Om s. k. kristallvatten samt om zeolitmineralens vattenhalt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om s. k. kristallvatten samt om zeolitmineralens vattenhalt."

Transkript

1 Sepam,w Svensk Kemisk Tidskrif N:o 5, Om s. k. krisavaen sam om zeoimineraens vaenha. Af Axe Hamberg. En band mineras och andra fasa kroppars vanigase besåndsdear är, såsom bekan, vaen. Enig Oarke's beräkning ingår dea ämne i omkring 2 J-6 i jordyanr erupiv-bergarer. Ehuru vaenhaen säan uppgår någo hög procena, eqvivaerar den dock på grund af väes ringa aom vig en rä beydande mängd andra ämnen. Vid någorunda hög vaenha bir denna derför svår a införa i den kemiska formen. Dea har vä vari anedningen i den ännu gängse uppfaningen, a vane i e minera kan förekomma på vå oika sä, nämigen des såsom kemisk bunde eer konsiuionsvaen, des som icke kemisk bunde vaen eer krisavaen. Angående de sisnämndas naur och bindningssä har dock någon anagig hypoes adrig fra.msäs, och ej heer har någon iföriig meod angifvis, hvarigenom man skue kunna skija de oika vaen sagen. I amänhe har man nöj sig dermed a, Om vaenhaen var ringa och ämpigen kunde införas i den kemiska formen, anse den såsom konsiuionsvaen, i mosa fa såsom krisavaen. Lika godyckig och beroende på de oika forskarnes förmåga a finna anagiga srukurformer som dea ivägagångssä var, ika godyckig var äfven de af e mycke sor ana använda förfarande a beraka de vaen såsom krisavaen, hvike under (eer annan näriggande emperaur) kunde udrifvas ur minerae, men såsom konsiuionsvaen de, som förs öfver denna emperaur borgick. På senare år hafva emeerid några undersökningar uförs, hvika i hög grad kargöra vanes förekomssä hos de fasa kropparne. Dock måse medgifvas, a redan sedan ång id ibaka daa föreågo, hvika borde hafva vari iräckiga för en rikigare uppfaning af vanes naur. Särskid skue sudierna öfver krisaernas ångension hafva kunna eda i en dyik. Redan Mische'Zich har visa, a s. k. krisavaenhaiga saer hafva beydande ångension. Han införde i e baromeerrör en krisa af gaubersa och fann, a den afgaf vaen. Deas ångryck visade sig vara endas 5/S så sor som de rena vanes. I samband med sina arbeen öfver kaciumkarbonaes dissociaion undersöke Debray på 1860-ae äfven dissociaionen af e vaen-

2 2 haig sa, vanig fosforsyrad naron, Na.HP0 4 12H 2 0. Dea visade sig vid besämd emperaur hafva e besämd ångryck, som var oberoende af den mängd vaen, som redan föroras. Dea konsana ryck varar dock endas, is 5 moekyer vaen borgå, derefer minskas ensionen pösig, men bibehåer sig, om vaen forfarande afägsnas, äfven nu konsan, fas vid e ägre beopp. Debray förkarar dea genom a anaga, a i dea fa en förening med sju moekyer vaen är förhanden, hviken har mindre ångension än den med of. Några år derefer ufördes af G. Wiedemann e sörre ana försök med vaenhaiga sufa, hvarigenom de af Debray på nariumfosfa vunna resuaen fusändig bekräfades. Icke deso mindre besredos dessa af Prech och Krau å ena sidan sam A. Naumann å andra. Dessa forskare påsodo nämigen, a de vaenhaiga saerna ingaunda hade någo konsan dissociaionsryck och a rycke vore beroende af samängden. Wiedemann hade använd så sora samängder, a i hans appara endas omkring en procen af vaenhaen ågick för a åsadkomma maximarycke. Härigenom bef inverkan af vexingar i mängden sa omärkig. Prech och Krau ogo derföre mindre qvanie sa, dessvärre ogo de emeerid så ie, a de ej räcke i, för a åsadkomma maximarycke. Vid användning af sörre eer mindre mängder kom sånnda rycke a närma sig mera eer mindre i maxima rycke, och de var såunda ganska naurig, a de icke kunde finna någon konsan af samängden oafhängig ension. E anna fe begick Naumann. Han använde nämigen ej puveriserad maeria uan hea krisaer, hvika hafva en jemföresevis ien ya. Vaenafgifningen försiggick derför så ångsam, a den konsana maximumensionen förs efer mycke ång id kunde uppnås. Naumann fann derför icke as några konsana ryck. Undersökningar af Pareau, Miier-Erzbach m. f. hafva fusändig vederag Naumann's sam Prech's och Krau's invändningar. Debray's och Wiedemann's susas, a de vaenhaiga saerna för hvarje gifven emperaur hafva e viss ångryck kan derefer anses såsom e säker bevisad fakum. Vidfogade diagram för sae JO SrC 2 6H 2 0 O vå moekyer \ \ enig Pareau's undersökning orde kunna jena såsom en ämpig iusraion i de vaenhaiga saernas ensionsförhåanden. Ordinaorna beeck-. na ångrycke vid a bscissorna moekyer krisavaen. Vi se af kurvan, a ensionen bibehåer sig konsan, ända is 3 moekyer vaen borgå, derefer sjunker den ganska ha o sig, men bibehåer dg, när en i äro qvar, konsan vid e ägre beopp. Dea är yd- igen så a förså, a sroniumkoriden vid den ifrågavarande emperauren bidar vänne oika krisavaenhaiga föreningar 81'01 2 GH 2 0 och Sr01 2.2H 20. Hvar för sig hafva dessa oika maximaensioner, den vaenhaigare högre, den vaenfaigare ägre, men, om de äro bandade med hvarandra, mosvara1- ångrycke den hiigres. Om sae med vå moekyer vaen: är bandad med vaenfri sa, har bandningen de vaenfaiga saes ångryck, under de a de vaenfria naurigen ej har någo ångryck as. Denna omsändighe, a sroniumkoriden afgifver sin vaenha i vänne oika repriser, nämigen förs fyra moekyer, sedan vå, och såunda håer dessa moekva bundna med vänne oika grader af syrka kan man urycka genon;: formen Sr01 2 2H.O. 4H.O. Enig Miier Erzbach afgifver de vaniga nariumfosfae sin vaenha icke, såsom Debray angifvi, i vå uan i re omgångar, svarande mo fotmein Na,HP0 4. 2H 20.5H,O. 5H.O. Några andra af samma förfaare angifna former uppagas här nedan jeme mosvarande»reaiva ångryck» (d. v. s. reaiv i ren vaens ångryck vid samma emperaur) : reaiv ångryck. MgS0 4 H H 2 0. H NiS0 4 H H 2 0. H FeSO. H H H ? 0.30 OuS0 4 H 2 0. H 2 0. H.O. 2H 2 0??? I somiga fa afvika dessa former dock från dem, som på ermokemisk väg erhåis. Liksom vane afgifves under konsan maximaryck, så uppages de äfven under samma konsana ryck. Om vi exempevis hafva afägsna fyra moekyer ur MgS0 4 H.O. 5H.O. H.O, så har dea sa öfvergå i en bandning af MgS0 4.H.O och MgSO. H,O.5H,O, hviken bandning har de sisnämnda saes ension 0.0 reaiv i ren vaens. Om vaen i denna amosfär införes, absorberas de af sae, is ensionen åer sjunker i 0.01, såvida ej aa moekyer redan öfvergå i MgS0 4 H,O. 5H 2 0, då ensionen endas sjunker i De vaenhaiga saernas maximaensioner äro oika för oika emperaurer. För nariumfosfae med 12, resp. 7 mo. H 2 0 varierar den enig Debray på föjande sä: Sa. Na 2 HP0 4 12H 2 0. Temp. Ångryck i mm. Reaiv ångr. Na 2 HPO. 7H 2 0. Ångryck i mm. Reaiv ångr Ångrycke siger såunda ganska snabb med emperauren. Denna abe visar äfven, under hvika förhåanden dea sa virar. Om exempevis emp. är 16.3, så virar de vaenrika sae, om ufens ångryck ir inqre än 9,9 m' men uppnår eer öfversiger de 9. 3

3 4 mm., så kan ingen viring inräda. Å andra sidan, om vaenångans ension i ufen är 9.9 mm. och emp. höjes i någo öfver 16.3, så börjar de vaenrika sae a vira och sae med 7 mo. H 2 0 uppsår. Höjes emp. yerigare i öfver 21, under de vaenångans ension bibehåes konsan, så börjar äfven de vaenfaigare fae a afgifva vaen. Hade vaenångans ryck i säe vari 30 mm., så hade de mosvarande»kriiska emperaurerna» vari ungefär och När den mo en viss fukighesgrad hos ufen svarande kriiska emperauren såunda öfverskrides, inräffar e siesånd i emperawhöjningen af samassan, beroende derpå, a de borgående vane vid sin ösgöring ur sae och sin öfvergång från fas i gasformig aggrega isånd binder värme. De uppsår såunda e fenomen, som svarar emo emperaurens konsans vid frys: och kokpunker. Rinne, som uförig sudera dea förhåande hos några vaenhaiga saer, begagnar äfven för desamma urycken»saernas kokning», deras»kokpunk» ec. De försa uppgiferna angående dea fenomen orde härsamma från Le Ohaeier, hviken vid upphening af gips iakog, a emperaursegringen hos gipsmassan ej var koninuerig uan afbruen af vå sagnaioner. Rinne uförde sina observaioner med ihjep af orkskåp, hvika han hö vid konsan emperaur,. ex. e vid 100, e anna vid 200 ec. Sae, som befann sig i e öppe kär och vid experimenes början hade vanig rumsemperaur, infördes förs i ufbade med den ägsa emp. och sedermera i de andra successive. För hvar 1/2 minu iakogs samassans emp. medes en i densamma befinig ermomeer. Innan vi närmare beraka Rinne's försök med e vaenhaig sa, kunna vi anföra e iknande experimen, som han i jemförese gjorde med sand. e ufbad af 105 iakog han för hvar 1/2 minu föjande emperaurer ( 0) i sanden: 26.0; 32.5; 39.5; 46.1; 52.0; 57.1; 61.6; 65.6; 69.0; 72.3; 75.2; 77.8; 80.0; 82.0; Temperauren seg såunda uan af bro. På samma sä förhö sig äfven sanden i ufbaden med högre emperaur. För sae BaCI 2 2H 2 0 fann han deremo e anna förhåande. Temperaurerna i samassan för hvar 1/2 minu voro: ufbade af 175 : 25.0; 29.5; 40.9; 54.0; 69.0; 84.2; 96.2; 103.5; 104.2; 104.5; 104.5; 104.5; 104.6; 104.8; 104.9; 105.0; 105.0; 104.9; 104.9; 104.9; 105.0; 105.0: 105.0; 105.0; 105.2; 106.5; 108.8; 112.0; I ufbade af 245 0: 121.5; 127.5; 136.5; 145.0; 150.8; 155.0; 157.0; 158.8; 159.9; 160.4; 161.0; 161.1; 161.2; 161.5; 161.8; 162.0; 162.1; 162.4; 162.8; 163.2; 163.8; 164.2; 165.0; 165,8; 166.5; 167.8; 169.1; 171.2i 173.9; 177.3i 182.0; 189.0; 19.5, Vid granskning af dessa siffror finna vi, a emperauren i samassan ingaunda seg koninuerig, uan a siesånd inräffade vå gånger, nämigen des vid omkring 105 under 17 hafva minuer, des äfven vid ungefär 161 under 11 hafva minuer. Genom anays kunde Rinne påvisa, a vid den försa kokpunken n moeky H 20 borgå och den andra moekyen vid den andra kokpunken. Om han varierade experimene, så a han förs bordref en moeky genom upphening i någo öfver 105 och derefer ä sae svana uan a gifva de ifäe a åer uppaga vaen, så öfverskreds vid förnyad upphening den försa kokpunken uan någo uppehå. För CuS0 4. 5H 2 0 fann Rinne på samma sä rmne kokpunker, 105, 117 och 258. Vid de vå försa punkerna gå hvarje gång 2 mo. vaen och den åersående vid den högsa kokpunken. Denmineragrupp, som benämnes zeoigruppen, uppsädes af Oronsed. Karakerisisk för densamma skue vara en jemföresevis ringa hårdhe, ösighe i '1yror, äsmähe m. m. Vid smäningen pösa mineraen af de borgående vane, deraf benämningen zeoi (af (eiv = koka och }'[Jo = sen). Zeoierna äro enig Oronsed»kise-arep, besående hufvudsakigen af kisesyra, erjord och kak. Deri kunna vi ägga förs och främs vaen, dernäs naron, som är en af zeoimineraens vanigase baser, vidare sronium, barium och mangan, dea :sisnämnda endas ingående i några på sisa iden uppäcka minera,.som räknas i zeoifamijen.. De hihörande mineraen förekomma förerädesvis i erupiv berg.frernas sprickor och hårum sam äro ydigen i regen bidade efer dessa bergarers sening, men innan de befvo fusändig afsvanade. De idigase undersökningar af vaenhaen hos zeoiminera orde vara de,.som ufördes af Damour på herschei sam af Maaguioch Durocher på aumoni offeniggjorde Damour e sörre arbee om e fera zeoiers vaenha. Enig Damour afgifva de fesa zeoier med ähe vaen såvä vid upphening som vid vanig emperaur i orr uf men åeraga sin vaenha ika ä i uf af vanig rumsemperaur och fukighe. Endas anacim bidar undanag, y.dea minera afgifver förs vid öfver 200 afsevärda qvanieer vaen, hvika de ej vid åg emperaur åer uppager. Yerigare undersökningar öfver vissa zeoimineras vaenha u :fördes sedermera af W. Fresenius och P. Jannasch. Förfaaren uförde en iknande undersökning på e vid Pajsberg i Vermand funne "ny manganhaig siika, ganofyi, hvike visade sor sägskap med zeoimineraen. Liksom dessa i amänhe afgifver också ganofyien med.sörsa ähe vaen vid uppvärmning eer vid förvaring i orr uf, men åerager de ika ä vid sänkning af emperauren, resp. höjning.af fukighesrycke. Någo konsan ångryck vid konsan emperaur * 5

4 6 ha zeoimineraen ej', uan är ångrycke beroende af den mängd vaen, som finnes qvar i minerae. Såom jag redan i uppsasen om ganofyien framhö - och jag ror ej. a de idigare framhåis af någon - skija sig zeoimineraen i dea afseende från de vaen, haiga saerna. Föjande af Tammann funna värden på ångrycke för chabasi vid oika vaenha orde kunna anföras såsom e god exempe på e zeoimineras ensionsförhåanden : Ångryckvid19 imm Vaenha i gram. mo Ångryckvid19 imm ,' Vaenha i gram, mo Vi se af dessa besämningar, a de ej' kan vara a om någo konsan ångryck för dea minera. Om chabasien, hvikens forme an, gifves vara (Ca,Na,)O,A,O,,4SiO, 6H.O, förhöe sig såsom e van ig vaenhaig sa, så skue, om den angifna formen är rikig, en. sioen bibehåa sig konsan vid ungefär 16 mm. vid 19, så änge ännu någo funnes qvar af föreningen med G mo. H 2 0, d. v. s. åmin. sone ända i en vaenha af 5 mo., men i säe varierar den in0i11 änkbaras vida gränser, nämigen från de rena vanes i nära no. Kurvan för e zeoiermineras ångension bidar såunda en med af agande vaenmängd jem faande kurviinie, såunda af he annan yp än den föru meddeade kurvan för sae SrC,6H Om Tammann hade arbea vid en högre emperaur, skue han. hafva funni högre ensioner för samma vaenhaer hos minerae och värom iksom hos de vaenhaiga saerna. Om man såunda har en zeoi i e baromeerrör och uppvärmer dea, så ökas ensionen successiv och qvicksifvernivån sjunker. På samma sä fö:håer sig också. e vaenhaig sa. Vid konsan fukighesgrad äro deremo förhåandena vid upphe, ning åer oika hos dessa oika sag af vaenhaiga kroppar. Ty om man upphear en zeoi i uf af konsan fukighe, så afgifver den ajem vaen, e vaenhaig sa afgifver deremo ine vaen fön än den mo de konsana fukighesrycke svarande»kriiska emperauren» öfverskridis. Då börjar genas vaen a borgå, hvike forfar, äfven om emperauren ej yerigare segras, ända is hea samassa förora e viss ana hea moekyer. De var dea förhåande som gaf anedning i de s. k. kokpunkerna hos de vaenhaiga saerna. Dea fenomen saknas deremo hos zeoierna. Rinne har upphea såvä heuandi som desmin enig samma förfaringssä, som han an-o vände för BaC,.. 2H,O, någon sagnaion i minerapuvres uppvärmning inräffade emeerid ej, ehuru han forsae uppheningen i nfbad af ända i E vaenhaig sa, som förorar vaen,»virar»; om de förekommer i krisaer, förora dessa sin genomskinighe, bifva opaka eer sönderfaa i och med i puver. Dea beror på a vid viringen de vaenhaiga sae öfvergår i e anna vaenhaig sa, som ha' J ) he andra krisaografiska egenskaper. Om krisaerna vid viringen bibehåa sin yre form, så svarar denna dock ej i innehåe uan ugöra de numera en s. k. pseudomorfos. En zeoikrisa förhåer sig deremo på he anna sä, y förs, när näsan hea vaenmängden borgå, inräder viringsfenomen. Men zeoien kan förora en ganska sor de af sin vaenha och dock bibehåa sin karhe och sin ursprungiga krisaform. Likvä undergå, såsom fere undersökningar hafva visa, dess krisaografiska och opiska egenskaper koninueriga förändringar, i samma mån som vaen afägsnas från eer iföres minerae. Särskid äro Rinne's arbeen öfver de opiska för, håandena hos heuandi (sibi) vid oika vaenha beysande (se fig.) ' j. a 20 c""" --,-' "'? C { a. b '-'1'>".j. e 2,.. 80' ( 3..j , ", I (b ". '1 T. I P T i 1. J 6j. 150.j.j. ' "I j j a7,, \/ -u C h ' ' '' '., ', L e 5. C ( 6...,-A, b T ' P T i 4. r 4 f i j i I 3 j. i/50' * : ,-e /_ :' 1\/ I ' a. I n : -- b P T i 9. 2 O L 1 '20, Vid vanig rumsemperaur, då vaenhaen är ungefär 6 mo. H,O, är heuandien opisk posiiv med den spesiga bisekrix urädande vinkerä mo (010). Vid uppvärmning minskas axe vinken, så a den är o 7

5 8 o vid 80, då vaenhaen är någo mindre än 5 mo., d. v. s. minerae är då opisk enaxig. Vid öfverskridning af denna punk öppnar sig den opiska axen, minerae bir åerigen våaxig, men axepane igger nu vinkerä mo si förra äge. Vid forsa upphening vidgar sig denna axevinke vid c:a öfverskrider vinken 90 och minerae bir nu opisk negaiv, vid 180 är de åer enaxig, men denna gång negaiv enaxig i mosas i vid 80, då de var posiiv enarig. De vidare förändringar, de opiska förhåandena, undergå orde uan vidare förkaring inses af fig. Vid 280 är heuandien för redje gången enaxig. Samidig med dessa förändringar i axevinken och de -opiska easiciesaxarnes inbördes sorfk inräffa äfven förändringar i äge af de vå vinkerä mo (010) beägna symmeripanen hos den -opiskaeasicieseipsoicen. Dessa variaioner orde dock ej vara uesuande en funkion af vaenhaen uan äfven i någon mån af emperauren. Ti sörsa deen orde de dock få iskrifvas vaenhaen, då, såsom Rinne föru ådagaag, äfven afsvanade paor, som icke få ifäe åeraga sin vaenha (genom a de neddoppas i oja) visa ungefär samma opiska egenskaper som de varma paorna. Zeoiernas egenskaper, a icke hafva någo konsan ångryck sam a hafva en vaenha, som under bibehåande af opisk homogenie hos minerae koninuerig kan växa, samidig ineda koninueriga,opiska förändringar ega rum, äro oföreniga med anagande,a vaenhaen ingår i kemisk förening med siikae. Ej heer kan vaenmängden vara yig absorberad såsom CO. och HaN på yan af räko -och djurko, y då skue ej de opiska förhåandena i en krisapaas inre påverkas af vaenhaens växingar. Snarare får vane änkas -I/Jara homogen ös i krisaen i en fas ösning, i hviken krisaen.sjef såunda är ösningsmede och vane de ösa. Någon enke, proporionaie mean anae ösa moekyer och ösningsmedes mo.ekyer behöfver naurigen ika ie ega rum hos zeoierna, om de äro fasa ösningar, som hos fyande. Och ej heer kunna de hafva kon.san ångryck, uan måse dea koninuerig ändra sig, a efersom,denna fasa ösning är mer eer mindre koncenrerad. Tammann och v. Buxhövden hafva funni e konsgjord sa, magnesiumpainacyanur MgPCN, nh.o, som håer de vaen, som 'öfvergår ö mo., bunde på samma sä som zeoimineraen, såunda i en fas ösning. Dea sa var särskid af inresse, emedan de gaf e. mede a besämma den fasa ösningens maximaension. Denna 'var vid 19 ungefär 14.5 mm. Ökades ångensionen någo ie genom jnförande af va,en började krisaerna deiqvescera, minskades den, af ;gåfvo de vaen. Samma ension hade vid samma emperaur kri.saernas mäade ösning. Denna hade en sammansäning MgPCy, 37,2B.0, under de de krisaer, som befunno sig i jemnvig dermed, hade sammansäningen MgPCy, 6,85H 2 0. De är häraf roig, a äfven zeoierna, när de äro mäade med vaen, hafva samma ångension som sin mäade ösning. Men som de naurigen äro mycke svårösiga skue, dea ågryck prakisk age vara idenisk med de rena vanes. Tammann's undersökning visar äfven, a de med vaen mäface cn'saerna af chabasi, desmin och heuandi hafva ungefär de rena vanes ångryck. Såsom Friede och Rinne hafva visa, kunna zeoierna i säe för vaen ösa andra äumen såsom ammoniak, väesvafa, kosyra, eyakoho, vägas, amosfärisk uf, fuorkise, kosvafa m. m. Äfven i dessa fa orde en s. k. fas rösning uppså. I de vaniga vaenhaiga saerna kan deremo vane anses bida kemisk förening med de örriga moekyerna. E enke muipe förhåande råder mean dessas ana och vaenmoekyernas ana. Ångrycke är konsan, och om fere föreningar med oika vaenha sam, idig äro närvarande, svarar de mo föreningens med den örsa vaenhaen, d. v. s. de är denna förenings dissociaionsryck. Dea är för hvarje kemisk förening vid konsan emperaur konsan. Kaciumkarbonaes dissociaionsryck vid vanig rumsemperaur är = O, vid 860 är de redan 85 mm. qvicksifver och vid 1040 är de 520 mm. Vid sisnämnda emperaur dissocieras. kaciumkarbona såunda, ända is kosyrerycke sigi i e beopp af 520 mm. qvicksifver; öfverskrides dea ryck genom iförse af kosyra, så absorberas denna af kaken, is rycke åer nedbringas i 520 mm. Här förhåer sig kosyran såunda på samma sä som vane i de vaenhaiga saerna. Föreningen AgC. 3NH a har vid 21 e dissociaionshyck af 800 mm. Hg, under qe a 2AgC. 3NHa endas har 93 mm. dissociaionsryck vid 20. Anaogien mean dea exempe och föru anförda ångryck för saer af oika vaenha men föröfrig samma aomer är sående. Liksom för den vaenhaigase föreningen ångrycke eer dissociaionsrycke är högre än för den ägre, så är äfven ammoniakrycke för den ammoniakrikare sifverföreningen beydig sörre än för den på ammoniak faigare. Den jemnvig, som vid en viss emperaur eger rum mean ångrycke och e vaenhaig sa, öfverenssämmer med de Gibs'ska fasregena. Ty e sådan sysem besår af vå moekyarer, sa och vaen, men af renne faser: vaenhaig sa, vaen fri (resp. faig) sa och vaenånga. Jemvigen bör såunda för en viss emperaur vara fusändig besämd. E sysem besående af en zeoi och dess ånga kan deremo ej hafva någon besämd jemvig, äfven om emperauren är konsan, y i dea sysem ingå endas vå faser: minera och ånga, såunda n faser och n moekyarer. Äfven i dea fa råder öfverenssämmese med fasregerna. N ågon anedning a idea vane i de vaniga vaenhaiga saerna någon annan ro än de öfriga i dem ingående aomerna föreigger ej, och den hiis använda benämningen?krisavaen» för dessa saers v1enh111 orde så] unda V1ra oämpig eer ren af orikig, sär- 9

6 10 skid om den anses vara en mosas i»konsiuionsvaen». Zeoimineraen hafva deremo uppenbarigen ej»konsiuionsvaen» och för deras vaenha vore en särskid benämning mera behöfig. Dock passar äfven här benämningen»krisavaen» icke bra, emedan förmodigen äfven en he de amorfa kroppar hafva sin vaenha hunden på samma sä. En benäning»ös» eer»diu» vaen eer iknande vore då ämpigare, särdees som den på samma gång anyder vanes förekomssä, såsom ös i krisaen i en fas ösning. Ehuru den gama indeningen af de fasa kroppa'1es vaenha i krisavaen och konsiuionsvaen var oifredssäande och i fin iämpning orikig, måse vi dock medgifva, a vaenhaen kan förekomma bunden på vå oika sä. Och de föreigger redan mede a i hvarje särskid fa kunna afgöra, hvike sag af vaen som är förhanden. Åskiiga föreningar äro redan undersöka i dea afseende, men ännu orde e dryg deajarbee åerså, innan dessa undersökningar uppnå önskvärd omfaning. E. Mischeric: Lehrb. d. Chem. 4e Auf. (1844): 565. A. Naumann: Dissociaion des Kupfervirios. Be'. d. d. chem. Ges. 7 (1874). II: H. Prech & K. Krai: Uber die Dissociaion wasserhaiger Saze. Ann. Chem. 178 (1875): 129. F. Rinne: Chabasi mi Krysawasser, Krysaschwefekohensoff, Krysakohensäure, Krysaakoho u. s. w. N. Jahrb. f. Min. ec H: 28. Beirag zur Kennniss de' Naur des Krysa wassers. N. Jahrb. f. Min ec I: 1.. G. Tammann: Uber die Dampfspa1nung von Hydraen, weche beim Verwie'1 durchsichig beiben. Ann. d. Phys. u. Chem. N. F. 63 (1897): 16. G. Wiedemann: Uber die Dissociaion der whsserhaigen Saze. Pogg. Ann. Jubeb.: Använd ieraur. A. v. Cronsed: Försök i en Mineraogie ec. 1781: 114. Upp1. 2. Shm A. Damour: Anayse de a Herscheie. Ann. Chim. Phys. Ser. 3. XIV: 97. Recherches sur es propriems hygroscopiques des mineraux de a famie des zeoihes. Ann. Chim. Phys. Ser. 3. U 1858: 438. H. Debmy: Recherches Bur a dissociaion Compes rendus G6 (1868): 194. W. Fresenius: Uber den Phiipsi und seine Beziehungen zum Harmoom und Desmin. Zeischrif f. Krys. III: 42. G. Friede.' Sur quequ)s propriees nouvees des zeoihes. Bu. Soc. Franc. de Mineraogie XIX. 1896: 94. A. Hamberg: Min. Sud. 9: Uber den Ganophyi, ein Manganzeoih, von Harsigen. Geo1. Fören. Förh. 12; 1890: 586. P. Jannasch: Uber die Besimmung des aus Mineraien durch Trockenmie abscheidbaren Wassers specie bei Heuandi und Episibi. Neues Jahrb. f. Min II: 206. Le Ohaeier: Sur a cuisson du pare. Compes rendus : 96 (1883): Maagui & Durocher: Recherches sur a Laumonie Ann. d. Mines Se'.. 4. IX: 225. Sockhom, Cenra-Tnckerie, 1900.

Examensarbete i Matematisk Statistik (20p) Effekter av olika dödlighetsantaganden för premiepensionsutbetalningarna

Examensarbete i Matematisk Statistik (20p) Effekter av olika dödlighetsantaganden för premiepensionsutbetalningarna ! #"$ # %'&*-, /. 21 354768*9 :5?@A,CBDHIE : /E J ;. K./L 6 K /EMB-6 3NE2BAO2,PQA,F

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

OBO:s metallrörsystem

OBO:s metallrörsystem OO:s mearörsysem Sysem informaion Effekiv arbee med precisionsrör Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, skrapade Fogar med svesområde, skrapade Sörre precision,

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Rörsystem 7. Rörsystem

Rörsystem 7. Rörsystem Rörsysem Rörsysem 82 Rörsysem Rörsysem Rörsyseme ransporerar amm oc maeria från arbespaserna i cenraeneen. Damme är vanigvis siane varför sanarrören är av 1,5 mm så. I samban me rök oc ren uf kan försärka

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Företagen tar täten i klimatarbetet. Nina Ekelund: Michael Anefur: Slutrapporten om hemlöshet klar

Företagen tar täten i klimatarbetet. Nina Ekelund: Michael Anefur: Slutrapporten om hemlöshet klar Ledaren: Rösa bå för a bevara de bäsa ande Michae Anefur: Surapporen o heöshe kar Lars Adakusson, KD, ackar för förroende so ny i EU de krisdeokraiska nyhesagasine orsdag 10 jui 2014 årgång: 36 Nr: 28-29

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svesning Examensarbee uför i Reglereknik av Andreas Pilkvis LiTH-ISY-EX-- Linköping Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Repetitionsuppgifter

Repetitionsuppgifter MVE5 H6 MATEMATIK Chalmers Repeiionsuppgifer Inegraler och illämpningar av inegraler. (a) Beräkna Avgör om den generaliserade inegralen arcan(x) ( + x) dx. dx x x är konvergen eller divergen. Beräkna den

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000 D-UPPSATS 2006:126 Prisuvecklingen av järnmalm 1970-2000 En jämförelse av Hoellingmodellen och den fakiska uvecklingen Timo Ryhänen Luleå ekniska universie D-uppsas Naionalekonomi Insiuionen för Indusriell

Läs mer

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort Massivrä som väggmaerial - en jämförande sudie av energiförbrukning och ermisk komfor Examensarbee inom civilingenjörsprogramme Väg- och vaenbyggnad L E N A G O L L V I K Insiuionen för bygg- och miljöeknik

Läs mer

Är terminspriserna på Nord Pool snedvridna?

Är terminspriserna på Nord Pool snedvridna? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee D Förfaare: Handledare: Pär Holmberg och Erik Glans Termin och år: Höserminen 2007 Är erminspriserna på Nord Pool snedvridna? En sudie av

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Förord: Sammanfattning:

Förord: Sammanfattning: Förord: Denna uppsas har illkommi sedan uppsasförfaarna blivi konakade av Elecrolux med en förfrågan om a undersöka saisikmodulen i deras nyimplemenerade affärssysem. Vi vill därför acka vår handledare

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Tentamen i Logistik 1 T0002N

Tentamen i Logistik 1 T0002N Insuonen för ekonom, eknk och samhäe Tenamen Logsk 1 T0002N Daum: 2011-12-20 Td: 4 mmar Hjäpmede: Mnräknare, formesamng Lärare: Dana Chronéer Jourhavande ärare Namn: Dana Chronéer Teefon: 0920-492037,

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

E. Frågor rörande lärarepersonalens ekonondska och rättsliga ställning. D. Frågor rörande skolans historia. !hen. a) Folkskollämrekåren.

E. Frågor rörande lärarepersonalens ekonondska och rättsliga ställning. D. Frågor rörande skolans historia. !hen. a) Folkskollämrekåren. so D. Frågor rörande skoans historia. E. Frågor rörande ärarepersonaens ekonondska och rättsiga stäning. 51 Föjande bidrag ti samingen af a) Fokskoämrekåren. 11 materia ti svenska fokbidning ens historia.

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Universie Examensarbee D Förfaare: Per Jonsson Handledare: Annika Alexius HT 2005 Moneära modellers prognosförmåga för den svenska kronans uveckling Sammanfaning

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Är staten löneledande? En ekonometrisk studie av löneutvecklingen för statligt anställda och privata tjänstemän 1970 2002

Är staten löneledande? En ekonometrisk studie av löneutvecklingen för statligt anställda och privata tjänstemän 1970 2002 Är saen löneledande? En ekonomerisk sudie av löneuvecklingen för salig ansällda och privaa jänsemän 1970 2002 Innehåll Förord 5 Inrodukion 6 Tidigare sudier 8 Den saliga lönebildningens uveckling 10 Daa

Läs mer

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich Projeknummer Kund Rappornummer D4.089.00 Läa karossmoduler TR08-006 Daum Referens Revision 008-0-7 Regisrerad Ufärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Open Generell dimensionering av e grundelemen

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Brandklassad vägg med trästomme

Brandklassad vägg med trästomme Brandklassad vägg med räsomme Brandkrav och uförande Examensarbee inom högskoleingenjörsprogramme Byggingenjör TOBIAS PERSSON Insiuionen för bygg- och miljöeknik Avdelningen för byggnadseknologi CHALMERS

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

1889. 52:e årgången. Häfte N:r 4

1889. 52:e årgången. Häfte N:r 4 1889. 52:e årgången. Häfte N:r 4 Harad af Cristiernins invaidinrättning, efter ha.mingar h

Läs mer

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1

1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 1880. 43:e årgången. Häfte N:r 1 TIOSI\ B IFT t;tgh' VEN AF KONG L. ÖRLOGSMANN A-SÄLLSKAPET CARLSKROKA. 43:e Årgången. C.\W5KRO\, TRTCKT IIOS EIJ\', BR0\\'.\1. 1.. 1880. Innehå. Anförande i K. Örogsmannasäskapet

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Det svenska konsumtionsbeteendet

Det svenska konsumtionsbeteendet NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Kandidauppsas i makroekonomi, 2008 De svenska konsumionsbeeende En ekonomerisk analys av den permanena inkomshypoesen Handledare : Fredrik NG Andersson Förfaare: Ida Hedlund

Läs mer

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna Förvänningar, finansiella marknader och makroekonomiska flukuaioner Kurskompendium h-02 200-0-29 Preliminär, kommenarer välkomna Av Beng Assarsson Naionalekonomiska insiuionen Uppsala universie Box 53

Läs mer

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende!

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende! n Nedrappning: Trappa upp live isälle n Biverkningar: Dea händer i kroppen 2/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. TEMAnummer All om läkemedelsberoende!

Läs mer

17 juli. 15 juli 1906. 16 juli 1906. +16,7 torra +13,5 våta +16,6 +13,5 18 juli. 19 juli. Axel Hamberg. Dagbok 1906.

17 juli. 15 juli 1906. 16 juli 1906. +16,7 torra +13,5 våta +16,6 +13,5 18 juli. 19 juli. Axel Hamberg. Dagbok 1906. Axe Hamberg. Dagbok 1906. Professor Axe Hamberg Uppsaa. Anteckningsb.ädan gama 15 jui 1906 bar. 79,3 k. 10 +13 på suttningen från Murjek mot Lue ef marina gränsen säkert ej högre än vid 734,5 k. I f.m.

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Undersökningar över vattenhaltens betydelse för barrträdsfröets kvalitet vid förvaring

Undersökningar över vattenhaltens betydelse för barrträdsfröets kvalitet vid förvaring Undersökningar över vattenhatens betydese för barrträdsfröets kvaitet vid förvaring Studies oj the importance of water content for the quaity of con[fer seed during storage av EINAR HUSS MEDDELANDEN FRÅN

Läs mer

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla Dr.Hauschka Med Hudvård från naturen för speciea behov För en behagig känsa Aa produkter är fria från syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen Med Teeth Med Skin Med Lips Dr.Hauschka Med har tagit

Läs mer

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag Förord Förord Dea examensarbee ugör en del i e sörre forskningsprojek för a öka kunskapen inom ämnesområde vinerväglag. Syfe med examensarbee är a konsruera en esrigg som en sar på forskningsprojeke. Tesriggen

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l

D: Rörande medgifvande af öppna ~ al. - Enligt nu gällande föreskrifter skola alla val ske med slutna sedlar<. l "" 24 af hvarje kretsforening väckas väckas endast af kretsforening och insändes suiftigt ti eer af centrastyresen samt cen1rastyresen, som äger att behandas iksom öfriga ärendermed förfara enigt 14 den,

Läs mer

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2011-05-24 k. 14.00-18.00 Saar: Q, Q13, QS, Q17, Q21, Q22, Q31, stora projekthaen BV 23 Tider Studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

Bearbetning av GPS-data vid Flyg- och Systemprov

Bearbetning av GPS-data vid Flyg- och Systemprov Bearbening av -daa vid Flyg- och Sysemprov Examensarbee uför i Kommuniaionssysem och Reglereni vid Tenisa Högsolan i Linöping Av Joaim Persson Reg nr: LiTH-ISY-EX-35-00 Linöping, april 00 Bearbening av

Läs mer

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson Uveckling av porföljsraegier baserade på svag koinegrerade finansiella insrumen med AdaBoosing Helena Nilsson Februari 15, 2009 Absrac Financial analyss are consanly rying o find new rading sraegies in

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Hedgefonder och aktiefonder - En studie av riskexponering och market-timing på den svenska marknaden

Hedgefonder och aktiefonder - En studie av riskexponering och market-timing på den svenska marknaden Magiseruppsas i finansiering Föreagsekonomiska insiuionen FEK 591 Lunds Universie Hedgefonder och akiefonder - En sudie av riskexponering och marke-iming på den svenska marknaden Handledare Hossein Asgharian

Läs mer

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE 18 Rörmokaren Joseph Baromgo kommer från en by nära oljefälen. Han säger a de som bor här är förlorarna, men han ror a Uganda som land kommer a bli rikare. 19 OLJA TILL VARJE PRIS Tex & Bild: Linus Karlsson

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

1889. 52:e årgången. Häfte N:r 3

1889. 52:e årgången. Häfte N:r 3 889. 52:e årgången. Häfte N:r 3 - 3 - Kontroinstrument för fingerad minskjutning. Ändamået m cd fingerar minskjutning är, att sätta minbåtsbefähafvaren i tifäe att.:_\fvft sig i bedömflndet af det anfana

Läs mer