Fler tänker bättre än en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler tänker bättre än en"

Transkript

1 Fler tänker bättre än en NCC:s svar på Produktivitetskommitténs frågor om vilka åtgärder som krävs för att höja anläggningsbranschens produktivitet och innovationsgrad

2 2 3 Sammanfattning NCC anser att de statliga byggherrarna inom anläggningssektorn har goda möjligheter att skapa förutsättningar för en bättre produktivitetsutveckling genom ett mer innovativt klimat i branschen. För att åstadkomma det behövs att de ser över sitt agerande och skapar en upphandlingsprocess, som gör det möjligt för fler aktörer i branschen att vara mer delaktiga. Marknadsdriven innovation, baserad på kunskap och kompetens inom process- och produktutveckling, utvecklar hela branschen. Det är en omfattande och utmanande uppgift, men långtifrån omöjlig. NCC vill lyfta fram tre områden inom vilka anläggningssektorn kan förbättras och som leder till både ökad produktivitet och högre innovationsgrad. De tre områdena är: Helhetssyn Upphandling Industrialisering Bakgrund Infrastruktur är en av de grundläggande faktorerna för att utveckla välfärden i en nation. Därför finns det alltid ett stort behov av att stärka den svenska anläggningssektorn för att kunna leverera med bättre produktivitet och till lägre kostnader till den svenska staten och landets skattebetalare. Produktivitetskommittén, tillsatt av regeringen, har i uppdrag att analysera de statliga byggherrarnas agerande för att förbättra produktiviteten och innovationsgraden i anläggningssektorn. Anläggningsbranschen är präglad av gamla traditioner. Det finns en utbredd konservatism och branschens aktörer har i hög grad accepterat bilden av sig själv som en problembransch. Den största kunden, Trafikverket, har av tradition styrt den tekniska utvecklingen och oftast på egen hand definierat sina beställningar utan att blanda in övriga aktörer i kommande projekt eller agerat för att dra nytta av innovationskraften hos företagen i en marknadsekonomi. Innovationsklimatet i branschen har hämmats när företagen på marknaden i realiteten inte i någon väsentlig utsträckning har kunnat erbjuda alternativa lösningar. Tanken att en beställande myndighet alltid, i alla lägen, förfogar över de mest kostnadseffektiva lösningarna faller på sin egen orimlighet. I den klassiska upphandlingen lämnar byggnadsentreprenören en offert egentligen enbart på tillhandahållande av resurser under mycket hårt styrda förhållanden. Företagen kommer in sent i anbudsprocessen då det inte är tillåtet eller möjligt att ändra förutsättningar eller lösningar. Utförandeentreprenaden, där byggherren bestäm-

3 4 5 mer allt i detalj och sedan handlar upp lägsta pris, har varit förhärskande länge. Det har starkt begränsat möjligheterna att konkurrera med innovativa tekniska lösningar, logistik och tidsbesparande åtgärder. Den klassiska processen innebär att en byggherre, med hjälp av konsulter, definierar en hårt styrd produkt. Produkten upphandlas i konkurrens. I teorin kan processen förefalla attraktiv, men erfarenheten visar att den inte leder till vare sig innovation eller produktivitetsförbättringar. Konkurrensen kommer för sent och separerar ansvaret för slutleveransen från utformningen. Den traditionella entreprenaden driver konkurrens med avseende på riskvillighet och låga marginaler, inte produktivitetshöjningar och innovation. Den traditionella upphandlingen kan leda till lägst anbud på fel produkt vid fel tidpunkt. Att lyfta en hel bransch med avsikten att höja innovationsgraden och därmed också produktiviteten kräver ett nytt sätt att tänka hos byggherrar, entreprenörer och andra intressenter. Det kräver modernare arbetssätt och en inställning till teknisk utveckling som utgår från att fler tänker bättre än en. Att knäcka kostnadskurvan NCC har sedan några år genomfört omfattande satsningar på att utveckla organisationens kompetens och även satsat på tekniska plattformar, partnering (samverkansentreprenader), inköp och virtuellt byggande. Syftet är att strategiskt och långsiktigt först knäcka den negativa kostnadsutvecklingen för att sedan successivt kunna arbeta för fortlöpande kostnadssänkningar inom alla typer av byggande. För att kunna bedriva det arbetet krävs också kunder som är villiga att använda det kunskapskapital som byggts upp. Satsningen har gett NCC tydliga produktivitetshöjande effekter avseende planering, processer och produktion. Vid standardiserade förfaranden har NCC också kunnat påvisa positiva upprepningseffekter. NCC:s satsning drivs av viljan att kunna erbjuda marknaden de mest konkurrenskraftiga lösningarna för att på så vis bli den starkaste aktören i anläggningssektorn. Den drivkraften delar vi naturligtvis med andra privata aktörer. Produktivitetskommitténs förslag Produktivitetskommittén föreslog i en skrivelse till Trafikverket den 20 maj 2010 att följande tre insatser ska ingå i de åtgärder som Trafikverket bör vidta: Att genomföra en större andel totalentreprenader med funktionskrav Att utveckla och etablera egenskapskrav som kan användas i totalentreprenader Att ta tillvara möjligheter till upprepning, standardisering och stordrift NCC välkomnar dessa tre rekommendationer från Produktivitetskommittén och anser att de i hög grad bidrar till att förbättra branschens möjligheter att leverera anläggningsprojekt effektivare än idag. Rekommendationerna ligger också i linje med NCC:s uppfattning om vilka områden som behöver ses över. NCC:s tre förslag Med utgångspunkt från Produktivitetskommitténs uttryckliga önskan att hitta åtgärder för att skapa förutsättningar för att öka produktiviteten och innovationsgraden i anläggningsbranschen vill NCC lyfta fram: Helhetssyn Upphandling Industrialisering

4 6 7 Helhetssyn En ökad helhetssyn ger effektivare processer. Med helhetssyn menar vi att det som upphandlas alltid måste utgå från slutanvändarnas behov och från samhällsnyttan. Det kan vara att få effektivare transporter, mer väg eller järnväg och de ska produceras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. NCC:s råd är att byggherrarna i större utsträckning ska köpa hela vägar och järnvägar. Att som idag ofta stycka upp entreprenaderna minskar effektiviteten och driver upp kostnaderna för samhället. NCC menar också att det finns ett stort behov av att se över tillståndsprocessen så att den kan kortas jämfört med idag. NCC anser att det skulle vara samhällsekonomiskt fördelaktigt att minska andelen klassiska och uppstyckade utförandeentreprenader eftersom de är kostnadsdrivande och motverkar innovation och produktivitetsutveckling. Hitta istället former för att koppla ansvaret för slutleveransen och utformning så tidigt som möjligt. Säkerställ kontinuitet i nya processer så att företagen kan utveckla nya lösningar och också hinna dra nytta av inlärningseffekten. NCC ser också gärna att livscykelkostnaderna och samhällsnytta integreras i upphandlingsskedet. viktiga delområden med utvecklingspotential Effekter för brukarna Genom ett effektivare utnyttjande av arbetstiden kan vi minska störningarna för samhället. Det kan vara att arbeta under tider då trafikbelastningen är mindre. Det kan också vara att i större utsträckning möjliggöra omledningar av trafiken, vilket skulle ge högre effektivitet i genomförandet av projekten och en smidigare tillvaro för trafikanterna. Livscykelkostnad, LCC Det gäller att titta på livscykelkostnaden redan i projekteringsfasen. Högre investeringskostnad kan redan i ett tidigt skede vägas mot effektivare drift och lägre långsiktig kostnad. Samhällsnytta NCC är samhällsbyggare och vi är också själva del i samhället. Transparens är en viktig del i vår verksamhet. Därför tycker vi att det är viktigt att medborgare kan överklaga till exempel vägplaner. Men samtidigt menar vi att tillämpningen av regler och bestämmelser måste ställas i proportion till konsekvenserna. En rimlighetsanalys måste göras. Till exempel naturskydd och bullerbestämmelser måste ställas i proportion till samhällsnyttan. Kan samhället vinna på en mindre trafikstörning, kortare genomförandetid och betydligt lägre investeringskostnader? Klara regler och skyndsamma handläggningstider gör det möjligt att planera bättre för en effektiv byggprocess. Obrutet informationsflöde Alla projekt borde redan från start ha informationsmodeller, virtuella modeller, som kan nyttjas och byggas på genom hela processen. Lagstiftningens möjligheter Det är dags att ompröva föreställningen om att lagstiftningen begränsar möjligheterna till samverkan mellan aktörerna i branschen. Lagen om offentlig upphandling (LOU), Väglagen, PBL med flera, ger branschen bra möjligheter att skapa innovativa lösningar, industriellt tänkande och goda samarbetsformer. Tredje part/trafikanterna Branschen kan bli bättre på att underlätta för trafikanterna genom att förse dem med mer och bättre information om kommande åtgärder. Med kunskapsspridning och kommunikation skulle störningsupplevelsen kunna minska.

5 8 9 Upphandling Byggherren borde i större utsträckning koncentrera upphandlingen på att välja rätt leverantör. Vidare bör möjligheterna att konkurrera med kompetens, tekniska lösningar och ett effektivt tidsutnyttjande öka på bekostnad av rena prisupphandlingar. Genom att erkänna och respektera alla parters kompetens och roller i ett projekt kan effektiviteten öka dramatiskt. Med nya sätt att upphandla menar NCC till exempel funktionsupphandlingar, som leder till innovativa lösningar och möjlighet för entreprenörerna att använda sina egenutvecklade tekniska lösningar. När entreprenörerna får ta ansvar för framtida drift och underhåll finns en naturlig drivkraft att både produkt- och processutveckla för att få en långsiktigt hållbar ekonomi i projektet. Funktionsentreprenader blir inte automatiskt lyckade genom att döpa om en hårt styrd totalentreprenad och lägga till en underhållsperiod. Upphandlingsprocessen måste utformas så att det finns väsentliga möjligheter att påverka. NCC menar att Trafikverket har gjort stora satsningar för att gå i den här riktningen. Ett nytt sätt att tänka och arbeta kräver att ny kompetens och nya processer utvecklas hos alla aktörer. Kontinuiteten i satsningarna på funktionsupphandlingar, som har börjat de senaste åren, är viktig att säkerställa. Partnering är en samarbetsform, som tar till vara alla parters kompetens och vilja att hitta de bästa lösningarna. Alla parter i projektet tar ett gemensamt ansvar och har produktivitetshöjande incitament. Partnering har sin grund i den brittiska utredningen Rethinking Construction, en utredning ledd av Sir John Egan. Partnering, rätt utfört, baseras på en tydlig metodik. Det handlar om organisation, aktiviteter och problemlösningsmetod. Partnering kräver en mogen och kompetent organisation hos alla inblandade parter för att kunna ta ett gemensamt ansvar för de överväganden och val som måste göras genom hela projektet. NCC har genomfört hundratals projekt som partnering, huvudsakligen för husbyggnadsprojekt, men även några infrastrukturprojekt. Erfarenheterna visar på entydigt positiva effekter. Det finns en spridd vanföreställning om att partnering skulle stå i motstridighet till LOU. Den är inte riktigt. Projekten kan och ska upphandlas i konkurrens, men det krävs en annan utformning av utvärderingskriterierna än enbart eller huvudsakligen anbudspris. NCC vill också gärna lyfta fram Offentlig Privat Samverkan, OPS, som ett sätt att ta tillvara på flera aktörers förmåga att driva utvecklingen framåt. OPS ska i NCC:s mening inte ses som en finansieringsform. Tvärtom är finansieringskostnaderna och transaktionskostnaderna högre än i en traditionell entreprenad. NCC menar att det finns andra fördelar i ett OPSprojekt som uppväger den nackdelen. Erfarenheter från omvärlden visar att OPS, rätt genomfört, leder till lägre kostnader och snabbare genomförande. Följande faktorer måste vara uppfyllda för att OPS ska leda till högre innovation, produktivitetsökningar och lägre kostnader: OPS ska upphandlas i ett skede där tillräckligt mycket finns att påverka. Väsentliga frågor om utformning ska inte vara låsta. För en väg eller järnväg bör det finnas möjlighet att påverka till exempel vägens sträckning, höjdläge och tekniska lösningar. OPS-projektet måste vara en del av en serie av likartade projekt för att en marknad ska hinna utvecklas och kunskap byggas upp hos alla aktörer. OPS-projektet ska vara tillräckligt stort för att motivera de betydande transaktionskostnaderna, men samtidigt inte så stort att antalet aktörer blir för få. På den europeiska marknaden, som den svenska infrastrukturbranschen verkar i, bedömer NCC för

6 10 11 närvarande att detta innebär projekt mellan en och fem miljarder kronor. Det måste finnas en politisk enighet kring OPS. Varje projekt varar över flera mandatperioder. Med dessa förutsättningar på plats kan OPS vara ett mycket tydligt sätt att i konkurrens koppla ansvaret för utformning och slutleverans och sänka kostnaderna genom att ge samtliga aktörer i projektet mer likartade drivkrafter. Nya upphandlingsformer är i motsats till klassiska entreprenader innovationsskapande och produktivitetshöjande. Det finns flera sätt att upphandla på som bidrar positivt till att öka både produktivitet och innovationsgrad. Partnering/Utökad samverkan (enligt FIA*) Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden. NCC har genomfört ett mycket stort antal partneringprojekt där erfarenheterna är entydigt positiva då projekten i högre grad levererats inom budget, i tid och med rätt kvalitet. Kunder, som provat partnering, är överlag mycket nöjda och efterfrågar det gärna igen. *) FIA: Förnyelse i anläggningsbraschen. Ett branschgemensamt projekt utfört Funktionsupphandling (utförande och driftåtagande) Modellen med funktionsupphandling fokuserar på livscykelkostnad där entreprenören får ta ett mycket större och mer långsiktigt ansvar för projektet och slutprodukten än vad som är normalt. Entreprenören har ansvar för både projektering och byggande. Det gör att kopplingen mellan ansvaret för utformning och slutleverans blir starkare. Redan från start kan entreprenören fundera på drift och underhåll under ett antal år efter det att vägen är färdigbyggd och öppnad för trafik. Byggherren ställer upp funktionella krav, som det sedan är upp till entreprenören att tillgodose. Serieköp Med serieköp gynnas standardisering och upprepning. Det skapar också goda förutsättningar till ständiga förbättringar och därmed både lägre produktionskostnader och högre kvalitet. Högre andel totalentreprenader Totalentreprenader ger som regel färre låsningar från planeringsskedet i arbetsplaner och järnvägsplaner och ökar frihetsgraden för den ansvariga entreprenören. NCC förordar en riskfördelning där den som är mest lämpad att hantera risken ansvarar för den. Att överlåta risk på en annan aktör kostar pengar. Aktörerna på marknaden måste erbjudas fler möjligheter att organisera sig för totalentreprenader. Entreprenadformen kräver andra/nya kompetenser. Ett uthålligt agerande från byggherren är därför nödvändigt för att bygga upp kompetens hos alla inblandade parter. Upphandlingar för kortare ledtider Om byggherren vinnlade sig om att i upphandlingsskedet premiera kortare ledtider i proportion till förberedelsetid och genomförandetid genom hela projektet skulle samhällsstörningarna bli mindre.

7 12 13 Industrialisering Varje projekt är inte unikt. Det är en villfarelse som tyvärr hindrar genomslaget för industriellt tänkande i anläggningsbranschen. Processtänkande, genomförandemetoder och material kan vara gemensamt för många projekt. Tekniska plattformar, effektiva inköp och upprepningseffekter ger ökad produktivitet. Med industriellt tänkande kan NCC och andra aktörer utveckla företagsunika tekniska plattformar och standarder. Därmed kan vi skapa upprepning och ständiga förbättringar med lägre produktionskostnader och bättre kvalitet som resultat. Det gynnar byggherrarna och deras slutanvändare. För att byggherrarna ska kunna dra nytta av de positiva effekter som industrialisering erbjuder måste upphandlingarna vara utformade på ett sätt som gör det möjligt för företagen att erbjuda företagsunika lösningar. Ingen investering i teknisk utveckling eller nya metoder kommer att ske i företagen om det inte ges möjlighet att använda de lösningarna utan att sprida dem till andra aktörer. Utvecklingsområden inom industrialisering Mindre detaljstyrning Ge entreprenörerna förutsättningar att presentera tekniska lösningar och planera för genomförandet. En större andel totalentreprenader skulle ge den effekten. Byggherrarna behöver också utveckla sin förmåga att beskriva önskade funktioner av projektet. Det skulle också vara önskvärt om möjlighet oftare gavs att göra livscykelanalyser. Undvik stafettlopp Överlämning mellan olika discipliner (planering, projektering och genomförande) måste ske utan att kompetens och kunskap slarvas bort. Tydliga och effektiva IT-verktyg (VDC) är därför nödvändigt och angeläget att utveckla. Plattformstänkande Med plattformar går det att uppnå upprepningseffekter. Prefabricerade broar och standarder i genomförandet är några exempel på lösningar. Andra exempel är serieköp av till exempel mindre trafikplatser, broar eller broreparationer. Det skulle sänka kostnaderna och förbättra kvaliteten. Kortare ledtider Byggherrarna uppmanas att genomföra upphandlingar som prioriterar kort byggtid och minimerad störning för trafikanter och kringboende. En god idé vore att låta entreprenörerna konkurrera även med genomförandetiden. Ständiga förbättringar Vid användandet av plattformar och genomförandet av serieköp kan byggherren på ett tillförlitligt sätt mäta och följa upp upprepningsbesparingar och även tydligt se hur industriellt tänkande leder till ständiga förbättringar. Virtuellt byggande, VDC Effektiv produktion möjliggörs genom användandet av modeller (VDC). Det ger branschen möjlighet att utveckla maskinstyrning, maskinguidning, effektiv masshantering, arbetsberedning och uppföljning i realtid. Sammantaget leder det till betydande produktivitetsförbättringar.

8 ncc.se Foto: Sten Jansin, Mikael Ullén, Michael Lundström, Per Pixel NCC Communication 2013/08

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen?

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Sveriges största beställare visar hur arbetet fortskrider Stefan Engdahl Direktör, Investering Trafikverkets uppdrag Regeringen har, via

Läs mer

beställare Hur ökar vi innovationsviljan?

beställare Hur ökar vi innovationsviljan? Renodlad beställare Hur ökar vi produktiviteten iteten och innovationsviljan? Trafikverkets strategiska utmaningar 2012-2021 Ett energieffektivt t transportsystem t t Väl fungerande resor och transporter

Läs mer

Produktivitetskommitténs arbete för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen

Produktivitetskommitténs arbete för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen s arbete för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen Malin Löfsjögård ordförande i Ordförande: Malin Löfsjögård, riksdagsledamot, tekn. dr. Ledamöter: Per Olof Granbom f.d. generaldirektör

Läs mer

Vägen till framgång Rv 50

Vägen till framgång Rv 50 Vägen till framgång Rv 50 Thomas Lidberg Chef NCC Infra 1 Rv 50: TE med funktionsansvar o 14 km 2+1 väg o 14 km 2+2 väg o 8 trafikplatser o 37 vägbroar o 620 m Vätterbron o D&U 20 år o Volym 1,5 Mdr 2

Läs mer

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen.

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Vi har bestämt oss! Förnyelse kräver förändring Skapa drivkrafter Ta fram hjälpmedel Skapa förutsättningar Program och verktyg

Läs mer

CIR-dagen 2009. Effektivare processer i anläggningsbranschen. Magnus Alfredsson Peter Knutsson

CIR-dagen 2009. Effektivare processer i anläggningsbranschen. Magnus Alfredsson Peter Knutsson CIR-dagen 2009 Effektivare processer i anläggningsbranschen Magnus Alfredsson Peter Knutsson Bygg & Anläggningsbranschen Olika verksamheter Olika traditioner Olika konjunkturcykler Olika utvecklingsmöjligheter

Läs mer

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Så ska vi öka produktiviteten i anläggningsbranschen Trafikverket gör varje år affärer på anläggningsmarknaden för mer än 35 miljarder kronor.

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Åtgärdspaket för effektivare anläggningsbyggande

Åtgärdspaket för effektivare anläggningsbyggande Åtgärdspaket för effektivare anläggningsbyggande Ett anläggningsprojekt berör många medborgare, finansiärer, byggherrar, konsulter och entreprenörer. FIA rekommenderar nu en rad åtgärder för att skapa

Läs mer

De statliga beställarfunktionerna och. anläggningsmarknaden. i möten den 18 februari 2009 Trafikverksutredningen. Trafikverksutredningen

De statliga beställarfunktionerna och. anläggningsmarknaden. i möten den 18 februari 2009 Trafikverksutredningen. Trafikverksutredningen De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden i möten den 18 februari 2009 Modell för att förklara marknadsresultat Marknadsstruktur Marknadsagerande Marknadsresultat Koncentrationsgrad, Etableringshinder,

Läs mer

CIR-dagen Effektivare processer i anläggningsbranschen. Magnus Alfredsson Peter Knutsson

CIR-dagen Effektivare processer i anläggningsbranschen. Magnus Alfredsson Peter Knutsson CIR-dagen 2009 Effektivare processer i anläggningsbranschen Magnus Alfredsson Peter Knutsson Bygg & Anläggningsbranschen Olika verksamheter Olika traditioner Olika konjunkturcykler Olika utvecklingsmöjligheter

Läs mer

Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket

Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Den Renodlade Beställarrollen, hur fungerar den? Åsa Markström Inköpschef syd, Trafikverket Varför har Trafikverket valt att bli Renodlad Beställare? 2 2014-06-03 Nya förutsättningar ger nya möjligheter

Läs mer

NCC Construction Sweden

NCC Construction Sweden NCC Construction Sweden Tomas Carlsson Affärsområdeschef NCC Construction Sweden 2010-05-27 1 Verksamhetsområden Affärsområden NCC BYGG OCH CONSTRUCTION ANLÄGGNING KROSS, ASFALT, NCC ROADS BELÄGGNING OCH

Läs mer

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan

Agenda. 1. Introduktion och presentation av deltagarna. 2. Produktivitet. 3. Arbetsmiljö. 4. Trafikpåverkan 1 2014-08-28 Agenda 1. Introduktion och presentation av deltagarna 2. Produktivitet 3. Arbetsmiljö 4. Trafikpåverkan 5. Medskick till nationellt Anläggningsforum 6. Sammanfattning och avslutning 2 2014-08-28

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling TMALL 0141 Presentation v 1.0 Innovationsupphandling Pontus Gruhs, chef Utveckling inom Underhåll Innovationsupphandling 1. En stor möjlighet? 2. Hur påverkar det här min forskning/mitt företag/upphandlande

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar Partnering i praktiken, erfarenheter av samverkansentreprenader

Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar Partnering i praktiken, erfarenheter av samverkansentreprenader Bättre VA-projekt och bättre upphandlingar Partnering i praktiken, erfarenheter av samverkansentreprenader Stefan Valdusson, Teknik- och affärsutvecklingschef VA-mässan 2014 GRYAAB Göteborg 2010 Partnering

Läs mer

Samverkansformer för lyckade projekt. Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Birgitta Olofsson, Tyréns Rickard Rosenlund,Trafikverket

Samverkansformer för lyckade projekt. Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Birgitta Olofsson, Tyréns Rickard Rosenlund,Trafikverket Samverkansformer för lyckade projekt Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Birgitta Olofsson, Tyréns Rickard Rosenlund,Trafikverket Samverkansformers betydelse för ökad produktivitet LARS REDTZER- ANSVARIG

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Leverantörsstrategi och organisationsmodell. NVF möte OLSO

Leverantörsstrategi och organisationsmodell. NVF möte OLSO Leverantörsstrategi och organisationsmodell NVF möte OLSO 12 04 20 lars.jacobsson@trafikverket.se Sverige Innehåll Organisering Renodlad beställare PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Säffle kommun Antagen av kommunfullmäktige 24 september 2012, 151 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Förhållningssätt... 3 2. Samordnad upphandling... 4 3. Standardisering...

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Upphandlingsperspektivet. Små och stora projekt. och lite ÄTA

Upphandlingsperspektivet. Små och stora projekt. och lite ÄTA Upphandlingsperspektivet Små och stora projekt. och lite ÄTA Föredrag 2016-04-11 på Nalen Svensk Byggtjänst Advokat John Hane, Foyen Advokatfirma 2 KKV:S FÖRHANDSUPPFATTNING OCH UPPDRAGSDEFINITION För

Läs mer

FIA:s modell Samverkan för ökad effektivitet. Seminarium den 26 maj 2008

FIA:s modell Samverkan för ökad effektivitet. Seminarium den 26 maj 2008 FIA:s modell Samverkan för ökad effektivitet Seminarium den 26 maj 2008 Förnyelse kräver förändring Erbjuda nya hjälpmedel Skapa nya drivkrafter Skapa nya förutsättningar Entreprenadindex Norra Länken

Läs mer

Innovationsupphandlingar. FOI perspektiv 28 okt 2014 SBUF. Jan Thorén. TMALL 0141 Presentation v 1.0

Innovationsupphandlingar. FOI perspektiv 28 okt 2014 SBUF. Jan Thorén. TMALL 0141 Presentation v 1.0 Innovationsupphandlingar i FOI perspektiv 28 okt 2014 SBUF Jan Thorén TMALL 0141 Presentation v 1.0 Hur vi upphandlar påverkar morgondagens Sverige! Med en uppdragsvolym på ca 40 miljarder kronor per år

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Magnus Lundberg Projektchef, E4 Sundsvall

Magnus Lundberg Projektchef, E4 Sundsvall Magnus Lundberg Projektchef, E4 Sundsvall E4 Sundsvall En ny väg. 1000 nya möjligheter. Struktur Innehåll: a. E4 Sundsvall nya affärsformer b. Upphandling c. Granskning d. Verifiering e. Godkännande f.

Läs mer

Hur påverkar valet av ansvarsform resultatet? Hur påverkar valet av ansvarsform resultat

Hur påverkar valet av ansvarsform resultatet? Hur påverkar valet av ansvarsform resultat Hur påverkar valet av ansvarsform resultatet? Bengt Hansson Professor, projektledare, besiktningsman, byggledare Agenda Bakgrund Utgångspunkt för upphandling Mål med upphandling Vad vill beställaren ha?

Läs mer

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation

Upphandling av byggprojekt. Varför Organisation? Organisation Upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal individer som

Läs mer

Framtidens byggande. Om den pågående utvecklingen. Dan Engström

Framtidens byggande. Om den pågående utvecklingen. Dan Engström Framtidens byggande Om den pågående utvecklingen Dan Engström Kostnad flerbostadshus resp KPI 1968-2009 2 Kostnad flerbostadshus resp KPI 1968-2009 3 Byggbranschen behöver sänka sina kostnader 4 Produktivitetsutveckling?

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

I Tabell 11 frågar jag efter både värde och antal. I båda fallen ska procentandelarna summera till 100:

I Tabell 11 frågar jag efter både värde och antal. I båda fallen ska procentandelarna summera till 100: BILAGA 2 Följande förtydligande, från Bengt Jäderholm, har beaktats: I Tabell 8 har jag efterfrågat där beställaren anger bestämda starttid och sluttid i entreprenaderna. Det verkar som att beställaren

Läs mer

Entreprenadupphandlingar hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?

Entreprenadupphandlingar hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? Entreprenadupphandlingar hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier? Per Erik Eriksson Luleå tekniska universitet Effektivitet och innovation Kortsiktig

Läs mer

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenad med funktionsansvar och DoU i 20 år. Projekt E4 Sundsvall, delen Myre-Skönsmon 16 km väg varav 1,5 km bro. 1

Läs mer

Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform. Construction Management

Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform. Construction Management Upphandlingsform = Ansvarsform (entreprenadform) + Ersättningsform Disposition Ansvarsformer Ersättningsformer Funktionsentreprenader Vilken upphandlingsform? Faktorer som styr valet av upphandlingsform

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management

Organisation och upphandling av byggprojekt. Construction Management Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar (synergieffekt) Organisation Ett antal

Läs mer

Organisation och upphandling av byggprojekt

Organisation och upphandling av byggprojekt Organisation och upphandling av byggprojekt En avancerad shoppingtur! Välkomna! Anne Landin den 30:e januari 2014 Varför Organisation?» Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än

Läs mer

Varför Organisation? Informell organisation

Varför Organisation? Informell organisation Organisation och upphandling av byggprojekt Varför Organisation? Att mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan individer än genom individuella ansträngningar g (synergieffekt) Organisation Ett

Läs mer

Innovation och socialt ansvarstagande Katarina Norén, chef Inköp och logistik

Innovation och socialt ansvarstagande Katarina Norén, chef Inköp och logistik 1 Innovation och socialt ansvarstagande Katarina Norén, chef Inköp och logistik Innovation genom samarbete Juste konkurrens genom att uppfylla sociala krav Marknadsöppning för kunskapsutbyte och hållbar

Läs mer

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat.

Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Med partnering når vi tillsammans bättre resultat. Fördelarna med partnering. Partnering minskar riskerna i projektet. Partnering ger ökat fokus på den gemensamma projektekonomin. Partnering ökar utrymmet

Läs mer

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn Innovationsbegreppet Innovationsprocess Idé/uppfinning + Utveckling + Implementering = Innovation Innovationer Brett spann på vad innovationer är Radikala

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Komplexa byggnadsverk Sammanfattning Produktivitetsprogram komplexa byggnadsverk Årliga entreprenadkostnader

Läs mer

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 Ulrica Nilsson Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 37 Norrortsleden delen Täby kyrkby Rosenkälla 7 km mötesfri motortrafikled t (2+1 väg) 1 km bergtunnel med skiljevägg 7 broar

Läs mer

Produktivitetsforum 24 september 2012

Produktivitetsforum 24 september 2012 Trafikverket www.trafikverket.se Jan Gilbertsson Projektledare PIA Produktgenomgångar Jan.gilbertsson@trafikverket.se Produktivitetsforum 24 september 2012 Plats för mötet: Trafikverket, Röda vägen 1,

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

03 0710 v re res_ IA_p F

03 0710 v re res_ IA_p F FIA_pres_rev071003 Förnyelse kräver förändring Ta fram hjälpmedel Skapa förutsättningar Skapa drivkrafter Många små fåstora Vägverket, Banverket och de kommuner som är med finns representerade i Borlänge

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik

Trafikverket och tjälforskning. Per Andersson. Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik 2012-03-29 Trafikverket och tjälforskning Per Andersson Enhetschef Geo-, bergöverbyggnadsteknik Från infrastrukturförvaltare till samhällsutvecklare 2 2012-04-24 Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande

Läs mer

Projektering av produkterbjudanden. Dan Engström

Projektering av produkterbjudanden. Dan Engström Projektering av produkterbjudanden Dan Engström Byggbranschen behöver sänka sina kostnader 2 Varje hus är unikt (gammalt djungelordspråk) AIX Arkitekter 3 En nyckel till kostnadssänkningar Standardisera

Läs mer

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter

Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM. Kommunen får lämna följande synpunkter 2012-01-04 2589-2011 Chefsjurist Linda Stenman Konkurrensverket Avdelningen för offentlig upphandling 103 85 STOCKHOLM Er anmodan om upplysning avseende Ny arena R3 (812/2011) Konkurrensverket har anmodat

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Partnering Erfarenheter av byggbransch i förändring. Anne-Christine Ehn, Upphandlingskonsult

Partnering Erfarenheter av byggbransch i förändring. Anne-Christine Ehn, Upphandlingskonsult Partnering Erfarenheter av byggbransch i förändring Anne-Christine Ehn, Upphandlingskonsult Definition Partnering = strukturerad samarbetsform (genomförandeform) i byggbranschen, där byggherren, konsulterna,

Läs mer

Gör din vardag enklare

Gör din vardag enklare Leverantörsdag 6 februari 2013 Upphandling av entreprenader i Förbifart Stockholm Johan Brantmark, Projektchef Gör din vardag enklare Trafikverket Stora Projekt, 2013 3 2013-02-05 Trafikverket Verksamhetsidé,

Läs mer

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Upphandling Kvalité, innovation, sociala krav Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Kvalité? Vad är kvalitet för dig? Hur ska du formulera detta för att få ut det du vill av en upphandling? Hur

Läs mer

2014-04-07. lång Stockholm pendeltågstunnel. Grunden för offentlig upphandling. Grundläggande principer för all offentlig upphandling

2014-04-07. lång Stockholm pendeltågstunnel. Grunden för offentlig upphandling. Grundläggande principer för all offentlig upphandling PortInfra Västerås 2014-04-02 Björn Kruse Upphandlingschef Projekt Citybanan i Stockholm Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet 6 för kilometer idag både lång Stockholm pendeltågstunnel

Läs mer

Trafikverkets strategi för drift och underhåll

Trafikverkets strategi för drift och underhåll Trafikverkets strategi för drift och underhåll Lite fakta Gunnar Malm efterfrågade en Trafikverksstrategi för drift och underhåll i april 2010 Björn Östlund har varit den direkt styrande i arbetet Projektgrupp

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk

Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk Infrastructure & Real Estate Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk Sjukhus i världsklass 2012 Lars Tvede-Jensen OPS är ett sätt att överföra projektrisker från offentlig till privat aktör ett slags

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson

Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion. Aava-Olsson Vad är hållbar produktion? Varför hållbar produktion Birgitta Aava-Olsson Hållbar utveckling Social Ekologisk Hållbar Ekonomisk Brundtlandrapporten, Our Common Future, rapport utarbetad av FN:s Världskommission

Läs mer

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-29 Ansvarig för revidering: Ekonomichef Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 14-528 >Policy Program

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN NATIONELL STRATEGI FÖR INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN NATIONELL STRATEGI FÖR INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN NATIONELL STRATEGI FÖR INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM Statsrådet har i dag fattat följande principbeslut: 1. Behovet av och möjligheterna till en ny trafikpolitik Trafikpolitiken

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Broar av seriekaraktär Sammanfattning Produktivitetsprogram för seriebroar Broar av seriekaraktär

Läs mer

Industriellt betongbyggande leder till ökad produktivitet. Peter Simonsson

Industriellt betongbyggande leder till ökad produktivitet. Peter Simonsson Industriellt betongbyggande leder till ökad produktivitet Peter Simonsson 1 Agenda Snabbare Produktivitetsökning Forskning LTU Innovationer Arbetsmiljö Byggbarhet och Lean Standardisering IT 2 Implementering

Läs mer

Att efterfråga innovation - för nyskapande i offentlig verksamhet Arkusdagen 2014

Att efterfråga innovation - för nyskapande i offentlig verksamhet Arkusdagen 2014 . Att efterfråga innovation - för nyskapande i offentlig verksamhet Arkusdagen 2014 2014-12-08 Anna Lipkin, Konkurrensverket Nina Widmark, VINNOVA Snabbfakta VINNOVA Stimulera Statlig myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen 1 (5) YTTRANDE 2011-05-11 Dnr: Ku2011/260/RS Societas Archaeologica Upsaliensis Kyrkogårdsgatan 8A Betänkande Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen

Läs mer

OPS i Sverige? Hans Widell Skanska Infrastructure Development 16 november Creating value through partnership

OPS i Sverige? Hans Widell Skanska Infrastructure Development 16 november Creating value through partnership OPS i Sverige? Hans Widell Skanska Infrastructure Development 16 november 2007 Skanskas OPS-erfarenheter Helsinki-Lahti Motorway, Finland E18 Motorway, Finland E39 Highway, Norway Waste Water Treatment

Läs mer

Allmänt om asfaltbranchen i Finland

Allmänt om asfaltbranchen i Finland Lars Forstén Kontraktsformer och upphandling som främjar utveckling och innovationer Erfarenheter från Finland Allmänt om asfaltbranchen i Finland Redan under flere år har asfaltvolymerna i Finland varit

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Investera med flera. När passar offentlig-privat samverkan vid fastighetsinvesteringar?

Investera med flera. När passar offentlig-privat samverkan vid fastighetsinvesteringar? Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Investera med flera När passar offentlig-privat samverkan vid fastighetsinvesteringar? UFOS 2009 118 82 Stockholm Tfn: 08-452 70 00 E-post:

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case GRÄNÖVERKRIDANDE ROJEKT från investering till återbetalning HH som business case INEDNING Konkurrenskraftiga regioner är regioner som är tillräckligt stora och som dessutom hänger samman. Där avstånd mäts

Läs mer

Tidig dialog utvecklar VA-branschen

Tidig dialog utvecklar VA-branschen Varims upphandlingsenkät: Tidig dialog utvecklar VA-branschen : den som genomför upphandlingen Verksamhetschef: övergripande ansvarig för den offentliga verksamheten Leverantör: den som svarar på anbudsförfrågan

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0

TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 2 Vi bidrar till samhällsutvecklingen! VÅR ORGANISATION 6500 medarbetare 5 Verksamhetsområden centrala 7funktioner Projekt ERTMS 3 UTRULLNINGS ANSVAR Delprojekt Utrullning

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

GNA workshop Oct 3, 2007

GNA workshop Oct 3, 2007 Functional contracts - Per-Olov Karlsson Vägverket Region Stockholm GNA workshop Oct 3, 2007 - en del av Yttre Tvärleden 2006-09-28 2 3 En 16 km lång tvärförbindelse mellan E 4 vid Häggvik och E 18 vid

Läs mer

Samhällsvinster går det att få med i upphandlingen? Jan-Eric Nilsson

Samhällsvinster går det att få med i upphandlingen? Jan-Eric Nilsson Samhällsvinster går det att få med i upphandlingen? Jan-Eric Nilsson Två poänger Ekonomisk forskning om upphandling, kontraktsutformning och ekonomiska incitament har mycket att bidra med för att förbättra

Läs mer

Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 2 Förändringar i den nya upphandlingslagstiftningen: inköpscentraler och leverantörsperspektivet

Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 2 Förändringar i den nya upphandlingslagstiftningen: inköpscentraler och leverantörsperspektivet Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 2 Förändringar i den nya upphandlingslagstiftningen: inköpscentraler och leverantörsperspektivet SKL Kommentus Inköpscentralens nya roller Åsa Edman Vad får

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187)

Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187) Svar på motion från Emil Broberg med flera (V) Anställningstrygghet i kollektivtrafiken (RS 2015-187) I Region Östergötland har vi sedan 2012 en regional kollektivtrafikmyndighet, Trafik- och samhällsplaneringsnämnden

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Utökad Samverkan- Behövs det? Gatukontorsdagarna, Skövde 2013 Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier

Utökad Samverkan- Behövs det? Gatukontorsdagarna, Skövde 2013 Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier Utökad Samverkan- Behövs det? Gatukontorsdagarna, Skövde 2013 Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier www.bygg.org Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för 3.200 bygg-, anläggningsoch

Läs mer

Offentligt-Privat Samverkan (OPS)

Offentligt-Privat Samverkan (OPS) Offentligt-Privat Samverkan (OPS) Några centrala frågorna Jan-Eric Nilsson, Magnus Arnek, Roger Pyddoke Uppläggning Vår (nuvarande) bild av vad ett OPS-projekt är. OPS-projekt som finansieringsmekanism

Läs mer

Från kaos till digital succé. Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från kaos till digital succé. Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från kaos till digital succé Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun 2 3 5 IT och digital utveckling i Uppsala kommun är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för effektiva informationsflöden

Läs mer

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret Upphandling IT-drift Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar Inflight information Stad från 990 6:e största kommunen 142 000 invånare 10 000 medarbetare Staden 7,7 miljarder Koncernen 11 miljarder

Läs mer