En hållbar berättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En hållbar berättelse 2011"

Transkript

1 Riksbyggen Huvudkontor: Kungsbron Stockholm Tel Dag&Natt En hållbar berättelse 2011 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Riksbyggen Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2011 Rb 8157 Upplaga: ex Tryck: DanagårdLIHTO, Ödeshög

2 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Anna Engström, Ingvar Eriksson, Denny Lorentzen, Kari Kohvakka, Göran Krona, Kristian Pohl. Repro: Mosebacke Repro. Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl. Repro: Mosebacke Repro.

3 Riksbyggens verksamhet 2011 Riksbyggen i korthet Vision, verksamhetsidé och nyckelfakta 2 Vd:s ord Strategi och hållbarhet vägen till framgång 6 Intressentanalys 12 Idéerna och affärerna går hand i hand Affärsområde Bostad 17 Affärsområde Fastighetsförvaltning 28 Föreningsverksamhet 35 Medarbetare 39 Biståndsverksamhet 45 Styrelse och ledning Styrelse 48 Företagsledning 50 Bolagsstyrningsrapport 53 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 58 Koncernen 65 Moderföreningen 71 Noter 76 Revisionsberättelse 109 Korsreferens GRI Information kopplad till hållbarhetsredovisning 110 Revisorsrapport över översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning 115 1

4 Riksbyggen i korthet Riksbyggens vision och verksamhetsidé Vår vision är att utifrån den kooperativa värdegrunden vara den ledande samhällsutvecklaren för hållbara och attraktiva boendemiljöer med bostadsrätt. Vår verksamhetsidé är att utveckla och förvalta boendemiljöer med bostadsrätt som ska vara attraktiva för människor att leva i. Vi ser till helhet och agerar långsiktigt. Vi sätter medlemmen i centrum. Vi skapar ett boende som är hållbart över tiden. Vi bygger långsiktiga relationer. Som samhällsbyggare kan vi utveckla en unik samverkan med såväl kommuner som offentliga och privata fastighetsägare. Vår kooperativa värdegrund Kooperation betyder samarbete och kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem har en röst oavsett hur mycket kapital han eller hon har satsat. De kooperativa värderingarna om delaktighet, inflytande och gemenskap är Riksbyggens grundfundament och har följt oss hela vägen sedan starten Det innebär att vi inte bara bygger nytt utan också deltar i bostadsrättsföreningarnas vardag med förvaltning och föreningsliv. Vi har även ett stort engagemang i miljöfrågor och värdigt boende i andra länder bland annat i samarbete med Kooperation Utan Gränser. Under 2011 gav Riksbyggen kronor i bistånd till Kooperation Utan Gränser. Sedan 2005 tillämpar Riksbyggen en klassisk kooperativ princip återbäring om verksamheten gett ett tillräckligt stort ekonomiskt överskott fick andelsägande förvaltningskunder 18 miljoner kronor i återbäring. 2

5 Fakta koncernen Medlemsorganisation Nettoomsättning: mkr Årets resultat: 182 mkr Eget kapital: mkr Soliditet: 36 % Likvida medel: mkr Utdelning till andelsägare: 50 kr per andel Bostadsrättsföreningar Intresseföreningar Riksorganisationer Fullmäktige Styrelse Lokala fackliga och andra folkrörelseorganisationer Lokalföreningar Medelantal årsanställda: st Ägare, andelsinnehav Affärsorganisation LO förbund 43,2 % Byggnads 22,6 % Kommunal 12,4 % Målareförbundet 4,8 % Elektrikerförbundet 2,5 % Övriga 0,7 % LO 0,2 % Swedbank 0,2 % Folksam 0,7 % Den goda staden 1,0 % KF 2,5 % Lokalföreningar 6,0 % Affärsområde Bostad Vd Koncerngemensamt Affärsområde Fastighetsförvaltning Intresseföreningar 46,4 % Regioner Regioner Marknadsområden Marknadsområden Tillskapat och fördelat ekonomisk värde Tkr Direkt tillskapat ekonomiskt värde Intäkter Fördelat ekonomiska värde på intressenter Leverantörer Inköp av varor och tjänster Anställda Löner, sociala kostnader och övriga ersättningar Andelsägare Utbetald utdelning Kunder Återbäring Långivare Inbetalda räntor Staten Skatter Samhället Frivilliga bidrag och gåvor Behållet ekonomisk värde

6 4

7 Sofia Nagander både jobbar och bor i Riksbyggen. Tillsammans med Niklas Thurén och dottern Thilda ser hon hur det nya bostadsområdet vid Sundbyberg Strand växer fram. 5

8 Strategi och hållbarhet vägen till framgång Vd Sten-Åke Karlsson När jag summerar verksamhetsåret 2011 kan jag konstatera att vi tydligt driver och utvecklar vår verksamhet i enlighet med den inriktning, de prioriteringar och de långsiktiga mål som styrelsen fastställt i vår strategiska plan. Vi har flera spännande aktiviteter och projekt på gång som är strategiskt viktiga i vår ambition att vara den ledande samhällsutvecklaren i bostadssektorn. Vi har flyttat fram positionerna i hållbarhetsarbetet. Både i affärsområde Bostad och i affärsområde Fastighetsförvaltning utgår vi ännu tydligare från att skapa boendelösningar som ger goda livsmiljöer som bygger stabila och väl fungerande bostadsrättsföreningar över tid, där det aktiva medlemskapet blir centralt. Vi sätter människan i centrum. Genom att arbeta som ett sammanhållet företag där vi också skapat utvecklade och nya processer som stödjer ett sådant synsätt kan vi leverera mer av helhetssyn och långsiktig hållbarhet. På så sätt, menar jag, har Riksbyggen 2011 ännu tydligare arbetat så att våra kärnvärden Långsiktighet, Trygghet och Samverkan präglar det vi tillför våra kunder och våra medlemmar. Samtidigt har 2011 också varit ett år som präglats av stor oro och osäkerhet i samhällsekonomin, särskilt uttryckt i den skuldkris och den turbulens som råder inom EU-området. Detta påverkar givetvis också Sverige och den svenska bostadsmarknaden och griper in i människans vardag på ett påtagligt sätt. Den kraftiga uppbromsning av tillväxten vi sett under 2011, stigande arbetslöshet, hushållens oro inför framtiden och en restriktivare finansmarknad har framför allt påverkat vår försäljning och nyproduktion av bostäder i negativ riktning. Men trots lågkonjunktur och försämrade finansieringsförutsättningar som gett svårigheter och utmaningar för verksamheten ser jag också att Riksbyggen, med våra värderingar, vår marknadsposition och vår relativa styrka, kan ta vara på möjligheter som uppstår och vara offensiva. De ändrade omvärldsförutsättningarna har givetvis haft stor påverkan på Riksbyggens nyproduktion av bostadsrätter. Trenden som inleddes under andra kvartalet, med en lägre försäljningstakt, fortsatte under hela 2011 och påverkade antalet igångsatta bostadsprojekt. Under 2011 sålde Riksbyggen 336 lägenheter och produktionsstartade 420 bostäder. Vi har fortsatt arbetet med att utveckla vår roll som samhällsbyggare i nära samverkan med kommuner och andra intressenter. Beckomberga i Stockholm, Södra Älvstranden och Positive Footprint Housing i Göteborg samt Holma i Malmö är alla exempel på initiativ där Riksbyggen på olika sätt bidrar till en utveckling av långsiktigt hållbara boendemiljöer ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Förvärv av mark, för att på sikt kunna möta en ökad efterfrågan på bostäder i olika delar av landet, är även det en prioriterad satsning. Befolkningsökningen framöver kommer i huvudsak att ske i gruppen som är över 65 år. Ett attraktivt och anpassat boende för äldre blir en allt angelägnare uppgift på bostadsmarknaden, och Riksbyggen känner stort engagemang för denna uppgift. Under året färdigställdes det första projektet i Bonum, Riksbyggens varumärke för seniorboende. Förutom att husen är anpassade för ett kvarboende för åldersgruppen, innehåller konceptet särskilda Bonumvärdar som kan ge extra service för att underlätta i vardagen. Den nu inflyttade bostadsrättsföreningen Bryggan ligger i Sundbyberg. Där har Riksbyggen utöver Bonum byggt en förening med mindre och prisvärda bostäder som till stor del vänder sig mot en yngre målgrupp som tar steget in på bostadsmarknaden. Riksbyggens utveckling av nya bostadsprojekt tar redan från början sin utgångspunkt i konsumentperspektivet. Riksbyggenbostaden är vårt kvalitetssystem som ska säkerställa att bostaden är prisvärd, håller hög kvalitet, erbjuder ett tryggt och gott boende och inte minst ger förutsättningar för en hållbar och kostnadseffektiv förvaltning. Det skapar också bra möjligheter för att medlemmarna i den framtida bostadsrättsföreningen tillsammans kan utveckla det goda boendet. Riksbyggen utför en omfattande ombyggnadsverksamhet åt våra andelsägande bostadsrättsföreningar. Det handlar mycket om åldersrelaterade åtgärder som stambyten, takomläggningar, fönsterbyten med mera. Många av medlemsföreningarna har en god ekonomi och en underhållsplanering som säkerställer långsiktighet och god fastighetsvård. För dessa föreningar är Riksbyggens koncept med fastprisavtal en uppskattad och trygg produkt för att genomföra ombyggnadsåtgärder. Men det finns också föreningar som har Som samhällsbyggare bidrar Riksbyggen på olika sätt till utvecklingen av långsiktiga hållbara boendemiljöer ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 6

9 7

10 Genom att arbeta som ett samman hållet företag där vi också skapat utvecklade och nya processer som stödjer ett sådant synsätt kan vi leverera mer av helhetssyn och långsiktig hållbarhet. Sten-Åke Karlsson svårt att klara både finansiering och nödvändiga avgiftshöjningar på grund av det geografiska läget och fallande fastighetspriser på orten och som därför måste avstå eller begränsa underhållet. Vi ser också ett starkt ökat intresse bland Riksbyggens bostadsrättsföreningar för ombyggnadsåtgärder i syfte att förbättra tillgängligheten och för att, genom energisparåtgärder, både minska sina driftskostnader och bidra till den nödvändiga klimatomställningen. Samtidigt skulle mycket mer kunna göras. Om samhället genom en reformerad boendebeskattning och ett mer rättvist klimatorienterat ROT-bidrag gav stöd till dem som vill vidta sådana åtgärder, så skulle mycket mer av de för de boende och hela samhället angelägna omställningsåtgärderna komma till stånd. Ombyggnadsverksamheten, liksom Bonum och kooperativa hyresrätter för äldreboende, är tre verksamhetsområden där vi tydligt uppfyller vår samhällsbyggarroll och stärker Riksbyggens varumärke. Det är också verksamheter där vi under 2011 utvecklat samverkan mellan Bostad och Fastighetsförvaltning och på så sätt kunnat förädla koncepten och flytta fram vår marknadsposition. Riksbyggens förvaltningsverksamhet är stabil, även om de senaste årens positiva utveckling av försäljning och lönsamhet bröts Kärnverksamheten är och förblir förvaltning av bostadsrättsföreningar. Det handlar om föreningar som är medlemmar och andelsägare i Riksbyggen, men i allt större del också andra bostadsrättsföreningar. Förvaltningen åt kommersiella och offentliga fastighetsägare har utvecklats till att bli en betydande del av verksamheten och Riksbyggen är idag en välkänd leverantör till dessa segment. Att vi arbetar med flera kundkategorier skapar förutsättningar för skalfördelar och utvecklad kompens som kommer alla kunder tillgodo. Betydande investeringar har gjorts det sista året i gemensamma processer i form av ett nytt ledningssystem, ett nytt stödsystem och en ny kundwebb. Dessa satsningar och den nu väletablerade servicecenterverksamheten skapar förutsättningar för en lönsam tillväxt inom Fastighetsförvaltning. Den snabba IT-utvecklingen har inneburit att vi i snabb takt kunnat använda modern informationsteknik för att utveckla system som skapar förutsättningar för mer effektiva och enhetliga arbetssätt i verksamheten. Jag tror att det också framöver ger oss goda möjligheter till att utveckla service och öka kvaliteten åt våra kunder och samtidigt ytterligare effektivisera vår tjänsteleverans. Vi ska fortsätta att utveckla oss inom de kommersiella och offentliga segmenten men det är framför allt inom bostadsrättsområdet som vi vill öka både merförsäljning till befintliga kunder och anskaffningen av nya kunder. För att utveckla vår position inom energiområdet har ett utvecklingsprojekt kallat Energiklivet drivits av affärsområde Fastighetsförvaltning under Genom detta har nya affärsmodeller, arbetssätt och medarbetarroller utvecklats. Hållbarhetsfrågorna är ett mycket starkt prioriterat område i Riksbyggens verksamhet. Med anställda, förtroendevalda och drygt boende i föreningar som förvaltas av Riks byggen finns behovet av ansvarstagande för att minska utsläpp och påverkan på miljön. Samtidigt finns en unik möjlighet att som folkrörelseföretag gemensamt engagera sig i miljöarbetet och kunna bidra till att olika miljömål kan uppnås. Riksbyggens hållbarhetsplan har en bred ansats med sju olika åtaganden där vi till exempel hjälper våra medlemmar till en hållbar livsstil, har ett tjänsteprogram som stödjer våra kunder mot en hållbar utveckling och har bostadsprojekt som är föredömen för hållbara boendemiljöer. Under året har samtliga medarbetare fått en särskild utbildning i hållbarhetsplanen och gemensamt diskuterat hur Riksbyggen kan stödja och stimulera hållbarhetsarbetet hos våra kunder. En miljöhandbok med goda exempel från bostadsrättsföreningarnas arbete inom miljöområdet har tagits fram som tillsammans med Riksbyggens Klimatskola ska stimulera till fortsatt arbete. Det systematiska arbetet med miljöfrågorna har gett resultat. Det mål som sattes 2008, att minska Riksbyggens interna koldioxidutsläpp med 30 procent fram till 2014, har goda möjligheter att nås tidigare än så. Redan 2011 hade vi minskat utsläppen med 24 procent. Riksbyggen har även engagerat sig kraftfullt i forskning och utveckling inom hållbarhetsområdet. Vi är sedan tidigare en av intressenterna och delägarna i Sust (Sustainable Innovation AB). Sust driver i samarbete med medlemsföretagen, externa samarbetspartner och forskare flera intressanta forskningsprojekt inom miljö- och 8

11 9

12 10

13 engagerade förtroendevalda gör Riksbyggen till ett levande företag, i ständig utveckling. hållbarhetsområdet, inte minst när det gäller effektivare energianvändning. Under året har vi inlett ett samarbete med Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park. Projektet kallas Positive Footprint Housing. Det är ett forskningsprojekt och ett bostadsprojekt som genom förs parallellt, där ett Riks byggen finansierar doktorander från Chalmers och från socialt arbete vid Göteborgs universitet. I projektet står social hållbarhet, energieffektivitet och minskad miljöpåverkan i centrum. Målet är att ha ett färdigt bostadshus 2016 i nära anslutning till Chalmers. För Riksbyggen är det delaktiga medarbetarskapet en viktig förutsättning för att kunna vara ett framgångsrikt företag och för att kunna fortsätta utvecklas som det goda medarbetarföretaget. Medarbetar skap handlar ju i grunden om att ta ansvar för sitt arbete, sin relation till arbetsplatsen, sin chef och sina kollegor. I det goda medarbetarföretaget ingår också att erbjuda trygga och utvecklande arbetsmiljöer och att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta är frågor som också är starkt prioriterade av Riksbyggen. Kompetensutveckling är ett annat viktigt område. Under året har vi för tredje gången startat ett utvecklingsprogram för medarbetare som identifierats som framtidens ledare inom företaget. För att ytterligare utveckla arbetet kring jämställdhetsfrågor har vi också etablerat ett manligt nätverk som ett komplement till de kvinnliga nätverk för chefer som funnits i flera år. Jag är också mycket nöjd över att vi under året kunnat bibehålla den låga sjukfrånvaron på drygt tre procent. Med utgångspunkt från devisen En rättvis värld fri från fattigdom är Riksbyggen sedan många år medlem i biståndsorganisationen Kooperation Utan Gränser. Kooperation Utan Gränser bedriver framgångsrikt olika projekt inom områdena jordbruk, bostad samt kredit och försäkring i olika utvecklingsländer, med inriktningen hjälp till självhjälp. I snart tio år har Riksbyggen valt att ha ett särskilt fokus på bostadsfrågor i El Salvador. Den verksamheten utgår ifrån den så kallade självbyggarprincipen. Det innebär att fattiga människor som lever i stor misär med en ofattbart låg bostadsstandard får utbildning i hur man tillsammans, i ett kooperativ, bygger sig en bättre och tryggare bostad. Riksbyggens medlemmar har ett starkt engagemang i detta kooperativa biståndsarbete och vi samlar årligen in i storleksordningen runt 2 3 mkr i biståndsmedel. Som kooperation och medlemsorganisation måste Riksbyggens verksamhet vila på medlemmarnas uppfattningar och behov. En levande föreningsverksamhet, med aktiva bostads rättsföreningar, engagerade styrelser och medlemmar är därför av fundamental betydelse. Detta engagemang knyts också samman genom verksamheten i intresseföreningar och lokalföreningar som kanaliserar ägarnas engagemang för företaget. Föreningsverksamheten har under 2011 förstärkts med ytterligare resurser: fler heltidsanställda folkrörelsesamordnare, satsningar på en ny styrelsehandbok, och på Klimatskolan. Brf Framtiden ett material som vuxit fram ur projektet Framtidens förtroendevalda ger stöd och vägledning för bostadsrättsföreningarna i arbetet med att engagera fler i arbetet med att forma framtidens bostadsrättsförening. Ser vi till det ekonomiska resultatet för 2011 så uppnår vi en vinst på 249 mkr före skatt (274 mkr). Vår kapitalförvaltningsverksamhet för medlemmarna är stabil och trygg. Affärsområde Fastighetsförvaltning har en resultatmässig tillbakagång under 2011 och åtgärder genomförs nu för att den resultatförbättring vi räknar med 2012 också blir verklighet. Affärsområde Bostad, liksom finansverksamheten, uppnår för 2011 resultat i nivå med budget. För dessa två verksamhets grenar gäller dock, särskilt för Bostad, att förutsättningarna starkt påverkas av konjunkturen och hushållens ekonomiska förutsättningar. Med de omständigheter som rått för 2011 måste vårt resultat anses som tillfredsställande. Det egna kapitalet uppgår nu till mkr (4 256 miljoner) och soliditeten är 36 procent (36). Sammanfattningsvis kan sägas att Riksbyggen står väl rustat att ta sig an de utmaningar och möjligheter vi ser. Vi har en hållbar verksamhetsidé, en genomtänkt strategi, attraktiva produkter och tjänster, kompetenta och engagerade medarbetare och en stark ekonomi. Och vi har dryga 70 års erfarenhet som samhällsbyggare att luta oss emot. Kort sagt, vi har alla förutsättningar att vara den ledande samhällsutvecklaren. 11

14 I Kalmars äldsta kvarter samsas Riksbyggen med flera hundra år gamla trä- och stenhus. Intressentanalys Intressentanalys Riksbyggen för en kontinuerlig dialog med omvärlden. Vi har många olika sätt att föra dialog med våra viktigaste intressenter, till exempel på vår årliga ord förandekonferens samt på våra lokala intresse föreningsmöten och kundträffar. För att ta reda på vilka våra viktigaste intressenter är har vi gjort en intern analys med nyckelpersoner inom organisationen. En intressentdialog utfördes 2010 med våra nyckelintressenter. 236 enkäter delades ut, varav 40 procent (93 intressenter) svarade års undersökning har kompletterats med en intressentdialog med kommuner. Svarsfrekvensen på enkäterna var 16 procent. En uppföljningsdialog med våra intresseföreningar och lokalföreningar för att se till att inga nya hållbarhetsaspekter rankas som viktiga är också gjord under Det som kommit fram är att våra nyckelintressenter tycker att: Energi, klimat, avfall och mark är de viktigaste miljöfrågorna Anställdas arbetsmiljö och säkerhet, korruption/ affärsetik, kompetens samt arbetet med våra leverantörer var de viktigaste frågorna inom social hållbarhet Styrning och ledning inom företaget samt ledningens kunskap om hållbar utveckling var de viktigaste frågorna inom ekonomisk hållbarhet. Svaren i intressentdialogen tillsammans med Riksbyggens strategiska arbete låg till grund för en prioritering av områden som gjordes i en workshop med ledande befattningar inom respektive hållbarhetsområde. Riksbyggen är ett kooperativt och idéburet företag. Det betyder att Riksbyggen har högt ställda krav på hur företaget och dess anställda ska agera och uppträda mot kunder, kollegor, leverantörer och samhället i övrigt. I 2011 års redovisning framkom att våra intressenter tycker att arbetet med våra leverantörer är viktigt att redovisa. Detta område kommer vi att redovisa i nästa års redovisning. PÅVERKAR & PÅVERKAS Medier Potentiella medarbetare PÅVERKAR Försäkringsbolag Facket Banker Konkurrenter Samhälle Ideell verksamhet LITE Medarbetare MEDEL Entreprenörer/ byggherrar Tjänsteköpare MYCKET Chefer Bosparare Branschorganisationer Intresseföreningar Hyresgäster PÅVERKAS Potentiella bostadsköpare Lokalföreningar Markägare Styrelsen Leverantörer 12

15 13

16 Familjen Hildingsson Helene, Anders och Ellen har flyttat in i ett radhus i det nya området Berga Strandpark strax utanför Kalmar. 14

17 Via den egna multimediacentralen väljer familjen vilka rum som ska ha tv, datorer och telefoner. Med mobilen kan de ge tv:n order om vilka program som ska spelas in när de är ute och reser. 15

18 I Berga Strandpark samsas radhus och fyravåningshus, och studion på radhusens tak hänger utseendemässigt ihop med översta våningen på de högre husen. 16

19 Idéerna och affärerna går hand i hand Långsiktighet är ett fundament i Riksbyggen. Vi bygger för att stanna kvar och förvalta. Vi utbildar förtroendevalda och boende för att få mer aktiva och deltagande kunder. Vi lägger oss i utvecklingen i omvärlden och ställer krav på politiker och beslutsfattare för att göra boendet, och samhället, mer hållbart. Det gör att Riksbyggen står stadigt även under ett år som 2011, då det har varit stor osäkerhet i världsekonomin. Att bygga för att stanna kvar innebär att Riksbyggen alltid tänker in förvaltning i alla nybyggnadsprojekt. Det handlar bland annat om att välja material som står sig längre och avancerad teknik som sparar både energi, miljö och pengar. Allt enligt de högt ställda kraven i Riksbyggenbostaden, vår egen kravspecifikation för en god bostad med tuffare krav än myndigheternas, bland annat när det gäller energianvändning. Långsiktighet handlar också om att skapa trivsel och engagemang bland de boende, både genom att planera bostadsområden med utrymme för gemenskap och att ta initiativ till samvaro. Glöggkvällen i det nya området Berga Strandpark, strax utanför Kalmar, i början av december 2011 är ett bra exempel på det. Den här kvällen invigs de tre konstverken som ingår i Röd slinga. De är skapade av Åsa Herrgård och står utplacerade längs den slingrande gången som leder genom området. Alla nyinflyttade och blivande boende i de 50 bostadsrättslägenheterna och de nio bostadsrättshusen har bjudits in, och trots den kalla vinden från havet har många slutit upp. Riksbyggen är inte bara en byggherre, vi är en förvaltningsbyggherre. Det är självklart för oss att ta ansvar för hela processen, från mark förhandlingar med kommunerna till den vardagliga skötseln i bostadsrättsföreningarna. Vi gör också vad vi kan för att bidra till bra sammanhållning i både nya och äldre föreningar, säger Anders Ihse, marknadsområdeschef i Kalmar. Stora öppna fönsterpartier gör lägenheterna ljusa. Åsa Herrgård, konstnär, och Anders Ihse, marknadsområdeschef i Kalmar. 17

20 I början av december invigdes Röd slinga, Åsa Herrgårds Tai Chi-inspirerade konstverk i Berga Strandpark. Mellan villorna och havet Marken som Berga Strandpark byggs på var tidigare en fotbollsplan som spolades till isbana på vintern. På ena sidan ligger ett äldre villaområde och på den andra ett parkområde som gränsar till havet. Många boende i villaområdet har varit oroliga för att de nya bostäderna skulle förstöra området. Det här är ett känsligt område och vi har haft ett nära samarbete med kommunen och med arkitekten Vlade Naumovski från Plan- och Byggnadskonst i Lund, för att på bästa sätt anpassa oss till förutsättningarna i omgivningarna. Husen ligger inte statiskt vinkelräta utan är mer lekfullt placerade, med gott om öppningar ut mot parken. Arkitekturen gör också att de ser nättare ut än fyra våningar, berättar Anna Welander, projektledare. När Riksbyggen projekterade Berga Strandpark för flera år sedan tittade man på marknadsvärdet för villorna i området intill. Tanken var att äldre villaägare skulle kunna sälja sin villa och köpa en Ännu en bostadsrättsförening i Berga Strandpark är färdig för inflyttning. lägenhet och ändå få lite pengar över, vilket också har skett. Idag har oron bland grannarna lagt sig och priset på villorna har stigit. Känslig mark mitt i Kalmar Inne i Kalmar, mitt på Kvarnholmen i Sveriges mest konsekvent genomförda barockstadsplan från 1600-talet, fick Riksbyggen också tillgång till känslig mark för ett par år sedan. Här har vi byggt ett stenhus som klätts med trä för att matcha omgivningen. Vi har anpassat takfotslinjen, vilket gör att fönstren hamnar på samma höjd som grannhuset. På baksidan har vi bevarat de gamla planken och plockat upp deras djupröda färg på bland annat sophuset på gården. Här har vi samarbetat med arkitekten Mats Dahlström från Dahlström Arkitekter i Kalmar, säger Anna Welander som har varit projektledare även i det här projektet. När människor säger att huset smälter in i de gamla kvarteren tar jag det som beröm, fortsätter hon. Vlade Naumovski står för den lätta, luftiga och transparenta arkitekturen. 18

21 19

22 Projektledaren Anna Welander såg till att bostadsrättsföreningen Magistern fick ett likadant litet plank som de flera hundra år äldre grannhusen har. 20

23 Bostadsrättsföreningen Magistern är byggd för att matcha de äldre husen i omgivningen, utan att tumma på dagens krav på tillgänglighet, energianvändning och avfallshantering. 21

24 Sveriges första Bonum seniorboende I Sundbyberg, granne med Bällstaån, håller ett helt nytt område på att växa fram. Vid Sundbyberg Strand bygger Riksbyggen omkring 350 lägenheter i olika storlekar och för alla åldrar bostads rätter, Bonum seniorboende och så kallat instegsboende för unga. Bonum vänder sig till människor som är 55+ och erbjuder en unik helhet i form av bostad, förvaltning och tjänster som gör det möjligt att bo kvar länge. Bostadsrättsföreningen Bryggan i Sundbyberg är Sveriges allra första färdigställda Bonumprojekt och Gunilla Laurin var den allra första boende som skrev kontrakt på sin Bonumlägenhet. Jag är mycket nöjd, här kommer jag att bo länge. Trivseln har kommit snabbt, säger Gunilla Laurin. Hon arbetade på Marabou i många år. Hon är fortfarande engagerad i Konsthallens vänförening och guidar ibland i Marabouparken som ligger alldeles intill bostadsområdet. Allt är mycket genomtänkt i lägenheten och i gemensamhetsutrymmena, ytorna är välplanerade och effektiva. Det känns också tryggt med en Bonumvärd som man kan få lite extra hjälp av om det behövs, forsätter hon. Jag vill särskilt framhålla att vi är mycket nöjda med Bonumprojektets sätt att involvera oss boende i processen på ett tidigt stadium. Det har medfört att vi redan vid inflyttningen känner igen varandra men också att vi har kunnat påverka både gemensamhetslokalens och övernattningslägenhetens inredning och användning. Smart planerat för unga Bostadsrättsföreningen Sjöbodarna, som Gunilla Laurin delar gård med, är också resultatet av ett helt nytt tänkande. Här är huvudmålgruppen unga människor och de yteffektiva lägenheterna är både smart planerade och prisvärda. I det ena huset finns bara ettor, i det andra enbart tvåor. Victoria Cederholm flyttade till Sundbyberg Strand tillsammans med sina föräldrar för två år sedan, till en trea. För ett år sedan köpte hon en tvåa i Sjöbodarna och snart är det dags att flytta in. Det känns jättebra. Först var det svårt att föreställa sig hur den skulle se ut, när jag köpte lägenheten fanns den bara på papper. Nu har jag 22

25 varit här ett par gånger och vet att jag kommer att trivas, säger hon. Bra för barnfamiljer Närmast Bällstaån, mitt emot Bryggan och Sjöbodarna, ligger bostadsrättsföreningen Strandpromenaden. Här flyttade Sofia Nagander och hennes man Niklas Thurén in för två år sedan. Sedan dess har familjen vuxit med dottern Thilda, 18 månader. Sofia Nagander är dessutom medarbetare i Riksbyggen, som controller på koncernstöd. För mig är det långsiktiga tänkandet tydligt, både som medarbetare och boende. Som medarbetare har jag haft möjlighet att växa under de åtta år som jag har varit anställd, bland annat genom utbildningen Framtidens ledare. Som boende märker jag också av det på många sätt, från materialval till planeringen av utomhusmiljön i hela området. Mixen av yngre och äldre och barnfamiljer gör det jättespännande att bo här, säger Sofia Nagander. I Sundbyberg Strand byggs lägenheter för alla åldrar. Gunilla Laurin har precis flyttat in i sin Bonumlägenhet medan Sofia Nagander, Niklas Thurén och dottern Thilda flyttade till ett av de första husen i området för ett par år sedan. I Victoria Cederholms lägenhet återstår bara slutbesiktningen. 23

26 24

27 Vattenfestivalen i Sundbyberg Strand lockade både nyligen inflyttade och blivande boende. All mark undersöks (EN11) Riksbyggen äger idag mark som vid bostadsbyggande omfattar cirka lägenheter. Större delen av marken berörs av bostadsprojekt i olika skeden. All mark som vi förvärvar undersöks noggrant utifrån tekniska, miljömässiga och juridiska aspekter. Riksbyggens inventering av ägd mark visar att merparten, med något enstaka undantag, inte omfattas av direkt skydd i form av naturreservat eller liknande. Ett fåtal markområden ligger i relativt nära anslutning till skyddade områden eller områden som har ett högt biologiskt mångfaldsvärde. Merparten av dessa markområden är inte planlagda. Uppskattningsvis berörs åtta procent av marken av direkt skydd och tolv procent berörs indirekt. Människa och miljö först (CRE8, EN26) Riksbyggen har, som första företag i branschen, beslutat att alla nya fastigheter ska vara certifierade enligt Miljöbyggnad. Det är ett svenskt system som innehåller bedömningsgrunder och metoder för att premiera byggnader med låg energianvändning, god innemiljö och bra material och dokumentation om vilka material som används. Miljöbyggnad har utvecklats av forskare i samarbete med företag i bygg- och fastighetsbranschen inom ramen för ByggaBoDialogen, där Riksbyggen också deltog. Syftet är att värna om människors hälsa och om miljön. Certifieringen ger utmärkelsen guld, silver eller brons och det är Sweden Green Building Council som utfärdar certifikaten. Riksbyggen projekterar för att uppnå silver. Under 2011 har vi registrerat och föranmält 36 byggnader i 21 nybyggnadsprojekt till Sweden Green Building Council (SGBC) som sköter administrationen. Inför 2012 är målet att alla nyproducerade bostadsrätter i flerbostadshus inför säljstart ska vara registrerade för certifiering. I all nyproduktion och förvaltning ska vi använda oss av SundaHus Miljödata som är ett system för att säkra att de material och kemikalier vi använder har så liten påverkan på hälsa och miljö som möjligt. Kärnan i systemet är en databas för hälso- och miljöbedömning av ämnen, material och produkter i bygg- och fastighetsbranschen. I systemet finns en byggnads alla skeden med: program, projektering, byggande, förvaltning och rivning. Byggande styrelser ger kvalitet Ett annat inslag som borgar för långsiktighet och kvalitet är sammansättningen av de byggande styrelserna, som följer byggprocessen fram till att de ordinarie bostadsrättföreningarna tar över. Den byggande styrelsen är alltid frikopplad från Riksbyggen och suverän i sina beslut. Styrelsen hämtar sina ledamöter från någon av folkrörelserna som är delägare i Riksbyggen. Utvecklingen av de byggande styrelsernas roll är ett av sju delprojekt i ett stort internt utvecklingsarbete som startade Målet är att utveckla och stärka Riksbyggens byggherreroll ur ett kon sumentperspektiv, vilket på sikt ska leda till ännu bättre produkter och tjänster. Fler boenden för äldre Vår bostadsproduktion under 2011 har i hög grad påverkats av händelserna i omvärlden. I början av året pekade prognoserna för bostadsmarknaden uppåt för att, efter skuldkris och finansiell oro i Europa, under andra halvåret istället bromsas in. Den sammantagna bostadsproduktionen i Sverige sjönk under 2011 jämfört med Det är klart att Riksbyggen också har påverkats, säger Mari Broman, vice vd och chef för affärsområde Bostad. Under 2011 sattes byggandet av 420 lägenheter igång, vilket var färre än planerat. Samtidigt har det hänt mycket positivt. Det nya konceptet Bonum seniorboende sjösattes och de första boende flyttade i in Sundbyberg Strand. Fler Bonum är nu på gång i Jönköping, Norrköping, Löddeköpinge och Helsingborg. Vi har även byggt vård- och omsorgsboenden i form av kooperativa hyresrättsföreningar på sju orter i landet, med sammanlagt 216 lägenheter, berättar Mari Broman. Framtidens hållbara bostäder Vi fortsätter att engagera oss i hur framtidens hållbara och robusta bostadsområden ska se ut, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vi har stora möjligheter att påverka eftersom vi både bygger och förvaltar, och en av våra viktigaste uppgifter är att underlätta för boende att bo och leva så hållbart som möjligt, fortsätter Mari Broman. Tre projekt som bekräftar Riksbyggens unika position som samhällsutvecklare och långsiktig projektutvecklare är Beckomberga i Stockholm, 25

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Välkommen till din nya bostad!

Välkommen till din nya bostad! Välkommen till din nya bostad! KORT OM BOSTADSRÄTT Din bostadsrättsförening en ekonomisk förening Du och dina grannar bildar tillsammans en ekonomisk förening, er bostadsrättsförening. Varje medlem har

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Jan Kristoffersson 2011-09-21 Sustainable Innovation Utveckling inom energieffektivisering www.sust.se 1 Sustainable Innovation Startade 2008 Kontor i Stockholm, åtta anställda

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Delårsrapport RIKSBYGGENKONCERNEN 1 JANUARI- 31 AUGUSTI 2013. Positiv utveckling för Riksbyggen

Delårsrapport RIKSBYGGENKONCERNEN 1 JANUARI- 31 AUGUSTI 2013. Positiv utveckling för Riksbyggen Delårsrapport RIKSBYGGENKONCERNEN 1 JANUARI- 31 AUGUSTI 2013 Positiv utveckling för Riksbyggen Intäkterna ökade 17 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet ökade till 29 mkr (-5)

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar

Kort Information. 3 Definition av grundläggande begrepp. Vad påverkar en bostadsrättförening? Vad är en bostadsrätt? Föreningens medlemmar Kort Information Kort om vad det innebär att bo i bostadsrätt Hur är föreningens organisation uppbyggd Vem är Riksbyggen? 3 Definition av grundläggande begrepp Med bostadsrätt avses den rätt i föreningen

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Januari 2009 Boföreningen Russinet i Lund, gården Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Inledning Denna förteckning innehåller korta beskrivningar av de föreningar som finns

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 På Briggen vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är en viktig komponent för att nå dit. Hållbarhetsperspektivet som

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning En hållbar berättelse 2012 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Mari Broman, vice vd på Riksbyggen, tar ett symboliskt spadtag tillsammans med Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg,

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen

Utopia. KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo - nytänkande kollektivboende medel i kampen mot bostadsbristen KomBo är ett koncept för modernt kollektivboende framtaget av Järntorget och Arkitekter. Den 17 juni presenterades ett första förslag

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Affärsidé Vi betraktar oss som ett serviceföretag verksamt inom byggnads- och fastighetsbranschen. Vi skall vid varje tillfälle tillgodose våra kunders krav i varje enskilt projekt

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Löfte 1: Vi ska leda företaget

Löfte 1: Vi ska leda företaget Planeten ska med Löfte 1: Vi ska leda företaget Vi utvecklar och driver företaget så att vi är ledande och den tydligast lysande stjärnan inom hållbara boendemiljöer. Vi arbetar fokuserat med att utveckla

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576

Årsredovisning. BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Årsredovisning BRF kastanjen 1 5 1/7 2012-30/6 2013 Org. nr. 725000-3576 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) SABOs synpunkter Systemperspektivet som en grundläggande princip SABO håller med om att

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Pro forma våren 2010. Pro forma. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma våren 2010 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) Pro forma räkenskaper är framtagna för att ge vägledning om hur det nya SBC:s balansräkning och därmed finansiella ställning kan komma att

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Affärsidé Vi betraktar oss som ett serviceföretag verksamt inom byggnads- och fastighetsbranschen. Vi skall vid varje tillfälle tillgodose våra kunders krav i varje enskilt projekt

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Huge Fastigheter AB april 2010

Huge Fastigheter AB april 2010 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB (2001-2010) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms

Läs mer

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd

Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Renovering av bostäder i svenska miljonprogrammet Seminarium 8 oktober 2015 Upprustning av miljonprogrammet Exempel från Malmö med omnejd Lena Eriksson Projektledare Miljöförvaltningen, Malmö stad lena.m.eriksson@malmo.se

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Starkare tillsammans. De kooperativa principerna

Starkare tillsammans. De kooperativa principerna STYR DOKUMENT HSB Kompassen Vägvisaren till det goda boendet Styrdokument för HSB-organisationen 2012 2015 Starkare tillsammans HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av våra medlemmar

Läs mer

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice.

Affärsidé. Vision. På våra lokala marknader skall JSB vara den ledande projektpartnern inom entreprenader och byggservice. Affärsidé JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling. Vi skall i företaget och i våra projekt bidra till ett bra samhälle med fokus på hållbarhet, mångfald och positiva upplevelser. Ø Ekonomi

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE

HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE HYRESRÄTTER FÖR MORGONDAGENS STOCKHOLMARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING 3 BOSTADSMARKNADSLÄGET 4-5 Ett Stockholm i förändring HYRESMARKNADSLÄGET 6-7 Ett tufft klimat för Stockholms

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

Nya möjligheter att bygga bostäder utanför storstäderna ULF NORDWALL PEAB REGION BYGG NORD

Nya möjligheter att bygga bostäder utanför storstäderna ULF NORDWALL PEAB REGION BYGG NORD Nya möjligheter att bygga bostäder utanför storstäderna ULF NORDWALL PEAB REGION BYGG NORD REGION NORD Entreprenörskap Den fjärde upplåtelseformen Notholmen Hur vill du bo? ENTREPRENÖRSKAP Arbetsprocess

Läs mer

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Energitjänster Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014 Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Föredragen kommer att handla om: 1. Utveckling av portfölj och affärsmodeller Varför har vi Energitjänster på Göteborg

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer