03' Z6 I 23)5. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR. bkib. _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning. Parrim' Region Skåne å ena sidan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "03'9 11 26Z6 I 23)5. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR. bkib. _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning. Parrim' Region Skåne å ena sidan."

Transkript

1 NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR Lina Månsdotter Förhandlare PROTOKOLL lina.mansdotter skane.se Datum Z6 I 23)5 03'9 11 bkib _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning Parrim' Region Skåne å ena sidan och Vårdförbundet å den andra. 1 Förhandling upptas med stöd av HÖK 11 bilaga 3, övriga anteckningar punkten 4, för att träffa lokalt kollektivavtal om löneväxling. ' 2 Parterna är överens om villkor för löneväxling enligt bilaga 1, "Lokalt regelverk för löneväxling till pension Region Skåne" daterad Region Skåne åtar sig att på lämpligt sätt underrätta arbetstagarorganisationerna om de undantag från regelverket (bilaga 1) som arbetsgivaren beslutar om med stöd av punkten 13 i regelverket. 4 Detta avtal gäller från och 1 mars 2015 och har en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Telefon (växel): Fax: Internet: skane.se

2 HUG I 0 S Kik N E; Konoornkontorot (2) Dnr Dok.nr 5 Förhandlingen avslutas _b egie S åne,44(21m-o zo( F9 Vardförbunde 0 Ii 1 ina Mansdotter Region Skåne

3 Region Skåne Regionservice GSF Pensionsservice Carina Bauer tfn pensionsservice.gsfrs jskane.se Rev /cb Rev /m1s I REGION S KAN E Lokalt regelverk för löneväxling till pension Region Skåne 1. Syfte Löneväxling till pension är ett personalpolitiskt medel att användas för att tillgodose personalens önskemål om att få ökat inflytande över framtida totalt pensionsutfall. Löneväxling uppfattas av arbetsgivaren och av många anställda som en god personalpolitisk åtgärd. Det kan underlätta såväl rekrytering av ny personal som regionens möjligheter att behålla redan anställd personal. Det ger en ökad valfrihet avseende hur ersättning för nedlagt arbete skall utbetalas. 2. Personkrets Möjlighet till löneväxling till pension erbjuds samtliga tillsvidareanställda i regionen mellan 21 år och 67 år som omfattas av pensionsavtalen KAP-KL och PFA 98. Individuell prövning om förlängning kan göras om kvarstående i tjänst efter 67 år. Dessutom kan, efter prövning, visstidsanställd personal erbjudas denna möjlighet beroende på den överenskomna anställningens längd. 2.1 Lönenivåer Möjlighet till löneväxling till pension gäller anställda i alla lönenivåer. Vi rekommenderar dock inte anställda med lön under övre inkomstgräns för uttag av allmän pensionsavgift (8,07 inkomstbasbelopp = kr år 2014) att i första hand välja löneväxling till tjänstepension för kompletterande pensionsavsättningar då detta påverkar ersättningar från och avgifter till det lagstadgade socialförsäkringssystemet. Se punkt 9 nedan. 3. Avtal Mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, enligt berörd förvaltnings beslutsordning/arbetsordning, tecknas ett avtal om växling av lönedelar till pension. Avtalet löper tillsvidare på kalenderårsbasis ett år i taget. Uppsägning av avtalet skall i normalfallet ske senast tre månader innan huvudförfallodagen som är den 31/12 varje år. Ändringar i avtalet vad avser avsättningsnivå (= premienivå) medges normalt endast en gång per år, vid avtalets huvudförfallodag och skall anmälas tre månader i förväg. Särskilda omständigheter kan dock medföra omförhandlingar av villkoren (se också punkt 4 och 13 nedan). Genom att arbetstagaren undertecknar detta enskilda avtal förbinder Adress: Region Skåne, Kristianstad Telefon: Växel ur\a

4 hon/han sig att följa reglerna i detta regelverk. Hon/han har genom undertecknandet accepterat regelverket till alla delar. Varje enskilt avtal upphör automatiskt vid samma tidpunkt som detta kollektivavtal bringas att upphöra Administration Avtalet beslutas och handläggs administrativt av respektive förvaltning enligt deras anvisade ordning. Förvaltning hanterar, distribuerar, granskar om avtalsvillkoren stämmer i det enskilda avtalet och skriver under avtalet. Underskrivet avtal registreras hos förvaltningen. Förvaltning lägger in uppgifter i de administrativa systemen avseende vilka individer som ingått avtal och vilka avsättningsnivåer som fastställts. Överföring till förmedlingstjänst verkställs på regionnivå av GSF Löneekonomi. 3.2 Prernieinbetalningar Löneavstående sker löpande varje månad med ett fast överenskommet belopp i jämnt hundratal kronor och avsättningarna placeras på ett internt konto hos Region Skåne. Avsättningen sker samtidigt som löneutbetalning görs. Fyra gånger per år översänds tillgodohavandet genom den upphandlade förmedlingstjänst som för Region Skånes räkning hanterar avgifter i pensionsavtalen KAP-KL och PFA 98, för närvarande Pensionsvalet PV AB. Premien förmedlas till det försäkringsbolag och den försäkringsform som den anställde valt för den individuella delen i KAP-KL/PFA 98. Observera att möjlighet finns att byta försäkringsbolag och försäkringsform för samtliga avsättningar. Tillsvidare står dock redan förmedlade avgifter i KAP-KL/PFA 98 kvar hos tidigare valt bolag. (Tiden då avsättningarna är placerade på internkontot genererar ingen ränta eller avkastning.) 4. Särskillda omständigheter Om särskilda förhållanden uppstår kan avtalet påverkas. Se också punkt 13. Under förutsättning av att överenskommet belopp finns tillgängligt att dra vid löneutbetalning kommer detta att ske om inte annat följer av punkterna samt Avgång ur tjänst Upphör anställningen i Region Skåne avslutas avtalet samtidigt automatiskt. Innestående medel på Region Skånes internkonto används till pensionslösning enligt ursprungligt avtal. I undantagsfall kan ännu ej förmedlade medel utbetalas som lön. Detta kräver emellertid beslut i särskild ordning. 4.2 Tjänstledighet Vid överenskommen hel tjänstledighet längre tid än en månad görs uppehåll i avtalet från tjänstledighetens början. Innestående medel på Region Skånes internkonto används till pensionslösning enligt ursprungligt avtal. Vid kortare tjänstledighet fortlöper avtalet enligt ordinarie villkor. Se också punkt 13.

5 4.3 Sjukdom Vid sjukdom längre är 14 dagar görs uppehåll i avtalet. Avtalet kan avslutas om särskilda omständigheter föreligger. Innestående medel på Region Skånes internkonto används till pensionslösning enligt ursprungligt avtal. 4.4 Dödsfall Vid dödsfall upphör avtalet att gälla från dödsfallsdatum. Innestående medel på Region Skånes internkonto utbetalas till den enskildes dödsbo på samma sätt som innestående ersättningar i övrigt. 5. Löneunderlag för avsättningar Löneväxling till pension kan göras på fast överenskommen grundlön samt på rörliga lönedelar. Avsättningar kan endast göras på lönedelar som inte varit tillgängliga för lyftning. Den lön som motsvarar den avsättningsnivå som överenskommits i det individuella avtalet är efter avtalets ingående ej tillgänglig för lyftning. 5.1 Premietillägg Vid löneväxling till pension betalar arbetsgivaren särskild löneskatt och ej sociala avgifter som vid utbetalning av lön. Den positiva mellanskillnaden, beräknad till 7 % för lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 6 % för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp efter avdrag för administrativa kostnader och förmedlingsavgifter tillfaller individen i sin helhet som premietillägg under det år då mellanskillnaden uppstår. 6. Avtalspensioner Som löneunderlag för avtalspensionerna i KAP-KL/PFA 98, d v s avgiftsbaserad ålderspension, särskild ålderspension, efterlevandepensioner och kompletterande ålderspension gäller lönenivå före löneväxling till pension. Detta innebär att dessa pensioner ej påverkas av löneväxlingen. 6.1 Samordning med annan tjänstepension Utfall av avsättningar till löneväxling till pension räknas som tjänstepension. Hos Region Skåne samordnas inte löneväxlingspensionen med annan tjänstepension enligt KAP-KL/PFA. Någon garanti för att senare arbetsgivare som tillämpar tjänstepension med s k successivsamordning inte samordnar med löneväxlingspensionen kan dock inte lämnas. 7. Lönerelaterade ersättningar Ersättningar utöver grundlön, s k lönerelaterade ersättningar som semesterersättning, jouroch beredskapsersättning, sjuklön m m beräknas utifrån bruttolön före löneväxling. Sjukavdrag verkställs utifrån bruttolön före löneväxling. 8. Kollektivavtalsförsäkringar Ersättningar från Region Skånes kollektivavtalsförsäkringar AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielse försäkring utbetalas utifrån sjukpenninggrundande inkomst, i förekommande fall anmäld till försäkringskassan, den s k SGI:n. SGI:n är inkomsten efter 3

6 4 löneväxling. Dessa ersättningar påverkas alltså negativt för alla som löneväxlar. Observera att sjukpension i pensionsavtalet har ersatts av månadsersättning från AGS-KL vilket påverkar ersättningar även för arbetstagare med inkomster över 7,5 prisbasbelopp. 9. Socialförsäkringar och allmän pension Ersättningar fiån och avgifter till det lagstadgade socialförsäkringssystemet och det allmänna pensionssystemet utgår från lön efter löneväxling. Ersättningar från dessa system beräknas dock inte på löner utöver ett årslönetak. För sjukpenning och arbetsskadeförsäkring är detta tak 7,5 prisbasbelopp ( kr för år 2014) och för de allmänna pensionerna är taket 7,5 inkomstbasbelopp ( kr för år 2014) (8,07 inkomstbasbelopp före avdrag för egenavgifter). 10. Premienivåer Överenskommen avsättningsnivå plus premietillägg erläggs som premie till vald försäkringsgivare fyra gånger per år Minimipremie Minsta möjliga löneavstående per månad är 100 kr Maximipremie Högsta möjliga löneavstående per månad är kr. Avsättningen får dock ej överstiga 20 % av bruttolönen. 11. Förmedlingstjänst Region Skåne använder för löneväxlingspremierna den upphandlade förmedlingstjänst som används avseende avgifter till individuell del i KAP-KL/PFA 98, f n Pensionsvalet PV AB. Löneväxlingspremierna förmedlas till samma bolag och försäkringsform som valts i KAP-KL/PFA Försäkringsvillkor Samma försäkringsvillkor och avtalstid gäller som för försäkringarna avseende individuell del i KAP-KL/PFA 98. Byte av försäkringsbolag och försäkringsform kan göras enligt samma villkor som avseende individuell del i KAP-KL/PFA Avvikelser från avtalet Avvikelser från gällande avtalsvillkor kan medges i undantagsfall och beslutas i så fall av regiondirektörens stab. Avvikelser kan medges t ex vid partiella tjänstledigheter. 14. Omförhandlingsklausul Om parts fullgörande av förpliktelser enligt detta avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter som är att anse såsom force majeure, äger Region Skåne rätt att omförhandla avtalet. I sådant fall är part ej skyldig att utge skadestånd eller annan ersättning. Såsom force majeure anses omständigheter som ligger utanför Region Skånes kontroll såsom exempelvis nya eller ändrade lagar och förordningar, ny skattelagstiftning eller

7 5 myndighetsbeslut, nya kollektivavtal, arbetskonflikt oavsett om part deltar i eller är föremål för denna, blixtnedslag, eldsvåda, naturkatastrof, otjänliga väderleksförhållanden, krig, mobilisering, brist och fel i energiförsörjning, brist och fel i datorfunktion samt brist och fel i teleförbindelser eller i annan kommunikation. Bilaga till lokalt regelverk för löneväxling till pension Förutsättningar för löneväxling till pension i Region Skåne regleras i lokalt kollektivavtal benämnt "Lokalt regelverk för löneväxling till pension Region Skåne". Denna bilaga lämnar tillämpningsanvisningar för att hantera avtalet. 1. Information Medarbetare skall inför beslut om löneväxling informeras om konsekvenser för allmän pension, sjukpenning och övriga socialförsäkringsförmåner. Information lämnas i första hand av den förvaltning där man är anställd eller av regionens pensionshandläggare. Medarbetaren har också ett eget ansvar för att informera sig om konsekvenserna av löneväxling. I en särskild folder samt i ett särskilt informationsmaterial (tillgängligt även på Skånelänk) beskrivs vad löneväxling till pension innebär i dessa avseenden. Vidare förutsätts att medarbetaren tagit del av det lokala kollektivavtalet och den information som i övrigt bedöms nödvändig. 2. Personkrets Beslut om undantag från kravet om tillsvidareanställning enligt punkt 3 i avtalet fattas enligt den ordning förvaltningen fastställt. Om medarbetaren har en anställning i regionen som består av mer än en del kan löneväxling ske inom ramen för en eller flera av delarna. Det är dock viktigt att medarbetaren i sin begäran klargör för arbetsgivaren inom vilken del/vilka delar löneväxlingen skall ske. 3. Begäran om löneväxling från enskild medarbetare Blanketter för löneväxling tillhandahålls i första hand av den förvaltning där man är anställd eller av regionens pensionshandläggare. Begäran om löneväxling skall ställas till den förvaltning där man är anställd. Om löneväxling inte kan medges med hänsyn till villkoren i regelverket skall medarbetaren meddelas skriftligt av den som för arbetsgivaren fattat beslutet.

8 d. tegäran från enskild medarbetare om återkallande eller ändring av löneväxlling Beslut om avvikelser från gällande avtalsvillkor enligt punkt 13 i regelverket skall tas av regiondirektörens stab. Begäran om ändring i villkoren skall därför ställas dit. Lön eller annan ersättning som utbetalas månaden efter avgångsmånaden ingår inte i underlaget för löneväxling. 5. Besked om alt Ilöneväxiling skall upphöra Förvaltning med medarbetare som löneväxlar ansvarar för att informera regionens pensionshandläggare om att löneväxling upphör i samband med anställnings upphörande eller om villkoren för löneväxling inte längre uppfylls. Även byte av förvaltning, som medför att en annan personalavdelning administrerar löneväxlingen skall meddelas pensionshandläggarna. Nytt enskilt avtal skall då ingås med den nya förvaltningen. 6. Löneavstående Beloppet för löneväxling, löneavståendet, skall alltid vara jämnt hundratal kronor. 7. Administration Begäran om löneväxling som inlämnats under året senare än i oktober, kommer att kunna tillgodoses tidigast fr o m januari året efter. Avsättning till löneväxling kommer endast att ske för månad där det finns motsvarande bruttolönebelopp att utbetala. Om avsättning inte kan ske en månad kommer restbeloppet istället att utbetalas som lön. Ränta tillgodoräknas inte medarbetaren för tid då avsättningarna finns innestående hos regionen. Finns hyresavtal om HemPC kommer detta avdrag att verkställas före löneväxling. Hyresavtalen av HemPC upphörde Inkomstuppgifter till försäkringskassan och Afa skall baseras på medarbetarens lön efter löneväxlingen. 8. Konsekvenser av löneväxling vid sjukdom Vid sjukdom beräknas sjuklön som arbetsgivaren betalar till medarbetaren på bruttolön före löneväxling. Sjukavdrag verkställs utifrån bruttolön före löneväxling. Ersättning från försäkringskassan beräknas utifrån anmäld sjukpenninggrundande inkomst (SGI) vilket innebär lön efter löneväxling. Ersättning från kollektivavtalsförsäkringarna AGS-KL, TFA-KL och avgiftsbefrielseförsäkring beräknas utifrån lön efter löneväxling. 9. Övrigt Den överenskomna lönen före löneväxling till pension kommer att ingå i lönestatistik och lönenivå i löneöversynen. Det är också den enskildes lön före löneväxling som skall förhandlas i samband med löneöversynen. 6

9 7 För att avtalat belopp skall kunna dras från lönen och löneväxlas måste minst detta belopp finnas tillgängligt för utbetalning aktuell månad. Finns inte detta belopp görs ingen löneväxling för den månaden.

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands

URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands Gäller från 2010-02-01 Upplysning I förhandlingsprotokoll 2010-01-25 har parterna enats om ändring i avtalets

Läs mer

URA. Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för. anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands. Centrala avtal 2007:1 2007-10-01

URA. Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för. anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands. Centrala avtal 2007:1 2007-10-01 URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands Centrala avtal 2007:1 2007-10-01 Ersätter cirkulär 2003:A2 Utgiven av Arbetsgivarverket 2007 Produktion &

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss. Stockholm 2014-05-14 Box 47151 100 74 Stockholm Sven Svensson Vägen 123 Lgh 1001 123 45 Orten Välkommen! Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5. Sjukdom, föräldraledighet, annan ledighet... 3 6. Skatteregler... 4 7. Arbetsgivaren

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över din tjänstepension

Läs mer

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 Härryda kommun Regler för innehav av personalbil Regler för innehav av personalbil INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5.

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3

KÅPAN PENSIONER. Information om din pensionsförsäkring. ...värd att spara. Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 KÅPAN PENSIONER Information om din pensionsförsäkring...värd att spara Kåpan och din pensionsförsäkring sid 2 3 Innehållet i din försäkring sid 4 5 Återbetalningsskydd och arvsvinst sid 6 7 Kapitalförvaltning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SVENSKA KYRKANS UTLANDSANSTÄLLDA. träffat mellan SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION OCH

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SVENSKA KYRKANS UTLANDSANSTÄLLDA. träffat mellan SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION OCH Bilaga 1 till förhandlingsprotokoll protokoll daterat daterat den 1 april 2011 KOLLEKTIVAVTAL FÖR SVENSKA KYRKANS UTLANDSANSTÄLLDA träffat mellan SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION OCH AKADEMIKERFÖRBUNDET

Läs mer

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR Lernia 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Avtal som ej medtagits i avtalstrycket Avtalen återfinns där annat inte anges i särskilda avtalstryck. Avtal om ITP-S

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer