LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN Ledningens genomgång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN Ledningens genomgång 2013-12-11"

Transkript

1 LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN Ledningens genomgång Dagordning 1. Genomgång av föregående mötes protokoll a. Kvarstår utbildning i diariet, rutin för ramavtal 2. Förändringar i verksamheten a. Organisation 3. Internrevisioner a. Genomgång av revisionsrapporter b. Revisionsplan Externa revisioner a. Kvarstående punkter från förra revisionen b. Genomgångna rutiner inför externrevisionen c. Schema Kundundersökningar a. NKI Avvikelserapporter a. Genomgång av avvikelserapporter b. Genomgång i organisationen om hur vi hanterar avvikelserapporteringen b. Synpunktshanteringen i Borås Stad 7. Leverantörsbedömning/leverantörsutvärdering a. Genomgång av gjorda leverantörsbedömningar 8. Materiella och personella resurser 9. Rapport P-märkningssystemet a. Genomgång av fastigheter som är P-märkta Mål 2014 a. Genomgång och eventuella revideringar 11. Övriga frågor 12. Nästa ledningens genomgång a. Förslag tisdag 28 januari Bilagor 1. Protokoll Organisationsförslag 3. Internrevisionsrapporter 4. Förslag på revisionsplan Rapport från externrevision Avvikelserapporter 7. Leverantörsbedömningar 8. Förteckning P-märkta fastigheter 9. Mål 2014

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Revisionsplan förslag.xls Område Dok nr 2011 Plan 2012 Utfall 2012 Plan 2013 Utfall 2013 Förslag plan 2014 Verksamhetens stödprocesser Förvaltningsgemensamma rutiner Ledning - Lfk:s verksamhetsidépolicies, riktlinjer, mål m m Övergripande beskrivning av Lff:sverksamhet och processer L1 X Politiska riktlinjer, policydokument L2 X Förvaltningspolicies: kvalitet, miljö L3 X Förvaltningsmål, övergripande och detaljerade: kvalitet, miljö L4 X Handlingsprogram, kvalitet, miljömiljöledningsprogram L4.1 X Organisation, ansvar och befogenhet, kommunikation Organisationsschema, ansvar och befogenhet L5 X Delegationsbestämmelser, L6 X X attestreglemente L6.1 X Beslutsprocess L7 X Ledningens genomgång L8,L8.1 X Ledningens representant L9 X Kommunikation, information L10 X Infrastruktur L11 X Verksamhetsmiljö L12 X Tillhandahållande av resurser L13 X Krisplan, nödlägesberedskap L14,L14.1 X Plan för tillfälliga händelser L16 X Lagar och andra krav Identifiering av, tillgång till och bevakning av lagkrav, kontroll av lageterlevnad L15 X Mätning/kontroll,analys,korrigering och förbättring Kundtillfredsställelse Mk1 X Internrevision Mk2,Mk2.1 Mk2.2 X Avvikelsehantering Mk3, Mk3.1 X Korrigerande/förebyggande åtgärder Mk4 X Övervakning/mätning av processer/produkter Mk5 X Analys av information Mk6 X Ständig förbättring Mk 7 X Miljöutredning och miljöaspektbedömning Miljöutredning och miljöaspektbedömning M1 X Administration Inköp/upphandling/anbudsförfarande - översikt A1 X X Upprättande av ramavtal X Sida

26 Revisionsplan förslag.xls Område Dok nr 2011 Plan 2012 Utfall 2012 Plan 2013 Utfall 2013 Förslag plan 2014 Rutin för beställningssedel A1.5.1 X Direktupphandling A1.1 X X Arkitektupphandling A1.2A X X Upphandling tekniska konsulter A1.2B X X Upphandling/anbud av byggentrepren. A1.3 X Leverantörsbedömning A1.4 X Utvärdering av leverantör A1.4.1 A X X Kemikaliekontroll A1.5 X X Administrativ service - översikt A2 X X Administrativ service - Telefonväxel A2.1 X X Administrativ service - Posthantering A2.2 X X Administrativ service - Skrivtjänst A2.3 X X Adm. service - inköp av kontorsmaterial A2.4 X X Diarieföring A3 X Arkivering A4 X X LFN:s sammanträden A8 X Datarutiner, säkerhet A9 X X Rutiner vid arbetsskadeanmälan A10 X X Avfallshantering A11 X X Dokumentation av ledningssystem Styrning av specificerande och redovisande dokument A5-A6 X X Dokumentationskrav A7 X X Personal Översikt, personalrutiner P0 X X Rekrytering P1 X X Rekrytering - registrering P1.1 X X Rekrytering - övertalighet/vakansprövn P1.2 X X Rekrytering - platsannonsering P1.3 X X Rekryt. - hantering av ansökn.handl. P1.4 X X Introduktion av nyanställda P2,P2.1 X X Rehabiliteringsutredning P3 X X Lönehantering/personalredovisning P4 X X Personalresurser, kompetens, X X utbildning, utveckling P5 X X Utbildning, nyckelpersoner miljö P5.1 X X Rutiner vid sjukfrånvaro P6 X X Ekonomi Översikt ekonomirutiner E0 X Leverantörsfakturor E1 X X X Manuella och utländska fakturor E2 X Sida

27 Revisionsplan förslag.xls Område Dok nr 2011 Plan 2012 Utfall 2012 Plan 2013 Utfall 2013 Förslag plan 2014 Konsumtionsavgifter E3 X X X Dröjsmålsavgifter E4 X X X Krav och inkasso E5 X X X Kundfakturor E6 X X Internfakturor E7 X X Handkassa E8 X Bokföringsorder E9 X X Mobiltelefoni E11 X X Representation E12 X X Inventarier E13 X X Utlåning av projektorer från Lfk E17 X X Utlåning av bärbara datorer från Lfk E18 X X Bokslutsprocess E20 Attestreglemente, L6 Delegationsbestämmelser Avstämning konto 2848 och 5998 Intern kontroll MK8 X X X Verksamhetens huvudprocesser Byggprocessen Byggprocessen B0-B6,A1 X Byggskede produktion - bygganmälan B4.1 X Byggskede produktion beställning-entreprenad B4.2 X Byggskede B4 X Garantitid B5 X Projektering B2 X X Projektering detaljplanering - bygglov, B2.4 X X Projektering detaljprojektering - förfrågningsunderlag B2.3 X X Projektering systemskede - remissförfarande B2.2 X X Städ, lokalvård B2.5 X X Tillgänglighet B2.6 X X Erfarenhetsåterföring B6 X Leverantörsutvärdering A1.4 X Projektslutmöte B6.1 X Provningar under entreprenadens slutskede X Kemikaliekontroll A1.5 X Stödprocess - administration upphandling/anbudsförfarande A1.3 X Tilldelningsbesked B4.2.2 X Upphandlings- och anbudsskede B3 X X X Upphandling/anbud - arkitektupphandling A1.2a X Upphandling/anbud - direktupphandling A1.1 X Sida

28 Revisionsplan förslag.xls Område Dok nr 2011 Plan 2012 Utfall 2012 Plan 2013 Utfall 2013 Förslag plan 2014 Upphandling/anbud av tekniska konsulter A1.2b X Upphandling/anbudsförfarande prövning av X leverantör/leverantörsbedömning A1.4 X Utredningsskede B1 X Handläggning av investeringsprojekt/projektprocessen - översikt B0 X Upphandling/anbudsförfarande - översikt A1 X Överlämning av projekt B7 X Fastighetsförvaltning Förvaltningsprocessen F0-F18,A12 X Rutin för upprätthållande av systematiskt brandskyddsarbete A12 X X Fastighetsskötsel F6 X Försäkringsärende F9 X X X Kemikalie och produktval X Besiktning av gasolutrustning F10.3 X X Besiktning av skyddsrum F10.6 X X Brandlarm, utrymmningslarm F10.7 X Elrevisionsbesiktning F10.8 X X Fastbränsleanläggningar - besiktning F10.10 X X Förebygga legionella F11.17 X X Hissar- underhåll-kontroll-besiktning F10.4 X X Kontroll av oljecisterner X X Kontroll och besiktning av brandredskap F10.11 X X Kyl, frysanläggningar-underhåll och kontroll F10.5 X X Myndighetskrav, teknisk drift F10 X X OVK besiktning F10.2 X Radonkartläggning - rutin för F10.18 X X Sprinktlerkontroll F10.9 X X Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor F10.12 X X Tryckkärl - underhåll/kontroll/besiktning F10.16 X X Underhåll och besiktning av lekredskap F10.1 X Vattenprovtagning i fastighet med egen brunn F10.13 X X Information inför P-märkning, F11.1 X X P-märkning, egenkontroll, F11.4 X X Rutin för P-märkning F11 X X Kommunal riskhantering, KRH X X Säkerhet, brandskydd och försäkringar F20 X X Statistik/mediaförbrukning F7 X X Underhåll, planerat F4 X X Handläggning av inomhusmiljöproblem X X Sida

29 Revisionsplan förslag.xls Plan 2012 Utfall 2012 Plan 2013 Utfall 2013 Område Dok nr 2011 Kundtjänst, ärendehantering, Felavhjälpande underhåll F5 X X X Driftoptimeringsprocessen - översikt D1 X X Översikt rutiner, F0 X X Hyresprocessen Förslag plan 2014 Hyresprocessen H0-H20 Hyresprocessen F1,F2 X X Avisering/kravrutiner, externa hyresgäster utom särskilda boenden H4 X X Försäljning/rivning av fastighet H13 X Inhyrning av paviljong F2 X X Lokalförsörjning/anskaffning till kommunal verksamhet F1 X X Tillkommande fastighet H12 X X X Rutin Bilaga 1 till bilaga H1.1 X Kontraktshantering- teckna hyreskontrakt H1 X X X Kontraktshantering - uppsägning av hyreskontrakt, H3 H3 X X X Kontraktshantering bevaka hyreskontrakt H2 X X X Femårslån H16 X X Parkeringsböter på P-platser förvaltade av Lfk H20 X Parkeringskort H15 X Förändrad kodning av fastighetsobjekt H19 X X Lista över outhyrda lokaler H17 X X Omhändertagande av skrotbil på Lfk:s mark H14 X X Uthyrning av ägda hyresobjekt till extern hyresgäst - hyresgästkontakter H7 X X Uthyrning av ägda hyresobjekt till externa hyresgäster uthyrningsrutin H6 X X Uthyrningsrutin - odlingslotter H9 X X Uthyrningsrutin Vattentornet H10 X X Uthyrningsrutin: särskilt boende teckna kontrakt, hyresavisering och uppsägning av kontrakt H5 X X Lokaluthyrning H0 X X 0 KS Översikt- köp och försäljning av verksamhetsfastigheter X X 1 KS Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter X X 1.1 KS Checklista till Ekonomi X X 1.2 KS Checklista för förvaltare X X 1.3 KS+ bilaga 1.3 KS Checklista för fastighetsingenjör X X 1.4 KS Försäkra fastighet X X KS Hjälpmaterial X X Sida

30 Uppföljningsrevision 2 (2) Revisionsrapport för: Lokalförsörjningsförvaltningen Borås Stad LRQA referens: GBG / 0012 Datum: februari 2013 Plats: Borås Kriteria/Standard: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Team: Hans Heiwall LRQA kontor: Gothenburg

31 Innehåll 1. Rapport till ledningen Summering av bedömningar Logg För Revisionsnoteringar - ISO 9001:2008, ISO 14001: Revisionsprogram Revisionsplan Förklaring till rapport...11 Bilagor C:\Documents and Settings\gothgh\My Documents\Revisioner 2013 I\Lff Borås\Program för certifieringsbesök pdf Denna rapport presenterades för och accepterades av: Namn: Maria Aronsson Titel: Kvalitets- o miljösamordnare Lloyd's Register Quality Assurance Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as "LRQA". LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Form: MSBSF43000 revn April 2011 Rapport: GBG / Dec-13 Sida 2 av 11

32 1. Rapport till ledningen Resultat av bedömningen: Kraven i reviderade standarder ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 uppfylls. Resultatet av denna revision är mycket bra. Inga avvikelser har noterats. Några förbättringsnoteringar finns i processtabellerna. Systemets effektivitet och ständig förbättring: Ständig förbättring präglar mycket av arbetet på förvaltningen. Uppsatta mål och handlingsplaner genomförs som regel och man når önskat resultat. Uppsatta mål för 2013 harmonierar väl med Borås Stads Vision och mål för En stor öppenhet präglar hur man kommunicerar både internt och externt. En stor förbättring kunde noteras i införandet av Pärmen på byggavdelningen. Områden som kräver ledningens uppmärksamhet: Handlingsplaner för förvaltningens Mål 2013 bör snarast fastställas. Form: MSBSF43000 revn April 2011 Rapport: GBG / Dec-13 Sida 3 av 11

33 2. Summering av bedömningar Inledning: Ett öppningsmöte hölls enligt LRQA:s rutiner. Deltagare var Lars Nordin (förvaltn chef), Maria Aronsson, Lena Zetterberg, Rune Henriksson, Patrik Johansson och Jan-Olof Edman Revisor: Hans Heiwall Bedömning av: Ledningsprocess Review o preview Företagets representant: Maria Aronsson Revisionsspår och källor till bevis: Aktuell organisationsplan. Aktuella befattningsbeskrivningar. Borås stads vision och miljömål Resultat av mål 2012 och fastställda mål för Protokoll från ledningens genomgång (med framtaget beslutsunderlag). Rapporter från genomförda interna revisioner Hantering av noterade förbättringspunkter samt avvikelsehantering. Uppdatering av lagar samt lagefterlevnadskontroll. Utvärdering av senaste certifieringsperioden samt planering för förnyelserevision. Utvärdering och slutsatser: Ledningsprocessen synes vara väl implementerad och fungera på ett bra sätt. En del förändringar har gjorts i organisationen. En ny avdelning, Lokalresursavdelningen har tillskapats. En ny tjänst, projektingenjör har tillskapats på byggavdelningen och rekrytering pågår. Befattningsbeskrivningar var anpassade efter förändringen. Det finns en tydlig koppling mellan Borås stads miljömål och målen för 2013 för Lff. Uppsatta mål för 2012 hade i stort sett uppnåtts (se nedan). Noterade avvikelser och förbättringspunkter tas om hand på ett bra sätt och man säkerställer att korrigerande åtgärder vidtas. En genomgång av senaste certifieringsperiod visar att man uppnått en bra styrning av sina processer tack vare certifieringen. Förbättringsarbetet drivs på ett strukturerat sätt och medarbetarna upplever att verksamhetssystemet är ett bra stöd i arbetet. Inga negativa kommentarer noterades. En planering för kommande förnyelservision gjordes. Områden som kräver åtgärder och möjliga förbättringar: Handlinsplaner för mål 2013 var ännu ej fastställda. Detta bör snarast göras. Målet 2012 angående brukarsamverkan hade inte uppnåtts och var överfört till Man bör säkerställa att ansvar och resurser för målets genomförande säkerställs. Form: MSBSF43000 revn April 2011 Rapport: GBG / Dec-13 Sida 4 av 11

34 Bedömning av: Byggavdelning Företagets representant: Revisionsspår och källor till bevis: Aktuell organisationsplan för byggavdelningen. Pågående arbete med omarbetning av processbeskrivningen för byggprocessen. Dokumenthantering i systemet Pärmen. Patrik Johansson (avd chef) Richard Svanberg (proj. ledare) Utvärdering och slutsatser: Ett bra arbete pågår med syfte att aktualisera byggprocessen och få den mera digitaliserad så att tillhörande dokument finns åtkomliga (klickbara) under respektive delprocess. Den färdiga processen kommer säkert bli mera användarvänlig och lättöverskådlig än den nuvarande. Ett mycket bra dokumenthanteringssystem för projekt, Pärmen hade implementerats. Systemet var mycket användarvänligt. Områden som kräver åtgärder och möjliga förbättringar: Man bör säkerställa att erforderlig backup och arkivering finns i systemet Pärmen. Bedömning av: Externa projektledare Företagets representant: Revisionsspår och källor till bevis: Kontraktering, styrning och användning av externa projektledare i byggprojekt. Patrik Johansson Joakim Jisonsund (extern proj.ledare) True House Utvärdering och slutsatser: Processen för användning av externa projektledare synes fungera på ett bra sätt. Områden som kräver åtgärder och möjliga förbättringar: Inga noteringar. Form: MSBSF43000 revn April 2011 Rapport: GBG / Dec-13 Sida 5 av 11

35 Bedömning av: P-märkning Företagets representant: Revisionsspår och källor till bevis: Bakgrund och framtagning av system för P-märkning av fastigheter. SPCR 114. Krav för byggnation av bl a förskolor, grundskolar och LSS-boende. Artikel i tidningen Byggtjänst om P-märkning Utvärdering och slutsatser: Patrik Johansson Joakim Jisonsund Maria Aronsson Ett bra system för att göra rätt från början i byggprocessen och undvika dyra felkostnader i efterhand. Systemet förefaller vara väl implementerat i verksamheten. Arbetssättet tillämpas mera och mera i andra projekt även där det inte är ett krav. Områden som kräver åtgärder och möjliga förbättringar: Inga noteringar. Bedömning av: NMI och NKI Företagets representant: Lena Zetterberg Maria Aronsson Revisionsspår och källor till bevis: Tidigare genomförda NKI:er. Vidtagna åtgärder till följd av resultatet. Planering inför NKI Årlig NMI. Omhändertagande av resultatet, åtgärder och handlingsplaner. Samarbetet med företagshälsovården Previa. Utvärdering och slutsatser: NKI har tidigare genomförts 2007 och Man planerar nu att genomföra en mycket bred undersökning där i stort sett alla brukare ska ges möjlighet att svara på enkäten. Svaren kommer att tas om hand och bearbetas av företaget Markör som man samarbetar med. Arbetet inför utskicket förefaller vara väl planerat och man har tänkt igenom hur resultatet skall tas om hand, bearbetas och presenteras. En årlig NMI genomförs på förvaltningen. Man har en svarsfrekvens på över 90% vilket är mycket bra. Utifrån erhållna resultat fastställer ledningen handlingsplaner som presenteras och erforderliga åtgärder vidtas. Områden som kräver åtgärder och möjliga förbättringar: Inga noteringar Form: MSBSF43000 revn April 2011 Rapport: GBG / Dec-13 Sida 6 av 11

36 Bedömning av: Intern och extern kommunikation Arbete inför nämndsammanträden. Revisionsspår och källor till bevis: Företagets representant: Helen Glaser Maria Aronsson Förberedande arbete inför varje nämndsammanträde (bl a sammanställning och utskick av handlingar). Arbete för övergång till att skicka alla handlingar elektroniskt. Intern kommunikation om bl a nämndarbete och övrig information via hemsidan. Information till pressen om diariet. Utvärdering och slutsatser: Väl fungerande rutiner finns för det administrativa arbetet inför nämndsammanträden. En stor öppenhet finns när det gäller kommunikation både internt och externt. Det gäller både om det som sker i nämnden och annan information som kan vara av intresse för medarbetare och allmänhet. Regelbunden information skickas till lokalpressen om vilka ärenden som diarieförts. Varje avdelning har APT-möten månadsvis. Områden som kräver åtgärder och möjliga förbättringar: Inga noteringar. Form: MSBSF43000 revn April 2011 Rapport: GBG / Dec-13 Sida 7 av 11

37 3. Logg För Revisionsnoteringar - ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Gradering 1 Status 2 Iakttagelse 3 Minor NC Closed Verksamheten har ett system för systematiskt brandskydd. Arbetet i förvaltningens lokaler ska förbättras: - Utbildning har inte utförts enligt gällande rutin. - Kontroller har inte utförts enligt rutin. Genomgång av korrigerande åtgärder 4 Åtgärdsplan: Kontroll av brandskyddsutrustning enligt rutin ska utföras. Arne Björling (enhetschef Förvaltningsenheten) och Arne Bohlin (förvaltare) går igenom brandskyddspärmen Därefter bokas ett möte med Servicekontorets arbetsledare och dokumentationen i pärmen kompletteras Därefter bokas ett möte med Lars Nordin för genomgång. Klart sista april Utbildningsplan upprättad, se bifogad fil. All personal kommer genomgå utbildning och utrymmesövning i april : Utbildning av personal har genomförs. Kontroll av utrustning m m fungerar på ett bra sätt. Avvikelsen stängs. Process / aspekt 5 Datum 6 Ref. 7 Paragraf 8 Ledningsprocess 13 feb HGH E Gradering av iakttagelse * 2. New, Open, Closed 3. Beskrivning av iakttagelse 4. Review by LRQA 5. Process, aspekt, avdelning eller tema 6. Ursprungsdatum 7. YYMM<Initials>seq.# 8. Ref till tillämpbar standard * Major NC = Major nonconformity / stor avvikelse Minor NC = Minor nonconformity / mindre avvikelse Form: MSBSF43000 revn April 2011 Rapport: GBG / Dec-13 Sida 8 av 11

38 4. Revisionsprogram Förnyelse revision Uppföljande revision 1 av 2 Uppföljande revision 2 av 2 Förnyelse av cert. Typ av besök > Tänkta besök (mån/år) > 02/11 02/12 02/13 02/2014 Startdatum > 14/ /2 Slutdatum > 15/ TBD Mandagar > Process / aspekt Det slutliga valet kommer att beslutas efter genomgång av lednings elementen och faktiska resultat Ledningsprocess X X X Uthyrningsprocess Förvaltningsprocess - Driftenheten X X - Förvaltningsenheten X Byggprocess X X -Tillgänglighet (Städ) Personal Ekonomi Säkerhet o brandskydd NKI-mätning o NMI Summering över revisionsperiod samt planering för förnyelse Köp- o sälj Uppgifter för nästa besök X X X X X X X X X trvl Typ av besök Förnyelserevision Mandagar Planerat Februari 2014 Faktiskt datum trvl datum Plats Borås Koder Team TBD Standard(er) ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Anledning till valt tema(n) och relaterad information till nästa revisor Verksamhetens omfattning har minskat eftersom skogsförvaltning inte längre ingår. Revisionstiden har justeras med hänsyn till detta. Se bifogat revisionsplan där planeringen framgår. Form: MSBSF43000 revn April 2011 Rapport: GBG / Dec-13 Sida 9 av 11

39 5. Revisionsplan Revision Kriteria/Standard Förnyelserevision ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Revisionsteam TBD Revisionsdatum TBD Utskrift / Utgåva datum (Dag 1) Introduktionsmöte med ledningen för att förklara omfattningen av besöket, revisionsmetodik, rapporteringsmetod och för att diskutera företagets organisation (ca 30 min). Revisionsledaren kommer överens om tid för möte med högsta ledningen för att diskutera policy och mål för ledningssystemet Ledningsprocess IT-teknik o säkerhet Lunch Bygg avdelning Personal/kompetensutveckling Rapportskrivning. (Dag 2) Drift o förvaltningsavdelning Lunch Lokalresursavdelning Rapportskrivning Avslutningsmöte med ledningen för att presentera en summering av noteringar och rekommendationer. Form: MSBS SWE Report: / december 2013 Sida 10 av 11

40 6. Förklaring till rapport Definitioner och information om revisionsnoteringar Definition av noteringar Major Nonconformity/Stor avvikelse Avsaknaden av, eller misslyckande att uppfylla, införa och underhålla, ett eller flera ledningssystemskrav, eller en situation vilken, baserat på tillgängliga objektiva bevis, skulle väcka betydande tveksamheter avseende ledningssystemets förmåga att leverera resultat som krävs enligt aktuella revisionskriterier eller för att uppnå: de åtaganden som organisationen har gjort i sin policy, mål eller gentemot allmänheten uppfyllelse av tillämpliga myndighetskrav överensstämmelse med tillämpliga kundkrav Minor Nonconformity/Mindre avvikelse En upptäckt/notering som indikerar en svaghet i det införda och underhållna ledningssystemet, men som inte har en betydande inverkan på ledningssystemets förmåga att uppfylla ett krav, eller som riskerar systemets leveransförmåga, och som behöver behandlas för att säkerställa systemets framtida duglighet. Ytterliggare information Isolerade iakttagelser och möjligheter till förbättring Varje enstaka iakttagelse som identifierats under bedömningen, vilket inte har lett till en avvikelse kommer vi att registrera i lämplig processtabell i rapporten. Om vi identifierar förbättringsmöjligheter i erat ledningssystem kommer vi att dokumentera det antingen i processen tabellen för det område som har bedömts, eller i sammanfattningen av rapporten om de kan leverera förbättringar på en strategisk nivå. Sekretess Vi kommer att behandla innehållet i denna rapport tillsammans med eventuella anteckningar som gjorts under besöket strikt konfidentiellt och kommer inte att avslöja dem för någon tredje part utan skriftligt godkännande av kunden, förutom till våra ackrediteringsmyndigheter om dessa efterfrågar information. Stickprov Revisioner bygger på stickprov på verksamheten vilket betyder att inte alla områden blir granskade till ett hundra procent. Avsaknad av kommentarer på ett område betyder inte att det inte finns potentiella avvikelser där. Detta innebär även att vid eventuella anmärkningar, behöver företaget analysera bredden av problemet. Villkor Om företaget överträder lagstadgade krav, är man skyldig att informera LRQA om detta, enligt beskrivningen i den Allmänna villkorsklausulen i kontraktet Observera att i standardvillkoren i avtalet, har kunder skyldighet att upplysa LRQA om eventuella brott mot lagar och krav och väntande åtal. Sunt förnuft skall användas, men du är skyldig att meddela LRQA om det finns allvarliga risker för vår certifiering. LRQA information Kunden påminns också om att information och vägledning finns på vår hemsida (www.lrqa.se). Detta inkluderar information om våra ledningssystemtjänster, produktvalidering, våra utbildningstjänster och våra produkter inom CE-direktiven. Information finns också på Form: MSBSF43988 revn Report: / /12/2013 Sida 11 av 11

41

42 1 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET LEVERANTÖRSBEDÖMNING BYGGENTREPRENÖRER Leverantör Leverantörens ansvarige Ref. Uppdrag namn Datum Resultat Resultat Värdering utförd av nr Godkänd Ej godk. i % Sven Eriksongymnasiet Tage & Söner Magnus Johansson 299 BoråsBorås & Nytt bibliotek x 82 Richard Svanberg Peab Byggservice Väst AB Conny Wictorsson 300 Ljungagården förskola x 72 Richard Svanberg Olofsson Bygg AB Halldor Hilmarsson 301 Daltorps Idrottshall x 73 Mikael Henrysson Stadsdel Väster flytt / Peab Byggservice Väst AB Minette Jamesson 302 Norrbyskolan x 76 Jim Arvidsson Rydlers Bygg AB, Vårgårda Carl-Johan Augustsson 304 Trollgatans LSS boende x 94 Joakim Jisonsund Tage & Söner Magnus Johansson 305 Östermalmsgårdens förskola x 82 Joakim Jisonsund Olofsson Bygg AB Halldor Hilmarsson 306 Kronängs IP, Gässlösa x 61 Lars Andersson AB Fristad Bygg Per Heiman 308 Uranus, Ungdomens Hus x 90 Jan Carlsson AB Fristad Bygg Anders Åström 311 Kelvingatan SOL-boende x 74,5 Mikael Henrysson Rydlers Bygg AB, Vårgårda Carl-Johan Augustsson 312 Frufällegården tillbyggnad x 74,5 Jim Arvidsson Peab Byggservice Väst AB Stefan Lindvert 313 Kulturhuset, om- & tillbygg x 45 Jan-Olof Edman/Roger Hedlund Byggcenter Lagen 4 Per Järdemar 320 Ramavtal, rangordnad x 84 Fredrik Wahlberg Excel/Leverantörsbedömning/Leverantörsbedömning entreprenörer-konsulter

43 2 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET LEVERANTÖRSBEDÖMNING MARKENTREPRENÖRER Leverantör Leverantörens ansvarige Ref. Uppdrag namn Datum Resultat Resultat Värdering utförd av nr Godkänd Ej godk. i % Servicekontoret 307 Kronängs IP, Gässlösa x 76 Lars Andersson Landscape Services Sweden AB Tommy Sahlén 314 Kulturhuset, om- & tillbygg x 86 Jan-Olof Edman/Roger Hedlund

44 3 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET LEVERANTÖRSBEDÖMNING RÖR-ENTREPRENÖR Leverantör Leverantörens ansvarige Ref. Uppdrag namn Datum Resultat Resultat Värdering utförd av nr Godkänd Ej godk. i % Högbergs Rör o El AB Örjan Dalemyr 316 Kulturhuset, om- & tillbygg x 80 Jan-Olof Edman/Roger Hedlund Caverion, fd YIT Krister Kvist 321 Ramavtal x 86 Fredrik Wahlberg

45 4 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET LEVERANTÖRSBEDÖMNING VENTILATIONSENTREPRENÖR Leverantör Leverantörens ansvarige Ref. Uppdrag namn Datum Resultat Resultat Värdering utförd av nr Godkänd Ej godk. i % Fyrkantens Ventilation Kjell Albertsson 317 Kulturhuset, om- & tillbygg x 71 Jan-Olof Edman/Roger Hedlund

46 5 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET LEVERANTÖRSBEDÖMNING EL-ENTREPRENÖR Leverantör Leverantörens ansvarige Ref. Uppdrag namn Datum Resultat Resultat Värdering utförd av nr Godkänd Ej godk. i % M-Gruppen i Väst Klas Mellberg 310 Uranus, Ungdomens Hus x 94 Jan Carlsson

47 6 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET LEVERANTÖRSBEDÖMNING HISS-ENTREPRENÖR Leverantör Leverantörens ansvarige Ref. Uppdrag namn Datum Resultat Resultat Värdering utförd av nr Godkänd Ej godk. i % Kone Hissar, Västra Frölunda Lars Ek 303 Uranus 3 Undgomens Hus plan x 75 Jan Carlsson RC Hisservice AB Kent Carlsson 319 Kulturhuset, om- & tillbygg x 76 Jan-Olof Edman/Roger Hedlund

48 7 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET LEVERANTÖRSBEDÖMNING ÖVRIGA Leverantör Leverantörens ansvarige Ref. Uppdrag namn Datum Resultat Resultat Värdering utförd av nr Godkänd Ej godk. i % INU-Styr - styr entreprenad Ingmar Phil 315 Kulturhuset, om- & tillbygg x 92 Jan-Olof Edman/Roger Hedlund YIT - brandlarmsentreprenad Roland Sandström 318 Kulturhuset, om- & tillbygg x 96 Jan-Olof Edman/Roger Hedlund

49 8 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET LEVERANTÖRSBEDÖMNING VVS-KONSULT Leverantör Leverantörens ansvarige Ref. Uppdrag namn Datum Resultat Resultat Värdering utförd av nr Godkänd Ej godk. i % Bravida Sverige AB Diana Pajazetovic 309 Uranus, Ungdomens Hus x 100 Jan Carlsson

50 Översikt P-märkning Maria Aronsson Objekt Förskola Skola Särskilda Äldre- övrigt Certifikat omsorger omsorg Sandaredsskolan X 2002 Dalsjöskolan X 2002 Skogsstjärnans förskola X 2003 Sjöboskolan X 2003 Våglängdsgatans X 2005 äldreboende Ekgatan 2 X 2005 Hällegården förskola X 2006 Söderängsgatan X 2007 Fagottgatan Hestra 12 X 2008 Björkgårdens förskola X 2008 Engelbrektshallen X 2008 Husbondegatan X 2009 Förskolan Skattkistan X 2009 Vendeldalsskolan X 2009 Hulta Ängar X 2009 Hulta Ängar X 2009 Hulta Ängar X 2009 Asklandaskolan X 2010 Dannikeskolan X 2010 Melltorps förskola, Sjömarken X 2010 Bäckaryd förskola X 2012 Bodaskolan X 2012 Trollgårdsgatan X 2012 Ljungagården X 2013 Daltorpshallen X 2013 Viskaforsskolan X 2013 Östermalmsgården X 2014 Frufällan 2014 Kelvingatan/Metergatan X 2014 Älggatan X 2014 Liljeberget X 2014 Bergdalsskolan X? Hestra 7? Bredared? Kullagården?

51 MÅL LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN ORGANISATION Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Målvärde 2013 Utfall T Målvärde 2014 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 1,3 2 1,6 2 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 58,1 55 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Verksamhetens indikatorer Psykosocial arbetsmiljö - arbetsledningsklimat Psykosocial arbetsmiljö - meningsfulla utvecklingssamtal Utfall 2012 Målvärde 2013 Utfall T Målvärde % 80% 80% 77% 90% 90% MILJÖ Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrademärkta produkter. Total energianvändning för uppvärmning av kommunens och de kommunala bostadsbolagens fastigheter, kwh/kvadratmeter. Målvärde 2013 Utfall T Målvärde Fotnot: Total energianvändning mäts enbart årsvis, varför Utfall T saknas Total energianvändning för uppvärmning av kommunens och de kommunala bostadsbolagens fastigheter, kwh/kvadratmeter. Så når nämnden målet för indikatorn Målet tidigare benämnt "Driftoptimering värmeförbrukning". För att uppnå dessa mål kommer vi att arbeta med driftoptimering där några viktiga uppgifter är:» Översyn av fjärrvärme- och el-abonnemang» Analysera Energideklarationer och OVK, åtgärda det som gynnar våra mål» Behovsstyrd ventilation, främst i omklädningsrum, duschar och gymnastikhallar» Fastigheternas klimatskal» Brukarsamverkan» Inte byta 1 mot 1 utan till något energieffektivare» Använda de verktygslådor vi har för energieffektiv styrning» Medverka vid nyproduktion och renovering» Använda LCC-kalkyler som grund för val av pumpar och motorer

REVISIONSRAPPORT Datum/Date

REVISIONSRAPPORT Datum/Date REVISIONSRAPPORT Datum/Date 2004-08-26 Certifikat nr/certificate No CE 37 50 M Sida/Page 1 (6) Kopia till SP-Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen Göteborgs

Läs mer

under förvaltning i lokaler Energieffektivisering Västra Götaland, Trollhättan Energisession 2006 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad

under förvaltning i lokaler Energieffektivisering Västra Götaland, Trollhättan Energisession 2006 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad Energieffektivisering under förvaltning i lokaler Energisession 2006 Västra Götaland, Trollhättan 2006-02-08 Jenny Petersson, Borås Stad Sammanfattning Lokalförsörjningskontoret i Borås Stad försörjer

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Miljörevision. Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten. ellen.lagrell@gu.se, 786 1832. www.gu.se

Miljörevision. Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten. ellen.lagrell@gu.se, 786 1832. www.gu.se Miljörevision Ellen Lagrell Miljörevisionsledare Miljöenheten ellen.lagrell@gu.se, 786 1832 Innehåll Vad är miljörevision? Varför gör vi miljörevision? Planering och processer för miljörevision på GU Vad

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013 Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2004 EMAS III 3:2013 (Kriterier utöver ISO 14 001:2004) 1. Miljöpolicy En miljöpolicy innehållande

Läs mer

SMF Certifiering AB. Revisionsrapport. Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001

SMF Certifiering AB. Revisionsrapport. Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001 SMF Certifiering AB Revisionsrapport Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001 Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek. Rapporten utfärdades 14:17 GMT den 13-Dec-2016 Kund ID#: Kund/Adress:

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015

Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 Detta dokument innehåller matriser för korrelation mellan ISO 9001:2008 och ISO 9001:2015 samt mellan ISO 9001:20015 och ISO 9001:2008. Dokumentet

Läs mer

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Tritech_presentation_mall, 14-08-15 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNINGSSYSTEM ÖVERSIKT Av: Förnamn Efternamn Datum: 20ÅÅ-MM-DD SYFTE MED UTBILDNINGEN Sida 2 En introduktion i ISO på Tritech Hur Tritech jobbar

Läs mer

Mot bakgrund av att alternativa varuvägar kan vara en betydande miljöaspekt skall vi så långt som möjligt arbeta med miljölogistik.

Mot bakgrund av att alternativa varuvägar kan vara en betydande miljöaspekt skall vi så långt som möjligt arbeta med miljölogistik. 1 (14) Miljöpolicy VVS International AB bevakar de miljöaspekter som är förknippade med vår verksamhet för att uppfylla den tillämpliga miljölagstiftning som vi följer. Vårt produktsortiment skall omfatta

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Lokalförsörjningsnämndens sammanträde Datum 2016-08-23 Tid Tisdagen den 23 augusti, 2016 kl 13:15. Respektive partimöte kommer att hållas under eftermiddagen. Plats Lokalförsörjningsförvaltningen

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

SMF Certifiering AB. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

SMF Certifiering AB. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek SMF Certifiering AB Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Grundläggande revisionsdata Kundadress Certifikatsnummer# 1428972, 1700629 SMF Certifiering AB Tyska Brinken

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Allskog SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1

Allskog SA. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1 Allskog SA Revisionsrapport Uppföljande revision 1 Grundläggande revisionsdata Kundadress: Certifikatsnummer: 1427661, 1701384 Revisionskriterium ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, Norsk PEFC Skogsertifieringssystem

Läs mer

Datum. Revisionspersonal Ort Datum Dagar Dagens guide. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10

Datum. Revisionspersonal Ort Datum Dagar Dagens guide. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10. Dössjonsvägen 10 1 (10) Revisionen omfattar Certifikat: 5264 O Scanmast AB, 5264 Scanmast AB, 5264 Scanmast AB, 5264 M Scanmast AB, 5264 M Scanmast AB Kontaktperson och telefonnr: (070-300 05 37) Revisionspersonal: Revisionens

Läs mer

Rapport från uppföljande revision. Uppdragets omfattning. Revisionsresultat, avvikelser

Rapport från uppföljande revision. Uppdragets omfattning. Revisionsresultat, avvikelser Rapportdatum 2006-12-19 375000 1 (4 ) Kopia till SP-Certifiering Box 857 501 15 BORÅS 401 21 Rapport från uppföljande revision Certifikat Certifikatsnamn Standard/kravdokument Revision/aktivitet 3750 M

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Uppföljande revision 2007 - 2 Revisionens resultat och rekommendation till certifieringsinstansen Totalt noterades 4 mindre avvikelser.

Uppföljande revision 2007 - 2 Revisionens resultat och rekommendation till certifieringsinstansen Totalt noterades 4 mindre avvikelser. 1 Revisionsfakta Aktivitet Uppföljande revision Omfattning av denna revision samt avsteg från planeringen Dokument som utgör underlag för revisionen (handbok/manual) Revision i enlighet med planering (bekräftelse/revisionsplan)

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Styrning av Underhåll Väst Jvg

Styrning av Underhåll Väst Jvg Revisionsrapport Styrning av Underhåll Väst Jvg Internrevisionen 2012-02-14 TRV 2011/79397 Revisorer Distribution IR, Mats Olsson, Jan Pettersson *) IR, Erica Dahlin IR, Lars Vikström GD, Gunnar Malm ce,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet

Kvalitetsplan Projekt: Rönnebadet Projekt: Rönnebadet Fastställd: 2014/12 Innehållsförteckning Kvalitetsplan Kvalitetsplan... 1 Innehållsförteckning Kvalitetsplan... 2... Error! Bookmark not defined. Kvalitets och miljöledning... 3 Organisation...

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

Orana AB. Revisionsrapport. Uppföljande revision nr 2. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Orana AB. Revisionsrapport. Uppföljande revision nr 2. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Orana AB Revisionsrapport Uppföljande revision nr 2 Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Grundläggande revisionsdata Kundadress: Certifikatsnummer: 37790 Ö Storgatan

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Iakttagelser. Företag: Projektnummer: Edita Bobergs AB 68353 NCNXLS-SWE, DNV 37/1.1 1(3) Process / område / avdelning. Typ av rev.

Iakttagelser. Företag: Projektnummer: Edita Bobergs AB 68353 NCNXLS-SWE, DNV 37/1.1 1(3) Process / område / avdelning. Typ av rev. Iakttagelser Företag: Projektnummer: Edita Bobergs AB 68353 Revisions startdatum Typ av rev. Nr. Status Beskrivning och konsekvens Kategori Fokusområde Process / område / avdelning Standard Del-krav DNV-revisors

Läs mer

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris

Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris Mellan ISO 9001:2015 och ISO 9001:2008 Korrelationsmatris ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 1 Omfattning 1 Omfattning 1.1 Allmänt 4 Organisationens förutsättningar 4 Ledningssystem för kvalitet 4.1 Att förstå

Läs mer

Skogsägarna Norrskog Ek. För. Revisionsrapport. Offentlig sammanfattning. Omcertifiering

Skogsägarna Norrskog Ek. För. Revisionsrapport. Offentlig sammanfattning. Omcertifiering Skogsägarna Norrskog Ek. För. Revisionsrapport Offentlig sammanfattning Omcertifiering Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Grundläggande revisionsdata Kundadress

Läs mer

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser

Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser Uppföljning och revision av miljöledningssystem Miljöbedömningar vid affärsöverlåtelser Richard Almgren Green Business AB richard.almgren@greenbusiness.se 070-5688112 Grundstrukturen i ISO 14001 Ständig

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ INNEHÅLL 1 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING... 1 1.1 KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY... 1 1.2 ORGANISATION... 2 1.3 LEDNINGSSYSTEM... 2 1.4 DOKUMENTSTYRNING... 2 1.5 KOMMUNIKATION... 3 1.6 FÖRBÄTTRINGAR OCH AVVIKELSER...

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Svenska Kyrkans PEFC ek. för.

Svenska Kyrkans PEFC ek. för. Svenska Kyrkans PEFC ek. för. Certifiering av Ledningssystem Verksamhet: Gruppcertifiering av Svenska Kyrkans skogar och försäljning av rundvirke Datum: 101028, 101101-02 Reviderade områden: Gruppfunktion,

Läs mer

Manual Kvalitet och Miljö

Manual Kvalitet och Miljö Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Kundinformation. Revisionsprocess Ledningssystemstjänster

Kundinformation. Revisionsprocess Ledningssystemstjänster Kundinformation Revisionsprocess Ledningssystemstjänster Översiktligt För alla besök som görs av LRQA är målen att: fastställa att kundens ledningssystem, eller delar av det, fortsätter att uppfyller revisonskriterier;

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat Revisionsprotokoll Revisionsteam Uppdragsledare: Yvonne Hellsén Revisionens omfattning Systemdokumentation: Åtgärdade avvikelser: Kvarstående avvikelser: OHSAS 18001:2007 Typ av revision: På Intranät Samtliga

Läs mer

Avrapportering intern revision 2012

Avrapportering intern revision 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2012-11-28 BUN 2012/2352 0480-45 30 09 Barn- och ungdomsnämnden Avrapportering intern revision 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Revisio nsrapport Arbetsplatsservice Revisorer Distribution

Revisio nsrapport Arbetsplatsservice Revisorer Distribution Revisionsrapport Arbetsplatsservice Internrevisionen 2013-04-12 TRV 2013/8639 Revisorer Distribution IR, Tore Björk PE, Wiveka Dahl *) IR, Malin Andersson IR, Lennart Järnö UHste, Inger Hjort GD, Gunnar

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Omcertifieringsrevision den 23 och 24 november 2015.

Omcertifieringsrevision den 23 och 24 november 2015. 2015-11-24 569300 1(5) Er referens Lars Norman Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Sveriges Lantbruksuniversitet, Skogsmästarskolan 739 31 Skinnskatteberg Omcertifieringsrevision den 23 och

Läs mer

Karpesjö Consulting 1

Karpesjö Consulting 1 1 Det finns en mängd olika typer av miljörevisioner, varav några presenteras ovan. Terminologin varierar mellan olika organisationer. Många kallar miljörevision för miljögranskning. Ordet miljögranskning

Läs mer

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B Manual Kvalitet och Miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta

Läs mer

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Grundläggande revisionsdata Kundadress Certifikatsnummer# 1427651, 45811 Allskog SA Ingvald Ystgaardsv. 13 A Revisionskriterium

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Nortømmer AS. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

Nortømmer AS. Revisionsrapport. Uppföljande revision 1. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Nortømmer AS Revisionsrapport Uppföljande revision 1 Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Grundläggande revisionsdata Kundadress: Certifikatsnummer: 1427661, 1701384

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? 2012-09-04 Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets- miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Institutionerna för mark och miljö, vatten och miljö samt energi och teknik ISO 14001:2004

Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Institutionerna för mark och miljö, vatten och miljö samt energi och teknik ISO 14001:2004 Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Institutionerna för mark och miljö, vatten och miljö samt energi och teknik ISO 14001:2004 2015-10-20--2015-10-21 Resultat Styrkor och förbättringsområden

Läs mer

Botkyrka Kommun. Revisionsrapport. Generella IT kontroller Aditro och HRM. Detaljerade observationer och rekommendationer.

Botkyrka Kommun. Revisionsrapport. Generella IT kontroller Aditro och HRM. Detaljerade observationer och rekommendationer. Botkyrka Kommun Revisionsrapport Generella IT kontroller Aditro och HRM Detaljerade observationer och rekommendationer Oktober 2015 Anders Hägg Fredrik Dreimanis Anna Lång Thomas Bauer Innehållsförteckning

Läs mer

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL KVALITET OCH MILJÖ MANUA KVAITET OCH MIJÖ enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag OBS! denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015

Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015 Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015 Stödprocesser Sammanfattning Förslag till åtgärder Ekonomi Statlig ersättning Inköpsprocessen Kontrollen har gällt återsökning från Migrationsverket

Läs mer

Kvalitetsgruppen 9001

Kvalitetsgruppen 9001 Kvalitetsgruppen 9001 Certifiering av ledningssystem Revisionsrapport för Recert 2012 BV Certification Sverige AB Konfidentiell Sida 1/14 2012-06-19 Företag Företagsnamn: Adress: Stad: Postnummer: Land:

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6

4.5 Uppföljning Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 MILJÖHANDBOKEN Grundelement: Element: 4.5 Uppföljning 4.5.5 Intern revision Dokumentnr: Dokumenttyp: Diarienr: Bilagor: Sidor: 4.5.5.Rxx (löpnr) Revisionsrapport F 8 80/07 5 6 Upprättad av: Mottagen av:

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

SFK Certifiering AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat

SFK Certifiering AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat Revisionsprotokoll Revisionsperiod: 2013-04-02 till Ort: Västerås Revisionsteam Uppdragsledare: Uppdragsmedlem: Martin Eklund Susanne Boy Revisionens omfattning Systemdokumentation: Åtgärdade avvikelser:

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter. avvikelser. SS-EN ISO 14001:2004 3 1 PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter. avvikelser. SS-EN ISO 14001:2004 3 1 PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard 2014-02-13 425000 1(6) Er referens Claes Axelsson Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Västra Svealands Virkesfrakt AB Box 2018 650 02 KARLSTAD Uppföljande revision 2014-02-04--05 Resultat Företagets

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

OHSAS 18001 Ledningssystem för arbetsmiljö

OHSAS 18001 Ledningssystem för arbetsmiljö OHSAS 18001 Ledningssystem för arbetsmiljö Förändringar i nya OHSAS 18001 2007-11-30 1 Innehåll 1. Ny arbetsgrupp 2. Förändringar i nya OHSAS 18001 2007-11-30 2 Ny arbetsgrupp! Konstituerade möte i måndags

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri

Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Systematiskt brandskyddsarbete Nivå Högre Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under respektive

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Auktorisation Byggnadsplåtslageri

Auktorisation Byggnadsplåtslageri Auktorisation Byggnadsplåtslageri Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande byggnadsplåtsarbeten

Läs mer

FU 2000 Generella systemkrav

FU 2000 Generella systemkrav Handling 13.1 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-11-01 Utgåva F 5 Diarienummer V04-2866/IN10 0 Antal bilagor Beslutsfattare CV Handläggande enhet, Handläggare V, Göran Reinestam Ersätter Utgåva

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

CERTIFIERING AV ARBETSMILJÖN

CERTIFIERING AV ARBETSMILJÖN CERTIFIERING AV ARBETSMILJÖN FTF Region 8 Göteborg Oktober 2005 Jan-Olof Marberg For the benefit of business and people INNEHÅLL 1 Inledning 2 Certifiering 3 Hur går det till? 4 SAM / OHSAS 5 Erfarenheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer