Överenskommelse. Ortopedklinik Primärvård. Skaraborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse. Ortopedklinik Primärvård. Skaraborg"

Transkript

1 Skaraborgs Sjukhus och en Skaraborg Dokumentnamn: Lokal riktlinje Skaraborg Giltigt fr o m: Revideras: Godkänt av:ulf Nyberg Chefläkare Skaraborgs sjukhus, Ulf Svensson Chefläkare Överenskommelse Ortopedklinik Skaraborg Läkarens handläggning av de vanligaste patientkategorierna Skövde Framtaget av: Kaj Andersson Överläkare Verksamhetsområde, KSS Skaraborgs Sjukhus Daniel Brandin Tf verksamhetschef Verksamhetsområde, KSS Skaraborgs Sjukhus Hans Lindahl Verksamhetschef Verksamhetsområde, SiL Skaraborgs Sjukhus Per-Åke Ericsson Överläkare Verksamhetsområde, SiL Skaraborgs Sjukhus Lars-Åke Kristoffersson Vårdcentralschef / Distriktsläkare Vårdcentralerna Stenstorp och Skara 1

2 Axel Impingement - Sjukgymnastik, helst enligt Axelina. - Subacromiell cortisoninjektion (1 ml cortison blandat med 5 ml lokalbedövning). - Vanlig slätröntgen. - Vid återkommande eller ej full effekt kan man ge ytterligare 1-2 subacromiala injektioner med 2 veckors mellanrum samt fortsatt sjukgymnastik. - Vid fortsatta besvär efter 6 månader trots adekvat behandling enligt ovan remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. - Överväga acromioplastik företrädesvis arthroscopiskt. - Överväga MRT vid oklarheter. - Uppföljning med rehabilitering och sjukskrivning. - Efter operation sker uppföljning hos sjukgymnast efter 3 4 veckor. Övrigt Vårdprogram enligt Axelina är ett utmärkt hjälpmedel för att optimera omhändertagandet av patienter med besvär från skuldran, utarbetat av dr Jan Novak, Skulderkliniken i Uppsala. Axelina finns på Internet: Axel Cuffruptur - Tidigare axelfrisk person som efter trauma fått ont och svårt att lyfta eller använda armen och har inklämningsliknande besvär. - Vanlig slätröntgen. - Om patienten efter diagnostisk subacromiell injektion (10 ml 1-procentig Carbocain) får tillbaka fullgod funktion, kan man fortsätta behandling enligt impingementprogrammet. - Om patienten inte får tillbaka fullgod rörelseförmåga och är uttalat svag kan cuffruptur misstänkas, samma gäller om drop-arm sign finns. - Hos patienter över år är operation tveksamt. - Hos övriga patienter rådgör med ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus inför eventuell snar operation. - Eventuellt operation med cuffsutur öppen eller arhtroscopisk. - Uppföljning med rehabilitering och sjukskrivning. - Efter operation uppföljning via sjukgymnast och operatör. 2

3 Axel Recidiverande axelluxationer efter trauma - Vanlig slätröntgen. - Hos medelålders och äldre kan sjukgymnastik under 3 månader fungera tillfredsställande. - Hos yngre patienter upp till år remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. - Eventuellt stabiliserande kirurgi öppet eller arthroscopiskt. - Uppföljning med rehabilitering och sjukskrivning. - Kontroll efter operation sker hos sjukgymnast och operatör. Axel Recidiverande axelluxationer utan trauma - Vanlig slätröntgen. - Sjukgymnastisk behandling enligt Axelina-modell. - Om ej förbättring efter 6 månader trots adekvat sjukgymnastik remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. - Eventuellt stabiliserande kirurgi. - Efter operation sker uppföljning hos sjukgymnast och operatör. 3

4 Armbåge Epicondylit i armbågen - Remiss till sjukgymnastik för instruktion för excentrisk muskelträning och stretching samt att behandlingen utförs under minst tre månader. - Kontrollera arbetsmiljö, om möjligt uteslut utlösande faktorer. - Akupunktur kan övervägas. - Återhållsamhet med cortisoninjektioner. - Kardborrebandage för underarmen eller handledsortos kan prövas. Finns att köpa i välsorterade sportaffärer. - Besvären klingar oftast av på 6 12 månader. - Operativ åtgärd ej särskilt framgångsrik. Vid oklarhet rådgör med ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. Företagshälsovård kan kontaktas om besvären påverkas av arbetet. - Operation bör undvikas eftersom resultaten är nedslående. Avvakta gärna ett år eller mer. - Kontrollera ev andra orsaker till besvären som t ex nervinklämning och instabilitet. - Sklerosering ledd med ultraljud kan försökas. - Postoperativ uppföljning hos sjukgymnast eller arbetsterapeut. Armbåge Nervus ulnarisinklämning i armbågen - Sanering av aktiviteter på arbetet och i hemmet. - För armbågen undvika lokalt tryck och repetitiva flexions- och extensionsrörelser. - För handleden undvika lokalt tryck eller irriterande trauma mot volara sidan av handleden. - Vid långdragna besvär remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. Recidivrisken stor om inte sanering görs. Företagshälsovård kan behöva inkopplas. - Operativ nervfriläggning kan förbättra tillståndet. - Postoperativ uppföljning sker hos arbetsterapeut. 4

5 Hand Triggerfinger - Undvika repetitiva arbetsuppgifter för fingrarna. - Cortisoninjektion lokalt i handflatan, subcutant över metacarpalleden, bör prövas. - Om besvären kvarstår längre tid remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. Spontanläker många gånger - Injektion Depo-Medrol med Lidocain ½ - 1 ml i senskidan eller subcutant. - Om utebliven effekt av cortisoninjektionen efter 4-6 veckor erbjuds patienten operation i lokalbedövning. - Efter operation får patienten skriftlig instruktion och uppföljning via arbetsterapeut. Hand - Carpaltunnelsyndrom - - Utprovning av nattskena via arbetsterapeut. - Tänk på eventuella underliggande allmänsjukdomar som t ex diabetes eller andra sjukdomar som ger svullnad. - Om domningarna tilltar trots ortosbehandling remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. Vanligt hos gravida och oftast övergående, kräver sällan operativ behandling. - Operation med friläggning av nervus medianus i handledsnivå. - Efter operation följs patienten upp av arbetsterapeut. Hand Dupuytrens kontraktur - Kan börja som små hårda ömmande knutor i handflatan. Dessa skall ej opereras. - Om kontrakturerna i fingrarna överstiger 40 gr, så att det fattas 4 cm mellan fingertopp och bordsyta och patienten har besvär remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. Betraktas som en medfödd sjukdom och någon profylax känner man ej till. - Operation av ärrsträngar fungerar bra men har recidivrisk. - Efter operation får patienten återbesök till operatören eller till arbetsterapeut. 5

6 Hand CMC I-ledsarthros - Vanlig slätröntgen visar inte alltid arthros, däremot lokalstatus med ömhet vid tumbasen och rörelsesmärtor hos medelålders kvinnor ger diagnosen. - Remiss till arbetsterapeut med handinriktning. Patienten erbjuds individuell terapi med mjuka och hårda ortoser samt diverse hjälpmedel för hem och arbete och ergonomiska råd. Arbetssanering hjälper i många fall. - Lokal cortisoninjektion 0,5 ml med kort nål kan ibland ges vid upprepade tillfällen för tillfällig symptomlindring. - Om patienten har vilovärk eller ovan beskrivna konservativ terapi prövats under 6 månader remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. En vanlig patientgrupp är arbetande kvinnor i 45- till 65-årsåldern. - Rådgivning om alternativa operationsmetoder såsom arthrodes och interpositionsarthroplastik. Rehabiliteringstiden efter operation kan sträcka sig upp till 6-9 månader. - Efter operation sker första besöket till undersköterska för suturtagning och förbandsbyte. Det andra besöket sker till operatör tillsammans med arbetsterapeut. Hand Morbus de Quervain - Kan ordinera ortos hos arbetsterapin. - Röntgen kan behövas vid mer oklara besvär framför allt hos medelålders/äldre där arthros är mer frekvent. - Lokala cortisonsprutor kan prövas. - Om inte besvären klingar av på 3-4 veckor remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. Vanligt hos nyblivna mödrar. - Operation i lokalbedövning. - Efter operation följs patienten upp av arbetsterapeut. 6

7 Halsryggsbesvär med rhizopathi - Sjukgymnastik. - Ergonomisk rådgivning. - Eventuellt kan slätröntgen utföras för att eftersöka destruktion till följd av annan sjukdom. - Misstanke om rotpåverkan, det vill säga stickningar, domningar, svaghet och framför allt mycket besvärande och handikappande värk i en arm. Vid besvär av sådan grad att patienten kan tänka sig bli opererad bör remiss för MR halsrygg skrivas efter 6 8 veckor. - Visar MR diskbråck eller annan rotpåverkan som överensstämmer med symtomen och patienten fortfarande önskar operation, skrivs remiss till ortoped. - Vid oförändrade besvär remitteras patienten vidare till regionklinik. Övrigt Rekommendationer finns i SBU:s rapport från 2000 Ont i ryggen, ont i nacken. Sjukgymnastkontakt är viktig. 7

8 Rygg Lumbago - Sjukgymnastik. - Ergonomisk rådgivning. - Konventionell röntgen bör göras vid åtminstone ett tillfälle om patienten är under 20 eller över 50 år och haft ryggsmärtor mer än sex veckor. Röntgen bör göras snabbare vid tidigare malignitet eller hos patient med vilovärk och samtidig allmänpåverkan i form av feber, matleda eller viktnedgång. - Patienten bör handläggas i primärvården. Segmentrelaterad smärta opereras ej på vår klinik. I undantagsfall, när behandlingsvägen är oklar, kan vi svara på frågor efter brev till ortopedkliniken. Övrigt Rekommendationer finns i SBU:s rapport från 2000 Ont i ryggen, ont i nacken. Sjukgymnastkontakt är viktig eftersom återfall är vanligt. Rygg Lumbago med ischias - Snabb kontakt med sjukgymnast. - Konventionell röntgen om patienten är under 20 eller över 50 år. - Vid misstanke om diskbråck, det vill säga ischiassmärtor som följer ett dermatom samt vid besvär av sådan art och intensitet, att dessa är handikappande och patienten önskar operation eller vill diskutera operation bör remiss för MR skrivas efter 6 8 veckor. - Vid misstanke om spinal stenos med betydande besvär under minst sex månader där ingen förbättring skett trots aktiv sjukgymnastik och där patienten önskar operation eller vill diskutera operation skrivs remiss för MR. - Om MR visar stenos eller nervrotspåverkan och dessa fynd överensstämmer med kliniska fynd och symtom samt att patienten har kvarstående besvär och önskar operation skrivs remiss till ortoped. - Överväg alltid tidig MR vid tidigare malignitet eller vid samtidig förekomst av allmänpåverkan i form av feber, matleda och/eller viktnedgång. OBS! - Vid påverkan på blåsfunktion, nedsatt sensibilitet perianalt och nedsatt sfinktertonus, eller vid snabb progress av muskelsvaghet, skickas patienten till akutmottagningen - Operation eller diskussion om operation. - Postoperativ rehabilitering och sjukskrivning sköts av ortopedklinik. 8

9 Höft Artros - Sjukgymnastik, gärna av formen Artrosskola. - Hjälpmedel, arbetsterapi. - Anpassning av arbete vid behov. - Smärtlindrande behandling. - Röntgen. - Smärtanamnes, belastningsrelaterad och/eller vilovärk. - Funktionsgrad. - Vid oklar diagnos eller fortsatta besvär trots adekvat genomförd konservativ behandling och om patienten är positivt inställd till operation skrivs remiss till ortoped. - Ställningstagande till operativ åtgärd, i de flesta fall ledplastik. Det som talar för operation är gångsträcka under 1 km, besvärande vilovärk samt röntgenfynd överensstämmande med artros. Övrigt Mer information om Artrosskola och beträffande det primära omhändertagandet av artrospatienter finns på Naturalförloppet vid artros är att 1/3 försämras successivt, resten har samma nivå av symtom och besvär eller förbättras. Knä Artros - Sjukgymnastik, gärna av formen Artrosskola. - Hjälpmedel, arbetsterapi. - Anpassning av arbete vid behov. - Smärtlindrande behandling. - Cortisoninjektion i knäleden vid svårare smärtor. - Röntgen, belastade bilder. - Smärtanamnes, belastningsrelaterad och/eller vilovärk. - Funktionsgrad. - Vid oklar diagnos eller fortsatta besvär trots adekvat genomförd konservativ behandling och om patienten är positivt inställd till operation skrivs remiss till ortoped. - Ställningstagande till operativ åtgärd, i de flesta fall ledplastik. - Kort gångsträcka och vilovärk stärker indikationen för operation Övrigt Mer information om Artrosskola och beträffande det primära omhändertagandet av artrospatienter finns på Naturalförloppet vid artros är att 1/3 försämras successivt, resten har samma nivå av symtom och besvär eller förbättras. 9

10 Knä Främre knäsmärta - Sjukgymnastik med styrketräning och ergonomiska råd. Sjukgymnastik skall pågå 3-6 månader. - Röntgen med patellaaxial vid oklara besvär och oklar diagnos. - Ortos som kan köpas i välsorterad sportaffär kan prövas. Långvariga och godartade besvär som oftast debuterar i tonåren. - För enbart knäsmärta och värk finns knappast någon indikation för arthroscopi. Knä Patellaluxation - Sjukgymnastik med styrketräning och ergonomiska råd. Sjukgymnastiken skall pågå 3-6 månader. - Vanlig röntgen med patellaaxial. - Ortos med patellastödjande funktion beställs på OTA. - Upprepade luxationer och kvarstående instabilitet hos färdigväxta patienter kan remitteras till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus om patienten är intresserad av operation. - Operation kan ibland övervägas om knäskålen luxerar regelmässigt hos patienter som vuxit färdigt. - Efter operation sker uppföljning hos sjukgymnast och operatör. 10

11 Knä Meniskskador - Sjukgymnastik och alternativa aktivteter. - Vanlig slätröntgen med belastade bilder. - Hos unga patienter med mekaniska symptom som låsningar och upphakningar efter trauma innebär detta traumatisk meniskruptur. Om patienten är intresserad av operation remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. - Hos patienter äldre än 40 år ska behandling ske med strukturerad sjukgymnastik med konditions- och styrketräning samt arthrosskola. Analgetica ges vid behov. Cortisoninjektion i knäleden kan ges vid ökade smärtor. Hos patienter över 40 år beror besvären regelmässigt på begynnande arthros och kan börja i menisken. Vid dessa degenerativa meniskrupturer föreligger ingen indikation för operativ behandling även om patienten har mekaniska symptom såsom upphakningar. Traumatisk meniskskada med inslagen menisk som indicerar operation, är mycket ovanlig i denna åldersgrupp. - Hos unga patienter med låsningar och upphakningar kan det bli aktuellt med arthroscopisk meniskresektion. - Postoperativt följs patienten upp av sjukgymnast. - Har patienten kvarvarande inflammatoriska besvär som kräver cortisoninjektion postoperativt får sjukgymnast instruktion att kontakta ortoped för cortisonspruta annars behövs inget återbesök till operatören. Knä Korsbandsskador - Sjukgymnastik i minst 6 veckor med quadriceps- och stabiliseringsträning. - Om patienten har kvarstående glapp i knät efter träning remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus för bedömning. En bra genomgång av korsbandsskador finns på under rubriken Knätrauma. - Patienter med klara giving away-symptom och klar sagittell instabilitet kan remitteras till ortopedkliniken i Lidköping för bedömning där, inför eventuell korsbandsoperation. Knä trauma (kontusion) - Slätröntgen. - Punktion om knäet är svullet. Vid hemartros med fettpärlor akutremiss till ortopedklinik. - Tidig sjukgymnastkontakt, gärna inom en vecka. - Om ej bra inom 3 månader remiss till ortopedklinik. - Bedömer knäskadans svårighetsgrad - MR vid oklar diagnos. 11

12 Fot Hallux valgus: - Skoråd d v s skor med styvare sula och hälkappa. - Om markant felställning med smärtproblematik och patienten positiv till operation remiss för slätröntgen med belastade bilder och remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. - Värdering inför eventuell kirurgi. - Postoperativt får patienten återbesök efter 3 veckor till undersköterska för omläggning och suturtagning. Efter 6 veckor får patienten linda av själv, men får då inget återbesök. Får förstås höra av sig vid behov. Fot Hammartå: - Skoråd d v s skor med styvare sula och hälkappa. - Om markanta felställningar med smärtproblematik och patienten positiv till operation remiss för slätröntgen med belastande bilder och remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. - Röntgen behöver inte utföras om det endast är isolerade hammartår. Däremot beställs röntgen vid mer omfattande framfotsproblem eller misstanke på rheumatoid artrit. - Värdering inför eventuell kirurgi. - Efter operation får patienten som regel återbesök till undersköterska efter 2 veckor för suturtagning och omläggning. Om tån är stiftad får patienten återbesök efter 6 veckor till operatören för stiftextraktion i annat fall behövs inget återbesök till operatör. Fot Arthros i stortåns grundled: - Skoråd d v s MBT-skor alternativt rullsula som beställs via remiss till ortopedteknisk avdelning. - Cortisoninjektion i stortåns grundled kan provas. - Om patienten har vilovärk, uttalad stelhet, gångsvårigheter och det är dålig effekt av ovanstående behandling remiss till slätröntgen med belastade bilder och remiss till ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus. - Värdering inför eventuell kirurgi. - Efter operation varierar behovet av återbesök beroende på vilken operationsmetod som har använts. 12

Överenskommelse. mellan Primärvården södra Bohuslän och ortopedisk specialistvård på Kungälvs sjukhus

Överenskommelse. mellan Primärvården södra Bohuslän och ortopedisk specialistvård på Kungälvs sjukhus Fler exemplar av denna broschyr kan beställas från kirurg-/ortopedkliniken på Kungälvs sjukhus: kirort.ksh@vgregion.se Överenskommelse en södra Bohuslän Kämpegatan 3 411 04 Göteborg Tfn 0303-72 85 50 www.vgregion.se/primarvardensodrabohuslan

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse

Handläggningsöverenskommelse Handläggningsöverenskommelse Om du vill beställa fler exemplar av denna skrift, ring landstingets Broschyrbeställning tfn 035-13 48 00 eller beställ via www.lthalland.se/broschyrer. Box 517, 301 80 Halmstad

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse

Handläggningsöverenskommelse Handläggningsöverenskommelse april 2009 Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård Förord Långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten drabbar omkring en tredjedel av den vuxna befolkningen

Läs mer

Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård

Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård Överenskommelse mellan primärvård och ortopedisk specialistvård Ortopedkliniken Södra Älvsborgs Sjukhus och en Borås-Bollebygd samt MUST-området Maj 2010 Förord Långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse mellan närsjukvården och ortopedisk specialistvård

Handläggningsöverenskommelse mellan närsjukvården och ortopedisk specialistvård Handläggningsöverenskommelse mellan närsjukvården och ortopedisk specialistvård handläggningsöverenskommelse januari 2014 innehåll Övre extremiteter Halsrygg...10 Ländrygg...12 Axel...16 Armbåge...23

Läs mer

Ortopediska diagnoser

Ortopediska diagnoser Ortopediska diagnoser Vårdöverenskommelse för Landstinget i Värmland Förord Rörelseorganens sjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till funktionshinder i alla åldrar. Minst 15 procent av nybesöken

Läs mer

Samverkansdokument mellan primärvård och ortopedin i Västmanland

Samverkansdokument mellan primärvård och ortopedin i Västmanland Samverkansdokument mellan primärvård och ortopedin i Västmanland Fastställd av Lennart Iselius Handläggare Magnus Lagerby verksamhetschef ortopedkliniken Gäller fr o m 2013-01- 01 Dokumentnumm er Version

Läs mer

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper 88 Kraftnedsättning/förlamning Neuroanatomi och neurofysiologi Utbredningen av dermatom och myotom Nociceptiv och neurogen smärta Diagnostik och behandling vid perifer nervinklämning Diagnostik och handläggning

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Distorsion knä och fotled

Distorsion knä och fotled Distorsion knä och fotled Distorsion = glider delvis ur led och återtar sedan normalläge Luxation = hoppar helt ur led Enkla luxationer -utan samtidig fraktur Komplexa luxationer -med samtidig fraktur

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Så här samverkar vi med ortopeden

Så här samverkar vi med ortopeden Så här samverkar vi med ortopeden Överenskommelse om samverkan mellan primärvård och ortopedi i Landstinget i Östergötland www.lio.se Innehållsförteckning Förord Överenskommelse om samverkan 6 Syfte 6

Läs mer

Knä och höftartros. Vårdprogram. Utfärdat 2012-03-23; uppdaterat senast 2015-04-22

Knä och höftartros. Vårdprogram. Utfärdat 2012-03-23; uppdaterat senast 2015-04-22 Knä och höftartros Vårdprogram Utfärdat 2012-03-23; uppdaterat senast 2015-04-22 Innehåll Gällande diagnoser... 1 Inledning... 2 Omhändertagande i primärvården... 3 Remisser... 5 Bilagor 1-3 1 - Grafik

Läs mer

Akut Hälseneruptur Bakgrund: Symtom: Skademekanism

Akut Hälseneruptur Bakgrund: Symtom: Skademekanism Akut Hälseneruptur Bakgrund: Akut hälseneruptur drabbar 90 % män, vanligen i medelåldern. 90 % uppkommer i samband med idrottsutövning, som racket sport och lagidrotter med boll. En annan grupp är över

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips

O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD. Till dig som brutit handleden och behandlas med gips O RTO P E D I S K A K LI N I K E N HÄS S LE H O LM - K R I STIAN STAD Till dig som brutit handleden och behandlas med gips Handledsfraktur Fraktur (benbrott) vid handleden är en mycket vanlig skada. Ibland

Läs mer

Axelpatient på vårdcentral

Axelpatient på vårdcentral Axelpatient på vårdcentral Vanligt 7-26 % prevalens Svårt? Skuldran utgörs av fyra leder, 20 muskler Stort rörelseomfång (ROM) Behov god koordination för att få stabilitet och styrka Rygg, bål och nacke

Läs mer

Artroskopisk rotatorkuffsutur

Artroskopisk rotatorkuffsutur Artroskopisk rotatorkuffsutur Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst

Läs mer

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand

Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand o rto p e d i s k a k l i n i k e n h ä s s l e h o l m - k r i st i a n sta d - ysta d Till dig som är nyskadad/nyopererad i arm/hand Det är viktigt att du följer dessa råd om vad du ska göra och hur

Läs mer

Rehabilitering efter Bankarts operation

Rehabilitering efter Bankarts operation Rehabilitering efter Bankarts operation Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt över huvudet

Läs mer

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Artrosskola för ett Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Leg sjukgymnast, Dr Med Vet Registeransvarig BOA-registret Registercentrum VGR Att komma ihåg Artros är en sjukdom

Läs mer

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF

Rotatorcuffsutur. Anatomi 2015-08-20/JF Rotatorcuffsutur Anatomi Rotatorcuffen består av ff a fyra st muskler som omger axelleden. Dessa fäster in som senor runt överarmens ledhuvud. Dessa muskler/senor har som funktion att dels att hålla överarmens

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement Smärttillstånd i axeln / subacromiellt smärttillstånd Axelinstabilitet Uni- kontra multidirektionell Kliniska symtom Rörelsesmärta painful arc Ofta postfunktionell smärta och värk Uttalad nattligvärk ska

Läs mer

Bankarts operation. Axelleden. Bankart-skada

Bankarts operation. Axelleden. Bankart-skada Bankarts operation Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst av fyra korta

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt

Läs mer

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn.

Ett rörligare liv. Jag vill beställa hemövningar för: Originalet. Nacke. Rygg. Knän. Hand och tumme. Axlar. Höfter. Fot och tå. Namn. Jag vill beställa hemövningar för: Nacke Rygg Knän Hand och tumme Axlar Höfter Fot och tå Hemövningar axel Hemövningar nacke Hemövningar rygg Hemövningar knä Ett rörligare Ett rörligare liv liv Hemövningar

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Impingement Anatomi Inklämningssyndrom, eller s k impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i axelleden. Oftast orsakas detta av ett begränsat utrymme

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Axeloperation. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Axeloperation. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Skada i axeln - Patientinformation Axeloperation - Patientinformation Innehåll Axelleden 3 AC-leden (leden mellan skulderbladet och nyckelbenet) 3 Råd till dig

Läs mer

Instruktion till stationsansvarig, examinator

Instruktion till stationsansvarig, examinator Instruktion till stationsansvarig, examinator Pat med rizopati C8. Förväntat diagnosförslag: Diskbråck C7-C8. Beh: Expektans, smärtbehandling med läkemedel, ev mjuk halskrage tillfälligtvis, ev sjukgymnastik.

Läs mer

till dig som har en Överarmsfraktur

till dig som har en Överarmsfraktur till dig som har en Överarmsfraktur Överarmsfraktur Fraktur (benbrott) på överarmen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Behandlingsmetod Armen i mitella eller slynga. Axellås

Läs mer

information till dig om Acromioplastik

information till dig om Acromioplastik information till dig om Acromioplastik Axelleden Anatomi Axelleden består av ett ledhuvud i överarmen och en ledpanna som är formad i skulderbladet. Skuldran är ett samlingsnamn på flera olika leder; axelleden,

Läs mer

Om din behandling med Xiapex

Om din behandling med Xiapex PATIENTINFORMATION PATIENTINFORMATION Om din behandling med Xiapex Dupuytrens kontraktur Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i Skandi

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion

ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion ASD - (Artroskopisk subacromiell dekompression) och lateral klavikelresektion Impingement (inklämning) Anatomi Inklämningssyndrom, eller så kallat impingementsyndrom, är en samlingsdiagnos för smärta i

Läs mer

2014-01-13 MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Personnummer: Datum: Undersökare:

2014-01-13 MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 2014-01-13 MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 1 MEBA är uppdelad i två delar, nacke och axlar samt armbåge och handleder/händer. Vardera del

Läs mer

Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA)

Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson, leg sjukgymnast Docent Göteborgs Universitet Registeransvarig BOA-registret carina.thorstensson@registercentrum.se Behandlingsrekommendationer

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Proximala humerusfrakturer Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Blir vården bättre med artrosregister?

Blir vården bättre med artrosregister? Blir vården bättre med artrosregister? Carina Thorstensson, leg sjukgymnast Docent Göteborgs Universitet Registeransvarig BOA-registret carina.thorstensson@registercentrum.se Vad är artros? En sjukdom

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Knäledsartros Information och träningsprogram till dig som har knäledsartros Broschyren är utformad av Nina Almgren, legitimerad sjukgymnast Orto pediska

Läs mer

Främre korsbandsplastik

Främre korsbandsplastik Främre korsbandsplastik Knäleden Knäleden är leden mellan lårben, underben och knäskål. Ledytorna är klädda med ledbrosk och glider lätt mot varandra. Mellan lår- och underben finns meniskerna, en inre

Läs mer

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Tomas Isaksson öl Godkänd:Anders Sundelin Datum:20090601 Information till Dig som ska få en knäledsprotes Den friska knäleden I knäleden möts tre ben; lårbenet, underbenet

Läs mer

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Innehållsförteckning: Sid Specifika regler för området 2 06 Ortoser och proteser 06 03 Spinala ortoser 06 03 09 Thoraco- lumbo- sacrala ortoser 4 06 03

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Axelledsluxation Patientinformation Till dig som ska opereras för axelledsluxation Innehåll Axelleden 3 Operation 4-5 Smärtlindring

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Stor. Patienten blir vanligen återställd. För äldre patienter något sämre effekt. Smärtsam, felställd armbåge med upphävd rörlighet

Stor. Patienten blir vanligen återställd. För äldre patienter något sämre effekt. Smärtsam, felställd armbåge med upphävd rörlighet Landstinget i Östergötland Rangordningslista Ortopediska sjukdomar 2009 (9) S72.2-72.4 Akut kompartmentsyndrom. Omedelbar operation med klyvning av muskelfascia Svåra smärtor, nervpåverkan med känselnedsättning

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression + ev klavikelresektion

ASD artroskopisk subacromiell dekompression + ev klavikelresektion ASD artroskopisk subacromiell dekompression + ev klavikelresektion Axelleden Axelleden är en kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden stabiliseras av fyra korta muskler (den

Läs mer

Handledsfraktur. Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden

Handledsfraktur. Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden Handledsfraktur Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden Tid för rehabilitering inom en vecka Inom en vecka efter att handleden har behandlats ska du få träffa sjukgymnast (fysioterapeut)

Läs mer

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Patellainstabilitet Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet Du har en knäskada, där din knäskål lätt kan gå ur led (patellainstabilitet).

Läs mer

5 minuters träning är bra, 30 minuter är bättre ARTROS. fakta och forskning. Reumatikerförbundet

5 minuters träning är bra, 30 minuter är bättre ARTROS. fakta och forskning. Reumatikerförbundet 5+25 5 minuters träning är bra, 30 minuter är bättre ARTROS fakta och forskning Reumatikerförbundet Artros inte förslitning Artros kallades tidigare ofta förslitning. Nyare forskning visar att det är felaktigt

Läs mer

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05

Aktivitetsnamn. Giltig från 2015-05-05 1 av 5 Hälsenan Achillessenan är människokroppens tjockaste och starkaste sena och kallas i vardagligt tal för hälsenan. Hälsenan utgörs av senan från vadmuskeln och den fäster i hälbenet. Senan överför

Läs mer

Väl mött önskar. Mölndals sjukhus

Väl mött önskar. Mölndals sjukhus Hjärtligt välkommen att anmäla dig till AXELINA s baskurs i Göteborg torsdagen den 3 och fredagen den 4 december, 2015 på i Göteborg. Axelina är ett helhetskoncept för diagnos, utredning och behandling

Läs mer

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet. En höftfraktur orsakas oftast av att man faller mot denna del av

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund bitr öl Godkänd:Anders Sundelin Datum:20120426 Information till Dig som ska få en knäledsprotes Den friska knäleden I knäleden möts tre ben; lårbenet, underbenet

Läs mer

Primärvård och Urologi

Primärvård och Urologi Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Urologi Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård

Läs mer

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro Diabetesfoten Diabetesfoten Björn Lundin, doc, öl Verksamhetsområde (VO) Bild och Funktion (BoF) Skånes universitetssjukhus, Lund Diabetes Typ 1 Insulinkrävande / Ungdomsdiabetes (vid debut ofta ung, men

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Operation av främre korsbandet i din knäled. Patientinformation

Operation av främre korsbandet i din knäled. Patientinformation Operation av främre korsbandet i din knäled Patientinformation Innehåll Knäleden... 3 Operationen... 5 Smärtlindring... 7 Skydd mot infektion...7 Förband...7 Hemträningsprogram... 8-13 Tips för att minska

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Ortoser. Fördelar och Nackdelar

LUNDS UNIVERSITET. Ortoser. Fördelar och Nackdelar LUNDS UNIVERSITET Ortoser Fördelar och Nackdelar Elisabeth Bäck, Svante Friberg, Anette Georgsson, Marcus Gustavsson, Malin Holmberg, Maria Ouchterlony 2014-12-03 Innehåll Sida 1. Regionala skillnader

Läs mer

Patellarfrakturer och Quadriceps/patellarsenerupturer sjukgymnastik

Patellarfrakturer och Quadriceps/patellarsenerupturer sjukgymnastik Patellarfrakturer och Quadriceps/patellarsenerupturer sjukgymnastik 2013-10-15 Icke opererade patellarfrakturer Vertikala frakturer- ingen ortos, full rörlighet och belastning direkt men minskad aktivtitet

Läs mer

Raska fötter springa tripp, tripp, tripp

Raska fötter springa tripp, tripp, tripp Raska fötter springa tripp, tripp, tripp Vilka patienter med fotproblem söker Årsta vårdcentral i Uppsala och hur tar vid hand om dem? Uppsats specialistexamen mars 2012 Cecilia Eich, ST läkare Årsta vårdcentral,

Läs mer

RTA RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta. rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS.

RTA RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta. rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS. Radiologi vid ryggsmärta rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS RYGGSMÄRTA RTA När skall patienten utredas? Hur? När ska ytterligare radiologisk utredning

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem

III SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM. Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. Skalle Hjärna Nervsystem III Skalle Hjärna Nervsystem SKALLE-HJÄRNA-NERVSYSTEM Innefattar symtom från skalle-hjärna-nervsystem med eller utan trauma mot skalle/nacke. 45 Symtom från skalle-hjärna-nervsystem efter trauma Vid trauma

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

ORTOPEDISKA KLINIKEN HÄSSLEHOLM-KRISTIANSTAD-YSTAD. Korsband Operation av främre korsbandet i din knäled

ORTOPEDISKA KLINIKEN HÄSSLEHOLM-KRISTIANSTAD-YSTAD. Korsband Operation av främre korsbandet i din knäled ORTOPEDISKA KLINIKEN HÄSSLEHOLM-KRISTIANSTAD-YSTAD Korsband Operation av främre korsbandet i din knäled Innehåll Knäleden... 3 Operationen... 5 Smärtlindring... 7 Skydd mot infektion... 7 Förband... 8

Läs mer

För ytterligare information var god se medföljande inbjudan. Väl mött önskar

För ytterligare information var god se medföljande inbjudan. Väl mött önskar Visby, 2013 01 22 Hjärtligt välkommen att anmäla dig till AXELINA s tredje baskurs på Gotland den 16-17 maj 2013 på Visby lasarett. Axelina är ett helhetskoncept för diagnos, utredning och behandling av

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Handledsbrott - Patientinformation Information till dig som fått ett handledsbrott Allmän information Handledsbrott uppkommer när man ramlar och tar emot sig med

Läs mer

Gång- och rörelseanalys

Gång- och rörelseanalys Gång- och rörelseanalys i s k a r a b o r g Information från ortopedkliniken KSS om planeringen av Gånganalyslaboratorium i Skaraborg Tredimensionell gånganalys Rörelsehandikapp är vanligt och förekommer

Läs mer

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7)

Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) Ortopedi: 20 poäng (MEQ 7 sid) Sid 1(7) En 40-årig man inkommer med intensiv ländryggsmärta som tilltagit det senaste dygnet. Han skottade snö igår och har dessutom fått en kraftig snuva och känner sig

Läs mer

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket.

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket. 1 (5) Frågor och svar vårdval Ortopedi och handkirurgi Fråga gällande kompetenskrav på operatörer inom ortopedisk dagkirurgi. För godkännande inom tilläggsuppdraget ortopedisk dagkirurgi kräver vi att

Läs mer

Vårdprogram för utredning av patienter med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vårdprogram för utredning av patienter med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kategori Giltigt fr.o.m. Version Ersätter version Behandling 2012-03-05 1 0 med fekal inkontinens på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Författat av Godkänt av Silvana Häggqvist, Ssk, uroterapeut Lars Börjesson,

Läs mer

Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Axelleder Senor Muskulatur Bursor Mjukdelstumörer Icke mineraliserade barnskelettet Punktionshjälp Trauma Preoperativt Ej ungdomar - sällsynt med

Läs mer

Information till dig som har opererats för höftfraktur

Information till dig som har opererats för höftfraktur Information till dig som har opererats för höftfraktur Höftfraktur Den här informationen vänder sig till dig som har ramlat och brutit höften. Namn:... Operationsmetod:... Operationsdag:... Operationsläkare:...

Läs mer

ASD artroskopisk subacromiell dekompression

ASD artroskopisk subacromiell dekompression ASD artroskopisk subacromiell dekompression Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

För ytterligare information var god se medföljande inbjudan. Väl mött önskar

För ytterligare information var god se medföljande inbjudan. Väl mött önskar Skaraborg, 1 september 2013 Hjärtligt välkommen att anmäla dig till AXELINA s baskurs torsdagen den 21 november och fredagen den 22 november, 2013 på Flämslätts konferensanläggning i Lerdala. Axelina är

Läs mer

Teamarbete Reumatologi SUS

Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Teamarbete Reumatologi SUS Tidigt kontakt med teamet Regelbundna teammöten Teambedömning vid sjukskrivning > 6 veckor 3 olika rehabprogram Undervisningsserie: - Öppen för alla

Läs mer

Vad jag tänker prata om

Vad jag tänker prata om Smärta i ryggen Annelie Gutke Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi Sektionen för Neurovetenskap och Rehabilitering/ Fysioterapi Göteborgs universitet Vad jag tänker prata om Hur vanligt är ryggsmärta?

Läs mer

Equalis. Nuklearmedicin. Vårens utskick

Equalis. Nuklearmedicin. Vårens utskick Equalis Nuklearmedicin Vårens utskick Resultat från vårens utskick 1. Inskick av ett patientfall och resultat från enkät 2. Tolkning av patientfall 2 Syfte Som ett delmoment i vårutskicket 2014 har expertgruppen

Läs mer

Nyckelben Skulderblad. Överarmsben

Nyckelben Skulderblad. Överarmsben Axelledsplastik Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst av fyra korta

Läs mer

Ledbandskador i fotleden. .Idrottsortopedi. En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet i samband med idrottsutövning.

Ledbandskador i fotleden. .Idrottsortopedi. En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet i samband med idrottsutövning. .Idrottsortopedi Ledbandskador i fotleden En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet i samband med idrottsutövning. Den övervägande majoriteten av skadorna förekommer på de laterala

Läs mer

MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Bruksanvisning

MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Bruksanvisning MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Bruksanvisning Kontaktpersoner vid Arbets- och miljömedicinska kliniker: AMM Lund: Jenny Gremark Simonsen 046 173185, Jenny.Gremark-Simonsen@skane.se

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk

2. Vilken är den vanligaste vaskuliten i en svensk befolkning över 50 år? 3. Ge exempel på vaskuliter där aneurysm bildning får anses typisk KORTSVARSFRÅGOR Då vetenskapliga sanningar i många fall är relativa, ibland ändras över tid och i värsta fall kan vara rent lokala, är det viktigt att ha en norm för sanningen. Så, även om en del av nedanstående

Läs mer

För ytterligare information var god se bifogad inbjudan. Väl mött önskar.

För ytterligare information var god se bifogad inbjudan. Väl mött önskar. Örebro, 2014 11 18 Hjärtligt välkommen att anmäla dig till AXELINA s femte baskurs i Örebro torsdagen den 26 och fredagen den 27 februari 2015 på Örebro Axelina är ett helhetskoncept för diagnos, utredning

Läs mer

HAND- OCH HANDLEDS- SKADOR

HAND- OCH HANDLEDS- SKADOR 2014-06- 14 Vad skall Pe5er prata om? HAND- OCH HANDLEDS- SKADOR Idro5smedicinkursen i Visby 13/6-14 Pe5er Gustavsson Ortoped Visby lasare5 Ortopedisk synvinkel på handbesvär Fall mot öppen hand Fingerdistorsioner

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad Axelledsluxation Patientinformation om operation för urledglidning av axelleden (axelledsluxation)

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad Axelledsluxation Patientinformation om operation för urledglidning av axelleden (axelledsluxation) ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad Axelledsluxation Patientinformation om operation för urledglidning av axelleden (axelledsluxation) Broschyren är utformad och faktagranskad av överläkare Sten

Läs mer

Inst. för hälsa, vård och samhälle

Inst. för hälsa, vård och samhälle Inst. för hälsa, vård och samhälle Författare: Marita Salmi, Siv Olsson, Birgitta Persson, Monica Eriksson Specialarbete Gipstekniker 22,5 hp VT 2010 1 Sammanfattning: Fotledsfrakturer uppkommer genom

Läs mer

Artros i höft och knäled. Jon Tjörnstrand Ortopediska kliniken USiL

Artros i höft och knäled. Jon Tjörnstrand Ortopediska kliniken USiL Artros i höft och knäled Jon Tjörnstrand Ortopediska kliniken USiL Höft- och knäledsartros Etiologi Symtom Behandling Icke kirurgiska alternativ Kirurgiska alternativ till protes Protes Ortopediska aspekter

Läs mer

Barnortopedi - för akutmottagningsbruk 2015-05-28 E Fridh DSBUS 1 Vad ska vi prata om? Ortopediskt trauma hos barn Ortopediska sjukdomar som kan dyka upp akut Viktigaste icke ortopediska diff-diagnoserna

Läs mer