Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden"

Transkript

1 Jordbruksdepartementet Stockholm Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Inledning Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet att lämna remissyttrande över utredningsuppdraget, som har till syfte att visa på förslag som bidrar till ökad integration inom de gröna näringarna. Liksom utredaren ser vi det som mycket angeläget att öka integrationen på landsbygden. Idag är andelen utrikesfödda på landsbygden mycket låg och det är än färre som är verksamma inom de gröna näringarna. Det är vår uppfattning att en ökad integration på landsbygden är av stor betydelse för en positiv utveckling av en levande och konkurrenskraftig landsbygd. Hushållningssällskapen är tillsammans rikstäckande, regionalt baserade, fristående medlems- och kunskapsorganisationer. Hushållningssällskapen har genom åren verkat för att utveckla och stimulera företagande på landsbygden och främja en god livsmiljö i staden och på landet. Arbetssättet är och har alltid varit, att kommunicera kunskap till berörda målgrupper. Det finns 19 Hushållningssällskap i landet och antalet medarbetare är ca 700, av dessa är ca 400 rådgivare. Hushållningssällskapens rådgivare arbetar inom verksamhetsområdena Lantbruk, Landsbygd, Mat, Skog. Miljö, Trädgård, Fiske, Turism, Certifiering och Gymnasieutbildning/naturbruk. För mer information besök gärna vår hemsida: Projekt kring integration vid Hushållningssällskapen Hushållningssällskapen och Hushållningssällskapens Förbund har under senare år engagerat sig i ett antal projekt med syfte att öka integrationen på landsbygden. Här nedan följer ett axplock av dessa: Avslutade projekt: Inspirationskonferens Mångfald, invandrare och landsbygd Hushållningssällskapens Förbund arrangerade en konferens kring Mångfald, invandrare och landsbygd i Skövde i maj Vid konferensen deltog 60 talet personer från hela landet där det var väldigt tydligt att personer som arbetade med integration och introduktion i allmänhet saknade kompetens om de areella näringarna och de som arbetade med landsbygdens näringsliv saknade kunskap om integration och introduktionen. Konferensen är sammanfattad i en skrift som bifogas. Finansiär: Landsbygdsnätverket Pågående projekt: Grön integration på landsbygden 1

2 Vid Hushållningssällskapet pågår projektet Grön Integration på landsbygden En betydande del av projektet Grön Integrations insatser är att genomföra utbildningar, seminarier och informationsmöten på landsbygden för att öka kompetensen i integrationsfrågor. Genom att integration kommer högre upp på dagordningen kan nya praktikplatser, instegsjobb, mötesplatser att identifieras och helt nya möten kommer till stånd. Genom att många personer på olika sätt nås av projektet kan detta även medverka till att de faktiska insatserna för en ökad integration på landsbygden blir verklighet på företag och föreningsmöten, där mångfaldsutveckling diskuteras. Genom tvärsektoriella möten kommer två skilda värdar att mötas, integration och landsbygd. Projektet har till att kommunens introduktionsansvariga har visat intresse för landsbygdsföretagandet. Hushållningsgillets medlemmar har visat intresse för integrationsfrågan och har i tagit olika initiativ till att öppna upp landsbygden för utrikesfödda.. Finansiär: EU:s landsbygdsprogram, Västra Götalands Regionen, kommuner, Migrationsverk m.fl. En kortkurs Utrikesfödda i jordbruk- och trädgårdsskötsel Sanna Radhi, mark och växtodlingsagronom från Basra i Irak, är anställd som projektledare. Antalet deltagare är cirka 30 utrikesfödda med kunskap om eller intresse för odling eller landsbygd. Vi har på detta sätt fått insikter om att intresset är stort bland utrikesfödda att få delta i denna kortkurs, men tyvärr så lägger ofta samhällets strukturer hinder för deltagande, även om individen ser en möjlighet att få en ökad insikt i det svenska samhället och få använda sina kunskaper och erfarenheter från sitt hemland. Finansiärer: EU:s landsbygdsprogram och Västra Götalands Regionen Planerade projekt: Grön integration från jord till bord är ett kompetensprojekt som kommer att starta under våren 2009 med inriktning mot målgruppen utrikesfödda. Projektets inriktning bygger på de erfarenheter och insikter som tidigare internationaliseringsarbete på landsbygden har tillfört. Deltagarna kommer att öka sin kunskap inom den areella näringen genom sex olika block, praktisk och teoretisk odling, grön svenska, praktik hos landsbygdsföretagare, data, nyföretagande och möjligheter till arbetstillfällen. Vi ser det som synnerligen angeläget att utrikesfödda får möjlighet att ingå i lokala nätverk och i sammanhang som kan inspirera till att bli en resurs för landsbygdens utveckling. Genom att kombinera utbildning i grön svenska med praktik och annan teori kommer engagemanget och viljan att lära sig svenska att öka. Finansiärer: EU:s socialfond, kommuner, gymnasiestyrelse, naturbruksgymnasium m.fl. 2

3 Grön validering och kompetensförsörjning för integration Hushållningssällskapet planerar att genomföra ett projekt med syfte att säkerställa en god validering av gröna examinas status och kvalitet för att verka för utländsk kompetensförsörjning inom de gröna näringarna. Detta kommer att ske tillsammans med SLU, Högskoleverket, LRF med flera genom att etablera en ny utbildning som skall göra personer med utländsk, grön examen mer attraktiv inom de gröna näringarna i Sverige. Utbildningen kombineras med praktik på landsbygden, grön svenska, agrarhistoria med fördjupad kunskap om svenska förhållanden inom det egna specialområdet. Utbildningen skall avslutas med praktik hos någon potentiell arbetsgivare. Utifrån den personliga familjesituationen baseras utbildningen till stor del i form av distansstudier. Nya ledare och generationsskiften Landsbygdens näringsliv står inför en omfattande generationsskiftesväxling exempelvis i Västra Götaland finns för närvarande företag där företagaren är 60 år eller mera. Risken finns att en del av företagen kommer att läggas ner om man inte kan finna en efterträdare. En dialog pågår med bl. a Värmlands län, del av Västra Götaland, SIELO (Skandinavisk Institutt for Etikk og Eierskap), m.fl. för att finna personer med utländsk bakgrund som har intressant kompetens inom jord, skog, fiske, etc. och därmed potentiella övertagande av företag på landsbygden. Affärsskapande seminarier Tillsammans med LRF planerar Hushållningssällskapens Förbund att arrangera fyra affärsskapande seminarier på lokal nivå, riktade till potentiella, nysvenska företagare samt lantbrukare i de gröna näringarna. Varje seminarium föregås av ett informationsmöte där de lokala och regionala aktörerna som är ansvariga för integration samt landsbygdsnätverkets aktörer och goda exempel också bjuds in. Seminarierna kommer att genomföras under våren Våra synpunkter på utredningen Landsbygdsutvecklare och integrationsmentor Marianne Barrljung vid Hushållningssällskapet Väst har ingått som expert i utredningen. Detta har medfört att Hushållningssällskapen haft goda möjligheter att under utredningens gång lämna synpunkter och förslag. Hushållningssällskapens Förbund vill i det här framlagda remissyttrandet både förtydliga, komplettera också speciellt framföra vilken roll som Hushållningssällskapen kan ha för att medverka till ökad integration på landsbygden. Generellt stödjer vi flera av de framförda förslagen för att stimulera och bidra till ökad integration på landsbygden. I några fall är vi mer eller mindre tveksamma till förslagen bl.a. beroende på att förslagen är dåligt underbyggda och av låg relevans för att uppnå de mål som förelåg i direktiven. Vi vill också inledningsvis framhålla att vi gärna hade sett en tydlig beskrivning över ansvarsförhållande och relationer för och mellan olika aktörer vid flera av de framlagda förslagen. Här hade det också varit intressant med förslag till hur de olika förslagen ska finansieras. I utredningen saknar vi en analys över på viket sätt utrikesföddas föreningar skulle kunna vara en resurs för att informera och kommunicera landsbygden och de gröna näringarna som en resurs för boende och yrkesverksamhet för de utrikesfödda. Vi är av erfarenhet medvetna om att det inte är lätt att lyfta fram landsbygdsfrågor inom föreningarna där andra frågor prioriteras. Trots 3

4 dessa svårigheter vill vi inte släppa behovet av att utnyttja dessa föreningar för att kommunicera landsbygdens och de gröna näringarnas möjligheter för de utrikesfödda. I vårt remissyttrande har vi valt att lämna synpunkter i direkt anslutning till de av utredaren framlagda förslagen. I möjligaste mån har vi också försökt att framhålla de förslag som vi ser som mest angelägna. Grön lots Förslag: Utredaren föreslår att en ny aktör, lotsen, införs som ett instrument för att bättre kunna matcha arbetskraftsbehov med den kompetens som finns hos nyanlända utrikes födda. Nya eller befintliga föreningar, företag och organisationer kan erbjuda gröna lotsar, som med särskild kännedom om landsbygdens näringsliv kan verka för en snabbare arbetsmarknadsetablering inom de gröna näringarna eller i landsbygdens övriga näringsliv. Våra synpunkter: Vi ser mycket positivt på att inrätta funktionen grön lots. Ett av de mest angelägna förslagen i utredningen. Vi stödjer förslaget att Migrationsverket får uppdraget att ansvara för en lotsbank i nära samarbete med Arbetsförmedlingarna. Vi är dock mycket tveksamma till att funktionen grön lots ska kunna vara ett separat företag. Det är mycket bättre att ta tillvara den kompetens och erfarenhet som finns inom befintliga föreningar och branschorganisationer på landsbygden. För att funktionen med grön lots ska bli framgångsrik krävs kunskap om gröna sektorn och inte minst ett utvecklat nätverk hos landsbygdsföretagarna. En av de viktigaste uppgifterna för de gröna lotsarna är att stimulera till företagsamhet på landsbygden och att den enskilde kan komplettera sin kompetens utifrån sina egna behov. Vi är övertygade om att exempelvis Hushållningssällskapen genom sin breda och kvalificerade verksamhet över hela landet har särskilt goda förutsättningar att arbeta som gröna lotsar. Grön validering Förslag: Utredaren föreslår att resurser avsätts för Grön validering, det vill säga för att utveckla valideringsmodeller för yrken inom de gröna näringarna. Detta bör ske i samarbete mellan Naturbrukets Yrkesnämnd, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och någon befintlig eller ny valideringsaktör. Våra synpunkter: Hushållningssällskapen ser förslaget om grön validering som ytterst angeläget. Idag är det många utrikes födda som har utbildningar från sina hemländer, som med kännedom om deras innehåll och kvalitetsnivå hos olika aktörer i Sverige skulle kunna vara användbara direkt eller med mindre kompletteringar i det svenska näringslivet. Förutom ovanstående aktörer bör olika utbildningsanordnare vara engagerade. Exempelvis universitet och högskolor, folkhögskolor, friskolor och kommuner. Hushållningssällskapens planerade förstudie och projekt Grön validering och kompetensförsörjning för integration, som tidigare beskrivits har som syfte att verka i utredarens här beskrivna förslag. Grönt kort Förslag: I utredningen föreslås att diplomeringsinstrumentet Grönt kort utvecklas för målgruppen personer med utbildning eller erfarenhet inom naturbruksområdet som förvärvats utomlands. 4

5 Våra synpunkter: Att införa systemet med ett grönt kort anser vi vara en onödig byråkratisk åtgärd. Vi ser inte att förslaget med ett grönt kort är ett kostnadseffektivt verktyg för att stimulera till ökad integration inom de gröna näringarna. Vi ser däremot det som mer angeläget att resurser finns för att utbilda yrkesvägledare och personal vid Arbetsförmedlingar kring utrikes föddas utbildningssystem och yrkeserfarenheter, samt landsbygdsföretagarnas behov av arbetskraft. Grön SFI Förslag: Utredaren föreslår att det i regioner med ett stort antal arbetsgivare i de gröna näringarna skapas en Grön SFI eller SFG, det vill säga Svenska för de gröna näringarna. Detta bör göras i samarbete mellan Nutek, Arbetsförmedlingen, kommuner, företag, lokala/regionala utbildningsaktörer och ett nationellt branschnätverk, som LRF, Hushållningssällskapen eller Naturbrukets Yrkesnämnd Våra synpunkter: Vi är positiva till förslaget om SFG Svenska för de gröna näringarna. Företagarna inom den gröna näringen kan tillsammans med utbildningsföretag bedriva framgångsrik svenskundervisning. I de fall företagarna medverkar till att påskynda och konkretisera svenskundervisningen måste ersättning utgå för deras insatser. Inom pilotprojektet Grön integration på landsbygden håller en ordlista på arabiska svenska att tas fram för den gröna näringen. Export med mångfald som resurs Förslag: I utredningen föreslås en målmedveten satsning på export med mångfald som resurs, där individer med utomnordiskt ursprung får utbildning inom export och försäljning samt i att representera sin kommun och dess exportföretag. Våra synpunkter: Vår bedömning är att utredaren överskattar möjligheterna att via en speciell exportsatsning med mångfaldsinriktning kommer att ge förväntad effekt med ökad integration på landsbygden. Vi prioriterar det framlagda förslaget lågt. Turism med mångfald som resurs Förslag: Utredaren föreslår en målmedveten satsning på turism med mångfald som resurs, där invandrares kompetens om andra länder och kulturer används i en marknadsföringsoffensiv av Sverige som turistland, med särskilt fokus på den svenska landsbygden, och där utrikes födda svenskar utbildas till att bli officiella representanter för Sverige och x kommun. Våra synpunkter: Idén med att ta tillvara de utrikes föddas kunskap kring vad som efterfrågas hos turister med olika kulturell bakgrund är intressant. För att detta ska bli framgångsrikt är det dock nödvändigt att de utrikes födda ambassadörerna har god kännedom om vad svensk landsbygd kan erbjuda. Här kan exempelvis Hushållningssällskapen ansvara för utbildning och information. Skapande av en Verktygslåda för presumtiva mångfaldskommuner Förslag: I utredningen föreslås att regeringen tar initiativ till utarbetandet av en 5

6 svensk motsvarighet till Kanadas Tool Box, en Verktygslåda för presumtiva mångfaldskommuner. Våra synpunkter: De erfarenheter vi har från introduktionen av utrikesfödda är att det behövs ett betydligt större samarbete mellan kommunerna, en ökad flexibilitet med fokus på individen och dess behov. Tjänstemän och personal behöver kunskap om de gröna näringarna, en legitimitet för organisationer och företag utanför den offentliga sektorn att ta initiativ till förändringsarbete. Staten och regeringen har skäl att aktivt medverka till att höja statusen på mixen invandrare och landsbygd. Det finns kommuner och samarbeten som redan har skapat verktyg och instrument för progressiv introduktion. Dessa bör tas tillvara på ett bättre sätt. Vi ställer oss starkt frågande till utredarens förslag om en verktygslåda modell Kanada. Bättre är att nyttja befintlig kompetens och sätta människan i centrum. Skärpt uppdrag till Migrationsverket Förslag: Utredaren föreslår i likhet med Valideringsdelegationen att Migrationsverket får ett tydligt uppdrag att ansvara för att frågan om personers utbildning och yrkeserfarenhet ställs till alla som flyttar till Sverige, och att erbjudande ges om stöd med att begära värdering av utländsk utbildning och yrkeserfarenhet. Våra synpunkter: Vi känner en viss oro över att det hos personalen vid Migrationsverket med flera myndigheter saknas kompetens om landsbygden och dess näringsliv. Det största antalet asylsökande finns i de tre största städerna och ett antal mellanstora städer. Platser där landsbygden inte betraktas som en utvecklingsarena. Riktade insatser krävs till handläggare för att bättre kunna analysera på vilket sätt den asylsökande kan vara en framtida resurs för landsbygden. Ur organisationsynvinkel är det dock naturligt att Migrationsverket får det föreslagna uppdraget. Det krävs dock ökad kunskap om landsbygden och dess näringsliv. Integrationslag Förslag: Utredaren föreslår att regeringen utarbetar och till riksdagen överlämnar ett förslag till integrationslag. Våra synpunkter: Vi avstyrker förslaget att utarbeta en särskild integrationslag. Satsning på småskaligt landsbygdsföretagande Förslag: I utredningen föreslås att resurser avsätts under en treårsperiod för en satsning på en utveckling av småskaligt landsbygdsföretagande, inom till exempel turism, service och hantverk, där särskilt fokus läggs på uppsökande verksamhet och information riktad till utrikes födda. Våra synpunkter: Vi ser det som angeläget att utrikes födda får tillgång till lokala nätverk och kompetenser som man kan dra fördel av i sin framtida näringsverksamhet Det är samtidigt angeläget att minoritetsbefolkningen i det lokala nätverket kan förmedla sina kunskaper och erfarenheter till majoritetsbefolkningen. Hushållningssällskapen ställer sig bakom förslaget till en treårig satsning på småskaligt landsbygdsföretagande. Det är angeläget att ta tillvara befintliga aktörer med deras nätverk och tillhörande kompetens. Hushållningssällskapen har genom sin omfattande verksamhet med småskaligt landsbygdsföretagande inom olika områden stora möjligheter att medverka i den föreslagna satsningen när det gäller hela kedjan från jord till bord. Satsning på företagsrådgivning till utrikes födda på landsbygden 6

7 Förslag: Utredaren föreslår att regeringen avsätter 10 miljoner under år 2009 till ALMI/IFS för företagsrådgivning till utrikes födda på landsbygden. Våra synpunkter: Hushållningssällskapen stödjer förslaget att avsätta speciella resurser till företagsrådgivning. Vi bedömer dock att det är fler organisationer än ALMI som kan ansvara för denna uppgift, exempelvis Hushållningssällskapen, LRF Konsult och Företagarna, vilka har stor erfarenhet av landsbygdsutveckling, något som vi bedömer att ALMI i många fall saknar. Åtgärder för effektivare mikrofinansiering Förslag: Utredaren föreslår att taket för mikrolån hos ALMI höjs från dagens kronor till euro. Våra synpunkter: Hushållningssällskapen ställer sig bakom förslaget att taket för mikrolån höjs och gärna också över euro. Nystartsjobb Förslag: I utredningen förslås riktade informationsinsatser till arbetsgivare i den gröna sektorn och landsbygdens övriga näringsliv om möjligheten att anställa utrikesfödda inom ramen för nystartsjobb. Våra synpunkter: Landsbygdens arbetsgivare har endast i ringa omfattning tagit del av instegs - och nystartsjobb. Här är det angeläget att den offentliga sektorn under introduktionen ger deltagarna möjlighet att arbeta på verkliga företag och inte bara praktisera vid en institution. Låt den enskilde dra fördel av ex instegsjobbets 36 månader. Det kan vara värdefullt att satsa resurser för att utbilda landsbygdsföretagare till skickliga handledare. Gröna jobb Förslag: Utredaren föreslår att resurser avsätts för att göra jobbannonserna på tillgängliga på fler språk än svenska. Våra synpunkter: Det kan vara värdefullt att prioritera mot de målgrupper som utgör den största målgruppen som har kunskap och erfarenhet från den areella sektorn, exempelvis utrikesfödda med arabisk, somalisk och bosnisk bakgrund. Nationell jobb- och immigrationsportal Förslag: I utredningen föreslås att resurser avsätts för utvecklandet av en svensk jobb- och immigrationsportal, bland annat för att kunna fylla behovet av arbetskraftsinvandring. Våra synpunkter: Vi avstyrker förslaget om en speciell portal som vänder sig till utrikesfödda. Den efterfrågade informationen bör med fördel integreras i befintliga informationskanaler. Rådgivningscentrum för etablering på landsbygden Förslag: Utredaren föreslår att ett Rådgivningscentrum för etablering på landsbygden inrättas. Våra synpunkter: Vi avstyrker förslaget till bildandet av ett nytt Rådgivningscentrum. Vår bedömning är att de befintliga myndigheterna och organisationerna kan ta ansvar för de uppgifter som det föreslagna rådgivningscentrumet ska ha. Det är olyckligt att segregera just etableringsfrågor för utländskt födda till ett enskilt rådgivningscentrum. Däremot skulle det gagna näringen att kunna erbjuda en kunskapsplats/arena i de största städerna med fokus på mat, lantbruk, hälsa 7

8 och landsbygd riktad mot såväl minoritets- som majoritetsbefolkningen. Ansvarig för sådan plats/arena skulle LRF och Hushållningssällskapen vara på uppdrag av samhället. Stöd för breddad rekrytering Förslag: Utredaren föreslår ett ekonomiskt stöd för att bredda rekryteringen till utbildningar med relevans för landsbygdens utveckling. Våra synpunkter: Hushållningssällskapens Förbund stödjer förslaget och det gäller inte minst vid landets naturbruksgymnasier och SLU Sveriges lantbruksuniversitet. Hushållningssällskapen är idag huvudmän för tre naturbruksgymnasier Stöd till gröna utbildningsanordnare Förslag: I utredningen föreslås ett ekonomiskt stöd under tre år till utbildningsanordnare för hållande av kurser och utveckling av kurskoncept som syftar till att utbilda/fortbilda utrikes födda för verksamhet inom de gröna näringarna och landsbygdens övriga näringsliv. Våra synpunkter: Vi stödjer utredarens förslag om särskilt stöd utbildningsordnare som naturbruksgymnasierna m.fl. för att utbilda/fortbilda utrikesfödda för verksamheter inom de gröna näringarna. Naturbruksgymnasierna har ofta en bred utbildning inom landsbygdens näringsliv där man kan kombinera teori- och praktik. Ett samarbete mellan den föreslagna funktionen gröna lotsar och naturbruksgymnasierna och andra utbildare som exempelvis Hushållningssällskapen och LRF vore bra. Förslag till forskning, studier och uppdrag för ökad kunskap om integration i de gröna näringarna och landsbygdens övriga näringsliv Våra synpunkter: Det är mycket positivt att utredaren har framfört behovet av forskning för att öka förutsättningarna och kunskapen om en nödvändig och bättre integration på landsbygden. Av de föreslagna forsknings- och utredningsförslagen vill vi framförallt framhålla följande förslag: Skapa en nationell gemensam forskarskola i samarbete mellan flera universitet och högskolor med forskningskompetens inom området, och inrätta ett antal gemensamma doktorandtjänster med inriktning på landsbygdens och de gröna näringarnas integrationsfrågor. Undersök hur invandrarföretagandet utvecklas på den svenska landsbygden sedan förslagsvis år Kvalitativa fallstudier för att mäta företagens och företagarnas grad av integration och/eller isolering, och om de har några särskilda behov. Kvalitativ undersökning (intervjuer) för att få fatt i vad det är för faktorer som fått invandrare att starta småföretag på svensklandsbygd, hur de tagits emot av lokalbefolkningen och om de deltar i det lokala utvecklingsarbetet. Undersöka attityder till och erfarenheter av invandrare hos landsbygdsföretagare och intervjua invandrare om deras attityd till landsbygden och landsbygdens näringsliv. 8

9 Vid framtagandet Hushållningssällskapens Förbunds synpunkter har förbundsdirektör Åke Clason och landsbygdsutvecklare och integrationsmentor Marianne Barrljung samverkat vid formulering av föreliggande remissyttrande. Remissyttrandet har därefter diskuterats och förankrats i Hushållningssällskapens Förbunds styrelse den 16 januari. Sven Lindgren Förbundsordförande Åke Clason Förbundsdirektör 9

Tjänsteskrivelse - Yttrande SOV 2008:56 "Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden" Dm KS200S/000376

Tjänsteskrivelse - Yttrande SOV 2008:56 Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden Dm KS200S/000376 SODERTÄlIE fl Tjänsteskrivelse f- KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-01-09!tSu5101J) ',v/\un SÖDERii~,I- - Ko!'" ~ "'L_"' II_.--, Martin Andaloussi Vik. utredare/samordnare 2D09 -O 1-1 3 08-55021000 martin.andaloussi@sodertalje.se

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Historik Korta vägen År 2000-2002 - Tre ESF finansierade projekt startas i Västra Götland:

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet Datum: 2010-10-08 Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Jnr 2008-3426 Jnr 2008-3457 Forskarsamverkan Skärgårdarnas Riksförbund Kristina

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I

ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I ARBETSLIV OCH FÖRETAGANDE Version 0612 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. PROGRAMMETS MÅLSÄTTNING, OMFATTNING OCH INRIKTNING... 3 3. FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH AKTIVITETER...

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Torsdagen den 22 maj. Förbund Inspirationskonferensen

Torsdagen den 22 maj. Förbund Inspirationskonferensen IInspiirattiionskonfferensen Mångfalld, Invandrare och Landsbygd Torsdagen den 22 maj ägde inspirationskonferensen Mångfald, Invandrare och Landsbygd rum i Skövde stadshus. Konferensen bjöd på flera aktiviteter,

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING

HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING HÄSTNÄRINGENS ARBETSMARKNADSSATSNING En satsning - flera delar Sara Strömberg KORT OM HÄSTNÄRINGEN I SVERIGE ANTALET HÄSTAR HAR FÖRÄNDRATS 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1900

Läs mer

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället

2015-09-10. Jobb Utbildning Boende och mottagande Civila samhället Promemoria 2015-09-10 Arbetsmarknadsdepartementet Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare etablering Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till etablering i ett nytt land. Därför

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

SLUTRAPPORT. Attityd. - företagande med passion för hästen. December 2008

SLUTRAPPORT. Attityd. - företagande med passion för hästen. December 2008 1(8) SLUTRAPPORT Attityd - företagande med passion för hästen December 2008 Rapporten är delfinansierad av Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt hästföretagande 2008. 2(8) Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Inspiration integration

Inspiration integration Inspiration integration Marianne Barrljung Hushållningssällskapens Förbund Arbetsgrupp integration Integrationsmentor marianne.barrljung@hush.se Hållbar landsbygdsutveckling 43 % i miljonprogramsområden

Läs mer

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden Hur arbetar vi med integration på landsbygden? I landsbygdsprogrammet 2007-2013 är integration på landsbygden ett viktigt horisontellt mål. Trots att Sverige

Läs mer

Stöd för att anställa kompetensen

Stöd för att anställa kompetensen Stöd för att anställa kompetensen Många utrikes födda har en kompetens som är direkt användbar på arbetsmarknaden. Ändå kan det behövas stöd för att underlätta anställningen. Nedan finns en översikt över

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända

Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända Bilaga 8. Att rikta sig till nyanlända En viktig målgrupp för integration på landsbygden är de nyanlända som fått sin ansökan om asyl beviljad. För de kommuner som har brist på arbetskraft och goda förutsättningar

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping.

Projektplan. Britta Andersson britta.andersson@gotene.se. IFO/Vuxen Lidköpings kommun Elisabeth Rahmberg. elisabeth.rahmberg@lidkoping. Projektplan Projektägare Falköpings kommun Projektledare OBS! Detta är arbetsmaterial och ska läggas fram som förslag på styrgruppsmöte den 4 maj Catarina Carlehed catarina.carlehed@skovde.se 0768-19 49

Läs mer

METODBOK. Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination

METODBOK. Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination Projektet Tre K - Kunskap - Kultur - Koordination METODBOK Gröna invandrar entreprenörer på studiebesök. Projektet Tre- K, faller under regeringens program Främjande av kvinnors företagande 2007-2009/10.

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Mångfald och landsbygd

Mångfald och landsbygd Mångfald och landsbygd Urban.laurin laurin@telia.com www.urban-laurin laurin.com Urban Laurin AB Upplandsbygd Företagarna Landsbygdsnätverket Gottsunda Factory Dagens kulturarv Närmare 1,9 miljoner människor

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Bilaga 16. Utredningar och erfarenheter från tidigare projekt om integration på landsbygden, och några andra exempel.

Bilaga 16. Utredningar och erfarenheter från tidigare projekt om integration på landsbygden, och några andra exempel. Bilaga 16. Utredningar och erfarenheter från tidigare projekt om integration på landsbygden, och några andra exempel. Det har funnits flera utredningar och projekt kring integration på landsbygden. Än

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Naturbrukets Rikskonferens Västerås 20150416

Naturbrukets Rikskonferens Västerås 20150416 SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa Naturbrukets Rikskonferens Västerås 20150416 Kunskap för landets framtid Utifrån min

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

2009-02-26 Bil. 1. 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export

2009-02-26 Bil. 1. 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export 2009-02-26 Bil. 1 Projektplan 1. Projektnamn: Skinnriket Gotländska lammskinnsprodukter på export Projekttid: 2009 02 12 tom 2011 12 31 Projektägare: Gotlands läns Hushållningssällskap, org.nr 262000-0089

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Rapport från Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Nätverket Norrland - 2014 träffades i Östersund. Mycket klokskap vad gäller samordningsförbundsarbete var på plats. Mötet

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Korta eller långa vägen?

Korta eller långa vägen? Korta eller långa vägen Rapport nummer 2 www.uti.se www.legitimation.nu www.hb.se/ia www.valideringscentrum.nu Korta eller långa vägen? Varje år anländer ett stort antal personer till Västra Götalands

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Gårdsvindkraft i lantbruk

Gårdsvindkraft i lantbruk presenterar Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation Program Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation 8.45 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Ev. rehabiliterande insatser Kartläggning och Bosättning Svenska för invandrare SFI Samhälls-orientering Översätta och värdera kompetens Utveckla och stärka kompetens

Läs mer