Ont i ryggen ont i nacken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ont i ryggen ont i nacken"

Transkript

1 Lars Englund Ont i ryggen ont i nacken Ett studiebrev med fallbeskrivningar byggt på SBU-rapporten 2000

2

3 Ont i ryggen ont i nacken Innehållsförteckning Sida Inledning 4 Målsättning 5 Anvisningar 5 Testa dina kunskaper om SBU-rapporten! 7 Rätta svar med kommentarer 13 Fallbeskrivningar 23 Barbro Nordström-Giertz, Rune Engblom, Version 1: Magnus Persson, Version 2: Magnus Persson, Version 3: Magnus Persson, Mona Larsson, Mrja Dragovic, Kommentarer till fallbeskrivningar 30 Barbro Nordström-Giertz, Rune Engblom, Version 1: Magnus Persson, Version 2: Magnus Persson, Version 3: Magnus Persson, Mona Larsson, Mrja Dragovic, 33 38

4 Inledning På senare tid har det på ett vetenskapligt sätt visats att den praxis som nu råder på många håll när det gäller patienter med rygg- och nackproblem inte är optimal. Läkarna är sannolikt alltför åtgärdsinriktade. Det finns en stor risk att man medikaliserar vissa vardagsproblem som då kan bli till långvariga arbetshinder och onödiga livslånga lidanden. Men evidence based medicine är inte det enda rätta, och mycken kunskap saknas ännu, speciellt när det gäller omhändertagandet av dessa patienter i svensk primärvård. Många metoder är fortfarande oprövade i randomiserade eller på annat sätt högklassiga studier, men vissa är faktiskt prövade och befunna overksamma eller ha negativ effekt. Detta studiebrev tar upp det praktiska omhändertagandet inom primärvården av patienter med olika typer av vanliga rygg- och nackproblem. Brevet kan användas för självstudier men är egentligen utformat för användning i FQ-grupp. Om förbättringar ska kunna åstadkommas handlar det om att bli varse det egna omhändertagandet och att förändra attityder och praxis. FQ-gruppen lämpar sig särskilt väl för just detta ändamål. 4 Ont i ryggen ont i nacken

5 Målsättning När studiebrevet är avslutat skall medlemmarna i gruppen ha fått en viss uppfattning om den egna och de övriga gruppdeltagarnas nuvarande praxis, aktivt ha tagit ställning till och diskuterat omhändertagandet av ett antal typiska patientfall, ha fått en uppfattning om vad den aktuella SBU-rapporten kan tillföra vad gäller evidens för olika behandlingsalternativ samt ha ernått en större känsla av säkerhet vid kliniska beslut och eventuellt ha formulerat en gemensam policy för handläggning av patienter med rygg- och nackproblem. En utvärdering av måluppfyllelsen ovan kan ske med en enkel rundfrågning av gruppledaren till varje gruppmedlem i samband med att studiebrevet avslutas. Anvisningar Studiebrevet tar upp ett stort, komplext och för primärvården relevant område och är relativt omfattande. Det är därför avsett att användas under två på varandra följande FQ-gruppmöten. Första mötet Den första delen av brevet är en tipsrad med 20 frågor om resultaten av SBU-rapporten som deltagarna först kan försöka lösa på egen hand. Ett förslag är att man vid det första mötet enbart diskuterar utifrån tipsfrågorna. Tipsraden följs av rätta svar enligt SBU-rapporten samt kommentarer som bör kunna ge upphov till diskussion i gruppen. Mellan första och andra mötet Man prövar i den kliniska vardagen fram till nästa möte att använda de nya kunskaperna. Man kan då reflektera över i vilka patientmöten man har nytta av de vetenskapligt underbyggda faktakunskaperna. Troligen uppstår situationer där man hamnar i svårighet om rätt kliniskt beslut trots tillgång till evidensbaserad kunskap. Ont i ryggen ont i nacken 5

6 Andra mötet Som inledning till det andra mötet diskuteras kort de erfarenheter och frustrationer deltagarna mött trots kunskaperna om innehållet i SBU-rapporten. I studiebrevet finns sju fallbeskrivningar. Under andra mötet går gruppen igenom så många av dessa som hinns med. Läs först enskilt igenom ett fall som gruppen kommit överens om och fundera en kort stund över hur du själv skulle handlägga fallet. Fallbeskrivningarna avslutas med exempel på frågeställningar, men försök även hitta andra frågor som är viktiga att ta upp för diskussion som kan stimulera gruppen till erfarenhetsutbyte: Hur gör vi och hur kan det vara rimligt att agera? Diskutera sedan fallet i grupp och försök om möjligt komma fram till ett gemensamt synsätt på handläggandet. Först därefter bör kommentarerna till fallbeskrivningen läsas. Utifrån dessa bör gruppen diskutera fritt utifrån de förutsättningar deltagarna har lokalt och hur relevanta de är för egen del. Kanske finns det något i nuvarande praxis som hela gruppen kan enas om att ändra? Gå igenom fler fall på samma sätt och avsluta gruppmötet med en enkel utvärdering av huruvida målen för arbetet uppnåtts (se sidan 4). 6 Ont i ryggen ont i nacken

7 Testa Dina kunskaper om SBU-rapporten! 20 frågor om ont i rygg och nacke Om man så önskar kan man göra tipsraden till en tipspromenad ute i friska luften. Till detta ändamål finns en version där varje fråga upptar en A4-sida. Den versionen kan beställas som en power point-fil via och finns också på SFAM:s hemsida http//:www.sfam.nu. För att uppnå samstämmighet om de besked man ger rygg- och nackpatienter som på olika vägar tar kontakt med vårdcentralen kunde en sådan tipspromenad för hela personalgruppen kanske bli en trevlig lunchaktivitet eller ett inslag på en personaldag. Sätt en ring runt ditt svar Fråga 1 Vilket av följande budskap till en patient som söker dig med en veckas besvär av vanligt ont i ländryggen har stöd i rapporten? 1 Håll dig i rörelse, men låt det ryggonda sätta gränsen för vad du skall göra! X Håll dig i rörelse, men räkna med att det kan göra ont. Låt inte detta begränsa din aktivitet! 2 Var försiktig när du belastar din rygg så du inte gör det ryggonda värre! Ont i ryggen ont i nacken 7

8 Fråga 2 Vilket av följande budskap till en patient som söker dig med en veckas besvär av vanligt ont i ländryggen har bäst stöd? 1 Använd inte smärtlindrande tabletter efter behov för att kunna hålla dig igång! Då dämpar du kroppens naturliga smärtsvar som signalerar att du överbelastar din rygg. X Använd gärna smärtlindrande tabletter efter behov för att kunna hålla dig igång! 2 Använd gärna smärtlindrande tabletter regelbundet för att kunna hålla dig igång! Fråga 3 Vilken av följande läkemedelsordinationer till en patient som söker dig med en veckas besvär av vanligt ont i ländryggen har bäst stöd? 1 Paracetamol X Bensodiazepiner 2 Muskelrelaxantia Fråga 4 Bland ryggpatienter är följande uppfattning om ryggont vanligast. 1 Att det beror på överbelastning och att det är risk att man orsakar en allvarlig skada om man gör en felaktig rörelse. X Att ryggont kan botas av läkare och att det är viktigt att snabbt söka läkare. 2 Att det beror på någon allvarlig bakomliggande sjukdom Fråga 5 Röda flaggor är kliniska varningstecken på att det ryggonda kan ha en allvarligare bakgrund. Vilket alternativ kan inte ses som ett sådant? 1 Nattliga smärtor X Smärtor som strålar ända ned i foten 2 Analgeticakrävande ryggsmärta hos barn 8 Ont i ryggen ont i nacken

9 Fråga 6 Gula flaggor är varningstecken på psykosociala riskfaktorer som gör att patienten riskerar att få en lång episod av ryggont. Efter hur lång tid av ryggont rekommenderar rapporten att man utvärderar om sådana faktorer finns? 1 4 veckor X3 månader 2 6 månader Fråga 7 Manuella behandlingsmetoder har uppvärderats i den nu aktuella rapporten jämfört med den som kom Efter hur lång tid ger rapporten stöd för att sådana skall användas när det gäller ländryggssmärta? 1 Omedelbart vid insjuknandet XInom 4 veckor 2 Efter 3 månader Fråga 8 För långvariga nacksmärtor med utstrålning används ofta radiologiska metoder med avsikt att hitta diskbråck i halsryggen. Vilket stöd ger rapporten för effekter av att operera sådana? 1 Inget stöd för effekt alls XStöd för smärtlindrande effekt men ingen effekt på rörlighet eller arbetsförmåga 2 Stöd för smärtlindrande effekt och i någon grad även på arbets förmåga men ingen effekt på rörlighet. Ont i ryggen ont i nacken 9

10 Fråga 9 Vid MR är det vanligt med avvikande fynd även hos helt ryggfriska, även om man tar hänsyn till risken att senare insjukna i ryggont. Hur vanligt är sådant fynd i ländryggen? 1 under 25 procent X procent procent Fråga 10 Vilket har störst betydelse när det gäller prognosen vid ryggont? 1 Biologiska faktorer X Psykologiska faktorer 2 Biomekaniska faktorer Fråga 11 Vilket har minst evidens för effekt vid akut ländryggssmärta? 1 Manuell behandling X Råd att leva som vanligt 2 Råd om att undvika sängläge Fråga 12 Ryggont är vanligt. De flesta som har ont i ryggen söker inte vård. Vad skiljer den som söker från den som inte gör det? 1 Mer funktionsinskränkning X Mer rädsla för allvarlig sjukdom 2 Fler episoder av ryggont tidigare 10 Ont i ryggen ont i nacken

11 Fråga 13. Prognosen för att akut ryggont skall gå över snabbt är god. Vad kan man säga till patienten beträffande möjligheten att det ryggonda kommer tillbaka efter en längre period av besvärsfrihet? 1 Det är vanligt att ryggont kommer tillbaka, det är inget farligt och du skall även då försöka att leva som vanligt och hålla dig igång. XOm det ryggonda kommer tillbaks skall du söka läkare på nytt. 2 Om det ryggonda kommer tillbaks behöver du remiss till ett multidisciplinärt rehabiliteringsteam. Fråga 14 Vad har bevisats vara av nytta vid ospecifika ryggsymtom, efter uteslutande av röda flaggor? 1 Klinisk undersökning XBedömning av sacro-iliacaleder 2 Bedömning av gula flaggor Fråga 15 Vad är inte av avgörande betydelse för att bedöma vem som kan ha nytta av en diskbråcksoperation? 1 Fynd av korsad Lasègue och angivande av mycket svår rotsmärta XPåvisande av medellinjediskbråck 2 Att smärtan är så svår att man vaknar av den Fråga 16 Ett av följande har inte visats ha effekt vid kroniskt ryggont. 1 Multidisciplinärt rehabiliteringsprogram XRåd om att leva som vanligt 2 Träningsprogram Ont i ryggen ont i nacken 11

12 Fråga 17 Vid kroniskt ryggont används många metoder där effekterna är osäkra. Bara en av följande behandlingsmetoder har stöd i randomiserade kontrollerade studier. 1 TNS, akupunktur X Traktionsbehandling 2 Kurortsbehandling Fråga 18 Vid kroniskt ryggont används många metoder där effekterna är osäkra. Bara en av följande behandlingsmetoder har stöd i randomiserade kontrollerade studier. 1 EMG-styrd biofeedback X Antidepressiv medicinering 2 Manipulationsbehandling Fråga 19 Vid kroniskt ryggont används många metoder där effekterna är osäkra. Bara en av följande behandlingsmetoder har säkert stöd i randomiserade kontrollerade studier. 1 Fusionskirurgi X Multidisciplinärt omhändertagande, inkluderande beteendeterapi 2 Korsett Fråga 20 Vid akut nackont har bara en av följande behandlingsmetoder något stöd i randomiserade kontrollerade studier. 1 Fortsatt normal aktivitet X Halskrage 2 Traktion Antal rätta svar: 12 Ont i ryggen ont i nacken

13 Rätta svar med kommentarer Fråga 1: Rätt svar X Alternativ 1 har vi kanske använt förr, men det nya med SBU-rapporten är bland annat att det är viktigt att ge budskapet att smärta är OK, ja, kanske till och med att räkna med om man skall kunna bli bättre. Att låta smärtan begränsa som i alternativ 1 och 2 kan leda in i det som kallas fear-avoidance (rädsla-undvikande), en ond cirkel som är ett centralt begrepp inom den beteendepsykologiska arsenalen. Den består av: Skada som ger en smärtsam upplevelse Användande leder till smärta Katastroftankar Rädsla för vissa rörelser Undvikande av dessa rörelser Dysfunktion på grund av inaktivitet Sänkt stämningsläge, depression Sänkt toleransen för smärta Mer smärta (åter till början) Katastroftankar är vanligare hos vissa patienter men missuppfattningen att ryggen kan skadas allvarligt om jag motionerar är utbredd bland ryggpatienter. Den måste vi få fram i konsultationen och bemöta. Ett centralt budskap utifrån denna modell är: undvik att undvika! Fråga 2: Rätt svar 2 Tidigare har vi nog haft en benägenhet att diskutera som det sägs i alternativ 1, men rapporten ger budskapet att aktiviteten är så viktig att den ytterst lilla risk som finns att det skall vara någon allvarlig process bakom det ryggonda kan försummas. I frågan om medicinering efter behov eller regelbundet ger rapporten stöd för ordination om regelbunden medicinering. Ont i ryggen ont i nacken 13

14 Fråga 3: Rätt svar 1 Alternativ X och 2 rekommenderas inte på grund av risken för biverkningar och beroende. Det finns även ett gott stöd för regelbunden medicinering med NSAID-preparat. Skillnader mellan olika sådana sågs inte. Det är dock viktigt att påpeka att de evidensbaserade effekter man såg handlade om graden av smärtlindring och inte tid till besvärsfrihet eller återgång i arbete. Över huvud taget är läkemedelsbehandling mindre viktig jämfört med rådet stay active och lev som vanligt som har påvisade sådana effekter. Läkemedelsbehandling skall vara ett medel att uppnå detta. Fråga 4: Rätt svar 1 Det här är uppgifter från en undersökning som intervjuade patienter två månader efter besök hos primärvårdsläkare för akut ryggont. Att så många som 64 procent fortfarande har den felaktiga uppfattningen att en felaktig rörelse kan leda till allvarliga problem och att var tredje tror att jag kan skada mig om jag motionerar är allvarligt. Då har man inte hittat fram till patientens farhågor i konsultationen och inte bemött dem med den medicinska kunskapen. Att ryggont beror på någon allvarlig bakomliggande sjukdom tror i samma undersökning 19 procent. Det är stora skillnader i synen på ryggont mellan läkaren och den patient som söker. Patienten tror att ryggont orsakas av överbelastning av ryggen medan läkaren vet att det snarare är underanvändning och för lite belastning det handlar om. Att ryggont skall botas av läkaren förväntar sig inte patienterna medan många läkare tror att det är vad de vill och blir därmed för behandlingsinriktade. Den som söker vill i första hand veta om smärtan kan bero på någon bakomliggande sjukdom och att doktorn skall hjälpa dem att handskas med besvären. Färre än man tror önskar sjukskrivning, i amerikanska undersökningar är de en minoritet. Bland alla som får ryggont i befolkningen under ett år (cirka 40 procent) är det ungefär en fjärdedel som söker sjukvården. De allra flesta tycker alltså inte att det är viktigt att söka läkare. 14 Ont i ryggen ont i nacken

15 Fråga 5: Rätt svar X Röda flaggor skall finnas i bakhuvudet när vi träffar patienter som har ryggsmärtor. Den äldre patienten som inte brukar ha ont i ryggen eller patienten som tidigare är behandlad för cancer skall få oss att göra särskilda överväganden. Osteoporosbetingad ryggsmärta räknas också hit. Debut efter trauma eller så kallade häxskott med plötsligt debuterande smärta hos en postmenopausal kvinna med steroidbehandling och smärta vid minsta rörelse är avvikande på samma sätt. Den nattliga smärtan kan tala för en stark inflammatorisk komponent, typiskt för Bechterew-patienten är att man måste gå upp en stund för att få lindring. Men det är viktigt att tänka på att detta verkligen är ovanligheter. Om vi alltför ivrigt och öppet letar efter de röda flaggorna är det troligt att vi skrämmer patienten och ger dem nya katastroftankar. Vi kan inte informera om alla möjligheter: Det här är ett vanligt ryggont och det brukar bli bra på några dagar till någon vecka, men några procent får kroniska besvär som kan leda till permanent utslagning från arbetslivet och i några få fall kan det bero på cancer. Ett sådant (om än riktigt) budskap riskerar att skada våra patienter. Vi får bära osäkerheten själva och nöja oss med ett budskap som inte gör skada (det viktigaste i läkaretiken). I primärvården i motsats till vid ett besök hos en ortoped har vi också kunskap om patientens sjukhistoria och kan räkna med att han/hon söker oss igen om det inte går som förväntat. Det är inte så bråttom med allt! Det är kanske viktigare att inte skada än att bota-lindra-trösta. Fråga 6: Rätt svar 1 Gula flaggor är ett internationellt använt begrepp som väl fångar in det som vi i primärvården tycker oss känna i magen. Det är mer bråttom än vi tror att hitta dem! Det finns flera instrument för att värdera gula flaggor. Vid klinisk undersökning kan Waddell s nonorganic signs vara av värde. Läs mer om dem i rapporten! Ett väl utvärderat svenskt instrument är Frågeformulär om smärtproblem av beteendepsykologen Steven Linton, (Yrkes och Miljömedicinska kliniken, Regionsjukhuset, Örebro). Till detta finns också en lärorik manual. Utifrån poängen i detta formulär kan man med mycket större Ont i ryggen ont i nacken 15

16 precision än utifrån en biomedicinskt inriktad utredning hitta den som riskerar att gå in i en lång sjukskrivning. Frågorna i formuläret kan också vara en bra utgångspunkt för en dialog i konsultationen. Mönster av fear-avoidance blir uppenbara och en fruktbar diskussion kring sådana borde i många fall kunna ha stor effekt. Det är dock viktigt att vi inte överskattar vår förmåga att själva handskas med patienter som flaggar gult. Här visar rapporten klart att det för dessa behövs ett omhändertagande i ett multidisciplinärt behandlingsteam där den speciella kompetens som beteendepsykologen har inte kan ersättas av vår mer allmänna allmänmedicinska helhetssyn. Om vi koncentrerar oss på att låta bli att göra skada utifrån ett sådant beteendepsykologiskt perspektiv är mycket vunnet men mer intensiva behandlingsinsatser här har inte visats kunna ges av distriktsläkare. Fråga 7: Rätt svar X Rapporten ger inte stöd för rutinmässigt bruk av manuell behandling redan vid insjuknandet och inte heller för kroniska besvär, annat än för övergående smärtlindring. Rapportens stöd för manuella behandlingsmetoder skiljer inte mellan vem som ger dem. Det kan vara en kiropraktor, en sjukgymnast med specialutbildning eller en läkare med ortopedmedicinsk vidareutbildning. Behandlingen ger en övergående effekt på smärta och rörlighet och det är viktigt att kombinera den med ordination om fortsatt allmän aktivitet. I bägge fallen handlar det om att minska den negativa effekten av en rygg i stillhet. Mobiliseringen eller manipulationen ökar rörligheten i rörelsesegmentet men för att inte behandlingen skall knyta patienten till ett passivt beroende av behandlaren är det viktigt att egen aktivitet för att upprätthålla rörligheten inte glöms bort. Manuell behandling är ett medel för att kunna stay active på samma sätt som läkemedel. Fråga 8: Rätt svar 1 Det är viktigt vid en evidensbaserad utvärderingsmetod att ta reda på vad det är för effekt man har evidens för. Vilken är effektvariabeln (main outcome variable)? Att man har effekt på smärtduration eller smärtintensitet är en sak, effekt på rörlighet eller aktiviteter i det 16 Ont i ryggen ont i nacken

17 dagliga livet en annan. Den effekt som tycks svårast att påvisa är effekt på sjukskrivning ( return to work ). I det här fallet har man inte visat effekt på någondera. Det har lagts ned alltför mycket resurser på utredningar som syftar till kirurgiska behandlingsförsök och som kan ha fått in patienter i negativa spiraler av fear-avoidance. Generellt sett ger rapporten över huvud taget mycket lite stöd för kirurgi vid rygg och nackbesvär. Många distriktsläkare har säkert träffat patienter som efter flera försök till stabiliserande ingrepp hamnat som ständigt vårdkrävande vrak i hemsjukvård. En mer evidensbaserad syn hade kunnat stoppa sådana destruktiva och kostsamma ingrepp. Fråga 9: Rätt svar 2 Det är således mycket vanligt med falskt positiva fynd vid MR-undersökningar. I flera av undersökningarna har också de friska undersökta följts (upp till sju år) utan att det avvikande fyndet lett till sjuklighet. Även diskbråck förekommer ofta hos individer utan ryggsmärtor. I primärvården ser vi kanske de största negativa effekterna av falskt positiva fynd med patienter som förirrar sig i sjukvårdens utredningsapparat utan möjlighet att känna sig friska förrän fyndet säkert kan sägas vara irrelevant. När det gäller labbprover är det lätt att ta om ett prov eller göra en alternativ undersökning och förkasta det falskt positiva fyndet. Så är det inte med mer tids- och kostnadskrävande undersökningar. Det krävs en medvetenhet om att det prediktiva värdet av ett positivt fynd är litet om man inte har rätt starka kliniska misstankar om att något inte står rätt till, till exempel att det finns tydliga röda flaggor. Gör inte MR eller CT för att lugna patienten! Risken är stor för att beskedet inte blir så lugnande som man hoppats även hos en frisk patient. Fråga 10: Rätt svar X Vad rapporten kallar psykologiska faktorer är i allmänhet inget djuppsykologiskt som incest, konflikter i barndomen, svåra neuroser, depression eller annan psykisk sjukdom. Det handlar heller inte i första hand om aktuella bekymmer i familj eller arbetsliv. Det skulle kanske bättre kunna benämnas inställning och handla om ett beteende- Ont i ryggen ont i nacken 17

18 psykologiskt förhållningssätt. Sådana psykiska faktorer har visat sig ha viss betydelse för att ryggbesvär uppstår men framför allt har de betydelse för att avgöra vem som går från akuta till kroniska besvär. Det handlar om hur man handskas med besvären och i hur hög grad man låter dem påverka det dagliga livet. Här har de gula flaggorna en avgörande betydelse. Det är viktigt att vi som läkare inte spär på med ordinationer som bidrar till att öka beteenden som innebär undvikande. Sjukskrivning är ett sådant. En av medförfattarna i rapporten, Gordon Waddell, menar att den stora epidemi av arbetsoförmåga och invaliditet på grund av ryggbesvär mycket väl kan vara skapad av läkare. Den gamla synen från bondesamhället på ryggont som orsakat av en latmask som skulle drivas ut med arbete kanske var ett bra förhållningssätt som det medicinska etablissemanget tagit död på. Med all respekt för att vissa patienter har så ont att man inte klarar av att arbeta måste vi göra klart för våra patienter att det bästa sättet att snabbt bli bra är att fortsätta arbeta om det går. Sjukskrivning är ingen behandling och det menar vi väl oftast inte heller utan ser det som en rättighet enligt socialförsäkringens bestämmelser. Men för våra patienter blir sjukskrivningen en läkarordination om vila och också ett alldeles klart budskap om att det är arbetet som är farligt och måhända orsaken till besvären. Fråga 11: Rätt svar 1 Manuell behandling har en viss grad av evidens men betydelsen av råd enligt alternativ X och 2 har den absolut tyngsta graden. När det gäller den negativa effekten av sängläge konstaterar man i en Cochrane-review som är citerad i boken att inga fler undersökningar behövs när det gäller denna fråga. Resultaten är säkra inget mer sängläge för ryggont! För den som saknar resurser att ge manuell behandling själv eller via remiss kan det vara trösterikt att veta att vi gör större nytta genom att träna upp vår förmåga att uppnå ett samförstånd med den rygg- eller nacksjuka patienten till råd om att undvika sängläge och att leva som vanligt. 18 Ont i ryggen ont i nacken

19 Fråga 12: Rätt svar X Bland alla som får ryggont i den vuxna befolkningen under ett år (cirka 40 procent) är det ungefär en fjärdedel som söker sjukvården. Skillnaden mellan den som söker och den som inte gör det är inte graden av smärta eller funktionsinskränkning utan allmänna överväganden kring sjukdomen: Hur skall det bli i framtiden? Kan det vara en allvarlig sjukdom? Eller en generellt hög ångestnivå. Som vi brukar säga inom allmänmedicinen: Man söker inte för ett symptom utan för en uppfattning om ett symptom. Och det är kanske mer denna uppfattning än själva symptomet vi skall behandla. För att få fram patientens föreställningar och farhågor och kunna mötas utifrån dessa är det vikigt att konsultationen används på ett bra sätt. Att alltför tidigt avbryta patientens tankar med frågor som Hur länge har Du haft ont? eller alltför snabbt gå in på frågor för att kunna avfärda de röda flaggorna leder sällan till att patientens egen syn kommer fram. Att vara tyst och låta patienten utveckla vad man gått och funderat på därhemma innan man sökt kan däremot ge bra resultat. Inte sällan är det den andra meningen efter den inledande besvärspresentationen som ger den viktigaste ledtråden. Ett tips för att i konsultationen vid ryggbesvär ge patienten en bra möjlighet att uttrycka sin inställning och sina tankar om det ryggonda kan vara att använda Kirsti Malteruds nyckelfrågor. Detta är dock inte prövat i någon randomiserad undersökning men ligger i linje med vikten av att få fram patientens synsätt och beteende som är det avgörande för hur det skall gå. Kirsti Malter uds nyckelfrågor : 1.Vad skulle du egentligen allra helst önska jag kunde hjälpa dig med idag? 2.Vad tror du själv orsaken till det här är? 3. Vad har du tänkt att jag borde göra åt det här, för det har du säkert tänkt på innan du kom hit? 4. Vad har du hittills själv kommit på är det bästa du kan göra för att lindra besvären av det här? Ont i ryggen ont i nacken 19

20 Fråga 13: Rätt svar 1 Även om det akut ryggonda ofta försvinner inom någon eller några veckor är det vanligt att besvären återkommer och en större andel av patienterna än vad man tidigare trott har känningar av ryggen mera ihållande under längre perioder även efter en första besvärsfri period. Sådana besvär brukar för det mesta inte vålla någon större funktionsinskränkning. Det är viktigt att förbereda patienten på att detta inte är ett tecken på att det är något farligt och att råden om fortsatt aktivitet och att leva som vanligt är giltiga även då. Först när det behövs sjukskrivning som tecken på att besvären stör patientens arbetsförmåga (eller egentligen uppfattning om arbetsförmåga) kan det bli aktuellt med remiss till ett multidisciplinärt rehabiliteringsteam. Då söker ju patienten ändå och någon uppmaning att söka igen behövs inte. Frågan om behovet av att boka återbesök belyses inte klart i rapporten. Det finns dock en spännande holländsk randomiserad studie av akuta ryggbesvär. Läkaren randomiserades till att säga det här är ett akut ryggskott, det brukar bli bra på någon vecka. Jag sjukskriver Dig en vecka och sedan skall Du komma tillbaks om Du inte är bra alternativt det här är ett akut ryggskott, det brukar bli bra på någon vecka. Jag sjukskriver Dig en vecka och sedan skall Du börja arbeta igen. De som fick det senare rådet fick förutom kortare sjukskrivningstid också kortare period av besvär och mindre behov av vårdinsats. Fråga 14: Rätt svar 2 Med ospecifika ryggsymptom menas här det som kvarstår efter att röda flaggor uteslutits, det vill säga den stora mängden (mer än 95 procent) av ryggpatienterna i primärvården. Det prediktiva värdet av en bedömning av rörlighet eller muskelstyrka vid en klinisk undersökning har undersökts och visat sig vara mycket lågt. Detsamma gäller bedömning av smärta, position och rörlighet i sacro-iliacaleder. Gula flaggor har däremot stor betydelse. Fyndet att klinisk undersökning har dålig prediktivitet motsäger inte att klinisk undersökning ska göras som en del av den process som utesluter röda flaggor. Den blir också en del av det som visar att man förstår och respekterar det onda som patienten har och som skapar förutsättning för ett fortsatt förtroendefullt omhändertagande. 20 Ont i ryggen ont i nacken

21 Fråga 15: Rätt svar X Ett medellinjediskbråck har inte förutsättningar att påverka nervroten. Den kliniska undersökningen för att hitta den patient som kan ha nytta av diskbråcksoperation är svår och har dålig träffsäkerhet. Först vid uttalade fynd som i alternativ 1 och 2 kan man vara någorlunda säker på att det blir meningsfyllt att genomföra radiologisk utredning på denna frågeställning. Korsad Lasègue innebär att man provocerar utstrålande smärta i det smärtande benet genom straight leg raising av det andra. Rotsmärta anses det vara först om smärtan går nedanför knät och helst ner i foten. Fråga 16: Rätt svar X Om smärtan blir kronisk (mer än tre månader) kan rådet att leva som vanligt framstå som ett hån och har heller ingen effekt. Ett doserat träningsprogram med gradvis ökning av belastning har visad effekt liksom det multidisciplinära rehabiliteringsprogrammet. Fråga 17: Rätt svar 2 Generellt sett finns det inga starka belägg för behandlingseffektiviteten i de flesta undersökta behandlingsmetoder för kroniskt ryggont. För flera metoder finns det också svårigheter med randomisering. Av de två metoderna i alternativ 1 finns studier med motsägande resultat och säkra slutsatser går ej att dra. För traktion fanns två bra studier som med starka evidens visar att det inte hjälper. För kurortsbehandling finns två bra och en mindre bra studie som alla visar goda effekter, evidensen bedömdes som stark. Det kommenteras dock att det rör sig om äldre patienter (över 60) och att metoden har effekt i vissa europeiska områden där det finns kurorter. Fråga 18: Rätt svar 2 Antidepressiv behandling jämfört med placebo har undersökts i 4 studier, signifikanta skillnader fanns inte för vare sig smärta eller depression. Evidensgraden för avsaknad av effekt var måttlig. För biofeedback finns jämfört med flera olika metoder måttlig evidens för sämre effekt. Ont i ryggen ont i nacken 21

22 För manipulationsbehandling finns det stark evidens för kortvarig smärtlindring som är bättre än placebo och bättre än prövade alternativa behandlingar. För långtidseffekter är resultaten motsägande. Fråga 19: Rätt svar X Det finns ingen vetenskaplig evidens för att någon form av kirurgisk dekompression eller fusion skulle vara effektiv i jämförelse med naturalhistorien, placebo eller konservativ behandling. Det finns stark evidens för att multidisciplinärt omhändertagande, inkluderande beteendeterapi, inriktad på funktionsrehabilitering är värdefull för patienter med långvarig, svår ryggsmärta. Inga studier alls är gjorda när det gäller korsett jämfört med alternativa behandlingsformer. Fråga 20: Rätt svar 1 För akut nackont är det ont om bra studier. För kroniskt nackont säger rapporten att inga positiva slutsatser kan dras över huvud taget! För akut nackont är den åtgärd som har starkast vetenskaplig bevisning för god effekt rådet att förbli aktiv, att fortsätta med vanliga aktiviteter och att vid behov erhålla tillfälligt stöd med hjälp av analgetika. Halskrage visade ej positiva effekter på vare sig smärtans varaktighet eller smärtnivå och aktivitet och rörelser bedömdes vara bättre än vila och halskrage. I en randomiserad studie på patienter med whiplashliknande skademekanism jämfördes rådet att leva som vanligt med mjuk halskrage och sjukskrivning. Långtidseffekter till förmån för lev som vanligt -gruppen sågs för smärta i det dagliga livet, nackstelhet, minnes- och koncentrationssvårigheter, smärtintensitet och huvudvärk. Några slutsatser beträffande traktionsbehandling i nacken kunde inte dras då bra studier saknades. 22 Ont i ryggen ont i nacken

GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA

GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA INNEHÅLL INLEDNING 4 BAKGRUND 7 GRUNDLÄGGANDE BEHANDLINGSFILOSOFI 3 KLINISK BEDÖMNING AV LÄNDRYGGSSMÄRTA 4 ANAMNES 11 STATUS VID LÄNDRYGGSSMÄRTA 14 RÖRELSETESTER

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1

19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 1 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14 10.42 Sida 2 GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSRELATERAD BENSMÄRTA FÖRE OCH EFTER DIAGNOSEN DISKBRÅCK 19560_REHAB_Bro.qxd 06-09-14

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. ung i dag. om ungdomars hälsa. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne JUNI 2014 ung i dag om ungdomars hälsa 1 INNEHÅLL 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Vetenskap & hälsa. motionera bort din artros. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. motionera bort din artros. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne november 2013 motionera bort din artros 1 INNEHÅLL 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Ryggsträckare Högskolan på Gotland

Ryggsträckare Högskolan på Gotland Ryggsträckare Högskolan på Gotland 2010/ 09 Examensarbete Författare: Therese Henriksson Avdelningen för Industriell design Handledare: Bo Löfgren Katinka Kundler Lena Lorentzen Titelblad Utbildning: Design

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING

PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING Populärvetenskaplig kunskapsöversikt I skuggan av sig själv PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING 2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap En serie populärvetenskapliga kunskapsöversikter

Läs mer