Arbetsprogram samt program för deltagande och bedömning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsprogram samt program för deltagande och bedömning"

Transkript

1 Landskapsprogram för hela Nyland Arbetsprogram samt program för deltagande och bedömning Östra Nylands landskapsstyrelse Nylands landskapsstyrelse (Det arbetsprogram och program för deltagande och bedömning som Nylands landskapsstyrelse godkänt har uppdaterats för att gälla för hela Nyland)

2 Innehåll 1. Utgångspunkterna och målen för beredningen av landskapsprogrammet 3 Syftet med landskapsprogrammet 3 Beredningen av landskapsprogrammet för hela Nyland 4 Regionala utgångspunkter och mål för beredningen 4 Central strategigrund 5 2. Organiseringen av utarbetandet 7 3. Deltagande och bedömning av konsekvenserna 9 Myndighets- och intressentgruppssamarbete 9 Samråd med allmänheten och framläggande av landskapsprogrammet och miljörapporten 9 Konsekvensbedömning 10 Miljörapport 10 Bilagor Programprocessen 11 2

3 1. Utgångspunkterna och målen för beredningen av landskapsprogrammet Syftet med landskapsprogrammet Enligt lagen om utveckling av regionerna (2009; 25 ) ska landskapsförbundet utarbeta ett tidsbegränsat landskapsprogram. Landskapsprogrammet ska uppta utvecklingsmål som är baserade på landskapets möjligheter, behov och särdrag, de för landskapets utveckling viktigaste projekten och andra väsentliga åtgärder som behövs för att uppnå målen och en plan för finansiering av programmet samt vid behov samarbetsområdena för kommunerna inom regionen. Landskapsprogrammet ska utarbetas med beaktande av landskapsöversikten, de rikstäckande målen för regionutvecklingen, förvaltningsområdenas regionstrategier och andra program för landskapet som avses i denna lag. Landskapsprogrammet ska utarbetas så att dess effektfullhet med tanke på närings-, trafik- och miljöcentralernas och till behövliga delar på regionförvaltningsverkens strategiska planering och styrning säkerställs. Landskapsprogrammet ska beredas i samverkan med de statliga myndigheterna och kommunerna samt med de sammanslutningar som deltar i regionutvecklingen och med övriga motsvarande parter. Landskapsprogrammet ska utarbetas för kommunfullmäktiges mandatperiod, för fyra år i sänder. Landskapsfullmäktige godkänner landskapsprogrammet. Landskapsprogrammet justeras vid behov. Landskapsprogrammet innehåller: 1. en beskrivning av det rådande tillståndet i landskapet och dess delar samt en utvärdering av konsekvenserna av de program som genomförts inom landskapet; 2. en granskning av utvecklingsmöjligheterna som grundar sig på prognostiseringsarbete utfört av landskapsförbundet och av övriga aktörer; 3. tyngdpunkterna och målen för landskapets utvecklande; 4. åtgärderna för att nå målsättningarna, där även de viktigaste projekten med tanke på landskapets utveckling ingår; 5. ett avsnitt som beaktar landskapets olika delar, speciellt skärgårds-, landsbygds- och stadsregionernas särdrag; 6. en plan för finansiering av åtgärderna och de viktigaste projekten; 7. en redogörelse för en samordning av strukturfondsprogram och övriga program som hänför sig till landskapets regioner; 8. en redogörelse för konsekvensmålsättningar och mätinstrument av dessa som behövs för kvantitativ och kvalitativ övervakning av programmen och för mätinstrument angående dem; 9. en beskrivning av förberedelseskedet av landskapsprogrammet och av aktörer som deltagit i förberedelserna; 10. en redogörelse för planer och projekt som berör flera än ett landskap; 11. vid behov en redogörelse för kommunernas samarbetsområden inom regionen. (Statsrådets förordning om utveckling av regionerna 2009, 7 ) Landskapsprogrammet för hela Nyland 3

4 Bild: Hur landskapets planering och den statliga regionförvaltningen förhåller sig till varandra 2010 Landskapsprogrammet bereds i samverkan med de statliga myndigheterna och kommunerna samt med de sammanslutningar och organisationer som deltar i regionutvecklingen och med övriga motsvarande parter. Vid beredningen av programmet är samarbetet med intressentgrupperna viktigt, speciellt kommunsamarbetet är viktigt. I och med att regionförvaltningen revideras framhävs landskapsprogrammets och dess genomförandeplans inverkan på regionutvecklingen. Landskapsprogrammet kommer att ha direkt koppling till styrsystemet och planeringsprocesserna för de regionmyndigheter (Närings-, trafik- och miljöcentralen ELY samt Regionförvaltningsverket AVI) som uppkommer i och med revideringen. I Nyland och Östra Nyland kommer av denna anledning landskapets samarbetsgrupp (LSG), där de centrala regionförvaltningsmyndigheterna är företrädda, att knytas till utarbetandet av programmet. Förbunden ska se till att programmets miljökonsekvenser utreds och bedöms i tillräcklig utsträckning medan det utarbetas och att det har ordnats så att intressenterna kan höras (bedömning av och samråd om konsekvenserna medan landskapsprogrammet utarbetas, SMB-lagen och -förordningen). Beredningen av landskapsprogrammet för hela Nyland Statsrådet beslöt ändra indelningen i landskap och om sammanslagningen av landskapen Nyland och Östra Nyland från början av år Förbundens styrelser startade i december 2009 det praktiska arbetet för sammanslagningen av byråerna. En av uppgifterna i detta arbete är att samordna uppgörandet av landskapsprogrammet och målet är att ett landskapsprogram med samma innehåll godkänns i båda förbundens landskapsfullmäktige i december Beredningen av landskapsprogram sker enligt lagen om utveckling av regionerna och genom samarbete mellan Nylands förbund och Östra Nylands förbund. Man uppgör ett landskapsprogram för Hela Nyland. Den gemensamma beredningen har föregåtts av samarbete som skett redan före sammanslagningsbeslutet. Landskapsstyrelsen i Nyland godkände arbetsprogrammet för landskapsprogrammet samt ett program för deltagande och bedömning, vilket utgör grunden för detta program för deltagande och bedömning för hela Nyland. Regionala utgångspunkter och mål för beredningen Till grund för uppgörandet av programmet sammanställer man en analys av nuläget i hela Nyland och de olika delarna av Nyland och utvecklingsutsikterna samt utvecklingsutmaningarna. Dessutom drar man nytta av resultatet av utvärderingarna av de föregående landskapsprogrammen ( ) samt den beredning som gjorts i förbunden hösten 2009 tillsammans med kommunerna. Beredningen sker i samverkan med de aktuella processerna för planeringen av områdesanvändningen i hela Nyland. 4

5 När landskapsprogrammet utarbetas kan kommunerna komma överens om att samarbeta på ändamålsenligt sätt. Vid utarbetandet av programmet använder man i tillämpliga delar följande funktionella kommunsamarbetsområde : Huvudstadsregionen Kuuma-regionen Västnyland Hyvinge (Hyvinge-Riihimäki ekonomiområde) Östra Nyland. Vid beredningen har man som grundtanke att beakta styrkorna hos huvudstadslandskapet och dess olika delar koncentrera sig på effektivare mål och utvecklingshelheter i programmet än vad man tidigare haft göra beredningen så öppen som möjligt och engagera de förtroendevalda i utarbetandet i ett så tidigt skede som möjligt man har ett nära samarbete med kommunerna då man utarbetar programmet säkerställa programmets innehållsmässiga kopplingar till ELY/AVI-strategierna Central strategigrund Den centrala utgångspunkten för utarbetandet av landskapsprogrammet för Hela Nyland är de strategiska landskapsöversikterna som uppgörs på lång sikt. Utgångspunkter för utarbetandet av programmet är dessutom tyngdpunkterna i Närings-, trafik- och miljöcentralens strategiska resultatavtal och de program som berör hela Nyland, såsom programmen för kohesion och konkurrenskraft (KOKO) och kompetenscentrumprogrammen (OSKE) samt de rikstäckande målen för regionutvecklingen och ministeriernas aktuella regionstrategier. Nylands landskapsöversikt 2033 har godkänts i december Landskapsöversikt 2040 för Östra Nyland (förslag december 2009) behandlas i landskapsfullmäktige i början av år Visionen för Nyland fram till 2033 och de strategiska målen Nylands vision är Nyland är ett internationellt och attraktivt metropolområde med välmående människor. Landskapsprogrammet för hela Nyland 5

6 Nylands strategiska mål Nyland och dess olika delar har erkända roller. De varierande styrkorna hos landskapets olika delar utnyttjas och på så sätt skapas förutsättningar för ett gott liv för befolkningen i hela landskapet. 2. Förutsättningar för att producera välfärds- och utbildningstjänster för befolkningen tryggas i hela landskapet. 3. Nyland lockar investerare och företag. 4. Nyland är den mest betydande innovationskoncentrationen kring Östersjön. 5. Samhällsstrukturen i Nyland är fungerande och effektiv, den minskar energiförbrukningen och behovet av resor samt främjar välfärden. 6. Nylands är det första kolneutrala landskapet i Finland och en föregångare när det gäller att anpassa sig till klimatförändringen. Visionen för utvecklingen och de strategiska målen i Landskapsöversikt 2040 för Östra Nyland (förslag ) Östra Nylands strategiska mål 1. De egna styrkefaktorerna utnyttjas i det expanderande metropolområdet 2. Samarbetet och nätverken utvecklas och utnyttjas regionalt, nationellt och internationellt, essentiella riktningar är huvudstadsregionen och Södra Finland, Östersjöområdet, speciellt Estland och S:t Petersburg, Norden 3. Kompetensen stärks, energiinnovationer 4. Nya saker och handlingssätt utvecklas, serviceinnovationer och sociala innovationer 5. Östra Nyland utvecklas till en ekoregion, lågkolintensivare trafik och boende samt miljöskydd 6. Heli-banan och regionstrukturen som stöder banans utvecklingszon utvecklas målmedvetet Tyngdpunkterna i ELY:s strategiska resultatavtal A. Att främja regional konkurrenskraft och befolkningens välfärd B. Att dämpa klimatförändringen och främja hållbar utveckling C. Resultatgivande verksamhet Östra Nylands vision för utvecklingen är Östra Nyland är ett energiskt och tidsenligt kustområde med unik kultur och miljö, där invånarna har möjlighet till ett bra liv. 6

7 2. Organiseringen av utarbetandet I och med reformerna i anslutning till regionutvecklingen omfördelas ansvaret för den strategiska utvecklingen. Förändringen förutsätter nära samarbete med olika parter. För utarbetandet av landskapsprogrammet svarar landskapsprogramteamen på Nylands förbund (N) och Östra Nylands förbund (ÖN): Landskapsprogramteamet (den ansvarige personens namn har understrukits): Koordinering av utarbetandet - Tarja Hartikainen (N), Ilmi Tikkanen (ÖN), Paula Latvanen (N), Pirkko Julin (ÖN) Bakgrundsfakta, uppföljning - Olli Pekka Hatanpää (N), Markku Hyypiä (N), Markus Liikkanen (N), Henri Jutila (ÖN) PDB/SMB - Tuula Palaste-Eerola (N), Tarja Hartikainen (N), Ilmi Tikkanen (ÖN) Välfärd, tjänster - Ulla-Mari Karhu (N), Per-Stefan Nyholm (ÖN), Pekka Lehtinen (ÖN) Den fysiska verksamhetsmiljön (områdesstruktur, miljö) - Maija Stenvall (N), Silja Aalto (N), Oskari Orenius (ÖN), Erkki Vähätörmä (ÖN) Beredningen av programmet indelas i helheter (handlingslinjer HL vid utarbetandet av programmet). Genomgående teman vid uppställandet av målen i de olika handlingslinjerna är styrkorna hos huvudstadslandskapet och dess olika delar välfärd och konkurrenskraft förnyelseförmåga och innovativitet internationalism klimatförändringen hållbar utveckling (ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella). Konkurrensfördel/-förmåga, kompetens - Laine Valkama (N), Eija Väätäinen (N), Hilkka Jylli (N), Per-Stefan Nyholm (ÖN), O P Hatanpää (N), Pekka Lehtinen (ÖN). Landskapsprogrammet för hela Nyland 7

8 Koordinering av det nybildade området och att klargöra regionernas roller Att dra nytta av huvudstadsregionens konkurrensfördel Utvecklande av förutsättningarna för välförd och servicen Ett hållbart utvecklande av region- och samhällsstrukturen och miljön Huvudstadslandskap Välfärd Förnyelseförmåga Internationalism Hållbar utveckling och klimatförändringen Schema: Helheter och utgångspunkter för målsättningen. 8

9 3. Deltagande och bedömning av konsekvenserna Myndighets- och intressentgruppssamarbete Utarbetandet av landskapsprogrammet och den därtill anslutna miljörapportern förutsätter omfattande och fungerande samarbete i samtliga faser i programarbetet med de statliga regionförvaltningsmyndigheterna, kommunala och regionala organisationer samt andra parter. Programarbetet behandlas i olika etapper i landskapets samarbetsgrupp och dess sekretariat, i landskapsstyrelsen och landskapsfullmäktige i båda landskapen och på möten med intressentgrupperna. Med Nylands ELY-central söker man nya samarbetsformer för koordineringen av gemensamma mål och åtgärder. I Nylands förbunds extranet finns en separat evenemangskalender för myndighetssamarbetet. När programmet utarbetas inrättas inga separata arbetsgrupper för intressentgruppssamarbetet. Växelverkan med medlemskommunerna sköts i huvudsak via de existerande sektorvisa expertgrupperna. Enligt behov behandlas programmet även på kommunernas egna sammankomster. Det centrala regionala forumet för myndighetssamarbetet är landskapets samarbetsgrupp i Nyland och Östra Nyland och sekretariaten (LSG och LSGS). Samråd med myndigheterna om de uppgifter som ska lämnas i landskapsprogrammets miljörapport i enlighet med 5 i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program genomfördes genom förhandlingar med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Förhandlingarna kompletterade de förhandlingar som Nylands förbund fört i augusti Programutkastet presenteras för delegationen för riksdagsledamöterna från Helsingfors och Nyland (KENK) våren Samråd med allmänheten och framläggande av landskapsprogrammet och miljörapporten Alla intresserade har möjlighet att påverka utarbetandet av landskapsprogrammet och den miljörapport som ansluter sig till det. Information om hur landskapsprogramarbetet avancerar finns på Nylands förbunds och Östra Nylands förbunds webbplats. Allmänheten informeras om att utarbetandet börjar genom en kungörelse i Officiella tidningen och Nylands förbunds och Östra Nylands förbunds samt medlemskommunernas officiella anslagstavlor samt på Nylands förbunds och Östra Nylands förbunds webbplats i februari Utkastet till landskapsprogram och miljörapport läggs fram i enlighet med 55 och 62 i förvaltningslagen under minst 30 dagar och då har alla intresserade möjlighet att bekanta sig med dem samt att framföra åsikter om dem. Utlåtanden om utkastet till landskapsprogram och miljörapport begärs av kommunerna, de viktigaste aktörerna och sammanslutningarna samt centrala myndigheter i området. Information om att landskapsprogrammet godkänts ges i enlighet med förvaltningslagen. Landskapsprogrammet för hela Nyland 9

10 Konsekvensbedömning På landskapsprogrammet för hela Nyland tillämpas miljöbedömning enligt SMB-lagen. I stället för miljökonsekvensbedömning används benämningen konsekvensbedömning, eftersom bedömningen ska omfatta inte bara miljökonsekvens utan också ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenser. Resultatet av bedömningen är en miljörapport som ska fogas till landskapsprogrammet. I den beskrivs bl.a. betydande konsekvenser av programmet. Det centrala målet för konsekvensbedömningen är att stödja planeringen av landskapsprogrammet samt beslutsfattandet och den offentliga debatten om det. Genom bedömningen stöder man också intressentgruppernas och den övriga allmänhetens deltagande i utarbetandet av landskapsprogrammet. Bedömningen utgör en del av processen för utarbetandet av landskapsprogrammet. Medan landskapsprogrammet utarbetas bedöms om de planerade åtgärderna medför betydande konsekvenser för följande saker: människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel, marken, vattnet, luften, klimatet, växtligheten och organismer samt för naturens mångfald, samhällsstrukturen, den byggda miljön, landskapet, stadsbilden och kulturarvet, utnyttjande av naturresurserna samt växelverkan mellan de faktorer som nämns ovan. Miljörapport I miljörapporten anges i nödvändig omfattning Landskapsprogrammets huvudsakliga innehåll Miljöns nuvarande tillstånd och dess sannolika utveckling om programmet inte genomförs De kännetecknande miljöförhållandena i sådana områden som kan antas komma att påverkas betydligt Miljöproblem som är relevanta för landskapsprogrammet De mål för skydd av miljön som är relevanta för landskapsprogrammet Sannolika betydande konsekvenser Åtgärder som förhindrar, minskar eller uppväger miljöolägenheter En redogörelse för bedömningen och deltagandet En beskrivning av hur uppföljningen av konsekvenserna ordnas och indikatorerna för uppföljningen En allmänt hållen sammanfattning. Bedömningen utvecklas under arbetets gång. 10

11 Landskapsprogrammet för hela Nyland 11

12 a Hyvinge Mäntsälä Pukkila Mörskom Lappträsk l nd arbetspublikationer C 63-7 (pap.) -4 (nätversion) Lantmäteriverket tillstånd nr 7/MML/09 Hangö Raseborg Karislojo Nummi-Pusula Lojo Ingå Sjundeå Högfors Vichtis Kyrkslätt Nurmijärvi Tusby Kervå Vanda Esbo Grankulla Helsingfors Nyland Träskända Borgnäs Sibbo Askola Borgå Östra Nyland Lovisa mmenterats av: Erkki Aalto, utvecklingsdirektör, RAKLI; Silja Aalto, miljöexpert, Nylands förbund; Rauli Ailus, stadsarkitekt, Raseborgs stad; Marja Alpola-Narinen, sekreterare för internationella örbund; Aija Aunio, planläggningsarkitekt, Kyrkslätts kommun; Anna Böhling, landskapsarkitekt MARK; Christer Finne, arkitekt SAFA, HESA-SAFA; Katariina Haigh, stadsarkitekt, Lojo stad; ä, planeringschef, Nylands förbund; Erkki Härö, forskare; Leena Iso-Markku, generalplanläggare, Lojo stad; Petri Kangassalo, ark. stud.; Kaisa Kilpeläinen, planläggningsarkitekt, Nurmijärvi la, tekn. stud.; Tarja Laine, avdelningschef, Nylands miljöcentral; Kimmo Lapintie, professor, TKK; Annukka Lindroos, detaljplanearkitekt, Helsingfors stad; Tero Luomajärvi, kommunarkitekt, Mera information om processen för utarbetandet av Landskapsprogram för hela Nyland: Nylands förbund Regionutvecklingschef Tarja Hartikainen Tfn (09) , E-post: ; Eero Löytönen, stadsplaneringschef, Borgå stad; Maire Mattinen, avdelningsdirektör, Museiverket; Anne Mäkinen, byggnadsforskare, Mellersta Nylands landskapsmuseum; Anne Mäkynen, anda stad; Jorma Mukala, huvudredaktör för Arkkitehti - Finsk Arkitekturtidskrift; Olli Niemi, utvecklingsdirektör för affärsverksamheten, NCC; Riitta Niskanen, forskare, Lahtis stadsmuseum; gramdirektör, Energiprogrammet, SITRA; Pekka Normo, planläggningschef, Nylands förbund; Anne Nurmio, stadsbildsarkitekt, Esbo byggnadstillsynscentral; Oskari Orenius, planläggningschef, und; Lauri Putkonen, forskare; Ulla Priha, arkitekt, SAFA; Lasse Rekola, miljöplanerare, Nylands förbund; Ria Ruokonen, landskapsarkitekt MARK; Sari Saresto, byggnadsforskare, Mellersta useum; Mia Saloranta, arkitekt SAFA, Finlands hembygdsförbund; Marica Schalin, arkitekt SAFA, HESA-SAFA; Peter Sjöstrand, landskapsmuseiforskare; Västra Nylands landskapsmuseum; Pertti annu Siitonen, trafikingenjör, Nylands förbund; Arja Sippola, arkitekt SAFA; Jyrki Tasa, professor, arkitekt SAFA; Ulla Teräs, landskapsmuseiforskare, Mellersta Nylands landskapsmuseum; Antti erksamhetsdirektör, Skanska Oyj; Tiina Valpola, specialsakkunnig, statens byggnadskonstkommission; Pekka V. Virtanen, professor emeritus; Henrik Wager, byggnadsforskare, Borgå museum Östra Nylands förbund Regionutvecklingschef Ilmi Tikkanen Tfn , E-post: Mera information om arbetsprogrammet och programmet för deltagande och bedömning för landskapsprogrammet för hela Nyland : Landskapsarkitekt Tuula Palaste-Eerola Tfn (09) , E-post: NYLANDS FÖRBUNDS KONTAKTINFORMATION Alexandersgatan 48 A Helsingfors Tfn (09) ÖSTRA NYLANDS FÖRBUNDS KONTAKTINFORMATION Fredsgatan 29, Borgå Tfn Layout: Anni Levonen Bilder: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2010

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning

Landskapsprogram för Österbotten Program för deltagande och bedömning Landskapsprogram för Österbotten 2018 2021 Program för deltagande och bedömning Godkänd av landskapsstyrelsen 30.1.2017 Innehåll 1 Landskapsprogrammets utgångspunkter... 3 2 Landskapsprogrammets syfte

Läs mer

Nylandsprogrammet. Arbetsprogram samt Program för delaktighet och bedömning

Nylandsprogrammet. Arbetsprogram samt Program för delaktighet och bedömning Nylandsprogrammet Arbetsprogram samt Program för delaktighet och bedömning Bilder: Tuula Palaste-Eerola Helsiingfors 2013 Uudenmaan liitto Nylands förbund Esterinportti 2 B 00240 Helsinki Estersporten

Läs mer

Landskapsstrategi för Österbotten Program för deltagande och bedömning

Landskapsstrategi för Österbotten Program för deltagande och bedömning Landskapsstrategi för Österbotten 2014 2017 Program för deltagande och bedömning Godkänd av landskapsstyrelsen 25.3.2013 Innehåll 1 Landskapsstrategins utgångspunkter... 3 2 Landskapsstrategins syfte och

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

NYLANDS FÖRBUND PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. TALAR FÖR DEM. FÖR ÄRENDEN VIDARE.

NYLANDS FÖRBUND PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. TALAR FÖR DEM. FÖR ÄRENDEN VIDARE. NYLANDS FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. FÖRBUND ISBN 978-952-448-332-2 (trycksak) ISBN 978-952-448-333-9 (pdf) Text: Viestintä Ässä / Sirkka-Liisa Salmela

Läs mer

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete.

Minskningen av näringsbelastningen på Östersjön och förbättringen av säkerheten vid sjötransporterna kräver internationellt samarbete. Innehållsförteckning 1. Visionär topputvecklare av Nyland 2. Landskapets utvecklingsmål 3. Mål inom strategiskt partnerskap 4. Mål inom kommunikation och kompetens 5. Viktigaste intressegruppers förväntningar

Läs mer

NYLANDS FÖRBUND PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

NYLANDS FÖRBUND PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. NYLANDS FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. FÖRBUND ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND

MAL-planen för VÄSTRA NYLAND MAL-planen för VÄSTRA NYLAND ARBETSPROGRAM 15.1.2007 1. Beskrivning av arbetet 2. Innehållet i planen 3. Tidtabellen för arbetet 4. Organisering av arbetet 1. BESKRIVNING AV ARBETET Projektet för en reform

Läs mer

Nylands förbund utvecklar metropollandskapet

Nylands förbund utvecklar metropollandskapet Nylands förbund utvecklar metropollandskapet Vi blickar in i framtiden Nylands förbund är en framtidsmakare, som för samman kommunerna och landskapets övriga aktörer i samarbetssyfte. Vi är en strategisk

Läs mer

18.4.2005 NYLANDS LANDSKAPSPLAN (ETAPPLAN), FÖRSTA MYNDIGHETSSAMRÅDET

18.4.2005 NYLANDS LANDSKAPSPLAN (ETAPPLAN), FÖRSTA MYNDIGHETSSAMRÅDET PROMEMORIA Översättning Bilaga 6 Lf 2/08 Ärende nr 16 Områdesanvändning NYLANDS LANDSKAPSPLAN (ETAPPLAN), FÖRSTA MYNDIGHETSSAMRÅDET Tid Fredag, den 21 januari 2005, kl. 9.00 Plats Landskapssalen, Alexandersgatan

Läs mer

Nyland förbund utvecklar metropollandskapet

Nyland förbund utvecklar metropollandskapet Nyland förbund utvecklar metropollandskapet Nylands förbund är en strategisk planerare i landskapet som sammanfogar de regionala utvecklingsåtgärderna, planlägger på landskapsnivå och bevakar landskapets

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Alternativ för avloppsvattenhanteriingen i Vichtis Program för miljökonsekvensbedömning, sammandrag

Alternativ för avloppsvattenhanteriingen i Vichtis Program för miljökonsekvensbedömning, sammandrag Alternativ för avloppsvattenhanteringen i Vichtis Program för miljökonsekvensbedömning, sammandrag 25.9.2013 Program för miljökonsekvensbedömning, sammandrag 25.9.2013 1 (57) Sammandrag Syftet med miljökonsekvensbedömningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 april 2014 356/2014 Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten Utfärdad i Helsingfors den

Läs mer

Nylands förbund. utvecklar. metropollandskapet

Nylands förbund. utvecklar. metropollandskapet Nylands förbund utvecklar metropollandskapet Med blicken riktad mot framtiden Nylands förbund är en strategisk planerare i landskapet som sammanfogar de regionala utvecklingsåtgärderna, planlägger på landskapsnivå

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Sysselsättningsöversikt, februari 2014

Sysselsättningsöversikt, februari 2014 UTSIKTER FEBRUARI NTM-CENTRALEN I NYLAND Ytterligare information: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Sysselsättningsöversikt, februari Får publiceras 25.3. kl. 9.00 Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Höjning av grundkapital

Höjning av grundkapital Landskapsfullmäktige 17 08.12.2010 Höjning av Nylands förbunds grundkapital och anslutning av nya medlemskommuner 65/00/00/00/2010 RMV 17 Inledning Statsrådet har genom sitt beslut av 22.10.2009 beslutat

Läs mer

HELSINGFORS- REGIONEN 2050

HELSINGFORS- REGIONEN 2050 HELSINGFORS- REGIONEN 2050 Strategiska riktlinjer för markanvändning, boende och trafik Helsingforsregionens VISION Helsingforsregionen är ett centrum i världsklass för affärsrörelse och innovationer.

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 144 20.04.2015 Kommunfullmäktige 37 04.05.2015 Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 20.04.2015 144 Tidigare beslut Enligt

Läs mer

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser

Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser 1 Propositionens huvudsakliga innehåll, viktigaste förslag och språkliga konsekvenser Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om revidering av regionförvaltningen PROPOSITIONENS

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 18/ (5) Stadsfullmäktige Stj/

Helsingfors stad Protokoll 18/ (5) Stadsfullmäktige Stj/ Helsingfors stad Protokoll 18/2012 1 (5) 366 Ändring av grundavtalet för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HEL 2012-013867 T 00 01 06 Beslut beslutade i enlighet med stadsstyrelsens

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Expertutlåtanden. om utkastet till landskapsplan. Landskapsplanen. revidering. Ord på vägen när förslaget till landskapsplan utarbetas

Expertutlåtanden. om utkastet till landskapsplan. Landskapsplanen. revidering. Ord på vägen när förslaget till landskapsplan utarbetas Expertutlåtanden om utkastet till landskapsplan Ord på vägen när förslaget till landskapsplan utarbetas Landskapsplanen revidering Diskussion leder till lösningar! Tanken med expertutlåtandena har varit

Läs mer

landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland

landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland landskapsplanen MOT EN HÅLLBARARE SAMHÄLLSSTRUKTUR Etapplandskapsplan 2 för Nyland 2 Etapplandskapsplan 2 för Nyland omfattar ett område med 26 kommuner. Som metropollandskap är Nyland exceptionellt bland

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014

budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 Nylands förbunds publikationer D 63-2011 Nylands förbunds publikationer D 63-2011 Budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 Nylands

Läs mer

LF 3/2011 Ärende nr 32. budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014

LF 3/2011 Ärende nr 32. budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 LF 3/2011 Ärende nr 32 budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan för 2012 2014 Nylands förbunds publikationer D 63-2011 Nylands förbunds publikationer D 63-2011 Budget för 2012 Verksamhets- och ekonomiplan

Läs mer

Nylands förbunds publikationer D 55-2009. Nylands förbund

Nylands förbunds publikationer D 55-2009. Nylands förbund Nylands förbunds publikationer D 55-2009 Nylands förbund Verksamhets- och ekonomiplan för 2010-2012 Budget för 2010 Nylands förbund Verksamhets- och ekonomiplan för 2010-2012 Budget för 2010 Nylands förbund

Läs mer

Lag om ordnande av tillväxttjänster i landskapet Nyland

Lag om ordnande av tillväxttjänster i landskapet Nyland 2. lagförslag, 15.3.2017 (Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om regionutveckling och tillväxttjänster)/begäran om utlåtande TEM/1260/03.01.01/2016, 1.3.2017 DETALJMOTIVERING ----

Läs mer

Regionförvaltningsreformen

Regionförvaltningsreformen Regionförvaltningsreformen Lägesöversikt januari 2016 9.2.2016 1 Juha Sipiläs regeringsprogram Ett separat beslut som förenklar organiseringen av den offentliga regionförvaltningen (staten, regionerna

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 2015 AVSIKTSFÖRKLARING FÖR UTVECKLINGEN AV ÖSTRA NYLANDS TRAFIKSYSTEM 2015 2019 Nylands förbund Foton: Tuula Palaste-Eerola Helsingfors 2015 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council

Läs mer

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet.

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet. AVTAL OM GEMENSAM AVFALLSNÄMND UTKAST 19.5.2015 1. Avtalets syfte De undertecknade kommunerna kommer med detta avtal överens om att Raseborgs stads nämnd, som kallas för Nylands avfallsnämnd, fungerar

Läs mer

En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet

En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet En kvinna som chef på en regionutvecklingsmyndighet Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi 1.10.2012 Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund En samkommun för de 16 kommunerna i

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

RP 54/2016 rd. De lagar som ingår i propositionen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 54/2016 rd. De lagar som ingår i propositionen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1, 4 och 13 i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten och av 8 i lagen om finansiering

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 2/2010 1. Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4 Helsingfors. Rubrik Sida. 10 Sammanträdets öppnande 5

NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 2/2010 1. Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4 Helsingfors. Rubrik Sida. 10 Sammanträdets öppnande 5 NYLANDS FÖRBUND PROTOKOLL 2/2010 1 Landskapsfullmäktige TID 08.12.2010 10:00-11:20 PLATS Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4 Helsingfors ÄRENDEN SOM BEHANDLATS Rubrik Sida 10 Sammanträdets öppnande

Läs mer

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND

PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND PM STYRGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSENHETEN FÖR VÄLFÄRD I BARNDOMEN I VÄSTRA OCH MELLERSTA NYLAND Tid: Tisdag 26.2.2008 kl. 12.30-15.30 Plats: Järvenpää talo (Hallintokatu 4), mötesrum 3 Närvarande: Olli Laiho

Läs mer

Vårt gemensamma poli Vår gemensamma metropol. Nylands och Östra Nylands arkitekturpolitiska målsättningar

Vårt gemensamma poli Vår gemensamma metropol. Nylands och Östra Nylands arkitekturpolitiska målsättningar a Vårt gemensamma poli Vår gemensamma metropol Nylands och Östra Nylands arkitekturpolitiska målsättningar 1 Författare: Anssi Savisalo Tuula Palaste-Eerola Seppo Mäkinen Hyvinge Mäntsälä Pukkila Mörskom

Läs mer

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut BESKRIVNING. Selvitystyön raportti. Etapplandskapsplan 2 för Nyland

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut BESKRIVNING. Selvitystyön raportti. Etapplandskapsplan 2 för Nyland Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut BESKRIVNING Selvitystyön raportti Etapplandskapsplan 2 för Nyland Nylands förbunds publikationer A 35-2014 BESKRIVNING ETAPPLANDSKAPSPLAN 2 FÖR NYLAND Fastställd

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING 9.6.2015 Karleby Resecentral DETALJPLANEÄNDRINGENS UNGEFÄRLIGA LÄGE Program för deltagande

Läs mer

Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning FINLANDS AKADEMI

Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning FINLANDS AKADEMI Finansieringsinstrumentet för strategisk forskning 1 Finlands Akademi och statens totalreform av forskningsinstituten och forskningsfinansieringen Statsrådets principbeslut 5.9.2013 Riksdagen godkänner

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande!

- En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! - En lokal utvecklingsorganisation till ert förfogande! Pomoväst rf En stark del av det Västnyländska utvecklingsarbetet redan från år 1997! Verksamhetsområde Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt

Läs mer

Får man vara sjuk på svenska???

Får man vara sjuk på svenska??? Vem vårdar vem? 10.10.2013 Effektiv vård för patientens bästa - på patientens modersmål Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi - potilaan äidinkielellä Stig Stolt Specialplanerare HNS-Servis Får man vara

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL. Beståndspolitik

BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL. Beståndspolitik BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL Beståndspolitik Borgå stadsbibliotek Nylands landskapsbibliotek 18.3.2015 Borgå stadsbibliotek Nylands landskapsbibliotek BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS

Läs mer

Delgeneralplanen Skärgården

Delgeneralplanen Skärgården 1 (7) 25.11.2009 Delgeneralplanen Skärgården Ändrad 13.8.2015. Ärende nr 6212/5022009 Område nr 830500 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PLANOMRÅDET Planområdets läge Läge Delgeneralplanen omfattar

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

Beredning av hanteringsplan och miljörapport för översvämningsriskerna på Helsingfors och Esbo kustområden

Beredning av hanteringsplan och miljörapport för översvämningsriskerna på Helsingfors och Esbo kustområden Dnr UUDELY/32/07.02/2013 Nyland Beredning av hanteringsplan och miljörapport för översvämningsriskerna på Helsingfors och Esbo kustområden Bakgrund Med hantering av översvämningsrisker avses åtgärder med

Läs mer

Katso kaikki tuotteet: reuhurinne.fi

Katso kaikki tuotteet: reuhurinne.fi Bra priser! Perusta etsivätoimisto, opi tekemään sarjakuvia, askartele hauskoja soittimia, lähde tutkimusmatkalle luontoon. Tötterön ja Pikkiksen seurassa ei tule aika pitkäksi! OTAVA Katso kaikki tuotteet:

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2008

Verksamhetsberättelse för 2008 Helsingfors Esbo Vanda Grankulla Delegationen för huvudstadsregionen Verksamhetsberättelse för 2008 Verksamheten inom delegationen för huvudstadsregionen 2008 Under 2008 låg tonvikten inom delegationens

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

Kommundelssammanslagning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad. Kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi. Kommuner

Kommundelssammanslagning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad. Kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi. Kommuner Kommundelssammanslagning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad Kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi Kommuner INRIKESMINISTERIETS PUBLIKATIONER 4/2007 INRIKESMINISTERIET PRESENTATIONSBLAD

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I SJUKVÅRDSOMRÅDENAS NÄMNDER SAMT VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR NÄMNDERNA

VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I SJUKVÅRDSOMRÅDENAS NÄMNDER SAMT VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR NÄMNDERNA FULLMÄKTIGE 9 31.03.2009 VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE I SJUKVÅRDSOMRÅDENAS NÄMNDER SAMT VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR NÄMNDERNA 187/00/00/01/02/2009 FMGE 9 För att organisera sjukvårdsverksamheten

Läs mer

Landskapsprogram för Nyland

Landskapsprogram för Nyland Nylands förbunds publikationer A 24-2011 Nylands förbund Landskapsprogram 2011 2014 för Nyland Nylands förbunds publikationer A 24-2011 Landskapsprogram 2011-2014 för Nyland Nylands landskapsfullmäktige

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 januari 2014 7/2014 Lag om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten Utfärdad i Helsingfors den 17 januari 2014 I enlighet

Läs mer

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) www.ely-centalen.fi/egentligafinland 12.3.2014 Verksamhetsidé NTM-centralen i Egentliga Finland främjar och utvecklar hållbar välfärd

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 Nylands förbund

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 Nylands förbund LF 2/2011 Ärende nr 21 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2010 Nylands förbund Nylands förbunds publikationer D 61-2011 Verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Nylands förbund : 1 Nylands förbunds publikationer

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANG I EN SAMLINGSLOKAL FÖR TILLFÄLLIG INKVARTERING

ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANG I EN SAMLINGSLOKAL FÖR TILLFÄLLIG INKVARTERING ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANG I EN SAMLINGSLOKAL FÖR TILLFÄLLIG INKVARTERING Denna anvisning upphäver tidigare anvisningar om tillfällig inkvartering av Helsingfors stad samt räddningsverken i Östra

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Villkor för företaget Små företag (mindre än 50 årsverke) och mikroföretag som är belägna på område med landsbygdskaraktär

Läs mer

O2 Finland Oy. Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning

O2 Finland Oy. Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning O2 Finland Oy Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning O2 Finland Oy 1 / 4 SAMMANDRAG Bakgrund och beskrivning Elförbrukningen i Finland har ökat från år till år och den antas

Läs mer

Hur motsvarar planerna lagens mål?

Hur motsvarar planerna lagens mål? 4 Slutsatser Utarbetandet av en plan för stadsregionen enligt ramlagen har huvudsakligen främjat det kommunala samarbetet i regionerna. Även samordningen av markanvändning, boende och trafik på regional

Läs mer

RP 241/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen

RP 241/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändningsoch bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att markanvändnings- och bygglagen

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? HANGÖ STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE Vad är ett program för deltagande och bedömning? I början av projektet upprättas en plan över hur projektet framskrider; planen kallas program för

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

KOMET blir KOMET2020 - Kompetens och mentorskap för unga. Projektutredare Lotta Keskinen Tel. 041 505 5755 lotta.keskinen@luckan.

KOMET blir KOMET2020 - Kompetens och mentorskap för unga. Projektutredare Lotta Keskinen Tel. 041 505 5755 lotta.keskinen@luckan. KOMET blir KOMET2020 - Kompetens och mentorskap för unga Projektutredare Lotta Keskinen Tel. 041 505 5755 lotta.keskinen@luckan.fi Målgrupp Unga utanför studier och arbete; i risk för avbryta studierna;

Läs mer

ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPLAN: ETAPP 2. Förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten. Program för deltagande och bedömning

ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPLAN: ETAPP 2. Förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten. Program för deltagande och bedömning ÖSTERBOTTENS LANDSKAPSPLAN: ETAPP 2 Förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten Program för deltagande och bedömning Landskapsstyrelsen 28.9.2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inledning 2 2.

Läs mer

UTVECKLINGSBILD FÖR STENMATERIALSFÖRSÖRJNINGEN I NYLAND

UTVECKLINGSBILD FÖR STENMATERIALSFÖRSÖRJNINGEN I NYLAND Tiivistelmä Etapplaneutredningar November 2006 Sammandrag Tuula Palaste-Eerola Tuula Palaste-Eerola UTVECKLINGSBILD FÖR STENMATERIALSFÖRSÖRJNINGEN I NYLAND Utredningen Utvecklingsbilder för stenmaterialsförsörjningen

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 12.9.2016 TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM

SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM Stadsstyrelsen 360 04.11.2013 SVAR PÅ EN FULLMÄKTIGEMOTION OM INLEDANDE AV FÖRHANDLINGAR OM SAMMANSLAGNING AV INVEON OCH PRAKTICUM STST 360 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Jari Kettunen,

Läs mer

ETAPPLANDSKAPSPLAN 3 FÖR NYLAND

ETAPPLANDSKAPSPLAN 3 FÖR NYLAND Lf 3/2011 Ärende nr. Bilaga 1 ETAPPLANDSKAPSPLAN 3 FÖR NYLAND Blombackens avloppsreningsverk PLANKARTA BETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER BETECKNING SOM FÖRESLÅS BLI UPPHÄVD I LANDSKAPSPLANEN FÖR NYLAND BETECKNINGAR

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Företagsstöden Målet är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden

Läs mer

NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Närpes stad

NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Närpes stad Mottagare Närpes stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 16.9.2016 NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativet

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING STADSDEL 4.

DETALJPLANEÄNDRING STADSDEL 4. KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING STADSDEL 4. PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Projektet inleds pånytt, enligt den nya markanvändnings-

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

Oy Apotti Ab Anslutnings- och teckningsavtal

Oy Apotti Ab Anslutnings- och teckningsavtal Oy Apotti Ab Anslutnings- och teckningsavtal 1(9) Innehåll 1. Avtalsparter...2 2. Definitioner...2 3. Bakgrunden och föremålet för avtalet...3 4. De Stiftande Aktieägarnas samtycke till anslutning av Nya

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

En livskraftig. kommunoch. servicestruktur. 5b/2011. Utredning av strukturgruppen för kommunalförvaltningen. DEL II Regional genomgång.

En livskraftig. kommunoch. servicestruktur. 5b/2011. Utredning av strukturgruppen för kommunalförvaltningen. DEL II Regional genomgång. En livskraftig kommunoch servicestruktur Utredning av strukturgruppen för kommunalförvaltningen DEL II Regional genomgång 5b/2011 Kommunerna DEL II Regional genomgång En livskraftig kommun- och servicestruktur

Läs mer