Arbetsprogram samt program för deltagande och bedömning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsprogram samt program för deltagande och bedömning"

Transkript

1 Landskapsprogram för hela Nyland Arbetsprogram samt program för deltagande och bedömning Östra Nylands landskapsstyrelse Nylands landskapsstyrelse (Det arbetsprogram och program för deltagande och bedömning som Nylands landskapsstyrelse godkänt har uppdaterats för att gälla för hela Nyland)

2 Innehåll 1. Utgångspunkterna och målen för beredningen av landskapsprogrammet 3 Syftet med landskapsprogrammet 3 Beredningen av landskapsprogrammet för hela Nyland 4 Regionala utgångspunkter och mål för beredningen 4 Central strategigrund 5 2. Organiseringen av utarbetandet 7 3. Deltagande och bedömning av konsekvenserna 9 Myndighets- och intressentgruppssamarbete 9 Samråd med allmänheten och framläggande av landskapsprogrammet och miljörapporten 9 Konsekvensbedömning 10 Miljörapport 10 Bilagor Programprocessen 11 2

3 1. Utgångspunkterna och målen för beredningen av landskapsprogrammet Syftet med landskapsprogrammet Enligt lagen om utveckling av regionerna (2009; 25 ) ska landskapsförbundet utarbeta ett tidsbegränsat landskapsprogram. Landskapsprogrammet ska uppta utvecklingsmål som är baserade på landskapets möjligheter, behov och särdrag, de för landskapets utveckling viktigaste projekten och andra väsentliga åtgärder som behövs för att uppnå målen och en plan för finansiering av programmet samt vid behov samarbetsområdena för kommunerna inom regionen. Landskapsprogrammet ska utarbetas med beaktande av landskapsöversikten, de rikstäckande målen för regionutvecklingen, förvaltningsområdenas regionstrategier och andra program för landskapet som avses i denna lag. Landskapsprogrammet ska utarbetas så att dess effektfullhet med tanke på närings-, trafik- och miljöcentralernas och till behövliga delar på regionförvaltningsverkens strategiska planering och styrning säkerställs. Landskapsprogrammet ska beredas i samverkan med de statliga myndigheterna och kommunerna samt med de sammanslutningar som deltar i regionutvecklingen och med övriga motsvarande parter. Landskapsprogrammet ska utarbetas för kommunfullmäktiges mandatperiod, för fyra år i sänder. Landskapsfullmäktige godkänner landskapsprogrammet. Landskapsprogrammet justeras vid behov. Landskapsprogrammet innehåller: 1. en beskrivning av det rådande tillståndet i landskapet och dess delar samt en utvärdering av konsekvenserna av de program som genomförts inom landskapet; 2. en granskning av utvecklingsmöjligheterna som grundar sig på prognostiseringsarbete utfört av landskapsförbundet och av övriga aktörer; 3. tyngdpunkterna och målen för landskapets utvecklande; 4. åtgärderna för att nå målsättningarna, där även de viktigaste projekten med tanke på landskapets utveckling ingår; 5. ett avsnitt som beaktar landskapets olika delar, speciellt skärgårds-, landsbygds- och stadsregionernas särdrag; 6. en plan för finansiering av åtgärderna och de viktigaste projekten; 7. en redogörelse för en samordning av strukturfondsprogram och övriga program som hänför sig till landskapets regioner; 8. en redogörelse för konsekvensmålsättningar och mätinstrument av dessa som behövs för kvantitativ och kvalitativ övervakning av programmen och för mätinstrument angående dem; 9. en beskrivning av förberedelseskedet av landskapsprogrammet och av aktörer som deltagit i förberedelserna; 10. en redogörelse för planer och projekt som berör flera än ett landskap; 11. vid behov en redogörelse för kommunernas samarbetsområden inom regionen. (Statsrådets förordning om utveckling av regionerna 2009, 7 ) Landskapsprogrammet för hela Nyland 3

4 Bild: Hur landskapets planering och den statliga regionförvaltningen förhåller sig till varandra 2010 Landskapsprogrammet bereds i samverkan med de statliga myndigheterna och kommunerna samt med de sammanslutningar och organisationer som deltar i regionutvecklingen och med övriga motsvarande parter. Vid beredningen av programmet är samarbetet med intressentgrupperna viktigt, speciellt kommunsamarbetet är viktigt. I och med att regionförvaltningen revideras framhävs landskapsprogrammets och dess genomförandeplans inverkan på regionutvecklingen. Landskapsprogrammet kommer att ha direkt koppling till styrsystemet och planeringsprocesserna för de regionmyndigheter (Närings-, trafik- och miljöcentralen ELY samt Regionförvaltningsverket AVI) som uppkommer i och med revideringen. I Nyland och Östra Nyland kommer av denna anledning landskapets samarbetsgrupp (LSG), där de centrala regionförvaltningsmyndigheterna är företrädda, att knytas till utarbetandet av programmet. Förbunden ska se till att programmets miljökonsekvenser utreds och bedöms i tillräcklig utsträckning medan det utarbetas och att det har ordnats så att intressenterna kan höras (bedömning av och samråd om konsekvenserna medan landskapsprogrammet utarbetas, SMB-lagen och -förordningen). Beredningen av landskapsprogrammet för hela Nyland Statsrådet beslöt ändra indelningen i landskap och om sammanslagningen av landskapen Nyland och Östra Nyland från början av år Förbundens styrelser startade i december 2009 det praktiska arbetet för sammanslagningen av byråerna. En av uppgifterna i detta arbete är att samordna uppgörandet av landskapsprogrammet och målet är att ett landskapsprogram med samma innehåll godkänns i båda förbundens landskapsfullmäktige i december Beredningen av landskapsprogram sker enligt lagen om utveckling av regionerna och genom samarbete mellan Nylands förbund och Östra Nylands förbund. Man uppgör ett landskapsprogram för Hela Nyland. Den gemensamma beredningen har föregåtts av samarbete som skett redan före sammanslagningsbeslutet. Landskapsstyrelsen i Nyland godkände arbetsprogrammet för landskapsprogrammet samt ett program för deltagande och bedömning, vilket utgör grunden för detta program för deltagande och bedömning för hela Nyland. Regionala utgångspunkter och mål för beredningen Till grund för uppgörandet av programmet sammanställer man en analys av nuläget i hela Nyland och de olika delarna av Nyland och utvecklingsutsikterna samt utvecklingsutmaningarna. Dessutom drar man nytta av resultatet av utvärderingarna av de föregående landskapsprogrammen ( ) samt den beredning som gjorts i förbunden hösten 2009 tillsammans med kommunerna. Beredningen sker i samverkan med de aktuella processerna för planeringen av områdesanvändningen i hela Nyland. 4

5 När landskapsprogrammet utarbetas kan kommunerna komma överens om att samarbeta på ändamålsenligt sätt. Vid utarbetandet av programmet använder man i tillämpliga delar följande funktionella kommunsamarbetsområde : Huvudstadsregionen Kuuma-regionen Västnyland Hyvinge (Hyvinge-Riihimäki ekonomiområde) Östra Nyland. Vid beredningen har man som grundtanke att beakta styrkorna hos huvudstadslandskapet och dess olika delar koncentrera sig på effektivare mål och utvecklingshelheter i programmet än vad man tidigare haft göra beredningen så öppen som möjligt och engagera de förtroendevalda i utarbetandet i ett så tidigt skede som möjligt man har ett nära samarbete med kommunerna då man utarbetar programmet säkerställa programmets innehållsmässiga kopplingar till ELY/AVI-strategierna Central strategigrund Den centrala utgångspunkten för utarbetandet av landskapsprogrammet för Hela Nyland är de strategiska landskapsöversikterna som uppgörs på lång sikt. Utgångspunkter för utarbetandet av programmet är dessutom tyngdpunkterna i Närings-, trafik- och miljöcentralens strategiska resultatavtal och de program som berör hela Nyland, såsom programmen för kohesion och konkurrenskraft (KOKO) och kompetenscentrumprogrammen (OSKE) samt de rikstäckande målen för regionutvecklingen och ministeriernas aktuella regionstrategier. Nylands landskapsöversikt 2033 har godkänts i december Landskapsöversikt 2040 för Östra Nyland (förslag december 2009) behandlas i landskapsfullmäktige i början av år Visionen för Nyland fram till 2033 och de strategiska målen Nylands vision är Nyland är ett internationellt och attraktivt metropolområde med välmående människor. Landskapsprogrammet för hela Nyland 5

6 Nylands strategiska mål Nyland och dess olika delar har erkända roller. De varierande styrkorna hos landskapets olika delar utnyttjas och på så sätt skapas förutsättningar för ett gott liv för befolkningen i hela landskapet. 2. Förutsättningar för att producera välfärds- och utbildningstjänster för befolkningen tryggas i hela landskapet. 3. Nyland lockar investerare och företag. 4. Nyland är den mest betydande innovationskoncentrationen kring Östersjön. 5. Samhällsstrukturen i Nyland är fungerande och effektiv, den minskar energiförbrukningen och behovet av resor samt främjar välfärden. 6. Nylands är det första kolneutrala landskapet i Finland och en föregångare när det gäller att anpassa sig till klimatförändringen. Visionen för utvecklingen och de strategiska målen i Landskapsöversikt 2040 för Östra Nyland (förslag ) Östra Nylands strategiska mål 1. De egna styrkefaktorerna utnyttjas i det expanderande metropolområdet 2. Samarbetet och nätverken utvecklas och utnyttjas regionalt, nationellt och internationellt, essentiella riktningar är huvudstadsregionen och Södra Finland, Östersjöområdet, speciellt Estland och S:t Petersburg, Norden 3. Kompetensen stärks, energiinnovationer 4. Nya saker och handlingssätt utvecklas, serviceinnovationer och sociala innovationer 5. Östra Nyland utvecklas till en ekoregion, lågkolintensivare trafik och boende samt miljöskydd 6. Heli-banan och regionstrukturen som stöder banans utvecklingszon utvecklas målmedvetet Tyngdpunkterna i ELY:s strategiska resultatavtal A. Att främja regional konkurrenskraft och befolkningens välfärd B. Att dämpa klimatförändringen och främja hållbar utveckling C. Resultatgivande verksamhet Östra Nylands vision för utvecklingen är Östra Nyland är ett energiskt och tidsenligt kustområde med unik kultur och miljö, där invånarna har möjlighet till ett bra liv. 6

7 2. Organiseringen av utarbetandet I och med reformerna i anslutning till regionutvecklingen omfördelas ansvaret för den strategiska utvecklingen. Förändringen förutsätter nära samarbete med olika parter. För utarbetandet av landskapsprogrammet svarar landskapsprogramteamen på Nylands förbund (N) och Östra Nylands förbund (ÖN): Landskapsprogramteamet (den ansvarige personens namn har understrukits): Koordinering av utarbetandet - Tarja Hartikainen (N), Ilmi Tikkanen (ÖN), Paula Latvanen (N), Pirkko Julin (ÖN) Bakgrundsfakta, uppföljning - Olli Pekka Hatanpää (N), Markku Hyypiä (N), Markus Liikkanen (N), Henri Jutila (ÖN) PDB/SMB - Tuula Palaste-Eerola (N), Tarja Hartikainen (N), Ilmi Tikkanen (ÖN) Välfärd, tjänster - Ulla-Mari Karhu (N), Per-Stefan Nyholm (ÖN), Pekka Lehtinen (ÖN) Den fysiska verksamhetsmiljön (områdesstruktur, miljö) - Maija Stenvall (N), Silja Aalto (N), Oskari Orenius (ÖN), Erkki Vähätörmä (ÖN) Beredningen av programmet indelas i helheter (handlingslinjer HL vid utarbetandet av programmet). Genomgående teman vid uppställandet av målen i de olika handlingslinjerna är styrkorna hos huvudstadslandskapet och dess olika delar välfärd och konkurrenskraft förnyelseförmåga och innovativitet internationalism klimatförändringen hållbar utveckling (ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella). Konkurrensfördel/-förmåga, kompetens - Laine Valkama (N), Eija Väätäinen (N), Hilkka Jylli (N), Per-Stefan Nyholm (ÖN), O P Hatanpää (N), Pekka Lehtinen (ÖN). Landskapsprogrammet för hela Nyland 7

8 Koordinering av det nybildade området och att klargöra regionernas roller Att dra nytta av huvudstadsregionens konkurrensfördel Utvecklande av förutsättningarna för välförd och servicen Ett hållbart utvecklande av region- och samhällsstrukturen och miljön Huvudstadslandskap Välfärd Förnyelseförmåga Internationalism Hållbar utveckling och klimatförändringen Schema: Helheter och utgångspunkter för målsättningen. 8

9 3. Deltagande och bedömning av konsekvenserna Myndighets- och intressentgruppssamarbete Utarbetandet av landskapsprogrammet och den därtill anslutna miljörapportern förutsätter omfattande och fungerande samarbete i samtliga faser i programarbetet med de statliga regionförvaltningsmyndigheterna, kommunala och regionala organisationer samt andra parter. Programarbetet behandlas i olika etapper i landskapets samarbetsgrupp och dess sekretariat, i landskapsstyrelsen och landskapsfullmäktige i båda landskapen och på möten med intressentgrupperna. Med Nylands ELY-central söker man nya samarbetsformer för koordineringen av gemensamma mål och åtgärder. I Nylands förbunds extranet finns en separat evenemangskalender för myndighetssamarbetet. När programmet utarbetas inrättas inga separata arbetsgrupper för intressentgruppssamarbetet. Växelverkan med medlemskommunerna sköts i huvudsak via de existerande sektorvisa expertgrupperna. Enligt behov behandlas programmet även på kommunernas egna sammankomster. Det centrala regionala forumet för myndighetssamarbetet är landskapets samarbetsgrupp i Nyland och Östra Nyland och sekretariaten (LSG och LSGS). Samråd med myndigheterna om de uppgifter som ska lämnas i landskapsprogrammets miljörapport i enlighet med 5 i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program genomfördes genom förhandlingar med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Förhandlingarna kompletterade de förhandlingar som Nylands förbund fört i augusti Programutkastet presenteras för delegationen för riksdagsledamöterna från Helsingfors och Nyland (KENK) våren Samråd med allmänheten och framläggande av landskapsprogrammet och miljörapporten Alla intresserade har möjlighet att påverka utarbetandet av landskapsprogrammet och den miljörapport som ansluter sig till det. Information om hur landskapsprogramarbetet avancerar finns på Nylands förbunds och Östra Nylands förbunds webbplats. Allmänheten informeras om att utarbetandet börjar genom en kungörelse i Officiella tidningen och Nylands förbunds och Östra Nylands förbunds samt medlemskommunernas officiella anslagstavlor samt på Nylands förbunds och Östra Nylands förbunds webbplats i februari Utkastet till landskapsprogram och miljörapport läggs fram i enlighet med 55 och 62 i förvaltningslagen under minst 30 dagar och då har alla intresserade möjlighet att bekanta sig med dem samt att framföra åsikter om dem. Utlåtanden om utkastet till landskapsprogram och miljörapport begärs av kommunerna, de viktigaste aktörerna och sammanslutningarna samt centrala myndigheter i området. Information om att landskapsprogrammet godkänts ges i enlighet med förvaltningslagen. Landskapsprogrammet för hela Nyland 9

10 Konsekvensbedömning På landskapsprogrammet för hela Nyland tillämpas miljöbedömning enligt SMB-lagen. I stället för miljökonsekvensbedömning används benämningen konsekvensbedömning, eftersom bedömningen ska omfatta inte bara miljökonsekvens utan också ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenser. Resultatet av bedömningen är en miljörapport som ska fogas till landskapsprogrammet. I den beskrivs bl.a. betydande konsekvenser av programmet. Det centrala målet för konsekvensbedömningen är att stödja planeringen av landskapsprogrammet samt beslutsfattandet och den offentliga debatten om det. Genom bedömningen stöder man också intressentgruppernas och den övriga allmänhetens deltagande i utarbetandet av landskapsprogrammet. Bedömningen utgör en del av processen för utarbetandet av landskapsprogrammet. Medan landskapsprogrammet utarbetas bedöms om de planerade åtgärderna medför betydande konsekvenser för följande saker: människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel, marken, vattnet, luften, klimatet, växtligheten och organismer samt för naturens mångfald, samhällsstrukturen, den byggda miljön, landskapet, stadsbilden och kulturarvet, utnyttjande av naturresurserna samt växelverkan mellan de faktorer som nämns ovan. Miljörapport I miljörapporten anges i nödvändig omfattning Landskapsprogrammets huvudsakliga innehåll Miljöns nuvarande tillstånd och dess sannolika utveckling om programmet inte genomförs De kännetecknande miljöförhållandena i sådana områden som kan antas komma att påverkas betydligt Miljöproblem som är relevanta för landskapsprogrammet De mål för skydd av miljön som är relevanta för landskapsprogrammet Sannolika betydande konsekvenser Åtgärder som förhindrar, minskar eller uppväger miljöolägenheter En redogörelse för bedömningen och deltagandet En beskrivning av hur uppföljningen av konsekvenserna ordnas och indikatorerna för uppföljningen En allmänt hållen sammanfattning. Bedömningen utvecklas under arbetets gång. 10

11 Landskapsprogrammet för hela Nyland 11

12 a Hyvinge Mäntsälä Pukkila Mörskom Lappträsk l nd arbetspublikationer C 63-7 (pap.) -4 (nätversion) Lantmäteriverket tillstånd nr 7/MML/09 Hangö Raseborg Karislojo Nummi-Pusula Lojo Ingå Sjundeå Högfors Vichtis Kyrkslätt Nurmijärvi Tusby Kervå Vanda Esbo Grankulla Helsingfors Nyland Träskända Borgnäs Sibbo Askola Borgå Östra Nyland Lovisa mmenterats av: Erkki Aalto, utvecklingsdirektör, RAKLI; Silja Aalto, miljöexpert, Nylands förbund; Rauli Ailus, stadsarkitekt, Raseborgs stad; Marja Alpola-Narinen, sekreterare för internationella örbund; Aija Aunio, planläggningsarkitekt, Kyrkslätts kommun; Anna Böhling, landskapsarkitekt MARK; Christer Finne, arkitekt SAFA, HESA-SAFA; Katariina Haigh, stadsarkitekt, Lojo stad; ä, planeringschef, Nylands förbund; Erkki Härö, forskare; Leena Iso-Markku, generalplanläggare, Lojo stad; Petri Kangassalo, ark. stud.; Kaisa Kilpeläinen, planläggningsarkitekt, Nurmijärvi la, tekn. stud.; Tarja Laine, avdelningschef, Nylands miljöcentral; Kimmo Lapintie, professor, TKK; Annukka Lindroos, detaljplanearkitekt, Helsingfors stad; Tero Luomajärvi, kommunarkitekt, Mera information om processen för utarbetandet av Landskapsprogram för hela Nyland: Nylands förbund Regionutvecklingschef Tarja Hartikainen Tfn (09) , E-post: ; Eero Löytönen, stadsplaneringschef, Borgå stad; Maire Mattinen, avdelningsdirektör, Museiverket; Anne Mäkinen, byggnadsforskare, Mellersta Nylands landskapsmuseum; Anne Mäkynen, anda stad; Jorma Mukala, huvudredaktör för Arkkitehti - Finsk Arkitekturtidskrift; Olli Niemi, utvecklingsdirektör för affärsverksamheten, NCC; Riitta Niskanen, forskare, Lahtis stadsmuseum; gramdirektör, Energiprogrammet, SITRA; Pekka Normo, planläggningschef, Nylands förbund; Anne Nurmio, stadsbildsarkitekt, Esbo byggnadstillsynscentral; Oskari Orenius, planläggningschef, und; Lauri Putkonen, forskare; Ulla Priha, arkitekt, SAFA; Lasse Rekola, miljöplanerare, Nylands förbund; Ria Ruokonen, landskapsarkitekt MARK; Sari Saresto, byggnadsforskare, Mellersta useum; Mia Saloranta, arkitekt SAFA, Finlands hembygdsförbund; Marica Schalin, arkitekt SAFA, HESA-SAFA; Peter Sjöstrand, landskapsmuseiforskare; Västra Nylands landskapsmuseum; Pertti annu Siitonen, trafikingenjör, Nylands förbund; Arja Sippola, arkitekt SAFA; Jyrki Tasa, professor, arkitekt SAFA; Ulla Teräs, landskapsmuseiforskare, Mellersta Nylands landskapsmuseum; Antti erksamhetsdirektör, Skanska Oyj; Tiina Valpola, specialsakkunnig, statens byggnadskonstkommission; Pekka V. Virtanen, professor emeritus; Henrik Wager, byggnadsforskare, Borgå museum Östra Nylands förbund Regionutvecklingschef Ilmi Tikkanen Tfn , E-post: Mera information om arbetsprogrammet och programmet för deltagande och bedömning för landskapsprogrammet för hela Nyland : Landskapsarkitekt Tuula Palaste-Eerola Tfn (09) , E-post: NYLANDS FÖRBUNDS KONTAKTINFORMATION Alexandersgatan 48 A Helsingfors Tfn (09) ÖSTRA NYLANDS FÖRBUNDS KONTAKTINFORMATION Fredsgatan 29, Borgå Tfn Layout: Anni Levonen Bilder: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2010

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 april 2014 356/2014 Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser 1 Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen PROPOSITIONENS

Läs mer

budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014

budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 Nylands förbunds publikationer D 63-2011 Nylands förbunds publikationer D 63-2011 Budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 Nylands

Läs mer

LF 3/2011 Ärende nr 32. budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014

LF 3/2011 Ärende nr 32. budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 LF 3/2011 Ärende nr 32 budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 Nylands förbunds publikationer D 63-2011 Nylands förbunds publikationer D 63-2011 Budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan

Läs mer

Nylands förbunds publikationer D 55-2009. Nylands förbund

Nylands förbunds publikationer D 55-2009. Nylands förbund Nylands förbunds publikationer D 55-2009 Nylands förbund Verksamhets- och ekonomiplan för 2010-2012 Budget för 2010 Nylands förbund Verksamhets- och ekonomiplan för 2010-2012 Budget för 2010 Nylands förbund

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut BESKRIVNING. Selvitystyön raportti. Etapplandskapsplan 2 för Nyland

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut BESKRIVNING. Selvitystyön raportti. Etapplandskapsplan 2 för Nyland Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut BESKRIVNING Selvitystyön raportti Etapplandskapsplan 2 för Nyland Nylands förbunds publikationer A 35-2014 BESKRIVNING ETAPPLANDSKAPSPLAN 2 FÖR NYLAND Fastställd

Läs mer

Kommundelssammanslagning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad. Kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi. Kommuner

Kommundelssammanslagning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad. Kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi. Kommuner Kommundelssammanslagning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad Kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi Kommuner INRIKESMINISTERIETS PUBLIKATIONER 4/2007 INRIKESMINISTERIET PRESENTATIONSBLAD

Läs mer

En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet

En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi 1.10.2012 Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund En samkommun för de 16 kommunerna i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 Nylands förbund

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 Nylands förbund LF 2/2011 Ärende nr 21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 Nylands förbund Nylands förbunds publikationer D 61-2011 Verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Nylands förbund : 1 Nylands förbunds publikationer

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Tid: Tisdag 26.2.2008 kl. 12.30-15.30 Plats: Järvenpää talo (Hallintokatu 4), mötesrum 3 Närvarande: Olli Laiho

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Eeva Lehtimäki, politisk redaktör, MTV3 Eeva Lehtimäki är en erfaren och mångsidig journalist. Hon är konferencier för seminariepanelen.

Eeva Lehtimäki, politisk redaktör, MTV3 Eeva Lehtimäki är en erfaren och mångsidig journalist. Hon är konferencier för seminariepanelen. SEMINARIETS TALARE Outi Mäkelä, riksdagsledamot, landskapsstyrelsens ordförande, Saml. Outi Mäkelä leder Nylands landskapsstyrelse, organet som styr och beslutar om beredningen av landskapsplanen. Outi

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet

Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet Nyttjandet och förvaltningen av vatten i Finland Jord- och skogsbruksministeriet Rikliga vattentillgångar I Finland finns det rikligt med vattendrag. Ungefär en tiondel av landets yta täcks av sjöar, tjärnar,

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Företagsstöden Målet är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b

PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b PROTOKOLL 2/2014 1 TID 13.03.2014 kl. 18:00 20:20 PLATS Meriturva, Centret för sjösäkerhetsutbildning, Gränspatrullsbågen 6, 08100 Lojo, karta: http://goo.gl/0p3j9b BEHANDLADE ÄRENDEN 1. MÖTETS KONSTITUERING

Läs mer

Landskapsplan, etapp 2: Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Landskapsplan, etapp 2: Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Landskapsplan, etapp 2: Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Förslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inledning 2 2. Planeringsområde 2 3. Landskapsplanens

Läs mer

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009

BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 BREV TILL KOMMUNARBETSGRUPPERNA VIII / 2009 13.3.2009 Innehållsförteckning Aktuellt inom projektet våren 2009 1. ARVO-utbildning 2. Kartläggning gällande verksamhetsmodeller med låg tröskel i anslutning

Läs mer

SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser

SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser SpråKon Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser Ledningsgruppens möte 16.5.2008 Stefan Sjöblom Svenska social- och kommunalhögskolan Organisering Samarbetsprojekt SSKH Åbo Akademi i Åbo och Vasa

Läs mer

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00.

TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. FÖREDRAGNINGSLISTA 3/2014 1 TID 20.05.2014 kl. 15.45 17.30. Efter mötet fortsätter Nylands Förbunds Regionseminarium kl. 18.00 20.00. PLATS Spahotell Rantasipi Siuntion Kylpylä, Lepopirttivägen 80, 02570

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl.

Pomoväst. Kontor i Ekenäs, Centro, Genvägen 4. Mottagning också i övriga kommuner. Styrelse: ordförande Lennart Biström, 10 ord.medl. + 10 suppl. Pomoväst Pomoväst Föreningen grundad i maj 1997 Vi har förverkligat tre program - På Spåret 1997-1999 - Vår västnyländska Saga 2000-2006 - Västnyland en bygd i samverkan 2007-2013 Sammanlagt cirka 250

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Vad heter det i din kommun? Allt från kommunnamn till vägnamn

Vad heter det i din kommun? Allt från kommunnamn till vägnamn Forskningscentralen för de inhemska språken Vad heter det i din kommun? Allt från kommunnamn till vägnamn Eivor Sommardahl & Leila Mattfolk Eivor.Sommardahl@focis.fi Leila.Mattfolk@focis.fi Lagstiftning

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 5/2013 15.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 5/2013 15.4.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 71 KST 72 KST 73 KST 74 Mötets konstituering Ekonomisk uppföljning Laglighetsövervakning av kommunfullmäktiges beslut Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Rättsväsende 2014 Konkurser 2013 År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

Den svenska metropolen Finlands 15:e största stad

Den svenska metropolen Finlands 15:e största stad Den svenska metropolen Finlands 15:e största stad Innehåll 1. Inledning - Finlands ansikte mot omvärlden 3 2. Det nuvarande samarbetet i huvudstadsregionen 4 3. Kommun- och servicestrukturreformen i regionen

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

Arbete i temagrupper. Beredningen av Österbottens landskapsstrategi 2014 2017. Version 040413

Arbete i temagrupper. Beredningen av Österbottens landskapsstrategi 2014 2017. Version 040413 Beredningen av Österbottens landskapsstrategi 2014 2017 Arbete i temagrupper Version 040413 Under varje tema kommer en kärngrupp på cirka 10 personer att arbeta intensivt med strategin. Kärngruppens alster

Läs mer

Kunskap i havsfrågor 2020

Kunskap i havsfrågor 2020 Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2012/13:MJU7 Kunskap i havsfrågor 2020 Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning

Läs mer

Nylands förbunds publikationer 2013

Nylands förbunds publikationer 2013 Nylands förbunds publikationer 2013 NYLANDSPROGRAMMET VISION OCH STRATEGI 2040 STRATEGISKA VAL 2014 2017 Foton: Tuula Palaste-Eerola Översättning: Patricia Karlsson och Susan Neiro Helsingfors 2013 Uudenmaan

Läs mer

SEABED-projektet i EU:s Central Baltic INTERREG IVA program

SEABED-projektet i EU:s Central Baltic INTERREG IVA program SEABED 2009-2012 SEABED-projektet i EU:s Central Baltic INTERREG IVA program SEABED är ett treårigt internationellt projekt, som påbörjades i september 2009 och pågår till augusti 2012. Projektets syfte

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDST- JÄNSTER I ÖSTRA NYLAND

PROJEKTPLAN FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDST- JÄNSTER I ÖSTRA NYLAND PROJEKTPLAN FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDST- JÄNSTER I ÖSTRA NYLAND 2 Innehåll 1 Uppdrag och bakgrund till projektet 3 2 Aktuella lagstiftningsprojekt 3 3 Administrativa lösningar för social- och hälsovårdstjänsterna

Läs mer

Guide för vedeldning. Helsingforsregionens miljötjänster Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Guide för vedeldning. Helsingforsregionens miljötjänster Helsingin seudun ympäristöpalvelut Guide för vedeldning Helsingforsregionens miljötjänster Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 Hur eldar man med ved i ditt hem? Vid vedeldning utnyttjar man förnybar energi. Samtidigt ger man dock upphov

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 6/2013 18.6.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 50 TEKN 51 TEKN 52 Mötets konstituering Ändring av delgeneralplanen för norra (lägenheten Kurki 1:39, ändring av byggnadsrätt på glesbygdsområde) Ansökan om ändring

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen

Utvecklande och styrning av den elektroniska kommunikationen Resumé 351 /54/04 UTVECKLANDET AV ELEKTRONISKA KOMMUNIKA- TIONSTJÄNSTER I DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN Huvudfrågan vid revisionen var att kartlägga hur den elektroniska kommunikationen i den offentliga

Läs mer

Innehåll. 1. Landskapsdirektörens översikt 3. 2. Verksamhetsmiljö 5. 3. Österbottens förbund. 4. Samarbetsnätverk och utvecklingsarbete

Innehåll. 1. Landskapsdirektörens översikt 3. 2. Verksamhetsmiljö 5. 3. Österbottens förbund. 4. Samarbetsnätverk och utvecklingsarbete Innehåll 1. Landskapsdirektörens översikt 3 2. Verksamhetsmiljö 5 3. Österbottens förbund 4. Samarbetsnätverk och utvecklingsarbete 7 9 5. Kärnuppgifter 13 6. Strategiska val för effektiv intressebevakning

Läs mer

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA Landskapsfullmäktige 1/2014 Tid för mötet: 24.4.2013 kl. 18.00 19.30 Plats för mötet: Vääräjoki-salen, Sievi Ärenden för behandling:

Läs mer

SAMMANDRAG AV CERTIFIERINGSRAPPORTEN PÅ KUSTENS SKOGSCENTRALS VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT ÅLAND ÅR 2009

SAMMANDRAG AV CERTIFIERINGSRAPPORTEN PÅ KUSTENS SKOGSCENTRALS VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT ÅLAND ÅR 2009 SAMMANDRAG AV CERTIFIERINGSRAPPORTEN PÅ KUSTENS SKOGSCENTRALS VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT ÅLAND ÅR 2009 1. Allmänt Reviderade standarder: FFCS 1001:2003 och FFCS 1002-1:2003 Revisionens omfattning: Skötseln

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Förändringskommunikation är samarbete och växelverkan

Förändringskommunikation är samarbete och växelverkan SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM UTVECKLINGEN AV FÖRÄNDRINGSKOMMUNIKATION STST 210 Beredning och tilläggsuppgifter: kommunikationschef Aino-Marja Kontio, 040 3549966, aino-marja.kontio@porvoo.fi Fullmäktigeledamöterna

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 Nylands förbund

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 Nylands förbund VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 Nylands förbund Nylands förbunds publikationer D 69-2013 Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 Nylands förbund : 1 Nylands förbunds publikationer D 69-2013 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kommentar ur Raseborgs synvinkel av Mårten Johansson

Kommentar ur Raseborgs synvinkel av Mårten Johansson MBT-seminariet i Sjundeå 09.10.07. Kommentar ur Raseborgs synvinkel av Mårten Johansson Den ökade potentiella tillgångligheten mellan orter i Europa p.g.a. av nya motorvägar, snabba tåg och ökad turtäthet

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Luftburna ambulanstjänster. Landstingens väg framåt

Luftburna ambulanstjänster. Landstingens väg framåt Luftburna ambulanstjänster Landstingens väg framåt Bakgrund Landstingen är på väg att ingå i olika former av kommunalförbund för att bedriva luftburen ambulanssjukvård med egna flygplan och helikoptrar.

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010 Transport och turism 011 Finländarnas resor 011, mars I mars 011 reste finländarna utomlands I mars ökade finländarnas fritidsresor med övernattning utomlands med 1 procent jämfört med motsvarande period

Läs mer

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Maria Schultz Utredare Lars Berg - Huvudsekreterare Louise Hård af Segerstad & Thomas Hahn -

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Årsredovising 2011. www.novago.fi

Årsredovising 2011. www.novago.fi Årsredovising 2011 Företagsrådgivningen i västra Nyland finns nu att få från en och samma lucka. Vi hjälper när du vill grunda ett företag, utveckla din affärsverksamhet eller internationalisera. När ditt

Läs mer