Fler tänker bättre än en

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler tänker bättre än en"

Transkript

1 Fler tänker bättre än en NCC:s svar på Produktivitetskommitténs frågor om vilka åtgärder som krävs för att höja anläggningsbranschens produktivitet och innovationsgrad

2 2 3 Sammanfattning NCC anser att de statliga byggherrarna inom anläggningssektorn har goda möjligheter att skapa förutsättningar för en bättre produktivitetsutveckling genom ett mer innovativt klimat i branschen. För att åstadkomma det behövs att de ser över sitt agerande och skapar en upphandlingsprocess, som gör det möjligt för fler aktörer i branschen att vara mer delaktiga. Marknadsdriven innovation, baserad på kunskap och kompetens inom process- och produktutveckling, utvecklar hela branschen. Det är en omfattande och utmanande uppgift, men långtifrån omöjlig. NCC vill lyfta fram tre områden inom vilka anläggningssektorn kan förbättras och som leder till både ökad produktivitet och högre innovationsgrad. De tre områdena är: Helhetssyn Upphandling Industrialisering Bakgrund Infrastruktur är en av de grundläggande faktorerna för att utveckla välfärden i en nation. Därför finns det alltid ett stort behov av att stärka den svenska anläggningssektorn för att kunna leverera med bättre produktivitet och till lägre kostnader till den svenska staten och landets skattebetalare. Produktivitetskommittén, tillsatt av regeringen, har i uppdrag att analysera de statliga byggherrarnas agerande för att förbättra produktiviteten och innovationsgraden i anläggningssektorn. Anläggningsbranschen är präglad av gamla traditioner. Det finns en utbredd konservatism och branschens aktörer har i hög grad accepterat bilden av sig själv som en problembransch. Den största kunden, Trafikverket, har av tradition styrt den tekniska utvecklingen och oftast på egen hand definierat sina beställningar utan att blanda in övriga aktörer i kommande projekt eller agerat för att dra nytta av innovationskraften hos företagen i en marknadsekonomi. Innovationsklimatet i branschen har hämmats när företagen på marknaden i realiteten inte i någon väsentlig utsträckning har kunnat erbjuda alternativa lösningar. Tanken att en beställande myndighet alltid, i alla lägen, förfogar över de mest kostnadseffektiva lösningarna faller på sin egen orimlighet. I den klassiska upphandlingen lämnar byggnadsentreprenören en offert egentligen enbart på tillhandahållande av resurser under mycket hårt styrda förhållanden. Företagen kommer in sent i anbudsprocessen då det inte är tillåtet eller möjligt att ändra förutsättningar eller lösningar. Utförandeentreprenaden, där byggherren bestäm-

3 4 5 mer allt i detalj och sedan handlar upp lägsta pris, har varit förhärskande länge. Det har starkt begränsat möjligheterna att konkurrera med innovativa tekniska lösningar, logistik och tidsbesparande åtgärder. Den klassiska processen innebär att en byggherre, med hjälp av konsulter, definierar en hårt styrd produkt. Produkten upphandlas i konkurrens. I teorin kan processen förefalla attraktiv, men erfarenheten visar att den inte leder till vare sig innovation eller produktivitetsförbättringar. Konkurrensen kommer för sent och separerar ansvaret för slutleveransen från utformningen. Den traditionella entreprenaden driver konkurrens med avseende på riskvillighet och låga marginaler, inte produktivitetshöjningar och innovation. Den traditionella upphandlingen kan leda till lägst anbud på fel produkt vid fel tidpunkt. Att lyfta en hel bransch med avsikten att höja innovationsgraden och därmed också produktiviteten kräver ett nytt sätt att tänka hos byggherrar, entreprenörer och andra intressenter. Det kräver modernare arbetssätt och en inställning till teknisk utveckling som utgår från att fler tänker bättre än en. Att knäcka kostnadskurvan NCC har sedan några år genomfört omfattande satsningar på att utveckla organisationens kompetens och även satsat på tekniska plattformar, partnering (samverkansentreprenader), inköp och virtuellt byggande. Syftet är att strategiskt och långsiktigt först knäcka den negativa kostnadsutvecklingen för att sedan successivt kunna arbeta för fortlöpande kostnadssänkningar inom alla typer av byggande. För att kunna bedriva det arbetet krävs också kunder som är villiga att använda det kunskapskapital som byggts upp. Satsningen har gett NCC tydliga produktivitetshöjande effekter avseende planering, processer och produktion. Vid standardiserade förfaranden har NCC också kunnat påvisa positiva upprepningseffekter. NCC:s satsning drivs av viljan att kunna erbjuda marknaden de mest konkurrenskraftiga lösningarna för att på så vis bli den starkaste aktören i anläggningssektorn. Den drivkraften delar vi naturligtvis med andra privata aktörer. Produktivitetskommitténs förslag Produktivitetskommittén föreslog i en skrivelse till Trafikverket den 20 maj 2010 att följande tre insatser ska ingå i de åtgärder som Trafikverket bör vidta: Att genomföra en större andel totalentreprenader med funktionskrav Att utveckla och etablera egenskapskrav som kan användas i totalentreprenader Att ta tillvara möjligheter till upprepning, standardisering och stordrift NCC välkomnar dessa tre rekommendationer från Produktivitetskommittén och anser att de i hög grad bidrar till att förbättra branschens möjligheter att leverera anläggningsprojekt effektivare än idag. Rekommendationerna ligger också i linje med NCC:s uppfattning om vilka områden som behöver ses över. NCC:s tre förslag Med utgångspunkt från Produktivitetskommitténs uttryckliga önskan att hitta åtgärder för att skapa förutsättningar för att öka produktiviteten och innovationsgraden i anläggningsbranschen vill NCC lyfta fram: Helhetssyn Upphandling Industrialisering

4 6 7 Helhetssyn En ökad helhetssyn ger effektivare processer. Med helhetssyn menar vi att det som upphandlas alltid måste utgå från slutanvändarnas behov och från samhällsnyttan. Det kan vara att få effektivare transporter, mer väg eller järnväg och de ska produceras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. NCC:s råd är att byggherrarna i större utsträckning ska köpa hela vägar och järnvägar. Att som idag ofta stycka upp entreprenaderna minskar effektiviteten och driver upp kostnaderna för samhället. NCC menar också att det finns ett stort behov av att se över tillståndsprocessen så att den kan kortas jämfört med idag. NCC anser att det skulle vara samhällsekonomiskt fördelaktigt att minska andelen klassiska och uppstyckade utförandeentreprenader eftersom de är kostnadsdrivande och motverkar innovation och produktivitetsutveckling. Hitta istället former för att koppla ansvaret för slutleveransen och utformning så tidigt som möjligt. Säkerställ kontinuitet i nya processer så att företagen kan utveckla nya lösningar och också hinna dra nytta av inlärningseffekten. NCC ser också gärna att livscykelkostnaderna och samhällsnytta integreras i upphandlingsskedet. viktiga delområden med utvecklingspotential Effekter för brukarna Genom ett effektivare utnyttjande av arbetstiden kan vi minska störningarna för samhället. Det kan vara att arbeta under tider då trafikbelastningen är mindre. Det kan också vara att i större utsträckning möjliggöra omledningar av trafiken, vilket skulle ge högre effektivitet i genomförandet av projekten och en smidigare tillvaro för trafikanterna. Livscykelkostnad, LCC Det gäller att titta på livscykelkostnaden redan i projekteringsfasen. Högre investeringskostnad kan redan i ett tidigt skede vägas mot effektivare drift och lägre långsiktig kostnad. Samhällsnytta NCC är samhällsbyggare och vi är också själva del i samhället. Transparens är en viktig del i vår verksamhet. Därför tycker vi att det är viktigt att medborgare kan överklaga till exempel vägplaner. Men samtidigt menar vi att tillämpningen av regler och bestämmelser måste ställas i proportion till konsekvenserna. En rimlighetsanalys måste göras. Till exempel naturskydd och bullerbestämmelser måste ställas i proportion till samhällsnyttan. Kan samhället vinna på en mindre trafikstörning, kortare genomförandetid och betydligt lägre investeringskostnader? Klara regler och skyndsamma handläggningstider gör det möjligt att planera bättre för en effektiv byggprocess. Obrutet informationsflöde Alla projekt borde redan från start ha informationsmodeller, virtuella modeller, som kan nyttjas och byggas på genom hela processen. Lagstiftningens möjligheter Det är dags att ompröva föreställningen om att lagstiftningen begränsar möjligheterna till samverkan mellan aktörerna i branschen. Lagen om offentlig upphandling (LOU), Väglagen, PBL med flera, ger branschen bra möjligheter att skapa innovativa lösningar, industriellt tänkande och goda samarbetsformer. Tredje part/trafikanterna Branschen kan bli bättre på att underlätta för trafikanterna genom att förse dem med mer och bättre information om kommande åtgärder. Med kunskapsspridning och kommunikation skulle störningsupplevelsen kunna minska.

5 8 9 Upphandling Byggherren borde i större utsträckning koncentrera upphandlingen på att välja rätt leverantör. Vidare bör möjligheterna att konkurrera med kompetens, tekniska lösningar och ett effektivt tidsutnyttjande öka på bekostnad av rena prisupphandlingar. Genom att erkänna och respektera alla parters kompetens och roller i ett projekt kan effektiviteten öka dramatiskt. Med nya sätt att upphandla menar NCC till exempel funktionsupphandlingar, som leder till innovativa lösningar och möjlighet för entreprenörerna att använda sina egenutvecklade tekniska lösningar. När entreprenörerna får ta ansvar för framtida drift och underhåll finns en naturlig drivkraft att både produkt- och processutveckla för att få en långsiktigt hållbar ekonomi i projektet. Funktionsentreprenader blir inte automatiskt lyckade genom att döpa om en hårt styrd totalentreprenad och lägga till en underhållsperiod. Upphandlingsprocessen måste utformas så att det finns väsentliga möjligheter att påverka. NCC menar att Trafikverket har gjort stora satsningar för att gå i den här riktningen. Ett nytt sätt att tänka och arbeta kräver att ny kompetens och nya processer utvecklas hos alla aktörer. Kontinuiteten i satsningarna på funktionsupphandlingar, som har börjat de senaste åren, är viktig att säkerställa. Partnering är en samarbetsform, som tar till vara alla parters kompetens och vilja att hitta de bästa lösningarna. Alla parter i projektet tar ett gemensamt ansvar och har produktivitetshöjande incitament. Partnering har sin grund i den brittiska utredningen Rethinking Construction, en utredning ledd av Sir John Egan. Partnering, rätt utfört, baseras på en tydlig metodik. Det handlar om organisation, aktiviteter och problemlösningsmetod. Partnering kräver en mogen och kompetent organisation hos alla inblandade parter för att kunna ta ett gemensamt ansvar för de överväganden och val som måste göras genom hela projektet. NCC har genomfört hundratals projekt som partnering, huvudsakligen för husbyggnadsprojekt, men även några infrastrukturprojekt. Erfarenheterna visar på entydigt positiva effekter. Det finns en spridd vanföreställning om att partnering skulle stå i motstridighet till LOU. Den är inte riktigt. Projekten kan och ska upphandlas i konkurrens, men det krävs en annan utformning av utvärderingskriterierna än enbart eller huvudsakligen anbudspris. NCC vill också gärna lyfta fram Offentlig Privat Samverkan, OPS, som ett sätt att ta tillvara på flera aktörers förmåga att driva utvecklingen framåt. OPS ska i NCC:s mening inte ses som en finansieringsform. Tvärtom är finansieringskostnaderna och transaktionskostnaderna högre än i en traditionell entreprenad. NCC menar att det finns andra fördelar i ett OPSprojekt som uppväger den nackdelen. Erfarenheter från omvärlden visar att OPS, rätt genomfört, leder till lägre kostnader och snabbare genomförande. Följande faktorer måste vara uppfyllda för att OPS ska leda till högre innovation, produktivitetsökningar och lägre kostnader: OPS ska upphandlas i ett skede där tillräckligt mycket finns att påverka. Väsentliga frågor om utformning ska inte vara låsta. För en väg eller järnväg bör det finnas möjlighet att påverka till exempel vägens sträckning, höjdläge och tekniska lösningar. OPS-projektet måste vara en del av en serie av likartade projekt för att en marknad ska hinna utvecklas och kunskap byggas upp hos alla aktörer. OPS-projektet ska vara tillräckligt stort för att motivera de betydande transaktionskostnaderna, men samtidigt inte så stort att antalet aktörer blir för få. På den europeiska marknaden, som den svenska infrastrukturbranschen verkar i, bedömer NCC för

6 10 11 närvarande att detta innebär projekt mellan en och fem miljarder kronor. Det måste finnas en politisk enighet kring OPS. Varje projekt varar över flera mandatperioder. Med dessa förutsättningar på plats kan OPS vara ett mycket tydligt sätt att i konkurrens koppla ansvaret för utformning och slutleverans och sänka kostnaderna genom att ge samtliga aktörer i projektet mer likartade drivkrafter. Nya upphandlingsformer är i motsats till klassiska entreprenader innovationsskapande och produktivitetshöjande. Det finns flera sätt att upphandla på som bidrar positivt till att öka både produktivitet och innovationsgrad. Partnering/Utökad samverkan (enligt FIA*) Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift. Det baseras på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden. NCC har genomfört ett mycket stort antal partneringprojekt där erfarenheterna är entydigt positiva då projekten i högre grad levererats inom budget, i tid och med rätt kvalitet. Kunder, som provat partnering, är överlag mycket nöjda och efterfrågar det gärna igen. *) FIA: Förnyelse i anläggningsbraschen. Ett branschgemensamt projekt utfört Funktionsupphandling (utförande och driftåtagande) Modellen med funktionsupphandling fokuserar på livscykelkostnad där entreprenören får ta ett mycket större och mer långsiktigt ansvar för projektet och slutprodukten än vad som är normalt. Entreprenören har ansvar för både projektering och byggande. Det gör att kopplingen mellan ansvaret för utformning och slutleverans blir starkare. Redan från start kan entreprenören fundera på drift och underhåll under ett antal år efter det att vägen är färdigbyggd och öppnad för trafik. Byggherren ställer upp funktionella krav, som det sedan är upp till entreprenören att tillgodose. Serieköp Med serieköp gynnas standardisering och upprepning. Det skapar också goda förutsättningar till ständiga förbättringar och därmed både lägre produktionskostnader och högre kvalitet. Högre andel totalentreprenader Totalentreprenader ger som regel färre låsningar från planeringsskedet i arbetsplaner och järnvägsplaner och ökar frihetsgraden för den ansvariga entreprenören. NCC förordar en riskfördelning där den som är mest lämpad att hantera risken ansvarar för den. Att överlåta risk på en annan aktör kostar pengar. Aktörerna på marknaden måste erbjudas fler möjligheter att organisera sig för totalentreprenader. Entreprenadformen kräver andra/nya kompetenser. Ett uthålligt agerande från byggherren är därför nödvändigt för att bygga upp kompetens hos alla inblandade parter. Upphandlingar för kortare ledtider Om byggherren vinnlade sig om att i upphandlingsskedet premiera kortare ledtider i proportion till förberedelsetid och genomförandetid genom hela projektet skulle samhällsstörningarna bli mindre.

7 12 13 Industrialisering Varje projekt är inte unikt. Det är en villfarelse som tyvärr hindrar genomslaget för industriellt tänkande i anläggningsbranschen. Processtänkande, genomförandemetoder och material kan vara gemensamt för många projekt. Tekniska plattformar, effektiva inköp och upprepningseffekter ger ökad produktivitet. Med industriellt tänkande kan NCC och andra aktörer utveckla företagsunika tekniska plattformar och standarder. Därmed kan vi skapa upprepning och ständiga förbättringar med lägre produktionskostnader och bättre kvalitet som resultat. Det gynnar byggherrarna och deras slutanvändare. För att byggherrarna ska kunna dra nytta av de positiva effekter som industrialisering erbjuder måste upphandlingarna vara utformade på ett sätt som gör det möjligt för företagen att erbjuda företagsunika lösningar. Ingen investering i teknisk utveckling eller nya metoder kommer att ske i företagen om det inte ges möjlighet att använda de lösningarna utan att sprida dem till andra aktörer. Utvecklingsområden inom industrialisering Mindre detaljstyrning Ge entreprenörerna förutsättningar att presentera tekniska lösningar och planera för genomförandet. En större andel totalentreprenader skulle ge den effekten. Byggherrarna behöver också utveckla sin förmåga att beskriva önskade funktioner av projektet. Det skulle också vara önskvärt om möjlighet oftare gavs att göra livscykelanalyser. Undvik stafettlopp Överlämning mellan olika discipliner (planering, projektering och genomförande) måste ske utan att kompetens och kunskap slarvas bort. Tydliga och effektiva IT-verktyg (VDC) är därför nödvändigt och angeläget att utveckla. Plattformstänkande Med plattformar går det att uppnå upprepningseffekter. Prefabricerade broar och standarder i genomförandet är några exempel på lösningar. Andra exempel är serieköp av till exempel mindre trafikplatser, broar eller broreparationer. Det skulle sänka kostnaderna och förbättra kvaliteten. Kortare ledtider Byggherrarna uppmanas att genomföra upphandlingar som prioriterar kort byggtid och minimerad störning för trafikanter och kringboende. En god idé vore att låta entreprenörerna konkurrera även med genomförandetiden. Ständiga förbättringar Vid användandet av plattformar och genomförandet av serieköp kan byggherren på ett tillförlitligt sätt mäta och följa upp upprepningsbesparingar och även tydligt se hur industriellt tänkande leder till ständiga förbättringar. Virtuellt byggande, VDC Effektiv produktion möjliggörs genom användandet av modeller (VDC). Det ger branschen möjlighet att utveckla maskinstyrning, maskinguidning, effektiv masshantering, arbetsberedning och uppföljning i realtid. Sammantaget leder det till betydande produktivitetsförbättringar.

8 ncc.se Foto: Sten Jansin, Mikael Ullén, Michael Lundström, Per Pixel NCC Communication 2013/08

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Succeeding through the planning-

Läs mer

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen En undersökning från Svensk Byggtjänst Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen 1. Bakgrund och metodik...4

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. en teoribakgrund. Mats Bergman UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE UPPHANDLING OCH KUNDVAL AV VÄLFÄRDSTJÄNSTER en teoribakgrund Mats Bergman e Upphandling och kundval av välfärdstjänster en teoribakgrund

Läs mer

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Författare: Karl Lundvall

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA!

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 8 VÅRDA IDÉERNA! Trots många framgångsrika projekt inom vård och omsorg skapas inte varaktiga effekter. Varför förvaltas och utnyttjas inte idéerna? JAN DAHLIN

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

fler jobb i nya och växande företag

fler jobb i nya och växande företag C fler jobb i nya och växande företag Innehållsförteckning FLER JOBB I NYA OCH VÄXANDE FÖRETAG... 3 UC1 Utlåtande näringspolitik... 3 UC2 Utlåtande regionalpolitik... 164 UC3 Utlåtande handelspolitik...

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer