Nyutexaminerade sjuksköterskors självskattade kompetens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyutexaminerade sjuksköterskors självskattade kompetens"

Transkript

1 Nyutexaminerade sjuksköterskors självskattade kompetens En studie vid 11 svenska lärosäten 2012 Ann Gardulf Eva Johansson Marianne Carlsson Christel Bahtsevani Ann-Charlotte Egmar Jan Florin Gunilla Johansson Janeth Leksell Margret Lepp Christina Lindholm Gunilla Mårtensson Gun Nordström Ulrika Pöder Kersti Theander Bodil Wilde-Larsson Jan Nilsson

2 Nyutexaminerade sjuksköterskors självskattade kompetens (NuCo Scale) Rapportserie 1/2012 Karolinska Institutet, Stockholm

3 FÖRORD Denna innehåller resultat från ett nationellt forskningsprojekt med syfte att ta fram och implementera ett mätinstrument (NuCo-skalan) för sjuksköterskors självskattade kompetens. Det övergripande syftet är att i samarbete med lärosäten bidra till att förbättra den teoretiska och kliniska sjuksköterskeutbildningen i Sverige. Denna rapport redovisar svaren från en datainsamling som genomfördes under perioden majjuni 2012 vid 11 lärosäten. Sammanlagt 569 sjuksköterskestudenter besvarade NuCo-enkäten i samband med att de examinerades vid sjuksköterskeprogrammen vid dessa lärosäten. Fortsättningsvis används begreppet nyutexaminerade sjuksköterskor för de svarande. Som komplement till denna svenska rapport planeras ett antal vetenskapliga artiklar med mer ingående och jämförande analyser för publicering i internationella tidskrifter. Studien har genomförts vid följande lärosäten och med hjälp av följande kontaktpersoner 1 : Ersta-Sköndal Högskola Gunilla Johansson Göteborgs universitet Margret Lepp Högskolan Dalarna Jan Florin Högskolan i Gävle Gunilla Mårtensson Karlstads universitet Kersti Theander Malmö Högskola Christel Bahtsevani Mittuniversitetet Eva Dannetun Röda Korsets Högskola Ann-Charlotte Egmar Sophiahemmet Högskola Christina Lindholm Umeå universitet Elisabeth Lindahl Uppsala universitet Ulrika Pöder Ett varmt tack riktas till de f d studenterna som besvarat enkäten, till institutions- /högskoleledningarna vid de 11 lärosätena som stödjer forskningsprojektet och till kontakpersonerna för deras hjälp att administrera enkäten. NuCo-studien har fått ekonomiskt stöd från Karolinska Institutets forskningsfonder och från de 11 lärosätena i form av resor till forskarna och kostnader för datainsamlingen. Data från denna studie får endast användas för lärosätenas interna rapportering. Vill något lärosäte använda data för externa ändamål måste kontakt tas och godkännande ges av forskargruppen. Stockholm i oktober 2012 För forskargruppen - Ann Gardulf Leg sjuksköterska, docent Karolinska Institutet 1 Karolinska Institutet examinerade inga sjuksköterskor vårterminen 2012.

4 SAMMANFATTNING Detta är ett nationellt forskningsprojekt med syfte att ta fram och implementera ett mätinstrument (NuCo-skalan/Nurse Competence Scale) för sjuksköterskors självskattade kompetens. Totalt 569 nyutexaminerade sjuksköterskor (86,4% kvinnor, 13,6% män, medelålder 27,6 år) vid 11 svenska lärosäten svarade i maj/juni 2012 på den s k NuCoenkäten. Enkäten baseras på Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och innehåller också bakgrundsfrågor och frågor om upplevd sammantagen utbildningskvalitet. Datainsamlingen är föremål för fördjupade analyser och i denna rapport ges endast deskriptiva data. Några exemplar på resultat från studien (anges i procent): Förmåga tillämpa kunskaper inom. Förmåga att hantera. Omvårdnad Medicin Medicinteknikska Läkemedel produkter I mycket hög grad 57,3 18,3 38,2 43,1 I ganska hög grad 41,5 66,7 53,1 47,5 I ganska låg grad 1,1 13,9 8,3 8,1 I mycket låg grad 0,2 1,1 0,4 1,2 De nyutexaminerade sjuksköterskorna gav följande omdöme om utbildningens kvalitet: I mycket hög grad/mycket hög/definitivt rekommendera I hög grad/hög/troligen rekommendera I ganska låg grad/låg/inte rekommendera I vilken grad anser du att utbildningens teori bidragit till att uppnå Socialstyrelsens kompetenskrav? I vilken grad anser du att utbildningens verksamhetsförlagda utbildning (klinik) bidragit till att uppnå Socialstyrelsens kompetenskrav? Sammantaget, vad anser du om utbildningens kvalitet? 17,8 45,3 19,7 44,5 69,5 49,3 65,3 47,6 11,8 4,8 13,7 7,9 I mycket låg grad 0,9 0, Skulle du rekommendera sjuksköterskeprogrammet vid din högskola till någon annan som vill utbilda sig till sjuksköterska? Det verkar föreligga skillnader avseende de nyfärdiga sjuksköterskornas bedömningar beroende på vilket sjuksköterskeprogrammen de gått. Denna typ av analyser kommer att presenteras i kommande publikationer.

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NUCO-STUDIEN... 1 Bakgrund... 1 NuCo-projektet... 1 Datainsamling nyutexaminerade sjuksköterskor maj/juni RESULTAT... 3 Bakgrundsuppgifter i urval... 3 Omvårdnadens teori och praktik Kompetensområde 1 - Omvårdnad och medicinsk vetenskap Kompetensområde 2 - Bemötande, information och undervisning Kompetensområde 3 - Undersökningar och behandlingar Kompetensområde 4 - Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa Kompetensområde 5 - Säkerhet och kvalitet Kompetensområde 6 - Vårdmiljö Forskning, utveckling och utbildning Kompetensområde 1 - Forskning och utveckling Kompetensområde 2 - Personlig och professionell utveckling Kompetensområde 3 - Utbildning Ledarskap Kompetensområde 1 - Arbetsledning Kompetensområde 2 - Samverkan i vårdkedjan Helhetssyn och etiskt förhållningssätt Avslutande kvalitetsfrågor

6 NuCo-STUDIEN Bakgrund Socialstyrelsen har fastställt en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsen, Stockholm, Sverige, 2005). Målet med den är att bidra till en säker och högkvalitativ patientvård och ett holistisk och etiskt förhållningssätt i omvårdnad. Kompetensbeskrivningen är utformad som en modell med tre huvudområden och tillhörande kompetensområden: Omvårdnadens teori och praktik Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap Bemötande, information och undervisning Undersökningar och behandlingar Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa Säkerhet och kvalitet Vårdmiljö Forskning, utveckling och utbildning Forskning och utveckling Personlig och professionell utveckling Utbildning Ledarskap Arbetsledning Samverkan i vårdkedjan I kompetensbeskrivningen anges att en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt ska gälla för de tre områdena ovan. Trots att kompetensbeskrivningen har varit gällande i sex år har ingen utvärdering genomförts om sjuksköterskestudenter/sjuksköterskor uppnår de kompetenskrav som anges. Det finns inte heller någon implementerad metod för att longitudinellt följa och utvärdera sjuksköterskors kompetensutveckling. NuCo projektet Vi har valt att kalla projektet och instrumentet för NuCo vilket står för Nurses Competence. NuCo-projektet är ett långsiktigt pedagogiskt forsknings- och utvecklingsprojekt i nära samarbete med lärosätena. Den övergripande målsättningen är att bidra till att förbättra den teoretiska och kliniska sjuksköterskeutbildningen i Sverige genom att ta fram ett mätinstrument för sjuksköterskors självskattade kompetens baserat på Socialstyrelsens kompetensbeskrivning. På sikt är vår förhoppning att de instrument vi nu utvecklar ska användas vid alla lärosäten som utbildar sjuksköterskor. Forskningsprojektet drivs av en forskargrupp som består av följande forskare (lärosäten i bokstavsordning): Göteborgs universitet: Margret Lepp Högskolan Dalarna: Jan Florin, Janeth Leksell Karlstads universitet: Jan Nilsson, Gun Nordström, Bodil Wilde-Larsson, Kersti Theander 1

7 Karolinska Institutet; Ann Gardulf, Eva Johansson Sophiahemmet Högskola: Christina Lindholm Uppsala universitet: Marianne Carlsson NuCo projektet befinner sig nu i följande faser: Enkät för nyutexaminerade sjuksköterskor: datainsamling genomförd och instrumentutveckling pågår (identifiering av kompetensområden, nedkortning av enkäten mm). Det är resultaten från datainsamling med NuCo-enkäten för nyutexaminerade sjuksköterskor som redovisas i denna rapport. Enkät för sjuksköterskor med erfarenhet av sjuksköterskeyrket: två datainsamlingar har genomförts. Dataanalyser ska påbörjas Datainsamling nyutexaminerade sjuksköterskor maj/juni 2012 Totalt 569 nyutexaminerade sjuksköterskor svarade på NuCo-enkäten som bestod av bakgrundsfrågor, kompetensfrågor baserade på Socialstyrelsens kompetensbeskrivning och avslutande frågor om upplevd sammantagen utbildningskvalitet. Kompetensfrågorna, vars innehåll alltså baseras på Socialstyrelsens kompetensbeskrivning, anges i rapporten ibland i förkortad form jämfört med i NuCo-enkäten. Fyra svarsalternativen för självskattad kompetens användes i NuCo-enkäten: I mycket låg grad, I ganska låg grad I ganska hög grad respektive I mycket hög grad. För frågan om man skulle rekommendera sjuksköterskeprogrammet vid den egna högskolan till någon annan som vill utbilda sig till sjuksköterska har svarsalternativen Jag skulle inte rekommendera sjuksköterskeprogrammet, Jag skulle troligen rekommendera sjuksköterskeprogrammet respektive Jag skulle definitivt rekommendera sjuksköterskeprogrammet använts. Svarsfrekvens i % vid datainsamlingen maj/juni 2012: Lärosäte 1 86 Lärosäte 2 54 Lärosäte 3 52 Lärosäte 4 92 Lärosäte 5 55 Lärosäte 6 76 Lärosäte 7 55 Lärosäte 8 93 Lärosäte 9 85 Lärosäte Lärosäte Samtliga lärosäten oavsett svarsfrekvens har inkluderats i denna rapport. Det är sedan upp till varje lärosäte att bedöma representativiteten av de egna resultaten. 2

8 RESULTAT Deskriptiva data ges i denna rapport. För varje fråga ges en tabell (antal och procent) och en figur (procent) med resultaten. Varje lärosäte presenteras med en siffra och har i en separat handling fått veta vilken siffra som motsvarar deras lärosäte. I de kommande internationella publikationerna med fördjupade analyser kommer varje lärosäte att benämnas med samma siffra som i den här rapporten. Bakgrundsuppgifter i urval Kön 3

9 4

10 Ålder Lärosäte Mean N Minimum Maximu m Total

11 Gift, sambo etc 6

12 Universitets- och/eller högskolestudoer innan påbörjad sjuksköterskeutbildning 2.Lärosäte * 6a.Univeristetföre Crosstabulation 6a.Univeristetföre Ja Nej Total 2.Lärosäte 1 Count % within 2.Lärosäte 20.3% 79.7% 100.0% 2 Count % within 2.Lärosäte 18.2% 81.8% 100.0% 3 Count % within 2.Lärosäte 32.4% 67.6% 100.0% 4 Count % within 2.Lärosäte 59.3% 40.7% 100.0% 5 Count % within 2.Lärosäte 31.6% 68.4% 100.0% 6 Count % within 2.Lärosäte 47.6% 52.4% 100.0% 7 Count % within 2.Lärosäte 41.9% 58.1% 100.0% 8 Count % within 2.Lärosäte 41.4% 58.6% 100.0% 9 Count % within 2.Lärosäte 15.7% 84.3% 100.0% 10 Count % within 2.Lärosäte 26.9% 73.1% 100.0% 11 Count % within 2.Lärosäte 40.4% 59.6% 100.0% Total Count % within 2.Lärosäte 34.8% 65.2% 100.0% 7

13 8

14 Arbetat inom vård innan sjuksköterskestudier 2.Lärosäte * 8.Arbetatvård Crosstabulation 8.Arbetatvård Ja Nej Total 2.Lärosäte 1 Count % within 2.Lärosäte 61.3% 38.7% 100.0% 2 Count % within 2.Lärosäte 58.2% 41.8% 100.0% 3 Count % within 2.Lärosäte 61.8% 38.2% 100.0% 4 Count % within 2.Lärosäte 55.9% 44.1% 100.0% 5 Count % within 2.Lärosäte 56.1% 43.9% 100.0% 6 Count % within 2.Lärosäte 60.3% 39.7% 100.0% 7 Count % within 2.Lärosäte 51.2% 48.8% 100.0% 8 Count % within 2.Lärosäte 57.1% 42.9% 100.0% 9 Count % within 2.Lärosäte 54.9% 45.1% 100.0% 10 Count % within 2.Lärosäte 69.2% 30.8% 100.0% 11 Count % within 2.Lärosäte 59.6% 40.4% 100.0% Total Count % within 2.Lärosäte 58.2% 41.8% 100.0% 9

15 10

16 Omvårdnadens teori och praktik Kompetensområde 1 - Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap Förmåga att tillvarata det friska hos patienten? 11

17 Förmåga att tillämpa kunskaper inom omvårdnad? 12

18 Förmåga att tillämpa kunskaper inom medicin? 13

19 Förmåga att tillämpa kunskaper inom habilitering/rehabilitering? 14

20 Förmåga att tillämpa kunskaper inom samhälls- och beteendevetenskaper? 15

21 Förmåga att självständigt tillämpa observation? 16

22 Förmåga att självständigt tillämpa bedömning (omvårdnadsanamnes, status och omvårdnadsmål)? 17

23 Förmåga att självständigt tillämpa omvårdnadsdiagnostik? 18

24 Förmåga att självständigt tillämpa omvårdnadsordinationer? 19

25 Förmåga att självständigt tillämpa planering, genomförande, och utvärdering av patientens omvårdnad? 20

26 Förmåga att tillgodose patientens omvårdnadsbehov vad avser: -basala fysiska omvårdnadsbehov? 21

27 Förmåga att tillgodose patientens omvårdnadsbehov vad avser: -basala psykiska omvårdnadsbehov? 22

28 Förmåga att tillgodose patientens omvårdnadsbehov vad avser: -basala sociala omvårdnadsbehov? 23

29 Förmåga att tillgodose patientens omvårdnadsbehov vad avser: -basala kulturella omvårdnadsbehov? 24

30 Förmåga att tillgodose patientens omvårdnadsbehov vad avser: -basala andliga omvårdnadsbehov? 25

31 Förmåga att tillgodose patientens omvårdnadsbehov vad avser: -specifika fysiska omvårdnadsbehov? 26

32 Förmåga att tillgodose patientens omvårdnadsbehov vad avser: -specifika psykiska omvårdnadsbehov? 27

33 Förmåga att tillgodose patientens omvårdnadsbehov vad avser: -specifika sociala omvårdnadsbehov? 28

34 Förmåga att tillgodose patientens omvårdnadsbehov vad avser: -specifika kulturella omvårdnadsbehov? 29

35 Förmåga att tillgodose patientens omvårdnadsbehov vad avser: -specifika andliga omvårdnadsbehov? 30

36 Förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt? 31

37 Förmåga att observera, värdera, prioritera och vid behov åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska tillstånd? 32

38 Vid behov åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska tillstånd? 33

39 Dokumentera patientens fysiska tillstånd? 34

40 Förmåga att observera, värdera, prioritera och vid behov åtgärda och hantera förändringar i patientens psykiska tillstånd? 35

41 Vid behov åtgärda och hantera förändringar i patientens psykiska tillstånd? 36

42 Dokumentera patientens psykiska tillstånd? 37

43 Förmåga att organisera teamarbete kring patienten? 38

44 Förmåga delta i teamarbete kring patienten? 39

45 Förmåga att uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande? 40

46 Förmåga att lindra detta genom adekvata åtgärder? 41

47 Förmåga att dokumentera enligt gällande författningar? 42

48 Förmåga att ta del av relevanta journalhandlingar? 43

49 Förmåga att kritiskt granska egen dokumentation? 44

50 Kompetensområde 2 - Bemötande, information och undervisning Förmåga att kommunicera med patienter på ett respektfullt och empatiskt sätt? 45

51 Förmåga att kommunicera med närstående på ett respektfullt och empatiskt sätt? 46

52 Förmåga att kommunicera med personal och andra på ett respektfullt och empatiskt sätt? 47

53 Förmåga att i dialog med patient ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling? 48

54 Förmåga att i dialog med närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling? 49

55 Förmåga att informera och undervisa patienter individuellt? 50

56 Förmåga att informera och undervisa patienter i grupp? 51

57 Förmåga att informera och undervisa närstående individuellt? 52

58 Förmåga att informera och undervisa närstående i grupp? 53

59 Förmåga att förvissa dig om att patient förstår given information? 54

60 Förmåga att förvissa dig om att närstående förstår given information? 55

61 Förmåga att uppmärksamma patienter som ej själva uttrycker informationsbehov? 56

62 Förmåga att uppmärksamma patienter som har speciellt uttalade informationsbehov? 57

63 Kompetensområde 3 - Undersökningar och behandlingar Förmåga att medverka i undersökningar och behandkingar? 58

64 Förmåga att självständigt utföra undersökningar och behandlingar? 59

65 Förmåga att självständigt utföra ordinationer? 60

66 Förmåga att ifrågasätta oklara ordinationer? 61

67 Förmåga att med omdöme, kunskap och noggrannhet informera och tillgodose patientens trygghet och välbefinnande vid undersökningar och behandlingar? 62

68 Förmåga att följa upp patientens tillstånd efter undersökningar och behandlingar? 63

69 Förmåga att i dialog motivera patienten till följsamhet i behandlingar? 64

70 Förmåga hantera medicintekniska produkter? 65

71 Förmåga att arbeta utifrån hygieniska principer och rutiner? 66

72 Kompetensområde 4 - Främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa Förmåga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker? 67

73 Förmåga att vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer? 68

74 Förmåga att identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till egenvård? 69

75 Förmåga att undervisa och stödja patienter individuellt i syfte att främja hälsa och att förhindra ohälsa? 70

76 Förmåga att undervisa och stödja patienter i grupp i syfte att främja hälsa och att förhindra ohälsa? 71

77 Förmåga att undervisa och stödja närstående individuellt i syfte att främja hälsa och att förhindra ohälsa? 72

78 Förmåga att undervisa och stödja närstående i grupp i syfte att främja hälsa och att förhindra ohälsa? 73

79 Förmåga att motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och/eller behandling? 74

80 Förmåga att förebygga smitta och smittspridning? 75

81 Kompetensområde 5 - Säkerhet och kvalitet Förmåga att följa gällande författningar? 76

82 Förmåga att följa gällande riktlinjer? 77

83 Förmåga att följa gällande rutiner? 78

84 Förmåga att hantera känsliga uppgifter korrekt? 79

85 Förmåga att använda IT som stöd i omvårdnadsarbetet? 80

86 Förmåga att värna patientens rättigheter? 81

87 Förmåga att förmedla kontakt med rätt instans avseende patientens rättigheter? 82

88 Förmåga att följa rutiner för avvikelsehantering och anmälningsskyldighet enligt Lex maria? 83

89 Förmåga att agera adekvat i händelse av oprofessionellt yrkesutövande hos medarbetare? 84

90 Förmåga att medverka i systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete och kontinuerligt förbättringsarbete? 85

91 Förmåga att hantera en situation där våld, hot om våld eller risk för skada föreligger? 86

92 Förmåga att handla enligt gällande säkerhetsföreskrifter vid brand? 87

93 Förmåga att handa enligt gällande säkerhetsföreskrifter vid katastrofsituation? 88

94 Förmåga attt vid allvarlig hämndelse inom vårdinrättning tillämpa katastrofmedicinska principer? 89

95 Förmåga attt vid allvarlig hämndelse utom vårdinrättning tillämpa katastrofmedicinska principer? 90

96 Förmåga att agera utifrån ett miljömedvetet perspektiv? 91

97 Kompetensområde 6 - Vårdmiljö Förmåga att medverka till att utveckla en god vårdmiljö? 92

98 Förmåga att värna om etiska aspekter i vårdmiljön? 93

99 Förmåga att medverka i arbetsmiljöarbetet? 94

100 Förmåga att uppmärksamma arbetsrelaterade risker? 95

101 Förmåga förebygga arbetsrelaterade risker? 96

102 Forskning, utveckling och utbildning Kompetensområde 1 - Forskning och utveckling Förmåga att kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder? 97

103 Förmåga att inspirera till dialog om införande av ny kunskap? 98

104 Förmåga söka relevant litteratur och därmed verka för en omvårdnad baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet? 99

105 Förmåga analysera och kritiskt granska relevant litteratur och därmed verka för en omvårdnad baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet? 100

106 Förmåga implementera ny kunskap och därmed verka för en omvårdnad baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet? 101

107 Förmåga att initiera utvecklingsarbete? 102

108 Förmåga att medverka och/eller bedriva utvecklingsarbete? 103

109 Förmåga att medverka i handledning av medarbetare och studenter i utvecklingsarbete? 104

110 Förmåga att initiera forskningsarbete? 105

111 Förmåga att medverka i forskningsarbete? 106

112 Kompetensområde 2 - Personlig och professionell utveckling Förmåga att självständigt analysera styrkor i den egna professionella kompetensen? 107

113 Förmåga att självständigt analysera svagheter i den egna professionella kompetensen? 108

114 Förmåga att fortlöpande engagera dig i din personliga och professionella kompetensutveckling? 109

115 Kompetensområde 3 - Utbildning Förmåga att undervisa studenter och elever? 110

116 Förmåga att handleda studenter och elever? 111

117 Förmåga att bedöma studenter och elever? 112

118 Förmåga att handleda medarbetare? 113

119 Förmåga att utbilda medarbetare? 114

120 Förmåga att medverka vid introduktion av medarbetare, team och vårdkedja? 115

121 Förmåga att medverka vid utbildning och kompetensutveckling av medarbetare, team och vårdkedja? 116

122 Förmåga till skapa möjligheter till samundervisning för olika professioner inom hälsa och sjukvård? 117

123 Ledarskap Kompetensområde 1 Arbetsledning Förmåga att utifrån patientens behov leda och prioritera omvårdnadsarbetet i teamet? 118

124 Förmåga att utifrån patientens behov systematiskt fördela omvårdnadsarbetet i teamet? 119

125 Förmåga att utifrån patientens behov systematiskt samordna omvårdnadsarbetet i teamet? 120

126 Förmåga att utvärdera teamets insatser? 121

127 Förmåga att utifrån kunskaper om gruppdynamik utveckla gruppen och stärka förmågan till konflikthantering och problemlösning? 122

128 Förmåga att motivera arbetslaget? 123

129 Förmåga att ge arbetslaget återkoppling i en positiv anda? 124

130 Förmåga att tillvarata medarbetarnas synpunkter och förslag för att utveckla och förbättra vården? 125

131 Förmåga att verka för att bedriva patientfokuserad utbildning på ett kvalitetsmedvetet sätt? 126

132 Förmåga att verka för att bedriva patientfokuserad utbildning på ett kostnadsmedvetet sätt? 127

133 Förmåga att underlätta forsknings- och utvecklingsarbete? 128

134 Förmåga att leda och utforma omvårdnadsarbetet utifrån bästa tillgängliga kunskap? 129

135 Förmåga att medverka i verksamhetsplanering? 130

136 Förmåga att medverka i uppföljning av verksamhetsplanering? 131

137 Kompetensområde 2 Samverkan i vårdkedjan Förmåga att planera med andra aktörer i vårdkedjan? 132

138 Förmåga att konsultera med andra aktörer i vårdkedjan? 133

139 Förmåga att informera andra aktörer i vårdkedjan? 134

140 Förmåga att samverka med andra aktörer i vårdkedjan? 135

141 Förmåga att verka för adekvat informationsöverföring för att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet? 136

142 Förmåga att verka för adekvat samverkan för att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet? 137

143 Helhetssyn och etiskt förhållningssätt Förmåga att utgå från en värdegrund som vilar på humanistisk människosyn? 138

144 Förmåga att visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet? 139

145 Förmåga att tillvarata patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter? 140

146 Förmåga att visa öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar? 141

147 Förmåga att utifrån patientens och/eller närståendes önskemål och behov föra delas talan? 142

148 Förmåga att tillämpa gällande forskningsetiska konventioner? 143

149 Förmåga att tillvarata arbetslagets och andras kunskaper/erfarenheter och genom teamsamverkan bidra till en helhetssyn på patienten? 144

150 Avslutande kvalitetsfrågor I vilken grad anser du att den teoretiska utbildningen bidragit till att uppnå de krav som beskrivs i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning? 145

151 I vilken grad anser du att den verksamhetsförlagda utbildningen bidragit till att uppnå de krav som beskrivs i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning? 146

152 Sammantaget, vad anser du om kvaliteten på utbildningen vid ditt lärosäte? 147

153 Skulle du rekommendera sjuksköterskeprogrammet vid din högskola till någon annan som vill utbilda sig till sjuksköterska? OBS - 3 gradig svarsskala 148

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå

Sjuksköterskeprogrammet. Study Program in Nursing. Svenska. Grundnivå Dnr: HNT 2015/53 Fastställd 2015-02-23 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet Programkod: Programmets benämning: VGSSK Sjuksköterskeprogrammet Study Program

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Hälso- och sjukvård för barn och ungdom I, 40 poäng (HSBU1, HSBU3)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Hälso- och sjukvård för barn och ungdom I, 40 poäng (HSBU1, HSBU3) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Hälso- och sjukvård för barn och ungdom I, 40 poäng (HSBU1, HSBU3) Graduate Diploma in Pediatric Care Specialist

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2) Dnr 2923/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Kompetensbeskrivning. för legitimerad röntgensjuksköterska

Kompetensbeskrivning. för legitimerad röntgensjuksköterska Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska 1 2 Förord Den snabba tekniska utvecklingen inom bild- och funktionsmedicin, ökade krav på kvalitetsförbättringar och kostnadseffektivitet ställer

Läs mer

Exempel på anpassade moment för sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning

Exempel på anpassade moment för sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning Institutionen för omvårdnad/ Umeå universitet Sjuksköterskeprogrammet Komplement till utvärderingsformuläret AssCE, Assessment of Clinical Education Exempel på anpassade moment för sjuksköterskestudenter

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommendationer om

Läs mer

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Socialmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING

UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING UNDERLAG FÖR KVALITETSBEDÖMNING Denna utgåva är en provisorisk anpassning till den revidering som beslutades vid SPUREX den 2014-01-23. INLEDNING Inspektionen gäller dels strukturen (resurserna för utbildning),

Läs mer

2008 01 25 Neuroradiologi 1

2008 01 25 Neuroradiologi 1 Neuroradiologi 1 Innehåll 2008 01 25 Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Medicinska kompetenskrav 3 Kommunikativ kompetens 4 Ledarskapskompetens 5 Kompetens

Läs mer

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet

2015-05-07 KVALITETSKRITERIER. för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet 2015-05-07 KVALITETSKRITERIER för verksamhetsförlagd utbildning inom fysioterapeutprogrammet Uppsala kommun och Uppsala universitet 2015 2017 Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

VÅRD OCH OMSORG. Ämnets syfte

VÅRD OCH OMSORG. Ämnets syfte VÅRD OCH OMSORG Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv,

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2010-03-12 Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Välkommen till KUM på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna Allmänt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en klinisk undervisningsmottagning KUM som ligger i anslutning till akutmottagningen.

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning ambulanssjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen (MFS) Specialistsjuksköterskeprogram, ambulanssjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASAM Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor

Läs mer

Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet

Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet Manual för bedömning, verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet Bedömningsformuläret AssCe för verksamhetsförlagd utbildning på grundnivå i sjukgymnastprogrammet är omarbetat efter

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre, 60 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET - INRIKTNING MOT VÅRD AV ÄLDRE Programkod: VASVM Fastställd av HVS-nämnden 2007-02-01 Vers. 001 Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs:.. Vårdenhet: Tidsperiod:. Grundnivå 1 Grundnivå Mål för den verksamhetsförlagda delen av

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Etik i praktik vid Karlskoga lasarett. målformuleringar och värdegrund

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Etik i praktik vid Karlskoga lasarett. målformuleringar och värdegrund ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Etik i praktik vid Karlskoga lasarett målformuleringar och värdegrund 2 Karlskoga lasarett Inledning För att skapa legitimitet åt etiska frågeställningar och öka

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Rättspsykiatri. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Rättspsykiatri. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Rättspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Att sätta lön vid lönerevision

Att sätta lön vid lönerevision 1 (7) BESLUT 2012-05-16 Dnr SU 609-1594-12 Personalchefen Att sätta lön vid lönerevision Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A 106 91 Stockholm 2 (7) Innehåll Inledning...

Läs mer

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKPROGRAM I PALLIATIV VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård Postgraduate Diploma

Läs mer

Tilläggsspecialiteter

Tilläggsspecialiteter Tilläggsspecialiteter Akutsjukvård Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Verksamhetsplan för skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund

Verksamhetsplan för skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(8) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Chatharina Gustafsson, administrativ

Läs mer

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns hälsa och ohälsa med inriktning mot barnhälsovård, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Health and illness of children

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot omvårdnad av personer med infektionssjukdomar 60 högskolepoäng Postgraduate Programme in Specialist Nursing Nursing Care of Persons with Infectious Diseases

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Namn: Hälsa och samhälle Kurs: Sjuksköterskeprogrammet

MALMÖ HÖGSKOLA Namn: Hälsa och samhälle Kurs: Sjuksköterskeprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Namn: Hälsa och samhälle Kurs: Sjuksköterskeprogrammet Metoder med körkortskrav är markerade. Lärarsignatur krävs innan Examination Åsett Genomfört under Genomfört självständigt 1. Kommunicera

Läs mer

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp Psychiatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Sjuksköterskeprogrammet termin 4 2VÅ620 Professionskunskap II BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Student: VFU-placering: År, veckor: Yrkeshandledare: Klinisk adjunkt: 13 december 2016 1 BEDÖMNING

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Komplettering och ändring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Artikelnummer: 2008-126-2 Urologi Komplettering Sidan 45 Övergripande kompetensdefinition...

Läs mer

Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng

Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng Kursplaner Fastställda av Styrelsen vid Sophiahemmet Högskola 2005-05-06 Kursplaner för specialistutbildning för sjuksköterskor, Vård

Läs mer

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak Inspektionsdatum: 120223-24 Landsting Sjukhus Landstinget i Västmanland BUP Västmanland STRUKTUR A. Verksamheten (3 p) Den barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Dnr 2925/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Din roll som kontaktperson

Din roll som kontaktperson Din roll som Bjurholms kommun Kontaktperson Enligt SoL 5 kap. Alla personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna och

Läs mer

Bilaga 12:10 till kommunstyrelsens protokoll den 4 juni 2003, 13

Bilaga 12:10 till kommunstyrelsens protokoll den 4 juni 2003, 13 Bilaga 12:10 till kommunstyrelsens protokoll den 4 juni 2003, 13 PM 2003 RV (Dnr 331-201/2003) Översyn av nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Utbildningens mål och inriktning Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om olika former av demenssjukdomar och deras konsekvenser för individen

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet

MALMÖ HÖGSKOLA Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet MALMÖ HÖGSKOLA Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs: CHECKLISTA FÖR KÖRKORTSÖVNINGAR, METODÖVNINGAR SAMT KLINISK UTBILDNING 1. Kommunicera med och bemöta patienter kommunicera med patienter

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Programme in Nursing 180 higher education credits

Programme in Nursing 180 higher education credits Dr G 2013/27 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse 2013-03-20 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för logopedprogrammet

Utbildningsplan för logopedprogrammet Utbildningsplan för logopedprogrammet 2LG07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2011-05-12 Sid

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA?

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA? VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA? En beskrivning av examensmål och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Sammanställt 2007-01-19 Innehåll Inledning 3 Examensmål

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län?

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar för verksamheternas närmaste chefer 2005 Rapport 2006:11 Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen

Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen Manual för examinationsformulär: Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen 2010 Nr 4 Reviderad 12 05 07 Ta texter från Manual för examinationsformulär. Skicka ett

Läs mer

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal.

Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. 070208 Övergripande kompetensplan för sjukgymnaster inom primärvården FyrBoDal. Bakgrund. Den övergripande kompetensplanen för sjukgymnaster är en beskrivning av dagens kompetens, framtida förmodade behov

Läs mer

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015

Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 Verksamhetsplan för Nordmalings elevhälsa 2014/2015 En samlad elevhälsa i Nordmalings kommun Bakgrund I och med den nya skollagen (2010:800) samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp

Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för omvårdnad Studiehandledning Omvårdnad med.- o kir. sjukdomstillstånd, O0056H Omvårdnad, 15 Hp Sjuksköterskeprogrammet Termin 6: ht 2012 Kursansvarig: Åsa

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013 130416 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560 RÖS5 Vårterminen 2013 Kursansvariga lärare: Eva Bergelin Tel: 031-786 6127

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric Care, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr 413/2006-510 UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, 40 poäng Graduate Diploma in Specialist Nursing in Psychiatric

Läs mer

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Neurospecialiteter Neurologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng = G 217 47 13/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad av dekanus 2010-09-29 1. Beslut om

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet 2PT07 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Senast reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-12-08

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Prehospital Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING & RIKSFÖRENINGEN FÖR YRKESMÄSSIG HANDLEDNING I OMVÅRDNAD PRESENTERAR

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING & RIKSFÖRENINGEN FÖR YRKESMÄSSIG HANDLEDNING I OMVÅRDNAD PRESENTERAR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING & RIKSFÖRENINGEN FÖR YRKESMÄSSIG HANDLEDNING I OMVÅRDNAD PRESENTERAR RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV HANDLEDARE I YRKESMÄSSIG HANDLEDNING I OMVÅRDNAD Reviderad 25 januari 2008

Läs mer

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Anna Schölin Projektledare Lena Jadefeldt Slattery Projektledare Projekt Läkemedelsgenomgångar

Läs mer

Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Nursing, 180 credits

Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Bachelor Programme in Nursing, 180 credits Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Nursing, 180 credits Programkod: SSH16 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd: 2015-04-22 Ikraftträdande: Höstterminen

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Handlingsplan för Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Bild: Ulla-Britt Granberg 2010 Vilhelmina kommun Vilhelmina sjukstuga Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Bakgrund 3. Syfte med handlingsplanen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Dnr 2929/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007

Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Uppföljning av Patient Närmre Vård Avdelning 15 Ängelholms Sjukhus Januari 2007 Eva Müller Avdelningschef Avdelning 15 Ängelholms sjukhus januari 2007 Postadress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm Besöksadress:

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

STUDIEGUIDE. Vårterminen 2015 KUA. Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning Klinisk Utbildningsavdelning (KUA) 35 Södersjukhuset hiss D plan 5

STUDIEGUIDE. Vårterminen 2015 KUA. Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning Klinisk Utbildningsavdelning (KUA) 35 Södersjukhuset hiss D plan 5 STUDIEGUIDE Vårterminen 2015 KUA Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning Klinisk Utbildningsavdelning (KUA) 35 hiss D plan 5 Karolinska Institutet Röda Korsets Högskola Sophiahemmets Högskola

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp

Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5 hp Nursing Science BA (B), Palliativ Care, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 1SY13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-03-26 Sid 2

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Karriärutvecklingsmodell. för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen

Karriärutvecklingsmodell. för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen Foto: Västra Götalandsregionen/Sergio Joselovsky Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra

Läs mer