ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rektor har ordet 4 Studentkårerna om året som gått 6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 7 Malmö högskola i korthet 8 Fakulteternas verksamhet RESULTATREDOVISNING: KAPITEL UTBILDNING Inledning Kvalitetsarbete Pedagogisk kompetensutveckling Studentinflytande Breddad rekrytering Internationalisering Internationellt utbyte Studieavgifter tredjelandsstudenter Prestationer Kostnad per prestation Examina Utbildningsutbudet Uppdragsutbildning Studenter som inte tagit poäng Utökat antal programnybörjare Dimensionering av lärarutbildning Kompletterande utbildning, lärare med utländsk examen Validering yrkeslärare Tandläkarutbildningen Tandvårdscentralens verksamhet FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Inledning Kvalitetsarbete Internationalisering Prestationer Forskningsvolym Vetenskaplig produktion Benchmarking Kostnad per prestation Utbildning på forskarnivå Doktorander Examina Forskningsintäkter 36

3 3. SAMVERKAN Inledning Samverkan inom utbildning Samverkan inom forskning Nyttiggörande och innovation för samhällsutveckling Information och kommunikation Alumner och vänner In kind-finansiering ÖVRIGT AVSEENDE VERKSAMHETEN Personalredovisning Andel kvinnor av nyanställda professorer Jämställdhet och likabehandling Sjukfrånvaro Kompetensförsörjning Bostäder Hållbar utveckling Intern styrning och kontroll EKONOMISK ANALYS Malmö högskola totalt Utbildning Forskning Uppdragsutbildning Myndighetskapital FINANSIELL RAPPORT Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Finansiella villkor för anslagen Tilläggsupplysningar och noter Kommentarer till noter Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Ersättningar och andra förmåner Avgiftsbelagd verksamhet och myndighetskapital Avgiftsbelagd verksamhet Kapitalförändring per område (tkr) 59 Bilaga 1. Styrelsens beslut 60 Bilaga 2. Redovisning av takbelopp 61 Dnr Mahr /619 Foto sid 5 Christoffer Lomfors, sid 15 Leif Johansson, övriga bilder Malin Palm

4 Rektor har ordet Malmö högskola är ett ungt, attraktivt lärosäte, som under 2013 fyllde 15 år. Vår högskola utvecklas och formas i rask takt. Vår flervetenskapliga utbildning och forskning intresserar såväl studenter som samarbetspartners och forskningsfinansiärer. Vi är i en tid då förutsättningarna för forskning och högre utbildning snabbt förändras. För att möta framtidens utmaningar fastställdes under det gångna året en ny strategisk plattform med sikte på hur högskolan ska utvecklas fram till Malmö högskola vill vara ett lärosäte där mångfald, kunskap och kreativitet omsätts i handling för en hållbar samhällsutveckling. En högskola som står för akademisk kvalitet och integritet och ett nära samarbete med andra aktörer i samhället. Malmö högskola vill ha delaktiga och engagerade studenter som är med och kvalitetssäkrar utbildningen. Under 2013 har vi fortsatt vårt kvalitetsarbete tillsammans med studentrepresentanterna. Det är glädjande att vi nu också har en doktorandkår som under 2013 påbörjade sitt arbete. Malmö högskola står sig starkt när det gäller att attrahera studenter och 2013 hade vi fler sökande till våra utbildningar än någonsin tidigare. Många vill studera mitt i centrala Malmö, på en högskola där nära kontakt med lärare är möjlig och där mångfalden hos studenter och medarbetare ses som en stor potential och en förutsättning för framgång. Högskolan lockar studenter från Malmö, andra delar av Skåne och övriga Sverige men också studenter från hela världen. Trots vår attraktionskraft har 2013 i många avseenden varit ett år av konsolidering. Regeringen har utan hänsyn till behovet av fler utbildningsplatser på grund av Malmös unga befolkning och en hög ungdomsarbetslöshet, en stor efterfrågan på arbetsmarknaden och ett högt söktryck till våra utbildningar minskat högskolans utbildningsanslag, vilket vi beklagar. Den krympta ekonomin har inneburit ett tufft sparbeting och en översyn av våra kostnader. Under året genomfördes en genomlysning av vår utbildningsvolym och vårt utbildningsutbud. Genom att införa antagningsstopp för en rad utbildningar och minska antalet utbildningsplatser, men också genom att genomföra en omställningsprocess både på lärarsidan och för verksamhetsstödet, ska Malmö högskola anpassa verksamheten till de minskade ekonomiska ramarna och i linje med den strategiska visionen och målbilden. Malmö högskolas forskning fortsätter att växa och den står sig väl i konkurrensen nationellt såväl som internationellt. Högskolans forskningsinriktningar representerar nästan hela det vetenskapliga spektrumet. Forskningen har en flervetenskaplig prägel där man för att möta samhälleliga och vetenskapliga utmaningar förenar olika vetenskapliga discipliner, till exempel teknik med samhällsvetenskap. Malmö högskola har examenstillstånd inom sju områden på forskarnivå ingen högskola i landet har fler. Forskningsvolymen är förvisso ännu relativt liten i relation till utbildningen, men andelen externt finansierad forskning ökar. Den vetenskapliga produktionen har också ökat påtagligt. Men även om forskningen växer är Malmö högskolas fasta forskningsresurser fortfarande mycket begränsade. Basresurserna för forskning matchar dåligt forskarnas prestationer. Malmö högskola är i dag bland de lärosäten i landet som har lägst fast forskningsanslag per disputerad lärare. En investering i Malmö högskola med större fasta forskningsresurser skulle ge en stor utväxling i externa bidrag och vetenskapliga resultat. Malmö högskola profilerar sig genom ett nära samarbete med det omgivande samhället. Samarbetspartners i Malmö, regionen och internationellt är nödvändiga för vår verksamhets relevans och för att vi som lärosäte ska kunna medverka till att sprida kunskap som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi står inför stora samhällsutmaningar där Malmö högskola både kan och vill spela en viktig roll. Under året som gått har bland annat ett tätare samarbete mellan Malmö högskola, Lunds universitet och Region Skåne initierats inom ramen för områdena hållbara städer, personlig hälsa samt smarta material. Samarbetet kring lärarutbildning och vårdutbildning genom Lärosäten Syd, där Malmö högskola, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Blekinge tekniska högskola och Sveriges lantbruksuniversitet/alnarp ingår, har under 2013 utvecklats. Internationellt har vi utvecklat djupare relationer med ett antal utvalda partneruniversitet bland annat i USA, Kina och Australien. Malmö högskolas verksamhet mitt i staden, mitt i samhället, kräver en översyn av våra lokaler. Under 2013 blev en upphandling klar av nya lokaler för idrottsvetenskap. Vi ser detta som ett första steg i vår strävan att skapa en idrottshögskola i södra Sverige. Om ett drygt år ska vi flytta in i vårt nya hus, Niagara, i området som utvecklas i rasande fart på Universitetsholmen i Malmö. På så sätt kommer högskolans närvaro i de centrala delarna av Malmö att förstärkas ytterligare. Malmö högskolas mål att utveckla ny kunskap av hög kvalitet och samhällsrelevans kräver engagerade medarbetare. Under året har ett omfattande arbete genomförts för att utveckla våra arbetssätt både i förhållande till våra utbildningar, vår forskning och i olika samarbetsprojekt med externa partners men också i de arbetsprocesser och insatser som stödjer det akademiska arbetet. Ett händelserikt och spännande, men också tufft 2013, är över. Kommande år innebär alldeles säkert svåra ställningstaganden, beslut och åtgärder för Malmö högskolas del men också stimulerande utmaningar, ny kunskap, nya möjligheter och nya möten vilket vi ser fram emot! Stefan Bengtsson, rektor för Malmö högskola 4 Malmö högskola årsredovisning 2013

5

6 Studentkårerna om året som gått Studenterna vid Malmö högskola representeras av tre studentkårer. Studentkåren Malmö representerar studenterna vid samtliga fakulteter förutom Odontologiska fakulteten, som representeras av Odontologiska studentkåren. Doktorandkåren Malmö representerar alla doktorander vid Malmö högskola. Studentkåren Malmö och Odontologiska studentkåren arbetar nära Malmö högskola genom en bred representation av arvoderade och ideella studentrepresentanter både på högskolegemensam nivå och på fakulteterna. I vårt dagliga arbete bevakar och deltar vi i utveckling och kvalitessäkring av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå och vi lägger stor vikt vid ett starkt studentinflytande. Malmö högskola visar en stor öppenhet och är genuint intresserad av studenters och studentkårernas åsikter. Doktorandkåren Malmö, Sveriges andra i sitt slag, har haft sitt första år i funktion och genom ett nära, positivt och engagerat samarbete med högskolan har doktorandkåren nått långt på ett år. Doktorandernas synlighet på Malmö högskola har ökat avsevärt, både på högskolegemensam nivå och på fakultetsnivå. Därmed har doktoranderna fått inflytande i processer samt möjlighet att påverka villkor och mål som berör kvaliteten i forskarutbildningen. Inför kommande omgångar behöver studentkårerna genom att dela erfarenheter, tillsammans med Malmö högskola utforma ett fungerande system för rekrytering av studentrepresentanter för att säkerställa studentinflytande och kvaliteten vid utvärderingarna. Malmö högskolas tre studentkårer ser positivt på framtida samarbete med Malmö högskola och vi är glada att verka vid en högskola som ser utbildningskvalitet och studentinflytande som byggstenar i sin verksamhet och som har stor respekt och öppenhet inför sina student- och doktorandrepresentanter. Lena Petersson ordförande, Studentkåren Malmö Felicia Larsdotter ordförande, Odontologiska studentkåren Kamilla Bergström ordförande, Doktorandkåren Malmö Under året har Malmö högskola genomfört stora neddragningar till följd av regeringens minskning av högskolans utbildningsanslag. Studentkåren Malmö har genom sina representanter varit involverade i processen från början till slut. På högskoleövergripande nivå har det varit en öppen process och vi har känt oss delaktiga. På fakulteterna har processen sett lite olika ut och vissa fakulteter har inte varit lika öppna i sin process och inte låtit studentrepresentanterna delta i den uträckning som Studentkåren Malmö hade önskat. Men i det stora hela har det fungerat bra och den kritik vi framfört både under och efter processen har tagits på allvar. Neddragningarna har självklart påverkat studenterna och kommer också att göra det framöver och det är viktigt att Studentkåren Malmö och Malmö högskola fortsätter att även i framtiden arbeta nära varandra i dessa frågor. Neddragningarna påverkar Odontologiska fakulteten i mindre utsträckning än övriga högskolan eftersom det finns ett regeringsuppdrag att öka antalet platser på tandläkarutbildningen. Studentkåren Malmö och Odontologiska studentkåren har varit med vid flertalet av Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar under året. Huvuduppgiften har varit att ta fram studentrepresentanter till intervjuer och vi har arbetat nära fakulteterna. Odontologiska studentkåren har inte upplevt någon problematik i arbetet med att rekrytera studentrepresentanter vilket däremot Studentkåren Malmö har gjort. 6 Malmö högskola årsredovisning 2013

7 Sammanställning över väsentliga uppgifter Utbildning och forskning Totalt antal helårsstudenter mot takbelopp Kostnad per helårsstudent Totalt antal helårsprestationer mot takbelopp Kostnad per helårsprestation Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) Totalt antal nyantagna doktorander andel kvinnor 52 % 59 % 61 % 70 % 59 % - andel män 48 % 41 % 39 % 30 % 41 % Totalt antal doktorander med någon aktivitet andel kvinnor 64 % 64 % 64 % 66 % 63 % - andel män 36 % 36 % 36 % 34 % 37 % Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2 2,6 2 3,3 2,2 Genomsnittlig studietid för doktorsexamen. Not 1. 2,9 3,5 3,8 3,4 4,3 Totalt antal doktorsexamina Totalt antal licentiatexamina Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation Personal Totalt antal årsarbetskrafter Medelantal anställda Totalt antal lärare (årsarb.) Not andel kvinnor 53 % 53 % 54 % 54 % 54 % - andel män 47 % 47 % 46 % 46 % 46 % Antal disputerade lärare (årsarb.) andel kvinnor 49 % 48 % 47 % 47 % 49 % - andel män 51 % 52 % 53 % 53 % 51 % Antal professorer (årsarb.) andel kvinnor 37 % 38 % 38 % 35 % 41 % - andel män 63 % 62 % 62 % 65 % 59 % Ekonomi Intäkter totalt (mnkr) Varav utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) andel anslag (% ) 87 % 87 % 88 % 88 % 87 % - andel externa intäkter (% ) 13 % 13 % 12 % 12 % 13 % Varav forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) andel anslag (% ) 44 % 44 % 45 % 48 % 48 % - andel externa intäkter (% ) 56 % 56 % 55 % 52 % 52 % Kostnader totalt (mnkr) andel personal 70 % 69 % 68 % 67 % 65 % - andel lokaler 13 % 13 % 13 % 14 % 16 % Lokalkostnader per kvm (kr) Balansomslutning (mnkr) varav oförbrukade bidrag varav årets kapitalförändring varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) Not 1. I nettostudietiden för examina som gäller övergång från annat lärosäte ingår enbart den nettotid som registrerats vid Malmö högskola, vilket delvis kan förklara den förhållandevis korta genomsnittliga studietiden. Not 2. Totalt antal lärare är för år 2009 hämtat från SCB:s statistik. Malmö högskola årsredovisning

8 Malmö högskola i korthet Malmö högskola inrättades sommaren Satsningen var ett led i en nationell utbyggnad av antalet högskoleplatser i Sverige, men också en del i skapandet av ett nytt Malmö. På 15 år har lärosätet vuxit snabbt till att bli landets största högskola. Högskolan kännetecknas i dag bland annat av en öppen och inkluderande kultur samt av flervetenskaplig utbildning och forskning. En nära koppling till andra aktörer i samhället är central i Malmö högskolas verksamhet och samarbete sker i många olika former. Malmö högskola ligger mitt i centrala Malmö. Organisation Malmö högskolas högsta beslutande organ är högskolestyrelsen. En ny styrelse utsågs och tillträdde Högskolans internrevision är direkt kopplad till styrelsen. Rektor är högskolans myndighetschef. Ledningen består, förutom rektor, av prorektor, två vicerektorer och förvaltningschef. En ny strategisk plattform 2012 startade ett strategiskt arbete där alla medarbetare inbjöds till samtal om framtida vägval och prioriteringar. Arbetet resulterade i en strategisk plattform, Strategi 2020, där lärosätets roll år 2020 och vägen dit beskrivs. Malmö högskolas verksamhet bygger på kärnvärdena mångfald, kreativitet, kvalitet och samhällsengagemang och ska göra skillnad genom att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Under 2013 har de tre beredningarna vid högskolan; utbildnings-, forsknings- och samverkansberedningen, arbetat med att utifrån plattformen identifiera och formulera högskoleövergripande satsningar för perioden , som ska bidra till att förflytta Malmö högskola mot målbilden De strategiska satsningarna som identifierats för de kommande tre åren kompletteras med strategiska treårsplaner för fakulteterna samt ettåriga verksamhetsplaner för varje institution/avdelning. Till sitt stöd har rektor en rådgivande ledningsgrupp samt tre högskoleövergripande beredande organ för utbildning, forskning respektive samverkan. Malmö högskola är organiserad i fem fakulteter Fakulteten för hälsa och samhälle, Fakulteten för kultur och samhälle, Fakulteten för lärande och samhälle, Odontologiska fakulteten och Fakulteten för teknik och samhälle. Området för teknik och samhälle blev 1 januari 2013 fakultet. Den akademiska verksamheten bedrivs inom institutioner eller avdelningar vid fakulteterna. För att förstärka flervetenskaplig forskning har högskolan ett antal forskningscentrum. Dessutom finns Centrum för akademiskt lärarskap som har till uppgift att stödja den högskolepedagogiska utvecklingen vid Malmö högskola. Vid Malmö högskola finns ett högskolegemensamt verksamhetsstöd och en enhet för bibliotek och IT. 8 Malmö högskola årsredovisning 2013

9 Antagningsnämnd Examensnämnd Disciplinnämnd Personalansvarsnämnd Inst: Datavetenskap (DV) Utbildningsberedningen Forskningsberedningen Samverkansberedningen Avd: Inst: Inst: Inst: Cariologi Endodonti Käkkirurgi och oral medicin Materialvetenskap och teknologi Odontologisk röntgendiagnostik Oral biologi Oral diagnostik Oral patologi Oral protetik Orofacial smärta och käkfunktion Ortodonti Parodontologi med Samhällsodontologi Pedodonti Barn-unga-samhälle (BUS) Biomedicinsk vetenskap (BMV) Globala Politiska Studier (GPS) Idrottsvetenskap (IDV) Hälso- och välfärdsstudier (HV) Språkstudier (SPS) Individ och samhälle (IS) Kriminologi (Krim) Konst, kultur och kommunikation (K3) Socialt arbete (SA) Urbana studier (US) Medieteknik och produktutveckling (IMP) Bibliotek IT Avd: INTERNREVISION HÖGSKOLESTYRELSEN Ekonomi Innovation och utveckling Kommunikation Personal Plan- och lokal Utbildnings- och forskningsstöd Högskoleledningens kansli Studentcentrum REKTOR PROREKTOR VICEREKTORER LEDNINGSGRUPP BEREDNINGAR ODONTOLOGISKA FAKULTETEN FAKULTETEN FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE FAKULTETEN FÖR LÄRANDE OCH SAMHÄLLE NÄMNDER BIBLIOTEK OCH IT GEMENSAMT VERKSAMHETSSTÖD Organisationsschema FAKULTETEN FÖR HÄLSA OCH SAMHÄLLE FAKULTETEN FÖR KULTUR OCH SAMHÄLLE Kultur-språk-medier (KSM) CENTRUM VID MALMÖ HÖGSKOLA* Vårdvetenskap (VV) Natur-miljö-samhälle (NMS) Skolutveckling och ledarskap (SOL) *Centrum vid Malmö högskola: Högskolepedagogiskt centrum Centrum för akademiskt lärarskap (AKL) Forskningscentrum Biofilmer Research Center for Biointerfaces Centrum för professionsstudier (CPS) Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) Institutet för studier i Malmös historia (IMH) MEDEA Collaborative Media Initiative Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) Sexologi och sexualitetsstudier (CSS) Internet of Things and People (IoTaP RC) Malmö högskola årsredovisning

10 Fakulteternas verksamhet 2013 FAKULTETEN FÖR HÄLSA OCH SAMHÄLLE Fakulteten för hälsa och samhälle bedriver flervetenskaplig utbildning och forskning. Fakulteten utvecklar ledande professionsutbildningar inom hälso- och sjukvård och socialt arbete. Vid fakulteten utbildas bland annat sjuksköterskor, socionomer och biomedicinska analytiker yrkesgrupper som arbetar med att stödja människans fysiska, psykiska och sociala hälsa. Fakulteten ger även utbildningar i kriminologi och handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. De flesta av utbildningsprogrammen är på grundnivå och leder till en yrkesexamen, men det går också att inom flertalet ämnen läsa vidare på avancerad nivå. Vid fakulteten ges forskarutbildning inom biomedicinsk vetenskap, vårdvetenskap, hälsa och samhälle samt socialt arbete. Inom biomedicin bedrivs forskning med fokus på biomedicinska gränsytor och biomedicinsk teknologi. Forskningen inom vårdvetenskap omfattar hela livet, från dess början till dess slut bland annat evidensbaserad omvårdnad samt personal och organisation inom vård och omsorg. Inom den kriminologiska forskningen studeras olika typer av avvikande beteenden, till exempel brott, psykisk ohälsa och missbruk. Forskningen inom socialt arbete har främst fokus på social utsatthet samt sexologi och sexualitetsstudier. De externa forskningsintäkterna ökade avsevärt under året. Bland annat fick ett forskningsprojekt om ensamkommande flyktingbarn 4,5 miljoner kronor från Forte. Under 2013 startade också en forskarskola inom det sociala området. Forskarskolan bedrivs i nära samarbete med kommuner och verksamheter i södra Sverige och riktar sig till yrkesverksamma inom området. Fakulteten har ett brett kontaktnät inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, kriminalvården samt företag och organisationer. Fakultetens internationalisering har under 2013 fortsatt utvecklats och systematiserats, däribland med ett brett fakultetsutbyte med Hong Kong Polytechnic University och genom ett avtal med Fatima College of Health Science om att ge en diabetesutbildning i Förenade Arabemiraten i samarbete med regionägda bolaget Skåne Care och Lunds universitet. Intäkter (mnkr) De 5 största externa forskningsfinansiärerna (mnkr) 2013 KK-stiftelsen 5,33 Övriga statliga finansiärer 5,19 Vetenskapsrådet 5,13 Övriga stiftelser 4,83 Region Skåne 4,45 Utbildningsprofil (hst) Studenter, helårsstudenter Antal aktiva doktorander Personal, årsarbetskrafter Malmö högskola årsredovisning 2013

11 FAKULTETEN FÖR KULTUR OCH SAMHÄLLE Fakulteten för kultur och samhälle verkar inom ett flervetenskapligt utbildnings- och forskningsområde och erbjuder utbildningar inom bland annat media och design, fredsoch konfliktvetenskap, ledarskap och organisation, internationella relationer, språk, Europastudier och fastighetsvetenskap. Många av utbildningarna ges på engelska och flera av programmen har gestaltande inslag. På fakulteten finns två områden för forskarutbildning: Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer (NMOG) samt Migration, urbanisering och samhällsomvandling (MUSA). Under 2013 antog fakulteten inom forskningsområdet MUSA sina elva första doktorander i ämnena urbana studier och internationell migration och etniska relationer (IMER) och flera forskarutbildningskurser startade under året. Fakulteten för kultur och samhälle bedriver forskning som inriktar sig på globala samhällsprocesser och de konsekvenser de har för samhälle och individer. Det handlar om grundläggande medborgerliga frågor såsom demokrati, migration, integration, hållbar utveckling och olika aspekter av informations- och kommunikationsteknik. Under året arrangerades två stora internationella konferenser: en i medier omskriven konferens om Eurovision Song Contest, och IMISCOE International Migration, Integration and Social Cohesion, som attraherade ett stort antal forskare från hela världen. För att förstå och kunna bidra till samhällets utveckling är det viktigt för fakulteten att samverka med näringsliv, myndigheter och organisationer i det omgivande samhället, vilket sker både inom forskning och grundutbildning. Magisterutbildningarna i hållbar stadsutveckling vid fakulteten lyftes 2013 fram av Världsnaturfonden (WWF) som bra och inspirerande exempel på samverkan inom högre utbildning. På utbildningarna får studenter möta och samarbeta med aktörer inom näringsliv, kommuner och andra offentliga organisationer Intäkter (mnkr) De 5 största externa forskningsfinansiärerna (mnkr) 2013 Vetenskapsrådet 10,41 Malmö stad 4,44 Formas 4,37 Övriga statliga finansiärer 3,50 Vinnova 1,88 Utbildningsprofil (hst) Studenter, helårsstudenter Antal aktiva doktorander* Personal, årsarbetskrafter *) Inklusive doktorander antagna vid andra lärosäten Malmö högskola årsredovisning

12 FAKULTETEN FÖR LÄRANDE OCH SAMHÄLLE Fakulteten för lärande och samhälle ger professionsutbildningar för yrkesarbete inom skola, kultur, fritid och idrott och driver en av Sveriges största lärarutbildningar med alla fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Förutom utbildningsprogram till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare erbjuds fristående kurser. Fakulteten ger även forskarutbildning samt vidare- och uppdragsutbildning. Utbildningarna utvecklas i samverkan med högskolans övriga fakulteter, skolsamhället, idrottsorganisationer och kulturinstitutioner. Under 2013 stärktes utbildningen inom naturvetenskap genom att naturkunskap, geografi, teknik och kemi gavs som andra- och tredjeämne i ämneslärarutbildningen. Det anordnades även en tredagars sommarskola för 13-åringar för att stimulera intresset för naturvetenskap och teknik. Under 2013 har särskilt fokus riktats mot läsfrämjande och informationskunnighet. Samverkan med Statens medieråd och det nordiska medie- och kommunikationskunskapscentret Nordicom har byggts upp och forskning har påbörjats om läsfrämjande insatser på folkbiblioteken. En stor del av verksamheten på Fakulteten för lärande och samhälle utgörs av uppdrag för skolor, kommuner, myndigheter och organisationer för att utveckla lärande, pedagogiskt arbete och ledarskap. Fakulteten fick 2013 nationella uppdrag i skolutveckling, bland annat nationellt samordningsansvar för att kartlägga nyanlända ungdomars skolkunskaper, och ansvar för det nationella ämnesprovet i historia för årskurs 9 samt för nationella prov i NO (naturorienterande ämnena kemi, fysik och biologi) för årskurs 6. Utbildning på forskarnivå bedrivs i ämnena: idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora, historia och historiedidaktik, naturvetenskapernas och matematikens didaktik, pedagogik samt svenska med didaktisk inriktning. Fakulteten bedriver forskning inom idrottsvetenskap och utbildningsvetenskap. Intäkter (mnkr) De 5 största externa forskningsfinansiärerna (mnkr) 2013 Vetenskapsrådet 9,86 Skolverket 7,99 Svenska universitet och högskolor 6,59 Övriga utländska finansiärer 0,98 Övriga finansiärer 0,80 Utbildningsprofil (hst) Studenter, helårsstudenter Antal aktiva doktorander* Personal, årsarbetskrafter *) Inklusive doktorander antagna vid andra lärosäten 12 Malmö högskola årsredovisning 2013

13 ODONTOLOGISKA FAKULTETEN Vid Odontologiska fakulteten finns utbildningar till tandläkare, tandtekniker och tandhygienist. Fakulteten bedriver även omfattande fort- och vidareutbildning, både svensk specialiseringsutbildning och utländsk efterutbildning. Fakulteten har forskarutbildning i ämnet odontologi inom området oral hälsa. Under året antogs sammanlagt åtta doktorander vid Odontologiska fakulteten i Vetenskapsrådets nystartade nationella kliniska forskarskola i odontologi. Fakultetens forskning inom ämnesområdet oral hälsa är framstående och lärare och forskare är efterfrågade som föreläsare vid nationella och internationella kurser och konferenser publicerades 135 vetenskapliga artiklar i nästan uteslutande engelskspråkiga tidskrifter. Under 2013 införde Region Skåne Lagen om vårdval, LOV, för all barntandvård. Det innebär att fakulteten nu verkar på en konkurrensutsatt marknad även vad gäller barntandvård. Att ha tillgång även till barnpatienter är strategiskt viktigt för fakulteten. Samverkan med externa samarbetspartners sker kopplat till såväl forskning och utbildning som tandvård. Uppdragsutbildning, uppdragsforskning, examensarbeten och konferenser är exempel på aktiviteter som alla sker i samverkan med näringsliv, myndigheter och organisationer stod fakulteten värd för en välbesökt internationell konferens om problembaserat lärande The 8th International Conference on Problem-Based Learning (PBL) in Dentistry. Odontologiska fakulteten är också en av regionens största tandvårdskliniker med cirka patienter varje år. Tandvårdsverksamheten omfattar såväl specialist- som allmäntandvård. Utbildningen och forskningen är helt beroende av denna verksamhet som äger rum dels på studerandekliniker, dels på specialistkliniker (lärarkliniker) och det finns även en akutmottagning. Intäkter (mnkr) De 5 största externa forskningsfinansiärerna (mnkr) 2013 Vetenskapsrådet 1,72 KK-stiftelsen 1,51 EU:s ramprogram 1,10 FAS/Forte 1,00 Övriga utländska finansiärer 0,54 Utbildningsprofil (hst) Studenter, helårsstudenter Antal aktiva doktorander Personal, årsarbetskrafter Malmö högskola årsredovisning

14 FAKULTETEN FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE Fakulteten för teknik och samhälle ger kandidat-, högskoleingenjörs- samt magister- och masterutbildningar i datavetenskap, medieteknik och produktutveckling. Utbildningarna på avancerad nivå ges på engelska. Varje år tar fakulteten också emot ett stort antal studenter på den ettåriga förutbildningen Naturvetenskapligt/tekniskt basår. Under 2013 startade för första gången den ettåriga magistern Computational Materials Science samt ett nytt högskoleingenjörsprogram. Ett viktigt kvitto på fakultetens verksamhet under året var resultatet i Universitetskanslersämbetets utvärdering av de tekniska utbildningarna. Där fick fyra av fakultetens nio utvärderade examina omdömet Mycket hög kvalitet. Kännetecknande för all undervisning och forskning på fakulteten är en hög grad av samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Gästföreläsare, studiebesök och forskningssamarbeten med näringsliv och offentlig sektor utgör en integrerad del av verksamheten. Under 2013 blev Området teknik och samhälle fakultet och fakultetens första dekan tillträdde. Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning inom byggteknik, datavetenskap, maskin- och materialvetenskap, medieteknik, produktdesign och tillämpad matematik. De olika forskningsgrupperna arbetar i stor utsträckning tvärvetenskapligt både inom och utanför högskolan. Fakulteten har ett flertal doktorander och postdoktorer och för närvarande pågår ett rekryteringsarbete för ytterligare expansion. Intäkter (mnkr) De 5 största externa forskningsfinansiärerna (mnkr) 2013 Vinnova 4,62 Övriga EU-medel 2,86 Interregmedel från EU 2,16 Vetenskapsrådet 1,26 KK stiftelsen 0,73 Utbildningsprofil (hst) Studenter, helårsstudenter Antal aktiva doktorander* Personal, årsarbetskrafter *) Inklusive doktorander antagna vid andra lärosäten 14 Malmö högskola årsredovisning 2013

15 Malmö högskola årsredovisning

16 1. Utbildning 1.1 INLEDNING Malmö högskola har drygt 100 utbildningsprogram och runt 400 kurser. Många av programmen är professionsutbildningar och innehåller inslag av praktik eller projektarbete i nära kontakt med externa aktörer och samarbetspartners. Antalet sökande till högskolans utbildningar var bland de högsta någonsin 2013 men trots det stora intresset har 2013 i många avseenden varit ett år av konsolidering. Med anledning av att högskolans utbildningsanslag har minskat genomfördes under 2013 en högskoleövergripande översyn av högskolans utbildningsutbud. Antalet helårsstudenter vid Malmö högskola har stadigt ökat sedan 2005, men 2012 bröts trenden Antal avräkningsbara helårsstudenter 2013 når högskolan upp till 2011 års nivå igen men en nedgång de närmaste åren är att vänta på grund av anpassning till minskat takbelopp. Utvecklingen av antalet helårsstudenter som avräknats mot högskolans grundutbildningsanslag under perioden framgår av figur 1:1. I detta kapitel redovisas Malmö högskolas utbildning på grundnivå och avancerad nivå vad gäller utfall, dimensionering och utbud. Viktiga aspekter som kvalitetsarbete, internationalisering samt särskild verksamhet som breddad rekrytering, validering och uppdragsutbildning redovisas också Helårsstudenter Figur 1:1 Avräkningsbara helårsstudenter KVALITETSARBETE Högskolelagens mål: Verksamheten ska avpassas så att en hög kvalitet nås i utbildningen och forskningen. De tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna. Ett av Malmö högskolas övergripande mål är att vara ett öppet och inkluderande lärosäte där studenter och medarbetare aktivt deltar i utvecklingen av högskolans utbildningar. Vid Malmö högskola sätts studenten och studentens lärande i centrum. Studenter från Malmö högskola ska vara förberedda för att agera i och leda olika förändringsprocesser för hållbar samhällsutveckling. Högskolans centrala beredningsorgan för utbildningskvalitet är Utbildningsberedningen som leds av prorektor och är sammansatt av studentrepresentanter, fakultetsrepresentanter (ordförande i fakultetens utbildningsnämnd eller motsvarande), fackliga företrädare, företrädare för Bibliotek och IT (BIT), Studentcentrum, Kommunikationsavdelningen samt Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) som ansvarar för den högskolepedagogiska utbildningen vid högskolan. Kvalitetsarbetet vid Malmö högskola tar sin utgångspunkt i ENQA:s riktlinjer och i högskolans strategiska plattform Strategi 2020 som beslutades av högskolestyrelsen i februari Plattformen innehåller övergripande mål och strategier för det kvalitetsutvecklande arbetet under perioden Det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå består huvudsakligen av fyra hörnstenar: studentinflytande, utbildningskvalitet, strategisk utbildningsplanering och uppföljning. Vägledande för kvalitetsarbetet vid Malmö högskola är att det ska vara utvecklande och stimulerande och därmed skapa en kvalitetsdrivande kultur som genomsyrar hela verksamheten. Det kvalitetsutvecklande arbetet utförs i verksamheterna på fakulteterna medan uppföljning av kvalitetsarbetet leds på den högskoleövergripande nivån. 16 Malmö högskola årsredovisning 2013

17 Utbildningsutvärderingar Under året har arbetet med Universitetskanslersämbetets utvärderingar av examina på grundnivå och avancerad nivå fortsatt prioriterats. En central läsgrupp granskade självvärderingar och höll hearings med institutionerna. Resultat för 13 examina presenterades under Av dessa erhöll fyra examina omdömet mycket hög kvalitet, sju examina omdömet hög kvalitet och två examina omdömet bristande kvalitet. För de examina som tidigare har fått omdömet bristande kvalitet togs åtgärdsplaner fram och ett antal åtgärder vidtogs. Högskolan valde att avveckla en utbildning, övriga åtta bedömdes i uppföljningen att hålla hög kvalitet. På högskolans hemsida presenteras kontinuerligt utvärderingsresultaten, information om vad utvärderingarna innebär och vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas inom de enskilda utbildningarna. Utbildningsberedningen analyserar resultatet av utvärderingarna två gånger om året. Utvecklingsområden som särskilt har identifierats utifrån utvärderingarna är vetenskaplighet i utbildningen samt bedömning och examination. De högskoleövergripande projekt som beskrivs nedan är några av de insatser som vidtagits i kvalitetshöjande syfte. Programutvärderingar Under 2013 inleddes arbetet med att ta fram en modell för intern programutvärdering på högskoleövergripande nivå. Sedan ett par år tillbaka har högskolan granskat ansökningar om nytt utbildningsprogram, huvudområde samt examina innan dessa har etablerats i utbildningsutbudet. Modellen för bedömning av befintlig utbildning bygger vidare på de uppgifter som efterfrågas vid ansökan om ny utbildning och kriterieområden som har bäring på utbildningskvaliteten på olika sätt. Exempel på kriterieområden är: rekrytering, uppföljning, lärarkompetens, internationella perspektiv, samverkan, studentinflytande, vetenskaplighet, pedagogik. Till varje kriterieområde är knutet ett antal kvantitativa mått och en kvalitativ redovisning av olika aspekter. Bedömning och examination 2012 inleddes arbetet med att ta fram en modell för systematisk utvärdering av bedömnings- och examinationsformer, i syfte att utveckla ett peer review system för kontinuerligt utbyte av kvalitetshöjande utvecklingsarbete. Under 2013 har modellen testats på tre program och projektet presenterades på högskolans årliga pedagogiska konferens. Modellen inkluderas från och med 2014 i det systematiska kvalitetsarbetet. Utbildning på vetenskaplig grund Under 2013 genomfördes projektet Vad är utbildning på vetenskaplig grund? vid högskolan. Syftet med projektet var att undersöka hur utbildning på vetenskaplig grund ser ut i mötet mellan forskare/lärare, studenter och bibliotekarier. Projektet har presenterats på två konferenser, Creating Knowledge VII i Lund samt på högskolans årliga pedagogiska konferens. Projektets slutsatser har också inkluderats i den högskolepedagogiska utbildningen vid högskolan inom kursen Perspektiv på forskningsbaserat lärande i högskoleutbildning. En projektrapport publiceras 2014 och ska användas som underlag för fortsatta samtal kring utbildning på vetenskaplig grund. Trackit Under 2013 genomfördes en omfattande kartläggning av hur högskolans verksamheter följer och följer upp studenter före, under och efter deras studietid inom projektet Trackit. Projektet är en lokal tillämpning av European University Associations (EUA) projekt Tracking Learners and Graduates Progression Paths. Kartläggningen ligger till grund för det fortsatta arbetet under 2014 med att vidareutveckla uppföljningsrutiner för att säkerställa att samtliga studenter ges goda och likvärdiga möjligheter att genomföra sina studier vid Malmö högskola. Bättre kunskap om studenternas studielivscykel bidrar på sikt till att förbättra retention och genomströmning samt till att vidareutveckla pedagogiken och utbildningen. Lärande och IT Internet och digital teknik är självklara hjälpmedel idag för att utveckla kollaborativt lärande och kunskapsproduktion. Under 2013 har ett högskoleövergripande projekt, Virtuell lärandemiljö, påbörjats i syfte att ta fram verksamhetens behov och önskemål gällande interaktivt digitalt stöd för pedagogik, administration och kommunikation. Högskolan har som mål att under 2015 införa ett nytt digitalt system som tagits fram med studentfokus och bred delaktighet och förankring hos medarbetare. För att lära tillsammans med andra som verkar i högre utbildning, skola och företag och har intresse för utveckling av pedagogik med stöd av digital teknik, anordnade högskolan en nationell konferens, Öppna lärandemiljöer. Högskolan har under drygt 10 år arbetat med en webbaserad pedagogisk modell i ett internationellt masterprogram, Communication for Development, som vid den nationella kvalitetsutvärderingen erhöll mycket hög kvalitet. Denna internetstödda pedagogik testas nu globalt tillsammans med Flinders University, Australien, Stellenbosch University, Sydafrika och Guelph University, Kanada i ett STINT-finansierat projekt the Global Classroom. Nya utbildningsprogram Beslutet att starta ny utbildning innebär ett långsiktigt åtagande, både ur ett ekonomiskt och ur ett samhälleligt perspektiv. Högskolan måste kunna garantera god kvalitet genom hela utbildningen och ge studenterna goda förutsättningar för att kunna fortsätta sina studier på högre nivåer samt för att kunna överföra sina kunskaper och kompetenser till yrkeslivet. Förslag till ny utbildning granskas därför av ett utskott till Utbildningsberedningen enligt särskilda anvisningar och kriterier som utvärderas årligen. Under 2013 beslutades att i kvalitetshöjande syfte tidigarelägga ansökningsprocessen. Till anvisningarna har också lagts riktlinjer och övergångsregler vid avveckling av utbildning. Fyra nya utbildningsprogram beslutades av rektor under Samtliga är på avancerad nivå med engelska som undervisningsspråk. En ny inriktning inom specialistsjuksköterskeutbildningen inrättades i samarbete med Högskolan Kristianstad. Två utbildningsprogram avvecklades. Malmö högskola årsredovisning

18 Nya program 2013: Idrottsvetenskap: Idrott och samhälle, masterprogram Lingvistik: Språk och samhälle, magisterprogram Medie- och kommunikationsvetenskap: Kollaborativa medier, magisterprogram Medie- och kommunikationsvetenskap: Kollaborativa medier, masterprogram Nya huvudområden och examina 2013: Magisterexamen med huvudområde lingvistik Magisterexamen med huvudområde medie- och kommunikationsvetenskap Masterexamen med huvudområde medie- och kommunikationsvetenskap Ny inriktning på program och examen 2013: Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård Avvecklade program 2013: Biomedicinsk teknologi: Teknik, ekonomi och ledarskap, kandidatprogram Kultur och medier: Kultur- och medieproduktion, masterprogram Avvecklade huvudområden 2013: Fritidsvetenskap Kultur och medier Biomedicinsk laboratorievetenskap, avancerad nivå PEDAGOGISK KOMPETENSUTVECKLING Högskolan delar årligen ut en pedagogisk utmärkelse för att uppmuntra och uppmärksamma god pedagogik. Nomineringar kan lämnas av både kollegor och studenter utdelades utmärkelsen till fem lärare, bland annat för värdegrundsarbete i lärprocesser och för tydlig koppling mellan teori och praktik i form av arbetslivsorienterade inslag i utbildningen. Varje år utlyser högskolan också pedagogiska utvecklingsmedel och 18 av de 25 ansökningarna som inkom under året beviljades medel. Teman för 2013 års utlysning var: Utmaningsbaserat lärande Studenter som förändringsagenter Lärande examination Mångfald i kunskapsutveckling I oktober genomfördes en högskolegemensam konferens med fokus på studenters lärande vid vilken resultaten av tidigare beviljade projekt presenterades och diskuterades. Vid halvårsskiftet 2012 omvandlades Akademiskt lärarskap (AKL) från projekt till permanent centrumbildning (Centrum för akademiskt lärarskap, CAKL). AKLs verksamhet har i projektform starkt bidragit till att höja den högskolepedagogiska kompetensen vid lärosätet och externa utvärderingar har visat på en väl fungerande verksamhet. Utvecklingen av CAKL har fortsatt under Sedan årets början har CAKL en representant i Utbildningsberedningen. Föreståndaren har dessutom ingått i Diskrimineringsombudsmannens referensgrupp kring det särskilda regeringsuppdraget avseende studenters rättigheter i högskolan samt i styrelsen för det nationella nätverket INCLUDE, vilket syftar till att främja breddad rekrytering, mångfald och likabehandling inom högre utbildning. Under 2013 har CAKL erbjudit 6 olika poänggivande högskolepedagogiska kurser omfattande 155 deltagarplatser och 9 kurstillfällen. Inom ramen för de högskolegemensamma forskarutbildningskurserna gavs även en högskolepedagogisk kurs, Att stödja andras lärande. Att antalet deltagare fortsatte minska i CAKLs kurser under 2013 förklaras framför allt av den organisatoriska förändringen som genomfördes under året och som innebar i det närmaste helt ny personal, ny infrastruktur och nya lokaler för CAKL. Som ett resultat har färre kurser än planerat kunnat erbjudas. Fokus har varit på att bättre anpassa kursutbudet till högskolans strategiska plattform och det faktiska behov som högskolans verksamheter har. Det minskade utbudet av poänggivande kurser under 2013 har i viss mån kompenserats av att högskolepedagogisk kompetensutveckling erbjudits i form av workshops och seminarier på teman som Flipped classroom, IT och lärande och Studentaktiva arbetsformer. Dessutom hölls en pedagogisk introduktion i samarbete med personalavdelningen vid högskolan för nyanställd undervisande personal. Tabell 1:2 Antal deltagare inom den poänggivande högskolepedagogiska utbildningen Antal deltagare STUDENTINFLYTANDE Högskolelagens mål: Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Malmö högskola har tre kårer, Studentkåren Malmö, Odontologiska studentkåren och Doktorandkåren Malmö var doktorandkårens första verksamhetsår. Vägledande för arbetet med studentinflytande är högskolans studentinflytandepolicy. Enligt Avtal mellan Malmö högskola och Studentkåren Malmö om samarbete inom högskolans verksamhetsområde, beslutad 2013, ansvarar studentkårerna för att utse studentrepresentanter och högskolan ansvarar för att studentkårer erbjuds deltagande i beredande och beslutande organ på samtliga nivåer. Vidare har studentkårerna regelbundna möten med högskoleledningen och respektive fakultetsledning. Kursutvärderingsprocessen Att genomföra, dokumentera och följa upp kursvärderingar i en tydlig process med brett deltagande är en av de viktigaste utvecklingsinsatserna i Malmö högskolas kvalitetsarbete. Som stöd i processen används dokumentet Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering. Fakulteterna lämnar årligen en redovisning som beskriver genomförande och resultat av kursutvärderingar till Utbildningsberedningen. Redovisningen innehåller en sammanställning och analys där styrkor och svagheter analyseras och strategier för det fortsatta arbetet redovisas. Exempel på åtgärd som resultat av kursutvärderingar är utvecklandet av en modell för att särskilt stödja studenterna i skrivprocessen. 18 Malmö högskola årsredovisning 2013

19 Fakulteternas redovisning för 2013 visar att kursutvärderingsprocessen är en integrerad del i kvalitetsarbetet men att kursrapporter inte alltid sammanställs och att svarsfrekvensen är lägre än önskvärt. Kursutvärderingsprocessen är fortsatt ett prioriterat område för Utbildningsberedningen. Studentärenden Fakulteterna rapporterar årligen till Utbildningsberedningen hur dokumentet Studenters rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola har tillämpats. De studentärenden som uppkommit under året sammanställs tillsammans med disciplinärenden. Varje fakultet gör en analys och lämnar även en beskrivning av de förebyggande åtgärder som ska genomföras under det kommande året. Under 2013 har en mall för årsrapportering av student- och disciplinärenden tagits fram. Studenters hälsa Under 2013 genomfördes en studie om studenters hälsa. Studiens övergripande syfte var att kartlägga psykiskt mående respektive psykosociala arbetsförhållanden hos studenter på Malmö högskola samt att undersöka om skillnader kan härledas till faktorer som är specifika för olika utbildningsområden och/eller individuella faktorer som studentens bakgrund och livsföring. Enkäten besvarades av drygt studenter. En första sammanställning är gjord och en fördjupad analys presenteras BREDDAD REKRYTERING Högskolelagens mål: Högskolan ska aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Malmö högskola har sedan starten 1998 haft ett tydligt uppdrag att vara en högskola som attraherar breda grupper av sökande. I den nya strategin för högskolan ses mångfalden hos studenter som en potential och förutsättning för att möta samhällets utmaningar. Studentgruppen är idag brett sammansatt och arbetet under året har därför främst varit inriktat på att möta denna heterogena studentgrupp under studietiden. Malmö högskolas alla verksamheter arbetar i linje med detta, dessutom utgör Institutionen för språkstudier (SPS), organisatoriskt placerad vid Fakulteten för kultur och samhälle, en högskolegemensam resurs för arbetet med breddad rekrytering. Institutionen bedriver dels löpande verksamhet direkt riktad mot studenter såsom förberedande utbildning för högskolestudier, kompletterande utbildning för studenter med utländsk examen och stödjande utbildning och annan stödverksamhet under studierna, till exempel studieverkstad, akademiskt skrivande och RASK-kurser (Redskap för Akademiska Studier och Karriär). Utöver det medverkar SPS i utvecklingsarbete initierat av andra institutioner inom högskolan utifrån specifika behov. Under året har det främst handlat om akademiskt språkbruk i olika former. Högskolan har även en gästprofessor i breddad rekrytering från University of East London som under året har tagit en tydligare handledarroll för ett antal mindre forsknings- och utvärderingsprojekt relaterade till breddad rekrytering. Även Studentcentrum har en samordnande roll i arbetet med breddad rekrytering. Studie- och karriärvägledningsaktiviteter täcker studentens livscykel från presumtiv student i en valsituation när det gäller studier och yrkesliv, genom studietiden med dess med- och motgångar, till övergången till arbetslivet och karriären. Pilotprojektet Karriärportfolio är ett projekt som inte traditionellt sett brukar lyftas fram som typiskt för breddad rekrytering. Det välkomnar alla studenter oavsett bakgrund och erfarenheter, men gynnar de som inte är vana att sätta ord på de kompetenser och kunskaper man får från en akademisk utbildning. Två av högskolans utbildningar har hittills deltagit i projektet, som inleddes hösten Stöd vid funktionsnedsättning (FUNK) och Studenthälsan har under 2013 arbetat för att stärka samarbetet med utbildningarna kring inkluderande undervisningsformer. Malmö högskola samverkar sedan flera år särskilt med folkhögskolorna i Skåne, Vägledningscentrum vid Malmö stad och det skånska nätverket av vägledare vid Komvux och gymnasieskolor, i syfte att nå nya studentgrupper. Under året inledde högskolan ett samarbete med Malmö stad i syfte att under 2014 kunna erbjuda sommarpraktik varvat med teori för att stimulera rekryteringen av unga män till kvinnodominerade utbildningar och yrken. Samarbetsprojektet, som sträcker sig över tre år, är ett resultat av det Nordplus-projekt som högskolan deltog i 2011 och 2012 och som undersökte orsakerna till att färre män än kvinnor påbörjar högskolestudier. 1.3 INTERNATIONALISERING Högskolelagens mål: Högskolorna bör vidare i sin verksamhet främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Malmö högskola arbetar aktivt med att utveckla de internationella perspektiven i all utbildning och forskning. Ett ökat utbyte av lärare och studenter innebär intressanta utmaningar och kvalitetshöjande aspekter i det globala klassrummet. Samarbete inom högskolans internationella nätverk borgar för mer djupgående samarbeten inom utbildning och forskning. Förutom utbyten med länder i Europa inom bland annat Erasmusprogrammet arbetar högskolan med att utöka samarbeten med utvecklingsländer och länder i östra Europa. Högskolans samarbeten och nätverk inom de Sida-finansierade programmen Linnaeus-Palme (LP) och Minor Field Studies (MFS) kompletterar varandra till gagn för utbildning och forskning och ger möjligheter till ny kunskap och förståelse för kulturella och sociala förhållanden i utvecklingsländer. Malmö högskola deltar i Erasmus Mundus Action 2- projekten Mundus ACP och Mundus ACP II koordinerade av University of Porto, Portugal. Under läsåret har 21 studenter från de så kallade ACP-länderna (African, Caribbean and Pacific states) genomfört olika masterprogram i Malmö. Nytt för året var Mundusprojektet Eminence koordinerat av Adam Mickiewitz University i Poznan, Polen Malmö högskola årsredovisning

20 som erbjuder samarbete och stipendier för utbyten med Georgien, Armenien, Azerbaijan, Ukraina, Moldavien och Vitryssland. Tio studenter på olika nivåer samt en doktorand kom till Malmö inom projektet hösten Internationalisering i utbildningen Under 2013 genomfördes en kartläggning av högskolans internationaliseringsarbete. Högskolan erbjuder ett antal master, magister- och kandidatprogram på engelska vilket ger möjligheter för internationella studenter att söka till våra utbildningar, både som programstudenter och utbytesstudenter. Genom inkommande lärarutbyten med finansiering av till exempel Erasmus-, Nordplus- eller Linnaeus-Palme-programmen får högskolans studenter vidgade internationella ämneskunskaper. Inom flera delar av högskolan pågår satsningar för att ge fler studenter internationella utblickar genom t ex kortare utlandsbesök i grupp, inresande studentgrupper eller nätburen gemensam undervisning med studenter vid utländska lärosäten. Inom i stort sett alla utbildningsprogram finns mobilitetsmöjlighet inom ramen för utbildningsplanen så att utlandsvistelsen kan tillgodoräknas i utbildningen utan att den förlängs. Möjligheter till såväl poänggivande praktik som studier utomlands finns INTERNATIONELLT UTBYTE Antalet studenter och lärare som deltar i Erasmusutbyten fortsätter att öka något. Antalet utresande studenter ökar också och detta förklaras av att fler studenter väljer att göra en termins poänggivande praktik utomlands (tabell 1:3). Tabell 1:3 Antal inresande utbytesstudenter och Free Movers (Källa: Moveon, Högskoleverket/Universitetskanslersämbetet) 2012/ / /11 Utbytesstudenter Free Movers Totalt Tabell 1:4 Antal utresande utbytesstudenter (Källa: Moveon) 2012/ / /11 Totalt STUDIEAVGIFTER TREDJELANDSSTUDENTER Återrapportering enligt regleringsbrev 2013: I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på lärosätets övriga verksamhet. Universitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som har deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett i utbytesavtalsverksamheten. Vidare ska universitet och högskolor redovisa hur samarbetet med Migrationsverket fungerat. Omfattning Under 2013 uppgick intäkterna av studieavgifter till tkr vilket var en ökning med 15 procent från 2012 (4 459 tkr). Intäkterna från stipendier mer än tredubblades, från 598 tkr år 2012 till tkr år Under året studerade 113 studieavgiftsbetalande individer vid Malmö högskola. Av dessa antogs 54 inför höstterminen Av det totala antalet avgiftsbetalande studenter erhöll 59 individer stipendium som täckte hela eller delar av studieavgiften. Tabell 1:5 Antal tredjelandsstudenter inom utbytesavtal (Källa: Moveon) 2012/ / /11 Antal inom utbytesavtal Stipendier Antalet stipendier för avgiftsskyldiga studenter vid Malmö högskola ökade markant mot föregående år. Inför hösten 2013 tilldelades Malmö högskola av Universitets- och högskolerådet nästan tre gånger så mycket medel att använda till stipendier jämfört med inför hösten Detta innebar att fler och mer omfattande stipendier än tidigare kunde beviljas inom högskolans stipendieprogram för masterstudenter (Malmö University Master s Scholarship, MUMS). De utökade stipendiemedlen möjliggjorde även inrättandet av ett nytt stipendieprogram (Malmö University Excellence Scholarship, MUES) för befintliga avgiftsbetalande studenter som uppnått goda resultat vid Malmö högskola. Därtill beviljades 15 studenter stipendier från Svenska institutet (SI), jämfört med 7 studenter inför hösten Under 2013 fanns totalt 22 individer med heltäckande SI-stipendier, 28 individer fick sin studieavgift reducerad genom ett MUMS och 9 individer beviljades ett MUES. Påverkan på övrig verksamhet Under året har nedgången i antalet tredjelandsstudenter blivit mer märkbar. Många av de utomeuropeiska studenter som påbörjat sina studier innan införandet av studieavgifterna har under året avslutat sina utbildningar och effekten av studieavgifterna har blivit synligare i studentpopulationen. Vid vissa utbildningar innebär detta att viktiga utomeuropeiska perspektiv har försvunnit. Den avgiftsfinansierade verksamheten kräver fortsatt stora administrativa resurser sett till antalet avgiftsbetalande studenter. Malmö högskolas Internationaliseringsprojekt, som startades för att möta nya behov som uppstod genom införandet av studieavgifter, var planerat att avslutas under året men förlängs till och med I och med projektets avslutning är avsikten att administration rörande studieavgifter integreras med den reguljära studieadministrationen. 20 Malmö högskola årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rektor har ordet 4 Studentkårerna om året som gått 6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 7 Malmö högskola i korthet 8 Fakulteternas verksamhet

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 MALMÖ HÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2014 MALMÖ HÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2014 MALMÖ HÖGSKOLA Malmö högskolas årsredovisning 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rektor har ordet 4 Studentkårerna om året som gått 6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 8 Malmö högskola

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle Dnr KS 15-2013/674 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Strategidokument 2013-11-25 Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola 2015 kvantitativ uppföljning

Utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola 2015 kvantitativ uppföljning 2016-09-06( Dnr. LED 1.4-2016/493) 1 (av 8) Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, Utbildnings-och forskningsstöd Peter Jönsson, Forskningskoordinator PM Utbildning på forskarnivå vid Malmö högskola

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012

Innehåll. Verksamhetsplan NMS Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2. Verksamheter 2012 Verksamhetsplan NMS 2012 Innehåll Nulägesbeskrivning - några utgångspunkter 2 Verksamheter 2012 A. Utbildning 3 B. Forskning och forskarutbildning 4 C. Samverkan 4 D. Lärandemiljö och arbetsmiljö 5 E.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Malmö högskola. Malmö högskolas årsredovisning

ÅRSREDOVISNING Malmö högskola. Malmö högskolas årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2015 Malmö högskola Malmö högskolas årsredovisning 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rektor har ordet 4 Studentkårerna om året som gått 6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 8 Malmö högskola

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING. Inblick vad gör lärosätena?

UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING. Inblick vad gör lärosätena? UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING SUHF seminarium 6 november 2015 UPPSALA Inblick vad gör lärosätena? MALMÖ HÖGSKOLAS RAMVERK FÖR KVALITET I UTBILDNING Cecilia Christersson, prorektor VISION

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162

Beslut. Catarina Coquand Dekan. Anna Boreson Kanslichef. Birgitta Magnusson. Datum Dnr LED /162 Beslut Datum 2016-03-09 Dnr LED 1.3-2016/162 BESLUTANDE Catarina Coquand Dekan FÖREDRAGANDE Anna Boreson Kanslichef Övriga som deltagit vid beslutstillfället Ärende TS erhåller statsanslag för utbildning

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Institutionen idrottsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 2013

Institutionen idrottsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 2013 2013-04-10 Institutionen idrottsvetenskap VERKSAMHETSPLAN 2013 Idrottsvetenskap vid Malmö högskola är en sammanhållen organisation i en flervetenskaplig och progressiv miljö som bedriver utbildning, forskning

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

STRATEGISKA PRIORITERINGAR UNDER PERIODEN VID FAKULTETEN HÄLSA OCH SAMHÄLLE

STRATEGISKA PRIORITERINGAR UNDER PERIODEN VID FAKULTETEN HÄLSA OCH SAMHÄLLE STRATEGISKA PRIORITERINGAR UNDER PERIODEN 2018-2022 VID FAKULTETEN HÄLSA OCH SAMHÄLLE Inledning och bakgrund Fakultetens strategiska prioriteringar för 2018-2022 bygger vidare på den utveckling som fakulteten

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015. Utbildning, forskning och tandvård i symbios

ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015. Utbildning, forskning och tandvård i symbios ODONTOLOGISKA FAKULTETEN TANDVÅRDSHÖGSKOLAN 2007 2015 Utbildning, forskning och tandvård i symbios Odontologiska fakultetens vision för år 2015 utgår från Malmö högskolas visionsdokument Där mångfald gör

Läs mer

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år

Institutionen för musik och bild. Verksamhetsplan år Institutionen för musik och bild Verksamhetsplan år 2015-2017 I verksamhetsplanen beskrivs de avsikter och prioriteringar som institutionen för musik och bild (MB) kommer att göra under de kommande verksamhetsåren.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPRT DNR: 3.1.1-215-786 Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 216:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning RIKSREVISINEN Sida 2 av 8 3. Bedriver ert lärosätet,

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Specialpedagogiska institutionen Stockholms universitet Beslutad vid institutionsstyrelsens sammanträde 2013-05-17 2 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen innehåller de prioriterade

Läs mer

Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering

Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering 1 Policy för kvalitetsbygge: kursutvärdering Malmö högskolas övergripande mål är att vara en öppen och inkluderande högskola där studenter och medarbetare aktivt deltar i utvecklingen av lärosätets utbildningar.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09

Verksamhetsplan 2012. Styrelsen för forskarutbildning. Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Verksamhetsplan 2012 Styrelsen för forskarutbildning Dnr: 1302/2012-500 Fastställd: 2012-03-09 Styrelsen för forskarutbildning - Verksamhetsplan 2012 2 (5) Verksamhetsplan 2012 - Styrelsen för forskarutbildning

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng. Master Programme of Pedagogical Science, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng. Master Programme of Pedagogical Science, 120 ECTS Credits Dnr 145/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i pedagogik, 120 högskolepoäng Master Programme of Pedagogical Science, 120 ECTS Credits Ansvarig institution

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT 2016 7 Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

SAMVERKAN OCH SAMARBETE FÖR LÅNGSIKTIGA LÖSNINGAR - ETT MALMÖ HÖGSKOLEPERSPEKTIV

SAMVERKAN OCH SAMARBETE FÖR LÅNGSIKTIGA LÖSNINGAR - ETT MALMÖ HÖGSKOLEPERSPEKTIV SAMVERKAN OCH SAMARBETE FÖR LÅNGSIKTIGA LÖSNINGAR - ETT MALMÖ HÖGSKOLEPERSPEKTIV SUHF-seminarium om lärosätenas roll i arbetet med flyktingar 2016-02-16 Patricia Staaf 2 AV 4 PRIORITERINGAR 2016: Att utveckla

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

Lathund Automatiserad överföring av kurs mellan KursInfo och Ladok. 2. Kriterier för automatiserad överföring

Lathund Automatiserad överföring av kurs mellan KursInfo och Ladok. 2. Kriterier för automatiserad överföring Sida 1 av 3 1. Inledning Kursutbudet vid Malmö högskola tas fram, utvecklas och dokumenteras idag i utbildningsdatabasen KursInfo. I samband med att kurserna publiceras och görs sökbara för studenterna

Läs mer

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 151217 KTH/UF/PLU+AUA Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 Begrepp Definition/förklaring Kommentar 5-åriga utbildningar Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning Civilingenjörs-, civilingenjörs-

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för

Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för 2015-09-03 (Dnr Mahr 29-2015/371) 1 (12) Beslut om resursfördelning 2016 samt planeringsförutsättningar för 2017-2018 Bakgrund Enligt högskolans styrmodell (Dnr Mahr 16-2015/261) beslutar högskolestyrelsen

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Linköpings universitet 2015

Linköpings universitet 2015 Linköpings universitet 2015 Förnyare från början Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession,

Läs mer

Lathund För inmatning av prov i KursInfo

Lathund För inmatning av prov i KursInfo Lathund Sida 1 av 5 1. Inledning Kursutbudet vid Malmö högskola tas fram, utvecklas och dokumenteras idag i utbildningsdatabasen KursInfo. Fram tills nu har informationen om prov och provuppsättningar

Läs mer

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning ENIC-NARIC Sverige 2015-04-22 Malin Jönsson, Cecilia George Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Enheten för bedömning av utländsk gymnasieutbildning,

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng. Programme for Master of Social Science with a Major in Social Work

Masterprogram i socialt arbete 120 högskolepoäng. Programme for Master of Social Science with a Major in Social Work 1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten Institutionen för socialt arbete Utbildningsplan Masterprogram i socialt arbete 120 Avancerad nivå Programme for Master of Social Science with a

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

HÖGSKOLAN DALARNA

HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN DALARNA 2017-03-02 Studenter, personal och samarbetspartners lokalt och globalt stödjer varandras lärande genom utbildning och forskning. Vi skapar arbetsformer och mötesplatser där alla med

Läs mer

Individuell studieplan

Individuell studieplan INDIVIDUELL STUDIEPLAN 1 (av 18) Individuell studieplan Diarienummer Dagens datum (åååå-mm-dd) Forskarstuderande Efternamn Förnamn Personnummer Adress Hemtelefon/Mobiltelefon E-post Antagen till forskarutbildning

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR BTH 2017

VERKSAMHETSPLAN FÖR BTH 2017 BTH-1.2.3-0330-2016 Beslutad av högskolestyrelsen 2016-12-12, 74 VERKSAMHETSPLAN FÖR BTH 2017 BTH:s verksamhetsplan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på en övergripande nivå

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR

Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR Kalendarium 2015-2016 Och nyheter från UHR 2015-05-27 Jari Rusanen Kalendarium 2015 16 september deadline för ansökan inför Nordic Master http://www.cimo.fi/programmes/nordic_master/to_the_applicant 21-20

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program

Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program Handlingsplan fo r internationalisering pa Folkha lsovetenskapligt program 2012-03-02 1 1. Inledning Svenska lärosäten ska enligt regeringens direktiv bedriva ett aktivt internationaliseringsarbete i syfte

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning NLU

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning NLU Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2017-2019 NLU 2017-02-09 Dnr: ST 2016/4704-1.1 Verksamhetsplan NLU 2017-2019 A. Kompetensförsörjning I. Vetenskaplig kompetens Målsättning: NLU ska genom

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17 Sid 2 (6) Utbildningsplan för masterprogrammet i 5HI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 3 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 5HI17 1.2.

Läs mer

KvalitetsPLAN. Kvalitetsplan Från ord till handling

KvalitetsPLAN. Kvalitetsplan Från ord till handling KvalitetsPLAN Kvalitetsplan 2009-2012 Från ord till handling 1 Kvalitetsarbetet vid Malmö högskola är tänkt att bedrivas inom ramen för den modell för verksamhetsutveckling som utarbetats vid högskolan

Läs mer

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017.

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017. HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Dnr 286-15 1 (8) Lokal handlingsplan för hållbar utveckling på Akademi A3, 2015-16 Högskolan i Borås arbetar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer