Vi skall ge våra deltagare en yrkesutbildning som är hållbar och bidrar att utveckla yrket att möta framtidens krav.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi skall ge våra deltagare en yrkesutbildning som är hållbar och bidrar att utveckla yrket att möta framtidens krav."

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 Övergripande Skurups folkhögskola ska kontinuerligt arbeta med att stärka sitt varumärke. En viktig utgångspunkt i förankringen folkhögskolan är att arbeta från ett lokalt perspektiv och etablera en samverkan som skapar förtroende och tillit. Med utgångspunkt från denna bas skapas förutsättningar att agera regionalt, nationellt och internationellt. Innehållet i kurserna ska svara mot deltagarnas krav och de krav vi kan förutsäga. Vi ska alltid möte deltagarna där de befinner sig. Vision Skurups folkhögskola skall erbjuda den bästa och modernaste utbildningen i landet, för att möta individers behov av inkludering och utveckling. Vi skall erbjuda en lärande miljö i vårt campus som gör skillnad och ger våra deltagare förutsättningar att nå sina drömmar. Mål Vi skall verka för att möta deltagarna med den senaste pedagogiken, för att stärka deltagarnas möjlighet att möta nya utmaningar och inkluderas i samhället. Vi skall ha kulturutbildningar som leder till att öka bredden och kunskapen om kultur i samhället direkt i form av utbildningar och indirekt genom att våra deltagare stärker och ökar förståelsen för kulturens betydelse i samhällslivet. Vi skall ge möjlighet för deltagare att ta del av högre utbildning Vi skall ge våra deltagare en yrkesutbildning som är hållbar och bidrar att utveckla yrket att möta framtidens krav. Vi skall ge våra deltagare kunskapsplattformar som möjliggör och stärker deras förmåga att utveckla sitt entreprenörskap. Våra utbildningar ska i alla avseende inriktas på deltagarna medverkar till att stärka demokratin. Vi skall arbeta för att utveckla internationella engagemang där vi kan ge ett mervärde som bygger på folkhögskolans fyra syften Verksamhetsmål Övergripande Vi ska ha minst fem aktiviteter tillsammans med Skurups kommun.

2 Sommarkursverksamheten skall ha fyllt 4 veckor under sommaren 2015 Vi ska vara etablerade med organisationerna inom den sociala sektorn. Vi ska vara en partner till Af och andra myndigheter för riktade utbildningar Vi ska vara en partner till kommunens arbetsmarknadsenhet och LSS med erbjudande av utbildningar och praktikplatser. Vi ska stödja deltagarnas initiativ till Skurupsfestivalen eller andra offentliga arrangemang. Vi ska identifiera ett internationellt projekt under 2015 och för att bidra till demokratisk utveckling och minskade utbildningsklyftor. Vi ska utveckla vår affärsverksamhet och hitta modeller för hur vi kan utveckla spetsutbildningar. Allmän Vi har som mål att utveckla vår användning av Itslearning genom extern- och internutbildning. Deltagare ska ha tillgång till en digital plattform att jobba med i skolan och hemma. Vi vill också öka vår användning och förståelse av appar som underlättar för deltagare med särskilda behov. Utvärdering genom Itslearning är också ett utvecklingsområde som vi kommer att jobba med. Vi kommer också att fortsätta utvecklingen av vårt nya upplägg med blockläsning av ämnen. Vi kommer att fortsätta med den ständiga utvecklingen av mentorsroller genom t.ex. nya dokument och handlingsplaner. Vi ser också ett behov av förstärkning när det gäller specialpedagogik eftersom vi får allt fler deltagare med problem som vi inte har kompetens att klara av utan handledning. Skrivare Vi vill som pedagoger och handledare bredda våra kontaktytor med branschen, samarbetspartners och den skrivande praktiken. Vi strävar efter ett brett nätverk. Vi vill kontinuerligt förnya och aktualisera metodik och pedagogik. En del av detta arbete är att uppdatera pedagogiska verktyg som exempelvis Its learning som digital plattform. Vi vill också påbörja arbetet för att skapa en större demografisk spridning bland kursdeltagarna (särskilt äldre, samt andra generationens invandrare, står för en proportionerligt sett liten andel av de sökande), t ex genom riktad marknadsföring. Musik Vi vill genom praktiskt musicerande i grupper som undervisas och leds av aktiva musiker stärka och utveckla det individuella och kreativa musicerandet hos våra deltagare.

3 Vi vill på en demokratisk plattform arbetet med konsertprojekt i och utanför skolan genom deltagarnas redovisningsarbeten, studieresor samt samarbeten med andra institutioner. Vi vill fortsätta arbetet kring genusfrågor i musikutbildningar och i musikvärlden för att göra den mer jämställd. Vi vill med rösten, instrumentet och tekniska hjälpmedel leverera teoretiskt uppbyggd undervisning med olika utlärningsmetoder och modeller; gehörsbaserad, notbaserad, intuitiv, analytisk. Vi vill utveckla undervisningen i att starta företag, entreprenörskap, marknadsföring och musikjuridik. Vi kommer att undersöka möjligheterna för att utveckla en internationell spetsutbildning med extern finansiering. Vi vill verka för att tillsammans med Ystad Jazzfestival göra Skurup/Ystad till ett internationellt musikcentra. Vi vill inspirera deltagarna att se på sig själva som inspiratörer och bärare av kunskap så att de finner det viktigt att föra sina kunskaper vidare. Journalist Vi vill förvalta och stärka journalistlinjens goda rykte genom att stärka undervisningsblocken i tidningsmakeri/webb/radio/teve. Vi vill utveckla linjen genom att rekrytera lärare, gästföreläsare och deltagare från bredare befolkningsgrupper än den akademiska vita medelklassen. Vi arbetar för en utveckling av vår yrkesutbildning genom en kontinuerlig omvärldsbevakning Vi vill arbeta med ett lärande som fokuserar på journalistik som ett hantverk: Insamling av fakta, intervjuteknik, källkritik, pressetik, de journalistiska berättarmetoderna. Det fokuserar vi på genom att utveckla vår pedagogik (också i linje med medielandskapet), anlita yrkesverksamma lärare och gästföreläsare samt ha ett slutarbete som känns organiskt i förhållande till undervisningen och till medielandskapet. Undervisningen vi bedriver ska i möjligaste mån vara praktisk i form av korta övningar och produktionsorienterad. Göra och lära sig av misstagen, och göra och lära sig genom respons på de praktiska momenten, och därmed ett fokus på den personliga utvecklingen, från första veckan.

4 Vi vill utveckla ett frilans/entreprenörsblock, där deltagarna lär sig förvalta sina kunskaper i det journalistiska hantverket samtidigt som de tränar sig i att formulera, paketera och sälja in idéer till specifika målgrupper. På det sättet får deltagarna verktyg för att ta sig in i branschen. Filkmlinjen De förändringar och uppdateringar av Filmlinjen som påbörjades redan 2012 kommer att fullföljas och etableras under 2015 med fokus på att utveckla kursdeltagarnas berättarröst. Inriktningen av Filmlinje med ett basår och en påbyggnad under år 2 med en inriktning mot drama och en mot dokumentärfilm, som kommer att fortsätta utvecklas Under 2015 utvärdera vårt varumärke i branschen och befästa påbörjade samarbeten. Filmlinjens inriktning kommer att utvärderas med hänsyn till behov och marknad under Dok:huset Vi kommer att pedagogiskt närma oss deltagarna och deras behov. Det innebär fler praktiska övningsmoment, för att bättre etablera de teoretiska genomgångarna. Det innebär också att vi i mötet skapar en spänning mellan de olika projekten med syftet att stärka den enskilde deltagarens röst. Vi kommer att mer kontinuerligt följa upp resultaten i deltagarnas egna projekt. Integreringen med Journalistlinjen, för att utgöra deras andra år. Vi kommer att lägga stor vikt vid att utveckla en digital plattform för distansutbildningen. Servicesektorn Vårt mål är att genom en god service tillhandahålla en bra arbetsplats för deltagare och medarbetare. Se över och tydliggöra servicesektorns arbetsrutiner så att verksamheten kan planeras effektivt och ha en god framförhållning. Skapa en god arbetsmiljö med effektiva arbetsmetoder och ändamålsenlig utrustning. Arbeta med ett miljömässigt hållbart perspektiv, vilket ska genomsyra verksamheten i såväl val av produkter som arbetsmetoder. Se över våra inköpskostnader och avtal med leverantörer. Att tydligt arbeta mot budgeten.

5 Ekonomi Skurups folkhögskola har ett ekonomiskt ansträngt läge. Under 2013 har en rad åtgärder vidtagits för att balansera ekonomin. Analysen visar på att vissa delar av verksamheten har kostnader som överstiger intäkterna. Åtgärder är vidtagna för att bringa ner dessa kostnader. Skurups folkhögskola ska verksamheten han en ekonomi i balans Investeringar får 2014 endast göras för reinvesteringar i utbildningsfastigheter. Ledningens ska verka för att hitta alternativa intäkter inom ramen för skolans kärnverksamhet. En utbyggnad av sommarkursverksamheten som innebär att lönsamheten stärks. Fortsätta samverkan med Af kring olika insatser för att inkludera arbetslösa i samhället och på arbetsmarknaden. En grundregel är att alla verksamhetsdelar ska bära sina egna kostnader och ge ett överskott som finansierar OH kostnaderna som fastigheter, administration och andra gemensamma verksamheter. Det ska vara gemensamt och solidariskt åtagande. Personal Skurups folkhögskola står inför förändringar i vår omvärld som ställer krav på att vi följer med i utvecklingen. Det behövs ett program för kompetensutveckling. Det innebär att vi behöver samordna dessa resurser och genomföra kompetensutvecklingar som följer skolans strategi och utveckling. En sammanställning av kompetenser och en analys av behoven behöver dokumenteras löpande. En del i denna utveckling är ett systematiserat arbete kring omvärldens krav, verksamhetsdelarnas mål, dokumentation av kompetenser och regelbundna utvecklingssamtal. Fastigheter Skurups folkhögskolas underhållsplan ligger till grund för den budget som beslutas för Underhållet av fastigheterna har varit lågt under de senaste åren och det kräver att vi gör vissa större akuta renoveringar under 2014, och att ytterligare höjd tas för underhållet En lokalplan skall framarbetas under 2014 för 2020 och hur vi kommer att disponera våra lokaler. Fokus kommer att ligga på internatet och de behov som identifieras för att bibehålla verksamheten. Tillgänglighetsplan kommer att utarbetas under Den kommer att ligga till underlag för underhållsplanen och budget Stora delar av våra utbildningslokaler är tillgängliga idag och det gäller att identifiera de lokaler där tillgängligheten behöver stärkas. Likabehandling Likabehandlingsplan baserad på genus utbildningen som personal genomgått under hösten 2013 och som landar i konkreta förslag i februari 2014.

6 Antagning till folkhögskolans kurser ska ske med stöd av de erfarenheter och den kunskap som etablerats under genusutbildningen. Deltagarna ska informeras om folkhögskolans syn och på hur vi möter genus, etnicitet, religion, sexuell läggning eller uttryck på vad vi efterfrågar. I detta ligger synen på vad folkhögskolan ser som en duktig musiker, journalist, filmare eller skrivare. Deltagarstöd Vi kommer att ha en kurativ verksamhet som arbetar nära verksamheten med stöd för de deltagare med diagnoser eller andra problem som hindrar lärandet. Vi kommer att se över samverkan med andra folkhögskolor eller kommun kring stöd från specialpedagog, Vi ska stödja Studentdemokrati. Systematiskt kvalitetsarbete Vi ska utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete till en större grad av gemensamma utvärderingar och med tydligare samordning av övergripande deltagar- och kursutvärderingar samt linjens specifika utvärderingar, arbetsmiljöutvärdering och utvärdering av skolans service. Utvärderingarna kommer att var kvantitativa via gemensamma enkäter minst en gång per läsår. De kvantitativa utvärderingarna kommer följas med kvalitativa utvärderingar som görs av respektive linje/verksamhet. Dessa kommer att redovisas i samband med ledningsråd och för personalgruppen på personalmötet. Kopplat till utvärderingarna kommer ett system för benchmarking att utvecklas för att stärka kunskapsutvecklingen. Det tredje steget som skall utvecklas är en enkel LEAN variant för att säkerställa att det som inte fungerar eller har förbättringspotential förändras. Utvärderingarna redovisade för styrelsen i samband med första styrelsemötet på vår respektive höst.

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället. Sida 1(15) Detaljbudget 2014 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en skola för alla. Vi ska bedriva en verksamhet med hög kvalitet och vi ska synas i närsamhället.

Läs mer

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Högskolan i Gävles vision och mål Vision Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Mål Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014

Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid. Juni 2014 Utvärdering av projektet Kultur Strategi och Framtid Juni 2014 S a m m a n f a t t n i n g Kulturparken Småland AB har tillsammans med Macken Ekonomisk förening och Jönköpings läns Museum genomfört kompetensutvecklingsprojektet

Läs mer

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Anneli Häyrén Weinestål Januari 2011 1 Innehållsförteckning Kvinnors karriärutveckling i staten... 4 Staten leder Jämt... 7 Deltagare... 8

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer