Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ UM Migrationsdomstolen Meddelad i Avdelning 5 Malmö Renée Andersén Sida l (6) KLAGANDE Abshir Abdi Osman, Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget Malmö efter substitution: Advokat Fredrik Ehrnford adress som ovan MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box Malmö ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 5 februari 2010, dnr , bilaga l SAKEN Uppehållstillstånd DOMSLUT 1. Med ändring av Migrationsverkets beslut beviljar migrationsdomstolen Abshir Abdi Osman permanent uppehållstillstånd förklarar honom vara alternativt skyddsbehövande. 2. Migrationsdomstolen bestämmer att ersättning enligt lagen om offentligt biträde ska betalas till Fredrik Ehrnford med kr, varav kr utgör mervärdesskatt. Det ankommer på Migrationsverket att utfärda bevis om tillståndet och i övrigt vidta de åtgärder som denna dom föranleder. Dok.Id 7326 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 4522 Kalendegatan måndag - fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

2 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ Avdelning 5 YRKANDEN M.M. Abshir Abdi Osman yrkar, som han slutligt bestämt sin talan, att han ska beviljas permanent uppehållstillstånd och statusförklaring som, i första hand, alternativt skyddsbehövande och, i andra hand, som övrig skyddsbehövande. Han yrkar slutligen att han i vart fall ska beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Abshir Abdi Osman vidhåller vad han tidigare anfört och tillägger i huvudsak följande. Vid flytten från Qooqanni till Mogadishu år 2000 bodde han med sin äldre bror, som 2006 reste till Sverige. Han har sedan den 8 februari 2009 bott hos sin bror i Växjö. Skälet till att han den vid den muntliga genomgången den 9 februari 2009 endast uppgav att brodern befann sig i Europa, var att han var rädd för att brodern skulle få problem. Han hade inte kommit i kontakt med företrädare för Al-Shabaab innan den första kidnappningen. Han tror att de rekryterar personer ur obetydliga klaner därför att klanerna inte kan skydda dem. Anledningen till att han begav sig hem efter första rymningen var att han inte trodde att Al-Shabaab visste i vilket hus han bodde. I lägret lagade han mat och hämtade ved. Han genomgick ingen militär utbildning. När regeringsstyrkorna stormade lägret lyckades han att fly. Han tror att det var på grund av att han inte bar vapen som han kunde springa därifrån. Vid den första språkanalysen uppfattade han det som om att han skulle redogöra för platser i hela Mogadishu och inte enbart i stadsdelen Hodan. Det som står i den första språkanalysen - att han inte känner till några stadsdelar i Mogadishu - stämmer inte. Han har korrekt angett 13 stadsdelar i Mogadishu, namn på gator, statyer och byggnader.

3 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ Avdelning 5 Abshir Abdi Osman åberopar bl.a. landinformation avseende klanskydd och skyddet för minoriteter i Somalia (Lifos avsnitt 2.4 och Lifos 20644) Migrationsverket_bestrider bifall till överklagandet och vidhåller sin bedömning och tillägger blå. följandet. Verket tror inte på Abshir Abdi Osmans berättelse. Således ifrågasätts uppgifterna om att han kommer från Mogadishu och att han är bror till Ahmed Abdi Osman. Slutsatserna i båda språkanalyserna är likvärdiga, entydiga och de talar starkt för att han är från norra Somalia. Av tillgänglig landinformation framgår inte att Al-Shabaab skulle använda sig av kidnappning vid tvångsrekrytering eller att de gör skillnad på människor efter klantillhörighet vid rekryteringar (Somalia. Säkerhetssituationen och stridande grupper - uppdatering januari 2010, Lifos 22228, och Landprofil - Somalia, 11 januari 2010, s.1-3, 13, Lifos 22041). Migrationsdomstolen har hållit muntlig förhandling i målet, vid vilken vittnesförhör har hållits med Abdulkadir Jimale och Ahmed Abdi Osman. Vittnena har berättat i huvudsak följande. Abdulkadir Jimale: Han är född i mellersta Somalia och har bott i olika stadsdelar i Mogadishu under år. Han utbildade sig som lärare i hemlandet. Han kom till Sverige år 1990 och arbetade då som hemspråkslärare och har sedan år 1996 arbetat som tolk. Han träffar olika personer från Somalia varje dag, talar somaliska och uppdateras i aktuella händelser i landet. Senast han besökte Mogadishu var år Mogadishu fanns tidigare en speciell dialekt som omfattade cirka 90 % av befolkningen och

4 Sida 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ Avdelning stadsdelar. Efter Somalias självständighet på 1960-talet började folk flytta till huvudstaden för att kunna försörja sig. Detta fick till följd av att man idag inte kan säga att det finns någon speciell dialekt i staden. Språkanalyser som är gjorda är kopplade till den ursprungliga dialekten. I stadsdelen Hodan talas, enligt hans uppfattning, dialekter från Somaliland, Puntaland, Mudug och Galguduud. Ahmed Abdi Qsman: Han är äldre bror till Abshir Abdi Osman. Han har fram till år 2006, när han reste till Sverige, bott tillsammans med sin bror. Deras mor kom från norra Somalia och deras far från Mogadishu. Han beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige i december 2006 och hans egen språkanalys visade att hans uttal dels var typiska för norra Somalia dels för de södra delarna av landet. Han hade kontakt med sin bror och övriga familj mellan 2006 och 2009 men talade inte om för sin bror att han befann sig i Sverige. Han sade bara att han befann sig i Europa. DOMSKÄL Det står klart att prövningen ska göras mot Somalia. Den huvudsakliga frågan i målet handlar om att avgöra i vilken del av landet som Abshir Abdi Osman uppehöll sig före flykten. Abshir Abdi Osman hävdar konsekvent att han kommer från Mogadishu. Migrationsverket anser å andra sidan, med hänvisning till utförda språkanalyser, att Abshir Abdi Osman inte kommer från Mogadishu utan snarare har någon form av anknytning till norra Somalia. Av den första språkanalysen framgår att Abshir Abdi Osman högst sannolikt har sin språkliga bakgrund i Somalia och högst sannolikt i Somaliland. Den information han uppgav avseende stadsdelen Hodan, så som namn på byggnader, hotell och monument, intilliggande stadsdelar, gatunamn samt

5 Sida 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ Avdelning 5 marknadsplatsens placering, är korrekta. I den andra språkanalysen, som var en s.k. direktanalys, görs bedömningen att Abshir Abdi Osman högst sannolikt har sin språkliga bakgrund i norra Somalia och osannolikt i de södra delarna av landet. Han lämnar till viss del korrekta uppgifter rörande Mogadishu och hemstadsdelen Hodan, så som namn på stadsdelar, biografer, torg, sjukhus och hotell, men det förekommer även vissa felaktigheter. Enligt migrationsdomstolens bör resultatet av utförda språkanalyser värderas med stor försiktighet (jmf Migrationsöverdomstolens avgörande den 7 juni 2007 i mål UM ). Härtill kommer att utsagan från vittnet Abdulkadir Jimale, med sin bakgrund, yrkesutövning och aktuell kunskap om Mogadishu och Somalia i stort, ger konkret stöd för Abshir Abdi Osmans påstående om hemvist i Mogadishu. Vad gäller de egentliga skyddsskälen anser domstolen att Abshir Abdi Osman på ett konsekvent och tämligen detaljerat sätt framfört sin berättelse, som inte heller i någon väsentlig grad kan anses strida mot tillgänglig landinformation. Däremot kan vittnesmålet från Ahmed Abdi Osman inte sägas bidra till att stärka Abshir Abdi Osmans position. Uppgifterna om släktskap dem emellan innehåller alltför många oklarheter för att vara övertygande. Domstolen väljer därför att bortse från det som vittnet och Abshir Abdi Osman sagt i den delen. Vid en sammantagen bedömning finner migrationsdomstolen att Abshir Abdi Osman ändå har gjort sannolikt att han kommer från Somalias huvudstad, Mogadishu och där varit utsatt för övergrepp från företrädare för Al-Shabaab.

6 Sida 6 < FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ Avdelning 5 Migrationsöverdomstolen har i rättsfallet MIG 2009:27 gjort bedömningen att det råder ett tillstånd av inre väpnad konflikt i Mogadishu i utlänningslagens mening i dess lydelse före den l januari Det har i förevarande mål inte kommit fram något som tyder på att situationen i Mogadishu har förbättrats. Domstolen bedömer därför att det finns grundad anledning att anta att Abshir Abdi Osman löper en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en inre väpnad konflikt. Något internt flyktalternativ för Abshir Abdi Osman har inte åberopats av Migrationsverket och kan inte heller anses föreligga. Migrationsdomstolen finner därför att Abshir Abdi Osman är att anse som alternativt skyddsbehövande i enlighet med 4 kap. 2 första stycket l andra ledet utlänningslagen. Det har inte påståtts att han omfattas av någon av uteslutandegrunderna i 4 kap. 2 c samma lag. Abshir Abdi Osman ska då förklaras vara alternativt skyddsbehövande och beviljas permanent uppehållstillstånd. Härmed upphör beslutet om utvisning att gälla (12 kap. 22 tredje stycket). Överklagandet ska bifallas i enlighet med detta. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3110) Överklagande senast den 23 juli iders Mattsson I avgörandet har även deltagit nämndemännen Zahra Safiri, Awas Modaber och Britt-Marie Lundqvist (skiljaktig mening, bilaga 3).

7 Migrationsverkel Asylprövningsenhel 1 i Malmö Besöksadress Östra Farmvägen 5 Postadress Box 3147 SE Malmö Telefon Teletax E-post Hemsida Organisationsnr Dokumentid Migrationsverket } il ^- lcvcc Asylprövningsenhet l i Malmö Beslut Beteckning ) Eleonor Adolph ^ ^ Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande Abdi Osman, Abshir, född , m, medborgare i Somalia Adress: Hashi Abdi Aziz, Hjalmar Petrisväg 7b, Växjö Offentligt biträde; Kristina Löfwall, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB, Stortorget Malmö Beslut Migrationsverket beslutar att avslå din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd inte bevilja dig flyktingstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig skyddsstatusförklaring avslå din ansökan om resedokument utvisa dig, med stöd av 8 kap. 7 utlänningslagen (2005:716) utvisningen ska verkställas genom att du reser till Somalia,.om du inte visar att något annat land kan ta emot dig. Migrationsverket tillerkänner det offentliga biträdet ersättning av allmänna medel rned sjuttontusenåttahundratrettiofem (17 835) kr, varav kr avser mervärdesskatt.

8 Beteckning /7 Ansökan m.m. Du ansökte om asyl den 9 februari Du yrkar att du ska beviljas uppehålls- och arbetstillstånd, samt resedokument. Du har åberopat skyddsskäl. Migrationsverket ska då även pröva din rätt att få flyktingstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig sky ddsstatusf örklaring. Till stöd för din ansökan har du uppgett i huvudsak följande. Du kommer från Mogadishu i Somalia och tillhör minoritetsgruppen Midgan. Du har blivit utsatt för tvångsrekrytering av Al-Shabaab och riskerar vid ett återvändande till Somalia att dödas av denna grupp. Du åberopar också att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter i ditt ärende. Till styrkande av din identitet har du gett in ett somaliskt körkort. I övrigt har du inte gett in någon skriftlig dokumentation. I ärendet har företagits två språkanalyser, varav en så kallad direktanalys. Det offentliga biträdet har beretts möjlighet att yttra sig över resultatet. Skälen för beslutet Tillämpliga regler gällande flyktingar och andra skyddsbehövande Av 4 kap. l utlänningslagen framgår att en flykting är en utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. För att bedömas som flykting ska han eller hon inte kunna använda sig av sitt lands skydd eller på grund av sin fruktan inte vilja göra det. Det är ingen skillnad om det ar myndigheterna som är ansvariga för att han eller hon riskerar att utsättas för förföljelsen eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda personer. En utlänning som inte är flykting bedöms som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 utlänningslagen» om han eller hon har lämnat sitt land därför att det finns grundad anledning att anta att (1) han eller hon i hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller (2) han eller hon som civilperson skulle löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt. För att bedömas som alternativt skyddsbehövande ska han eller hon inte kunna använda sig av sitt lands skydd, eller på grund av den risk som nämns ovan, inte vilja göra det. Det är ingen skillnad om det är myndigheterna som Dokumentid:

9 Beteckning /7 är ansvariga för att han eller hon löper en sådan risk eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot att utsättas för sådan risk genom handlingar från enskilda personer. En utlänning som inte är flykting eller alternativt skyddsbehövande bedöms som övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a utlänningslagen, om han eller hon lämnat sitt land därför att han eller hon (1) behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller (2) inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. Det är ingen skillnad om det är landets myndigheter som inte kan ge skydd i en konflikt eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot övergrepp från enskilda personer. Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och den som bedöms vara övrig skyddsbehövande har enligt 5 kap. l utlänningslagen rätt till uppehållstillstånd. En flykting har rätt att få resedokument enligt 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning och flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 utlänningslagen. En person som är alternativt skyddsbehövande ska enligt 4 kap. 3 a första stycket utlänningslagen erhålla alternativ skyddsstatusförklaring. En person som är övrig skyddsbehövande ska enligt 4 kap. 3 a andra stycket utlänningslagen erhålla övrig skyddsstatusförklaring. Säkerhetssituationen i Somalia När det gäller säkerhetssituationen i Somalia har Migrationsöverdomstolen i tre domar den 6 oktober 2009 funnit att det enligt utlänningslagens mening råder väpnad konflikt i Mogadishu (UM , UM och UM ). Vidare har Migrationsverkets rättschef den 2 december 2008 bedömt att det råder svåra motsättningar i stora delar av södra och centrala Somalia (lifos 19658). Denna bedömning kvarstår alltjämt (jfr bland annat Landprofil - Somalia, kap. 1.2, Migrationsverket , lifos 22041). Migrationsverkets bedömning Migrationsverket har vid sin prövning att först ta ställning till örn den sökande gjort sin identitet och sitt uppgivna medborgarskap eller hemland sannolikt. (Migrationsöverdomstolen UM ), Till styrkande av din identitet har du gett in ett körkort. Migrationsverket konstaterar att nämnda körkort är av enkel beskaffenhet och varken styrker eller gör din identitet sannolik. Av resultat från företagna språkanalyser framgår att du högst sannolikt har din språkliga bakgrund i Somalia samt att du talar somaliska på modersmålsnivå. Det har inte framkommit någon omständighet som talar för att du har starkare anknytning till något annat land. Dina asylskäl ska därför prövas mot Somalia. Dokumentid:

10 Beteckning I 1 ">^9S">'} I1 A. j^j-;--) 4/7 När Migrationsverket prövar en ansökan krävs det att två olika förutsättningar är uppfyllda för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Den ena förutsättningen är att de skäl som den sökande åberopar är tillräckliga för att kriterierna för skydd ska vara uppfyllda. Den andra förutsättningen är att den sökande gör sin asylberättelse sannolik och trovärdig (prop, 1996/97:25 s 98). Den sökande kan göra sin berättelse sannolik antingen genom inlämnad skriftlig bevisning eller genom att han eller hon bedöms vara trovärdig och därför ska tillerkännas bevislättnadsregeln om tvivelsmålets fördel (benefit of the doubt). En sökandes berättelse bor godtas om den är sammanhängande, detaljerad och inte är inbördes motstridig, samt överensstämmer med aktuell landinformation. (Jfr Migrationsöverdornstolen UM och ). Du har inte lämnat in någon skriftlig bevisning. Den berättelse du lämnat måste då vara den huvudsakliga utgångspunkten för bedömningen av dina åberopade asylskäl. Du har huvudsakligen uppgett följande. Dina problem började i december Du hade precis lämnat din bostad för att gå till arbetet när du tillfångatogs av beväpnade soldater. Du fördes till ett läger som tillhörde Al-Shabaab. Al-Shabaabs avsikt var att tvångsrekrytera dig. En kväll, fyra dagar efter tillfångatagandet, kunde du fly. Endast en vakt tjänstgjorde denna kväll och då han talade i telefon kunde du lämna ditt rum och klättra över ett staket. Din flykt upptäcktes och vakten sköt efter dig. Du kunde se ljus från Mogadishu och gick hela natten för att ta dig hem. Då du varit hemma i tre dagar trängde Al-Shabaabmilis in i huset. Du blev misshandlad och förd till samma läger, till ett låst rum. Du misshandlades varje dag under en månads tid. Eftersom du lovade att samarbeta med Al-Shabaab blev du släppt ur det låsta rummet. Några dagar senare, den 14 januari 2009, blev lägret attackerat. Du kunde då fly. Du gick hem, men stannade bara en kort stund. Därefter gömde du dig hos en vän. Fram till den 5 februari 2009 uppehöll du dig mest hos vänner. Du var endast hemma korta stunder på kvällstid. Din hustru och grannar har berättat att Al-Shabaab varit i hemmet flera gånger mellan den 14 januari och den 5 februari och letat efter dig. Du har tillfrågats örn din hemvist och då berättat att du kommer från Mogadishu och har under perioden bott i byn Qooqaani, nära staden Kismayo i södra Somalia. Av resultatet från den första språkanalysen där du talade fritt på en bandinspelning framgår följande. Din lexikologi avviker från normen i Mogadishu och kan istället hänföras till norra Somalia. Även ditt uttal kan hänföras till norra Somalia och mer specifikt till Somaliland. Slutligen framgår att du sannolikt har språklig bakgrund i Somaliland i norra Somalia. Av direktanalysens resultat framgår att din dialekt avviker från den som talas i Mogadishu. Istället hänförs ditt språkbruk till norra Somalia. Analytikern har funnit att du osannolikt har språklig bakgrund i södra Somalia och att du högst sannolikt har språklig bakgrund i norra Somalia. Dokumentid:

11 Beteckning /7 Språkanalysernas resultat talar enligt Migrationsverkets uppfattning för att du har haft någon form av anknytning till de norra delarna av Somalia, Du har uppgett att din mor är född i norra Somalia och att hennes dialekt har påverkat ditt språk. Du är född och uppvuxen i Mogadishu, men flyttade vid åtta års ålder till en by i närheten av Kisrnayo i södra Somalia. Där dominerar Daroodklanen som talar somaliska med en blandad dialekt. År 2000 flyttade du tillbaka till Hodan i Mogadishu. I Hodan talade flera av dina grannar en dialekt från norra Somalia. Migrationsverket finner att även om du har varit i kontakt med människor som talar en nordsomalisk dialekt så har det inte framkommit något i ärendet som talar för att ditt språkbruk och tal har påverkats på ett sådant sätt att det rimligen skulle avvika från det språkbruk som förekommer i den del av landet där du har uppgett att du varit bosatt i hela ditt liv. Migrationsverket bedömer därför att det står klart att du inte haft din hemvist i Mogadishu. Mot bakgrund av ovanstående bedömer Migrationsverket att din berättelse brister på en väsentlig punkt, nämligen den plats där du uppgett att de händelser som är grunden till dina asylskäl ägt rum. Vidare framstår din berättelse även i andra delar som osannolik. Det gäller framförallt dina uppgifter om hur du flydde från Al-Shabaab i december 2008 samt att du då återvände till ditt hem trots att Al-Shabaab kände till var du bodde. Du har också varit vag i uppgifterna kring vem som attackerade Al-Shabaabs läger då du flydde i januari Mot bakgrund härav sätter Migrationsverket inte tilltro till de uppgifter du lämnat beträffande det behov av skydd som skulle utvecklats av de händelser som inträffade i Mogadishu. Din berättelse kan därför inte läggas till grund för bedömningen av ditt behov av skydd. Det har inte framkommit några andra uppgifter i ditt ärende som talar för att du vid ett återvändande till Somalia skulle riskera något som innebär att du är i behov av skydd. Därmed har du inte gjort sannolikt en välgrundad fruktan för förföljelse enligt 4 kap. l utlänningslagen. Du är därför inte flykting. Eftersom du inte är att anse som flykting beviljas du inte flyktingstarusförklaring eller resedokument. Du har inte heller gjort sannolikt att du riskerar att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan sådan förnedrande behandling eller bestraffning som avses i 4 kap. 2 utlänningslagen. Eftersom du inte gjort sannolikt att du kommer från ett område där det råder väpnad konflikt eller svåra motsättningar, kan du inte heller beviljas uppehållstillstånd på dessa grunder. Därmed är du inte att anse som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 utlänningslagen eller Övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a samma lag. Således beviljas du inte heller alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig skyddsstatusförklaring. Dokumentid:

12 Beteckning l 6/7 Synnerligen ömmande omständigheter Enligt 5 kap. 6 utlänningslagen får, om inte tillstånd kan ges på annan grund, tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger sådana synnerligen Ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen ska särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet. Du har uppgett att du mår bra, men att du har sömnsvårigheter. Migrationsverket konstaterar att det inte framkommit några enskilda omständigheter som i sig kan anses vara synnerligen ömmande. Inte heller vid en sammantagen bedömning av din situation i hemlandet och i Sverige samt ditt hälsotillstånd anser Migrationsverket att du kan beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 utlänningslagen. Utvisning Eftersom det inte föreligger förutsättningar att bevilja dig uppehålls- och arbetstillstånd ska din ansökan avslås och du ska utvisas ur Sverige i enlighet med 8 kap. 7 utlänningslagen. Överklagande Information om hur du kan överklaga finns på beslutets sista sida. v J "Johannes Bengmark Eleonor Adolph / Beslutsfattare Föredragande Kopia till Löfwall Kristina Mottagningsenheten i Alvesta Dokumemid

13 Beteckning 7/7 De här besluten kan överklagas Man kan överklaga Migrationsverkets beslut att avslå en ansökan om uppehållstillstånd eller att återkalla ett sådant tillstånd att avslå en ansökan om arbetstillstånd eller att återkalla ett sådant tillstånd, om verket samtidigt fattat beslut om avvisning eller utvisning att avslå en ansökan om resedokument i frågan om statusförklaring om avvisning eller utvisning om överföring enligt Dublinförordningen om förbud att återvända till Sverige om förvar och uppsikt om ersättning till offentligt biträde. Så här gör du Skriv vilket beslut du överklagar och hur du vill ha det ändrat. Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Underteckna brevet med ditt namn. Om du har ett ombud som hjälper dig att överklaga kan ombudet underteckna brevet. Ombudet ska i så fall skicka med en fullmakt. Skicka överklagandet till Migrationsverket, Asylprövningsenhet l i Malmö, Box 3147, Malmö. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Rätten att överklaga ett beslut om förvar och uppsikt är inte tidsbegränsad. Migrationsverket överlämnar överklagandet till Länsrätten i Skåne län, Migrationsdomstolen, om verket inte ändrar beslutet så som du vill. Dokumentid:

14 Dok.Id 7876 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 4522 Kalendegatan måndag - fredag Malmö E-post: forvaltningsrattenimalmofådom.se 08:00-16:00 Sida l (1) FÖRVALTNINGSRÄTTEN Bilaga 3 I MALMÖ Mål nr UM Migrationsdomstolen, avd 5 Från domen är nämndemannen Britt-Marie Lundqvist skiljaktig och anför: Fråga är om Abshir Abdi Osman genom sin berättelse och åberopade vittnesmål gjort sannolikt att han kommer från Somalias huvudstad Mogadishu, vilket skulle konstituera ett skyddsbehov. Enligt min uppfattning är Abshir Abdi Osmans berättelse detaljfattig, vag och i viss mån motstridig. Han har inte på ett tillfredsställande sätt förklarat varför han, efter andra flykten och då Al-Shabaab visste i vilket hus han bodde, nattetid besökt sitt hem trots att han riskerade att dödas av rebellerna eller varför han av regeringstrupperna tilläts fly. Han har enligt min mening inte heller lämnat en godtagbar förklaring till mötet med den okända somaliska personen han mötte på Stockholms tågstation eller varför han sagt att han inte visste var brodern befann sig trots att han bosatt sig där tämligen omgående efter ankomsten till Sverige. Han har även varit i kontakt med sin bror efter år 2006 när brodern lämnade Somalia. Abshir Abdi Osman har slutligen uppgett att han inte genomgått någon militär träning under sin vistelse i lägret. Vid den muntliga genomgången hos Migrationsverket har han tidigare uppgett att han förevisats hur man monterar bomber på kroppen. Mot bakgrund av det anförda kan Abshir Abdi Osmans berättelse inte anses trovärdig. I målet har genomförts två språkanalyser, som enligt min uppfattning starkt talar för att Abshir Abdi Osman inte har sin hemvist i Mogadishu. Av språkanalyserna framgår att Abshir Abdi Osman högst sannolikt har sin språkliga bakgrund i norra Somalia och högst osannolikt i södra delarna av landet. Mot denna bakgrund vill jag fastställa Migrationsverkets beslut och därmed avslå överklagandet. Överröstad i den delen är jag i övrigt ense med majoriteten.

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 2379-10 Enhet 1:5 Sida 1 1 (5) KLAGANDE Kamal Ismail Rashid, 19410701 Ombud och offentligt biträde: Advokat Petter Aasheim Advokatfirman Ahlstedt Box 11017

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-13 UM 2059-11 Migrationsdomstolen, Avd 6 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (4) KLAGANDE Abdul Husseini, 19900629 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand.

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1042-11 1 KLAGANDE Rukiye Özdemir, 910722- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2010-05-27 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 14294-10 Enhet 20 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box 507 169 29 Solna ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1047-11 1 KLAGANDE Suleyman Özdemir, 940701- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg GÖTEBORG Richard Schober Meddelad i Göteborg Mål nr UM 3210-09 Av~e12.~3 Sida 1 (12) KLAGANDE Abdi Ali Siyaad, 19850306 Medborgare isomalia Kvarnbackavägen 8 A, läg 012 711 72 Vedevåg Ombud och offentligt

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 8 juni 2011, bilaga l Dnr 11-753762

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 8 juni 2011, bilaga l Dnr 11-753762 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-28 UM 2054-11 Migrationsdomstolen Avd 5 Meddelad i Kristina Schuchtle Malmö Sida l (7) KLAGANDE Ayaz Huseini, 19930131 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen, avd. 4 E Beyer DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Mål nr UM 2176-10 1 KLAGANDE Malek Settah, 820314- Ombud och offentligt biträde: Advokat Eva Almström Sydvästsveriges Advokatbyrå AB

Läs mer

Ärende om uppehållstillstånd m.m.

Ärende om uppehållstillstånd m.m. Asylprövningsenheten/barn i Malmö Beslut 2011-10-10 Beteckning Akt 1.22 1 / 11 Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande Adress:, född 85, k, medborgare i Somalia Offentligt biträde: Beslut Migrationsverket

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2014-07-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 2282-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Advokat MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Ove Behrens Behrens Advokatbyrå AB Hornsgatan 92 11821 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Advokat Ove Behrens Behrens Advokatbyrå AB Hornsgatan 92 11821 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11 -02 UM 480-10 Migrationsdomstolen Avd 5 Meddelad i Anna Kask Malmö Sida l (5) KLAGANDE Doron Korbanov, 870425- Ombud och offentligt biträde: Advokat Ove Behrens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2013-04-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10344-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-12-17 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 623-15 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 19 december 2014

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 12

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE 1. 2. 3. 4. 5. Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud:, född 1950 MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 30 januari

Läs mer

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM c Mål nr I MALMÖ 2011-10- 2 O UM 2257-11 Avdelning 5 Meddelad i Malmö Sida l (4) KLAGANDE 1. Danijelallic, 810130-7323 2. Mina Ilic, 040916-4266 3. Sejdallic, 990204-2358 4. Selma

Läs mer

KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND

KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN Migrationsdomstolen Avd 6 Ingrid Widman DOM 2009-10-07 Meddelad i Malmö KLAGANDE FS, 61xxxx- Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Ansökan med mera reste in i Sverige den 28 januari 2006 och ansökte två dagar senare om asyl.

Ansökan med mera reste in i Sverige den 28 januari 2006 och ansökte två dagar senare om asyl. 2 (8) Ansökan med mera reste in i Sverige den 28 januari 2006 och ansökte två dagar senare om asyl. Som skäl för sin ansökan har bland annat uppgett följande. Han är palestinier från Västbanken. Han lämnade

Läs mer

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. 3. Ombud för 1-3: Uppgivet ombud för 1-3: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Ombud och offentligt biträde för 1-3: Jur. kand. Varpu Mäntylä-Ek VME Juristen AB Fabriksgatan 6 961 31 Boden

Ombud och offentligt biträde för 1-3: Jur. kand. Varpu Mäntylä-Ek VME Juristen AB Fabriksgatan 6 961 31 Boden FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2011-03-10 UM 27744-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (9) KLAGANDE 1. Hodan Jama Boyne, 870413 2. Shukri Mohamud Mohamed, 030101 3. Ayub

Läs mer

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring.

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Beviljade uppehålls

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM DOM -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr UM 1436-07 KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka Ombud och offentligt biträde: Advokaten Christina Sebelius-Frost

Läs mer

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11-23 UM 2683-10 E Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Malmö Carl Henrik Marcus Sida l (5) KLAGANDE 1. Fatema Hussaini, 630321-2. Jamila Safari, 920321-3. Ali

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall Mål FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM 2011-02-22 UM 22097-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 28 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Mercy Osato Edionwe, 19900312 2. Grace Ais Osa Edionwe, 20090928 Aprilvägen

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Camilla Pahlman Advokatbyrån Clemén AB Norra Vallgatan 66 211 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Advokat Camilla Pahlman Advokatbyrån Clemén AB Norra Vallgatan 66 211 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-28 UM 1303-11 Migrationsdomstolen Avd 5 Meddelad i Kristina Schiichtle Malmö Sida l (5) KLAGANDE Senad Skenderi, 19860208 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2016-03-18 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 425-16 1 KLAGANDE OCH MOTPART Polismyndigheten MOTPART OCH KLAGANDE Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens

Läs mer

DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 979-11 Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Zolhaja Rahmatiar, 19420812 2. Hajiera Rahmatiar, 19940812 Ombud och offentligt biträde: Advokat Cecilia Kongbäck Odevall Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Gillberg Advokatfirman Ahlstedt HB Box 11017 404 21 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Gillberg Advokatfirman Ahlstedt HB Box 11017 404 21 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I GÖTEBORG 2011-06-14 UM 1013-11 Meddelad i Enhet 2:6 Göteborg KLAGANDE 1. Feroz Kabalan, 19790101 2. Adnan Hussein Khlif, 19950701 3. Bidour Hussein Khlif, 20010401 Ombud

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Ann Bergström Advokat Ann Bergström AB Box 179 901 04 Umeå

Ombud och offentligt biträde: Advokat Ann Bergström Advokat Ann Bergström AB Box 179 901 04 Umeå - FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m 2010-06-28 UM 18374-10 Meddelad i Enhet 28 Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Muse Dahir Hassan, 710220 Ombud och offentligt biträde: Advokat Ann Bergström Advokat Ann Bergström

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM18813-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 20 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Ahmed Selimovic, 820112-0691 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-06-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9778-14 1 KLAGANDE Polismyndigheten Box 1804 701 18 Örebro MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 2 BESLUT 2013-03-07 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9085-12 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 24 februari 2011, dnr 10-115204

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 24 februari 2011, dnr 10-115204 Afclfe FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-06-07 UM 741-11 Meddelad i Enhet 2:5 Göteborg Sida l (7) KLAGANDE Andrew Oyombe Opiyo, 850224-2517 Ombud och offentligt biträde: Advokat Anne Leffler Allmänna

Läs mer

DOM 2009-07-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-07-24 Meddelad i Göteborg Föredraganden Noah Tunbjer 2009-07-24 Meddelad i Göteborg Mål nr Avdelning 3 Sida 1 (7) KLAGANDE 1. Igran Abdulkadir Aden, 19910601 2. Ilhan Abdulkadir Aden, 19930606 Ombud för 1 och uppgiven ställföreträdare

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr UM 6854-08 KLAGANDE Uppgiven ställföreträdare och uppgivet ombud för 1 3: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Asylansökan hos Migrationsverket En asylansökan ska göras inom Sveriges gränser, ansökningsenheter i Norrköping, Malmö, Gävle, Flen,Boden, Göteborg och

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Enhet 2:6 Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Mikael Ocklind Sid 1 sista st. Ersättning ska utgå med 28 473 kr, varav 14 402 kr för arbete, 4 160 kr för tidsspillan, 4 216

Läs mer

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Sida l (4) KAMMARRÄTTEN D "C C T T T^T -D.C/ol^U l MålnrUM 3793-11 Migrationsöverdomstolen 2011-09-12 Meddelat i Stockholm KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A God man: Per Röckner Föreningsgatan

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2010-04-21 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:5 1 KLAGANDE Ehsanallah Kochi, 19910703 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Josef Osvath Advokatfirman Osvath AB Box 11373 404 28 Göteborg MOTPART Migrationsverket

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-03-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 173-10 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 7 december 2009 i mål nr

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2011-09-29 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771 26 Ludvika

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:18 Målnummer: UM5928-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-04-25 Rubrik: Fråga om vilka krav som kan ställas på parterna när det gäller att presentera

Läs mer

BESLUT Meddelad i Stockholm

BESLUT Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6947-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens dom den 19 augusti 2015

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut.

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-15 UM 24608-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Yuusuf Abdulahi Gamuley, 950521 c/o Keyd Abd Galbeed Västerby Backe

Läs mer

Ombud och offentligt biträde för l - 3: Advokat Ingemar Sahlström Advokatbyrån Sahlström AB Box 2013 750 02 Uppsala

Ombud och offentligt biträde för l - 3: Advokat Ingemar Sahlström Advokatbyrån Sahlström AB Box 2013 750 02 Uppsala FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2010-04-27 UM13476-10 Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Koly Chowdhury, 19780505 2. Avik Chowdhury, 20030924 3. Somik Chowdhury, 20030924 c/o Mohammed Jahangir

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga

MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga Sida l (8) KAMMARRÄTTEN T^ /TIV /T JJUIVL ^ål m UM 5495 ~! 2011-06-13 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1346-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: Advokaten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

18 april Mottagande av asylsökande

18 april Mottagande av asylsökande 18 april 2016 Mottagande av asylsökande Att få söka asyl är en mänsklig rättighet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948): - Artikel 14 1. Var och en har rätt att i andra länder söka

Läs mer

KLAGANDE Hussein Alaa Hussein Al-Haideri, 920306- ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 18 mars 2010, dnr 11-482841, bilaga l

KLAGANDE Hussein Alaa Hussein Al-Haideri, 920306- ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 18 mars 2010, dnr 11-482841, bilaga l FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr IMALMÖ 2010-11-01 UM1830-10 Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Zoi Limberi Malmö Sida l (3 KLAGANDE Hussein Alaa Hussein Al-Haideri, 920306- Ombud: Zainb Sadiq Sami Frans

Läs mer

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna Sida l (6) KAMMARRÄTTEN "D 17 C T T TT^ J3 E O JL U l Mål nr UM 82 *' 11 Migrationsöverdomstolen 2011-03-14 Avdelning 04 Meddelat i Stockholm l KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222 Ombud och offentligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 1 Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 Många av RFS medlemmar hör av sig till kansliet för att få hjälp med att ge bra stöd till de ensamkommande barn som de är gode män och särskilt

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Jan Wasberg Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Advokat Jan Wasberg Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-19 UM18416-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sida l (7) KLAGANDE Najia Amin, 840103-4700 Ombud och offentligt biträde: Advokat Jan Wasberg

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2686-09 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART God man: Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-01-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1836-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Ärende om uppehållstillstånd m.m.

Ärende om uppehållstillstånd m.m. 1 (9) Enheten i Uppsala Beslut 2009-12-22 Beteckning Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande X, född 1992-05-01, medborgare i Somalia Adress: Språk: somaliska Offentligt biträde: God man: Beslut Migrationsverket

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Meinhard Wendler Attorney Esq. AB Biblioteksgatan 3, 5 tr 111 46 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Meinhard Wendler Attorney Esq. AB Biblioteksgatan 3, 5 tr 111 46 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2011-09-02 UM 25074-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 23 Stockholm Sida l (9) KLAGANDE 1. Rezvangul Zinkilova, 19720812 2. Mrakim Zinkilov, 19960623 3. Parinaz

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen, dom den 23 augusti 2007 i mål nr

Läs mer

Sida l (11) KAMMARRÄTTEN y^^-* r Mål nr UM 1173-12 I STOCKHOLM UVJIVI Migrationsöverdomstolen 2012-10-12

Sida l (11) KAMMARRÄTTEN y^^-* r Mål nr UM 1173-12 I STOCKHOLM UVJIVI Migrationsöverdomstolen 2012-10-12 Sida l (11) KAMMARRÄTTEN y^^-* r Mål nr UM 1173-12 I STOCKHOLM UVJIVI Migrationsöverdomstolen 2012-10-12 Avdelning l Meddelad i Stockholm KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. Saduan Fathi Hassan, 010615

Läs mer

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-08-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3266-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens

Läs mer

DOM 2010-06-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-06-16 Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2010-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 16544-10 Enhet 30 Sida l (9) KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga l Ombud och offentligt biträde: Viktoria Nyström AE Nyströms

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 Målnummer: UM2929-15 UM2930-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-07 Rubrik: En ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får inte

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

To:0008'5616B655 H6 40 972490. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 2 mars 2011, se bilaga l Dnr 11-712239

To:0008'5616B655 H6 40 972490. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 2 mars 2011, se bilaga l Dnr 11-712239 F rom:förvaltningsratten To:0008'5616B655 H6 40 972490 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Avd. 22 Meddelad i Astrid Lindeskog Malmö 26/10/2011 09:43 #020 P.002/012 Mål nr UM 3445-11 Sida l (7) KLAGANDE Nima Ghaleh

Läs mer

LANSRATTEN I DOM MAI nr STOCKHOLMS LAN UM Migrationsdomstolen Meddelad i Stockholm Avdelning 8

LANSRATTEN I DOM MAI nr STOCKHOLMS LAN UM Migrationsdomstolen Meddelad i Stockholm Avdelning 8 LANSRATTEN I MAI nr STOCKHOLMS LAN 2007-12-05 Migrationsdomstolen Meddelad i Stockholm Avdelning 8 Sida 1 (6),AGANDE OMBUD MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box 507 169 29 Solna

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6869-08 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

1 (9) Beslut 2007-12-13 Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande, medborgare i Somalia Offentligt biträde/ombud: advokaten Beslut Migrationsverket beslutar att - avslå ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9 Målnummer: UM9681-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-11 Rubrik: Om det finns ett land som uppfyller kriterierna för ett s.k. säkert tredjeland

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6658-08 KLAGANDE Uppgivna ställföreträdare: 1. 2. Ombud för 1 2: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6595-08 KLAGANDE 1. 2. 3. Uppgiven ställföreträdare för 1-3: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholm

Läs mer

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (11) Mål nr UM 687-08 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr UM 2929-15 UM 2930-15 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2015-12-07 Rättelse, 2015-12-07 Beslutat av: Kammarrättsrådet Beslut Rättelse enligt 32 förvaltningsprocesslagen (1971:291) mål nr är

Läs mer

KLAGANDE Ibrahim Ahmed, Ombud och offentligt biträde: Advokat Åsa Grönberg MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

KLAGANDE Ibrahim Ahmed, Ombud och offentligt biträde: Advokat Åsa Grönberg MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN T^ TT C T T TT^1 JJ.C/ O i^ U l 2017 "09" 21 Meddelat i Stockholm Sida l (5) Mål nr UM 8982-17 KLAGANDE Ibrahim Ahmed, 720610 Ombud och offentligt biträde: Advokat Åsa Grönberg MOTPART Migrationsverket

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva Redig Advokatfirman Juhlin & Kruse HB Box 1133 251 11 Helsingborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva Redig Advokatfirman Juhlin & Kruse HB Box 1133 251 11 Helsingborg LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN Migrationsdomstolen Avd 5 Hanna Shev DOM 2009-06-25 Meddelad i Malmö Mål nr UM 133-09, UM 1532-09 KLAGANDE 1. ZEM, 76xxxx 2. JEM, 08xxxx Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva

Läs mer

SAKEN Uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

SAKEN Uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2011-04-11 UM 1235-11 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 28 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Terunesh Gutema Birate, 19240101 c/o EdjigayehuNimmerstam Elin Wägnersgatan

Läs mer

3. Rättslig bedömning

3. Rättslig bedömning 2 (10) 3. Rättslig bedömning 3.1 Prövning av asylskäl När en person ansöker om asyl i Sverige ska Migrationsverket pröva om han eller hon vid ett återvändande till sitt medborgarskapsland eller, för statslösa,

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen, dom den 4

Läs mer