Om s. k. kristallvatten samt om zeolitmineralens vattenhalt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om s. k. kristallvatten samt om zeolitmineralens vattenhalt."

Transkript

1 Sepam,w Svensk Kemisk Tidskrif N:o 5, Om s. k. krisavaen sam om zeoimineraens vaenha. Af Axe Hamberg. En band mineras och andra fasa kroppars vanigase besåndsdear är, såsom bekan, vaen. Enig Oarke's beräkning ingår dea ämne i omkring 2 J-6 i jordyanr erupiv-bergarer. Ehuru vaenhaen säan uppgår någo hög procena, eqvivaerar den dock på grund af väes ringa aom vig en rä beydande mängd andra ämnen. Vid någorunda hög vaenha bir denna derför svår a införa i den kemiska formen. Dea har vä vari anedningen i den ännu gängse uppfaningen, a vane i e minera kan förekomma på vå oika sä, nämigen des såsom kemisk bunde eer konsiuionsvaen, des som icke kemisk bunde vaen eer krisavaen. Angående de sisnämndas naur och bindningssä har dock någon anagig hypoes adrig fra.msäs, och ej heer har någon iföriig meod angifvis, hvarigenom man skue kunna skija de oika vaen sagen. I amänhe har man nöj sig dermed a, Om vaenhaen var ringa och ämpigen kunde införas i den kemiska formen, anse den såsom konsiuionsvaen, i mosa fa såsom krisavaen. Lika godyckig och beroende på de oika forskarnes förmåga a finna anagiga srukurformer som dea ivägagångssä var, ika godyckig var äfven de af e mycke sor ana använda förfarande a beraka de vaen såsom krisavaen, hvike under (eer annan näriggande emperaur) kunde udrifvas ur minerae, men såsom konsiuionsvaen de, som förs öfver denna emperaur borgick. På senare år hafva emeerid några undersökningar uförs, hvika i hög grad kargöra vanes förekomssä hos de fasa kropparne. Dock måse medgifvas, a redan sedan ång id ibaka daa föreågo, hvika borde hafva vari iräckiga för en rikigare uppfaning af vanes naur. Särskid skue sudierna öfver krisaernas ångension hafva kunna eda i en dyik. Redan Mische'Zich har visa, a s. k. krisavaenhaiga saer hafva beydande ångension. Han införde i e baromeerrör en krisa af gaubersa och fann, a den afgaf vaen. Deas ångryck visade sig vara endas 5/S så sor som de rena vanes. I samband med sina arbeen öfver kaciumkarbonaes dissociaion undersöke Debray på 1860-ae äfven dissociaionen af e vaen-

2 2 haig sa, vanig fosforsyrad naron, Na.HP0 4 12H 2 0. Dea visade sig vid besämd emperaur hafva e besämd ångryck, som var oberoende af den mängd vaen, som redan föroras. Dea konsana ryck varar dock endas, is 5 moekyer vaen borgå, derefer minskas ensionen pösig, men bibehåer sig, om vaen forfarande afägsnas, äfven nu konsan, fas vid e ägre beopp. Debray förkarar dea genom a anaga, a i dea fa en förening med sju moekyer vaen är förhanden, hviken har mindre ångension än den med of. Några år derefer ufördes af G. Wiedemann e sörre ana försök med vaenhaiga sufa, hvarigenom de af Debray på nariumfosfa vunna resuaen fusändig bekräfades. Icke deso mindre besredos dessa af Prech och Krau å ena sidan sam A. Naumann å andra. Dessa forskare påsodo nämigen, a de vaenhaiga saerna ingaunda hade någo konsan dissociaionsryck och a rycke vore beroende af samängden. Wiedemann hade använd så sora samängder, a i hans appara endas omkring en procen af vaenhaen ågick för a åsadkomma maximarycke. Härigenom bef inverkan af vexingar i mängden sa omärkig. Prech och Krau ogo derföre mindre qvanie sa, dessvärre ogo de emeerid så ie, a de ej räcke i, för a åsadkomma maximarycke. Vid användning af sörre eer mindre mängder kom sånnda rycke a närma sig mera eer mindre i maxima rycke, och de var såunda ganska naurig, a de icke kunde finna någon konsan af samängden oafhängig ension. E anna fe begick Naumann. Han använde nämigen ej puveriserad maeria uan hea krisaer, hvika hafva en jemföresevis ien ya. Vaenafgifningen försiggick derför så ångsam, a den konsana maximumensionen förs efer mycke ång id kunde uppnås. Naumann fann derför icke as några konsana ryck. Undersökningar af Pareau, Miier-Erzbach m. f. hafva fusändig vederag Naumann's sam Prech's och Krau's invändningar. Debray's och Wiedemann's susas, a de vaenhaiga saerna för hvarje gifven emperaur hafva e viss ångryck kan derefer anses såsom e säker bevisad fakum. Vidfogade diagram för sae JO SrC 2 6H 2 0 O vå moekyer \ \ enig Pareau's undersökning orde kunna jena såsom en ämpig iusraion i de vaenhaiga saernas ensionsförhåanden. Ordinaorna beeck-. na ångrycke vid a bscissorna moekyer krisavaen. Vi se af kurvan, a ensionen bibehåer sig konsan, ända is 3 moekyer vaen borgå, derefer sjunker den ganska ha o sig, men bibehåer dg, när en i äro qvar, konsan vid e ägre beopp. Dea är yd- igen så a förså, a sroniumkoriden vid den ifrågavarande emperauren bidar vänne oika krisavaenhaiga föreningar 81'01 2 GH 2 0 och Sr01 2.2H 20. Hvar för sig hafva dessa oika maximaensioner, den vaenhaigare högre, den vaenfaigare ägre, men, om de äro bandade med hvarandra, mosvara1- ångrycke den hiigres. Om sae med vå moekyer vaen: är bandad med vaenfri sa, har bandningen de vaenfaiga saes ångryck, under de a de vaenfria naurigen ej har någo ångryck as. Denna omsändighe, a sroniumkoriden afgifver sin vaenha i vänne oika repriser, nämigen förs fyra moekyer, sedan vå, och såunda håer dessa moekva bundna med vänne oika grader af syrka kan man urycka genon;: formen Sr01 2 2H.O. 4H.O. Enig Miier Erzbach afgifver de vaniga nariumfosfae sin vaenha icke, såsom Debray angifvi, i vå uan i re omgångar, svarande mo fotmein Na,HP0 4. 2H 20.5H,O. 5H.O. Några andra af samma förfaare angifna former uppagas här nedan jeme mosvarande»reaiva ångryck» (d. v. s. reaiv i ren vaens ångryck vid samma emperaur) : reaiv ångryck. MgS0 4 H H 2 0. H NiS0 4 H H 2 0. H FeSO. H H H ? 0.30 OuS0 4 H 2 0. H 2 0. H.O. 2H 2 0??? I somiga fa afvika dessa former dock från dem, som på ermokemisk väg erhåis. Liksom vane afgifves under konsan maximaryck, så uppages de äfven under samma konsana ryck. Om vi exempevis hafva afägsna fyra moekyer ur MgS0 4 H.O. 5H.O. H.O, så har dea sa öfvergå i en bandning af MgS0 4.H.O och MgSO. H,O.5H,O, hviken bandning har de sisnämnda saes ension 0.0 reaiv i ren vaens. Om vaen i denna amosfär införes, absorberas de af sae, is ensionen åer sjunker i 0.01, såvida ej aa moekyer redan öfvergå i MgS0 4 H,O. 5H 2 0, då ensionen endas sjunker i De vaenhaiga saernas maximaensioner äro oika för oika emperaurer. För nariumfosfae med 12, resp. 7 mo. H 2 0 varierar den enig Debray på föjande sä: Sa. Na 2 HP0 4 12H 2 0. Temp. Ångryck i mm. Reaiv ångr. Na 2 HPO. 7H 2 0. Ångryck i mm. Reaiv ångr Ångrycke siger såunda ganska snabb med emperauren. Denna abe visar äfven, under hvika förhåanden dea sa virar. Om exempevis emp. är 16.3, så virar de vaenrika sae, om ufens ångryck ir inqre än 9,9 m' men uppnår eer öfversiger de 9. 3

3 4 mm., så kan ingen viring inräda. Å andra sidan, om vaenångans ension i ufen är 9.9 mm. och emp. höjes i någo öfver 16.3, så börjar de vaenrika sae a vira och sae med 7 mo. H 2 0 uppsår. Höjes emp. yerigare i öfver 21, under de vaenångans ension bibehåes konsan, så börjar äfven de vaenfaigare fae a afgifva vaen. Hade vaenångans ryck i säe vari 30 mm., så hade de mosvarande»kriiska emperaurerna» vari ungefär och När den mo en viss fukighesgrad hos ufen svarande kriiska emperauren såunda öfverskrides, inräffar e siesånd i emperawhöjningen af samassan, beroende derpå, a de borgående vane vid sin ösgöring ur sae och sin öfvergång från fas i gasformig aggrega isånd binder värme. De uppsår såunda e fenomen, som svarar emo emperaurens konsans vid frys: och kokpunker. Rinne, som uförig sudera dea förhåande hos några vaenhaiga saer, begagnar äfven för desamma urycken»saernas kokning», deras»kokpunk» ec. De försa uppgiferna angående dea fenomen orde härsamma från Le Ohaeier, hviken vid upphening af gips iakog, a emperaursegringen hos gipsmassan ej var koninuerig uan afbruen af vå sagnaioner. Rinne uförde sina observaioner med ihjep af orkskåp, hvika han hö vid konsan emperaur,. ex. e vid 100, e anna vid 200 ec. Sae, som befann sig i e öppe kär och vid experimenes början hade vanig rumsemperaur, infördes förs i ufbade med den ägsa emp. och sedermera i de andra successive. För hvar 1/2 minu iakogs samassans emp. medes en i densamma befinig ermomeer. Innan vi närmare beraka Rinne's försök med e vaenhaig sa, kunna vi anföra e iknande experimen, som han i jemförese gjorde med sand. e ufbad af 105 iakog han för hvar 1/2 minu föjande emperaurer ( 0) i sanden: 26.0; 32.5; 39.5; 46.1; 52.0; 57.1; 61.6; 65.6; 69.0; 72.3; 75.2; 77.8; 80.0; 82.0; Temperauren seg såunda uan af bro. På samma sä förhö sig äfven sanden i ufbaden med högre emperaur. För sae BaCI 2 2H 2 0 fann han deremo e anna förhåande. Temperaurerna i samassan för hvar 1/2 minu voro: ufbade af 175 : 25.0; 29.5; 40.9; 54.0; 69.0; 84.2; 96.2; 103.5; 104.2; 104.5; 104.5; 104.5; 104.6; 104.8; 104.9; 105.0; 105.0; 104.9; 104.9; 104.9; 105.0; 105.0: 105.0; 105.0; 105.2; 106.5; 108.8; 112.0; I ufbade af 245 0: 121.5; 127.5; 136.5; 145.0; 150.8; 155.0; 157.0; 158.8; 159.9; 160.4; 161.0; 161.1; 161.2; 161.5; 161.8; 162.0; 162.1; 162.4; 162.8; 163.2; 163.8; 164.2; 165.0; 165,8; 166.5; 167.8; 169.1; 171.2i 173.9; 177.3i 182.0; 189.0; 19.5, Vid granskning af dessa siffror finna vi, a emperauren i samassan ingaunda seg koninuerig, uan a siesånd inräffade vå gånger, nämigen des vid omkring 105 under 17 hafva minuer, des äfven vid ungefär 161 under 11 hafva minuer. Genom anays kunde Rinne påvisa, a vid den försa kokpunken n moeky H 20 borgå och den andra moekyen vid den andra kokpunken. Om han varierade experimene, så a han förs bordref en moeky genom upphening i någo öfver 105 och derefer ä sae svana uan a gifva de ifäe a åer uppaga vaen, så öfverskreds vid förnyad upphening den försa kokpunken uan någo uppehå. För CuS0 4. 5H 2 0 fann Rinne på samma sä rmne kokpunker, 105, 117 och 258. Vid de vå försa punkerna gå hvarje gång 2 mo. vaen och den åersående vid den högsa kokpunken. Denmineragrupp, som benämnes zeoigruppen, uppsädes af Oronsed. Karakerisisk för densamma skue vara en jemföresevis ringa hårdhe, ösighe i '1yror, äsmähe m. m. Vid smäningen pösa mineraen af de borgående vane, deraf benämningen zeoi (af (eiv = koka och }'[Jo = sen). Zeoierna äro enig Oronsed»kise-arep, besående hufvudsakigen af kisesyra, erjord och kak. Deri kunna vi ägga förs och främs vaen, dernäs naron, som är en af zeoimineraens vanigase baser, vidare sronium, barium och mangan, dea :sisnämnda endas ingående i några på sisa iden uppäcka minera,.som räknas i zeoifamijen.. De hihörande mineraen förekomma förerädesvis i erupiv berg.frernas sprickor och hårum sam äro ydigen i regen bidade efer dessa bergarers sening, men innan de befvo fusändig afsvanade. De idigase undersökningar af vaenhaen hos zeoiminera orde vara de,.som ufördes af Damour på herschei sam af Maaguioch Durocher på aumoni offeniggjorde Damour e sörre arbee om e fera zeoiers vaenha. Enig Damour afgifva de fesa zeoier med ähe vaen såvä vid upphening som vid vanig emperaur i orr uf men åeraga sin vaenha ika ä i uf af vanig rumsemperaur och fukighe. Endas anacim bidar undanag, y.dea minera afgifver förs vid öfver 200 afsevärda qvanieer vaen, hvika de ej vid åg emperaur åer uppager. Yerigare undersökningar öfver vissa zeoimineras vaenha u :fördes sedermera af W. Fresenius och P. Jannasch. Förfaaren uförde en iknande undersökning på e vid Pajsberg i Vermand funne "ny manganhaig siika, ganofyi, hvike visade sor sägskap med zeoimineraen. Liksom dessa i amänhe afgifver också ganofyien med.sörsa ähe vaen vid uppvärmning eer vid förvaring i orr uf, men åerager de ika ä vid sänkning af emperauren, resp. höjning.af fukighesrycke. Någo konsan ångryck vid konsan emperaur * 5

4 6 ha zeoimineraen ej', uan är ångrycke beroende af den mängd vaen, som finnes qvar i minerae. Såom jag redan i uppsasen om ganofyien framhö - och jag ror ej. a de idigare framhåis af någon - skija sig zeoimineraen i dea afseende från de vaen, haiga saerna. Föjande af Tammann funna värden på ångrycke för chabasi vid oika vaenha orde kunna anföras såsom e god exempe på e zeoimineras ensionsförhåanden : Ångryckvid19 imm Vaenha i gram. mo Ångryckvid19 imm ,' Vaenha i gram, mo Vi se af dessa besämningar, a de ej' kan vara a om någo konsan ångryck för dea minera. Om chabasien, hvikens forme an, gifves vara (Ca,Na,)O,A,O,,4SiO, 6H.O, förhöe sig såsom e van ig vaenhaig sa, så skue, om den angifna formen är rikig, en. sioen bibehåa sig konsan vid ungefär 16 mm. vid 19, så änge ännu någo funnes qvar af föreningen med G mo. H 2 0, d. v. s. åmin. sone ända i en vaenha af 5 mo., men i säe varierar den in0i11 änkbaras vida gränser, nämigen från de rena vanes i nära no. Kurvan för e zeoiermineras ångension bidar såunda en med af agande vaenmängd jem faande kurviinie, såunda af he annan yp än den föru meddeade kurvan för sae SrC,6H Om Tammann hade arbea vid en högre emperaur, skue han. hafva funni högre ensioner för samma vaenhaer hos minerae och värom iksom hos de vaenhaiga saerna. Om man såunda har en zeoi i e baromeerrör och uppvärmer dea, så ökas ensionen successiv och qvicksifvernivån sjunker. På samma sä fö:håer sig också. e vaenhaig sa. Vid konsan fukighesgrad äro deremo förhåandena vid upphe, ning åer oika hos dessa oika sag af vaenhaiga kroppar. Ty om man upphear en zeoi i uf af konsan fukighe, så afgifver den ajem vaen, e vaenhaig sa afgifver deremo ine vaen fön än den mo de konsana fukighesrycke svarande»kriiska emperauren» öfverskridis. Då börjar genas vaen a borgå, hvike forfar, äfven om emperauren ej yerigare segras, ända is hea samassa förora e viss ana hea moekyer. De var dea förhåande som gaf anedning i de s. k. kokpunkerna hos de vaenhaiga saerna. Dea fenomen saknas deremo hos zeoierna. Rinne har upphea såvä heuandi som desmin enig samma förfaringssä, som han an-o vände för BaC,.. 2H,O, någon sagnaion i minerapuvres uppvärmning inräffade emeerid ej, ehuru han forsae uppheningen i nfbad af ända i E vaenhaig sa, som förorar vaen,»virar»; om de förekommer i krisaer, förora dessa sin genomskinighe, bifva opaka eer sönderfaa i och med i puver. Dea beror på a vid viringen de vaenhaiga sae öfvergår i e anna vaenhaig sa, som ha' J ) he andra krisaografiska egenskaper. Om krisaerna vid viringen bibehåa sin yre form, så svarar denna dock ej i innehåe uan ugöra de numera en s. k. pseudomorfos. En zeoikrisa förhåer sig deremo på he anna sä, y förs, när näsan hea vaenmängden borgå, inräder viringsfenomen. Men zeoien kan förora en ganska sor de af sin vaenha och dock bibehåa sin karhe och sin ursprungiga krisaform. Likvä undergå, såsom fere undersökningar hafva visa, dess krisaografiska och opiska egenskaper koninueriga förändringar, i samma mån som vaen afägsnas från eer iföres minerae. Särskid äro Rinne's arbeen öfver de opiska för, håandena hos heuandi (sibi) vid oika vaenha beysande (se fig.) ' j. a 20 c""" --,-' "'? C { a. b '-'1'>".j. e 2,.. 80' ( 3..j , ", I (b ". '1 T. I P T i 1. J 6j. 150.j.j. ' "I j j a7,, \/ -u C h ' ' '' '., ', L e 5. C ( 6...,-A, b T ' P T i 4. r 4 f i j i I 3 j. i/50' * : ,-e /_ :' 1\/ I ' a. I n : -- b P T i 9. 2 O L 1 '20, Vid vanig rumsemperaur, då vaenhaen är ungefär 6 mo. H,O, är heuandien opisk posiiv med den spesiga bisekrix urädande vinkerä mo (010). Vid uppvärmning minskas axe vinken, så a den är o 7

5 8 o vid 80, då vaenhaen är någo mindre än 5 mo., d. v. s. minerae är då opisk enaxig. Vid öfverskridning af denna punk öppnar sig den opiska axen, minerae bir åerigen våaxig, men axepane igger nu vinkerä mo si förra äge. Vid forsa upphening vidgar sig denna axevinke vid c:a öfverskrider vinken 90 och minerae bir nu opisk negaiv, vid 180 är de åer enaxig, men denna gång negaiv enaxig i mosas i vid 80, då de var posiiv enarig. De vidare förändringar, de opiska förhåandena, undergå orde uan vidare förkaring inses af fig. Vid 280 är heuandien för redje gången enaxig. Samidig med dessa förändringar i axevinken och de -opiska easiciesaxarnes inbördes sorfk inräffa äfven förändringar i äge af de vå vinkerä mo (010) beägna symmeripanen hos den -opiskaeasicieseipsoicen. Dessa variaioner orde dock ej vara uesuande en funkion af vaenhaen uan äfven i någon mån af emperauren. Ti sörsa deen orde de dock få iskrifvas vaenhaen, då, såsom Rinne föru ådagaag, äfven afsvanade paor, som icke få ifäe åeraga sin vaenha (genom a de neddoppas i oja) visa ungefär samma opiska egenskaper som de varma paorna. Zeoiernas egenskaper, a icke hafva någo konsan ångryck sam a hafva en vaenha, som under bibehåande af opisk homogenie hos minerae koninuerig kan växa, samidig ineda koninueriga,opiska förändringar ega rum, äro oföreniga med anagande,a vaenhaen ingår i kemisk förening med siikae. Ej heer kan vaenmängden vara yig absorberad såsom CO. och HaN på yan af räko -och djurko, y då skue ej de opiska förhåandena i en krisapaas inre påverkas af vaenhaens växingar. Snarare får vane änkas -I/Jara homogen ös i krisaen i en fas ösning, i hviken krisaen.sjef såunda är ösningsmede och vane de ösa. Någon enke, proporionaie mean anae ösa moekyer och ösningsmedes mo.ekyer behöfver naurigen ika ie ega rum hos zeoierna, om de äro fasa ösningar, som hos fyande. Och ej heer kunna de hafva kon.san ångryck, uan måse dea koninuerig ändra sig, a efersom,denna fasa ösning är mer eer mindre koncenrerad. Tammann och v. Buxhövden hafva funni e konsgjord sa, magnesiumpainacyanur MgPCN, nh.o, som håer de vaen, som 'öfvergår ö mo., bunde på samma sä som zeoimineraen, såunda i en fas ösning. Dea sa var särskid af inresse, emedan de gaf e. mede a besämma den fasa ösningens maximaension. Denna 'var vid 19 ungefär 14.5 mm. Ökades ångensionen någo ie genom jnförande af va,en började krisaerna deiqvescera, minskades den, af ;gåfvo de vaen. Samma ension hade vid samma emperaur kri.saernas mäade ösning. Denna hade en sammansäning MgPCy, 37,2B.0, under de de krisaer, som befunno sig i jemnvig dermed, hade sammansäningen MgPCy, 6,85H 2 0. De är häraf roig, a äfven zeoierna, när de äro mäade med vaen, hafva samma ångension som sin mäade ösning. Men som de naurigen äro mycke svårösiga skue, dea ågryck prakisk age vara idenisk med de rena vanes. Tammann's undersökning visar äfven, a de med vaen mäface cn'saerna af chabasi, desmin och heuandi hafva ungefär de rena vanes ångryck. Såsom Friede och Rinne hafva visa, kunna zeoierna i säe för vaen ösa andra äumen såsom ammoniak, väesvafa, kosyra, eyakoho, vägas, amosfärisk uf, fuorkise, kosvafa m. m. Äfven i dessa fa orde en s. k. fas rösning uppså. I de vaniga vaenhaiga saerna kan deremo vane anses bida kemisk förening med de örriga moekyerna. E enke muipe förhåande råder mean dessas ana och vaenmoekyernas ana. Ångrycke är konsan, och om fere föreningar med oika vaenha sam, idig äro närvarande, svarar de mo föreningens med den örsa vaenhaen, d. v. s. de är denna förenings dissociaionsryck. Dea är för hvarje kemisk förening vid konsan emperaur konsan. Kaciumkarbonaes dissociaionsryck vid vanig rumsemperaur är = O, vid 860 är de redan 85 mm. qvicksifver och vid 1040 är de 520 mm. Vid sisnämnda emperaur dissocieras. kaciumkarbona såunda, ända is kosyrerycke sigi i e beopp af 520 mm. qvicksifver; öfverskrides dea ryck genom iförse af kosyra, så absorberas denna af kaken, is rycke åer nedbringas i 520 mm. Här förhåer sig kosyran såunda på samma sä som vane i de vaenhaiga saerna. Föreningen AgC. 3NH a har vid 21 e dissociaionshyck af 800 mm. Hg, under qe a 2AgC. 3NHa endas har 93 mm. dissociaionsryck vid 20. Anaogien mean dea exempe och föru anförda ångryck för saer af oika vaenha men föröfrig samma aomer är sående. Liksom för den vaenhaigase föreningen ångrycke eer dissociaionsrycke är högre än för den ägre, så är äfven ammoniakrycke för den ammoniakrikare sifverföreningen beydig sörre än för den på ammoniak faigare. Den jemnvig, som vid en viss emperaur eger rum mean ångrycke och e vaenhaig sa, öfverenssämmer med de Gibs'ska fasregena. Ty e sådan sysem besår af vå moekyarer, sa och vaen, men af renne faser: vaenhaig sa, vaen fri (resp. faig) sa och vaenånga. Jemvigen bör såunda för en viss emperaur vara fusändig besämd. E sysem besående af en zeoi och dess ånga kan deremo ej hafva någon besämd jemvig, äfven om emperauren är konsan, y i dea sysem ingå endas vå faser: minera och ånga, såunda n faser och n moekyarer. Äfven i dea fa råder öfverenssämmese med fasregerna. N ågon anedning a idea vane i de vaniga vaenhaiga saerna någon annan ro än de öfriga i dem ingående aomerna föreigger ej, och den hiis använda benämningen?krisavaen» för dessa saers v1enh111 orde så] unda V1ra oämpig eer ren af orikig, sär- 9

6 10 skid om den anses vara en mosas i»konsiuionsvaen». Zeoimineraen hafva deremo uppenbarigen ej»konsiuionsvaen» och för deras vaenha vore en särskid benämning mera behöfig. Dock passar äfven här benämningen»krisavaen» icke bra, emedan förmodigen äfven en he de amorfa kroppar hafva sin vaenha hunden på samma sä. En benäning»ös» eer»diu» vaen eer iknande vore då ämpigare, särdees som den på samma gång anyder vanes förekomssä, såsom ös i krisaen i en fas ösning. Ehuru den gama indeningen af de fasa kroppa'1es vaenha i krisavaen och konsiuionsvaen var oifredssäande och i fin iämpning orikig, måse vi dock medgifva, a vaenhaen kan förekomma bunden på vå oika sä. Och de föreigger redan mede a i hvarje särskid fa kunna afgöra, hvike sag af vaen som är förhanden. Åskiiga föreningar äro redan undersöka i dea afseende, men ännu orde e dryg deajarbee åerså, innan dessa undersökningar uppnå önskvärd omfaning. E. Mischeric: Lehrb. d. Chem. 4e Auf. (1844): 565. A. Naumann: Dissociaion des Kupfervirios. Be'. d. d. chem. Ges. 7 (1874). II: H. Prech & K. Krai: Uber die Dissociaion wasserhaiger Saze. Ann. Chem. 178 (1875): 129. F. Rinne: Chabasi mi Krysawasser, Krysaschwefekohensoff, Krysakohensäure, Krysaakoho u. s. w. N. Jahrb. f. Min. ec H: 28. Beirag zur Kennniss de' Naur des Krysa wassers. N. Jahrb. f. Min ec I: 1.. G. Tammann: Uber die Dampfspa1nung von Hydraen, weche beim Verwie'1 durchsichig beiben. Ann. d. Phys. u. Chem. N. F. 63 (1897): 16. G. Wiedemann: Uber die Dissociaion der whsserhaigen Saze. Pogg. Ann. Jubeb.: Använd ieraur. A. v. Cronsed: Försök i en Mineraogie ec. 1781: 114. Upp1. 2. Shm A. Damour: Anayse de a Herscheie. Ann. Chim. Phys. Ser. 3. XIV: 97. Recherches sur es propriems hygroscopiques des mineraux de a famie des zeoihes. Ann. Chim. Phys. Ser. 3. U 1858: 438. H. Debmy: Recherches Bur a dissociaion Compes rendus G6 (1868): 194. W. Fresenius: Uber den Phiipsi und seine Beziehungen zum Harmoom und Desmin. Zeischrif f. Krys. III: 42. G. Friede.' Sur quequ)s propriees nouvees des zeoihes. Bu. Soc. Franc. de Mineraogie XIX. 1896: 94. A. Hamberg: Min. Sud. 9: Uber den Ganophyi, ein Manganzeoih, von Harsigen. Geo1. Fören. Förh. 12; 1890: 586. P. Jannasch: Uber die Besimmung des aus Mineraien durch Trockenmie abscheidbaren Wassers specie bei Heuandi und Episibi. Neues Jahrb. f. Min II: 206. Le Ohaeier: Sur a cuisson du pare. Compes rendus : 96 (1883): Maagui & Durocher: Recherches sur a Laumonie Ann. d. Mines Se'.. 4. IX: 225. Sockhom, Cenra-Tnckerie, 1900.

HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING

HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING HISTORIK OCH RÅ.D VID RENOVERING Byggnadsstyresen Fortifikationsförvatningen Riksantikvarieämbetet FONSTER historik och råd vid renovering RIKSANTIKVARIEÄMBETET OCH STATENS HISTORISKA MUSEER RAPPORT RAÄ

Läs mer

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig?

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig? AmadeuS Är svenska e lä eller e svår språk a lära sig? Världens språk Uppgifer om hur många språk de finns i världen varierar mellan 3 000 och 8 000, beroende på hur man räknar och hur man definierar e

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

Så märks maten LIVSMEDELS VERKET

Så märks maten LIVSMEDELS VERKET Så märks maten LIVSMEDELS VERKET Så märks maten För att man som konsument ska kunna väja mean oika förpackade ivsmede i handen finns detajerade reger för hur ivsmede ska märkas med exempevis ingrediensförteckning,

Läs mer

Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00

Sammanträdesrum Bjällerup A onsdagen den 17 september 2014 kl18:00 KALLELSE 2014-08-27 1 (2) STAFFANSTORPS KOMMUN MILJÖ- OCH SAMHÄLLS BYGGNADSNÄMNDEN Pats/ tid Sammanträdesrum Bjäerup A onsdagen den 17 september 2014 k18:00 Godkännande av dagordning 2 Faststäande av tid

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1969 KUNGL ORLL.. ~u

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

KÅ VLINGEÅNS VATl"ENV ÅRDSFÖRBlJND KÅVLINGEÅNS GENERALPLAN UTARBETAD A V PROFESSOR G. WEIJMAN HANE.

KÅ VLINGEÅNS VATlENV ÅRDSFÖRBlJND KÅVLINGEÅNS GENERALPLAN UTARBETAD A V PROFESSOR G. WEIJMAN HANE. FÖRf 'ff\ndsexea4plar KÅ VLINGEÅNS VAT"ENV ÅRDSFÖRBJND KÅVLINGEÅNS GENERALPLAN UTARBETAD A V PROFESSOR G. WEIJMAN HANE. 1969 1. INLEDNING o INNEHALLSFORTECKNING SIDA 2.. () NATURGEOGRAFisKA FORHALLANDEN,

Läs mer

Littera 52.4565-01 Malmö 1984-05-10 SCANDIACONSUL T AB Malmökontoret Artur Almestrand Gösta Fristedt. Box 17040 20010 Malmö Tel 040-10 00 BO

Littera 52.4565-01 Malmö 1984-05-10 SCANDIACONSUL T AB Malmökontoret Artur Almestrand Gösta Fristedt. Box 17040 20010 Malmö Tel 040-10 00 BO SCANDIACONSULT KÄVUNGEANS VA TTENV ARDSFÖRBUND UTVÄRDERING AV UNDERSÖKNINGS RESUL T AT FRAN VATTENPROVT AG NINGARNA 19731983 INOM KAVLINGE ANs AVRINNINGSOMRADE (A) SAMT KVANTJT ATIV BEDÖMNING AV FÖRORE

Läs mer

Villkor och mojligheter for kemisk storindustri i Sverige. Ernst Larsson

Villkor och mojligheter for kemisk storindustri i Sverige. Ernst Larsson Ernst Larsson Table of Contents Villkor och mojligheter for kemisk storindustri i Sverige...1 Ernst Larsson...2 Förord...3 Förkortningar...5 Inledning...6 *I. Tysklands kemiska industri.*...7 *II. Arbetsintensitet,

Läs mer

MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin

MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin / VARIATION/ ACCOMP PLAY/PAUSE REW TUNE/MIDI 3- LESSON 1 2 3 MIDI Vad innebär MIDI? Förkorningen MIDI sår för Musical Insrumen Digial Inerface och syfar på en global norm för digiala signaler och ansluningar

Läs mer

To Romerinder. Döm ingen ohörd. @ Genom skäl och motskäl bildas öfvertygelser. S Fri talan.

To Romerinder. Döm ingen ohörd. @ Genom skäl och motskäl bildas öfvertygelser. S Fri talan. Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten

Läs mer

Årg 4, N:r 2, utg. 1839

Årg 4, N:r 2, utg. 1839 Årg 4, N:r 2, utg. 1839 BREF TILL HR B.UOT, REDAKTÖR AF ANNALEs 1\fARITil\IES, FRÅN HR LENORliiANT DE KERGRIST, CHEF PÅ_ LINJEsKEPPET SuFFREN, RÖRANDE DETTA SKEPPS Ko~mANDE PÅ GRUND *) l CADIX BAY I FEBR.

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Företal. forskningen så hindersamma förlust ) skulle kunna på en, låt ock vara besvärlig omväg utfyllas eller godtgöras. Härom märkes följande.

Företal. forskningen så hindersamma förlust ) skulle kunna på en, låt ock vara besvärlig omväg utfyllas eller godtgöras. Härom märkes följande. Företal. Redan då jag, för några och trettio år tillbaka, af intresse för vår odlings häfder leddes på tanken att söka hopbringa en fulltalig och därjämte biografisk belyst förteckning öfver samtliga under

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping Margareta Ågren en dag i taget En rapport om livet vid 92 års ålder Institutet för gerontologi Jönköping 2 FÖRORD Denna rapport beskriver vad livet i mycket hög ålder, och vägen dit, kan innebära. De som

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

"il. T% '..T.^# >«' *.." a / >4, ^ - * ' '- > ^^O^'SStS-'k'^^ - r. *r; *.^f' i. :», $?; ^ \ ^ **3 * A \L 1

il. T% '..T.^# >«' *.. a / >4, ^ - * ' '- > ^^O^'SStS-'k'^^ - r. *r; *.^f' i. :», $?; ^ \ ^ **3 * A \L 1 I "il T% '..T.^# >«' *.." a / >4, ^ - * ' '- > ^^O^'SStS-'k'^^ - r *r; *.^f' i. :», $?; ^ \ ^ **3 1 * A \L 1 GYMNASTIKENS ALLMAMA GfBUNDEB AF LING, dels of Fdrfattar en, dels, enligt dess yttersia vilja,

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

utsändt detta ärende till kretsföreningarnas pröfning och därvid till besvarande uppställt följande frågor:

utsändt detta ärende till kretsföreningarnas pröfning och därvid till besvarande uppställt följande frågor: 4 att tolkskoleinspektörerna noga öfvervakade församlingarnas skyldighet i berörda afseende. En skärpning af paragrafens bestämmelse, så att församlinga1na bestämd t ålqdes att anskaffa och anordna skolträdgård

Läs mer

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL?

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? EN FILOSOFISK DISKUSSION OM ABBORRAR, SJÄLEN, GUD OCH VETENSKAPEN av HANS ROSING Lektor i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi (DENNA TEXT ÄR I HUVUDSAK SKRIVEN SOMMAREN 1994).

Läs mer

1930. 93:e årgången. Häfte N:r 8

1930. 93:e årgången. Häfte N:r 8 1930. 93:e årgången. Häfte N:r 8 .:_ 433 - Årsberättelse i minväsende. Avgiven av lerlamaten Ågre n. December 1929. De senare årens arbeten inom undervattcnsakustikens område hava medfört en betydande

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

I ~tgifningstid hvarje torsdag. '

I ~tgifningstid hvarje torsdag. ' / Med dagens nummer foljer bilaga Nio 49 B samt prenumerationsblan~fte'i-. ;" ' :.

Läs mer

Tolvstegsbehandlingen använder tolvstegsprogrammet som väg ut ur en känslomässig smärta

Tolvstegsbehandlingen använder tolvstegsprogrammet som väg ut ur en känslomässig smärta 1 Tolvstegsbehandlingen använder tolvstegsprogrammet som väg ut ur en känslomässig smärta av Gudni Stefansson Alla tolkningar av tolvstegsprogrammet som framgår av texten är mina egna. Det finns över två

Läs mer