REGERINGSRATTENS DOM. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGERINGSRATTENS DOM. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm"

Transkript

1 REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mål nr Inspektionen fbr meddelad i Stockholm den 29 juni 2010 IA F I arbetslc ~hdsrc,rs!j k rin'!jt!11 --_... KLAGANDE MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm Ink O Dnr Q6L9 I ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 30 december 2008 i mål nr , se bilaga SAKEN Arbetslöshetsförsäkring REGERlNGSRÄTTENSAVGÖRANDE Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och fastställer det slut som länsrättens dom innehåller. YRKANDEN M.M..~ yrkar att Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och fastställer det slut som länsrätten kommit till. Hon anför bl.a. följande. Dok.ld Hon var uppriktigt intresserad av tjänsten. Fem dagar efter e-postmeddelandet fick personalhandläggaren de kompletterande handlingarna. Man kan ställa frågan hur de uppgifter hon nämnt i e-postmeddelandet skulle ha hanterats. Borde hon till att Postadress Besöksadress Telefon Telefax ExpeditioDstid Box 2293 Wallingatan måndag -- fredag Stockholm E-post: 08:00-12:00 13:00-16:30

2 DOM Mål nr börja med ha förtigit dem? Borde hon vid en intervju ha sagt att hon blivit tipsad aven klinikchef i stället för att röja samröret med Arbetsförmedlingen? Borde hon då också ha rortigit att hon sökt andra anställningar? Enligt den aktuella lagtexten finns ett krav på kausalitet. Det bör innebära att det krävs någon form av utredning om att en anställning skulle ha kommit till,t~,9 för det fall att sökanden inte hade betett sig klart klandervärt under anställningsförfarandet. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som får anses bestrida bifall till överklagandet, anför bl.a. följande. Lagstiftningen lägger ett stort ansvar på en arbetslös som uppbär arbetslöshetsersättning att åter komma i arbete. I det ansvaret ligger att den arbetslöse ska söka och ta varje lämpligt arbete som finns på arbetsmarknaden. Den arbetslöse lever upp till detta krav endast om det i en platsansökan visas prov på ett allvarligt menat intresse får den sökta tjänsten. För att en platsansökan ska anses vara seriöst menad krävs även att den, så långt möjligt, innehåller de uppgifter som arbetsgivaren specifikt har efterfrågat. En helt annan sak är att en ansökan kan vara mer eller mindre väl utformad beroende på sökandens förmåga. har i sin ansökan inte visat prov på något eget intresse för den aktuella tjänsten. Hon har i stället hänvisat till att hon fått en platsanvisning som i praktiken innebär att hon kan bli föremål för sanktioner om hon inte söker tjänsten. Hon anger också i denna sin första kontakt med en presumtiv arbetsgivare att hon prioriterar en annan arbetsgivare. Vidare beskriver. 13 sin familjesituation och de fyra barnens åldrar utan att uppgifterna sätts in i ett naturligt sammanhang på det sätt som kan ske i ett längre anställningsbrev. Bevis om erforderlig legitimation för tjänsten bifogas inte trots att detta uttryckligen efterfrågats i platsannonsen. :har gett sin ansökan en utfonnning som får henne att framstå som så oattraktiv för arbetsgivaren att en anställning inte kan bli aktuell. Hennes

3 DOM Mål nr uppenbara ointresse för tjänsten rar också anses ha manifesterats genom att hon inte redan från böljan hade bifogat behörighetshandlingar. Att har använt sig av objektivt korrekta uppgifter för att förmedla sitt uppenbara ointresse av den sökta tjänsten ska inte påverka bedömningen. SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 7.: är legitimerad biomedicinsk analytiker. Hon bodde i Karlstad och hade varit arbetslös en längre tid när hon av arbetsförmedlingen blev anvisad att söka ett somrnarvikariat som biomedicinsk analytiker (BMA) inom,s..a:,, %'. Enligt platsannonsen skulle bevis om legitimation bifogas ansökan. $ or F 7 ;skickade följande ansökan via e-post. Hej! Med anledning av platsanvisning från arbetsförmedlingen söker jag semestervikariat som legitimerad BMA vid t. Jag hoppas dock i första hand på ett semestervikariat i Karlstad, då det underlättar mycket för min familj. Min make tjänstgör vid dit vi flyttade år Vi har fyra barn i åldrarna 17, 13, 11 och 2 år. 145 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsfårsäkring, ALF, finns bestämmelser om att dagpenningen i vissa fall ska sättas ned. Så ska ske om sökanden avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl (:fårsta stycket 1) eller utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd (:första stycket 2). Den formulering som nu finns i 45 a fårsta stycket 2 ALF går tillbaka till 1950-talet. I de ursprungliga förarbetena sägs inget om vilken typ av fall som avses (SOV 1955:27, prop. 1956:144, 2LU 58). I förarbetena till 1973 års lag om arbetslöshetsförsäkring framhölls att bestämmelsen tar sikte på klart klandervärda beteeriden från den arbetssökandes sida (prop. 1973:56 s. 184). Räckvidden av regeln berördes inte när ALF kom till och inte heller när sanktionen avstängning

4 DOM Mål nr från ersättning ersattes av nedsättning av dagpenning (prop. 1999/2000:139, 2000/01 :AU5). Frågan i målet är om 7 i sin e-postkontakt med arbetsgivaren uppträtt på ett sådant sätt att hon uppenbarligen vållat att anställning inte kommit till stånd. I sitt e-postmeddelande har förklarat att hon i första hand vill ha ett likartat semestervikariatpå hemorten. I anslutning till detta har hon beskrivit sin familjesituation. Att hon på detta sätt redovisat korrekta förhållanden kan inte anses klandervärt. Inte heller bör det läggas henne till last att hon uppgett att hon fått en platsanvisning från Arbetsförmedlingen. Att hon fårst i efterhand sänt in handlingar rör att styrka sin behörighet för tjänsten bör i det här sarnrnanhanget inte tillmätas någon särskild betydelse. Regeringsrätten finner inte att l uppträtt på ett sådant sätt att det funnits anledning att aktualisera en nedsättning av hennes dagpenning. Överklagandet ska därför bifallas. - ~ ~ il ~ J2 (!.. p Skiljaktig mening, se protokoll Avd. I Föredraget _$== -./.793 g Föredragande regeringsrättssekreterare

5 Sida l (4) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Ol 2(!Ö! O Meddelad i Stockholm KLAGANDE Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box Stockholm MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrätten j Stockholms läns dom den 9 juli 2008 i mål nr , se bilaga SAKEN Nedsättning av dagpenning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) yrkar att kammarrätten upphäver länsrättens dom och fastställer AEA:s beslut av den 28 maj 2007 att nedsätta dagpenning med 25 procent i 40 dagar. Till stöd får sin talan anför AEA bl.a. följande. En arbetssökande har ett mycket stort ansvar att söka alla lämpliga arbeten på arbetsmarknaden. Ju längre arbetslösheten består, desto större ansvar har sökanden att vidga sitt arbetssökande, såväl geografiskt som yrkesmässigt. Vid tidpunkten för underrättelsen från arbetsförmedlingen i Karlstad hade erhållit drygt 295 ersättningsdagar. Det innebär att hon haroch hade - mycket stora krav på sig att söka och ta alla typer av arbeten på hela den svenska arbetsmarknaden. Det anvisade arbetet som biomedicinsk analytiker var att betrakta som ett lämpligt arbete. Vid rekrytering är inte den presumtive arbetsgivarens primära intresse den Dok.ld Postad ress Besöksad ress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2302 Birger Jarls TDrg måndag fredag I fn 17 <;:tnr:khnlm E-post: 09:00-11 :30

6 i ; Sida 2 Mål nr arbetssökandens privata omständigheter utan dennes kvalifikationer och intresse för arbetet. Aven komplett och seriös arbetsansökan skall framgå sökandens utbildning och andra kvalifikationer för arbetsuppgiften samt ett relevant ev. I ett seriöst ansökningsbrevs natur torde dessutom ligga att den arbetssökande uppvisar ett intresse för den aktuella tjänsten och att denne därmed inte fokuserar på andra tjänster som denne har sökt eller avser att söka. har i sin första kontakt med arbetsgivaren redogjort för att hon hellre vill ha ett annat arbete. Därutöver har hon i korta ordalag redogjort för sin familje situation. Hon har emellertid inte på något sätt upplyst arbetsgivaren om sina kvalifikationer och inte heller visat något som helst intresse för den aktuella tjänsten. AEA anser inte att en arbetsgivare med fog kunnat utgå från att en arbetssökande uppfyller de uppställda formella kraven i en arbetsannons. Som en följd av i e-postmeddelande uppgav arbetsgivaren att hon inte skulle vara aktuell för tjänsten.. e-postmedde1ande till arbetsgivaren ger ett sådant intryck att det i det närmaste får anses uteslutet att en ansökan utformad på detta sätt skulle leda till en anställning. Detta ställningstagande bekräftas också av det faktum att det var arbetsgivaren som uppmärksammade arbetsförmedlingen på meddelandet. g har genom sitt handlande uppenbarligen vållat att anställning inte kommit till stånd. m.bestrider bifall till överklagandet och anför i tillägg till vad hon tidigare uppgett bl.a. följande. Länsrättens domskäl är välskrivna och stringenta. Hon har aldrig angett något skäl till att inte söka tjänsten, utan har sökt tjänsten. Ä ven hon anser att den utannonserade tjänsten är lämplig för henne. Då hon har sökt den ifrågavarande utannonserade tjänsten som legitimerad biomedicinsk analytiker torde man med fog kunna utgå från att hon uppfyller de formella kraven. Ansökningen skedde i all hast och hon förelades snabbt att komplettera denna, vilket hon gjorde så snart det gick. Att hennes brev skulle ha gett ett sådant intryck att det skulle vara i det närmaste uteslutet med en anställning är en överdrift. Arbetsgivarens intryck är inte intressant, utan det är upp till

7 Sida 3 Mål nr var och en at1 bedöma innehållet i heimes e-postmedde1ande och hennes fortsatta handlande efter arbetsgivarens föreläggande. Yttrande har inhämtats från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som tillstyrker bifall till överklagandet. IAF hänvisar till relevanta lagrum och förarbeten samt gör i sakfrågan bl.a. följande bedömning. IAF menar att som saken beskrivs i lagens förarbeten är det intryck den tilltänkte arbetsgivaren har fått av 3 I vid mottagandet av hennes ansökan avgörande för hennes rätt till ersättning. Av handlingarna framgår inte annat än att hennes möjlighet att faktiskt komma i fråga för anställningen varit försumbar från den tidpunkt då mottagaren läst hennes ansökan. Vidare framgår att. 7& själv orsakat detta genom det sätt hon utformat sitt inledande e-postmeddelande. Det faktum att d ändå fått komplettera sin ansökan bör heller inte under sådana förhållanden kunna medföra att hennes ansökan - som mottagaren redan befunnit undermålig - i efterhand skall anses fullgod. Mot bakgrund härav anser IAF att 2 har anvisats ett lämpligt arbete samt att nedsättningen av hennes ersättningsrätt varit befogad. Kammarrätten har den 21 juli 2008 förordnat att länsrättens avgörande inte skall gälla tills vidare eller till dess att kammarrätten förordnar annat. DOMSKÄL I målet är ostridigt att det ifrågavarande arbetet var ett lämpligt arbete för. Frågan i målet är således om e-postmeddelandets innehåll varit sådant att 'J ra själv uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd. Kammarrätten finner att det för envar framstår som nästintill uteslutet att en ansökan som utformats på det sätt som har gj ort skulle kunna leda till en anställning. Att därefter ombetts att komplettera ansökan, och att så också har skett, föranleder

8 Sida 4 Mål nr ingen annan bedömning. får därför anses själv ha vållat att anställning inte kommit till stånd. Arbetslöshetskassan har således haft fog för sitt beslut att sätta ned hennes dagpenning med 25 procent i 40 dagar. Överklagande skal! därför bifallas. DOMSLUT Kammarrätten bifaller, med upphävande av länsrättens dom, överklagandet och rastställer Akademikernas erkända arbetslöshetskassas beslut av den 28 maj HUR MAN ÖVERKLAGAR (formulär 4) se bilaga. t!=: 5?~ kammarr./ a d kammarrättsråd tf assessor referent je;: r föredragande I kammarrättens avgörande har även deltagit nämndemännen_. och' S

9 LÄNSRÄTTEN I DOM Mål m STOCKHOLMS LÄN Meddelad i Rotel 665 Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE MOTPART Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Akademikernas erkända arbetslöshetskassas beslut den 28 maj 2007 Dm O 441/2007 SAKEN Nedsättning av dagpenning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsfcirsäkring-alf DOMSLUT Länsrätten bifaller överklagandet och undanröjer beslutet om nedsättning av dagpenning. Dok.ld Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen I måndag fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00

10 Sida 2 LÄNSRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN BAKGRUND Akademikernas erkända arbetslöshetskassa nedsatte i beslut den 23 april 2007 b dagpenning med 25 procent i 40 ersättningsdagar fr.o.m. den 26 mars Som skäl anfördes i huvudsak följande. Arbetsrormedlingen i Karlstad har meddelat att 3,genom sitt uppträdande, uppenbarligen vållat att anställning inte kommit till stånd. Det gällde en tjänst som biomedicinsk analytiker i Örebro, som hon sökte genom ett kort mail. I detta skrev hon att hon sökte arbetet p.g.a. anvisning från arbetsförmedlingen och i första hand hoppades på ett jobb i Karlstad. Där framgick klart framgick att hon inte var intresserad av arbetet. begärde omprövning av beslutet. Arbetslöshetskassan fann vid omprövning inte skäl att ändra sitt beslut. YRKANDEN M.M. överklagar och yrkar att arbetslöshetskassans beslut skall upphävas samt att dröjsmålsränta skall utgå enligt 6 räntelagen (1975:635) från de respektive tidpunkter ersättningar rätteligen skulle ha utbetalats till dess att utbetalning sker. Till stöd för sin talan anför hon bl.a. följande. Det stämmer att hon skickade ansökan per e-post den 25 mars Arbetsgivaren bad henne att komplettera ansökan och skicka en meritförteckning, vilket hon också gjorde. Det är naturligt att hon berättade för arbetsgivaren att hon helst ville arbeta i Karlstad. En sådan upplysning är personalansvarig normalt tacksam får, så att frågor om övemattningsrum och schemaläggning kan utredas. Det fanns 470 sökande till tjänsten. Det var inte fråga om ett erbjudet arbete, såsom föreskrivs i 45 a ALF, utan bara om ett som arbetsförmedlingen anvisat henne att söka. Arbetslöshetskassan vidhåller sitt beslut och anför bl.a. följande. Arbetsgivaren ansåg &ansökan som mycket anmärkningsvärd och definitivt inte intresseväckande, men av fonnella skäl bad de henne ändå

11 Sida 3 LÄNSRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN komplettera ansökan. I en allvarligt menad platsansökans natur ligger att sökanden uttrycker intresse för den söka tjänsten. Istället har.il _ fokuserat på att hon hellre vill ha andra arbeten samt angett att hon söker tjänsten på grund av arbetsförmedlingens anvisning. Om man formulerar sin ansökan på det sättet är det närmast uteslutet att man rar en anställning. hade vid tidpunkten för arbetsförmedlingens underrättelse erhållit drygt 275 ersättningsdagar. Detta innebär att hon har stora krav på sig att vidga sitt sökområde både geografiskt och yrkesmässigt. DOMSKÄL Tillämpliga bestämmelser 145 a första stycket ALF stadgas att dagpenningen sätts ned med 25 procent i 40 ersättningsdagar (nedsättningstid) inom ersättningsperioden, om en sökande har l. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl, eller 2. utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd. Enligt Il första stycket ALF skall ett erbjudet arbete anses lämpligt, om 1. det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits skälig hänsyn till den sökandes förutsättningar för arbetet samt andra personliga förhållanden, 2. anställningsförmånerna är förenliga med de förmåner som arbetstagare får som är anställda enligt kollektivavtal eller, om kollektivavtal inte finns, är skäliga i förhållande till de förmåner arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer rar vid jämförliga företag, 3. arbetet inte hänror sig till en arbetsplats där arbetskonflikt råder till följd av stridsåtgärder som är lovliga enligt lag och kollektivavtal, och 4. förhållandena på arbetsplatsen motsvarar vad som anges i författning eller myndighets föreskrifter om åtgärder till rorebyggande av ohälsa eller olycksfall. Enligt 9 a ALF, i dess lydelse fram till den 2 juli 2007, angavs att den sökande under de första 100 ersättningsdagama får begränsa sig att söka lämpliga arbeten inom sitt yrke och i närområdet.

12 Sida 4 L.~SRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN Utredningen i målet I platsannons daterad den 9 februari 2007 anges att, söker en biomedicinsk analytiker for semestenrikariat inom primärvården. k OJ F 5F e-postmeddelande till den 25 mars 2007 har följande lydelse. "Hej! Med anledning av platsanvisning från arbetsförmedlingen söker jag semestervikariat som legitimerad biomedicinsk analytiker vid. Jag hoppas dock i fårsta hand på ett semestervikariat i Karlstad, då det llilderlättar mycket för min familj. Min make tjänstgör g i Karlstad, dit vi flyttade år Vi har fyra barn i åldrarna 17, 13, 11 och 2 år." I svar på ovan nämnda e-postmeddelande skriver.~3 personalsekreterare vid, att man måste insända ett personligt brev med meritforteckning för att bli registrerad som arbetssökande. I E ev, som bon på begäran skickat till.. framgår bl.a. att hon är utbildad laboratorieassistent med inriktning klinisk kemi ocb bar arbetat vid kemiskt laboratoriumlblodcentral på flera sjukhus. I tjänsteanteckning från arbetslöshetskassan den 23 april 2007 anges att 3 2 på fråga svarat bl.a. foljande. Han anser att... 5i1 ansökan var mycket anmärkningsvärd. De blev definitivt inte intresserade av henne när de såg ansökan, men begärde ändå komplettering med personligt brev och meritförteckning av formella skäl för att kunna registrera hennes ansökan. Det personliga brevet var inte särskilt bra men ändå inte uppenbart dåligt. Redan hennes initiala e-post visade dock att hon inte var intresserad av tjänsten.

13 Sida 5 LÄNSRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN Länsrättens bedömning Av ordalydelsen i 45 a ALF framgår inte klart vad som menas med ett "erbjudet" lämpligt arbete. Man kan tveka om en tjänst, för att omfattas av paragrafen, måste ha erbjudits sökanden personligen av arbetsgivaren eller om det räcker med att den utlysts av denne och därefter anvisats av arbetsförmedlingen som lämplig för personen att söka. I praxis har framkommit att den sistnämnda tolkningen är den riktiga, se t.ex. Kammarrätten i Stockholms domar den 31 mars 2006 i mål nr och den 2 april 2008 i mål nr I sistnämnda dom framhålls också att det är arbetsforrnedlingen som gör bedämningen liv vilka arbeten den sökande skall söka. Det är i förevarande mål ostridigt att vid den aktuella tiden hade passerat den hundradagarsgräns inom vilken den som uppbar arbetslöshetsersättning, med då gällande lag, var berättigad att begränsa sitt arbetssökande geografiskt. Fråga i målet är därför om.j, genom sitt sätt att formulera det inledande e-postmeddelandet till arbetsgivaren, uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd. En liknande situation var för handen i Kammarrätten i Stockholms avgörande den 21 juni 2007 i mål nr ). Sökanden hade där i en anställningsintervju redogjort för sin farniljesituation och fur svårigheten att ordna barnomsorg beroende på arbetstidens förläggning. Kammarrätten fann att sökanden inte, genom en korrekt beskrivning av sin situation, gjort sig skyldig till ett sådant klandervärt beteende som skall medföra nedsättning av dagpenningen. Länsrätten anser på motsvarande sätt att i, genom att redogöra fur sakomständigheter såsom hon gjort i sitt e-postmeddelande, som hon sedan fick möjlighet att komplettera med personligt brev och meritförteckning, inte förfarit på ett sådant sätt att det skall beivras med nedsättning av dagpenning enligt 45 a ALF. Överklagandet skall därför bifallas.

14 Sida 6 LÄNSRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN HUR MAN... VERKLAGAR, se bilaga A. r.1 I avgörandet har även deltagit nämndemännen g och. Föredragande har varit

15 Kopia AF Karlstad Hamil:._ g g l' & Omprövning av kassans beslut om nedsättning av dagpenningen ID-nummer AEADnr Ö 120/2007 ocb ARA Dnr 0441/2007 Ärende Du har begärt omprövning av kassans beslut om nedsättning av dagpenningen med 25 %. Beslut Kassan vidhåller beslutet om nedsättning av dagpenningen med 25 % under 40 ersättningsdagar från och med Motivering Enligt underrättelsen har du anvisats ett arbete som biomedicinsk analytiker hos.,.._t. Arbetsförmedlingen s1aiver att arbetsgivaren angett att din ansökan inte var mycket till ansökan och att du inte verkade intresserad. av arbetet. De bifogade din ansökan som du skickat via mail. I din begäran om omprövning har du angett att du inte anför några nya skäl eller omständigheter utan ser omprövningen endast som ett nödvändigt led mot en prövning i Länsrätten. Eftersom du inte anfort några nya skål i sak, vidhal..ler kassan beslutet om nedsättning enligt ovanstående beslut. GäUande rätt Enligt Il lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) skall erbjudet arbete anses lämpligt, om L det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits skälig hänsyn till den sökandes förutsättningar ror arbetet samt andra personliga förhållanden, 2. anställningsförmånerna är rorenliga med de förmåner som arbetstagare rar som är anställda enligt kollel'1ivavtal. Om kollektivavtal inte finns skall förmånerna vara skäliga i IörhåJlande till de fonnåner arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer rar vid jämförliga foretag, 3. arbetet inte hänför sig till en arbetsplats där arbetskonflikt råder till följd av stridsåtgärder som är lovliga enligt lag och kollektivavtal, och 4. förhållandena på arbetsplatsen motsvarar vad som anges i författning eller myndighets föreskrifter om åtgärder för att förebygga ohälsa eller olycksfall.

16 Av 4Sa ALF framgår. Dagpenningen sätts ned med 25 procent i 40 ersättningsdagar (nedsättningstid) inom ersättningsperioden, om en sökande har avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl, eller utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd. Den tid inom vilken nedsättning av dagpenningen skall göras får inte överstiga 180 kalenderdagar från den dag då nedsättningstiden inleddes. Om det under ersättningsperioden en andra gång inträffar sådant förhållande som anges ovan skall den sökandes dagpenning sättas ned med 50 procent i ytterligare 40 ersättningsdagar inom ersättningsperioden. Inträffar under ersättningsperiod.en en tredje gång sådant förhållande som anges i första stycket, har den sökande inte rätt till ersättning Iorrän han eller hon därefter på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. AKADEMIKERNAS ERKÄNDA ARBETSLÖSHETSKASSA g Överklagande Om du vill överklaga dena beslut kan du vända dig till Länsrätten i Stoclcbolms län. J skrivelsen skall du ange namn., adress och personnummer samt skälen för överklagandet ÖVerklagandet skall ställas till Länsrätten men lämnas eller sändas till Akademikernas erkända arbetslöshetskassa. Overklagandet skall ha inkommit inom två månader från det att du fick del av beslutet Delgivningskvitto Delgivningskvittot som finns tillsammans med beslutet skall snarast sändas tillbaka till kassan. Det är ett Ikvitto på att du har mottagit beslutet ~...J

17 1 (1) PROTOKOLL Mål nr Avdelning I Stockholm NÄRVARANDE REGERINGSRÅD ( ". 7 ; J V och S ".' FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren D 5 KLAGANDE \ r. '5 MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 30 december 2008 i mål nr SAKEN Arbetslöshetsförsäkring Målet föredras. Regeringsrådet är av skiljaktig mening och anför: Jag gör samma bedömning som kammarrätten och anser att överklagandet bör avslås. i--- C II!!!!!"'.' lia.. ö -... :. Uppvisat och lämnat för expediering tji ' 2Y( 6 i f S L Dok.ld Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2293 Wallingatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-12:00 13:00-16:30

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm 2015-05-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) JA FIInspektionen for.rbel,lllshet,f.".1ilkringen KLAGANDE Unionens arbetslöshetskassa Box 701 107 68 Stockholm MOTPART Ink Dnr 2015-06- O1 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm

Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KAMMARRÄTTEN I Mål nr 1316-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 5 2010-11-03 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ink 2010 =11- O5 onr2ccy/s IC) ( Ombud: Förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

IA F J rbets!,')'>?: ~tsr {';rs:!kringefl

IA F J rbets!,')'>?: ~tsr {';rs:!kringefl .'. 'd~ WJJ;" \liw w '?: ~tsr {';rs:!kringefl Ink

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 29 maj 2012 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Anne Rajmic LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 februari 2010 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

DOM 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm KAMMARRÄTTEN I Avdelning 3 2{)13-11~1 &. Meddelad i Göteborg Sida l (5) Mål nr 9178-12 l A F llnspcktion

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM (5) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionens Arbetslöshetskassa Olof Palmes gata 17 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

Stockholm. KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ' ~ FÖRVALTNINGSRÄTTEN l) OM 2013-05-17 Meddelad i Enhet2 Stockholm Mål nr Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART ÖVERKLAGATBEsLUT Läramas arbetslöshetskassas

Läs mer

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-20 Meddelad i Stockholm I STOCiffiOLM skatteavdelningen Enhet3 2013-03-20 Meddelad i Stockholm Mål nr l KLAGADE Inspektionen för arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART Ink 2013-03- 2 5 Dnr J!.O~ 965- ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 februari 2017 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anders Wallin Box 2131 750 02 Uppsala MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 april 2009 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjuristen Claes Jansson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

J A F lnspt"kt!of1en för

J A F lnsptkt!of1en för ~. FÖRVALTNINGsRÄTTEN skatteavdelningen. KLAGANDE 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 l J A F lnspt"kt!of1en för Sida l (5) ~- ilrbct~lö~hehlörs:jkrin!)~f1 Ink 2012-05- l 3 Dnr -2.612. MOTPART

Läs mer

meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm

meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm 1 (8) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 5 juni 2008 KLAGANDE AA Ombud Advokaten Fredrik Gustafsson Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjuristen Sara Kullgren Ledarna Box 12069 102 22 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm A 01 Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm ÖlIGlr19mnas för ~fmedom KLAGANDE OCH MOTPART Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetslcassa

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (5) meddelad i StocldlOlm den 18 febluari 2010 KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm Mål m 3553-08 I A F l Inspektionen flsr!. ihbelslö:shctsfors.:huingen

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2009 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

DOM 2015-04-30 Stockholm

DOM 2015-04-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 2015-04-30 Stockholm Mål nr P 2249-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål P 3302-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 mars 2014 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm

KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm FÖRVALT~~GSRÄTTEN Skatteavdehringen Enhet2 2013-04-08 Meddelad i Stockholm Må1nr Sida l (6) KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Dn r l ÖVERKLAGATBEsLUT

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mäl nr 5050-09 meddelad i Stockholm den 15 oktober 2010 KLAGANDE ej g 7 I.---~-_._.~--~. ~-.. (A F Ilnk l Inspektioner. 10r,I aru~t31ö~hei... för,;äkringen 2010-10- Z1 Dnr.J-Dlej

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Markus Sjöstedt Unionen 105 32 Stockholm MOTPART OCH KLAGANDE Inspektionen för

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 mars 2012 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2009 KLAGANDE Sennberg AB (tidigare Sennheiser AB), 556118-9456 Box 22035 104 22 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2015 ref 21. Lagrum: 47 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2015 ref 21 Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersättning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

DOM Meddelad i Stockhoim. KLAGANDE Inspektionen rör arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm

DOM Meddelad i Stockhoim. KLAGANDE Inspektionen rör arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm .. FÖRVALTNINGSRÄTTEN Avdelning 21 2015-12-22 Meddelad i Stockhoim KLAGANDE Inspektionen rör arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART Mål nr - l r~r ihb~tsl~shctsfors.:n:.ringen I A

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 16 november

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Lidköpings kommun 531 88 Lidköping MOTPART AA God man: BB Ombud: Advokat Mathias Blomberg

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2010 KLAGANDE AA Gode män: BB och CC Bergsrundan 5 151 57 Södertälje MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. 2. Kammarrätten avslår överklagandet.

DOM. Meddelad i Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. 2. Kammarrätten avslår överklagandet. Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 1979-16 KLAGANDE A ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatteverkets beslut den 10 mars 2016, dnr 131-116944-16/263 SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS. meddelad i Stockholm den 20 oktober 20 l O Ink 2010 ~m- 2,

REGERINGSRÄTTENS. meddelad i Stockholm den 20 oktober 20 l O Ink 2010 ~m- 2, AO~ REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (3) Mål m 7786-09 Insp~klion"n för IAF Mrhl~f slö lohr.>!sf ö rsllkrlngen meddelad i Stockholm den 20 oktober 20 l O Ink 2010 ~m- 2, KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsfcirsäkringen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 oktober 2009 KLAGANDE Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 Örebro MOTPART AA Ombud: Advokat Sven Olsson Fårsön 610 41 Ringarum ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2009 KLAGANDE AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges Riksbanks beslut den 10 juni 2009 i ärende Dnr 2009-523-STA, se bilaga SAKEN Rätt att ta del

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 april 2016 KLAGANDE Byggteknik i Tystberga AB, 556854-8449 Ombud: Advokat David Björne Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box

Läs mer

Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2010-04-22 1 (2) Dnr: 2010/465 M 5 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Framställning om förtydligande av 35 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Bakgrund Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar .. KAMMARRÄTTEN STOCKHOLM Avdelning 01 I Sida l (3) Mål nr 8017-08 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2009 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Socialnämnden i Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls beslut den 7 mars

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mål nr 4903-09 "I ~ --- -~~~~::l'~r. L1r t,;~h,(.' ; ~'.:!:)rs~:c! jnge'n meddelad i Stockholm den 14 juni 2010 Iir

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm

DOM. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM rijl5- II ~,ij- Meddelad i Sundsvall Sida l (6) Mål nr 52-15 KLAGANDE.,_._--- Ombud: Juristen Unionen Förbundskontor OlofPalmes Gata 17 10532 Stockholm MOTPART Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 mars 2012 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 18 mars 2011

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2016-07-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 4963-16 1 KLAGANDE Anna Hagström, 770518-0466 Ombud: Jessica Molin Assistans i Balans i Sverige AB S:t Eriksgatan 117 113 43 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm. KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn

DOM 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm. KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn Enhet2 2013-04-08 Meddelad i Stock:holm Mål nr Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen får arbetslöshetsfårsäkringen Box 210 641 22 Katrinehohn MOTPART.. Dn r J (~JZ/1 t& J/ Ombud: Stefan Eliasson Lärarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM f)ff, HÖGSTA FÖRV ALTJ',JINGSDOMSTOLENS DOM l (5)... JJ 10/ lt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 25 augusti 2014 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Jur.kand. Eva Roos Er jurist Umeå AB Pofyrvägen 11 907

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) REGERINGSRÄTTENS BESLUT meddelat i Stockholm 13 maj 2008 KLAGANDE AA Ombud: Advokaten Sven Olsson Fårsön 610 41 Ringarum MOTPART Länsstyrelsen i Örebro län 701 86 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 februari 2017 KLAGANDE Arbetsförmedlingen 113 99 Stockholm MOTPART Autotrading & Konsult i Mälardalen AB, 556633-9916 Ombud: Jur. kand.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM l (6) 8 Mål nr 5291-11 meddelad i Stockholm den lo maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box210 641 22 Katrineholm Ink 2013-05- 4 Dnr /(15({ ~OJ:{

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 december 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 22 maj 2007 i mål nr 1802-06,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Sida l (4) KAMMARRÄTTEN D "C C T T T^T -D.C/ol^U l MålnrUM 3793-11 Migrationsöverdomstolen 2011-09-12 Meddelat i Stockholm KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A God man: Per Röckner Föreningsgatan

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 mars 2010 KLAGANDE Convivium Strix Restaurang Aktiebolag Ombud: AA Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Sveavägen 25 111 34 Stockholm MOTPART

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 21 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionen, Sektionen för

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 januari 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 16 januari 2008 i mål nr

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Avdelning 06. DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 5562-15 KLAGANDE Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro MOTPART AA Ombud: Johan Rosengren Hidros Denmark ApS Warfvinges väg 35 112

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 1 december 2008 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 7 november 2005 i mål nr

Läs mer

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud:, född 1950 MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 30 januari

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2009 KLAGANDE AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges Riksbanks beslut den 2 juni 2009 i ärende Dnr 2009-496-STA, se bilaga SAKEN Rätt att ta del

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Meddelad i Malmö Mål nr 12683-12 Sida 1 (5) KLAGANDE Lars-Erik Stadier, 631106-8214 Tåstarps Backaväg 388 266 92 Munka-Ljungby 2012 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun Box 304 733 25 Sala MOTPART AA God man: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2016 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 25 mars 2015

Läs mer

REGERlNGSRATTENS. MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

REGERlNGSRATTENS. MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERlNGSRATTENS DOM (5) Mål nr 5523-09 meddelad i Stockholm den 10 september 20 l O KLAGANDE Ombud:._ I A F I ln,p~ktlon~n far arbetjicllhetsforslkrlngen Ink 2010-09- 13 Dnr :ld ID J('li 1s,I MOTPART

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm 18 november 2009 KLAGANDE Lantmännen Agrovärme AB, 556229-5666 Box 5 561 21 Huskvarna MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i Malmös beslut den 13 maj 2014 med dnr Af-2014/274074, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i Malmös beslut den 13 maj 2014 med dnr Af-2014/274074, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (5) KAMMARRÄTTEN TV/^A/T JJUIVL Mål nr 4683-14 Avdelning 03 2QH "12" 1 1 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tillväxtfaktor-X Vattenverksvägen 44 212 21 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 juli 2017 i mål nr

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 juli 2017 i mål nr UU Utvecklande av talan i mål nr 5230-17 1 (3) Dnr: 2017/440 2017-10-24 Rättsenheten Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 STOCKHOLM KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641

Läs mer

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A < KAMMARRÄTTEN GÖTEBORG Avdelning 1 I DOM 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 1372-09 KLAGANDE Uddevalla kommun 451 81 Uddevalla ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (5) KLAGANDE Malin Andersson, 740326-4109 Nedre Västersjövägen 250 266 93 Munka-Ljungby 2/ 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm ÖVERKLAGAT BESLUT Barn- och Utbildningsnämnden

Läs mer