Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden

2 Sida 1 av 35

3 Sida 2 av 35

4 Hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS är komplexa verksamheter. Därför behövs ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna. Ledningssystemet är ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheten. Ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Att ha ett ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbeta utifrån ett systemperspektiv där fokus läggs på att skapa en struktur för verksamhetens ledning och styrning samt på att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete av dessa strukturer. De som bedriver verksamhet måste skapa förutsättningar för medarbetare att delta i det systematiska förbättringsarbetet. Medarbetarnas erfarenheter avseende verksamhetens kvalitet kan ge värdefull information i arbetet med att säkra kvaliteten och vidareutveckla vården och omsorgen. På så sätt blir verksamheten en lärande organisation. Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd ska enligt 1 kap. 1 SOSFS 2011:9 tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan verksamhet som omfattas av någon eller några av följande bestämmelser: 31 hälso- och sjukvårdslagen - HSL 16 tandvårdslagen - TVL 3 kap. 3 socialtjänstlagen SoL, lag om vård av unga LVU samt lag om vård av missbrukare - LVM 6 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 gäller både vid myndighetsutövning, till exempel ärendehandläggning, och vid genomförandet av vård och omsorg eller andra insatser. Till socialtjänsten inkluderas även insatser enligt LVU och LVM samt såväl individuellt inriktade insatser, allmänt inriktade insatser som strukturinriktade insatser. Andra ledningssystem och annat förbättringsarbete En verksamhet kan även ha krav på sig eller egna önskemål om att ha ledningssystem med andra syften än att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet på det sätt som SOSFS 2011:9 kräver. Sådana andra syften kan vara att uppnå en god arbetsmiljö eller en god livsmedelshantering. Det är fullt möjligt att ha ett integrerat ledningssystem som uppfyller flera olika syften så länge kraven enligt författningen uppnås. Sida 3 av 35

5 I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 och i den handbok som SoS gett ut som stöd för tillämpningen, beskrivs de kvalitetsbegrepp som ska tillämpas som utgångspunkt för ledningssystemet. Ledningssystemet ska utgå från de mål och krav som anges i lagstiftning och bindande författningar inom respektive verksamhetsområde. Det ska också ta hänsyn till andra dokument som ställer krav på verksamheten, till exempel nationella riktlinjer, SOS:s allmänna råd och handböcker, rättspraxis, kommunala styrdokument och tjänstegarantier samt kommunala mål och riktlinjer för verksamheten I socialnämndens styrdokument med övergripande mål och tjänstegarantier beskrivs vilka verksamheter som ska bedrivas och styras av förvaltningen. Genom denna uppdragsbeskrivning anges indirekt också förvaltningens, Social Omsorgs, organisationsstruktur och verksamhetsindelning. Sida 4 av 35

6 I verksamhetsområdet ingår delarna: Utredning och tillsynsverksamhet Nämndsadministration Tillgänglighetssamordning och färdtjänstplanering IT-verksamhet Medicinskt ansvar, socialpsykiatrisk samordning Folkhälsoarbete Anhörigstöd Omvärldsanalys I verksamhetsområdet ingår delarna: (Hälso- och Sjukvårdslagen - HSL, Lag om bostadsanpassning, mm) Rehabilitering och Habilitering Tekniska hjälpmedel Hemsjukvård Bostadsanpassning (Socialtjänstlagen - SoL, LVU, LVM, mm) I verksamhetsområdet ingår delarna: Utredning, bedömning, beslut och uppföljning (för olika målgrupper) Arbete, försörjning och skuldrådgivning Förebyggande-, stöd- och behandlingsinsatser Mottagare av nyanlända flyktingar Socialtjänstlagen - SoL, mm) (Lag om Stöd och Service - LSS, I verksamhetsområdet ingår delarna: Utredning, bedömning, beslut, uppföljning, tillsyn Personlig assistans Gruppboende, bostad med särskild service Daglig verksamhet, sysselsättning Korttidsvistelse och avlösning/ledsagning Stöd i eget boende Parkeringstillstånd Socialpsykiatri Sida 5 av 35

7 I verksamhetsområdet ingår delarna: (Socialtjänstlagen - SoL) Utredning, bedömning, beslut, uppföljning Särskilt boende Hemtjänst Korttidsverksamhet och dagverksamhet Avlösning i hemmet, anhörigstöd Övrigt Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården (HSL 2). Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt 1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, 2. vara lätt tillgänglig, 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt (HSL 2a). Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges (HSL 2 e). Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (HSL 31). Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, samt aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Sida 6 av 35

8 Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. (SOL kap 1, 1). När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år. (SOL kap 1 2) Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv (SOL 4 kap 1). Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. ( SOL 3 kap 3 ). Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra (LSS 5). Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges (LSS 6). När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas (LSS 6a). Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv (LSS 7). Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges (LSS 6). Med lyhördhet och respekt för den enskildes behov och integritet bedriver socialnämnden en verksamhet som förebygger, fördröjer, begränsar och motverkar konsekvenserna av funktionsnedsättningar och sociala problem. Detta sker i nära samverkan med andra myndigheter och institutioner, anhöriga och andra intressenter. Socialnämnden har tagit fram tjänstegarantier för att stärka kvalitén på de tjänster som erbjuds inom verksamhetsområdet. De förtydligar kommunens ansvar och ger upplysning om vad den enskilde kan förvänta sig. De visar också vilka förväntningar som kan finnas på den enskilde. Sida 7 av 35

9 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Kunskapsstöd för god palliativ vård, vägledning, riktlinjer och indikatorer (2012) Nationella kvalitetsindikatorer vård och omsorg om äldre (mars 2009) Lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (1990:1404, ändrad 2003:193) Överenskommelse som reglerar och samverkar inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne jämte bilagor( ) Rutiner vid Samordnad vårdplanering samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne ( ) Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter (LVFS 2003:11) Lag om medicintekniska produkter (SFS 1993:584) Förordningen om medicintekniska produkter (SFS 1993:876) senaste ändring (2001:552) Livsmedelslagen SOSFS 2012:12 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård SOSFS 2012:11 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende SOSFS 2012:3 Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2012:4 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar för vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge SOSFS 2012:6 Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS SOSFS 2011:2 och 2011:3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap SOSFS 2011:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsplikt enligt lex Maria SOSFS 2008:14 Föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården SOSFS 2011:12 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre SOSFS 2009:22 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld SOSFS 2008:32 Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder SOSFS 2008:8 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2007:19 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. Sida 8 av 35

10 SOSFS 2007:17 Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer SOSFS 2006:14 Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör barn och unga SOSFS 2006:12 Socialstyrelsens allmänna råd (med ändringar 2008:4) om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:27) om samverkan vid inoch utskrivning av patienter i slutenvård Socialstyrelsens krav för BBIC och licensavtal för användande av BBIC Sida 9 av 35

11 Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Det är alltid vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS som har ansvaret för att det finns ett ledningssystem. Ansvaret kan inte överlåtas. Enligt författningen utgår detta ansvar från den myndighet eller nämnd som bedriver sjukvård, socialtjänst eller verksamhet enligt LSS. För Ystads Kommuns vidkommande ligger det samlade ansvaret ytterst hos socialnämnden. Socialnämndens övergripande ansvar för ledning och styrning är i stor utsträckning delgerat till förvaltningschefen för Social Omsorg vilken i sin tur, inom förvaltningen har vidaredelegerat uppgifter, ansvar och befogenheter vilket utgör en av grunderna för styrsystemet. Styrsystemet omfattar alla anställda inom verksamheterna och kan åskådliggöras genom nedanstående bild. Politisk organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Socialnämnden Kommunfullmäktige utser alla kommunala nämnder och bestämmer genom reglementen vilka verksamheter respektive nämnd ansvarar för. Tilldelar också budget till nämndernas verksamhet samt följer upp dem. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete. Socialnämnden är ansvarig nämnd för socialtjänst och hälso-och sjukvård. Fördelar nämndens budget och följer upp ekonomi och verksamhet. Beslutar i övergripande och principiella frågor. Förvaltningsorganisation Förvaltningschef Avdelningschefer MAS Enhetschefer/föreståndare Medarbetare i "första linjen" med direkt kontakt med klient/patient/brukare, anhöriga med flera Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för socialtjänsten gentemot socialnämnden och är också verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården. Respektive avdelningschef liksom medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS, ansvarar inför förvaltningschefen för sina respektive verksamhetsområden. MAS har även särskilda självständiga ansvarsuppgifter enligt HSL. Sida 10 av 35

12 Enhetschefer/motsvarande ansvarar i sin tur inför respektive avdelningschef för verksamheten inom sina enheter. Medarbetarna i första linjen består av olika yrkeskategorier där utbildnings- och kompetenskrav skiftar beroende på verksamhetens inriktning. Som medarbetare är man som regel direkt underställd enhetschef (beroende på uppgifter alternativt avdelnings- eller förvaltningschef). Flertalet av medarbetarna har direkta uppgifter i kontakt med enskilda medborgare i form av myndighetsutövning, vård, rehabilitering, omvårdnad, mm. Inom ramen för ett ledningsystem för systematiskt kvalitetsarbete ställer lagstiftningen särskilda krav på bland annat medarbetarna i första linjen : Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Med patientsäkerhet avses skydd mot vårdskada (6 kap 4 och 1 kap 6 Patientsäkerhetslagen PSL). Var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet (14 kap 2 SoL). Var och en som fullgör uppgifter enligt denna lag ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet (24 a LSS). Sida 11 av 35

13 Intern kommunikation och samverkan - Ledningsprocessen Inom ramen för den ovan beskrivna organisationsstrukturen finns ett utvecklat system för intern ledning, kommunikation och samverkan inom förvaltningsorganisationen. I mötet medarbetare och närmaste chef sätts individuella mål som följs upp. APT Arbetsplatsträffar, teammöten, brukarkonferenser, är forum för att föra ut och följa upp mål och riktlinjer, metoder och arbetssätt. Arbetsplatsträffen är också den naturliga förbättringsgruppen på basnivån. På teammöten och brukarkonferenser sker intern samverkan med andra avdelningar, kring utformingen och genomförandet av olika insatser för den enskilde brukaren. Avdelningens ledningsgrupp med avdelningschef och enhetschefer, samt handläggarmöten, för ut och följer upp avdelningens mål och riktlinjer på övergripande nivå för hela verksamheten. Social omsorgs ledningsgrupp med socialchef (förvaltningschef) och avdelningschefer, leds av socialchefen och behandlar frågor av både allmän och specifik karaktär på förvaltningsnivå och avdelningsnivå. Kommundirektörens ledningsgrupp och koncernledning socialchef och övriga förvaltningschefer samt verkställande direktörer i kommunala bolag träffas regelbundet med kommundirektören för uppföljning av gemensamma frågor på kommunövergripande nivå. Ledningsprocessen stöds av IT-verktyget Evolution som är såväl ett diariesystem som ett system för ärendehantering av allmänna handlingar. Sida 12 av 35

14 Social Omsorgs verksamhet styrs och påverkas av olika former av lagstiftning, föreskrifter och överenskommelser, vilka alla har som mål att uppnå goda förhållanden ur olika aspekter. I de flesta fall sammanfaller målen om goda och säkra förhållanden för patienten/klienten/brukaren också med goda förhållanden för den personal på olika nivåer som ska tillhandahålla tjänster och insatser. De viktigaste områdena för dessa ledningssystem kan beskrivas enligt följande. FAS står för Förnyelse Arbetsmiljö och Samverkan. Avtalet anger villkoren för de enskilda medarbetarnas och de fackliga organisationernas delaktighet i verksamheten och stöder därmed bland annat det systematiska förbättringsarbetet. Samverkan utgår, precis som vid Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 från det enskilda arbetslaget och arbetsplatsträffarna APT, och följer samma nivåer, avdelnings-, förvaltnings-, och förvaltningsövergripande nivå. Sida 13 av 35

15 Det finns ett väl utbyggt system för att fortlöpande analysera och säkra arbetsmiljön både ur fysiska och psykosociala aspekter. I arbetsmiljöarbetet ingår att analysera risker för hot och våld och att förebygga dessa. En viktig fråga i detta sammanhang är att arbeta med bemötandet av patienter/klienter/brukare, så att bemötandet i största utsträckning sker på ett sådant sätt att den enskilde kan uppleva trygghet i mötet med Social Omsorgs personal. En god fysisk arbetsmiljö sammanfaller också med brukarnas behov av trygga och säkra förhållanden i de olika former av särskilda boenden som Social Omsorg bedriver. Det systematiska arbetsmiljöarbetet redovisas och följs upp inom ramen för FAS-organisationen. Ansvaret för arbetsmiljöarbetet är fördelat från nämnd till förvaltningschef och vidare till samma nivåer som i ledningssystemet i övrigt. Ytterst på den enskilda arbetsplatsen finns ett lokalt skyddsombud Det systematiska brandskyddsarbetet bedrivs enligt samma principer som SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete. Brandsäkerhet och risker bedöms fortlöpande och minst 4 gånger per år. Ur ett brukarperspektiv är det systematiska brandskyddsarbetet av ytterst vikt för den personliga säkerheten och tryggheten både i de olika särskilda boendeformerna och i de olika former av dag- och sysselsättningsverksamheter som Social Omsorg bedriver. Ansvaret för brandskyddsarbetet är delegerat på motsvarande sätt som fördelningen av arbetsmiljöansvaret, och ytterst på den enskilda arbetsplatsen ska det finnas en brandskyddskontrollant. Personalen genomgår regelbundet övning i brandskydd. Sida 14 av 35

16 Regelverket i Miljöbalken och olika föreskrifter med utgångspunkt från denna lagstiftning innebär att verksamheten återkommande granskar framförallt hantering av livsmedel, hygienförhållanden, miljöfarlig verksamhet och miljöfarliga produkter. I vissa fall föreskrivs regelbundna egenkotroller, särskilt när det gäller livsmedelshanteringen. Sammantaget är kontrollen av efterlevnaden av dessa regelverk ett stöd för såväl personals som brukares säkerhet och hälsa. Ansvaret för dessa kontroller och uppföljningar följer de nivåer som är angivna i ledningssystemet. Ansvarig nämnd för frågor enligt Miljöbalken är Ystad- Österlenregionens Miljöförbund som är gemensam nämnd för Ystads, Tomelilla och Simrishamns kommuner. Inom ramen för ledningsorganisationen åligger det ytterst på enhetscheferna i organisationen att se till att bas- och omvårdnadspersonal har aktuella kunskaper i första hjälpen samt hjärtoch lungräddning. Syftet med att medarbetarna har dessa kunskaper för att kunna utföra insatser i livshotande situationer för anställda och besökande från allmänheten i verksamheterna. Sida 15 av 35

17 Process, beskrivning Delegationsbeslut Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Upphandling av varor och tjänster Uppföljning av entreprenader Tillgänglighet och tillgänglighetsrådgivning IT-stöd Arkivering och Gallring av handlingar Krishantering och krisberedskap; Lag om Skydd mot Olyckor Risk- och sårbarhetsanalys; Internkontrollplan Samverkansprocess, beskrivning Samverkan Barn-Unga vad gäller barn i behov av särskilt stöd: Avtal om samverkan i sydöstra Skåne rörande tidiga insatser för barn med neuropsykiatriska svårigheter. Samverkansavtalet gäller mellan socialtjänst, barnhälsovården, skola/elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatrin BUP och Barnhabiliteringen Avtal om samverkan inom psykiatri och socialpsykiatri Samverkan socialtjänst i sydöstra Skåne, öppen och sluten psykiatrisk vård samt brukarorganisationer kring samordnad vårdplanering, patientflöden, metoder, kompetensutveckling, utbildning och fortbildning. Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne jämte bilagor Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Samverkan kommun-region om hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering. Samordnad individuell plan (SIP) SOC Rutiner som stöd för processen Delegationsförteckning, redovisning av beslut Riktlinjer, delgivning nämnd, fullmäktige och revisorer Kommunal Upphandlingspolicy, intranätet. Anges i respektive avtal Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus i Ystads kommun 2011,hemsidan Tillgänglighetsprogram , hemsidan. Ditt IT-Stöd, intranätet och IT-etiska riktlinjer, Personalhandboken, intranätet. Arkivlag. Rutiner behöver uppdateras. Ystads kommuns handlingsprogram 2009 Internkontrollreglemete Rutiner som stöd för processen Samverkansavtal med bilagor Samverkansavtal med bilagor Samverkansavtal Samverkansavtal Gränssnittsöverenskommelse. Samverkansavtal med bilagor Rutiner kommer att tas fram io samverkan med Region Skåne. Sida 16 av 35

18 Statliga stimulansbidrag för kompetensutveckling inom socialpsykiatrins område; barn, unga, vuxna. Samverkan 5 kommuner (SÖSK) och Regionen Brukar- och Anhörigråd i Sydöstra Skåne inom socialpsykiatrins område. Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga BUSO Samverkan socialtjänst och kultur- och utbildning. REKO Region-Kommun: Samverkan med Region Skåne (landstinget) i frågor som rör hälsooch sjukvård Medicinskt samverkansråd i sydost: Samverkan mellan chefsläkare lasarettet i Ystad och sjukhuset i Simrishamn, medicinskt ledningsansvariga läkare primärvården samt medicinskt ansvariga sjuksköterskor sydost MAS-nätverket: Samverkan mellan medicinskt ansvariga sjuksköterskor i sydöstra Skåne. Samverkansavtal. Avtal mellan staten och SKL Reglemente för Brukar- och anhörigråd i SÖSK (sydöstra Skåne) Samverkansplan BUSO Styrdokument Förebyggande och tidiga insatser Samverkansavtal Regelbundna möten Regelbundna möten Process, beskrivning Samordnad vårdplanering Förskrivning av individuella hjälpmedel Arbetstekniska hjälpmedel Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter In- och utskrivning i hemsjukvård HoS Rutiner som stöd för processen Skånegemensama riktlinjer SVPL it, handbok för SVPL it, Rutin intern samordnad vårdplanering MAS pärmen flik 6 Hjälpmedelshandbok, Handbok medicintekniska produkter (MTP), Rutin Mas pärm flik 1 Hjälpmedelspolicy och rutiner, intranätet (avd HOS/Rehabgruppen) Procapita delegeringsmodul, Rutin MAS pärm flik 3 Rutiner vid samordnad vårdplanering samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne (mars 2007), Rutin gemensam primärvården Ystad (2010) Läkemedelshantering Pascal, Rutiner MAS-pärm flik 5, Generella direktiv läkemedelsrådet Region Skåne, kommunala läkemedelsförråd enligt Skånelistan Förskrivning av inkontinenshjälpmedel Kost/nutrition/specialkost/sondnäring Kleo, inkontinensportalen koncerninköp Region Skåne, rutin MAS pärm flik 1 Nutritionsportalen koncerninköp Region Skåne, kostpolicy jämte rutiner Skyddsåtgärder Rutin MAS-pärm flik 9 Dokumentation Procapita +, Rutin MAS-pärm flik 4 Hälsoplan (tidigare indivuduell vårdplan) Procapita + Sida 17 av 35

19 Nationella kvalitetsregister Senior Alert, svenska palliativregistret Bostadsanpassning Kompetensförsörjning och kompetensutnyttjande Anhörigstöd och anhöriginflytande Insatser för patient med annan bosättningskommun Uppsökande verksamhet Klagomål och synpunkter Tillbud Avvikelsehantering Förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner Samverkansprocess, beskrivning Samordnad vårdplanering Brukarmöten/Teammöten Nationella kvalitetsregister Senior Alert, svenska palliativregistret Palliativ vård Intern avdelningssamverkan i individärenden HÖS-Hjälpmedelscentral Östra Skåne: 10 kommuner samverkar om inköp distribution och rekonditionering av tekniska hjälpmedel (individuellt förskrivna och arbetstekniska). Planeringsmöten på avdelningsnivå kring gemensamma principiella frågor rörande tillämpning av rutiner, fortbildning, mm. Nutritionsråd samverkan vård och omsorg, hälsooch sjukvård samt kostenheten SAM Rutiner för uppdatering Information på hemsidan Personalhandbok, intranätet Kompetens- utvecklingsprogram för avd HOS 2008 Tjänstegarantierna Utomlänsavtal för sjukvård och hjälpmedel. Rutiner behöver skapas. Rutin/manual Rutiner finns. Rutiner finns Hanteras i ProCapita. - Basal hygienrutin - Rutin vid smittsam mag- och tarmsjukdom - Rutin för vård av patient emd blodsmitta - Rutin vid resistenta bakterier Rutiner som stöd för processen Skånegemensama riktlinjer SVPL it, handbok för SVPL it, Rutiner vid samordnad vårdplanering samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne (mars 2007) Rutinbeskrivning och dagordning finns på intranätet under avd VoO Diskussioner på Brukarmöten/teammöten Lokal överenskommelse avseende specialiserad och basal palliativ vård för gemensamma Svenska palliativregistretpatienter inskrivna i ASiH Avancerad Sjukvård i Hemmet Rutin för intern samverkan, intranätet Samverkansavtal Regelbundna möten med ledningsgrupperna inom FOS och VOO. Förvaltningens ledningsgrupp. Rutinbeskrivning saknas. Beskrivning på intranätet.nutritionshandbok Mas-pärm, flik Ö 10. Sida 18 av 35

20 Process, beskrivning Samordnad vårdplanering Anmälan rörande barn och unga Utredning och beslut enligt SoL, allmänt Utredning och beslut enligt SoL, Barn och Unga Utredning och beslut enligt LVU Utredning och beslut enligt LVM Verkställighet av insatser Uppföljning av verkställda insatser Rekrytering, kontroll och uppföljning av familjehem Vårdplan, genomförandeplan Försörjningsstöd Anhörigstöd Dokumentation Ensamkommande barn Kompetensförsörjning, rekrytering, kontroll, introduktion Insatser för missbrukare Insatser för klient med annan bosättningskommun BBIC Barn som far illa vid placeringar Rekrytering av familjehem Klagomål och synpunkter Tillbud Samverkansprocess, beskrivning Samordnad vårdplanering Kriscenter Jourfamiljer IFO Rutiner som stöd för processen Skånegemensama riktlinjer SVPL it, handbok för SVPL it, Rutiner vid samordnad vårdplanering samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne (mars 2007) Riktlinjer på intranätet (avd IFO, Barn o Familj) Socialstyrelsens handbok Handläggning och Dokumentation Riktlinjer på intranätet (avd IFO, Barn o Familj), BBIC Riktlinjer på intranätet (avd IFO, Barn o Familj) Riktlinjer på intranätet (avd IFO, Rådgivningsbyrån) Riktlinjer på intranätet (avd IFO) Riktlinjer på intranätet (avd IFO) Riktlinjer på intranätet (avd IFO, Barn o Familj) Barns behov i centrum (BBIC) Riktlinjer på intranätet (avd IFO, Riktlinjer/Rutiner, Försörjningsstöd) Socialstyrelsens handbok Handläggning och Dokumentation. ISOX Avtal. Information på hemsidan (Social Omsorg/Flyktingmottagning) Riktlinjer på intranätet (avd IFO, Rådgivningsbyrån). ASI Dokumentstöd Rutin på intranätet Rutin/checklista på intranätet Rutiner finns. Rutiner finns Rutiner som stöd för processen Skånegemensamma riktlinjer. SVPL -it, handbok för SVPL- it, Rutin intern samordnad vårdplanering MAS pärmen flik 6 Riktlinjer på intranätet (avd IFO, Barn o Familj) Sida 19 av 35

21 Samverkansavtal barn och unga - ärendekonsultteamet BUSO samverkan socialtjänst kultur- och utbildning Uppföljning av ungdomar som inte fullföljer gymnasiet. FINSAM Aktiva 4 Social Jour Våld i nära relationer Medling Brott mot barn Vräkningsförebyggande insatser/bostadsanskaffning Ungdomstjänst Intern avdelningssamverkan i individärenden Krisstöd. Psykiskt och Socialt omhändertagande vid kriser och katastrofer, samverkan socialtjänst, polis, räddningstjänst, kyrkan, frivilligorganisationer, m.fl. Planeringsmöten på avdelningsnivå kring gemensamma principiella frågor rörande tillämpning av rutiner, fortbildning, mm. Process, beskrivning Samordnad vårdplanering Utökad vårdplanering med psykiatrin Utredning och beslut enligt LSS Rutiner för ÄKT och ÖKT Samverkansplan BUSO Styrdokument Förebyggande och tidiga insatser Riktlinjer på intranätet (avd IFO, Riktlinjer/Rutiner, Barn o Familj, Försörjningsstöd) Information på hemsidan (Social Omsorg/Försörjning och Ekonomi/Aktiviteter) Avtal. Information på hemsidan (Social Omsorg/Vuxna) Regelbundna möten Yrkesgemensam handbok Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad, intranätet (avd IFO, Rutiner/Riktlinjer, Familjevåld) Riktlinjer på intranätet (avd IFO, Riktlinjer/Rutiner, Barn o Familj,) Remensamma riktlinjer för Sjöbo,Skurup, Ystad, intranätet (avd IFO) Riktlinjer på intranätet (avd IFO, Riktlinjer/Rutiner, Bostad, Försörjningsstöd) Riktlinjer på intranätet (avd IFO, Riktlinjer/Rutiner, Barn o Familj,) Rutin för intern samverkan, intranätet Information hemsidan. Förvaltningens ledningsgrupp 2 ggr/månad FoS Rutiner som stöd för processen Skånegemensamma riktlinjer. SVPL -it, handbok för SVPL- it, Rutin intern samordnad vårdplanering MAS pärmen flik 6 Skånegemensama riktlinjer Socialstyrelsens Handbok och avdelningens Riktlinjer för handläggning och dokumentation Sida 20 av 35

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS Antaget av: Barn- och skolnämnden 170214 22 Kommunstyrelsen 170125 6 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen

STORFORS KOMMUN. Bilaga 5 Kommunstyrelsen STORFORS KOMMUN Bilaga 5 Kommunstyrelsen 2016-03-21 74 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheter som lyder under Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsmanual för Socialtjänsten

Kvalitetsmanual för Socialtjänsten Socialtjänsten 1(8) Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt Samtliga inom Socialtjänsten 160523 Filnamn Hantering av utgången rutin Kvalitetsmanual Sparas 10

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SID 2(22) 1 Inledning... 3 2 Stockholms stads ledningssystem... 4 3 Definition

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från övergripande mål och grundläggande värderingar i respektive lagstiftning.

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från övergripande mål och grundläggande värderingar i respektive lagstiftning. Styrdokument Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2016-09-21 Ärendenr SON 2016/170 God kvalitet inom socialtjänsten och LSS-verksamheten samt den hälso- och sjukvård som bedrivs

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Samtliga verksamhetschefer inom respektive verksamhet Fastställare: Sektorschef Gäller fr.o.m: 2016-11-01 Utgåva/version:

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden och dagverksamheter för äldre ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEULÅTANDE DNR 105-243/2007 SID 1 (5) 2007-10-19 Handläggare: Börje Ferlander Telefon: 08-508 36 216 Till Äldrenämnden den 15 november 2007 Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad

Patientsäkerhetsberättelse för år Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad Joséphine Orling Medicnskt ansvarig sjuksköterska ÄHN 2011:44 Patientsäkerhetsberättelse för år 2010 Äldre- och handikappnämnden, Lidingö stad 1 Innehåll Inledning Bakgrund Syfte Vårdgivare Vårdgivarens

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer