LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN Ledningens genomgång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN Ledningens genomgång 2013-12-11"

Transkript

1 LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN Ledningens genomgång Dagordning 1. Genomgång av föregående mötes protokoll a. Kvarstår utbildning i diariet, rutin för ramavtal 2. Förändringar i verksamheten a. Organisation 3. Internrevisioner a. Genomgång av revisionsrapporter b. Revisionsplan Externa revisioner a. Kvarstående punkter från förra revisionen b. Genomgångna rutiner inför externrevisionen c. Schema Kundundersökningar a. NKI Avvikelserapporter a. Genomgång av avvikelserapporter b. Genomgång i organisationen om hur vi hanterar avvikelserapporteringen b. Synpunktshanteringen i Borås Stad 7. Leverantörsbedömning/leverantörsutvärdering a. Genomgång av gjorda leverantörsbedömningar 8. Materiella och personella resurser 9. Rapport P-märkningssystemet a. Genomgång av fastigheter som är P-märkta Mål 2014 a. Genomgång och eventuella revideringar 11. Övriga frågor 12. Nästa ledningens genomgång a. Förslag tisdag 28 januari Bilagor 1. Protokoll Organisationsförslag 3. Internrevisionsrapporter 4. Förslag på revisionsplan Rapport från externrevision Avvikelserapporter 7. Leverantörsbedömningar 8. Förteckning P-märkta fastigheter 9. Mål 2014

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Revisionsplan förslag.xls Område Dok nr 2011 Plan 2012 Utfall 2012 Plan 2013 Utfall 2013 Förslag plan 2014 Verksamhetens stödprocesser Förvaltningsgemensamma rutiner Ledning - Lfk:s verksamhetsidépolicies, riktlinjer, mål m m Övergripande beskrivning av Lff:sverksamhet och processer L1 X Politiska riktlinjer, policydokument L2 X Förvaltningspolicies: kvalitet, miljö L3 X Förvaltningsmål, övergripande och detaljerade: kvalitet, miljö L4 X Handlingsprogram, kvalitet, miljömiljöledningsprogram L4.1 X Organisation, ansvar och befogenhet, kommunikation Organisationsschema, ansvar och befogenhet L5 X Delegationsbestämmelser, L6 X X attestreglemente L6.1 X Beslutsprocess L7 X Ledningens genomgång L8,L8.1 X Ledningens representant L9 X Kommunikation, information L10 X Infrastruktur L11 X Verksamhetsmiljö L12 X Tillhandahållande av resurser L13 X Krisplan, nödlägesberedskap L14,L14.1 X Plan för tillfälliga händelser L16 X Lagar och andra krav Identifiering av, tillgång till och bevakning av lagkrav, kontroll av lageterlevnad L15 X Mätning/kontroll,analys,korrigering och förbättring Kundtillfredsställelse Mk1 X Internrevision Mk2,Mk2.1 Mk2.2 X Avvikelsehantering Mk3, Mk3.1 X Korrigerande/förebyggande åtgärder Mk4 X Övervakning/mätning av processer/produkter Mk5 X Analys av information Mk6 X Ständig förbättring Mk 7 X Miljöutredning och miljöaspektbedömning Miljöutredning och miljöaspektbedömning M1 X Administration Inköp/upphandling/anbudsförfarande - översikt A1 X X Upprättande av ramavtal X Sida

26 Revisionsplan förslag.xls Område Dok nr 2011 Plan 2012 Utfall 2012 Plan 2013 Utfall 2013 Förslag plan 2014 Rutin för beställningssedel A1.5.1 X Direktupphandling A1.1 X X Arkitektupphandling A1.2A X X Upphandling tekniska konsulter A1.2B X X Upphandling/anbud av byggentrepren. A1.3 X Leverantörsbedömning A1.4 X Utvärdering av leverantör A1.4.1 A X X Kemikaliekontroll A1.5 X X Administrativ service - översikt A2 X X Administrativ service - Telefonväxel A2.1 X X Administrativ service - Posthantering A2.2 X X Administrativ service - Skrivtjänst A2.3 X X Adm. service - inköp av kontorsmaterial A2.4 X X Diarieföring A3 X Arkivering A4 X X LFN:s sammanträden A8 X Datarutiner, säkerhet A9 X X Rutiner vid arbetsskadeanmälan A10 X X Avfallshantering A11 X X Dokumentation av ledningssystem Styrning av specificerande och redovisande dokument A5-A6 X X Dokumentationskrav A7 X X Personal Översikt, personalrutiner P0 X X Rekrytering P1 X X Rekrytering - registrering P1.1 X X Rekrytering - övertalighet/vakansprövn P1.2 X X Rekrytering - platsannonsering P1.3 X X Rekryt. - hantering av ansökn.handl. P1.4 X X Introduktion av nyanställda P2,P2.1 X X Rehabiliteringsutredning P3 X X Lönehantering/personalredovisning P4 X X Personalresurser, kompetens, X X utbildning, utveckling P5 X X Utbildning, nyckelpersoner miljö P5.1 X X Rutiner vid sjukfrånvaro P6 X X Ekonomi Översikt ekonomirutiner E0 X Leverantörsfakturor E1 X X X Manuella och utländska fakturor E2 X Sida

27 Revisionsplan förslag.xls Område Dok nr 2011 Plan 2012 Utfall 2012 Plan 2013 Utfall 2013 Förslag plan 2014 Konsumtionsavgifter E3 X X X Dröjsmålsavgifter E4 X X X Krav och inkasso E5 X X X Kundfakturor E6 X X Internfakturor E7 X X Handkassa E8 X Bokföringsorder E9 X X Mobiltelefoni E11 X X Representation E12 X X Inventarier E13 X X Utlåning av projektorer från Lfk E17 X X Utlåning av bärbara datorer från Lfk E18 X X Bokslutsprocess E20 Attestreglemente, L6 Delegationsbestämmelser Avstämning konto 2848 och 5998 Intern kontroll MK8 X X X Verksamhetens huvudprocesser Byggprocessen Byggprocessen B0-B6,A1 X Byggskede produktion - bygganmälan B4.1 X Byggskede produktion beställning-entreprenad B4.2 X Byggskede B4 X Garantitid B5 X Projektering B2 X X Projektering detaljplanering - bygglov, B2.4 X X Projektering detaljprojektering - förfrågningsunderlag B2.3 X X Projektering systemskede - remissförfarande B2.2 X X Städ, lokalvård B2.5 X X Tillgänglighet B2.6 X X Erfarenhetsåterföring B6 X Leverantörsutvärdering A1.4 X Projektslutmöte B6.1 X Provningar under entreprenadens slutskede X Kemikaliekontroll A1.5 X Stödprocess - administration upphandling/anbudsförfarande A1.3 X Tilldelningsbesked B4.2.2 X Upphandlings- och anbudsskede B3 X X X Upphandling/anbud - arkitektupphandling A1.2a X Upphandling/anbud - direktupphandling A1.1 X Sida

28 Revisionsplan förslag.xls Område Dok nr 2011 Plan 2012 Utfall 2012 Plan 2013 Utfall 2013 Förslag plan 2014 Upphandling/anbud av tekniska konsulter A1.2b X Upphandling/anbudsförfarande prövning av X leverantör/leverantörsbedömning A1.4 X Utredningsskede B1 X Handläggning av investeringsprojekt/projektprocessen - översikt B0 X Upphandling/anbudsförfarande - översikt A1 X Överlämning av projekt B7 X Fastighetsförvaltning Förvaltningsprocessen F0-F18,A12 X Rutin för upprätthållande av systematiskt brandskyddsarbete A12 X X Fastighetsskötsel F6 X Försäkringsärende F9 X X X Kemikalie och produktval X Besiktning av gasolutrustning F10.3 X X Besiktning av skyddsrum F10.6 X X Brandlarm, utrymmningslarm F10.7 X Elrevisionsbesiktning F10.8 X X Fastbränsleanläggningar - besiktning F10.10 X X Förebygga legionella F11.17 X X Hissar- underhåll-kontroll-besiktning F10.4 X X Kontroll av oljecisterner X X Kontroll och besiktning av brandredskap F10.11 X X Kyl, frysanläggningar-underhåll och kontroll F10.5 X X Myndighetskrav, teknisk drift F10 X X OVK besiktning F10.2 X Radonkartläggning - rutin för F10.18 X X Sprinktlerkontroll F10.9 X X Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor F10.12 X X Tryckkärl - underhåll/kontroll/besiktning F10.16 X X Underhåll och besiktning av lekredskap F10.1 X Vattenprovtagning i fastighet med egen brunn F10.13 X X Information inför P-märkning, F11.1 X X P-märkning, egenkontroll, F11.4 X X Rutin för P-märkning F11 X X Kommunal riskhantering, KRH X X Säkerhet, brandskydd och försäkringar F20 X X Statistik/mediaförbrukning F7 X X Underhåll, planerat F4 X X Handläggning av inomhusmiljöproblem X X Sida

29 Revisionsplan förslag.xls Plan 2012 Utfall 2012 Plan 2013 Utfall 2013 Område Dok nr 2011 Kundtjänst, ärendehantering, Felavhjälpande underhåll F5 X X X Driftoptimeringsprocessen - översikt D1 X X Översikt rutiner, F0 X X Hyresprocessen Förslag plan 2014 Hyresprocessen H0-H20 Hyresprocessen F1,F2 X X Avisering/kravrutiner, externa hyresgäster utom särskilda boenden H4 X X Försäljning/rivning av fastighet H13 X Inhyrning av paviljong F2 X X Lokalförsörjning/anskaffning till kommunal verksamhet F1 X X Tillkommande fastighet H12 X X X Rutin Bilaga 1 till bilaga H1.1 X Kontraktshantering- teckna hyreskontrakt H1 X X X Kontraktshantering - uppsägning av hyreskontrakt, H3 H3 X X X Kontraktshantering bevaka hyreskontrakt H2 X X X Femårslån H16 X X Parkeringsböter på P-platser förvaltade av Lfk H20 X Parkeringskort H15 X Förändrad kodning av fastighetsobjekt H19 X X Lista över outhyrda lokaler H17 X X Omhändertagande av skrotbil på Lfk:s mark H14 X X Uthyrning av ägda hyresobjekt till extern hyresgäst - hyresgästkontakter H7 X X Uthyrning av ägda hyresobjekt till externa hyresgäster uthyrningsrutin H6 X X Uthyrningsrutin - odlingslotter H9 X X Uthyrningsrutin Vattentornet H10 X X Uthyrningsrutin: särskilt boende teckna kontrakt, hyresavisering och uppsägning av kontrakt H5 X X Lokaluthyrning H0 X X 0 KS Översikt- köp och försäljning av verksamhetsfastigheter X X 1 KS Köp och försäljning av verksamhetsfastigheter X X 1.1 KS Checklista till Ekonomi X X 1.2 KS Checklista för förvaltare X X 1.3 KS+ bilaga 1.3 KS Checklista för fastighetsingenjör X X 1.4 KS Försäkra fastighet X X KS Hjälpmaterial X X Sida

30 Uppföljningsrevision 2 (2) Revisionsrapport för: Lokalförsörjningsförvaltningen Borås Stad LRQA referens: GBG / 0012 Datum: februari 2013 Plats: Borås Kriteria/Standard: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Team: Hans Heiwall LRQA kontor: Gothenburg

31 Innehåll 1. Rapport till ledningen Summering av bedömningar Logg För Revisionsnoteringar - ISO 9001:2008, ISO 14001: Revisionsprogram Revisionsplan Förklaring till rapport...11 Bilagor C:\Documents and Settings\gothgh\My Documents\Revisioner 2013 I\Lff Borås\Program för certifieringsbesök pdf Denna rapport presenterades för och accepterades av: Namn: Maria Aronsson Titel: Kvalitets- o miljösamordnare Lloyd's Register Quality Assurance Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as "LRQA". LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. Form: MSBSF43000 revn April 2011 Rapport: GBG / Dec-13 Sida 2 av 11

32 1. Rapport till ledningen Resultat av bedömningen: Kraven i reviderade standarder ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 uppfylls. Resultatet av denna revision är mycket bra. Inga avvikelser har noterats. Några förbättringsnoteringar finns i processtabellerna. Systemets effektivitet och ständig förbättring: Ständig förbättring präglar mycket av arbetet på förvaltningen. Uppsatta mål och handlingsplaner genomförs som regel och man når önskat resultat. Uppsatta mål för 2013 harmonierar väl med Borås Stads Vision och mål för En stor öppenhet präglar hur man kommunicerar både internt och externt. En stor förbättring kunde noteras i införandet av Pärmen på byggavdelningen. Områden som kräver ledningens uppmärksamhet: Handlingsplaner för förvaltningens Mål 2013 bör snarast fastställas. Form: MSBSF43000 revn April 2011 Rapport: GBG / Dec-13 Sida 3 av 11

33 2. Summering av bedömningar Inledning: Ett öppningsmöte hölls enligt LRQA:s rutiner. Deltagare var Lars Nordin (förvaltn chef), Maria Aronsson, Lena Zetterberg, Rune Henriksson, Patrik Johansson och Jan-Olof Edman Revisor: Hans Heiwall Bedömning av: Ledningsprocess Review o preview Företagets representant: Maria Aronsson Revisionsspår och källor till bevis: Aktuell organisationsplan. Aktuella befattningsbeskrivningar. Borås stads vision och miljömål Resultat av mål 2012 och fastställda mål för Protokoll från ledningens genomgång (med framtaget beslutsunderlag). Rapporter från genomförda interna revisioner Hantering av noterade förbättringspunkter samt avvikelsehantering. Uppdatering av lagar samt lagefterlevnadskontroll. Utvärdering av senaste certifieringsperioden samt planering för förnyelserevision. Utvärdering och slutsatser: Ledningsprocessen synes vara väl implementerad och fungera på ett bra sätt. En del förändringar har gjorts i organisationen. En ny avdelning, Lokalresursavdelningen har tillskapats. En ny tjänst, projektingenjör har tillskapats på byggavdelningen och rekrytering pågår. Befattningsbeskrivningar var anpassade efter förändringen. Det finns en tydlig koppling mellan Borås stads miljömål och målen för 2013 för Lff. Uppsatta mål för 2012 hade i stort sett uppnåtts (se nedan). Noterade avvikelser och förbättringspunkter tas om hand på ett bra sätt och man säkerställer att korrigerande åtgärder vidtas. En genomgång av senaste certifieringsperiod visar att man uppnått en bra styrning av sina processer tack vare certifieringen. Förbättringsarbetet drivs på ett strukturerat sätt och medarbetarna upplever att verksamhetssystemet är ett bra stöd i arbetet. Inga negativa kommentarer noterades. En planering för kommande förnyelservision gjordes. Områden som kräver åtgärder och möjliga förbättringar: Handlinsplaner för mål 2013 var ännu ej fastställda. Detta bör snarast göras. Målet 2012 angående brukarsamverkan hade inte uppnåtts och var överfört till Man bör säkerställa att ansvar och resurser för målets genomförande säkerställs. Form: MSBSF43000 revn April 2011 Rapport: GBG / Dec-13 Sida 4 av 11

34 Bedömning av: Byggavdelning Företagets representant: Revisionsspår och källor till bevis: Aktuell organisationsplan för byggavdelningen. Pågående arbete med omarbetning av processbeskrivningen för byggprocessen. Dokumenthantering i systemet Pärmen. Patrik Johansson (avd chef) Richard Svanberg (proj. ledare) Utvärdering och slutsatser: Ett bra arbete pågår med syfte att aktualisera byggprocessen och få den mera digitaliserad så att tillhörande dokument finns åtkomliga (klickbara) under respektive delprocess. Den färdiga processen kommer säkert bli mera användarvänlig och lättöverskådlig än den nuvarande. Ett mycket bra dokumenthanteringssystem för projekt, Pärmen hade implementerats. Systemet var mycket användarvänligt. Områden som kräver åtgärder och möjliga förbättringar: Man bör säkerställa att erforderlig backup och arkivering finns i systemet Pärmen. Bedömning av: Externa projektledare Företagets representant: Revisionsspår och källor till bevis: Kontraktering, styrning och användning av externa projektledare i byggprojekt. Patrik Johansson Joakim Jisonsund (extern proj.ledare) True House Utvärdering och slutsatser: Processen för användning av externa projektledare synes fungera på ett bra sätt. Områden som kräver åtgärder och möjliga förbättringar: Inga noteringar. Form: MSBSF43000 revn April 2011 Rapport: GBG / Dec-13 Sida 5 av 11

35 Bedömning av: P-märkning Företagets representant: Revisionsspår och källor till bevis: Bakgrund och framtagning av system för P-märkning av fastigheter. SPCR 114. Krav för byggnation av bl a förskolor, grundskolar och LSS-boende. Artikel i tidningen Byggtjänst om P-märkning Utvärdering och slutsatser: Patrik Johansson Joakim Jisonsund Maria Aronsson Ett bra system för att göra rätt från början i byggprocessen och undvika dyra felkostnader i efterhand. Systemet förefaller vara väl implementerat i verksamheten. Arbetssättet tillämpas mera och mera i andra projekt även där det inte är ett krav. Områden som kräver åtgärder och möjliga förbättringar: Inga noteringar. Bedömning av: NMI och NKI Företagets representant: Lena Zetterberg Maria Aronsson Revisionsspår och källor till bevis: Tidigare genomförda NKI:er. Vidtagna åtgärder till följd av resultatet. Planering inför NKI Årlig NMI. Omhändertagande av resultatet, åtgärder och handlingsplaner. Samarbetet med företagshälsovården Previa. Utvärdering och slutsatser: NKI har tidigare genomförts 2007 och Man planerar nu att genomföra en mycket bred undersökning där i stort sett alla brukare ska ges möjlighet att svara på enkäten. Svaren kommer att tas om hand och bearbetas av företaget Markör som man samarbetar med. Arbetet inför utskicket förefaller vara väl planerat och man har tänkt igenom hur resultatet skall tas om hand, bearbetas och presenteras. En årlig NMI genomförs på förvaltningen. Man har en svarsfrekvens på över 90% vilket är mycket bra. Utifrån erhållna resultat fastställer ledningen handlingsplaner som presenteras och erforderliga åtgärder vidtas. Områden som kräver åtgärder och möjliga förbättringar: Inga noteringar Form: MSBSF43000 revn April 2011 Rapport: GBG / Dec-13 Sida 6 av 11

36 Bedömning av: Intern och extern kommunikation Arbete inför nämndsammanträden. Revisionsspår och källor till bevis: Företagets representant: Helen Glaser Maria Aronsson Förberedande arbete inför varje nämndsammanträde (bl a sammanställning och utskick av handlingar). Arbete för övergång till att skicka alla handlingar elektroniskt. Intern kommunikation om bl a nämndarbete och övrig information via hemsidan. Information till pressen om diariet. Utvärdering och slutsatser: Väl fungerande rutiner finns för det administrativa arbetet inför nämndsammanträden. En stor öppenhet finns när det gäller kommunikation både internt och externt. Det gäller både om det som sker i nämnden och annan information som kan vara av intresse för medarbetare och allmänhet. Regelbunden information skickas till lokalpressen om vilka ärenden som diarieförts. Varje avdelning har APT-möten månadsvis. Områden som kräver åtgärder och möjliga förbättringar: Inga noteringar. Form: MSBSF43000 revn April 2011 Rapport: GBG / Dec-13 Sida 7 av 11

37 3. Logg För Revisionsnoteringar - ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Gradering 1 Status 2 Iakttagelse 3 Minor NC Closed Verksamheten har ett system för systematiskt brandskydd. Arbetet i förvaltningens lokaler ska förbättras: - Utbildning har inte utförts enligt gällande rutin. - Kontroller har inte utförts enligt rutin. Genomgång av korrigerande åtgärder 4 Åtgärdsplan: Kontroll av brandskyddsutrustning enligt rutin ska utföras. Arne Björling (enhetschef Förvaltningsenheten) och Arne Bohlin (förvaltare) går igenom brandskyddspärmen Därefter bokas ett möte med Servicekontorets arbetsledare och dokumentationen i pärmen kompletteras Därefter bokas ett möte med Lars Nordin för genomgång. Klart sista april Utbildningsplan upprättad, se bifogad fil. All personal kommer genomgå utbildning och utrymmesövning i april : Utbildning av personal har genomförs. Kontroll av utrustning m m fungerar på ett bra sätt. Avvikelsen stängs. Process / aspekt 5 Datum 6 Ref. 7 Paragraf 8 Ledningsprocess 13 feb HGH E Gradering av iakttagelse * 2. New, Open, Closed 3. Beskrivning av iakttagelse 4. Review by LRQA 5. Process, aspekt, avdelning eller tema 6. Ursprungsdatum 7. YYMM<Initials>seq.# 8. Ref till tillämpbar standard * Major NC = Major nonconformity / stor avvikelse Minor NC = Minor nonconformity / mindre avvikelse Form: MSBSF43000 revn April 2011 Rapport: GBG / Dec-13 Sida 8 av 11

38 4. Revisionsprogram Förnyelse revision Uppföljande revision 1 av 2 Uppföljande revision 2 av 2 Förnyelse av cert. Typ av besök > Tänkta besök (mån/år) > 02/11 02/12 02/13 02/2014 Startdatum > 14/ /2 Slutdatum > 15/ TBD Mandagar > Process / aspekt Det slutliga valet kommer att beslutas efter genomgång av lednings elementen och faktiska resultat Ledningsprocess X X X Uthyrningsprocess Förvaltningsprocess - Driftenheten X X - Förvaltningsenheten X Byggprocess X X -Tillgänglighet (Städ) Personal Ekonomi Säkerhet o brandskydd NKI-mätning o NMI Summering över revisionsperiod samt planering för förnyelse Köp- o sälj Uppgifter för nästa besök X X X X X X X X X trvl Typ av besök Förnyelserevision Mandagar Planerat Februari 2014 Faktiskt datum trvl datum Plats Borås Koder Team TBD Standard(er) ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Anledning till valt tema(n) och relaterad information till nästa revisor Verksamhetens omfattning har minskat eftersom skogsförvaltning inte längre ingår. Revisionstiden har justeras med hänsyn till detta. Se bifogat revisionsplan där planeringen framgår. Form: MSBSF43000 revn April 2011 Rapport: GBG / Dec-13 Sida 9 av 11

39 5. Revisionsplan Revision Kriteria/Standard Förnyelserevision ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Revisionsteam TBD Revisionsdatum TBD Utskrift / Utgåva datum (Dag 1) Introduktionsmöte med ledningen för att förklara omfattningen av besöket, revisionsmetodik, rapporteringsmetod och för att diskutera företagets organisation (ca 30 min). Revisionsledaren kommer överens om tid för möte med högsta ledningen för att diskutera policy och mål för ledningssystemet Ledningsprocess IT-teknik o säkerhet Lunch Bygg avdelning Personal/kompetensutveckling Rapportskrivning. (Dag 2) Drift o förvaltningsavdelning Lunch Lokalresursavdelning Rapportskrivning Avslutningsmöte med ledningen för att presentera en summering av noteringar och rekommendationer. Form: MSBS SWE Report: / december 2013 Sida 10 av 11

40 6. Förklaring till rapport Definitioner och information om revisionsnoteringar Definition av noteringar Major Nonconformity/Stor avvikelse Avsaknaden av, eller misslyckande att uppfylla, införa och underhålla, ett eller flera ledningssystemskrav, eller en situation vilken, baserat på tillgängliga objektiva bevis, skulle väcka betydande tveksamheter avseende ledningssystemets förmåga att leverera resultat som krävs enligt aktuella revisionskriterier eller för att uppnå: de åtaganden som organisationen har gjort i sin policy, mål eller gentemot allmänheten uppfyllelse av tillämpliga myndighetskrav överensstämmelse med tillämpliga kundkrav Minor Nonconformity/Mindre avvikelse En upptäckt/notering som indikerar en svaghet i det införda och underhållna ledningssystemet, men som inte har en betydande inverkan på ledningssystemets förmåga att uppfylla ett krav, eller som riskerar systemets leveransförmåga, och som behöver behandlas för att säkerställa systemets framtida duglighet. Ytterliggare information Isolerade iakttagelser och möjligheter till förbättring Varje enstaka iakttagelse som identifierats under bedömningen, vilket inte har lett till en avvikelse kommer vi att registrera i lämplig processtabell i rapporten. Om vi identifierar förbättringsmöjligheter i erat ledningssystem kommer vi att dokumentera det antingen i processen tabellen för det område som har bedömts, eller i sammanfattningen av rapporten om de kan leverera förbättringar på en strategisk nivå. Sekretess Vi kommer att behandla innehållet i denna rapport tillsammans med eventuella anteckningar som gjorts under besöket strikt konfidentiellt och kommer inte att avslöja dem för någon tredje part utan skriftligt godkännande av kunden, förutom till våra ackrediteringsmyndigheter om dessa efterfrågar information. Stickprov Revisioner bygger på stickprov på verksamheten vilket betyder att inte alla områden blir granskade till ett hundra procent. Avsaknad av kommentarer på ett område betyder inte att det inte finns potentiella avvikelser där. Detta innebär även att vid eventuella anmärkningar, behöver företaget analysera bredden av problemet. Villkor Om företaget överträder lagstadgade krav, är man skyldig att informera LRQA om detta, enligt beskrivningen i den Allmänna villkorsklausulen i kontraktet Observera att i standardvillkoren i avtalet, har kunder skyldighet att upplysa LRQA om eventuella brott mot lagar och krav och väntande åtal. Sunt förnuft skall användas, men du är skyldig att meddela LRQA om det finns allvarliga risker för vår certifiering. LRQA information Kunden påminns också om att information och vägledning finns på vår hemsida (www.lrqa.se). Detta inkluderar information om våra ledningssystemtjänster, produktvalidering, våra utbildningstjänster och våra produkter inom CE-direktiven. Information finns också på Form: MSBSF43988 revn Report: / /12/2013 Sida 11 av 11

41

42 1 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET LEVERANTÖRSBEDÖMNING BYGGENTREPRENÖRER Leverantör Leverantörens ansvarige Ref. Uppdrag namn Datum Resultat Resultat Värdering utförd av nr Godkänd Ej godk. i % Sven Eriksongymnasiet Tage & Söner Magnus Johansson 299 BoråsBorås & Nytt bibliotek x 82 Richard Svanberg Peab Byggservice Väst AB Conny Wictorsson 300 Ljungagården förskola x 72 Richard Svanberg Olofsson Bygg AB Halldor Hilmarsson 301 Daltorps Idrottshall x 73 Mikael Henrysson Stadsdel Väster flytt / Peab Byggservice Väst AB Minette Jamesson 302 Norrbyskolan x 76 Jim Arvidsson Rydlers Bygg AB, Vårgårda Carl-Johan Augustsson 304 Trollgatans LSS boende x 94 Joakim Jisonsund Tage & Söner Magnus Johansson 305 Östermalmsgårdens förskola x 82 Joakim Jisonsund Olofsson Bygg AB Halldor Hilmarsson 306 Kronängs IP, Gässlösa x 61 Lars Andersson AB Fristad Bygg Per Heiman 308 Uranus, Ungdomens Hus x 90 Jan Carlsson AB Fristad Bygg Anders Åström 311 Kelvingatan SOL-boende x 74,5 Mikael Henrysson Rydlers Bygg AB, Vårgårda Carl-Johan Augustsson 312 Frufällegården tillbyggnad x 74,5 Jim Arvidsson Peab Byggservice Väst AB Stefan Lindvert 313 Kulturhuset, om- & tillbygg x 45 Jan-Olof Edman/Roger Hedlund Byggcenter Lagen 4 Per Järdemar 320 Ramavtal, rangordnad x 84 Fredrik Wahlberg Excel/Leverantörsbedömning/Leverantörsbedömning entreprenörer-konsulter

43 2 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET LEVERANTÖRSBEDÖMNING MARKENTREPRENÖRER Leverantör Leverantörens ansvarige Ref. Uppdrag namn Datum Resultat Resultat Värdering utförd av nr Godkänd Ej godk. i % Servicekontoret 307 Kronängs IP, Gässlösa x 76 Lars Andersson Landscape Services Sweden AB Tommy Sahlén 314 Kulturhuset, om- & tillbygg x 86 Jan-Olof Edman/Roger Hedlund

44 3 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET LEVERANTÖRSBEDÖMNING RÖR-ENTREPRENÖR Leverantör Leverantörens ansvarige Ref. Uppdrag namn Datum Resultat Resultat Värdering utförd av nr Godkänd Ej godk. i % Högbergs Rör o El AB Örjan Dalemyr 316 Kulturhuset, om- & tillbygg x 80 Jan-Olof Edman/Roger Hedlund Caverion, fd YIT Krister Kvist 321 Ramavtal x 86 Fredrik Wahlberg

45 4 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET LEVERANTÖRSBEDÖMNING VENTILATIONSENTREPRENÖR Leverantör Leverantörens ansvarige Ref. Uppdrag namn Datum Resultat Resultat Värdering utförd av nr Godkänd Ej godk. i % Fyrkantens Ventilation Kjell Albertsson 317 Kulturhuset, om- & tillbygg x 71 Jan-Olof Edman/Roger Hedlund

46 5 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET LEVERANTÖRSBEDÖMNING EL-ENTREPRENÖR Leverantör Leverantörens ansvarige Ref. Uppdrag namn Datum Resultat Resultat Värdering utförd av nr Godkänd Ej godk. i % M-Gruppen i Väst Klas Mellberg 310 Uranus, Ungdomens Hus x 94 Jan Carlsson

47 6 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET LEVERANTÖRSBEDÖMNING HISS-ENTREPRENÖR Leverantör Leverantörens ansvarige Ref. Uppdrag namn Datum Resultat Resultat Värdering utförd av nr Godkänd Ej godk. i % Kone Hissar, Västra Frölunda Lars Ek 303 Uranus 3 Undgomens Hus plan x 75 Jan Carlsson RC Hisservice AB Kent Carlsson 319 Kulturhuset, om- & tillbygg x 76 Jan-Olof Edman/Roger Hedlund

48 7 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET LEVERANTÖRSBEDÖMNING ÖVRIGA Leverantör Leverantörens ansvarige Ref. Uppdrag namn Datum Resultat Resultat Värdering utförd av nr Godkänd Ej godk. i % INU-Styr - styr entreprenad Ingmar Phil 315 Kulturhuset, om- & tillbygg x 92 Jan-Olof Edman/Roger Hedlund YIT - brandlarmsentreprenad Roland Sandström 318 Kulturhuset, om- & tillbygg x 96 Jan-Olof Edman/Roger Hedlund

49 8 LOKALFÖRSÖRJNINGSKONTORET LEVERANTÖRSBEDÖMNING VVS-KONSULT Leverantör Leverantörens ansvarige Ref. Uppdrag namn Datum Resultat Resultat Värdering utförd av nr Godkänd Ej godk. i % Bravida Sverige AB Diana Pajazetovic 309 Uranus, Ungdomens Hus x 100 Jan Carlsson

50 Översikt P-märkning Maria Aronsson Objekt Förskola Skola Särskilda Äldre- övrigt Certifikat omsorger omsorg Sandaredsskolan X 2002 Dalsjöskolan X 2002 Skogsstjärnans förskola X 2003 Sjöboskolan X 2003 Våglängdsgatans X 2005 äldreboende Ekgatan 2 X 2005 Hällegården förskola X 2006 Söderängsgatan X 2007 Fagottgatan Hestra 12 X 2008 Björkgårdens förskola X 2008 Engelbrektshallen X 2008 Husbondegatan X 2009 Förskolan Skattkistan X 2009 Vendeldalsskolan X 2009 Hulta Ängar X 2009 Hulta Ängar X 2009 Hulta Ängar X 2009 Asklandaskolan X 2010 Dannikeskolan X 2010 Melltorps förskola, Sjömarken X 2010 Bäckaryd förskola X 2012 Bodaskolan X 2012 Trollgårdsgatan X 2012 Ljungagården X 2013 Daltorpshallen X 2013 Viskaforsskolan X 2013 Östermalmsgården X 2014 Frufällan 2014 Kelvingatan/Metergatan X 2014 Älggatan X 2014 Liljeberget X 2014 Bergdalsskolan X? Hestra 7? Bredared? Kullagården?

51 MÅL LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN ORGANISATION Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Målvärde 2013 Utfall T Målvärde 2014 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 1,3 2 1,6 2 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 58,1 55 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Verksamhetens indikatorer Psykosocial arbetsmiljö - arbetsledningsklimat Psykosocial arbetsmiljö - meningsfulla utvecklingssamtal Utfall 2012 Målvärde 2013 Utfall T Målvärde % 80% 80% 77% 90% 90% MILJÖ Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrademärkta produkter. Total energianvändning för uppvärmning av kommunens och de kommunala bostadsbolagens fastigheter, kwh/kvadratmeter. Målvärde 2013 Utfall T Målvärde Fotnot: Total energianvändning mäts enbart årsvis, varför Utfall T saknas Total energianvändning för uppvärmning av kommunens och de kommunala bostadsbolagens fastigheter, kwh/kvadratmeter. Så når nämnden målet för indikatorn Målet tidigare benämnt "Driftoptimering värmeförbrukning". För att uppnå dessa mål kommer vi att arbeta med driftoptimering där några viktiga uppgifter är:» Översyn av fjärrvärme- och el-abonnemang» Analysera Energideklarationer och OVK, åtgärda det som gynnar våra mål» Behovsstyrd ventilation, främst i omklädningsrum, duschar och gymnastikhallar» Fastigheternas klimatskal» Brukarsamverkan» Inte byta 1 mot 1 utan till något energieffektivare» Använda de verktygslådor vi har för energieffektiv styrning» Medverka vid nyproduktion och renovering» Använda LCC-kalkyler som grund för val av pumpar och motorer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30 Verksamhetshandbok FR 2000 med EN 10 och SS-EN ISO 3834 med SS-EN10 och SS-EN ISO 3834 1(26 Innehållsförteckning 1. Ledningen... 4 1.1 AFFÄRSIDE... 4 1.2 RIKTLINJER POLICY... 4 1.3 VERKSAMHETSMÅL... 4

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler

Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Miljöutredning av Regionservice hjälpmedelscentraler Environmental investigation of Regionservices centres for medical appliances Examensarbete inom maskiningenjörsprogrammet DAT HOANG HENRIK THORÉN Institutionen

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Hantering av privata medel vid gruppboenden

Hantering av privata medel vid gruppboenden REVISIONSRAPPORT 2014-01-28 Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun www.pwc.se Granskningsrapport Hanteringen kring verksamhetssystemet Treserva och avgiftshandläggningen Omvårdnadsnämnden Gävle kommun Göran Persson Lingman Dennis Hedberg Hanna Franck Larsson Niklas Eriksson

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Effektivisering av bygglovsprocessen

Effektivisering av bygglovsprocessen Effektivisering av bygglovsprocessen En kundundersökning i Göteborg ERIK ANDREASSON NICODEMUS STILLER EXAMENSARBETE Högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPPORT 2014 Servicenämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 Revisor: Fredrik Jerntorp ÅRSRAPP 2014 SN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

Tillsynsrapport 2006:5. Säkerhetsrevision av Connex Sverige AB Spårväg

Tillsynsrapport 2006:5. Säkerhetsrevision av Connex Sverige AB Spårväg Tillsynsrapport 2006:5 Säkerhetsrevision av Connex Sverige AB Spårväg INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 5 2 SUMMARY... 6 3 BAKGRUND... 7 3.1 Beslut om revision... 7 3.2 Tillstånd från Järnvägsstyrelsen...

Läs mer