Svenska miljörapporteringsportalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska miljörapporteringsportalen"

Transkript

1 Svenska miljörapporteringsportalen Användarinstruktion Tillsynsmyndigheter och Naturvårdsverket

2 2 Innehåll Allmänt om SMP... 3 Hitta SMP på webben... 3 Var får jag hjälp?... 3 Meddelande om senaste nytt... 4 Hur fungerar hjälptexter i SMP?... 4 Sekretess i SMP... 5 Hur hanteras information i SMP?... 5 Begreppsförklaring... 6 Aktörer och roller i SMP... 8 Administration av konton... 9 Dela ut och administrera användarkonton Se registrerade konton Skapa nytt konto Ändra konto Låsa upp spärrat konto Byte av lösenord LÖSENORD Logga in/första gången byta lösenord Logga ut Glömt lösenord Sök/öppna miljörapport Sök/öppna miljörapporter Anläggningsuppgifter Miljörapportsuppgifter Visa i sökresultat även Öppna miljörapporter Inlämnade miljörapporter för vald anläggning Granska miljörapport Så här gör du Granska verksamhetskoder Exportera data... 27

3 3 Allmänt om SMP Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) är en webbapplikation som ägs av Naturvårdsverket och förvaltas av Länsstyrelsen. SMP har tagits fram för att skapa möjlighet för en helt elektronisk hantering av miljörapporterna. Endast behöriga personer på respektive anläggning har rätt och möjlighet att ändra den information som lagras i databasen. Här lagras alltså bara anläggningens egna uppgifter. När en anläggning skickat in en elektronisk miljörapport med hjälp av SMP sänds vissa uppgifter från miljörapporten till länsstyrelsens system för miljöskydd Länsstyrelsens MiljöReda (i fortsättningen skriver vi MiljöReda). Miljörapporten i sin helhet sänds till tillsynsmyndigheten i ett e- postmeddelande. Miljörapporten behandlas och arkiveras därefter hos tillsynsmyndigheten. Miljörapporten är den viktigaste källan för data om utsläpp från anläggningar i Sverige. Det betyder att data som matas in i SMP, förutom i tillsynskontroll, även kommer att användas i en rad nationella och internationella rapporteringar. Hitta SMP på webben Gå till: SMP är testat på Internet Explorer och Chrome. Var får jag hjälp? Samtliga dokument som finns via länkar på olika sidor i SMP finns samlade här Användarinstruktioner och lathund innehåller beskrivningar över hur du använder systemet SMP. SMP support nås via e-post eller telefon. Se kontaktuppgifter under fliken Support..

4 4 Meddelande om senaste nytt Nyheterna och informationen hittar du på Där kan du även prenumerera på nyheterna med RSS. Hur fungerar hjälptexter i SMP? I systemet finns det hjälpknappar och andra texter som hjälp för ert arbete.

5 5 Sekretess i SMP Information hittar du här. Hur hanteras information i SMP? Verksamhetsutövaren registrerar och skickar in sina miljörapporter i SMP. SMP skickar automatiskt ett e-postmeddelande till tillsynsmyndigheten där miljörapportens olika delar ligger som bilagor i pdf-format. Eventuell sekretessmarkerad information skickas inte som bilagor, utan som en länk till informationen i SMP. Om länsstyrelsen är tillsynsmyndighet skickas rapporten elektroniskt till länsstyrelsens system för miljöskydd, MiljöReda. Är tillsynsmyndighet kommun eller generalläkare sänds miljörapport som ett e-postmeddelande till aktuell tillsynsmyndighet. Endast respektive tillsynsmyndighet har behörighet att ta del av sekretessmarkerad information. Informationen i emissionsdeklarationen förs automatiskt vidare från SMP till länsstyrelsens system MiljöReda. Eventuella ändringar av uppgifter i grunddelen av rapporten skickas elektroniskt till länsstyrelsens system MiljöReda. Tillsynsmyndigheten kan använda SMP för att se, följa upp, granska samt exportera uppgifter om myndighetens tillsynsobjekt. Naturvårdsverket, SMP förvaltning, alla länsstyrelserna och kommunerna kan ta del av (läsa) samtliga inlämnade miljörapporter i SMP, förutom sekretessmarkerad information, oavsett om de är tillsynsmyndighet för en verksamhet eller inte. Information från grunddel, emissionsdeklaration och täktrapportering kan exporteras. Kommun & Generalläkare Länsstyrelse Länsstyrelsens MiljöReda SMP Naturvårdsverket Analys och sammanställning av rapporter Utsläpp i Siffror

6 6. Begreppsförklaring Begrepp Förklaring Aktör Typ av användare (verksamhetsutövare, tillsynsmyndighet etc.). Anläggning En fast, teknisk enhet där en eller flera av de verksamheter som anges i bilaga I bedrivs, liksom all annan därmed förknippad verksamhet som tekniskt sett är knuten till de verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka utsläpp och föroreningar (E-PRTR förordning artikel 2). Användarkonto Den identitet som användaren anger för att komma in i systemet. E- postadress och lösenord. Behörighet Styr vilken information och vilka funktioner användaren har tillgång till. Bortskaffande Varje åtgärd som avses i bilaga II A till direktiv 75/442/EEG. BAT Bästa tillgängliga teknik (Best Available Techniques). BAT-slutsatser är kapitel i BREF (BAT Reference Documents) BREF Emissionsdeklaration Emissionsdel Ett BREF-dokument är ett tekniskt dokument från EUkommissionen. Det syftar till att fastställa bästa tillgängliga teknik för olika industrisektioner. Dokumenten identifierar också den miljöprestanda som kan uppnås om man använder BAT för den aktuella branschen Innehåller de utsläpp till miljön som överstiger fastställda tröskelvärden enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport där det även framgår vilka verksamheter som är skyldiga att lämna emissionsdeklaration. I emissiondelen rapporterar verksamhetsutövarna uppgifter i enlighet med 5 i NFS 2006:9 (Miljörapportens emissionsdeklaration). Men även vissa uppgifter i miljörapportens textdel (4 ) ska rapporteras där så är möjligt. Flödesriktning Föreskriftsparameter Förorening Grunddel IUV Mottagare Parameter Roll Textdel Täktrapportering Anger om redovisat ämne tillförs, släpps ut eller används inom rapporterad verksamhet (kan vara In,Ut eller Inom). Parameter som ska redovisas i miljörapport i enlighet med svensk eller internationell lagstiftning. Ämnen eller grupper av ämnen som på grund av sina egenskaper kan vara skadliga för miljön eller människors hälsa om de sprids till miljön. Den del av miljörapporten där information om huvudman, typ av verksamhet och uppgifter om anläggning och kontaktperson finns. Industriutsläppsverksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Huvudverksamhet: den huvudsakliga industriutsläppsverksamhet som bedrivs på en anläggning Sidoverksamhet: en industrisläppsverksamhet som bedrivs på en anläggning men som inte är den huvidsakliga industriutsläppsverksamheten på anläggningen. Anger till vilket medium utsläppet sker (t ex vatten eller luft). Anger vilket ämne som rapporteras. I SMP kan varje aktör delas upp i olika roller som har behörighet att utföra olika åtgärder i systemet (t ex användare, administratör och juridisk ansvarig). Den del av miljörapporten som i textform beskriver utsläpp och miljöarbete inom anläggningen. Textdel kan vara sekretessmarkerad. Den del av miljörapporten där produktionsuppgifter för tillståndspliktiga täktverksamheter rapporteras. Produktionsuppgifter kan markeras som sekretesskänsliga.

7 Utsläpp Verksamhetsutövare Villkorsparameter Återvinning 7 Spridning av föroreningar till miljön till följd av människors verksamhet, avsiktligen eller genom olyckshändelse, rutinmässigt eller vid enstaka tillfällen, inbegripet spill, utsläpp till luft, vatten eller mark, injicering, bortskaffande eller dumpning, eller genom avloppssystem utan slutlig avloppsrening. En fysisk eller juridisk person som driver eller innehar en industrienhet, eller, där detta föreskrivs i nationell lagstiftning, en person som har givits befogenheten att fatta avgörande ekonomiska beslut med avseende på industrienhetens tekniska funktionssätt. Parameter som enbart redovisas utifrån anläggningens tillstånd (ej via övrig lagstiftning). Varje åtgärd som avses i bilaga II B till direktiv 75/442/EEG.

8 8 Aktörer och roller i SMP SMP är till nytta för olika användare med olika intressen. Nedan sammanfattas de olika aktörerna (olika typer av användare) som finns definierade, de olika roller de kan ha och deras behörighet i SMP. Aktör Roller Har behörighet att.. Verksamhetsutövare Användare Logga in, Se miljörapporter, Skapa/komplettera miljörapporter, Exportera data och Ta bort arbetsversioner. Informationsanvändare Logga in, Se miljörapporter och Exportera data. Administratör Logga in, Registrering av administratörskonto och Dela ut konton. Juridiskt ansvarig Logga in, Se miljörapporter, Skicka in miljörapport och Exportera data. Tillsynsmyndighet Användare Logga in, Söka och se miljörapporter, Granska miljörapporter och Exportera data. Administratör Logga in, Dela ut konton och Registrering av administratörskonto. Naturvårdsverket Användare Logga in, Se miljörapporter och Exportera data, Administratör Logga in och Dela ut konton. SMP förvaltning Användare Logga in, Söka och se miljörapporter, Exportera data, Se info från web.config, Se logginformation och Dela ut konton till alla utom SMP Förvaltning Administratörer. Administratör Logga in, Dela ut konton till alla, Se info från web.config och Se logginformation. Textadministratör Administrera texter och Uppdatera värdeförråd.

9 9 Administration av konton Registrera administratörskonto för tillsynsmyndighet Det är administratören vid tillsynsmyndigheten som har behörighet att dela ut konton. Det första som måste göras för att kunna arbeta i SMP är att ett administratörskonto registreras av den som ska vara administratör i systemet. Administratören delar sedan ut konton till övriga användare. 1. Utgå från någon av flikarna Hem, Om tjänsten, Support eller Information. 2. Klicka på länken Registrera tillsynsmyndighet i den högra delen av fönstret i SMP. 3. Fyll i uppgifter i fälten enligt nedan. 4. Klicka på Registrera konto. Ett meddelande bekräftar registreringen och ett engångslösenord skickas med e- post till kontoinnehavaren.

10 10 5. Klicka på Avsluta för att återgå till förstasidan och inloggningsrutan i SMP. Alternativa scenarier vid registrering: Om ett aktivt (det vill säga ej spärrat) administratörskonto redan finns för den angivna tillsynsmyndigheten kan registrering av nytt konto inte genomföras. Användaren informeras om att en eller flera administratör(er) redan finns registrerad(e) samt kontaktuppgifter till denne (dessa). Om ett administratörskonto finns, men ingen inloggning någonsin har skett, kan ett nytt administratörskonto registreras för att ersätta tidigare ej öppnat konto. Om användarnamnet redan finns registrerat på en annan aktör (t ex tillsynsmyndighet) än den valda kan registreringen inte fullföljas. Användaren får istället ett felmeddelande om att ett användarkonto redan finns registrerat med det aktuella användarnamnet och med uppgift om vilken aktör det registrerade kontot är kopplat Dela ut och administrera användarkonton När en administratör finns registrerad kan denne dela ut och administrera konton för de övriga användarna. SE REGISTRERADE KONTON 1. Logga in som administratör. 2. Klicka på fliken Administration och underfliken Konton. 3. Klicka på namnet för det konto du önskar information om.

11 11 SKAPA NYTT KONTO 1. Logga in som administratör. 2. Klicka på fliken Administration. 3. Klicka på Skapa nytt konto Fyll i uppgifterna förnamn, efternamn, e-postadress samt den eller de roller användaren ska ha. Tillsynsmyndighet och Naturvårdsverket kan välja mellan rollerna administratör och användare.

12 12 5. Avsluta med att klicka på Spara uppgifter. Ett e-postmeddelande skickas till angiven e-postadress tillsammans med ett engångslösenord. ÄNDRA KONTO Se även: Skapa nytt konto. 1. Logga in som administratör. 2. Klicka på fliken Administration. 3. Välj aktuellt konto genom att klicka på namnet för kontot. 4. Kontouppgifter visas. 5. Klicka på Ändra.

13 13 6. Ändra de uppgifter som ska ändras alternativt spärra kontot. 7. Avsluta genom att klicka på Spara uppgifter. LÅSA UPP SPÄRRAT KONTO Ett konto kan vara spärrat av tre anledningar: Spärrat av administratör. Kontoinnehavaren har gjort fler än fem misslyckade försök att logga in. Kontot har inte använts på mer än tjugofyra månader. Administratören låser upp kontot genom att markera valet Aktiv enligt bilden ovan. Detta gäller inte första punkten. Om kontot är spärrat av administratören själv måste SMP-support kontaktas för återaktivering av kontot. Om någon av användarna inte längre använder SMP, ta då bort denna, gäller även då kontot spärrats på grund av att det inte använts under en lång tid. BYTE AV LÖSENORD 1. Logga in som administratör. 2. Klicka på fliken Administration. 3. Välj aktuellt konto genom att klicka på namnet för kontot.

14 14 4. Klicka på Byt lösenord. 5. Klicka på Bekräfta för att byta lösenord. Ett nytt engångslösenord skickas till användaren i ett e-postmeddelande.

15 15 LÖSENORD Se även: Registrera administratörskonto för tillsynsmyndighet Logga in/första gången byta lösenord Första gången du loggar in i SMP ska du byta lösenord. 1. Skriv in användarnamn och lösenord i den högra delen av fönstret i SMP. Med användarnamn avses den e-postadress som angivits när kontot registrerats (och dit lösenordet har skickats). Lösenordet är ett engångslösenord som skickats med e-post efter att kontot registrerats av administratören. 2. Avsluta med att klicka på Logga in. 3. Skriv in ett nytt lösenord och bekräfta nytt lösenord. 4. Avsluta genom att klicka på Byt lösenord. För att avbryta, klicka på Avbryt. 5. Det nya lösenordet ska användas i SMP framöver.

16 16 Du är nu inloggad i SMP. Beroende på vilken roll/roller ditt konto är kopplat till varierar antal flikar som syns i systemet. Efter fem felaktiga inloggningsförsök eller efter att kontot varit inaktivt i mer än 24 månader spärras kontot och administratören måste låsa upp kontot för att du ska kunna logga in igen. Användarens namn och anläggningsnamn samt länk för utloggning visas längst upp till höger. Logga ut Logga ut gör du från den övre högra delen av SMP genom att klicka på länken Logga ut. Glömt lösenord 1. Klicka på länken Glömt lösenordet? i högra delen av fönstret i SMP.

17 17 2. Skriv in din e-postadress (= konto). 3. Klicka på Skicka. För att avbryta, klicka på Avbryt. 4. Nu skickas ett nytt engångslösenord till din e-postadress. Vid nästa inloggning måste lösenordet bytas ut.

18 18 Sök/öppna miljörapport Sök/öppna miljörapporter Sökning på uppgifter under anläggningsuppgifter görs mot uppgifter registrerade i Länsstyrelsens MiljöReda. Sökning på uppgifter under miljörapportsuppgifter görs mot grunduppgifter i inskickade miljörapporter via SMP. Det kan finnas skillnader i uppgifter lagrade i Länsstyrelsens MiljöReda och SMP vilket kan ge skillnader i sökresultaten. Naturvårdsverket, SMP förvaltning och övriga länsstyrelser och kommuner (ej tillsynsmyndighet) kan se och öppna samtliga inlämnade rapporter i SMP förutom information som är sekretessmarkerad. I sökfönstret finns ett antal sökbegrepp t ex huvudbransch, anläggningsklassning och handläggare. Äldre miljörapporter) flyttas automatiskt till en arkivdatabas. Dessa hämtas automatiskt från rätt databas beroende på valt verksamhetsår. 1. Sökning sker i fliken Miljörapport. 2. Avsluta genom att klicka på Visa tillsynsobjekt. 3. Sökresultatet visas längre ner på skärmen

19 19 4. Klicka på Rensa sökfält för att rensa uppgifterna, se tidigare bild ovan. ANLÄGGNINGSUPPGIFTER Sökning på uppgifter under anläggningsuppgifter görs mot uppgifter registrerade i Länsstyrelsens MiljöReda. Det kan finnas skillnader i uppgifter lagrade i Länsstyrelsens MiljöReda och SMP vilket kan ge skillnader i sökresultaten. Sökbegrepp Län Kommun Tillsynsmyndighet Handläggare Anläggningsnummer Anläggningsnamn Anläggningsstatus Anläggningsklassning Organisationsnummer Fastighetsbeteckning Huvudman Sök på Bransch Sök på EPRTR-kod IPPC-företag IUV-företag BREF Registrerad i SMP Information Sökning på alla verksamheter inom ett specifikt län. Sökning på alla verksamheter inom en specifik kommun. Sökning på en specifik tillsynsmyndighets verksamheter inom länet. Sökning på handläggare (inom den egna tillsynsmyndigheten). Sökning på en specific anläggning utifrån anläggningsnummer i MiljöReda Anläggningens namn Aktiv, Vilande, Nedlagd, Planerad, Ej igångsatt, Efterbehandling, Borttagen Välj branschklass för anläggningen Organisationsnummer Fastighetens beteckning Huvudman Välj Enbart huvudverksamhetskod, Enbart övriga verksamhetskoder eller Både huvud och övriga verksamhetskoder. Välj branschkod från lista eller skriv t ex 10* för att få upp alla anläggningar med branschkoder som börjar på 10. Välj Enbart EPRTR huvudkod, Enbart övriga EPRTR-koder eller Både huvud och övriga EPRTR-koder. Verksamhetskod enligt EPRTR. Se föreskrifter om miljörapport eller EPRTR vägledning. Välj Visa alla, Ja eller Nej. Välj Visa alla, Ja eller Nej. Kan kombineras med Sök på verksamhetskod. Sökning på anläggning utifrån vilken BREF som gäller, oavsett om det är huvudsaklig eller sidoutsläppsverksamhet. Välj Visa alla, Ja eller Nej för att se vilka anläggningar som är eller inte är registrerade i SMP.

20 20 MILJÖRAPPORTSUPPGIFTER Sökning på uppgifter under miljörapportsuppgifter görs mot grunduppgifter i inskickade miljörapporter. Det kan finnas skillnader i uppgifter lagrade i Länsstyrelsens MiljöReda och SMP vilket kan ge skillnader i sökresultaten. Sökbegrepp Verksamhetsår Miljörapporter via Granskningsstatus Parameter Mottagare EPRTR-anläggningar Information Välj verksamhetsår Välj Visa alla, SMP, MiljöReda, SMP eller MiljöReda eller Utan rapport Välj Visa alla, Granskad, Ej granskad eller Begärt komplettering Välj parameter från lista Välj mottagare från lista Välj Visa alla, Ja eller Nej VISA I SÖKRESULTAT ÄVEN Det går att komplettera sökresultatet i listan längst ner på skärmbilden genom att bocka i önskat tillägg t ex huvudverksamhet under Visa i sökresultatet även. Vald information inkluderas även vid export av urvalet. De kompletteringar som går att begära framgår i tabellen nedan: Sökbegrepp Anläggningsnummer Organisationsnummer Huvudverksamhet Övriga verksamhetskoder EPRTR Huvudkod EPRTR biverksamhet Koordinater IPPC Klassning Registrerad i SMP Granskningsstatus In via Status IUV Information Visar anläggningsnummer Visar organisationsnummer. Visar huvudverksamhetskod. Visar övriga verksamhetskoder. Visar kod för huvudverksamhet. Visar koder för övriga verksamheter. Visar anläggningens koordinater. Visar IPPC-kod. Visar vilken miljöklass branschen(erna) har. Visar hur många som registrerats på anläggningen. Visar miljörapportens granskningsstatus. Visar om miljörapporten registrerats i SMP eller MiljöReda. Visar om anläggningen är aktiv eller vilande. Visar om anläggningen är en Industriutsläppsverksamhet eller inte

21 21 ÖPPNA MILJÖRAPPORTER Du kan antingen öppna senast inskickade rapport, genom att klicka på länken i kolumnen Rapport (ver) eller Anläggningsnamn. Klicka på länken Öppna för att öppna miljörapporten. Du kommer till grunddelen av den valda miljörapporten och kan växla mellan miljörapportens olika delar genom att klicka på respektive flik.

22 22 INLÄMNADE MILJÖRAPPORTER FÖR VALD ANLÄGGNING När du sökt och öppnat anläggningen via anläggningsnamn så visas anläggningens alla inlämnade miljörapporter. Status: Visar om miljörapporten är Bedömd komplett, Granskad, Begärt komplettering samt om den är inlämnad i tid eller ej. Visa kommentar: Klicka på länken Visa kommentar för att se status på respektive miljörapportsdel. Länken är åtkomlig när tillsynsmyndighet lagt in granskningskommentar. Källa: Visar om miljörapporten har registrerats i SMP (smp) eller är inlämnad på papper till tillsynsmyndigheten (lst) Öppna: Klicka på länken Öppna för att titta på en miljörapport. Symbolen: talar om att miljörapporten innehåller sekretessmarkerad information. Endast anläggningens tillsynsmyndighet kan se sekretessmarkerad information i SMP. Ladda ner miljörapport som pdf: Klicka på länken för respektive miljörapportsdel för att ladda ner en pdf-fil av en del. Tillsynsmyndigheten kan se vilken handläggare som har granskat respektive del. Övriga aktörer inklusive verksamhetsutövaren ser endast vilken tillsynsmyndighet som gjort granskning

23 23 Granska miljörapport När samtliga delar har granskats får hela rapporten status granskad får hela rapporten status granskad (om en del inte granskas har rapporten som helhet status ej granskad). Miljörapporten har status begärt komplettering om komplettering har begärts för någon av miljörapportens två eller tre delar. Miljörapporternas status och kommentarer kan läsas i SMP av berörda verksamhetsutövare, alla tillsynsmyndigheter, Naturvårdsverket och SMP-förvaltning. Eftersom granskningen av grunddelen medför att MiljöReda hålls uppdaterat med rätt grunduppgifter är det viktigt att Tillsynsmyndigheten granskar rapporten i SMP även om det inte finns något krav på detta. I användarenkäter har en överväldigande majoritet av verksamhetsutövarna markerat att de föredrar att tillsynsmyndigheten kommunicerar via e-post. I listan över anläggningens inlämnade miljörapporter visas granskningsstatus - om komplettering begärts och om rapporten är granskad eller ej. Även status för rapporten som helhet visas. SÅ HÄR GÖR DU Välj att öppna den miljörapport som ska granskas (se avsnitt Sök/öppna miljörapporter tillsynsmyndighet). Granskning kan ske av grunddel, emissionsdeklaration, täktrapportering samt textdel. De olika delarna (grunddel, emissionsdeklaration, täktrapportering och textdel) kan märkas var för sig med aktuell status (granskad, begärt komplettering eller ej tillämpligt). Om en del i rapporten är ofullständig eller innehåller fel, märks delen med begärt komplettering. Handläggaren på tillsynsmyndigheten dokumenterar vad verksamhetsutövaren ska komplettera eller rätta, antingen i kommentarsfältet eller i ett bifogat dokument. En kommentar och/eller bilaga(or) kan bifogas i e- postmeddelandet. Bocka för kryssrutan och skriv in eventuella kommentarer. Klicka på Spara uppgifter. OBS! Det är viktigt att klicka på Spara uppgifter innan övergång sker till andra flikar, för att ändringarna ska registreras i SMP. Ladda upp ett dokument för att bifoga en fil med, t ex, kompletterande kommentarer genom att klicka på knappen Bläddra och markera dokumentet som ska bifogas:

24 24 Tillsynsmyndigheten kan välja att skicka sina granskningskommentarer till verksamheten med e-post via SMP. E-postmeddelandet skickas till den som har rollen juridiskt ansvarig för anläggningen samt den i grunddelen angivna kontaktpersonens e-postadress (om den finns registrerad). E-postmeddelandet skickas även som dold kopia till den egna tillsynsmyndighetens e-postadress. Granskaren/handläggaren kan välja om han/hon vill ha en egen kopia av epostmeddelandet genom att markera Kopia till handläggaren. E- postmeddelandet adresseras till den egna kontoadressen. Klicka på knappen Skicka e-post status för att samtidigt skicka ett e-postmeddelande till verksamheten med granskningskommentaren i.

25 25 Granska verksamhetskoder När grunddelen granskas kommer de uppgifter som lämnats där automatiskt att föras över till MiljöReda, oavsett om det är kommunen eller länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. Eftersom verksamhetsutövaren själv kan ange och ändra verksamhetskoder och information om industriutsläppsverksamheter är det mycket viktigt att grunddelen granskas noggrant innan tillsynshandläggaren markerar Granskad-rutan och trycker på Spara-knappen. Det är viktigt att granskningen omfattar att såväl huvudverksamhet som eventuella sidoverksamheter har angetts fullständigt. Om det finns brister i grunddelen ska komplettering begäras. Granskad-rutan ska då inte markeras. Istället används komplettering begärd. Om tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren inte har samsyn om klassningen efter att begäran om komplettering gjorts får tillsynsmyndigheten separat besluta om klassning. Verksamhetsutövaren har då att fylla i miljörapporten utifrån tillsynsmyndighetens beslut. En kopia på beslutet om klassning bör sändas till länsstyrelsen. Om felaktig klassning kvarstår i SMP trots tillsynsmyndighetens beslut kan länsstyrelsen ytterst skriva in den klassning kommunen beslutat om i Miljöreda. Om ändringar gjorts i grunddelen kommer handläggaren att få ett meddelande om att ändringar i grunddelen förs över till MiljöReda när grunddelen granskats. Nya verksamhetskoder påverkar den avgift som Länsstyrelsen årligen tar ut för prövning och tillsyn. Om tillsynsmyndigheten granskar och godkänner en grunddel där verksamhetsutövaren ändrat koderna har den kommunala handläggaren möjlighet att lämna förslag till ny avgiftskod enligt Förordning (1998:940) om avgift er för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Notera att avgiftsförordningen utgår från verksamhetskoder, men att avgifterna kan vara ytterligare uppdelade utifrån t.ex. tillståndsgiven kapacitet el. dyl. Då länsstyrelsen har att ta ut avgifter för verksamheter de även delegerat tillsynen på kan kommunen vara behjälplig med att vägleda om vilken taxa som ska sättas enligt avgiftsförordningen. Det är den tillståndsgivna kapaciteten eller motsvarande som avgiftsklassningen ska göras efter och inte aktuell produktionsnivå eller motsvarande. Eftersom granskningen av grunddelen medför att MiljöReda hålls uppdaterat med rätt grunduppgifter är det viktigt och nödvändigt att Tillsynsmyndigheten granskar rapporten i SMP även om det inte finns något krav på detta

26 . 26

27 27 Exportera data En kommun, länsstyrelse eller generalläkare kan exportera uppgifter från grunddel, emissionsdeklaration eller täktrapportering för alla verksamheter som har skickat in miljörapporter via SMP eller som registrerats i MiljöReda av länsstyrelsen. Naturvårdsverket kan exportera uppgifter från grunddel, emissionsdeklaration eller täktrapportering för samtliga verksamheter som skickat in miljörapporter via SMP eller som länsstyrelsen registrerat i MiljöReda. Uppgifter som exporteras från SMP sparas som en tabbseparerad textfil som kan öppnas i t ex MS Excel. Rapporter som är äldre än fem år (baserat på verksamhetsår) flyttas automatiskt till en arkivdatabas. Dessa hämtas automatiskt från rätt databas beroende på valt verksamhetsår. 1. Klicka på fliken Miljörapport. 2. Sök först reda på den/de verksamheter (anläggningar) som data ska exporteras från. Innehåller sökresultatet flera anläggningar kommer uppgifter från alla dessa anläggningar att exporteras. 3. Skriv in sökvillkor och klicka på Visa tillsynsobjekt. 4. När sökresultatet visas, klicka på någon av länkarna under Exportera resultat. Grunddel innehåller data från grunddelen för varje anläggning. Emissionsdeklaration innehåller data från emissionsdeklarationen för varje anläggning. Täktrapportering innehåller data från täktrapporteringsfliken för varje anläggning. Emirdata innehåller den data som kommer från länsstyrelsens system för varje anläggning.

28 28 5. Klicka på Spara. 6. Öppna filen i excel via textimport. 7. att öppna filen med Avgränsade fält och med Filursprung: Windows (ANSI) samt klicka på Nästa Filursprunget måste vara satt på detta sätt för att å, ä, ö ska bli korrekta vid import. 8. Välj tabb som avgränsare och klicka på Slutför. 9. Filen öppnas i Excel

29 29

2016-01-12. Användarinstruktion för Verksamhetsutövare

2016-01-12. Användarinstruktion för Verksamhetsutövare 2016-01-12 Användarinstruktion för Verksamhetsutövare 2 Innehåll Allmänt om SMP... 5 Hitta SMP på webben... 5 Var får jag hjälp?... 6 Meddelande om senaste nytt... 7 Hur fungerar hjälptexter i SMP?...

Läs mer

Svenska miljörapporteringsportalen

Svenska miljörapporteringsportalen Svenska miljörapporteringsportalen Användarinstruktion Verksamhetsutövare www.naturvardsverket.se/smp 2011-12-30 2(70) Innehållsförteckning OM INSTRUKTIONEN 5 ALLMÄNT OM SMP 6 Hitta SMP på webben 6 Var

Läs mer

Svenska miljörapporteringsportalen

Svenska miljörapporteringsportalen Svenska miljörapporteringsportalen Användarinstruktion Tillsynsmyndigheter och Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se/smp 2011-12-30 2(35) Innehållsförteckning OM INSTRUKTIONEN 3 ALLMÄNT OM SMP 4 Hitta

Läs mer

Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016

Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016 1 Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016 Ändringar som berör dig som har en täktverksamhet Ingen utlevererad mängd Under lägg till typ mängduppgift finns nu möjlighet att välja levererat per användningsområde-

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10 Lathund Webbanmälan till vidareutbildningar 2012-02-10 1 OBS! För att denna instruktion ska fungera måste du ha skaffat dig en inloggning på MSB:s hemsida och har meddelat utbildning@msb.se den registrerade

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet EM2000 W-3.5, 2010-07-26 UPPDATERAD: 2015-07-22 1 (21) Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Svenska miljörapporteringsportalen

Svenska miljörapporteringsportalen Svenska miljörapporteringsportalen Användarinstruktion Verksamhetsutövare 2015-01-29 2 Innehåll Allmänt om SMP... 5 Hitta SMP på webben... 5 Var får jag hjälp?... 6 Meddelande om senaste nytt... 7 Hur

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2015-02-05 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons...

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons... LATHUND FÖR MALVIN INNEHÅLL 1 Registrera ny användare... 2 2 Logga In... 3 2.1 Glömt lösenord... 4 3 Annonsering... 5 3.1 Skapa annons... 5 3.2 Redigera annons... 8 3.3 Ta bort förmedlad annons... 8 3.4

Läs mer

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare

Välkommen till kommunens Lärportal. - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Välkommen till kommunens Lärportal - Användarhanledning till dig som vårdnadshavare Ansökan om konto för vårdnadshavare 1. Skriv in www.edwise.se i webbläsarens adressfönster 2. Välj länken för att ansöka

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster Lathund Förhandsbedömning i Sida 1/18 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 06 05 Första version 0.2 Uppdaterad med delegeringsfunktionalitet 2012 11 16 Ändrat Tandbågen 2 till Sida 2/18 Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11.

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 7 Nyheter 8 Meddelanden 9 Tröskelvärden 11 Beslutsfattare 12 Profilsida 13 1 Registrering För att registrera dig som

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

IA-systemet. För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA

IA-systemet. För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA IA-systemet För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA Senast uppdaterad 29 september 2015 Start När du sätter upp IA-systemet för första gången är det bra om du följer lathunden steg

Läs mer

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera

Endast arbetsmaterial REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN. Observera REVIDERAD PLAN FÖR BIDRAG TRYCKT OCH ELEKTRONISK KULTURTIDSKRIFT ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Denna onlineblankett är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Manual Nedladdningsbara klienten NLK

Manual Nedladdningsbara klienten NLK Manual Nedladdningsbara klienten NLK www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Nedladdningsbara klienten, NLK, kan alla som har behov

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Handbok PRIMULA Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Primula - Hur loggar man in...4 Primula - Startsida...4

Läs mer

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord.

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. 1(9) Logga in på webbtjänsten För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. Om du har loggat in på webbtjänsten tidigare, mata in ditt Kund-ID och lösenord

Läs mer

Användarmanual. Atea eshop

Användarmanual. Atea eshop Användarmanual Atea eshop UTGÅVA JANUARI 2015 Innehåll Administration 3 Paket 3 Skapa paket 3 Avtalssortiment 5 Skapa sortiment 5 Vyn under Avtalssortiment 6 Export till Excel under Avtalssortiment 7 Användare

Läs mer

Användarmanual Tandvårdsportalen Munter Godkänd av Tandvårdsenheten 2015-12-01

Användarmanual Tandvårdsportalen Munter Godkänd av Tandvårdsenheten 2015-12-01 Sida 1 (37) Användarmanual Tandvårdsportalen Munter Godkänd av Tandvårdsenheten 2015-12-01 Sida 2 (37) Innehåll Åtkomst... 4 Inloggning med användarnamn och lösenord... 4 Inloggning med certifikat... 4

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Lucat. Manual för Katalogadministratörer

Lucat. Manual för Katalogadministratörer Lucat Manual för Katalogadministratörer Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets syfte... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Definition... 4 2 Lucat... 5 2.1 Allmänt om Lucat... 5 2.1.1 Inloggningen...

Läs mer

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter)

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter) Lathund Juni 2012 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation, läs

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport Användarstöd Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Läs mer

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2013-11-04 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

Digitala blanketter för kommunala tjänster

Digitala blanketter för kommunala tjänster Digitala blanketter för kommunala tjänster Våra medborgare och brukare ska på ett enkelt sätt kunna hitta kommunens tjänster via www.umea.se och kunna göra ansökningar, lämna uppgifter etc. Därför inför

Läs mer

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28 Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28 Ändringslogg Datum Notering Sign 2015-03-13 Första version LN 2015-03-20 Förtydligande dygnsorder LN 2015-04-28 Guide blockering pop-up

Läs mer

Lathund Ff-torget 2016. Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare

Lathund Ff-torget 2016. Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare Lathund Ff-torget 2016 Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare Innehåll Inledning... 2 Logga in... 3 Registrera dig... 4 Glömt lösenord... 5 Byta lösenord... 5 Support... 5 Utbildningsversionen...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1: Introduktion 3. 2: Roller 3

Innehållsförteckning. 1: Introduktion 3. 2: Roller 3 Arbetsgång i IA Innehållsförteckning 1: Introduktion 3 2: Roller 3 3: Arbetsgång vid händelserapportering i IA 4 3.1: Händelse rapporteras Light-registrering 5 3.2: Händelseansvarig (chef) kompletterar

Läs mer

SmiNet 2 Manual Webanmälan

SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet2 Manual 2005-06-14 Introduktion - Sidan 2 av 15 INTRODUKTION TILL WEB-GRÄNSSNITTET... 3 ANVÄNDARE/MÅLGRUPPER... 3 TILLGÅNG TILL SIDAN... 4 INLOGGNING TILL WEB-SIDAN...

Läs mer

Lathund för värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning

Lathund för värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning Lathund för värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning Innehållsförteckning Inledning... 3 Värdering... 3 Verksamhetskonto... 3 1. Dags att logga in!... 4 2. Startsidan... 5 2 Värdera verksamheten...

Läs mer

Användarinstruktioner. PDBreg

Användarinstruktioner. PDBreg 2002-05-29 Sidan: 1 (28) Användarinstruktioner PDBreg 2002-05-29 Sidan: 2 (28) Innehåll 1 REVISIONSINFORMATION...3 2 INLEDNING...4 3 IN- OCH UTLOGGNING...5 4 SÖK PERSON...6 5 VISA PERSON...8 6 NYREGISTRERING

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag)

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Du är nu på väg att ansöka om innovationsbidrag via webbansökan en tjänst framtagen av Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västerbotten m.fl. Skriv

Läs mer

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Hogia Redovisning & Revision AB Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Innehållsföteckning 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Termer och Förkortningar 3 1.4 Bakgrund 3 1.4.1 Skatteverket

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Dokumenthantering för RA-dokument

Dokumenthantering för RA-dokument Dokumenthantering för RA-dokument 1 (23) Innehåll 1. Syfte... 3 2. Övergripande RA-, TKA- och GBP-info... 3 2.1 RA... 3 2.2 TKA... 3 2.3 GBP... 3 3. Uppdateringsfrekvens för RA-dokument... 3 4. Dokumenthantering

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Föreningar ska från och med 2015-01-01 uppdatera uppgifter via nätet. För att ni ska vara en godkänd/bidragsberättigad förening krävs att ni uppdaterar och

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec Förhandling

Utbildningsmaterial Personec Förhandling Utbildningsmaterial Personec Förhandling Systemadministration Förhandling Neptune Personec P 2013-01-22 Sid 1 (28) Innehållsförteckning Systemförvaltning Personec förhandling... 2 Neptune behörighetssystem...

Läs mer

Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP. Prognosmanual för Enhetschefer

Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP. Prognosmanual för Enhetschefer Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP Prognosmanual för Enhetschefer 0 Innehållsförteckning Inloggning i AcadeMedia RP (genom fjärrskrivbordet)... 2 Prognos i RP Vad ska jag som enhetschef göra?... 2 Starta arbetet

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

Handledning Master Befolkning inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg

Handledning Master Befolkning inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg Upprättare: Bruno Mild Granskare: Fastställare: Revisionsnr Diarienr. 0.99 Fastställandedatum Giltigt t.o.m. Tills vidare 1() inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg Innehåll 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

Snabbguide till Vårdfaktura

Snabbguide till Vårdfaktura Snabbguide till Vårdfaktura För vårdgivare Version 3.0 - framtagen 2015-09-29 av Mikael Öman 1 (8) Innehållsförteckning VÅRDFAKTURA ETT SYSTEM FÖR E-FAKTURERING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I VÅRDFAKTURA...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Artportalen --- Grundläggande användarhandledning Sammanställd för Länsstyrelsen Södermanlands län 2007 av: Per Flodin Innehållsförteckning Generellt om Artportalen...3 Registrera användare i Artportalen...4

Läs mer

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc

INSTRUKTION Specifikation E modul.doc 1 (13) Syfte Detta är en instruktion för hur det är tänkt att specifikationen ska fyllas i vid beställning av en E modul. Förhoppningen är dock att specifikationsmallen är självinstruerande så att detta

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

EndNote online. T5 ht 2015 Therese Nilsson/Camilla Persson therese.nilsson@umu.se, camilla.persson@umu.se

EndNote online. T5 ht 2015 Therese Nilsson/Camilla Persson therese.nilsson@umu.se, camilla.persson@umu.se EndNote online T5 ht 2015 Therese Nilsson/Camilla Persson therese.nilsson@umu.se, camilla.persson@umu.se Idag går vi igenom: (Skapa konto i EndNote online) Hur EndNote online är uppbyggt Hämta in referenser

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Syftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun snabbt

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18 Användarmanual för Bossadministratörer Användarmanual för Bossadministratörer Konsumentverket 2016 Support: boss@konsumentverket.se Förord Bakgrunden till att Konsumentverket

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyheter och nyhetslista 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyheter 4 Nyhetslista 4 Dela nyhetslistor med andra organisationer eller arbetsrum 6 Skapa en nyhetslista till

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Version 1.1, 2016-05-20 Innehåll Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan... 1 Förutsättningar att skapa en utbetalningsansökan... 1 1 Logga in i Min

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

Manual: Administrera evenemang

Manual: Administrera evenemang IndTA Tävlingsadministrativt system på IdrottOnline Manual: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Om IndTA... 2 Logga in i IndTA... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt evenemang... 3 Första

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Handbok 1 Aktivitetskort på Nätet (ApN) Som förening kan ni ansöka om bidrag och följa ert ärende via ApN. Var ni än är i världen och vilken tid det än är på dygnet kan ni logga

Läs mer

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 16.1a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 16.1a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

MANUAL SKOLSKÖTERSKA. - ett verktyg inför hälsosamtal och för sammanställning av hälsostatistik

MANUAL SKOLSKÖTERSKA. - ett verktyg inför hälsosamtal och för sammanställning av hälsostatistik MANUAL SKOLSKÖTERSKA - ett verktyg inför hälsosamtal och för sammanställning av hälsostatistik INNEHÅLL INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL ELEVEN/FÖRÄLDERN... 4 ELEVINLOGGNING... 4 STARTA CAREPLUS SKOLA FRÅN

Läs mer