1 YRKANDE M.M. 2 EDITIONSFRÅGANS HANDLÄGGNING. Alingsås tingsrätt. Endast per e-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 YRKANDE M.M. 2 EDITIONSFRÅGANS HANDLÄGGNING. Alingsås tingsrätt. Endast per e-post:"

Transkript

1 Alingsås tingsrätt Endast per e-post: Mål nr T , Rotel 3 Systemteknik i Lerum AB./. Lerums kommun Med hänvisning till tingsrättens föreläggande, aktbilaga 111, får undertecknade ombud för Lerums kommuns ( Kommunen ) räkning inkomma med följande yttrande. 1 YRKANDE M.M. 1.1 Trots att tingsrätten jämlikt 38 kap. 5 rättegångsbalken ex officio har att besluta i fråga om ett editionsföreläggande skall förenas med vite eller inte får Kommunen framställa nedan följande yrkande. 1.2 Kommunen yrkar att tingsrätten förelägger Systemteknik i Lerum AB ( Systemteknik ) att senast den 16 oktober 2017 efterkomma tingsrättens föreläggande i målet daterat den 10 juni 2016 vid vite om kronor för varje vecka Systemteknik underlåter att efterkomma föreläggandet. 2 EDITIONSFRÅGANS HANDLÄGGNING 2.1 Kommunen framställde sitt yrkande om editionsföreläggande den 8 december Enligt hovrättens beslut skulle Systemteknik senast den 2 mars 2017 ha gett in editionsmaterialet i två exemplar till tingsrätten. Systemteknik har således haft cirka 15 månader på sig att kopiera och sammanställa materialet. Trots detta har Systemteknik endast inkommit med ett första exemplar av editionsmaterialet inom utsatt tid. Inte förrän i slutet av mars 2017 har Systemteknik gett in ett andra exemplar av editionsmaterialet till tingsrätten.

2 Kommunen har yrkat att tingsrätten skulle förelägga Systemteknik att ge in editionsmaterialet i två exemplar. Skälet härför har varit att Kommunen på ett tidseffektivt sätt skulle kunna granska materialet. Kommunen har den 5 maj 2017 mottagit ett exemplar av editionsmaterialet från tingsrätten. Tingsrätten har därmed dröjt cirka 2 månader med att översända materialet till Kommunen. Eftersom tingsrätten har behållit det andra exemplaret av materialet har Kommunen utgått från att tingsrätten haft för avsikt att granska materialet för att avgöra huruvida det varit komplett eller inte. Någon sådan granskning synes dock inte ha genomförts. 2.3 Kommunen har härefter beslutat att Kommunen skulle försöka träffa en förlikning med Systemteknik. I kostnadsbesparande syfte påbörjades därför inte någon granskning av editionsmaterialet i detta skede. Eftersom Kommunen är en demokratisk organisation är beslutsvägarna förhållandevis långa jämfört med exempelvis beslutsvägarna i ett ägarlett företag. Med hänvisning härtill, Kommunens ambition att träffa en förlikning med Systemteknik och att Kommunen utgått från att tingsrätten skulle granska editionsmaterialet samt att editionsmaterialet kommit Kommunen tillhanda i nära anslutning till sommarens semesterperiod, påbörjades inte någon granskning innan sommaren. 2.4 Kommunen har framtagit ett förslag på förlikningsavtal som översänts till Systemteknik den 1 augusti Tingsrätten har härefter den 18 augusti 2017 förelagt Kommunen att yttra sig över innehållet i editionsföreläggandet senast den 8 september Kommunen har först den 24 augusti 2017 mottagit ett definitivt besked från Systemteknik att Systemteknik inte varit intresserad av att ingå en förlikning på de villkor som Kommunen föreslagit. Efter anståndsbegäran och förtydligande beträffande vad Systemteknik haft att yttra sig över har Kommunen härefter först den 12 september 2017 fått besked från tingsrätten om att Kommunen senast den 9 oktober 2017 skulle yttra sig över huruvida Systemteknik fullgjort sin skyldighet enligt editionsföreläggandet eller inte. 2.5 Editionsmaterialet innehåller cirka fakturor och fakturaunderlag. Materialet är således mycket omfattande. Kommunen har trots detta endast fått 4 veckor på sig att granska editionsmaterialet. Denna tid är otillräcklig med hänvisning till dels materialets omfattning, dels att Kommunen erhållit endast ett exemplar av materialet, och dels att Systemteknik haft väsentligt mycket längre tid på sig att inkomma med materialet. Kommunen måste ha rätt till skälig tid för att granska editionsmaterialet.

3 Kommunen har hittills kunnat granska cirka 600 fakturor med tillhörande fakturaunderlag. Under denna granskning har framkommit att Systemteknik inte fullgjort sin skyldighet i enlighet med editionsföreläggandet. De brister som hittills påträffats redogörs för nedan. 3 BRISTER I EDITIONSMATERIALET 3.1 Såsom ovan redogjort för skulle Systemteknik senast den 2 mars 2017 ha efterkommit tingsrättens föreläggande att till tingsrätten inkomma med av Kommunen yrkade handlingar. Trots att sista dag för fullgörandet av skyldigheten enligt föreläggandet har passerat har Systemteknik ännu inte efterkommit föreläggandet i alla delar. 3.2 Av den granskning av editionsmaterialet som Kommunen hittills genomfört framgår att materialet innehåller flera genomgående brister. Tingsrätten har förelagt Systemteknik att inkomma med de handlingar som omfattats av Kommunens editionsyrkande. Kommunens editionsyrkande har omfattat dels Systemtekniks fakturor till Kommunen, dels underlag till respektive faktura. Majoriteten av de fakturor som Systemteknik gett in till tingsrätten innehåller text med lydelsen Arbete enligt arbetsorder. Trots hänvisning till arbetsorder har Systemteknik inte gett in några arbetsordrar till tingsrätten. Utan arbetsordrar är det inte möjligt att kontrollera om arbete har beställts och, om så är fallet, det beställda arbetet har utförts. Utan de arbetsordrar som de ingivna fakturorna hänvisar till är fakturorna inte fullständiga. Med hänvisning härtill har Systemteknik inte efterkommit editionsföreläggandet såvitt avser ingivandet av de fakturor som editionsföreläggandet omfattar. 3.3 Vidare har framkommit att bland det material som Systemteknik gett in till tingsrätten finns tre pärmar märkta med texten Bilaga Rör Pärm 1, Bilaga Rör Pärm 2 och Bilaga Rör Pärm 3. Dessa pärmar innehåller huvudsakligen olika leverantörsfakturor utställda på Systemteknik. Någon förklaring till hur leverantörsfakturorna förhåller sig till tingsrättens editionsföreläggande och av Systemteknik i övrigt ingivet material finns inte. Kommunen utgår från att Systemtekniks syfte med att ge in nämnda pärmar har varit att styrka att Systemteknik, vid utförande av det arbete som Systemtekniks fakturor till Kommunen avser och för vilka fakturaunderlag i övrigt saknas, haft de kostnader som Systemteknik fått ersättning för av Kommunen. Eftersom editionsföreläggandet innehåller ett krav på sortering av handlingar utifrån den faktura respektive handling är

4 4. hänförlig till och eftersom handlingarna i ovan nämnda pärmar inte uppfyller detta sorteringskrav har Systemteknik inte efterkommit tingsrättens föreläggande i denna del. 3.4 Utöver ovan nämnda generella brister har Kommunen funnit ett betydande antal specifika brister. Att lämna en redogörelse för samtliga av dessa brister i nuvarande skede av granskningen är dock förenat med betydande svårigheter. Det är mer lämpligt att presentera en fullständig redogörelse för bristerna när granskningen i sin helhet är slutförd. Nedan redogörs dock för ett antal exempel på brister som framkommit under granskningen. 3.5 Enligt tingsrättens beslut om editionsföreläggande har tingsrätten förelagt Systemteknik att inkomma med faktura nr med tillhörande fakturaunderlag innefattande faktura utvisande inköpspris för material, rabattbrev utvisande erhållen rabatt avseende nämnt materialinköp och undertecknad tidrapport (Kommunens yrkande under punkten , aktbilaga 48). Systemteknik har inte inkommit med någon av de yrkade handlingarna. Systemteknik har således inte efterkommit editionsföreläggandet i denna del. 3.6 Enligt tingsrättens beslut om editionsföreläggande har tingsrätten förelagt Systemteknik att inkomma med faktura nr med tillhörande fakturaunderlag innefattande faktura utvisande inköpspris för VVX-motor-LTS 565, styrenhet mini-max, rabattbrev utvisande erhållna rabatter avseende nämnda materialinköp och av L-Å Carlsson undertecknade tidrapporter (Kommunens yrkande under punkten , aktbilaga 48). Systemteknik har inte inkommit med någon av de yrkade handlingarna. Systemteknik har således inte efterkommit editionsföreläggandet i denna del. 3.7 Enligt tingsrättens beslut om editionsföreläggande har tingsrätten förelagt Systemteknik att inkomma med faktura nr med tillhörande fakturaunderlag innefattande faktura utvisande inköpspris för fjädermotorer 18 NM, fläktvakt, förbrukningsmaterial, rabattbrev utvisande erhållna rabatter avseende nämnt materialinköp och undertecknad tidrapport (Kommunens yrkande under punkten , aktbilaga 48). Systemteknik har inte inkommit med någon av de yrkade handlingarna. Systemteknik har således inte efterkommit editionsföreläggandet i denna del. 3.8 Enligt tingsrättens beslut om editionsföreläggande har tingsrätten förelagt Systemteknik att inkomma med faktura nr med tillhörande fakturaunderlag innefattande

5 5. faktura utvisande inköpspris för DUC X 8154, rabattbrev utvisande erhållna rabatter avseende nämnt materialinköp och undertecknad tidrapport (Kommunens yrkande under punkten , aktbilaga 48). Systemteknik har inte inkommit med någon av de yrkade handlingarna. Systemteknik har således inte efterkommit editionsföreläggandet i denna del. 3.9 Enligt tingsrättens beslut om editionsföreläggande har tingsrätten förelagt Systemteknik att inkomma med faktura nr med tillhörande fakturaunderlag innefattande avtal utvisande fastprisöverenskommelse, för slutfaktura undertecknad tidrapport, faktura utvisande kostnad för material och rabattbrev utvisande erhållna rabatter avseende nämnt materialinköp (Kommunens yrkande under punkten , aktbilaga 48). Systemteknik har inte inkommit med någon av de yrkade handlingarna. Systemteknik har således inte efterkommit editionsföreläggandet i denna del Enligt tingsrättens beslut om editionsföreläggande har tingsrätten förelagt Systemteknik att inkomma med faktura nr med tillhörande fakturaunderlag innefattande undertecknad tidrapport (Kommunens yrkande under punkten , aktbilaga 48). Systemteknik har inte inkommit med någon av de yrkade handlingarna. Systemteknik har således inte efterkommit editionsföreläggandet i denna del Enligt tingsrättens beslut om editionsföreläggande har tingsrätten förelagt Systemteknik att inkomma med faktura nr med tillhörande fakturaunderlag innefattande faktura utvisande inköpspris för kontaktorer och förbrukningsmaterial, rabattbrev utvisande erhållna rabatter avseende nämnda materialinköp och undertecknad tidrapport (Kommunens yrkande under punkten , aktbilaga 48). Systemteknik har inte inkommit med någon av de yrkade handlingarna. Systemteknik har således inte efterkommit editionsföreläggandet i denna del Av redogörelsen ovan framgår att editionsmaterialet är behäftat med betydande brister av såväl generell som specifik karaktär. Av den granskning som Kommunen hittills genomfört har inte framkommit något som tyder på att den del av editionsmaterialet som ännu inte granskats skulle vara befriat från motsvarande brister. Tingsrätten har tidigare gjort bedömningen att det inte funnits skäl att förena editionsföreläggandet med vite. Med hänvisning till att Systemteknik inte gett in två exemplar av editionsmaterialet i rätt tid, de brister i editionsmaterialet som redogjorts för ovan och att mer än sju månader nu förflutit sedan Systemteknik senast haft att fullgöra sin skyldighet enligt editionsföreläggandet är

6 6. det tydligt att Systemteknik inte har för avsikt att medverka till att målet förs framåt. Kommunen hemställer därför att tingsrätten omprövar frågan om behovet av vite. Göteborg den 10 oktober 2017 Johan Pellegrini Jonas Wahlbom