VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt."

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

2 2

3 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som inte tas tillvara. Det finns en verklighet som kan bli bättre. För både människor och miljö. Våra sju kommuner har gett oss ett uppdrag: Att stödja deras utvecklingsarbete. Genom forskning, utbildning och omvärldsbevakning synliggör vi problem och möjligheter. Vi tar initiativ till utveckling. Vi skapar förutsättningar för samverkan. Tillsammans tar vi oss an utmaningen att utveckla välfärden och skapa ett samhälle som håller på lång sikt. 3

4 4

5 INNEHÅLL INLEDNING... 7 Jag vill lyfta några goda exempel... 8 Vi har också många utmaningar att ta oss an... 8 ÖVERGRIPANDE STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE Vilken roll ska Kommunförbundet spela om Landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen? Kunskap och pengar för att utveckla det vi behöver för framtiden En Digital agenda för Västernorrland Kulturen som motor för utveckling och välfärd Arbetsmarknadspolitik och kompetensförsörjning Besöksnäringen bidrar till länets utveckling Beredskap för ökad invandring UNGDOMARS UTBILDNING, ARBETE OCH INFLYTANDE Ungas utbildning Ungas etablering på arbetsmarknaden Ungas inflytande SOCIAL OMSORG, VÅRD OCH STÖD FÖR ETT TRYGGT LIV Övergripande strategiskt utvecklingsarbete Barn och unga Äldreområdet Missbruk och beroendevård ETT HÅLLBART VÄSTERNORRLAND Hållbar utveckling av miljö och samhälle Energikontor Västernorrland VERKSAMHETSBUDGET Budgetkommentarer Sammanställning av budget Specifikation av budgetposter

6 6

7 INLEDNING En av våra viktigaste arbetsuppgifter under det kommande året är att se till så att den nödvändiga samverkan mellan kommunerna inte faller bort i tron om att det löser sig i och med en regionkommunbildning. Charlie Wallin, tf Direktör Tillsammans har vi en utmaning: Att se till så att de som bor och verkar i Västernorrland får de välfärdstjänster som de behöver för att leva ett bra liv. Nu och i framtiden. Vårt mål är att bidra till att skapa en långsiktigt hållbar välfärd och en hållbar region som är attraktiv för människor och företag. Det är viktigt att komma ihåg att regional utveckling också handlar om att utveckla de kommunala kärnverksamheterna. Det är i dem som mötet med medborgaren och företagaren sker. Det är där som vi levererar välfärden. Varje dag. De processer som pågår kring bildandet av en ny regionkommun minskar inte behovet av att kommuner samverkar. Det blir snarare än viktigare för att också kunna vara med och ha en kommunalt förankrad röst i utvecklingsarbetet. Vi vet att enskilda kommuner eller aktörer inte klarar att ta sig an uppgiften på egen hand. Det är bara tillsammans som vi får tillräckliga resurser i form av tid, kompetens och ekonomi för att möta de utmaningar vi står inför. Tillsammans kan vi ta tillvara de möjligheter som finns tillgängliga för utveckling. Våra nätverk och mötesplatser utgör en plattform som möjliggör samverkan som gör konkret nytta ute hos våra medborgare och i verksamheter. De ger dem som arbetar ute i kommunerna möjlighet att dra nytta av varandras erfarenheter istället för att själva behöva komma på alla lösningar. Det är effektivt. Allra helst när inspirationen går vidare i konkret samverkan för att tillsammans ta sig an en utmaning. Oavsett om lösningen handlar om att skaffa sig mer kunskap, utveckla gemensamma arbetsmetoder eller utvecklingsprojekt som i slutänden gör skillnad för oss som bor och verkar här. Våra resurser blir inte större men genom att arbeta smartare, utveckla tillsammans och ta del av och implementera ny kunskap kan vi ofta leverera ännu bättre service eller åtminstone bibehålla tjänster av god kvalitet. De kanske inte ser ut som idag och ibland är det riktigt bra! 7

8 Jag vill lyfta några goda exempel Det är mycket som är bra i vårt län och det finns många goda exempel på utvecklingsarbete som ger resultat ute hos människan och ute i kommunen. Det är viktigt att vi hela tiden påminner oss om det. Vi vet att sjuka äldre får det bättre tack vare att vi tillsammans utvecklar metoder för att mäta kvaliteten i vård och omsorg och lär oss att göra de förändringar som behövs i arbetssätt, arbetsmetoder eller i organisationen. Till exempel har vi genom utbildningsinsatser förändrat arbetssätt ute på kommunernas demensboenden som redan gett goda resultat. Barn och ungdomar som i större grad blir lyssnade på och som, genom sin expertkunskap av mötet med till exempel socialtjänsten, är med och påverkar hur vi framledes arbetar och hur vi bemöter dem för att vara det stöd som vi vill vara. Medborgare och företag får snabbare och bättre service tack vare utvecklingen av e-tjänster där vi genom vårt projekt affärsnytta med IT kunnat medfinansiera kommunernas utvecklingsarbete med drygt 9 miljoner kronor. Människor med psykisk funktionsnedsättning som kan komma tillbaka till ett mer värdigt liv med arbete och sociala kontakter tack vare att vi ute i kommunerna implementerar ny kunskap och metoder för att möta dessa människor så att deras potential blir det viktiga. Inte deras oförmågor. För mig har den här metoden betytt att jag efter många, många år nu äntligen fått möjlighet att arbeta. Cecilia Eliasson, som fått hjälp att komma tillbaka i arbete genom metoden Supported Employment Vi har också många utmaningar att ta oss an Den demografiska utvecklingen innehåller i sig flera utmaningar och är kanske därför den största. Som vi alla vet får vi en allt äldre befolkning. En befolkning som kommer att ha ett stort behov av välfärdstjänster tack vare att vi i dag lever längre. Detta blir särskilt tydligt ute i landsbygdsområdena där andelen äldre människor är väsentligt större. Den allt högre medelåldern innebär många samtidiga pensionsavgångar och utmaningen ligger i att säkerställa en väl genomtänkt strategi för kompetensförsörjningen de kommande åren. Den demografiska utvecklingen innebär också att allt färre ska försörja allt fler. Här är ett tidigare inträde på arbetsmarknaden och ett längre arbetsliv tänkbara förändringar. Vi behöver förbereda oss på olika sätt för att möta denna nya verklighet. 8

9 Sudda ut gränser för att sätta medborgaren i centrum Idag händer det alltför ofta att individer faller mellan stolar eller inte får rätt hjälp på grund av att vi är flera huvudmän eller flera förvaltningar och instanser som behöver vara involverade. Vi behöver bli ännu bättre på att öppna upp stuprören mellan förvaltningar och verksamhetsområden för att kunna sätta människan i centrum. Vår uppgift är att skapa fler arenor för att de samtal, överenskommelser och politiska prioriteringar som behövs, kan komma till stånd. Det är ingen enkel uppgift men den är nödvändig. Vi har redan idag samverkansorgan mellan kommuner och landsting i Sociala frågor (SocialKOLA) och för kulturfrågor (Kulturforum). Vi upplever dock ett än större behov. Till exempel arenor där sociala frågor möter skolfrågor. Vårt arbete utvecklar välfärden för en attraktiv och hållbar region. Vi fortsätter att arbeta med övergripande strategiskt utveckling och inom våra tre prioriterade fokusområden. I vårt eget inre arbete kommer vi också söka hitta lösningar för att sudda ut gränser och sätta dem vi tillsammans arbetar för i centrum. Vi utvecklar välfärden för en attraktiv och hållbar region Övergripande strategiskt utvecklingsarbete Ungas utbildning, arbete och inflytande Social omsorg, vård och stöd för ett tryggt liv Miljö- och samhällsbyggnad för en hållbar utveckling Vi välkomnar ny direktör Under våren har vi förmånen att välkomna vår nya direktör Aurora Lindberg till Kommunförbundet och Västernorrland. Det ser vi mycket fram emot. Charlie Wallin tf Direktör 9

10 ÖVERGRIPANDE STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE Vilken roll ska Kommunförbundet spela om Landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen? Om regeringen beviljar Landstingets ansökan om att bilda regionkommun kommer den att träda i kraft år I praktiken innebär det att Landstinget får ta över de uppgifter kring regional utveckling som idag ligger på Länsstyrelsen. I sig påverkar det inte vår roll att tillsammans med kommunerna utveckla kvalitén i servicen till våra medborgare och företag, att effektivisera arbetssätt och metoder eller att samverka för att tillsammans kunna erbjuda välfärdstjänster trots åldrande befolkning och i de flesta fall minskat antal invånare. Men en Kommunernas region öppnar upp nya möjligheter att vara en aktiv del av den regionala utvecklingen. En öppning vi behöver förbereda oss för, så att den samlade utvecklingen i kommunerna leder till en stark gemensam regional utveckling. Hur kan vi hämta hem mer kunskap och pengar för att utveckla det vi behöver för framtiden? Virtuella projektkontoret ger stöd vid ansökningar av EU-medel De flesta vet idag att vi kan hämta hem pengar och kunskap från EU och andra europeiska regioner för det utvecklingsarbete som vi själva vill bedriva i vårt län. Det är i sig bra. Medvetenhet är första steget till en förändring. Vår utmaning idag är snarare att stötta kommunerna till att faktiskt göra det. Det kan ibland verka oöverkomligt att ta steget från tanke till handling. Därför har vi tillsammans med Länsstyrelsen och Landstinget skapat det Virtuella projektkontoret, ett projekt som vi driver sen 2011 för att öka medvetenheten kring möjligheterna men också för att ge konkret hjälp. Vi har samlat de individer som redan har erfarenheter av att driva den här typen av utvecklingsarbete och som kan stötta huvudmännen. Här finns kompetens inom såväl projektledning, administration och ekonomi som kring ansökningsprocesser. Projektet avslutas under 2013 och en av våra viktigaste uppgifter blir att marknadsföra den resurs som projektekonomerna kan vara för de kommuner som vill göra ansökningar. En annan huvuduppgift blir att påbörja planeringen av ett permanent projektkontor. Tillsammans med Mid Sweden European Office vill vi också se över hur vi på bästa sätt kan få fler att söka den finansiering som finns tillgänglig för sådant arbete som man ute i kommunerna ändå ska göra. 10

11 Mid Sweden European Office stöder oss från Bryssel Ett av våra främsta verktyg för att hämta hem kunskap om det som sker på EU-nivå, liksom att påverka EU-beslut, är vårt gemensamma kontor Mid Sweden European Office. Under 2012 genomförde vi organisationsförändringar för att fördjupa kompetensen på plats och öka möjligheten till en bättre bevakning av regionens intressefrågor. I praktiken har det inneburit att hemmaorganisationen avvecklats och att huvudmännen stationerar en person under en 10 månaders period på kontoret. Dessutom har Mittuniversitetet dragit tillbaka sin grundfinansiering och istället tillsatt en halvtidstjänst i Bryssel. Under 2013 är MSEO s stora utmaning att få den nya organisationen att fungera smidigt och effektivt. Under året ska vi utvärdera verksamheten, som driv i projektform fram till 2014, för att få ett underlag för en eventuell förlängning efter projekttidens utgång. Inom Kommunförbundets kansli har vi utsett nyckelpersoner som har regelbundna kontakter med kontoret i Bryssel och som även är expertstöd för rapportörerna i Europaforum Norra Sverige. Vår ambition är att öka vår närvaro i europeiska sammanhang under En Digital agenda för Västernorrland Vår största utmaning är att öka insikten om IT:s betydelse för den regionala utvecklingen E-förvaltning innebär att göra det så enkelt som möjligt för såväl företagare som medborgare att bedriva sin verksamhet och uträtta sina ärenden digitalt var helst i länet man har bosatt sig. Den nya teknik som e-förvaltning innebär kan dessutom effektivisera mycket av kommunernas administration och ge stora besparingar. Regeringen och SKL driver därför tillsammans på arbetet för en regional digital agenda, som är strategin för hur e- förvaltnings ska införas, i varje del av Sverige. SKL har också startat ett regionalt nätverk för ökad regional samverkan kring utvecklingen av esamhället där vi har tagit en aktiv roll. Vi kommer också fortsättningsvis att driva på för en snabbare utveckling av e-förvaltning i Västernorrland. Än så länge har inget initiativ tagits på regional nivå och få av våra kommuner har påbörjat ett lokalt arbete med så kallade digitala agendor trots de stora vinster som finns av att göra det. Kommuncheferna vill dock att vi återigen ska lyfta frågan om IT-samverkan mellan kommunerna för att förenkla införandet av e-förvaltning. I vårt nätverk för kommunala IT-chefer kommer denna fråga därför att behandlas och ett förslag till strategiskt arbete ska tas fram och presenteras för alla berörda. 1,2 miljoner svenskar lever med ett digitalt utanförskap Den digitala utvecklingen i samhället innebär förutom stora möjligheter också en del utmaningar. Digitalt delaktig är man om man drar nytta av samhällets digitala tjänster, men idag bedöms en stor del av befolkningen leva i ett digitalt utanförskap på grund av begränsad tillgång till Internet eller bristande kunskaper. Vi har därför med början under 2012 engagerat oss i det EU-finansierade projektet E-COOP. Projektet som pågår till mitten av 2014 handlar bland annat om att minska den digitala klyftan, utveckla de befintliga kommunala e-tjänsterna, öka användningen av dem och 11

12 förbättra tillgången till uppkoppling i glesbygd. En fråga som har blivit särskilt uppmärksammad i Västernorrland i samband med den nyligen genomförda kartläggningen av en bristande mobiltelefonitäckning i länet. Projektet har partners från 12 länder i Europa och samverkar med de lokala projekt, exempelvis Digidel-kampanjen, som pågår i våra kommuner. Projektet erbjuder bland annat studieresor till regioner som kan lära oss hur vi kan förbättra situationen med en utökad service på landsbygden och bättre tillgång till ett snabbt bredband. ehälsostrategin än viktigare i ljuset av hemsjukvårdsreformen Vård- och omsorgssektorn är en av de mest informationsintensiva i samhället, och behovet av en välfungerande informationsförsörjning mellan individer och aktörer är helt avgörande. ehälsa handlar helt enkelt om hur framtidens vård- och omsorg som ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. I länet fortsätter vi arbetet med att genomföra den länsgemensamma strategin för ehälsa som samtliga kommuner och Landstinget antagit. Under våren kommer vi att stödja införandet av NPÖ, dvs tillgång till sammanhållen journalföring. Höstens arbete handlar i första hand om att stötta kommunerna i deras arbete med att producera information till den sammanhållna journalföringen. Att få detta att fungera är viktigt inför övertagande av hemsjukvården då kommunerna blir en stor Hälso- och sjukvårdsgivare. Arbetet med att införa säker inloggning fortsätter i första hand för registrering i nationella kvalitetsregister. Vi har också fått signaler om att man från statlig nivå vill öka stödet för att utveckla ehälsa. En mer detaljerad aktivitetsplan om vad vi förväntas göra med stöd av statliga medel kommer under våren Det kan innebära att detta stöd ger oss förutsättningar att förverkliga flera av de aktiviteter som strategin innebär; exempelvis att utveckla medborgartjänster och att effektivisera förvaltningen av befintliga IT-system. Kulturen som motor för utveckling och välfärd Kultur tillgodoser människors grundläggande behov av att uttrycka sig, skapa och uppleva och bidrar därför till både hälsa och upplevelse av meningsfullhet. Kulturen stärker besöksnäringens konkurrenskraft och är en framgångsfaktor för Västernorrlands attraktivitet. Genom så kallade kreativa näringar får kultur en samhällsekonomisk betydelse som går långt utöver dess traditionella roll. Kulturforum en arena för strategisk samverkan För att stödja, samordna och driva på kulturfrågorna i länet har Kommunförbundet och Landstinget bildat Kulturforum, som är ett politiskt samrådsorgan, där även länsstyrelsen ingår. Här följs den nya kultursamverkansmodellen upp som innebär att Landstinget, mot tidigare staten, fördelar bidrag till regional kulturverksamhet, under förutsättning att Landstinget samverkar med kommunerna. Under året arrangerar vi fem strategiska mötesplatser inom ramen för Kulturforum samt en ett två dagars kulturting. Vi innehar också sekreterarskapet i Kulturforum. 12

13 Kultur och fritidspresidiet Vi startade under 2012 upp en Kultur- och fritidsberedning för att lyfta frågor och identifiera gemensamma utvecklingsområden av betydelse för regional utveckling, välfärd och tillväxt. Kultur- och fritidspresidiet träffas två gånger per år och kommer under 2013 att ha fokus på de identifierade utvecklingsområdena; kulturens finansiering, ungas delaktighet och inflytande samt samverkan i frågor om tillgänglighet. Arbetsmarknadspolitik och kompetensförsörjning Arbetslösheten är hög i Västernorrland, i synnerhet bland ungdomar. Det är ett utmanande utgångsläge när en ny varselvåg drar över Sverige. Arbetslinjen är en grundläggande princip i den svenska arbetsmarknadspolitiken och innebär att aktiva årgärder, som syftar till att slussa de arbetslösa vidare till arbete, prioriteras framför passivt kontantstöd. Arbetslösa som inte hittar ett arbete ska erbjudas utbildning, praktik eller en subventionerad anställning som förbättrar förutsättningarna att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Utmaningar för kommunerna idag Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde, men kommunerna har blivit allt viktigare aktörer när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser på lokal nivå. Kommunernas arbetsmarknadsenheter stöder dem som står längst ifrån arbetsmarknaden som ungdomar, invandrade samt människor med medicinska och sociala arbetshinder. För dessa grupper tenderar trösklarna att bli allt högre till den ordinarie arbetsmarknaden. En trend, som påverkar kommunerna, är att andelen arbetslösa som har ersättning från a- kassan minskar kraftigt. I november förra året fick 39 procent av de arbetslösa ersättning. Även den totala andelen som har ersättning från a-kassan eller i form av aktivitetsstöd har minskat. Sämst är utvecklingen för invandrare. De har i allt mindre grad ersättning från a- kassan, men står även allt oftare utan ersättning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd 1. En annan trend som påverkat kommunerna är arbetsmarknadspolitikens centralisering. På 1990-talet låg tonvikten på decentralisering, flexibilitet samt det lokala perspektivet. Under 2000-talet har ord som rättssäkerhet och enhetlighet blivit viktigare. Arbetsmarknadspolitiken ses som en nationell angelägenhet. Arbetsförmedlingen blivit en samlad myndighet från att tidigare varit uppdelad på Ams och de regionala länsarbetsnämnderna. I och med det flyttades många av de regionala besluten till central nivå 2. 1 Underlagspromemoria om andelen av öppet arbetslösa och deltagare i program som får ersättning 2 Den svenska arbetsmarknadspolitiken decentraliserades under andra halvan av 1990-talet för att sedan centraliseras under , visar IFAU-rapporten Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik , Martin Lundin m.fl. 13

14 Frizon för generösare regeltillämpning Vi träffar arbetsmarknadsenheterna fyra gånger per år där syftet är att utbyta erfarenheter och kunskaper om framgångrika vägar till arbete, i synnerhet för unga. Enheterna i Sundsvall, Timrå, Ånge och Härnösand har initierat en debatt om att få blir en frizon för generösare regeltillämpning vad gäller vidareplacering genom kommunerna. Tanken är att Arbetsförmedlingen ska kunna vidareplacera personer genom kommunen, som ofta har en samordnande roll och bättre lokal kännedom om de privata företagens behov. Därigenom ökar förutsättningarna för att fler ska komma i arbete. Detta är dock inte tillåtet idag, och vi kommer att stödja initiativet, för att reglerna inte ska vara ett hinder för att få fler i arbete. Det finns också ett stort behov av ett enhetligt sätt att definiera och mäta det arbete som görs inom ramen för kommunernas arbetsmarknadsenheter. Sveriges Kommuner och Landsting har arbetat för att fler kommuner använder sig av den modell för resultatmätning och utvärdering som tagits fram tillsammans med Huddinge, Luleå, Örebro och Östersunds kommuner. Under det 2013 kommer Kommunförbundet göra en analys av hur kommunerna följer upp sina insatser inom arbetsmarknadsenheterna samt hur kopplingen ser ut till det regionala arbetet kring länets sysselsättning och kompetensförsörjning. Vuxenutbildningen viktig för både den enskilda och företagen Med minskande elevkullar och högre kompetenskrav från arbetslivet blir vuxenutbildningen en allt viktigare faktor för kunskapsförsörjningen i länet. De avhopp från gymnasieskolan som sker skulle drabba både individ och samhälle mycket hårdare om det inte fanns en väl utbyggd vuxenutbildning. Vi har regelbundna mötet med verksamhetscheferna inom länets alla kommuner. I fokus står utveckling och samverkan mellan kommunerna, men också strategisk planering av yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Vi för också samtal på ledningsnivå med länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen där vuxenutbildningen betonas som en strategiskt viktig resurs utifrån sina korta ledtider och snabba anpassningar efter arbetsmarknadens behov. Utvecklingen av en kompetensplattform Kommunförbundet stöder och samverkar med Länsstyrelsen i deras regeringsuppdrag att utveckla en kompetensplattform för länet. Kommunernas kunskap och resurser är viktiga faktorer för att stödja utvecklingen av kunskap och utbildning i Västernorrland. Alla goda krafter behövs för att säkra kompetensförsörjningen för individen och för offentliga arbetsgivare och näringslivet. 14

15 Besöksnäringen bidrar till länets utveckling Ska besöksnäringen få den status den förtjänar? Under 2013 kommer en viktig del i Visit Västernorrlands verksamhet vara att agera motor för de regionala diskussionerna om besöksnäringens utveckling i länet. Vi har en fantastisk potential och årets besökssiffror har varit mycket positiva i jämförelse med övriga Sverige. Besöksnäringen är dessutom en sysselsättningsintensiv näring som under 2010 sysselsatte personer i Västernorrland. Omsättningen var 3,2 miljarder kronor och den sammanlagda skatteeffekten 1,9 mdkr. Men vi har flera stora utmaningar framför oss. I dagsläget bedrivs utvecklingsfrågorna av projekt, varav det stora Bäst 2020 avslutas vid årsskiftet 2012/13, och ingen har det samlade ansvaret. Det finns heller ingen överenskommelse om vem som bär ansvaret för värvande marknadsföring som ska locka nya besökare till länet. Att tillsammans med såväl offentliga som privata aktörer hitta svaret på en långsiktigt hållbar lösning kring det strategiska ansvaret blir därför en huvuduppgift under året. Detta arbete har redan inletts i form av en tre-stegs-process med namnet Klara-Färdiga- Gå. Processen leds av Kairos Future. Den ger underlag för fortsatta ställningstaganden och politiska prioriteringar av besöksnäringens framtid, som ska pågå under Vi driver projektet Visit Västernorrland tillsammans med Landstinget, Länsstyrelsen och kommunerna. Vårt huvuduppdrag är att förse dem som arbetar inom vår besöksnäring med kunskapsunderlag såsom målgruppsanalyser och övernattnings- och lönsamhetsstatistik, för strategiska beslut kring turismutveckling. Beredskap för ökad invandring Kommunerna kommer under året att behöva ta emot fler invandrare. Vi kommer därför att hålla en beredskap för att arrangera mötesplatser för erfarenhetsutbyte kring hur man kan lösa de utmaningar och ta tillvara de möjligheter som invandringen innebär. 15

16 16

17 Det är inte alltid lätt att hitta rätt i livet. Särskilt inte när man är 13 år. Eller 19 år och utan jobb. Kanske finns det en längtan, ett intresse? Drömmar som vi kan bli bättre på att lyssna in. Med gemensamma insatser kan vi stötta de unga för att de ska hitta sin väg. Vi samordnar. Vi initierar. Välfärd är att ha rätt till sin egen framtid. 17

18 18

19 UNGDOMARS UTBILDNING, ARBETE OCH INFLYTANDE Minskande elevkullar, elevers varierande studieresultat och för stor kostym för gymnasieskolan är utmaningar som sätter vår förmåga på prov. Att skapa nya möjligheter, för både eleven och kommunen, utifrån denna bakgrund kräver dialog, samordning och nytänkande. Stefan Paulsson, samordnare utbildning och arbetsmarknad Under de senaste åren har reformerna inom skolan avlöst varandra. Mycket av kraften i kommunerna har därför av naturliga skäl fokuserats på att implementera dessa. Samtidigt har kommunerna tillsammans arbetat för att nå den vision som länets skolpolitiker formulerat om 100% måluppfyllelse - det vill säga att alla elever ska uppnå målen i kursplan och läroplan. Det handlar om såväl studieresultat som elevens möjligheter till trygghet och självkänsla i skolan. Skolan är populär att debattera och självklart finns många utmaningar. Vi ska dock komma ihåg att mycket fungerar bra och att de flesta elever klarar sig bra både socialt och betygsmässigt. Vi har stor kompetens hos lärare och ledare inom skolans område i Västernorrland. Tillsammans arbetar vi för att göra skolan och elevernas förutsättningar ännu bättre. Ungas utbildning Samverkan kring gymnasiet fördjupas Vi har kommit en bra bit på väg i frågan om gymnasiesamverkan. Vi har ett samverkansavtal, vi har inlett det praktiska samordningsarbetet för dimensionering och utbud av utbildningar, antagning, uppföljning och årsplanering. Kommunerna har för avsikt att 2013 genomföra de förändringar som krävs för att bredda utbudet av gymnasieutbildningar. Detta, tillsammans med att kunna erbjuda eleverna sitt förstahandsval, kan leda till såväl bättre kompetensförsörjning i länet som att fler elever genomför sina gymnasiestudier. Samordningen ger också möjlighet för kommunerna att vässa sitt utbildningsutbud och använda gymnasiets resurser mer effektivt. För detta omfattande arbete har kommunerna beslutat om extra finansiering för 2013 för en halvtidstjänst hos Kommunförbundet. Vi kommer att arbeta fram ett förslag för hur avtalet ska implementeras när det gäller såväl de ekonomiska delarna som de organisatoriska. 19

20 Målet är att redan hösten 2013 kunna erbjuda ett samlat kursutbud för de elever som söker till gymnasiet. Att fullfölja sina gymnasiestudier ger bättre förutsättningar Vi vet idag att ungdomar utan avslutade gymnasiestudier löper större risk att bli arbetslösa. Att få fler att avsluta sin gymnasieutbildning med fullständiga betyg anses därför som en av de viktigaste åtgärderna för att minska ungdomsarbetslösheten. SKL har efter intervjuer med kommunala gymnasieskolor identifierat fem framgångsfaktorer för att stödja elever att fullfölja sina studier som de presenterar i rapporten Motverka studieavbrott. Dessa är: 1. Bra bemötande 2. Tydliga mål och betoning på resultat. 3. Att vara på rätt utbildning. 4. Kvalitet genom samarbete och delaktighet. 5. Förmågan att upptäcka och tillgodose elevers behov. Vi gör redan många insatser som har beröring på dessa framgångsfaktorer, till exempel genom att underlätta för eleverna att komma in på sitt förstahandsval genom gymnasiesamverkan, och vi ska ha dem med oss när vi fortsätter arbetet tillsammans med kommunerna under Hur kan vi stötta elever som inte fullföljt gymnasiet? Kommunerna har ett ansvar att följa upp de ungdomar som inte fullföljt sina gymnasiestudier. Vi har gjort en kartläggning av hur kommunerna i länet arbetar med frågan och kunde konstatera att Timrå och Kramfors har goda erfarenheter att dela med sig av till övriga. Vi kommer därför att arrangera mötesplatser för dialog och samverkan så att dessa goda exempel kan spridas och vidareutvecklas i hela länet. Elevernas studieresultat varierar kraftigt i länet Färska siffror från SKL s öppna jämförelser visar att studieresultaten hos eleverna i länets skolor varierar kraftigt. Bäst resultat har eleverna i Örnsköldsviks kommun som rankas som nr 49 bland Sveriges kommuner. Tyvärr finner vi flera av länets kommuner på den nedre delen av listan. Orsakerna kan vara många och vi behöver veta mer. Framförallt vad det är som gör att resultaten i Örnsköldsvik är så goda. Genom att belysa det kan vi få ett gott exempel för andra att lära av. Samordning behövs för att stötta elever som inte mår bra En faktor som vi alla vet och förstår påverkar elevernas resultat är hur de mår. Idag genomförs så kallade hälsosamtal med alla elever och dessa utgör en bra grund för att tidigt kunna sätta in stöd för eleven. Vi tar ett brett grepp för att diskutera dessa frågor. Samtal med Landstinget och samordning mellan så väl skolhandläggare, socialhandläggare och ungdomshandläggare på Kommunförbundet lägger grunden till en större helhetsbild. AV Media en länsresurs för pedagogisk utveckling AV Media är en länsresurs som arbetar med pedagogisk utveckling kring användandet av ljud och bild i skolan. Forskning visar att elever som får möjlighet att ta del av undervisningen på det sätt som passar just dem själva ökar inlärningen markant. Att använda olika medier i undervisningen ger eleverna flera sätt att ta till sig kunskap vilket kan bidra 20

21 till måluppfyllelsen. Kommunernas finansiering av verksamheten slussas via Kommunförbundet. Under 2013 kommer verksamheten att diskuteras och utvärderas av kommunerna för att ytterligare anpassa utbud och aktiviteter efter kommunernas behov. Kommunförbundet kommer att ingå i AV Medias styrgrupp, men också svara för länssamordning via skolchefsgruppen och skolpresidiekonferensen. Vår samordnare har en löpande dialog med chefen för AV Media för att säkerställa såväl förankring som ett bra beslutsunderlag inför framtiden. Ungas etablering på arbetsmarknaden Elevernas framtidsdrömmar och arbetsmarknadens behov Vi kommer att intensifiera arbetet för att stärka studie- och yrkesvägledarnas kunskaper och yrkesroll. De är en central grupp för att eleverna ska kunna göra rätt val i en föränderlig värld och i arbetet med kompetensförsörjning i länet. Vi arrangerar regelbundna träffar med samtliga vägledare inom grundskola, vuxenutbildning och gymnasium under En försmak av arbetslivet får eleverna via sin praktik. Då får man också se mer av vad entreprenörskap och företagande innebär. Entreprenörskap i skolan är en röd tråd som genomsyrar skolreformerna. För att möta detta har projektet ESA Entreprenörskap, Skola, Arbetsliv skapats på skolchefernas initiativ. Projektet innehåller både aktiviteter i varje kommun och kompetensutveckling och praktikförmedling genom Praktikplatsen.se Kunskap om ungas etablering i arbetslivet för att göra rätt insatser Idag görs många insatser på flera olika nivåer för att stötta unga att få arbete. Det är bra. Kunskapen om vad som fungerar och vad som inte gör det är dock många gånger bristfällig. På uppdrag av Kommunförbundets styrelse har vi gjort en omfattande analys av de insatser som gjorts, med finansiering av Europeiska Socialfonden (ESF), för att se vilka lärdomar vi kan dra. En av slutsatserna är att de flesta insatser som görs är på individnivå medan många hinder är av mer strukturell karaktär. (Rapport 2012:15 Unga och arbete; Bostedt, Hillborg, Rosenberg) Ungdomarna pekar på politikens behov av att förstå det riktiga problemet, beskrivet som främst strukturellt, och inte bara utgå från en problembild som har skapats utifrån att det är ungdomarnas brister och motivation som måste åtgärdas. En problembild som kräver politiska och strukturella arbetsmarknadsinriktade insatser, men som försvunnit i många av de av de studerade projekten. I projekten gör man så gott man kan, men har ingen koppling till, eller möjlighet att påverka det större sammanhanget som från början har lett till ungdomarnas utanförskap. Ur vår rapport 2012:15 Unga och arbete. Bostedt, Hillborg, Rosenberg. 21

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2014

Gysam Verksamhetsplan 2014 2014-01-27 Gysam Verksamhetsplan 2014 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Uppstartkonferens 26 februari 2014

Uppstartkonferens 26 februari 2014 Uppstartkonferens 26 februari 2014 Presentation av nationell utvecklingssatsning samt en länsgemensam strategi och utvecklingsplan Tillsammans i länet ska vi förstärka brukarnas delaktighet och inflytande

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför

Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför Regionens olika skepnader, näringslivets olika önskemål och kommunernas olika visioner måste därför lyftas och diskuteras för att det regionala arbetet ska kunna fortsätta. Regionfrågan/-indelningen är

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten?

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Välkommen till en dag om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten! 10.00-10.45 Inledning 10.45 12.00

Läs mer

Övergripande mål 2015-2018 Verksamhetsplan 2015 Kommunförbundet Västernorrland

Övergripande mål 2015-2018 Verksamhetsplan 2015 Kommunförbundet Västernorrland Övergripande mål 2015-2018 Verksamhetsplan 2015 Kommunförbundet Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland - nu och framåt Kommunförbundet stödjer Västernorrlands kommuner i deras utvecklingsarbete.

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-09-21 Närvarande:

Läs mer

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/11 N Y T T F R Å N SIKTA SIKTA- Skånes missbruks och beroendevård i utveckling ett utvecklingsarbete i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Kommunförbundet Skåne och Region Skåne

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Varför startades projekt Carpe?

Varför startades projekt Carpe? Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 Verksamhetsplan FoU Västernorrland 2012 Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09 Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2 Innehåll 1. Forskningsfilosofi 4 FoU-enhetens

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer