Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar."

Transkript

1 Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. 2015/2016 1

2 Lysning Juridiska Föreningen utlyser härmed följande poster (se nedan med start på sida 3) för verksamhetsåret 2015/2016 att väljas på fullmäktige den 28 april, samt 11 och 13 maj. Skicka kandidaturen till senast den 20 april. Frågor? Maila eller ring Allmän information Ett valförfarande i Juridiska Föreningen börjar alltid med att de aktuella posterna lyses. Detta innebär att posterna är öppna för att sökas. Din kandidatur, som endast behöver bestå av en avsiktsförklaring att söka en specifik post och dina kontaktuppgifter, skickas till valberedningen. Valberedningen håller sedan intervjuer med alla sökande och detta kommer att ske under vecka 17 och 18. Valberedningen kallar dig till intervju och där diskuteras din ansökan till en tjänstemannapost i Juridiska Föreningen. Därefter bereder valberedningen alla kandidaturer som inkommit och nominerar en person till varje post som sökts. Dessa nomineringar kommer att anslås på JF:s hemsida, samt anslagstavlan i lokalen den 4 maj för tjänstemannaposter och den 17 april för presidium och styrelse. Söks inte en specifik post eller hittas ingen lämplig för uppdraget föreslår valberedningen en vakantsättning av posten, vilket också anslås på ovan angivna datum. Då är det möjligt att motkandidera mot den vakanta posten, vilket innebär att man inte presenteras som valberedningens nominering på fullmäktige där valen slutgiltigt görs. Då får man istället presentera sig inför fullmäktige och ledamöterna ställer eventuella frågor till motkandidaten och valet baseras på de uppgifter som framkommer vid detta tillfälle. Det är också möjligt att motkandidera mot en post som man sökt, men inte blivit nominerad till. En motkandidatur ska även den skickas in till valberedningen och ska för en tjänstemannapost vara inkommen torsdagen den 7 maj och för presidium och styrelse torsdagen den 24 april. Utskottsbeskrivningar Nedan finner du beskrivningar av varje utskotts verksamhet och de olika posterna som finns tillgängliga att söka. Beskrivningarna är allmänt hållna och av den anledningen får man mer än gärna prata med sittande presidium, styrelse och de tjänstemän som för tillfället är engagerade i JF. Kontaktuppgifter till alla hittar du på JF:s hemsida. Du, JF och Lund Har du inte engagerat dig i JF tidigare så kan det inte nog påpekas hur mycket du bör göra det nu. JF är ett engagemang som utan tvekan kommer berika din studietid på Juridicum och även öppna upp dörrarna till resten av Lund, om du inte redan tagit steget ut. Du befinner dig i en av världens kanske bästa studentstäder och du tar inte del av det till fullo utan att ha känt på den enorma kraft det samlade ideella engagemang som generats i Lund sedan flera hundra år tillbaka utgör. All tid och möda du lägger ned i JF:s verksamhet får du tillbaka i det dubbla och Lund kommer för alltid kännas som ditt, efter att du varit med och bidragit till all humor och professionalitet som Lunds samlade studentengagemang frigör. JF ser framemot att få lära känna dig och se dig i en tjänstemannatröja efter sommaren! För Sveriges främsta studentkår Ordförande Rasmus Ringström 2

3 Arkivarie Arkivarien är den fristående tjänsteman som är ansvarig för JF:s arkiv i AF-borgen. Arkivarien är ansvarig för arkivets struktur och den löpande verksamheten såsom att bistå JF:s övriga tjänstemän med information och hjälp angående vad som ska arkiveras och hur detta ska göras. Arkivarien har även rätt att närvara vid alla seniorsmöten. Om du är intresserad av att arbeta för att JF:s historia och traditioner ska leva kvar i föreningen och tycker att det är spännande att rota runt i gamla klenoder, är arkivarieposten något för dig. Poster som lyses: Arkivarie. Culpakören Culpa är JF:s kör som är öppen för alla JF:s medlemmar. Kören dirigeras av en professionell körledare, men det är Sångförmännen, två till antalet, i utskottet som organiserar och leder körens aktiviteter. Sångförmännen ansvarar för repetitionerna, bokar uppträdanden, körens sociala aktiviteter samt verkar för att skapa en god gemenskap mellan körens medlemmar. Culpa uppträder traditionellt på JF:s större fester såsom Novischfesten och Vårbalen samt sjunger in såväl våren som julen på Juridicum. Culpa arbetar aktivt med att sälja framträdanden såsom luciatåg till företag och myndigheter och har även möjlighet att arrangera egna konserter. Tycker du om sång i allmänhet och sjungande jurister i synnerhet och tycker att det verkar roligt att vara ansvarig för JF:s körverksamhet är Culpa något för dig. Poster som lyses: Förste sångförman och Andre sångförman. Dolu pexet Dolus är JF:s spex som leds av tre tjänstemän, en första spexmästare, en andre spexmästare samt en regissör. Förste spexmästare har det övergripande ansvaret för utskottet och dess aktiva. Detta innebär både administrativa och praktiska arbetsuppgifter. Exempel på ansvarsområden är samordning och sociala aktiviteter av och för utskottets aktiva, intern och extern informationsspridning samt praktiska frågor såsom lokalbokning. Andre spexmästare är ekonomiskt ansvarig för utskottet och samarbetar med Näringslivsutskottets sponsoransvarige och JF:s Vice ordförande gällande Dolu pexets budget och sponsring. Andre spexmästaren hjälper även förste spexmästaren i dennes bestyr. Regissören sätter samman spexet och utgör en del av manusgruppen. Regissören har även till uppgift att aktivt främja den kreativa processen och säkerställa kvaliteten på Dolu pexets framträdanden. Dolus framträdanden består av såväl kortare sketcher under JF:s fester, som kompletta spexföreställningar i AF-borgen inför betalande besökare. Poster som lyses: Förste spexmästare, Andre spexmästare, Regissör. Husförman Husförmannen är den fristående tjänsteman som ansvarar för att JF:s lokal är i gott skick. Husförmannen utför på uppdrag från fullmäktige och styrelsen större förändringar av lokalen och är behjälplig med allt ifrån renovering till byte av glödlampor samt gör regelbunden inventering av lokalen. 3

4 Har du idéer om hur JF:s lokal kan förbättras och tycker att det verkar roligt att på ett praktiskt sätt bidra till trivseln uppe på JF är posten som husförman något för dig. Poster som lyses: Husförman. Informationsutskottet Informationsutskottet koordinerar JF:s interna och externa information och hjälper utskotten med informationsspridning, utformning av marknadsföring och fotografering. Ordföranden har det övergripande ansvaret för utskottet och sköter de uppgifter som faller utanför Vice Foto och Media och Vice Jurifaxs ansvarsområden. Exempel på arbetsuppgifter är att hjälpa utskotten med utformning av affischer och övrigt material i speciella dataprogram. Ordföranden är även presidiet och styrelsen behjälplig med praktisk marknadsföring och ser till att informationsflödet fungerar i JF. Vice Foto och Media är ansvarig för fotograferingen vid JF:s större evenemang och sköter föreningens bildhantering i sociala medier. Vice Foto och Media är även behjälplig med JF:s och JiA:s hemsidor i den mån det behövs. Vice Jurifax ansvarar för framställningen och distributionen av JF:s informationsblad Jurifaxen. Jurifaxen syftar till att informera om JF:s verksamhet och marknadsföra föreningens olika evenemang, och finns tillgänglig i JF:s och Juridiska fakultetens lokaler. Vice Jurifax ska även vara behjälplig vid utformningen av affischer. Om du tycker att det är spännande med informationsspridning och layout, eller tycker du om att skriva texter till Jurifaxen och hjälpa JF:s utskott med marknadsföring av deras aktiviteter eller är intresserad av att fota och arbeta med bilder, då är Informationsutskottet något för dig. Poster som lyses: Ordförande, Vice ordförande Foto och Media, Vice ordförande Jurifax. Internationella utskottet Internationella utskottet är ansvarigt för JF:s kontakter med utländska juridiska studentföreningar och arrangerar aktiviteter som rör JF:s internationella samarbeten. Exempel på utskottets aktiviteter är studieresor till universitetsstäder i andra länder samt att bjuda in utländska studentföreningar till lämpliga JF-aktiviteter och se till att utländska gäster får ett trevligt besök. Utskottet arbetar aktivt för kontakt och utbyte med andra juridiska studentföreningar på en internationell nivå samt förmedlar information om JF:s intresse av ett mer ingående internationellt samarbete. Internationella utskottet leds av en ordförande och en vice ordförande. Är du intresserad av internationellt samarbete och av att träffa juriststudenter från andra länder. Har du idéer på hur sådana samarbeten och möten skulle kunna gå till? Då är det Internationella utskottet något för dig. Poster som lyses: Ordförande, Vice ordförande. JIPPO Juristernas Interna PartyPrisse Organisation JIPPO arrangerar JF:s interna sociala aktiviteter. Aktiviteterna syftar till att ge tjänstemän och aktiva en möjlighet att lära känna varandra och att skapa ett mervärde för engagerade i JF. 4

5 Utskottet arrangerar under varje termin en kick-off för JF:s tjänstemän och en aktivafest för alla utskotts aktiva. Utskottet är även ansvarig för JF:s traditionella Julfest i december samt ytterligare en tjänstemannafest under våren. Utskottet leds av en ordförande och en vice ordförande. I uppgifterna ingår att bestämma tema, handla och lag mat, inköp av dryck, sköta bar och musik samt att hitta jobbare som kan hjälpa till under kvällen. Vet du hur man ordnar en riktigt lyckad fest och har idéer om roliga saker som man kan göra på en kick-off är JF:s interna festutskott någonting för dig. Kulturutskottet Kulturutskottet arrangerar ett varierat utbud av olika kulturella upplevelser som JF:s medlemmar kan ta del av under året. Aktiviteterna kan vara alltifrån ölprovning till museibesök, quiz night, och temafester. Utskottet har exempelvis tidigare arrangerat lyckade pubkvällar tillsammans med After School. Ytterligare ett mycket uppskattat evenemang som arrangerats inom ramen för kulturutskottet var en lundabaserad variant på På Spåret som gick under namnet På Styret. Kulturutskottet leds av en ordförande och en vice ordförande. Kulturutskottet är för dig som gillar kultur och att prova på nya saker, vad utskottet ska hitta på för aktiviteter är upp till dig och de andra aktiva. Novischutskottet Novischutskottet anordnar JF:s novischperiod som är en välkomstverksamhet för de nya juriststudenterna varje termin. Utskottet leds av två Novischförmän som studerar på termin 2 som tillsammans med presidiet planerar de olika aktiviteterna för perioden. Därefter ansvarar de för utförandet av dessa i samarbete med presidiet, styrelsen och andra berörda utskott. Perioden avslutas med Novischfesten som arrangeras av clubmästeriet. Novischförmännen ska organisera en fadderverksamhet med ca 50 faddrar, också dessa från termin 2, som hjälper till att ta hand om JF:s nya medlemmar och att genomföra aktiviteterna. Utskottets målsättning är att ge de nya medlemmarna inblick i JF:s verksamhet, förståelse för hur det är att vara juriststudent i Lund samt erbjuda goda möjligheter att lära känna sina kurskamrater under trevliga former. Novischperioden ska innehålla något som passar alla och exempel på aktiviteter är novischpubar, temasittningar, stadsvandringar och spelkvällar. Om du är kreativ, socialt kompetent och är en duktig organisatör och arbetsledare så är Novischförman något för dig. Poster som lyses: Ordförande och Vice Ordförande. Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet ansvarar för JF:s kontakt med näringslivet genom att arrangera event i samarbete med företag, söka och hantera JF:s sponsring och ordna med praktikplatser. Utskottets arbete styrs av en central ordförande som har det övergripande ansvaret för utskottets alla aktiviteter. Utöver denna tjänsteman finns det även tre vice ordföranden 5

6 med mer specifika ansvar för olika områden, en eventansvarig, en sponsansvarig samt en praktikansvarig. Näringslivsutskottet är för dig som tycker att det är spännande med företagskontakt och vill arbeta med uppgifter som berör näringslivet. Eventansvarige jobbar med att erbjuda företag möjligheten att i samarbete med JF anordna events under verksamhetsåret. Exempel på event är företagskvällar, bowling eller exklusiva arrangemang såsom en frukost eller brunch. Praktikansvarig har hand om JF:s mentorskaps- och praktikprojekt. Mentorskapsprojektet syftar till att tillhandahålla mentorer till intresserade medlemmar. Mentorerna kan vara både statligt och privat anställda inom den juridiska sfären. Mentorskapsprojektet samarbetar med Sällskapet Lundajurister som bidrar med kontaktuppgifter till eventuella mentorer. Praktikansvarig sköter kontakt med mentorer, rekryteringen av studenter, marknadsföringen av projektet, och anordnandet av de sociala aktiviteter inom projektet såsom exempelvis en drink eller middag där alla studenter och mentorer kan träffas. Praktikprojektet syftar till att kunna erbjuda JF:s medlemmar praktik utöver den vecka som ingår i juristutbildningen. I regel rör det sig om några veckors obetald praktik under sommaren. Praktikansvarig leder arbetet och är tillsammans med de aktiva i utskottet ansvarig för att söka, tillhandahålla och marknadsföra praktikplatserna. Arbetet med praktikplaster sker löpande under vårterminen men är som mest intensivt från årsskiftet fram till slutet av februari och platserna bör anslås senast i mitten av april. Poster som lyses: Ordförande, Vice ordförande event, Vice ordförande praktik. Programutskottet Programutskottet arrangerar JF:s större föredrag samt anordnar aktiviteter tillsammans med fakulteten. Föredragen ska beröra intressanta och relevanta aspekter av juridiken och rättssamhället. Utmaningen är att locka en bred publik med kända namn inom juridiken. Föredragen får gärna förenas med mingel på JF eller dylikt som syftar till att locka fler besökare och möjliggöra intressanta möten mellan föredragshållare och studenter. Utskottet arrangerar dessutom traditionellt sett en mitterminspub för studenterna på termin 2 tillsammans med fakulteten. Mitterminspuben innebär en möjlighet för studenterna att umgås föreläsarna under avslappnade former. Programutskottet leds av en ordförande och en vice ordförande. Om du är intresserad av att bjuda in intressanta och stimulerande föredragshållare till JF och lyfta fram de ämnen som du tycker är mest spännande, samt att samarbeta med fakulteten så är programutskottet något för dig. Svenska Juridiska Mästerskapet Svenska Juridiska Mästerskapet arrangeras i samarbete med Mannheimer Swartling Advokatbyrå och går av stapeln varje vår. SJM är en rikstäckande tävling i processrätt med lag som består av juriststudenter från olika universitet i Sverige. Utskottet anordnar Lunds lokalfinal och följer därefter med de två bästa lagen när de ska processa i riksfinalen inför Högsta domstolens ledamöter i Stockholm. Utskottet marknadsför tävlingen samt arbetar för ett högt antal deltagande lag. Utskottet sköter hanteringen av inlagor mellan lagen och berörda parter. Utskottet ansvarar även för lagen från Lund exempelvis genom att se till att de lag som går vidare till riksfinalen får så mycket hjälp som möjligt i sina förberedelser, exempelvis från fakulteten och tidigare SJM-deltagare. 6

7 Utskottet ansvarar för riksfinalen vart sjätte år. SJM leds av en ordförande och en vice ordförande. Idrottsutskottet Idrottsutskottets anordnar möjligheter för JF:s medlemmar att tillsammans utöva olika former av sportaktiviteter. Utskottet ordnar en skidresa, vanligtvis under vecka 4, som går till antingen svenska fjällen eller Alperna. Utskottet har också ansvaret för de olika korpenlag som finns. Utskottet har även möjlighet att ordna mindre aktiviteter såsom fifakvällar. Om du tycker det är kul med sport och vill skapa ett forum för JF:s medlemmar att utöva sport tillsammans och har bra idéer om roliga sportaktiviteter och evenemang är Idrottsutskottet något för dig. Tandemutskottet Buss till Göteborg, 50 jurister, en tandemcykel och en massa glädje. Om Lundakarnevalen är den Ludensiska glädjens klimax så är Tandemstafetten vägen däremellan. Mellan karnevalerna arrangeras den årliga Tandemstafetten och tandemutskottet ansvarar för att planera, organisera och genomföra JF:s deltagande i denna stafett. Om du har en känsla för att organisera, uppskattar kreativa utklädnader och har en förkärlek för på snudd till absurda evenemang är tandemutskottet definitivt något för dig! Poster som lyses: Tandemgeneral och Vice tandemgeneral. Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet består av fem tjänstemän, Ordförande, Vice ordförande kursombud, Vice ordförande studiemiljö, Vice ordförande fördjupning/master och vice ordförande jämställdhet och likabehandling. Utbildningsutskottet sköter utbildningsbevakningen vid Juridiska fakulteten i Lund, i tätt samarbete med beredningsgruppen, som leds av Juridiska Föreningens ordförande. Utskottet ansvarar för att kontakten mellan JF och studenterna fungerar och för att studenternas åsikter presenteras för fakulteten och når berörda lärare. Tjänstemännen i Utbildningsutskottet leder möten med de aktiva och närvarar vid kursombudens kurskonferenser. Utskottet diskuterar strategier för utbildningspåverkan och håller i olika evenemang. Ordförande har det övergripande ansvaret för Utbildningsutskottet och att samarbetet mellan utskottets tjänstemän fungerar. Ordförande sammankallar tjänstemän och aktiva till möte efter behov, t.ex. för planering av utskottsgemensamma aktiviteter. Vidare sitter ordförande med i nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå (NUGA) på fakulteten. Ordförande är även ledamot i JURO-samarbetet vilket innebär besök på andra studieorter i landet för att diskutera utbildningsfrågor på nationell nivå. Vice ordförande kursombud är huvudansvarig för kursombuden och sammankallar och leder kursombudsmöten. Vice ordförande kursombud är också ansvarig för att kursombuden lär känna varandra och fungerar bra tillsammans. Detta kan göras genom exempelvis kick-offer, middagar och utbildningar för kursombuden. Vice ordförande studiemiljö är huvudansvarig för studenternas studiesociala miljö och sammankallar till fakultetens studiesociala kommitté. Vice ordförande studiemiljö är också ansvarig för studiemiljögruppen och för att 7

8 sammankalla till och leda dess möten, samt huvudansvarig för studiemiljögruppens event. Vice ordförande fördjupning/master är huvudansvarig för utbildningsbevakningen på fördjupningskurserna och masterprogrammen. Arbetet innebär kontakt med kursansvariga lärare och organiserandet av studentinflytandet på avancerad nivå. Vice ordförande jämställdhet och likabehandling är huvudansvarig för JF:s jämställdhet- och likabehandlingsgrupp och sammankallar till gruppens möten och leder arbetet, samt är representant på fakultetens Jämställdhet- och likabehandlingkommitténs möten. Poster som lyses: Ordförande, Vice ordförande kursombud, Vice ordförande studiemiljö, Vice ordförande fördjupning/master, Vice ordförande jämställdhet och likabehandling. International Student Committee International Student Committee (ISC) anordnar aktiviteter för och sköter kontakten med de medlemmar i JF som är utbytesstudenter vid Juridiska fakulteten. Utskottet samarbetar även med Lundaekonomerna och Teknologkåren under namnet JET-lag som ordnar ett antal pubar per termin för de internationella studenterna. Utskottet anordnar även aktiviteter som endast riktar sig till juridikstuderande utbytesstudenter och hjälper dessa att ta del av studentlivet i Lund. Utskottets målsättning är att i början av terminen anordna ett flertal aktiviteter under en mer intensiv period som sedan följs av ett par aktiviteter under terminens gång. Utskottet arrangerar även större aktiviteter såsom en Julbuffé och en Påskbuffé. Exempel på aktiviteter är bowling och clubkvällar. Om du själv har varit utbytesstudent, eller bara tycker att det är spännande att träffa studenter från andra länder är ISC något för dig Festmästeriet Festmästeriet organiserar och arbetar på JF:s fester och pubar och består av tre clubmästare, två pubmästare och två köksmästare. Clubmästeriet Clubmästarna planerar och arrangerar JF:s största fester under året, Vårbalen, Höstfesten, och två Novischfester. En av clubmästarna väljs på kalenderår och två clubmästare väljs på verksamhetsår. Clubmästarna utgör en del av JiA-kommittén som ansvariga för Höstfesten. Clubmästarna är ansvariga för alltifrån marknadsföring och sponsring, underhållning, meny och biljettförsäljning till bordsplacering. Clubmästarna leder arbetet och är tillsammans med pubmästarna ansvariga för att hitta jobbare till festerna. Pubmästeriet Pubmästarna är ansvariga för bar- och dryckesförsäljningen på JF såväl under interna aktiviteter som under de stora festerna. Pubmästarna är tillsammans med köksmästarna ansvariga för JF:s pub, After school, som arrangeras regelbundet under verksamhetsåret. Pubmästarna är utöver samarbetet med club- och köksmästeriet behjälpliga när det bedrivs barverksamhet på JF. Arbetet innebär planering av dryckesutbud och teman, inköp av alkohol och övrigt barmaterial, ansvar för barens skick och funktion samt barförsäljning och redovisning. Pubmästarna leder arbetet med barverksamheten och är arbetsledare för jobbarna. Pubmästarna är även ansvariga för att hitta jobbare till de olika aktiviteterna. 8

9 Köksmästeriet Köksmästarna anordnar regelbundet under verksamhetsåret After school tillsammans med pubmästeriet. Köksmästarna hjälper även vid behov JF:s andra utskott med matlagning. Arbetet innebär planering av meny och teman, inköp av råvaror och övrigt material som behövs samt matlagning och servering. Köksmästarna leder arbetet med matlagning och är arbetsledare för jobbarna. Köksmästarna är även ansvariga för att hitta jobbare till de olika aktiviteterna. Om du är bäst på fest och tycker om att laga mat, stå i bar eller arrangera riktigit stora fester är festmästeriet något för dig. Poster som lyses: 2 Clubmästare, 2 Pubmästare, 2 Köksmästare. Casuskapellet Casus är JF:s eget husband som spelar på JF:s större fester. Casus leds av en kapellmästare som ansvarar för bandets bokningar och organiseringen av bandet. Vilka bandet består av varierar beroende på vilka musikaliska förmågor som finns i föreningen. Tycker du om att spela musik och vill leda JF:s eget husband, då är Casuskapellet något för dig. Poster som lyses: Kapellmästare Styrelse Styrelsen är det organ som har hand om den löpande verksamheten för föreningen och har det ekonomiska ansvaret. Arbetsuppgifterna spänner från till exempel att arbeta med frågor om utbildningsbevakning och ordna praktiska saker som inte ligger under specifika utskott, till att laga mat på tjänstemannasitsar och att vara ett stöd och bollplank till tjänstemännen. Styrelsen arbetar också mycket aktivt mot fullmäktige i framläggandet av propositioner, som kan behandla allt inom föreningens verksamhet. Stående propositioner är förslag till valberedning och valnämnd, samt verksamhetsplan och åsiktsprogram för JF. Fullmäktige använder sig även av styrelsen som beredande organ av olika frågor som uppkommer när fullmäktige sammanträder. Styrelsens arbete går också mycket ut på att utreda frågor som är relevanta för studenterna och föreningen i stort, såväl internt som externt. Till exempel var, och är fortfarande, kårobligatoriets avskaffande en sådan extern fråga som är mycket viktig för föreningen. Styrelsen fungerar även ofta som representanter för JF i diverse olika sammanhang, till exempel under JiA-dagarna, i dialog med olika sammarbetspartners och såklart mot alla föreningens medlemmar. Styrelsen består av sex personer utöver JF:s ordförande och vice ordförande. Poster som lyses: 6 Styrelseledamöter. Presidium Juridiska Föreningens ordförande är föreningens representant utåt. Detta innebär att ordföranden ansvarar för utbildningsbevakningen mot fakulteten, samarbetet med andra studentföreningar och kontakt med media, samt att driva föreningens kårpolitiska frågor. Ordföranden leder styrelsen i dess arbete, samt beredningsgruppen vilket är organet som har hand om de övergripande utbildningsbevakande frågorna inom föreningen. Juridiska Föreningens vice ordförande är ansvarig för föreningens ekonomi och interna verksamhet. Vice ordförandes uppgift är också att hjälpa och stötta våra medlemmar i sitt kårengagemang, samt att ha den 9

10 främsta kontakten med näringslivet. Vice ordförande har även att vid ordförandens eventuella förfall fullgöra dennes arbetsuppgifter. 10

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Mentorskap så funkar det

Mentorskap så funkar det Mentorskap så funkar det Jag försöker vara ett bollplank för min adept Innehållsförteckning Varför är mentorskap en metod att använda sig av?...4 Satsningen yrkesinriktat mentorskap...6 Mentorskap fungerar...6

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer