Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ UM Migrationsdomstolen Meddelad i Avdelning 5 Malmö Renée Andersén Sida l (6) KLAGANDE Abshir Abdi Osman, Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget Malmö efter substitution: Advokat Fredrik Ehrnford adress som ovan MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box Malmö ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 5 februari 2010, dnr , bilaga l SAKEN Uppehållstillstånd DOMSLUT 1. Med ändring av Migrationsverkets beslut beviljar migrationsdomstolen Abshir Abdi Osman permanent uppehållstillstånd förklarar honom vara alternativt skyddsbehövande. 2. Migrationsdomstolen bestämmer att ersättning enligt lagen om offentligt biträde ska betalas till Fredrik Ehrnford med kr, varav kr utgör mervärdesskatt. Det ankommer på Migrationsverket att utfärda bevis om tillståndet och i övrigt vidta de åtgärder som denna dom föranleder. Dok.Id 7326 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 4522 Kalendegatan måndag - fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

2 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ Avdelning 5 YRKANDEN M.M. Abshir Abdi Osman yrkar, som han slutligt bestämt sin talan, att han ska beviljas permanent uppehållstillstånd och statusförklaring som, i första hand, alternativt skyddsbehövande och, i andra hand, som övrig skyddsbehövande. Han yrkar slutligen att han i vart fall ska beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Abshir Abdi Osman vidhåller vad han tidigare anfört och tillägger i huvudsak följande. Vid flytten från Qooqanni till Mogadishu år 2000 bodde han med sin äldre bror, som 2006 reste till Sverige. Han har sedan den 8 februari 2009 bott hos sin bror i Växjö. Skälet till att han den vid den muntliga genomgången den 9 februari 2009 endast uppgav att brodern befann sig i Europa, var att han var rädd för att brodern skulle få problem. Han hade inte kommit i kontakt med företrädare för Al-Shabaab innan den första kidnappningen. Han tror att de rekryterar personer ur obetydliga klaner därför att klanerna inte kan skydda dem. Anledningen till att han begav sig hem efter första rymningen var att han inte trodde att Al-Shabaab visste i vilket hus han bodde. I lägret lagade han mat och hämtade ved. Han genomgick ingen militär utbildning. När regeringsstyrkorna stormade lägret lyckades han att fly. Han tror att det var på grund av att han inte bar vapen som han kunde springa därifrån. Vid den första språkanalysen uppfattade han det som om att han skulle redogöra för platser i hela Mogadishu och inte enbart i stadsdelen Hodan. Det som står i den första språkanalysen - att han inte känner till några stadsdelar i Mogadishu - stämmer inte. Han har korrekt angett 13 stadsdelar i Mogadishu, namn på gator, statyer och byggnader.

3 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ Avdelning 5 Abshir Abdi Osman åberopar bl.a. landinformation avseende klanskydd och skyddet för minoriteter i Somalia (Lifos avsnitt 2.4 och Lifos 20644) Migrationsverket_bestrider bifall till överklagandet och vidhåller sin bedömning och tillägger blå. följandet. Verket tror inte på Abshir Abdi Osmans berättelse. Således ifrågasätts uppgifterna om att han kommer från Mogadishu och att han är bror till Ahmed Abdi Osman. Slutsatserna i båda språkanalyserna är likvärdiga, entydiga och de talar starkt för att han är från norra Somalia. Av tillgänglig landinformation framgår inte att Al-Shabaab skulle använda sig av kidnappning vid tvångsrekrytering eller att de gör skillnad på människor efter klantillhörighet vid rekryteringar (Somalia. Säkerhetssituationen och stridande grupper - uppdatering januari 2010, Lifos 22228, och Landprofil - Somalia, 11 januari 2010, s.1-3, 13, Lifos 22041). Migrationsdomstolen har hållit muntlig förhandling i målet, vid vilken vittnesförhör har hållits med Abdulkadir Jimale och Ahmed Abdi Osman. Vittnena har berättat i huvudsak följande. Abdulkadir Jimale: Han är född i mellersta Somalia och har bott i olika stadsdelar i Mogadishu under år. Han utbildade sig som lärare i hemlandet. Han kom till Sverige år 1990 och arbetade då som hemspråkslärare och har sedan år 1996 arbetat som tolk. Han träffar olika personer från Somalia varje dag, talar somaliska och uppdateras i aktuella händelser i landet. Senast han besökte Mogadishu var år Mogadishu fanns tidigare en speciell dialekt som omfattade cirka 90 % av befolkningen och

4 Sida 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ Avdelning stadsdelar. Efter Somalias självständighet på 1960-talet började folk flytta till huvudstaden för att kunna försörja sig. Detta fick till följd av att man idag inte kan säga att det finns någon speciell dialekt i staden. Språkanalyser som är gjorda är kopplade till den ursprungliga dialekten. I stadsdelen Hodan talas, enligt hans uppfattning, dialekter från Somaliland, Puntaland, Mudug och Galguduud. Ahmed Abdi Qsman: Han är äldre bror till Abshir Abdi Osman. Han har fram till år 2006, när han reste till Sverige, bott tillsammans med sin bror. Deras mor kom från norra Somalia och deras far från Mogadishu. Han beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige i december 2006 och hans egen språkanalys visade att hans uttal dels var typiska för norra Somalia dels för de södra delarna av landet. Han hade kontakt med sin bror och övriga familj mellan 2006 och 2009 men talade inte om för sin bror att han befann sig i Sverige. Han sade bara att han befann sig i Europa. DOMSKÄL Det står klart att prövningen ska göras mot Somalia. Den huvudsakliga frågan i målet handlar om att avgöra i vilken del av landet som Abshir Abdi Osman uppehöll sig före flykten. Abshir Abdi Osman hävdar konsekvent att han kommer från Mogadishu. Migrationsverket anser å andra sidan, med hänvisning till utförda språkanalyser, att Abshir Abdi Osman inte kommer från Mogadishu utan snarare har någon form av anknytning till norra Somalia. Av den första språkanalysen framgår att Abshir Abdi Osman högst sannolikt har sin språkliga bakgrund i Somalia och högst sannolikt i Somaliland. Den information han uppgav avseende stadsdelen Hodan, så som namn på byggnader, hotell och monument, intilliggande stadsdelar, gatunamn samt

5 Sida 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ Avdelning 5 marknadsplatsens placering, är korrekta. I den andra språkanalysen, som var en s.k. direktanalys, görs bedömningen att Abshir Abdi Osman högst sannolikt har sin språkliga bakgrund i norra Somalia och osannolikt i de södra delarna av landet. Han lämnar till viss del korrekta uppgifter rörande Mogadishu och hemstadsdelen Hodan, så som namn på stadsdelar, biografer, torg, sjukhus och hotell, men det förekommer även vissa felaktigheter. Enligt migrationsdomstolens bör resultatet av utförda språkanalyser värderas med stor försiktighet (jmf Migrationsöverdomstolens avgörande den 7 juni 2007 i mål UM ). Härtill kommer att utsagan från vittnet Abdulkadir Jimale, med sin bakgrund, yrkesutövning och aktuell kunskap om Mogadishu och Somalia i stort, ger konkret stöd för Abshir Abdi Osmans påstående om hemvist i Mogadishu. Vad gäller de egentliga skyddsskälen anser domstolen att Abshir Abdi Osman på ett konsekvent och tämligen detaljerat sätt framfört sin berättelse, som inte heller i någon väsentlig grad kan anses strida mot tillgänglig landinformation. Däremot kan vittnesmålet från Ahmed Abdi Osman inte sägas bidra till att stärka Abshir Abdi Osmans position. Uppgifterna om släktskap dem emellan innehåller alltför många oklarheter för att vara övertygande. Domstolen väljer därför att bortse från det som vittnet och Abshir Abdi Osman sagt i den delen. Vid en sammantagen bedömning finner migrationsdomstolen att Abshir Abdi Osman ändå har gjort sannolikt att han kommer från Somalias huvudstad, Mogadishu och där varit utsatt för övergrepp från företrädare för Al-Shabaab.

6 Sida 6 < FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ Avdelning 5 Migrationsöverdomstolen har i rättsfallet MIG 2009:27 gjort bedömningen att det råder ett tillstånd av inre väpnad konflikt i Mogadishu i utlänningslagens mening i dess lydelse före den l januari Det har i förevarande mål inte kommit fram något som tyder på att situationen i Mogadishu har förbättrats. Domstolen bedömer därför att det finns grundad anledning att anta att Abshir Abdi Osman löper en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en inre väpnad konflikt. Något internt flyktalternativ för Abshir Abdi Osman har inte åberopats av Migrationsverket och kan inte heller anses föreligga. Migrationsdomstolen finner därför att Abshir Abdi Osman är att anse som alternativt skyddsbehövande i enlighet med 4 kap. 2 första stycket l andra ledet utlänningslagen. Det har inte påståtts att han omfattas av någon av uteslutandegrunderna i 4 kap. 2 c samma lag. Abshir Abdi Osman ska då förklaras vara alternativt skyddsbehövande och beviljas permanent uppehållstillstånd. Härmed upphör beslutet om utvisning att gälla (12 kap. 22 tredje stycket). Överklagandet ska bifallas i enlighet med detta. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3110) Överklagande senast den 23 juli iders Mattsson I avgörandet har även deltagit nämndemännen Zahra Safiri, Awas Modaber och Britt-Marie Lundqvist (skiljaktig mening, bilaga 3).

7 Migrationsverkel Asylprövningsenhel 1 i Malmö Besöksadress Östra Farmvägen 5 Postadress Box 3147 SE Malmö Telefon Teletax E-post Hemsida Organisationsnr Dokumentid Migrationsverket } il ^- lcvcc Asylprövningsenhet l i Malmö Beslut Beteckning ) Eleonor Adolph ^ ^ Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande Abdi Osman, Abshir, född , m, medborgare i Somalia Adress: Hashi Abdi Aziz, Hjalmar Petrisväg 7b, Växjö Offentligt biträde; Kristina Löfwall, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB, Stortorget Malmö Beslut Migrationsverket beslutar att avslå din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd inte bevilja dig flyktingstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig skyddsstatusförklaring avslå din ansökan om resedokument utvisa dig, med stöd av 8 kap. 7 utlänningslagen (2005:716) utvisningen ska verkställas genom att du reser till Somalia,.om du inte visar att något annat land kan ta emot dig. Migrationsverket tillerkänner det offentliga biträdet ersättning av allmänna medel rned sjuttontusenåttahundratrettiofem (17 835) kr, varav kr avser mervärdesskatt.

8 Beteckning /7 Ansökan m.m. Du ansökte om asyl den 9 februari Du yrkar att du ska beviljas uppehålls- och arbetstillstånd, samt resedokument. Du har åberopat skyddsskäl. Migrationsverket ska då även pröva din rätt att få flyktingstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig sky ddsstatusf örklaring. Till stöd för din ansökan har du uppgett i huvudsak följande. Du kommer från Mogadishu i Somalia och tillhör minoritetsgruppen Midgan. Du har blivit utsatt för tvångsrekrytering av Al-Shabaab och riskerar vid ett återvändande till Somalia att dödas av denna grupp. Du åberopar också att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter i ditt ärende. Till styrkande av din identitet har du gett in ett somaliskt körkort. I övrigt har du inte gett in någon skriftlig dokumentation. I ärendet har företagits två språkanalyser, varav en så kallad direktanalys. Det offentliga biträdet har beretts möjlighet att yttra sig över resultatet. Skälen för beslutet Tillämpliga regler gällande flyktingar och andra skyddsbehövande Av 4 kap. l utlänningslagen framgår att en flykting är en utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. För att bedömas som flykting ska han eller hon inte kunna använda sig av sitt lands skydd eller på grund av sin fruktan inte vilja göra det. Det är ingen skillnad om det ar myndigheterna som är ansvariga för att han eller hon riskerar att utsättas för förföljelsen eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda personer. En utlänning som inte är flykting bedöms som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 utlänningslagen» om han eller hon har lämnat sitt land därför att det finns grundad anledning att anta att (1) han eller hon i hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller (2) han eller hon som civilperson skulle löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt. För att bedömas som alternativt skyddsbehövande ska han eller hon inte kunna använda sig av sitt lands skydd, eller på grund av den risk som nämns ovan, inte vilja göra det. Det är ingen skillnad om det är myndigheterna som Dokumentid:

9 Beteckning /7 är ansvariga för att han eller hon löper en sådan risk eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot att utsättas för sådan risk genom handlingar från enskilda personer. En utlänning som inte är flykting eller alternativt skyddsbehövande bedöms som övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a utlänningslagen, om han eller hon lämnat sitt land därför att han eller hon (1) behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller (2) inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. Det är ingen skillnad om det är landets myndigheter som inte kan ge skydd i en konflikt eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot övergrepp från enskilda personer. Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och den som bedöms vara övrig skyddsbehövande har enligt 5 kap. l utlänningslagen rätt till uppehållstillstånd. En flykting har rätt att få resedokument enligt 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning och flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 utlänningslagen. En person som är alternativt skyddsbehövande ska enligt 4 kap. 3 a första stycket utlänningslagen erhålla alternativ skyddsstatusförklaring. En person som är övrig skyddsbehövande ska enligt 4 kap. 3 a andra stycket utlänningslagen erhålla övrig skyddsstatusförklaring. Säkerhetssituationen i Somalia När det gäller säkerhetssituationen i Somalia har Migrationsöverdomstolen i tre domar den 6 oktober 2009 funnit att det enligt utlänningslagens mening råder väpnad konflikt i Mogadishu (UM , UM och UM ). Vidare har Migrationsverkets rättschef den 2 december 2008 bedömt att det råder svåra motsättningar i stora delar av södra och centrala Somalia (lifos 19658). Denna bedömning kvarstår alltjämt (jfr bland annat Landprofil - Somalia, kap. 1.2, Migrationsverket , lifos 22041). Migrationsverkets bedömning Migrationsverket har vid sin prövning att först ta ställning till örn den sökande gjort sin identitet och sitt uppgivna medborgarskap eller hemland sannolikt. (Migrationsöverdomstolen UM ), Till styrkande av din identitet har du gett in ett körkort. Migrationsverket konstaterar att nämnda körkort är av enkel beskaffenhet och varken styrker eller gör din identitet sannolik. Av resultat från företagna språkanalyser framgår att du högst sannolikt har din språkliga bakgrund i Somalia samt att du talar somaliska på modersmålsnivå. Det har inte framkommit någon omständighet som talar för att du har starkare anknytning till något annat land. Dina asylskäl ska därför prövas mot Somalia. Dokumentid:

10 Beteckning I 1 ">^9S">'} I1 A. j^j-;--) 4/7 När Migrationsverket prövar en ansökan krävs det att två olika förutsättningar är uppfyllda för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Den ena förutsättningen är att de skäl som den sökande åberopar är tillräckliga för att kriterierna för skydd ska vara uppfyllda. Den andra förutsättningen är att den sökande gör sin asylberättelse sannolik och trovärdig (prop, 1996/97:25 s 98). Den sökande kan göra sin berättelse sannolik antingen genom inlämnad skriftlig bevisning eller genom att han eller hon bedöms vara trovärdig och därför ska tillerkännas bevislättnadsregeln om tvivelsmålets fördel (benefit of the doubt). En sökandes berättelse bor godtas om den är sammanhängande, detaljerad och inte är inbördes motstridig, samt överensstämmer med aktuell landinformation. (Jfr Migrationsöverdornstolen UM och ). Du har inte lämnat in någon skriftlig bevisning. Den berättelse du lämnat måste då vara den huvudsakliga utgångspunkten för bedömningen av dina åberopade asylskäl. Du har huvudsakligen uppgett följande. Dina problem började i december Du hade precis lämnat din bostad för att gå till arbetet när du tillfångatogs av beväpnade soldater. Du fördes till ett läger som tillhörde Al-Shabaab. Al-Shabaabs avsikt var att tvångsrekrytera dig. En kväll, fyra dagar efter tillfångatagandet, kunde du fly. Endast en vakt tjänstgjorde denna kväll och då han talade i telefon kunde du lämna ditt rum och klättra över ett staket. Din flykt upptäcktes och vakten sköt efter dig. Du kunde se ljus från Mogadishu och gick hela natten för att ta dig hem. Då du varit hemma i tre dagar trängde Al-Shabaabmilis in i huset. Du blev misshandlad och förd till samma läger, till ett låst rum. Du misshandlades varje dag under en månads tid. Eftersom du lovade att samarbeta med Al-Shabaab blev du släppt ur det låsta rummet. Några dagar senare, den 14 januari 2009, blev lägret attackerat. Du kunde då fly. Du gick hem, men stannade bara en kort stund. Därefter gömde du dig hos en vän. Fram till den 5 februari 2009 uppehöll du dig mest hos vänner. Du var endast hemma korta stunder på kvällstid. Din hustru och grannar har berättat att Al-Shabaab varit i hemmet flera gånger mellan den 14 januari och den 5 februari och letat efter dig. Du har tillfrågats örn din hemvist och då berättat att du kommer från Mogadishu och har under perioden bott i byn Qooqaani, nära staden Kismayo i södra Somalia. Av resultatet från den första språkanalysen där du talade fritt på en bandinspelning framgår följande. Din lexikologi avviker från normen i Mogadishu och kan istället hänföras till norra Somalia. Även ditt uttal kan hänföras till norra Somalia och mer specifikt till Somaliland. Slutligen framgår att du sannolikt har språklig bakgrund i Somaliland i norra Somalia. Av direktanalysens resultat framgår att din dialekt avviker från den som talas i Mogadishu. Istället hänförs ditt språkbruk till norra Somalia. Analytikern har funnit att du osannolikt har språklig bakgrund i södra Somalia och att du högst sannolikt har språklig bakgrund i norra Somalia. Dokumentid:

11 Beteckning /7 Språkanalysernas resultat talar enligt Migrationsverkets uppfattning för att du har haft någon form av anknytning till de norra delarna av Somalia, Du har uppgett att din mor är född i norra Somalia och att hennes dialekt har påverkat ditt språk. Du är född och uppvuxen i Mogadishu, men flyttade vid åtta års ålder till en by i närheten av Kisrnayo i södra Somalia. Där dominerar Daroodklanen som talar somaliska med en blandad dialekt. År 2000 flyttade du tillbaka till Hodan i Mogadishu. I Hodan talade flera av dina grannar en dialekt från norra Somalia. Migrationsverket finner att även om du har varit i kontakt med människor som talar en nordsomalisk dialekt så har det inte framkommit något i ärendet som talar för att ditt språkbruk och tal har påverkats på ett sådant sätt att det rimligen skulle avvika från det språkbruk som förekommer i den del av landet där du har uppgett att du varit bosatt i hela ditt liv. Migrationsverket bedömer därför att det står klart att du inte haft din hemvist i Mogadishu. Mot bakgrund av ovanstående bedömer Migrationsverket att din berättelse brister på en väsentlig punkt, nämligen den plats där du uppgett att de händelser som är grunden till dina asylskäl ägt rum. Vidare framstår din berättelse även i andra delar som osannolik. Det gäller framförallt dina uppgifter om hur du flydde från Al-Shabaab i december 2008 samt att du då återvände till ditt hem trots att Al-Shabaab kände till var du bodde. Du har också varit vag i uppgifterna kring vem som attackerade Al-Shabaabs läger då du flydde i januari Mot bakgrund härav sätter Migrationsverket inte tilltro till de uppgifter du lämnat beträffande det behov av skydd som skulle utvecklats av de händelser som inträffade i Mogadishu. Din berättelse kan därför inte läggas till grund för bedömningen av ditt behov av skydd. Det har inte framkommit några andra uppgifter i ditt ärende som talar för att du vid ett återvändande till Somalia skulle riskera något som innebär att du är i behov av skydd. Därmed har du inte gjort sannolikt en välgrundad fruktan för förföljelse enligt 4 kap. l utlänningslagen. Du är därför inte flykting. Eftersom du inte är att anse som flykting beviljas du inte flyktingstarusförklaring eller resedokument. Du har inte heller gjort sannolikt att du riskerar att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan sådan förnedrande behandling eller bestraffning som avses i 4 kap. 2 utlänningslagen. Eftersom du inte gjort sannolikt att du kommer från ett område där det råder väpnad konflikt eller svåra motsättningar, kan du inte heller beviljas uppehållstillstånd på dessa grunder. Därmed är du inte att anse som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 utlänningslagen eller Övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a samma lag. Således beviljas du inte heller alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig skyddsstatusförklaring. Dokumentid:

12 Beteckning l 6/7 Synnerligen ömmande omständigheter Enligt 5 kap. 6 utlänningslagen får, om inte tillstånd kan ges på annan grund, tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger sådana synnerligen Ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen ska särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet. Du har uppgett att du mår bra, men att du har sömnsvårigheter. Migrationsverket konstaterar att det inte framkommit några enskilda omständigheter som i sig kan anses vara synnerligen ömmande. Inte heller vid en sammantagen bedömning av din situation i hemlandet och i Sverige samt ditt hälsotillstånd anser Migrationsverket att du kan beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 utlänningslagen. Utvisning Eftersom det inte föreligger förutsättningar att bevilja dig uppehålls- och arbetstillstånd ska din ansökan avslås och du ska utvisas ur Sverige i enlighet med 8 kap. 7 utlänningslagen. Överklagande Information om hur du kan överklaga finns på beslutets sista sida. v J "Johannes Bengmark Eleonor Adolph / Beslutsfattare Föredragande Kopia till Löfwall Kristina Mottagningsenheten i Alvesta Dokumemid

13 Beteckning 7/7 De här besluten kan överklagas Man kan överklaga Migrationsverkets beslut att avslå en ansökan om uppehållstillstånd eller att återkalla ett sådant tillstånd att avslå en ansökan om arbetstillstånd eller att återkalla ett sådant tillstånd, om verket samtidigt fattat beslut om avvisning eller utvisning att avslå en ansökan om resedokument i frågan om statusförklaring om avvisning eller utvisning om överföring enligt Dublinförordningen om förbud att återvända till Sverige om förvar och uppsikt om ersättning till offentligt biträde. Så här gör du Skriv vilket beslut du överklagar och hur du vill ha det ändrat. Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Underteckna brevet med ditt namn. Om du har ett ombud som hjälper dig att överklaga kan ombudet underteckna brevet. Ombudet ska i så fall skicka med en fullmakt. Skicka överklagandet till Migrationsverket, Asylprövningsenhet l i Malmö, Box 3147, Malmö. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Rätten att överklaga ett beslut om förvar och uppsikt är inte tidsbegränsad. Migrationsverket överlämnar överklagandet till Länsrätten i Skåne län, Migrationsdomstolen, om verket inte ändrar beslutet så som du vill. Dokumentid:

14 Dok.Id 7876 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 4522 Kalendegatan måndag - fredag Malmö E-post: forvaltningsrattenimalmofådom.se 08:00-16:00 Sida l (1) FÖRVALTNINGSRÄTTEN Bilaga 3 I MALMÖ Mål nr UM Migrationsdomstolen, avd 5 Från domen är nämndemannen Britt-Marie Lundqvist skiljaktig och anför: Fråga är om Abshir Abdi Osman genom sin berättelse och åberopade vittnesmål gjort sannolikt att han kommer från Somalias huvudstad Mogadishu, vilket skulle konstituera ett skyddsbehov. Enligt min uppfattning är Abshir Abdi Osmans berättelse detaljfattig, vag och i viss mån motstridig. Han har inte på ett tillfredsställande sätt förklarat varför han, efter andra flykten och då Al-Shabaab visste i vilket hus han bodde, nattetid besökt sitt hem trots att han riskerade att dödas av rebellerna eller varför han av regeringstrupperna tilläts fly. Han har enligt min mening inte heller lämnat en godtagbar förklaring till mötet med den okända somaliska personen han mötte på Stockholms tågstation eller varför han sagt att han inte visste var brodern befann sig trots att han bosatt sig där tämligen omgående efter ankomsten till Sverige. Han har även varit i kontakt med sin bror efter år 2006 när brodern lämnade Somalia. Abshir Abdi Osman har slutligen uppgett att han inte genomgått någon militär träning under sin vistelse i lägret. Vid den muntliga genomgången hos Migrationsverket har han tidigare uppgett att han förevisats hur man monterar bomber på kroppen. Mot bakgrund av det anförda kan Abshir Abdi Osmans berättelse inte anses trovärdig. I målet har genomförts två språkanalyser, som enligt min uppfattning starkt talar för att Abshir Abdi Osman inte har sin hemvist i Mogadishu. Av språkanalyserna framgår att Abshir Abdi Osman högst sannolikt har sin språkliga bakgrund i norra Somalia och högst osannolikt i södra delarna av landet. Mot denna bakgrund vill jag fastställa Migrationsverkets beslut och därmed avslå överklagandet. Överröstad i den delen är jag i övrigt ense med majoriteten.

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka LANSRATTENI nom Malnr STOCKHOLMS LAN 2009-09-30 UM 6973-09 Migrationsdomstolen Medde1ad i Enhet 30 Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Rabio Omar Geedi, 911005 c/o Khadia Habe Rinkebyvagen 79, Lgh 103 16374

Läs mer

DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm

DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm LANSRATTEN I DOM Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sidal(11) KLAGANDE Ulugbek Abduvosievitj Nazirov, 730610 clo Aden Abdi Gardebyplan 6, 1 tr

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Finn fem fel? Trovärdighetsbedömningar och rättssäkerhet inom den svenska asylprocessen. Johanna Schörling. Mänskliga Rättigheter MRS A21

Finn fem fel? Trovärdighetsbedömningar och rättssäkerhet inom den svenska asylprocessen. Johanna Schörling. Mänskliga Rättigheter MRS A21 Finn fem fel? Trovärdighetsbedömningar och rättssäkerhet inom den svenska asylprocessen Johanna Schörling Mänskliga Rättigheter MRS A21 Höstterminen 2007 Centrum för teologi och religionsvetenskap Handledare:

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm ~ ~ KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm Sida 1 (16) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1... 2. 3. Ombud för 1-7: Bedrettin Uzun Destanjuristfirma AB Södra

Läs mer

2013-01-31 meddelad i Gävle

2013-01-31 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 3043-12 2013-01-31 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Krister Frykman Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande Haythem Dridi c/o Denise

Läs mer

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU5 Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen beslutar om ändringar i nuvarande utlänningslag.

Läs mer

Den nya migrationsprocessen

Den nya migrationsprocessen Den nya migrationsprocessen Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern

Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern 1 Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt, Svenska Röda Korset Rebecca Stern, Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Södertälje

2013-01-29 meddelad i Södertälje Målavdelning Mål nr meddelad i Södertälje 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Patrik Viklund Åklagarmyndigheten Södertörns åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Yjrgalem Målsägandebiträde:

Läs mer

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm DOM 2012-10-02 Meddelad i Solna Mål nr T 7805-11 Ombud: Jur.kand. Laine Nõu Strömgren och Jur.kand. Anna

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Tillgången till ny prövning enligt 12 kap 19 utlänningslagen

Tillgången till ny prövning enligt 12 kap 19 utlänningslagen Juridiska institutionen Vårterminen 2012 Examensarbete i offentlig rätt 30 högskolepoäng Tillgången till ny prövning enligt 12 kap 19 utlänningslagen Vad får en preliminär bedömning av ett åberopat nytt

Läs mer

Förvar under lupp. En studie av rättssäkerheten för asylsökande i förvar

Förvar under lupp. En studie av rättssäkerheten för asylsökande i förvar Förvar under lupp En studie av rättssäkerheten för asylsökande i förvar - 2 - Förvar under lupp Projektet är samfinansierat av Svenska Röda Korset och Europeiska flyktingfonden (ERF). - 3 - Svenska Röda

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-08-30 Stockholm

DOM 2012-08-30 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2012-08-30 Stockholm Mål nr B 2476-12 Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 februari 2012 i mål nr B 12-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Principen om familjens enhet i asylprocessen

Principen om familjens enhet i asylprocessen JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Principen om familjens enhet i asylprocessen - En inskränkt eller oinskränkt mänsklig rättighet i Sverige? Nathalie Öman Examensarbete med praktik i migrationsrätt,

Läs mer

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Ombud: Advokaten Andreas Karlsson Wallingatan 38 111

Läs mer