Revidering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revidering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplaner"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Marie Johansson KS 2014/ s arbetsutskott Revidering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplaner Förslag till beslut s arbetsutskott beslutar godkänna upprättade förslag till dokumenthanteringsplaner. Bakgrund s arbetsutskott beslutade den 2 februari 2010 om kommunledningskontorets dokumenthanteringsplaner. Kommunledningskontoret har efter det omorganiserats och nya verksamhetssystem tagits i drift varvid brandkåren, kansli- och omvärldsenheten, kommunhälsan och projektoch exploateringsenheten tagit fram förslag på nya dokumenthanteringsplaner för sina verksamheter. Exempel på tillägg i dokumenthanteringsplanerna är införandet av ärendehanteringssystemet Public 360, blankett om bisysslor och gallring av anställningsbevis. Förslagen har tagits fram i samråd mellan berörda enheter och kommunarkivarien. Marie Johansson Kommunarkivarie Bilagor Dokumenthanteringsplaner Kommunledningskontoret Kansli- Och Omvärldsenheten Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatran 18 Tel vx Fax

2 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Björn Strimfors 1 (9) Projekt- och exploateringsenhetens dokumenthanteringsplan Läsanvisning Bevaras/Gallras: B=Till kommunarkivet efter den tid som anges i dokumenthanteringsplanen. GIA=gallras vid inaktualitet. G=Gallras efter den tid som anges i dokumenthanteringsplanen. Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallras (G) Ärende 360: Tomträtt Tomträtt fastighetsbeteckning (del av, m fl.) Tomträttsavtal Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Beräkning ny tomträttsavgäld Papper Handläggare Kronologisk GIA Brev om ny avgäld Papper Närarkiv Diariekod GIA Datum ska finnas i brevet Skriftlig acceptans från tomträttshavare Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Undertecknat tillägg tomträttsavtal Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Stämning till domstol Papper Närarkiv Diariekod GIA Dom från domstol Papper Närarkiv Diariekod B=5 år

3 2 (9) Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallras (G) Ärende 360: Försäljning Försäljning av anläggningstillgång anläggningstillgång fastighetsbeteckning (del av, m fl) populärnamn. Försäljning: se Försäljning av fastighet, diariekod Förslag till beslut KS/KF Papper Närarkiv Diariekod GIA Beslut om försäljning KS/KF Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Uppsägning av hyresgäst Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Förmedlingsuppdrag Papper Handläggare Kronologisk GIA Värdering Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Sekretess eventuellt möjligt Besiktning Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Mottagna anbud Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Diariekod Försäljning av fastighet Ärende 360: Försäljning fastighetsbeteckning (del av, m fl) område/populärnamn Värdering Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Förslag till beslut KS/KF Papper Närarkiv Diariekod GIA Beslut om försäljning KS/KF Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Reservation av tomtköpare villatomt Papper Handläggare Kronologisk GIA För företag: se markreservation Godkännande av tomtköpare Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Original lämnas till köparen, arkivera kopia Köpekontrakt, original Papper Kassaskåp Kronologisk B=5 år Två original skrivs, parterna tar var sitt Kvitto inbetald handpenning Papper Handläggare Kronologisk GIA Beslut om bygglov Papper Handläggare Kronologisk GIA Köpebrev Papper Kassaskåp Kronologisk B=5 år Original lämnas till köparen, arkivera kopia Kvitto inbetald köpeskilling Papper Handläggare Kronologisk GIA Krav om årligt vite Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Godkänt slutbesked för huvudbyggnad Papper Närarkiv Diariekod B=5 år

4 3 (9) Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallras (G) Ärende 360: Köp fastighetsbeteckning Förvärv av fastighet (del av/ m fl) område/populärnamn Värdering Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Förslag till beslut KS/KF Papper Närarkiv Diariekod GIA Beslut om köp KS/KF Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Köpekontrakt Papper Kassaskåp Kronologisk B=5 år Två original skrivs, parterna tar var sitt Köpebrev Papper Kassaskåp Kronologisk B=5 år Original Ansökan lagfart Papper Närarkiv Diariekod GIA Lagfartshandling Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Samhällsplanering utanför PBL Handlingsplan Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Utredningar/sammanställningar Inte bara stora utredningar utan även Siffror om Kalmar, PM om bostadsmarknaden, studenters boende, kärnverksamhet mm. Såväl interna rapporter som från andra förvaltningar eller konsulter Bygglov Ärende 360: Bygglov fastighetsbeteckning (del av, m fl) Underrättelse om bygglovsansökan Papper Närarkiv Diariekod G=2 år Registrator skapar ärende i 360, stämplar och scannar underrättelsen och sätter in det i närarkiv Yttrande om bygglovsansökan Papper Närarkiv Diariekod G=2 år Underrättelse om beslut om bygglov Papper Handläggare Kronologisk G=2 år Detaljplan Detaljplanebeställning/projektdirektiv Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Ärende 360: Detaljplan fastighetsbeteckning (del av, m fl) område/populärnamn

5 4 (9) Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallras (G) Uppdragsbekräftelse, kopia från annan Papper Handläggare Kronologisk GIA Från detaljplane enhet Förfrågningsunderlag Papper Närarkiv Diariekod B=5år Upphandling av konsult Offert/anbud Papper Närarkiv Diariekod B=5år Upphandling av konsult. Sekretess fram tills tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Upphandling av konsult Uppdragsbekräftelse/avtal Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Upphandling av konsult Utredningar Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Ex arkeologi, kulturmiljö, markmiljö, geo, buller m m Avtal med fastighetsägare/exploatör Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Om ej reglering i markanvisning Plankostnadsavtal Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Gatukostnadsersättning Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Samrådshandling Papper Närarkiv Diariekod G=5 år Original hos SBK Samrådsyttrande till SBK Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Utställningshandling Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Lagakraftshandling Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Kommunikation Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Synpunkter från och kontakt med allmänhet. Genomförande detaljplan Diariekod Ärende 360: Genomförande detaljplan fastighetsbeteckning (del av, m fl) område/populärnamn Ansökan om förrättning Papper Närarkiv Diariekod GIA Skickas till lantmäteriet Beslut om förrättning från lantmäteriet (akt) Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Beslut från lantmäteriet Gatukostnadsersättning Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Exploateringsbeställning Papper Närarkiv Diariekod GIA Worddokument Ritningar, illustrationer med mera Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Ärende 360: Markanvisningstävling Markanvisningstävling fastighet (del av, m fl) område/populärnamn Tävlingsunderlag Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Förutsättningar för tävlingen.

6 5 (9) Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallras (G) Tävlingsbidrag Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Utvärdering Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Beslut Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Information till tävlande om beslut Papper Närarkiv Diariekod GIA Kommunikation Papper Närarkiv Diariekod B=5 år /GIA Markreservation Kommunikation av vikt för ärendets gång bevaras, övrigt gallras vid inaktualitet Ärende 360: Markreservation fastighet (del av, m fl) område/populärnamn Ansökan Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Svar om handläggning Papper Närarkiv Diariekod GIA Svarsbrev Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Besked om kommunen vill gå vidare eller avböjer Kommunikation Papper Närarkiv Diariekod B=5 år /GIA Förslag till politiskt beslut Papper Närarkiv Diariekod GIA Politiskt beslut Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Diariekod Tomtkö Kommunikation av vikt för ärendets gång bevaras, övriga gallras vid inaktualitet Ärende 360: Tomtkö dokumentnamn Regler för tomtkön Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Allmän information Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Ej information om nya tomter Ansökningar Digitalt Capitex Kronologisk GIA Grävtillstånd Ärende 360: Grävtillstånd ledningstyp adress företag Underrättelse ansökan Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Registrator skapar koppling till tidigare ärende i 360, stämplar och scannar underrättelsen och sätter in det i närarkiv

7 6 (9) Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallras (G) Yttrande om ansökan Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Handläggare skriver yttrande som e-post och checkar in i 360 samt sätter kopia i närarkiv Övriga markärenden Gatukostnadsutredning Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Om ej inom detaljplan/genomförande: Ärende 360: Gatukostnadsutredning fastighetsbet. (del av, m fl.) område/populärnamn Diariekod Markundersökning Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Om ej inom detaljplan/genomförande: Ärende 360: Markundersökning fastighetsbet. (del av, m fl.) område/populärnamn Ansökan om förrättning Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Om ej inom detaljplan/genomförande/ försäljning: Ärende 360: Lantmäteriförrättning fastighetsbet. (del av, m fl.) område/populärnamn Beslut om förrättning (akt) Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Om ej inom detaljplan/genomförande: Inom ärende ovan. Miljö förorenad mark Ärende 360: Förorenad mark fastighet (del av, m fl) område/populärnamn Kommuniceringsbrev Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Föreläggande Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Slutrapport Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Protokoll

8 7 (9) Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallras (G) Anteckningar från enhetsmöten Digitalt dok. Gemensam mapp, PEX Kronologisk GIA Personalhandlingar Arbetsskadeanmälningar, kopior Papper Skyddsombud Personnamn GIA Original till Kl-kontoret Personalenheten Anställningsbeslut, kopior Papper Assistent Personnamn GIA Original till Kl-kontoret Personalenheten Förtydligande av anställningskontrakt Enhetschef Personnamn G 2 år efter anställnings upphörande Medgivandeblankett, post och e-post Papper Assistent Personnamn G=När e- postkontot avslutas Introduktion av nyanställd, checklista Papper Assistent Personnamn G=2 år Bisyssla blankett Papper Enhetschef Personnamn G Kan gallras när anställning avslutats Ansvarsförbindelse Papper Enhetschef Personnamn G Kan gallras när anställning avslutats informationssäkerhetspolicy Tjänstgöringsbetyg/intyg Original till berörd. Kopia till Klkontoret Personalenheten Kompetensutvecklingsplaner Papper Enhetschef Personnamn G Efter upphörd anställning Medarbetar-, lönesamtal Papper Enhetschef Personnamn GIA Medarbetarsamtalet kan innehålla sekretessbelagda uppgifter Uppsägningar, kopior Papper Assistent Personnamn GIA Original till Kl-kontoret Personalenheten Ledighetsansökningar Papper/personec Assistent Personnamn G=2 år Flexlista Papper/personec G=2 år Läkarintyg Enhetschef G=2 år Sekretess om diagnos anges Körjournaler, bilersättning egen bil Rehabiliteringsärenden Adato Personnumm erordning G=6 år B=5 Se kommungemensam dokumenthanteringsplan - Rehabiliteringsärenden

9 8 (9) Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallras (G) Reseräkningar Personec Självservice/per sonalredogörare G=2 Ekonomihandlingar Följesedlar bilaga till fakturor Papper Närarkiv Kronologisk G=10 år Kundfakturor/deb- och avstämningslistor Papper Närarkiv Kronologisk G=10 år Debiteringsunderlag/rapporter från Inköp Papper Assistent Kronologisk G=10 år Internfakturor/avstämningslistor Papper Närarkiv Kronologisk G=10 år Bokföringsorder/avstämningslistor Papper Närarkiv Kronologisk G=10 år Övriga avtal Kontrakt och avtal av rutinmässig karaktär, t ex hyres- och städavtal Papper Närarkiv Diariekod G=2 år efter upphörande Övriga kontrakt och avtal Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Avtal av vikt bevaras Serviceavtal Papper Närarkiv Diariekod GIA Garantibevis Papper Närarkiv Diariekod G=Efter utgång Förteckningar Inventarieförteckningar Digitalt dok. Diariekod G=10 år Övrigt Rapporter från internrevisionen Papper Närarkiv Diariekod GIA Enkäter Papper Närarkiv Diariekod G Kan gallras när sammanställning gjorts Sammanställning av enkäter Papper Närarkiv Diariekod B=5 år

10 9 (9) Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallras (G) Förbättrings/avvikelserapporter Papper Enhetschef Kronologisk GIA Till KL-kontorets kvalitets- och miljösamordnare Uppdragsbekräftelser Papper Närarkiv Diariekod GIA Egenproducerat informationsmaterial Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Protokollskopior, protokollsutdrag Papper Handläggare Kronologiskt GIA Cirkulär Papper Handläggare - GIA Handlingar inkomna endast för kännedom Papper Handläggare Kronologisk GIA In- och utgående skrivelser av rutinmässig karaktär Papper Handläggare Kronologisk GIA Se även kommungemensam dokumenthanteringsplan - Handlingar av ringa och tillfällig betydelse Remissyttranden till kommunala nämnder Papper Närarkiv Diariekod B=5 år och kommunala bolag Remisser Papper Närarkiv Diariekod B=5 år Yttrande Papper Närarkiv Diariekod B=5 år

11 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Enhetschef Carina Hertzberg 1 (5) Kommunhälsans Dokumenthanteringsplan Läsanvisning Bevaras/Gallras: B=Till kommunarkivet efter den tid som anges i dokumenthanteringsplanen. GIA=gallras vid inaktualitet. G=Gallras efter den tid som anges i dokumenthanteringsplanen. Diariekod/s t Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering B (B)/ Gallras (G) Avtal Avtal anslutna bolag Elektr./Papper G:/Skrivrum Alfabetisk G=5 Efter upphörande Garantibevis Papper Skrivrum Kronologisk GIA Kontrakt och avtal av rutinmässig Papper Skrivrum Kronologisk G=2 Efter upphörande karaktär, t.ex. hyres- och städavtal Serviceavtal Papper Skrivrum Kronologisk GIA Ekonomihandlingar Bokföringsorder med avstämningslistor Papper Arkivskåp Ver.nr G=10 Sista utgallring 2017 Debiteringslistor, patientavgifter Papper Arkivskåp Månadsvis G=10 Debiteringsunderlag från Papper Arkivskåp Kronologisk G=10 inköpskontoret Följesedlar (bilagor till fakturor) Papper Arkivskåp Kronologisk G=10 Internfakturor med avstämningslistor Papper Arkivskåp Ver.nr G=10

12 2 (5) Diariekod/s t Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering B (B)/ Gallras (G) Kundfakturor med underlag, Papper Arkivskåp Kronologisk G=10 debiteringslistor och avstämningslistor Leverantörsfakturor med Papper Arkivskåp Ver.nr G=10 avstämningslistor Listor över direktbokförda fakturor Papper Arkivskåp Ver.nr G=10 Sista utgallring 2016 Listor över preliminärbokförda fakturor Papper Arkivskåp Ver.nr G=10 Sista utgallring 2015 Förteckningar Förteckning över konst Elektronisk G:/ Reg.nr GIA Inventarieförteckningar Elektronisk G:/ Kronologisk G=10 Journal - företag Avtal anslutna bolag Elektronisk 3Q Alfabetisk B (Miljödata AB) Dokument, sammanställning, Elektronisk 3Q Alfabetisk GIA Original till beställaren mätprotokoll, ergonomirond Uppdragsbekräftelse Elektronisk 3Q Alfabetisk GIA Journal - patient Audiogram Brev och intyg Journalanteckning Journalkopior annan vårdinrättning Provsvar Remissvar från sjukvårdsinrättning Sjukintyg Vaccinationsjournal Elektronisk 3Q P.nr B Bevaras på enheten i system 3Q

13 3 (5) Diariekod/s t Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering B (B)/ Gallras (G) Arbetsskador, kopior Audiogram Brev och intyg EKG Journalanteckning t.o.m Journalkopior annan vårdinrättning Provsvar Remissvar från sjukvårdsinrättning Sjukintyg Synjournal t.o.m Vaccinationsjournal Journal - tidbok Papper Arkivskåp P.nr B Till kommunarkivet årsvis vid pension Tidbokningssystem Elektronisk 3Q Kronologisk B Bevaras tills vidare på enheten i 3Q Personalhandlingar Anställningsbeslut Till Kl-kontoret Personalenheten Förtydligande av anställningskontrakt Enhetschef Namn G 2 år efter anställnings upphörande Flex Elektronisk Självservice Kronologisk G=2 Introduktion av nyanställd, checklista Papper Enhetschef Alfabetisk GIA Efter upphörd anställning Kompetensutvecklingsplaner Papper Enhetschef Alfabetisk GIA Efter upphörd anställning Körjournaler för bilersättning Elektronisk Självservice P.nr G=6 Ledighets- och semesteransökan Elektronisk Självservice P.nr G=2 Läkarintyg, sjukintyg Papper Enhetschef P.nr G=2 Medarbetar-/lönesamtal Papper Enhetschef Alfabetisk GIA Medgivandeblankett, post och e-post Papper Enhetschef Alfabetisk GIA Efter upphörd anställning Rehabiliteringsärenden Adato Personnum merordning B=5 Se kommungemensam dokumenthanteringsplan - Rehabiliteringsärenden

14 4 (5) Diariekod/s t Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering B (B)/ Gallras (G) Reseräkningar Elektronisk Självservice P.nr G=2 Bisyssla blankett Lilla Alfabetisk G Kan gallras när anställning avslutats arkivet/enhetsc hef Ansvarsförbindelse Papper Enhetschef Alfabetisk G Kan gallras när anställning avslutats informationssäkerhetspolicy Tjänstgöringsbetyg/intyg Original till berörd. Kopia i till Klkontoret Personalenheten Uppsägningar Till Kl-kontoret Personalenheten Bisyssla blankett Enhetschef Alfabetisk G Kan gallras när anställning avslutats Protokoll Anteckningar från arbetsplatsmöten Elektronisk G:/ Kronologisk GIA Mätprotokoll/arbetsplatsbesök/ Elektronisk G:/ Kronologisk GIA Original till beställaren arbetsplatsanalyser, kopia Upphandling/inköp Anbud/offerter, antagna Papper Skrivrum Kronologisk B=5 år Anbud/offerter, ej antagna Papper Skrivrum Kronologisk G=2 Beställningar/rekvisitioner Papper Skrivrum Kronologisk G=2 Orderbekräftelser Papper Skrivrum Kronologisk G=2 Övrigt Arbets- eller informationsmaterial av tillfällig betydelse GIA Se även kommungemensam dokumenthanteringsplan - Handlingar av ringa och tillfällig betydelse. Cookie- och globalfiler Elektronisk Respektive PC GIA

15 5 (5) Diariekod/s t Handlingar Media/beskrivning Förvaringsplats Sortering B (B)/ Gallras (G) E-post, sms och meddelanden i röstbrevlådor av tillfällig eller ringa betydelse E-post, sms och meddelanden i röstbrevlådor av betydelse Arbetsprofilbedömning (APB) Hälsoprofilbedömning (HPB) Klimatprofilbedömning (KPB) Ledarprofilbedömning (LPB) Elektronisk GIA Elektronisk 3Q P.nr B Patientjournal E-post tillhörande journal bifogas i journal som PDF. Elektronisk Kick Profildata Kronologisk B Original hos beställaren (Health Profile Institute AB) Brandskyddskontroll, checklista Elektronisk G:/ Kronologisk G=5 Ett ex till kommunledningskontorets brandskyddssamordnare Enkätsammanställning Elektronisk EsMaker Förvaltnings B Ett ex till beställaren (Entergate) vis Förbättrings-/avvikelserapporter Elektr./papper G:/Medicinskt Kronologisk G=5 ansvarig läkare Kalibreringsprotokoll Papper Laboratoriet Kronologisk GIA Kemikalielista Elektronisk VLS Uppdateras årligen, ett ex till kommunledningskontorets kvalitetsoch miljösamordnare Rapporter från internrevisionen Papper Skrivrum Kronologisk GIA Säkerhetsdatablad Papper Laboratoriet Kronologisk G=10 Efter byte av produkt Transport av farligt avfall Papper Laboratoriet Kronologisk G=5 Träningskontrakt Papper Sjukgymnast Alfabetisk 1 år

16 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ann-Mari Nilsson 1 (9) Kansli- och omvärldsenhetens dokumenthanteringsplan Läsanvisning Bevaras/Gallras: B=Till kommunarkivet efter den tid som anges i dokumenthanteringsplanen. GIA=gallras vid inaktualitet. G=Gallras efter den tid som anges i dokumenthanteringsplanen. Handlingar Media/beskrivnin g Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallr as (G) Avtal Register till avtal och kontrakt tom 2012 Pärm Lilla arkivet Alfabetisk B Ej ärendebundna tom Avtal div. tom 2012 Pärm 1-65 Lilla arkivet Avtalsnr B Ej ärendebundna tom Avtal, ärendebundna Public 360 Lilla arkivet Diariekod B=5 Från Avtal ej ärendebundna Public 360 Lilla arkivet Diariekod B=5 Från 2013, årsvis. Avtal av rutinmässig karaktär, t ex hyres- Public/pärm Lilla arkivet Diariekod G 2 år efter upphörande- Registreras och städavtal, serviceavtal Garantibevis Pärm Resp. personal Ekonomi Kronologisk ordning Bokföringsorder/avstämn.listor Pärm Närarkiv Verifikationsnr G=10 år GIA from 2014 i Public.

17 2 (9) Handlingar Media/beskrivnin g Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallr as (G) Följesedlar ej bilagor till faktura Pärm Närarkiv Kronologisk G=2 år ordning Internfakturor inkl. avstämningslistor Pärm Närarkiv Verifikationsnr G=10 år Kundfakturor, avstämningslistor och underlag Pärm Närarkiv Kronologisk ordning G=10 år Leverantörsfakturor med bilagor (överfört till skanning) Östersund G=10 år Originalfakturor sparas och gallras i Östersund. Bilagor till leverantörsfakturor som inte skickas till Östersund Pärm Närarkiv Verifikationsnr G=10 år Portföljrapport Kalmar läns pensionskapitalförvaltning Public 360 Närarkiv Diariekod G=2 år Rapport juni och december bevaras övriga gallras. Inventarieförteckningar Pärm Enhetschef Kronologisk ordning G=10 år Förteckningar AlpIM Diarielistor Lilla arkivet Diariekod B=5 år T.o.m även digital backup. Bifogas årligen diarieförda handlingar. AlpIM Diarieplan Lilla arkivet B=5 år T.o.m gäller samtliga förvaltningar i Kalmar kommun och Kalmarsunds gymnasieförbund exkl. samhällsbyggnadskontoret. AlpIM Ärendelistor Lilla arkivet Kronologisk ordning B=5 år T.o.m även digital backup Bifogas årligen diarieförda handlingar. Diariekodplan Public 360 B Gäller för Public 360 användare. Dokumenthanteringsplaner, kommunens K-arkivet Förvaltningsvis B Arkivförteckningar, orig. K-arkivet Alfabetisk ordning/visual Arkiv B

18 3 (9) Handlingar Media/beskrivnin g Förtroendevaldas samtycke, Internet Pärm Troman ansvarig Förtroendevaldas uppdrag m.m. fr.o.m Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallr as (G) Troman lokal databas Alfabetisk ordning Postlista Pärm Postrum G=2 år Värdehandlingsliggare Vaktmästeri Kronologisk ordning G=10 år G=4 år Gallras efter varje mandatperiod B=8 år Efter varje mandatperiod uttag på papper samtliga uppdrag och avsägelser. Efter sista anteckning. Handlingar Diarieförda handlingar AlpIm Lilla arkivet Diariekod B=5 år Registrerade i AlpIM t.o.m Digital sökning. Diarieförda handlingar Public 360 Lilla arkivet Diariekod B=5 år Registrering fr.o.m Se bifogad förteckning exempel på ärendeslag per kod. Personal Anställningsbeslut Till Kl-kontoret Personalenheten. Förtydligande av anställningskontrakt Enhetschef Namn G 2 år efter anställnings upphörande. Anställningsbeslut politiska sekreterare Till Kl-kontoret Personalenheten. Arbetsskadeanmälningar Till Kl-kontoret Personalenheten. Arvodesblankett, Politiker Lilla arkivet G=2 år Efter mandatperioden. Flexlista Personec G=2 år Introduktion av nyanställd, checklista Enhetschef Alfabetisk G=2 år Kompetensutvecklingsplaner Enhetschef Alfabetisk G Efter upphörd anställning. Körjournaler för bilersättning Personec Självservice Personnummer G=6 år Ledighetsansökningar Personec Självservice G=2 år Läkarintyg, sjukintyg Enhetschef Personnummer G=2 år Sekretess. Medarbetar-, lönesamtal Enhetschef Alfabetisk GIA Sekretess dokument medarbetarsamtal.

19 4 (9) Handlingar Medgivandeblankett, e-post Bisyssla blankett Media/beskrivnin g Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallr as (G) Lilla arkivet/enhe tschef Lilla arkivet/enhe tschef Alfabetisk G När e-postkontot avslutas. Alfabetisk G Kan gallras när anställning avslutats. Ansvarsförbindelse Papper Enhetschef Alfabetisk G Kan gallras när anställning avslutats. informationssäkerhetspolicy Rehabiliteringsärenden Adato Personnummer B=5 år Se kommungemensam dokumenthanteringsplan - Rehabiliteringsärenden. Reseräkningar Personec Självservice/ personalredogörare Tjänstgöringsbetyg/intyg G=2 år Uppsägningar Rekrytering Public 360 Offentliga Diariekod jobb/public 360 Protokoll Kommunfullmäktige inkl voteringslistor Public 360 Närarkiv Kronologisk B=5 år Bindes. Kommunfullmäktiges valberedning Närarkiv Kronologisk B=5 år Public 360 Närarkiv Kronologisk B=5 år Bindes. s arbetsutskott Public 360 Närarkiv Kronologisk B=5 år s planutskott Public 360 Närarkiv Kronologisk B=5 år Planberednings protokoll Närarkiv B=5 år Original till berörd. Kopia i till Klkontoret Personalenheten. Till Kl-kontoret Personalenheten B=5 år Bevaras i diarieförda handlingar, annonsmanus, lista över sökande samt anteckning om beslut om anställning.

20 5 (9) Handlingar Media/beskrivnin g Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallr as (G) Protokoll Donationsstiftelsen Närarkiv Kronologisk B=5 år Handläggs av socialförvaltningen original skickas till kansli- och omvärldsenheten inför beslut i kommunfullmäktig. Styrelseprotokoll för vuxenutbildningen i Kalmar-Mörbylånga-Torsås Närarkiv Kronologisk B=5 år Stadssekreteraren är sekreterare. Original arkiveras av kansli- och omvärldsenheten. Kommuncentrala samverkansgruppens Sekreterare Kronologisk B=5 år protokoll Lokala samverkansgruppens protokoll Sekreterare Kronologisk B=5 år Tillgänglighetsrådets protokoll Handläggare Kronologisk B=5 år Pensionärsrådets protokoll Handläggare Kronologisk B=5 år Ledningsgrupp Förvaltningschefer Sekreterare Kronologisk B=5 år Anteckningar från personalmöten Fil Kronologisk G=2 år Kvalitets- och miljönätverk dagordning Kvalitetssam Kronologisk G=5 år och minnesanteckningar ordnaren Protokoll övrigt Anslag om protokollsjustering Anslagsbevis Närarkiv Årsvis/nämnd B=5 år Efter nedtagning från anslagstavla. Handlingar för kännedom till kommunstyrelsen Närarkiv Omg. G 3 år. Sista utgallringsår Från 2012 finns kännedomsärenden i Public. Kallelser till sammanträden Public 360 Närarkiv Årsvis G=3 år Kungörelser Kansli- och omvärld Årsvis G=2 år Efter nedtagning från anslagstavla. Styrdokument Kalmar kommuns författningssamling (KKFS) Styrande dokument (reglementen): som inte ingår i kommunledningskontorets verksamhetssystem Public 360 Närarkiv/Pu blic 360 Diariekod B=5 år Kalmar.se bilaga i KF (public 360.

21 6 (9) Handlingar Media/beskrivnin g Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallr as (G) Upphandling/Inköp Direktupphandlingsprotokoll Public 360 Public 360 Diariekod B=5 år Gäller över kronor. Kopia till Serviceförvaltningen Enhet Upphandling. Anbudssammanställningar Kronologisk Respektive B=5 år Anbud/offerter, antagna Kronologisk Respektive B=5 år Anbud/offerter, ej antagna Kronologisk Respektive G=2 år Orderbekräftelser Kronologisk Respektive G=2 år Följesedlar (ej bilaga till fakturan) Kronologisk Respektive G=2 år Fraktsedlar Kronologisk Respektive G=2 år Beställningar/rekvisitioner Kronologisk Respektive G=2 år Gäller även till Centralförrådet. Annonsbeställningar Kronologisk Respektive G=2 år Synpunkter på leverantör efter leverans av t.ex. varor eller konsulttjänster Utredningar och projekt Kronologisk Respektive Skickas till Serviceförvaltningen Enhet Upphandling Projektdirektiv Public 360 Diariekod B=5 år Bevaras i diarieförda handlingar Handlingar av vikt för ärendets belys- Public 360 Diariekod B=5 år ning

22 7 (9) Handlingar Övrigt utredningsmaterial EU-projekt, ansökan och utvärdering EU-projekt, ekonomiska transaktioner, aktivitetsrapporter, tid-rapporter, övriga handlingar Projektansökningar, avslagna Media/beskrivnin g Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallr as (G) Respektive Respektive / diariet Respektive Respektive Utredningens namn GIA Projektets namn B=5 år Se Kommungemensam verksamhetshandbok; Dokumenthantering i EU-projekt. Projektets namn Efter revisionstidens utgång Se Kommungemensam verksamhetshandbok; Dokumenthantering i EU-projekt. Projektets namn GIA Verksamhetsledningssystemet Verksamhetshandboken Public 360 Public 360 Vid uttag på papper Kontorsövergripande kundenkäter Rapporter från interna revisioner Rapporter från externa revisioner Kvalitetsoch miljösamord naren Kvalitetsoch miljösamord naren Kvalitetsoch miljösamord naren G/B= 5 år B=5 år B=5 år 1:a upplagan bevaras i pappersformat vart 3:e år med början dec 2003 Ajourhålles. Enkäterna kan gallras efter sammanställning som bevaras om sådan görs.

23 8 (9) Handlingar Förbättrings- och avvikelserapporter Kontorsövergripande enkät från psykosocial skyddsrond Kontorsövergripande enkät från fysisk skyddsrond Kemikalielista, sammanställning kommunledningskontoret Miljölagslistan Transport av farligt avfall, sammanställning Brandskyddskontroll, sammanställning Digitala system AlpIM diariesystem (lanserat 1995) Media/beskrivnin g Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallr as (G) Kvalitetsoch miljösamord naren Personalchef en Enhetschef Kvalitetsoch miljösamord naren Kvalitetsoch miljösamord naren Kvalitetsoch miljösamord naren Kvalitetsoch miljösamord naren Server Kalmar kommun G/B= 5 år B=5 år B=5 år B=5 år B=5 år B=5 år B=5 år B Sammanställning bevaras om sådan görs. Backup som Excelfil Används inte som diarieföringssystem efter 2011.

24 9 (9) Handlingar Troman förtroendemannasystem (lanserat 1988) Public 360 Visual Arkiv Övrigt Kalmarsalen, godkännande av fridagar Leveranskvitton, till arkivet Skadeståndsärenden, original Uppdragsbekräftelser Egenproducerat informationsmaterial Protokollskopior, protokollsutdrag Cirkulär Arbets- eller informationsmaterial av tillfällig betydelse Media/beskrivnin g Förvaringsplats Sortering Bevaras (B)/Gallr as (G) Server Kalmar kommun Server Kalmar kommun Server Kalmar kommun Kommunalrå dssekr. Kommunarki vet Respektive Respektive Respektive Respektive Respektive Kronologisk Förvaltningsvis Kronologisk Alfabetiskt register Kronologisk Kronologisk Kronologisk B B B G=2 år B B GIA B=5 år GIA GIA GIA Digital ärende- och dokumenthantering. Digitalt arkivförteckningssystem. Se även kommungemensam dokumenthanteringsplan - Handlingar av ringa och tillfällig betydelse.

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) s arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 8:30 Plats Stadshuset, KS-salen Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Upphandling

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan

Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Handläggare Datum Lars Axelsson 2015-10-28 0480-453800 070-5923028 Hjälpmedelsnämnden Dokumenthanteringsplan för Kommunal hjälpmedelssamverkan Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner Kommunal

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-10-14 ON 2014/0070 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan serviceförvaltningen

Dokumenthanteringsplan serviceförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-02-13 SFN 2014/0079 0480-45 05 74 en Dokumenthanteringsplan serviceförvaltningen Förslag till beslut en beslutar att fastställa

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

Uppdatering dokumenthanteringsplan

Uppdatering dokumenthanteringsplan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-12-08 SFN 2014/0992 0480-450574 en Uppdatering dokumenthanteringsplan Förslag till beslut en fastställer förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun. Innehållsförteckning. Inledning 2

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun. Innehållsförteckning. Inledning 2 2014-05-02 Dokument- och ärendehantering i Innehållsförteckning Inledning 2 Platina ärendehanteringssystem 2 - Organisation - Handlingar, ärenden, uppdrag, sammanträden - Arkivering- och gallring - Den

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Bevaras 5 år. Pärm IT. Pärm IT. Vid inaktualitet. 70 Protokoll: Se även Gymnasieförvaltningen Protokoll / minnesanteckningar från Papper IT* O Exp. Kron.ordn. sammankomster rörande undervisning IT eller elevvård: Personalkonfe- rens, samarbetsnämnd, studie-

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet

Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Pia Axeheim 2017-05-15 KFN 2017/0129 50604 en Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet Public

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.2 Kommunstyrelsen Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 140 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

NORRA VÄSTMANLANDS EKONOMINÄMND (NVE) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) Första giltighetsdatum NVE , 19. Norra Västmanlands ekonominämnd

NORRA VÄSTMANLANDS EKONOMINÄMND (NVE) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) Första giltighetsdatum NVE , 19. Norra Västmanlands ekonominämnd DOKUMENTHANTERINGSPLAN 1 (6) NVE 20120920, 19 (NVE) protokoll NVE:s kallelse med bilagor NVE:s diarieförda handlingar Övriga in och utgående handlingar Ärendelista Arkivförteckningar Löneadministration

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.3 Övriga nämnder Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 141 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN MILJÖSKYDDSKONTORET MN 2014-04-xx 2014-0386 Innehållsförteckning Administration... 1 Objektsbundna ärenden... 3 Övriga handlingar... 4 Personalhandlingar... 5 Ekonomi... 6 Informationsteknik...

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år 1 God revisionssed (tryckt handling) O KS-närarkiv 10 år --------- KS = Kommunstyrelsen Granskningsmaterial, fördjupad O KS-närarkiv 10 år --------- granskning Granskningsmaterial, årlig granskning Konsultrapporter

Läs mer

Revidering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplan

Revidering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Marie Johansson 2016-02-18 KS 2016/0129 50048 s arbetsutskott Revidering av kommunledningskontorets dokumenthanteringsplan Förslag till beslut s arbetsutskott

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för ekonomi och styrningskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 126 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Webb: www.ange.se Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antaget av kommunstyrelsen den 22 mars 2016 51 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad:

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad: DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BARN- OCH ELEVHÄLSAN Beslutad: KS 2017-xx-xx, dnr KFKS 2017/26 Upprättad: 2017-01-09 Uppdaterad: Övergripande information: Den 1 januari 2017 går

Läs mer

2012-05-10 1 ( 2 ) Kulturförvaltningen Kulturkansli Telefon: 0370-37 75 91 (direkt) E-post: kultur@varnamo.se Arkivbeskrivning för Kulturnämnden, Värnamo kommun Beslut Kn 2012-05-23 65 D.nr 2012.014 Gäller

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden snämnden sförvaltningen Allmän nämndsoch förvaltningsadministration Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, original Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, kopia Innehållsförteckning till nämndens protokoll Kallelse

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 20 Media Original ADMINISTRATION Nämnd, protokoll, ärendelista PapperIT* O Kron. ordn. Utskott, protokoll PapperIT* O Kron. ordn. Presidium, protokoll, mötesanteckningar PapperIT* O Kron. ordn. 3-nämndsmöte,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2012-12-03, 193 Dokumenthanteringsplanen omfattar de handlingar som förekommer i allmän administrativ

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M NR 81 DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M 2011-07-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum nr Äldrenämnden 1995-12-14 153 Omsorgsnämnden 1995-11-09 83 Reviderad, gäller fr 1997-07-01

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer

Översyn av äldreomsorgsnämndens dokumenthanteringsplan

Översyn av äldreomsorgsnämndens dokumenthanteringsplan SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-03 AN-2013/288.116 1 (2) HANDLÄGGARE Keyo Sedenrej Äldreomsorgsnämnden Keyo.Sedenrej@huddinge.se Översyn av s dokumenthanteringsplan

Läs mer

Avrapportering intern revision 2012

Avrapportering intern revision 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2012-11-28 BUN 2012/2352 0480-45 30 09 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering intern revision 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2013-04-12 SN 2013/0014 Avdelningschef Socialnämnden Dokumenthanteringsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa bifogad

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING Nässjö kommun Örnen i Nässjö AB Dokumenthanteringsplan, version 1.0 Antagen 2015-10-13 Gäller från och med 2016-01-01 Processnr Process Handlingstyp/handlingsslag Registrering Förvaringsplats Gallring

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

5 år Bevaras. 2 år. / rektor

5 år Bevaras. 2 år. / rektor 1 (44) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Originalprotokoll (t.ex. personalkonferens, brukarråd, nätverksträff, Kronologisk ordning Enhetschef / rektor lokal samverkansgrupp, minnesanteckningar) Kallelser

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist Vatten & Avlopp Abonnentregister för VA Fil på server Winsam generar anläggningsnummer. Anläggningshandlingar Digitalt, sköts till stora delar av Kundtjänst. Under ständig bearbetning. - - - - Anläggningar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Internbanken, Norrköpings stadsarkivs beteckning 67 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41. Enligt

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4 Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4 Innehållsförteckning Inledning 2 Platina ärendehanteringssystem 2 - Organisation - Handlingar, ärenden, uppdrag, sammanträden - Arkivering och gallring

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen / Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS arkiv Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen * dubbletter

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Bevarande eller gallring av handlingsslaget

Bevarande eller gallring av handlingsslaget Kommunstyrelsens kansli Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Kommungemensam dokumenthanteringsplan

Kommungemensam dokumenthanteringsplan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Marie Johansson 2014-11-27 KS 2014/0983 50048 Kommungemensam dokumenthanteringsplan Förslag till beslut antar den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna Regler om gallring och återlämnande av handlingar från upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-02-23 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/244/10 Ersätter: Relaterade dokument: Policy för upphandling,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Sorteringsordning. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Sorteringsordning. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: MILJÖENHETEN - serveringstillstånd, folköl, tobak och lotteri Beslutad: SOCN 2017-02-21, Dnr SOCN 2017/ Upprättad: 2017-01-17 Uppdaterad: Övergripande

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2014-06-13 Dokumenthanteringsplan för Centrala Elevhälsan GYMN 2014/0157-2 BUN 2014/0617-2 Fastställd av Gymnasienämnden 2014-06-11, 42 och av Barn- och ungdomsnämnden 2014-06-12,

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

MYNDIGHET AVDELNING/KONTOR FASTSTÄLLELSEDATUM Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen 1992-04-07 (Reviderad 2007) Bilaga

MYNDIGHET AVDELNING/KONTOR FASTSTÄLLELSEDATUM Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen 1992-04-07 (Reviderad 2007) Bilaga 1 MYNDIGHET AVDELNING/KONTOR FASTSTÄLLELSEDATUM Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen 1992-04-07 (Reviderad 2007) Bilaga FRITIDSCHEF Arbetskopia protokoll, Efter 1 år till nämndsekreterare Fritidschef Gallras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län 1 Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län Syfte Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingar. Den bygger på en inventering av förekommande

Läs mer

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862

Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Jarnryd 2012-05-16 Dnr RA 233-2012/862 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Östersjöstiftelsen Riksarkivet (RA) inspekterade den 10 maj 2012 arkivvården vid Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Läs mer