REGERINGSRATTENS DOM. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGERINGSRATTENS DOM. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm"

Transkript

1 REGERINGSRATTENS DOM 1 (4) Mål nr Inspektionen fbr meddelad i Stockholm den 29 juni 2010 IA F I arbetslc ~hdsrc,rs!j k rin'!jt!11 --_... KLAGANDE MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm Ink O Dnr Q6L9 I ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 30 december 2008 i mål nr , se bilaga SAKEN Arbetslöshetsförsäkring REGERlNGSRÄTTENSAVGÖRANDE Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och fastställer det slut som länsrättens dom innehåller. YRKANDEN M.M..~ yrkar att Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och fastställer det slut som länsrätten kommit till. Hon anför bl.a. följande. Dok.ld Hon var uppriktigt intresserad av tjänsten. Fem dagar efter e-postmeddelandet fick personalhandläggaren de kompletterande handlingarna. Man kan ställa frågan hur de uppgifter hon nämnt i e-postmeddelandet skulle ha hanterats. Borde hon till att Postadress Besöksadress Telefon Telefax ExpeditioDstid Box 2293 Wallingatan måndag -- fredag Stockholm E-post: 08:00-12:00 13:00-16:30

2 DOM Mål nr börja med ha förtigit dem? Borde hon vid en intervju ha sagt att hon blivit tipsad aven klinikchef i stället för att röja samröret med Arbetsförmedlingen? Borde hon då också ha rortigit att hon sökt andra anställningar? Enligt den aktuella lagtexten finns ett krav på kausalitet. Det bör innebära att det krävs någon form av utredning om att en anställning skulle ha kommit till,t~,9 för det fall att sökanden inte hade betett sig klart klandervärt under anställningsförfarandet. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som får anses bestrida bifall till överklagandet, anför bl.a. följande. Lagstiftningen lägger ett stort ansvar på en arbetslös som uppbär arbetslöshetsersättning att åter komma i arbete. I det ansvaret ligger att den arbetslöse ska söka och ta varje lämpligt arbete som finns på arbetsmarknaden. Den arbetslöse lever upp till detta krav endast om det i en platsansökan visas prov på ett allvarligt menat intresse får den sökta tjänsten. För att en platsansökan ska anses vara seriöst menad krävs även att den, så långt möjligt, innehåller de uppgifter som arbetsgivaren specifikt har efterfrågat. En helt annan sak är att en ansökan kan vara mer eller mindre väl utformad beroende på sökandens förmåga. har i sin ansökan inte visat prov på något eget intresse för den aktuella tjänsten. Hon har i stället hänvisat till att hon fått en platsanvisning som i praktiken innebär att hon kan bli föremål för sanktioner om hon inte söker tjänsten. Hon anger också i denna sin första kontakt med en presumtiv arbetsgivare att hon prioriterar en annan arbetsgivare. Vidare beskriver. 13 sin familjesituation och de fyra barnens åldrar utan att uppgifterna sätts in i ett naturligt sammanhang på det sätt som kan ske i ett längre anställningsbrev. Bevis om erforderlig legitimation för tjänsten bifogas inte trots att detta uttryckligen efterfrågats i platsannonsen. :har gett sin ansökan en utfonnning som får henne att framstå som så oattraktiv för arbetsgivaren att en anställning inte kan bli aktuell. Hennes

3 DOM Mål nr uppenbara ointresse för tjänsten rar också anses ha manifesterats genom att hon inte redan från böljan hade bifogat behörighetshandlingar. Att har använt sig av objektivt korrekta uppgifter för att förmedla sitt uppenbara ointresse av den sökta tjänsten ska inte påverka bedömningen. SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 7.: är legitimerad biomedicinsk analytiker. Hon bodde i Karlstad och hade varit arbetslös en längre tid när hon av arbetsförmedlingen blev anvisad att söka ett somrnarvikariat som biomedicinsk analytiker (BMA) inom,s..a:,, %'. Enligt platsannonsen skulle bevis om legitimation bifogas ansökan. $ or F 7 ;skickade följande ansökan via e-post. Hej! Med anledning av platsanvisning från arbetsförmedlingen söker jag semestervikariat som legitimerad BMA vid t. Jag hoppas dock i första hand på ett semestervikariat i Karlstad, då det underlättar mycket för min familj. Min make tjänstgör vid dit vi flyttade år Vi har fyra barn i åldrarna 17, 13, 11 och 2 år. 145 a lagen (1997:238) om arbetslöshetsfårsäkring, ALF, finns bestämmelser om att dagpenningen i vissa fall ska sättas ned. Så ska ske om sökanden avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl (:fårsta stycket 1) eller utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd (:första stycket 2). Den formulering som nu finns i 45 a fårsta stycket 2 ALF går tillbaka till 1950-talet. I de ursprungliga förarbetena sägs inget om vilken typ av fall som avses (SOV 1955:27, prop. 1956:144, 2LU 58). I förarbetena till 1973 års lag om arbetslöshetsförsäkring framhölls att bestämmelsen tar sikte på klart klandervärda beteeriden från den arbetssökandes sida (prop. 1973:56 s. 184). Räckvidden av regeln berördes inte när ALF kom till och inte heller när sanktionen avstängning

4 DOM Mål nr från ersättning ersattes av nedsättning av dagpenning (prop. 1999/2000:139, 2000/01 :AU5). Frågan i målet är om 7 i sin e-postkontakt med arbetsgivaren uppträtt på ett sådant sätt att hon uppenbarligen vållat att anställning inte kommit till stånd. I sitt e-postmeddelande har förklarat att hon i första hand vill ha ett likartat semestervikariatpå hemorten. I anslutning till detta har hon beskrivit sin familjesituation. Att hon på detta sätt redovisat korrekta förhållanden kan inte anses klandervärt. Inte heller bör det läggas henne till last att hon uppgett att hon fått en platsanvisning från Arbetsförmedlingen. Att hon fårst i efterhand sänt in handlingar rör att styrka sin behörighet för tjänsten bör i det här sarnrnanhanget inte tillmätas någon särskild betydelse. Regeringsrätten finner inte att l uppträtt på ett sådant sätt att det funnits anledning att aktualisera en nedsättning av hennes dagpenning. Överklagandet ska därför bifallas. - ~ ~ il ~ J2 (!.. p Skiljaktig mening, se protokoll Avd. I Föredraget _$== -./.793 g Föredragande regeringsrättssekreterare

5 Sida l (4) KAMMARRÄTTEN I Mål nr STOCKHOLM DOM Avdelning Ol 2(!Ö! O Meddelad i Stockholm KLAGANDE Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box Stockholm MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrätten j Stockholms läns dom den 9 juli 2008 i mål nr , se bilaga SAKEN Nedsättning av dagpenning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) yrkar att kammarrätten upphäver länsrättens dom och fastställer AEA:s beslut av den 28 maj 2007 att nedsätta dagpenning med 25 procent i 40 dagar. Till stöd får sin talan anför AEA bl.a. följande. En arbetssökande har ett mycket stort ansvar att söka alla lämpliga arbeten på arbetsmarknaden. Ju längre arbetslösheten består, desto större ansvar har sökanden att vidga sitt arbetssökande, såväl geografiskt som yrkesmässigt. Vid tidpunkten för underrättelsen från arbetsförmedlingen i Karlstad hade erhållit drygt 295 ersättningsdagar. Det innebär att hon haroch hade - mycket stora krav på sig att söka och ta alla typer av arbeten på hela den svenska arbetsmarknaden. Det anvisade arbetet som biomedicinsk analytiker var att betrakta som ett lämpligt arbete. Vid rekrytering är inte den presumtive arbetsgivarens primära intresse den Dok.ld Postad ress Besöksad ress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2302 Birger Jarls TDrg måndag fredag I fn 17 <;:tnr:khnlm E-post: 09:00-11 :30

6 i ; Sida 2 Mål nr arbetssökandens privata omständigheter utan dennes kvalifikationer och intresse för arbetet. Aven komplett och seriös arbetsansökan skall framgå sökandens utbildning och andra kvalifikationer för arbetsuppgiften samt ett relevant ev. I ett seriöst ansökningsbrevs natur torde dessutom ligga att den arbetssökande uppvisar ett intresse för den aktuella tjänsten och att denne därmed inte fokuserar på andra tjänster som denne har sökt eller avser att söka. har i sin första kontakt med arbetsgivaren redogjort för att hon hellre vill ha ett annat arbete. Därutöver har hon i korta ordalag redogjort för sin familje situation. Hon har emellertid inte på något sätt upplyst arbetsgivaren om sina kvalifikationer och inte heller visat något som helst intresse för den aktuella tjänsten. AEA anser inte att en arbetsgivare med fog kunnat utgå från att en arbetssökande uppfyller de uppställda formella kraven i en arbetsannons. Som en följd av i e-postmeddelande uppgav arbetsgivaren att hon inte skulle vara aktuell för tjänsten.. e-postmedde1ande till arbetsgivaren ger ett sådant intryck att det i det närmaste får anses uteslutet att en ansökan utformad på detta sätt skulle leda till en anställning. Detta ställningstagande bekräftas också av det faktum att det var arbetsgivaren som uppmärksammade arbetsförmedlingen på meddelandet. g har genom sitt handlande uppenbarligen vållat att anställning inte kommit till stånd. m.bestrider bifall till överklagandet och anför i tillägg till vad hon tidigare uppgett bl.a. följande. Länsrättens domskäl är välskrivna och stringenta. Hon har aldrig angett något skäl till att inte söka tjänsten, utan har sökt tjänsten. Ä ven hon anser att den utannonserade tjänsten är lämplig för henne. Då hon har sökt den ifrågavarande utannonserade tjänsten som legitimerad biomedicinsk analytiker torde man med fog kunna utgå från att hon uppfyller de formella kraven. Ansökningen skedde i all hast och hon förelades snabbt att komplettera denna, vilket hon gjorde så snart det gick. Att hennes brev skulle ha gett ett sådant intryck att det skulle vara i det närmaste uteslutet med en anställning är en överdrift. Arbetsgivarens intryck är inte intressant, utan det är upp till

7 Sida 3 Mål nr var och en at1 bedöma innehållet i heimes e-postmedde1ande och hennes fortsatta handlande efter arbetsgivarens föreläggande. Yttrande har inhämtats från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som tillstyrker bifall till överklagandet. IAF hänvisar till relevanta lagrum och förarbeten samt gör i sakfrågan bl.a. följande bedömning. IAF menar att som saken beskrivs i lagens förarbeten är det intryck den tilltänkte arbetsgivaren har fått av 3 I vid mottagandet av hennes ansökan avgörande för hennes rätt till ersättning. Av handlingarna framgår inte annat än att hennes möjlighet att faktiskt komma i fråga för anställningen varit försumbar från den tidpunkt då mottagaren läst hennes ansökan. Vidare framgår att. 7& själv orsakat detta genom det sätt hon utformat sitt inledande e-postmeddelande. Det faktum att d ändå fått komplettera sin ansökan bör heller inte under sådana förhållanden kunna medföra att hennes ansökan - som mottagaren redan befunnit undermålig - i efterhand skall anses fullgod. Mot bakgrund härav anser IAF att 2 har anvisats ett lämpligt arbete samt att nedsättningen av hennes ersättningsrätt varit befogad. Kammarrätten har den 21 juli 2008 förordnat att länsrättens avgörande inte skall gälla tills vidare eller till dess att kammarrätten förordnar annat. DOMSKÄL I målet är ostridigt att det ifrågavarande arbetet var ett lämpligt arbete för. Frågan i målet är således om e-postmeddelandets innehåll varit sådant att 'J ra själv uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd. Kammarrätten finner att det för envar framstår som nästintill uteslutet att en ansökan som utformats på det sätt som har gj ort skulle kunna leda till en anställning. Att därefter ombetts att komplettera ansökan, och att så också har skett, föranleder

8 Sida 4 Mål nr ingen annan bedömning. får därför anses själv ha vållat att anställning inte kommit till stånd. Arbetslöshetskassan har således haft fog för sitt beslut att sätta ned hennes dagpenning med 25 procent i 40 dagar. Överklagande skal! därför bifallas. DOMSLUT Kammarrätten bifaller, med upphävande av länsrättens dom, överklagandet och rastställer Akademikernas erkända arbetslöshetskassas beslut av den 28 maj HUR MAN ÖVERKLAGAR (formulär 4) se bilaga. t!=: 5?~ kammarr./ a d kammarrättsråd tf assessor referent je;: r föredragande I kammarrättens avgörande har även deltagit nämndemännen_. och' S

9 LÄNSRÄTTEN I DOM Mål m STOCKHOLMS LÄN Meddelad i Rotel 665 Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE MOTPART Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Akademikernas erkända arbetslöshetskassas beslut den 28 maj 2007 Dm O 441/2007 SAKEN Nedsättning av dagpenning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsfcirsäkring-alf DOMSLUT Länsrätten bifaller överklagandet och undanröjer beslutet om nedsättning av dagpenning. Dok.ld Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen I måndag fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00

10 Sida 2 LÄNSRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN BAKGRUND Akademikernas erkända arbetslöshetskassa nedsatte i beslut den 23 april 2007 b dagpenning med 25 procent i 40 ersättningsdagar fr.o.m. den 26 mars Som skäl anfördes i huvudsak följande. Arbetsrormedlingen i Karlstad har meddelat att 3,genom sitt uppträdande, uppenbarligen vållat att anställning inte kommit till stånd. Det gällde en tjänst som biomedicinsk analytiker i Örebro, som hon sökte genom ett kort mail. I detta skrev hon att hon sökte arbetet p.g.a. anvisning från arbetsförmedlingen och i första hand hoppades på ett jobb i Karlstad. Där framgick klart framgick att hon inte var intresserad av arbetet. begärde omprövning av beslutet. Arbetslöshetskassan fann vid omprövning inte skäl att ändra sitt beslut. YRKANDEN M.M. överklagar och yrkar att arbetslöshetskassans beslut skall upphävas samt att dröjsmålsränta skall utgå enligt 6 räntelagen (1975:635) från de respektive tidpunkter ersättningar rätteligen skulle ha utbetalats till dess att utbetalning sker. Till stöd för sin talan anför hon bl.a. följande. Det stämmer att hon skickade ansökan per e-post den 25 mars Arbetsgivaren bad henne att komplettera ansökan och skicka en meritförteckning, vilket hon också gjorde. Det är naturligt att hon berättade för arbetsgivaren att hon helst ville arbeta i Karlstad. En sådan upplysning är personalansvarig normalt tacksam får, så att frågor om övemattningsrum och schemaläggning kan utredas. Det fanns 470 sökande till tjänsten. Det var inte fråga om ett erbjudet arbete, såsom föreskrivs i 45 a ALF, utan bara om ett som arbetsförmedlingen anvisat henne att söka. Arbetslöshetskassan vidhåller sitt beslut och anför bl.a. följande. Arbetsgivaren ansåg &ansökan som mycket anmärkningsvärd och definitivt inte intresseväckande, men av fonnella skäl bad de henne ändå

11 Sida 3 LÄNSRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN komplettera ansökan. I en allvarligt menad platsansökans natur ligger att sökanden uttrycker intresse för den söka tjänsten. Istället har.il _ fokuserat på att hon hellre vill ha andra arbeten samt angett att hon söker tjänsten på grund av arbetsförmedlingens anvisning. Om man formulerar sin ansökan på det sättet är det närmast uteslutet att man rar en anställning. hade vid tidpunkten för arbetsförmedlingens underrättelse erhållit drygt 275 ersättningsdagar. Detta innebär att hon har stora krav på sig att vidga sitt sökområde både geografiskt och yrkesmässigt. DOMSKÄL Tillämpliga bestämmelser 145 a första stycket ALF stadgas att dagpenningen sätts ned med 25 procent i 40 ersättningsdagar (nedsättningstid) inom ersättningsperioden, om en sökande har l. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl, eller 2. utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd. Enligt Il första stycket ALF skall ett erbjudet arbete anses lämpligt, om 1. det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits skälig hänsyn till den sökandes förutsättningar för arbetet samt andra personliga förhållanden, 2. anställningsförmånerna är förenliga med de förmåner som arbetstagare får som är anställda enligt kollektivavtal eller, om kollektivavtal inte finns, är skäliga i förhållande till de förmåner arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer rar vid jämförliga företag, 3. arbetet inte hänror sig till en arbetsplats där arbetskonflikt råder till följd av stridsåtgärder som är lovliga enligt lag och kollektivavtal, och 4. förhållandena på arbetsplatsen motsvarar vad som anges i författning eller myndighets föreskrifter om åtgärder till rorebyggande av ohälsa eller olycksfall. Enligt 9 a ALF, i dess lydelse fram till den 2 juli 2007, angavs att den sökande under de första 100 ersättningsdagama får begränsa sig att söka lämpliga arbeten inom sitt yrke och i närområdet.

12 Sida 4 L.~SRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN Utredningen i målet I platsannons daterad den 9 februari 2007 anges att, söker en biomedicinsk analytiker for semestenrikariat inom primärvården. k OJ F 5F e-postmeddelande till den 25 mars 2007 har följande lydelse. "Hej! Med anledning av platsanvisning från arbetsförmedlingen söker jag semestervikariat som legitimerad biomedicinsk analytiker vid. Jag hoppas dock i fårsta hand på ett semestervikariat i Karlstad, då det llilderlättar mycket för min familj. Min make tjänstgör g i Karlstad, dit vi flyttade år Vi har fyra barn i åldrarna 17, 13, 11 och 2 år." I svar på ovan nämnda e-postmeddelande skriver.~3 personalsekreterare vid, att man måste insända ett personligt brev med meritforteckning för att bli registrerad som arbetssökande. I E ev, som bon på begäran skickat till.. framgår bl.a. att hon är utbildad laboratorieassistent med inriktning klinisk kemi ocb bar arbetat vid kemiskt laboratoriumlblodcentral på flera sjukhus. I tjänsteanteckning från arbetslöshetskassan den 23 april 2007 anges att 3 2 på fråga svarat bl.a. foljande. Han anser att... 5i1 ansökan var mycket anmärkningsvärd. De blev definitivt inte intresserade av henne när de såg ansökan, men begärde ändå komplettering med personligt brev och meritförteckning av formella skäl för att kunna registrera hennes ansökan. Det personliga brevet var inte särskilt bra men ändå inte uppenbart dåligt. Redan hennes initiala e-post visade dock att hon inte var intresserad av tjänsten.

13 Sida 5 LÄNSRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN Länsrättens bedömning Av ordalydelsen i 45 a ALF framgår inte klart vad som menas med ett "erbjudet" lämpligt arbete. Man kan tveka om en tjänst, för att omfattas av paragrafen, måste ha erbjudits sökanden personligen av arbetsgivaren eller om det räcker med att den utlysts av denne och därefter anvisats av arbetsförmedlingen som lämplig för personen att söka. I praxis har framkommit att den sistnämnda tolkningen är den riktiga, se t.ex. Kammarrätten i Stockholms domar den 31 mars 2006 i mål nr och den 2 april 2008 i mål nr I sistnämnda dom framhålls också att det är arbetsforrnedlingen som gör bedämningen liv vilka arbeten den sökande skall söka. Det är i förevarande mål ostridigt att vid den aktuella tiden hade passerat den hundradagarsgräns inom vilken den som uppbar arbetslöshetsersättning, med då gällande lag, var berättigad att begränsa sitt arbetssökande geografiskt. Fråga i målet är därför om.j, genom sitt sätt att formulera det inledande e-postmeddelandet till arbetsgivaren, uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd. En liknande situation var för handen i Kammarrätten i Stockholms avgörande den 21 juni 2007 i mål nr ). Sökanden hade där i en anställningsintervju redogjort för sin farniljesituation och fur svårigheten att ordna barnomsorg beroende på arbetstidens förläggning. Kammarrätten fann att sökanden inte, genom en korrekt beskrivning av sin situation, gjort sig skyldig till ett sådant klandervärt beteende som skall medföra nedsättning av dagpenningen. Länsrätten anser på motsvarande sätt att i, genom att redogöra fur sakomständigheter såsom hon gjort i sitt e-postmeddelande, som hon sedan fick möjlighet att komplettera med personligt brev och meritförteckning, inte förfarit på ett sådant sätt att det skall beivras med nedsättning av dagpenning enligt 45 a ALF. Överklagandet skall därför bifallas.

14 Sida 6 LÄNSRÄTTEN I DOM STOCKHOLMS LÄN HUR MAN... VERKLAGAR, se bilaga A. r.1 I avgörandet har även deltagit nämndemännen g och. Föredragande har varit

15 Kopia AF Karlstad Hamil:._ g g l' & Omprövning av kassans beslut om nedsättning av dagpenningen ID-nummer AEADnr Ö 120/2007 ocb ARA Dnr 0441/2007 Ärende Du har begärt omprövning av kassans beslut om nedsättning av dagpenningen med 25 %. Beslut Kassan vidhåller beslutet om nedsättning av dagpenningen med 25 % under 40 ersättningsdagar från och med Motivering Enligt underrättelsen har du anvisats ett arbete som biomedicinsk analytiker hos.,.._t. Arbetsförmedlingen s1aiver att arbetsgivaren angett att din ansökan inte var mycket till ansökan och att du inte verkade intresserad. av arbetet. De bifogade din ansökan som du skickat via mail. I din begäran om omprövning har du angett att du inte anför några nya skäl eller omständigheter utan ser omprövningen endast som ett nödvändigt led mot en prövning i Länsrätten. Eftersom du inte anfort några nya skål i sak, vidhal..ler kassan beslutet om nedsättning enligt ovanstående beslut. GäUande rätt Enligt Il lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) skall erbjudet arbete anses lämpligt, om L det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits skälig hänsyn till den sökandes förutsättningar ror arbetet samt andra personliga förhållanden, 2. anställningsförmånerna är rorenliga med de förmåner som arbetstagare rar som är anställda enligt kollel'1ivavtal. Om kollektivavtal inte finns skall förmånerna vara skäliga i IörhåJlande till de fonnåner arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer rar vid jämförliga foretag, 3. arbetet inte hänför sig till en arbetsplats där arbetskonflikt råder till följd av stridsåtgärder som är lovliga enligt lag och kollektivavtal, och 4. förhållandena på arbetsplatsen motsvarar vad som anges i författning eller myndighets föreskrifter om åtgärder för att förebygga ohälsa eller olycksfall.

16 Av 4Sa ALF framgår. Dagpenningen sätts ned med 25 procent i 40 ersättningsdagar (nedsättningstid) inom ersättningsperioden, om en sökande har avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbart skäl, eller utan att uttryckligen ha avvisat sådant arbete ändå genom sitt uppträdande uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd. Den tid inom vilken nedsättning av dagpenningen skall göras får inte överstiga 180 kalenderdagar från den dag då nedsättningstiden inleddes. Om det under ersättningsperioden en andra gång inträffar sådant förhållande som anges ovan skall den sökandes dagpenning sättas ned med 50 procent i ytterligare 40 ersättningsdagar inom ersättningsperioden. Inträffar under ersättningsperiod.en en tredje gång sådant förhållande som anges i första stycket, har den sökande inte rätt till ersättning Iorrän han eller hon därefter på nytt uppfyllt ett arbetsvillkor. AKADEMIKERNAS ERKÄNDA ARBETSLÖSHETSKASSA g Överklagande Om du vill överklaga dena beslut kan du vända dig till Länsrätten i Stoclcbolms län. J skrivelsen skall du ange namn., adress och personnummer samt skälen för överklagandet ÖVerklagandet skall ställas till Länsrätten men lämnas eller sändas till Akademikernas erkända arbetslöshetskassa. Overklagandet skall ha inkommit inom två månader från det att du fick del av beslutet Delgivningskvitto Delgivningskvittot som finns tillsammans med beslutet skall snarast sändas tillbaka till kassan. Det är ett Ikvitto på att du har mottagit beslutet ~...J

17 1 (1) PROTOKOLL Mål nr Avdelning I Stockholm NÄRVARANDE REGERINGSRÅD ( ". 7 ; J V och S ".' FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren D 5 KLAGANDE \ r. '5 MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 30 december 2008 i mål nr SAKEN Arbetslöshetsförsäkring Målet föredras. Regeringsrådet är av skiljaktig mening och anför: Jag gör samma bedömning som kammarrätten och anser att överklagandet bör avslås. i--- C II!!!!!"'.' lia.. ö -... :. Uppvisat och lämnat för expediering tji ' 2Y( 6 i f S L Dok.ld Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2293 Wallingatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-12:00 13:00-16:30

REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

REGERINGSRATTENS. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 1l\,)] REGERINGSRATTENS DOM r.-,a:-f:--/;-' l (4) Ins-pek-tione-n fo-r-- rbc!!iloshet. fo~altlingen Ink 2010 =11~ 03 Dnro2O/a#JY~-- Målnr / v 44-07 meddelad i Stockholm 2 november 2010 KLAGANDE Ombud:

Läs mer

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete

Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete 2005-09-26 Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete Delrapport med utgångspunkt från meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Sidan 2 (24) I regleringsbrevet för 2005 gav regeringen IAF i uppgift

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 3/05 Mål nr A 128/03

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 3/05 Mål nr A 128/03 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 3/05 Mål nr A 128/03 Sammanfattning En kvinna med ryskt ursprung har sökt en utannonserad anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget har gjort sig skyldigt till direkt och indirekt

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

DOM 2009-11-03 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-11-03 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Meddelad i Stockholm Mål nr T 10670-07, 10671-07, PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur.kand. Ulrika Dietersson och jur. kand. Marie Nordström

Läs mer

Handläggardag om. Ekonomiskt bistånd. Tisdag 10 december 2013

Handläggardag om. Ekonomiskt bistånd. Tisdag 10 december 2013 Handläggardag om Ekonomiskt bistånd Tisdag 10 december 2013 Några detaljer kring jobbstimulans Socialstyrelsens nya Allmänna råd Sekretess exv mellan oss och af Tre domar om kvittning och framställan/begäran

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Allmänna domstolar m.m.

Allmänna domstolar m.m. Allmänna domstolar m.m. Kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt med anledning av agerandet i ett mål om umgänge med barn m.m. (Dnr 222-2011) Anmälan G.B. begärde i en anmälan jämte komplettering att

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm Mål nr T 1419-09 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur. kand. Marie Nordström Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

En heldag om. Ekonomiskt bistånd. Halmstad 18 februari 2015

En heldag om. Ekonomiskt bistånd. Halmstad 18 februari 2015 En heldag om Ekonomiskt bistånd Halmstad 18 februari 2015 Denna kursdokumentation är en sammanställning av några fakta som jag tror kan vara användbara i det dagliga arbetet med ekonomiskt bistånd. På

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 1/15 Mål nr A 17/14 Tre arbetstagare ansökte om ledighet i en till två dagar. Deras ledighetsansökningar avslogs. Fråga huvudsakligen om arbetsgivaren därigenom brutit mot studieledighetslagen

Läs mer

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013)

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2013-08-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@jll.se Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter

En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter BESLUT Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh Datum 1999-12-06 Dnr 1806-1998 Sid 1 (5) En tingsrätts handläggning av ett mål om umgängesrätt m.m. där svaranden hade s.k. fingerade personuppgifter I ett

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer