VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt."

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

2 2

3 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som inte tas tillvara. Det finns en verklighet som kan bli bättre. För både människor och miljö. Våra sju kommuner har gett oss ett uppdrag: Att stödja deras utvecklingsarbete. Genom forskning, utbildning och omvärldsbevakning synliggör vi problem och möjligheter. Vi tar initiativ till utveckling. Vi skapar förutsättningar för samverkan. Tillsammans tar vi oss an utmaningen att utveckla välfärden och skapa ett samhälle som håller på lång sikt. 3

4 4

5 INNEHÅLL INLEDNING... 7 Jag vill lyfta några goda exempel... 8 Vi har också många utmaningar att ta oss an... 8 ÖVERGRIPANDE STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE Vilken roll ska Kommunförbundet spela om Landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen? Kunskap och pengar för att utveckla det vi behöver för framtiden En Digital agenda för Västernorrland Kulturen som motor för utveckling och välfärd Arbetsmarknadspolitik och kompetensförsörjning Besöksnäringen bidrar till länets utveckling Beredskap för ökad invandring UNGDOMARS UTBILDNING, ARBETE OCH INFLYTANDE Ungas utbildning Ungas etablering på arbetsmarknaden Ungas inflytande SOCIAL OMSORG, VÅRD OCH STÖD FÖR ETT TRYGGT LIV Övergripande strategiskt utvecklingsarbete Barn och unga Äldreområdet Missbruk och beroendevård ETT HÅLLBART VÄSTERNORRLAND Hållbar utveckling av miljö och samhälle Energikontor Västernorrland VERKSAMHETSBUDGET Budgetkommentarer Sammanställning av budget Specifikation av budgetposter

6 6

7 INLEDNING En av våra viktigaste arbetsuppgifter under det kommande året är att se till så att den nödvändiga samverkan mellan kommunerna inte faller bort i tron om att det löser sig i och med en regionkommunbildning. Charlie Wallin, tf Direktör Tillsammans har vi en utmaning: Att se till så att de som bor och verkar i Västernorrland får de välfärdstjänster som de behöver för att leva ett bra liv. Nu och i framtiden. Vårt mål är att bidra till att skapa en långsiktigt hållbar välfärd och en hållbar region som är attraktiv för människor och företag. Det är viktigt att komma ihåg att regional utveckling också handlar om att utveckla de kommunala kärnverksamheterna. Det är i dem som mötet med medborgaren och företagaren sker. Det är där som vi levererar välfärden. Varje dag. De processer som pågår kring bildandet av en ny regionkommun minskar inte behovet av att kommuner samverkar. Det blir snarare än viktigare för att också kunna vara med och ha en kommunalt förankrad röst i utvecklingsarbetet. Vi vet att enskilda kommuner eller aktörer inte klarar att ta sig an uppgiften på egen hand. Det är bara tillsammans som vi får tillräckliga resurser i form av tid, kompetens och ekonomi för att möta de utmaningar vi står inför. Tillsammans kan vi ta tillvara de möjligheter som finns tillgängliga för utveckling. Våra nätverk och mötesplatser utgör en plattform som möjliggör samverkan som gör konkret nytta ute hos våra medborgare och i verksamheter. De ger dem som arbetar ute i kommunerna möjlighet att dra nytta av varandras erfarenheter istället för att själva behöva komma på alla lösningar. Det är effektivt. Allra helst när inspirationen går vidare i konkret samverkan för att tillsammans ta sig an en utmaning. Oavsett om lösningen handlar om att skaffa sig mer kunskap, utveckla gemensamma arbetsmetoder eller utvecklingsprojekt som i slutänden gör skillnad för oss som bor och verkar här. Våra resurser blir inte större men genom att arbeta smartare, utveckla tillsammans och ta del av och implementera ny kunskap kan vi ofta leverera ännu bättre service eller åtminstone bibehålla tjänster av god kvalitet. De kanske inte ser ut som idag och ibland är det riktigt bra! 7

8 Jag vill lyfta några goda exempel Det är mycket som är bra i vårt län och det finns många goda exempel på utvecklingsarbete som ger resultat ute hos människan och ute i kommunen. Det är viktigt att vi hela tiden påminner oss om det. Vi vet att sjuka äldre får det bättre tack vare att vi tillsammans utvecklar metoder för att mäta kvaliteten i vård och omsorg och lär oss att göra de förändringar som behövs i arbetssätt, arbetsmetoder eller i organisationen. Till exempel har vi genom utbildningsinsatser förändrat arbetssätt ute på kommunernas demensboenden som redan gett goda resultat. Barn och ungdomar som i större grad blir lyssnade på och som, genom sin expertkunskap av mötet med till exempel socialtjänsten, är med och påverkar hur vi framledes arbetar och hur vi bemöter dem för att vara det stöd som vi vill vara. Medborgare och företag får snabbare och bättre service tack vare utvecklingen av e-tjänster där vi genom vårt projekt affärsnytta med IT kunnat medfinansiera kommunernas utvecklingsarbete med drygt 9 miljoner kronor. Människor med psykisk funktionsnedsättning som kan komma tillbaka till ett mer värdigt liv med arbete och sociala kontakter tack vare att vi ute i kommunerna implementerar ny kunskap och metoder för att möta dessa människor så att deras potential blir det viktiga. Inte deras oförmågor. För mig har den här metoden betytt att jag efter många, många år nu äntligen fått möjlighet att arbeta. Cecilia Eliasson, som fått hjälp att komma tillbaka i arbete genom metoden Supported Employment Vi har också många utmaningar att ta oss an Den demografiska utvecklingen innehåller i sig flera utmaningar och är kanske därför den största. Som vi alla vet får vi en allt äldre befolkning. En befolkning som kommer att ha ett stort behov av välfärdstjänster tack vare att vi i dag lever längre. Detta blir särskilt tydligt ute i landsbygdsområdena där andelen äldre människor är väsentligt större. Den allt högre medelåldern innebär många samtidiga pensionsavgångar och utmaningen ligger i att säkerställa en väl genomtänkt strategi för kompetensförsörjningen de kommande åren. Den demografiska utvecklingen innebär också att allt färre ska försörja allt fler. Här är ett tidigare inträde på arbetsmarknaden och ett längre arbetsliv tänkbara förändringar. Vi behöver förbereda oss på olika sätt för att möta denna nya verklighet. 8

9 Sudda ut gränser för att sätta medborgaren i centrum Idag händer det alltför ofta att individer faller mellan stolar eller inte får rätt hjälp på grund av att vi är flera huvudmän eller flera förvaltningar och instanser som behöver vara involverade. Vi behöver bli ännu bättre på att öppna upp stuprören mellan förvaltningar och verksamhetsområden för att kunna sätta människan i centrum. Vår uppgift är att skapa fler arenor för att de samtal, överenskommelser och politiska prioriteringar som behövs, kan komma till stånd. Det är ingen enkel uppgift men den är nödvändig. Vi har redan idag samverkansorgan mellan kommuner och landsting i Sociala frågor (SocialKOLA) och för kulturfrågor (Kulturforum). Vi upplever dock ett än större behov. Till exempel arenor där sociala frågor möter skolfrågor. Vårt arbete utvecklar välfärden för en attraktiv och hållbar region. Vi fortsätter att arbeta med övergripande strategiskt utveckling och inom våra tre prioriterade fokusområden. I vårt eget inre arbete kommer vi också söka hitta lösningar för att sudda ut gränser och sätta dem vi tillsammans arbetar för i centrum. Vi utvecklar välfärden för en attraktiv och hållbar region Övergripande strategiskt utvecklingsarbete Ungas utbildning, arbete och inflytande Social omsorg, vård och stöd för ett tryggt liv Miljö- och samhällsbyggnad för en hållbar utveckling Vi välkomnar ny direktör Under våren har vi förmånen att välkomna vår nya direktör Aurora Lindberg till Kommunförbundet och Västernorrland. Det ser vi mycket fram emot. Charlie Wallin tf Direktör 9

10 ÖVERGRIPANDE STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE Vilken roll ska Kommunförbundet spela om Landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen? Om regeringen beviljar Landstingets ansökan om att bilda regionkommun kommer den att träda i kraft år I praktiken innebär det att Landstinget får ta över de uppgifter kring regional utveckling som idag ligger på Länsstyrelsen. I sig påverkar det inte vår roll att tillsammans med kommunerna utveckla kvalitén i servicen till våra medborgare och företag, att effektivisera arbetssätt och metoder eller att samverka för att tillsammans kunna erbjuda välfärdstjänster trots åldrande befolkning och i de flesta fall minskat antal invånare. Men en Kommunernas region öppnar upp nya möjligheter att vara en aktiv del av den regionala utvecklingen. En öppning vi behöver förbereda oss för, så att den samlade utvecklingen i kommunerna leder till en stark gemensam regional utveckling. Hur kan vi hämta hem mer kunskap och pengar för att utveckla det vi behöver för framtiden? Virtuella projektkontoret ger stöd vid ansökningar av EU-medel De flesta vet idag att vi kan hämta hem pengar och kunskap från EU och andra europeiska regioner för det utvecklingsarbete som vi själva vill bedriva i vårt län. Det är i sig bra. Medvetenhet är första steget till en förändring. Vår utmaning idag är snarare att stötta kommunerna till att faktiskt göra det. Det kan ibland verka oöverkomligt att ta steget från tanke till handling. Därför har vi tillsammans med Länsstyrelsen och Landstinget skapat det Virtuella projektkontoret, ett projekt som vi driver sen 2011 för att öka medvetenheten kring möjligheterna men också för att ge konkret hjälp. Vi har samlat de individer som redan har erfarenheter av att driva den här typen av utvecklingsarbete och som kan stötta huvudmännen. Här finns kompetens inom såväl projektledning, administration och ekonomi som kring ansökningsprocesser. Projektet avslutas under 2013 och en av våra viktigaste uppgifter blir att marknadsföra den resurs som projektekonomerna kan vara för de kommuner som vill göra ansökningar. En annan huvuduppgift blir att påbörja planeringen av ett permanent projektkontor. Tillsammans med Mid Sweden European Office vill vi också se över hur vi på bästa sätt kan få fler att söka den finansiering som finns tillgänglig för sådant arbete som man ute i kommunerna ändå ska göra. 10

11 Mid Sweden European Office stöder oss från Bryssel Ett av våra främsta verktyg för att hämta hem kunskap om det som sker på EU-nivå, liksom att påverka EU-beslut, är vårt gemensamma kontor Mid Sweden European Office. Under 2012 genomförde vi organisationsförändringar för att fördjupa kompetensen på plats och öka möjligheten till en bättre bevakning av regionens intressefrågor. I praktiken har det inneburit att hemmaorganisationen avvecklats och att huvudmännen stationerar en person under en 10 månaders period på kontoret. Dessutom har Mittuniversitetet dragit tillbaka sin grundfinansiering och istället tillsatt en halvtidstjänst i Bryssel. Under 2013 är MSEO s stora utmaning att få den nya organisationen att fungera smidigt och effektivt. Under året ska vi utvärdera verksamheten, som driv i projektform fram till 2014, för att få ett underlag för en eventuell förlängning efter projekttidens utgång. Inom Kommunförbundets kansli har vi utsett nyckelpersoner som har regelbundna kontakter med kontoret i Bryssel och som även är expertstöd för rapportörerna i Europaforum Norra Sverige. Vår ambition är att öka vår närvaro i europeiska sammanhang under En Digital agenda för Västernorrland Vår största utmaning är att öka insikten om IT:s betydelse för den regionala utvecklingen E-förvaltning innebär att göra det så enkelt som möjligt för såväl företagare som medborgare att bedriva sin verksamhet och uträtta sina ärenden digitalt var helst i länet man har bosatt sig. Den nya teknik som e-förvaltning innebär kan dessutom effektivisera mycket av kommunernas administration och ge stora besparingar. Regeringen och SKL driver därför tillsammans på arbetet för en regional digital agenda, som är strategin för hur e- förvaltnings ska införas, i varje del av Sverige. SKL har också startat ett regionalt nätverk för ökad regional samverkan kring utvecklingen av esamhället där vi har tagit en aktiv roll. Vi kommer också fortsättningsvis att driva på för en snabbare utveckling av e-förvaltning i Västernorrland. Än så länge har inget initiativ tagits på regional nivå och få av våra kommuner har påbörjat ett lokalt arbete med så kallade digitala agendor trots de stora vinster som finns av att göra det. Kommuncheferna vill dock att vi återigen ska lyfta frågan om IT-samverkan mellan kommunerna för att förenkla införandet av e-förvaltning. I vårt nätverk för kommunala IT-chefer kommer denna fråga därför att behandlas och ett förslag till strategiskt arbete ska tas fram och presenteras för alla berörda. 1,2 miljoner svenskar lever med ett digitalt utanförskap Den digitala utvecklingen i samhället innebär förutom stora möjligheter också en del utmaningar. Digitalt delaktig är man om man drar nytta av samhällets digitala tjänster, men idag bedöms en stor del av befolkningen leva i ett digitalt utanförskap på grund av begränsad tillgång till Internet eller bristande kunskaper. Vi har därför med början under 2012 engagerat oss i det EU-finansierade projektet E-COOP. Projektet som pågår till mitten av 2014 handlar bland annat om att minska den digitala klyftan, utveckla de befintliga kommunala e-tjänsterna, öka användningen av dem och 11

12 förbättra tillgången till uppkoppling i glesbygd. En fråga som har blivit särskilt uppmärksammad i Västernorrland i samband med den nyligen genomförda kartläggningen av en bristande mobiltelefonitäckning i länet. Projektet har partners från 12 länder i Europa och samverkar med de lokala projekt, exempelvis Digidel-kampanjen, som pågår i våra kommuner. Projektet erbjuder bland annat studieresor till regioner som kan lära oss hur vi kan förbättra situationen med en utökad service på landsbygden och bättre tillgång till ett snabbt bredband. ehälsostrategin än viktigare i ljuset av hemsjukvårdsreformen Vård- och omsorgssektorn är en av de mest informationsintensiva i samhället, och behovet av en välfungerande informationsförsörjning mellan individer och aktörer är helt avgörande. ehälsa handlar helt enkelt om hur framtidens vård- och omsorg som ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. I länet fortsätter vi arbetet med att genomföra den länsgemensamma strategin för ehälsa som samtliga kommuner och Landstinget antagit. Under våren kommer vi att stödja införandet av NPÖ, dvs tillgång till sammanhållen journalföring. Höstens arbete handlar i första hand om att stötta kommunerna i deras arbete med att producera information till den sammanhållna journalföringen. Att få detta att fungera är viktigt inför övertagande av hemsjukvården då kommunerna blir en stor Hälso- och sjukvårdsgivare. Arbetet med att införa säker inloggning fortsätter i första hand för registrering i nationella kvalitetsregister. Vi har också fått signaler om att man från statlig nivå vill öka stödet för att utveckla ehälsa. En mer detaljerad aktivitetsplan om vad vi förväntas göra med stöd av statliga medel kommer under våren Det kan innebära att detta stöd ger oss förutsättningar att förverkliga flera av de aktiviteter som strategin innebär; exempelvis att utveckla medborgartjänster och att effektivisera förvaltningen av befintliga IT-system. Kulturen som motor för utveckling och välfärd Kultur tillgodoser människors grundläggande behov av att uttrycka sig, skapa och uppleva och bidrar därför till både hälsa och upplevelse av meningsfullhet. Kulturen stärker besöksnäringens konkurrenskraft och är en framgångsfaktor för Västernorrlands attraktivitet. Genom så kallade kreativa näringar får kultur en samhällsekonomisk betydelse som går långt utöver dess traditionella roll. Kulturforum en arena för strategisk samverkan För att stödja, samordna och driva på kulturfrågorna i länet har Kommunförbundet och Landstinget bildat Kulturforum, som är ett politiskt samrådsorgan, där även länsstyrelsen ingår. Här följs den nya kultursamverkansmodellen upp som innebär att Landstinget, mot tidigare staten, fördelar bidrag till regional kulturverksamhet, under förutsättning att Landstinget samverkar med kommunerna. Under året arrangerar vi fem strategiska mötesplatser inom ramen för Kulturforum samt en ett två dagars kulturting. Vi innehar också sekreterarskapet i Kulturforum. 12

13 Kultur och fritidspresidiet Vi startade under 2012 upp en Kultur- och fritidsberedning för att lyfta frågor och identifiera gemensamma utvecklingsområden av betydelse för regional utveckling, välfärd och tillväxt. Kultur- och fritidspresidiet träffas två gånger per år och kommer under 2013 att ha fokus på de identifierade utvecklingsområdena; kulturens finansiering, ungas delaktighet och inflytande samt samverkan i frågor om tillgänglighet. Arbetsmarknadspolitik och kompetensförsörjning Arbetslösheten är hög i Västernorrland, i synnerhet bland ungdomar. Det är ett utmanande utgångsläge när en ny varselvåg drar över Sverige. Arbetslinjen är en grundläggande princip i den svenska arbetsmarknadspolitiken och innebär att aktiva årgärder, som syftar till att slussa de arbetslösa vidare till arbete, prioriteras framför passivt kontantstöd. Arbetslösa som inte hittar ett arbete ska erbjudas utbildning, praktik eller en subventionerad anställning som förbättrar förutsättningarna att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Utmaningar för kommunerna idag Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde, men kommunerna har blivit allt viktigare aktörer när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser på lokal nivå. Kommunernas arbetsmarknadsenheter stöder dem som står längst ifrån arbetsmarknaden som ungdomar, invandrade samt människor med medicinska och sociala arbetshinder. För dessa grupper tenderar trösklarna att bli allt högre till den ordinarie arbetsmarknaden. En trend, som påverkar kommunerna, är att andelen arbetslösa som har ersättning från a- kassan minskar kraftigt. I november förra året fick 39 procent av de arbetslösa ersättning. Även den totala andelen som har ersättning från a-kassan eller i form av aktivitetsstöd har minskat. Sämst är utvecklingen för invandrare. De har i allt mindre grad ersättning från a- kassan, men står även allt oftare utan ersättning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd 1. En annan trend som påverkat kommunerna är arbetsmarknadspolitikens centralisering. På 1990-talet låg tonvikten på decentralisering, flexibilitet samt det lokala perspektivet. Under 2000-talet har ord som rättssäkerhet och enhetlighet blivit viktigare. Arbetsmarknadspolitiken ses som en nationell angelägenhet. Arbetsförmedlingen blivit en samlad myndighet från att tidigare varit uppdelad på Ams och de regionala länsarbetsnämnderna. I och med det flyttades många av de regionala besluten till central nivå 2. 1 Underlagspromemoria om andelen av öppet arbetslösa och deltagare i program som får ersättning 2 Den svenska arbetsmarknadspolitiken decentraliserades under andra halvan av 1990-talet för att sedan centraliseras under , visar IFAU-rapporten Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik , Martin Lundin m.fl. 13

14 Frizon för generösare regeltillämpning Vi träffar arbetsmarknadsenheterna fyra gånger per år där syftet är att utbyta erfarenheter och kunskaper om framgångrika vägar till arbete, i synnerhet för unga. Enheterna i Sundsvall, Timrå, Ånge och Härnösand har initierat en debatt om att få blir en frizon för generösare regeltillämpning vad gäller vidareplacering genom kommunerna. Tanken är att Arbetsförmedlingen ska kunna vidareplacera personer genom kommunen, som ofta har en samordnande roll och bättre lokal kännedom om de privata företagens behov. Därigenom ökar förutsättningarna för att fler ska komma i arbete. Detta är dock inte tillåtet idag, och vi kommer att stödja initiativet, för att reglerna inte ska vara ett hinder för att få fler i arbete. Det finns också ett stort behov av ett enhetligt sätt att definiera och mäta det arbete som görs inom ramen för kommunernas arbetsmarknadsenheter. Sveriges Kommuner och Landsting har arbetat för att fler kommuner använder sig av den modell för resultatmätning och utvärdering som tagits fram tillsammans med Huddinge, Luleå, Örebro och Östersunds kommuner. Under det 2013 kommer Kommunförbundet göra en analys av hur kommunerna följer upp sina insatser inom arbetsmarknadsenheterna samt hur kopplingen ser ut till det regionala arbetet kring länets sysselsättning och kompetensförsörjning. Vuxenutbildningen viktig för både den enskilda och företagen Med minskande elevkullar och högre kompetenskrav från arbetslivet blir vuxenutbildningen en allt viktigare faktor för kunskapsförsörjningen i länet. De avhopp från gymnasieskolan som sker skulle drabba både individ och samhälle mycket hårdare om det inte fanns en väl utbyggd vuxenutbildning. Vi har regelbundna mötet med verksamhetscheferna inom länets alla kommuner. I fokus står utveckling och samverkan mellan kommunerna, men också strategisk planering av yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Vi för också samtal på ledningsnivå med länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen där vuxenutbildningen betonas som en strategiskt viktig resurs utifrån sina korta ledtider och snabba anpassningar efter arbetsmarknadens behov. Utvecklingen av en kompetensplattform Kommunförbundet stöder och samverkar med Länsstyrelsen i deras regeringsuppdrag att utveckla en kompetensplattform för länet. Kommunernas kunskap och resurser är viktiga faktorer för att stödja utvecklingen av kunskap och utbildning i Västernorrland. Alla goda krafter behövs för att säkra kompetensförsörjningen för individen och för offentliga arbetsgivare och näringslivet. 14

15 Besöksnäringen bidrar till länets utveckling Ska besöksnäringen få den status den förtjänar? Under 2013 kommer en viktig del i Visit Västernorrlands verksamhet vara att agera motor för de regionala diskussionerna om besöksnäringens utveckling i länet. Vi har en fantastisk potential och årets besökssiffror har varit mycket positiva i jämförelse med övriga Sverige. Besöksnäringen är dessutom en sysselsättningsintensiv näring som under 2010 sysselsatte personer i Västernorrland. Omsättningen var 3,2 miljarder kronor och den sammanlagda skatteeffekten 1,9 mdkr. Men vi har flera stora utmaningar framför oss. I dagsläget bedrivs utvecklingsfrågorna av projekt, varav det stora Bäst 2020 avslutas vid årsskiftet 2012/13, och ingen har det samlade ansvaret. Det finns heller ingen överenskommelse om vem som bär ansvaret för värvande marknadsföring som ska locka nya besökare till länet. Att tillsammans med såväl offentliga som privata aktörer hitta svaret på en långsiktigt hållbar lösning kring det strategiska ansvaret blir därför en huvuduppgift under året. Detta arbete har redan inletts i form av en tre-stegs-process med namnet Klara-Färdiga- Gå. Processen leds av Kairos Future. Den ger underlag för fortsatta ställningstaganden och politiska prioriteringar av besöksnäringens framtid, som ska pågå under Vi driver projektet Visit Västernorrland tillsammans med Landstinget, Länsstyrelsen och kommunerna. Vårt huvuduppdrag är att förse dem som arbetar inom vår besöksnäring med kunskapsunderlag såsom målgruppsanalyser och övernattnings- och lönsamhetsstatistik, för strategiska beslut kring turismutveckling. Beredskap för ökad invandring Kommunerna kommer under året att behöva ta emot fler invandrare. Vi kommer därför att hålla en beredskap för att arrangera mötesplatser för erfarenhetsutbyte kring hur man kan lösa de utmaningar och ta tillvara de möjligheter som invandringen innebär. 15

16 16

17 Det är inte alltid lätt att hitta rätt i livet. Särskilt inte när man är 13 år. Eller 19 år och utan jobb. Kanske finns det en längtan, ett intresse? Drömmar som vi kan bli bättre på att lyssna in. Med gemensamma insatser kan vi stötta de unga för att de ska hitta sin väg. Vi samordnar. Vi initierar. Välfärd är att ha rätt till sin egen framtid. 17

18 18

19 UNGDOMARS UTBILDNING, ARBETE OCH INFLYTANDE Minskande elevkullar, elevers varierande studieresultat och för stor kostym för gymnasieskolan är utmaningar som sätter vår förmåga på prov. Att skapa nya möjligheter, för både eleven och kommunen, utifrån denna bakgrund kräver dialog, samordning och nytänkande. Stefan Paulsson, samordnare utbildning och arbetsmarknad Under de senaste åren har reformerna inom skolan avlöst varandra. Mycket av kraften i kommunerna har därför av naturliga skäl fokuserats på att implementera dessa. Samtidigt har kommunerna tillsammans arbetat för att nå den vision som länets skolpolitiker formulerat om 100% måluppfyllelse - det vill säga att alla elever ska uppnå målen i kursplan och läroplan. Det handlar om såväl studieresultat som elevens möjligheter till trygghet och självkänsla i skolan. Skolan är populär att debattera och självklart finns många utmaningar. Vi ska dock komma ihåg att mycket fungerar bra och att de flesta elever klarar sig bra både socialt och betygsmässigt. Vi har stor kompetens hos lärare och ledare inom skolans område i Västernorrland. Tillsammans arbetar vi för att göra skolan och elevernas förutsättningar ännu bättre. Ungas utbildning Samverkan kring gymnasiet fördjupas Vi har kommit en bra bit på väg i frågan om gymnasiesamverkan. Vi har ett samverkansavtal, vi har inlett det praktiska samordningsarbetet för dimensionering och utbud av utbildningar, antagning, uppföljning och årsplanering. Kommunerna har för avsikt att 2013 genomföra de förändringar som krävs för att bredda utbudet av gymnasieutbildningar. Detta, tillsammans med att kunna erbjuda eleverna sitt förstahandsval, kan leda till såväl bättre kompetensförsörjning i länet som att fler elever genomför sina gymnasiestudier. Samordningen ger också möjlighet för kommunerna att vässa sitt utbildningsutbud och använda gymnasiets resurser mer effektivt. För detta omfattande arbete har kommunerna beslutat om extra finansiering för 2013 för en halvtidstjänst hos Kommunförbundet. Vi kommer att arbeta fram ett förslag för hur avtalet ska implementeras när det gäller såväl de ekonomiska delarna som de organisatoriska. 19

20 Målet är att redan hösten 2013 kunna erbjuda ett samlat kursutbud för de elever som söker till gymnasiet. Att fullfölja sina gymnasiestudier ger bättre förutsättningar Vi vet idag att ungdomar utan avslutade gymnasiestudier löper större risk att bli arbetslösa. Att få fler att avsluta sin gymnasieutbildning med fullständiga betyg anses därför som en av de viktigaste åtgärderna för att minska ungdomsarbetslösheten. SKL har efter intervjuer med kommunala gymnasieskolor identifierat fem framgångsfaktorer för att stödja elever att fullfölja sina studier som de presenterar i rapporten Motverka studieavbrott. Dessa är: 1. Bra bemötande 2. Tydliga mål och betoning på resultat. 3. Att vara på rätt utbildning. 4. Kvalitet genom samarbete och delaktighet. 5. Förmågan att upptäcka och tillgodose elevers behov. Vi gör redan många insatser som har beröring på dessa framgångsfaktorer, till exempel genom att underlätta för eleverna att komma in på sitt förstahandsval genom gymnasiesamverkan, och vi ska ha dem med oss när vi fortsätter arbetet tillsammans med kommunerna under Hur kan vi stötta elever som inte fullföljt gymnasiet? Kommunerna har ett ansvar att följa upp de ungdomar som inte fullföljt sina gymnasiestudier. Vi har gjort en kartläggning av hur kommunerna i länet arbetar med frågan och kunde konstatera att Timrå och Kramfors har goda erfarenheter att dela med sig av till övriga. Vi kommer därför att arrangera mötesplatser för dialog och samverkan så att dessa goda exempel kan spridas och vidareutvecklas i hela länet. Elevernas studieresultat varierar kraftigt i länet Färska siffror från SKL s öppna jämförelser visar att studieresultaten hos eleverna i länets skolor varierar kraftigt. Bäst resultat har eleverna i Örnsköldsviks kommun som rankas som nr 49 bland Sveriges kommuner. Tyvärr finner vi flera av länets kommuner på den nedre delen av listan. Orsakerna kan vara många och vi behöver veta mer. Framförallt vad det är som gör att resultaten i Örnsköldsvik är så goda. Genom att belysa det kan vi få ett gott exempel för andra att lära av. Samordning behövs för att stötta elever som inte mår bra En faktor som vi alla vet och förstår påverkar elevernas resultat är hur de mår. Idag genomförs så kallade hälsosamtal med alla elever och dessa utgör en bra grund för att tidigt kunna sätta in stöd för eleven. Vi tar ett brett grepp för att diskutera dessa frågor. Samtal med Landstinget och samordning mellan så väl skolhandläggare, socialhandläggare och ungdomshandläggare på Kommunförbundet lägger grunden till en större helhetsbild. AV Media en länsresurs för pedagogisk utveckling AV Media är en länsresurs som arbetar med pedagogisk utveckling kring användandet av ljud och bild i skolan. Forskning visar att elever som får möjlighet att ta del av undervisningen på det sätt som passar just dem själva ökar inlärningen markant. Att använda olika medier i undervisningen ger eleverna flera sätt att ta till sig kunskap vilket kan bidra 20

21 till måluppfyllelsen. Kommunernas finansiering av verksamheten slussas via Kommunförbundet. Under 2013 kommer verksamheten att diskuteras och utvärderas av kommunerna för att ytterligare anpassa utbud och aktiviteter efter kommunernas behov. Kommunförbundet kommer att ingå i AV Medias styrgrupp, men också svara för länssamordning via skolchefsgruppen och skolpresidiekonferensen. Vår samordnare har en löpande dialog med chefen för AV Media för att säkerställa såväl förankring som ett bra beslutsunderlag inför framtiden. Ungas etablering på arbetsmarknaden Elevernas framtidsdrömmar och arbetsmarknadens behov Vi kommer att intensifiera arbetet för att stärka studie- och yrkesvägledarnas kunskaper och yrkesroll. De är en central grupp för att eleverna ska kunna göra rätt val i en föränderlig värld och i arbetet med kompetensförsörjning i länet. Vi arrangerar regelbundna träffar med samtliga vägledare inom grundskola, vuxenutbildning och gymnasium under En försmak av arbetslivet får eleverna via sin praktik. Då får man också se mer av vad entreprenörskap och företagande innebär. Entreprenörskap i skolan är en röd tråd som genomsyrar skolreformerna. För att möta detta har projektet ESA Entreprenörskap, Skola, Arbetsliv skapats på skolchefernas initiativ. Projektet innehåller både aktiviteter i varje kommun och kompetensutveckling och praktikförmedling genom Praktikplatsen.se Kunskap om ungas etablering i arbetslivet för att göra rätt insatser Idag görs många insatser på flera olika nivåer för att stötta unga att få arbete. Det är bra. Kunskapen om vad som fungerar och vad som inte gör det är dock många gånger bristfällig. På uppdrag av Kommunförbundets styrelse har vi gjort en omfattande analys av de insatser som gjorts, med finansiering av Europeiska Socialfonden (ESF), för att se vilka lärdomar vi kan dra. En av slutsatserna är att de flesta insatser som görs är på individnivå medan många hinder är av mer strukturell karaktär. (Rapport 2012:15 Unga och arbete; Bostedt, Hillborg, Rosenberg) Ungdomarna pekar på politikens behov av att förstå det riktiga problemet, beskrivet som främst strukturellt, och inte bara utgå från en problembild som har skapats utifrån att det är ungdomarnas brister och motivation som måste åtgärdas. En problembild som kräver politiska och strukturella arbetsmarknadsinriktade insatser, men som försvunnit i många av de av de studerade projekten. I projekten gör man så gott man kan, men har ingen koppling till, eller möjlighet att påverka det större sammanhanget som från början har lett till ungdomarnas utanförskap. Ur vår rapport 2012:15 Unga och arbete. Bostedt, Hillborg, Rosenberg. 21

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2012. Tillsammans utvecklar vi välfärden

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2012. Tillsammans utvecklar vi välfärden VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2012 Tillsammans utvecklar vi välfärden 2 INNEHÅLL INLEDNING... 5 Vi utvecklar välfärden för en attraktiv och hållbar region... 5 ÖVERGRIPANDE STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE...

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer