VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, , Kl Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund (KD) Stina Nordlöf (KD) Robert Svensson (C) Viveka Abramsson (S) Birgitta Ohlsson (S) Annika Wibrell (S) Bengt Eriksson (S) Margareta Abrahamsson (V) Övriga deltagande Roland Bång förvaltningschef, Therese Bjärstig sekreterare, Erik Larsson (V) ej tj ers , Isa Malmbo personalföreträdare Utses att justera Margareta Abrahamsson Underskrift Sekreterare Therese Bjärstig Ordförande... Johnny Kärkkäinen Justerande... Margareta Abrahamsson

2 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 2(106) BEVIS OM ANSLAG Kultur- och utbildningsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på KU-förvaltningen, Vilhelmina... Therese Bjärstig

3 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 3(106) KUN 87 Redovisning av delegationsbeslut Dnr 09/KUN Förvaltningschef Roland Bång Beslut om mottagande till nationellt program i gymnasieskolan Dnr 09/KUN Förvaltningschef Roland Bång Beslut om mottagande till nationellt program i gymnasieskolan Dnr 09/KUN Förvaltningschef Roland Bång Beslut om mottagande till nationellt program i gymnasieskolan Dok.id Förvaltningschef Roland Bång delegerar sysslan som tjänsteförrättande förvaltningschef till Christer Staaf för semesterperioden till , Dok.id Förvaltningschef Roland Bång. Beslut om Sofia Distansundervisning för elev läsåret

4 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 4(106) Tf Rektor förskola KUN 88 Dnr 09/KUN Översyn av omkostnadsersättning till dagbarnvårdare på grund av ny renhållningstaxa Skrivelse har inkommit från tf Rektor förskola Pia Gustafsson angående översyn av omkostnadsersättning till dagbarnvårdare på grund av ny renhållningstaxa. Under hösten 2009 införs i Vilhelmina kommun en ny modell för renhållning, vilket innebär kärlhämtning med vägning för varje fastighet. För våra dagbarnvårdare som bor i egen fastighet kommer detta att innebära ökade kostnader mot bakgrund av att det i verksamheten finns många små barn som fortfarande är blöjbarn men till detta kommer även övriga sopor som produceras i barnverksamheten. Familjedaghemmens kostnader ersätts idag av en kostnadsersättning baserad på Skatteverkets rekommendationer. Arbetsutskottet : Förvaltningschefen föredrar i ärendet och informerar om den beredning som inkommit från tf Rektor förskola Pia Gustafsson. AU att notera upprättad beredning, att utan eget yttrande lämna över ärendet till KU-nämnd KUN : Tf Rektor Pia Gustafson närvarar och redogör för den gjorda beredningen. Förslaget är att minska dagbarnvårdarnas kostnadsersättningen till 95% av nuvarande belopp, men med ett ytterligare tillägg på 3% för de dagbarnvådare som bor i egen fastighet i syfte att möta upp de ökade kostnaderna i och med den nya renhållningstaxan.

5 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 5(106) KUN 88 Dnr 09/KUN Översyn av omkostnadsersättning till dagbarnvårdare på grund av ny renhållningstaxa KUN att notera föredragningen, att hänskjuta frågan till arbetsutskottet som delegeras beslutsrätt i ärendet. AU : Tf Rektor Pia Gustafsson närvarar och föredrar i ärendet, samt informerar om den pågående processen. Förhandlingarna med fackliga representanter är ännu inte avslutade, men bedöms att så vara till KU-nämndens möte AU att notera informationen, att föreslå KU-nämnden att besluta i enlighet med tf Rektor Pia Gustafssons förslag. KUN : Förvaltningschef Roland Bång föredrar i ärendet och informerar om nya omständigheter som uppdagats sedan arbetsutskottets senaste möte. Vilhelmina kommun har ett kollektivavtal som måste sägas upp för att möjliggöra föreslagna förändringar i omkosnadsersättningarna för dagbarnvårdarna. Det är endast kommunchefen som kan säga upp detta avtal. Annika Wibrell begär jäv och utgår under hanteringen av ärendet.

6 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 6(106) KUN 88 Dnr 09/KUN Översyn av omkostnadsersättning till dagbarnvårdare på grund av ny renhållningstaxa KUN att notera informationen och den avtalsskrivelse som finns, att ärendet må återkomma vid nästa KU-nämnd

7 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 7(106) KUN 89 Dnr 08/KUN Projekt angående barns och ungas hälsa Förvaltningschef Roland Bång har inbjudits och medverkat i socialnämndens sammanträde med anledning av att han ingår i den strategiska ledningsgruppen för det länsövergripande projektet avseende barns och ungas hälsa. Beslutet från socialnämnden blev att i samverkan med KU-nämnden ta fram ett strategiskt dokument med riktlinjer för arbete med barns och ungas hälsa. AU att uppdra till KU-förvaltningen att i samverkan med socialförvaltningen ta fram ett strategiskt dokument med riktlinjer för arbete med barns och ungas hälsa. Arbetsutskottet : Förvaltningchefen föredrar i ärendet och presenterar ett informationsmaterial Från ord till handling. AU att notera ärendets fortskridande, att inbjuda kommunstyrelsens presidium samt socialnämndens arbetsutskott till överläggning i ärendet, att uppdra till förvaltningschef att samordna överläggningen.

8 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 8(106) KUN 89 Dnr 08/KUN Projekt angående barns och ungas hälsa KUN : Förvaltningschef Roland Bång föredrar i ärendet och informerar om arbetets fortskridande. Arbetet inom ramen för den strategiska samverkansgruppen har varit framgångsrikt. Detta har resulterat i att det nu finns en projektgrupp som skall gå från ord till handling och arbeta med modellområden för psykisk hälsa barn och unga. Vilhelmina kommun utgör ett av dessa modellområden i Västerbotten. KUN att notera föredragen information, att uppdraget från AU kvarstår. AU : Ordföranden Jonny Kärkkäinen föredrar kortfattat i ärendet. Under dagen har samtliga ledamöter i arbetsutskottet deltagit vid ett första träff med anledning av Vilhelmina kommuns deltagande i Modellområdet för barns och ungas psykiska hälsa. Under träffen dikuterades bland annat bakgrunden till projektet och vad kommunens deltagande i projektet mer konkret innebär. Vidare diskuterades projektorganistionen i termer av sammansättningen i projektgrupp, styrgrupp och referensgrupp. Den politiska referensgruppen föreslås ha representanter från så väl Socialnämnden som Kultur- och utbildningsnämnden. Vidare föreslogs att en kallelse också skall utgå till en representant från kommunstyrelsen. För KU-nämndens räkning vore det lämpligt om presidiet för arbetsutskottet ingår i projektets politiska referensgrupp. AU att föreslå KU-nämnden att utse presidiet för arbetsutskottet som representanter i Modellområdet för barn och ungas psykiska hälsa politiska referensgrupp.

9 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 9(106) KUN 89 Dnr 08/KUN Projekt angående barns och ungas hälsa KUN : Förvaltningschef Roland Bång föredrar i ärendet och informerar om projektet och vart processen befinner sig i nuläget. KUN att utse presidiet för arbetsutskottet som representanter i Modellområdet för barn och ungas psykiska hälsa politiska referensgrupp.

10 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 10(106) KUN 90 Dnr 09/KUN Elevärende överklagan Arbetsutskottet : Förvaltningschefen föredrar ärendet. Överklagan av KUN beslut har inkommit inom besvärstiden från vårdnadshavarna. Arbetsutskottet har att pröva överklagan efter att ha tagit del av vårdnadshavarnas besvärsskrivelse. KUN AU att efter förnyad prövning i ärendet fastställa KU-nämndens beslut , att uppdra till förvaltningsledningen att ombesörja att ärendet jämte skolhuvud-mannens beslut överlämnas till Länsrätten för prövning. KUN : Förvaltningschef Roland Bång föredrar i ärendet och informerar om den fortsatta processen och hanteringen av elevärendet mot bakgrund av skolinspektionens beslut i ärendet. Nämnden konstaterar efter föredragning att det är nödvändigt att gå vidare i ärendet. Personalföreträdare Isa Malmbo utgår under hanteringen av detta ärende. KUN att notera informationen, att uppdra till förvaltningschefen att bereda ärendet vidare, att delegera till arbetsutskottet att fatta erfoderliga beslut i ärendet.

11 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 11(106) KUN 90 Dnr 09/KUN Elevärende överklagan AU : Förvaltningschef Roland Bång föredrar och informerar om vart processen ligger i dagsläget. AU att notera informationen, att avvakta Länsrättens och Skolinspektionens utlåtanden i ärendet. KUN : Förvaltningschef Roland Bång informerar om Länsrättens utlåtanden i ärendet. Länsrättens dom fastslår att Vilhelmina kommuns hantering av ärendet inte kan klandras, och ärendet avskrivs därför hos Länsrätten. Isa Malmbo utgår under hanteringen av ärendet. KUN att notera informationen, att avvakta Skolinspetktionens utlåtande i ärendet.

12 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 12(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget Förvaltningschefen föredrar ärendet och informerar om den introduktion till budgetarbetet som arbetats fram av kommunledningsgruppen och ekonomienheten, och som fastställts av kommunstyrelsen. Varje nämnd har att till ks au 16/12 arbeta fram och presentera en konsekvensbeskrivning utifrån ett underlag i form av sex olika identifierade problemområden. Samtliga sektorschefer inom KU-förvaltningen har fått i uppdrag att genomföra beredningar för sin respektive verksamhetsgren fram till ons 3/12. Förvaltningschefen föreslår att ett extra kun au sammankallas för att ta del av genomförda beredningar. AU att ett extra arbetsutskott genomförs ons 3/12, kl. 8-12, i syfte att ta del av sektorschefernas redovisningar av genomfört uppdrag, att uppdra till förvaltningsledningen att tillställa arbetsutskottets ledamöter aktuellt underlag innan ons 3/12. KUN : Förvaltningschefen informerar om den presentation som sektorsansvariga genomförde den 3/12. Sammanställning av materialet skall ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 16/12 och i samband med det så kommer samtliga ledamöter och ersättare i KUN att få ta del av materialet. KUN att notera informationen, att uppdra till förvaltningsledningen att i samband med beredning av budget för 2010 utarbeta förslag till verksamhetsplan för åren avseende kultur- och utbildningsnämnden.

13 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 13(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget Arbetsutskottet : Förvaltningsekonom Jonas Karlberg föredrar i ärendet och redogör för en första, preliminär, nedarbetning av nämndens budgetram på verksamhetsgrensnivå. Arbetsutskottet konstaterar efter föredragning att nämndens förutsättningar till bibehållen och oförändrad verksamhet är utesluten givet de ekonomiska ramarna på nämndsnivå. AU att notera föredragningen, att uppdra till förvaltningsledningen om vidare beredning till KU-nämnden i januari. KUN : Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar och informerar om förutsättningarna för budget Yrkanden Under överläggning i ärendet så yrkar Katharina Hahlin (M) följande; att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av nettokostnaderna per gymnasieprogram, att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av lärartätheten per gymnasieprogram. Robert Svensson (C) yrkar på följande; att uppdra till förvaltningsledningen om en kostnads- och konsekvensanalys utifrån ett verksamhetsperspektiv vid avveckling av program på gymnasieskolan.

14 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 14(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget Jonny Kärkkäinen (KD) yrkar på följande; att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av konsekvenser för en kulturskola med minskad bemanning. Viveka Abramsson (S) yrkar på följande; att uppdra till förvaltningsledningen om en fortsatt utredning på en effektivisering av lokalutnyttjandet, att ge en inriktning till förvaltningsledningen att i pågående process i framtagandet av nytt lokalt avtal för lärare säga upp gällande avtal om förskollärares förtroendetid, att avveckla öppna förskolan, att avveckla det kommunala vårdnadsbidraget att göra en besparing i museets verksamheter om totalt 100 kkr. Propositionsordning Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer proposition på yrkandet om öppna förskolan, vårdnadsbidraget samt besparing inom museets verksamheter och finner att KU-nämnden ej beslutar i enlighet med Viveka Abramssons yrkande. Votering begärs och följande propositionsordning godkänns av KUnämnden: Nej-röst för bifall till Jonny Kärkkäinens yrkande Ja-röst för bifall till Viveka Abramssons yrkande Omröstningsresultat Verkställd omröstning utfaller med sex (6) nej och fem (5) ja på det sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.

15 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 15(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget KUN att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av nettokostnaderna per gymnasieprogram, att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av lärartätheten per gymnasieprogram, att uppdra till förvaltningsledningen om en kostnads- och konsekvensanalys utifrån ett verksamhetsperspektiv vid avveckling av program på gymnasieskolan, att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av konsekvenser för en kulturskola med minskad bemanning, att uppdra till förvaltningsledningen om en fortsatt utredning på en effektivisering av lokalutnyttjandet, att ge en inriktning till förvaltningsledningen att i pågående process i framtagandet av nytt lokalt avtal för lärare säga upp gällande avtal om förskollärares förtroendetid. Arbetsutskottet : Förvaltningschef Roland Bång och förvaltningsekonom Jonas Karlberg föredrar i ärendet och presenterar tids- och processplan med anledning av budget Arbetsutskottet konstaterar den snäva tidsplanen och föreslår att till KUnämndens ordinarie möte den 10 mars kalla sektorsansvariga för hearing. Därefter så inkallas till extra KU-nämnd den 18 mars där ärendet om budget 2010 behandlas. AU att notera informationen.

16 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 16(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget att uppdra till förvaltningsledningen om fortsatt beredning, att vidare budgetberedning sker på de av tjänstemännen framarbetade verksamhetsramarna, att kalla till extra KU-nämnd den 18 mars, kl KUN : Förvaltningschef och förvaltningsekonom föredrar och presenterar budget 2010 för varje verksamhetsgren mot bakgrund av de preliminära ramar som tilldelats. För Kultur- och Utbildningsnämnden så är ramen underbudgeterad med ca 3 Mkr. Den reviderade budgetprocessen 2009 och de eventuella konsekvenser det får på budget 2010 är inte medräknade och gör också att den påkallade extra KU-nämnd som beslutats om den 18/3 bör flyttas till den 27 mars kl KUN att extra KU-nämnd ej genomförs den 18 mars kl , utan istället kalla till extra KU-nämnd den 27 mars, kl , att notera hittills genomförda beredningar mot avlämnade uppdrag, att konstatera en bristande budgettäckning i 2010 års preliminära budgetramar på motsvarande ca 4 mkr, att uppdra till förvaltningsledningen att arbeta vidare enligt plan. KUN : Förvaltningschefen föredrar hitintills genomförd tjänstemannaberedning av budget KU-nämnden noterar efter förvaltningschefens föredragning att beredningsprocessen vad gäller budget kraftigt har påverkats av fullmäktiges beslut avseende revidering av 2009 års budget. Då flertalet omställningar och besparingar inom ram för ny beredning av 2009 års budget kraftigt påverkar nämndens budget för 2010, har hitintills genomförd beredning fokuserat på att arbeta in för närvarande befintlig verksamhet inom preliminära ramar för 2010.

17 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 17(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget KUN att notera föredragning och presenterat underlag, att konstatera att budgetberedningen för för närvarande inbegriper en bristande budgettäckning i förhållande till preliminär ram på nämndsnivå med ca 3 Mkr. att utan eget yttrande överlämna beredningsunderlaget till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Arbetsutskottet : Förvaltningschefen föredrar ärendet. Kommunfullmäktige beslutade att anta ny reviderad budget för år Beslutet innebär kraftiga förändringar i den verksamhet som nämnden bedriver och arbetsutskottet konstaterar att beslutet får genomslag även i nämndens budget för KUN AU att uppdra till förvaltningsledningen att i pågående beredning av budget ta hänsyn till de effekter som fullmäktiges beslut medför för budgetramar och verksamhet, att uppdra till förvaltningsledningen att upprätta förnyad processplan för KU-nämnden fortsatta beredning av budget utifrån givna tidsramar och centrala direktiv.

18 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 18(106) forts- - - KUN 91 Dnr 08/KUN Budget Arbetsutskottet : Förvaltningschef Roland Bång föredrar och informerar i ärendet.under ärendepunkten närvarar verksamhetsansvariga. Arbetsutskottet konstaterar efter hörande av verksamhetsansvariga att beredning genomförts mot avlämnande preliminära ramar på verksamhetsnivå. Arbetsutskottet konstaterar vidare att hitintills genomförd beredning påvisar en bristande budgettäckning i förhållande till uppsatt ram. AU att notera föredragning och information, att uppdra till förvaltningschefen att se över möjliga besparingspotentialer och till KU-nämnden den 2 juni 2009 överlämna en budget inom ram. KUN : Förvaltningschef Roland Bång föredrar i ärendet och informerar om processen (beredning på verksamhetsnivå, förvaltningsledningens övergripande bedömning utifrån genomförd beredning, övriga påverkansfaktorer). Utifrån detta presenteras möjliga besparingsåtgärder och intäcktsförstärkningar för en verksamhet inom tilldelad ram. En presentation av möjliga lokalomställningar och dess konsekvenser redogörs också för. Yrkanden Under överläggningen yrkar Ordförande Jonny Kärkkäeinen (KD) att till kommunstyrelsen yttra sig om att tillstyrka följande förslag till åtgärder Åtgärd Generell nedjustering av ramar för personalkostnader kkr 2. Införandet av småskola i Nästansjö och Latikberg kkr 3. Ingen ny förskoleavdelning kkr 4. Flytt av förskolan Fjällripan till skolan i Dikanäs kkr 5. Kulturskola kkr

19 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 19(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget Besparing IT-anslag kkr 7. Strukturförändringar tillagnings- och mottagningskök kkr (minskade produktionskostnader = lägre pris vid debitering) 8. Sparbeting Grundskola (personal) kkr 9. Sparbeting Gymnasieskola (personal) kkr 10. Sparbeting Lärcentrum kkr 11. Minskat anslag Ricklundsstiftelsen kkr 12. Ramförstärkning Biblioteket kkr TOTALT: kkr Viveca Abramsson (S) yrkar på att till kommunstyrelsen yttra sig om att tillstyrka följande förslag till åtgärder Åtgärd Generell nedjustering av ramar för personalkostnader kkr 2. Samordning grundskola/förskola i Nästansjö och Latikberg kkr 3. Avveckling av öppna förskolan kkr 4. Flytt av förskolan Fjällripan till skolan i Dikanäs kkr 5. Besparing IT-anslag kkr 6. Strukturförändringar tillagnings- och mottagningskök kkr (minskade produktionskostnader = lägre pris vid debitering) 7. Vårdnadsbidrag avskaffas kkr 8. Nedskärning i Museéts anslag - 50 kkr TOTALT: kkr Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att KU-nämnden beslutar i enlighet med Jonny Kärkkäinens yrkande. Votering begärs och följande propositionsordning godkänns av KUnämnden: Ja-röst för bifall till Jonny Kärkkäinens yrkande Nej-röst för bifall till Viveka Abramssons yrkande

20 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 20(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget Omröstningsresultat Verkställd omröstning utfaller med sex (6) ja och fem (5) nej på det sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kultur- och Utbildningsnämnden beslutar sålunda att bifalla Jonny Kärkkäinens yrkande. Investeringsbudget En enhällig nämnd föreslår att att Kultur- och utbildningsnämnden äskar: kkr för s.k. reinvesteringar, för anpassning av ISONOR för samling av FP-programmet. Detta i enlighet med upprättat budgetförslag för KUN att föreslå kommunfullmäktige följande omställning i budgeteringen mellan verksamhetgrenarna: Budgeterade medel för personal och för viss administration hänförliga till kultur och fritid överförs från verksamhetsgren Kansli och gemensam administration till verksamhetsgren Kultur och Fritid. att till kommunstyrelsen yttra sig om att äska för reinvesteringar, att till kommunstyrelsen yttra sig om att äska för anpassning av ISONOR för samling av FP-programmet, att till kommunstyrelsen yttra sig om att tillstyrka följande förslag till åtgärder;

21 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 21(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget Åtgärd Generell nedjustering av ramar för personalkostnader kkr 2. Införandet av småskola i Nästansjö och Latikberg kkr 3. Ingen ny förskoleavdelning kkr 4. Flytt av förskolan Fjällripan till skolan i Dikanäs kkr 5. Kulturskola kkr 6. Besparing IT-anslag kkr 7. Strukturförändringar tillagnings- och mottagningskök kkr (minskade produktionskostnader = lägre pris vid debitering) 8. Sparbeting Grundskola (personal) kkr 9. Sparbeting Gymnasieskola (personal) kkr 10. Sparbeting Lärcentrum kkr 11. Minskat anslag Ricklundsstiftelsen kkr 12. Ramförstärkning Biblioteket kkr TOTALT: kkr Reservationer Viveka Abramsson (S), Birgitta Ohlsson (S), Ulf Hansson (S), Bengt Eriksson (S), Birgitta Johansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Viveka Abramssons yrkande. AU : Förvaltningchef Roland Bång föredrar i ärendet och redogör för förändringar i budgetprocessen. AU att notera förändrad budgetprocess. KUN : Förvaltningschef Roland Bång föredrar i ärendet och informerar om den reviderade budgetprocessen och budgetberedningen på övergripande nivå efter kommunstyrelsens arbetsutskott

22 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 22(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget Förvaltningschefen föredrar de uppdrag som lämnats till verksamhetsansvariga att bereda inför kommunstyrelsens möte Förvaltningsekonom Heidi Törnberg närvarar vid dragningen. KUN att notera informationen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

23 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 23(106) Rektor Gymnasieskolan KUN 92 Dnr 08/KUN Kulturskola Ordförande föredrar ärendet och vill initiera en utredning för att se över förutsättningar för en kulturskola i Vilhelmina kommun. AU att uppdra till förvaltningsledningen att utreda förutsättningar för en kulturskola i Vilhelmina kommun, att i utredningen sammanlägga den pågående översynen av dansverksamheten i Vilhelmina kommun. Arbetsutskottet : Viveka Abramsson lägger förslag på att i den pågående utredningen också inrymma Gymnasieskolan och estet programmet samt den kommunala musikskolan. AU : att i den pågående utredningen också inrymma Gymnasieskolan och estet programmet samt den kommunala musikskolan. KUN : Förvaltningschefen föredrar i ärendet och informerar om förslag till organisation som utarbetats av förvaltningsledningen. KUN att notera informationen, att uppdra till förvaltningsledningen om fortsatt beredning till KUnämndens sammanträde i november.

24 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 24(106) KUN 92 Dnr 08/KUN Kulturskola Arbetsutskottet : Förvaltningschefen redovisar lokalanvändningen och eventuella alternativ till denna i perspektivet av inrättandet av en Kulturskola. AU att notera informationen, att föra frågan om inrättandet av en Kulturskola till KU-nämnden utan eget yttrande. KUN : Yrkanden Under överläggningen så yrkar Viveka Abramsson (S) och Jonny Kärkkäinen (KD) på att föreslå kommunfullmäktige att ny verksamhet Kulturskola Vilhelmina inrättas från och med 1 januari 2009 inom ram för redan anslagna medel i form av personalbudget och budget för övrig drift för de estetiska ämnena bild, dans, drama/teater samt inom budgeterade medel för den kommunala musikskolan. Katharina Hahlin (M) yrkar på att återremittera ärendet för ytterligare beredning om kostnads- och konsekvensanalys. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att KU-nämnden beslutar i enlighet med Viveka Abramssons och Jonny Kärkkäinens yrkande. KUN att föreslå kommunfullmäktige att ny verksamhet Kulturskola Vilhelmina inrättas från och med 1 januari 2009 inom ram för redan anslagna medel i form av personalbudget och budget för övrig drift för de estetiska ämnena bild, dans, drama/teater samt inom budgeterade medel för den kommunala musikskolan.

25 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 25(106) KUN 92 Dnr 08/KUN Kulturskola Reservationer Katharina Hahlin (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Arbetsutskottet : Förvaltningschef Roland Bång föredrar och informerar att uppdrag är ställt inom ram för budgetberedning 2010, om en utredning av konsekvenser för en kulturskola med minskad bemanning. AU att uppdra till förvaltningsledningen om vidare beredning till KUnämndens sammanträde i mars. KUN : Förvaltningschef Roland Bång föredrar om genomförd beredning. KU-nämnden konstaterar efter föredragningen att möjligheter finns för en minskad bemanning i organisationen för Kulturskolan. Kommunfullmäktige beslutade , att ny verksamhet - Kulturskola Vilhelmina - inrättas från och med 1 januari 2009 inom ram för redan anslagna medel i form av personalbudget och budget för övrig drift för de estetiska ämnena bild, dans, drama/teater samt inom budgeterade medel för den kommunala musikskolan. KUN att notera informationen, att uppdra till förvaltningschefen att verkställa kommunfullmäktiges beslut..

26 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 26(106) KUN 92 Dnr 08/KUN Kulturskola Arbetsutskottet : Förvaltningschef Roland Bång föredrar ärendet med utgångspunkt i Kommunfullmäktige beslut , och de konsekvenser som följt av kommunfullmäktiges beslut om reviderad budget Utifrån det beredningsunderlag som finns presenterar förvaltningschefen förslag till lösning AU att föreslå KU-nämnden att besluta enligt följande: 1.Uppdragsresurs på motsvarande 50 % tillsätts under perioden okt-dec för framtagandet av kursplaner och koncept för Kulturskolan. 2. Kostnaden på ca 60 kkr ska finansieras inom ram för Kommunala Musikskolan. KUN I enlighet med arbetsutskottets förslag. AU : Förvaltningschef Roland Bång föredrar i ärendet och informerar om vart processen befinner sig i dagsläget med anledning av tillsättandet av uppdragsresurs för perioden oktober-december AU att notera föredragen information, att ärendet må återkomma vid KU-nämndens möte

27 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 27(106) KUN 92 Dnr 08/KUN Kulturskola KUN : Ordförande Jonny Kärkkäinen föredrar i ärendet. Förvaltningschef Roland Bång informerar om den nu rådande situationen, där tidigare beslut att starta upp en kulturskola formellt ligger fast. Detta beslut kan dock med stor sannorlikhet komma att omprövas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i september, vilket gör att KU-nämnden bör avvakta beslut om rektytering av en uppdragsresurs för perioden oktober-december KUN att notera informationen, att avvakta kommunfullmäktiges beslut i september och uppdra till arbetsutskottet att bereda ärendet vidare, att delegera till arbetsutskottet att vidta nödvändiga åtgärder utifrån fullmäktiges beslut.

28 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 28(106) KUN 93 Dnr 05/KUN Intresseförfrågan Värdskap för ASO-konferenser Kommunförbundet Västernorrland har i skrivelse till samtliga kommuner i Norra regionen ställt intresseförfrågan angående värdskap för konferensen Aktuell Skolorientering, ASO, åren ASO-styrelsen har förordat att inriktningen av konferenserna skall belysa skola inklusive särskoleverksamhet och barnomsorg i ett sammanhållet perspektiv samt att forskning om skolans vardag skall lyftas fram vid föreläsningar och seminarier. De krav som ställs på värdkommunen är att säkerställa logi för deltagare (utan allt för långa och besvärliga transporter) samt att följa den inriktning som framgår av ovanstående och ASO:s stadgar. AU att uppdra till förvaltningsledningen att undersöka möjligheterna för Vilhelmina att stå värd för en ASO-konferens under åren Arbetsutskottet : Förvaltningsledningen föredrar ärendet och rapporterar om genomförd översyn av möjligheterna att stå värd för en konferens av den storlek som ASO innebär. AU att notera informationen, ---forts--- att uppdra till förvaltningen att bereda ärendet vidare. Arbetsutskottet : Förvaltningsledningen föredrar ärendet och informerar om den intresseanmälan som inskickats till Kommunförbundet Västernorrland. Intresseanmälan är ej bindande.

29 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 29(106) KUN 93 Dnr 05/KUN Intresseförfrågan Värdskap för ASO-konferenser :e näringssekreterare Göran Lidström närvarar under ärendepunkten och deltar i diskussion kring förutsättningarna för Vilhelmina kommun att kunna arrangera en konferens av den storlek som ASO-konferensen innebär. AU att notera att en intresseanmälan inskickats, att uppdra till förvaltningsledningen att bereda ärendet vidare i samråd med näringsenheten. Arbetsutskottet : Kommunförbundet Västernorrland har i skrivelse bekräftat att Vilhelmina kommun tilldelats värdskapet för ASO-konferensen år Kommunförbundet önskar bekräftelse på om intresseanmälan kvarstår. AU att föreslå kommunstyrelsen bekräfta intresset att Vilhelmina önskar stå värd för ASO-konferensen år 2010, Paragrafen förklaras omedelbart justerad. KUN : Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bekräfta intresset att Vilhelmina kommun står värd för ASO-konferensen år KU-nämndens kansli har meddelat kommunförbundet Västernorrland detta beslut. KUN att notera informationen.

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Utdragsbestyrkande Plats och tid Kanslihuset rum 240, 2006-02-21, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 14.00-14.45

Utdragsbestyrkande Plats och tid Kanslihuset rum 240, 2006-02-21, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 14.00-14.45 Document 20060221 Namn: 20060221 Författare: Roland Bång Ärende: KUN 20060221 Nyckelord: Kategori: VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(21) Kultur- och utbildningsnämnden 2006-02-21 Utdragsbestyrkande Plats och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22

Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Margareta Ölwe (M) 22 Blad 1(18) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.30 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20

Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Socialnämnden 2011-11-08 1 (9) Plats och tid Osby, tisdagen den 8 november 2011 08.30-11.20 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg (c) Karl-Gösta

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Kommunstyrelsen 2004-07-01 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 1 juli 2004, kl. 09.00-12.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär

Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Nyemission Cloudberry Village AB. Ett förslag har framtagits som innebär VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Ekonomi Karl-Johan O Kfm 84 Ks 241 Au 367 Dnr 10/Ks344 940 Ärendebeskrivning Au 2010-10-20 Kommunchefen redovisar i PM 2010-10-18 sammanfattningsvis följande: Förberedelser

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(51) Kultur- och utbildningsnämnden 2007-02-27

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(51) Kultur- och utbildningsnämnden 2007-02-27 Document 20070227 Namn: 20070227 Författare: Christer Staaf Ärende: KUN 20070227 Nyckelord: Kategori: VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(51) Kultur- och utbildningsnämnden 2007-02-27 Utdragsbestyrkande Plats

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Stora sessionsalen, Kommunhuset Tid Tisdagen den 8 november 2011, kl. 18.30-21.00 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer