E18 Norrtälje - Kapellskär

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E18 Norrtälje - Kapellskär"

Transkript

1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE E18 Norrtälje - Kapellskär Norrtälje kommun, Stockholms län Vägplan, Uppdragsnummer:

2 Dokumenttitel: E18 Norrtälje - Kapellskär Skapat av: Trafikverket Dokumentdatum: Dokumenttyp: Rapport DokumentID: Ärendenummer: TRV 2011/76863 Uppdragsnummer: Version: 0.1 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Karin Stadler, Trafikverket Uppdragsansvarig: Per Thunmarker, Vectura Consulting AB Tryck: Distributör: Trafikverket, Sundbyberg, telefon:

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Planläggningsbeskrivning... 4 Samrådskrets... 5 Samråd... 5 Samråd med myndigheter och organisationer... 5 Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörd Samråd med allmänheten Övriga samråd

4 I samrådsredogörelsen sammanställs och sammanfattas hur samrådet bedrivits, vilka synpunkter och yttranden som kommit in från allmänhet och myndigheter samt var yttrandena, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet. I samrådsredogörelsen kommenterar Trafikverket de inkomna synpunkterna. Sammanfattning En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats som en del av vägplanen. Projektets viktigaste miljöaspekter är boendemiljö och fastighetsintrång, människors hälsa och vilt. MKB:n har skickats för godkännande till Länsstyrelsen Länsstyrelsen har därefter begärt att Trafikverket ska komplettera MKB:n. Samtidigt har Trafikverket utifrån samrådssynpunkter arbetat om vägplanen för vissa platser, vilket föranlett en revidering av miljökonsekvensbeskrivningen. Den kompletterade MKB:n har skickats till Länsstyrelsen Länsstyrelsen har godkänt MKB:n Samrådsmöten i samband med framtagandet av vägplanen har skett mellan januari 2012 och december Samråden har skett med myndigheter och organisationer, ledningsägare, enskilda som kan bli särskilt berörd och allmänheten. Samråd har skett för att lyfta fram och belysa vägplanens olika förslag samt för att samla in synpunkter och information från samrådsparterna. De frågor projektet har samrått om lyfter fram vägplanens ändamål att förbättra trafiksäkerheten för samtliga trafikantgrupper, minska risken för mötesolyckor, förbättra näringslivets transporter till och från Kapellskärs hamn, anpassa vägens kapacitet till den ökade trafiken och att bidra till den regionala utvecklingen. Samråden har skiftat mellan att vara möten där inbjudan och annonsering skett inför mötet som diskuterat vägplanens helhetslösning och möten där specifika sakfrågor diskuterats. Inför samrådsmötena har informations- alternativt samrådsmaterial tagits fram. Skriftliga samråd har tillämpats. Samråd i form av telefonsamtal och mejlväxling har även skett. Samtliga inkomna synpunkter behandlas nedan i samrådsredogörelsen. I samband med genomförda samråd har det kommit in synpunkter och information som inneburit omarbetning av vägförslaget från samrådshandlingen till granskningshandlingen. Hänsyn har bland annat tagits till synpunkter gällande tidigare förslag om förbud mot vänstersväng i korsningar och gång- och cykelförbindelsens sträckning för att minimera olägenheter för enskilda och för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i mest trafikerade korsningar. Andra inkomna synpunkter har Trafikverket inte haft möjlighet att tillgodose, t.ex. synpunkter på av-/påfartsramper, sänkt hastighet och generella bulleråtgärder, då de inte kan motiveras utifrån de krav som gäller för vägar utformning med E18:s trafikmängd. En förstudie upprättades september Under 2000 hölls samråd med länsstyrelsen, allmänhet, SL, Kapellskärs hamn och berörda ledningsägare. 4

5 Den tidigare förstudien uppdaterades under med förändringar som t.ex. trafikmängder, olyckor och färjetrafikens omfattning. Under åren 2010 och 2011 tillämpades skriftligt samråd för den uppdaterade förstudien. Samrådsredogörelsen från förstudien finns i bilaga 1. Planläggningsbeskrivning I planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med samråd, vilka samrådsformer som planeras, när samråd är tänkt att genomföras och vilken samrådskretsen är tänkt att vara. Planläggningsbeskrivningen ska användas som stöd för styrning och genomförande av kommunikationen som sker med både interna och externa intressenter. Syftet är att redan i ett tidigt skede av planläggningsprocessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta. Planläggningsbeskrivningen för detta projekt finns på projektets hemsida Samrådskrets Samrådskretsen har definierats utifrån projektets väg- och miljöåtgärder som kan komma att beröra boenden, verksamheter och samhällsfunktioner i aktuellt område. Därifrån har enskilda som kan bli särskilt berörd, myndigheter och organisationer samt övriga intressenter som är direkt och indirekt berörda identifierats. Då Länsstyrelsen har beslutat att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan har en utökad samrådskrets som kan tänkas bli berörda tagits i beaktande. Aktuell samrådskrets presenteras i fastighetsförteckningen. Samråd Samråd med myndigheter och organisationer Sakägarsammanträde/samrådsmöte Inbjudan till sakägarsammanträde/samrådsmöte gick ut med post till enskilda som kan bli särskilt berörda samt övriga intressenter enligt aktuell fastighetsförteckning 14 dagar före mötet. Inbjudan till allmänheten annonserades i Dagens Nyheter och Norrtelje Tidning och i Mitti Södra Roslagen Information om mötet lades även upp på Trafikverkets hemsida. Till sakägarsammanträdet/samrådsmötet tog Trafikverket fram en samrådshandling och en informationsfolder för projektet. Sakägarsammanträdet/samrådsmötet genomfördes kl i Folkets hus i Norrtälje, Norrtälje kommun. På mötet deltog 72 personer, varav 15 stycken var kvinnor. Förutom Trafikverkets representanter på mötet så deltog även representanter från Norrtälje kommun. En samrådshandling som presenterade det upprättade vägförslaget fanns tillgänglig på 5

6 Trafikverkets kontor i Solna, Norrtälje kommunhus samt Trafikverkets hemsida för samtliga att lämna synpunkter på mellan och Både Trafikverket och kommunen fanns tillgängliga även efter sakägarsammanträdets/samrådsmötets formella möte för att svara på frågor och ta emot synpunkter från allmänheten. Protokoll (med närvarolista) är uppfört och justerat från mötet. Påtalade synpunkter från sakägarsammanträdet/samrådsmötet fördes in i protokollet. Övriga inkomna synpunkter på det upprättade förslaget har diarieförts och behandlas nedan i samrådsredogörelsen. Synpunkterna finns i sin helhet i Trafikverkets ärendemottagning under diarienummer TRV 2011/ Samrådstyp Samrådsinbjudan Möte Brev Skrivelse Annons Remiss Webb Annat: <Ange Annat: <Ange typ> typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Datum Diarienummer TRV 2011/76863 Havs- och vattenmyndigheten, Fredrik Nordwall, Enhetschef för biologisk mångfald och fiske (Åb), Havs- och vattenmyndigheten avstår från att lämna ytterligare samrådsyttrande i rubricerat ärende (HaV dnr ). Socialstryrelsen, Karin-Ljung Björklund, Ser positivt på utvecklingen av cykelbanor i området. I övrigt inga synpunkter. Statens Geotekniska Institut (SGI), Bengt Rosén, Det underlag som tillhandahållits i detta tidiga skede innehåller ingen geoteknisk eller Miljögeoteknisk information dvs., de ansvarsområden som SGI bevakar. Stockholms Handelskammare, Filippa Frisk, Handelskammaren följer utvecklingen inom området och tycker att förslaget i sak är bra. Vi är också gärna kvar som remissinstans för kommande promemorior, betänkanden m.m. I det här fallet har vi däremot inget att tillägga. Höglunds fastighetsförvaltning HB, Curt Höglund, Undertecknad ansöker om Trafikverkets stöd med att sätta upp avåkningsskydd vid E18:s norra sida från korsningen Björnövägen och Kapellskärsvägen vid Görla. Detta gäller från befintligt avåkningsskydd förbi Görla 1:19, 1:11 och 7:1 och ca 300 meter västerut. Se bifogad rapport angående risk för olycka med farligt gods för mer information. Vi ansöker dessutom att samtliga kostnader för material och monteringsarbete svarar Trafikverket för. Vi emotser bekräftelse på denna begäran om förbättring av trafiksäkerheten. Fritidsbyn Kapellskär AB, VD Gunnar Lodin, Huvudinfarten till Riddersholms naturreservat och Kapellskärs vandrarhem är vid den infart som enligt förlaget skall stängas för vänstersvängar. Det kan krångla till det för våra gäster och därför vore det lämpligt att flytta starten av mitträcket efter den infarten (mot Norrtälje). Busshållplatserna som ligger utanför vandrarhemmet bör också behållas annars kommer våra vandrarhemsgäster att få gå ca 500 meter från Aspnäskorsningen och mot vandrarhemmet. Vi uppskattar att ca 700 av våra vandrarhemsgäster reser med kollektivtrafiken och vandrarhemmet har under 20 års tid drivit en mycket medveten 6

7 miljöpolicy där bl.a. kollektivtrafiken är prioriterad. När det gäller gång och cykelvägar i Riddersholmsområdet så behövs den del som går från Riddersholms Gård och till Aspnäskorsningen för att sedan via gång- och cykeltunnel ansluta till Gräddövägen. Genom Riddersholms naturreservat går det en befintlig mycket vacker och gammal väg ner till Kapellskärs hamn, den kan användas som gång och cykelförbindelse, så behöver man inte bygga den sista biten från Aspnäs och ner till hamnen. Strålsäkerhetsmyndigheten, avdelningschef Johan Friberg, Strålsäkerhetsmyndigheten har inga synpunkter på samrådshandlingen. Transportstyrelsen, Åke Larsson Transportstyrelsen har getts möjlighet att avge ett yttrande över planerad ombyggnad av E18 Norrtälje Kapellskär, Norrtälje kommun. Väg E18 ingår i det s.k. TEN-T-vägnätet och omfattas därmed av Vägsäkerhetslagen (2010:1362), Vägsäkerhetsförordningen (2010:1367) och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:183) och allmänna råd om vägsäkerhet. Enligt dessa författningar ska väghållningsmyndigheten bl.a. genomföra en trafiksäkerhetsanalys och en trafiksäkerhetsgranskning av ett vägprojekt. Transportstyrelsen ska utöva tillsyn över efterlevnaden av detta. Transportstyrelsen avstår i övrigt från att yttra sig. Cykelfrämjandet Stockholm Norrort, Karl Hellström, I Cykelfrämjandets Norrortskrets ser vi med tillfredställelse att cykeltrafiken kommer att få en ordentlig belysning i den kommande arbetsplanen för E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Cykeln är viktig för färder både lokalt mellan bostad, skola/arbetsplats eller busshållplats och för utflykter till de attraktiva friluftsområden som finns i trakten. Härtill kommer att Åland är ett allt populärare mål för turistcykling och möjligheten att ta sig hela vägen till hamnen i Kapellskär per cykel är därför viktig. Som tidigare framhållits i samband med förstudien finns det fördelar med att hänvisa cyklister till existerande alternativa vägar istället för anläggande av nya cykelvägar intill E18. Detta under förutsättning att cykelvägen inte blir en alltför lång omväg. I tätbebyggda områden och på vägsträckor med tätare biltrafik måste särskilda åtgärder vidtas helst som cykelvägar eller att vägrenarna är tillräckligt breda för att cykling ska kunna ske på säkert sätt. På smala vägar genom skog och jordbruksmarker måste det finnas utrymme för möten mellan arbetsmaskiner och cyklister. Flera nya gång- och cykelportar kommer att anläggas under E18. Det exempel på utformning av så kallad rörbro som visades vid samrådsmötet kan innebära en olycksrisk om fotgängare och cyklister ska samsa om ett gemensamt trångt utrymme. Särskilt stor är risken när tunneln är intill busshållplatser. Infarten till tunnlarna måste vara så utformad att man i god tid kan se gående och mötande trafik som befinner sig. Rent generellt är det lika viktigt att separera gångtrafikanter från cyklister som från biltrafikanter. Cykelbanan måste förses med tydliga symbolmarkeringar och framkomligheten på gångbanan bör inte försämras för t ex barnvagnar genom ojämn plattbeläggning. Bropassagen över Bredsundet är problematisk. Om det finns alternativ till den placering av cykelled som är markerad i samrådshandlingen (möjligt alternativ antyddes vid samrådsmötet) bör det tas i det fortsatta arbetet. Av samrådshandlingarna framgår inte hur arbetsinsatser/kostnader för cykelleden ska fördelas mellan kommunen och Trafikverket. Vi förutsätter att genomförandet sker i nära 7

8 samverkan mellan parterna. Svenska kraftnät, Helen Samuelsson, Svenska kraftnät har ingenting att erinra mot upprättat förslag. Luftfartsverket (LFV), Handläggare Gert Carlsson, LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot ombyggnaden. LFV har dock en navigeringsfyr i omedelbar närhet av vägsträckningen närmast Norrtälje. Därför vill vi att projektledningen för ombyggnaden kontrollerar att giltiga tillstånd från PTS finns för de radiofrekvenser som används vid ombyggnaden. I remissvaret har inte LFV analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för Minimum Sector Altitude. Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statsgeolog Björn Wiberg, Samrådshandlingen innehåller inga frågeställningar där geologin kan anses påverka vägens utformning. Sträckningen löper huvudsakligen över moränområden med en hel del berg i dagen med en i allmänhet god stabilitet. Torv och finsediment förekommer endast i kortare partier. Ett sådant är Vretakärren där det förekommer torvavlagringar och gyttjeleror med dålig stabilitet. Tyvärr saknar vi information om jordlagerföljder i vägens närhet. Vi återkommer dock gärna i ett senare skede när det finns geologiska frågor att ta ställning till. Vi har inget att erinra mot projektet. Trafikverkets kommentarer Trafikverkets kommentar till Höglunds fastighetsförvaltning HB I enlighet med Trafikverkets framtagna riskanalys om olycka med farligt gods bedöms inte fastigheterna Görla 1:19, Görla 1:11 och Görla 7:1 att ligga inom zonen för när skyddsåtgärd är rimligt. Trafikverket planerar därmed ingen skyddsåtgärd förbi aktuella fastigheter. Trafikverkets kommentar till Fritidsbyn Kapellskär AB I korsningen vid Riddersholm kommer enbart höger av/på att tillåtas av trafiksäkerhetsskäl. Det innebär att trafikanter som ska ta av till vänster vid Riddersholm hänvisas till vändplats vid Aspnäs vägskäl alternativt vid Kullstugans vägskäl. Busshållplatserna vid Riddersholms vägskäl kommer att utgå med anledning av att Storstockholms Lokaltrafik (SL) inte kommer att trafikera hållplatserna. Gång- och cykelvägen i Riddersholms naturreservat föreslås att till större del gå på befintlig väg, mindre del på ny gång- och cykelväg inklusive gång- och cykelport för att avsluta på E18 ner mot hamnen och ansluta till väg 1032 mot Gräddö. Från Aspnäs vägskäl kommer cykelvägen att gå på del av E18 ner till hamnen. Trafikverkets kommentar till Transportstyrelsen, Åke Larsson Med bakgrund att projektet startade innan Vägsäkerhetslagen trädde i kraft har ingen trafiksäkerhetsanalys eller trafiksäkerhetsgranskning genomförts. 8

9 Trafikverkets kommentar till Cykelfrämjandet Stockholm Norrort Trafikverket har hittat en lösning till gång- och cykelförbindelse längs hela sträckan. En avvägning har gjorts i förhållande till bland annat kostnad, rimlig resväg och tillgänglighet. Detta har resulterat i att gång- och cykelförbindelsen har föreslagits till vissa delar längs E18 och till vissa delar på befintliga vägar vilket gör det möjligt att gå och cykla längs hela sträckan. Belysning vid hållplatser, pendlarparkering, gång- och cykelportar och vägkorsningar med vänstersvängskörfält föreslås. Belysning längs hela gång- och cykelförbindelsen har valts bort av kostnadsskäl. Till alla busshållplatser kommer anslutningar för oskyddade trafikanter att byggas från antingen befintliga vägar och/eller från gång- och cykelförbindelsen. Dimension för rörbroar har valts så att tillräckligt utrymme finns för att gående och cyklister ska kunna mötas. Vid tillfarter till rörbroar uppfyller föreslagna lösningar de minimikrav som finns. Föreslagen lösning för gång- och cykelförbindelse vid bro över Brevik Storsund är att gångoch cykelförbindelsen skiljs åt med en betongbarriär på den befintliga bron. Både väster och öster om bron behöver ny gång- och cykelväg byggas. Andra alternativ har valts bort med hänsyn till resväg. Trafikverkets kommentar till Luftfartsverket (LFV) Luftfartsverket finns med i upprättad fastighetsförteckning och kommer att bli informerade om kungörande och granskning av vägplanen där föreslagna åtgärder kommer att redovisas. Föreslagna åtgärder inom projektet är inom det angivna avståndet 60 km från flygplatsen i Norrtälje. Inga byggnadsverk över 20 meter är aktuella. Trafikverkets kommentar till Sveriges geologiska undersökning (SGU) Trafikverket hänvisar till att SGU finns med i upprättad fastighetsförteckning och därigenom kommer att bli informerade om kungörande och granskning av vägplanen. I vägplanen kommer föreslagna åtgärder att redovisas. AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) Samrådstyp Samrådsinbjudan Möte Skrivelse Remiss Annat: E-post, telefon Brev Annons Webb Annat: E-post Datum Diarienummer TRV 2011/76863 Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna SL framhäver vikten av busshållplatsernas tillgänglighet, att samtliga resenärer ska kunna ta sig tryggt och smidigt till och från hållplatserna. Busshållplatserna ska utformas i enlighet med SL:s krav om standard. Kommande exploatering på Rådmansö kan komma att styra behovet av hållplatser i framtiden, men SL har inte emottagit några något sådant önskemål. Vid Vreta handel, Söderuddens vägskäl, Nänninge, Riddersholm och Aspnäs har SL framfört synpunkter och 9

10 önskemål kring behov av hållplatser. Hållplatser vid Vreta handel ska möjliggöra byte mellan busslinjer. Vid Spillersboda vägskäl finns behov av en tredje hållplats. Inget behov av hållplats på södra sidan av E18 finns vid Nänninge. Hållplatser vid Söderuddens vägskäl och Tomta vägskäl har många resenärer och måste vara kvar. SL anser att hållplatser vid Tomta vägskäl bör utformas med två hållplatser på väg 1033 söder om E18 samt med någon form av passage över E18. SL accepterar att hållplatserna vid Riddersholm utgår. Vid Aspnäs önskar SL avskilda hållplatser ur trafiksäkerhetssynpunkt. SL har i samråd via telefon/mejl meddelat att slinghållplats vid Vreta handel inte längre behövs, men att ett behov av en hållplats på södra sidan E18 finns (mejlväxling): Lösningen bör om möjligt medge att hållplatser kan ytterligare kompletteras i efterhand för att även kunna tillgodose en eventuell ny linje till Björknäs i framtiden. Dessa hållplatser behöver inte byggas nu men bör vara möjliga att komplettera med. Helhetslösningen bör med eller utan denna eventuella nya linje vara en god sammanhållen punkt avseende de olika hållplatslägena som bör vara logiskt placerade på så vis att alla bussar i en viss riktning avgår från samma hållplatsläge liksom att en busslinje om möjligt inte bör passera två hållplatslägen i samma bytespunkt. Vägledning: Om endast de heldragna linjerna skulle finnas i framtiden så skulle hållplatsen kunna ligga dubbelsidigt på E18 öster om korsningen. Om däremot den eventuella nya linjen till Björknäs tillkommer kanske hållplatserna skulle kunna ligga som 4 olika lägen, ett läge efter korsningen i respektive riktning. Beroende på hur den nya korsningen utformas, om man frångår lösningen med 4-vägskors uppstår säkerligen även andra möjligheter att lösa hållplatserna. I förslaget flyttas vägen från Björknäs västerut, d.v.s. det blir 2 st 3- vägskorsningar. Om anslutningen av vägen från Björknäs istället kunde flyttas österut (vilket dock säkert är svårt p.g.a. bebyggelsen) så skulle en dubbelsidig hållplats på E18 kunna ligga mitt emellan de båda korsningarna och tillgodose alla behov. Synpunkt från SL i samband med sakägarsammanträdet/samrådsmötet: Rent generellt kan sägas att SL vill se trafiksäkra och gena gångvägar till och från hållplatserna utefter E18 då vägen trafikeras av en stor andel tung trafik till och från Kapellskärs hamn. SL ser positivt på att man ska se över trafiksäkerheten på sträckan och vill gärna se en beskrivning av åtgärderna mer ingående. Vreta handel: Här vill SL gärna se lite tydligare hur bussangörningen med hållplatser och körvägar är tänkta att se ut. Är anslutningen från väg 1023 flyttad? Bibehållen korsning i alla fyra körriktningar är viktigt för kollektivtrafikens trafikeringsförutsättningar. Byten mellan bussar ska kunna ske här. Brantbacken: Kommer vägen mot Nötviken att vara avstängd söder om E18 och vad innebär det för kollektivtrafiken? Spillersboda vägskäl: Var kommer hållplatsen för buss från Spillersboda mot Norrtälje att ligga? SL efterlyser en bättre beskrivning. När det gäller Tomta vägskäl kan eventuellt hållplatserna ha samma lösning som vid Kullstugan. Trafikverkets kommentarer Busshållplatsernas standard styrs av hur många på- och avstigande det finns vid aktuella 10

11 hållplatser och följer VGU:s standard för fickhållplats vid km/h i landsbygdsmiljö. Gång- och cykelportar anordnas under E18 i de korsningar där busshållplatser finns i kombination med att gång- och cykelförbindelsen byter sidan om E18. Gångvägar till och från busshållplatserna anordnas så att de ansluter till närmast anslutande väg. Vreta handel Befintlig fyrvägskorsning ersätts av två trevägskorsningar förskjutna till varandra. Den allmänna vägen (väg 1023) som ansluter söderifrån kommer enligt förslag att ligga kvar i samma läge som idag. Den enskilda vägen norrifrån kommer att anslutas längre västerut. Korsningen kommer att kunna trafikeras i alla riktningar. Hållplatsläge för bussar mot väster föreslås omedelbart väster om befintlig korsning. Hållplatsläge för bussar mot öster föreslås omedelbart öster om befintlig korsning. Mellan hållplatserna föreslås en gång- och cykelport under E18 som gör det möjligt att gå till och från hållplatserna utan att korsa E18 i plan. Hållplatsen på norra sidan E18 kommer även att kunna angöras av bussar som kommer söderifrån på väg Denna fickhållplats utformas djupare än normalt för att stillastående bussar vid hållplatsen inse ska skymma sikten mot öster för trafikanter vid väjningslinjen på den nya anslutningen från norr. Val av hållplatslägen har gjorts i samråd med SL. Brantbacken Fyrvägskorsningen vid Brantbacken kommer att ersättas med två förskjutna trevägskorsningar. Anslutning norrut kommer att ligga kvar i befintligt läge medan den södra anslutningen flyttas västerut. Det kommer, precis som idag, att vara möjligt att köra i alla riktningar i korsningen. Hållplatsläge för bussar mot väster föreslås omedelbart väster om befintlig anslutning från norr. Hållplatsläge för bussar mot öster föreslås omedelbart öster om ny anslutning från söder. Omedelbart öster om hållplatserna föreslås en gång- och cykelport under E18 som gör det möjligt att gå till och från hållplatserna utan att korsa E18 i plan. Hållplatserna kan angöras av bussar som idag körs på Angskärsvägen. Valet att placera busshållplatserna på E18 har gjorts utifrån SL:s synpunkter att i framtiden eventuellt inte trafikera Angskärsvägen. Spillersboda vägskäl Fyrvägskorsningen kommer även här att ersättas med två trevägskorsningar. Den södra anslutningen till väg 1029 blir kvar i befintligt läge och den norrgående anslutningen flyttas västerut. Befintlig gång- och cykelport kommer att ligga kvar. Hållplatsläge för bussar mot Spillersboda föreslås på väg 1029 omedelbart söder om E18. Hållplatsläge för bussar mot väster föreslås omedelbart väster om befintlig korsning. Hållplatsläge för bussar mot öster föreslås omedelbart öster om befintlig gång- och cykelport. Hållplatsen på norra sidan E18 kommer även att kunna angöras av bussar som kommer söderifrån på väg Val av hållplatslägen har gjorts i samråd med SL. Tomta vägskäl Hållplatsläge för bussar mot söder och öster föreslås på väg 1033 omedelbart söder om E18. Hållplatsläge för bussar mot väster föreslås omedelbart väster om befintlig korsning.. Hållplatsen på norra sidan E18 kommer även att kunna trafikeras av bussar som kommer söderifrån på väg För oskyddade trafikanter föreslås en passage i plan över E18. Val av hållplatslägen har gjorts i samråd med SL. Alla busshållplatser kommer att utformas som fickhållplatser. Kommentar till (mejlväxling): Hållplatslägen dubbelsidigt på E18 öster om korsningen är inte möjligt då gång- och cykelvägen från rörbron upp till norra hållplatsen skulle göra sådant intrång mot Vreta handel att det blir omöjligt köra runt södra hörnet på Vreta handel med fordon. Det blir risk 11

12 för att gående korsar E18 i plan mellan hållplatserna då mitträcket måste avslutas vid hållplatserna. Norrtälje kommun Samrådstyp Möte Skrivelse Remiss Annat: e-post, telefon Samrådsinbjudan Brev Annons Webb Annat: E-post Datum Diarienummer TRV 2011/76863 Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Norrtälje kommun har identifierat Vreta, Södersvik och Åkerö/Västanvik som de tre större korsningspunkterna som också ansluter till det exploateringsområde på norra delen av Rådmansö som är utpekat i kommunens översiktsplan. Höjd bör tas för kommunens utbyggnadsplaner, SL:s planering för kommande busslinjer samt hamnens förväntade utbyggnad. Finns behov av infartsparkering för både motorfordon och cykel. Kommunen anser att cykelpendling till och från arbetet kan anses rimligt runt en mils radie kring Norrtälje. Kommunen ställer sig frågande till frilufts- och turistcykling. Det finns ett behov av busshållplats vid sektion 104/000 Björnö E18/väg 1149 då kommunen planerar för 800 nya bostäder i Björnö och med befintlig skola på södra sidan av E18. En hel del barn åker med ordinarie bussar till och från skolan. Det finns skolskjutsar med varierande behov över åren. Kommunen emotsätter sig starkt förslaget vid Tomta vägskäl med korsning i plan för gående och cyklister. Hastigheten bör sättas ned i korsningarna. Från möte : Behovet är mycket litet för vändmöjlighet vid norra anslutningen till Kapellskär för trafik från Håtöanslutningen norrifrån och man bör istället prioritera Breviks vändmöjligheter. För fordon till och från Brevik är det i förslaget långt till närmaste vändplats. Ledningssamordningsmöte nr 1, : Vid gång- och cykelportarna kommer kommunens befintliga VA-ledningar att beröras och behöver flyttas då anslutningsvägar mm ska byggas. Extra noggrannhet krävs vid självfallsledningarna. Norrtälje kommun planerar att förse vissa öar med kommunalt vatten och avlopp. Dessa ledningar planeras att förläggas inom hamnområdet, korsa E18, och kopplas in på det kommunala VA-nätet. Svar saknas på detta Synpunkt från Kommunstyrelsens arbetsutskott i samband med sakägarsammanträdet/samrådsmötet: Norrtälje kommun framhåller att förslaget till arbetsplan har arbetats fram med god vilja och dialog mellan kommunen och Trafikverket. Utvecklingen av förslaget som har skett under processen gällande oskyddade trafikanter och tillgängligheten till kollektivtrafik förtjänar uppskattning. Däremot anser Norrtälje kommun att samrådsunderlaget beskriver eventuella negativa konsekvenser av förslaget otillräckligt. Troliga konsekvenser för enskilda till följd av stängda 12

13 korsningar, förbud mot vänstersvängar och ökat buller bör redovisas redan i samrådsskedet. Stängning av utfarter: Trafikanter med utgångspunkt eller målpunkt i Brevik söder om E18 får en alltför lång omväg i och med vänstersvängsförbudet som anges i förslaget. Vändplatser: Behovet med vändplats vid Spillersbodas vägskäl är med stor sannolikhet begränsat. Kommunen föreslår att resurser gör bättre nytta om de används för att minska omvägen för trafikanter i Brevik söder om E18 (se punkt ovan). Busshållplatser: Kommunen anser att det, förutom föreslagna hållplatslägen, bör förberedas för ett framtida hållplatsläge på E18 söder om planerade bostadsområden i Björnö. Hållplatsläget skulle ligga intill korsningen E18 och väg 1149 och därmed också utgöra ett strategiskt läge för Frötuna skola strax söder om korsningen samt trafiken från Furusund. Pendlarparkeringar: Föreslagna lägen för pendlarparkeringar följer i stort sett inriktningen för framtida kollektivtrafiklösningar som Norrtälje kommun och SL har diskuterat i samband med arbetet med fördjupad översiktsplan för Rådmansö, vilket är bra. Cykelvägar: Viktigt att säkerställa förslagets goda intentioner. Om inte föreslagna gcsträckningar längs med E18 och på nuvarande enskilda vägar kan lösas är det viktigt att förändringar inte skapar ytterligare omvägar för cyklister jämfört med nuvarande förslag. Möte med Norrtälje kommun : Fem kommunala planer berörs av vägåtgärder. -Avvikelse 1, Brantbacken: Intrång i parkmark sker på fastigheterna Ösbyholm 1:44 och 1:108 med anledning av gångoch cykelvägens anslutning till blivande gång- och cykelport. -Avvikelse 2, Håtö: Intrång i parkmark sker på södra och norra sidan E18 med anledning av gång- och cykelvägens anslutning till blivande gång- och cykelport. Nedfarterna till porten blir relativt långa för att uppfylla kraven på maxlutning. Trafikverket har erbjudit inlösen för fastighet Håtö 2:79 och detta har accepterats av ägaren. -Avvikelse 3, Brevik (a): Intrång i parkmark sker på södra sidan E18 med anledning av den blivande gång- och cykelvägen. Idag pågår arbete med två detaljplaner i detta område. -Avvikelse 4, Brevik (b): Intrång i parkmark sker på södra sidan E18 med anledning av den blivande gång- och cykelvägen. Idag pågår arbete med två detaljplaner i detta område. -Avvikelse 5, Aspnäs: Intrång i parkmark sker för gång- och cykelvägen, en busshållplats och vändplatsen. Vändplatsen är till för trafikanter som ska till Riddersholm där enbart höger in/ut tillåts. Park och vägområde fastställs ej i detaljplanen. Kontrollplatsen, öster om korsningen i Aspnäs, kommer att få ett bullerplank. Planket är undantaget från bygglov och kan fastställas via vägplanen istället om det står inom vägområdet och kan ses som en del av väganordningen. Trafikverkets kommentarer: Vändmöjligheter i Brevik har tillgodosetts genom att korsningen i Brevik föreslås utformas med vänstersvängfält från väster och öster och därmed blir alla svängar tillåtna i korsningen. 13

14 Trafikverket har bedömt att det inte finns behov av rastplats mellan Norrtälje och Kapellskär då vägsträckan är kort och det finns möjligheter att rasta i Norrtälje och Kapellskär. Ingen rastplats föreslås därför på sträckan mellan Norrtälje och Kapellskär. Vid utformningen av korsningarna har Trafikverket haft som utgångspunkt att planskild gång- och cykelpassage är aktuell i de korsningar där gång- och cykelvägen byter sida om E18 och/eller där busshållplatserna ligger på var sida om E18. Vid Vreta har en planskild passage föreslagits med anledning av att det finns målpunkter på båda sidor om E18. En gång- och cykelport vid Tomta vägskäl kan förväntas innebära negativa konsekvenser för sumpskogen oavsett på vilken sidan om korsningen den läggs. Trafikverket har i sin samlade bedömning tagit ett beslut att en passage för oskyddade trafikanter i plan är den lösning som föreslås. Här har kontinuerliga diskussioner med berörda parter förts för att få fram en acceptabel lösning utifrån alla aspekter. Den föreslagna gång- och cykelförbindelsen ger möjlighet till cykelpendling till och från arbetsplatser i Norrtälje och i Kapellskär och lokalt på sträckan. Där avstånd till och från arbetsplatsen är för stort för arbetspendling uppfyller gång- och cykelförbindelsen projektmålet att kunna nå lokala målpunkter längs och tvärs E18 och är därmed motiverad. Under projekteringens gång har beräkningar gjorts med hänsyn till trafik. Detta har resulterat i olika lösningar för olika korsningar. Där det krävs en nedsatt hastighet för att få tillräcklig god trafiksäkerhet har detta föreslagits. I några korsningar har resultatet blivit att förskjuten trevägskorsnings föreslås och då krävs inte alltid en nedsättning av hastigheten för att uppfylla god trafiksäkerhet. I den granskningshandling som tas fram kommer en miljökonsekvensbeskrivning och en vägplanebeskrivning att ingå. Vid granskningen kommer alla förslag att konsekvensbedömas mer utförligt än vad som gjorts i samband med samrådshandlingen. Stängning av utfarter: Vid Håtö vägskäl stängs den norra anslutningen mot E18. Boende på norra sidan E18 kan färdas på enskild parallellväg till Spillersboda vägskäl och där köra ut på E18. Korsningen i Brevik föreslås utformas med vänstersvängfält från bägge hållen på E18. Detta innebär att korsningens funktion blir densamma som idag men att trafiksäkerheten blir väsentligt förbättrad. Busshållplatser: Trafikverket ser ett behov av busshållplats vid Björnö E18/väg 1149 i samband med utbyggnaden av Björnö. Denna typ av framtida behov hanteras inte inom ramen för vägplanen. Cykelvägar: Där gång- och cykelförbindelse föreslås till befintliga enskilda vägar kommer förhandlingar med berörda att ske fortlöpande under projektet. På de delsträckor där ny sträckning av gång- och cykelförbindelsen föreslås medför inte förslaget några omvägar. Vändplatser föreslås vid korsningarna i Kullstugan och Aspnäs på grund av att korsningen vid Riddersholm föreslås utformas för att endast tillåta högersvängar. Detaljprojektering av de ledningsåtgärder som krävs på grund av föreslagna vägåtgärder och gång- och cykelportar kommer att göras i senare skede. Optimalt vore att Trafikverket inte ansöker om marklov och att kommunen yttrar sig om mindre avvikelse och att vägplanen inte strider mot detaljplaner. 14

15 Länsstyrelsen i Stockholms län Samrådstyp Samrådsinbjudan Datum Diarienummer Möte Brev TRV 2011/ Skrivelse Annons Remiss Annat: <Ange typ> Webb Annat: E-post Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Avgränsningsmöte MKB arbetsplan : I Limmarens närområde finns många fornlämningar och det är sannolikt att okända kommer fram vid nya markintrång. Kontakt tas med Länsstyrelsen kulturmiljöenhet för att avgöra om arkeologisk utredning har gjorts eller behöver göras. Tillfälliga nyttjanderätter får inte göra intrång i fornlämningar (tillfälliga arbetsvägar, massupplag o dyl.). Limmaren är en övergödd och känslig recipient. Hänsyn till detta ska tas vid dagvattenåtgärder. Hänsyn ska också tas till att vägen är primärled för farligt gods. Krävs katastrofskydd för dagvatten? Kontakt bör tas med Länsstyrelsen angående vad som gäller med ansvarsbiten för VA i de fall som Trafikverket gör åtgärder men ej förändrar avrinningsförhållanden. Länsstyrelsen har i skrivelse till Trafikverket, , meddelat att det utifrån Trafikverkets beställning av arkeologisk utredning bedöms möjligt att utföra arbetet utmed vägen utan att inkräkta på fornlämningar. Länsstyrelsen bedömer att inga arkeologiska åtgärder krävs inför det planerade åtgärdsförslaget. Särskilda upplysningar i ärendet är att arbetet måste utföras så att fornlämningarna RAÄ Frötuna 48:1, 91:1 inte kommer till skada. Detta innebär att arbetet inte får ta ny mark i anspråk och måste utföras i befintligt vägområde. Under samrådsmöte har följande diskuterats: En gång- och cykelport under E18 vid Tomta kan förväntas att innebära negativa konsekvenser för sumpskogen oavsett på vilken sidan om korsningen den läggs. Passage i plan förespråkas därmed. I området vid Brevik förekommer De Geer-moräner och är utpekat som riksintresse för naturvård. Detta föranleder att ett skriftligt samråd måste hållas med Länsstyrelsen minst två månader före schaktning påbörjas. Länsstyrelsen tycker att skyddsområdena generellt i projektet ska dokumenteras på planritningarna. Länsstyrelsen anser att åtgärd vid Brevik är bra förutsatt att inte De Geer-moränerna påverkas. Att ta i beaktande vid intrång i sjön Bollen är att en sådan åtgärd kan kräva tillstånd eller anmälan av vattenverksamhet beroende på bedömd påverkan och utfyllnadens omfattning. Vid utformning av gång- och cykelport vid Aspnäs bör fokus inte enbart ligga på intrång i naturreservatet utan även på att beakta klimatfrågan så att hänsyn tas till ökade nederbördsmängder, risk för skred, ras mm. Tillstånd enligt reservatsföreskrifterna krävs för att anlägga busshållplats på södra sidan av E18. Tillstånd för åtgärder i Natura 2000-området är inte nödvändigt om miljön inte påverkas på 15

16 ett betydande sätt. För samtliga gång- och cykelportar gäller att anmälan alternativt tillstånd för grundvattensänkning kan behöva sökas från mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen anser inte att planerad gång- och cykelväg tillsammans med gång- och cykelport bidrar till att öka tillgängligheten till naturreservatet i någon större omfattning. Trafikverkets kommentarer Projektet har arbetat in synpunkterna i miljökonsekvensbeskrivningen. Förekomst av De Geer-moräner har påverkat val av åtgärd, för att undvika intrång i dessa. Trafikverket har i ett PM ställt frågan till Länsstyrelsens naturenhet om gång- och cykelport/väg kan anläggas inom naturreservat/natura 2000 vid Aspnäs utan risk för påtaglig skada. Länsstyrelsen har svarat att det troligen inte utgör påtaglig skada men tar formellt ställning till det i samband med att vi söker dispens från naturreservats föreskrifter samt tillstånd för anläggande av gång- och cykelväg i naturreservat. För att få reda på naturvärden har Trafikverket låtit utföra en naturvärdesbedömning som visar på att naturvärdena på platsen där intrånget sker är begränsade. Området där intrånget sker ligger huvudsakligen mellan E18 och en kraftledningsgata, det vill säga i ett område som redan är påverkat av infrastruktur. Stockholmspolisen Samrådstyp Möte Skrivelse Remiss Samrådsinbjudan Brev Annons Webb Datum Diarienummer TRV 2011/76863 Annat: <Ange Annat: E-post typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna En lågfarts-wim (Weigh in motion) nära hamnen vore optimalt för att selektera de fordon som ska hänvisas till trafikkontrollplatsen. Ofta finns ett samband mellan överlast och andra lagöverträdelser. Med hjälp av en WIM-station kan kontrollarbetet bedrivas effektivt. Placering av trafikkontrollplats vid Aspnäs är på bra avstånd från hamnen och ger samtidigt inte fordon möjlighet att avvika från E18. Trafikverkets kommentarer Trafikverket har projekterat för en trafikkontrollplats med lågfarts-wim strax öster om korsningen E18/väg Stockholms Hamnar AB Samrådstyp Samrådsinbjudan Datum Möte Brev Skrivelse Annons Remiss Annat: <Ange typ> Webb Annat: E-post Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Kapellskärs hamn är positiv till att höja trafiksäkerheten på E18. Hamnen invänder dock mot föreslagen vägsektion med 2+1 väg och mitträcke. Diarienummer TRV 2011/

17 En incident eller olycka på vägen kommer att orsaka totalstopp vilket påverkar hamnens verksamhet. Hamnen är även tveksam till hur framkomligheten kommer att se ut vintertid. Viktigt att man kan lösa plötsliga stopp på vägen. Hamnen vill ha kontroll av gods före avfärd med fartygen för att säkerställa en tryggare överfart. Det finns inga planer på omledningsvägar? Samrådspart Stockholms hamnar invänder mot att Trafikverket förlägger kostnaderna för att möjliggöra samtliga dispenstransporter på en annan instans, dvs. på transportledare, istället för att Trafikverket tar kostnaden vid en ombyggnad av vägen. Ledningssamordningsmöte nr 1, : Finns befintliga ledningar inom hamnområdet som man ej har ritningsunderlag på. Synpunkt från Stockholms Hamnar AB i samband med sakägarsammanträdet/samrådsmötet: Vill informera Trafikverket om konsekvenserna för rederierna av vad ett totalstopp kan innebära för hamnen, sjöfarten, åkerier, lastägare (industrin) och passagerare. Detta med anledning av Trafikverkets planer på 2+1 väg med mitträcke och vad ett totalstopp kan få för konsekvenser: Påverkan på fartygsavgångar med förseningar som följd. Trots att fartyg kan ligga kvar i hamn med hopp om att trafiken på vägen ska komma igång, missar ett stort antal lastbilar fartygsavgångarna vilket slutar med att de blir försenade till sin slutdestination med stora och för mig okända extrakostnader för åkerier och godsmottagare som följd. Totalstopp innebär uteblivna intäkter och ökade kostnader för rederierna. Kundärende inkommet till Trafikverket : Stockholms hamnar som sakägare är intresserad av att veta om det är några beslut tagna då de planerar en utbyggnad av hamnen på egen mark och även som de tidigare nämnt möjligen ett övertagande av en mindre del av E18 närmast hamnen. Hur kommer gång- och cykelportarna att påverka hamnens verksamhet under byggtiden? Hamnen har fartygsanlöp idag mellan 05,30 01,00 alla dagar i veckan och undrar om dessa påverkas? Stockholms hamnar önskar information angående hur projektet fortskrider. Trafikverkets kommentarer Snöröjning är en driftfråga som löses på andra likartade vägar i landet. I en krissituation vid incident/olycka finns möjlighet att montera ned mitträcket och eventuellt använda 2- fältdelen som körfält i båda riktningar. Trafikverket planerar inte några omledningsvägar. Trafikverket har uppdraget att utföra en trafiksäker lösning på sträckan. Detta innebär en finansiell utmaning och man sänker inte kostnaderna i projektet genom att välja den objektanpassade 2+1 vägen som lösning. Vägplanens sträckning avslutas strax öster om Aspnäs vägskäl och Trafikverket planerar därmed inte att göra någon åtgärd utanför vägområdet närmare hamnen. Detta innebär att hamnens befintliga ledningar ej påverkas. En trafikkontrollplats är föreslagen att placeras vid korsningen i Aspnäs. Vad gäller cykelportar så har projektet tagit fram en lösning med sk. rörbroar. Dessa kan anläggas utan att vägen behöver stängas för trafik under en längre tid. Om en annan teknik 17

18 blir nödvändig, kan en mer omfattande avstängning behöva göras. När det gäller hamnens möjlighet att ta över del av E18 hanteras frågan av Trafikverket Region Stockholm, avdelning Samhälle. Under vintern 2013/2014 kommer kungörande och granskning av vägplanen att ske där tillfälle ges att lämna yttrande på förslaget. Trafikverket har noterat önskemålet om vidare kontakt. Vattenfall Eldistribution AB Samrådstyp Samrådsinbjudan Möte Skrivelse Remiss Brev Annons Webb Datum Diarienummer TRV 2011/76863 Annat: <Ange Annat: E-post typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna På ledningssamordningsmöte nr 1 och 2 diskuterades projektets omfattning och Vattenfall redovisade kortfattat sina ledningar och kommande arbete som kan beröra Trafikverkets uppdrag. Synpunkt från Vattenfall i samband med sakägarsammanträdet/samrådsmötet: Vattenfall har ledningsrätt utefter sträckan, som korsar vägområdet respektive går parallellt med vägområdet, både i form av luftledning och markkabel. Elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogade kartor (se yttrandet). Vattenfall bedömer att ett stort antal lokalnätsledningar samt en regionnätsledning kommer att påverkas. Dessa kan behöva flyttas eller byggas om. Eventuell flytt/förändring av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av Trafikverket. Vattenfall förutsätter att Trafikverket samråder om och tar hänsyn till Vattenfalls befintliga ledningsnät inom aktuellt område (se yttrandet). Trafikverkets kommentarer Omnämnda frågor har behandlats på ledningssamordningsmöten och kommer även att behandlas längre fram på avtalsmöten. Vattenfall måste separat söka tillstånd för ledningsarbeten inom vägområde. Norrtälje Energi AB Samrådstyp Möte Skrivelse Remiss Samrådsinbjudan Brev Annons Webb Annat: <Ange Annat: E-post typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Har befintligt FV, opto och el och man planerar även för nyläggning i området, ex vid Björnö i samarbete med HSB. 18 Datum Diarienummer TRV 2011/76863

19 Trafikverkets kommentarer Omnämnda frågor har behandlats på ledningssamordningsmöten och kommer även att behandlas längre fram på avtalsmöten. Norrtälje Energi måste separat söka tillstånd för ledningsarbeten inom vägområde. Skanova Samrådstyp Möte Skrivelse Remiss Samrådsinbjudan Brev Annons Webb Datum Diarienummer TRV 2011/76863 Annat: <Ange Annat: E-post typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Skanova är intresserade av att lägga kanalisation mellan Norrtälje och Kapellskär om det ska schaktas för gång- och cykelvägen i Trafikverkets projekt. När Trafikverket bestämt den slutgiltiga lösningen ser Skanova att ett genomförandeavtal tecknas. På de ställen en ny GC-väg byggs önskar Skanova på en option på att lägga ner 1x50 HPDE. Trafikverkets kommentarer Omnämnda frågor har behandlats på ledningssamordningsmöten och kommer även att behandlas längre fram på avtalsmöten. Skanova måste separat söka tillstånd för ledningsarbeten inom vägområde. HSB, Bolagslantmätare Torbjörn Granberg Samrådstyp Samrådsinbjudan Möte Skrivelse Remiss Brev Annons Webb Datum Diarienummer TRV 2011/76863 Annat: <Ange Annat: E-post typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Inkommen skrivelse : Björnömark HB har för avsikt att uppföra en bullervall längs med E18 inom karta 1 vid Osen i samband med exploatering av Björnö. Vi vill att Trafikverket beaktar detta i det fortsatta arbetet med E18 Norrtälje-Kapellskär så att eventuella beröringspunkter mellan ombyggnad av E18 och kommande bullervall klargörs. Möte med Trafikverket Region Stockholm, avdelning Samhälle : HSB har bildat bolag med Ikano om utveckling av området vid Björnö. HSB framhåller att vallen som avses att byggas inte i första hand är en bullerdämpande åtgärd utan mer för att förbättra det visuella intrycket mot vägen samt göra av med överskottsmassor. HSB kommer att göra nya nya bullerstudier som utgår från förutsättning med 100 km/h på E18. Skall det sättas upp viltstängsel utmed den aktuella vägsträckan vid Björnö? Är det några planer som genomförs av projektet när det gäller cykelåtgärder som berör 19

20 Björnö-området? Trafikverkets kommentarer Trafikverkets ståndpunkt är att vallen bör placeras utanför vägområdet. Vallen får inte påverka E18 negativt avseende sättningar, stabilitetsproblem, diken/trummor, avvattning osv. Mötet resulterade i att HSB ska ta fram ett nytt förslag till placering av vallen som Trafikverket sedan kommer att yttra sig över. Befintligt viltstängsel på aktuell sträcka kommer att behållas och utgångspunkten är att viltstängslet ska förstärkas där det finns behov. Detta kommer att utredas i nästa skede. Förslaget är att gående och cyklister hänvisas till befintlig väg 1149 mellan Tpl Görla och strax väster om befintlig planskild passage som leder väg 1149 under E18 vid korsningen i Ramsta. Frågan hanteras via Trafikverket Region Stockholm, avdelning Samhälle. Räddningstjänsten Norrtälje Samrådstyp Samrådsinbjudan Möte Skrivelse Remiss Brev Annons Webb Datum Diarienummer TRV 2011/76863 Annat: <Ange Annat: E-post typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Räddningstjänsten i Norrtälje har ca utryckningar per år, en del av dem går mot Kapellskär. Utryckningsfordon kommer med riktning från Norrtälje. Viktigast är att Räddningstjänsten på ett eller annat sätt kan ta sig fram överallt. Det som ställer till det för Räddningstjänsten är om det blir stopp på E18 och ersättningsväg/omledningsväg inte finns. Ex. på ställen där man idag har svårt att ta sig fram är vid Spillersboda vägskäl. Kommer gång- och cykelvägen mellan Brantbacken och Spillersboda att fungera som utryckningsväg? Den möjligheten är mycket viktig för Räddningstjänsten. Kommer den enskilda vägen mot Nynäs (vid Håtö/Nänninge vägskäl) att rustas upp? Om så är fallet skulle Räddningstjänsten kunna ha den som eventuell ersättningsväg. Trafikverkets kommentarer Generellt på E18 föreslås att körfältsbredderna anpassas efter breda fordon. Enfältsdelarnas kanalbredd blir 5,55 m, vilket är bredare än normalt. Trafikverkets förslag är att montera mitträcke (balkräcke) som trafiksäkerhetsåtgärd. Efter samråd med Räddningstjänsten om avstånd mellan trafikplatser/korsningar föreslås en katastroföverfart på växlingssträckan mellan trafikplats Görla och Vreta handel. Detta är i enlighet med Trafikverkets utformningsregler om att det skall det vara maximalt tre km mellan vändmöjligheterna. Gång- och cykelförbindelsen mellan Brantbackens vägskäl och Spillersboda vägskäl kommer att anpassas till god gång- och cykelväg men kommer inte vara bredare än så. 20

21 Vägen kommer att fungera för utryckning. Däremot kommer inte fordonen komma igenom vägskälens gång- och cykelportar. Vägplanens förslag är att gång- och cykeltrafiken leds ner mot Håtö och vidare till Nänninge längs med E18. Sträckan upp mot Nynäs planeras inte att rustas upp. Trafikverket planerar inte några omledningsvägar. Samråd med de enskilda som kan bli särskilt berörd Fastighetsägare Aspnäs 3:21, Harriet Bang Samrådstyp Möte Samrådsinbjudan Brev Datum Skrivelse Remiss Annons Webb Diarienummer TRV 2011/76863 Annat: <Ange Annat: <Ange typ> typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Vad för slags ombyggnad av E18 planeras och hur kommer det att drabba oss som bor nära vägen? Trafikverkets kommentarer Inom befintlig vägbredd omdisponeras vägbanan till en mötesfri väg med 2+1 körfält med mitträcke. I korsningen vid Aspnäs behålls trevägskorsningen men kompletteras med nytt vänstersvängsfält mot norr. Hastigheten föreslås till 60 km/h från en punkt väster om korsnigen och fram till hamnen. En ny gång- och cykelport föreslås öster om korsningen och en kontrollplats för kontroll av trafik från hamnen till Norrtälje föreslås också öster om korsningen efter gång- och cykelporten. En vändplats är planerad norr om korsningen på östra sidan och den befintliga busshållplatsen norr om korsningen förbättras i befintligt läge, på väg E18 byggs nya busshållplatser som kommer att trafikeras i båda riktningarna. Fastighetsägare Håtö 2:7, PG Hemborg Samrådstyp Samrådsinbjudan Möte Skrivelse Remiss Brev Annons Webb Datum Annat: <Ange Annat: <Ange typ> typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Utgår från att projektet inte gäller ändrad sträckning av befintlig E18. Diarienummer TRV 2011/76863 Trafikverkets kommentarer Inom befintlig vägbredd omdisponeras vägbanan till en mötesfri väg med 2+1 körfält med mitträcke. Befintlig vägsträckning ändras inte. 21

22 Fastighetsägare Åkerö 1:35, Mona och Raimo Saarinen Samrådstyp Möte Samrådsinbjudan Brev Datum Skrivelse Remiss Annons Webb Diarienummer TRV 2011/76863 Annat: <Ange Annat: <Ange typ> typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Vid ombyggnad av E18 vore det jättebra med en cykelväg till Kapellskär. Vi bor vid Åkerö och har några gånger försökt cykla dit, men det känns inte bra med all trafik till och från Kapellskär. Trafikverkets kommentarer Vägförslaget innebär bättre möjligheter att till fots och cykel förflytta sig längs E18 genom en sammanhängande cykelförbindelse. Den går på befintliga intilliggande vägar och kompletteras med en ny gång- och cykelväg längs E18 för att binda ihop systemet med de befintliga vägarna. Detta gör det möjligt att gå och cykla hela sträckan. Privatperson, Thomas Nyström Samrådstyp Samrådsinbjudan Möte Skrivelse Remiss Brev Annons Webb Datum Diarienummer TRV 2011/76863 Annat: <Ange Annat: <Ange typ> typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna En viktig fråga som bör beaktas är problemet med den tunga trafiken. Som arbetspendlare är vi är mycket påverkade av lastbilstrafiken. Har absolut inget emot hamnen samt trafiken i övrigt men problemet är den lastbilskaravan som uppstår och att man får sitta och vänta i minuter bara för att komma ut på E18. Nästa problem som vi anser är det största, gäller omkörningarna som lastbilarna ägnar sig åt. Det är ett pärlband av lastbilar som ligger tätt, tätt efter varandra och med många omkörningar. Detta blir en irritation från oss andra trafikanter när en lastbil försöker köra om en annan lastbil fast skillnaden är max 10km/tim och hänsyn till bakomvarande bilister helt nonchaleras. Det är väldigt nära att frontalkollisioner sker. Ett förbud för omkörning med lastbilar måste finnas i planeringen av Trafikverkets projekt. Trafikverkets kommentarer Trafikverket har erfarenhet av att antalet döda och svårt skadade minskar på mötesfria vägar. Indelningen i 2+1 väg med sänkt hastighet i de mest belastade korsningarna, tror vi gör att trafikrytmen blir jämnare och lugnare. Vi kommer att föreslå förbjuden omkörning med lastbil på sträckan. 22

23 Privatperson, Eva Landberg Samrådstyp Samrådsinbjudan Möte Skrivelse Remiss Brev Annons Webb Datum Diarienummer TRV 2011/76863 Annat: <Ange Annat: <Ange typ> typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Det som absolut bör beaktas är möjligheten att fortfarande ta sig med cykel till färjorna i Kapellskär. Norrtälje kommun skriver i sin Översiktsplan 2040, under rubriken Strategier friluftsleder, att cykelstråket mellan Åland och fastlandet i Norrtälje bör stärkas för att stärka cykelturismen i kommunen. Som det är idag finns visserligen en hel del parallella vägavsnitt längs E18, men det finns också delar som helt saknar alternativa möjligheter till framkomst. Jag hoppas att det i era planer finns lösningar för den trafik som i och med ombyggnaden inte längre kan färdas längs E 18. Traktorer t ex - det kan ju gälla både nyttotrafik rent lokalt men också veterantraktorer från Åland som kommer till veterantraktormöten här i kommunen. Trafikverkets kommentarer I framtaget förslag är det tillåtet för långsamtgående fordon att färdas på E18 från Kapellskär i öster till och med Vreta handel vägskäl i väster. Från Vreta handel vägskäl finns möjligheten att färdas längs väg 1023 vidare mot Norrtälje eftersom att E18 på sträckan Vreta handel vägskäl till Norrtälje är en motortrafikled och färd med långsamtgående fordon är förbjuden. Förslaget innebär att långsamtgående fordon även fortsättningsvis kan färdas på E18 mellan Vreta handel vägskäl och Kapellskär. På sträckor med ett körfält kan det uppstå köbildning efter långsamtgående fordon. För att öka tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter att tas sig mellan Norrtälje och Kapellskär föreslås bitvis en ny gång- och cykelväg längs E18 som binder ihop systemet med de befintliga vägarna och gör det möjligt att gå och cykla hela sträckan. Fastighetsägare Vreta Gård 2:12, Lars Stridh, Maria Stridh och Kerstin Johansson Samrådstyp Samrådsinbjudan Datum Diarienummer Möte Brev TRV 2011/ Skrivelse Annons Remiss Webb Annat: <Ange Annat: <Ange typ> typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Det är mycket trafik från färjorna med många bilister som håller hög hastighet samt korsningar och cyklister, ingen bra kombination. Vi som markägare är naturligtvis intresserad av vad det innebär i eventuellt markanspråk. Idag är vägbredden väl tilltagen med stora dikesarealer. Vi är markägare vid Tomta Vägskäl, väg E18/1033 som skall byggas om enligt era planer. Vid sakägarsammanträdet/samrådet hade jag kontakt med er miljörepresentant angående den nyckelbiotop som finns på norra sidan. Vi efterfrågar kontakt med Trafikverket som utlovades på sakägarsammanträdet. 23

24 Vi vill även veta hur era planer ser ut i denna korsning och om det har blivit några ändringar från ert möte, ref. till er ritning 900T0235, emotser en omgående kontakt från er sida. Trafikverkets kommentarer I Tomta vägskäl förslår vi en busshållplats på E18 för buss mot Norrtälje och den andra busshållplatsen ligger på väg För gående har vi lagt in en gångpassage i plan över väg E18. Nyckelbiotopen kommer inte att beröras i vägplanen. Kungörande och granskning av vägplanen kommer att ske under vintern 2013/2014. Eventuellt markintrång kommer att redogöras i vägplanen. Trafikverket har noterat önskemål om kontakt. Djursnäs Tomtsamfällighet, Ordförande Sten Olsson Samrådstyp Möte Samrådsinbjudan Brev Datum Skrivelse Remiss Annons Webb Diarienummer TRV 2011/76863 Annat: <Ange Annat: <Ange typ> typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Samfälligheten ställer krav på bullerdämpande åtgärder som en del i ombyggnaden av E18 över bron till Rådmansö. Bullerstörningarna från trafiken på E18 utgörs av motorbuller i första hand från tunga lastfordon. Detta under själva passagen uppe på bron samt när fordonen dessförinnan forcerar respektive sluttning upp till bron. Mest störande är det kraftiga och dovt smällande ljud som alstras vid passage i hög fart i broskarvarnas landfästen. Djursnäs Tomtsamfällighet kräver därför att åtgärder vidtas runt bron till Rådmansö. Trafikverkets kommentarer Projektledningen har i en skrivelse till Djursnäs Tomtsamfällighet framfört att Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll har beslutat att montera isoleringsskivor vid ändarna av brofogarna för att begränsa ljudspridningen från passerande fordon. Denna åtgärd utförs inte inom ramen för projekt E18 Norrtälje-Kapellskär, utan är en underhållsåtgärd. Vidare kontakt i ärendet tas med Trafikverkets verksamhetsområde Underhåll, enhet Byggnadsverk. 24

25 Hagbackens tomtförening, Ordförande Kjell Löfgren Samrådstyp Samrådsinbjudan Datum Diarienummer Möte Brev TRV 2011/ Skrivelse Annons Remiss Webb Annat: <Ange Annat: <Ange typ> typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Hur är det tänkt att köra av och på E18 från Spillersbodavägen (väg 1029) till och från Kapellskär och Norrtälje? Det måste på något sätt bli en avfartsfil mot Spillersboda. Det finns ca 100 meter yta efter en bergklack att använda som avfartsfil. Man måste betänka att även dålig sikt, snörök, halka inte gör det bättre. När det gäller påfart mot Norrtälje från Spillersboda blir det "rysk roulett" som jag ser det. Hela E18 från Norrtälje till Stockholm har ju av och påfartsfiler. Vi utgår från att Trafikverket har tagit en avfartsfil i beaktande men inte sett det som ett alternativ och för det finns säkert goda skäl. Vi är dock tacksamma för om ni vill ha vänligheten att delge oss de resonemang och ev. beslut som ligger till grund för att en avfartsfil inte ryms i ert förslag till korsningsutformning. Montera hastighetskamera för kontroll av lastbilar som kör för fort förbi korsningen. Långtradarna och många andra bilar kör många gånger om i den motsatta filen, som kommer från Kapellsär, i full fart, dvs. 90km/tim. Även om det blir en hastighetssänkning kommer bl.a. långtradarna ligga och pressa 10 m bakom svängande fordon vid avfart mot Spillersboda. Är er statistik gällande antalet fordon som färdas på E18 aktuell idag? Vid utbyggnaden av Kapellskärs hamn ökar ju dessutom antalet fordon. Vilket datum och var i Norrtälje kommer vägplanen att presenteras? Trafikverkets kommentarer Vid Spillersboda vägskäl föreslås att man kan åka både ut och in på väg 1029/E18 från både Norrtälje och Kapellskär. Trafikverket föreslår även nedsatt hastighet (60 km/h) och belysning på E18 vid Spillersboda vägskäl. Med de trafikmängder som beräknats för det dimensionerande året 2035 kommer förskjutna trevägskorsningar med separata vänstersvängfält och lägre påbjuden hastighet i korsningarna att uppfylla Trafikverkets krav för god standard avseende framkomlighet och trafiksäkerhet. Vi har valt att i stället för nuvarande fyrvägskorsning göra två förskjutna trevägskorsningar och därmed öka trafiksäkerheten i korsningen. Trafiksäkerhetseffekten av högersvängkörfält är tveksamma i denna typ av korsningar. Olycksstatistik visar att det normalt inträffar mycket få olyckor utan avsvängskörfält dvs. där högersvängande fordon till eller från sekundärvägen i mindre korsningar varit inblandade i olyckor. Högersvängskörfält ökar korsningens yta och komplexitet och kan i vissa fall orsaka siktskugga för förare som väntar i sekundärvägens anslutning på att kunna svänga ut på huvudvägen. Vi ser därför att fördelarna utan högersvängskörfält överväger i den här korsningen. Före korsningarna kommer de två körfälten som kommer från Norrtälje respektive 25

26 Kapellskär att övergå och bli ett körfält i vardera riktningen igenom korsningarna, på det sättet blir också korsningarna säkrare, de som avser att svänga vänster från väg 1029 ut på E18 i korsningen behöver bara korsa ett körfält i vardera riktningen. För att minska risken för påkörning bakifrån för de som står i vänstersvängsfickan och väntar på möjlighet att svänga vänster kommer mitträcket att dras så att det styr bakomkommande trafik förbi de fordon som står i fickan och väntar. Trafikverket har erfarenhet av att detta innebär en säkrare och lugnare trafik i korsningarna. Utformningen av korsningarna är dimensionerad för den trafik som räknats fram för det dimensionerande året Utbyggnaden av hamnen ingår i trafikprognosen. Under vintern 2013/2014 sker kungörande och granskning av vägplanen där tillfälle ges att lämna ytterligare synpunkter. I samband med detta kommer information gå ut angående var handlingen finns fysiskt. Trafikverket har diskuterat möjligheten att använda sig av ATK-kamera (Automatisk trafiksäkerhetskontroll), men har gjort en bedömning att det inte är aktuellt inom detta projekt. Knut Jönson Byggadministration AB, Tom Ågstrand Samrådstyp Samrådsinbjudan Datum Möte Brev Skrivelse Annons Remiss Webb Diarienummer TRV 2011/76863 Annat: <Ange Annat: <Ange typ> typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Undertecknad är projektledare för utbyggnaden av Björnö i Norrtälje kommun. Området gränsar mot E18. Uppdragsgivare AB Bostadsholmen (HSB) vill att det träffas en överenskommelse där Trafikverket godkänner den tänkta utformningen. Se bifogat dokument (finns i yttrandet). Trafikverkets kommentarer Viktiga perspektiv utifrån Trafikverkets synvinkel är att denna bullervall inte negativt påverkar vägen avseende t ex sättningar, stabilitetsproblem, diken/trummor, avvattning osv. och att ni har underlag som kan visa det. Frågan hanteras vidare av Trafikverket Region Stockholms avdelning Samhälle. 26

27 Privatperson, Carine Jakobsen Samrådstyp Samrådsinbjudan Möte Skrivelse Remiss Brev Annons Webb Datum Diarienummer TRV 2011/76863 Annat: <Ange Annat: <Ange typ> typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Konstaterar att de upplever bullerstörning idag. Med en höjning av hastigheten och en växlingssträcka i närheten vilket innebär acceleration och inbromsningar m.m. kommer detta ytterligare höja ljudnivån. Undrar vart Trafikverket planerar bulleråtgärder och hur fastigheten kan komma att få bulleråtgärder. Trafikverkets kommentarer Trafikverket gör bullerberäkningar för att se vilka fastigheter och bostadshus som kan beröras av åtgärder. Efter att ha tittat på förslag till åtgärder så görs en samhällsekonomisk bedömning på vilka åtgärder som är samhällsekonomiskt lönsamma. Fastighet Åkerö 9:72 kommer att erbjudas fönsteråtgärd. Privatperson, Björn Gustafsson Samrådstyp Samrådsinbjudan Möte Skrivelse Remiss Brev Annons Webb Datum Diarienummer TRV 2011/76863 Annat: <Ange Annat: <Ange typ> typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Boende i Brevik/Båtsviken sju månader per år. Under den tiden kör jag traktor med båtsläp och grävmaskin till och från bostaden. Hur ni har tänkt er att vi som har traktor/grävmaskiner och andra långsamtgående fordon ska åka till och från området? Kommer vägen att byggas om där 98 % av alla olyckor har skett? Trafikverkets kommentarer I korsningen Brevik/Båtsviken är förslaget att befintlig korsning hålls öppen för trafik i alla riktningar, det blir därmed tillåtet att även svänga vänster i korsningen. Långsamtgående fordon kommer att tillåtas på E18 mellan Kapellskär och Vreta handel vägskäl även fortsättningsvis. Vägplanen innebär att den befintliga vägen blir en mötesfri (dvs. med mitträcke) landsväg med omdisponering av vägbanan till omväxlande två och ett körfält i vardera riktningen. Sträckan från Norrtälje till Vreta handel vägskäl blir mötesfri motortrafikled då det på den sträckan inte finns några korsningar. Sträckan från Norrtälje till Aspnäs vägskäl kommer att bli mötesfri landsväg. Från Aspnäs vägskäl till Kapellskär blir vägen mötesseparerad (dvs. utan mitträcke). Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten för både skyddade och oskyddade trafikanter. 27

28 Östernäs Samfällighetsförening, Ordförande Stefan Gill och kassör Gunnar Heilborn Samrådstyp Samrådsinbjudan Datum Diarienummer Möte Brev TRV 2011/ Skrivelse Annons Remiss Webb Annat: <Ange Annat: <Ange typ> typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Varför har inte vår vägsamfällighet som sakägare blivit kallad till samrådsmötet den 27/11? Enligt förslaget ska flera ingrepp göras i vår väg och vi yrkar på möjlighet att yttra oss över dessa. Vår samfällighet är väghållare för enskild väg nr 10536, som går mellan E18 (av/-infart väster om Riddersholm, sett från Norrtäljehållet) och Östernäs gamla affär. Hur kommer denna av/-infart att påverkas av det kommande projektet? Blir det en rondell? Kommer av/- infarten att stängas? När kommer arbetet att påbörjas? Vi har just nu en diskussion med SL om snar flytt av busshållplatsen från E18 till en plats vid Kullstugan på vår väg. Denna flytt är ju helt i linje med Trafikverkets förslag men borde väl samordnas så att inte ytterligare förändringar måste ske senare. Trafikverkets kommentarer Förslaget är att behålla korsningen som fyrvägskorsning. Sammantaget är trafikmängden på anslutande sekundärvägar så liten att korsningen föreslås utformas utan öppning i mitträcket för motorfordon vilket medför att endast högersvängar blir möjliga i korsningen. För att trafikanter från Riddersholm vägskäl ska kunna köra mot väster krävs en vändplats vid korsningen i Aspnäs vägskäl där dessa trafikanter kan vända. För att trafikanter från öster ska kunna köra till Riddersholm vägskäl krävs en vändplats vid korsningen i Kullstugan vägskäl där dessa trafikanter kan vända. För att oskyddade trafikanter ska ha möjlighet att korsa E18 föreslås en kort öppning i mitträcket som är anpassad för gående och cyklister. Trafikverket har haft samråd med SL angående busshållplatserna och föreslagna lägen har samordnats. Utifrån Trafikverkets underlag har en bedömning gjorts att aktuell samfällighet inte berörs av vägåtgärderna. Därmed har samfälligheten ej inkluderats i samrådskretsen inför sakägarsammanträdet. Information om sakägarsammanträdet har även gått ut via annons och samråd har skett med samfälligheten via mejlväxling. Möjlighet att komma in med yttrande över förslaget ges i samband med vägplanens granskning vintern 2013/2014. De som berörs av vägplanen kommer i samband med granskningen att tas upp i en fastighetsförteckning och bjudas in via brev. Övriga intressenter bjuds in via annons. 28

29 Samråd med allmänheten Informationsmöte Inbjudan till informationsmöte gick ut med post till enskilda som kan bli särskilt berörda samt övriga intressenter enligt aktuell sändlista 7 dagar före mötet. Inbjudan till allmänheten annonserades i Norrtelje Tidning, Mitti Södra Roslagen och Dagens Nyheter Information om mötet lades även upp på Trafikverkets hemsida. Mötet genomfördes kl i Åkerögårdens lokaler på Rådmansö, Norrtälje kommun. Förutom Trafikverkets representanter på mötet så deltog även representanter från Norrtälje kommun. Trafikverket fanns tillgänglig även efter mötet för att svara på frågor och ta emot synpunkter. Inkomna synpunkter från informationsmötet har diarieförts och behandlas nedan i samrådsredogörelsen. Samrådstyp Samrådsinbjudan Möte Brev Skrivelse Annons Remiss Webb Annat: <Ange Annat: <Ange typ> typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna Datum Diarienummer TRV 2011/76863 Korsningar längs sträckan bör utformas med vänster- respektive högersvängsfält för att öka trafiksäkerheten. Det är inte heller miljöriktigt att man ska behöva ta omvägar för avfart från E18. Sänk hastigheten på E18 samt i korsningar, alternativt bygg cirkulationsplatser i korsningar. Montera hastighetskameror längs sträckan. Kontrollplats bör ligga vid hamnen för att fånga upp onyktra förare. Åtgärder för säkrare passager över E18 och angöring till busshållplatser för gående bör göras. Busshållplats bör läggas strategiskt vid Brantbacken så att barn i Ramsta skola och skola i Vreta kan åka buss. Idag kan de inte åka skolbuss eftersom busshållplatsen ligger väster om korsningen. Därför används skoltaxi. Generellt finns en stor oro för att vuxna och barn ska korsa E18. Ni bör mäta befintligt buller. Kommer modern teknik för att minska buller och främja miljön att användas? D.v.s. tyst asfalt, bullerskärmar. Lägg tyst asfalt på hela sträckan för att minska buller. Flera vill ges möjligheten att cykla från Kapellskär in mot Norrtälje. Omvägen att cykla på lokala vägar blir för stor. Vill kunna cykla över bron och de vill ha anslutande gång- och cykelvägar på var sida för att ta sig dit och vid korsningar borde det finnas tunnel. Många cyklar idag över bron vid Breviks sund och det är en förutfattad mening att det inte går att anpassa bron till gång- och cykelväg. Många turister förekommer vid vandrarhemmet i Riddersholm. Det finns behov av passage här. 29

30 Har Trafikverket tittat på hur mycket farligt gods som transporteras på sträckan samt vilka risker som finns för boende nära vägen? Det förekommer många långsamtgående fordon på vägen, framförallt entreprenadmaskiner, traktorer samt båttransporter och transporter med tunglast. Rusta Angskärsvägen mellan Vreta-Brantbacken-Spillersboda och vidare upp mot Nänninge för gång- och cykeltrafiken och långsamtgående fordon. Angskärs vägsamfällighet vill delta i ytterligare diskussioner om Trafikverket planerar att hänvisa bussar och långsamtgående fordon till Angskärsvägen. Tvärvägar måste förstärkas till bärighetsklass 2. Alternativvägar för långsamtgående fordon måste finnas före ombyggnad. Vore det inte bättre med en 2+1 väg med tanke på andelen dispensfordon på E18? Hur är det tänkt att man ska passera ett havererat fordon på 1+1 väg? Ägare till fastighet Gillberga gård och korsar E18 (vid Tomta vägskäl) mot Östernäs samt färdas på E18 till Brevik respektive Riddersholm. Denna transportväg är enda möjliga vägen att färdas för synpunktslämnaren. Pengarna kommer bättre till användning i att bygga nytt/rusta upp vägen mellan Rimbo och Finsta. Bygg inte vajerräcke bara för att få högre anslag nästa år. Trafikverkets kommentarer En prognos för trafik år 2035 har tagits fram. Från detta underlag har ett förslag till utformning tagits fram för varje korsning utifrån framkomlighet och trafiksäkerhet. Resultatet är att några korsningar får sänkt hastighet i kombination med att förskjutna trevägskorsningar ersätter några befintliga fyrvägskorsningar. Några korsningar får enbart sänkt hastighet. Vid Håtö vägskäl stängs norra anslutningen och trafik hänvisas till enskild väg mot Spillersboda vägskäl. Cirkulationsplatser bedöms inte vara aktuellt ur framkomlighets- och miljöhänseende. Ett mindre antal trafikanter får längre resväg på grund av föreslagna korsningsåtgärder. Trafiksäkerhetsvinsten med att ta bort vänstersvängar överstiger väsentligt den negativa miljöaspekten. Trafikverket har diskuterat möjligheten att använda sig av ATK-kamera (Automatisk trafiksäkerhetskontroll), men har gjort en bedömning att det inte är aktuellt inom detta projekt. Trafikkontrollplats kommer att byggas vid Aspnäs vägskäl. Det föreslås sex nya rörbroar samt förbättring av nedfarter till en befintlig rörbro längs sträckan i syfte att oskyddade trafikanter ska kunna korsa E18 på ett säkert sätt. Omfattning av busshållplatser har utretts tillsammans med kommun och kollektivtrafikplanerare, placering och utformning har diskuterats. Hållplatser kommer att utformas som fickhållplatser och placering av dessa tillmötesgår synpunkter för hållplatsläge vid Brantbacken vägskäl. Vid Riddersholm vägskäl föreslås ingen planskild passage. I framtaget förslag tillåts endast höger in/höger ut, och mitträcket dras genom korsningen. En glugg i mitträcket planeras och möjliggör för oskyddade trafikanter att korsa E18 i plan. För att korsa E18 planskilt hänvisas oskyddade trafikanter till Kullstugan vägskäl respektive Aspnäs vägskäl. 30

31 Beräkningar av buller från teoretiska modeller har utförs. Från beräkningar har fastigheter med för höga bullernivåer identifierats. Information om vilka fastigheter som berörs samt vilka åtgärder som föreslås återfinns i den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen. Beslut om val av beläggningstyper tas under bygghandlingsskedet. Möjlighet att gå och cykla över Breviksbron finns i framtaget förslag. Det har gjorts en riskanalys för olycka med farligt gods i vägplanen. Inga åtgärder längs sträckan föreslås. Med ombyggnationen kommer inte risken för olycka med farligt gods att öka, eftersom att ingen breddning föreslås kommer inte fordon att färdas närmare fastigheterna än i dag. Vägen kommer att bli trafiksäkrare med föreslagna åtgärder. I enlighet med Storstockholms Lokaltrafiks (SL) planering kommer kollektivtrafiken på sikt inte att angöra Angskärsvägen. SL bestämmer själva vilka sträckor som ska trafikeras. Långsamtgående trafik tillåts köra på E18 och behöver inte hänvisas till Angskärsvägen eller andra parallellvägar. Det är bara mellan Norrtälje och Vreta handel vägskäl som långsamtgående fordon inte får trafikera E18. Angskärsvägen föreslås ingå i gång- och cykelförbindelsen. Det tidigare förslaget att ha körfältsindelning 1+1 har ersatts med framtaget förslag, att ha körfältsindelning 2+1 på stora delar av sträckan, korsningar och enstaka partier undantagna. I gällande förslag finns fyra korta delsträckor med 1+1 körfält och det är sträckorna Norrtälje till trafikplats Görla, Håtö vägskäl till Breviksbron, Söderuddens vägskäl till Tomta vägskäl och sträckan Aspnäs vägskäl till Kapellskärs hamn. På Breviksbron sätts inget mitträcke. På övriga delsträckor sätts mitträcke, men körfälten blir så breda att ett havererat fordon kan passeras. Ägare till fastighet Gillberga gård kan fortsätta köra samma transportvägar som tidigare. Finansiering av andra projekt är inte aktuella med de medel som finns avsatta för detta projekt. Sakägarsammanträde/samrådsmöte Inbjudan till sakägarsammanträde/samrådsmöte gick ut med post till enskilda som kan bli särskilt berörda samt övriga intressenter enligt aktuell fastighetsförteckning 14 dagar före mötet. Inbjudan till allmänheten annonserades i Dagens Nyheter och Norrtelje Tidning och i Mitti Södra Roslagen Information om mötet lades även upp på Trafikverkets hemsida. Till sakägarsammanträdet/samrådsmötet tog Trafikverket fram en samrådshandling och en informationsfolder för projektet. Sakägarsammanträdet/samrådsmötet genomfördes kl i Folkets hus i Norrtälje, Norrtälje kommun. På mötet deltog 72 personer, varav 15 stycken var kvinnor. Förutom Trafikverkets representanter på mötet så deltog även representanter från Norrtälje kommun. En samrådshandling som presenterade det upprättade vägförslaget fanns tillgänglig på Trafikverkets kontor i Solna, Norrtälje kommunhus samt Trafikverkets hemsida för samtliga att lämna synpunkter på mellan och Både Trafikverket och kommunen fanns tillgängliga även efter sakägarsammanträdets/samrådsmötets formella möte för att svara på frågor och ta emot synpunkter från allmänheten. 31

32 Protokoll (med närvarolista) är uppfört och justerat från mötet. Påtalade synpunkter från sakägarsammanträdet/samrådsmötet fördes in i protokollet. Övriga inkomna synpunkter på det upprättade förslaget har diarieförts och behandlas nedan i samrådsredogörelsen. Synpunkterna finns i sin helhet i Trafikverkets ärendemottagning under diarienummer TRV 2011/ Samrådstyp Möte Skrivelse Remiss Samrådsinbjudan Brev Annons Webb Annat: <Ange Annat: <Ange typ> typ> Sammanfattning av yttrandet/synpunkterna De mest vanligt förekommande synpunkterna som inkommit till Trafikverket i samband med sakägarsammanträdet/samrådsmötet finns sammanställda nedan i kategorierna A-E. Därefter redovisas respektive synpunkt. A. Miljö/Buller B. Gång- och cykelvägens sträckning C. Trafiksäkerhet (olyckor, hastighet, risk mm) D. Korsningarnas utformning (in- och utfart mm) E. Övrigt 32 Datum Diarienummer TRV 2011/76863 A. Miljö/Buller Ett flertal synpunkter som berör buller och miljö har inkommit till Trafikverket. Synpunkterna handlar till stor del om att fastigheter är mycket bullerstörda och att bullernivån kommer att öka i samband med att högsta tillåtna hastighet höjs från 90 km/tim till 100 km/tim. Man ser även att bullernivån kommer att öka med anledning av att vägen byggs om till 2+1 väg och att möjligheterna till omkörningar ökar samt att föreslagna vändplatser genererar ökat buller då vägen flyttas närmare fastigheterna. Bulleråtgärder efterfrågas starkt för förbättring av inomhus- och utomhusmiljön. Möjligheten till överskottsmassor för att anlägga bullervallar bör undersökas i både Trafikverkets och externa aktörers produktion. Oro finns för en försämring av luftkvaliteten i och med ökat utsläpp som det ökade antalet fordon, den högre hastighetsgränsen och omkörningssträckorna i motlut genererar i. Man ställer sig kritisk till vald korsningsutformning med förbjuden vänstersväng då en förlängd resa innebär längre restid och ökad miljöpåverkan. I andra inkomna synpunkter efterfrågas också en helhetssyn på miljöaspekterna samt hur och när bullermätningar genomförs. Flera fastighetsägare anser att det är orimligt att beräkningarna visar att deras fastigheter ligger under riktvärdena för bulleråtgärder. Vidare önskas ytterligare kontakt med Trafikverket kring bulleråtgärder. Synpunkterna är i huvudsak lämnade av: Privatperson, Leif Ottesen, Fastighetsägare Åkerö 9:90, Lennart Ohlin och Carin Kind, Båtvikens samfällighetsförening, Henry Fredriksson, Håtö insjöområdes Tomtägarförening, Ordförande Jan Nyman, Privatperson, Malte Burwick, Breviks By, Lars Abrahmsén, Fastighetsägare Åkerö 1:43, Barbro Gutfelt, Privatperson, Annika Persson, , och

33 Privatperson, Göran Svensson, Fastighetsägare Rådmansö-Brevik 1:2, Göran Hedberg, Privatpersoner, Håtö fastighetsägarförening, Privatperson, Lena F., B. Gång- och cykelvägens sträckning Synpunkter angående gång- och cykelvägens sträckning har fokus på att minska markintrång. Förslaget är istället att lägga gång- och cykelvägen på befintliga enskilda och sekundärvägar. Exempel på inkomna förslag är att leda gång- och cykeltrafiken på enskild väg norr om E18 mellan Spillersboda vägskäl och Brevik vägskäl, på gamla E18, i Ridderholms naturreservat samt på väg 1032 mellan Nänninge vägskäl och Aspnäs vägskäl. I synpunkterna framhävdes att alternativen ska ge en bättre cykelupplevelse och vara mindre kostsamt än att anlägga en gång- och cykelväg längs med E18. Samtidigt är man positiv till anläggning av gång- och cykelpassage under E18 och på så sätt minska barriäreffekten av vägen. Synpunkt har även inkommit som berör att inte nyttja befintlig väg 1149 som gång- och cykelväg då hastigheten är hög där, istället önskas ny gång- och cykelväg på E18. I andra inkomna synpunkter förespråkas att lägga gång- och cykelvägen mellan Brevik och öster om Breviksbron på den södra sidan av E18. Detta för att minska intrång i åkermark. Kontakt med Trafikverket önskas för att diskutera åtgärden. Gång- och cykelpassage vid Brevik anses vara onödigt. Frågan angående om vem som kommer vara väghållare respektive drift och underhållsansvarig för gång- och cykelvägens olika sträckningar har också lyfts fram. Synpunkterna är i huvudsak lämnade av: Fastighetsägare Håtö 2:352, Krister Löwenhielm, Privatperson, Leif Ottesen, Föreningen Nenningesund, Ordförande Mats Dahlström Östra och Västra Sänsjövägens Samfällighetsförening, Ordförande Gunnar Lodin, Fastighetsägare Rådmansö-Brevik 1:2, Göran Hedberg, Breviks By, Lars Abrahmsén, Fastighetsägare Åkerö 1:43, Barbro Gutfelt, Båtvikens samfällighetsförening, Henry Fredriksson, Vägföreningen Grovö-Nenninge SMF, Ordförande Jonas Johnson, Privatpersoner, Tillsynsman för Naturreservatet Riddersholm, Gunnar Lodin, C. Trafiksäkerhet (olyckor, hastighet, risk mm) Majoriteten av de synpunkter som har inkommit till Trafikverket och som berör trafiksäkerhet är emot en höjning av hastigheten. Man ser ett behov av sänkt hastighet generellt på E18 och i korsningar samt vid busshållplatser, dels för att minska upphinnandeolyckor och dels för att undvika onödiga inbromsningar och accelerationer mellan korsningar vilket minimerar miljöpåverkan. De korsningar som pekas ut är bland annat Spillersboda vägskäl och Håtö vägskäl. Av- och påfarter samt sänkt hastighet vid korsningar lyftes fram för att undvika omkörningar och upphinnandeolyckor och på så sätt höja trafiksäkerheten för fordon på både E18 och anslutande vägar. Även här har korsningarna vid Spillersboda vägskäl och Håtö vägskäl med flera pekats ut. 33

34 Oro finns för att ett mitträcke kan komma att försvåra driften av E18 vintertid och att det kan komma att bli stopp på vägen vid olycka/haveri. Trafiksäkerheten för övriga fordon vid transport med dispensfordon har också lyfts fram. Man ser även en risk att lösningen med vändplatser kommer att generera i köbildning på E18. Synpunkterna berör också behov av belysning i korsningar och vid gång- och cykelportar samt busshållplatser. En gång- och cykelport av korsningen i Vreta handel som främjar trafiksäkerheten för gående och cyklister efterfrågas. För att öka efterlevnaden av skyltad hastighet efterfrågas hastighetskameror och ökat antal kontroller. Ytterligare kontakt med Trafikverket har efterfrågats för att diskutera korsningarnas utformning och trafiksäkerhet samt för att ta del av riskgranskningsrapport. Synpunkterna är i huvudsak lämnade av: Spillersboda Fastighetsägareförening, Allan Berefelt, och Privatperson, Leif Ottesen, Privatperson, Siv Bjureström och Kent Bjureström, Fastighetsägare Åkerö 9:15, Sigurd Lebo och Britt-Marie Halldén, Vägföreningen Grovö-Nenninge SMF, Ordförande Jonas Johnson, Fastighetsägare Håtö 2:360, Yvonne Lindvall, Privatperson, Helen Dovander, Fastighetsägare Åkerö 5:33, T. Lund, Östra och Västra Sänsjövägens Samfällighetsförening, Ordförande Gunnar Lodin, Håtöområdets Vägförening, Ordförande Camilla Saldert, Fastighetsägare Håtö 2:368, Ewa Hedberg, Breviks By, Lars Abrahmsén, Privatperson, Sten Granberg, Privatperson, Anders Granberg, Privatperson, Renato Cruz och Evelina Cruz Schinkler, Fastighetsägare Rådmansö-Brevik 1:2, Göran Hedberg, D. Korsningarnas utformning (in- och utfart mm) Inkomna synpunkter angående korsningarnas utformning är emot förslaget med förbud mot vänstersväng och lösningen med vändplatser vid närliggande korsningar. Berörda korsningar är bland annat Brevik, Håtö och Brantbacken. Vändplats vid Söderudden vägskäl föreslås flyttas till västra sidan av väg 1031 för att uppnå bättre sikt. Andra inkomna synpunkter efterfrågar på- och avfartsramper för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten vid framförallt Spillersboda vägskäl, Brevik vägskäl, Vreta handel vägskäl och Håtö vägskäl. Korsningen i Brevik borde sett ur trafikmängd vara kvar som fyrvägskorsning och kan med fördel utformas både trafiksäkert och kostnadseffektivt och så att boende och samhället kring Brevik kan bestå. Synpunkterna är i huvudsak lämnade av: Fastighetsägare Håtö 2:352, Krister Löwenhielm, Spillersboda Fastighetsägareförening, Allan Berefelt, och Privatperson, Leif Ottesen,

35 Fastighetsägare Åkerö 9:15, Sigurd Lebo och Britt-Marie Halldén, Båtvikens samfällighetsförening, Henry Fredriksson, Fastighetsägare Håtö 2:360, Yvonne Lindvall, Privatperson, Christer Sandström, Östra och Västra Sänsjövägens Samfällighetsförening, Ordförande Gunnar Lodin, Håtöområdets Vägförening, Ordförande Camilla Saldert, Fastighetsägare Håtö 2:368, Ewa Hedberg, Vreta-Angskär samfällighetsförening, Sekreterare Anders Gustafsson, Privatperson, Göran Svensson, Privatperson, Hans-Åke Jansson och Lotta Jansson, , Privatpersoner, Privatperson, Renato Cruz och Evelina Cruz Schinkler, Fastighetsägare Rådmansö-Brevik 1:2, Göran Hedberg, , , E. Övrigt Inkomna synpunkter behandlar åtkomst till fastigheter som med föreslagen lösning med mitträcke resulterar i att fastighetsägarna ej längre kan korsa E18 och på så sätt inte nå fastigheten på ett enkelt sätt. Trafikverket har på sakägarsammanträdet gett information om att parkeringsficka kan byggas. Fastighetsägarna som berörs av detta önskar kontakt med Trafikverket. Synpunkterna behandlar också alternativa lösningar för kollektivtrafiken i utpekade korsningar (Håtö och Brantbacken) för att undvika sämre sikt i korsningar samt för att undvika att barn vistas längs E18. Frågor om drift och underhåll av befintliga vägar som förelås bli gång- och cykelvägar har också kommit upp. Vid föreslagen anslutning vid Vreta handel från väg 1023 till E18 har en nybildad fastighet börjat bygga grunden till en verkstad. Infarten från E18 in till Åkerö väg 1031 måste belysas. Vägen bör behållas som den är då kommunen planerar att ändra detaljplanerna och öka byggrätten för fastigheter med fritidsboende i samband med anslutningen till kommunalt vatten och avlopp. Vilken tidsperiod omfattar viltstatistiken? Älgar och annat vilt söker sig söderut vid Brevik. Älgpasset var, innan viltstängslet sattes upp, ca 100 meter öster om korsningen. Nu söker sig viltet över i korsningen. Om korsningen blockeras med ett viltstängsel på södra sidan kommer viltet inte att komma över utan bli kvar på vägen. Synpunkterna är i huvudsak lämnade av: Fastighet Riddersholm 1:25, företrädare Magnus Berkefelt, Fastighetsägare Ösbyholm 1:123, Anders Gustafsson och Anette Kalliomäki, Privatperson, Martin Stenberg, Håtöområdets Vägförening, Ordförande Camilla Saldert, Håtö insjöområdes Tomtägarförening, Ordförande Jan Nyman, Vreta-Angskär samfällighetsförening, Sekreterare Anders Gustafsson, Fastighetsägare Rådmansö-Brevik 1:9, Göran Asplund och Pia Asplund, Fastighetsägare Rådmansö-Brevik 1:2, Göran Hedberg, ,

36 Privatperson, Privatperson, Bengt och Karin Andersson, Privatperson, Kenth Sandgren, Trafikverkets kommentarer Nedan sammanfattas Trafikverkets kommentarer på de mest vanligt förekommande synpunkterna. A. Miljö/Buller Trafikverket följer de av riksdagen framtagna riktvärden som finns för buller, förutsatt att det är tekniskt och samhällsekonomiskt rimligt. Bullerskyddsåtgärder kommer att föreslås där beräkningar redovisar att åtgärder krävs. Åtgärderna kan vara fönster- och fasadåtgärder på bostäder och bullerdämpande plank vid uteplatser. B. Gång- och cykelvägens sträckning För att öka tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter från Norrtälje till Kapellskär föreslås bitvis en ny gång- och cykelväg längs E18 som binder ihop systemet med de befintliga vägarna och gör det möjligt att gå och cykla längs hela sträckan. Vid placeringen av gång- och cykelportar har Trafikverket utgått ifrån om busshållplatser och/eller gång- och cykelvägen finns på vardera sidan om E18. Aspekterna trygghet, resväg och kostnad har bidragit till framtaget förslag. Där det föreslås att ny gång- och cykelförbindelse byggs anpassas den till terrängen i plan och höjd så långt det är möjligt. E18 är skyltad motortrafikled på sträckan Vreta handel - Norrtälje vilket inte tillåter gående och cyklister på sträckan. Alternativet att bygga en separat gång- och cykelförbindelse på hela sträckan Norrtälje- Kapellskär är ej aktuellt av kostnadsskäl i jämförelse med att i möjligaste mån hänvisa gång- och cykeltrafikanterna till befintliga vägar. Från Trafikplats Görla, vidare till Vreta handel vägskäl och Brantbacken vägskäl finns väg 1149 i kombination med en enskild väg, i förslaget hänvisas oskyddade trafikanter till dessa vägar. På sträckan Brantbacken vägskäl till Spillersboda vägskäl finns en enskild väg som föreslås användas till gång- och cykelförbindelse. Vägen behöver rustas men kostnaden för detta har bedömts vara lägre än att bygga en ny gång- och cykelförbindelse längs E18. Mellan Spillersboda vägskäl och Håtö vägskäl föreslås befintlig enskild väg användas för gång- och cykelförbindelsen. Mellan Håtö vägskäl och Nänninge vägskäl föreslås att ny gång- och cykelförbindelse byggs längs den norra sidan av E18. Vidare fram till Söderuddens vägskäl föreslås gång- och cykelförbindelsen gå längs södra sidan av E18. I samråd med Länsstyrelsen och berörda fastighetsägare har Trafikverket valt att lägga gång- och cykelförbindelsen på södra sidan av E18 för att undvika intrång i De Geer-moräner samt för att minimera intrång i skogs- och jordbruksmark. På östra sidan av Breviksbron finns en enskild väg som kan användas och längden på nyanläggning av gång- och cykelväg minimeras. 36

37 Från Söderuddens vägskäl via Tomta vägskäl och fram till Kullstugans vägskäl finns enskilda vägar som kan nyttjas för gång- och cykelförbindelse. Delar av vägarna behöver rustas men kostnaden för detta har bedömts vara lägre än att bygga en ny gång- och cykelförbindelse längs E18. Från Kullstugans vägskäl till Aspnäs vägskäl kan enskilda vägar inom Riddersholms naturreservat användas. Möjligheten till att använda enskilda vägar fram till Kapellskär finns, men för att nå norra Rådmansö föreslås en ny gång- och cykelväg på en sträcka om cirka 300 meter närmast Aspnäs vägskäl. Från Aspnäs vägskäl till Kapellskär föreslås en nysträckning av gång- och cykelförbindelsen av trafiksäkerhetsskäl förbi föreslagen kontrollplats, för att efter detta leda ut oskyddade trafikanter på en avgränsad gång och cykelväg inom bredden för befintlig E18 på norra sidan. Delar av vägarna behöver rustas men kostnaden för detta har bedömts vara lägre än att bygga en ny gång- och cykelförbindelse för hela sträckningen längs E18. Gång- och cykelförbindelsens föreslagna sträckning uppfyller målen med att förbättra trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter, förbättra förutsättningarna för boende längs E18 att till fots och cykel nå lokala målpunkter, förbättra förutsättningarna för att välja kollektivtrafik samt möjliggöra för turistcykling inom området och vidare mot Åland. Utgångspunkten är att Trafikverket kommer att vara väghållare för den nyanlagda gång- och cykelvägen. Vidare har ett antal kontakter med fastighetsägare och föreningar för enskilda vägar upprättats och kommer fortsättningsvis vara föremål för fortsatt dialog för avtal och nyttjande av enskilda vägar för cykeländamål. C. Trafiksäkerhet (olyckor, hastighet, risk mm) Vägplanens förslag till ombyggnad av vissa korsningar till förskjutna trevägskorsningar i stället för dagens fyrvägskorsningar, nedsatt hastighet till 60 km/h i fem korsningar, gångoch cykelportar för oskyddade trafikanter, fickhållplatser med gångbanor för gående och mötesseparering med mitträcke innebär att vägen uppfyller de krav som finns för att skyltas med 100 km/h. De korsningsutformningar som föreslås uppfyller krav på god trafiksäkerhet och god framkomlighet med de trafikmängder som förväntas för det dimensionerande året Vid beräkning av trafikmängder för det dimensionerande året 2035 har hänsyn tagits till de utbyggnadsplaner som finns för hamnen i Kapellskär. De gemensamma kriterierna för europavägar samt en nationellt genomförd hastighetsöversyn motiverar att ge sträckan E18 Norrtälje-Kapellskär 100 km/tim. Europavägar har gemensamma krav på hög tillgänglighet, med avseende på deras nationella och internationella betydelse för arbetspendling, långväga trafik och transporter. Tillgängligheten blir avsevärt högre med 100 km/tim. Alla busshållplatser byggs om till fickhållplatser så att stillastående bussar står uppställda utanför körbanorna på E18. Till alla hållplatslägen förslås gångbanor så att gående inte behöver gå på E18. Sex gång- och cykelportar under E18 vid hållplatslägen innebär att gående och cyklister kan korsa E18 planskilt via portarna. Inför en hastighetsförändring tittar Trafikverket (större, statliga vägar) eller kommunen (kommunala gator och vägar) på en vägs säkerhetsstandard och väger in faktorer som trafiksäkerhet, tillgänglighet och miljö. Hastigheten på vägen sätts utifrån vägens standard och säkerhet, tillsammans med kunskap om hur mycket våld människokroppen tål vid krock. Detta bestämmer om hastigheten ska justeras uppåt eller neråt. Risken för frontalkollisioner på E18 reduceras då vägen blir mötesfri. I Spillersboda vägskäl föreslås förskjutna trevägskorsningar ersätta befintlig 37

38 fyrvägskorsning samt med nedsatt hastighet i korsningen. Vid Håtö vägskäl föreslås att anslutning från norr stängs. Åtgärderna innebär en förbättrad trafiksäkerhet i båda korsningarna. Mitträcket försvårar driften av vägen men trafiksäkerhetsvinsten överstiger vida den ökade driftkostnaden på grund av mitträcket. Mitträcket kommer innebära ett behov av extra transportledare för de allra bredaste dispenstransporterna för att de ska kunna genomföras på ett trafiksäkert sätt. Föreslagna vändplatser kommer inte att påverka köbildning på E18. I de korsningar där vänstersvängfält byggs krävs belysning. Detta gäller alla korsningar utom vid Riddersholm då endast högersvängar föreslås att tillåtas i den korsningen. Vid korsning Vreta handel föreslås gång- och cykelport. Trafikverket har diskuterat möjligheten att använda sig av ATK-kamera (Automatisk trafiksäkerhetskontroll), men har gjort en bedömning att det inte är aktuellt inom detta projekt. Trafikverket har noterat önskemål om kontakt. D. Korsningarnas utformning (in- och utfart mm) Under projekteringens gång har beräkningar gjorts med hänsyn till trafikmängd, trafiksäkerhet och framkomlighet. Resultatet av utförda beräkningar ger underlag till val av hur korsningarnas utformning ska ske enligt Trafikverkets styrande dokument. På E18 föreslås vänstersvängfält i alla korsningar där vänstersväng tillåts. I några korsningar har resultatet blivit att förskjuten trevägskorsning föreslås istället för fyrvägskorsning. I Håtö vägskäl stängs den norra anslutningen av trafiksäkerhetsskäl och för att möjliggöra både höger- och vänstersväng söderut i korsningen. I korsningen vid Riddersholm tillåts av trafiksäkerhetsskäl enbart högersvängar vilket innebär att vändplatser planeras vid omgivande korsningar. Inga avfarts- eller påfartsramper föreslås då de trafikmängder som beräknas för dimensionerande år 2035 inte förväntas bli så stora att ramper krävs. För att få tillräcklig trafiksäkerhet krävs nedsatt hastighet i några korsningar. För att öka trafiksäkerheten ytterligare föreslås belysning i samtliga korsningar med vänstersvängsfält. Korsningen vid Brevik föreslås utformas med vänstersvängfält i bägge riktningarna på E18 vilket innebär att korsningen kan trafikeras på samma sätt som idag men med väsentligt förbättrad trafiksäkerhet. E. Övrigt Trafikverket kommer i samråd med berörda markägare att anordna lösningar för de skogsägare som har produktionsskog i anslutning till E18. Frågor om marklösen, exakt lokalisering av ev. parkeringsfickor samt ersättning kommer att behandlas i ett senare skede. I Brantbacken och Håtö vägskäl föreslås fickhållplatser längs med E18 och gång- och cykelport som placeras i anslutning till busshållplasterna. 38

39 Det medför att busshållplasterna kan nås på ett trafiksäkert sätt. I Brantbacken föreslås två förskjutna trevägskorsningar istället för en fyrvägskorsning. Brantbackens busshållplaster placeras efter respektive trevägskorsning i färdriktningen. Vid Håtö vägskäl placeras busshållplatserna efter korsningen. Den norra anslutningen vid Håtö vägskäl tas bort. Sikten i korsningen har bedömts som god. Vägförslaget innebär bättre möjligheter att till fots och cykel förflytta sig längs E18 genom att en sammanhängande cykelförbindelse anläggs. Den går på befintliga intilliggande vägar och kompletteras med en ny gång- och cykelväg längs E18 för att binda ihop systemet med de befintliga vägarna. Utgångspunkten är att Trafikverket kommer att vara väghållare för den nyanlagda gång- och cykelvägen. Vidare har ett antal kontakter med fastighetsägare och föreningar för enskilda vägar upprättats och kommer fortsättningsvis vara föremål för fortsatt dialog för avtal och nyttjande av enskilda vägar för cykeländamål. Vid Vreta handel föreslås två förskjutna trevägskorsningar istället för en fyrvägskorsning. Förskjutningen har anpassats till nybildad fastighet genom att den södra anslutningen föreslås blir kvar i befintligt läge och den norra trevägskorsningen placeras längre västerut. Söderuddens vägskäl föreslås belysas och utformas med vänstersvängfält i bägge riktningarna på E18 vilket innebär att korsningen kan trafikeras på samma sätt som idag men med väsentligt förbättrad trafiksäkerhet. Planeringen av nya bostadsområden kommer medföra en ökad trafik på sträckan. Trafiksäkerheten och kapaciteten längs sträckan är idag otillräcklig. Syftet med projektet är bland annat att öka trafiksäkerheten och möjliggöra en utveckling av Rådmansö samt att därmed möta den ökade befolkningstillväxt som kommunen planerar för. Viltstängsel finns från östra delen av trafikplats Frötuna och fram till Kapellskär. Befintligt viltstängsel mellan Spillersboda vägskäl och Håtö vägskäl föreslås anpassas för att leda vilt, som vill korsa E18 vid våtmarkerna väster om Håtö vägskäl, till föreslagen rörbro vid Håtö vägskäl. Skyltade viltsläpp kommer att anläggas vid Vreta handel och vid Spillersboda vägskäl. Viltsläppen är avsedda att minska risken för att större vilt stängs in på vägbanan och platserna kommer att utformas utan viltstängsel mellan de förskjutna korsningspunkterna i respektive korsning. I dessa korsningar kommer det även att finnas en lucka i mitträcket, vilket ger viltet möjlighet att korsa vägen. Behov av upprustning av befintliga viltstängsel kommer att kommer att utredas i nästa skede. Övriga samråd I samband med informationsmötet har Trafikverket tagit fram en folder med övergripande information om projektet. Till sakägarsammanträdet/samrådsmötet togs ett samrådsunderlag fram tillsammans med en folder med mer detaljerad information om de vägåtgärder som föreslogs. Trafikverket har i en samordnad kommunikationsinsats för Trafikverkets pågående projekt i Norrtälje kommun skickat ut ett informationsblad i november I samband med granskningen av vägplanen kommer Trafikverket finnas tillgängliga för att svara på frågor om vägplanen. Information om detta kommer att gå ut i annons, inbjudan till granskningen samt i ett informationsblad. 39

40 Projektet webbsida, har uppdaterats efter behov och med riktade insatser inför informationsmöte och sakägarsammanträde/samrådsmöte. Karin Stadler Projektledare Bilagor 1. Samrådsredogörelse förstudie Trafikverket, Sundbyberg. Besöksadress: Solna strandväg 98 Telefon: , Texttelefon:

41 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie Samrådsredogörelse E18 Delen tpl Norrtälje-Kapellskär Norrtälje kommun, Stockholms län Maj 2011

42 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie Dokumenttitel: Samrådsredogörelse: Förstudie E18 delen tpl Norrtälje- Kapellskär Dokumentdatum: April 2011 Dokumenttyp: PM Version: 1.0 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Karin Stadler Uppdragsansvarig: Karin Stadler Distributör: Trafikverket Solna telefon:

43 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie Samrådsredogörelse Detta är samrådsredogörelsen för E18 Delen tpl Norrtälje-Kapellskär Samrådsredogörelsen visar hur allmänhet, organisationer och myndigheter blivit kallade till att komma med synpunkter, samt visar de synpunkter som kommit in. I projektet har skriftligt samråd tillämpats. Kallelsen skedd i dagspress 25 mars (DN, SvD och Norrtälje Tidning). Fastighetsägare inom förstudieområdet fick direktutskick i posten. Figur 1 Annons i dagspress, detta från Norrtelje Tidning

44 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie Sändlista för myndigheter och organisationer är enligt nedan: Norrtälje kommun Olika förvaltningar Norrtälje kommun Box Norrtälje Inkommen synpunkt Länsstyrelsen Stockholms län Hantverkargatan 29 Box Stockholm Storstockholms lokaltrafik Lindhagensgatan Stockholm Inkommen synpunkt Lantmäterimyndigheten Årstaängsvägen 17 Box Stockholm Räddningstjänsten i Norrtälje Box Norrtälje Inkommen synpunkt Försvarsmakten Polismyndigheten Försvarsmakten Stockholm I Norrtälje: Esplananden Norrtälje Inkommen synpunkt Naturskyddsföreningen Åsögatan 115 Box Stockholm Stockholms hamnar Kapellskär Kapellskär Gräddö Inkommen synpunkt På följande sidor visas inkomna synpunkter i sin helhet. Först visas synpunkter från de som finns med på sändlistan, därefter redovisas allmänhetens synpunkter. Två versioner av samrådsredogörelse finns, en för web-publikation där uppgiftslämnare och ev fastighetsbeteckning strukits över. Den tryckta rapporten visar i förekommande fall kontaktuppgifter till synpunktslämnaren. 4

45 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie Sammanfattning av samrådssynpunkter I stort kan synpunkterna delas in i fyra olika grupper: - Hamnverksamheten/transportbolagens tillgänglighet - Långsamtgående fordon på E18, till exempel traktorer - Oskyddade trafikanter, cyklister och kollektivtrafikanter - Privatbilister och deras säkerhet och framkomlighet. En viktig synpunkt är förtydligandet av E18 som väg för specialtransporter, såväl extralånga, extratunga och extrabreda fordon trafikerar sträckan. 2+1 väg med mittoch sidoräcke skulle inskränka specialtransporternas möjlighet att ta sig fram till och från Kapellskär. Hamnverksamheten och de transportbolag som använder hamnen ser även framkomlighetsproblem i händelse av havererat fordon på de sträckor som endast har ett körfält. Stockholms hamnar och trafikbolag har lämnat synpunkter. Lantbrukare har lämnat synpunkter genom LRF Mälardalen: De gröna näringarnas transportbehov kräver framkomlighet för breda och långsamgående fordon på vägen, tex traktorer och entreprenadmaskiner. Enligt LRF är ett möjligt alternativ att samförlägga och dimensionera en gång- och cykelväg till att också innefatta transporter med traktorer och långsamgående fordon. Cyklar och traktorer/långsamgående fordon bör här kunna samsas på en kanske något mer påkostad cykelväg som löper parallellt med E18. Cyklister har kommit med synpunkter från olika håll - Cykelfrämjandet säger till exempel följande: Nuvarande utformning av vägen med mycket smala vägrenar gör att ytterst få cyklister beger sig ut på vägen. En ombyggnad till trefilig väg gynnar inte cyklismen utan alternativa cykelleder kommer att krävas. Cykelfrämjandet vill poängtera att området mellan Norrtälje stad och Kapellskär är mycket intressant från turistsynpunkt med bland annat Natura 2000-området vid Riddersholm och möjligheten att ta färjan till Åland. Enda skälet till att cykelturisterna håller sig borta är enligt Cykelfrämjandet trafiksituationen på E18 och dålig skyltning av alternativa vägar Även från Fritidsbyn i Kapellskär kommer önskemål om att bättre tillvarata cyklismen på Rådmansö: Som cyklist vill man undvika E 18 som vid vissa tillfällen är väldigt hårt trafikerad med tung trafik. E 18 är ju inte heller särskilt trevlig att cykla utefter om man vill hitta pärlorna i området eller att ha vackra vyer att uppleva under cykelturen. Flera synpunktslämnare framhåller det åländska/finska projektet Arkipedalo som ett gott exempel för cykelturism. Arkipedalo-projektet sker i samarbete mellan Väståbolands stad och de sex åländska skärgårdskommunerna. Det ska kombinera cykelrutter och servicehelheter till paket som är attraktiva för cykelturisterna i skärgården, samt utarbeta och testa marknadsföringsåtgärder så att det finns erfarenheter som kan användas för vidareutveckling kommande säsonger. I anslutning till de busshållplatser som finns på sträckan är det svårt och upplevs som mycket farligt att korsa E18. Planskilda korsningar önskas av flertalet. SL påpekar att tillgängligheten till hållplatserna måste förbättras. Oskyddade trafikanter ser i allmänhet mycket positivt på en friliggande GC-bana längs E18 eller bättre skyltade lokala väglösningar för GC-trafiken. Kommunen har stora 5

46 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie exploateringsplaner för Rådmansö, med uppåt 7000 nya bostäder. Dessa kommer att kräva bättre cykelförbindelser och erbjuda bättre kollektivtrafikmöjligheter. Privatbilister som lämnat synpunkter är såväl boende som sommargäster. Flertalet talar om korsningspunkterna som upplevs som mycket farliga. Åtgärden att anlägga 2+1-väg ses i huvudsak som mycket positivt. Räddningstjänsten ser 2+1-väg med vajerräcke som hindrande i vissa typer av olyckor. Synpunkterna efterfrågar generellt bitvis fördjupade studier, till exempel kring korsningsutformningar, fotgängares tillgänglighet, pendlarparkering, samlokalisering av gc-bana och VA-ledning, med mera. Dessa frågor tas med till arbetsplaneskede. 6

47 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie 7

48 8 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie

49 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie 9

50 10 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie

51 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie PROD INFRA Anna-Lena Alknert :16132 Ang: Samråd Förstudie väg E18 Norrtälje - Kapellskär Bakgrund Försvarsmakten har från Trafikverket, erhålligt tillfälle att yttra sig angående förstudie E 18 vägsträckan Norrtälje Kapellskär. Yttrande Försvarsmakten har inget att erinra Karl-Anders Andersson Stf C PROD INFRA Anna-Lena Alknert 11

52 12 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie

53 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie 13

54 14 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie

55 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie LRF Mälardalen YTTRANDE Er ref TRV 2011/18678 Trafikverket Region Stockholm Synpunkter ang E18, Norrtälje Kapellskär, TRV 2011/18678 Norrtälje LRF Kommungrupp och Rådmansö LRF avdelning har under flera år följt utvecklingen och de planer och utredningar som gjorts från, Vägverket/Trafikverket, Länsstyrelsen, Central Baltic och Norrtälje Kommun, angående trafiksituationen längs E 18 mellan (Norrtälje Kapellskär) för olika trafikslag. Trafikverket har nu begärt in synpunkter från enskilda och organisationer på en ombyggnad till en 2+1 väg på sträckan Norrtälje-Kapellskär. Ett möte hölls i denna fråga av LRF Kommungrupp 7 april 2011, där Per Olof Sigfridsson ordf i komungruppen, Bertram Schmiterlöv v ordf, Olof Wahlgren, Kent Bjurenström, Anders Nälsen och Anders Börjegård som sekreterare. Med samrådshandlingarna som underlag ( hade vi vid mötet en omfattande diskussion där vi beslöt att framföra följande synpunkter till LRF Region Mälardalen f ör komplettering och vidarebefordran till Trafikverket: A. De gröna näringarnas transportbehov kräver framkomlighet för breda och långsamgående fordon på vägen, tex traktorer och entreprenadmaskiner. Vi ser att det finns flera alternativa anpassningar som kan underlätta detta: Alt.1 Att avfarter/påfarter anpassas utifrån långsamgående fordon. Detta gäller både om det byggs en 13 metersväg med mitträcke och fler 70-sträckor (även om dessa 70-sträckor redan i dag respekteras väldigt dåligt). Skulle alternativet bli en motortrafikled med planskilda korsningar, kommer förutsättningarna för traktorer och entreprenadmaskiner att radikalt förändras. 15

56 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie Alt. 2 Vi ser här ett möjligt alternativ av att samförlägga och dimensionera den planerade Gång- och cykelvägen till att också innefatta transporter med traktorer och långsamgående fordon. Cyklar och traktorer/långsamgående fordon bör här kunna samsas på en kanske något mer påkostad cykelväg som löper parallellt med E18. Om en sådan lösning bedöms rimlig är det isåfall viktigt är att då och då lägga in mötesplatser efter G/C vägen. En sådan G/C väg innebär att E18 får en betydligt högre genomsnittshastighet för bil & lastbilstrafik i och med den avledda långsamma fordonstrafiken. B Upprustning av väg 1032 bör kunna fungera som en omledningsväg vid trafikstockning jmfr vad som händer på E18 mellan Brottby och Söderhall och Kapellskärs området vid driftstörningar för Färjetrafiken, strejk vid någon hamn eller packis. Väg 1032 blir dock en väldigt lång och fördyrande omväg för den långsamgående trafiken. C Flacka slänter är att föredra framför wireräcken på ytterkanter. D Norrtälje kommun har stora arbeten på gång med Vatten och avlopp, som på vissa bitar kan kombineras med g/c vägar E Projektet öppna Nenningesund igen och göra Rådmansö till ö kan ses som en del i upprustningen av E18 med säkrare omvägar. F Åland och Åboland satsar på besöksnäringarna bla i projektet Arcepedalia som är delvis EU-finansierat för cykelturism, skolpendling och arbetsresor. Vi anser som framförts under A & D ovan om att eventuella satsningar på en G/C väg bör innefatta tanken att denna används även av traktorer & långsamgående fordon. Vi ställer gärna upp med underhandskontakter med trafikverket, då vi har flera markägare och brukare som berörs av projektet. Regionförbundet i Mälardalen Sture Johansson LRF Regionförbundsstyrelsen i Mälardalen Anders Börjegård, LRF Norrtälje kommungrupp enligt uppdrag Håkan Lindström LRF Mälardalen enligt uppdrag 16

57 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie 17

58 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie Cykelfrämjandet Norrortskretsen Synpunkter på förstudie E18 Norrtälje Kapellskär. TRV 2011/18678 Trafikverket har gjort en förstudie för ombyggnad av E18 till 1+2 väg mellan Norrtälje och Kapellskär. Cykelfrämjandets Norrortskrets har tagit del av tillgängliga samrådshandlingar och vi uppskattar att cykelfrågorna uppmärksammas i planarbetet och att den kommande arbetsplanen ska ha särskilt fokus på framkomligheten för oskyddade trafikanter. Efter Vägverkets förstudie från september 2000 har utökad trafik med bilsfärjor i Kapellskärs hamn inneburit en flerfaldig ökning av vägtrafiken framförallt med tunga långtradare från och till hamnen. Stockholms Hamn AB som äger Kapellskärshamnen har åtminstone tidigare haft planer på ytterligare ökning av färjetrafiken. Den tunga trafiken i riktning mot Norrtälje är mycket tät när en färja just anlänt vilket medför stora olycksrisker och obehag i form av buller och avgaser för cyklister. Nuvarande utformning av vägen med mycket smala vägrenar gör att ytterst få cyklister beger sig ut på vägen. En ombyggnad till trefilig väg gynnar inte cyklismen utan alternativa cykelleder kommer att krävas. Vi vill poängtera att området mellan Norrtälje stad och Kapellskär är mycket intressant från turistsynpunkt med bla Natura 2000-området vid Riddersholm och möjligheten att ta färjan till Åland. Enda skälet till att cykelturisterna håller sig borta är trafiksituationen på E18 och dålig skyltning av alternativa vägar. Som framgår av samrådshandlingarna bör fungerande cykelleder i området kunna skapas om existerande allmänna, enskilda och privata vägar intill E18 kan utnyttjas. Hur en sådan lösning skulle se ut har skisserats i förstudien men detaljerna ska presenteras i kommande utredningsarbete. Hänsyn måste även tas till planerad förtätning av bebyggelsen på Rådmansö. Vi vill nu påpeka att på vägavsnitt med tätare motortrafik ska tillräckligt utrymme lämnas för cykelbana eller bred vägren och på övriga avsnitt ska cykelvägen vara hårdgjord. Vid bropassagen över Bredsundet måste en cykelbana avskiljas från vägen med staket. Av- och påfarterna måste utformas säkert för cylister. Slutligen vill vi anmärka på några påståenden i den behovsanalys för cykling som ingår i samrådshandlingarna. Enligt vår uppfattning accepterar de som arbetspendlar på cykel restider på drygt en timme. På landsväg eller säkra cykelbanor är medelhastigheten mellan 20 och 25/h och arbetsresan kan mycket väl vara drygt 2 mil. Med vänlig hälsning CYKELFRÄMJANDET STOCKHOLM NORRORTSKRETSEN Karl Hellström Ordförande 18

59 Bilaga 1, Samrådsredogörelse från Förstudie 19

Väg E20 delen förbi Hova

Väg E20 delen förbi Hova VÄGPLAN Väg E20 delen förbi Hova Gullspångs kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2014-05-23 Projektnummer: V85631195 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse - Vägplan för E20 förbi Hova Skapat av:

Läs mer

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo

E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo SAMRÅDSREDOGÖRELSE E6 (574), gång- och cykelväg mellan Kärra och Rödbo Göteborgs Stad, Västra Götalands län Vägplan 2014-12-17 Projektnummer: 109801 Dokumenttitel: Samrådsredogörelse, Vägplan, granskningshandling

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Rastplats vid väg 90, Sollefteå

Rastplats vid väg 90, Sollefteå SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats vid väg 90, Sollefteå Sollefteå kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142452 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

Vägplan ny korsning väg 263

Vägplan ny korsning väg 263 Samrådsunderlag Vägplan ny korsning väg 263 Steningehöjdsvägen och Ölsta byväg Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådsredogörelse 2015-01-07 Projektnummer: TRV 2014/93309 Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Stadsbyggnadskontoret oktober 2009 Karin Norlander SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för del av Brakmarsvägen samt bussvändplats i Raksta, Tyresö kommun Tyresös stadsbyggnadskontor upprättade juni

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun

Detaljplan för del av Kungsbro 1:1, Nykvarns kommun Samrådsredogörelse, Dnr KS/2013:317 Hur samrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2015-02-17 2015-03-18. Samrådshandlingarna ställdes ut i kommunens bibliotek och skickades per post till

Läs mer

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län

Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län RAPPORT Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg Uppsala kommun, Uppsala län Samrådsredogörelse 2012-04-04 Projektnummer: 106965 Dokumenttitel: Trafiksäkerhetsåtgärder Husbyborg- samrådsredogörelse Skapat av:

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Kullsvedens handels- och småindustriområde

Kullsvedens handels- och småindustriområde Detaljplan för UTSTÄLLNINGSHANDLING Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-20, 120,

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för del av Kärna 67:1, hyresbostäder i Hermansby socken, Kungälvs kommun PLANERING SAMHÄLLSBYGGNAD Mall skapad 041115 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun.

SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen februari 2013 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2012 KSM 0519 SÄRSKILT UTLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Odlingslotten 2, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

del av Viksberg 3:1, Område B

del av Viksberg 3:1, Område B Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan 2013-00033-214 Detaljplan för del av Viksberg 3:1, Område B i Södertälje kommun Upprättad 2015-12-08 Beslut Samhällsbyggnadskontoret fick 2013-02-19

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Samrådsredogörelse Utställningshandling

Samrådsredogörelse Utställningshandling Samrådsredogörelse Utställningshandling 2010-02-09 BMR/2008:339 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för del av Skiringe 1:11 m fl (Talja norra industriområde) i Flen, Flens kommun, Södermanlands

Läs mer

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr.

Granskningsutlåtande. Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden. Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. Granskningsutlåtande Detaljplan för del av Söder 3:43, söder om kv. Guldsmeden Antagandehandling 2015-10-21 Standardförfarande Dnr. 2015-017 2(12) 3(12) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1. i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Del av kv. Norsen, Norsen 9 och Hedemora 6:1 i Hedemora tätort, Hedemora kommun, Dalarnas län OBS. På grund av reglerna i personuppgiftslagen har namnen på de personer

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5)

GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) GRANSKNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Del av Avesta 5:1 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2013-01-21, reviderad 2013-04-22. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-04-22

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för expansion av Östra Olofstorp, Mantorp, Mjölby kommun Del av Viby-Olofstorp 4:4 Upprättad 2014-12-15 Detaljplanen har varit på samråd under tiden den

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR PROGRAMSAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR PROGRAMSAMRÅD Detaljplan för del av Strömstad 4:31, Strömstads Kommun REDOGÖRELSE FÖR PROGRAMSAMRÅD HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-02-26 45 att genomföra ett programsamråd gällande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Åkarp 7:58, i Åkarp Burlövs kommun, Skåne län normalt planförfarande UTLÅTANDE Antagandehandling, upprättad 2011-04-11 1 (7) UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

3 Vägprojektet en översikt

3 Vägprojektet en översikt 3 Vägprojektet en översikt 3.1 Nuvarande väg Vägens funktion E20 har en nationell, regional och lokal funktion och den kraftigt ökande lastbilstrafiken visar också att E20 har en vital betydelse för näringslivet

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder

PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder PM Stora höjdskillnader för cyklister hjälpande åtgärder 2015-07-09 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Cykeltrafik i stor lutning... 3 3 Cykel i citybanan service- och räddningstunnel... 4 4 Förslag

Läs mer

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316

Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Bilaga 1. Nya färjeleder i Stockholm, Bergs oljehamn Frihamnen Utredning 100316 Sammanfattning Vägverket planerar en färjeled mellan Bergs oljehamn, Nacka, och Frihamnen, Stockholm. Syftet med färjeleden

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Detaljplan för del av del av Skavsta 8:9 m fl, Skavsta flygplats, Skavsta, Nyköpings kommun

Detaljplan för del av del av Skavsta 8:9 m fl, Skavsta flygplats, Skavsta, Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Särskilt utlåtande Datum 2013-05-23 Dnr SHB12/134 Detaljplan för del av del av Skavsta 8:9 m fl, Skavsta flygplats, Skavsta, Nyköpings kommun Granskning Förslag till

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

Detaljplan för Idre Golf, Ski & Spa Älvdalens kommun, Dalarnas län

Detaljplan för Idre Golf, Ski & Spa Älvdalens kommun, Dalarnas län UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (8) SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN PLAN OCH BYGG Tomas Johnsson SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad i november 2008 Hur samrådet har bedrivits Underrättelse Handlingar Ett förslag till detaljplan,

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214

Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta. 1(9) SPN 2012/0134 214 Samrådsredogörelse 1(9) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Plinten 7 med närområde inom Ingelsta i Norrköping SPN-000/000 den 28 maj 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats i denna ruta.

Läs mer

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor

Trafikutredning BROPORTEN. Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18. Beställd av Structor Tillhörande planprogram för Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun. BROPORTEN Logistikcenter E18 Beställd av Structor BROPORTEN Version 2 Stockholm 2014-03-31 BROPORTEN Datum 2014-03-31 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss

Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. (SOU 2012:70). Svar på remiss Jeffery Archer Trafikplanering 08-508 260 67 jeffery.archer@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-02-07 Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv.

Läs mer

Granskningsutlåtande Antagandehandling

Granskningsutlåtande Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Bashir Hajo Stadsarkitekt Tel: 0278-25118 E-post: samh.bygg@bollnas.se Granskningsutlåtande Antagandehandling Detaljplan för Slaktaren 8, Bollnäs kommun, Gävleborgs län Dnr:15-6161

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Granskningshandling Dnr: BN 2012/6-215 Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. i Mora kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Hur samrådet har bedrivits Förslaget

Läs mer

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera

Myndigheter, organisationer, föreningar, kommunala nämnder med flera 2015-11-03 Dnr PLAN 2014.25 Detaljplan för del av Söderby 1:751 m.fl., Biltema Handen SAMRÅDSREDOGÖRELSE BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26, 130 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun

Förslag på platser för pendelbåtsbryggor i Värmdö kommun Diarienummer: 13SPN/0398 Datum:2013-05-20 Författare: Paula Rönnbäck, Patrik Stenberg Förvaltning/ kontor: SBK/planenhet E-post: paula.ronnback@varmdo.se patrik.stenberg@varmdo.se Förslag på platser för

Läs mer

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd

E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd ARBETSPLAN E22 Malmö Kristianstad förbi Linderöd Kristianstad kommun, Skåne län Samrådsredogörelse 2013-05-03 Projektnummer: 881097 Arbetsplan E22 Malmö-Kristianstad, förbi Linderöd Projektnr: 881097 Samrådsredogörelse

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24

ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-02-24 ÖSTERÅKERS KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 1(5) Detaljplan för BRÄNNBACKENS ARBETSOMRÅDE Österåkers kommun, Stockholms län. Ett förslag till detaljplan för Brännbackens arbetsområde har varit utställt på

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

Väg 267, Rotebroleden

Väg 267, Rotebroleden ÖVERSIKTLIGT GESTALTNINGSPROGRAM Väg 267, Rotebroleden Delen Tpl Stäket - Tpl Rotebro Järfälla, Upplands Väsby och Sollentuna kommuner, Stockholms län Granskningshandling 2013-05-01 Uppdragsnummer: 107277

Läs mer

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda

Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Utlåtande Stadsbyggnadskontoret 2012-03-26 Mats Jakobsson 08 590 970 96 Dnr Fax 08 590 733 37 BN/2011:23 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Detaljplan för Odensgården, i Odenslunda Uppdrag Miljö- och planutskottet

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: Yttranden med synpunkter eller frågor har inkommit från: 10-1216 UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN GÅNARP 43:1, M FL ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 Ändring genom tillägg till detaljplan för Gredelby 7:75, Knivsta kommun Enkelt planförfarande ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Trafikverket Region Väst Elisabeth Lunman Samhälle Telefon: 0771-91 91 www.trafikverket.se elisabeth.lunman@trafikverket.se Direkt: 010-1 60 04 Beredningsunderlag

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-10-04 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren

Detaljplan för Svetsaren Detaljplan för Svetsaren SAMRÅDSREDOGÖRELSE Januari 2015 Hur samrådet har bedrivits Förslaget har under 17 september till 29 oktober 2014 funnits tillgängligt på Biblioteket i Malung, Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 1:16 M FL VID VASSARATRÄSKET, INOM GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN, AKT 25-P78/52

Läs mer

Samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter. 1. Länsstyrelsen (daterat 2015-12-18) Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. Kommentar: Noterat.

Samrådsredogörelse. Inkomna synpunkter. 1. Länsstyrelsen (daterat 2015-12-18) Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. Kommentar: Noterat. Datum Dnr. 1(7) Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Åby 1:99 och Noten 14, fjärrkyleanläggning i Åbybergsparken Mölndals stad, Västra Götalands län Tidigare behandling Kommunstyrelsen gav 2015-06-03,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Dnr MN/2002-0967

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS. Dnr MN/2002-0967 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av Nyckleby 1:33 Strömstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-12-17 301 att genomföra ett samråd gällande rubricerat

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan.

Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län. YTTERANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan. Mattias Samuelson 0767-244150 MOS 2010.1397 2011-12-14 1(6) Detaljplan för del av Löberöd 1:123, Eslöv, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-09-14, 152, har

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp. Kvarntorp-Haninge kommun Detaljplan för Komplettering av Trafikplats Vega del av Kvarntorp Kvarntorp-Haninge kommun PLANBESKRIVNING Planområdet Enkelt planförfarande Laga kraft 2014-01-09 Dnr PLAN.2013.17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER Granskningshandling Februari 2016 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för Mölnlycke 1:55 m fl ALHAGEN i Mölnlycke Granskningsutlåtande Under tiden 24 november 19 december 2014 har detaljplanen varit

Läs mer

Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun

Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun 1(5) Samhällsbyggnad Tomas Lennartsson, 0573-14076 tomas.lennartsson@arjang.se 2013-03-19 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Töcksmarks-Stom 6:1, Årjängs kommun Planens syfte är att möjliggöra bebyggelse

Läs mer

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HÖGANÄS KOMMUN Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Kv Linden m. fl., Odengatan, i Höganäs stad Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Redogörelse för programsamråd Plankarta, skala

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande

Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Färjestad 2:19 UTLÅTANDE HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande PROCESSEN Planförslaget för Färjestad 2:19 har upprättats med

Läs mer