Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Ett nätverk av betongkunskap!

2

3 Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2014 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 3 3. ARBETE I PROJEKT OCH KOMMITTÉER 9 4. INTERNATIONELL SAMVERKAN FÖRENINGSMÖTEN 13 6 SWEDISH CONCRETE AWARD SVENSKA BETONGFÖRENINGENS GULDMEDALJ TIDSKRIFTEN BETONG BETONGBYGGNADSDAGEN (TRÄFFPUNKT BETONG) SERVICEBOLAGET MEDLEMMAR EKONOMI 21

4

5 1 1. ALLMÄNT Svenska Betongföreningen Föreningen är en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, vilka vill främja teoretisk och praktisk betongteknik. Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling genom att bland annat: anordna föredrag, studiebesök och diskussioner, verka för att information om betong når samhällets beslutsfattare och andra intressenter, initiera eller ge ut rapporter samt sprida information om dem, främja tillkomsten av rationella tekniska bestämmelser och rekommendationer, samla personer som är intresserade av betong och dess tillämpningar, arbeta med utbildnings- och forskningsfrågor, arrangera branschdagar, som exempelvis Betongbyggnadsdagen och Tunneldagen, utse mottagare av Swedish Concrete Award och arrangera Swedish Concrete Award-föreläsningar, belöna framstående svenska fackspecialister med Svenska Betongföreningens guldmedalj främja mångfalden inom betongsektorn samt samarbeta med utländska föreningar inom betongområdet. Årsmöte Vid årsmötesförhandlingarna den 29 april 2014 närvarade 35 medlemmar. Vid mötet valdes följande funktionärer i föreningen: Styrelse Mats Öberg, ordförande omval (2013), i styrelsen sedan 2012 Peter Utgenannt, vice ordförande omval (2013), i styrelsen sedan 2007 Anders Lindvall, sekreterare omval (2013), i styrelsen sedan 2010 Henrik Wenngren, kassaförvaltare omval (2013) Marie Bergman omval (2012) Malin Löfsjögård omval (2013) Katja Fridh nyval (2014) Mats Hellström nyval (2014) VD i Servicebolaget, Richard McCarthy, är adjungerad i styrelsen enligt stadgarna. Årtalet inom parentes avser det år valet till Svenska Betongföreningens styrelse skedde första gången till angiven post. 1

6 2 Revisorer Ordinarie: Jan Palmqvist (aukt. revisor), Deloitte AB Lennart Elfgren Suppleant: Elin Österberg (aukt. revisor), Deloitte AB Evert Sandahl nyval omval nyval omval Valberedning Johan Silfwerbrand (sammankallande) Johan Dozzi Michael Åhström omval omval omval Föreningsservice Medlemsregistret, medlemsutskick och medlemsinformation på föreningens hemsida har skötts av Marie Brunnberg, Marie Brunnberg AB. Bokföring och ekonomisk redovisning har under 2014 skötts av Karin Glad på CBI Betonginstitutet med Seija Liukkonen som ansvarig. På föreningens telefon ( ) svarar Cecilia Eklund, CBI Betonginstitutet. Föreningens faxnummer är Cecilia har också hand om föreningens arkiv. Medlemskap i olika organisationer Föreningen har under året varit medlem av: European Concrete Societies Network (ECSN), Fédération internationale du béton (fib), Svenska gruppen av CIB, IABSE och RILEM (CIR), Nordiska Betongförbundet, American Concrete Institute (ACI) samt Föreningen Tekniska Museets vänner. Föreningens verksamhet i korthet Under året har Betongföreningen bland annat beslutat att starta upp ett kommittéarbete om ASR i betong. En arbetsgrupp har börjat formeras och ett första referensgruppsmöte kommer att hållas under våren Ett annat kommittéarbete som kommit lite längre har som uppgift att revidera Betongrapport nr 10 (Självkompakterande betong) från Det sexåriga projektet som syftar till att revidera Betonghandbok Material från 1994 har fortsatt med stor kraft under året. Utvecklingen av hemsidan och arbetet med sociala medier har fortsatt under året. Satsningarna har resulterat i 83 nya enskilda medlemmar, varav 36 under 30 år och 2 studenter, samt 4 nya korporativa medlemmar. 2

7 3 Styrelsearbetet Under året har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden, varav ett i samband med besök hos programråd Väst. Styrelsens arbete har inriktats på strategiarbete och organisationen med råd, kommittéer samt verksamheten inom Svenska Betongföreningen Service AB (Servicebolaget). Bolaget Betong Media, som Servicebolaget bildade 2010 tillsammans med Svensk Betong och Cementa, har fortsatt sin verksamhet under året. Bolaget har haft som uppgift att producera tidskriften Betong och hemsidan samt arrangera event. Ett event som arrangerades var Betonggalan. Föreningens ordförande ingår i Betong Medias styrelse. VD för Servicebolaget är adjungerad i styrelsen. Medlemsblad Kallelse till föreningsmöten har framförallt gjorts via e-post. Vissa kallelser har även distribuerats med ordinarie post. Annonsering om kommande möten har gjorts via föreningens hemsida samt i medlemsbladen. 2. ORGANISATION Föreningen driver arbete i olika råd, kommittéer, kommissioner och nätverk vilka presenteras nedan. Enligt föreningens definition är ett råd permanent instiftat till skillnad från en kommitté som är av tillfällig karaktär. Ett råds uppgift är att stödja föreningen och dess styrelse inom ett definierat område. En kommittés uppgift är att utarbeta en rapport, vilken avslutar kommittéarbetet. Med kommission avses en verksamhet som är bredare än ett kommittéarbete (med uppgift att lösa en viss fråga), men vars varaktighet till skillnad från rådens omprövas regelbundet. En kommission kan ses som en förening inom föreningen med främsta syfte att främja informationsutbyte kring ett delområde inom betongsektorn. a. Seniorrådet Seniorrådet bildades 1998 och har som uppgift dels att efter önskemål från styrelsen lämna synpunkter på dess verksamhet, dels genom egna initiativ stödja styrelsen med råd och förslag som syftar till förbättringar av föreningens verksamhet. Rådet ska dessutom utgöra en kontaktyta mot omvärlden, såväl nationellt som internationellt. Under 2014 har Seniorrådet hållit två ordinarie möten i april och november. Vid varje möte lämnar Betongföreningens styrelse information om aktuella och kommande aktiviteter däribland också om tidskriften Betong. Efter förslag från styrelsen bildade Seniorrådet en arbetsgrupp för att tillsammans med Roger Andersson bearbeta uppslag till en tänkt jubileumsbok för tidskriften Betong, som fyller 100 år Ett utkast till innehåll baserat på totalt 100 avsnitt inom 20 områden togs fram, men projektet fick dessvärre skrinläggas på grund av bristande finansiering. Seniorrådet har uppmanat styrelsen att se över samtliga betongrapporter för att bedöma behov av revideringar eller nya områden att behandla. Under året har Betongföreningens styrelse beslutat att uppdatera rapport nr 10 om självkompakterande betong. Vidare diskuteras en revidering av rapport nr 16 Betong och brand och arbetet med en ny rapport om alkalisilikareaktioner har inletts. Rapport nr 11 om exponeringsklasser behöver också revideras, vilket styrelsen tagit beslut om. 3

8 4 Frågan om att sprida information om nya materialkombinationer för bindemedel och nya tillsatsmedel har tagits upp till behandling i rådet. Dessa förändringar kommer nu att inarbetas i det pågående arbetet med revidering av Betonghandbok Material, där några av rådets medlemmar deltar som skribenter eller granskare. Liknande frågorna har studerats även inom Hållbarhetsrådet. Rådet efterlyser utökad information via föreningens hemsida både då det gäller dess aktiviteter och kontaktuppgifter för medlemmarna. Dessa skulle kunna ersätta tidigare matrikel. I rådet ingick följande personer under 2014: Ingvar Börtemark, ordförande Johan Alexanderson Ulf Bellander Sten Forsström Kent Gylltoft Bo Göran Hellers Arne Hellström Tage Hertzell Rolf Hörnfeldt Tomas Kutti Nils Petersons Ulf Redtzer Evert Sandahl Åke Skarendahl Anita Stenler Ulf Thunberg Bo Westerberg Fredrik Winberg Föreningens ordförande och VD kallas till varje möte med Seniorrådet. b. Forskningsrådet Svenska Betongföreningens råd för betongforskning har som uppgift att initiera FoU inom betongområdet, bereda för internationellt forskningssamarbete, utgöra remissorgan samt marknadsföra svensk betong-fou. Rådet har två heldagsmöten varje år och under 2014 har en vidareutveckling av rådets vision, mål, strategi och handlingsplan genomförts. Forskningsrådet har under året utdelat pris för bästa artiklar av unga svenska forskare och doktorander i tidskriften Nordic Concrete Research (NCR) till Majid Al-Gburi, Luleå Tekniska Universitet och Lars Elof Bryne, Kungliga Tekniska Högskolan. I rådet ingick följande personer under 2014: Anders Ansell, ordförande Richard McCarthy, sekreterare Björn Täljsten Kajsa Byfors Hans Hedlund Manouchehr Hassanzadeh Mikael Hallgren Mats Emborg Ingemar Löfgren Karin Lundgren 4

9 5 Ronny Andersson Elisabeth Helsing Katja Fridh Lahja Rydberg-Forssbeck Johan Silfwerbrand Gösta Lindström Björn Lagerblad Thomas Österberg c. Rådet för högskoleutbildning Rådet för högskoleutbildning bildades 1998 och ska bland annat samordna utvecklingen av läromedel och andra pedagogiska hjälpmedel, hålla sig à jour med förändringar inom svensk och utländsk högskoleutbildning inom betongområdet samt säkerställa betongens roll i undervisningen. Rådet har varit vilande under d. Rådet för teknik och vidareutbildning Rådet för teknik och vidareutbildning bildades år 2000 och ska bland annat diskutera klass I- och II-utbildningarnas form och innehåll, behandla frågor av principiell natur rörande examination och intyg, verka för en samsyn inom dessa områden samt befrämja en likvärdig kvalitetsnivå. Även andra typer av vidareutbildning behandlas av rådet. Rådet reviderar kontinuerligt sitt styrande dokument, Betongrapport nr 8 (Vidareutbildning inom betongområdet), med senaste utgåva nr 4. Stora frågor för rådet är nu att branschen efterfrågar certifieringar inom allt fler områden, så även inom betong. Rådet diskuterar och utreder hur våra behörighetskurser ska kunna omformas till certifieringar på bästa sätt. Kurserna som nu ger behörighet lämpar sig ofta bra för att även kunna uppfölja krav på certifiering så det som återstår är att se över vilka rutiner som skulle kunna krävas för övrigt. I rådet ingick följande personer under 2014: Johan Silfwerbrand, ordförande Gunilla Teofilusson, sekreterare Per Svensson Lars Åberg Mats Karlsson Klas Ruuth Peter Nilsson Lars Nygård Richard McCarthy Lena Frick Lars-Elof Bryne Jan-Erik Jonasson Olaf Burger Anna Jacobson Zhenja Blahadarau Oskar Esping 5

10 6 e. Informationsrådet Informationsrådet bildades 1999 och har till uppgift att arbeta med information, både internt och externt. Verksamheten har vilat under 2014, till förmån för andra aktiviteter. f. Hållbarhetsrådet Hållbarhetsrådet bildades 2009 och har till uppgift att verka för ökad kunskapsspridning samt vidareutveckling av betongens egenskaper inom ett hållbart boende och byggande. Rådet arrangerar interna och externa informationsmöten. Rådets uppgift är även att aktivt arbeta med att svara på remisser, skriva handledningar, initiera forsknings- och utvecklingsprojekt samt bevaka utländsk forskning och utveckling inom hållbart byggande med betong. Den 29 april arrangerade Hållbarhetsrådet, Svensk Betong och Hållbarhetsrådet Sweden Green Building Council (SGBC) ett frukostmöte i Stockholm om hållbara byggnader i betong. I anslutning till årsmöte för SGBC Syd, den 5 november i Lund, hölls ett motsvarande frukostmöte. Hållbarhetsrådet var även representerade på Building Sustainability SGBC november. Eftersom efterfrågan varit stor har ytterligare utgåvor av Betongföreningens vägledningar om miljöcertifiering tryckts och distribuerats under det gångna året. Projektet Robust bedömning av material och konstruktioner med systemanalytiska verktyg avslutades i början på sommaren. Projektet initierades av IVL som också utför den största delen av själva arbetet. Rådet har med flera representanter i projektets olika grupper, där främst Otto During och Ronny Andersson arbetar operativt. IVL publicerade ett pressmedelande kallat Robust bedömning av material och konstruktioner med systemanalytiska verktyg den 12 juni. IVL har även publicerat en policysammanfattning som finns tillgänglig på Projektresultatet tros få stor genomslagskraft på hela bygg- och fastighetssektorn.. I rådet ingick följande personer under 2014: Anders Rönneblad, ordförande Kajsa Byfors, sekreterare Richard McCarthy, kommunikationsansvarig Gösta Lindström Marie Bergman Mats Öberg Mikael Hallgren Markus Peterson Anders Lindvall Mats Emborg Ronny Andersson Robert Larsson Arne Hellstöm Fredrik Winberg Lise Langseth Kristina Gabrielii Otto During Christian Simmons Pia Öhrling Lisa Engqvist 6

11 7 Karin Comstedt Carola Mattson Ulrika Nelfelt Karin Petterson Helene Wengholt Johnsson Malin Löfsjögård g. Programrådet i västra Sverige Svenska Betongföreningen bildade 1995 ett permanent programråd i Västsverige med uppgift att anordna föreningsmöten, utflykter och andra aktiviteter för föreningsmedlemmar i Västsverige samt att verka för att antalet medlemmar ökar i denna region. Rådet ska också verka för att värdefull information blir publicerad i tidskriften Betong och på föreningens hemsida I rådet ingick följande personer under 2014: Anders Lindvall, ordförande David Johansson, sekreterare Per Langefors Hans Hedlund Jonas Magnusson Katarina Malaga Tobias Hagman Rasmus Rempling Peter Harryson h. Programrådet i södra Sverige År 1997 bildades ett interimistiskt och år 1998 ett permanent programråd för södra Sverige. Uppgifterna är desamma som i västra Sveriges programråd (se punkt 2g ovan). I rådet ingick följande personer under 2014: Katja Fridh, ordförande Lars-Åke Andersson Johan Hellqvist Magnus Johnsson Christer Nilsson Kristian Tammo i. Programrådet i östra Sverige Under 1999 tillsattes ett interimistiskt råd i östra Sverige som under verksamhetsåret 2000 permanentades. Uppgifterna är desamma som i västra Sveriges programråd (se punkt 2g ovan). I rådet ingick följande personer under 2014: Richard Malm, ordförande Henrik Wenngren Niklas Magnusson Nils Davant Henrik Vinell 7

12 8 Iad Saleh Stefan Björs Tomas Lagerbeck Anders Ingnäs j. Programrådet i norra Norrland Under 2014 startades en programrådsverksamhet upp i norra Norrland. Uppgifterna är desamma som i västra Sveriges programråd (se punkt 2g ovan). I rådet ingick följande personer under 2014: Mats Hellström, ordförande Mats Emborg Peter Simonsson k. Rådet för estetik Svenska Betongföreningens råd för estetik verkar för att god estetik genomsyrar betongbyggandet och betongtekniken. Rådets huvuduppgifter är att stödja föreningens styrelse och dess olika råd i arbetet med att verka för god estetik i betongbyggandet och betongtekniken. Som ett huvudspår i sin verksamhet ser rådet uppgiften att öka förståelsen mellan tekniker och arkitekter, så att de får bättre insyn i och respekt för varandras arbeten. För att lyckas med detta försöker rådet på olika sätt föra de olika grupperna närmare varandra till exempel genom att i samarbete med programråden och andra organisationer ordna föreläsningar, visningar och studieresor. Rådet uppmuntrar också samarbetsprojekt på högskolorna mellan arkitektstudenter och studenter på byggtekniska program. I rådet ingick följande personer under 2014: Anita Stenler, ordförande Elizabeth Hatz Bo Göran Hellers Arne Hellström Tage Hertzell Richard McCarthy Karl-Gunnar Olsson Carl-Uno Pålstedt Anna Rolf Pontus Rydstern l. Kommissionen för betongbeläggningar Svenska Betongföreningens kommission för betongbeläggningar består av personer med intresse för betongbeläggningar. Kommissionen bildades 2002 och har till huvuduppgift att sprida aktuell kunskap om betongbeläggningar, t.ex. genom att arrangera workshops, seminarier, diskussioner (i samverkan med programråden) och studieresor, att bevaka, driva och utveckla upphandlingsfrågor (uppvaktningar) och att kvantifiera och lyfta fram samhällsnyttan hos betongbeläggningar (t.ex. bränsle, ljus, ljud). Vidare arbetar kommissionen med att sammanställa aktuell FoU, påvisa FoU-behov, föreslå FoU-projekt samt att verka för utbildning, både grundutbildning (inom högskolan) och vidareutbildning 8

13 9 (av beställare och projektörer). Kommissionen ska dessutom vara remissinstans för nya normer och standardiseringsförslag. Till skillnad mot i föreningens råd begränsas inte antalet medlemmar i kommissionen utan alla med intresse för ämnet bereds plats att deltaga. Johan Silfwerbrand är ordförande. Under 2014 var kommissionens verksamhet vilande. m. Nätverket BETTAN Betongföreningens kvinnliga nätverk BETTAN vänder sig till kvinnor som arbetar eller funderar på att arbeta inom byggsektorn. Syftet är att göra det attraktivt för kvinnor att arbeta med betong och förbättra branschens konkurrenskraft. Nätverket är en mötesplats som skapar möjligheter till värdefulla kontakter. Bland aktiviteterna kan nämnas nätverksträffar, studiebesök och föredrag. Nätverket kommunicerar också i gruppen Bettan i Facebook. Under 2014 genomfördes en enkätundersökning riktad till Betongföreningens kvinnliga medlemmar och medlemmar i nätverket Bettan. Detta för att utröna intresset för ett kvinnligt nätverk, vilken inriktning nätverket bör ha samt vilken typ av aktiviteter som önskas. Resultatet ligger till grund för fortsatta planer inom Betongföreningens styrelse och nätverket. I Bettans styrgrupp ingick följande personer under 2014: Anita Stenler, ordförande Kerstin Olsson, sekreterare Karin Pettersson 3. ARBETE I PROJEKT OCH KOMMITTÉER a. Betonghandboken - Material Under året har revideringen av Betonghandbok Material, utgåva 2 från 1994, fortsatt. Det är ett sexårigt projekt som initierades 2013 av Betongföreningen, Cementa och CBI Betonginstitutet. Kapitlen som handlar om cement, proportionering och armering är klara. Följande kapitel planeras bli klara under våren 2015: Tillsatsmedel, betongmassa, betongkonstruktioners beständighet och livslängd, brandbeständighet, strukturutveckling, vidhäftning, fukt och betong, frostbeständighet samt armeringskorrosion. Finansiärer är Cementa, Svensk Betong, SBUF, några av Betongföreningens korporativa medlemmar, Byggråd Syd samt Trafikverket. b. Självkompakterande betong revidering av Betongrapport 10 Föreningen tillsatte under året en kommitté med uppgift att ta fram en reviderad utgåva av Betongrapport nr 10 (Självkompakterande betong) från Ett första referensgruppsmöte hölls i september och i december var arbetsgruppens arbete igång. Johan Silfwerbrand är ordförande för kommittén. 9

14 10 c. Val av exponeringsklass revidering av Betongrapport 11 Under början av 2015 kommer den nya svenska tillämpningsstandarden till EN 206, SS , att publiceras. Detta innebär att det finns behov av att revidera Betongrapport nr 11 (Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206-1), vilket föreningen tagit beslut om. d. Betong och brand revidering av Betongrapport 16 Betongrapport nr 16 (Betong och brand) gavs ut Rapporten innehöll ett antal förslag på fortsatt forskning. Ett av dem är nu på väg att genomföras. Det handlar om utveckling av en enklare provningsmetod för att rangordna olika betonger med hänsyn till deras risk för brandspjälkning. Med anledning av detta har en revidering av rapporten diskuterats under året, men inget arbete har ännu påbörjats. e. ASR En nedbrytningsmekanism som börjar synas mer och mer i Sverige är ASR (alkalisilikareaktioner). Föreningen har under året beslutat att starta ett kommittéarbete inom området för att ta fram rekommendationer och anvisningar för hur frågor kring ASR ska hanteras. Urs Mueller är utsedd till ordförande för kommittén. Projektet är under uppstart och ett första referensgruppsmöte planeras under våren INTERNATIONELL SAMVERKAN a. Samarbete med ACI Svenska Betongföreningen har sedan början av 2000-talet ett samarbetsavtal med systerorganisationen American Concrete Institute (ACI). Samarbetet omfattar informationsutbyte, försäljning av publikationer, rekryteringsfrågor samt gemensam publicering av nyhetsartiklar i Betong respektive Concrete International. Betongföreningens representant deltar normalt varannan gång i de möten som ACI ordnar två gånger per år och som samlar representanter för samtliga ACI:s systerorganisationer. Betongföreningens representant är Richard McCarthy. b. European Concrete Societies Network (ECSN) ECSN är ett nätverk mellan de europeiska betongföreningarna som bildades Syftet med nätverket är att uppmuntra samarbete mellan betongföreningarna samt främja utvecklingen av betongteknik och användning av betong i Europa. På hemsidan presenteras projekt, organisation mm. Priset ECSN Award delas ut vartannat år, i syfte att lyfta fram de bästa betongprojekten i Europa. Projekten utvärderas mot en uppsättning kriterier av en internationell jury. Bland dessa kriterier finns design, konstruktion, utseende, harmoni med omgivningen, betongegenskaper, innovativ användning av betongen, struktur, form, utförande och finish. Den 3 april hölls prisutdelning för ECSN Award 2014 i Wien i samband med Österrikiska Byggkongressen. Antalet nominerade projekt var detta året rekordstort, 19 inom kategorin Husbyggnad och 15 inom kategorin Anläggning. Vid förra tillfället inkom 18 bidrag. Deltagarna i år kom från Österrike, Belgien, Tjeckien, Finland, Tyskland, Irland, Nederländerna, Norge och Sverige. 10

15 11 I kategorin Husbyggnad vann projektet "Trollstigen från Norge. I kategorin Anläggning vann projektet Lehen Riverbed Sill Power Plant från Österrike. De svenska bidragen fick tyvärr inget pris denna gång. Årets styrelsemöte i ECSN hölls i Helsingfors den 17 oktober. Betongföreningens representant är Richard McCarthy. c. Svenska Gruppen inom CIB, IABSE och RILEM Föreningen IABSE (The International Association for Bridge and Structural Engineering) bildades Föreningens mål är att främja internationellt samarbete mellan ingenjörer, byggare och forskare vilka är verksamma inom vetenskap, industri och administration med planering, konstruktion och utförande av byggnader och anläggningar i betong, stål, trä eller andra material. År 2003 fusionerades den svenska verksamheten i IABSE med motsvarande verksamhet i CIB och RILEM. Svenska Betongföreningen är en av huvudmännen i Svenska Gruppen inom CIB, IABSE och RILEM (CIR). Under året arrangerade CIR bland annat den traditionsenliga CIR-dagen i anslutning till Brobyggardagen i Göteborg den 27 januari. Temat för dagen var Att bygga i tätort. CIR arrangerade under året också ett par seminarier i samverkan med Ramböll respektive KTH. Mer information om föreningen och presentationer från genomförda seminarier finns på hemsidan, Betongföreningens representant är Peter Utgenannt. d. Fédération internationale du béton (fib) fib bildades i maj 1998 i Amsterdam genom en sammanslagning av CEB (Comité Euro- International du Béton) och FIP (Fédération Internationale de la Précontrainte), grundade 1953 resp Verksamhetsmålet är att på en internationell nivå utarbeta vetenskapliga och praktiska studier som främjar betongtekniken vad gäller tekniska, ekonomiska, estetiska och miljömässiga avseenden. Detaljerad information om fib kan fås från Nationella delegater Sten Forsström, huvuddelegat Johan Silfwerbrand, delegat Kent Gylltoft, suppleant Bo Westerberg, suppleant Svensk medverkan förekommer i följande kommissioner och arbetsgrupper: C1 Structures TG1.1 Design Applications TG1.2 Bridges C2 Safety and Performance Concepts C3 Environmental Aspects of Design and Construction Mikael Hallgren Ali Farhang Sven Thelandersson Mats Öberg C4 Modelling of Structural Behaviour and Design TG4.2 Ultimate Limit State Models TG4.3 Fire design of concrete structures TG4.5 Bond Models Mikael Hallgren Yngve Anderberg Björn Engström, Ralejs Tepfers, 11

16 12 C5 Structural Service Life Aspects C6 Prefabrication TG6.1 Prestressed Hollow Core Floors TG6.2 Connections TG6.6 New Model Code-Precast Concrete TG6.9 Design of Precast Concrete. Structures for Accidental Loads C7 Seismic Design TG7.5 Seismic design of buildings incorporating high performance materials C8 Concrete TG8.2 Constitutive Laws for High Strength/High Performance Concrete TG8.3 Fibre reinforced Concrete TG8.6 Ultra High Performance Fibre etc C9 Reinforcing and Prestressing Materials and Systems TG9.3 FRP Reinforcement for Concrete Structures TG9.12 Ground Anchors C10 Construction WG Sem Short courses and Seminars SAG4 Fastenings to Structural Concrete and Masonry Karin Lundgren Lars-Olof Nilsson Gösta Lindström, Björn Engström Gösta Lindström Björn Engström (ordf.) Gösta Lindström Björn Engström Anders Ansell Johan Silfwerbrand Bertil Persson Johan Silfwerbrand Björn Lagerblad Sten Forsström Ralejs Tepfers, Björn Täljsten, Anders Carolin, Otto Norling Gösta Ericson Richard McCarthy Lennart Elfgren e. Nordiska Betongförbundet Förbundet utgör en sammanslutning av de nationella betongföreningarna i Norden. Förbundet utger publikationen Nordic Concrete Research, NCR, två gånger per år samt arrangerar Nordiskt Betongforskningssymposium vart tredje år. Betongföreningens representanter är Mats Öberg och Richard McCarthy. f. Nordiska Betongförbundets forskningskommitté Forskningskommittén ansvarar för publikationen Nordic Concrete Research (NCR) och det vetenskapliga innehållet i Nordiskt Betongforskningsmöte. Kommittén behandlar även frågor rörande nordiska miniseminarier, läromedel och hemsidan. Under 2014 hölls tre möten; Stockholm den 24 april, Reykjavik den 15 augusti och Helsingfors den 20 november. Den augusti hölls Nordiska Betongforskningsmötet i Reykjavik. Mötet arrangerades tillsammans med två andra konferenser och sammanlagt besöktes dessa av över 260 deltagare. Nästa Nordiska Betongforskningsmöte kommer att hållas i Aalborg i Danmark i augusti Mer information finns på hemsidan, Betongföreningens representanter är Mikael Hallgren och Peter Utgenannt. 12

17 13 g. Nordiska Betongförbundets utskott för betongstandardisering, NUBS År 1997 övertog Nordiska Betongförbundet huvudmannaskapet för NUBS. Utskottet koordinerar nordiska insatser beträffande standarder och normer inom betongområdet med fokus på utvecklingen av CEN-standarder för konstruktion, material och utförande. Under 2014 hölls ett möte i NUBS den 10 juni i Oslo då framförallt följande punkter behandlades: Övergripande status inom betongstandardiseringen i respektive nordiskt land Nya EN 206 Genomgång av respektive lands implementering av nya EN 206 avseende t.ex översättning och tidplan för övergångsperiod men framförallt kring respektive lands pågående arbete med att revidera nationell tillämpningsstandard alternativt nationell bilaga. Särskilt fokus lades på nationella anpassningar avseende beständighetsaspekter Revidering av Eurokod 2 Genomgång av särskilt intressanta inkomna kommentarer hittills, viktiga områden för nordiska länder etc Allmän information och diskussion kring det påbörjade arbetet som bedrivs gemensamt mellan TC 104 och TC 250 vad gäller att ta fram ett förslag på nytt europeiskt beständighetskoncept i framtida EN 206 och EC 2 Övrigt standardiseringsarbete (CEN/TC229, TC350, TC351 och ISO/TC71) innehar Norsk Betongforening ordförandeskapet för NUBS. Representanter är Markus Peterson, Mikael Hallgren och Johan Söderqvist. 5. FÖRENINGSMÖTEN Föreningsmöten och studiebesök arrangerade av programrådet i västra Sverige under 2014 Rådet har haft sex möten under året: 28 mars, 8 maj, 25 juni, 17 september, 15 oktober samt 26 november. Studiebesök Skeppsbron Den 4 juni, 10 deltagare. Studiebesöket inleddes med ett platsbesök vid Skanska arbetsplats vid uppförandet av det nya resecentrumet vid Skeppsbron. Därefter presenterades projektet med speciellt fokus på betongkonstruktionerna. Inbjudna talare var: Jan-Ove Nilsson, Älvstranden. David Johansson, SWECO. Vid seminariet serverades en lättare förtäring. 13

18 14 Dimensionering av fiberbetongkonstruktioner SS :2014 Den 29 oktober, ca 30 deltagare. Vid seminariet presenterades den nya standarden för dimensionering av fiberbetongkonstruktioner, SS Det visades hur standarden kan användas för praktiskt dimensionering av fiberbetongkonstruktioner. Dessutom gavs exempel på projekt där standarden har tillämpats. Inbjudna talare var: Jonas Carlswärd, Betongindustri. Ingemar Löfgren, Thomas Concrete Group. Peter Mjörnell, Bekaert. Vid seminariet serverades en lättare förtäring. Workshop Blended binders- durability of concrete experience from Canada and Sweden Den 7 november, ca 30 deltagare. Workshopen behandlade egenskaper hos betong med tillsatsmaterial, främst flygaska och slagg (GGBS). Vid workshopen gavs information om erfarenheter från forskning rörande egenskaper hos betong med tillsatsmaterial både från Nordamerika och också Sverige. Inbjudna talare var: Katarina Malaga, CBI Betonginstitutet. Doug Hooton, Universitetet i Toronto Kanada. Urs Mueller, CBI Betonginstitutet. Peter Utgenannt, CBI Betonginstitutet. Elisabeth Hellsing, CBI Betonginstitutet. Detta var ett samarrangemang mellan CBI Betonginstitutet och programrådet i västra Sverige. Föreningsmöten och studiebesök arrangerade av programrådet i södra Sverige under 2014 Rådet har haft fem möten under året: 3 februari, 31 mars, 3 juni, 26 augusti samt 21 november. Målet för programråd Syds verksamhet är att anordna ca fem aktiviteter för våra medlemmar per år. Det skall vara studiebesök på aktuella projekt blandat med seminarier om aktuella frågeställningar. Ibland är det svårt att locka föredragshållare, kanske för att ämnena är en aning känsliga och/eller att många har för mycket att göra. Då händer det att det blir något färre aktiviteter. 14

19 15 Studiebesök på bygget av Malmö Högskolas nya port- Niagara Den 18 mars, ca 15 deltagare. Tre hus. Elva våningar. Drygt 400 arbetsplatser. Mer än kvadratmeter. Där har ni Malmö högskolas nya portalbyggnad i kvarteret Niagara på Universitetsholmen som ska vara inflyttningsklar Först fika och föredrag av byggherren och platschefen. Sedan rundvandring på bygget. 15

20 16 Studiebesök Cityringen i Köpenhamn Den 18 mars, ca 15 deltagare. Delar av gänget på besök på Cityringen i Köpenhamn. 16

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Garanten för ett obrutet informationsflöde sidan 2 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Vd Kerstin Neld har ordet 2014 var ett omvälvande år i mediebranschen. Besparingsplanerna, personalneddragningarna, förvärven och sammanslagningarna har avlöst varandra. Mediebranschen,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

VI SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID! Utveckling och framtidsanda formade 2014

VI SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID! Utveckling och framtidsanda formade 2014 2014 Erik Haara, VD Per Sjöhult, Ordförande VI SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID! Utveckling och framtidsanda formade 2014 Under 2014 präglades föreningen och branschen av utveckling och framtidsanda. Samhället

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sida 1 av 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider

Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider Årsredovisning 2008 Innehåll Många uppskattar hyresrättens trygghet i osäkra tider 2 Reste till Kina för att ta reda på mer 4 Viktigt med spetskompetens 6 En vänlig röst 6 Ett nytt sätt att arbeta 7 Tillgänglighet,

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Verksamhetsberättelse 2013 Boplats Göteborg AB 1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning Medborgare Antalet

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening ETT ÅR med SVENSK CAMPING Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening Fotograf: Stefan Isaksson Innehåll vd HAR ORDET...4 året i korthet...6 PROJEKT

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Tuff objektsmarknad i skakig världsekonomi

Tuff objektsmarknad i skakig världsekonomi www.gbf.se Innehållsförteckning Per Sjöhult, VD Anders Berling, Ordförande Central verksamhet 4 Gemensamma projekt 8 Utbildning och rekrytering 10 Glasmästerigruppen 12 Bilglasgruppen 14 Fasadgruppen 16

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening

verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening verksamhetsberättelse 2014 för NTA Skolutveckling ekonomisk förening NTA Skolutveckling ekonomisk förening c/o Kungl. Vetenskapsakademien Box 50005, 104 05 Stockholm www.ntaskolutveckling.se Verksamhetsberättelse

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006

IRECO HOLDING AB. årsberättelse 2006 IRECO HOLDING AB årsberättelse 2006 1997-2007 år! IRECO Holding AB Tryck Federativ IRECO Holding Tryckeri AB AB, Årsberättelse Stockholm 2007 2006 innehåll 4 VD om året som gick 6 Styrelseordförande Yngve

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN ÅRSREDOVISNING 2013 Organisationsnummer 802003-6623 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 S venskar i Världen fyllde 75 år 2013 och jubiléet har uppmärksammats under hela året. Sommaraktiviteterna

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse

KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse KFUK-KFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2009 Innehåll Våra program Det nya programmet Mot en jämställd rörelse Scoutmetoden och rosa mappen Starkt internationellt engagemang KFUK-KFUM för Världens

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Kicktorsken Backa Teater Alexander Salzberger Foto: Ola Kjelbye 2 Bolagspresentation 4 Kontakta oss 4 VD har ordet 7 Publik /Marknad 9 Personal 15 Styrelse

Läs mer