VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07"

Transkript

1 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, , Kl Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund (KD) Stina Nordlöf (KD) Robert Svensson (C) Viveka Abramsson (S) Birgitta Ohlsson (S) Annika Wibrell (S) Bengt Eriksson (S) Margareta Abrahamsson (V) Övriga deltagande Roland Bång förvaltningschef, Therese Bjärstig sekreterare, Erik Larsson (V) ej tj ers , Isa Malmbo personalföreträdare Utses att justera Margareta Abrahamsson Underskrift Sekreterare Therese Bjärstig Ordförande... Johnny Kärkkäinen Justerande... Margareta Abrahamsson

2 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 2(106) BEVIS OM ANSLAG Kultur- och utbildningsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på KU-förvaltningen, Vilhelmina... Therese Bjärstig

3 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 3(106) KUN 87 Redovisning av delegationsbeslut Dnr 09/KUN Förvaltningschef Roland Bång Beslut om mottagande till nationellt program i gymnasieskolan Dnr 09/KUN Förvaltningschef Roland Bång Beslut om mottagande till nationellt program i gymnasieskolan Dnr 09/KUN Förvaltningschef Roland Bång Beslut om mottagande till nationellt program i gymnasieskolan Dok.id Förvaltningschef Roland Bång delegerar sysslan som tjänsteförrättande förvaltningschef till Christer Staaf för semesterperioden till , Dok.id Förvaltningschef Roland Bång. Beslut om Sofia Distansundervisning för elev läsåret

4 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 4(106) Tf Rektor förskola KUN 88 Dnr 09/KUN Översyn av omkostnadsersättning till dagbarnvårdare på grund av ny renhållningstaxa Skrivelse har inkommit från tf Rektor förskola Pia Gustafsson angående översyn av omkostnadsersättning till dagbarnvårdare på grund av ny renhållningstaxa. Under hösten 2009 införs i Vilhelmina kommun en ny modell för renhållning, vilket innebär kärlhämtning med vägning för varje fastighet. För våra dagbarnvårdare som bor i egen fastighet kommer detta att innebära ökade kostnader mot bakgrund av att det i verksamheten finns många små barn som fortfarande är blöjbarn men till detta kommer även övriga sopor som produceras i barnverksamheten. Familjedaghemmens kostnader ersätts idag av en kostnadsersättning baserad på Skatteverkets rekommendationer. Arbetsutskottet : Förvaltningschefen föredrar i ärendet och informerar om den beredning som inkommit från tf Rektor förskola Pia Gustafsson. AU att notera upprättad beredning, att utan eget yttrande lämna över ärendet till KU-nämnd KUN : Tf Rektor Pia Gustafson närvarar och redogör för den gjorda beredningen. Förslaget är att minska dagbarnvårdarnas kostnadsersättningen till 95% av nuvarande belopp, men med ett ytterligare tillägg på 3% för de dagbarnvådare som bor i egen fastighet i syfte att möta upp de ökade kostnaderna i och med den nya renhållningstaxan.

5 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 5(106) KUN 88 Dnr 09/KUN Översyn av omkostnadsersättning till dagbarnvårdare på grund av ny renhållningstaxa KUN att notera föredragningen, att hänskjuta frågan till arbetsutskottet som delegeras beslutsrätt i ärendet. AU : Tf Rektor Pia Gustafsson närvarar och föredrar i ärendet, samt informerar om den pågående processen. Förhandlingarna med fackliga representanter är ännu inte avslutade, men bedöms att så vara till KU-nämndens möte AU att notera informationen, att föreslå KU-nämnden att besluta i enlighet med tf Rektor Pia Gustafssons förslag. KUN : Förvaltningschef Roland Bång föredrar i ärendet och informerar om nya omständigheter som uppdagats sedan arbetsutskottets senaste möte. Vilhelmina kommun har ett kollektivavtal som måste sägas upp för att möjliggöra föreslagna förändringar i omkosnadsersättningarna för dagbarnvårdarna. Det är endast kommunchefen som kan säga upp detta avtal. Annika Wibrell begär jäv och utgår under hanteringen av ärendet.

6 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 6(106) KUN 88 Dnr 09/KUN Översyn av omkostnadsersättning till dagbarnvårdare på grund av ny renhållningstaxa KUN att notera informationen och den avtalsskrivelse som finns, att ärendet må återkomma vid nästa KU-nämnd

7 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 7(106) KUN 89 Dnr 08/KUN Projekt angående barns och ungas hälsa Förvaltningschef Roland Bång har inbjudits och medverkat i socialnämndens sammanträde med anledning av att han ingår i den strategiska ledningsgruppen för det länsövergripande projektet avseende barns och ungas hälsa. Beslutet från socialnämnden blev att i samverkan med KU-nämnden ta fram ett strategiskt dokument med riktlinjer för arbete med barns och ungas hälsa. AU att uppdra till KU-förvaltningen att i samverkan med socialförvaltningen ta fram ett strategiskt dokument med riktlinjer för arbete med barns och ungas hälsa. Arbetsutskottet : Förvaltningchefen föredrar i ärendet och presenterar ett informationsmaterial Från ord till handling. AU att notera ärendets fortskridande, att inbjuda kommunstyrelsens presidium samt socialnämndens arbetsutskott till överläggning i ärendet, att uppdra till förvaltningschef att samordna överläggningen.

8 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 8(106) KUN 89 Dnr 08/KUN Projekt angående barns och ungas hälsa KUN : Förvaltningschef Roland Bång föredrar i ärendet och informerar om arbetets fortskridande. Arbetet inom ramen för den strategiska samverkansgruppen har varit framgångsrikt. Detta har resulterat i att det nu finns en projektgrupp som skall gå från ord till handling och arbeta med modellområden för psykisk hälsa barn och unga. Vilhelmina kommun utgör ett av dessa modellområden i Västerbotten. KUN att notera föredragen information, att uppdraget från AU kvarstår. AU : Ordföranden Jonny Kärkkäinen föredrar kortfattat i ärendet. Under dagen har samtliga ledamöter i arbetsutskottet deltagit vid ett första träff med anledning av Vilhelmina kommuns deltagande i Modellområdet för barns och ungas psykiska hälsa. Under träffen dikuterades bland annat bakgrunden till projektet och vad kommunens deltagande i projektet mer konkret innebär. Vidare diskuterades projektorganistionen i termer av sammansättningen i projektgrupp, styrgrupp och referensgrupp. Den politiska referensgruppen föreslås ha representanter från så väl Socialnämnden som Kultur- och utbildningsnämnden. Vidare föreslogs att en kallelse också skall utgå till en representant från kommunstyrelsen. För KU-nämndens räkning vore det lämpligt om presidiet för arbetsutskottet ingår i projektets politiska referensgrupp. AU att föreslå KU-nämnden att utse presidiet för arbetsutskottet som representanter i Modellområdet för barn och ungas psykiska hälsa politiska referensgrupp.

9 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 9(106) KUN 89 Dnr 08/KUN Projekt angående barns och ungas hälsa KUN : Förvaltningschef Roland Bång föredrar i ärendet och informerar om projektet och vart processen befinner sig i nuläget. KUN att utse presidiet för arbetsutskottet som representanter i Modellområdet för barn och ungas psykiska hälsa politiska referensgrupp.

10 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 10(106) KUN 90 Dnr 09/KUN Elevärende överklagan Arbetsutskottet : Förvaltningschefen föredrar ärendet. Överklagan av KUN beslut har inkommit inom besvärstiden från vårdnadshavarna. Arbetsutskottet har att pröva överklagan efter att ha tagit del av vårdnadshavarnas besvärsskrivelse. KUN AU att efter förnyad prövning i ärendet fastställa KU-nämndens beslut , att uppdra till förvaltningsledningen att ombesörja att ärendet jämte skolhuvud-mannens beslut överlämnas till Länsrätten för prövning. KUN : Förvaltningschef Roland Bång föredrar i ärendet och informerar om den fortsatta processen och hanteringen av elevärendet mot bakgrund av skolinspektionens beslut i ärendet. Nämnden konstaterar efter föredragning att det är nödvändigt att gå vidare i ärendet. Personalföreträdare Isa Malmbo utgår under hanteringen av detta ärende. KUN att notera informationen, att uppdra till förvaltningschefen att bereda ärendet vidare, att delegera till arbetsutskottet att fatta erfoderliga beslut i ärendet.

11 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 11(106) KUN 90 Dnr 09/KUN Elevärende överklagan AU : Förvaltningschef Roland Bång föredrar och informerar om vart processen ligger i dagsläget. AU att notera informationen, att avvakta Länsrättens och Skolinspektionens utlåtanden i ärendet. KUN : Förvaltningschef Roland Bång informerar om Länsrättens utlåtanden i ärendet. Länsrättens dom fastslår att Vilhelmina kommuns hantering av ärendet inte kan klandras, och ärendet avskrivs därför hos Länsrätten. Isa Malmbo utgår under hanteringen av ärendet. KUN att notera informationen, att avvakta Skolinspetktionens utlåtande i ärendet.

12 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 12(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget Förvaltningschefen föredrar ärendet och informerar om den introduktion till budgetarbetet som arbetats fram av kommunledningsgruppen och ekonomienheten, och som fastställts av kommunstyrelsen. Varje nämnd har att till ks au 16/12 arbeta fram och presentera en konsekvensbeskrivning utifrån ett underlag i form av sex olika identifierade problemområden. Samtliga sektorschefer inom KU-förvaltningen har fått i uppdrag att genomföra beredningar för sin respektive verksamhetsgren fram till ons 3/12. Förvaltningschefen föreslår att ett extra kun au sammankallas för att ta del av genomförda beredningar. AU att ett extra arbetsutskott genomförs ons 3/12, kl. 8-12, i syfte att ta del av sektorschefernas redovisningar av genomfört uppdrag, att uppdra till förvaltningsledningen att tillställa arbetsutskottets ledamöter aktuellt underlag innan ons 3/12. KUN : Förvaltningschefen informerar om den presentation som sektorsansvariga genomförde den 3/12. Sammanställning av materialet skall ske till kommunstyrelsens arbetsutskott den 16/12 och i samband med det så kommer samtliga ledamöter och ersättare i KUN att få ta del av materialet. KUN att notera informationen, att uppdra till förvaltningsledningen att i samband med beredning av budget för 2010 utarbeta förslag till verksamhetsplan för åren avseende kultur- och utbildningsnämnden.

13 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 13(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget Arbetsutskottet : Förvaltningsekonom Jonas Karlberg föredrar i ärendet och redogör för en första, preliminär, nedarbetning av nämndens budgetram på verksamhetsgrensnivå. Arbetsutskottet konstaterar efter föredragning att nämndens förutsättningar till bibehållen och oförändrad verksamhet är utesluten givet de ekonomiska ramarna på nämndsnivå. AU att notera föredragningen, att uppdra till förvaltningsledningen om vidare beredning till KU-nämnden i januari. KUN : Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen föredrar och informerar om förutsättningarna för budget Yrkanden Under överläggning i ärendet så yrkar Katharina Hahlin (M) följande; att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av nettokostnaderna per gymnasieprogram, att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av lärartätheten per gymnasieprogram. Robert Svensson (C) yrkar på följande; att uppdra till förvaltningsledningen om en kostnads- och konsekvensanalys utifrån ett verksamhetsperspektiv vid avveckling av program på gymnasieskolan.

14 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 14(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget Jonny Kärkkäinen (KD) yrkar på följande; att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av konsekvenser för en kulturskola med minskad bemanning. Viveka Abramsson (S) yrkar på följande; att uppdra till förvaltningsledningen om en fortsatt utredning på en effektivisering av lokalutnyttjandet, att ge en inriktning till förvaltningsledningen att i pågående process i framtagandet av nytt lokalt avtal för lärare säga upp gällande avtal om förskollärares förtroendetid, att avveckla öppna förskolan, att avveckla det kommunala vårdnadsbidraget att göra en besparing i museets verksamheter om totalt 100 kkr. Propositionsordning Ordförande Jonny Kärkkäinen ställer proposition på yrkandet om öppna förskolan, vårdnadsbidraget samt besparing inom museets verksamheter och finner att KU-nämnden ej beslutar i enlighet med Viveka Abramssons yrkande. Votering begärs och följande propositionsordning godkänns av KUnämnden: Nej-röst för bifall till Jonny Kärkkäinens yrkande Ja-röst för bifall till Viveka Abramssons yrkande Omröstningsresultat Verkställd omröstning utfaller med sex (6) nej och fem (5) ja på det sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar.

15 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 15(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget KUN att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av nettokostnaderna per gymnasieprogram, att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av lärartätheten per gymnasieprogram, att uppdra till förvaltningsledningen om en kostnads- och konsekvensanalys utifrån ett verksamhetsperspektiv vid avveckling av program på gymnasieskolan, att uppdra till förvaltningsledningen om en utredning av konsekvenser för en kulturskola med minskad bemanning, att uppdra till förvaltningsledningen om en fortsatt utredning på en effektivisering av lokalutnyttjandet, att ge en inriktning till förvaltningsledningen att i pågående process i framtagandet av nytt lokalt avtal för lärare säga upp gällande avtal om förskollärares förtroendetid. Arbetsutskottet : Förvaltningschef Roland Bång och förvaltningsekonom Jonas Karlberg föredrar i ärendet och presenterar tids- och processplan med anledning av budget Arbetsutskottet konstaterar den snäva tidsplanen och föreslår att till KUnämndens ordinarie möte den 10 mars kalla sektorsansvariga för hearing. Därefter så inkallas till extra KU-nämnd den 18 mars där ärendet om budget 2010 behandlas. AU att notera informationen.

16 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 16(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget att uppdra till förvaltningsledningen om fortsatt beredning, att vidare budgetberedning sker på de av tjänstemännen framarbetade verksamhetsramarna, att kalla till extra KU-nämnd den 18 mars, kl KUN : Förvaltningschef och förvaltningsekonom föredrar och presenterar budget 2010 för varje verksamhetsgren mot bakgrund av de preliminära ramar som tilldelats. För Kultur- och Utbildningsnämnden så är ramen underbudgeterad med ca 3 Mkr. Den reviderade budgetprocessen 2009 och de eventuella konsekvenser det får på budget 2010 är inte medräknade och gör också att den påkallade extra KU-nämnd som beslutats om den 18/3 bör flyttas till den 27 mars kl KUN att extra KU-nämnd ej genomförs den 18 mars kl , utan istället kalla till extra KU-nämnd den 27 mars, kl , att notera hittills genomförda beredningar mot avlämnade uppdrag, att konstatera en bristande budgettäckning i 2010 års preliminära budgetramar på motsvarande ca 4 mkr, att uppdra till förvaltningsledningen att arbeta vidare enligt plan. KUN : Förvaltningschefen föredrar hitintills genomförd tjänstemannaberedning av budget KU-nämnden noterar efter förvaltningschefens föredragning att beredningsprocessen vad gäller budget kraftigt har påverkats av fullmäktiges beslut avseende revidering av 2009 års budget. Då flertalet omställningar och besparingar inom ram för ny beredning av 2009 års budget kraftigt påverkar nämndens budget för 2010, har hitintills genomförd beredning fokuserat på att arbeta in för närvarande befintlig verksamhet inom preliminära ramar för 2010.

17 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 17(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget KUN att notera föredragning och presenterat underlag, att konstatera att budgetberedningen för för närvarande inbegriper en bristande budgettäckning i förhållande till preliminär ram på nämndsnivå med ca 3 Mkr. att utan eget yttrande överlämna beredningsunderlaget till kommunstyrelsen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Arbetsutskottet : Förvaltningschefen föredrar ärendet. Kommunfullmäktige beslutade att anta ny reviderad budget för år Beslutet innebär kraftiga förändringar i den verksamhet som nämnden bedriver och arbetsutskottet konstaterar att beslutet får genomslag även i nämndens budget för KUN AU att uppdra till förvaltningsledningen att i pågående beredning av budget ta hänsyn till de effekter som fullmäktiges beslut medför för budgetramar och verksamhet, att uppdra till förvaltningsledningen att upprätta förnyad processplan för KU-nämnden fortsatta beredning av budget utifrån givna tidsramar och centrala direktiv.

18 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 18(106) forts- - - KUN 91 Dnr 08/KUN Budget Arbetsutskottet : Förvaltningschef Roland Bång föredrar och informerar i ärendet.under ärendepunkten närvarar verksamhetsansvariga. Arbetsutskottet konstaterar efter hörande av verksamhetsansvariga att beredning genomförts mot avlämnande preliminära ramar på verksamhetsnivå. Arbetsutskottet konstaterar vidare att hitintills genomförd beredning påvisar en bristande budgettäckning i förhållande till uppsatt ram. AU att notera föredragning och information, att uppdra till förvaltningschefen att se över möjliga besparingspotentialer och till KU-nämnden den 2 juni 2009 överlämna en budget inom ram. KUN : Förvaltningschef Roland Bång föredrar i ärendet och informerar om processen (beredning på verksamhetsnivå, förvaltningsledningens övergripande bedömning utifrån genomförd beredning, övriga påverkansfaktorer). Utifrån detta presenteras möjliga besparingsåtgärder och intäcktsförstärkningar för en verksamhet inom tilldelad ram. En presentation av möjliga lokalomställningar och dess konsekvenser redogörs också för. Yrkanden Under överläggningen yrkar Ordförande Jonny Kärkkäeinen (KD) att till kommunstyrelsen yttra sig om att tillstyrka följande förslag till åtgärder Åtgärd Generell nedjustering av ramar för personalkostnader kkr 2. Införandet av småskola i Nästansjö och Latikberg kkr 3. Ingen ny förskoleavdelning kkr 4. Flytt av förskolan Fjällripan till skolan i Dikanäs kkr 5. Kulturskola kkr

19 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 19(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget Besparing IT-anslag kkr 7. Strukturförändringar tillagnings- och mottagningskök kkr (minskade produktionskostnader = lägre pris vid debitering) 8. Sparbeting Grundskola (personal) kkr 9. Sparbeting Gymnasieskola (personal) kkr 10. Sparbeting Lärcentrum kkr 11. Minskat anslag Ricklundsstiftelsen kkr 12. Ramförstärkning Biblioteket kkr TOTALT: kkr Viveca Abramsson (S) yrkar på att till kommunstyrelsen yttra sig om att tillstyrka följande förslag till åtgärder Åtgärd Generell nedjustering av ramar för personalkostnader kkr 2. Samordning grundskola/förskola i Nästansjö och Latikberg kkr 3. Avveckling av öppna förskolan kkr 4. Flytt av förskolan Fjällripan till skolan i Dikanäs kkr 5. Besparing IT-anslag kkr 6. Strukturförändringar tillagnings- och mottagningskök kkr (minskade produktionskostnader = lägre pris vid debitering) 7. Vårdnadsbidrag avskaffas kkr 8. Nedskärning i Museéts anslag - 50 kkr TOTALT: kkr Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att KU-nämnden beslutar i enlighet med Jonny Kärkkäinens yrkande. Votering begärs och följande propositionsordning godkänns av KUnämnden: Ja-röst för bifall till Jonny Kärkkäinens yrkande Nej-röst för bifall till Viveka Abramssons yrkande

20 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 20(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget Omröstningsresultat Verkställd omröstning utfaller med sex (6) ja och fem (5) nej på det sätt den till detta protokoll fogade närvarolistan närmare utvisar. Kultur- och Utbildningsnämnden beslutar sålunda att bifalla Jonny Kärkkäinens yrkande. Investeringsbudget En enhällig nämnd föreslår att att Kultur- och utbildningsnämnden äskar: kkr för s.k. reinvesteringar, för anpassning av ISONOR för samling av FP-programmet. Detta i enlighet med upprättat budgetförslag för KUN att föreslå kommunfullmäktige följande omställning i budgeteringen mellan verksamhetgrenarna: Budgeterade medel för personal och för viss administration hänförliga till kultur och fritid överförs från verksamhetsgren Kansli och gemensam administration till verksamhetsgren Kultur och Fritid. att till kommunstyrelsen yttra sig om att äska för reinvesteringar, att till kommunstyrelsen yttra sig om att äska för anpassning av ISONOR för samling av FP-programmet, att till kommunstyrelsen yttra sig om att tillstyrka följande förslag till åtgärder;

21 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 21(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget Åtgärd Generell nedjustering av ramar för personalkostnader kkr 2. Införandet av småskola i Nästansjö och Latikberg kkr 3. Ingen ny förskoleavdelning kkr 4. Flytt av förskolan Fjällripan till skolan i Dikanäs kkr 5. Kulturskola kkr 6. Besparing IT-anslag kkr 7. Strukturförändringar tillagnings- och mottagningskök kkr (minskade produktionskostnader = lägre pris vid debitering) 8. Sparbeting Grundskola (personal) kkr 9. Sparbeting Gymnasieskola (personal) kkr 10. Sparbeting Lärcentrum kkr 11. Minskat anslag Ricklundsstiftelsen kkr 12. Ramförstärkning Biblioteket kkr TOTALT: kkr Reservationer Viveka Abramsson (S), Birgitta Ohlsson (S), Ulf Hansson (S), Bengt Eriksson (S), Birgitta Johansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Viveka Abramssons yrkande. AU : Förvaltningchef Roland Bång föredrar i ärendet och redogör för förändringar i budgetprocessen. AU att notera förändrad budgetprocess. KUN : Förvaltningschef Roland Bång föredrar i ärendet och informerar om den reviderade budgetprocessen och budgetberedningen på övergripande nivå efter kommunstyrelsens arbetsutskott

22 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 22(106) KUN 91 Dnr 08/KUN Budget Förvaltningschefen föredrar de uppdrag som lämnats till verksamhetsansvariga att bereda inför kommunstyrelsens möte Förvaltningsekonom Heidi Törnberg närvarar vid dragningen. KUN att notera informationen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

23 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 23(106) Rektor Gymnasieskolan KUN 92 Dnr 08/KUN Kulturskola Ordförande föredrar ärendet och vill initiera en utredning för att se över förutsättningar för en kulturskola i Vilhelmina kommun. AU att uppdra till förvaltningsledningen att utreda förutsättningar för en kulturskola i Vilhelmina kommun, att i utredningen sammanlägga den pågående översynen av dansverksamheten i Vilhelmina kommun. Arbetsutskottet : Viveka Abramsson lägger förslag på att i den pågående utredningen också inrymma Gymnasieskolan och estet programmet samt den kommunala musikskolan. AU : att i den pågående utredningen också inrymma Gymnasieskolan och estet programmet samt den kommunala musikskolan. KUN : Förvaltningschefen föredrar i ärendet och informerar om förslag till organisation som utarbetats av förvaltningsledningen. KUN att notera informationen, att uppdra till förvaltningsledningen om fortsatt beredning till KUnämndens sammanträde i november.

24 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 24(106) KUN 92 Dnr 08/KUN Kulturskola Arbetsutskottet : Förvaltningschefen redovisar lokalanvändningen och eventuella alternativ till denna i perspektivet av inrättandet av en Kulturskola. AU att notera informationen, att föra frågan om inrättandet av en Kulturskola till KU-nämnden utan eget yttrande. KUN : Yrkanden Under överläggningen så yrkar Viveka Abramsson (S) och Jonny Kärkkäinen (KD) på att föreslå kommunfullmäktige att ny verksamhet Kulturskola Vilhelmina inrättas från och med 1 januari 2009 inom ram för redan anslagna medel i form av personalbudget och budget för övrig drift för de estetiska ämnena bild, dans, drama/teater samt inom budgeterade medel för den kommunala musikskolan. Katharina Hahlin (M) yrkar på att återremittera ärendet för ytterligare beredning om kostnads- och konsekvensanalys. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att KU-nämnden beslutar i enlighet med Viveka Abramssons och Jonny Kärkkäinens yrkande. KUN att föreslå kommunfullmäktige att ny verksamhet Kulturskola Vilhelmina inrättas från och med 1 januari 2009 inom ram för redan anslagna medel i form av personalbudget och budget för övrig drift för de estetiska ämnena bild, dans, drama/teater samt inom budgeterade medel för den kommunala musikskolan.

25 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 25(106) KUN 92 Dnr 08/KUN Kulturskola Reservationer Katharina Hahlin (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Arbetsutskottet : Förvaltningschef Roland Bång föredrar och informerar att uppdrag är ställt inom ram för budgetberedning 2010, om en utredning av konsekvenser för en kulturskola med minskad bemanning. AU att uppdra till förvaltningsledningen om vidare beredning till KUnämndens sammanträde i mars. KUN : Förvaltningschef Roland Bång föredrar om genomförd beredning. KU-nämnden konstaterar efter föredragningen att möjligheter finns för en minskad bemanning i organisationen för Kulturskolan. Kommunfullmäktige beslutade , att ny verksamhet - Kulturskola Vilhelmina - inrättas från och med 1 januari 2009 inom ram för redan anslagna medel i form av personalbudget och budget för övrig drift för de estetiska ämnena bild, dans, drama/teater samt inom budgeterade medel för den kommunala musikskolan. KUN att notera informationen, att uppdra till förvaltningschefen att verkställa kommunfullmäktiges beslut..

26 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 26(106) KUN 92 Dnr 08/KUN Kulturskola Arbetsutskottet : Förvaltningschef Roland Bång föredrar ärendet med utgångspunkt i Kommunfullmäktige beslut , och de konsekvenser som följt av kommunfullmäktiges beslut om reviderad budget Utifrån det beredningsunderlag som finns presenterar förvaltningschefen förslag till lösning AU att föreslå KU-nämnden att besluta enligt följande: 1.Uppdragsresurs på motsvarande 50 % tillsätts under perioden okt-dec för framtagandet av kursplaner och koncept för Kulturskolan. 2. Kostnaden på ca 60 kkr ska finansieras inom ram för Kommunala Musikskolan. KUN I enlighet med arbetsutskottets förslag. AU : Förvaltningschef Roland Bång föredrar i ärendet och informerar om vart processen befinner sig i dagsläget med anledning av tillsättandet av uppdragsresurs för perioden oktober-december AU att notera föredragen information, att ärendet må återkomma vid KU-nämndens möte

27 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 27(106) KUN 92 Dnr 08/KUN Kulturskola KUN : Ordförande Jonny Kärkkäinen föredrar i ärendet. Förvaltningschef Roland Bång informerar om den nu rådande situationen, där tidigare beslut att starta upp en kulturskola formellt ligger fast. Detta beslut kan dock med stor sannorlikhet komma att omprövas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i september, vilket gör att KU-nämnden bör avvakta beslut om rektytering av en uppdragsresurs för perioden oktober-december KUN att notera informationen, att avvakta kommunfullmäktiges beslut i september och uppdra till arbetsutskottet att bereda ärendet vidare, att delegera till arbetsutskottet att vidta nödvändiga åtgärder utifrån fullmäktiges beslut.

28 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 28(106) KUN 93 Dnr 05/KUN Intresseförfrågan Värdskap för ASO-konferenser Kommunförbundet Västernorrland har i skrivelse till samtliga kommuner i Norra regionen ställt intresseförfrågan angående värdskap för konferensen Aktuell Skolorientering, ASO, åren ASO-styrelsen har förordat att inriktningen av konferenserna skall belysa skola inklusive särskoleverksamhet och barnomsorg i ett sammanhållet perspektiv samt att forskning om skolans vardag skall lyftas fram vid föreläsningar och seminarier. De krav som ställs på värdkommunen är att säkerställa logi för deltagare (utan allt för långa och besvärliga transporter) samt att följa den inriktning som framgår av ovanstående och ASO:s stadgar. AU att uppdra till förvaltningsledningen att undersöka möjligheterna för Vilhelmina att stå värd för en ASO-konferens under åren Arbetsutskottet : Förvaltningsledningen föredrar ärendet och rapporterar om genomförd översyn av möjligheterna att stå värd för en konferens av den storlek som ASO innebär. AU att notera informationen, ---forts--- att uppdra till förvaltningen att bereda ärendet vidare. Arbetsutskottet : Förvaltningsledningen föredrar ärendet och informerar om den intresseanmälan som inskickats till Kommunförbundet Västernorrland. Intresseanmälan är ej bindande.

29 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 29(106) KUN 93 Dnr 05/KUN Intresseförfrågan Värdskap för ASO-konferenser :e näringssekreterare Göran Lidström närvarar under ärendepunkten och deltar i diskussion kring förutsättningarna för Vilhelmina kommun att kunna arrangera en konferens av den storlek som ASO-konferensen innebär. AU att notera att en intresseanmälan inskickats, att uppdra till förvaltningsledningen att bereda ärendet vidare i samråd med näringsenheten. Arbetsutskottet : Kommunförbundet Västernorrland har i skrivelse bekräftat att Vilhelmina kommun tilldelats värdskapet för ASO-konferensen år Kommunförbundet önskar bekräftelse på om intresseanmälan kvarstår. AU att föreslå kommunstyrelsen bekräfta intresset att Vilhelmina önskar stå värd för ASO-konferensen år 2010, Paragrafen förklaras omedelbart justerad. KUN : Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bekräfta intresset att Vilhelmina kommun står värd för ASO-konferensen år KU-nämndens kansli har meddelat kommunförbundet Västernorrland detta beslut. KUN att notera informationen.

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Kommunstyrelsen 2004-01-23 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(139) Plats och tid Förvaltningshuset, fredagen den 23 januari 2004, Kl. 10.00-16.45 Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Petersson Ewa Hed Anita Johansson Rickard Norberg Rune

Läs mer

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström

Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Underskrift Sekreterare... 79-109 Göran Lidström VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(56) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 29 augusti 2011 10.00-10.55 Beslutande Övriga deltagande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Tommy

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Kommunfullmäktige 2010-12-20 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Folkets Hus Måndagen den 20 december 2010, kl. 10.00-23.30 Beslutande K G Abramsson, ordf. Viveka Abramsson Åke Nilsson Tony Mannelqvist Maria Kristoffersson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer