3 13 mars Nr 27 Kommunalt anläggningslån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 13 mars 2008. Nr 27 Kommunalt anläggningslån 2008 2008-02-04"

Transkript

1 3 13 mars 2008 Nr 27 Kommunalt anläggningslån Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s k anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma. Kommunstyrelsens bedömningsgrund för att utge anläggningslån är främst att prioritera bland de ansökningar som Fritids- och turistnämnden föreslår skall erhålla lån. Normalt skall den sakliga bedömningen i varje ansökan redan vara gjord av Fritids- och turistnämnden och därmed inte överprövas av Kommun styrelsen. Riktmärket för Kommunstyrelsen är att det finns ett utrymme på ca 2,0 mnkr årligen att ge i anläggningslån. Det genomsnittliga årsbeloppet har uppgått till 2,4 mnkr de senaste tre åren vilket är högre än tillgängligt utrymme. Räknas Fritids- och turistnämndens förslag till anläggningslån för 2008 in blir genomsnittet i stället 1,95 mnkr dvs inom budget. Fritids- och turistnämnden har för 2008 fått in 3 st ansökningar om kommu nalt anläggningslån. Nämnden föreslår att samtliga skall få hela eller del av sina ansökningar beviljade till anläggningslån. Projektkostnad Föreslaget anläggningslån av Fritidsoch turistnämnden Kr Föreslaget anläggningslån av Kommunstyrelsen Borås Scoutkår FUB Borås Borås Golfklubb SUMMA Stiftelsen Borås Scoutkår ansöker om bidrag för omläggning av taket på sin fastighet på Andra Villagatan. De ansöker även om bidrag för att åtgärda sta ket samt förbättra asfaltytorna. Fritids- och turistnämnden föreslår att anlägg ningslån ges för ny takbeklädnad men att staket och asfaltförbättringar får föreningen själva stå för. Stiftelsen ansökte om ett kommunalt anläggningslån på kr men föreslås nu erhålla kr. Kommunstyrelsen biträder Fritids- och turistnämndens bedömning. Verksamheten hos Borås Scouter är relativt stor. Borås samtliga scoutkårer har sammanlagt 392 medlemmar vara 277 är mellan 4-20 år. FUB Borås ansöker om anläggningslån på kronor för att renovera sin lägergård i Kärradal. Renoveringen avser omläggning av tak och nya häng rännor. Föreningen erhöll 2005 ett anläggningslån på kr för att reno vera köket. Verksamheten på Kärragården har bedrivits under 30 år med framför allt lägerverksamhet för funktionshindrade. Föreningen har 454 med lemmar som samtliga är bidragsberättigade. Kommunstyrelsen bedömer att åtgärderna är relevanta för att verksamheten på Kärragården skall kunna fort gå. Målningsarbeten på fastigheten har föreningen själva genomfört. Dessa ingår således inte i underlaget. Borås Golfklubb ansöker om anläggningslån för att handikappanpassa den nya korthålsbanan och drivingrangen, inspelsgreener och puttinggreener. Syf tet är att öka möjligheten för funktionshindrade att lättare kunna utöva golf sporten. Anpassningen sker genom att bygga bunkrar med låg bakkant för att underlätta att ta sig i och ur, ramper för att lättare ta sig upp på teeområdet och flacka transporter mellan hålen. En ytterligare positiv effekt med projektet menar Borås Golfklubb är det utökade samarbete som klubben och Sociala blocket har. Tidigare har en grupp funktionshindrade arbetat med renhåll nings- och underhållsarbete på och runt den befintliga golfbanan. Nu kommer ytterligare ett arbetslag att kunna erbjudas sysselsättning. Fritids- och turist nämnden föreslår att Borås Golfklubb erhåller ett anläggningslån på kr. En del kostnader som inte enbart syftar till funktionshindrades möjlighet att spela golf har då räknats bort av Fritids- och turistnämnden.

2 B 78 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 Kommunstyrelsen vill i sammanhanget understryka vikten av att översynen av det kommunala föreningsbidragssystemet går vidare. Dagens regelsystem för framförallt Anläggningslån bedömer Kommunstyrelsen som alltför otydligt i sin viljeyttring. Det behöver diskuteras vilka typer av föreningar och verksam heter som kommunen har för avsikt att stödja så att träffsäkerheten blir bättre än med dagens system. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för 2008 med följande högsta belopp: Stiftelsen Borås Scoutkår kr FUB Borås kr Borås Golfklubb kr KOMMUNSTYRELSEN Morgan Hjalmarsson Christer Johansson Utdrag ur protokoll Från Fritids- och turistnämnden 131 Anläggningslån 2008 Stiftelsen Borås Scoutkår Föreningen ansöker om bidrag för omläggning av takbeläggningen cirka 430 kvm på Andra Villagatan (Örjans Hus). De söker även av säkerhetsskäl bidrag för att åtgärda staketet samt förbättra asfaltsytorna. Kostnad Takbeläggning kr Staket kr Asfalt kr Summa kr Bidrag kr Förslaget ar att bevilja anläggningslån endast för takbeläggningen, vilket ger en kostnad på kr. FUB Borås Ansöker om bidrag för renovering av sin lägergård Kärragården i Kärradal. De skall lägga om taket och sätta upp nya hängrännor. Föreningen har under drygt 30 år bedrivit framförallt lägerverksamhet på Kärragården för utvecklingsstörda. Föreningen fick år 2005 ett anläggningslån på kr för att renovera köket på Kärragården. Bidraget betalades ut under år Borås Golfklubb Föreningen ansöker om bidrag för att handikappanpassa den nya korthålsbanan och drivingrangen, inspelsgreener och puttinggreener. De har påbörjat arbetet med dessa projekt och ansöker nu om bidrag till handikappanpassningen av anläggningen. Anpassningen av golfbanan sker genom att bygga bunkrar med låg bakkant för att underlätta att ta sig i och ur, ramper för att lättare ta sig upp på teeområdet och flacka transporter mellan hålen. Anpassning av rangen kan ske genom att placera bollmaskinen med tillgänglighet från asfalterade ytor, teemattor som är lätta att rulla upp på m m. Föreningen har ett samarbete med Sociala blocket Borås Stad. En grupp utvecklingsstörda, som med hjälp av en handledare arbetar med renhållning och underhållsarbete på och runt banan. Avsikten är att erbjuda personer med funktionshinder ett anpassat arbete med banskötsel på den nya banan. Föreningens kostnadsberäkning för dessa åtgärder är kr. Eftersom alla föreningens kostnader inte enbart gynnar handikappade som vill spela golf, är bedömningen att följande kostnader inte bör raknas med i anläggningslånet: Inköp av bollmaskin, omklädningsrum för handikappanställda, lunchrum, personaltoalett med infiltration, samt att teen och greener byggs så att handikappanställda kan sköta dessa med enklare maskiner. Detta resulterar i att förvaltningen föreslår att bevilja föreningen ett anläggningslån där kostnaden för föreningen är kr. Kostnad Bidrag kr kr Förening Kostnad Anläggningslån Stiftelsen Borås Scoutkår kr kr Borås Golfklubb kr kr FUB Borås kr kr Fritids- och turistnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige bevilja Stiftelsen Borås Scoutkår, FUB Borås och Borås Golfklubb anläggningslån. att anläggningslånet utgår med max 40 % av redovisade kostnader, dock högst den summa som Kommunfullmäktige beslutar. Vid protokollet Hans Forsman Kostnad Bidrag kr kr

3 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 B 79 Nr 28 Nybyggnation av 18 st Passivhus på Pump källeområdet Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Viskaforshem AB begär i enlighet med Ägardirektivens underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande att få uppföra 18 st s k Passivhus i Pumpkällehagen nära Viskafors centrum. Beräknad investeringsutgift uppgår till tkr. Bolaget har arbetat med projektet under en längre tid som tidigare gått ut på anbudsräkning. Då bedömdes att inkomna anbud inte gav tillräcklig ekono misk bärighet. Projektet styrdes då om något. Nu menar Viskaforshem att den totala kostnadsbilden efter förnyad upphandling ser gynnsammare ut och är beredda att genomföra projektet. Idén med s k Passivhus är att de är konstruerade med ett livscykelperspektiv när det gäller materialval för att uppnå låga drift- och underhållskostnader och begränsad miljöbelastning. Energiförbrukningen är mycket låg genom att husen är välisolerade där värmen i rumsluften och vattnet återvinns. Husen kräver ingen traditionell värmeanläggning. Kallhyran beräknas till kr/m 2. Läggs energiförbrukning och varmvatten till blir den totala jämförbara varmhyran ca kr per månad för respek tive lägenhet som är 110 m 2 stor. Viskaforshem bedömer att efterfrågan på lägenheter i denna storlek är stor. Ett 70-tal personer står i kö. Ekonomiskt går kalkylen runt med dessa förutsättningar och en räntenivå på 4 %. Kassaflödet beräknas uppgå till ca 125 tkr år 1 för att därefter öka. Bola get begär i samband med Kommunfullmäktiges godkännande av nybyggna tionen att bolagets egna kapital förstärks antingen genom ett aktieägartillskott eller avyttring av några befintliga fastigheter förslagsvis i Svaneholm. Kommunstyrelsen har följt projektets utveckling och hållit sig informerad under processens gång. Bedömningen är att Passivhusen skulle utgöra ett värdefullt tillskott på hyresmarknaden för Borås Stad i allmänhet och Viska fors i synnerhet. Projektet signalerar även ett ställningstagande till miljö hänsyn och energieffektivitet som ligger väl i linje med kommunens miljö ambitioner. Referensobjekt finns bl a i Alingsås som rönt stor medial uppmärksamhet. I detta avseende menar Kommunstyrelsen att projektet skulle kunna sätta Viskafors på kartan likt Hestra i början på 1990-talet. Vad gäller ekonomin i Viskaforshem AB är den relativt ansträngd med hög skuldsättning och låg soliditet (2,2 % i bokslut 2006). Kommunfullmäktige gav 2003 bolaget ett aktieägartillskott på 4,0 mnkr som ett led i att omstruk turera bolaget genom avyttring av förlusttyngda fastigheter. Resultaten har därefter varit positiva. Kommunstyrelsen kan konstatera att en nybyggnation av 18 Passivhus inte förstärker bolagets ekonomiska ställning utan sänker den synliga soliditeten. Bolagets resultat förväntas däremot inte försämras vid fullt uthyrt bestånd men risknivån ökar givetvis. Kommunstyrelsen bedömer därför att bolaget behöver förstärka sitt egna kapital antingen genom aktieägartillskott, fastig hetsförsäljning eller en kombination av båda. Generellt är kommunen restriktiv till att ge aktieägartillskott till sina bolag. Normalt skall dessa genom egen styrka bygga upp en långsiktigt god ekonomi. Ett uttryck för detta är att ägaren, kommunen inte kräver någon utdelning från bostads bolagen utan alla överskott kan gå till att konsolidera verksamheten. I detta fallet är Kommunstyrelsen beredd att föreslå Kommunfullmäktige att ge Viskaforshem AB ett aktieägartillskott på 10,0 mnkr som en generell för stärkning av bolagets ekonomiska ställning. Om Viskaforshem bedömer att ytterligare tillskott behövs får detta ske genom fastighetsförsäljning. Kom munfullmäktige får då vid ett senare tillfälle ta ställning till en sådan fram ställan. Med dessa förutsättningar bedömer Kommunstyrelsen att projektet kan genomföras enligt plan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Viskaforshem ABs begäran att få uppföra 18 st s k Passivhus på Pumpkälleområdet godkänns. Viskaforshem AB beviljas ett ovillkorat aktieägartillskott på kr. KOMMUNSTYRELSEN Ulrik Nilsson Från Viskaforshem AB Till Kommunfullmäktige Christer Johansson Inhämtande av Kommunfullmäktiges godkännande enligt ägardirektiven punkt 5, Underställningsplikt, Viskaforshem har sedan 3 år arbetat med projektering av 18 st passivhus som skall byggas på det s k Pumpkälleområdet i Viskafors. Husen har en projekterad energiförbrukning på kwh per kvadratmeter och år för värme och 23 kwh per kvadratmeter och år för varmvatten. De mätbara värdena. Husen är konstruerade efter livscykelperspektivet när det gäller materialval, för både miljöns skull och för låga driftskostnader. Hög arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, skönhet och bekvämlighet är tre egenskaper som vi har utgått ifrån.

4 B 80 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 Hela projektet kan ses på 18nya lgh.pdf. Hela projektet är nu upphandlat och det är Skanska som står för markarbetet och Olofssons Bygg i Borås som står för hus byggnationen. Totala kostnaden för investeringen är 57 mnkr. Investeringen är hög men återfås genom låga driftkostnader tillföljd av livscykelperspektiv i materialval samt den låga energiförbrukningen som en följd av passivhustekniken. Efterfrågan på lägenheter i denna storlek är hög, vi har ett 70-tal personer i kö. Beräknad starttid är nu i vår med markarbeten. Första lägenheten kommer att uppföras under hösten och sedan 17 ytterligare fram till hösten Styrelsen har enigt beslutat anta dessa anbud med reservation för underställningsplikt till Kommunfullmäktige. Vi ansöker på detta sätt att få beslutet godkänt. Viskaforshem AB har sedan starten 1995 haft ett litet eget kapital. Orten har utsatts för stora strukturförändringar som i sin tur slagit hårt mot företagets ekonomi. Viskaforshem går in i ett skede av expansion, bl a av de passivhus denna ansökan gäller samt även ombyggnation till följd av att Viskaforsskolan byggs om krävs det stora investeringar får Viskaforshem för att förändra lokaler som blir över, bibliotek och kommundelskontor. Ett större eget kapital är då nödvändigt. För en soliditet på exempelvis 8 % krävs en ökning av det egna kapitalet på ca l5mnkr. Styrelsens föreslag är att en möjlighet skulle vara att avyttra några befintliga fastigheter, förslagsvis fastigheterna i Svaneholm. Detta skulle stärka ekonomin i bolaget. Med vänlig hälsning Viskaforshem AB Mikael Bengtsson Bilaga 1 Översiktlig kalkyl Bilaga nya lgh.pdf, se nästa sida. Bilaga 1 Översiktlig kalkyl År Hyror Drift Skatt Driftnetto Direktavkastning % 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 Räntor Kassanetto Bokfm. avskrivningar Res efter avskr Bokfört värde Bygg Mark Proj o byggledning Reserveringar o ränta Summa exkl moms Moms Summa Från Viskaforshem AB Utdrag ur protokoll Pumpkälleområdet Lars W, Lars Sch och Mikael B informerade från träffen med kommunalrådsberedningen där det lämnades positiva synpunkter på byggnationen av 18 st passivhus på Pumpkälleområdet. Viskaforshem fick besked om att lämna in en skrivelse till Kommunfullmäktige med begäran om aktieägartillskott alternativt eventuell försäljning av något bostadsområde. Beslutades tillskriva Kommunfullmäktig med begäran om att få bygga samt att ta aktieägartillskott. (Brevet bilägges protokollet so bilaga nr 1). Vid protokollet LarsWest

5 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 B 81 Bilaga 2 Viskaforshem bygger 18 hus i Viskafors med unika värden i boendet! ESTETIK, ENERGI, EKOLOGI OCH ETIK

6 B 82 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 Estetik, Energi, Ekologi, Etik I Pumpkällehagen, granne med Viskafors centrum planerar Viskaforshem att under 2007 bygga 18 nya lägenheter i form av markbostäder med villakvalité. Lägenheterna på 109 kvm är fördelade på fyra rum och kök med dubbla badrum, tvättstuga och förråd. Husen har också carport, kallförråd och en stor insynsskyddad uteplats mot skogen.

7 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 B 83 Estetik, Energi, Etik och Ekologi är de fyra E:n som präglar Pumpkällehagen. Fyra E:n som skapar unika värden i de 18 husen och innebär en målsättning som är unik för bostadsbyggande i Sverige; hög klass på bostadens estetik, mycket låg energiförbrukning och ekologiskt hållbara material tillverkade enligt kraven i Agenda 21. Kanske är det dags för dig att sälja villan och flytta till en hyresrätt till det bekväma boendet. Pumpkällehagen representerar med sin arkitektur och samlade kvalitéer ett nytt, modernt och fräscht boende. Tillsammans med det natur-nära läget gör det området till något helt unikt. Husen ligger nära gatorna och skapar vackra gaturum. Varje hus har en entrésida med veranda och en gårdssida med stor uteplats. I bakgrunden syns Torget.

8 B 84 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 En möjlighet till ett unikt boende Pumpkällehagen ligger i ett skogsparti, strax söder om och närmsta granne med Viskafors centrum. Du har drygt 10 km till Borås och 50 minuter med bil till Göteborg. Situationsplanen Husen och gatorna omgärdar ett centralt torg, allt varsamt inpassat i den kuperade skogsmarken. Torgytan beläggs med gatsten och på de korta gatorna läggs asfalt inramad med kullersten. Vid sidan av torget bevaras områdets högsta punkt kullen och ramas in med kantsten och låga murar. På kullen planteras fruktträd som med tiden skapar en vacker fruktträdgård för hela området. Omsorg om platsen... Husen placeras på en höjd i en skogsglänta. Så få ingrepp som möjligt görs i naturen under byggtiden. Här bor man nära storvuxna granar och furor, stenar med mossa, blåbär- och lingonris inpå knuten....integriteten... Varje hus har en offentlig del och en privat del. Gatorna och torget representerar gemenskapen. Mot skogen har alla hus en insynsskyddad uteplats där du hittar avskildhet och lugn.... och trygghet Bilen parkeras i en egen carport invid huset. Kvälls- och nattetid rör man sig på upplysta gator och torg inte på mörka och avskilda gångstigar. Trygghet mitt i skogen. Rydboholm Svaneholm Viskafors Rv 41

9 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 B 85

10 B 86 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 Materialval i samklang med miljön Uppvärmningen i Pumpkällehagens hus belastar miljön så lite som möjligt bla genom en väl genomtänkt och välisolerad konstruktion där värmen i rumsluften och vattnet återvinns. Den låga energiåtgången gör att det inte behövs en traditionell värmeanläggning. Ekologiskt genomtänkt Även materialen i Pumpkällehagen är ekologiskt genomtänkta, har lång hållbarhet och kräver minimalt underhåll. Därför låter vi naturnära material som trä, zinkplåt och sten dominera. Pumpkällehagen uppfyller också EU:s agenda 21 när det gäller transporter och annan miljöbelastning. De material som används skall också vara etiskt korrekta. Så långt som möjligt skall material som har sitt ursprung i utrotningshotade arter eller produkter tillverkade under omänskliga förhållanden exempelvis av barn undvikas. Här kan du verkligen bo med gott samvete! Material och detaljer Ovan visas en skiss på gaturummets material och detaljer. Till vänster ser du en modell. Husen ligger nära gatan och har tydliga gränser mellan privat och offentligt. Alla hus byggs i svart, finsågad linoljeimpregnerad träpanel. Vid entrén kompletterad med naturfärgad släthyvlad linoljeimpregnerad panel. Rheinzink väljs för tak och rännor. Vit, finborstad, infärgad betong vid förstukvisten.

11 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 B 87 Interiör med mycket trä Trägolv 34 mm furuplank läggs i alla rum. Trägolvet är vackert och slitstarkt, skönt att gå på och lätt att sköta. Tvättstuga och badrum får klinkersgolv. Vid entré- och altandörrar läggs natursten. Upplevelsen av material och detaljer är ett kännetecken för Pumpkällehagen. Finsågad träpanel på innerväggarna, ljust furugolv och de tunt målade väggarna ger dig en närhet till naturmaterialen. Detaljlösningar i form av inbyggd förvaring, smarta skjutdörrar som inte påverkar möbleringen och slitstarka material skapar dessutom en känsla av omsorg och kvalité. Träet ger ett oslagbart inomhusklimat genom sin varma yta och förmåga att ta hand om luftens fukt och värme. För dig som boende blir vinsten dubbel. Förutom bra boendekostnader får man ett friskt hus utan farliga material eller skadliga färger och framförallt ett mycket vackert hus som präglas av trä i golv, väggar och inredningsdetaljer.

12 B 88 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 Välkommen till en genomtänkt och välplanerad planlösning Ett boende med många kvalitéer I Pumpkällehagen får du ett boende med kvalitéer i många dimensioner. En hyresrätt som utgör ett spännande alternativ till den egna villan ett bekymmersfritt och bekvämt boende. Ett hus för aktiva personer där du exempelvis kan förverkliga ett stort naturintresse, odling eller trädgårdsarbete i den lilla skalan. Groventrén är anpassad för dina leriga skor och för sortering efter svampplockningen. Rymliga inre och yttre förråd med plats för alla prylar. Centalt i området ligger torget som består av ett par mindre öppna ytor. Torgets form är organisk, varsamt inpassad i den kuperade skogsmarken.

13 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 B 89 Planlösningen Grundtanken i huset är kontakten mellan gata och gård, rumsfiler och vackra material i alla detaljer. Viktigt för huset är också möjligheten att skapa olika zoner av offentligt och privat även inomhus. Huset kan därför delas in i offentliga och privata delar där är de offentliga rummen kök och vardagsrum är centralt placerade. Tomten kan expandera. Det finns plats för odling eller ett eget litet växthus. Förråd Insynsskyddad uteplats, lätt att nå från vardagsrum och kök. Vardagsrum mitt i huset. kontaktytor mot alla rum, köket och uteplatsen. Rejäla och generellt användbara rum Egen carport med uppsikt över bilen och cykeln från bostaden. Groventré via tvättstugan Kök med genomsikt. Utblick både över den egna gården och ut mot entrén och gatan. Liten uteplats mot gatan Entré Den offentliga delen Kök och vardagsrum är bostadens offentliga del där du umgås med familj och gäster. Köket kan vid behov skiljas från vardagsrummet med skjutdörrar för att hålla buller och matos kvar i köket. Någon i familjen kan tex njuta av hemmabion i vardagsrummet samtidigt som några sitter och pratar vid köksbordet. Den privata delen Planlösningen gör det naturligt med en privat del i huset. Två av rummen är därför placerade mot skogssidan. Sovrummet mot gatan lämpar sig bra som master bedroom med ett lite avskilt läge nära entrén och badrummet. Ett läge som också kan fungera utmärkt som tonårsrum. Samtidigt kan den lilla familjen utvidga vardagsrummet med ett TV-rum eller bilbliotek i sovrummet mot gården. Rummet är också perfekt som arbetsrum om du jobbar hemifrån.

14 B 90 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 Hus med kontakt och närhet Generösa ytor och former Pumpkällehagen karakteriseras av det välbyggda och genomtänkta. Generösa ytor och kvadratiska former, generellt användbara och lätta att möblera. Rummen är inte heller låsta vid en funktion utan du kan utnyttja dem som sovrum, TVrum, arbetsrum, bibliotek eller matsal. Utformningen skapar ett flexibelt hus där du själv avgör hur rummen disponeras. Rumsaxlarna ger de boende kontakt mellan husets olika delar samtidigt som rymd- och ljuskänslan förstärks. Många genomsblicksmöjligheter Från hallen har du genomsikt genom hela huset, där en av rumsfilerna består av hall, vardagsrum och sovrum. Längre in i huset finns ytterligare en rumsfil som består av sovrum vardagsrum sovrum. Rumsfilerna är kompletterade med många olika genomblicksmöjligheter på planen ovan ser du några av husets rumsaxlar bla är kontakten mellan vardagsrum, kök och hörnrum markerad. Vardagsrummet Vardagsrummet har hög takhöjd genom att innertaket följer yttertaket. Det ger en extra stor volym. Längst in i rummet finns ett takfönster. I vardagsrummet finns en öppen spis som inte bara erbjuder dig en brasa under mörka och kyliga höstkvällar. Den är också är en trygghetsdetalj i form av en extra värmekälla vid strömavbrott.

15 Två vyer in i vardagsrummet Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 B 91

16 B 92 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 Husen ligger intill gatorna och skapar atmosfär och närhet. Varje hus har entrésida med veranda mot gatan och gårdssida med stor uteplats mot grönområdet. Köket Från köket, som är något av husets hjärta, har du överblick ut mot gatan och lekande barn, samtidigt som det finns direkt utgång mot uteplatsen. I köket finns ugnsskåp, häll, diskmaskin, och kyl/frys i lågenergiutförande kompletterat med rejäla arbetsytor och en rostfri köksbänk. Strax intill ligger groventrén kombinerad med tvättstuga med klinkergolv. Badrummet har klinker på golvet och kakel på väggarna. Enkla, robusta och genomtänkta lösningar som gör din vardag enklare och hushållsarbetet lättare.

17 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 B 93 Rörelse och ljus samverkar från entré till uteplats Ljusets kvalitet Eftersom husen är välisolerade är fönsternischerna extra djupa och snedställda för att kunna släppa in extra mycket ljus i rummen. Eftersom ljusets kvalité är minst lika viktigt som ljusmängden är nischerna bearbetade för att ge ett vackert ljusspel, precis som i gamla fönster. Vi behöver inte bara mycket ljus utan också vackert ljus! Fönsterbänken består av en drygt 40 cm djup stenhäll. Här finns gott om plats för blommor, eller om du vill den perfekta läshörnan. Rörelsemöjligheter. Rummen kan nås från olika håll eftersom alla rum har två dörrar. Det är en del i flexibliteten och en detalj som skapar rundgångsmöjligheter och ger dig en berikande boendeupplevelse. Att kunna röra sig runt i lägenheten skapar en känsla av ökad luftighet och rymd, och är ett extra plus vid julaftonens långdans. Pilen nedan visar exempel på rundgångsmöjligheter i huset.

18 B 94 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 Fasader och fakta Snitt genom huset Den skyddade uteplatsen Husen har fyra "egna" ytterväggar, en egen liten trädgård att förvalta, en egen carport och en insynsskyddad uteplats. Uteplatsen ligger skyddad utan insyn från alla håll. Från huset finns direkt utgång från kök, vardagsrum och sovrum till uteplatsen. Fasad mot skogen Fasad mot gatan Byggfakta BYGGHERRE. Viskaforshem AB ARKITEKTER: Nylander Arkitektur / Karlsson Wachenfeldt Arkitekter ILLUSTRATIONER: Karlsson Wachenfeldt Arkitekter, medverkande Mats Boström BYGGSTART: Planeras till senvåren 2007, färdigställs under våren 2008 GRAFISK FORM: illustration & information, Borås

19 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 B 95 Bofakta Förråd Enfamiljs bostadshus i ett plan. 4 rum och kök med dubbla badrum, kallförråd och carport. Sovrum 2 Sovrum 3 Vardagsrum 25 kvm Sovrum 1 13 kvm Sovrum 2 Sovrum 3 Kök Klädkammare 13 kvm 13 kvm 11,5 kvm 8 kvm Carport WC Vardagsrum Klk Kallförråd 5,5 kvm Tvätt Kök WC Hall Sovrum 1 Notera att vissa förändringar kan komma att göras under det fortsatta projekteringsarbetet. Nattvy över Pumpkällehagen. Lågt sittande belysning skapar karaktär och bevarar stjärnhimmeln. Kompletteras med belysning av kullen.

20 B 96 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 tel

21 Kommunfullmäktiges handlingar 13 mars 2008 B 97 Nr 29 Utökad investeringsbudget för Borås Energi och Miljö AB avseende ny inmatningslinje vid Sobacken och tankstation och ledningar för biogas Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Borås Energi och Miljö AB har hos Kommunstyrelsen begärt att få utöka sin investeringsbudget med projekten ny inmatningslinje vid Sobacken samt biogastankstation/gasledning. Båda projekten har tidigare hanterats av ren hållningsverksamheten under Gatunämnden men förs nu, efter beslutad sam manläggning och an läggningsöverlåtelse, fram av Borås Energi och Miljö AB. Bolaget redovisar att båda projekten är ett led i den biogassatsning som Borås sedan länge haft och där ambitionen kraftigt höjdes när anläggningarna vid Sobacken byggdes om Biogassatsningen har klara miljömål såväl för avfallshanteringen i sig som i möjligheten att kunna leverera ett miljövänligt fordonsbränsle. Efter särskilda beslut i Kommunfullmäktige kommer t ex stadsbusstrafiken att enbart använda biobränsle, som ett led i Borås mål att bli en koldioxfri stad. Biogasproduktionen vid Sobacken Borås Energi och Miljö AB har organiserat sig så att biogasproduktionen är ett eget affärsområde. I budgeten för 2008 så beräknas utfallet för 2007 bli ett underskott på 10 mnkr. Orsakerna är bl a att gasproduktionen legat på årliga 1,3 miljoner Nm 3, vilket är långt ifrån tillräckligt för att bära gjorda investe ringar. För att affärsområdet skall nå ekonomisk balans så erfordras på sikt en gasproduktion på ca 3,0 miljoner Nm 3 /år. Bolaget redovisar att för att öka gasproduktionen behöver anläggningen i första hand nu kompletteras med en ny inmatningslinje. Genom en investering på 15 mnkr ökas mottagningskapaciteten för rötbart avfall med ton/år, vilket är tillräckligt för den gasproduktion på ca 2,3 miljoner Nm 3, som tills vidare planeras. Skall en produktion på 3,0 miljoner Nm 3 nås erfordras senare ytterligare investeringar i processen. Den föreslagna inmatningslinjen uppfyller länsstyrelsens krav på hantering med hänsyn till lukt m m. Biogastankstation ledningar Ovan betyder givetvis också att det måste finnas en distribution och försälj ning med motsvarande kapacitet/marknad. För distribution och försäljning av biogas har Borås Stad sökt statsbidrag i klimatinvesteringsprogrammet KLIMP. Projektet som beräknades av Gatunämndens renhållningsverksamhet omfattade ledningar från Gässlösa till Borås Lokaltrafiks anläggning jämte en tankstation. En ledningsdel skall också byggas också av bolaget till Åhaga där en publik tankstation byggs i privat regi. Projektet i KLIMP-ansökan var beräknat till 16,8 mnkr och maximalt 5,0 mnkr skulle erhållas i statsbidrag. Det projekt Borås Energi och Miljö AB övertagit och redovisar omfattar 38,2 mnkr vilket är 21,4 mnkr dyrare än tidigare kalkylerat. Orsakerna är dels tidigare felberäkningar men också nu tillägg som bedöms vara nödvändiga, t ex backupstation. Underlaget till ursprunglig statsbidragsansökan ger inte förutsättningar för en djupare avvikelseanalys. Sammanfattning Det är Kommunstyrelsens uppfattning att biogasprojektet måste fullföljas. Detta utgör kronan på verket i den omfattande miljösatsning som skett på anläggningarna vid Sobacken för att hantera avfallet på bästa sätt. Den utgör också en hörnsten i den satsning som syftar till en stadsmiljö som ger en låg belastning av fossilt koldioxid. Kommunstyrelsen ser de aktuella projekten som nödvändiga för att förbättra de tekniska och ekonomiska förutsättningarna i biogasprojektet. Utöver dessa investeringar bör rationaliseringsarbetet också fortsätta liksom de insatser som görs för att säkra stabiliteten i affärsområdet, allt ifrån kontrakt på inkommande avfall till leverans av färdig biogas. Kommunstyrelsen kommer att noga följa utvecklingen inom affärsområde biogas. Överföringen av biogasverksamheten till Borås Energi och Miljö AB synes innebära en möjlighet att samla ansvar och kompetens och därmed utgöra en grund för en bättre styrd verksamhet. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta Borås Energi och Miljö ABs förslag till en utökning av investeringsbudgeten godkänns, dels avseende projektet ny inmatningslinje vid Sobacken och dels projektet tankstation och ledningar för biogas. KOMMUNSTYRELSEN Ulrik Nilsson Från Borås Energi och Miljö AB Till Kommunstyrelsen Christer Johansson Beslutsunderlag: Utökat anslag avseende åtgärd T1 Biogas satsning i Borås i Klimatinvesterings programmet Bakgrund: Borås Stad lämnade in en ansökan om klimatinvesteringsbidrag med tillhörande handlingsprogram för åren 2005 till I ansökan ingick b la Åtgärden Biogassatsning i Borås. Huvudman och bidragstagare för åtgärden var Borås Stad, Gatukontoret.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab Beddingestrand Ängssyrevägen 3 Ett arkitektritat stenhus från dast ab några minuter från stranden dast ab säljer ett unikt arkitektritat stenhus på bästa läge i Beddingestrand. Låt dig inspireras av tomtens

Läs mer

Penthouse. LIMHAMN LIMHAMNSKAJEN JM AB 2012 Med reser vation för ändringar och eventuella tr yckfel

Penthouse. LIMHAMN LIMHAMNSKAJEN JM AB 2012 Med reser vation för ändringar och eventuella tr yckfel Penthouse 6 JM AB 2012 Med reser vation för ändringar och eventuella tr yckfel Penthouse Penthouse nr våning r.o.k boyta terrass sid 5101 98 62 8 9 6101 98 65 40 41 41401 4 4 125 74+10 42 4 71401 4 4 14

Läs mer

Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem!

Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem! Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem! Boendekostnad/månad från: 4.287 kr Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som inte

Läs mer

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda.

Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. EGET HEM Söker du ett eget hem? Kanske ett första och mindre hem? En modern bostad till ett rimligt pris? Välkommen till brf Eda. Junior Living bygger smarta bostadsrätter med noga valt läge i Knivsta

Läs mer

BRF Kevingestrand INREDNINGSKONCEPT

BRF Kevingestrand INREDNINGSKONCEPT BRF Kevingestrand ÄRMILJÖ -ETRÉSIDA Omsorg om material Ståltrappor med smidesräcken. Röda mattan Träd Egen uteplats Träd som insynsskydd och rumsdefinierare Trappa blir till skärmtak Belyst träd markerar

Läs mer

Välkommen. Friliggande villa - Sörmarken Kv Klippingen - Tomt 16. Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m²

Välkommen. Friliggande villa - Sörmarken Kv Klippingen - Tomt 16. Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m² Objektbeskrivning Välkommen Friliggande villa - Sörmarken Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m² Mäklare: Andreas Bergqvist Telefon: 033-10 77 99, Mobiltelefon: 0733-46 09 16 e-post: andreas.bergqvist@maklarhuset.se

Läs mer

Brf BoKlok Vadmalen 2, Jönköping ditt nya hem!

Brf BoKlok Vadmalen 2, Jönköping ditt nya hem! Brf BoKlok Vadmalen 2, Jönköping ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 4.507 kr Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast

Steffens väg 709. Län Värmland Gatuadress Steffens väg 709 Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område. Tillträde tidigast Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 160 m² Område Sjönära, Edsgatan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa med vacker

Läs mer

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs

Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Köpmansgatan 12, 22 100 Mariehamn Tel. 018-23510, 018-23507 Modernt BOSTADSHUS i 1,5 plan i populärt bostadsområde på Ottefågelvägen i Kalmarnäs Presentation Modernt, rejält och välbyggt bostadshus med

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Med sikte på ett bra boende

Med sikte på ett bra boende Vi erbjuder 7 byggklara tomter i Velanda, Trollhättans kommun. Med sikte på ett bra boende I Kvarteret Blacken i Velanda 8 kilometer från Trollhättan erbjuder vi nu 7 byggklara tomter. Tomtstorlekarna

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn

Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Renoverat bostadshus på hörntomt med privat bakgård på Ringvägen 64 i Mariehamn Presentation Rejäl, rymlig och nyrenoverad egnahemsvilla på Ringvägen 64 i Mariehamn. Bostadshuset är uppfört i siporex 1964

Läs mer

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala Presentation Stilfullt inredd gavellägenhet med modern och kvalitativ inredning om 3 R+K (83 m 2 ) samt stor inglasad

Läs mer

Konkurrensprogram för Ronneby kommun

Konkurrensprogram för Ronneby kommun 2011-08-23 Dnr: 2011/203 Rev 2011-09-29 Kommunledningsenheten Antaget av KF 2011-09-29 247 Konkurrensprogram för Ronneby kommun Inledning, motiv och mål Den kommunala servicen skall vara av god kvalitet

Läs mer

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni.

NYA BJÖRKHAGA. Österåkers kommun, med Åkersberga som centralort, är kommunen där vacker roslagsnatur möter skärgård i skön harmoni. NYA BJÖRKHAGA Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning

Läs mer

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr

LINDBACKEN. Storstensvägen 51-87, - UPPSALA. Storlek: 113,5 kvm Pris: 2 900 000-3 100 000 kr LINDBACKEN Storstensvägen 51-87, - UPPSALA Storlek: Byggår: 113,5 kvm 2015/2016 Antal rum: 5 rum & kök Pris: 2 900 000-3 100 000 kr Nybyggt bostadsrättsradhus i attraktiva Lindbacken! Detta moderna och

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. 3 495 000 kr

HONUNGSVÄGEN. 3 495 000 kr HONUNGSVÄGEN 3 495 000 kr 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar dessa synnerligt trevliga villor i två plan med generösa ytor och tilltalande planlösning. Genomgående hög

Läs mer

LINDALLÉN 39. Lindallén 39, 269 34 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

LINDALLÉN 39. Lindallén 39, 269 34 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. LINDALLÉN 39 Beskrivning Vacker skånelänga på västers paradgata På fashionabla västra Båstad med eftertraktad adress längs områdets paradgata ligger denna mycket tilltalande vinkelvilla i charmig skånelängastil

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt

ENPLANSGRUPPEN. Sellerivägen Sörbyängen. uppför 6 st enplansvillor med äganderätt ENPLANSGRUPPEN uppför 6 st enplansvillor med äganderätt Sellerivägen Sörbyängen Kontakt: Magnus Olsén 070-759 23 76 eller Peter Lindahl 070-655 35 19 BOSTADSFAKTA Sellerivägen Örebro Antal rum och storlek:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LJUSSTADEN

VÄLKOMMEN TILL LJUSSTADEN GUNGAN LJUSSTADEN VÄLKOMMEN TILL LJUSSTADEN Ljusstaden ligger på bekvämt cykelavstånd från Kalmar centrum just där kustlandskapet möter staden och där Kalmar visar upp en av sina vackraste sidor. I Ljusstaden

Läs mer

Varpebacken. Havsutsikt! Fritidshus. Götaland. Kommun Tanum Storlek 130 m2. enligt överenskommelse. tidigast

Varpebacken. Havsutsikt! Fritidshus. Götaland. Kommun Tanum Storlek 130 m2. enligt överenskommelse. tidigast Varpebacken 12 Län Västra Götaland Typ Fritidshus Kommun Tanum Storlek 130 m2 Område Gatuadress Varpebacken 12 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Havsutsikt! En mycket hemtrevlig bostad byggd 2008.

Läs mer

KVARTERET ÄNGHOLMEN 1

KVARTERET ÄNGHOLMEN 1 KVARTERET ÄNHOLMEN 1 RYDEBÄCK STATION, HELSINBOR 74 HYRESLÄENHETER VARAV 55 ÄR TRYHETSBOSTÄDER HELSINBOR RAMLÖSA KVARTERET ÄNHOLMEN RYDEBÄCK LUMSLÖV HVEN LANDSKRONA HITTA HEM I RYDEBÄCK Kvarteret Ängholmen

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY

NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY NYBYGGDA PARHUSLÄGENHET I CENTRALA GODBY PRESENTATION Lyyskis Fastigheter kan i samarbete med Villes Byggservice AB erbjuda dig ett nytt boende i Godby centrum. Under våren 2014 uppförs ett parhus bestående

Läs mer

BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem!

BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem! BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 4.389 kr * Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som

Läs mer

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ

~ för sunt boende ~ VÄXJÖ ~ för sunt boende ~ VÄXJÖ Biskopshagen Visionen med Biskopshagen är att skapa ett modernt bostadsområde med arkitektur som uttrycker nutida ideal. Biskopshagen skall byggas utifrån Trädgårdsstadens principer

Läs mer

Kommun Göteborg Storlek 5 rum (3 sovrum) / 132 m² Område Tuve Tillträde tidigast

Kommun Göteborg Storlek 5 rum (3 sovrum) / 132 m² Område Tuve Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 5 rum (3 sovrum) / 132 m² Område Tuve Tillträde tidigast 2013-06-17 " Trivsamt, barnvänligt bostadsområde med närhet till bl a förskolor och Hisingsparken.

Läs mer

Brf BoKlok Kvarnen, Haninge ditt nya hem!

Brf BoKlok Kvarnen, Haninge ditt nya hem! Brf BoKlok Kvarnen, Haninge ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 5.651 kr * Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som inte

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. Rymligt kedjehus!

HONUNGSVÄGEN. Rymligt kedjehus! HONUNGSVÄGEN Rymligt kedjehus! 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar detta synnerligt trevliga kedjehus i två plan med generösa ytor och tilltalande planlösning. Genomgående

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Gräshoppvägen 28 Kommun Säffle Storlek 5 rum (3 sovrum) / 118 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Gräshoppvägen 28 Kommun Säffle Storlek 5 rum (3 sovrum) / 118 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Säffle Storlek 5 rum (3 sovrum) / 118 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Bra läge på hörntomt med gavelsidan åt söder. Eftermiddags- och kvällssol på baksidan

Läs mer

GÅRDSFOGDEN GÅRDSFOGDEN / INFORMATION GÅRDSFOGDEN / SITUATIONSPLAN GÅRDSFOGDEN Ett spännande boendekoncept för den moderna familjen, med lika höga krav på estetik, design och miljötänkande som vi

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn

Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Nybyggt bostadshus i bra läge på Klintvägen 4 B i Mariehamn Presentation Ett nybyggt bostadshus som är uppfört under 2014 och slutsynat i oktober 2014. Huset är uppfört såsom nyckelfärdigt av Konsens Hus

Läs mer

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m

BRIGGEN 4. hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD. Briggen 4 lägenheter, Västra Hamnen, Malmö. T o r n a h e m BRIGGEN 4 hyreslägenheter, Malmö FAKTABLAD Västra Kanalgatan 1 211 41 Malmö telefon: 040-12 64 00 BESKRIVNING Fastighets AB Riggenhus bygger 37 lägenheter i det nya bostadsområdet Fullriggaren i Västra

Läs mer

Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2. tidigast

Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2. tidigast Finspångsvägen 605 Län Östergötland Typ Villa Kommun Norrköping Storlek 162 m2 Område Gatuadress Finspångsvägen 605 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Läcker modern villa på fantastiskt läge! Härlig

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. 3 695 000 kr

HONUNGSVÄGEN. 3 695 000 kr HONUNGSVÄGEN 3 695 000 kr 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar dessa synnerligen trevliga och väldisponerade Atriumhus i barnvänligt område på Umedalen. Husen bjuder på

Läs mer

Det ska vara enkelt att bo i hus.

Det ska vara enkelt att bo i hus. Det ska vara enkelt att bo i hus. Ett liv i hus ska inte behöva vara ett val mellan stad och natur. Det är därför är beläget precis på gränsen mellan Älvsjöskogen och kommunikation till staden. För precis

Läs mer

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn

Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Stilfullt inrett bostadshus med fristående garage på Björkvägen 2 i Östernäs, Mariehamn Presentation I hörnet Björkvägen-Solstrandstigen finns detta eleganta bostadshus som med sin personliga arkitektur

Läs mer

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1 4-1001 5-1001 4 rok, 106 kvm Hus 4, 5, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och Drottninggatan Stor uteplats på 22 kvm i förlängning av vardagsrum Balkong

Läs mer

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12

Protokoll. Styrgrupp för projektmodell Nolhaga 2009-03-12 Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Styrgrupp för projektmodell Nolhaga Sida 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Nolhagahallen, Alingsås kl 10.00-11.30 Beslutande Stefan Svensson(kd), ordf Thorsten Larsson(m)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Lindängsvägen 19 Län Örebro Gatuadress Kommun Askersund Storlek 6 rum (3 sovrum) / 79 m² Område Zinkgruvan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 19 Huset på ligger i ett alldeles sagolikt

Läs mer

Skårdalsvägen 76 A,Bohus - Skriv ut

Skårdalsvägen 76 A,Bohus - Skriv ut Page 1 of 27 Skårdalsvägen 76 A, Bohus Mäklare Krister Nilsson Kontakta mig för utförligare information. Ale Torg 12 449 31 NÖDINGE Tel: 0303-74 90 04 Fax: 0303-74 92 85 Mobil: 0704-22 50 44 krister.ale@svenskfast.se

Läs mer

Ännu mera villainspiration...

Ännu mera villainspiration... Ännu mera villainspiration... HUSSERIE B Å S T A D TYP A-D 2 - Båstad Typ A-D VästkustVillan reserverar sig för eventuella ändringar & tryckfel. Fotografier & illustrationer är idébilder som kan avvika

Läs mer

Blåklocksvägen 5. Län Jönköping Gatuadress Blåklocksvägen 5 Kommun Nässjö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 191 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Blåklocksvägen 5. Län Jönköping Gatuadress Blåklocksvägen 5 Kommun Nässjö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 191 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Nässjö Storlek 6 rum (4 sovrum) / 191 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa med denna bostaden är de öppna ytorna, den öppna spisen och den vackra Japaninspirerade

Läs mer

Brf BoKlok Bergviken i Näsby, Örebro ditt nya hem!

Brf BoKlok Bergviken i Näsby, Örebro ditt nya hem! Brf BoKlok Bergviken i Näsby, Örebro ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 4.900 kr Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer

Läs mer

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE

HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE ETT HEM FÖR LIVET HUS FÖR ENTREPRENADER & OBJEKT FLERFAMILJSHUS RADHUS VILLOR SENIORBOENDE Mockfjärdhus ett hem för livet Med stolthet presenterar vi här en serie hus skapade speciellt för entreprenader

Läs mer

Guntorp By en modern familjeidyll

Guntorp By en modern familjeidyll 29 trivsamma villor och parhus i Kode Guntorp By en modern familjeidyll Något utöver det vanliga Guntorp By en modern familjeidyll www.sverigehuset.se Ett tryggt boende i lantlig miljö med närhet till

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn N yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn 4 rum och kök, 89,5 m2 i markplan, utgångspris 242.000. 4 rum och kök, 97,0 m2 i våning II, utgångspris 262.000. BAB Svärtan

Läs mer

KEDJEHUS - PLANETSTADEN LUND - PRIS: 4 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

KEDJEHUS - PLANETSTADEN LUND - PRIS: 4 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE KEDJEHUS - PLANETSTADEN LUND - PRIS: 4 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE En riktig pärla i Lund Här har vi fått förmånen att förmedla en fastighet ritad av Jørn Utzon, skaparen av Sydneyoperan. Totalt renoverad

Läs mer

Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn

Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn Unik VÅNING 5 R+K vån II, 124 m 2 på Ålandsvägen 32 i Mariehamn Presentation Stilfull och representativ femrumsvåning i bekvämt läge på Ålandsvägen 32 i centrala Mariehamn. Aktielägenheten är fin, representativ

Läs mer

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Skogsvägen 37 Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Charmigt hus i lugnt område! Charmigt hus i Östavall, med utsikt över

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Välkomna till Börje-Brunnby UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING

Välkomna till Börje-Brunnby UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING UPPSALA AKADEMIFÖRVALTNING Uppsala Akademiförvaltning förvaltar till Uppsala Universitet anknutna stiftelser och deras förmögenhet, som består av likvida medel, värdepapper, fastigheter m.m. Förvaltningsuppdraget

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Willa Nordic ONV BOLIG. Modern dansk design. www.willanordic.se

Willa Nordic ONV BOLIG. Modern dansk design. www.willanordic.se Willa Nordic ONV BOLIG Modern dansk design www.willanordic.se ETT HUS SOM STICKER UT & SAMTIDIGT SMÄLTER IN, LIKT EN KAMELEONT MED INTEGRITET DET HÄR ÄR ETT HEM FÖR FAMILJEN SOM VILL BO I ETT ARKITEKTRITAT

Läs mer

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen.

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. www.karnhem.se Foto: Hovs By, Växjö Söndrum, Halmstad Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. Nära till Centrum, 5 km Skolor F-9, 1 km Vårdcentral, 300 m Närbutik, 900

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

b r f v i t s i p p a n e k h a g a f a l k e n b e r g Litet hus litet pris d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t

b r f v i t s i p p a n e k h a g a f a l k e n b e r g Litet hus litet pris d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t b r f v i t s i p p a n e k h a g a f a l k e n b e r g Litet hus litet pris d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t Villalägenhet 74 Med husens sammanhängande vardagsrum och kök är utrymmena

Läs mer

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm

Kaptensgården. Radhusområde Västervik 2009-06-10. Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm Kaptensgården Radhusområde Västervik 2009-06-10 Daniel Fagerberg Arkitekter Birkagatan 4 111 36 Stockholm C: +46(0)703 384 385 T: +46(0)8 5592 6008 F: +46(0)8 316 009 E: daniel@danielfagerberg.se W: www.danielfagerberg.se

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Bergkristallsgatan 44

Bergkristallsgatan 44 Bergkristallsgatan 44 Tynnered, Göteborg Ansvarig mäklare Fastighetsmäklare Att arbeta med människor är något jag trivs med och har erfarenhet av. RUM: 3 rum + Kök TYP: Lägenhet 031-7344950 BOAREA: 77

Läs mer

Trevligt bostadshus i trivsamt bostadskvarter på Knappelstensvägen 11 i Mariehamn

Trevligt bostadshus i trivsamt bostadskvarter på Knappelstensvägen 11 i Mariehamn Trevligt bostadshus i trivsamt bostadskvarter på Knappelstensvägen 11 i Mariehamn Presentation Trivsamt inrett Aneby bostadshus inkl. integrerat garage uppfört i träkonstruktion på gjuten platta 1977-1978.

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

2 075 000 kr Accepterat pris

2 075 000 kr Accepterat pris Friköpt, villa radhus Härrydavägen 181, Härryda Precis intill Mölndalsån ligger denna rymliga och natursköna fastighet. Den öppna och ljusa villan passar lika bra för den större familjen som för ett företag,

Läs mer

HONUNGSVÄGEN. Atriumhus - Nyproduktion!

HONUNGSVÄGEN. Atriumhus - Nyproduktion! HONUNGSVÄGEN Atriumhus - Nyproduktion! 2 HONUNGSVÄGEN Välkommen till Honungsvägen Balticgruppen presenterar dessa synnerligen trevliga och väldisponerade Atriumhus i barnvänligt område på Umedalen. Husen

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer

Stångby. 26 energisnåla villor strax utanför Lund

Stångby. 26 energisnåla villor strax utanför Lund Stångby 26 energisnåla villor strax utanför Lund Vi har tänkt lite men även på extra på miljön din ekonomi Tänk dig att bo tryggt och bekvämt på landet och ändå ha stadens puls alldeles i närheten. Föreställ

Läs mer

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa är läget! Längst upp på gatan, återvändsgata, trädgården och närheten

Läs mer

Frans G Bengtssons väg 4 5

Frans G Bengtssons väg 4 5 Frans Bengtssons väg 4 5 39 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt på grönskande Österäng. Alla med inglasad balkong, de på första våningen har även uteplats. VINNÖ A RA S L Ö VS S JÖ N rönskande

Läs mer

Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda Ljungsbro. Unikt läge vid Göta kanal

Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda Ljungsbro. Unikt läge vid Göta kanal Slussvaktaren Åhlin & Ekeroth bygger 16 vackra parhus i Heda jungsbro Unikt läge vid öta kanal Vardagsrummets yttre del har extra takhöjd på ca fem meter och med generösa fönsterytor över två plan. Vardagsrummet

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn

Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Bostadshus i två våningar, integrerat garage och stor terrass mot söder på Skrakvägen i Mariehamn Presentation På Skrakvägen i Mariehamn ligger detta välplanerade arkitektritade bostadshus på ägotomt.

Läs mer

Dagon Skönvik AB. Kaserngården 13 Tel. 023-693 20 791 40 FALUN info@dalark.se. 0225-537 42 www.dagon.se

Dagon Skönvik AB. Kaserngården 13 Tel. 023-693 20 791 40 FALUN info@dalark.se. 0225-537 42 www.dagon.se Objektbeskrivning BJÖRKBACKEN, Skönvik Säter Fastigheten Skönvik 1:6, Jönshyttevägen 1, 783 32 Säter. Belägen i Säters kommun, Säters församling, skattesats 2008; 35,02. Bostadskoncept Beskrivna lägenheter

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Välkommen till Sörbyängen Nära till café- och restaurangliv i Örebro Har det blivit dags att flytta ihop, planera

Läs mer

Så bygger vi: Trots att bottenplan är yteffektiv upplevs det inte trångt pga uterummet samt högt i tak

Så bygger vi: Trots att bottenplan är yteffektiv upplevs det inte trångt pga uterummet samt högt i tak Så bygger vi: Bottenvåningen är dyrast att bygga. Genom att göra den yteffektiv, så minskar vi byggkostnaderna rejält. Alla hus är fristående - inga grannar vägg-i-vägg! Planlösningsbehoven har ändrats

Läs mer

Västra Gatuadress Ormbunkegatan 16 Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Ormbunkegatan 16 Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast 2015-11-01 " Huset har bästa läget på gatan, lugn återvändsgata med sparsam trafik. Solhela dagen från

Läs mer

BOSTADSVÅNING PÅ TIMMERMANSGRÄND Klinten, Mariehamn

BOSTADSVÅNING PÅ TIMMERMANSGRÄND Klinten, Mariehamn BOSTADSVÅNING PÅ TIMMERMANSGRÄND Klinten, Mariehamn Tidigare bostadshus som renoverats och bildat två separata lägenheter på Klinten i Mariehamn. Lägenhet A omfattar hela det nedre våningsplanet och är

Läs mer

Mjuklandning i ditt nya hem

Mjuklandning i ditt nya hem INNEHÅLL Mjuklandning i ditt nya hem...3 Linköping - en stad i förändring...5 Gottfridsberg - en plats nära hjärtat...6 Livskvalitet för många smaker...7 Därför bor du bättre hos oss... 10 Mjuklandning

Läs mer

Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn

Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn I detta fina hus från 1954 finner du denna lyxiga lägenhet om 61 m 2, två rum och kök. Lägenheten är stilfullt renoverad 2012, stenpelare

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 2.5 rum (1 sovrum) / 73 m² Område Väster Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt område med ändå nära till allt. Vacker utsikt från alla rummen och ett

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer