Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Ett nätverk av betongkunskap!

2

3 Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2014 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 3 3. ARBETE I PROJEKT OCH KOMMITTÉER 9 4. INTERNATIONELL SAMVERKAN FÖRENINGSMÖTEN 13 6 SWEDISH CONCRETE AWARD SVENSKA BETONGFÖRENINGENS GULDMEDALJ TIDSKRIFTEN BETONG BETONGBYGGNADSDAGEN (TRÄFFPUNKT BETONG) SERVICEBOLAGET MEDLEMMAR EKONOMI 21

4

5 1 1. ALLMÄNT Svenska Betongföreningen Föreningen är en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, vilka vill främja teoretisk och praktisk betongteknik. Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling genom att bland annat: anordna föredrag, studiebesök och diskussioner, verka för att information om betong når samhällets beslutsfattare och andra intressenter, initiera eller ge ut rapporter samt sprida information om dem, främja tillkomsten av rationella tekniska bestämmelser och rekommendationer, samla personer som är intresserade av betong och dess tillämpningar, arbeta med utbildnings- och forskningsfrågor, arrangera branschdagar, som exempelvis Betongbyggnadsdagen och Tunneldagen, utse mottagare av Swedish Concrete Award och arrangera Swedish Concrete Award-föreläsningar, belöna framstående svenska fackspecialister med Svenska Betongföreningens guldmedalj främja mångfalden inom betongsektorn samt samarbeta med utländska föreningar inom betongområdet. Årsmöte Vid årsmötesförhandlingarna den 29 april 2014 närvarade 35 medlemmar. Vid mötet valdes följande funktionärer i föreningen: Styrelse Mats Öberg, ordförande omval (2013), i styrelsen sedan 2012 Peter Utgenannt, vice ordförande omval (2013), i styrelsen sedan 2007 Anders Lindvall, sekreterare omval (2013), i styrelsen sedan 2010 Henrik Wenngren, kassaförvaltare omval (2013) Marie Bergman omval (2012) Malin Löfsjögård omval (2013) Katja Fridh nyval (2014) Mats Hellström nyval (2014) VD i Servicebolaget, Richard McCarthy, är adjungerad i styrelsen enligt stadgarna. Årtalet inom parentes avser det år valet till Svenska Betongföreningens styrelse skedde första gången till angiven post. 1

6 2 Revisorer Ordinarie: Jan Palmqvist (aukt. revisor), Deloitte AB Lennart Elfgren Suppleant: Elin Österberg (aukt. revisor), Deloitte AB Evert Sandahl nyval omval nyval omval Valberedning Johan Silfwerbrand (sammankallande) Johan Dozzi Michael Åhström omval omval omval Föreningsservice Medlemsregistret, medlemsutskick och medlemsinformation på föreningens hemsida har skötts av Marie Brunnberg, Marie Brunnberg AB. Bokföring och ekonomisk redovisning har under 2014 skötts av Karin Glad på CBI Betonginstitutet med Seija Liukkonen som ansvarig. På föreningens telefon ( ) svarar Cecilia Eklund, CBI Betonginstitutet. Föreningens faxnummer är Cecilia har också hand om föreningens arkiv. Medlemskap i olika organisationer Föreningen har under året varit medlem av: European Concrete Societies Network (ECSN), Fédération internationale du béton (fib), Svenska gruppen av CIB, IABSE och RILEM (CIR), Nordiska Betongförbundet, American Concrete Institute (ACI) samt Föreningen Tekniska Museets vänner. Föreningens verksamhet i korthet Under året har Betongföreningen bland annat beslutat att starta upp ett kommittéarbete om ASR i betong. En arbetsgrupp har börjat formeras och ett första referensgruppsmöte kommer att hållas under våren Ett annat kommittéarbete som kommit lite längre har som uppgift att revidera Betongrapport nr 10 (Självkompakterande betong) från Det sexåriga projektet som syftar till att revidera Betonghandbok Material från 1994 har fortsatt med stor kraft under året. Utvecklingen av hemsidan och arbetet med sociala medier har fortsatt under året. Satsningarna har resulterat i 83 nya enskilda medlemmar, varav 36 under 30 år och 2 studenter, samt 4 nya korporativa medlemmar. 2

7 3 Styrelsearbetet Under året har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden, varav ett i samband med besök hos programråd Väst. Styrelsens arbete har inriktats på strategiarbete och organisationen med råd, kommittéer samt verksamheten inom Svenska Betongföreningen Service AB (Servicebolaget). Bolaget Betong Media, som Servicebolaget bildade 2010 tillsammans med Svensk Betong och Cementa, har fortsatt sin verksamhet under året. Bolaget har haft som uppgift att producera tidskriften Betong och hemsidan samt arrangera event. Ett event som arrangerades var Betonggalan. Föreningens ordförande ingår i Betong Medias styrelse. VD för Servicebolaget är adjungerad i styrelsen. Medlemsblad Kallelse till föreningsmöten har framförallt gjorts via e-post. Vissa kallelser har även distribuerats med ordinarie post. Annonsering om kommande möten har gjorts via föreningens hemsida samt i medlemsbladen. 2. ORGANISATION Föreningen driver arbete i olika råd, kommittéer, kommissioner och nätverk vilka presenteras nedan. Enligt föreningens definition är ett råd permanent instiftat till skillnad från en kommitté som är av tillfällig karaktär. Ett råds uppgift är att stödja föreningen och dess styrelse inom ett definierat område. En kommittés uppgift är att utarbeta en rapport, vilken avslutar kommittéarbetet. Med kommission avses en verksamhet som är bredare än ett kommittéarbete (med uppgift att lösa en viss fråga), men vars varaktighet till skillnad från rådens omprövas regelbundet. En kommission kan ses som en förening inom föreningen med främsta syfte att främja informationsutbyte kring ett delområde inom betongsektorn. a. Seniorrådet Seniorrådet bildades 1998 och har som uppgift dels att efter önskemål från styrelsen lämna synpunkter på dess verksamhet, dels genom egna initiativ stödja styrelsen med råd och förslag som syftar till förbättringar av föreningens verksamhet. Rådet ska dessutom utgöra en kontaktyta mot omvärlden, såväl nationellt som internationellt. Under 2014 har Seniorrådet hållit två ordinarie möten i april och november. Vid varje möte lämnar Betongföreningens styrelse information om aktuella och kommande aktiviteter däribland också om tidskriften Betong. Efter förslag från styrelsen bildade Seniorrådet en arbetsgrupp för att tillsammans med Roger Andersson bearbeta uppslag till en tänkt jubileumsbok för tidskriften Betong, som fyller 100 år Ett utkast till innehåll baserat på totalt 100 avsnitt inom 20 områden togs fram, men projektet fick dessvärre skrinläggas på grund av bristande finansiering. Seniorrådet har uppmanat styrelsen att se över samtliga betongrapporter för att bedöma behov av revideringar eller nya områden att behandla. Under året har Betongföreningens styrelse beslutat att uppdatera rapport nr 10 om självkompakterande betong. Vidare diskuteras en revidering av rapport nr 16 Betong och brand och arbetet med en ny rapport om alkalisilikareaktioner har inletts. Rapport nr 11 om exponeringsklasser behöver också revideras, vilket styrelsen tagit beslut om. 3

8 4 Frågan om att sprida information om nya materialkombinationer för bindemedel och nya tillsatsmedel har tagits upp till behandling i rådet. Dessa förändringar kommer nu att inarbetas i det pågående arbetet med revidering av Betonghandbok Material, där några av rådets medlemmar deltar som skribenter eller granskare. Liknande frågorna har studerats även inom Hållbarhetsrådet. Rådet efterlyser utökad information via föreningens hemsida både då det gäller dess aktiviteter och kontaktuppgifter för medlemmarna. Dessa skulle kunna ersätta tidigare matrikel. I rådet ingick följande personer under 2014: Ingvar Börtemark, ordförande Johan Alexanderson Ulf Bellander Sten Forsström Kent Gylltoft Bo Göran Hellers Arne Hellström Tage Hertzell Rolf Hörnfeldt Tomas Kutti Nils Petersons Ulf Redtzer Evert Sandahl Åke Skarendahl Anita Stenler Ulf Thunberg Bo Westerberg Fredrik Winberg Föreningens ordförande och VD kallas till varje möte med Seniorrådet. b. Forskningsrådet Svenska Betongföreningens råd för betongforskning har som uppgift att initiera FoU inom betongområdet, bereda för internationellt forskningssamarbete, utgöra remissorgan samt marknadsföra svensk betong-fou. Rådet har två heldagsmöten varje år och under 2014 har en vidareutveckling av rådets vision, mål, strategi och handlingsplan genomförts. Forskningsrådet har under året utdelat pris för bästa artiklar av unga svenska forskare och doktorander i tidskriften Nordic Concrete Research (NCR) till Majid Al-Gburi, Luleå Tekniska Universitet och Lars Elof Bryne, Kungliga Tekniska Högskolan. I rådet ingick följande personer under 2014: Anders Ansell, ordförande Richard McCarthy, sekreterare Björn Täljsten Kajsa Byfors Hans Hedlund Manouchehr Hassanzadeh Mikael Hallgren Mats Emborg Ingemar Löfgren Karin Lundgren 4

9 5 Ronny Andersson Elisabeth Helsing Katja Fridh Lahja Rydberg-Forssbeck Johan Silfwerbrand Gösta Lindström Björn Lagerblad Thomas Österberg c. Rådet för högskoleutbildning Rådet för högskoleutbildning bildades 1998 och ska bland annat samordna utvecklingen av läromedel och andra pedagogiska hjälpmedel, hålla sig à jour med förändringar inom svensk och utländsk högskoleutbildning inom betongområdet samt säkerställa betongens roll i undervisningen. Rådet har varit vilande under d. Rådet för teknik och vidareutbildning Rådet för teknik och vidareutbildning bildades år 2000 och ska bland annat diskutera klass I- och II-utbildningarnas form och innehåll, behandla frågor av principiell natur rörande examination och intyg, verka för en samsyn inom dessa områden samt befrämja en likvärdig kvalitetsnivå. Även andra typer av vidareutbildning behandlas av rådet. Rådet reviderar kontinuerligt sitt styrande dokument, Betongrapport nr 8 (Vidareutbildning inom betongområdet), med senaste utgåva nr 4. Stora frågor för rådet är nu att branschen efterfrågar certifieringar inom allt fler områden, så även inom betong. Rådet diskuterar och utreder hur våra behörighetskurser ska kunna omformas till certifieringar på bästa sätt. Kurserna som nu ger behörighet lämpar sig ofta bra för att även kunna uppfölja krav på certifiering så det som återstår är att se över vilka rutiner som skulle kunna krävas för övrigt. I rådet ingick följande personer under 2014: Johan Silfwerbrand, ordförande Gunilla Teofilusson, sekreterare Per Svensson Lars Åberg Mats Karlsson Klas Ruuth Peter Nilsson Lars Nygård Richard McCarthy Lena Frick Lars-Elof Bryne Jan-Erik Jonasson Olaf Burger Anna Jacobson Zhenja Blahadarau Oskar Esping 5

10 6 e. Informationsrådet Informationsrådet bildades 1999 och har till uppgift att arbeta med information, både internt och externt. Verksamheten har vilat under 2014, till förmån för andra aktiviteter. f. Hållbarhetsrådet Hållbarhetsrådet bildades 2009 och har till uppgift att verka för ökad kunskapsspridning samt vidareutveckling av betongens egenskaper inom ett hållbart boende och byggande. Rådet arrangerar interna och externa informationsmöten. Rådets uppgift är även att aktivt arbeta med att svara på remisser, skriva handledningar, initiera forsknings- och utvecklingsprojekt samt bevaka utländsk forskning och utveckling inom hållbart byggande med betong. Den 29 april arrangerade Hållbarhetsrådet, Svensk Betong och Hållbarhetsrådet Sweden Green Building Council (SGBC) ett frukostmöte i Stockholm om hållbara byggnader i betong. I anslutning till årsmöte för SGBC Syd, den 5 november i Lund, hölls ett motsvarande frukostmöte. Hållbarhetsrådet var även representerade på Building Sustainability SGBC november. Eftersom efterfrågan varit stor har ytterligare utgåvor av Betongföreningens vägledningar om miljöcertifiering tryckts och distribuerats under det gångna året. Projektet Robust bedömning av material och konstruktioner med systemanalytiska verktyg avslutades i början på sommaren. Projektet initierades av IVL som också utför den största delen av själva arbetet. Rådet har med flera representanter i projektets olika grupper, där främst Otto During och Ronny Andersson arbetar operativt. IVL publicerade ett pressmedelande kallat Robust bedömning av material och konstruktioner med systemanalytiska verktyg den 12 juni. IVL har även publicerat en policysammanfattning som finns tillgänglig på Projektresultatet tros få stor genomslagskraft på hela bygg- och fastighetssektorn.. I rådet ingick följande personer under 2014: Anders Rönneblad, ordförande Kajsa Byfors, sekreterare Richard McCarthy, kommunikationsansvarig Gösta Lindström Marie Bergman Mats Öberg Mikael Hallgren Markus Peterson Anders Lindvall Mats Emborg Ronny Andersson Robert Larsson Arne Hellstöm Fredrik Winberg Lise Langseth Kristina Gabrielii Otto During Christian Simmons Pia Öhrling Lisa Engqvist 6

11 7 Karin Comstedt Carola Mattson Ulrika Nelfelt Karin Petterson Helene Wengholt Johnsson Malin Löfsjögård g. Programrådet i västra Sverige Svenska Betongföreningen bildade 1995 ett permanent programråd i Västsverige med uppgift att anordna föreningsmöten, utflykter och andra aktiviteter för föreningsmedlemmar i Västsverige samt att verka för att antalet medlemmar ökar i denna region. Rådet ska också verka för att värdefull information blir publicerad i tidskriften Betong och på föreningens hemsida I rådet ingick följande personer under 2014: Anders Lindvall, ordförande David Johansson, sekreterare Per Langefors Hans Hedlund Jonas Magnusson Katarina Malaga Tobias Hagman Rasmus Rempling Peter Harryson h. Programrådet i södra Sverige År 1997 bildades ett interimistiskt och år 1998 ett permanent programråd för södra Sverige. Uppgifterna är desamma som i västra Sveriges programråd (se punkt 2g ovan). I rådet ingick följande personer under 2014: Katja Fridh, ordförande Lars-Åke Andersson Johan Hellqvist Magnus Johnsson Christer Nilsson Kristian Tammo i. Programrådet i östra Sverige Under 1999 tillsattes ett interimistiskt råd i östra Sverige som under verksamhetsåret 2000 permanentades. Uppgifterna är desamma som i västra Sveriges programråd (se punkt 2g ovan). I rådet ingick följande personer under 2014: Richard Malm, ordförande Henrik Wenngren Niklas Magnusson Nils Davant Henrik Vinell 7

12 8 Iad Saleh Stefan Björs Tomas Lagerbeck Anders Ingnäs j. Programrådet i norra Norrland Under 2014 startades en programrådsverksamhet upp i norra Norrland. Uppgifterna är desamma som i västra Sveriges programråd (se punkt 2g ovan). I rådet ingick följande personer under 2014: Mats Hellström, ordförande Mats Emborg Peter Simonsson k. Rådet för estetik Svenska Betongföreningens råd för estetik verkar för att god estetik genomsyrar betongbyggandet och betongtekniken. Rådets huvuduppgifter är att stödja föreningens styrelse och dess olika råd i arbetet med att verka för god estetik i betongbyggandet och betongtekniken. Som ett huvudspår i sin verksamhet ser rådet uppgiften att öka förståelsen mellan tekniker och arkitekter, så att de får bättre insyn i och respekt för varandras arbeten. För att lyckas med detta försöker rådet på olika sätt föra de olika grupperna närmare varandra till exempel genom att i samarbete med programråden och andra organisationer ordna föreläsningar, visningar och studieresor. Rådet uppmuntrar också samarbetsprojekt på högskolorna mellan arkitektstudenter och studenter på byggtekniska program. I rådet ingick följande personer under 2014: Anita Stenler, ordförande Elizabeth Hatz Bo Göran Hellers Arne Hellström Tage Hertzell Richard McCarthy Karl-Gunnar Olsson Carl-Uno Pålstedt Anna Rolf Pontus Rydstern l. Kommissionen för betongbeläggningar Svenska Betongföreningens kommission för betongbeläggningar består av personer med intresse för betongbeläggningar. Kommissionen bildades 2002 och har till huvuduppgift att sprida aktuell kunskap om betongbeläggningar, t.ex. genom att arrangera workshops, seminarier, diskussioner (i samverkan med programråden) och studieresor, att bevaka, driva och utveckla upphandlingsfrågor (uppvaktningar) och att kvantifiera och lyfta fram samhällsnyttan hos betongbeläggningar (t.ex. bränsle, ljus, ljud). Vidare arbetar kommissionen med att sammanställa aktuell FoU, påvisa FoU-behov, föreslå FoU-projekt samt att verka för utbildning, både grundutbildning (inom högskolan) och vidareutbildning 8

13 9 (av beställare och projektörer). Kommissionen ska dessutom vara remissinstans för nya normer och standardiseringsförslag. Till skillnad mot i föreningens råd begränsas inte antalet medlemmar i kommissionen utan alla med intresse för ämnet bereds plats att deltaga. Johan Silfwerbrand är ordförande. Under 2014 var kommissionens verksamhet vilande. m. Nätverket BETTAN Betongföreningens kvinnliga nätverk BETTAN vänder sig till kvinnor som arbetar eller funderar på att arbeta inom byggsektorn. Syftet är att göra det attraktivt för kvinnor att arbeta med betong och förbättra branschens konkurrenskraft. Nätverket är en mötesplats som skapar möjligheter till värdefulla kontakter. Bland aktiviteterna kan nämnas nätverksträffar, studiebesök och föredrag. Nätverket kommunicerar också i gruppen Bettan i Facebook. Under 2014 genomfördes en enkätundersökning riktad till Betongföreningens kvinnliga medlemmar och medlemmar i nätverket Bettan. Detta för att utröna intresset för ett kvinnligt nätverk, vilken inriktning nätverket bör ha samt vilken typ av aktiviteter som önskas. Resultatet ligger till grund för fortsatta planer inom Betongföreningens styrelse och nätverket. I Bettans styrgrupp ingick följande personer under 2014: Anita Stenler, ordförande Kerstin Olsson, sekreterare Karin Pettersson 3. ARBETE I PROJEKT OCH KOMMITTÉER a. Betonghandboken - Material Under året har revideringen av Betonghandbok Material, utgåva 2 från 1994, fortsatt. Det är ett sexårigt projekt som initierades 2013 av Betongföreningen, Cementa och CBI Betonginstitutet. Kapitlen som handlar om cement, proportionering och armering är klara. Följande kapitel planeras bli klara under våren 2015: Tillsatsmedel, betongmassa, betongkonstruktioners beständighet och livslängd, brandbeständighet, strukturutveckling, vidhäftning, fukt och betong, frostbeständighet samt armeringskorrosion. Finansiärer är Cementa, Svensk Betong, SBUF, några av Betongföreningens korporativa medlemmar, Byggråd Syd samt Trafikverket. b. Självkompakterande betong revidering av Betongrapport 10 Föreningen tillsatte under året en kommitté med uppgift att ta fram en reviderad utgåva av Betongrapport nr 10 (Självkompakterande betong) från Ett första referensgruppsmöte hölls i september och i december var arbetsgruppens arbete igång. Johan Silfwerbrand är ordförande för kommittén. 9

14 10 c. Val av exponeringsklass revidering av Betongrapport 11 Under början av 2015 kommer den nya svenska tillämpningsstandarden till EN 206, SS , att publiceras. Detta innebär att det finns behov av att revidera Betongrapport nr 11 (Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206-1), vilket föreningen tagit beslut om. d. Betong och brand revidering av Betongrapport 16 Betongrapport nr 16 (Betong och brand) gavs ut Rapporten innehöll ett antal förslag på fortsatt forskning. Ett av dem är nu på väg att genomföras. Det handlar om utveckling av en enklare provningsmetod för att rangordna olika betonger med hänsyn till deras risk för brandspjälkning. Med anledning av detta har en revidering av rapporten diskuterats under året, men inget arbete har ännu påbörjats. e. ASR En nedbrytningsmekanism som börjar synas mer och mer i Sverige är ASR (alkalisilikareaktioner). Föreningen har under året beslutat att starta ett kommittéarbete inom området för att ta fram rekommendationer och anvisningar för hur frågor kring ASR ska hanteras. Urs Mueller är utsedd till ordförande för kommittén. Projektet är under uppstart och ett första referensgruppsmöte planeras under våren INTERNATIONELL SAMVERKAN a. Samarbete med ACI Svenska Betongföreningen har sedan början av 2000-talet ett samarbetsavtal med systerorganisationen American Concrete Institute (ACI). Samarbetet omfattar informationsutbyte, försäljning av publikationer, rekryteringsfrågor samt gemensam publicering av nyhetsartiklar i Betong respektive Concrete International. Betongföreningens representant deltar normalt varannan gång i de möten som ACI ordnar två gånger per år och som samlar representanter för samtliga ACI:s systerorganisationer. Betongföreningens representant är Richard McCarthy. b. European Concrete Societies Network (ECSN) ECSN är ett nätverk mellan de europeiska betongföreningarna som bildades Syftet med nätverket är att uppmuntra samarbete mellan betongföreningarna samt främja utvecklingen av betongteknik och användning av betong i Europa. På hemsidan presenteras projekt, organisation mm. Priset ECSN Award delas ut vartannat år, i syfte att lyfta fram de bästa betongprojekten i Europa. Projekten utvärderas mot en uppsättning kriterier av en internationell jury. Bland dessa kriterier finns design, konstruktion, utseende, harmoni med omgivningen, betongegenskaper, innovativ användning av betongen, struktur, form, utförande och finish. Den 3 april hölls prisutdelning för ECSN Award 2014 i Wien i samband med Österrikiska Byggkongressen. Antalet nominerade projekt var detta året rekordstort, 19 inom kategorin Husbyggnad och 15 inom kategorin Anläggning. Vid förra tillfället inkom 18 bidrag. Deltagarna i år kom från Österrike, Belgien, Tjeckien, Finland, Tyskland, Irland, Nederländerna, Norge och Sverige. 10

15 11 I kategorin Husbyggnad vann projektet "Trollstigen från Norge. I kategorin Anläggning vann projektet Lehen Riverbed Sill Power Plant från Österrike. De svenska bidragen fick tyvärr inget pris denna gång. Årets styrelsemöte i ECSN hölls i Helsingfors den 17 oktober. Betongföreningens representant är Richard McCarthy. c. Svenska Gruppen inom CIB, IABSE och RILEM Föreningen IABSE (The International Association for Bridge and Structural Engineering) bildades Föreningens mål är att främja internationellt samarbete mellan ingenjörer, byggare och forskare vilka är verksamma inom vetenskap, industri och administration med planering, konstruktion och utförande av byggnader och anläggningar i betong, stål, trä eller andra material. År 2003 fusionerades den svenska verksamheten i IABSE med motsvarande verksamhet i CIB och RILEM. Svenska Betongföreningen är en av huvudmännen i Svenska Gruppen inom CIB, IABSE och RILEM (CIR). Under året arrangerade CIR bland annat den traditionsenliga CIR-dagen i anslutning till Brobyggardagen i Göteborg den 27 januari. Temat för dagen var Att bygga i tätort. CIR arrangerade under året också ett par seminarier i samverkan med Ramböll respektive KTH. Mer information om föreningen och presentationer från genomförda seminarier finns på hemsidan, Betongföreningens representant är Peter Utgenannt. d. Fédération internationale du béton (fib) fib bildades i maj 1998 i Amsterdam genom en sammanslagning av CEB (Comité Euro- International du Béton) och FIP (Fédération Internationale de la Précontrainte), grundade 1953 resp Verksamhetsmålet är att på en internationell nivå utarbeta vetenskapliga och praktiska studier som främjar betongtekniken vad gäller tekniska, ekonomiska, estetiska och miljömässiga avseenden. Detaljerad information om fib kan fås från Nationella delegater Sten Forsström, huvuddelegat Johan Silfwerbrand, delegat Kent Gylltoft, suppleant Bo Westerberg, suppleant Svensk medverkan förekommer i följande kommissioner och arbetsgrupper: C1 Structures TG1.1 Design Applications TG1.2 Bridges C2 Safety and Performance Concepts C3 Environmental Aspects of Design and Construction Mikael Hallgren Ali Farhang Sven Thelandersson Mats Öberg C4 Modelling of Structural Behaviour and Design TG4.2 Ultimate Limit State Models TG4.3 Fire design of concrete structures TG4.5 Bond Models Mikael Hallgren Yngve Anderberg Björn Engström, Ralejs Tepfers, 11

16 12 C5 Structural Service Life Aspects C6 Prefabrication TG6.1 Prestressed Hollow Core Floors TG6.2 Connections TG6.6 New Model Code-Precast Concrete TG6.9 Design of Precast Concrete. Structures for Accidental Loads C7 Seismic Design TG7.5 Seismic design of buildings incorporating high performance materials C8 Concrete TG8.2 Constitutive Laws for High Strength/High Performance Concrete TG8.3 Fibre reinforced Concrete TG8.6 Ultra High Performance Fibre etc C9 Reinforcing and Prestressing Materials and Systems TG9.3 FRP Reinforcement for Concrete Structures TG9.12 Ground Anchors C10 Construction WG Sem Short courses and Seminars SAG4 Fastenings to Structural Concrete and Masonry Karin Lundgren Lars-Olof Nilsson Gösta Lindström, Björn Engström Gösta Lindström Björn Engström (ordf.) Gösta Lindström Björn Engström Anders Ansell Johan Silfwerbrand Bertil Persson Johan Silfwerbrand Björn Lagerblad Sten Forsström Ralejs Tepfers, Björn Täljsten, Anders Carolin, Otto Norling Gösta Ericson Richard McCarthy Lennart Elfgren e. Nordiska Betongförbundet Förbundet utgör en sammanslutning av de nationella betongföreningarna i Norden. Förbundet utger publikationen Nordic Concrete Research, NCR, två gånger per år samt arrangerar Nordiskt Betongforskningssymposium vart tredje år. Betongföreningens representanter är Mats Öberg och Richard McCarthy. f. Nordiska Betongförbundets forskningskommitté Forskningskommittén ansvarar för publikationen Nordic Concrete Research (NCR) och det vetenskapliga innehållet i Nordiskt Betongforskningsmöte. Kommittén behandlar även frågor rörande nordiska miniseminarier, läromedel och hemsidan. Under 2014 hölls tre möten; Stockholm den 24 april, Reykjavik den 15 augusti och Helsingfors den 20 november. Den augusti hölls Nordiska Betongforskningsmötet i Reykjavik. Mötet arrangerades tillsammans med två andra konferenser och sammanlagt besöktes dessa av över 260 deltagare. Nästa Nordiska Betongforskningsmöte kommer att hållas i Aalborg i Danmark i augusti Mer information finns på hemsidan, Betongföreningens representanter är Mikael Hallgren och Peter Utgenannt. 12

17 13 g. Nordiska Betongförbundets utskott för betongstandardisering, NUBS År 1997 övertog Nordiska Betongförbundet huvudmannaskapet för NUBS. Utskottet koordinerar nordiska insatser beträffande standarder och normer inom betongområdet med fokus på utvecklingen av CEN-standarder för konstruktion, material och utförande. Under 2014 hölls ett möte i NUBS den 10 juni i Oslo då framförallt följande punkter behandlades: Övergripande status inom betongstandardiseringen i respektive nordiskt land Nya EN 206 Genomgång av respektive lands implementering av nya EN 206 avseende t.ex översättning och tidplan för övergångsperiod men framförallt kring respektive lands pågående arbete med att revidera nationell tillämpningsstandard alternativt nationell bilaga. Särskilt fokus lades på nationella anpassningar avseende beständighetsaspekter Revidering av Eurokod 2 Genomgång av särskilt intressanta inkomna kommentarer hittills, viktiga områden för nordiska länder etc Allmän information och diskussion kring det påbörjade arbetet som bedrivs gemensamt mellan TC 104 och TC 250 vad gäller att ta fram ett förslag på nytt europeiskt beständighetskoncept i framtida EN 206 och EC 2 Övrigt standardiseringsarbete (CEN/TC229, TC350, TC351 och ISO/TC71) innehar Norsk Betongforening ordförandeskapet för NUBS. Representanter är Markus Peterson, Mikael Hallgren och Johan Söderqvist. 5. FÖRENINGSMÖTEN Föreningsmöten och studiebesök arrangerade av programrådet i västra Sverige under 2014 Rådet har haft sex möten under året: 28 mars, 8 maj, 25 juni, 17 september, 15 oktober samt 26 november. Studiebesök Skeppsbron Den 4 juni, 10 deltagare. Studiebesöket inleddes med ett platsbesök vid Skanska arbetsplats vid uppförandet av det nya resecentrumet vid Skeppsbron. Därefter presenterades projektet med speciellt fokus på betongkonstruktionerna. Inbjudna talare var: Jan-Ove Nilsson, Älvstranden. David Johansson, SWECO. Vid seminariet serverades en lättare förtäring. 13

18 14 Dimensionering av fiberbetongkonstruktioner SS :2014 Den 29 oktober, ca 30 deltagare. Vid seminariet presenterades den nya standarden för dimensionering av fiberbetongkonstruktioner, SS Det visades hur standarden kan användas för praktiskt dimensionering av fiberbetongkonstruktioner. Dessutom gavs exempel på projekt där standarden har tillämpats. Inbjudna talare var: Jonas Carlswärd, Betongindustri. Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group. Peter Mjörnell, Bekaert. Vid seminariet serverades en lättare förtäring. Workshop Blended binders- durability of concrete experience from Canada and Sweden Den 7 november, ca 30 deltagare. Workshopen behandlade egenskaper hos betong med tillsatsmaterial, främst flygaska och slagg (GGBS). Vid workshopen gavs information om erfarenheter från forskning rörande egenskaper hos betong med tillsatsmaterial både från Nordamerika och också Sverige. Inbjudna talare var: Katarina Malaga, CBI Betonginstitutet. Doug Hooton, Universitetet i Toronto Kanada. Urs Mueller, CBI Betonginstitutet. Peter Utgenannt, CBI Betonginstitutet. Elisabeth Hellsing, CBI Betonginstitutet. Detta var ett samarrangemang mellan CBI Betonginstitutet och programrådet i västra Sverige. Föreningsmöten och studiebesök arrangerade av programrådet i södra Sverige under 2014 Rådet har haft fem möten under året: 3 februari, 31 mars, 3 juni, 26 augusti samt 21 november. Målet för programråd Syds verksamhet är att anordna ca fem aktiviteter för våra medlemmar per år. Det skall vara studiebesök på aktuella projekt blandat med seminarier om aktuella frågeställningar. Ibland är det svårt att locka föredragshållare, kanske för att ämnena är en aning känsliga och/eller att många har för mycket att göra. Då händer det att det blir något färre aktiviteter. 14

19 15 Studiebesök på bygget av Malmö Högskolas nya port- Niagara Den 18 mars, ca 15 deltagare. Tre hus. Elva våningar. Drygt 400 arbetsplatser. Mer än kvadratmeter. Där har ni Malmö högskolas nya portalbyggnad i kvarteret Niagara på Universitetsholmen som ska vara inflyttningsklar Först fika och föredrag av byggherren och platschefen. Sedan rundvandring på bygget. 15

20 16 Studiebesök Cityringen i Köpenhamn Den 18 mars, ca 15 deltagare. Delar av gänget på besök på Cityringen i Köpenhamn. 16

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 2012 Ett nätverk av betongkunskap! Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2012 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 4 3. ARBETE I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 2007 Ett nätverk av betongkunskap! 2 Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2007 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 2 3. ARBETE

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 2009 Ett nätverk av betongkunskap! 2 Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2009 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 2 3. ARBETE

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 Ett nätverk av betongkunskap! 0 Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2006 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 3 3. ARBETE I KOMMITTÉER

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Squashförbundets Service AB 1(7) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SQUASHFÖRBUNDETS SERVICE AB Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Squashförbundets Service AB får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4 - Noter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari december 2015

Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari december 2015 Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr 769624-4578 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 215 31 december 215 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat & Balansräkning Noter med

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2005 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 3 2. ORGANISATION 5 3. ARBETE I KOMMITTÉER 10 4. FÖRENINGSMÖTEN 13 5. SWEDISH CONCRETE AWARD

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 2011 Ett nätverk av betongkunskap! 2 Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2011 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 2 3. ARBETE

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2004-01-01-2004-12-31

Årsredovisning för verksamhetsåret 2004-01-01-2004-12-31 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 1(7) Årsredovisning för verksamhetsåret 2004-01-01-2004-12-31 1. FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer