RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT 2009-04-07"

Transkript

1 RAPPORT SKOLUTREDNING Vingåkers kommun RAPPORT

2 Innehållsförteckning RAPPORT...1 Innehållsförteckning...2 Bakgrund och uppdrag...3 Utredningens genomförande Informationsinhämtning Möte med Kommunstyrelsens arbetsutskott Intervjuer Mottagna handlingar och samtal Analysarbete...4 Resultat...5 Perspektiv...5 Ekonomiska realiteter...6 Helhetssyn...6 Levande landsbygd...6 Krav på skolan att utvecklas...6 Barn i behov av stöd...7 Bärkraft...7 Friskola...7 Valmöjligheter...7 Rekommendationer och slutsatser...8 Bilagor...9 Bilaga 1: Brev från Ing-Mari Frössevi...9 Sidan 2 av 9

3 Bakgrund och uppdrag Mercuri Urval har blivit ombedda att genomföra en utredning och granskning av det arbete som genomförts i Vingåkers kommun under sista halvåret med att ta fram underlag och förslag till beslut inom utbildningsområdet. Minskade elevunderlag och höga kostnader för skolornas verksamhet föranleder att förvaltningen har fått i uppdrag att se över kostnaderna för skolverksamheten. Mercuri Urvals begränsade uppdrag är att granska det redan framtagna materialet och de underlag som finns på olika sätt. Uppdraget sträcker sig också till att dra slutsatser av framtaget material och föreslå åtgärder. Från de olika partierna framkommer också frågor att belysa kring områdena friskolor/byskolor, levande landsbygd, pegagogiska aspekter, skolskjutsar och möljligheten att göra annorlunda lösningar. Vi tolkar uppdraget i ett brett perspektiv och väljer att addera ytterligare dimensioner som vi anser är av vikt att ta med i beslutsunderlaget. Utredningens genomförande 1. Informationsinhämtning. Information och underlag till denna rapport har varit följande dokument och arbeten: Revisorernas brev till BoU-nämnden (daterat ) Revisionsrapport från Öhrlings (daterat ) Beslutsunderlag till tjänsteskrivelse Dnr 2009/19 (daterat ) OH-underlag från förvaltningschef Lena Furén (feb-mars 2009) Power-point-presentation från SKL Skriften Vi driver byskolor (2006) Samlade synpunkter från skoldialogen Utbildningsförvaltningens underlag över elevantal och prognoser ( ) Noteringar från dialogmöten (okt-nov 2008) Nämndprocess BoU, Dnr 2008/223 Tjänsteutlåtande Dnr BU 2009/19 (daterat ) Kompletteringar till handlingarna alternativ A-B (daterat ) Vingåkers kommuns kvalitetsredovisning 2007 Skolverkets rapport för Vingåker (2008) 2. Möte med Kommunstyrelsens arbetsutskott Konsulterna Mikael Hultberg och Matts Lidhagen från Mercuri Urval träffade den 16 mars KS-AU i Vingåker. Under mötet framfördes synpunkter och direkta aspekter som önskades belysta från KS- AU. Förutom det redan utmålade uppdraget att granska genomfört arbete framkom några specifika frågeställningar som redovisats allmänt ovan under bakgrund och uppdrag. Sidan 3 av 9

4 3. Intervjuer Intervjuer har genomförts med kommunchef Helena Wiklund samt med förvaltningschef Lena Furén och utredare Agneta Lundström. 4. Mottagna handlingar och samtal Under arbetets gång har VtL via Olov Olsmark kompletterat sina synpunkter från mötet på KS-AU med att skicka sitt Förslag om förändring av Barn- och ungdomsförvaltningens lokalutnyttjande (daterat ). Vidare har Ing-Marie Frössevi ringt och uttryckt sina åsikter i telefonsamtal med Mikael Hultberg. Hon har också senare (måndag 24/3) kompletterat med tre dokument. Överklagan till länsrätten (daterat ), Brev till Mercuri Urval (daterat ) samt Skrivelse till barn-och utbildningsnämnden (daterat ). 5. Analysarbete Med hjälp av intervjusvaren och det lästa materialet presenterar Mercuri Urval en preliminär rapport som presenteras för KS-AU vid möte 30 januari samt i sin slutliga form för kommunstyrelsen vid ordinarie sammanträde 14 april Sidan 4 av 9

5 Resultat Vår analys av intervjuer och läst material väljer vi att redovisa i ett antal underrubriker som representerar de övergripande viktiga aspekterna att ta hänsyn till vid kommande beslut i skolfrågan i Vingåkers kommun. Perspektiv Mercuri Urval har i sin analys använt sig av en metod som bygger på ett utifrån och inperspektiv. Det innebär att vi har tittat på förändringar och realiteter i omvärlden först. Dessa förändringar innebär krav på vilka insatser som bör och kan göras. Med utgångspunkt från dess insatser kan en organisation formas. Denna organisation ställer krav på personerna i den. Analys ur ett utifrån och in-perspektiv Samhälle Insatser Organisation Personer Resultat Vi ser i detta perspektiv att befolkningen, och elevunderlaget, minskar. Det ger minskat statsbidrag och en försämrad ekonomi för skolverksamheten. Gamla beslut måste omvärderas med denna information och en ny strategi målas upp. I detta fall krävs en tydlig ledning och styrning från politiskt håll. De insatser som görs i skolorna och av dess tjänstemän bör följas upp i större utsträckning. Skolverkets inspektionsrapport pekar på brister i uppföljningen som vi vill stryka under på. Skolans verksamhet består av ett stort antal ämnen som alla fordrar insatser och uppföljning. Den risk för en tre-ämnesfokusering (svenska engelska matematik ) som påpekas i skolverkets rapport bedömer vi delvis kan förklaras av brister i organisation och personalens kompetens. Sidan 5 av 9

6 Förändringar i skolstrukturen, baserat på omvärldens förändringar, resulterar i en översyn av de insatser man bör göra. Detta får konsekvenser på vilken organisation man väljer och hur personalen i den bör arbeta och utvecklas. Ekonomiska realiteter Mercuri Urval konstaterar att det finns väl underbyggda underlag och analyser gjorda som visar på behovet av effektiviseringar ur ekonomisk aspekt. Kostnaderna är höga och behöver minskas. Kostnadsnivån för skolverksamheten i Vingåkers kommun är hög jämfört med likvärdiga kommuner. Det är dessutom en påfrestning på nämndens totala ekonomi, då lokalkostnadernas andel av den totala kostnaden per elev räknat tenderar att öka på bekostnad av den andel som är personalkostnader. Vi ställer oss frågande till rimligheten att få lokalerna sålda, vilket gör att man överskattar effekten av nedläggningen. Helhetssyn Förvaltningens uppdrag är att titta på lokalkostnaderna. Enligt vår mening är det inte tillräckligt. Ett helhetsgrepp behöver tas på ekonomin för skolområdet. Vi delar revisorernas anmärkning om att ekonomiska incitament saknas för utbildningsförvaltningens del då kostnaden ligger på tekniska kontoret. Detta är ett bekymmer menar vi och större helhetssyn bör beaktas. En förändring i elevunderlag och nedläggning av skolor föranleder att man ser över ledningsstrukturen. Indelningen i områden bör ses över och antalet rektorer som styr verksamheten bör anpassas till nya förutsättningar. Resursfördelningssystemet är styrande och bör anpassas då man beslutar om att förändra skolstrukturen. Levande landsbygd Levande landsbygd är en angelägen fråga och organisationen av förskolor och skolor bör spegla kommunens struktur. En förskola och skola måste dock ha förutsättningar att ge barn/elever den utveckling/utbildning de har rätt till. Att bevara landsbygden kan inte ske på bekostnad av barn/elevers rätt till förutsättningar att uppleva social utveckling och nå kunskapsmålen. Verksamheter måste därför bedrivas där behovet, barn/elevantalet, är av sådan storlek att det är pedagogiskt rimligt, kvalitetsmässigt hållbart och ekonomiskt försvarbart. En minskning av enheterna skulle för barn/elever generera att resurserna kommer barnen/eleverna bättre tillgodo snarare än att tillgodose byggnadernas existens. Krav på skolan att utvecklas Flera statliga reformer som berör grundskolan kommer att införas. Dels införs nationella prov i årskurs 3 samt en ny betygsskala, dels kommer troligen betyg att sättas i fler årskurser än idag. En ny skollag och lärarutbildning förbereds I skolan kommer krav som innebär att elevernas kunskapsutveckling ska redovisas i alla ämnen i alla åldrar, vilket gör att enheterna måste ha en volym som innebär att det finns kompetens inom olika ämnen. Enheternas möjlighet att möta förändringar elevmässigt ökar om de spänner över fler verksamheter/årskurser. Att ha en servicenivå inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som innebär att hålla öppet från 6 till 18 är också svårt att klara av. Det krävs därför att enheterna har en viss storlek och att verksamheter samarbetar med varandra. För att kunna möta mängden av de krav som ställs på skolan bör enheterna vara större där ansvaret kan fördelas över fler personer. Den samlade kompetensen blir också bredare i en större enhet. Möjligheten att möta skolverkets krav inom fler ämnen blir också bättre tillgodosedda Sidan 6 av 9

7 Barn i behov av stöd Att möta elever i behov av stöd är ett krav på skolan och dess huvudmän. I små enheter finns en fungerande social kontroll och få, eller inga, barn slinker igenom nätet utan att ses. Närheten och kunskapen om varje barn är en trygghet som förebygger och hjälper till vid behov av stöd. Vid mer komplicerat behov av stöd behöver en skola ha möjlighet att organisera sig mer flexibelt och använda en större mängd resurs och specialistkompetens än vad som rimligen kan finnas i en liten personalstyrka. I dessa fall fungerar en större skola bättre då det finns tillgång till utbildad personal och mer samlad resurs. Övriga barn blir inte i samma grad begränsade i sin utveckling av att mycket resurs måste läggas på något enskilt barn. Bärkraft kostnaden att hålla en skola eller att ge den ett innehåll? En läroplansstyrd pedagogisk verksamhet kräver en bärkraft för att vara väl fungerande. Detta innebär att den har en volym som ger utrymme för samarbete, stöd, utveckling och professionalitet. Det är angeläget att sträva efter att ha enheter som är tillräckligt stora så att resurserna till den dagliga driften står i rimlig proportion till vad som står till buds för den pedagogiska verksamheten. Uppdraget är ju lika omfattande när det gäller planering, dokumentation och genomförande som på en större enhet med fler som kan ta ansvar. Barn/elever har behov av social och utvecklingsmässig stimulans. Likväl som enheter kan vara för stora och innebära en risk för anonymitet och stordrift kan också en enhet vara för liten för att erbjuda alla barn/elever ett socialt och kunskapsmässigt utrymme. Det måste finnas möjlighet att skapa olika kontakter bland såväl barn/elever som vuxna, få tillgång till varierande stimulans i form av lek och läromedel samt att kunna delta i olika grupperingar. Den läroplansstyrda verksamheten kräver personal som kan finna ett stimulerade sätt att fungera för barnen/eleverna. På dem vilar ansvaret att möta alla barn/elevers behov och utifrån detta skapa en väl fungerande verksamhet. Det måste finnas utrymme för samarbete mellan personalen i arbetslaget liksom mellan arbetslagen så att all kompetens tas tillvara på bästa sätt. I framtiden är det också angeläget, för att kunna rekrytera personal, att ha arbetsplatser som till sin karaktär är attraktiva och erbjuder utvecklingsmöjligheter för de anställda. Friskola Mercuri Urval har fått en fråga kring möjligheten att organisera en friskola istället för någon av de kommunala enheterna på landsbygden. Vi kan inte förorda det ena eller andra utan bara konstatera att kommunens skyldighet och ansvar är att på bästa sätt organisera den verksamhet man har ansvar för på ett så effektivt sätt som möjligt. En friskola styrs av andra förutsättningar och bygger, i vart fall när det gäller små enheter, på ett engagemang från föräldrar och närsamhälle. Det finns positiva effekter av detta vilket kan göra friskolor i form av byskolor lyckosamma, men det är på inget sätt givet. De ekonomiska förutsättningarna och de övriga pedagogiska och kvalitativa invändningarna gäller ju även friskolor. Friskolor bygger också på valfrihet och den går åt båda håll. Några väljer alternativet men en stor andel väljer också bort alternativet. 45 elever i en kommunal landsortsskola garanterar på inget sätt 45 elever i en friskola av byskolekaraktär. Valmöjligheter I samband med att man har förslag på att förändra givna förutsättningar för elever och familjer när det gäller skolor och tillhörighet bör man beakta valfrihetsaspekten. Sidan 7 av 9

8 Att skjutsa elever från tätort ut till landsbygd finner vi orimligt. Det är inte i elevers bästa intresse. Vid nedläggning av skolor bör man ta hänsyn till familjers olika levnadsvillkor. Föräldrars resväg till arbeten kan gå åt ett helt annat håll än vad de nya tänkta flödena för elever blir. I detta avseende bör man låta valmöjligheter finnas för att undvika att elever lämnar kommunen. Elevernas placering och tänkta tillhörighet bör inte heller styras av nuvarande organisatoriska indelning i rektorsområden. Då menar vi att man har fel perspektiv. Man gör om verkligheten så att den passar organisationen istället för att organisera om utifrån verkliga förutsättningar. Rekommendationer och slutsatser Vi finner att det finns en mycket stor mängd väl underbyggt bakgrundsmaterial. Kommunens politiker har varit öppna i sitt sätt att möta invånarnas åsikter. Vi har fått ta del av underlag från möten och enskilda synpunkter, som vi kan bedöma har tagits emot och lyssnats på. Förvaltningen har en mycket noggrann bedömning av elevunderlag och olika flöden i olika alternativ. Konsekvensanalyser finns också på den nivå det går att göra dem i detta stadie. Vår slutsats är att vi ser det som rimligt, och nödvändigt, att fatta beslut om att lägga ner en eller flera landsortsskolor. En nedläggning bör ske av hela skolverksamheten i berörda skolor utifrån de resonemang som vi för ovan. Utifrån de resonemang vi för kan vi se att det skulle kunna vara principiellt rimligt att lägga ner samtliga fyra ytterskolor Österåker, Baggetorp, Marmorbyn och Högsjö. Detta är inte möjligt i dagsläget då skolorna i tätorten inte kan rymma dess elever. Vi har inte möjligheten att på denna korta tid bedöma vilken skola som skall läggas ner. För det krävs mer kunskap om varje enhet, dess förutsättningar personalmässigt, organisatoriskt och lokalmässigt. Vi kan se fördelar med att behålla Marmorbyn och erbjuda elever från Baggetorp och Österåker plats i skolan i den mån lokaler och organisation klarar av det. Detta kan göra att Marmorbyn får en storlek som ger den just egen bärkraft. Avslutningsvis vill vi påpeka det svåra i att fatta beslut om nedläggning, men det är nödvändigt att göra det för att skapa förutsättningar för den verksamhet som blir kvar. Vi önskar beslutsfattare på olika nivåer lycka till i det arbete som ligger framöver. Linköping Mikael Hultberg Mercuri Urval AB Matts Lidhagen Sidan 8 av 9

9 Bilagor Bilaga 1: Brev från Ing-Mari Frössevi Mikael Hultberg Mercuri Urval Översänder härmed handlingar gällande verksamhets- och lokaleffektivisering i Vingåker (barn- och utbildningsnämnden). Den ena handlingen är en skrivelse från Aktionsgruppen för skolan i Österåker till barn- och utbildningsnämnden. Den andra handlingen är min laglighetsprövning till länsrätten av barn- och utbildningsnämndens beslut. Skälet till laglighetsprövningen är att beslutsunderlaget är undermåligt - det saknas konsekvensbeskrivningar ex. angående skolornas organisation och kostnader för de föreslagna förändringarna, samt riskbedömningar beträffande arbetsmiljön för elever och personal. Ärendet är därför, enligt min uppfattning, inte berett inför kommunfullmäktiges behandling på det sätt som lagen föreskriver (av barn- och utbildningsnämnden). Några exempel på frågeställningar och synpunkter som framförts vid aktionsgruppens möten med de olika partierna: Helhetsbedömning och systemtänkande saknas för denna viktiga fråga; visioner och mål för hela Vingåkers kommun och för varje del. Hänsyn har inte tagits till Österåker som månghundraårig kulturbygd. Att landsbygdens värde som attraktiv miljö för boende har ökat enligt Landsbygdsprogrammet har inte berörts. Ska beslut om nedläggningar av skolor enbart bygga på kostnader för drift och underhåll för lokaler samt födelsetal? Varför finns inte beräkningar på flera alternativ som framkommit under processen? Siffermaterialet är otydligt och bristfälligt. I beslut som skapar oro bland medborgarna är det viktigt att ha faktanivån hög. Tjänsteunderlaget innehåller påståenden som saknar faktaunderlag ex att responsen från föräldrar som skulle kunna bli berörda har varit negativ i Läppe till att skicka barnen till Österåkers skola. Vid ett möte med byalaget Kreativa Läppe kände inte mötesdeltagarna till att någon sådan undersökning genomförts (representant fanns med från förskolan samt föräldrar till förskolebarn). Förvaltningen har i underlaget inte fördjupat sig i hur byskolor kan fungera. Enligt aktionsgruppens mening och enligt de exempel som finns gällande byskolor från Hela Sverige ska leva så går det att utveckla en byskola i Österåker. Vilken grund har förvaltningen när man skriver att alternativ C uppfattas som lämpligt enligt barnperspektivet? Riskbedömningar har inte gjorts beträffande arbetsmiljön. Enligt forskning så är barn inte trafikmogna förrän i 10-årsåldern. Hur går det ihop med att åka reguljär busstrafik för en 6-åring? Vilken miljö finns i de stora skolbussarna? Har man haft samtal med föräldrar om detta? Min och aktionsgruppens syn är att man uppnår inte effektivisering om man gör som förut men på mindre lokalyta det krävs nytänkande och samverkan. Med vänlig hälsning, Ing-Mari Frössevi telnr Sidan 9 av 9

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd BAKGRUND Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-26 vid fastställande av budgetdirektiven för åren 2009-2011 bland annat:

Läs mer

Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten

Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-28 1 BUN 129 Dnr BUN 2015/0421 Svar på revisionsrapport - Granskning av förskoleverksamheten Beslut Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0338 Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna

Läs mer

Skolans insatser för elever med ofullständiga betyg

Skolans insatser för elever med ofullständiga betyg UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-01-26 Handläggare: Anita Hoff Telefon: 08-508 33 908 Elisabeth Forsberg Uvemo Telefon: 08-508 33 010 Till Utbildningsnämnden

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Ny skolorganisation som ett led i Lycksele kommuns utbildningsmål och KFs handlingsplan för ekonomi i balans

Ny skolorganisation som ett led i Lycksele kommuns utbildningsmål och KFs handlingsplan för ekonomi i balans 1(2) 33 Dnr 2016-000195 Ny skolorganisation som ett led i Lycksele kommuns utbildningsmål och KFs handlingsplan för ekonomi i balans Beslut rekommenderar att Kommunstyrelsen utreder och lämnar förslag

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 PM 2016:192 RIV (Dnr 110-1269/2016) En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Beslut Dnr :6191. Kommunbeslut. efter riktad tillsyn i Kävlinge kommun

Beslut Dnr :6191. Kommunbeslut. efter riktad tillsyn i Kävlinge kommun Beslut 2010-12-15 Dnr 43-2010:6191 Kommunbeslut efter riktad tillsyn i Kävlinge kommun 2 (4) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut... 3 Allmänt om tillsynen... 4 Bilageförteckning Bedömningar

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys 1(5) BUN: 2011/0114 Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys Bakgrund På uppdrag av Kommunfullmäktige (2011-03-14) ska Kommunstyrelsen och nämnderna yttra

Läs mer

Andel förskollärare, %

Andel förskollärare, % Österåkers kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Datum: 214-4-27 Ärende/nr: 214/4 Kultur- och utbildningsnämnden Rapport- Uppföljning personal, barn statistik SCB 213 Per den 1 oktober varje år samlar

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 16:35-16:40. Närvarande

Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 16:35-16:40. Närvarande Protokoll Nr 15 Sammanträdesdatum 2016-11-30 Sammanträdestid 16:35-16:40 Barn- och utbildningsnämnden Närvarande Ledamöter Kerstin Angel (C), ordförande Peter Dygården (S), 2:e vice ordförande Charlotta

Läs mer

Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Remiss från kommunstyrelsen KS /2008

Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Remiss från kommunstyrelsen KS /2008 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLEAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-08-11 Handläggare: Ingegerd Appelgren Telefon: 08-508 13 144 Till SDN 2008-08-28 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar.

Läs mer

EN VÄLSKÖTT SKOLA Där varje barn och elev. Kommer att nå målen i alla ämnen. Trivs och mår bra

EN VÄLSKÖTT SKOLA Där varje barn och elev. Kommer att nå målen i alla ämnen. Trivs och mår bra 2016-2021 Antagen 2014. Reviderad 2016. EN VÄLSKÖTT SKOLA Där varje barn och elev Trivs och mår bra Kommer att nå målen i alla ämnen Kontinuerligt utvecklar sina förmågor och kunskaper Har huvudrollen

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Brynäs-Nynäs rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Perspektivinsamling - frågeställningar

Perspektivinsamling - frågeställningar Perspektivinsamling - frågeställningar Elever och före detta elever Vad är en bra skola för dig och dina kompisar? Vad är mindre bra? Hur ska skolan vara för att du ska få lust att lära? Personal Vad är

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Utbildningsinspektion i Munkedals kommun Bruksskolan Dnr 53-2005:1528 Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

~"'" - KOMMUNSTRYRELSENS AU

~' - KOMMUNSTRYRELSENS AU ' -z Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ TRANAs KOMMUN 2015-02-03 Sida 26 (29) ~"'" - KOMMUNSTRYRELSENS AU 33 Dnr 334/14 Svar på motion om fortsatt fortbildning av Matematiklyftet för andra och tredje

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:127 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan i Kärna i Kungälvs kommun Bes lut S kolrapport Beslut Mona Hurtig Skol AB Solskiftegatan 4 442 53

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/ Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Klas Bergström (M) 2014-01-08 UN-2014/ Utbildningsnämnden Svar till revisorerna angående intern kontroll och återrapportering av delegationsbeslut UN-2014/

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-10-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 21 oktober 2009, kl 13.00 på Långekärrs skola. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

ARBETSMATERIAL. Mercuri urval. Preliminär rapport Organisationsöversyn av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet i Marks kommun

ARBETSMATERIAL. Mercuri urval. Preliminär rapport Organisationsöversyn av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet i Marks kommun Mercuri urval ARBETSMATERIAL Preliminär rapport Organisationsöversyn av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet i Marks kommun Agneta Kristensson Fredrik Nilsson 2009-03-25 Innehållsförteckning

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun 1 (8) Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun Ansökan inkom den 20 januari 2004. Kompletteringar har inkommit den 13 april, den 25 maj,

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sanktioner mot fristående förskola

Sanktioner mot fristående förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Karin Sandberg-Täpp Telefon 0498 26 94 63 E-post karin.sandberg-tapp@gotland.se Dnr BUN 2013/318 Datum 2013-05-29 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

Riktlinjer för fritidsklubbar

Riktlinjer för fritidsklubbar Utlåtande 2006: RIV (Dnr 324-572/2006) Riktlinjer för fritidsklubbar Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Riktlinjer för fritidsklubbar för elever i skolår 4-6 i Stockholm fastställs

Läs mer

Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i Sankt Olofs skola

Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i Sankt Olofs skola Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i Sankt Olofs skola Föräldraföreningen Offensiv vid Sankt Olofs skola (nedan kallad Föräldraföreningen) överlämnade 2016-11-15 en skrivelse

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-11-18 Utbildningssektionen Bodil Båvner En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting bedömer att de förväntade

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Styrning av förskoleverksamheten

Styrning av förskoleverksamheten Revisionsrapport Styrning av förskoleverksamheten Smedjebackens kommun november 2009 Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Sammanställning av inkomna synpunkter från vårdnadshavare och allmänhet t o m gällande förslag till Skolstruktur 2.0 daterad

Sammanställning av inkomna synpunkter från vårdnadshavare och allmänhet t o m gällande förslag till Skolstruktur 2.0 daterad 2015-05-07 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson Vårt Dnr: 15-139-600 Kultur- och utbildningsnämnden Sammanställning av inkomna synpunkter från vårdnadshavare och allmänhet t o m 2015-05-06 gällande förslag

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas PM 2013: RIV (Dnr 001-687/2013) Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (DS 2013:23) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 24 juli 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Dnr Ubn 2012/47 Principbeslut - organisationsförändring av HTS-gymnasiet, Kvarngymnasiet och Samgymnasiet

Dnr Ubn 2012/47 Principbeslut - organisationsförändring av HTS-gymnasiet, Kvarngymnasiet och Samgymnasiet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2012-11-09 Dnr Ubn 2012/47 Principbeslut - organisationsförändring av HTS-gymnasiet, Kvarngymnasiet och Samgymnasiet Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens förslag 1 HTS-gymnasiet,

Läs mer

Instruktion för Stockholms stads barnombudsman

Instruktion för Stockholms stads barnombudsman Utlåtande 2015:49 RI+VI (Dnr 105-499/2015) Instruktion för Stockholms stads barnombudsman Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Instruktionen för Stockholms stads barnombudsman

Läs mer

Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN

Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN Reviderat yttrande över ansökan om godkännande från Lära i Norrort AB 3 BUN 2016.084 5 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-18 DNR BUN 2016.084 HENRIK LENNERMARK SID 1/2 UTBILDNINGSCHEF HENRIK.LENNERMARK@VALLENTUNA.SE

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

0 Österåker. Svar på medborgarförslag 5/ Bra och näringsriktig mat till alla i skolan. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG

0 Österåker. Svar på medborgarförslag 5/ Bra och näringsriktig mat till alla i skolan. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG 0 Österåker BESLUTSFÖRSLAG Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher 2014-12-01 Dnr KS 2013/0333 Till Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018

Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Plan för pedagogisk omsorg 2014 2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 81 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 2 2. Värdegrund... 2 Politisk utgångspunkt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-05 61 (70) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 5 september 2014, kl. 08.30-09.55 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) 51-55 Jörgen Andersson (C), tjänstg ers

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Engelska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2 (4) Tillsyn i Engelska

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 4 augusti 2009, kl 08:30-13:00

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 4 augusti 2009, kl 08:30-13:00 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 4 augusti 2009, kl 08:30-13:00 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bente Ekström (C) Ulla-Britt Strandberg (FP) till och med 164

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram

KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Barn- och ungdomsprogram KOMMUNLEDNINGSKONTORET Barn- och ungdomsprogram Barn- och ungdomsprogram Antaget av kommunfullmäktige 24 mars 2014 Omslagsbild Maskot Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014 Grafisk form

Läs mer

Skolförvaltningen. Grundskolans åk 7-9

Skolförvaltningen. Grundskolans åk 7-9 Grundskolans åk 7-9 Åk 7-9 december 2014 Gerestaskolan 130 192 Kiörningskolan 779 elever Landgrenskolan 243 192 Murbergsskolan 22 Kastellskolan Befolkningsprognos enligt SCB 2013-2023 ca 780 elever i åk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1/3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-29 Midgårds samlingssal, Stadshuset, Tidaholm, torsdag 29 augusti 2013 kl: 13:00-16:00 89-90 Beslutande Mimmi Pirttilä (S) Ordf Johan Liljegrahn (M) Vordf Anette Söderstedt

Läs mer

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 fj Öster 22. AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282 Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

BUN. BUN gav vid sitt sammanträde under rubriken internbudget 2009 (BUN 104) förvaltningen följande uppdrag

BUN. BUN gav vid sitt sammanträde under rubriken internbudget 2009 (BUN 104) förvaltningen följande uppdrag Barn- och utbildningsförvaltningen Bisse Carlsson Datum 1(6) Dnr 090610 Reviderat BUN BUN gav vid sitt sammanträde 2008-11-26 under rubriken internbudget 2009 (BUN 104) förvaltningen följande uppdrag Utreda

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (62) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-11-24 310 Upphävande av beslut om F-9-skolor samt uppdrag till barn- och ungdomsförvaltningen att utvärdera

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Höganäs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Höganäs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332

Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 125 Motion om öppen förskola i Ullared. (AU 114) KS 2014-332 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Bifalla motionen och ge barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden

Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse 2014-10-15 BUN 2013.0438 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning Konsultföretaget KPMG fick av kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Att välja skola på webben

Att välja skola på webben UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 09-050-3085 SID 1 (6) 2009-09-09 Handläggare: Catharina Holmberg Tel 508 33 718 Till Utbildningsnämnden 2009-09-17 Förslag till beslut

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 15 september 2016

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 15 september 2016 PM 2016:141 (Dnr 111-804/2016) En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 15 september 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun

Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Policy Modell för attraktiv skola i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Modell för attraktiv skola Policy 2013-12-16, 222 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer