vara bygdens servicecentra verka för att kommunens inköp upphandlas lokalt verka för att lokalt odlade och producerade produkter försäljs i den lokala dagligvarubutiken eller annat försäljningsställe 6

7 Statliga stödformer Stöd kan lämnas enligt förordningen SFS 1994:577 om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service. Stöd till kommersiell service lämnas enligt 24 som hemsändningsbidrag, investeringsbidrag, landsbygdslån och servicebidrag. Stöd kan enligt 25 lämnas för att det skall kunna upprätthållas en försörjning med dagligvaror och drivmedel i glesbygds- och landsbygdsområden som är tillfredsställande med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. I vissa fall kan stöd lämnas till fackhandelsservice. Stöd kan enligt 26 i förordningen lämnas till 1. kommuner, 2. näringsidkare med fasta försäljningsställen för dagligvaror eller drivmedel, 3. näringsidkare med fasta försäljningsställen för fackhandelsvaror, om det finns särskilda skäl, och 4. näringsidkare som åker omkring med varubuss och säljer dagligvaror till konsumenter, om det finns särskilda skäl. Hemsändningsbidrag Enligt 30 kan stöd till kommersiell service lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning till hushåll av dagligvaror. Hemsändningen ska ske på ett ändamålsenligt sätt och utan onödiga kostnader. Bidrag kan även lämnas för kommunens direkta kostnader för att anordna särskilda inköpsturer. Länsstyrelsen i Östergötland lämnar hemsändningsbidrag enligt följande: statligt hemsändningsbidrag lämnas med högst 50 % om det kommunala hemsändningsbidraget uppgår till minst 40 kr per hemsändning, dock kan statligt bidrag lämnas med högst 45 kr per hemsändning. För kommunala hemsändningsbidrag lägre än 40 kr per hemsändning lämnas statligt bidrag med högst 35 %. Kommunerna ska lämna ansökan om hemsändningsbidrag till länsstyrelsen efter budgetårets slut, alltså i början av året. Grundläggande för att statligt hemsändningsbidrag ska betalas ut är att hemsändningen avser försörjning av hushållen på landsbygden. Investeringsbidrag Bidrag kan beviljas för ny-, till- eller ombyggnad eller större reparation av de lokaler som behövs för verksamheten och för inredning och annan utrustning. Bidrag kan lämnas med 20 % av investeringskostnaden, men stödandelen prövas från fall till fall. Bidrag kan även lämnas för utbildningsinsatser för butiksägare och anställda inom dagligvaruhandeln samt för anlitande av extern konsult för utarbetande och genomförande av åtgärdsprogram. Bidragsandelen för dessa ändamål kan lämnas med högst 50 %. Eget arbete är ej stödgrundande. Utbetalning av bidraget sker när investeringen har genomförts och redovisats. Investeringsbidraget är villkorat på så 7

8 sätt att stödmottagaren kan bli skyldig att betala tillbaka om rörelsen säljs, läggs ner eller om denne bryter mot andra föreskrifter för bidraget. Länsstyrelsens möjlighet att återkräva bidrag upphör successivt under ett antal år. Landsbygdslån Lån kan beviljas för samma investeringsändamål som nämns ovan och dessutom för anskaffning av butiksfastighet och varulager samt inventarier. Ett landsbygdslån ska återbetalas inom en viss tid och räntan på lånet uppgår till det gällande diskontot + 4,25 %. Viss möjlighet finns till tidsbegränsad amorterings- och räntefrihet. Ett landsbygdslån kan sägas upp till omedelbar betalning om stödmottagaren bryter mot föreskrifter för lånet. Servicebidrag Denna typ av bidrag kan endast lämnas om det finns särskilda skäl och när andra åtgärder har prövats men inte visat sig ändamålsenliga. Servicebidrag får lämnas med högst kronor per år under en treårsperiod. Frågan om servicebidrag kan lämnas måste prövas särskilt för varje år. Generellt när det gäller stöd till kommersiell service får investeringen som stödet avser inte påbörjas innan beslut om stöd är fattat. För vissa investeringar som har ålagts genom föreskrifter i lag kan investeringsbidrag lämnas med en högre andel än 20 % av investeringskostnaden, men även detta prövas från fall till fall. Dessa investeringar avser ersättning av köldmedia samt installation av återvinningssystem för bensingas. 8

9 Kommunala stödformer och riktlinjer Hemsändningsbidrag till dagligvarubutiker Dagligvarubutiker utanför Linköpings tätort kan få bidrag för hemsändning av varor till hushåll om de följer de regler som fastställs av kommunen. Nu gällande regler (se bilaga 2) antogs av kommunstyrelsen Enligt reglerna får hemsändning endast ske en gång per vecka och till permanent boende hushåll. Bidrag utgår enligt huvudregeln för alla hushåll som har mer än 1,5 km till sin närmaste butik och bor utanför tätort. Hemsändningsbidraget i detta fall uppgår år 1999 till 50 kr. Bidrag om 40 kr utgår för hemsändning av dagligvaror till hushåll inom tätort som på grund av handikapp eller sjukdom saknar möjlighet att själva ta sig till butiken. För hemsändning av dagligvaror till hushåll boende i servicehus i småorter utgår år kr. Kommunen betalade 1998 ut kr i hemsändningsbidrag till dagligvarubutiker. Nettokostnaden för detta m fl uppgifter framgår av bilaga 4. Förslag till förändringar Bidrag för hemsändning till servicehus eller liknande enligt reglerna 7 föreslås kunna utgå till alla dagligvarubutiker utanför Linköpings tätort. Landsbygdsgruppen tillstyrkte detta förslag Bidrag till dagligvarudistribution via lantbrevbärare Linköpings kommun tecknade i slutet av 1994 avtal med Postverket om varuhemsändning via lantbrevbärare (se bilaga 3) Huvudregeln i avtalet är att kommunens hemsändningsregler mellan handlare och kommunen gäller och ska följas. Enligt avtalet ska kommunen betala 200 kr per fast kund och månad (exklusive moms). Avgiften ska justeras årligen per den 1 januari med hänsyn till förändring av konsumentprisindex. Kommunen betalade 1998 ut kr i hemsändningsavgift till Posten. Nettokostnaden för detta m fl uppgifter framgår av bilaga 4. Stöd till varubussar Endast två varubussar, varav en är verksamhetsmässigt kopplad till en dagligvarubutik, försäljer idag (hösten 1999) livsmedel inom Linköpings kommuns landsbygdsområde. För hushållen fyller varubussarna ungefär samma funktion som hemsändningen av varor från butik. För en del hushåll kan varubussen vara ett mer attraktivt alternativ än hemsändning, eftersom man själv kan se de varor man köper. Inom områden där butik saknas eller där ingen butik erbjuder hemsändningsservice kan försäljning från varubuss vara av särskilt stort värde. Enligt beslut i kommunfullmäktige kan bidrag utgå till varubuss för försäljning av dagligvaror till permanent boende hushåll inom sådana områden som beskrivs ovan. Det är ett absolut krav att varubussen inte konkurrerar på ett otillständigt sätt med permanent butik Bidrag utgår som ett schablonbelopp som beräknas per år (se bilaga 5). Utgångspunkt för beräkningen är att varubussverksamheten så långt som möjligt ska jämställas med hemsändning av dagligvaror från butik. Under en kort tid i början av 1990-talet erhöll en varubuss bidrag från kommunen. 9

10 Lån och borgen Kommunstyrelsen beslutade om ändrade riktlinjer och regler för lån eller borgen enligt nedan. Riktlinjer för lån eller borgen Efter skriftlig ansökan, ställd till kommunen, kan kommunen lämna direkt lån eller teckna borgen för lån för igångsättning eller investering i butiksrörelse. Lån eller borgen kan lämnas till näringsidkare med fast försäljningsställe där dagligvaror eller drivmedel säljs. Lån eller borgen kan lämnas för att underlätta nystart, butiksöverlåtelse samt för investeringar i byggnader och inventarier. Lån eller borgen lämnas i undantagsfall och efter särskild prövning. Lån eller borgen är endast avsedda för de prioriterade butikerna. För borgen gäller de regler som fastställs i särskild borgenspolicy (KF , 219, Dnr ). För lån gäller de regler som anges i bilaga till dessa riktlinjer. Regler för lån Handläggning Ansökan om lån skall ställas till kommunen. Ansökan om lån skall beredas av näringslivskontoret och kommunledningskontoret gemensamt. Kommunledningskontoret skall därvid svara för riksbedömning, bedömning av säkerhet mm. Näringslivskontoret skall svara för kontakter med låntagare samt bedömning av behov av butik mm. Till ansökan skall fogas de handlingar som behövs för bedömning av låneärendet och kreditrisken samt de övriga handlingar som sökande önskar åberopa. Kommunledningskontoret skall lämna yttrande över ansökan till kommunstyrelsen. Yttrandet skall ingå i gemensam skrivelse där även näringslivskontorets bedömning ingår. I samband med underskrift av lånehandlingar skall sökande lämna bevis om försäkring registreringsbevis för ev bolag övriga behörighetshandlingar. Lån kan utbetalas efter lagakraftvunnet beslut i kommunstyrelsen. 10

11 Lånevillkor Lån får lämnas med en löptid på högst 10 år. Amorteringsfrihet kan lämnas i högst 2 år. Räntan för lånet skall vara bunden med en räntebindningstid på 2 år. Räntan skall utgå med en räntesats som vid varje räntebindningstidpunkt fastställs efter gällande obligationsränta för bostäder (NBB) med ett påslag med 1,5 procentenheter. Kommunstyrelsen skall fastställa löptid och eventuell amorteringsfrihet. Säkerhet Vid långivning skall kommunstyrelsen ange vilken form av säkerhet som accepteras för sitt risktagande. Säkerhet kan lämnas som inteckning i fast egendom, företagsinteckning eller personlig borgen. Säkerheterna kan kombineras. I samband med långivning skall regressavtal upprättas för att ytterligare reglera kommunens och låntagarens åtaganden och skyldigheter. Försäkring Som villkor för kommunalt lån gäller att den investering för vilken lånet lämnas skall vara försäkrad på ett betryggande sätt. Bevis om försäkring skall lämnas i samband med att lånet undertecknas. Riskbedöming Som underlag för kommunledningskontorets bedömning av kreditrisk skall kontoret inhämta ekonomisk information om företaget. Eftersom långivning sker för att säkra varuförsörjning bör kommunen acceptera en högre kreditrisk än vid annan långivning. Uthyrning av butikslokaler Kommunen äger butikslokalerna i Nykil, Brokind, Bankekind och Askeby. Hyrorna beräknas numera efter kvmpris (kallhyra). En viss hyresanpassning av butikshyrorna skedde Vid tillfälliga akuta ekonomiska kriser kan hyresnivån tillfälligt sänkas för att värna om varuförsörjningen i området. Kommunen ska dock garanteras ett visst lägsta hyresbelopp. 11

12 När det gäller övriga butiker som ingår i kommunens grupp av s k prioriterade butiker och där lokalerna har extern ägare kan kommunen gå in och förhyra butikslokal, för att därefter tillämpa andrahandsuthyrning med anpassad hyressättning. Hyressättningen av kommunägda butikslokaler ska i sådana vall vara vägledande. Lokal upphandling Redan 1983 uttalade kommunfullmäktige att kommunen, inom ramen för upphandlingsreglementet för sina lokala verksamheter, så långt som möjligt borde tillämpa lokal upphandling i nedläggningshotade och ur varuförsörjningssynpunkt strategiskt belägna butiker. I början av 1990-talet tecknades i några fall butiksavtal gällande upphandling mellan kommun och butik. Hösten 1999 finns inget gällande butiksavtal tecknat mellan kommunen och någon av småbutikerna på landsbygden. Däremot levererar ett antal butiker regelbundet varor till kommunala enheter utan att butiksavtal har tecknats. Enligt landsbygdsprogrammet ska det undersökas vilka möjligheter kommunen har att för sin verksamhet göra inköp lokalt. Som ett första steg avser landsbygdsgruppen att under första halvåret år 2000 inbjuda berörda till ett seminarium om frågor kring lokal upphandling. Alternativt kommer ett sådant seminarium att arrangeras på regional nivå. Övrigt stöd Landsbygdsgruppen med tillhörande småbutiksgrupp verkar som idégivare för att utveckla landsbygdshandeln. Exempel på åtgärder är utskick till hushållen med uppmaning om ökad köptrohet, undersökning av hushållens köpvanor, butikssamråd, stöd i samband med myndighetskontakter mm. När det gäller landsbygdsprogrammets målsättning att verka för att lokalt odlade och producerade produkter försäljs i den lokala dagligvarubutiken eller annat försäljningsställe påbörjades hösten 1999 ett projekt som anknyter till detta. På uppdrag av landsbygdsgruppen genomför jordbruks-, småbutiks- och näringslivsgruppen projektet närodlade livsmedel m fl landsbygdsproducerade produkter Projektets huvudsakliga syfte är att skapa kontakter mellan producenter, dagligvarubutiker och konsumenter så att närproducerade produkter kan säljas lokalt. 12

13 Planområde och butiksstruktur Allmänt Varu- och serviceförsörjningsplanen omfattar geografiskt Linköpings kommun utom centralorten med dess närmaste omland (se karta 1). Stadsdelen Tallboda ingår i planen beroende på att ortens butik har ett upptagningsområde som sträcker sig ut över närliggande landsbygdsområde. Butiker och varubussar Inom planområdet finns 20 dagligvarubutiker varav en butik också med varubussverksamhet. Därutöver finns ytterligare en varubuss. Dagligvarubutikernas läge och varubussarnas ungefärliga kundområde framgår av karta 2 samt redovisas med namn och innehavare i register i bilaga 1. Av karta 2 framgår också var dagligvarubutiker lagts ned under 1990-talet. Butikernas upptagningsområden För att undvika att information, t ex omsättning, lämnas ut om enskilda dagligvarubutiker har planområdet delats in i fyra större upptagningsområden nämligen norra, östra, södra och västra (se karta 3). 13

14 Enkät till butiker och varubussar En av de viktigaste underlagen för upprättande av kommunens varuförsörjningsplan är den enkät till berörda dagligvarubutiker och varubussar som genomfördes våren Samtliga butiks- och varubussinnehavare besvarade ett antal frågor om sin verksamhet (se bilaga 6). Butikerna lämnade bl a uppgifter om lokalytor, företagsform, omsättning, kostnader för verksamheten, antal sysselsatta, sidoverksamheter, leveranser till kommunala serviceinrättningar mm. Nedan redovisas i sammanfattande form en del av enkätresultatet. I de fall där uppgifter finns tillgängliga från motsvarande enkät 1989 redovisas dessa för jämförelsens skull. Det bör noteras att inte alla butiker besvarat alla frågor. Eftersom det endast finns två varubussar sker ingen resultatredovisning för dessa. Företagsform 1998 Dagligvarubutikerna fördelar sig efter företagsform enligt följande: Aktiebolag 15 butiker Handelsbolag 1 Kooperationen 2 Kommanditbolag 1 Enskild firma 1 Huvudleverantör av dagligvaror till butikerna 1998 ICA 11 butiker Dagab 7 KF 2 Butikernas försäljningsyta Försäljningsyta (kvm) Totalt Antal butiker Antal butiker Av tabellen framgår tydligt dels att antalet butiker minskat de senaste 10 åren dels att butikernas storleksstruktur har förändrats. År 1989 fanns 9 butiker med en försäljningsyta mindre än 100 kvm. Tio år senare finns endast 2 butiker kvar i denna storleksklass efter att en av de minsta butikerna byggt ut under Antalet butiker i den största storleksklassen, 500 kvm eller mer, har ökat med två. 14

15 Antal sysselsatta Här ingår butiksinnehavare om denne/dessa arbetar i butiken. Antal sysselsatta Totalt Antal butiker Antal butiker Utan att någon närmare analys har gjorts kan ändå konstateras att antalet sysselsatta generellt sett har minskat i de undersökta butikerna den senaste 10-årsperioden Bruttoomsättning Bruttoomsättningen anges i 1998 års penningvärde. Milj kr -4,9 5,0-9,9 10,0-19,9 20,0-39,9 40,0- Totalt Antal butiker Antal butiker Bruttoomsättningen 1998 för den nedlagda butiken i Vikingstad ingår. Här kan noteras att antalet dagligvarubutiker i omsättningsklasserna upp t o m 9,9 milj har minskat under den senaste 10-årsperioden. En uppdelning i serviceorter och övriga tätorter/områden visar att samtliga 9 dagligvarubutiker i den senare kategorin hade en bruttoomsättning som understeg 10 milj kr Bruttoomsättningen i milj kr uppdelad på dagligvarubutiker i serviceorter och övriga tätorter/områden framgår av nedanstående tabell: Serviceorter 286,4 83,3% 279,1 85,9% medelvärde 22,0 23,3 Övr tätorter/områden 57,5 16,7% 45,8 14,1% medelvärde 4,4 5,1 Totalt 343,9 324,9 En närmare analys av enkätresultatet visar att 12 av de butiker som fanns kvar 1998 hade en lägre bruttoomsättning jämfört med för 10 år sedan. Övriga 8 butiker hade en högre bruttoomsättning. 15

16 Sidoverksamheter 1998 Av nedanstående sammanställning framgår vilka sidoverksamheter dagligvarubutikerna har idag samt vilket intresse som finns för att utöka med andra servicefunktioner. Sidoverksamhet Antal butiker som erbjuder denna service idag Antal butiker som är intresserade av att utöka med denna service Antal butiker som ej är intresserade av att erbjuda denna service Apoteksservice Utlämning av systemvaror Bensinförsäljning 4 6 Ombud för Sv spel Ombud för ATG Lottförsäljning Hemsändning via butik Hemsändning via lantbrevbärare Fiskekortsförsäljning Kommuninformation )t ex via anslagstavla) Biblioteksservice 9 Postservice Post i butik Kemtvätt Turism Minuten/bankomat 12 2 Övrigt Av sammanställningen framgår att relativt många butiker är intresserade av att utöka med sidoverksamheter. Några av de mest eftersökta sidoverksamheterna är apoteksservice, utlämning av systemvaror, ombud för ATG. I de flesta fall är det butiken själv som ser till att en utökning av serviceutbudet sker. Kommunens landsbygdsgrupp har dock vid flera tillfällen gett sitt stöd när butik ansökt om ombudsskap el liknande. Det senaste fallet gällde systembolaget, till vilket landsbygdsgruppen föreslog en utökning av möjligheterna att inrätta fasta utlämningsställen för systemvaror. I övrigt kan nämnas att antalet dagligvarubutiker som är tipsombud har minskat kraftigt den senaste 10-årsperioden. År 1989 var det 24 butiker mot 10 år 1998 som var tipsombud. 16

17 Varuleveranser till kommunala serviceinrättningar 1998 Butiker i serviceorter Butiker i övriga tätorter/områden Barnomsorg 5 5 Skola 4 1 Äldreomsorg 4 3 Inga varuleveranser 5 3 Här kan tilläggas att varuleveranser i de flesta fall sker minst en gång/vecka. Kontakter med kommunen På frågan hur kommunen handlagt butikens ärende/n svarade dagligvarubutikerna enligt nedan: Antal butiker Mycket bra 3 Bra 5 Mindre bra 2 Dåligt 1 Ansökan om statligt eller kommunalt stöd Sju dagligvarubutiker har någon gång sökt statligt eller kommunalt stöd. När det gäller statligt stöd har det handlat om lån och bidrag till om- och utbyggnad av lokaler samt för kyl- och fryskonvertering. Kommunen har i några fall beviljat lån till butik i samband med nytillträde. Kundråd Två butiker svarade i enkäten att det finns kundråd kopplat till butiken. Ytterligare 4 butiker svarade att de var intresserade av att kundråd fanns. 17

18 Beskrivningar och förslag per upptagningsområde Norra Norra upptagningsområdet omfattar geografiskt Vreta kloster kommundel med tätorterna Ljungsbro och Berg. Ljungsbro är naturligt centrum för hela området. Där finns bl a vårdcentral, folktandvård, biblioteksfilial, post, apotek, bank samt 3 dagligvarubutiker. Dagligvarubutik finns också i Berg samt vid Sandvik (den senare endast sommarbutik fr o m okt 1999). Befolkning Tätorter Övrig landsbygd Hela området Butiker inom området Nr Butiksnamn Huvudleverantör Sidoverksamheter Leverans till kom inrättn 1 ICA Brunnby ICA lottförsäljning barnomsorg hemsändning skola kemtvätt 2 Konsum Ljungsbro KF Ljungsbrohallen Dagab utlämn systemvaror - Svenska spel ATG lottförsäljning kommuninfo 4 Vretahallen ICA Svenska spel Barnomsorg lottförsäljning skola hemsändning postservice kemtvätt privpak 5 Sandviks Campingbutik Dagab lottförsäljning - hemsändning kommuninfo turism Varubuss som försäljer dagligvaror trafikerar den centrala och västra delen av upptagningsområdet. Teoretiskt konsumtionsunderlag, milj kr 1998 års prisnivå Tätorter 148,4 147,8 141,2 131,1 Övrig landsbygd 37,9 44,6 47,9 49,7 Hela området 186,3 192,4 189,1 180,8 18

19 Bruttoomsättning och täckningsgrad 1998 års prisnivå Bruttoomsättning 123,3 101,7 Täckningsgrad % 66,2 52,9 Analys Aktuell prognos anger att befolkningen i tätorterna minskar och den övriga landsbygdens befolkning ökar under den närmaste 10-årsperioden. Sammantaget för hela området kommer i så fall konsumtionsunderlaget att minska under denna period. När det gäller butikernas bruttoomsättning har denna totalt sett sjunkit markant under den senaste 10-årsperioden. Täckningsgraden d v s butikernas bruttoomsättning dividerat med det teoretiska konsumtionsunderlaget har sjunkit med drygt 13 %. Stormarknadsetableringarna i centralorten Linköping torde vara den direkta orsaken till denna minskning. Förslag Utökning med sidoverksamheter (service) enligt nedan, och i enlighet med redovisade önskemål från butikerna, genomförs. Önskad sidoverksamhet som redan finns inom den egna tätorten prioriteras ej och ingår därför inte. Butik ICA Brunnby, Ljungsbro Ljungsbrohallen, Ljungsbro Vretahallen, Berg Utökning med sidoverksamhet Hemsändning via lantbrevbärare Fiskekortsförsäljning Kommuninformation Turism Minuten/Bankomat Minuten/bankomat Apoteksservice Utlämning av systemvaror ATG ombud Fiskekortsförsäljning Turism 19

20 Västra Västra upptagningsområdet omfattar geografiskt kommundelen Norra Valkebo samt tätorten Malmslätt med omland. Inom Norra Valkebo finns tätorterna Rappestad, Sjögestad, Vikingstad och Västerlösa. Tätorterna Malmslätt och Vikingstad utgör servicecentra med post, bank, apotek, samt dagligvarubutiker (två i Malmslätt och en i Vikingstad). Övriga tätorter saknar numera dagligvarubutiker. Befolkning Tätorter Övrig landsbygd Hela området Butiker inom området Nr Butiksnamn Huvudleverantör Sidoverksamheter Leverans till kom inrättn 6 ICA Vikingahallen ICA apoteksservice äldreomsorg Svenska spel lottförsäljning kemtvätt Privpak 7 Gröna Konsum Kärna KF Svenska spel - lottförsäljning Privpak 8 ICA Supermarket ICA hemsändning - Teoretiskt konsumtionsunderlag, milj kr 1998 års prisnivå Tätorter 167,1 160,9 153,7 143,6 Övrig landsbygd 43,7 48,8 52,1 54,2 Hela området 210,8 209,7 205,8 197,8 Bruttoomsättning och täckningsgrad 1998 års prisnivå Bruttoomsättning 101,8 100,9 Täckningsgrad % 48,3 48,1 20

STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE enligt förordning SFS 2000:284

STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE enligt förordning SFS 2000:284 STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE enligt förordning SFS 2000:284 Stöd till kommersiell service kan lämnas till dagligvarubutiker och försäljningsställen för drivmedel på landsbygden i hela länet där försörjningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommersiell service; SFS 2000:284 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun utanför centralorten

Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun utanför centralorten Lagstadgad plan den 1 februari 2001 Varuförsörjningsplan för Norrköpings kommun utanför centralorten KS-1792/2000 Fastställd av kommunfullmäktige 2001-02-01. Dokumentet kommer att uppdateras under 2015.

Läs mer

Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun. Antagen av kommunfullmäktige Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29 Varuförsörjningsplan och regler för hemsändningsbidrag i Söderhamns kommun 1 Inledning

Läs mer

Med kommersiell service avses dagligvaror, drivmedel, post, apotek och grundläggande betaltjänster.

Med kommersiell service avses dagligvaror, drivmedel, post, apotek och grundläggande betaltjänster. 1 (5) Varuförsörjningsplan Kommunen vill verka för att säkerställa en god kommersiell service och tillfredsställande försörjning av dagligvaror till kommuninvånarna och om möjligt bevara befintligt butiksnät.

Läs mer

Ansökan om företagsstöd

Ansökan om företagsstöd Ansökan om företagsstöd Anvisningar och blanketter för ansökan om: Stöd till kommersiell service SERVICEBIDRAG Ytterligare information och blanketter finns på länsstyrelsens webbsida www.bd.lst.se 2009-05-27

Läs mer

Riktlinjer för varuhemsändning inom Hedemora kommun

Riktlinjer för varuhemsändning inom Hedemora kommun HEDEMORA KOMMUN, antagna av kommunfullmäktige 2003-06-18, 109 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-03-31 Riktlinjer för varuhemsändning inom Hedemora kommun Bakgrund Frågan om ett varuhemsändningsbidrag

Läs mer

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för hemsändningsbidrag ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

riktlinje modell plan policy program regel rutin strategi taxa riktlinje för hemsändningsbidrag ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy program riktlinje riktlinje för hemsändningsbidrag regel rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-11-07 165 Ansvarig: kommunutvecklare

Läs mer

Plan. Varuförsörjningsplan med regler för hemsändningsbidrag KS15-364 003. Föreskrifter. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Plan. Varuförsörjningsplan med regler för hemsändningsbidrag KS15-364 003. Föreskrifter. Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa KS15-364 003 Varuförsörjningsplan med regler för hemsändningsbidrag Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2015-10-23 Antagen av kommunstyrelsen 2015-11-24 86 Innehåll

Läs mer

Statistikinfo 2016:03

Statistikinfo 2016:03 Statistikinfo 1:3 Arbetslöshet i Linköpings kommuns stadsdelar 1 Den öppna arbetslösheten minskade i 1 av stadsdelar mellan 15 och 1. Den totala arbetslösheten i mars 1 (inklusive personer i program med

Läs mer

Statistikinfo 2017:02

Statistikinfo 2017:02 Statistikinfo 17: Arbetslöshet i Linköpings kommuns stadsdelar 17 Den öppna arbetslösheten minskade i av stadsdelar mellan 1 och 17. Den totala arbetslösheten i mars 1 (inklusive personer i program med

Läs mer

Varuförsörjnings- och serviceplan för Vimmerby kommun 2008

Varuförsörjnings- och serviceplan för Vimmerby kommun 2008 Varuförsörjnings- och serviceplan för Vimmerby kommun 2008 Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-28, 6 KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 Avstånd till närbutikerna i Vimmerby kommun 2 Sammanfattning För att glesbygdsbutiker

Läs mer

Varuförsörjningsplan - dagligvaruhandel för landsbygd och glesbygd inom Nordmalings Kommun

Varuförsörjningsplan - dagligvaruhandel för landsbygd och glesbygd inom Nordmalings Kommun NORDMALINGS KOMMUN 1 (5) Varuförsörjningsplan - dagligvaruhandel för landsbygd och glesbygd inom Nordmalings Kommun Fastställd av kommunfullmäktige den 24 april 2006, 13 Bakgrund Strukturomvandlingen inom

Läs mer

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008

VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 VARUFÖRSÖRJNINGSPLAN 2008 Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 INLEDNING Det moderna samhället har utvecklats i en riktning där rationaliseringar och effektivitet blivit allt mer centralt eftersom konkurrensen

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Remiss om investeringsbidrag

Remiss om investeringsbidrag TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Elisabeth Karlsson 2012-10-16 KS 2012/0632 0480-45 00 83 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss om investeringsbidrag Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:06 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 364 bostäder har färdigställts i Linköping under 2010, av dessa var 223 småhus och 141 lägenheter

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Statistikinfo 2013:11 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Under 2012 färdigställdes 349 bostäder, av dessa var 178 småhus och 171 lägenheter i flerbostadshus. 624 bostäder påbörjades, 222 småhus och 352

Läs mer

Policy för varuhemsändning. Antagen av kf 52/2014

Policy för varuhemsändning. Antagen av kf 52/2014 Policy för varuhemsändning Antagen av kf 52/2014 Policy gällande varuhemsändningsbidrag i Bräcke kommun Allmänna riktlinjer Enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service får ekonomiskt

Läs mer

Länsstyrelsen Stockholm 5 december Skärgårdsråd

Länsstyrelsen Stockholm 5 december Skärgårdsråd Länsstyrelsen Stockholm 5 december Skärgårdsråd Nuvarande regionala serviceprogram 2010-2013 Nytt regionalt serviceprogram 2014-2018, 14 mars Våra utgångspunkter Stockholms läns regionala serviceprogram

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköping ökar

Bostadsbyggandet i Linköping ökar Statistikinfo 2015:04 Bostadsbyggandet i Linköping ökar Under 2014 färdigställdes 557 bostäder, av dessa var 147 småhus och 404 lägenheter i flerbostadshus samt 6 servicebostäder. 534 bostäder påbörjades,

Läs mer

Service i glesbygd. Överlämning av betänkande till statsrådet Sven-Erik Bucht 31 mars Catharina Håkansson Boman

Service i glesbygd. Överlämning av betänkande till statsrådet Sven-Erik Bucht 31 mars Catharina Håkansson Boman 1 Service i glesbygd Överlämning av betänkande till statsrådet Sven-Erik Bucht 31 mars 2015 Catharina Håkansson Boman Utredningens uppdrag Utreda stöd till en grundläggande nivå av kommersiell service

Läs mer

Statistikinfo 2014:07

Statistikinfo 2014:07 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med,

Läs mer

Serviceplan 2016-2020

Serviceplan 2016-2020 STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Kommunfullmäktige Landsbygdsutvecklare Sofie Nyström 2016-02-29 Gäller t.o.m. 2020 1 (12) Serviceplan 2016-2020 2 (12) Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

FÖRORD SVFTE. 1.1.1 Hemsändningsbidrag 3 1.1.2Investeringsbidrag

FÖRORD SVFTE. 1.1.1 Hemsändningsbidrag 3 1.1.2Investeringsbidrag JOKKMOKKS KOMMUN Förord Jokkmokks kommuns mål är att bibehålla en levande landsbygd där befolkningen kan bo kvar med en tillfredsställande dagligvaruförsörjning. Till sin hjälp i detta arbete använder

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013

REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013 REGIONALT SERVICEPROGRAM (RSP) FÖR STOCKHOLMS LÄN 2010-2013 1) Målformulering Syftet med programmet. Syftet med verksamheten är att bidra till att uppnå en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag

att överlämna yttrande till Näringsdepartementet enligt förvaltningens förslag Stockholms läns landsting 1(4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-22 TRN 2015-0113 Handläggare: Anette Jansson Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Uppsala län Inledning. Analys

Regionalt serviceprogram för Uppsala län Inledning. Analys Regionalt serviceprogram för Uppsala län 2014-2018 Inledning Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen i Uppsala län att utarbeta ett regionalt serviceprogram för perioden 2014-2018. Det regionala serviceprogrammet

Läs mer

Statistikinfo 2013:03

Statistikinfo 2013:03 Statistik & Utredningar Statistikinfo 213:3 Kvinnor i åldern 28 år bakom födelserekordet Med 1 887 födda barn under kalenderåret 212 sattes ett nytt prydligt rekord i födda barn för Linköpings kommun Kvinnor

Läs mer

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM BORGENSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Uppdaterad senast februari 2012 Borgenspolicy 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar

Läs mer

LANDSBYGDSPROGRAM FÖR

LANDSBYGDSPROGRAM FÖR 1 LANDSBYGDSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 2002-10-31 2 INLEDNING I Hannäs/Kvarnvik bildades 1995 en arbetsgrupp med syfte att ta fram en plan för bygdens framtid. Planen skulle omfatta barn- och äldreomsorg,

Läs mer

Statistikinfo 2017:03

Statistikinfo 2017:03 Statistikinfo 217:3 Över 3 pendlar till Linköpings tätort Mer än 3 6 förvärvsarbetande pendlade till Linköpings tätort 215, vilket innebär att 48 procent av dem som arbetar i tätorten pendlar dit Mellan

Läs mer

Statistikinfo 2014:04

Statistikinfo 2014:04 Statistikinfo 214:4 Inpendlingen till Linköpings tätort har ökat med 3 personer på sju år Mer än 28 2 förvärvsarbetande pendlade till Linköpings tätort 212, vilket innebär att 45 procent av dem som arbetar

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Serviceplan inklusive handlingsplan för Säters kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Näringslivsenheten

Serviceplan inklusive handlingsplan för Säters kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Näringslivsenheten Serviceplan inklusive handlingsplan för Säters kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-20 SÄTERS KOMMUN Näringslivsenheten Innehållsförteckning 1. Inledning...1 Syfte...1 Övergripande mål...1 Horisontella

Läs mer

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för

Läs mer

Varuförsörjningsplan

Varuförsörjningsplan Varuförsörjningsplan 2007 Varuförsörjningsplan 2007 för Kalmar kommun Bakgrund Kommunens tidigare varuförsörjningsplan antogs av fullmäktige i december 1994 och är alltför gammal för att kunna utgöra ett

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar KS13-268 003 Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-10

Läs mer

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson

Malin Petersson (M) Birgitta Elfström (S) Bertil Dahl (V) Anders Andersson. Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare varande Monica Bengtsson KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-23 Tid 8.30 9.15 Plats Sammanträdesrummet Magistern Omfattning 33-38 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018

Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Antagen KF 2014-05-26 105 1(5) Service- och landsbygdsutvecklingsplan för Borgholms kommun 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 Syfte 2 1.2 Avgränsning 2 2 Begrepp 2 3 Mål 3 4 Boende och fritid

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) N2015/2989/HL

Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) N2015/2989/HL YTTRANDE 1(5) Förvaltningsnamn Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35) N2015/2989/HL Region Jönköpings län har fått rubricerat

Läs mer

Borgenspolicy. Gemensam för kommunkoncern

Borgenspolicy. Gemensam för kommunkoncern Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-04-25 134 Status: 2017-04-05 Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: KS 2017-309 Dokumentansvarig: Adresserat till:

Läs mer

Regionalt serviceprogram för Västmanlands län 2009-2013. Diarienr: 302-14128-08

Regionalt serviceprogram för Västmanlands län 2009-2013. Diarienr: 302-14128-08 Regionalt serviceprogram för Västmanlands län 2009-2013 Diarienr: 302-14128-08 1 Inledning Detta regionala serviceprogram styr insatser för att försöka främja service på landsbygden. Service på landsbygd

Läs mer

Stödformer för landsbygdsutveckling i Norrbottens län

Stödformer för landsbygdsutveckling i Norrbottens län Stödformer för landsbygdsutveckling i Norrbottens län www.bd.lst.se Mål 1 Norra Norrland Mål 1 är ett av EU:s strukturfondsprogram och ska främja utvecklingen i glesbebyggda områden. Programmet ska stärka

Läs mer

Regler för Ånge kommuns borgens åtagande

Regler för Ånge kommuns borgens åtagande Planeringsenheten 1994-09-14 Dnr 98/152 045 Regler för Ånge kommuns borgens åtagande Antagit av kommunfullmäktige 1999-11-29 74 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81

Läs mer

Yttrande over betänkandet Service i glesbygd] (SOU 2015:35) Dnr N2015/2989/HL, Länsstyrelsen Västerbotten

Yttrande over betänkandet Service i glesbygd] (SOU 2015:35) Dnr N2015/2989/HL, Länsstyrelsen Västerbotten .*) A Länsstyrelsen 1(8) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande over betänkandet Service i glesbygd] (SOU 2015:35) Dnr N2015/2989/HL, Länsstyrelsen Länsstyrelsen får härmed avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Region Skåne Näringsliv

Region Skåne Näringsliv Region Skåne Näringsliv Ulf Kyrling Näringslivsutvecklare Tel: +46 40 675 34 16 Mail: ulf.kyrling@skane.se Datum 2015-07-08 1 (6) YTTRANDE från Region Skåne 2015-07-08 Ert dnr: N2015/2989/HL Näringsdepartementet

Läs mer

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266

2013-08-20. Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-08-20 245 Riktlinjer för kommunens borgensåtaganden. Dnr KS 2013-266 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Borgenspolicy för Kalix kommun

Borgenspolicy för Kalix kommun Borgenspolicy för Kalix kommun 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) s arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 januari 2016 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Förslag

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser

1. Allmänna bestämmelser Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 1994-01-01 Beslut: KF 67, 1993-05-10 Normer för bidrag till handikappföreningar 1. Allmänna bestämmelser Handikappförening som uppfyller följande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om landsbygdsstöd; SFS 2000:283 Utkom från trycket den 23 maj 2000 utfärdad den 11 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser Syfte och allmänna

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt

Beslut om allmän trafikplikt PM 1 (5) Handläggare Anders Lennartsson Beslut om allmän trafikplikt Sammanfattning ÖstgötaTrafiken har, i sin roll som stöd till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, genomfört trafikpliktsutredning

Läs mer

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt.

Alla livsmedelsbutiker i skärgården med verksamhet året runt. 6.7 Bidrag till detaljhandeln i skärgården Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (1988:50). Landskapslag

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 5

Kommunfullmäktige. Ärende 5 Kommunfullmäktige Ärende 5 Kommunledningsstaben, Ekonomiavdelningen Johan Örnberg, 0571-281 13 johan.ornberg@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-08 Sida 1(3) Kommunal borgen till fiberföreningar

Läs mer

Dok.nr.: Version: Datum: TS JV 2009: Vägledning. Järnvägsavdelningen. Sidan 1 av 9. Vägledning för godkännande av trafikplatsnamn

Dok.nr.: Version: Datum: TS JV 2009: Vägledning. Järnvägsavdelningen. Sidan 1 av 9. Vägledning för godkännande av trafikplatsnamn Sidan 1 av 9 Vägledning för godkännande av trafikplatsnamn Sidan 2 av 9 REVISIONSINFORMATION Version Datum Beskrivning av ändring Skapad/ändrad Fastställt av Nytt dokument Lars Flood och Inger Olsson Sidan

Läs mer

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297 1(6) KS 2010/0297 Naturreservat Rinkebyskogen Aktuellt uppdrag Kommunstyrelsen beslöt 2010-11-29 199 1 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utarbeta förslag till arbetsgång med tidsangivelser

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion:

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion: m- SAMMANTRÄDES PROTOKOLL TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-20 Sida 26(33) 201 Dm 449/10 Svar på fungerande Internet för alla i Tranås kommun Inledning Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew

Läs mer

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt Handelspolicy 2016 Om handelspolicyn Handel är en viktig näring och tillväxtfaktor för Östersund. Kommunen har ett stort upptagningsområde som sträcker sig till länets övriga kommuner liksom till Norge.

Läs mer

Ansökan om statligt stöd för innovativt byggande av bostäder för unga (SFS 2013:145)

Ansökan om statligt stöd för innovativt byggande av bostäder för unga (SFS 2013:145) Läs informationsbroschyren om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket tillhanda senast den 1 augusti

Läs mer

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde 1 Äldrenämnden 2008-10-23 Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013 20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 230 Projekt Inlandsbanan,Destination Vemdalen, medfinansiering Kommunstyrelsen 2012-11-28 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 228 Projekt Samordnade servicelösningar, information 229 Hemsändningsbidrag 230 Projekt Inlandsbanan,Destination

Läs mer

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland 1/6 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland Bakgrund och syfte Utökat

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN

REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN REGELVERK FÖR GRUND- OCH SÄRSKOLEELEVERS SKOL- RESOR I BJUVS KOMMUN Inledning Detta regelverk för grund- och särskoleelevers resor i Bjuvs kommun har utarbetats i samarbete med Helsingborgs stad, Svalövs

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Ansökan för bidrag till belysningsföreningar

Ansökan för bidrag till belysningsföreningar Tekniska nämnden Ansökan för bidrag till belysningsföreningar 1(7) Uppgifter om sökanden Vägföreningens namn Namn kontaktperson Adress Postnummer Ort Telefon dagtid Mobil E-post Vi/Jag anhåller om att

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Ledningskontoret 2014-01-30. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018

Ledningskontoret 2014-01-30. Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 Ledningskontoret 2014-01-30 Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Avgränsning... 4 4 Kopplingar till andra program... 4 5 Partnerskap...

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ

KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ 1 december 2015 KONSEKVENSANALYS - COOP I UMEÅ PROJEKT Utarbetat av TH Granskat av JS Godkänt av NIRAS Sweden AB 556541-2532 T: +46 0850384400 D: +46 8 503 844 75 Besöksadress: Fleminggatan F: +460850384492

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten Normer för bidrag till handikappföreningar Karlshamns kommun Fritidsenheten 1 1. Allmänna bestämmelser Handikappföreningar som uppfyller följande villkor kan erhålla kommunalt bidrag till sin verksamhet.

Läs mer

Nationell träff, 15 16 maj 2014, Sandviken

Nationell träff, 15 16 maj 2014, Sandviken 1 2014-05-20 Nationell träff, 15 16 maj 2014, Sandviken Ett viktigt inslag på träffen var kollegialt lärande genom att utbyta erfarenheter på tre olika teman. Deltagarna växlade mellan olika diskussionsbord

Läs mer

Borgenspolicy för Trollhättans kommun

Borgenspolicy för Trollhättans kommun för Trollhättans kommun 1(5) Denna policy för Trollhättans Stads borgensåtaganden har till syfte att: ge stöd för Stadens beslutsfattare och handläggare i borgensärenden ge information till Stadens hel-

Läs mer

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Eva Lindström Telefon: 08-508 06 321 Till Bromma stadsdelsnämnd SDN 2008-02-14 SID 1 (6) 2008-01-25 Riktlinjer för köhantering inom äldreomsorgens vård-

Läs mer