BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80"

Transkript

1 Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Giltig från den 1 januari 2012 Handling/handlingstyp ADMINISTRATIV VERKSAMHET stadsarkivet Nämndadministration Kungörelse till kommunfullmäktiges sammanträden Gallras efter sammanträdet Kungörelse är en fördragningslista som anslås Kommunfullmäktiges protokoll, original BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Svenskt Arkiv 80 Kommunfullmäktiges valberedning, protokoll, original BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 1år Kallelse till kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, utskottens och beredningarnas sammanträden Kommunstyrelsens, utskottens och beredningarnas protokoll/minnesanteckningar Gallras efter 5 år Per sammanträde Närarkiv Omgående Kallelse utgörs av föredragningslista och handlingar BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Svenskt Arkiv 80 Register/innehållsförteckning till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll BEVARAS Årsvis, alfabetiskt och kronologiskt Närarkiv Efter årets slut Levereras tillsammans med protokollen Förteckning över delegeringsbeslut BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Samlingsärende i diariet/år eller separat ärende Förteckning över inkomna handlingar Gallras efter 1 år Kronologisk ordning Tjänsterum Efter årets slut Förtroendemannamatrikel BEVARAS Per mandatperiod Tjänsterum Efter mandatperioden Efter mandatperioden Pappersuttag Förtroendemannaregister, digitalt medium inaktualitet Arvodeslista Original till personalenheten Anslagsbevis Gallras efter anslagstidens utgång Allmän administration Skrivelser (inkl. e-post) För verksamheten viktiga meddelanden vidarebefordras till registrator för registrering/diarieföring. E-post som behöver sparas i mer än 2 år, ska förvaras på annan plats Skrivelse av ringa värde, registreras ej inaktualitet Skrivelse, som registreras i diariesystemet som enstaka Gallras efter 1 år Nummerordning/år Registrator handling Skrivelse som registreras i diariesystemet som ärende BEVARAS Diarieplansordning/år Aktskåp kansliet Efter 4 år MB Dok plan KS

2 E-post, personligt adresserad inaktualitet, dock senast efter 2 år stadsarkivet E-postloggar Diariet hos kommunledningskontoret Se IT Diarium, digitalt medium inaktualitet, dock ej förrän diarielistor på papper tagits ut, se nedan Diarieplan, papper Se anm Ett exemplar av varje nyupprättad version diarieförs Diarielista/sökregister BEVARAS Ärendenummerordning/år Tas ut ur diariesystemet i samband med avställning av ärenden till stadsarkivet. Förvaras i resp.års första arkivbox. Diarielista/sökregister BEVARAS Diarieplansordning/år Tas ut ur diariesystemet i samband med avställning av ärenden till stadsarkivet. Förvaras i resp.års första arkivbox. Systemdokumentation, Winess byte av Tjänsterum Förvaras hos systemansvarig system Ärendekort BEVARAS Avser diarieförda ärenden. Tas ut ur diariesystemet i samband med avställning av ärenden till stadsarkivet. Förvaras i resp. ärendemapp. Postlista Diariet hos stadsbyggnadsförvaltningen inaktualitet Kronologisk ordning Registrator Tas ut vid behov Se stadsbyggnadsförvaltningens dokumenthanteringsplan Särskilda handlingstyper Avtal BEVARAS Diarieplansordning. Se även Upphandling/inköp Enkäter samt svar Ärendekort BEVARAS, övriga handlingar efter 1 år Diarieplansordning Aktskåp, kansliet, samlingsnummer årsvis, dpl 009. Enkäter av ringa värde, ej besvarade Gallras omgående Handlingar rörande representation BEVARAS Diarieplansordning. T.ex. middagar för nya svenska medborgare och mottagare av förtjänsttecken Minnesanteckningar från Garv-gruppens möten Dator inaktualitet Fotografier (politiker, förtjänstteckenmottagare m.fl) BEVARAS E.ö. Notera motiv, namn, årtal, fotograf på baksidan, med blyerts Uppvaktningar, presentlista, digitala uppgifter inaktualitet Gåvobok BEVARAS Kronologisk ordning Närarkivet Omgående Efter fulltecknande Partiöverenskommelse, efter val BEVARAS Diarieplansordning MB Dok plan KS

3 Arkiv Arkivbildarregister, digitalt Handlingar förvaras antingen i met i kommunhuset eller i stadsarkivet Uppdataers kontinuerligt Arkivbildarregister, papper BEVARAS Kronologisk ordning Tas ut på papper årligen Arkivförteckningar, papper BEVARAS Alfabetisk ordning Expedition Omgående Avser såväl gamla förteckningar som nya som tagits ut på papper. Besöksliggare BEVARAS Kronologisk ordning Expedition Omgående Dokumenthanteringsplaner, kopia BEVARAS Myndighetsordning Tjänsterum Bevaras samlat av praktiska skäl. hos resp. verksamhet. Förfrågningar /forskarförfrågningar med årlig BEVARAS Kronologisk ordning Expedition sammanställning Kurser, konferenser, inbjudningar, kallelser och inaktualitet Kronologisk ordning Tjänsterum Ex.vis från FALK, Aas, Föreningsarkiven information Placeringsregister, digitalt Uppdateras kontinuerligt Reversal, original, samt årsvis sammanställning BEVARAS Kronologisk ordning Expedition Efter 1 år Överenskommelser om överlämnande av enskilda arkiv till Vaxholms stad Verksamhetsberättelse BEVARAS Kronologisk ordning/årsvis Ekonomi Budget BEVARAS Kronologisk ordning Expedition Efter 1 år Budgetverifikationer Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Vid årets slut Bokföring Med bilagor: sammanställning av förfrågningar, leveranser, arkivbildarregister, årets julhälsning Handlingar hos verksamheterna utgörs av kopior. Kontoplaner (kodplaner) BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år Ett exemplar av varje version bevaras Kassaverifikationer Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Vid årets slut Leverantörsfakturor till och med Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Vid årets slut Leverantörsfakturor efter Gallras efter 10 år Skannas, förvaras och av skanningsföretag från och med den 1 januari 2009 Bokföringsorder Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Vid årets slut Underlag för fakturering samt fakturajournaler Gallras efter 3 år Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år Utbetalningsjournal, leverantörer, digital handling RD-server Skrivs ej ut. Inbetalningsjournal (OCR-inbetalningar) Inkassoverksamhet Avslutade inkassoärenden Gallras efter 10 år Tjänsterum Lagras hos Plusgirot MB Dok plan KS

4 Bokslut Anläggningsregister Utgör bilaga till kontoavsstämning Revisionsrapporter samt kommunens svar BEVARAS Diarieplansordning Inventarielista Gallras efter 10 år Verksamhetsvis Dator/pärm hos handläggare Omgående Revisorernas verksamhetsberättelser BEVARAS Diarieplansordning Årsredovisning BEVARAS Diarieplansordning Huvudbok per 31/12 BEVARAS Kronologisk ordning Omgående efter filmning Delårsbokslut per 30/4 Gallras efter 5 år Diarieplansordning Delårsbokslut per 30/8 Gallras efter 10 år Diarieplansordning Tas ut på mikrofiche Kontoavstämning (årsbok) BEVARAS Årsvis (31 december) Tjänsterum Tjänsterum Utgör underlag/bilagor till årsredovisningen Kontoavstämning (delårsbokslut) Gallras efter 10 år Årsvis (31 augusti) Tjänsterum Tjänsterum Verifikationslistor (grundbok) Gallras efter 10 år Kronologisk ordning RD-server Finansiering Låneavtal Övrigt Gallras 10 år efter avtalstidens utgång Diarieplansordning Aktskåp registrator Inläsningskvitto avs. bokföringar, papper Gallras efter 1 år Kronologisk ordning Tjänsterum Ifofiler, lönefiler Anstånd inaktualitet Kronologisk ordning Tjänsterum Amorteringar Gallras när amorteringen är avslutad Kronologisk ordning Tjänsterum Reduktion Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Vid årets slut I kassaverifikationer Makulering Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Attestlistor, original Gallras efter 10 år Verksamhetvis per år Tjänsterum Verksamheternas egna kopior kan vid inaktualitet Ekonomisystem, digitalt medium (Raindance) inaktualitet, dock inte förrän uppgifter enligt denna plan tagits ut på papper eller mikrofiche Systemdokumentation och behandlingshistorik BEVARAS Enligt Lagen om kommunal redovisning Försäkringar Handlingar rörande försäkringar (avtal, fakturakopior m.m.) Information Broschyrer, trycksaker, affischer, egenproducerade (ex vis Information till nyinflyttade, besökskarta) Gallras 10 år efter avtalets utgång Kronologisk ordning När avtalet löpt ut med register. BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år 1 exemplar (arkivexemplar) till stadsarkivet. Underlag inför framtagande av informationsmaterial Gallras när broschyrer o dyl. har levererats Trycksaksvis Tjänsterum MB Dok plan KS

5 Förvarings- plats Avtal med tryckeri BEVARAS Diarieplansordning Tjänsterum Viktigt i Vaxholm, pappersexemplar BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år 1 ex till stadsarkivet. Fotografier, pappers- eller digitala BEVARAS Ämnesvis Tjänsterum eller digital mapp (avser pappersfotografier) Fotografier av kulturhistoriskt intresse bevaras; ange motiv årtal och fotografens namn med blyerts på baksidan. Dubletter samt bilder med likartat motiv. Digitala foton bevaras tills vidare i särskild mapp. Förteckningar/utsändningslistor till mottagare av taltidningen Hemsida, digital Gallras successivt Alfabetisk ordning Tjänsterum inaktualitet Hemsida, pappersuttag BEVARAS Per uttag Närarkiv Omgående Omgående Tas ut i januari varje år samt vid större förändringar av hemsidan Intranät, digital inaktualitet Under utarbetande Intranät, pappersuttag BEVARAS Skärmdumpar Annonser, samlingsannonser Vaxholms stad BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum 1 ex till stadsarkivet. Pressmeddelanden BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum 1 ex till stadsarkivet. IT Riktlinjer för IT BEVARAS Diarieplansordning Anställdas förbindelser betr IT-hantering Loggfiler Internet Helpdesksystem (MMK) System för adm av användare och program (Novel Netware) E-postsystem (GroupWise) Gallras när personen slutat Gallras successivt inaktualitet Gallras när personen slutat eller vid uppdatering av program Gallras när personen slutat eller vid uppdatering av program Alfabetisk ordning Tjänsterum E-postloggar inaktualitet Gallring verkställs av IT-enheten Spam inaktualitet Kronologisk ordning Virusbrevlåda inaktualitet Kronologisk ordning Licenser och eller licensfakturor inaktualitet Per program Tjänsterum Miljö- och klimatfrågor Se under rubriken Projekt och projektstödjande åtgärder MB Dok plan KS

6 Naturvård Handläggning sker på stadsbyggnadsförvaltningen Inventeringar, utredningar BEVARAS Diarieplansordning Närarkiv Omgående eller efter ev. digitalisering Underlag till inventeringar (minnesanteckningar, fotografier etc.) Gallras när inventeringen är klar Läggs i akt för inventering Närarkiv Omgående Förklaringar och annat underlagsmaterial som behövs för att förstå utredningen sparas eller skrivs in rapporten Externa utredningar, beställda BEVARAS Diarieplansordning Närarkiv Omgående eller efter ev. digitalisering Yttranden, inkomna BEVARAS Diarieplansordning Närarkiv Omgående Yttranden, utgående BEVARAS Diarieplansordning Utredningar, remisser för yttrande BEVARAS Diarieplansordning Närarkiv Omgående Flygbilder BEVARAS Områdesvis och årtal Näringsliv Näringslivsrådets minnesanteckningar Näringslivsberedningens minnesanteckningar, original BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Ange årtal och namn på området Kommunen svarar enbart för sekreterarskap; minnesanteckningarna lämnas till n-rådet efter årets slut Personal Rekrytering Ansökningshandlingar till tjänst Ansökningshandlingar för den på tjänsten antagna BEVARAS i personalakt, övriga efter 2 år; annons/kungörelse samt MBL-protokoll BEVARAS i diarieförd akt Alfabetisk Kungörelse/annons samt protokoll från fackliga förhandlingar diarieförs/registreras. Sammanställningar över sökande till ledigförklarad tjänst Gallras efter 2 år Per tjänst Anställningsavtal BEVARAS Uppgifter från belastningsregistret Merithandlingar (cv, betyg från utbildningar och anställningar m.m.) pensionering BEVARAS Tidrapporter för visstidsanställda = anställningsavtal BEVARAS Personnummerordning i MB Dok plan KS

7 Anställning BEVARAS Personnummerordning Omgående Vid pensionering Vissa handlingar enligt nedan senast i samband med pensionering Rehabiliteringsärenden; innehåller bl.a. Protokoll från avstämningsmöten, rehabiliteringsplan, beslut, avslut, riktlinjer samt andra handlingar i rehabilitreingssprocessen Utredning, beslut och avslut BEVARAS, övriga handlingar vid uppnådd pensionsålder Personnummerordning Omgående När ärendet är färdighandlagt hos verksamhet skall det arkiveras i sin helhet i personalakten Tjänstgöringsrapporter, sjukfrånvaro, Gallras efter 2 år Personnummerordning i Verksamheternas handlingar förvaras i personalpärmar. ledighetsansökningar, original eller kopia Tjänstgöringsbetyg/intyg, kopia BEVARAS Original till anställd A-kasseansökningar pensionering Anställningsbetyg BEVARAS Anställningsavtal/anställningsbeslut/anställnings- BEVARAS information, förordnanden Anställnings-/löneintyg BEVARAS Anställningsuppgifter BEVARAS Arbetsskadeanmälningar, kopia pensionering Anmälningar om avtalsgruppförsäkring pensionering Beslut om gruppledararvode BEVARAS Beslut om lönetillägg BEVARAS Bilavtal pensionering Beslut i personalärende BEVARAS Beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning BEVARAS Ledighetsansökningar: gällande kortare tid än en månad; Gallras efter 2 år Alfabetik ordning Tjänsterum gällande längre tid än en månad; Personnummerordning Tjänsterum pensionering för facklig tid Gallras efter 2 år Per förening Tjänsterum Anställningsförlängningar BEVARAS Förordnanden BEVARAS Intyg frivilligt åtagande utanför arbetet pensionering Intyg om särskilt utbildningsbidrag BEVARAS Intyg om sjukpenning eller annan ersättning Gallras efter 2 år Tjänsterum Personalkort/matrikelkort BEVARAS Protokoll från förhandling angående enskild personal BEVARAS Skattsedlar Gallras efter 1 år MB Dok plan KS

8 Skatteuppgifter för anställda Underlag för arbetsgivarintyg Gallras när nya uppgifter läggs in Gallras när intyg är upprättat Personnummerordning Överenskommelser om facklig tid förändring i Överenskommelser om övertidsersättning avställning Begäran om entleigande BEVARAS Beslut om pensionsberäkningar BEVARAS Förfrågningar om pensionsrätt inaktualitet Nyregistreringsanmälningar hos pensionsbolag BEVARAS Upphörd rutin; handlingar kan finnas i personalakterna Pensionsbrev BEVARAS Löneadministration Lönelistor, microfiche BEVARAS Personnummerordning Närarkiv Omgående Efter 1 år Handlingar rörande löneöversyn (förhandlingsprotokoll, systemutdrag, lönetillägg, löneöverenskommelser, lönerevisioner) Gallras efter 10 år Per facktillhörighet Lönefördelningsbok Gallras efter 10 år Personnummerordning per förvaltning Kontrollistor Gallras efter 10 år Personnummerordning Lönebeslut, original Gallras efter 10 år Alfabetisk ordning Fullmakter, för löneutbetalning Gallras efter 2 år Personnummerordning på Tidrapporter för tillfällig personal (springvikarier) m. fl. handlingar utvisande arbetad tid och utbetalad lön BEVARAS Personnummerordning Utgör anställningsavtal Avser dagliga rutiner; lönebidragshandlingar finns under rubriken personaladministration Tidrapporter för fast- och projektanställda (ej tillfällig Gallras efter 2 år Personnummerordning Anställningsavtal i personalakt personal) Statsbidrag, BEA, OSA, lönebidrag Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Avstämningslistor för löner, t. ex. bilersättning, pension, kostersättning etc, ej personrelaterat Gallras efter 10 år Förvaltningsordning Kvitton för egna utlägg Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Löneutmätning samt underlag Gallras efter 10 år Alfabetisk ordning Utanordningar (avser för lite utbetald lön), kopia Gallras efter 2 år Personnummerordning Intyg om förlorad arbetsinkomst (personal och förtroendevalda) Gallras efter 2 år Kronologisk ordning Friskvård etc. Original till ekonomienheten MB Dok plan KS

9 Logglistor Gallras efter 10 år Personnummerordning Bevakningslistor Gallras efter 2 år Personnummerordning Intyg till FK, A-kassa etc. Gallras efter 2 år Personnummerordning Signalrättelser Gallras efter 2 år Enhetsvis Med lönelistan Efter 8 år Semesterlistor Gallras efter 2 år Personnummerordning per förvaltning Kvarstående semester, ferie/uppehåll av tjänst Gallras efter 2 år Personnummerordning Läkarintyg Gallras efter 2 år Kronologisk ordning Övertidsjournaler Gallras efter 10 år Personnummerordning Löneekonomi Avstämmningsrapporter, dagbarnvård Gallras efter 10 år Månadsvis Intresseavdrag, kopia, samt underlag Gallras efter 2 år Per facklig organisation Reseräkningar Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Bokföringsunderlag Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Uppbördsdeklaration Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Körjournaler, bilersättning inaktualitet, Kronologisk/datum dock tdigast 10 år efter senaste inlägget Efter 8 år Ej Ej Efter 8 år Ej Ej Ska tuggas Original till ekonomienheten Kontrolluppgifter över anställda Gallras efter 10 år Personnummerordning Digitalt Sammanställning kontrolluppgifter Gallras efter 10 år Personnummerordning Digitalt Personaladministration Annons/kungörelse till ledigförklarad tjänst Se avsnittet om Anställning Register över anställda, personalförteckning, telefonlista inaktualitet Alfabetisk ordning Sekretessbevis/tystnadsplikt BEVARAS Alfabetisk ordning Till personalakt vid anställningens upphörande Enkätsvar, personalenkäter Gallras när sammanställning är upprättad Sammanställningar, personalenkäter BEVARAS Dpl-ordning Handlingar rörande sammanträdesarvoden till förtroendevalda inaktualitet Alfabetisk ordning MB Dok plan KS

10 Avtal om årsarbetstid; norm- och flextider BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Aktskåp registrator Uppgifter i personaldatorsystem (E-Companion) inaktualitet Uttag på papper eller mikrofiche som t.ex. lönelistor, kontrollistor etc., se nedan Personalförteckningar inkl. förteckning över borttagna anställningar (sökregister 1) Arbetsrätt inaktualitet Alfabetisk- och personnummerordning per år MBL-protokoll, original BEVARAS Kronologisk ordning Förhandlingsframställan, inkommen BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Förhandlingsprotokoll samt underlag BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Aktskåp registrator Aktskåp registrator Samverkansprotokoll, verksamheter Gallras efter 2 år Kronologisk ordning Minnesanteckningar från APT Gallras efter 2 år Kronologisk ordning Kallelser till central fackligt samverkan, original inaktualitet Kronologisk ordning Protokoll från central facklig samverkan, original (CESAK) BEVARAS Kronologisk ordning Beslut om varsel, original BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Anmälan av facklig förtroendeman samt fullmakt från central facklig organisation Arbetsmiljö Hanlingar rörande arbetsmiljöinspektionen (f.d. Yrkesinspektinoen) riktlinjer, sammanställning av enkäter, riskbedömning, olycksfall, tillbud, inspektionsprotokoll med bilagor Gallras när nästa anmälan kommer Inpektionsprotokoll BEVARAS; övriga handlingar vid inaktualitet Per facklig organisation Upphörd rutin; förteckningar kan finnas kvar sedan tidigare Omgående Verksamheternas MBL-protokoll sänds till HR-enheten för arkivering. Omgående Upphörd rutin. Avser både verksamheter och centralt Ordnade per handlingstyp Tjänsterum Omgående Inspektionsprotokollen diareförs Lokalt kollektivavtal m bilagor, plusjobbsavtal, företagshälsoavtal Centrala arbetsmiljökommittén; kallelser, protokoll BEVARAS Protokollen BEVARAS, övriga handlingar vid inaktualitet Diarieplansbeteckningsordning Kronologisk ordning Tjänsterum Omgående Personuppgiftsbehandlingar Rutin under utarbetande. MB Dok plan KS

11 Planer (översiktsplaner, detaljplaner, fastighetsplaner) Ansökan om planbesked och ev. inskickade handlingar (skisser, kartor m.m.) Beslut om planbesked (protokollsutdrag från kommunstyrelsens planeringsutskott) Tävlingsförslag i arkitekt-/markanvisningstävling Tävlingsförslag i allmän arkitekttävling Inkomna skisser, utredningar, rapporter och övrigt material som ej hör till detaljplansakt BEVARAS Fastighetsordning Närarkiv Omgående BEVARAS Fastighetsordning Närarkiv Omgående. BEVARAS med undantag av handlingar av tillfällig betydelse i ärendet Förslag som valts ut eller fått särskilt omnämnande av jury BEVARAS; övriga efter 2 år Diarieplansordning Närarkiv Omgående. Diarieplansordning Närarkiv Omgående. inaktualitet Diarieplansordning Närarkiv Omgående. T.ex. utredningar gällande kulturmiljö, fornminnesdokumentation, miljökonsekvensbeskrivning, luft, försurning, buller grundvatten, miljö Remisser från t.ex. grannkommuner och ev. yttranden Gallras efter 5 år Diarieplansordning Närarkiv Efter att ev. yttrande lämnats Upprättade utredningar, rapporter och övriga planer BEVARAS Diarieplansordning Närarkiv Omgående. T.ex.belysningsplan, kulturmiljö Riksintressen (kulturmiljö, totalförsvar, naturvård m.fl.) Beslut BEVARAS; övriga handlingar vid inaktualitet Diarieplansordning Närarkiv Omgående. Nuläget á-jourhålls i Web-GIS. Översiktsplaner, fördjupningar av ÖP, original BEVARAS med undantag enl. anm. Diarieplansordning Efter antagande Efter digitalisering. Akt med program, samråd, utställning, yttranden, utlåtanden, utredningar m.m. före avställning. Förvaras i arkivbox. Översiktsplaner, fördjupningar av ÖP, kopia Rensas vid inaktualitet Områdesvis Efter lagakraft Rensas när förvaltningens behov av handlingarna har upphört. Detaljplanehandlingar, laga kraft, original BEVARAS Plannummerordning Närarkiv Efter antagande Plankarta. Planbeskrivning och genomförandebeskrivning, laga kraft, original Plankarta. Planbeskrivning och genomförandebeskrivning, laga kraft, kopior Efter digitalisering BEVARAS Diarieplansordning Omgående Efter lagakraft. Akt med program, samråd, utställning, yttranden, utlåtanden, utredningar m.m. före avställning. Förvaras i arkivbox. inaktualitet Plannummerordning Efter lagakraft Förvaras i expeditionen. Plankartan förvaras i lådor, planbeskrivning och genomförandebeskrivning i pärmar Detaljplaner, ej antagna (efter att uppdrag har givits) BEVARAS Plan nummer, plannamn eller fastighetsbeteckning Efter avslut. Akten rensas före avställning och förvaras i arkivbox (även plankarta) Fastighetsplaner, original BEVARAS med undantag enl. anm. Plannummerordning Efter antagande Inga nya tillkommer efter då nya PBL infördes. Akt med samråd, yttranden, utlåtanden, utredningar före avställning, förvaras i arkivbox. Plankarta större än A4 förvaras i låda. MB Dok plan KS

12 Fastighetsplaner, antagna, kopia inaktualitet Plannummerordning i expeditionen Projekt och projektstödjande åtgärder Följande handlingstyper kan förekomma i projektarbete Efter antagande Handlingarna registreras och arkiveras hos den myndighet som äger projektet Märk pärmar och/eller mappar med projektets namn Projektdirektiv BEVARAS Projektplan BEVARAS Förstudierapport BEVARAS Minnesanteckningar Kallelser Gallras 1 år efter det att projektet avslutats Gallras 1 år efter det att projektet avslutats Rapporter BEVARAS Beslut BEVARAS Avtal BEVARAS Utvärdering BEVARAS Stockholm Nordost! Täby kommun ansvarar för bevarandet av handlingarna. Säkerhetsfrågor Beredskapsärenden (planer och beslut) BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Risk- och sårbarhetsanalyser, digitala uppgifter Gallras efter det att rapport upprättats Dokumentskåp, kansliet Minnesanteckningar från säkerhetsgruppen Gallras efter 1 år Kronologisk ordning Mapp i dator Inkomna rapporter inaktualitet Kronologisk ordning Mapp i dator Remisser i säkerhetsärenden BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Risk- och sårbarhetsanalys, rapport BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Kronologisk ordning Mapp i dator Rapporten diarieförs Dokumentskåp, kansliet Handlingar rörande utbildning i säkerhetsfrågor inaktualitet Kronologisk ordning Mapp i datorn Avser t.ex. anmälningar, kallelser, deltagarförteckningar Informationsmaterial, egenproducerat BEVARAS Kronologisk ordning Mapp i dator Ett arkivexemplar tas ut på papper och bevaras Trygga och friska Vaxholm Se Projekt och projektskapande åtgärder Turism Turistbroschyrer, kartor, egen produktion BEVARAS Kronologisk ordning Tidskriftssamlare, turistbyrån 1 arkivexemplar bevaras MB Dok plan KS

13 Annonser/information om Vaxholm i tidningar BEVARAS Kronologisk ordning hos turistbyrån Statistik för besöksmål och evenemang BEVARAS Kronologisk ordning hos turistbyrän Upphandling/inköp Anbud, antagna (förfrågningsunderlag, öppningsprotokoll, beslut m.m.) Varuprover BEVARAS Gallras efter ärendets avslut Diarieplansbeteckningsordning Arkivskåp Ej antagna anbud Gallras efter 2 år Per projekt Förvaras separat i Avtal (efter upphandling) BEVARAS Förvaras med upphandlingsärendet i dokumentskåp 10 år efter det att avtalet löpt ut Vid lokala upphandlingar/inköp ska kopia av avtal och tilldelningsbeslut skickas in till inköpsenheten. Vaxholms stads nyhetsbrev BEVARAS Kvartalsvis Mapp i dator Omgående Sänds digitalt till stadsarkivet Vaktmästeri Beställningar Gallras när fakturan Kronologisk ordning Vaktmästeri har kontrollerats Fakturakopior inaktualitet Kronologisk ordning Vaktmästeri Ordererkännanden Gallras efter leverans Kronologisk ordning Vaktmästeri Följesedlar inaktualitet Kronologisk ordning Vaktmästeri Varukataloger inaktualitet Leverantörsvis Vaktmästeri Avtalet separeras från upphandlingsärendet när avtalstiden löpt ut.och förvaras sedan i kronologisk ordning tilsammans med ärendekort Statistik Gallras efter kontroll Kronologisk ordning Vaktmästeri T.ex. portomaskinen, kopiatorn och City Mail Mottagningsbevis inaktualitet Kronologisk ordning Vaktmästeri Vigslar, borgerliga Vigselprotokoll, kopia BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år Original 1 g/år till Länsstyrelsen. Hindersprövning, kopia BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år Förvaras med kopia av vigselprotokoll Sammanställning av vigslar, kopia Gallras efter 2 år Årsvis Tjänsterum Original till resp. vigselförrättare Intyg, vigsel Växel Register över anknytningar, digitalt medium inaktuatlitet Nummerordning Telefonväxel Skickas till Skatteverket, kopior finns ej Telefonkatalog, intern, papper Gallras när ny Verksamhetsvis Telefonväxel upprättas Uppgifter till Eniro inaktuatlitet Kronologisk ordning Telefonväxel MB Dok plan KS

14 Mobiltelefonförbindelser Register över företagsabonnemang, från Telia Gallras 1 år efter återlämnande av mobiltelefon Gallras när nästa kommer Alfabetisk ordning Telefonväxel Telefonväxel Förbindelsetabell Gallras successivt Telefonväxel MB Dok plan KS

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Datum 2008-04-24 Kommunledningskontoret Arbetsgivarenheten Else-Marie Bengtsson ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Organisation Verksamheten sorterar under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice LA 9812-0218 Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice Bevaranded- och gallringsplan för decentraliserade ekonomisystem i Stockholms läns lansting (generella regler)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Avdelning: Kommunens finanser; Aktiebrev Arkiv 80 Låsbart skåp i Ägarbevis över kommunens bostadsrätter Lista över ägarposter i kommunala bolag Lista över banklån Avräkningsnota, kopia Arkiv 80 Låsbart

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut

Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Tjänsteskrivelse 2012-11-21 KFN 2012.0090 Handläggare: Annelie Liljebjörn Dokumenthanteringsplan för Kultur- och föreningsnämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Fastställd 2013-04-26, dnr KS 2013/66 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.4 Ekonomiadministration Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhsområde

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Beskrivning av personalprocessen / Heroma

Beskrivning av personalprocessen / Heroma Reviderad Kommunledningskontoret 2013-06-12 Beskrivning av personalprocessen / Heroma Bilaga 1 till LiSA-F 2014:3 INDATA NYANSTÄLLNING Anställningsansökan X Enhet/Område Bevaras X Underlag för anställning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015 Administration av sammanträden Anteckningar arbetsplatsträffar (personalmöten) Anteckningar teammöten, informationsmöten - Kronologisk ordning Pärm/Vkatalog 5 år Bevaras - V-katalog Gallras efter 5 år

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

G A L L R I N G S B E S L U T 1999:5

G A L L R I N G S B E S L U T 1999:5 Stockholms stadsarkiv L ANDSARKIV FÖR S TOCKHOLMS LÄN GALLRINGSBESLUT 1999:5 SID 1 (1) 2000-01-31 G A L L R I N G S B E S L U T 1999:5 Nämnd/styrelse Samtliga myndigheter, bolag och stiftelser för vilka

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20080220 Dokumenthanteringsplan för Byggnadsnämndskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 66 Handlingsnummer KS 2008/134 Fastställd av byggnads och miljöskyddsnämnden den 20

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar rörande studieadministration och utbildning vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Omsorgsförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Omsorgsförvaltningen 1 Innehåll Sidnr Allmänt om dokumenthantering och arkivering 3 Arkivredogörare/kontaktpersoner 5 Administration 6 2 Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

Lathund vid arkivering av personalakter 1 (7)

Lathund vid arkivering av personalakter 1 (7) Lathund vid arkivering av personalakter 1 (7) Några handfasta tips vad du ska tänka på när du ska leverera personalakter till Linköpings stadsarkiv. Version 2014-06-23 Överflyttning av handlingar till

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Revidering av Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan

Revidering av Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan r% n Sammanträdesprotokoll för s arbetsutskott 2014-06-18 AU 6:16 Dnr. KS 2013/0290 Revidering av Kommunfullmäktiges och s arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan Arbetsutskottets förslag beslutar

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Innehållsförteckning till dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning till dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning till dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden ADMINISTRATION, CENTRAL FÖRVALTNING Nämndadministration 1 Allmän administration 1 Diariet 1 Särskilda handlingstyper 2

Läs mer

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok

Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0. TAM-Arkiv Arkivhandbok Titel: TAM-Arkiv Arkivhandbok Datum: 2014-09-26 Version: 1.0 TAM-Arkiv Arkivhandbok TAM-Arkiv Arkivhandbok. Allmänna råd om arkivering INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna råd om arkivering... 2 Hos medlemmen...2

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN 40 Se även dokumenthanteringsplan för administrativa avdelningen och övriga avdelningar Brukarrådsprotokoll PapperIT* O Handläggares rum Protokoll Gråzonsmöte / Gemensamma PapperIT* O Personakt samarbetsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 1 Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Inledning Myndigheters arkiv bildas av allmänna handlingar och är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven skall bevaras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd på följande sätt:

Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd på följande sätt: DOKUMENTHANTERINGSPLAN Datum 2013-01-22 Kulturförvaltningen Avser perioden 2013-01-01-2013-12-31 Inledning Dokumenthanteringsplanen syftar till att tydliggöra hur vi hanterar kulturnämndens dokument/handlingar

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan.

Statistiksystemet SOR ska även redovisas i arkivförteckningen med en beskrivning, eller en länk till en sådan. 1(5) Inspektion av arkivvården vid Brottsförebyggande rådet 1. Sammanfattning Brottsförebyggande rådet (Brå) bör anpassa sina regler och metoder för systemförvaltning och informationskvalitet i riktning

Läs mer

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet

Linnéuniversitetets dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet Inledning Dokumenthanteringsplaner är styrdokument för hur allmänna handlingar ska hanteras. Klassificeringen av allmänna handlingar är uppbyggd kring ett antal verksamhetsområden som är grunden för diariets

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20051115 Dokumenthanteringsplan för SBK, Lokalförsörjningsenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 111 C Diarienummer SPN 2005 004 Fastställd av stadsplaneringsnämnden den 15

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20130107 Dokumenthanteringsplan för ITenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 17 Diarienummer KS 907/2012 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2013, 23. Enligt arkivlagen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löneoch personaladministrativ verksamhet; beslutade den 16 augusti 2006.

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Riksarkivet (RA) inspekterade den 3 september 2008 arkivvården

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Bevarande- och gallringsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Bevarande- och gallringsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Inledning Detta är en bevarande- och gallringsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Planen gäller även för: Skärgårdsstiftelsens

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer