BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80"

Transkript

1 Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Giltig från den 1 januari 2012 Handling/handlingstyp ADMINISTRATIV VERKSAMHET stadsarkivet Nämndadministration Kungörelse till kommunfullmäktiges sammanträden Gallras efter sammanträdet Kungörelse är en fördragningslista som anslås Kommunfullmäktiges protokoll, original BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Svenskt Arkiv 80 Kommunfullmäktiges valberedning, protokoll, original BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 1år Kallelse till kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, utskottens och beredningarnas sammanträden Kommunstyrelsens, utskottens och beredningarnas protokoll/minnesanteckningar Gallras efter 5 år Per sammanträde Närarkiv Omgående Kallelse utgörs av föredragningslista och handlingar BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Svenskt Arkiv 80 Register/innehållsförteckning till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll BEVARAS Årsvis, alfabetiskt och kronologiskt Närarkiv Efter årets slut Levereras tillsammans med protokollen Förteckning över delegeringsbeslut BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Samlingsärende i diariet/år eller separat ärende Förteckning över inkomna handlingar Gallras efter 1 år Kronologisk ordning Tjänsterum Efter årets slut Förtroendemannamatrikel BEVARAS Per mandatperiod Tjänsterum Efter mandatperioden Efter mandatperioden Pappersuttag Förtroendemannaregister, digitalt medium inaktualitet Arvodeslista Original till personalenheten Anslagsbevis Gallras efter anslagstidens utgång Allmän administration Skrivelser (inkl. e-post) För verksamheten viktiga meddelanden vidarebefordras till registrator för registrering/diarieföring. E-post som behöver sparas i mer än 2 år, ska förvaras på annan plats Skrivelse av ringa värde, registreras ej inaktualitet Skrivelse, som registreras i diariesystemet som enstaka Gallras efter 1 år Nummerordning/år Registrator handling Skrivelse som registreras i diariesystemet som ärende BEVARAS Diarieplansordning/år Aktskåp kansliet Efter 4 år MB Dok plan KS

2 E-post, personligt adresserad inaktualitet, dock senast efter 2 år stadsarkivet E-postloggar Diariet hos kommunledningskontoret Se IT Diarium, digitalt medium inaktualitet, dock ej förrän diarielistor på papper tagits ut, se nedan Diarieplan, papper Se anm Ett exemplar av varje nyupprättad version diarieförs Diarielista/sökregister BEVARAS Ärendenummerordning/år Tas ut ur diariesystemet i samband med avställning av ärenden till stadsarkivet. Förvaras i resp.års första arkivbox. Diarielista/sökregister BEVARAS Diarieplansordning/år Tas ut ur diariesystemet i samband med avställning av ärenden till stadsarkivet. Förvaras i resp.års första arkivbox. Systemdokumentation, Winess byte av Tjänsterum Förvaras hos systemansvarig system Ärendekort BEVARAS Avser diarieförda ärenden. Tas ut ur diariesystemet i samband med avställning av ärenden till stadsarkivet. Förvaras i resp. ärendemapp. Postlista Diariet hos stadsbyggnadsförvaltningen inaktualitet Kronologisk ordning Registrator Tas ut vid behov Se stadsbyggnadsförvaltningens dokumenthanteringsplan Särskilda handlingstyper Avtal BEVARAS Diarieplansordning. Se även Upphandling/inköp Enkäter samt svar Ärendekort BEVARAS, övriga handlingar efter 1 år Diarieplansordning Aktskåp, kansliet, samlingsnummer årsvis, dpl 009. Enkäter av ringa värde, ej besvarade Gallras omgående Handlingar rörande representation BEVARAS Diarieplansordning. T.ex. middagar för nya svenska medborgare och mottagare av förtjänsttecken Minnesanteckningar från Garv-gruppens möten Dator inaktualitet Fotografier (politiker, förtjänstteckenmottagare m.fl) BEVARAS E.ö. Notera motiv, namn, årtal, fotograf på baksidan, med blyerts Uppvaktningar, presentlista, digitala uppgifter inaktualitet Gåvobok BEVARAS Kronologisk ordning Närarkivet Omgående Efter fulltecknande Partiöverenskommelse, efter val BEVARAS Diarieplansordning MB Dok plan KS

3 Arkiv Arkivbildarregister, digitalt Handlingar förvaras antingen i met i kommunhuset eller i stadsarkivet Uppdataers kontinuerligt Arkivbildarregister, papper BEVARAS Kronologisk ordning Tas ut på papper årligen Arkivförteckningar, papper BEVARAS Alfabetisk ordning Expedition Omgående Avser såväl gamla förteckningar som nya som tagits ut på papper. Besöksliggare BEVARAS Kronologisk ordning Expedition Omgående Dokumenthanteringsplaner, kopia BEVARAS Myndighetsordning Tjänsterum Bevaras samlat av praktiska skäl. hos resp. verksamhet. Förfrågningar /forskarförfrågningar med årlig BEVARAS Kronologisk ordning Expedition sammanställning Kurser, konferenser, inbjudningar, kallelser och inaktualitet Kronologisk ordning Tjänsterum Ex.vis från FALK, Aas, Föreningsarkiven information Placeringsregister, digitalt Uppdateras kontinuerligt Reversal, original, samt årsvis sammanställning BEVARAS Kronologisk ordning Expedition Efter 1 år Överenskommelser om överlämnande av enskilda arkiv till Vaxholms stad Verksamhetsberättelse BEVARAS Kronologisk ordning/årsvis Ekonomi Budget BEVARAS Kronologisk ordning Expedition Efter 1 år Budgetverifikationer Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Vid årets slut Bokföring Med bilagor: sammanställning av förfrågningar, leveranser, arkivbildarregister, årets julhälsning Handlingar hos verksamheterna utgörs av kopior. Kontoplaner (kodplaner) BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år Ett exemplar av varje version bevaras Kassaverifikationer Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Vid årets slut Leverantörsfakturor till och med Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Vid årets slut Leverantörsfakturor efter Gallras efter 10 år Skannas, förvaras och av skanningsföretag från och med den 1 januari 2009 Bokföringsorder Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Vid årets slut Underlag för fakturering samt fakturajournaler Gallras efter 3 år Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år Utbetalningsjournal, leverantörer, digital handling RD-server Skrivs ej ut. Inbetalningsjournal (OCR-inbetalningar) Inkassoverksamhet Avslutade inkassoärenden Gallras efter 10 år Tjänsterum Lagras hos Plusgirot MB Dok plan KS

4 Bokslut Anläggningsregister Utgör bilaga till kontoavsstämning Revisionsrapporter samt kommunens svar BEVARAS Diarieplansordning Inventarielista Gallras efter 10 år Verksamhetsvis Dator/pärm hos handläggare Omgående Revisorernas verksamhetsberättelser BEVARAS Diarieplansordning Årsredovisning BEVARAS Diarieplansordning Huvudbok per 31/12 BEVARAS Kronologisk ordning Omgående efter filmning Delårsbokslut per 30/4 Gallras efter 5 år Diarieplansordning Delårsbokslut per 30/8 Gallras efter 10 år Diarieplansordning Tas ut på mikrofiche Kontoavstämning (årsbok) BEVARAS Årsvis (31 december) Tjänsterum Tjänsterum Utgör underlag/bilagor till årsredovisningen Kontoavstämning (delårsbokslut) Gallras efter 10 år Årsvis (31 augusti) Tjänsterum Tjänsterum Verifikationslistor (grundbok) Gallras efter 10 år Kronologisk ordning RD-server Finansiering Låneavtal Övrigt Gallras 10 år efter avtalstidens utgång Diarieplansordning Aktskåp registrator Inläsningskvitto avs. bokföringar, papper Gallras efter 1 år Kronologisk ordning Tjänsterum Ifofiler, lönefiler Anstånd inaktualitet Kronologisk ordning Tjänsterum Amorteringar Gallras när amorteringen är avslutad Kronologisk ordning Tjänsterum Reduktion Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Vid årets slut I kassaverifikationer Makulering Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Attestlistor, original Gallras efter 10 år Verksamhetvis per år Tjänsterum Verksamheternas egna kopior kan vid inaktualitet Ekonomisystem, digitalt medium (Raindance) inaktualitet, dock inte förrän uppgifter enligt denna plan tagits ut på papper eller mikrofiche Systemdokumentation och behandlingshistorik BEVARAS Enligt Lagen om kommunal redovisning Försäkringar Handlingar rörande försäkringar (avtal, fakturakopior m.m.) Information Broschyrer, trycksaker, affischer, egenproducerade (ex vis Information till nyinflyttade, besökskarta) Gallras 10 år efter avtalets utgång Kronologisk ordning När avtalet löpt ut med register. BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år 1 exemplar (arkivexemplar) till stadsarkivet. Underlag inför framtagande av informationsmaterial Gallras när broschyrer o dyl. har levererats Trycksaksvis Tjänsterum MB Dok plan KS

5 Förvarings- plats Avtal med tryckeri BEVARAS Diarieplansordning Tjänsterum Viktigt i Vaxholm, pappersexemplar BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år 1 ex till stadsarkivet. Fotografier, pappers- eller digitala BEVARAS Ämnesvis Tjänsterum eller digital mapp (avser pappersfotografier) Fotografier av kulturhistoriskt intresse bevaras; ange motiv årtal och fotografens namn med blyerts på baksidan. Dubletter samt bilder med likartat motiv. Digitala foton bevaras tills vidare i särskild mapp. Förteckningar/utsändningslistor till mottagare av taltidningen Hemsida, digital Gallras successivt Alfabetisk ordning Tjänsterum inaktualitet Hemsida, pappersuttag BEVARAS Per uttag Närarkiv Omgående Omgående Tas ut i januari varje år samt vid större förändringar av hemsidan Intranät, digital inaktualitet Under utarbetande Intranät, pappersuttag BEVARAS Skärmdumpar Annonser, samlingsannonser Vaxholms stad BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum 1 ex till stadsarkivet. Pressmeddelanden BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum 1 ex till stadsarkivet. IT Riktlinjer för IT BEVARAS Diarieplansordning Anställdas förbindelser betr IT-hantering Loggfiler Internet Helpdesksystem (MMK) System för adm av användare och program (Novel Netware) E-postsystem (GroupWise) Gallras när personen slutat Gallras successivt inaktualitet Gallras när personen slutat eller vid uppdatering av program Gallras när personen slutat eller vid uppdatering av program Alfabetisk ordning Tjänsterum E-postloggar inaktualitet Gallring verkställs av IT-enheten Spam inaktualitet Kronologisk ordning Virusbrevlåda inaktualitet Kronologisk ordning Licenser och eller licensfakturor inaktualitet Per program Tjänsterum Miljö- och klimatfrågor Se under rubriken Projekt och projektstödjande åtgärder MB Dok plan KS

6 Naturvård Handläggning sker på stadsbyggnadsförvaltningen Inventeringar, utredningar BEVARAS Diarieplansordning Närarkiv Omgående eller efter ev. digitalisering Underlag till inventeringar (minnesanteckningar, fotografier etc.) Gallras när inventeringen är klar Läggs i akt för inventering Närarkiv Omgående Förklaringar och annat underlagsmaterial som behövs för att förstå utredningen sparas eller skrivs in rapporten Externa utredningar, beställda BEVARAS Diarieplansordning Närarkiv Omgående eller efter ev. digitalisering Yttranden, inkomna BEVARAS Diarieplansordning Närarkiv Omgående Yttranden, utgående BEVARAS Diarieplansordning Utredningar, remisser för yttrande BEVARAS Diarieplansordning Närarkiv Omgående Flygbilder BEVARAS Områdesvis och årtal Näringsliv Näringslivsrådets minnesanteckningar Näringslivsberedningens minnesanteckningar, original BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Ange årtal och namn på området Kommunen svarar enbart för sekreterarskap; minnesanteckningarna lämnas till n-rådet efter årets slut Personal Rekrytering Ansökningshandlingar till tjänst Ansökningshandlingar för den på tjänsten antagna BEVARAS i personalakt, övriga efter 2 år; annons/kungörelse samt MBL-protokoll BEVARAS i diarieförd akt Alfabetisk Kungörelse/annons samt protokoll från fackliga förhandlingar diarieförs/registreras. Sammanställningar över sökande till ledigförklarad tjänst Gallras efter 2 år Per tjänst Anställningsavtal BEVARAS Uppgifter från belastningsregistret Merithandlingar (cv, betyg från utbildningar och anställningar m.m.) pensionering BEVARAS Tidrapporter för visstidsanställda = anställningsavtal BEVARAS Personnummerordning i MB Dok plan KS

7 Anställning BEVARAS Personnummerordning Omgående Vid pensionering Vissa handlingar enligt nedan senast i samband med pensionering Rehabiliteringsärenden; innehåller bl.a. Protokoll från avstämningsmöten, rehabiliteringsplan, beslut, avslut, riktlinjer samt andra handlingar i rehabilitreingssprocessen Utredning, beslut och avslut BEVARAS, övriga handlingar vid uppnådd pensionsålder Personnummerordning Omgående När ärendet är färdighandlagt hos verksamhet skall det arkiveras i sin helhet i personalakten Tjänstgöringsrapporter, sjukfrånvaro, Gallras efter 2 år Personnummerordning i Verksamheternas handlingar förvaras i personalpärmar. ledighetsansökningar, original eller kopia Tjänstgöringsbetyg/intyg, kopia BEVARAS Original till anställd A-kasseansökningar pensionering Anställningsbetyg BEVARAS Anställningsavtal/anställningsbeslut/anställnings- BEVARAS information, förordnanden Anställnings-/löneintyg BEVARAS Anställningsuppgifter BEVARAS Arbetsskadeanmälningar, kopia pensionering Anmälningar om avtalsgruppförsäkring pensionering Beslut om gruppledararvode BEVARAS Beslut om lönetillägg BEVARAS Bilavtal pensionering Beslut i personalärende BEVARAS Beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning BEVARAS Ledighetsansökningar: gällande kortare tid än en månad; Gallras efter 2 år Alfabetik ordning Tjänsterum gällande längre tid än en månad; Personnummerordning Tjänsterum pensionering för facklig tid Gallras efter 2 år Per förening Tjänsterum Anställningsförlängningar BEVARAS Förordnanden BEVARAS Intyg frivilligt åtagande utanför arbetet pensionering Intyg om särskilt utbildningsbidrag BEVARAS Intyg om sjukpenning eller annan ersättning Gallras efter 2 år Tjänsterum Personalkort/matrikelkort BEVARAS Protokoll från förhandling angående enskild personal BEVARAS Skattsedlar Gallras efter 1 år MB Dok plan KS

8 Skatteuppgifter för anställda Underlag för arbetsgivarintyg Gallras när nya uppgifter läggs in Gallras när intyg är upprättat Personnummerordning Överenskommelser om facklig tid förändring i Överenskommelser om övertidsersättning avställning Begäran om entleigande BEVARAS Beslut om pensionsberäkningar BEVARAS Förfrågningar om pensionsrätt inaktualitet Nyregistreringsanmälningar hos pensionsbolag BEVARAS Upphörd rutin; handlingar kan finnas i personalakterna Pensionsbrev BEVARAS Löneadministration Lönelistor, microfiche BEVARAS Personnummerordning Närarkiv Omgående Efter 1 år Handlingar rörande löneöversyn (förhandlingsprotokoll, systemutdrag, lönetillägg, löneöverenskommelser, lönerevisioner) Gallras efter 10 år Per facktillhörighet Lönefördelningsbok Gallras efter 10 år Personnummerordning per förvaltning Kontrollistor Gallras efter 10 år Personnummerordning Lönebeslut, original Gallras efter 10 år Alfabetisk ordning Fullmakter, för löneutbetalning Gallras efter 2 år Personnummerordning på Tidrapporter för tillfällig personal (springvikarier) m. fl. handlingar utvisande arbetad tid och utbetalad lön BEVARAS Personnummerordning Utgör anställningsavtal Avser dagliga rutiner; lönebidragshandlingar finns under rubriken personaladministration Tidrapporter för fast- och projektanställda (ej tillfällig Gallras efter 2 år Personnummerordning Anställningsavtal i personalakt personal) Statsbidrag, BEA, OSA, lönebidrag Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Avstämningslistor för löner, t. ex. bilersättning, pension, kostersättning etc, ej personrelaterat Gallras efter 10 år Förvaltningsordning Kvitton för egna utlägg Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Löneutmätning samt underlag Gallras efter 10 år Alfabetisk ordning Utanordningar (avser för lite utbetald lön), kopia Gallras efter 2 år Personnummerordning Intyg om förlorad arbetsinkomst (personal och förtroendevalda) Gallras efter 2 år Kronologisk ordning Friskvård etc. Original till ekonomienheten MB Dok plan KS

9 Logglistor Gallras efter 10 år Personnummerordning Bevakningslistor Gallras efter 2 år Personnummerordning Intyg till FK, A-kassa etc. Gallras efter 2 år Personnummerordning Signalrättelser Gallras efter 2 år Enhetsvis Med lönelistan Efter 8 år Semesterlistor Gallras efter 2 år Personnummerordning per förvaltning Kvarstående semester, ferie/uppehåll av tjänst Gallras efter 2 år Personnummerordning Läkarintyg Gallras efter 2 år Kronologisk ordning Övertidsjournaler Gallras efter 10 år Personnummerordning Löneekonomi Avstämmningsrapporter, dagbarnvård Gallras efter 10 år Månadsvis Intresseavdrag, kopia, samt underlag Gallras efter 2 år Per facklig organisation Reseräkningar Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Bokföringsunderlag Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Uppbördsdeklaration Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Körjournaler, bilersättning inaktualitet, Kronologisk/datum dock tdigast 10 år efter senaste inlägget Efter 8 år Ej Ej Efter 8 år Ej Ej Ska tuggas Original till ekonomienheten Kontrolluppgifter över anställda Gallras efter 10 år Personnummerordning Digitalt Sammanställning kontrolluppgifter Gallras efter 10 år Personnummerordning Digitalt Personaladministration Annons/kungörelse till ledigförklarad tjänst Se avsnittet om Anställning Register över anställda, personalförteckning, telefonlista inaktualitet Alfabetisk ordning Sekretessbevis/tystnadsplikt BEVARAS Alfabetisk ordning Till personalakt vid anställningens upphörande Enkätsvar, personalenkäter Gallras när sammanställning är upprättad Sammanställningar, personalenkäter BEVARAS Dpl-ordning Handlingar rörande sammanträdesarvoden till förtroendevalda inaktualitet Alfabetisk ordning MB Dok plan KS

10 Avtal om årsarbetstid; norm- och flextider BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Aktskåp registrator Uppgifter i personaldatorsystem (E-Companion) inaktualitet Uttag på papper eller mikrofiche som t.ex. lönelistor, kontrollistor etc., se nedan Personalförteckningar inkl. förteckning över borttagna anställningar (sökregister 1) Arbetsrätt inaktualitet Alfabetisk- och personnummerordning per år MBL-protokoll, original BEVARAS Kronologisk ordning Förhandlingsframställan, inkommen BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Förhandlingsprotokoll samt underlag BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Aktskåp registrator Aktskåp registrator Samverkansprotokoll, verksamheter Gallras efter 2 år Kronologisk ordning Minnesanteckningar från APT Gallras efter 2 år Kronologisk ordning Kallelser till central fackligt samverkan, original inaktualitet Kronologisk ordning Protokoll från central facklig samverkan, original (CESAK) BEVARAS Kronologisk ordning Beslut om varsel, original BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Anmälan av facklig förtroendeman samt fullmakt från central facklig organisation Arbetsmiljö Hanlingar rörande arbetsmiljöinspektionen (f.d. Yrkesinspektinoen) riktlinjer, sammanställning av enkäter, riskbedömning, olycksfall, tillbud, inspektionsprotokoll med bilagor Gallras när nästa anmälan kommer Inpektionsprotokoll BEVARAS; övriga handlingar vid inaktualitet Per facklig organisation Upphörd rutin; förteckningar kan finnas kvar sedan tidigare Omgående Verksamheternas MBL-protokoll sänds till HR-enheten för arkivering. Omgående Upphörd rutin. Avser både verksamheter och centralt Ordnade per handlingstyp Tjänsterum Omgående Inspektionsprotokollen diareförs Lokalt kollektivavtal m bilagor, plusjobbsavtal, företagshälsoavtal Centrala arbetsmiljökommittén; kallelser, protokoll BEVARAS Protokollen BEVARAS, övriga handlingar vid inaktualitet Diarieplansbeteckningsordning Kronologisk ordning Tjänsterum Omgående Personuppgiftsbehandlingar Rutin under utarbetande. MB Dok plan KS

11 Planer (översiktsplaner, detaljplaner, fastighetsplaner) Ansökan om planbesked och ev. inskickade handlingar (skisser, kartor m.m.) Beslut om planbesked (protokollsutdrag från kommunstyrelsens planeringsutskott) Tävlingsförslag i arkitekt-/markanvisningstävling Tävlingsförslag i allmän arkitekttävling Inkomna skisser, utredningar, rapporter och övrigt material som ej hör till detaljplansakt BEVARAS Fastighetsordning Närarkiv Omgående BEVARAS Fastighetsordning Närarkiv Omgående. BEVARAS med undantag av handlingar av tillfällig betydelse i ärendet Förslag som valts ut eller fått särskilt omnämnande av jury BEVARAS; övriga efter 2 år Diarieplansordning Närarkiv Omgående. Diarieplansordning Närarkiv Omgående. inaktualitet Diarieplansordning Närarkiv Omgående. T.ex. utredningar gällande kulturmiljö, fornminnesdokumentation, miljökonsekvensbeskrivning, luft, försurning, buller grundvatten, miljö Remisser från t.ex. grannkommuner och ev. yttranden Gallras efter 5 år Diarieplansordning Närarkiv Efter att ev. yttrande lämnats Upprättade utredningar, rapporter och övriga planer BEVARAS Diarieplansordning Närarkiv Omgående. T.ex.belysningsplan, kulturmiljö Riksintressen (kulturmiljö, totalförsvar, naturvård m.fl.) Beslut BEVARAS; övriga handlingar vid inaktualitet Diarieplansordning Närarkiv Omgående. Nuläget á-jourhålls i Web-GIS. Översiktsplaner, fördjupningar av ÖP, original BEVARAS med undantag enl. anm. Diarieplansordning Efter antagande Efter digitalisering. Akt med program, samråd, utställning, yttranden, utlåtanden, utredningar m.m. före avställning. Förvaras i arkivbox. Översiktsplaner, fördjupningar av ÖP, kopia Rensas vid inaktualitet Områdesvis Efter lagakraft Rensas när förvaltningens behov av handlingarna har upphört. Detaljplanehandlingar, laga kraft, original BEVARAS Plannummerordning Närarkiv Efter antagande Plankarta. Planbeskrivning och genomförandebeskrivning, laga kraft, original Plankarta. Planbeskrivning och genomförandebeskrivning, laga kraft, kopior Efter digitalisering BEVARAS Diarieplansordning Omgående Efter lagakraft. Akt med program, samråd, utställning, yttranden, utlåtanden, utredningar m.m. före avställning. Förvaras i arkivbox. inaktualitet Plannummerordning Efter lagakraft Förvaras i expeditionen. Plankartan förvaras i lådor, planbeskrivning och genomförandebeskrivning i pärmar Detaljplaner, ej antagna (efter att uppdrag har givits) BEVARAS Plan nummer, plannamn eller fastighetsbeteckning Efter avslut. Akten rensas före avställning och förvaras i arkivbox (även plankarta) Fastighetsplaner, original BEVARAS med undantag enl. anm. Plannummerordning Efter antagande Inga nya tillkommer efter då nya PBL infördes. Akt med samråd, yttranden, utlåtanden, utredningar före avställning, förvaras i arkivbox. Plankarta större än A4 förvaras i låda. MB Dok plan KS

12 Fastighetsplaner, antagna, kopia inaktualitet Plannummerordning i expeditionen Projekt och projektstödjande åtgärder Följande handlingstyper kan förekomma i projektarbete Efter antagande Handlingarna registreras och arkiveras hos den myndighet som äger projektet Märk pärmar och/eller mappar med projektets namn Projektdirektiv BEVARAS Projektplan BEVARAS Förstudierapport BEVARAS Minnesanteckningar Kallelser Gallras 1 år efter det att projektet avslutats Gallras 1 år efter det att projektet avslutats Rapporter BEVARAS Beslut BEVARAS Avtal BEVARAS Utvärdering BEVARAS Stockholm Nordost! Täby kommun ansvarar för bevarandet av handlingarna. Säkerhetsfrågor Beredskapsärenden (planer och beslut) BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Risk- och sårbarhetsanalyser, digitala uppgifter Gallras efter det att rapport upprättats Dokumentskåp, kansliet Minnesanteckningar från säkerhetsgruppen Gallras efter 1 år Kronologisk ordning Mapp i dator Inkomna rapporter inaktualitet Kronologisk ordning Mapp i dator Remisser i säkerhetsärenden BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Risk- och sårbarhetsanalys, rapport BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Kronologisk ordning Mapp i dator Rapporten diarieförs Dokumentskåp, kansliet Handlingar rörande utbildning i säkerhetsfrågor inaktualitet Kronologisk ordning Mapp i datorn Avser t.ex. anmälningar, kallelser, deltagarförteckningar Informationsmaterial, egenproducerat BEVARAS Kronologisk ordning Mapp i dator Ett arkivexemplar tas ut på papper och bevaras Trygga och friska Vaxholm Se Projekt och projektskapande åtgärder Turism Turistbroschyrer, kartor, egen produktion BEVARAS Kronologisk ordning Tidskriftssamlare, turistbyrån 1 arkivexemplar bevaras MB Dok plan KS

13 Annonser/information om Vaxholm i tidningar BEVARAS Kronologisk ordning hos turistbyrån Statistik för besöksmål och evenemang BEVARAS Kronologisk ordning hos turistbyrän Upphandling/inköp Anbud, antagna (förfrågningsunderlag, öppningsprotokoll, beslut m.m.) Varuprover BEVARAS Gallras efter ärendets avslut Diarieplansbeteckningsordning Arkivskåp Ej antagna anbud Gallras efter 2 år Per projekt Förvaras separat i Avtal (efter upphandling) BEVARAS Förvaras med upphandlingsärendet i dokumentskåp 10 år efter det att avtalet löpt ut Vid lokala upphandlingar/inköp ska kopia av avtal och tilldelningsbeslut skickas in till inköpsenheten. Vaxholms stads nyhetsbrev BEVARAS Kvartalsvis Mapp i dator Omgående Sänds digitalt till stadsarkivet Vaktmästeri Beställningar Gallras när fakturan Kronologisk ordning Vaktmästeri har kontrollerats Fakturakopior inaktualitet Kronologisk ordning Vaktmästeri Ordererkännanden Gallras efter leverans Kronologisk ordning Vaktmästeri Följesedlar inaktualitet Kronologisk ordning Vaktmästeri Varukataloger inaktualitet Leverantörsvis Vaktmästeri Avtalet separeras från upphandlingsärendet när avtalstiden löpt ut.och förvaras sedan i kronologisk ordning tilsammans med ärendekort Statistik Gallras efter kontroll Kronologisk ordning Vaktmästeri T.ex. portomaskinen, kopiatorn och City Mail Mottagningsbevis inaktualitet Kronologisk ordning Vaktmästeri Vigslar, borgerliga Vigselprotokoll, kopia BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år Original 1 g/år till Länsstyrelsen. Hindersprövning, kopia BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år Förvaras med kopia av vigselprotokoll Sammanställning av vigslar, kopia Gallras efter 2 år Årsvis Tjänsterum Original till resp. vigselförrättare Intyg, vigsel Växel Register över anknytningar, digitalt medium inaktuatlitet Nummerordning Telefonväxel Skickas till Skatteverket, kopior finns ej Telefonkatalog, intern, papper Gallras när ny Verksamhetsvis Telefonväxel upprättas Uppgifter till Eniro inaktuatlitet Kronologisk ordning Telefonväxel MB Dok plan KS

14 Mobiltelefonförbindelser Register över företagsabonnemang, från Telia Gallras 1 år efter återlämnande av mobiltelefon Gallras när nästa kommer Alfabetisk ordning Telefonväxel Telefonväxel Förbindelsetabell Gallras successivt Telefonväxel MB Dok plan KS

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Österåkers kommun Myndighet Kultur- och fritidsnämnden snämnden sförvaltningen Allmän nämndsoch förvaltningsadministration Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, original Protokoll Kulturoch fritidsnämnden, kopia Innehållsförteckning till nämndens protokoll Kallelse

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för ekonomi och styrningskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 126 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen / Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS arkiv Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen * dubbletter

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 1.1.4 Verksamhetsledning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20061205 Dokumenthanteringsplan för LdG Konsert & Kongress i Nk AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 119 Fastställd av styrelsen den 5 december 2006, 9. Enligt arkivlagen ska alla

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Internbanken, Norrköpings stadsarkivs beteckning 67 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41. Enligt

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Avdelning: Kommunens finanser; Aktiebrev Arkiv 80 Låsbart skåp i Ägarbevis över kommunens bostadsrätter Lista över ägarposter i kommunala bolag Lista över banklån Avräkningsnota, kopia Arkiv 80 Låsbart

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Webb: www.ange.se Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antaget av kommunstyrelsen den 22 mars 2016 51 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret A. Arbetsmiljö Arbetsskadeanmälan samt bilagor Närarkiv Personakt Bevaras Se personakt Tillbudsanmälan Datalagring Flexite Server Bevaras 5 år Arbetsmiljöutredningar

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Arkivbeskrivning 1 (5) Fastställd: KS 2008-06-26 109 Reviderad: Dnr: KS 2008/263 Arkivbeskrivning Myndighet Kommunstyrelsen Myndighetens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282

DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.5.1) Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN ORUST Miljö- och byggnadsnämnden Första giltighetsdatum 20030101 Fastställelse MBN 20021205 282 Handlingar (dokument) Förvaringsplats

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice LA 9812-0218 Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice Bevaranded- och gallringsplan för decentraliserade ekonomisystem i Stockholms läns lansting (generella regler)

Läs mer

Bevarande eller gallring av handlingsslaget

Bevarande eller gallring av handlingsslaget Kommunstyrelsens kansli Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Datum 2008-04-24 Kommunledningskontoret Arbetsgivarenheten Else-Marie Bengtsson ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Organisation Verksamheten sorterar under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M NR 81 DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M 2011-07-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum nr Äldrenämnden 1995-12-14 153 Omsorgsnämnden 1995-11-09 83 Reviderad, gäller fr 1997-07-01

Läs mer

2012-05-10 1 ( 2 ) Kulturförvaltningen Kulturkansli Telefon: 0370-37 75 91 (direkt) E-post: kultur@varnamo.se Arkivbeskrivning för Kulturnämnden, Värnamo kommun Beslut Kn 2012-05-23 65 D.nr 2012.014 Gäller

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år 1 God revisionssed (tryckt handling) O KS-närarkiv 10 år --------- KS = Kommunstyrelsen Granskningsmaterial, fördjupad O KS-närarkiv 10 år --------- granskning Granskningsmaterial, årlig granskning Konsultrapporter

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut

Konsekvenser för en hållbar utveckling - sammanfattande bedömning av förslag till beslut Tjänsteskrivelse 2012-11-21 KFN 2012.0090 Handläggare: Annelie Liljebjörn Dokumenthanteringsplan för Kultur- och föreningsnämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15

PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15 PLATINA INSTRUKTION FÖR REGISTRERING FRAMTAGEN AV KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2008-10-01 REVIDERAD 2010-02-15 2 Innehållsförteckning VAD SKALL REGISTRERAS?... 3 BEDÖMNING... 3 Begreppsförklaring... 4 NY HANDLING

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.43) Antagen av 1(10) Kommunstyrelsen 2003-01-15 17 (KS/2002:225) DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kanslienheten Ekonomienheten Personalenheten STO-upphandling och Tekniska

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi Innehåll 1 Inledning... 4 2 Begreppsförklaring... 4 3 Överföring av handlingar till centralarkivet... 5 4 Förvaltningsövergripande... 6 5 Ekonomi... 7 6 Personal...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

1. Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor. 2. Val av justerare samt tid för justering och information

1. Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor. 2. Val av justerare samt tid för justering och information o Österåker Kallelse kallas till sammanträde Tid: Plats: Onsdagen den 19 november, kl 17.00, OBS! Ändrad sammanträdesdag enligt överenskommelse med presidiet. Viren, Konferensavdelningen, Alceahuset, Åkersberga

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Folkhälsonämnden Antagen av folkhälsonämnden 2015-12-09 156 Ersätter dokumenthanteringsplan dnr 2014.0076, 2014-12-10 159 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och med: Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och med: Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Personal Antagen att gälla från och med: 20110101 Dnr: 27/11 Förvarings Anställningsavtal, original Anställningsavtal, anställningsmyndigheten Anställningsavtal, löneenheten Anställningsavtal, Ansöknings

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2014-06-13 Dokumenthanteringsplan för Centrala Elevhälsan GYMN 2014/0157-2 BUN 2014/0617-2 Fastställd av Gymnasienämnden 2014-06-11, 42 och av Barn- och ungdomsnämnden 2014-06-12,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration Fastställd 2013-04-26, dnr KS 2013/66 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration...

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.3 Övriga nämnder Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 141 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Bygg och miljökontoret / Bygglov fastställd BMN 20130612, 147 ändrad sid 1 (5) NSA bet. 66 B Planens regler gäller oavsett

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Växjö Fastighetsförvaltning AB

Dokumenthanteringsplan för Växjö Fastighetsförvaltning AB Allmän administration Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll Kron. ordn. Pärm - 10 år - Kan förvaras hos bolaget så länge de behövs för verksamheten Ledningsgruppsprotokoll Kron. ordn. Pärm - 10 år - Kan

Läs mer

Beskrivning av personalprocessen / Heroma

Beskrivning av personalprocessen / Heroma Reviderad Kommunledningskontoret 2013-06-12 Beskrivning av personalprocessen / Heroma Bilaga 1 till LiSA-F 2014:3 INDATA NYANSTÄLLNING Anställningsansökan X Enhet/Område Bevaras X Underlag för anställning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.4 Ekonomiadministration Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhsområde

Läs mer

Papper och digitala format Nej Vid inaktualitet Cirkuläransvarigs dator/arbetsplats. Ja 5 år Kansliets aktskåp/ Mellanarkiv plan 1

Papper och digitala format Nej Vid inaktualitet Cirkuläransvarigs dator/arbetsplats. Ja 5 år Kansliets aktskåp/ Mellanarkiv plan 1 Kommunstyrelsens kansli Public Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Delegationsbeslut Diarieförda handlingar i som beslutas av kommunstyrelse med utskott samt kommunfullmäktige Förvaring

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.2 Kommunstyrelsen Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 140 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: INKÖPSPROCESSEN Beslutad: Dnr KFKS 2013/668-004 Upprättad: 2013-11-13 Uppdaterad: Övergripande information som rör Inköpsprocessen: Under anbudstiden

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-10-14 ON 2014/0070 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsnämnden fastställer

Läs mer