BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 5 år Svenskt Arkiv 80"

Transkript

1 Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Giltig från den 1 januari 2012 Handling/handlingstyp ADMINISTRATIV VERKSAMHET stadsarkivet Nämndadministration Kungörelse till kommunfullmäktiges sammanträden Gallras efter sammanträdet Kungörelse är en fördragningslista som anslås Kommunfullmäktiges protokoll, original BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Svenskt Arkiv 80 Kommunfullmäktiges valberedning, protokoll, original BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Efter 1år Kallelse till kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, utskottens och beredningarnas sammanträden Kommunstyrelsens, utskottens och beredningarnas protokoll/minnesanteckningar Gallras efter 5 år Per sammanträde Närarkiv Omgående Kallelse utgörs av föredragningslista och handlingar BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Svenskt Arkiv 80 Register/innehållsförteckning till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll BEVARAS Årsvis, alfabetiskt och kronologiskt Närarkiv Efter årets slut Levereras tillsammans med protokollen Förteckning över delegeringsbeslut BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Samlingsärende i diariet/år eller separat ärende Förteckning över inkomna handlingar Gallras efter 1 år Kronologisk ordning Tjänsterum Efter årets slut Förtroendemannamatrikel BEVARAS Per mandatperiod Tjänsterum Efter mandatperioden Efter mandatperioden Pappersuttag Förtroendemannaregister, digitalt medium inaktualitet Arvodeslista Original till personalenheten Anslagsbevis Gallras efter anslagstidens utgång Allmän administration Skrivelser (inkl. e-post) För verksamheten viktiga meddelanden vidarebefordras till registrator för registrering/diarieföring. E-post som behöver sparas i mer än 2 år, ska förvaras på annan plats Skrivelse av ringa värde, registreras ej inaktualitet Skrivelse, som registreras i diariesystemet som enstaka Gallras efter 1 år Nummerordning/år Registrator handling Skrivelse som registreras i diariesystemet som ärende BEVARAS Diarieplansordning/år Aktskåp kansliet Efter 4 år MB Dok plan KS

2 E-post, personligt adresserad inaktualitet, dock senast efter 2 år stadsarkivet E-postloggar Diariet hos kommunledningskontoret Se IT Diarium, digitalt medium inaktualitet, dock ej förrän diarielistor på papper tagits ut, se nedan Diarieplan, papper Se anm Ett exemplar av varje nyupprättad version diarieförs Diarielista/sökregister BEVARAS Ärendenummerordning/år Tas ut ur diariesystemet i samband med avställning av ärenden till stadsarkivet. Förvaras i resp.års första arkivbox. Diarielista/sökregister BEVARAS Diarieplansordning/år Tas ut ur diariesystemet i samband med avställning av ärenden till stadsarkivet. Förvaras i resp.års första arkivbox. Systemdokumentation, Winess byte av Tjänsterum Förvaras hos systemansvarig system Ärendekort BEVARAS Avser diarieförda ärenden. Tas ut ur diariesystemet i samband med avställning av ärenden till stadsarkivet. Förvaras i resp. ärendemapp. Postlista Diariet hos stadsbyggnadsförvaltningen inaktualitet Kronologisk ordning Registrator Tas ut vid behov Se stadsbyggnadsförvaltningens dokumenthanteringsplan Särskilda handlingstyper Avtal BEVARAS Diarieplansordning. Se även Upphandling/inköp Enkäter samt svar Ärendekort BEVARAS, övriga handlingar efter 1 år Diarieplansordning Aktskåp, kansliet, samlingsnummer årsvis, dpl 009. Enkäter av ringa värde, ej besvarade Gallras omgående Handlingar rörande representation BEVARAS Diarieplansordning. T.ex. middagar för nya svenska medborgare och mottagare av förtjänsttecken Minnesanteckningar från Garv-gruppens möten Dator inaktualitet Fotografier (politiker, förtjänstteckenmottagare m.fl) BEVARAS E.ö. Notera motiv, namn, årtal, fotograf på baksidan, med blyerts Uppvaktningar, presentlista, digitala uppgifter inaktualitet Gåvobok BEVARAS Kronologisk ordning Närarkivet Omgående Efter fulltecknande Partiöverenskommelse, efter val BEVARAS Diarieplansordning MB Dok plan KS

3 Arkiv Arkivbildarregister, digitalt Handlingar förvaras antingen i met i kommunhuset eller i stadsarkivet Uppdataers kontinuerligt Arkivbildarregister, papper BEVARAS Kronologisk ordning Tas ut på papper årligen Arkivförteckningar, papper BEVARAS Alfabetisk ordning Expedition Omgående Avser såväl gamla förteckningar som nya som tagits ut på papper. Besöksliggare BEVARAS Kronologisk ordning Expedition Omgående Dokumenthanteringsplaner, kopia BEVARAS Myndighetsordning Tjänsterum Bevaras samlat av praktiska skäl. hos resp. verksamhet. Förfrågningar /forskarförfrågningar med årlig BEVARAS Kronologisk ordning Expedition sammanställning Kurser, konferenser, inbjudningar, kallelser och inaktualitet Kronologisk ordning Tjänsterum Ex.vis från FALK, Aas, Föreningsarkiven information Placeringsregister, digitalt Uppdateras kontinuerligt Reversal, original, samt årsvis sammanställning BEVARAS Kronologisk ordning Expedition Efter 1 år Överenskommelser om överlämnande av enskilda arkiv till Vaxholms stad Verksamhetsberättelse BEVARAS Kronologisk ordning/årsvis Ekonomi Budget BEVARAS Kronologisk ordning Expedition Efter 1 år Budgetverifikationer Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Vid årets slut Bokföring Med bilagor: sammanställning av förfrågningar, leveranser, arkivbildarregister, årets julhälsning Handlingar hos verksamheterna utgörs av kopior. Kontoplaner (kodplaner) BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år Ett exemplar av varje version bevaras Kassaverifikationer Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Vid årets slut Leverantörsfakturor till och med Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Vid årets slut Leverantörsfakturor efter Gallras efter 10 år Skannas, förvaras och av skanningsföretag från och med den 1 januari 2009 Bokföringsorder Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Vid årets slut Underlag för fakturering samt fakturajournaler Gallras efter 3 år Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år Utbetalningsjournal, leverantörer, digital handling RD-server Skrivs ej ut. Inbetalningsjournal (OCR-inbetalningar) Inkassoverksamhet Avslutade inkassoärenden Gallras efter 10 år Tjänsterum Lagras hos Plusgirot MB Dok plan KS

4 Bokslut Anläggningsregister Utgör bilaga till kontoavsstämning Revisionsrapporter samt kommunens svar BEVARAS Diarieplansordning Inventarielista Gallras efter 10 år Verksamhetsvis Dator/pärm hos handläggare Omgående Revisorernas verksamhetsberättelser BEVARAS Diarieplansordning Årsredovisning BEVARAS Diarieplansordning Huvudbok per 31/12 BEVARAS Kronologisk ordning Omgående efter filmning Delårsbokslut per 30/4 Gallras efter 5 år Diarieplansordning Delårsbokslut per 30/8 Gallras efter 10 år Diarieplansordning Tas ut på mikrofiche Kontoavstämning (årsbok) BEVARAS Årsvis (31 december) Tjänsterum Tjänsterum Utgör underlag/bilagor till årsredovisningen Kontoavstämning (delårsbokslut) Gallras efter 10 år Årsvis (31 augusti) Tjänsterum Tjänsterum Verifikationslistor (grundbok) Gallras efter 10 år Kronologisk ordning RD-server Finansiering Låneavtal Övrigt Gallras 10 år efter avtalstidens utgång Diarieplansordning Aktskåp registrator Inläsningskvitto avs. bokföringar, papper Gallras efter 1 år Kronologisk ordning Tjänsterum Ifofiler, lönefiler Anstånd inaktualitet Kronologisk ordning Tjänsterum Amorteringar Gallras när amorteringen är avslutad Kronologisk ordning Tjänsterum Reduktion Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Vid årets slut I kassaverifikationer Makulering Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Tjänsterum Attestlistor, original Gallras efter 10 år Verksamhetvis per år Tjänsterum Verksamheternas egna kopior kan vid inaktualitet Ekonomisystem, digitalt medium (Raindance) inaktualitet, dock inte förrän uppgifter enligt denna plan tagits ut på papper eller mikrofiche Systemdokumentation och behandlingshistorik BEVARAS Enligt Lagen om kommunal redovisning Försäkringar Handlingar rörande försäkringar (avtal, fakturakopior m.m.) Information Broschyrer, trycksaker, affischer, egenproducerade (ex vis Information till nyinflyttade, besökskarta) Gallras 10 år efter avtalets utgång Kronologisk ordning När avtalet löpt ut med register. BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år 1 exemplar (arkivexemplar) till stadsarkivet. Underlag inför framtagande av informationsmaterial Gallras när broschyrer o dyl. har levererats Trycksaksvis Tjänsterum MB Dok plan KS

5 Förvarings- plats Avtal med tryckeri BEVARAS Diarieplansordning Tjänsterum Viktigt i Vaxholm, pappersexemplar BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år 1 ex till stadsarkivet. Fotografier, pappers- eller digitala BEVARAS Ämnesvis Tjänsterum eller digital mapp (avser pappersfotografier) Fotografier av kulturhistoriskt intresse bevaras; ange motiv årtal och fotografens namn med blyerts på baksidan. Dubletter samt bilder med likartat motiv. Digitala foton bevaras tills vidare i särskild mapp. Förteckningar/utsändningslistor till mottagare av taltidningen Hemsida, digital Gallras successivt Alfabetisk ordning Tjänsterum inaktualitet Hemsida, pappersuttag BEVARAS Per uttag Närarkiv Omgående Omgående Tas ut i januari varje år samt vid större förändringar av hemsidan Intranät, digital inaktualitet Under utarbetande Intranät, pappersuttag BEVARAS Skärmdumpar Annonser, samlingsannonser Vaxholms stad BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum 1 ex till stadsarkivet. Pressmeddelanden BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum 1 ex till stadsarkivet. IT Riktlinjer för IT BEVARAS Diarieplansordning Anställdas förbindelser betr IT-hantering Loggfiler Internet Helpdesksystem (MMK) System för adm av användare och program (Novel Netware) E-postsystem (GroupWise) Gallras när personen slutat Gallras successivt inaktualitet Gallras när personen slutat eller vid uppdatering av program Gallras när personen slutat eller vid uppdatering av program Alfabetisk ordning Tjänsterum E-postloggar inaktualitet Gallring verkställs av IT-enheten Spam inaktualitet Kronologisk ordning Virusbrevlåda inaktualitet Kronologisk ordning Licenser och eller licensfakturor inaktualitet Per program Tjänsterum Miljö- och klimatfrågor Se under rubriken Projekt och projektstödjande åtgärder MB Dok plan KS

6 Naturvård Handläggning sker på stadsbyggnadsförvaltningen Inventeringar, utredningar BEVARAS Diarieplansordning Närarkiv Omgående eller efter ev. digitalisering Underlag till inventeringar (minnesanteckningar, fotografier etc.) Gallras när inventeringen är klar Läggs i akt för inventering Närarkiv Omgående Förklaringar och annat underlagsmaterial som behövs för att förstå utredningen sparas eller skrivs in rapporten Externa utredningar, beställda BEVARAS Diarieplansordning Närarkiv Omgående eller efter ev. digitalisering Yttranden, inkomna BEVARAS Diarieplansordning Närarkiv Omgående Yttranden, utgående BEVARAS Diarieplansordning Utredningar, remisser för yttrande BEVARAS Diarieplansordning Närarkiv Omgående Flygbilder BEVARAS Områdesvis och årtal Näringsliv Näringslivsrådets minnesanteckningar Näringslivsberedningens minnesanteckningar, original BEVARAS Kronologisk ordning Närarkiv Omgående Ange årtal och namn på området Kommunen svarar enbart för sekreterarskap; minnesanteckningarna lämnas till n-rådet efter årets slut Personal Rekrytering Ansökningshandlingar till tjänst Ansökningshandlingar för den på tjänsten antagna BEVARAS i personalakt, övriga efter 2 år; annons/kungörelse samt MBL-protokoll BEVARAS i diarieförd akt Alfabetisk Kungörelse/annons samt protokoll från fackliga förhandlingar diarieförs/registreras. Sammanställningar över sökande till ledigförklarad tjänst Gallras efter 2 år Per tjänst Anställningsavtal BEVARAS Uppgifter från belastningsregistret Merithandlingar (cv, betyg från utbildningar och anställningar m.m.) pensionering BEVARAS Tidrapporter för visstidsanställda = anställningsavtal BEVARAS Personnummerordning i MB Dok plan KS

7 Anställning BEVARAS Personnummerordning Omgående Vid pensionering Vissa handlingar enligt nedan senast i samband med pensionering Rehabiliteringsärenden; innehåller bl.a. Protokoll från avstämningsmöten, rehabiliteringsplan, beslut, avslut, riktlinjer samt andra handlingar i rehabilitreingssprocessen Utredning, beslut och avslut BEVARAS, övriga handlingar vid uppnådd pensionsålder Personnummerordning Omgående När ärendet är färdighandlagt hos verksamhet skall det arkiveras i sin helhet i personalakten Tjänstgöringsrapporter, sjukfrånvaro, Gallras efter 2 år Personnummerordning i Verksamheternas handlingar förvaras i personalpärmar. ledighetsansökningar, original eller kopia Tjänstgöringsbetyg/intyg, kopia BEVARAS Original till anställd A-kasseansökningar pensionering Anställningsbetyg BEVARAS Anställningsavtal/anställningsbeslut/anställnings- BEVARAS information, förordnanden Anställnings-/löneintyg BEVARAS Anställningsuppgifter BEVARAS Arbetsskadeanmälningar, kopia pensionering Anmälningar om avtalsgruppförsäkring pensionering Beslut om gruppledararvode BEVARAS Beslut om lönetillägg BEVARAS Bilavtal pensionering Beslut i personalärende BEVARAS Beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning BEVARAS Ledighetsansökningar: gällande kortare tid än en månad; Gallras efter 2 år Alfabetik ordning Tjänsterum gällande längre tid än en månad; Personnummerordning Tjänsterum pensionering för facklig tid Gallras efter 2 år Per förening Tjänsterum Anställningsförlängningar BEVARAS Förordnanden BEVARAS Intyg frivilligt åtagande utanför arbetet pensionering Intyg om särskilt utbildningsbidrag BEVARAS Intyg om sjukpenning eller annan ersättning Gallras efter 2 år Tjänsterum Personalkort/matrikelkort BEVARAS Protokoll från förhandling angående enskild personal BEVARAS Skattsedlar Gallras efter 1 år MB Dok plan KS

8 Skatteuppgifter för anställda Underlag för arbetsgivarintyg Gallras när nya uppgifter läggs in Gallras när intyg är upprättat Personnummerordning Överenskommelser om facklig tid förändring i Överenskommelser om övertidsersättning avställning Begäran om entleigande BEVARAS Beslut om pensionsberäkningar BEVARAS Förfrågningar om pensionsrätt inaktualitet Nyregistreringsanmälningar hos pensionsbolag BEVARAS Upphörd rutin; handlingar kan finnas i personalakterna Pensionsbrev BEVARAS Löneadministration Lönelistor, microfiche BEVARAS Personnummerordning Närarkiv Omgående Efter 1 år Handlingar rörande löneöversyn (förhandlingsprotokoll, systemutdrag, lönetillägg, löneöverenskommelser, lönerevisioner) Gallras efter 10 år Per facktillhörighet Lönefördelningsbok Gallras efter 10 år Personnummerordning per förvaltning Kontrollistor Gallras efter 10 år Personnummerordning Lönebeslut, original Gallras efter 10 år Alfabetisk ordning Fullmakter, för löneutbetalning Gallras efter 2 år Personnummerordning på Tidrapporter för tillfällig personal (springvikarier) m. fl. handlingar utvisande arbetad tid och utbetalad lön BEVARAS Personnummerordning Utgör anställningsavtal Avser dagliga rutiner; lönebidragshandlingar finns under rubriken personaladministration Tidrapporter för fast- och projektanställda (ej tillfällig Gallras efter 2 år Personnummerordning Anställningsavtal i personalakt personal) Statsbidrag, BEA, OSA, lönebidrag Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Avstämningslistor för löner, t. ex. bilersättning, pension, kostersättning etc, ej personrelaterat Gallras efter 10 år Förvaltningsordning Kvitton för egna utlägg Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Löneutmätning samt underlag Gallras efter 10 år Alfabetisk ordning Utanordningar (avser för lite utbetald lön), kopia Gallras efter 2 år Personnummerordning Intyg om förlorad arbetsinkomst (personal och förtroendevalda) Gallras efter 2 år Kronologisk ordning Friskvård etc. Original till ekonomienheten MB Dok plan KS

9 Logglistor Gallras efter 10 år Personnummerordning Bevakningslistor Gallras efter 2 år Personnummerordning Intyg till FK, A-kassa etc. Gallras efter 2 år Personnummerordning Signalrättelser Gallras efter 2 år Enhetsvis Med lönelistan Efter 8 år Semesterlistor Gallras efter 2 år Personnummerordning per förvaltning Kvarstående semester, ferie/uppehåll av tjänst Gallras efter 2 år Personnummerordning Läkarintyg Gallras efter 2 år Kronologisk ordning Övertidsjournaler Gallras efter 10 år Personnummerordning Löneekonomi Avstämmningsrapporter, dagbarnvård Gallras efter 10 år Månadsvis Intresseavdrag, kopia, samt underlag Gallras efter 2 år Per facklig organisation Reseräkningar Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Bokföringsunderlag Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Uppbördsdeklaration Gallras efter 10 år Kronologisk ordning Körjournaler, bilersättning inaktualitet, Kronologisk/datum dock tdigast 10 år efter senaste inlägget Efter 8 år Ej Ej Efter 8 år Ej Ej Ska tuggas Original till ekonomienheten Kontrolluppgifter över anställda Gallras efter 10 år Personnummerordning Digitalt Sammanställning kontrolluppgifter Gallras efter 10 år Personnummerordning Digitalt Personaladministration Annons/kungörelse till ledigförklarad tjänst Se avsnittet om Anställning Register över anställda, personalförteckning, telefonlista inaktualitet Alfabetisk ordning Sekretessbevis/tystnadsplikt BEVARAS Alfabetisk ordning Till personalakt vid anställningens upphörande Enkätsvar, personalenkäter Gallras när sammanställning är upprättad Sammanställningar, personalenkäter BEVARAS Dpl-ordning Handlingar rörande sammanträdesarvoden till förtroendevalda inaktualitet Alfabetisk ordning MB Dok plan KS

10 Avtal om årsarbetstid; norm- och flextider BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Aktskåp registrator Uppgifter i personaldatorsystem (E-Companion) inaktualitet Uttag på papper eller mikrofiche som t.ex. lönelistor, kontrollistor etc., se nedan Personalförteckningar inkl. förteckning över borttagna anställningar (sökregister 1) Arbetsrätt inaktualitet Alfabetisk- och personnummerordning per år MBL-protokoll, original BEVARAS Kronologisk ordning Förhandlingsframställan, inkommen BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Förhandlingsprotokoll samt underlag BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Aktskåp registrator Aktskåp registrator Samverkansprotokoll, verksamheter Gallras efter 2 år Kronologisk ordning Minnesanteckningar från APT Gallras efter 2 år Kronologisk ordning Kallelser till central fackligt samverkan, original inaktualitet Kronologisk ordning Protokoll från central facklig samverkan, original (CESAK) BEVARAS Kronologisk ordning Beslut om varsel, original BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Anmälan av facklig förtroendeman samt fullmakt från central facklig organisation Arbetsmiljö Hanlingar rörande arbetsmiljöinspektionen (f.d. Yrkesinspektinoen) riktlinjer, sammanställning av enkäter, riskbedömning, olycksfall, tillbud, inspektionsprotokoll med bilagor Gallras när nästa anmälan kommer Inpektionsprotokoll BEVARAS; övriga handlingar vid inaktualitet Per facklig organisation Upphörd rutin; förteckningar kan finnas kvar sedan tidigare Omgående Verksamheternas MBL-protokoll sänds till HR-enheten för arkivering. Omgående Upphörd rutin. Avser både verksamheter och centralt Ordnade per handlingstyp Tjänsterum Omgående Inspektionsprotokollen diareförs Lokalt kollektivavtal m bilagor, plusjobbsavtal, företagshälsoavtal Centrala arbetsmiljökommittén; kallelser, protokoll BEVARAS Protokollen BEVARAS, övriga handlingar vid inaktualitet Diarieplansbeteckningsordning Kronologisk ordning Tjänsterum Omgående Personuppgiftsbehandlingar Rutin under utarbetande. MB Dok plan KS

11 Planer (översiktsplaner, detaljplaner, fastighetsplaner) Ansökan om planbesked och ev. inskickade handlingar (skisser, kartor m.m.) Beslut om planbesked (protokollsutdrag från kommunstyrelsens planeringsutskott) Tävlingsförslag i arkitekt-/markanvisningstävling Tävlingsförslag i allmän arkitekttävling Inkomna skisser, utredningar, rapporter och övrigt material som ej hör till detaljplansakt BEVARAS Fastighetsordning Närarkiv Omgående BEVARAS Fastighetsordning Närarkiv Omgående. BEVARAS med undantag av handlingar av tillfällig betydelse i ärendet Förslag som valts ut eller fått särskilt omnämnande av jury BEVARAS; övriga efter 2 år Diarieplansordning Närarkiv Omgående. Diarieplansordning Närarkiv Omgående. inaktualitet Diarieplansordning Närarkiv Omgående. T.ex. utredningar gällande kulturmiljö, fornminnesdokumentation, miljökonsekvensbeskrivning, luft, försurning, buller grundvatten, miljö Remisser från t.ex. grannkommuner och ev. yttranden Gallras efter 5 år Diarieplansordning Närarkiv Efter att ev. yttrande lämnats Upprättade utredningar, rapporter och övriga planer BEVARAS Diarieplansordning Närarkiv Omgående. T.ex.belysningsplan, kulturmiljö Riksintressen (kulturmiljö, totalförsvar, naturvård m.fl.) Beslut BEVARAS; övriga handlingar vid inaktualitet Diarieplansordning Närarkiv Omgående. Nuläget á-jourhålls i Web-GIS. Översiktsplaner, fördjupningar av ÖP, original BEVARAS med undantag enl. anm. Diarieplansordning Efter antagande Efter digitalisering. Akt med program, samråd, utställning, yttranden, utlåtanden, utredningar m.m. före avställning. Förvaras i arkivbox. Översiktsplaner, fördjupningar av ÖP, kopia Rensas vid inaktualitet Områdesvis Efter lagakraft Rensas när förvaltningens behov av handlingarna har upphört. Detaljplanehandlingar, laga kraft, original BEVARAS Plannummerordning Närarkiv Efter antagande Plankarta. Planbeskrivning och genomförandebeskrivning, laga kraft, original Plankarta. Planbeskrivning och genomförandebeskrivning, laga kraft, kopior Efter digitalisering BEVARAS Diarieplansordning Omgående Efter lagakraft. Akt med program, samråd, utställning, yttranden, utlåtanden, utredningar m.m. före avställning. Förvaras i arkivbox. inaktualitet Plannummerordning Efter lagakraft Förvaras i expeditionen. Plankartan förvaras i lådor, planbeskrivning och genomförandebeskrivning i pärmar Detaljplaner, ej antagna (efter att uppdrag har givits) BEVARAS Plan nummer, plannamn eller fastighetsbeteckning Efter avslut. Akten rensas före avställning och förvaras i arkivbox (även plankarta) Fastighetsplaner, original BEVARAS med undantag enl. anm. Plannummerordning Efter antagande Inga nya tillkommer efter då nya PBL infördes. Akt med samråd, yttranden, utlåtanden, utredningar före avställning, förvaras i arkivbox. Plankarta större än A4 förvaras i låda. MB Dok plan KS

12 Fastighetsplaner, antagna, kopia inaktualitet Plannummerordning i expeditionen Projekt och projektstödjande åtgärder Följande handlingstyper kan förekomma i projektarbete Efter antagande Handlingarna registreras och arkiveras hos den myndighet som äger projektet Märk pärmar och/eller mappar med projektets namn Projektdirektiv BEVARAS Projektplan BEVARAS Förstudierapport BEVARAS Minnesanteckningar Kallelser Gallras 1 år efter det att projektet avslutats Gallras 1 år efter det att projektet avslutats Rapporter BEVARAS Beslut BEVARAS Avtal BEVARAS Utvärdering BEVARAS Stockholm Nordost! Täby kommun ansvarar för bevarandet av handlingarna. Säkerhetsfrågor Beredskapsärenden (planer och beslut) BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Risk- och sårbarhetsanalyser, digitala uppgifter Gallras efter det att rapport upprättats Dokumentskåp, kansliet Minnesanteckningar från säkerhetsgruppen Gallras efter 1 år Kronologisk ordning Mapp i dator Inkomna rapporter inaktualitet Kronologisk ordning Mapp i dator Remisser i säkerhetsärenden BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Risk- och sårbarhetsanalys, rapport BEVARAS Diarieplansbeteckningsordning Kronologisk ordning Mapp i dator Rapporten diarieförs Dokumentskåp, kansliet Handlingar rörande utbildning i säkerhetsfrågor inaktualitet Kronologisk ordning Mapp i datorn Avser t.ex. anmälningar, kallelser, deltagarförteckningar Informationsmaterial, egenproducerat BEVARAS Kronologisk ordning Mapp i dator Ett arkivexemplar tas ut på papper och bevaras Trygga och friska Vaxholm Se Projekt och projektskapande åtgärder Turism Turistbroschyrer, kartor, egen produktion BEVARAS Kronologisk ordning Tidskriftssamlare, turistbyrån 1 arkivexemplar bevaras MB Dok plan KS

13 Annonser/information om Vaxholm i tidningar BEVARAS Kronologisk ordning hos turistbyrån Statistik för besöksmål och evenemang BEVARAS Kronologisk ordning hos turistbyrän Upphandling/inköp Anbud, antagna (förfrågningsunderlag, öppningsprotokoll, beslut m.m.) Varuprover BEVARAS Gallras efter ärendets avslut Diarieplansbeteckningsordning Arkivskåp Ej antagna anbud Gallras efter 2 år Per projekt Förvaras separat i Avtal (efter upphandling) BEVARAS Förvaras med upphandlingsärendet i dokumentskåp 10 år efter det att avtalet löpt ut Vid lokala upphandlingar/inköp ska kopia av avtal och tilldelningsbeslut skickas in till inköpsenheten. Vaxholms stads nyhetsbrev BEVARAS Kvartalsvis Mapp i dator Omgående Sänds digitalt till stadsarkivet Vaktmästeri Beställningar Gallras när fakturan Kronologisk ordning Vaktmästeri har kontrollerats Fakturakopior inaktualitet Kronologisk ordning Vaktmästeri Ordererkännanden Gallras efter leverans Kronologisk ordning Vaktmästeri Följesedlar inaktualitet Kronologisk ordning Vaktmästeri Varukataloger inaktualitet Leverantörsvis Vaktmästeri Avtalet separeras från upphandlingsärendet när avtalstiden löpt ut.och förvaras sedan i kronologisk ordning tilsammans med ärendekort Statistik Gallras efter kontroll Kronologisk ordning Vaktmästeri T.ex. portomaskinen, kopiatorn och City Mail Mottagningsbevis inaktualitet Kronologisk ordning Vaktmästeri Vigslar, borgerliga Vigselprotokoll, kopia BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år Original 1 g/år till Länsstyrelsen. Hindersprövning, kopia BEVARAS Kronologisk ordning Tjänsterum Efter 1 år Förvaras med kopia av vigselprotokoll Sammanställning av vigslar, kopia Gallras efter 2 år Årsvis Tjänsterum Original till resp. vigselförrättare Intyg, vigsel Växel Register över anknytningar, digitalt medium inaktuatlitet Nummerordning Telefonväxel Skickas till Skatteverket, kopior finns ej Telefonkatalog, intern, papper Gallras när ny Verksamhetsvis Telefonväxel upprättas Uppgifter till Eniro inaktuatlitet Kronologisk ordning Telefonväxel MB Dok plan KS

14 Mobiltelefonförbindelser Register över företagsabonnemang, från Telia Gallras 1 år efter återlämnande av mobiltelefon Gallras när nästa kommer Alfabetisk ordning Telefonväxel Telefonväxel Förbindelsetabell Gallras successivt Telefonväxel MB Dok plan KS

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen NORDMALINGS KOMMUN Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen Arkivmyndighet: Ansvarig förvaltning/enhet: Kommunkansliet Fastställd av kommunstyrelsen 2013-02-11 19 NORDMALINGS KOMMUN Innehållsförteckning

Läs mer

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet

Vännäs kommun. Dokumenthanteringsplan. för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Vännäs kommun Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets verksamhet Innehåll INLEDNING... 3 SYFTE MED DOKUMENTHANTERINGSPLANEN... 3 HANDLING... 3 GALLRING OCH RENSNING... 3 BEVARANDE...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Kommunfullmäktige 28 januari 2013 9 Upprättad och sammanställd av Kommunarkivarie Jörg Siewert Datum 121203 Inledning... 4 Beslut om gallring... 4 Skanning eller mikrofilmning...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen

Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Dokumenthanteringsplan för stadsbyggnadsförvaltningen Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet.

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin

MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin MJÖLBY KOMMUN ANTAGEN AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-04-28 DNR. UTB/2014:72 REVIDERAD 2015-04-24 Helena Kugelberg Palmqvist, Birgitta Hallin Innehåll 1 Inledning... 3 2 Organisation/Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund. Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund Nr: 2013/113 Datum: 2013-05-21 Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28.

Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. Dnr. 134/11 73 Dnr 134/11 73 Dokumenthanteringsplan för Göteborgs stadsdelsnämnder, fastställd och gällande genom Arkivnämndens beslut 2011-09-28. SDN Angered (B) SDN Askim-Frölunda-Högsbo (J) SDN Centrum

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Dokumenthanterings- och gallringsplan

Dokumenthanterings- och gallringsplan 2014-12-18 Dokumenthanterings- och gallringsplan för 1 Innehåll Sid Inledning - om LKF:s dokumenthanterings- och gallringsplan 3 Förkortningar 4 LKF-allmänt, kansli, direktion 5 Styrdokument, överordnade

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet

Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet Version: 1.2 Fastställd: 2015-06-01 Giltig fr. o.m 2015-06-01 Detta dokument anger hur handlingar vid KI ska hanteras och gäller för hela Karolinska Institutet.

Läs mer

Botkyrka kommuns. arkivhandbok

Botkyrka kommuns. arkivhandbok Botkyrka kommuns arkivhandbok Vi ska arbeta med dokument på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt. Vi ska följa lagar och regler och bidra till en god kvalitet i arbetet med vår dokumentation.

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie 1 (41) Innehåll Om dokumenthanteringsplanen... 3 Handlingar... 3 Allmänna handlingar... 3 Gallring... 4

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Administration Anmälan serveringsansvariga Hängmapp, chefssekreterare Administration Delegationsbeslut Pärm, chefssekreterare 5 år Bevaras Original

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium.

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium. 01 Styra och leda verksamheten 01.01 Överlägga och besluta 01.02 Planera mål och resuser 01.01.06 Hantera beslutsfattande nämnd 01.01.07 Anmäla delegation 01.01.08 Informera nämnd/styrelse 01.01.09 Hantera

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN *) P=papper, AP=arkivpapper, DL=digital lagring, CD=cd-skiva, MF=mikrofilm/-fiche Sida 1 av ALLMÄNT Avtal P Kronol ordn 3 år Bevaras Kontrakt P Kronol ordn 1 år efter att nytt upprättats eller upphört

Läs mer

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02.

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. LEDNINGS- OCH FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE ADMINISTRATION...3 ALLMÄN

Läs mer