Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden"

Transkript

1 Jordbruksdepartementet Stockholm Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Inledning Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet att lämna remissyttrande över utredningsuppdraget, som har till syfte att visa på förslag som bidrar till ökad integration inom de gröna näringarna. Liksom utredaren ser vi det som mycket angeläget att öka integrationen på landsbygden. Idag är andelen utrikesfödda på landsbygden mycket låg och det är än färre som är verksamma inom de gröna näringarna. Det är vår uppfattning att en ökad integration på landsbygden är av stor betydelse för en positiv utveckling av en levande och konkurrenskraftig landsbygd. Hushållningssällskapen är tillsammans rikstäckande, regionalt baserade, fristående medlems- och kunskapsorganisationer. Hushållningssällskapen har genom åren verkat för att utveckla och stimulera företagande på landsbygden och främja en god livsmiljö i staden och på landet. Arbetssättet är och har alltid varit, att kommunicera kunskap till berörda målgrupper. Det finns 19 Hushållningssällskap i landet och antalet medarbetare är ca 700, av dessa är ca 400 rådgivare. Hushållningssällskapens rådgivare arbetar inom verksamhetsområdena Lantbruk, Landsbygd, Mat, Skog. Miljö, Trädgård, Fiske, Turism, Certifiering och Gymnasieutbildning/naturbruk. För mer information besök gärna vår hemsida: Projekt kring integration vid Hushållningssällskapen Hushållningssällskapen och Hushållningssällskapens Förbund har under senare år engagerat sig i ett antal projekt med syfte att öka integrationen på landsbygden. Här nedan följer ett axplock av dessa: Avslutade projekt: Inspirationskonferens Mångfald, invandrare och landsbygd Hushållningssällskapens Förbund arrangerade en konferens kring Mångfald, invandrare och landsbygd i Skövde i maj Vid konferensen deltog 60 talet personer från hela landet där det var väldigt tydligt att personer som arbetade med integration och introduktion i allmänhet saknade kompetens om de areella näringarna och de som arbetade med landsbygdens näringsliv saknade kunskap om integration och introduktionen. Konferensen är sammanfattad i en skrift som bifogas. Finansiär: Landsbygdsnätverket Pågående projekt: Grön integration på landsbygden 1

2 Vid Hushållningssällskapet pågår projektet Grön Integration på landsbygden En betydande del av projektet Grön Integrations insatser är att genomföra utbildningar, seminarier och informationsmöten på landsbygden för att öka kompetensen i integrationsfrågor. Genom att integration kommer högre upp på dagordningen kan nya praktikplatser, instegsjobb, mötesplatser att identifieras och helt nya möten kommer till stånd. Genom att många personer på olika sätt nås av projektet kan detta även medverka till att de faktiska insatserna för en ökad integration på landsbygden blir verklighet på företag och föreningsmöten, där mångfaldsutveckling diskuteras. Genom tvärsektoriella möten kommer två skilda värdar att mötas, integration och landsbygd. Projektet har till att kommunens introduktionsansvariga har visat intresse för landsbygdsföretagandet. Hushållningsgillets medlemmar har visat intresse för integrationsfrågan och har i tagit olika initiativ till att öppna upp landsbygden för utrikesfödda.. Finansiär: EU:s landsbygdsprogram, Västra Götalands Regionen, kommuner, Migrationsverk m.fl. En kortkurs Utrikesfödda i jordbruk- och trädgårdsskötsel Sanna Radhi, mark och växtodlingsagronom från Basra i Irak, är anställd som projektledare. Antalet deltagare är cirka 30 utrikesfödda med kunskap om eller intresse för odling eller landsbygd. Vi har på detta sätt fått insikter om att intresset är stort bland utrikesfödda att få delta i denna kortkurs, men tyvärr så lägger ofta samhällets strukturer hinder för deltagande, även om individen ser en möjlighet att få en ökad insikt i det svenska samhället och få använda sina kunskaper och erfarenheter från sitt hemland. Finansiärer: EU:s landsbygdsprogram och Västra Götalands Regionen Planerade projekt: Grön integration från jord till bord är ett kompetensprojekt som kommer att starta under våren 2009 med inriktning mot målgruppen utrikesfödda. Projektets inriktning bygger på de erfarenheter och insikter som tidigare internationaliseringsarbete på landsbygden har tillfört. Deltagarna kommer att öka sin kunskap inom den areella näringen genom sex olika block, praktisk och teoretisk odling, grön svenska, praktik hos landsbygdsföretagare, data, nyföretagande och möjligheter till arbetstillfällen. Vi ser det som synnerligen angeläget att utrikesfödda får möjlighet att ingå i lokala nätverk och i sammanhang som kan inspirera till att bli en resurs för landsbygdens utveckling. Genom att kombinera utbildning i grön svenska med praktik och annan teori kommer engagemanget och viljan att lära sig svenska att öka. Finansiärer: EU:s socialfond, kommuner, gymnasiestyrelse, naturbruksgymnasium m.fl. 2

3 Grön validering och kompetensförsörjning för integration Hushållningssällskapet planerar att genomföra ett projekt med syfte att säkerställa en god validering av gröna examinas status och kvalitet för att verka för utländsk kompetensförsörjning inom de gröna näringarna. Detta kommer att ske tillsammans med SLU, Högskoleverket, LRF med flera genom att etablera en ny utbildning som skall göra personer med utländsk, grön examen mer attraktiv inom de gröna näringarna i Sverige. Utbildningen kombineras med praktik på landsbygden, grön svenska, agrarhistoria med fördjupad kunskap om svenska förhållanden inom det egna specialområdet. Utbildningen skall avslutas med praktik hos någon potentiell arbetsgivare. Utifrån den personliga familjesituationen baseras utbildningen till stor del i form av distansstudier. Nya ledare och generationsskiften Landsbygdens näringsliv står inför en omfattande generationsskiftesväxling exempelvis i Västra Götaland finns för närvarande företag där företagaren är 60 år eller mera. Risken finns att en del av företagen kommer att läggas ner om man inte kan finna en efterträdare. En dialog pågår med bl. a Värmlands län, del av Västra Götaland, SIELO (Skandinavisk Institutt for Etikk og Eierskap), m.fl. för att finna personer med utländsk bakgrund som har intressant kompetens inom jord, skog, fiske, etc. och därmed potentiella övertagande av företag på landsbygden. Affärsskapande seminarier Tillsammans med LRF planerar Hushållningssällskapens Förbund att arrangera fyra affärsskapande seminarier på lokal nivå, riktade till potentiella, nysvenska företagare samt lantbrukare i de gröna näringarna. Varje seminarium föregås av ett informationsmöte där de lokala och regionala aktörerna som är ansvariga för integration samt landsbygdsnätverkets aktörer och goda exempel också bjuds in. Seminarierna kommer att genomföras under våren Våra synpunkter på utredningen Landsbygdsutvecklare och integrationsmentor Marianne Barrljung vid Hushållningssällskapet Väst har ingått som expert i utredningen. Detta har medfört att Hushållningssällskapen haft goda möjligheter att under utredningens gång lämna synpunkter och förslag. Hushållningssällskapens Förbund vill i det här framlagda remissyttrandet både förtydliga, komplettera också speciellt framföra vilken roll som Hushållningssällskapen kan ha för att medverka till ökad integration på landsbygden. Generellt stödjer vi flera av de framförda förslagen för att stimulera och bidra till ökad integration på landsbygden. I några fall är vi mer eller mindre tveksamma till förslagen bl.a. beroende på att förslagen är dåligt underbyggda och av låg relevans för att uppnå de mål som förelåg i direktiven. Vi vill också inledningsvis framhålla att vi gärna hade sett en tydlig beskrivning över ansvarsförhållande och relationer för och mellan olika aktörer vid flera av de framlagda förslagen. Här hade det också varit intressant med förslag till hur de olika förslagen ska finansieras. I utredningen saknar vi en analys över på viket sätt utrikesföddas föreningar skulle kunna vara en resurs för att informera och kommunicera landsbygden och de gröna näringarna som en resurs för boende och yrkesverksamhet för de utrikesfödda. Vi är av erfarenhet medvetna om att det inte är lätt att lyfta fram landsbygdsfrågor inom föreningarna där andra frågor prioriteras. Trots 3

4 dessa svårigheter vill vi inte släppa behovet av att utnyttja dessa föreningar för att kommunicera landsbygdens och de gröna näringarnas möjligheter för de utrikesfödda. I vårt remissyttrande har vi valt att lämna synpunkter i direkt anslutning till de av utredaren framlagda förslagen. I möjligaste mån har vi också försökt att framhålla de förslag som vi ser som mest angelägna. Grön lots Förslag: Utredaren föreslår att en ny aktör, lotsen, införs som ett instrument för att bättre kunna matcha arbetskraftsbehov med den kompetens som finns hos nyanlända utrikes födda. Nya eller befintliga föreningar, företag och organisationer kan erbjuda gröna lotsar, som med särskild kännedom om landsbygdens näringsliv kan verka för en snabbare arbetsmarknadsetablering inom de gröna näringarna eller i landsbygdens övriga näringsliv. Våra synpunkter: Vi ser mycket positivt på att inrätta funktionen grön lots. Ett av de mest angelägna förslagen i utredningen. Vi stödjer förslaget att Migrationsverket får uppdraget att ansvara för en lotsbank i nära samarbete med Arbetsförmedlingarna. Vi är dock mycket tveksamma till att funktionen grön lots ska kunna vara ett separat företag. Det är mycket bättre att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som finns inom befintliga föreningar och branschorganisationer på landsbygden. För att funktionen med grön lots ska bli framgångsrik krävs kunskap om gröna sektorn och inte minst ett utvecklat nätverk hos landsbygdsföretagarna. En av de viktigaste uppgifterna för de gröna lotsarna är att stimulera till företagsamhet på landsbygden och att den enskilde kan komplettera sin kompetens utifrån sina egna behov. Vi är övertygade om att exempelvis Hushållningssällskapen genom sin breda och kvalificerade verksamhet över hela landet har särskilt goda förutsättningar att arbeta som gröna lotsar. Grön validering Förslag: Utredaren föreslår att resurser avsätts för Grön validering, det vill säga för att utveckla valideringsmodeller för yrken inom de gröna näringarna. Detta bör ske i samarbete mellan Naturbrukets Yrkesnämnd, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och någon befintlig eller ny valideringsaktör. Våra synpunkter: Hushållningssällskapen ser förslaget om grön validering som ytterst angeläget. Idag är det många utrikes födda som har utbildningar från sina hemländer, som med kännedom om deras innehåll och kvalitetsnivå hos olika aktörer i Sverige skulle kunna vara användbara direkt eller med mindre kompletteringar i det svenska näringslivet. Förutom ovanstående aktörer bör olika utbildningsanordnare vara engagerade. Exempelvis universitet och högskolor, folkhögskolor, friskolor och kommuner. Hushållningssällskapens planerade förstudie och projekt Grön validering och kompetensförsörjning för integration, som tidigare beskrivits har som syfte att verka i utredarens här beskrivna förslag. Grönt kort Förslag: I utredningen föreslås att diplomeringsinstrumentet Grönt kort utvecklas för målgruppen personer med utbildning eller erfarenhet inom naturbruksområdet som förvärvats utomlands. 4

5 Våra synpunkter: Att införa systemet med ett grönt kort anser vi vara en onödig byråkratisk åtgärd. Vi ser inte att förslaget med ett grönt kort är ett kostnadseffektivt verktyg för att stimulera till ökad integration inom de gröna näringarna. Vi ser däremot det som mer angeläget att resurser finns för att utbilda yrkesvägledare och personal vid Arbetsförmedlingar kring utrikes föddas utbildningssystem och yrkeserfarenheter, samt landsbygdsföretagarnas behov av arbetskraft. Grön SFI Förslag: Utredaren föreslår att det i regioner med ett stort antal arbetsgivare i de gröna näringarna skapas en Grön SFI eller SFG, det vill säga Svenska för de gröna näringarna. Detta bör göras i samarbete mellan Nutek, Arbetsförmedlingen, kommuner, företag, lokala/regionala utbildningsaktörer och ett nationellt branschnätverk, som LRF, Hushållningssällskapen eller Naturbrukets Yrkesnämnd Våra synpunkter: Vi är positiva till förslaget om SFG Svenska för de gröna näringarna. Företagarna inom den gröna näringen kan tillsammans med utbildningsföretag bedriva framgångsrik svenskundervisning. I de fall företagarna medverkar till att påskynda och konkretisera svenskundervisningen måste ersättning utgå för deras insatser. Inom pilotprojektet Grön integration på landsbygden håller en ordlista på arabiska svenska att tas fram för den gröna näringen. Export med mångfald som resurs Förslag: I utredningen föreslås en målmedveten satsning på export med mångfald som resurs, där individer med utomnordiskt ursprung får utbildning inom export och försäljning samt i att representera sin kommun och dess exportföretag. Våra synpunkter: Vår bedömning är att utredaren överskattar möjligheterna att via en speciell exportsatsning med mångfaldsinriktning kommer att ge förväntad effekt med ökad integration på landsbygden. Vi prioriterar det framlagda förslaget lågt. Turism med mångfald som resurs Förslag: Utredaren föreslår en målmedveten satsning på turism med mångfald som resurs, där invandrares kompetens om andra länder och kulturer används i en marknadsföringsoffensiv av Sverige som turistland, med särskilt fokus på den svenska landsbygden, och där utrikes födda svenskar utbildas till att bli officiella representanter för Sverige och x kommun. Våra synpunkter: Idén med att ta tillvara de utrikes föddas kunskap kring vad som efterfrågas hos turister med olika kulturell bakgrund är intressant. För att detta ska bli framgångsrikt är det dock nödvändigt att de utrikes födda ambassadörerna har god kännedom om vad svensk landsbygd kan erbjuda. Här kan exempelvis Hushållningssällskapen ansvara för utbildning och information. Skapande av en Verktygslåda för presumtiva mångfaldskommuner Förslag: I utredningen föreslås att regeringen tar initiativ till utarbetandet av en 5

6 svensk motsvarighet till Kanadas Tool Box, en Verktygslåda för presumtiva mångfaldskommuner. Våra synpunkter: De erfarenheter vi har från introduktionen av utrikesfödda är att det behövs ett betydligt större samarbete mellan kommunerna, en ökad flexibilitet med fokus på individen och dess behov. Tjänstemän och personal behöver kunskap om de gröna näringarna, en legitimitet för organisationer och företag utanför den offentliga sektorn att ta initiativ till förändringsarbete. Staten och regeringen har skäl att aktivt medverka till att höja statusen på mixen invandrare och landsbygd. Det finns kommuner och samarbeten som redan har skapat verktyg och instrument för progressiv introduktion. Dessa bör tas tillvara på ett bättre sätt. Vi ställer oss starkt frågande till utredarens förslag om en verktygslåda modell Kanada. Bättre är att nyttja befintlig kompetens och sätta människan i centrum. Skärpt uppdrag till Migrationsverket Förslag: Utredaren föreslår i likhet med Valideringsdelegationen att Migrationsverket får ett tydligt uppdrag att ansvara för att frågan om personers utbildning och yrkeserfarenhet ställs till alla som flyttar till Sverige, och att erbjudande ges om stöd med att begära värdering av utländsk utbildning och yrkeserfarenhet. Våra synpunkter: Vi känner en viss oro över att det hos personalen vid Migrationsverket med flera myndigheter saknas kompetens om landsbygden och dess näringsliv. Det största antalet asylsökande finns i de tre största städerna och ett antal mellanstora städer. Platser där landsbygden inte betraktas som en utvecklingsarena. Riktade insatser krävs till handläggare för att bättre kunna analysera på vilket sätt den asylsökande kan vara en framtida resurs för landsbygden. Ur organisationsynvinkel är det dock naturligt att Migrationsverket får det föreslagna uppdraget. Det krävs dock ökad kunskap om landsbygden och dess näringsliv. Integrationslag Förslag: Utredaren föreslår att regeringen utarbetar och till riksdagen överlämnar ett förslag till integrationslag. Våra synpunkter: Vi avstyrker förslaget att utarbeta en särskild integrationslag. Satsning på småskaligt landsbygdsföretagande Förslag: I utredningen föreslås att resurser avsätts under en treårsperiod för en satsning på en utveckling av småskaligt landsbygdsföretagande, inom till exempel turism, service och hantverk, där särskilt fokus läggs på uppsökande verksamhet och information riktad till utrikes födda. Våra synpunkter: Vi ser det som angeläget att utrikes födda får tillgång till lokala nätverk och kompetenser som man kan dra fördel av i sin framtida näringsverksamhet Det är samtidigt angeläget att minoritetsbefolkningen i det lokala nätverket kan förmedla sina kunskaper och erfarenheter till majoritetsbefolkningen. Hushållningssällskapen ställer sig bakom förslaget till en treårig satsning på småskaligt landsbygdsföretagande. Det är angeläget att ta tillvara befintliga aktörer med deras nätverk och tillhörande kompetens. Hushållningssällskapen har genom sin omfattande verksamhet med småskaligt landsbygdsföretagande inom olika områden stora möjligheter att medverka i den föreslagna satsningen när det gäller hela kedjan från jord till bord. Satsning på företagsrådgivning till utrikes födda på landsbygden 6

7 Förslag: Utredaren föreslår att regeringen avsätter 10 miljoner under år 2009 till ALMI/IFS för företagsrådgivning till utrikes födda på landsbygden. Våra synpunkter: Hushållningssällskapen stödjer förslaget att avsätta speciella resurser till företagsrådgivning. Vi bedömer dock att det är fler organisationer än ALMI som kan ansvara för denna uppgift, exempelvis Hushållningssällskapen, LRF Konsult och Företagarna, vilka har stor erfarenhet av landsbygdsutveckling, något som vi bedömer att ALMI i många fall saknar. Åtgärder för effektivare mikrofinansiering Förslag: Utredaren föreslår att taket för mikrolån hos ALMI höjs från dagens kronor till euro. Våra synpunkter: Hushållningssällskapen ställer sig bakom förslaget att taket för mikrolån höjs och gärna också över euro. Nystartsjobb Förslag: I utredningen förslås riktade informationsinsatser till arbetsgivare i den gröna sektorn och landsbygdens övriga näringsliv om möjligheten att anställa utrikesfödda inom ramen för nystartsjobb. Våra synpunkter: Landsbygdens arbetsgivare har endast i ringa omfattning tagit del av instegs - och nystartsjobb. Här är det angeläget att den offentliga sektorn under introduktionen ger deltagarna möjlighet att arbeta på verkliga företag och inte bara praktisera vid en institution. Låt den enskilde dra fördel av ex instegsjobbets 36 månader. Det kan vara värdefullt att satsa resurser för att utbilda landsbygdsföretagare till skickliga handledare. Gröna jobb Förslag: Utredaren föreslår att resurser avsätts för att göra jobbannonserna på tillgängliga på fler språk än svenska. Våra synpunkter: Det kan vara värdefullt att prioritera mot de målgrupper som utgör den största målgruppen som har kunskap och erfarenhet från den areella sektorn, exempelvis utrikesfödda med arabisk, somalisk och bosnisk bakgrund. Nationell jobb- och immigrationsportal Förslag: I utredningen föreslås att resurser avsätts för utvecklandet av en svensk jobb- och immigrationsportal, bland annat för att kunna fylla behovet av arbetskraftsinvandring. Våra synpunkter: Vi avstyrker förslaget om en speciell portal som vänder sig till utrikesfödda. Den efterfrågade informationen bör med fördel integreras i befintliga informationskanaler. Rådgivningscentrum för etablering på landsbygden Förslag: Utredaren föreslår att ett Rådgivningscentrum för etablering på landsbygden inrättas. Våra synpunkter: Vi avstyrker förslaget till bildandet av ett nytt Rådgivningscentrum. Vår bedömning är att de befintliga myndigheterna och organisationerna kan ta ansvar för de uppgifter som det föreslagna rådgivningscentrumet ska ha. Det är olyckligt att segregera just etableringsfrågor för utländskt födda till ett enskilt rådgivningscentrum. Däremot skulle det gagna näringen att kunna erbjuda en kunskapsplats/arena i de största städerna med fokus på mat, lantbruk, hälsa 7

8 och landsbygd riktad mot såväl minoritets- som majoritetsbefolkningen. Ansvarig för sådan plats/arena skulle LRF och Hushållningssällskapen vara på uppdrag av samhället. Stöd för breddad rekrytering Förslag: Utredaren föreslår ett ekonomiskt stöd för att bredda rekryteringen till utbildningar med relevans för landsbygdens utveckling. Våra synpunkter: Hushållningssällskapens Förbund stödjer förslaget och det gäller inte minst vid landets naturbruksgymnasier och SLU Sveriges lantbruksuniversitet. Hushållningssällskapen är idag huvudmän för tre naturbruksgymnasier Stöd till gröna utbildningsanordnare Förslag: I utredningen föreslås ett ekonomiskt stöd under tre år till utbildningsanordnare för hållande av kurser och utveckling av kurskoncept som syftar till att utbilda/fortbilda utrikes födda för verksamhet inom de gröna näringarna och landsbygdens övriga näringsliv. Våra synpunkter: Vi stödjer utredarens förslag om särskilt stöd utbildningsordnare som naturbruksgymnasierna m.fl. för att utbilda/fortbilda utrikesfödda för verksamheter inom de gröna näringarna. Naturbruksgymnasierna har ofta en bred utbildning inom landsbygdens näringsliv där man kan kombinera teori- och praktik. Ett samarbete mellan den föreslagna funktionen gröna lotsar och naturbruksgymnasierna och andra utbildare som exempelvis Hushållningssällskapen och LRF vore bra. Förslag till forskning, studier och uppdrag för ökad kunskap om integration i de gröna näringarna och landsbygdens övriga näringsliv Våra synpunkter: Det är mycket positivt att utredaren har framfört behovet av forskning för att öka förutsättningarna och kunskapen om en nödvändig och bättre integration på landsbygden. Av de föreslagna forsknings- och utredningsförslagen vill vi framförallt framhålla följande förslag: Skapa en nationell gemensam forskarskola i samarbete mellan flera universitet och högskolor med forskningskompetens inom området, och inrätta ett antal gemensamma doktorandtjänster med inriktning på landsbygdens och de gröna näringarnas integrationsfrågor. Undersök hur invandrarföretagandet utvecklas på den svenska landsbygden sedan förslagsvis år Kvalitativa fallstudier för att mäta företagens och företagarnas grad av integration och/eller isolering, och om de har några särskilda behov. Kvalitativ undersökning (intervjuer) för att få fatt i vad det är för faktorer som fått invandrare att starta småföretag på svensklandsbygd, hur de tagits emot av lokalbefolkningen och om de deltar i det lokala utvecklingsarbetet. Undersöka attityder till och erfarenheter av invandrare hos landsbygdsföretagare och intervjua invandrare om deras attityd till landsbygden och landsbygdens näringsliv. 8

9 Vid framtagandet Hushållningssällskapens Förbunds synpunkter har förbundsdirektör Åke Clason och landsbygdsutvecklare och integrationsmentor Marianne Barrljung samverkat vid formulering av föreliggande remissyttrande. Remissyttrandet har därefter diskuterats och förankrats i Hushållningssällskapens Förbunds styrelse den 16 januari. Sven Lindgren Förbundsordförande Åke Clason Förbundsdirektör 9

Tjänsteskrivelse - Yttrande SOV 2008:56 "Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden" Dm KS200S/000376

Tjänsteskrivelse - Yttrande SOV 2008:56 Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden Dm KS200S/000376 SODERTÄlIE fl Tjänsteskrivelse f- KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-01-09!tSu5101J) ',v/\un SÖDERii~,I- - Ko!'" ~ "'L_"' II_.--, Martin Andaloussi Vik. utredare/samordnare 2D09 -O 1-1 3 08-55021000 martin.andaloussi@sodertalje.se

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

Pilotprojektet: Grön integration på landsbygden Marianne Barrljung Hushållningssällskapet Väst

Pilotprojektet: Grön integration på landsbygden Marianne Barrljung Hushållningssällskapet Väst Pilotprojektet: Grön integration på landsbygden Marianne Barrljung Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se /opn klicka på landsbygd Syfte för pilotprojektet Att lägga grunden till en plattform

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans!

Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Välkommen till den här dagen då vi ska utveckla landsbygden tillsammans! Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Historik Korta vägen År 2000-2002 - Tre ESF finansierade projekt startas i Västra Götland:

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2006-09-01 Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2(8) Inledning Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Modell Integration i landsbygdsföretagande Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Innehåll Användare av Modellen... 3 Modellen... 3 Modellens målgrupp... 4 Modul Svenska språket... 5 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

Nyanländ i Småland. en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar

Nyanländ i Småland. en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar Dokumentation från konferensen Nyanländ i Småland en dialogdag på temat etablering av nyanlända, den 30 september i Kalmar Dagen arrangerades av Länsstyrelserna i Kalmar- Kronobergs- och Jönköpings län.

Läs mer

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet Datum: 2010-10-08 Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Jnr 2008-3426 Jnr 2008-3457 Forskarsamverkan Skärgårdarnas Riksförbund Kristina

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Sverige tillsammans. Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden

Sverige tillsammans. Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden Sverige tillsammans Arbete och utbildning väg till arbetsmarknaden Halmstads Fastighets AB: Helene Blomberg Arbetsförmedlingen: Ana Sánchez och Ullrica Ramsin Uppdrag och samarbeten - Nationellt Tidig

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12) Dir. 2015:135 Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Förlängd tid för och utvidgning

Läs mer

Sammanfattnini. Bilaga 2

Sammanfattnini. Bilaga 2 Bilaga 2 Sammanfattnini Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB), baserad på Sysselsättningsregistret, hade Sverige år 2006 cirka 4,2 miljoner sysselsatta i åldrarna 18 till 64 år. Av dessa

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Remissyttrande. Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur

Remissyttrande. Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utbildningsdepartementet Vår referens: Enheten för studiefinansiering och SN Dnr 71/2008 vuxenutbildning Er referens: 103 33 Stockholm U2008/205/SV Stockholm, 2008-06-05 Remissyttrande Valideringsdelegationens

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen? Bilaga 7 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län, Region Blekinge jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker

Läs mer

Integrationsstrategi för Kalmar län

Integrationsstrategi för Kalmar län Integrationsstrategi för Kalmar län Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund (prop. 2008/09:01) Vision och metod Kalmar läns integrationsvision är att

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Etablering från dag ett med studieförbunden 13 september 2016

Etablering från dag ett med studieförbunden 13 september 2016 Etablering från dag ett med studieförbunden 13 september 2016 Folkbildning med asylsökande 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vilken typ av verksamhet arrangeras regionalt av ditt studieförbund?

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning?

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Göra jobben och arbetsgivarna aktiva och attraktiva. Skapa möten mellan barn/unga och arbetsliv. kartlägga kunskaper och

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? (RiR 2011:16)

Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? (RiR 2011:16) 1 (5) YTTRANDE 2011-08-19 Dnr SU 50-1753-11 Anna-Karin Orsmark Utredare Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) Yttrande över Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara,

Läs mer

ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I

ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I ARBETSLIV OCH FÖRETAGANDE Version 0612 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. PROGRAMMETS MÅLSÄTTNING, OMFATTNING OCH INRIKTNING... 3 3. FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH AKTIVITETER...

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Naturturism i Uppsala län Journalnummer: 2009-3403 Kontaktperson,

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Industrikommittén Industrikommitten består av arbetsgivarorganisationer branschorganisationer fackförbund. Industrins offert till Sverige nov

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Den 2 februari arrangerar Länsstyrelserna i Västmanland och Örebro den regionala konferensen Sverige tillsammans. Syftet

Den 2 februari arrangerar Länsstyrelserna i Västmanland och Örebro den regionala konferensen Sverige tillsammans. Syftet 2 februari 2016 Västmanlands län och Örebro län Regional konferens 2 februari Sverige tillsammans Den 2 februari arrangerar Länsstyrelserna i Västmanland och Örebro den regionala konferensen Sverige tillsammans.

Läs mer

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-08-26 DNR 006-369-08 Handläggare: Jan Francke Tel: 508 08 351 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Betänkandet Egenansvar

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Ett projekt för att öka den etniska och kulturella mångfalden och jämställdheten inom Polismyndigheten i Stockholms Län

Ett projekt för att öka den etniska och kulturella mångfalden och jämställdheten inom Polismyndigheten i Stockholms Län (Ur ordboken) Växa upp ur jorden, begynna, växa fram. Ett projekt för att öka den etniska och kulturella mångfalden och jämställdheten inom Polismyndigheten i Stockholms Län 1 Polisanställdas sammansättning

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Internationella uppgifter 5 Information och stöd vid matchning 5

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge

C5 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) Kvinnors företagande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kursen entreprenörskap,

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

3 års verkstad med start i januari 2016

3 års verkstad med start i januari 2016 3 års verkstad med start i januari 2016 Ett projekt vars syfte är att tillvarata och vidareutveckla det tillskott av kompetens vi får i samband med migrationen. Rina Näslund Branzell Fakta En felrekrytering

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Projekt: Från nyanländ till nyanställd lärare

Projekt: Från nyanländ till nyanställd lärare Utbildningsförvaltningen Avdelningen för personal och kompetensförsörjning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-09-17 Handläggare Johan Eriksson Telefon: 08-508 33 697 Till Utbildningsnämnden 2015-11-26 Projekt:

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

Se t.ex. AMS, Ura 2007:3, Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 samt KAKI:s delbetänkande, SOU 2005:50. 2

Se t.ex. AMS, Ura 2007:3, Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 samt KAKI:s delbetänkande, SOU 2005:50. 2 1 (7) Datum Vårt dnr 2007-11-15 013-2007-2792 Ert datum Ert dnr 2007-07-17 ju2007/6628/ema Justitiedepartementet Enheten för Migration och Asylpolitik 103 39 Stockholm Nuteks remissvar gällande SOU 2005:50

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Ärende 12. Nyttja sjukvårdskompetensen hos våra nya svenskar (M) (KD) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn

Ärende 12. Nyttja sjukvårdskompetensen hos våra nya svenskar (M) (KD) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn Regionstyrelsen Ärende 12 Nyttja sjukvårdskompetensen hos våra nya svenskar (M) (KD) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t anse motionen besvarad. Svar på motion: Nyttja sjukvårdskompetensen

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer