Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter"

Transkript

1 Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter Vad fick ni ut av effektivitetsprogrammet? Hur vände ni det negativa kassaflödet? Har ni minskat risken för svängningar i resultatet? Vad gör ni för att förbättra lönsamheten?

2 Finansiella nyckeldata 2001 Fakturering och orderingång (BSEK) KONCERNENS RESULTAT PRO FORMA** (Miljarder SEK) Förändring Orderingång Fakturering Orderingång 201,8 239,1 16% Fakturering 210,8 221,6 5% Justerad rörelsemarginal 9% 8% Justerat resultat före skatter 21,1 14,3 Nettoresultat 21,3 21,0 Vinst per aktie, efter full utspädning (SEK) 2,69 2,65 Utdelning per aktie (SEK) 0 0,50 Kassaflöde före finansiella poster 4,2 6,4 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 16% 27% Soliditet 29% 38% Antal anställda % Antal anställda RESULTAT PER AFFÄRSSEGMENT PRO FORMA** (Miljarder SEK) Förändring Orderingång System 182,8 213,2 14% Övriga verksamheter 28,5 39,5 28% Avgår intern orderingång 9,5 13, Totalt Sverige Totalt 201,8 239,1 16% Fakturering System 187,8 194,7 4% Övriga verksamheter 33,4 40,2 17% Avgår intern fakturering 10,4 13,3 Försäljning per affärssegment, BSEK och procent 23,1 (11%) Totalt 210,8 221,6 5% Justerat rörelseresultat* System 2,9 32,6 Telefoner 14,6 16,2 Övriga verksamheter 4,4 2,2 Ej allokerade 1,7 1,9 33,4 (16%) 154,3 (73%) Mobilsystem Multi-tjänst nät Övriga verksamheter Totalt 17,9 16,7 * Varav poster som påverkar jämförbarhet Realisationsvinst Juniper Networks 5,5 15,4 Icke-operationella realisationsvinster 0,3 5,9 Pensionsåterbäring 1,1 Omstruktureringskostnader 15,0 8,0 32,1 (15%) Fakturering per marknadsområde, BSEK och procent 25,2 (12%) 56,4 (27%) 97,1 (46%) Europa, Mellanöstern och Afrika Asien och Oceanien Latinamerika Nordamerika FAKTURERING PER MARKNADSOMRÅDE PRO FORMA** (Miljarder SEK) Förändring Europa, Mellanöstern och Afrika 97,1 108,4 10% Nordamerika 25,2 25,3 0% Latinamerika 32,1 38,0 16% Asien och Oceanien 56,4 49,9 13% Totalt 210,8 221,6 5% **Proforma-siffror: Sony Ericsson Mobile Communications redovisas enligt kapitalandelsmetoden och ingår i Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat. Resultatet för kvarvarande telefonverksamheter inom Ericsson redovisas under Övriga verksamheter.

3 Med fokus på lönsamhet 2001 var ett tufft år i telekombranschen. Liksom de flesta av våra konkurrenter drabbades Ericsson av avsevärda förluster under året. Trots detta förbättrades vårt konkurrensläge på marknaden, och efter beslutsamma åtgärder i form av omstrukturering och kostnadsbesparingar, har vi en rörelsemarginal på över fem procent som mål för Vår bransch har starka tillväxtmöjligheter och vi ser optimistiskt på Ericssons roll som den främsta leverantören till de bästa operatörerna. Den osäkerhet som nu präglar telekomsektorn på grund av det ekonomiska läget gör att vi tror att det dröjer ett par år innan vi får en stabil uppgång. Våra långsiktiga finansiella mål är oförändrade: att växa snabbare än marknaden, vilket innebär en tillväxt på mer än 20 procent inom några år en avkastning på sysselsatt kapital på procent ett positivt kassaflöde en rörelsemarginal på minst tio procent Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Koncernens resultaträkning 11 Koncernens resultaträkning pro forma 12 Koncernens balansräkning 13 Kassaflödesanalys för koncernen 14 Moderbolagets resultaträkning 15 Moderbolagets balansräkning 16 Kassaflödesanalys för moderbolaget 18 Noter till boksluten 19 Revisionsberättelse 38 Finansförvaltning och hantering av finansiella risker 39 Segment och marknadsområden 42 Tioårsöversikt 50 Styrelse och koncernledning 52 Aktieinformation 54 Aktieägarinformation 56 Osäkerheter i framtiden ( Safe Harbor -uttalande) 57 Finansiella rapporter Årsredovisning

4 Förvaltningsberättelse I styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse syftar kommentarerna angående poster i resultaträkningen till en proforma-resultaträkning (se sid. 12) som upprättats för att underlätta jämförelser mellan olika år. I denna pro forma-version särredovisas omstruktureringskostnader utbrutna från Kostnader för fakturerade varor och tjänster respektive Omkostnader, och resultatet för den del av mobiltelefonverksamheten som överförts till Sony Ericsson Mobile Communications rapporteras under Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat, som om kapitalandelsmetoden tillämpats under hela år 2000 och Det redovisade nettoresultatet har inte påverkats av dessa förändringar. Denna rapport innehåller framåtblickande uttalanden. Se Osäkerhetsfaktorer i framtiden sid. 57. Strategi och mål Ericsson har ett långsiktigt perspektiv vid bedömning av marknadsutvecklingen. Den nedgång i den allmänna konjunkturen som nu skett och dess effekter på efterfrågan på telekommunikationsutrustning och tjänster i det korta perspektivet har inte förändrat detta. Vi verkar i en bransch med utmärkt tillväxtpotential och Ericsson har en marknadsledande ställning inom system som vi har för avsikt att förbättra och växa snabbare än marknaden. Mobiltelefontätheten i världen har nu nått 16 procent. Jämfört med tätheten i Västeuropa på cirka 75 procent, finns fortfarande en stor tillväxtpotential på många marknader. Vårt mål är att bibehålla försprånget som den främsta leverantören av lösningar för Mobilt Internet och fortsätta vara en ledande leverantör av IP-baserade multitjänstnät av topklass. Vi är fast beslutna att vara en av de främsta aktörerna även på mobiltelefonmarknaden både vad gäller försäljning av mobila multimediaterminaler genom vårt joint venture med Sony, och genom licensiering av internt utvecklad plattformsteknologi. Våra långsiktiga mål är oförändrade: att växa snabbare än marknaden, vilket innebär mer än 20 procent inom några år en avkastning på arbetande kapital om procent ett positivt kassaflöde en rörelsemarginal på minst 10 procent. Marknadsutveckling Tidigt under år 2001 räknade vi fortfarande med en nettotillväxt i våra prognoser för år 2001 som helhet. Vår optimism baserades på en stark orderingång i slutet av 2000, och fortsatt god orderingång och försäljning i början av året. Strax därefter skedde en dramatisk försämring i det allmänna ekonomiska läget och på telekommarknaden, och vi ställdes inför ett antal utmaningar: Ett akut behov att förbättra vår kassaposition och betalningsberedskap Ett behov att storleksanpassa företaget och effektivisera verksamheten för en lägre affärsvolym Snabbt genomförande omstruktureringen av vår mobiltelefonverksamhet för att förbättra lönsamheten, minska svängningarna i resultatet samt anpassa oss till en ny marknadsstruktur. Finansiella marknader, global ekonomi De finansiella marknaderna för aktier, obligationer och lån blev mycket försiktiga i början av året, speciellt inom sektorerna Internet, IT och telekom. Kreditvärderingsinstituten började nedgradera företag, vilket bidrog till ökade finansieringssvårigheter och -kostnader. Senare under året ledde den allmänna konjunkturnedgången i Latinamerika till ytterligare åtstramningar. 3,00 Vinst per aktie efter utspädning (SEK) 80 Rörelsekostnader (BSEK) 2,00 1, ,00 2, , Administrationskostnader Försäljningkostnader Forskning och utveckling samt övriga tekniska kostnader 2 Årsredovisning 2001 Finansiella rapporter

5 Telekommarknaden och konkurrensläget Finansieringssvårigheterna ledde till drastiska nedskärningar av investeringarna i utrustning av många operatörer i jämförelse med den höga nivån under föregående år. Nedgången märktes mest i Västeuropa, där operatörerna hade de tyngsta skuldbördorna och tillväxten av abonnenter och trafik bromsades kraftigt jämfört med år Vi tvingades omförhandla och skjuta upp planerade leveranser och ingången av nya order minskade kraftigt. Under andra halvan förvärrades situationen märkbart även i Latinamerika. Situationen var bättre på vissa marknader, speciellt Kina och Östeuropa. I USA uppvägdes en minskning av TDMA-försäljningen nästan helt tack vare en ökad GSM-försäljning. I Japan ledde dock övergången till 3G till en stark minskning av försäljning av PDC-system, vilket ännu ej kompenserades av motsvarande 3G-volymer. Vi lyckades förbättra våra marknadsledande positioner för mobila system under året, både för 3G och GSM. I Nord- och Latinamerika tog vi hem en stor andel av kontrakten från operatörer som gick över från TDMA till GSM/GPRS som väg till 3G. I Kina fick vi våra första stora kontrakt för CDMA-utrustning. I Europa nådde vi en viktig milstolpe på vår väg mot mobilt Internet då vi tecknade våra första kontrakt inom system för Multimedia Messaging Services (MMS) för hantering av bilder, animationer och ljud. Försäljningen av mobila system minskade med 2 procent jämfört med år 2000, beroende på kraftiga reduktioner i Västeuropa och Latinamerika, vilket delvis uppvägdes av en ökad försäljning i Asien/Stillahavsområdet och Östeuropa. För Multitjänstnät inleddes året med stark orderingång och försäljning. I mitten av året kom emellertid en kraftig nedgång i Latinamerika, där operatörerna stoppade sina investeringar avseende utrustning för traditionell smalbandsteknik, och mot slutet av året minskade även kunder i Europa sina investeringar. Den totala försäljningen minskade med 9 procent. En fortsatt god ordertillväxten för vår paketförmedlingslösning ENGINE var inte tillräcklig för att motverka nedgången. Vi har tecknat omkring 70 ENGINE-kontrakt vilket utgör en marknadsandel på över 40 procent. Den totala marknaden för mobiltelefoner minskade också jämfört med år Totalt antal sålda enheter minskade från 409 miljoner till 390 miljoner. Nedgången berodde till stor del på färre nya abonnenter i Europa. Ericssons försäljning av telefoner under de första nio månaderna gick ned med cirka 45 procent beroende på en ogynnsam produktmix samt fortsatt omstrukturering. Mobiltelefonmarknaden befinner sig nu i en övergångsfas till en ny struktur, med specialiserade leverantörer i de olika lagren för plattformsutveckling, applikationsutveckling, mobiltelefondesign, marknadsföring och distribution, i motsats till den nuvarande strukturen, där leverantörer utvecklar och säljer kompletta telefoner. Vi anpassade oss till denna förändring samtidigt som vi omstrukturerade om vår mobiltelefonverksamhet. Genom att kraftigt reducera kostnadsbasen minskade vi vår riskexponering mot kraftiga svängningar i efterfrågan framåt i tiden. Vi etablerade ett joint venture med Sony för design, marknadsföring och försäljning av nästa generation multimediaterminaler. Vi är övertygade att vår expertis inom telefoni- och radioteknik i kombination med Sonys styrka inom konsumenteletronik, multimedia och underhållning kommer att ge vårt joint venture möjlighet att skapa spännande produkter. Vi tycker också att vi är väl positionerade för att uppnå en stark marknadsställning, där vi drar nytta av Ericssons relationer med ledande telekomoperatörer och Sonys distributions- och servicenät och erfarenhet av marknadsföring mot konsumenter. Med våra starka varumärken siktar vi som partners på att göra Sony Ericsson Mobile Communications till marknadsledare inom terminaler för mobilt Internet inom 4 5 år. Vi kommer att fortsätta att utveckla och sälja licenser avseende plattformsteknik för mobiltelefoner. Sony Ericsson är vår första kund och vi har redan avtal med andra tillverkare av mobil utrustning. Fakturering per kvartal (BSEK) K1 K2 K3K4 Övriga verksamheter Multitjänstnät Mobilsystem 2001 K1 K2 K3K4 Finansiella rapporter Årsredovisning

6 Förvaltningsberättelse Partnerskap och venture capital-aktiviteter Ericsson och Microsoft fortsätter att arbeta tillsammans inom mobila Internet-applikationer. Formen förändrades från ett samägt företag till ett samarbetsavtal. Ericsson och Juniper Networks lanserade ett samägt (60/40) företag för samarbete inom IP-routrar. Partnerskapet för Symbians operativsystem för mobil utrustning fortsatte. Nya medlemmar tillkom, bland dem Sony Ericsson Mobile Communications, med 1,6 procent av aktierna. Ericsson äger fortfarande 19,4 procent. Nya samarbetsinitiativ med andra leverantörer till stöd för utvecklingen av mobilt Internet omfattade: Mobile Commerce Platform för säkra mobila e-handelstjänster, Mobile Games Interoperability forum (MGI), samt MMS interoperabilitetsforum för Multimedia Messaging Services. Vi etablerade Ericsson Mobility World för support och samarbete med tredje parts-utvecklare av applikationer och utrustning. Förutom tidigare venture capital satsningar, Ericsson Venture Partners och imgo, ingick Ericsson under 2001 med ett minoritetsägande i b-business partners, som är inriktade på elektronisk handel mellan företag. Produkter, FoU och IPR Trots pågående kostnadssänkningar, som också påverkat FoU-aktiviteter, ökade de totala tekniska kostnaderna med SEK 5,3 miljarder eller 15 procent från år Vi har ökat våra satsningar inom kärnområden som 3G, medan kostnader skurits ned på ett antal andra områden. FoU ökade som procent av försäljningen till 19 (16) procent. Många utvecklingsområden var kopplade till 2,5G, 3G och mobilt Internet. Betydande resultat av våra utvecklingsinsatser under 2001 var t ex: fortsatta framsteg inom industrialisering, verifiering och interoperabilitetstester av 3G-utrustning. Vi genomförde också det första 3G roamingsamtalet mellan Japan och UK samt lanserade TRAM (Tool for Radio Access Management) ett verktyg för hantering av radioaccess som stöder operatörerna i planeringen av 3G-nätverk en ny generation av basstationer för GSM, RBS 2206 HiCap, med ökad kapacitet till lägre kostnad en ny version av GPRS, som gav oss en ledande position vad gäller funktionalitet, och även ledde till en snabb lansering av kommersiella GPRS-tjänster bland Ericssons kunder en ny toppmodern generation av AXE AXE 810 i en mycket kompakt design med öppen arkitektur som underlättar integration av egen och tredjepartsutrustning en förbättrad version av ENGINE med ökad kapacitet för hantering av även mycket stora växlar flera nya mobiltelefoner som fått bra mottagande på marknaden, t ex GPRS-modellen T68 med färgskärm och intern antenn. Vi lanserade även ett antal moduler för trådlös kommunikation maskin-till-maskin (M2M). Våra kanske viktigaste tillgångar är våra immateriella rättigheter. Vi är mycket noggranna med att skydda dessa genom patent och försvara dem mot intrång. Vikten ligger inte bara i potentiella licensintäkter, utan även i de möjligheter till korslicensiering med andra utvecklare som en stark patentportfölj erbjuder. Under 2001 ansökte vi om nästan (1 300) nya patent. Vi tecknade även några licensavtal, bland dem ett stort avtal med Samsung i Korea, för mobil telefoniteknologi. Kassaflöde före finansiella aktiviteter (BSEK) Årsredovisning 2001 Finansiella rapporter

7 Finansiella resultat Resultatet för året blev en kraftig förlust med ett resultat före skatt på SEK 30,3 (28,7) miljarder. Justerat rörelseresultat blev SEK 17,9 (16,7) miljarder. De huvudsakliga anledningarna till nedgången var en fortsatt förlust för Telefoner på SEK 14,6 ( 16,2) miljarder och ett kraftigt fall för System till SEK 2,9 (32,6) miljarder, eller från 17 till 2 procent av faktureringen. Anledningen till detta var dels ökade FoU-investeringar i 3G, ogynnsam produktmix och minskade bruttomarginaler på grund av prispress, lägre volymer och överkapacitetskostnader. Kraftfulla åtgärder för att minska kostnaderna räckte inte för att motverka effekterna av en marknad som vände från tillväxt till nedgång. Övriga verksamheter utvecklades ogynnsamt och genererade en förlust på SEK 4,4 miljarder, huvudsakligen beroende på kraftigt minskad försäljning inom enheterna Microelectronics och Cables. Reavinster på SEK 5,8 (21,3) miljarder genererades, av vilka SEK 5,5 (15,4) miljarder uppkom vid försäljningen av resterande aktier i Juniper Networks under det första kvartalet. Finansnettot var SEK 2,0 ( 1,5) miljarder beroende på ökad upplåning. Rörelsemarginal per segment System För första gången sedan 1991 var orderingången för året mindre än försäljningen. En stark orderingång i slutet av 2000 resulterade i bra försäljning under första delen av 2001, men 2001 års order påverkades negativt av de mycket restriktiva investeringarna hos operatörer främst i Västeuropa och Latinamerika. Under de negativa marknadsförhållandena blev resultatet för System rimligt bra jämfört med våra konkurrenter, med en försäljningsnedgång på 4 procent från SEK 195 till 188 miljarder och ett justerat rörelseresultat före kostnader för omstrukturering på SEK 2,9 (32,6) miljarder. Mobilsystems försäljning gick ned med 2 procent och Multitjänstnäts med 9 procent. På den nedåtgående marknaden hårdnade priskonkurrensen, produktmixen blev ogynnsam, med stark nedgång avseende TDMA- och PDC-system, och fasta kostnader i tillverkning och implementering kunde inte minskas tillräckligt fort för att undvika överkapacitet. Ytterligare press på marginalen kom från initialkostnader och prispress från genombrottskontrakten för GSM och CDMA i Nordamerika resp. Kina. Under det andra kvartalet lanserade vi ett massivt effektivitetsprogram för att minska kostnaderna till det nya marknadsscenariot utan tillväxt i sikte den närmaste tiden. Avsättningar om SEK 11 miljarder gjordes för att täcka sådana kostnader. Målet, en kostnadsminskning om SEK 20 miljarder i årstakt, uppnåddes nästan. Minskningen under det fjärde kvartalet var SEK 4,5 miljarder. Det justerade rörelseresultatet för System före omstruktureringskostnader och icke-operationella poster var 2 procent, en nedgång från 17 procent förra året. Det justerade rörelseresultatet inkluderar ökade FoU-investeringar för 3Gprodukter och avsättningar om SEK 1,7 miljarder för ökade kundkreditrisker i Latinamerika på grund av det försämrade ekonomiska läget där. Telefoner Det justerade rörelseresultatet för Telefoner var SEK 14,6 ( 16,2) miljarder. Detta orsakades av en nedgång i försäljningen under årets först nio månader med 45 procent jämfört med föregående år, samt lägre marginaler pga priskonkurrens och en ogynnsam produktportfölj. Överkapacitet, lagernedskrivningar och höga garantikostnader på grund av problem med produktkvalitet i början av året var andra betydande orsaker. Merparten av förlusten inträffade under årets första nio månader. Resultat före skatter (BSEK) Fakturering och orderingång (BSEK) Fakturering Orderingång Finansiella rapporter Årsredovisning

8 Förvaltningsberättelse Från och med oktober överfördes det mesta av mobiltelefonverksamheten, efter dramatiska nedskärningar, till ett joint venture med Sony. Detta joint venture fick en bra start med snabb integrering av överförda enheter från partnerbolagen, totalt anställda. JVt hade fördelar av en bra produktportfölj inklusive ett antal populära avancerade GPRS-telefoner. Försäljningen under det fjärde kvartalet blev något lägre än väntat på grund av en mycket lägre efterfrågan på marknaden, och detta resulterade i en förlust av vilken vår andel var SEK 0,7 miljarder. Övriga verksamheter Resterande mobiltelefonaktiviteter, tillverkningen i China, mobila plattformar och Bluetooth och vissa utfasningskostnader, totalt SEK 2,4 miljarder, är inkluderade i Övriga verksamheter. Totalt justerat rörelseresultat i Övriga verksamheter uppgick till SEK 4.4 (2,2) miljarder. Utöver förlusten från den bibehållna mobiltelefonverksamheten, bidrog också låga försäljningsvolymer för Cables, Microelectronics och Enterprise till förlusten. Defense Systems uppvisade vinst. Finansiella intäkter och kostnader, skatter och vinst per aktie Beroende på en ökad upplåning och även en stark uppbyggnad av vår kassaposition och betalningsförmåga, har både ränteintäkter och -kostnader ökat från förra året. Finansnettot blev SEK 2,0 ( 1,5) miljarder. Skatterna blev positiva på grund av den rapporterade förlusten före skatt. Den genomsnittliga skattesatsen var tillbaka på den mer normala nivån 30 procent, jämfört med föregående års nivå, 27 procent, som orsakades av icke beskattningsbara reavinster. Vinst per aktie efter utspädning uppgick till SEK 2,69 (2,65). (Ingen utspädning beaktas i år beroende på förlusten, eftersom detta skulle förbättra vinst per aktie.) Vinst per aktie enligt US GAAP var SEK 3,14 (2,94). Under tidigare år har vinst per aktie enligt US GAAP normalt varit högre än vinst per aktie enligt svenska principer. Detta år är den lägre, beroende på en negativ nettoeffekt av kapitalisering av utvecklingskostnader för software, olika regler för när i tiden omstruktureringskostnader kan redovisas, samt effekten av marknadsvärdering av vissa derivat. Balansräkning, finansiering och kassaflöde År 2001 ställde oss tidigt inför stora utmaningar, speciellt vad gäller kassaflöde och soliditet. Under det första kvartalet uppstod ett negativt kassaflöde på SEK 17,7 miljarder, vilket vi tog tag i med några mycket fokuserade åtgärder som vidtogs samtidigt som förhållandena på kapitalmarknaderna började bli allt svårare. Den största anledningen till det negativa kassaflödet var en kraftig ökning av kundfordringarna. Ett speciellt åtgärdsprogram för detta inleddes och alla högre chefers bonusmål reviderades och baserades på ett positivt kassaflöde för Ericsson för hela året. Kundkreditdagarna (DSO) ökade från 82 dagar i slutet av år 2000 till 116 dagar i slutet av det första kvartalet men reducerades till 88 dagar i slutet av året. Lageromsättningshastigheten sjönk också till en början för att senare återhämta sig delvis på liknande sätt. Den totala kundfinansieringen ökade under året från SEK 21 till 26 miljarder. Vi lyckades refinansiera mer av denna externt. I slutet av 2001 var bara cirka en tredjedel i vår egen balansräkning, jämfört med hälften i slutet av I en kreditport som såldes på marknaden under det fjärde kvartalet om totalt SEK 16.1 miljarder, lyckades vi också inkludera en betydande andel av framtida åtaganden, vilket gör att vi kan hålla volymen kundfinansiering på en kontrollerbar nivå. SEK 2 miljarder påverkade kassaflödet år Förbättringarna i rörelsekapitalet genomfördes gradvis, och positiva kassaflöden rapporterades för de tre sista kvartalen, med SEK 16,4 miljarder enbart under det sista, som resulterade i ett totalt kassaflöde om SEK 4,2 miljarder. Ytterligare förbättringar av rörelsekapitalet kommer att ha fortsatt hög prioritet under Soliditet och betalningsberedskap (procent) Investeringar i materiella anläggningstillgångar (BSEK) 40% 12 30% % 6 10% 4 2 0% Betalningsberedskap Soliditet Årsredovisning 2001 Finansiella rapporter

9 Det negativa kassaflödet under första kvartalet plus den ökande osäkerheten på marknaden underströk behovet av en kraftig förstärkning av vår betalningsberedskap. Därför lanserades ett låneprogram under det andra kvartalet för att öka kassan och förlänga löptiden för upplåningen genom amortering av kortsiktiga lån. Programmet blev framgångsrikt och cirka SEK 26 miljarder lånades upp. För att säkerställa vår handlingsfrihet höjde vi betalningberedskapen under året från 11 procent till 28 procent, och etablerade därigenom en nödvändig säkerhetsmarginal för potentiella svängningar i kassaflödet. Justerad för denna tillfälligt ökade kassabalans skulle soliditeten vid årets utgång, 29 procent, i stället varit cirka 35 procent. Under året gjordes inga materiella förvärv, förutom vår andel på SEK 2,8 miljarder i vårt joint venture Sony Ericsson Mobile Communications samt SEK 0,3 miljarder för köpet av Hewlett- Packards resterande ägarandel om 19 procent i Ericsson Hewlett- Packard (EHPT). Affärssupportsystem överfördes till Mobilsystem inom Ericsson, medan fakturerings-produkter stannade i EHPT. Vissa tillgångar såldes under året: under det första kvartalet såldes resterande aktier i Juniper Network och gav en reavinst på SEK 5,5 miljarder och ett kassaflöde av samma storlek under det andra kvartalet såldes distributionsverksamheten inom Enterprise Systems till Apax utan reavinst, men med ett kassaflöde på SEK 3,4 miljarder under året såldes fastighetstillgångar och verksamheter, inkl vårt Londonkontor på St. James s Place, och gav en vinst på SEK 1,3 miljarder och ett kassaflöde på SEK 4,7 miljarder under det fjärde kvartalet såldes datorer, servrar och produktionstestutrustning värda SEK 2,0 miljarder, och testanläggningar för software för SEK 8,0 miljarder såldes och leasades tillbaka i en finansiell lease. Organisation och personal Förändringar i organisation och ledning Under 2001 ändrades den tidigare divisionsindelningen till att i stället omfatta fem affärsenheter med ansvar för produktledning, med stöd av ett antal enheter för utveckling och supply. De tidigare fem marknadsområdena slogs ihop till tre och särskilda globala kundenheter etablerades för att ge bättre service till vissa stora kunder som har rörelse i flera länder. Inom ramen för vårt effektivitetsprogram minskades även antalet marknadsenheter från mer än 100 till 35. Ett antal förändringar gjordes i Ericssons Corporate Executive Team under 2001: vvd Haijo Pietersmen avgick och vvd Bengt Forssberg, vvd Johan Siberg och vvd Kjell Sörme gick i pension En ny chief operating officer (COO)-funktion etablerades och Per-Arne Sandström utsågs att leda denna Nya Market Area Managers utsågs: Nord- & Sydamerika: Gerhard Weise Europa, Mellanöstern & Afrika: Mats Dahlin Asien & Stillahavsområdet: Ragnar Bäck Nya Business Unit Managers utsågs: Mobile Systems WCDMA & GSM: Einar Lindquist Mobile Systems CDMA: Åke Persson Multiservice Networks: Johan Bergendahl Transport & Transmission: Björn Olsson Global Services: Bert Nordberg Antal anställda Sverige Totalt Finansiella rapporter Årsredovisning

10 Förvaltningsberättelse Personal I början av 2001 hade Ericsson anställda. Antalet ökade till under det första kvartalet. Sedan lanserades effektivitetsprogrammet och vissa avyttringar skedde, som tillsammans minskade antalet anställda med till vid årets slut: Effektivitetsprogrammet Back-to-Profit-program inom Telefoner Outsourcing/omplaceringar Totalt Dessutom minskades antalet konsulter och inhyrd personal från omkring i mars till färre än vid årets slut. Dessa åtgärder var nödvändiga för att minska kostnadsnivån och bibehålla konkurrenskraften på en vikande marknad. Personalens aktiebaserade löneförmåner Under året tilldelades anställda tillsammans 47,5 miljoner personaloptioner i 2001 års program. Det beslutades också om en aktiesparplan 1:1, där företaget ger den anställde en aktie för varje aktie som sparats under programmet, som kommer att implementeras under år För att säkra det potentiella kassaflödet för optionsprogrammet och leveransen av matchande aktier i sparprogrammet gjordes en nyemission med påföljande återköp av 155 miljoner aktier för eget innehav. Detta ökade det bundna egna kapitalet med SEK 155 miljoner och minskade det fria egna kapitalet med SEK 156 miljoner. Omstrukturering och effektivitetsprogram För att motverka de negativa effekterna av den kraftigt vikande försäljningen lanserades ett effektivitetsprogram under andra kvartalet, huvudsakligen avseende Systems, med målet att ge kostnadsreduktioner om cirka SEK 20 miljarder per år. En acceleration av det pågående Back-to-Profit-programmet inom Telefoner gjordes också för att snabba på omstruktureringen som förberedelse för ett partnerskap med Sony. Avsättningar på SEK 15 miljarder gjordes för kostnader inom dessa program. Båda programmen genomfördes enligt plan och de mål som satts upp för lägre kostnadstakt nåddes, vilket är avgörande för ett bättre resultat Miljöfrågor Miljöhanteringssystemet ISO är implementerat i alla Ericssons produktionsenheter. Som första företag fick Ericsson en global ISO certifiering. Ericsson rankades som branschetta inom kommunikationsteknologi-sektorn i Dow Jones sustainabilitetsindex. Ericsson har produktionsverksamhet i sju länder för tillverkning av kablar och komponenter samt montering av elektroniska produkter. Ericsson har 12 produktionsanläggningar i Sverige. För 6 av dessa krävs tillstånd för utsläpp/buller och för 5 måste farliga aktiviteter rapporteras. Ericsson strävar kontinuerligt mot att minska miljöpåverkan från sin produktion. Inga betydande miljömässiga påfrestningar är kända. Styrelsen och dess arbetsordning Samtliga styrelseledamöter återvaldes vid ordinarie bolagsstämma den 28 mars Styrelsen för Telefonaktiebolaget LM Ericsson består av nio ledamöter valda av aktieägare vid ordinarie bolagsstämma samt tre arbetstagarledamöter, var och en med en suppleant, valda av arbetstagarorganisationerna. Under 2001 hölls sexton styrelsesammanträden. Företagets revisorer har för styrelsen redovisat sina iakttagelser från revisionen. Styrelsens arbete styrs av Arbetsordningen som revideras och antas på nytt av styrelsen minst en gång per år. Arbetsordningen beskriver fördelningen av styrelsens arbete dels mellan styrelsen och dess tre kommittéer, dels mellan styrelsen och VD. Medlemmarna i de tre kommittéerna Revision, Finans och Kompensation är samtliga styrelseledamöter. Styrelsen har till varje kommitté delegerat rätten att besluta i vissa ärenden och styrelsen kan även ge en kommitté utökad rätt att besluta i specifika ärenden. Revisionskommittén består av tre styrelseledamöter utsedda av styrelsen. Nuvarande kommittéledamöter är Clas Reuterskiöld, ordförande, Peter Sutherland och Jan Hedlund. Revisionskommitténs ansvarsområde är helt kort att granska omfattning och utförande av genomförda revisioner, granska interimsrapporter, interna revisionsenheter, ärenden och observationer, som aktualiserats vid revisioner, samt revisionsarvoden. Finanskommittén består av fyra styrelseledamöter utsedda av styrelsen. Nuvarande kommittéledamöter är Lars Ramqvist, ordförande, Tom Hedelius, Marcus Wallenberg och Göran Engström. Finanskommitténs ansvarsområde är helt kort att besluta om investeringar och avyttringar, aktieägartillskott till bolag inom och utom Ericssonkoncernen, upptagande av lån, garantier och liknande åtaganden, krediter till kunder och leverantörer samt att kontinuerligt följa Ericssonkoncernens finansiella riskexponering. Kompensationskommittén består av två styrelseledamöter utsedda av styrelsen. Nuvarande kommittéledamöter är Göran Lindahl, ordförande, och Sverker Martin-Löf. Kompensationskommitténs ansvarsområde är helt kort att förbereda för beslut i styrelsen förslag till löner och andra ersättningar inklusive pension till VD, vice verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare, som rapporterar direkt till VD, strategier och allmänna riktlinjer för ersättningar till anställda inklusive belöningsplaner och pensioner. Vid ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2001 röstade aktieägarna för etablerandet av en Nomineringskommitté bestående av representanter för ägarna och styrelsens ordförande. Styrelsen 8 Årsredovisning 2001 Finansiella rapporter

11 utser ledamöterna av Nomineringskommittén i samråd med bolagets ägare. Nomineringskommitténs huvudsakliga uppgift är att nominera kandidater att väljas till styrelseledamöter vid kommande bolagsstämma. Nomineringskommittén skall också förbereda och presentera ett förslag till styrelsearvode att beslutas av bolagsstämman. Nomineringskommitténs förslag skall utgöra del av kallelsen till den bolagsstämma vid vilken styrelseledamöterna ska utses. Vid styrelsemötet den 26 oktober 2001 nominerades Michael Treschow att väljas till styrelseordförande på bolagsstämman i mars Han efterträder Lars Ramqvist, som meddelat styrelsen att han inte står till förfogande för omval. Michael Treschow är för närvarande VD och koncernchef på Electrolux. Styrelsen har utsett Lars Ramqvist till hedersordförande efter bolagsstämman Händelser efter bokslutet Ericsson har fått sitt första globala kontrakt gällande leveranser av software för Multimedia Messaging Services (MMS) till Vodafone Group Plc (UK). Företagen har kommit överens om en installationstidplan som innebär kommersiell tillgång av tjänsten i Europa från mitten av innevarande år. Ericsson Mobile Platforms har tecknat ett licensavtal för mobiltelefonteknologi för 2,5G och 3G/UMTS med LG Electronics (Korea). Kontrakt har skrivits med Verizon Wireless (USA) för Ericssons CDMA 2000 AAA (Authentication, Authorization och Accounting)-lösning för Verizons CDMA XRTT Express Network. En deposition på SEK 5,5 miljarder betalades i januari som säkerhet för den tidigare nämnda finansiella leasen av testanläggningar tills slutlig finansiering är arrangerad. Marknadsbedömning Under 2001 växte antalet mobilabonnenter över världen från 721 till cirka 950 miljoner, i linje med vår beräknade tillväxt på kring 30 procent. Vi väntar cirka 200 miljoner nya abonnenter under 2002, en solid tillväxttakt på procent. Vår långsiktiga prognos på 1,6 miljarder mobilabonnenter i slutet av 2005 är oförändrad. Antalet sålda mobiltelefoner under 2001 var cirka 390 miljoner, nära vår prognos om 400 miljoner. Under år 2002 förutser vi upp till 10 procents tillväxt i antal enheter till följd av nya abonnenter såväl som ökad tillgång till ersättningstelefoner med GPRS, Bluetooth, färgskärmar och multi-media messaging. Nedgången inom marknaden för telekomutrustning har fortsatt under det fjärde kvartalet, vilket resulterat i en mer eller mindre oförändrad mobilsystemmarknad mellan år 2000 och Marknaden för fast telefoni minskade avsevärt och kommer sannolikt att krympa ytterligare under Dessa marknadsvillkor väntas bestå en bra bit in på 2002 och det första halvåret kommer att vara betydligt svagare än det andra. Vi håller fast vid vår prognos att den globala marknaden för mobilsystem kommer att ligga på noll till 10 procent under Dock kan den nordamerikanska marknaden visa en blygsam tillväxt i takt med att operatörerna uppgraderar till GSM/GPRS, 3G/EDGE och CDMA2000. Utbyggnaden av flera 3G/UMTS-nätverk i Europa och Asien har inletts, med lansering av kommersiella tjänster inplanerade senare i år. Antalet 3G/UMTS-abonnenter kan uppgå till en bit över en miljon i slutet av året, beroende på tillgången av telefoner. Vår marknadsprognos baseras på diskussioner med våra kunder och på det aktuella makroekonomiska läget. Vi har antagit: att marknadsnedgången kommer att bestå en bra bit in på 2002 att betydligt fler abonnemang kommer att tecknas netto, med en ökad användning per abonnent att GPRS-trafiken gradvis kommer att öka under de närmaste 12 månaderna att driftsättning av 3G-system kommer att accelerera under andra halvan av Prognos för år 2002 I den tredje kvartalsrapporten angav vi att vår försäljning av mobilsystem under 2002 förväntades ligga åtminstone i linje med en marknadsutveckling på noll till 10 procent. Vi angav också som målsättning att nå en rörelsemarginal över 5 procent för året som helhet, även om nedgången av försäljningen blir så kraftig som 10 procent jämfört med Vi står fast vid denna prognos för helåret 2002 med en förlust i det första kvartalet och ett successivt förbättrat resultat under året. Vår målsättning är också att ha ett positivt kassaflöde för året som helhet. För det första kvartalet 2002 räknar vi med att försäljningen kommer att uppgå till cirka SEK 40 miljarder, med en nedgång i försäljningen av mobilsystem och särskilt svag försäljning i Multiservice Networks. Resultat före skatt väntas ligga på samma nivå som första kvartalet 2001, inklusive en mindre förlust från Sony Ericsson Mobile Communications. Vi kommer att fortlöpande genomföra nödvändiga kostnadsbesparingar för att nå våra verksamhetsmål. Finansiella rapporter Årsredovisning

12 Förvaltningsberättelse Proforma-resultaträkning 2002 Nästa år kommer Ericsson att tillämpa nya svenska redovisningsregler, vilket främst påverkar hanteringen av utvecklingskostnader. Efter att verifiering skett att produkter bedöms vara tekniskt och kommersiellt gångbara kommer utvecklingskostnader att balanseras och därefter skrivas av enligt plan. Ingen justering av tidigare perioder skall ske, vilket gör att detta under de första 3 4 åren kommer att öka rörelseresultatet, eftersom årets balanserade belopp kommer att överstiga avskrivningen. Ericsson är av åsikten att det resultat som då redovisas inte är jämförbart med tidigare år, och riskerar att vilseleda investerare. Ericsson har emellertid, för sin US GAAP-redovisning, redan tidigare balanserat utvecklingskostnader i många år. Vi kommer därför att upprätta en pro forma resultaträkning, där inkomsterna redovisas som om balansering enligt de nya reglerna gjorts även under tidigare år. På så sätt blir de redovisade åren jämförbara. I denna proforma-resultaträkning kommer vi även att presentera resultatet för den mobiltelefonverksamhet som överförts till Sony Ericsson Mobile Communications under Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat som om kapitalandelsmetoden tillämpats även för år 2000 och Det totala resultatet kommer inte att ändras. Moderbolaget Telefonaktiebolaget LM Ericsson Moderbolagets verksamhet består huvudsakligen av koncernlednings- och holdingbolagsfunktioner. Detta inkluderar även aktiviteter som utförs på kommissionsbasis av Ericsson Treasury Services AB och Ericsson Credit AB inom internbanksverksamhet och kundkredithantering. Moderbolaget har region- och representationskontor i 15 (15) länder. Enligt beslut på bolagsstämman genomfördes under det andra kvartalet en aktieemission och ett påföljande återköp av aktier avseende 2001 års program för personaloptioner och aktiesparande. Aktieemissionen ökade det bundna egna kapitalet med SEK 155 miljoner, och återköpet av aktier minskade det fria egna kapitalet med SEK 156 miljoner. Nettoförsäljningen för året uppgick till SEK 1,4 (1,2) miljarder och resultatet efter finansiella poster blev SEK 6,4 (9,0) miljarder. Nedskrivningar av investeringar i dotterbolag har påverkat resultatet med SEK 19,0 miljarder. Större förändringar i företagets finansiella position var: Ökade investeringar i dotterbolagen med SEK 9,1 miljarder Ökade kortfristiga och långfristiga kommersiella och finansiella fordringar på dotterbolag med SEK 25,7 miljarder Ökad kassa och kortfristiga placeringar med SEK 23,2 miljarder Dessa investeringar finansierades främst genom ökade interna lån på SEK 44,3 miljarder och ökade kort- och långfristiga externa lån på SEK 22,0 miljarder. Vid årsskiftet uppgick kassa och kortfristiga placeringar till SEK 49,0 (25,9) miljarder. Kassaflödet har påverkats positivt i Ericsson Credit AB av ökad försäljning av kundfinansieringskrediter till marknaden. Föreslag till vinstdisposition Vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande för utdelning till aktieägarna är SEK Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning sker, och att hela beloppet överförs i ny räkning. Stockholm 25 januari 2002 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Org. no Tom Hedelius Lars Ramqvist Marcus Wallenberg Vice ordförande Ordförande Vice ordförande Göran Lindahl Sverker Martin-Löf Clas Reuterskiöld Peter Sutherland Eckhard Pfeiffer Niall FitzGerald Göran Engström Jan Hedlund Per Lindh Kurt Hellström Verkställande direktör och koncernchef 10 Årsredovisning 2001 Finansiella rapporter

13 Koncernens resultaträkning Januari december MSEK Not Fakturering Kostnader för fakturerade varor och tjänster Bruttomarginal Forskning och utveckling samt övriga tekniska kostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat Rörelseresultat* Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel av resultat före skatter Resultat före skatter Skatter Skatt på årets resultat Minoritetens andel av skatter Årets resultat Vinst per aktie före utspädning, SEK 5 2,69 2,67 1,55 Vinst per aktie efter full utspädning, SEK 5 2,69 2,65 1,54 * Varav poster som påverkar jämförbarheten Icke-operationellt realisationsresultat, netto Realisationsvinst, Juniper Pensionsåterbetalning Omstruktureringskostnader Summa Justerat rörelseresultat Justerat resultat före skatter Nyckeltal justerade resultaträkningsposter i procent av faktureringen Justerad bruttomarginal 28,6% 36,8% 41,6% Justerade omkostnader 37,0% 32,7% 34,5% Justerad rörelsemarginal 7,7% 6,1% 8,3% Realisationsresultat, netto efter minoriteter, inkluderade i Resultat före skatter Operationellt realisationsresultat Icke-operationellt Nyckeltal resultaträkningsposter i procent av faktureringen Bruttomarginal 25,0% 34,1% 41,6% Omkostnader 39,9% 32,9% 34,5% Rörelsemarginal 11,7% 11,4% 8,2% Vinstmarginal 10,1% 12,5% 9,2% Övriga nyckeltal Avkastning på sysselsatt kapital 15,8% 26,5% 19,0% Omsättningshastighet i sysselsatt kapital 1,6 2,1 2,1 Omsättningshastighet i kundfordringar 3,5 3,9 3,7 Omsättningshastighet i varulager 4,8 5,2 4,8 Finansiella rapporter Årsredovisning

14 Koncernens resultaträkning pro forma RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN PRO FORMA Sony Ericsson Mobile Communications redovisas enligt kapitalandelsmetoden och ingår i Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat. Resultatet för kvarvarande telefonverksamheter inom Ericsson redovisas under Övriga verksamheter. Ingen förändring av totala resultatet har skett. MSEK Förändring Fakturering % Kostnader för fakturerade varor och tjänster % Bruttomarginal % Bruttomarginal i procent av faktureringen 34,5% 45,6% Omstruktureringskostnader Bruttomarginal efter omstruktureringskostnader % Forskning och utveckling samt övriga tekniska kostnader % Försäljningskostnader % Administrationskostnader % Summa omkostnader % Omkostnader i procent av faktureringen 37,2% 33,0% Omstruktureringskostnader Summa omkostnader inkl. omstruktureringskostnader % Övriga rörelseintäkter Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat Omstruktureringskostnader, telefoner Rörelseresultat* Rörelsemarginal i procent av faktureringen 12,9% 14,1% Finansiella intäkter % Finansiella kostnader % Resultat efter finansiella poster Minoritetens andel av resultat före skatter % Resultat före skatter Skatter Periodens resultat *Varav poster som påverkar jämförbarheten Icke-operationellt realisationsresultat, netto Realisationsvinst Juniper Pensionsåterbetalning Omstruktureringskostnader Summa Justerat rörelseresultat Justerad rörelsemarginal 8,5% 7,6% Justerat resultat före skatter Omstruktureringskostnader ingående i kostnader för fakturerade varor och tjänster samt omkostnader har särredovisats för att underlätta jämförelser mellan åren. 12 Årsredovisning 2001 Finansiella rapporter

15 Koncernens balansräkning 31 december MSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 7, 23, Finansiella anläggningstillgångar 8 Kapitalandelar i joint ventures och intresseföretag Aktier och andelar Långfristig kundfinansiering Andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Varulager Fordringar Kundfordringar Kortfristig kundfinansiering Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 14 Aktiekapital Bundna reserver Bundet eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Fritt eget kapital Minoritetsintressen i dotterbolag Avsättningar Långfristiga skulder 17, 20 Certifikat och obligationslån Konvertibla förlagslån Skulder till kreditinstitut Andra långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Andra kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Varav räntebärande avsättningar och skulder (46 563), kortfristig del (15 477) Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Finansiella rapporter Årsredovisning

16 Kassaflödesanalys för koncernen Januari december MSEK Not Rörelsen 22 Årets resultat Icke likviditetspåverkande poster Minoritetens andel av årets resultat Icke utdelade andelar i intresseföretags resultat Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Realisationsvinster på sålda anläggningstillgångar Skatter Förändringar i rörelsens nettotillgångar Varulager Kort- och långfristig kundfinansiering Kundfordringar Övriga rörelsetillgångar och -skulder, netto Kassaflöde från rörelsen Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv/försäljning av aktier och andelar, netto Nettotillskott från minoriteter Övrigt Kassaflöde från investeringsaktiviteter Kassaflöde före finansieringsverksamheter Finansiering 22 Förändring av kortfristiga skulder till kreditinstitut, netto Emission av konvertibelt förlagslån Upptagande av andra långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Nyemission 155 Realisationsvinster vid försäljning av egna optioner och konvertibler Återköp av egna aktier Betalda utdelningar Kassaflöde från finansieringsverksamheter Omräkningsdifferenser i likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning 2001 Finansiella rapporter

17 Moderbolagets resultaträkning Januari december MSEK Not Fakturering Kostnader för fakturerade varor och tjänster Bruttomarginal Forskning och utveckling samt övriga tekniska kostnader Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring i avskrivningar utöver plan Förändring i andra obeskattade reserver Erhållna koncernbidrag, netto Resultat före skatter Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat omarbetad med hänsyn tagen till ändrade redovisningsprinciper i enlighet med RR9 Inkomstskatter. Se även Redovisningsprinciper och Noter. Finansiella rapporter Årsredovisning

18 Moderbolagets balansräkning 31 december MSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 7, Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Koncernföretag 8, Joint ventures och intresseföretag 8, Andra aktier och andelar Fordringar koncernföretag Långfristig kundfinansiering Andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Varulager Fordringar Kundfordringar Kortfristig kundfinansiering Fordringar koncernföretag Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Ställda säkerheter omarbetad med hänsyn tagen till ändrade redovisningsprinciper i enlighet med RR9 Inkomstskatter. Se även Redovisningsprinciper och Noter. 16 Årsredovisning 2001 Finansiella rapporter

19 Moderbolagets balansräkning 31 december MSEK Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 14 Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Reservfond Bundet eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Fritt eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder Certifikat och obligationslån Konvertibla förlagslån Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag 12, Andra långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder 265 Andra kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ansvarsförbindelser omarbetad med hänsyn tagen till ändrade redovisningsprinciper i enlighet med RR9 Inkomstskatter. Se även Redovisningsprinciper och Noter. Finansiella rapporter Årsredovisning

20 Kassaflödesanalys för moderbolaget Januari december MSEK Not RÖRELSEN Årets resultat Icke likviditetspåverkande poster Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar och realisationsvinster ( )/förluster på sålda anläggningstillgångar Bokslutsdispositioner Oreglerad del av erhållna ( )/lämnade koncernbidrag Oreglerade utdelningar Uppskjuten skatt Förändringar i rörelsens nettotillgångar Varulager Kort- och långfristig kundfinansiering Kundfordringar Övriga rörelsetillgångar och -skulder Kassaflöde från rörelsen Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv/försäljning av aktier och andelar, netto Utlåning, netto Övrigt Kassaflöde från investeringsverksamheter Kassaflöde före finansieringsverksamheter Finansiering Förändring av kortfristiga skulder till kreditinstitut, netto Förändring av kortfristiga skulder till koncernföretag Upptagande av andra långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Nyemission 155 Återköp av egna aktier Betald utdelning Övrigt Kassaflöde från finansiella aktiviteter Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut omarbetad med hänsyn tagen till ändrade redovisningsprinciper i enlighet med RR9 Inkomstskatter. Se även Redovisningsprinciper och Noter. 18 Årsredovisning 2001 Finansiella rapporter

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2012 Nettoomsättning 18 691 (18 408) KSEK Rörelseresultat 1 750 (3 231) KSEK Resultat efter skatt 1 316 (2 394) KSEK Resultat per aktie 0,27

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer