Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ UM Migrationsdomstolen Meddelad i Avdelning 5 Malmö Renée Andersén Sida l (6) KLAGANDE Abshir Abdi Osman, Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget Malmö efter substitution: Advokat Fredrik Ehrnford adress som ovan MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box Malmö ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 5 februari 2010, dnr , bilaga l SAKEN Uppehållstillstånd DOMSLUT 1. Med ändring av Migrationsverkets beslut beviljar migrationsdomstolen Abshir Abdi Osman permanent uppehållstillstånd förklarar honom vara alternativt skyddsbehövande. 2. Migrationsdomstolen bestämmer att ersättning enligt lagen om offentligt biträde ska betalas till Fredrik Ehrnford med kr, varav kr utgör mervärdesskatt. Det ankommer på Migrationsverket att utfärda bevis om tillståndet och i övrigt vidta de åtgärder som denna dom föranleder. Dok.Id 7326 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 4522 Kalendegatan måndag - fredag Malmö E-post: 08:00-16:00

2 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ Avdelning 5 YRKANDEN M.M. Abshir Abdi Osman yrkar, som han slutligt bestämt sin talan, att han ska beviljas permanent uppehållstillstånd och statusförklaring som, i första hand, alternativt skyddsbehövande och, i andra hand, som övrig skyddsbehövande. Han yrkar slutligen att han i vart fall ska beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Abshir Abdi Osman vidhåller vad han tidigare anfört och tillägger i huvudsak följande. Vid flytten från Qooqanni till Mogadishu år 2000 bodde han med sin äldre bror, som 2006 reste till Sverige. Han har sedan den 8 februari 2009 bott hos sin bror i Växjö. Skälet till att han den vid den muntliga genomgången den 9 februari 2009 endast uppgav att brodern befann sig i Europa, var att han var rädd för att brodern skulle få problem. Han hade inte kommit i kontakt med företrädare för Al-Shabaab innan den första kidnappningen. Han tror att de rekryterar personer ur obetydliga klaner därför att klanerna inte kan skydda dem. Anledningen till att han begav sig hem efter första rymningen var att han inte trodde att Al-Shabaab visste i vilket hus han bodde. I lägret lagade han mat och hämtade ved. Han genomgick ingen militär utbildning. När regeringsstyrkorna stormade lägret lyckades han att fly. Han tror att det var på grund av att han inte bar vapen som han kunde springa därifrån. Vid den första språkanalysen uppfattade han det som om att han skulle redogöra för platser i hela Mogadishu och inte enbart i stadsdelen Hodan. Det som står i den första språkanalysen - att han inte känner till några stadsdelar i Mogadishu - stämmer inte. Han har korrekt angett 13 stadsdelar i Mogadishu, namn på gator, statyer och byggnader.

3 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ Avdelning 5 Abshir Abdi Osman åberopar bl.a. landinformation avseende klanskydd och skyddet för minoriteter i Somalia (Lifos avsnitt 2.4 och Lifos 20644) Migrationsverket_bestrider bifall till överklagandet och vidhåller sin bedömning och tillägger blå. följandet. Verket tror inte på Abshir Abdi Osmans berättelse. Således ifrågasätts uppgifterna om att han kommer från Mogadishu och att han är bror till Ahmed Abdi Osman. Slutsatserna i båda språkanalyserna är likvärdiga, entydiga och de talar starkt för att han är från norra Somalia. Av tillgänglig landinformation framgår inte att Al-Shabaab skulle använda sig av kidnappning vid tvångsrekrytering eller att de gör skillnad på människor efter klantillhörighet vid rekryteringar (Somalia. Säkerhetssituationen och stridande grupper - uppdatering januari 2010, Lifos 22228, och Landprofil - Somalia, 11 januari 2010, s.1-3, 13, Lifos 22041). Migrationsdomstolen har hållit muntlig förhandling i målet, vid vilken vittnesförhör har hållits med Abdulkadir Jimale och Ahmed Abdi Osman. Vittnena har berättat i huvudsak följande. Abdulkadir Jimale: Han är född i mellersta Somalia och har bott i olika stadsdelar i Mogadishu under år. Han utbildade sig som lärare i hemlandet. Han kom till Sverige år 1990 och arbetade då som hemspråkslärare och har sedan år 1996 arbetat som tolk. Han träffar olika personer från Somalia varje dag, talar somaliska och uppdateras i aktuella händelser i landet. Senast han besökte Mogadishu var år Mogadishu fanns tidigare en speciell dialekt som omfattade cirka 90 % av befolkningen och

4 Sida 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ Avdelning stadsdelar. Efter Somalias självständighet på 1960-talet började folk flytta till huvudstaden för att kunna försörja sig. Detta fick till följd av att man idag inte kan säga att det finns någon speciell dialekt i staden. Språkanalyser som är gjorda är kopplade till den ursprungliga dialekten. I stadsdelen Hodan talas, enligt hans uppfattning, dialekter från Somaliland, Puntaland, Mudug och Galguduud. Ahmed Abdi Qsman: Han är äldre bror till Abshir Abdi Osman. Han har fram till år 2006, när han reste till Sverige, bott tillsammans med sin bror. Deras mor kom från norra Somalia och deras far från Mogadishu. Han beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige i december 2006 och hans egen språkanalys visade att hans uttal dels var typiska för norra Somalia dels för de södra delarna av landet. Han hade kontakt med sin bror och övriga familj mellan 2006 och 2009 men talade inte om för sin bror att han befann sig i Sverige. Han sade bara att han befann sig i Europa. DOMSKÄL Det står klart att prövningen ska göras mot Somalia. Den huvudsakliga frågan i målet handlar om att avgöra i vilken del av landet som Abshir Abdi Osman uppehöll sig före flykten. Abshir Abdi Osman hävdar konsekvent att han kommer från Mogadishu. Migrationsverket anser å andra sidan, med hänvisning till utförda språkanalyser, att Abshir Abdi Osman inte kommer från Mogadishu utan snarare har någon form av anknytning till norra Somalia. Av den första språkanalysen framgår att Abshir Abdi Osman högst sannolikt har sin språkliga bakgrund i Somalia och högst sannolikt i Somaliland. Den information han uppgav avseende stadsdelen Hodan, så som namn på byggnader, hotell och monument, intilliggande stadsdelar, gatunamn samt

5 Sida 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ Avdelning 5 marknadsplatsens placering, är korrekta. I den andra språkanalysen, som var en s.k. direktanalys, görs bedömningen att Abshir Abdi Osman högst sannolikt har sin språkliga bakgrund i norra Somalia och osannolikt i de södra delarna av landet. Han lämnar till viss del korrekta uppgifter rörande Mogadishu och hemstadsdelen Hodan, så som namn på stadsdelar, biografer, torg, sjukhus och hotell, men det förekommer även vissa felaktigheter. Enligt migrationsdomstolens bör resultatet av utförda språkanalyser värderas med stor försiktighet (jmf Migrationsöverdomstolens avgörande den 7 juni 2007 i mål UM ). Härtill kommer att utsagan från vittnet Abdulkadir Jimale, med sin bakgrund, yrkesutövning och aktuell kunskap om Mogadishu och Somalia i stort, ger konkret stöd för Abshir Abdi Osmans påstående om hemvist i Mogadishu. Vad gäller de egentliga skyddsskälen anser domstolen att Abshir Abdi Osman på ett konsekvent och tämligen detaljerat sätt framfört sin berättelse, som inte heller i någon väsentlig grad kan anses strida mot tillgänglig landinformation. Däremot kan vittnesmålet från Ahmed Abdi Osman inte sägas bidra till att stärka Abshir Abdi Osmans position. Uppgifterna om släktskap dem emellan innehåller alltför många oklarheter för att vara övertygande. Domstolen väljer därför att bortse från det som vittnet och Abshir Abdi Osman sagt i den delen. Vid en sammantagen bedömning finner migrationsdomstolen att Abshir Abdi Osman ändå har gjort sannolikt att han kommer från Somalias huvudstad, Mogadishu och där varit utsatt för övergrepp från företrädare för Al-Shabaab.

6 Sida 6 < FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM UM I MALMÖ Avdelning 5 Migrationsöverdomstolen har i rättsfallet MIG 2009:27 gjort bedömningen att det råder ett tillstånd av inre väpnad konflikt i Mogadishu i utlänningslagens mening i dess lydelse före den l januari Det har i förevarande mål inte kommit fram något som tyder på att situationen i Mogadishu har förbättrats. Domstolen bedömer därför att det finns grundad anledning att anta att Abshir Abdi Osman löper en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en inre väpnad konflikt. Något internt flyktalternativ för Abshir Abdi Osman har inte åberopats av Migrationsverket och kan inte heller anses föreligga. Migrationsdomstolen finner därför att Abshir Abdi Osman är att anse som alternativt skyddsbehövande i enlighet med 4 kap. 2 första stycket l andra ledet utlänningslagen. Det har inte påståtts att han omfattas av någon av uteslutandegrunderna i 4 kap. 2 c samma lag. Abshir Abdi Osman ska då förklaras vara alternativt skyddsbehövande och beviljas permanent uppehållstillstånd. Härmed upphör beslutet om utvisning att gälla (12 kap. 22 tredje stycket). Överklagandet ska bifallas i enlighet med detta. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3110) Överklagande senast den 23 juli iders Mattsson I avgörandet har även deltagit nämndemännen Zahra Safiri, Awas Modaber och Britt-Marie Lundqvist (skiljaktig mening, bilaga 3).

7 Migrationsverkel Asylprövningsenhel 1 i Malmö Besöksadress Östra Farmvägen 5 Postadress Box 3147 SE Malmö Telefon Teletax E-post Hemsida Organisationsnr Dokumentid Migrationsverket } il ^- lcvcc Asylprövningsenhet l i Malmö Beslut Beteckning ) Eleonor Adolph ^ ^ Ärende om uppehållstillstånd m.m. Sökande Abdi Osman, Abshir, född , m, medborgare i Somalia Adress: Hashi Abdi Aziz, Hjalmar Petrisväg 7b, Växjö Offentligt biträde; Kristina Löfwall, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB, Stortorget Malmö Beslut Migrationsverket beslutar att avslå din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd inte bevilja dig flyktingstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig skyddsstatusförklaring avslå din ansökan om resedokument utvisa dig, med stöd av 8 kap. 7 utlänningslagen (2005:716) utvisningen ska verkställas genom att du reser till Somalia,.om du inte visar att något annat land kan ta emot dig. Migrationsverket tillerkänner det offentliga biträdet ersättning av allmänna medel rned sjuttontusenåttahundratrettiofem (17 835) kr, varav kr avser mervärdesskatt.

8 Beteckning /7 Ansökan m.m. Du ansökte om asyl den 9 februari Du yrkar att du ska beviljas uppehålls- och arbetstillstånd, samt resedokument. Du har åberopat skyddsskäl. Migrationsverket ska då även pröva din rätt att få flyktingstatusförklaring, alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig sky ddsstatusf örklaring. Till stöd för din ansökan har du uppgett i huvudsak följande. Du kommer från Mogadishu i Somalia och tillhör minoritetsgruppen Midgan. Du har blivit utsatt för tvångsrekrytering av Al-Shabaab och riskerar vid ett återvändande till Somalia att dödas av denna grupp. Du åberopar också att det föreligger synnerligen ömmande omständigheter i ditt ärende. Till styrkande av din identitet har du gett in ett somaliskt körkort. I övrigt har du inte gett in någon skriftlig dokumentation. I ärendet har företagits två språkanalyser, varav en så kallad direktanalys. Det offentliga biträdet har beretts möjlighet att yttra sig över resultatet. Skälen för beslutet Tillämpliga regler gällande flyktingar och andra skyddsbehövande Av 4 kap. l utlänningslagen framgår att en flykting är en utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. För att bedömas som flykting ska han eller hon inte kunna använda sig av sitt lands skydd eller på grund av sin fruktan inte vilja göra det. Det är ingen skillnad om det ar myndigheterna som är ansvariga för att han eller hon riskerar att utsättas för förföljelsen eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda personer. En utlänning som inte är flykting bedöms som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 utlänningslagen» om han eller hon har lämnat sitt land därför att det finns grundad anledning att anta att (1) han eller hon i hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller (2) han eller hon som civilperson skulle löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt. För att bedömas som alternativt skyddsbehövande ska han eller hon inte kunna använda sig av sitt lands skydd, eller på grund av den risk som nämns ovan, inte vilja göra det. Det är ingen skillnad om det är myndigheterna som Dokumentid:

9 Beteckning /7 är ansvariga för att han eller hon löper en sådan risk eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot att utsättas för sådan risk genom handlingar från enskilda personer. En utlänning som inte är flykting eller alternativt skyddsbehövande bedöms som övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a utlänningslagen, om han eller hon lämnat sitt land därför att han eller hon (1) behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller (2) inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. Det är ingen skillnad om det är landets myndigheter som inte kan ge skydd i en konflikt eller om myndigheterna inte kan antas erbjuda trygghet mot övergrepp från enskilda personer. Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och den som bedöms vara övrig skyddsbehövande har enligt 5 kap. l utlänningslagen rätt till uppehållstillstånd. En flykting har rätt att få resedokument enligt 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning och flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 utlänningslagen. En person som är alternativt skyddsbehövande ska enligt 4 kap. 3 a första stycket utlänningslagen erhålla alternativ skyddsstatusförklaring. En person som är övrig skyddsbehövande ska enligt 4 kap. 3 a andra stycket utlänningslagen erhålla övrig skyddsstatusförklaring. Säkerhetssituationen i Somalia När det gäller säkerhetssituationen i Somalia har Migrationsöverdomstolen i tre domar den 6 oktober 2009 funnit att det enligt utlänningslagens mening råder väpnad konflikt i Mogadishu (UM , UM och UM ). Vidare har Migrationsverkets rättschef den 2 december 2008 bedömt att det råder svåra motsättningar i stora delar av södra och centrala Somalia (lifos 19658). Denna bedömning kvarstår alltjämt (jfr bland annat Landprofil - Somalia, kap. 1.2, Migrationsverket , lifos 22041). Migrationsverkets bedömning Migrationsverket har vid sin prövning att först ta ställning till örn den sökande gjort sin identitet och sitt uppgivna medborgarskap eller hemland sannolikt. (Migrationsöverdomstolen UM ), Till styrkande av din identitet har du gett in ett körkort. Migrationsverket konstaterar att nämnda körkort är av enkel beskaffenhet och varken styrker eller gör din identitet sannolik. Av resultat från företagna språkanalyser framgår att du högst sannolikt har din språkliga bakgrund i Somalia samt att du talar somaliska på modersmålsnivå. Det har inte framkommit någon omständighet som talar för att du har starkare anknytning till något annat land. Dina asylskäl ska därför prövas mot Somalia. Dokumentid:

10 Beteckning I 1 ">^9S">'} I1 A. j^j-;--) 4/7 När Migrationsverket prövar en ansökan krävs det att två olika förutsättningar är uppfyllda för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas. Den ena förutsättningen är att de skäl som den sökande åberopar är tillräckliga för att kriterierna för skydd ska vara uppfyllda. Den andra förutsättningen är att den sökande gör sin asylberättelse sannolik och trovärdig (prop, 1996/97:25 s 98). Den sökande kan göra sin berättelse sannolik antingen genom inlämnad skriftlig bevisning eller genom att han eller hon bedöms vara trovärdig och därför ska tillerkännas bevislättnadsregeln om tvivelsmålets fördel (benefit of the doubt). En sökandes berättelse bor godtas om den är sammanhängande, detaljerad och inte är inbördes motstridig, samt överensstämmer med aktuell landinformation. (Jfr Migrationsöverdornstolen UM och ). Du har inte lämnat in någon skriftlig bevisning. Den berättelse du lämnat måste då vara den huvudsakliga utgångspunkten för bedömningen av dina åberopade asylskäl. Du har huvudsakligen uppgett följande. Dina problem började i december Du hade precis lämnat din bostad för att gå till arbetet när du tillfångatogs av beväpnade soldater. Du fördes till ett läger som tillhörde Al-Shabaab. Al-Shabaabs avsikt var att tvångsrekrytera dig. En kväll, fyra dagar efter tillfångatagandet, kunde du fly. Endast en vakt tjänstgjorde denna kväll och då han talade i telefon kunde du lämna ditt rum och klättra över ett staket. Din flykt upptäcktes och vakten sköt efter dig. Du kunde se ljus från Mogadishu och gick hela natten för att ta dig hem. Då du varit hemma i tre dagar trängde Al-Shabaabmilis in i huset. Du blev misshandlad och förd till samma läger, till ett låst rum. Du misshandlades varje dag under en månads tid. Eftersom du lovade att samarbeta med Al-Shabaab blev du släppt ur det låsta rummet. Några dagar senare, den 14 januari 2009, blev lägret attackerat. Du kunde då fly. Du gick hem, men stannade bara en kort stund. Därefter gömde du dig hos en vän. Fram till den 5 februari 2009 uppehöll du dig mest hos vänner. Du var endast hemma korta stunder på kvällstid. Din hustru och grannar har berättat att Al-Shabaab varit i hemmet flera gånger mellan den 14 januari och den 5 februari och letat efter dig. Du har tillfrågats örn din hemvist och då berättat att du kommer från Mogadishu och har under perioden bott i byn Qooqaani, nära staden Kismayo i södra Somalia. Av resultatet från den första språkanalysen där du talade fritt på en bandinspelning framgår följande. Din lexikologi avviker från normen i Mogadishu och kan istället hänföras till norra Somalia. Även ditt uttal kan hänföras till norra Somalia och mer specifikt till Somaliland. Slutligen framgår att du sannolikt har språklig bakgrund i Somaliland i norra Somalia. Av direktanalysens resultat framgår att din dialekt avviker från den som talas i Mogadishu. Istället hänförs ditt språkbruk till norra Somalia. Analytikern har funnit att du osannolikt har språklig bakgrund i södra Somalia och att du högst sannolikt har språklig bakgrund i norra Somalia. Dokumentid:

11 Beteckning /7 Språkanalysernas resultat talar enligt Migrationsverkets uppfattning för att du har haft någon form av anknytning till de norra delarna av Somalia, Du har uppgett att din mor är född i norra Somalia och att hennes dialekt har påverkat ditt språk. Du är född och uppvuxen i Mogadishu, men flyttade vid åtta års ålder till en by i närheten av Kisrnayo i södra Somalia. Där dominerar Daroodklanen som talar somaliska med en blandad dialekt. År 2000 flyttade du tillbaka till Hodan i Mogadishu. I Hodan talade flera av dina grannar en dialekt från norra Somalia. Migrationsverket finner att även om du har varit i kontakt med människor som talar en nordsomalisk dialekt så har det inte framkommit något i ärendet som talar för att ditt språkbruk och tal har påverkats på ett sådant sätt att det rimligen skulle avvika från det språkbruk som förekommer i den del av landet där du har uppgett att du varit bosatt i hela ditt liv. Migrationsverket bedömer därför att det står klart att du inte haft din hemvist i Mogadishu. Mot bakgrund av ovanstående bedömer Migrationsverket att din berättelse brister på en väsentlig punkt, nämligen den plats där du uppgett att de händelser som är grunden till dina asylskäl ägt rum. Vidare framstår din berättelse även i andra delar som osannolik. Det gäller framförallt dina uppgifter om hur du flydde från Al-Shabaab i december 2008 samt att du då återvände till ditt hem trots att Al-Shabaab kände till var du bodde. Du har också varit vag i uppgifterna kring vem som attackerade Al-Shabaabs läger då du flydde i januari Mot bakgrund härav sätter Migrationsverket inte tilltro till de uppgifter du lämnat beträffande det behov av skydd som skulle utvecklats av de händelser som inträffade i Mogadishu. Din berättelse kan därför inte läggas till grund för bedömningen av ditt behov av skydd. Det har inte framkommit några andra uppgifter i ditt ärende som talar för att du vid ett återvändande till Somalia skulle riskera något som innebär att du är i behov av skydd. Därmed har du inte gjort sannolikt en välgrundad fruktan för förföljelse enligt 4 kap. l utlänningslagen. Du är därför inte flykting. Eftersom du inte är att anse som flykting beviljas du inte flyktingstarusförklaring eller resedokument. Du har inte heller gjort sannolikt att du riskerar att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan sådan förnedrande behandling eller bestraffning som avses i 4 kap. 2 utlänningslagen. Eftersom du inte gjort sannolikt att du kommer från ett område där det råder väpnad konflikt eller svåra motsättningar, kan du inte heller beviljas uppehållstillstånd på dessa grunder. Därmed är du inte att anse som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 utlänningslagen eller Övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a samma lag. Således beviljas du inte heller alternativ skyddsstatusförklaring eller övrig skyddsstatusförklaring. Dokumentid:

12 Beteckning l 6/7 Synnerligen ömmande omständigheter Enligt 5 kap. 6 utlänningslagen får, om inte tillstånd kan ges på annan grund, tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger sådana synnerligen Ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen ska särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet. Du har uppgett att du mår bra, men att du har sömnsvårigheter. Migrationsverket konstaterar att det inte framkommit några enskilda omständigheter som i sig kan anses vara synnerligen ömmande. Inte heller vid en sammantagen bedömning av din situation i hemlandet och i Sverige samt ditt hälsotillstånd anser Migrationsverket att du kan beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 utlänningslagen. Utvisning Eftersom det inte föreligger förutsättningar att bevilja dig uppehålls- och arbetstillstånd ska din ansökan avslås och du ska utvisas ur Sverige i enlighet med 8 kap. 7 utlänningslagen. Överklagande Information om hur du kan överklaga finns på beslutets sista sida. v J "Johannes Bengmark Eleonor Adolph / Beslutsfattare Föredragande Kopia till Löfwall Kristina Mottagningsenheten i Alvesta Dokumemid

13 Beteckning 7/7 De här besluten kan överklagas Man kan överklaga Migrationsverkets beslut att avslå en ansökan om uppehållstillstånd eller att återkalla ett sådant tillstånd att avslå en ansökan om arbetstillstånd eller att återkalla ett sådant tillstånd, om verket samtidigt fattat beslut om avvisning eller utvisning att avslå en ansökan om resedokument i frågan om statusförklaring om avvisning eller utvisning om överföring enligt Dublinförordningen om förbud att återvända till Sverige om förvar och uppsikt om ersättning till offentligt biträde. Så här gör du Skriv vilket beslut du överklagar och hur du vill ha det ändrat. Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Underteckna brevet med ditt namn. Om du har ett ombud som hjälper dig att överklaga kan ombudet underteckna brevet. Ombudet ska i så fall skicka med en fullmakt. Skicka överklagandet till Migrationsverket, Asylprövningsenhet l i Malmö, Box 3147, Malmö. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Rätten att överklaga ett beslut om förvar och uppsikt är inte tidsbegränsad. Migrationsverket överlämnar överklagandet till Länsrätten i Skåne län, Migrationsdomstolen, om verket inte ändrar beslutet så som du vill. Dokumentid:

14 Dok.Id 7876 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 4522 Kalendegatan måndag - fredag Malmö E-post: forvaltningsrattenimalmofådom.se 08:00-16:00 Sida l (1) FÖRVALTNINGSRÄTTEN Bilaga 3 I MALMÖ Mål nr UM Migrationsdomstolen, avd 5 Från domen är nämndemannen Britt-Marie Lundqvist skiljaktig och anför: Fråga är om Abshir Abdi Osman genom sin berättelse och åberopade vittnesmål gjort sannolikt att han kommer från Somalias huvudstad Mogadishu, vilket skulle konstituera ett skyddsbehov. Enligt min uppfattning är Abshir Abdi Osmans berättelse detaljfattig, vag och i viss mån motstridig. Han har inte på ett tillfredsställande sätt förklarat varför han, efter andra flykten och då Al-Shabaab visste i vilket hus han bodde, nattetid besökt sitt hem trots att han riskerade att dödas av rebellerna eller varför han av regeringstrupperna tilläts fly. Han har enligt min mening inte heller lämnat en godtagbar förklaring till mötet med den okända somaliska personen han mötte på Stockholms tågstation eller varför han sagt att han inte visste var brodern befann sig trots att han bosatt sig där tämligen omgående efter ankomsten till Sverige. Han har även varit i kontakt med sin bror efter år 2006 när brodern lämnade Somalia. Abshir Abdi Osman har slutligen uppgett att han inte genomgått någon militär träning under sin vistelse i lägret. Vid den muntliga genomgången hos Migrationsverket har han tidigare uppgett att han förevisats hur man monterar bomber på kroppen. Mot bakgrund av det anförda kan Abshir Abdi Osmans berättelse inte anses trovärdig. I målet har genomförts två språkanalyser, som enligt min uppfattning starkt talar för att Abshir Abdi Osman inte har sin hemvist i Mogadishu. Av språkanalyserna framgår att Abshir Abdi Osman högst sannolikt har sin språkliga bakgrund i norra Somalia och högst osannolikt i södra delarna av landet. Mot denna bakgrund vill jag fastställa Migrationsverkets beslut och därmed avslå överklagandet. Överröstad i den delen är jag i övrigt ense med majoriteten.

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-13 UM 2059-11 Migrationsdomstolen, Avd 6 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (4) KLAGANDE Abdul Husseini, 19900629 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand.

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg GÖTEBORG Richard Schober Meddelad i Göteborg Mål nr UM 3210-09 Av~e12.~3 Sida 1 (12) KLAGANDE Abdi Ali Siyaad, 19850306 Medborgare isomalia Kvarnbackavägen 8 A, läg 012 711 72 Vedevåg Ombud och offentligt

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 8 juni 2011, bilaga l Dnr 11-753762

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 8 juni 2011, bilaga l Dnr 11-753762 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-28 UM 2054-11 Migrationsdomstolen Avd 5 Meddelad i Kristina Schuchtle Malmö Sida l (7) KLAGANDE Ayaz Huseini, 19930131 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen, avd. 4 E Beyer DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Mål nr UM 2176-10 1 KLAGANDE Malek Settah, 820314- Ombud och offentligt biträde: Advokat Eva Almström Sydvästsveriges Advokatbyrå AB

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM c Mål nr I MALMÖ 2011-10- 2 O UM 2257-11 Avdelning 5 Meddelad i Malmö Sida l (4) KLAGANDE 1. Danijelallic, 810130-7323 2. Mina Ilic, 040916-4266 3. Sejdallic, 990204-2358 4. Selma

Läs mer

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM DOM -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr UM 1436-07 KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka Ombud och offentligt biträde: Advokaten Christina Sebelius-Frost

Läs mer

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11-23 UM 2683-10 E Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Malmö Carl Henrik Marcus Sida l (5) KLAGANDE 1. Fatema Hussaini, 630321-2. Jamila Safari, 920321-3. Ali

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall Mål FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM 2011-02-22 UM 22097-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 28 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Mercy Osato Edionwe, 19900312 2. Grace Ais Osa Edionwe, 20090928 Aprilvägen

Läs mer

KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND

KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN Migrationsdomstolen Avd 6 Ingrid Widman DOM 2009-10-07 Meddelad i Malmö KLAGANDE FS, 61xxxx- Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 979-11 Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Zolhaja Rahmatiar, 19420812 2. Hajiera Rahmatiar, 19940812 Ombud och offentligt biträde: Advokat Cecilia Kongbäck Odevall Advokatbyrå

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM18813-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 20 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Ahmed Selimovic, 820112-0691 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Enhet 2:6 Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Mikael Ocklind Sid 1 sista st. Ersättning ska utgå med 28 473 kr, varav 14 402 kr för arbete, 4 160 kr för tidsspillan, 4 216

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Ombud och offentligt biträde för l - 3: Advokat Ingemar Sahlström Advokatbyrån Sahlström AB Box 2013 750 02 Uppsala

Ombud och offentligt biträde för l - 3: Advokat Ingemar Sahlström Advokatbyrån Sahlström AB Box 2013 750 02 Uppsala FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2010-04-27 UM13476-10 Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Koly Chowdhury, 19780505 2. Avik Chowdhury, 20030924 3. Somik Chowdhury, 20030924 c/o Mohammed Jahangir

Läs mer

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut.

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-15 UM 24608-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Yuusuf Abdulahi Gamuley, 950521 c/o Keyd Abd Galbeed Västerby Backe

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

Sida l (11) KAMMARRÄTTEN y^^-* r Mål nr UM 1173-12 I STOCKHOLM UVJIVI Migrationsöverdomstolen 2012-10-12

Sida l (11) KAMMARRÄTTEN y^^-* r Mål nr UM 1173-12 I STOCKHOLM UVJIVI Migrationsöverdomstolen 2012-10-12 Sida l (11) KAMMARRÄTTEN y^^-* r Mål nr UM 1173-12 I STOCKHOLM UVJIVI Migrationsöverdomstolen 2012-10-12 Avdelning l Meddelad i Stockholm KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. Saduan Fathi Hassan, 010615

Läs mer

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna Sida l (6) KAMMARRÄTTEN "D 17 C T T TT^ J3 E O JL U l Mål nr UM 82 *' 11 Migrationsöverdomstolen 2011-03-14 Avdelning 04 Meddelat i Stockholm l KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222 Ombud och offentligt

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 Målnummer: UM3524-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-06 Rubrik: Lagrum: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva Redig Advokatfirman Juhlin & Kruse HB Box 1133 251 11 Helsingborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva Redig Advokatfirman Juhlin & Kruse HB Box 1133 251 11 Helsingborg LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN Migrationsdomstolen Avd 5 Hanna Shev DOM 2009-06-25 Meddelad i Malmö Mål nr UM 133-09, UM 1532-09 KLAGANDE 1. ZEM, 76xxxx 2. JEM, 08xxxx Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva

Läs mer

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1829-10 Enhet 2:5 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud och offentligt biträde: Advokat Björn Israelsson Advokatbyrån Juricum

Läs mer

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar Bfd22 080929 1 (8) Rättslig styrning 2014-04-24 RCI 12/2014 Rättsligt ställningstagande angående skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Frank Thorstensson Advokatfirman Wilensky & Partners Stora Nygatan 59 211 37 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Frank Thorstensson Advokatfirman Wilensky & Partners Stora Nygatan 59 211 37 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-07-13 UM1238-11 Migrationsdomstolen, Avd 4 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (8) KLAGANDE Khaled Agab Hassan, 19671102 Ombud och offentligt biträde: Frank

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi & Partners AB, Första Långgatan 20, 3 tr, 413 28 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi & Partners AB, Första Långgatan 20, 3 tr, 413 28 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-09-07 UM 3745-10 Meddelad i Enhet 1:4 Göteborg KLAGANDE Maher Fadel Alalooch, 19851101 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Susanne Wärnberg Kiruna Advokatbyrå Box 22 981 21 Kiruna

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Susanne Wärnberg Kiruna Advokatbyrå Box 22 981 21 Kiruna FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-12 UM13579-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (9) KLAGANDE Clarisse Kaze, 840926 c/oulfekholm Sveavägen 84, 3 tr 113 59 Stockholm

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 24 februari 2010, se bilaga 1 Dm 11-387047

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 24 februari 2010, se bilaga 1 Dm 11-387047 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m 2010-06-17 UM 17954-10 Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida 1 (13) KLAGANDE Suaad Mohammed Ismael, 940906 c/o Pangea Smassens väg 51C 811 51 Sandviken Ställföreträdare: Anna

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Caroline Åkeson Hellborgs Juridiska Byrå Östra Hamngatan 46-48 411 09 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Caroline Åkeson Hellborgs Juridiska Byrå Östra Hamngatan 46-48 411 09 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2013-06-04 UM 8848-12 Meddelad i Enhet 2:4 Göteborg Sida l (11) KLAGANDE 1. Alice Otto Hoffman, 19800101 2. Salum Abudallah Obeid, 19720518 3. Abdallah Salum Obeid, 20041105

Läs mer

KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110. Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias Myrgren Box 6 296 21 Åhus

KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110. Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias Myrgren Box 6 296 21 Åhus Sida l (9) KAMMARRÄTTEN T^r^A /T JJvJlVl Mål m UM 7533-12 2013-03-22 Meddelad i Stockholm KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias

Läs mer

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 795-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman Sadik Kutlu AB Kungsholmsgatan 10, 2 tr 112 27 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman Sadik Kutlu AB Kungsholmsgatan 10, 2 tr 112 27 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-03-01 UM 20938-10 Meddelad i Enhet 22 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Sekretessbilagda uppgifter, se bilaga l Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman

Läs mer

Migrationsverket Yttrande - 2012 01 10. FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKHOLM

Migrationsverket Yttrande - 2012 01 10. FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKHOLM Förvaltningsprocessenhet l i Solna Gunnar Fröberg Migrationsverket Yttrande - 2012 01 10. FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKHOLM ^ Målnr: Aktbi!: 2012-01- 1 1 Enhet: Beteckning 9993435 Akt 5.56 1/1 Kammarrätten

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Arido Degavro C J Advokatbyrå AB Kungsgatan 17 961 61 Boden

Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Arido Degavro C J Advokatbyrå AB Kungsgatan 17 961 61 Boden FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2011-10-03 UM 6946-11 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 23 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE Alisher Saidov, 19931006 Boendet, Storgatan 61 96231 Jokkmokk God man:

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM 15972-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Sara Zewdie Haile, 19820126 Ombud: Advokat Lars Gagner Advokatfirman

Läs mer

BARNENS HÄLSA GER FAMILJ UPPEHÅLLSTILLSTÅND. Sida 1 (14) LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredraganden Jasmine Nikolovski

BARNENS HÄLSA GER FAMILJ UPPEHÅLLSTILLSTÅND. Sida 1 (14) LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredraganden Jasmine Nikolovski BARNENS HÄLSA GER FAMILJ UPPEHÅLLSTILLSTÅND Sida 1 (14) LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Föredraganden Jasmine Nikolovski DOM Mål nr 2009-10-12 UM 3411-08 Meddelad i Avdelning 3 Göteborg KLAGANDE 1. GG, 69xxxx 2.

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1040-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. Kamel Kamel, 000618 2. Anil Anil, 010926 Ombud: Stefan Palmkvist Östanfors 10 739 92 Skinnskatteberg

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Arido Degavro C J Advokatbyrå AB Kungsgatan 17 961 61 Boden

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Arido Degavro C J Advokatbyrå AB Kungsgatan 17 961 61 Boden Mål FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2011-10-19 UM 3320-11 Meddelad i Enhet 25 Stockholm KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga l Ombud: Azita Ghiasvand Röda Korsets Flyktinggrupp i Sundsvall Esplanaden

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

Sida l (5) KAMMARRÄTTEN O "C C T T FT Mål nr UM 9578-10 I STOCKHOLM -t> /01^ U l UM 9580-10 Migrationsöverdomstolen 2011-03-10

Sida l (5) KAMMARRÄTTEN O C C T T FT Mål nr UM 9578-10 I STOCKHOLM -t> /01^ U l UM 9580-10 Migrationsöverdomstolen 2011-03-10 Sida l (5) KAMMARRÄTTEN O "C C T T FT Mål nr UM 9578-10 -t> /01^ U l UM 9580-10 Migrationsöverdomstolen 2011-03-10 Avdelning 02 Meddelat i Stockholm KLAGANDEN 1. Sekretessbelagda uppgifter A, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9254-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. Mikjerem Aliji, 680513 2. Muedin Aliji, 680720 3. Semine Aliji, 020419 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 2013-05-13 Meddelad i Jönköping Mål nr 1170-12 Sida 1 (4) KLAGANDE T MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 27

Läs mer

DOM 2012-07-17 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-07-17 Meddelad i Stockholm DOM 2012-07-17 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2238-11 Enhet 29 1 KLAGANDE Hany Gamal Ibrahim, 820307 c/o Shehata Hanna Raafat Bredbyplan 15, Nb 163 71 Spånga Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Rikard

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

DOM. 2009-10- 09 Meddelad i Stockholm. MOTPART 1. Jane Mark Mario Apolo, 850101 2. Joe Marley Ekeh, 061025

DOM. 2009-10- 09 Meddelad i Stockholm. MOTPART 1. Jane Mark Mario Apolo, 850101 2. Joe Marley Ekeh, 061025 KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2009-10- 09 Meddelad i Stockholm Sida l (14) Mål nr UM 5814-08 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. Jane Mark Mario Apolo, 850101 2. Joe Marley Ekeh, 061025 Ombud och offentligt

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt:

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: GRUND FÖR BOSÄTTNING För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: Medborgare från annat än EU- och EES-land måste ansöka

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt Skapad: 18e mar 2013 1 (5) Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt 18 mar 2013 Tid: 17.00 Plats: RFSL, Sveavägen 59, 2 vån (portkod 5795) Föreläsare: Aino Gröndahl Kontaktuppgifter: (aino.grondahl@rfsl.se,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (9) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE Sekretess Sekretess Ombud: Jur. kand. Ignacio Vita Sju Advokater Box 22016 104 22 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Migrationsdomstolen Avdelning 5 BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Mål nr UM 3466-14 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 2 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka LANSRATTENI nom Malnr STOCKHOLMS LAN 2009-09-30 UM 6973-09 Migrationsdomstolen Medde1ad i Enhet 30 Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Rabio Omar Geedi, 911005 c/o Khadia Habe Rinkebyvagen 79, Lgh 103 16374

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

DOM 2015-03-26 Stockholm

DOM 2015-03-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2015-03-26 Stockholm Mål nr P 8860-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-10 i mål nr P 1568-14, se

Läs mer

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad KAMMAÄTTEN I Avdelning 2 DOM 201l1 -rr - n 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål nr 4666-13 KLAGANDE Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad MOTPAT Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Lidköpings kommun 531 88 Lidköping MOTPART AA God man: BB Ombud: Advokat Mathias Blomberg

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 februari 2014 KLAGANDE 1. A A 2. B A 3. C A Högestavägen 32 271 95 Ystad MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer