Vaccination mot HPV för flickor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vaccination mot HPV för flickor"

Transkript

1 Manus till utbildningsmaterialet Vaccination mot HPV för flickor Version Vaccination mot HPV för flickor Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinationsprogrammet för barn. Flickor födda 1999 eller senare kommer att erbjudas vaccination mot HPV när de är år gamla. HPV är en förkortning för humana papillomvirus virus som bland annat kan orsaka en kvarstående infektion i livmoderhalsen, vilken på lång sikt kan leda till livmoderhalscancer. Infektion med HPV HPV är vår vanligaste sexuellt överförbara infektion. Den sprids genom direkt fysisk kontakt och en majoritet av alla sexuellt aktiva människor kommer någon gång att bli infekterade. Genom mikroskopiskt små skador i huden kan virus tränga ner i hudens epitelcellslager och orsaka en infektion. Viruset kan också infektera slemhinnor i t.ex. vagina, mun och anus. De flesta märker inte att de har råkat ut för en infektion och det vanliga är att den läker ut av sig själv. Användning av kondom minskar risken för smittspridning, men tar inte bort den helt. (Bilden på sidan visar ett humant papillomvirus i kraftig förstoring.) Från HPV-infektion till livmoderhalscancer Hur kan då en infektion med HPV leda fram till cancer? Hos de flesta kvinnor som får en infektion av HPV i livmoderhalsen läker infektionen ut av sig själv; uppskattningsvis 70 % av alla HPV-infektioner har läkt inom ett år. Hos några kvinnor kvarstår dock infektionen under många år. Med tiden kan den långdragna infektionen medföra förändringar i några celler. De flesta av dessa cellförändringar läker spontant och det får inga allvarliga konsekvenser, men i en liten andel fall utvecklas cellförändringen till cancer. Hela processen tar som sagt lång tid, ibland flera decennier. Det går inte att behandla HPV-infektioner med något läkemedel, men cellförändringar kan upptäckas och avlägsnas innan de ger symtom. Detta är grunden för programmet med gynekologiska cellprovskontroller. Genom att regelbundet ta cellprover från livmoderhalsen kan eventuella cellförändringar upptäckas och tas bort. Många av förändringarna skulle aldrig ha utvecklats till cancer, men i tidiga stadier går det inte att på förhand avgöra vilka som är allvarliga. Det kan i detta sammanhang vara viktigt att påpeka att en infektion med HPV är en förutsättning för att senare utveckla livmoderhalscancer. Varför en del kvinnor med cellförändringar drabbas av cancer och andra inte, är inte helt klarlagt. Man har dock kunnat

2 urskilja ett antal faktorer som ökar risken som t.ex. rökning, flera graviditeter, infektion med hiv eller andra sexuellt överförbara sjukdomar samt eventuellt användandet av p-piller. Man kan säga att HPV-infektion är en nödvändig men inte tillräcklig riskfaktor för livmoderhalscancer, dvs. utan HPV ingen livmoderhalscancer, men alla med HPV-infektion behöver inte få cancer. HPV-typer Humant papillomvirus är inte ett enhetligt virus, utan forskare har kunnat urskilja mer än 100 olika typer av HPV, som alla benämns med ett eget tal. De kan ge upphov till olika typer av infektioner i olika delar av kroppen. Mellan 35 och 40 typer kan leda till genitala infektioner. De brukar delas in i två kategorier. Omkring typer räknas som högrisktyper eller cancerogena. Det är de som kan orsaka cellförändringar som kan leda till invasiv cancer. Övriga räknas som lågrisk och kan orsaka genitala vårtor som kondylom. Bland högrisktyperna är det två som är klart dominerande när det gäller risk att utveckla livmoderhalscancer, nämligen HPV 16 och HPV 18. De här två virustyperna orsakar tillsammans över 70 % av all livmoderhalscancer och det är dessa två som vaccintillverkarna har inriktat sig på. På nästa bild framträder deras dominans tydligt. Högrisk HPV Denna tabell visar hur stor andel av alla fall av livmoderhalscancer hos europeiska kvinnor som orsakas av respektive HPV-typ. HPV 16 och 18 står alltså bakom nästan tre fjärdedelar av fallen. Övriga typer är relativt jämnt utspridda bland återstående cancerfall, med en viss övervikt för HPV 33 och 31. Livmoderhalscancer Livmoderhalscancer delas in i olika stadier efter hur långt den har utvecklats. Så kallad mikroinvasiv cancer växer mycket ytligt, ger få eller inga symtom och upptäcks därför vanligen bara som en följd av screening. Den brukar behandlas med begränsad kirurgi som omfattar borttagande av en del av livmoderhalsen. Prognosen för tillfrisknande är mycket god, fertiliteten kan ofta bevaras och ingreppet behöver inte inverka negativt på samlivet. Cancer lokaliserad till livmoderhalsen behandlas vanligen med kirurgi som innebär att livmodern, omgivande vävnad och lymfkörtlarna i lilla bäckenet tas bort, medan äggstockarna sparas. Flertalet kvinnor botas, men fertiliteten kan sällan bevaras. Avancerad cancer med spridning utanför livmodern kräver behandling med både strålning och cellgifter. Fertiliteten kan med denna behandling inte bevaras. Äggstockarna slås ut och många får komplikationer som torra slemhinnor, smärtor och fistlar. Mer än hälften av patienterna avlider inom några år från diagnostillfället. Även om äggstockarna oftast bevaras och hormonella besvär kan undvikas, så innebär situationen att få en allvarlig sjukdom i underlivet en svår påfrestning för samlivet och relationen. Det gäller särskilt för de kvinnor som förlorar fertiliteten eller får smärtor och torra slemhinnor. Det påverkar även den partner som förväntas vara stödjande. Därför är det en stor

3 vinst att upptäcka och behandla livmoderhalscancer så tidigt och skonsamt som möjligt, i den mån den inte redan har kunnat förebyggas. Epidemiologi livmoderhalscancer Om man ser till hela världen är livmoderhalscancer den näst vanligaste formen av cancer bland kvinnor och WHO beräknar att upp till kvinnor dör i denna sjukdom varje år. När gynekologiska cellprovskontroller infördes i Sverige på 1960-talet var livmoderhalscancer den tredje vanligaste cancerformen bland kvinnor i landet. Screeningprogrammet har minskat insjuknandet och dödligheten radikalt och denna cancertyp har nu sjunkit till femtonde plats på listan. Mer information om cellprovskontrollerna finns i ett annat avsnitt av utbildningen. I Sverige beräknar man att mellan 400 och 450 kvinnor insjuknar i livmoderhalscancer varje år. Bland dem beräknas HPV 16 och 18 orsaka ca 290 fall. Cirka 150 kvinnor dör varje år av livmoderhalscancer, varav 110 av cancer som orsakas av HPV 16 eller 18. Incidens efter åldergrupp Medelåldern för de kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer i Sverige är 54 år. Men, som framgår av denna graf över det uppskattade antalet fall, finns sjukdomen spridd i alla åldrar, med de första fallen bland kvinnor i 20-årsåldern. Två toppar kan urskiljas, dels runt 40 år och dels i 70-årsåldern. I grafen finns också angivna de fall som beräknas vara orsakade av HPV 16 och 18, de två typer som vaccinet skyddar mot. Vaccination mot HPV De vacciner som för närvarande finns tillgängliga på marknaden skyddar mot två av högrisktyperna HPV 16 och HPV 18. Det innebär i praktiken att vaccinationen skyddar mot ca 70 % av all livmoderhalscancer. Det är därför viktigt att det framgår för vårdnadshavare och de som vaccineras att detta vaccin inte skyddar helt mot sjukdomen. De flesta andra vacciner som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn har ju en högre skyddseffekt. Vaccinet minskar således risken för cellförändringar och cancer, men tar inte bort den helt. Det är därför mycket viktigt att flickor som vuxna går på regelbundna cellprovskontroller för att upptäcka eventuella cellförändringar som har orsakats av någon annan HPV-typ än 16 och 18. Det är viktigt att bli vaccinerad innan man har utsatts för infektion, vilket i praktiken innebär före sexualdebuten. Av denna orsak har vaccinationsåldern i Sverige bestämts till år. Alla flickor ska dock erbjudas vaccination oavsett om de har debuterat sexuellt eller inte. Vaccinet Vid tillverkning av vaccin mot HPV framställer man viruslika partiklar som är så lika de riktiga, levande virustyperna HPV 16 och 18 att vår kropp börjar producera skyddande antikroppar efter vaccinationen. Den som senare exponeras för dessa HPV-typer kommer tack vare dessa antikroppar att ha immunitet.

4 HPV-virus har arvsmassa i form av DNA i sin kärna, vilket gör att de kan föröka sig när de har infekterat en levande cell. De viruslika partiklarna i vaccinet har däremot inte något DNA. Det är därför helt omöjligt att vaccinet skulle kunna orsaka en HPV-infektion eller livmoderhalscancer hos den som har blivit vaccinerad mot HPV. Tidpunkt för vaccination Vaccinationer mot HPV är reglerade i Socialstyrelsens föreskrifter om vaccination av barn (SOSFS 2006:22). Där anges att vaccination mot HPV ska erbjudas till flickor som är födda år 1999 eller senare. Vaccinationen ska erbjudas när flickorna är år gamla och går i årskurs 5 6. Vaccinationen ges med två injektioner, vilka måste ges med ett intervall av minst 6 månader och som mest 12 månader. Vaccinet kan ges samtidigt med ett kombinerat boostervaccin som innehåller difteri, stelkramp, kikhosta samt eventuellt polio. Detta gäller även vid vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, så kallad MPR. Injektionen ges intramuskulärt i deltoideusmuskeln i överarmen. Om flera vacciner ges vid samma tillfälle ska injektionerna ges i olika armar. Kontraindikationer Kontraindikation mot HPV-vaccination är om flickan är överkänslig mot någon av de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som ingår i vaccinet. Vaccininnehållet framgår av produktresumén. Om flickan är akut sjuk och har hög feber ska vaccinationen senareläggas till ett annat tillfälle. Även flickor som redan har haft sin sexualdebut ska erbjudas vaccination. Immunsupprimerade flickor, t.ex. de med hiv eller ärftliga sjukdomar som nedsätter immunförsvaret, kan vaccineras. Vaccinationen kan dock resultera i en lägre skyddseffekt. Det har inte framkommit något som tyder på att vaccination mot HPV under graviditet skulle utgöra en risk. Men eftersom specifika vaccinstudier på gravida kvinnor inte har genomförts, bör vaccinationen skjutas upp tills att graviditeten är avslutad. Skyddseffekt av HPV-vaccin HPV-vaccinerna har testats noggrant i omfattande kontrollerade kliniska prövningar innan de blev godkända. Det har dock inte varit möjligt att testa i vilken utsträckning vaccinerna förhindrar utvecklingen av cancer, eftersom det av etiska skäl är otänkbart att vänta tills att försökspersonerna får cancer istället för att behandla de eventuella cellförändringar som

5 upptäcks. De kliniska prövningarna har istället utvärderat vaccinernas effekt på förstadier till cancer i livmoderhalsen. I studierna medverkade kvinnor mellan 15 och 26 år. För att kunna utvärdera vaccinernas skyddseffekt måste försökspersonerna vara i sexuellt aktiv ålder och därmed löpa risk för exponering för viruset. Antikroppsvaret brukar dock vara starkare hos barn än hos vuxna, så därför förväntar man sig ett starkare skydd vid vaccinering i yngre åldrar än vad man har sett i studierna. Studierna har visat att kvinnor som inte är infekterade vid vaccinationstillfället får ett i det närmaste 100-procentigt skydd mot allvarliga cellförändringar orsakade av HPV 16 och 18. Skyddseffektens varaktighet Det finns idag ingen som kan säga hur länge skyddseffekten av denna vaccination kommer att kvarstå. De första kvinnorna vaccinerades i början av 2000-talet och de följs upp kontinuerligt för att se hur skyddseffekt och immunsvar utvecklar sig över tiden. Så här långt visar de ett fortsatt bra skydd mot de två HPV-typer som omfattas av vaccinet. Vi måste alltså avvakta svaren från de långtidsstudier som genomförs för att se i vilken takt skyddseffekten avtar och för att kunna ta ställning till om en boostervaccination kan bli nödvändig i framtiden för de flickor som vaccineras nu. Gynekologiska cellprovskontroller Det svenska programmet med organiserade kallelser till cellprovskontroll infördes på talet och det fick snabbt en stor inverkan på hur många som blir sjuka och dör i livmoderhalscancer bland dem som deltar. Insjuknandet har minskat med mer än 60 % och denna cancerform har gått från att vara den tredje vanligaste bland kvinnor i Sverige till en femtondeplats. Genom programmet upptäcks årligen mellan och cellförändringar. En del av dessa skulle med största sannolikhet ha utvecklats till cancer. Behandlingen går ut på att man under lokalbedövning avlägsnar det förändrade området på livmodertappen genom en åtgärd som kallas konisation. Socialstyrelsen har i sitt beslut att införa vaccination mot HPV slagit fast att det är av yttersta vikt att kvinnor i Sverige fortsätter att gå på cellprovskontroller och helst ska anslutningen öka. Den främsta anledningen är att även vaccinerade kvinnor står utan ett skydd mot ca 30 % av all livmoderhalscancer. Vaccinet skyddar dessutom inte dem som redan var infekterade med HPV vid vaccinationstillfället. Cancerincidens över tiden I detta diagram över antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige under perioden 1959 till 2004 syns tydligt den stora inverkan som införandet av cellprovskontroller på 1960-talet fick på insjuknandet. I staplarna syns femårsmedelvärdet av antalet fall per kvinnor. Antalet har på 40 år sjunkit från över 20 fall per kvinnor till klart under 10.

6 Screeningprogrammet Screeningprogrammet kan se lite olika ut beroende på landsting, men i stora drag ingår alla kvinnor mellan 23 och 60 år. De får en kallelse till kontroll vart tredje år fram till 50 års ålder och sedan vart femte år fram tills att de fyller 60. Därefter kan provtagningen upphöra om alla prover har varit normala. Kvinnor som har haft cellförändringar brukar dock följas längre och kallas till fler kontroller. Åtta av tio kvinnor deltar i programmet regelbundet, men det är således 20 % av de svenska kvinnorna som av en eller annan anledning inte tar cellprover, och därmed går miste om möjligheten att upptäcka cellförändringar på ett tidigt stadium. Programmets betydelse för kvinnors hälsa blir också tydligt då 80 % av de kvinnor som får allvarlig livmoderhalscancer helt eller delvis har låtit bli att gå på cellprovskontroller. Skydd mot livmoderhalscancer Den svenska strategin för att skydda kvinnor mot livmoderhalscancer består således från och med 2010 av två delar: vaccination av flickor när de är år cellprovskontroller för kvinnor i åldern år Det bästa skyddet får de kvinnor som vaccineras som unga och som sedan i vuxen ålder går på regelbundna kontroller. Vi vet av erfarenhet att det finns en hel del kvinnor som av någon anledning inte går på cellprovskontroller. Denna grupp är särskilt viktig att nå med vaccination för att förhindra uppkomsten av livmoderhalscancer. Om de har vaccinerats som unga kommer de nämligen att ha en betydligt mindre risk att utveckla livmoderhalscancer än annars. Säkerhet för HPV-vaccin Vacciner, liksom alla läkemedel, måste genomgå ytterst noggranna tester innan de godkänns för användning. HPV-vaccinerna har prövats i stora placebokontrollerade och randomiserade studier på ett stort antal försökspersoner. Studierna har visat att vaccinerna är säkra och tolereras väl. HPV-vaccination har de senaste åren införts i nationella vaccinationsprogram i flera andra länder och ett stort antal flickor över hela världen har redan blivit vaccinerade. Totalt rör det sig om ca 210 miljoner doser, vilket motsvarar ca 70 miljoner flickor (2011). De utredningar som har gjorts efter rapporter om biverkningar efter dessa vaccinationer har hittills inte visat på något som gör att man har ifrågasatt HPV-vaccinernas säkerhet. På samma sätt som för övriga vacciner och andra läkemedel följs HPV-vaccinerna upp kontinuerligt vad gäller biverkningar och andra faktorer för säkerhet.

7 Biverkningar från HPV-vaccin På denna sida finns en sammanställning över de biverkningar som har rapporterats. De vanligaste är lokala biverkningar på injektionsstället som smärta, rodnad och svullnad. En mer detaljerad redogörelse kan du hitta i vaccinets produktresumé, Det har rapporterats i media och bloggar på webben om en del misstänkta biverkningar, där man trots omfattande undersökningar inte har kunnat finna något orsakssamband mellan vaccinationen och biverkningen. Informationen nedan kan vara bra att ha om det kommer frågor eller om man själv vill utveckla ämnet. Av särskilt intresse att följa för HPV-vaccinerna, liksom för andra vacciner, är rapporter om autoimmuna sjukdomar (t.ex. Guillain-Barrés syndrom och multipel skleros), reumatologiska och bindvävssjukdomar (t.ex. Crohns sjukdom), immunologiska rektioner (t.ex. allergisk chock), hudreaktioner (t.ex. nässelutslag) samt neurologiska reaktioner. Många gånger inträffar biverkningen strax efter vaccinationen, dvs. det finns ett tidssamband, men svårigheten är att avgöra om reaktionerna är direkt orsakade av vaccinet eller om det finns andra orsaker. Rapporter finns som beskriver individer som har utvecklat multipel skleros (MS) efter HPVvaccination. Efterföljande undersökningar har dock inte kunnat påvisa något orsakssamband. Fall av Guillain-Barrés syndrom efter HPV-vaccination har uppmärksammats. Trots noggrann genomgång har man dock inte kunnat konstatera något orsakssamband. Med hänsyn till tidssambandet har sjukdomen ändå angivits i produktinformationen. Det finns endast några enstaka rapporter där man misstänkt narkolepsi efter HPV-vaccination. Fallbeskrivningarna visar på ett möjligt tidssamband, men däremot inget orsakssamband. Dödsfall efter vaccination mot HPV finns rapporterade. I de flesta fall har man emellertid kunnat påvisa andra orsaker till dödsfallen såsom hjärtmuskelinflammation, blodpropp i samband med p-pilleranvändning, etc. I andra fall har informationen varit otillräcklig för att göra en bedömning av orsaken till dödsfallet. Biverkningsrapportering (1) Biverkningsrapporteringen har som främsta mål att öka säkerheten för den som använder ett läkemedel eller, som i det här fallet, blir vaccinerad. Bland annat kan man upptäcka sällsynta biverkningar som inte har rapporterats i de kliniska prövningarna, eftersom det i studierna enbart ingår ett begränsat antal individer. Biverkningsrapportering (2) När en händelse inträffar efter en vaccination finns ett tidssamband, men inte nödvändigtvis ett orsakssamband. En biverkning (på engelska adverse reaction) innebär ett fastställt orsakssamband mellan läkemedlet eller vaccinet och händelsen. Vid en möjlig eller misstänkt hän-

8 delse efter vaccination (en adverse event) har inget säkert orsakssamband kunnat visas. Men detta benämns också biverkning på svenska, eftersom det inte finns något annat bra uttryck för en ogynnsam händelse efter vaccination. Såväl biverkningar som misstänkta biverkningar ska rapporteras till Läkemedelsverket. Biverkningsrapportering (3) Tidigare var det bara läkare och sjuksköterskor som kunde rapportera biverkningar av läkemedel, men sedan några år tillbaka är det även möjligt för privatpersoner att själva rapportera om biverkningar direkt till Läkemedelsverket. Hälso- och sjukvården ska redan vid misstanke om läkemedelsbiverkning rapportera den till Läkemedelsverket. Rapporteringen görs enklast via en e-tjänst på Läkemedelsverkets webbplats. Som privatperson kan man anmäla biverkningar som har drabbat en själv, ens barn eller någon anhörig. Rapporteringen görs antingen via en e-tjänst på Läkemedelsverkets webbplats eller via en blankett som laddas ner på webbplatsen och sedan skickas in per post. Biverkningsrapportering (4) Vad är det då som ska rapporteras? För nya läkemedel, som HPV-vacciner, ska alla misstänkta biverkningar rapporteras, förutom de som återfinns som "vanliga" i FASS-texten. För samtliga läkemedel ska dessutom följande rapporteras: dödsfall livshotande reaktioner biverkningar som leder till permanent skada eller långvarig funktionsnedsättning biverkningar som leder till sjukhusvård eller dess förlängning nya oväntade biverkningar och interaktioner biverkningar som tycks öka i frekvens eller allvarlighetsgrad Kunskap om HPV-vaccination SIFO gjorde i början av 2009 en undersökning om allmänhetens kunskap om HPVvaccination på uppdrag av Nätverket mot livmoderhalscancer. Totalt intervjuades personer i åldrarna 15 år och uppåt. Som synes var det enbart 20 % av dem som svarade som tyckte att de hade god kunskap om vaccination mot HPV. Resterande 80 % hade liten eller obefintlig kunskap. Generellt var kunskapen märkbart högre hos kvinnor än hos män. Föräldrars attityd till HPV-vaccination I Sverige finns inga krav på att barn ska vaccineras, utan det är föräldrarna eller annan vårdnadshavare som avgör. Vaccinationstäckningen i Sverige för barnvaccinationer är dock

9 mycket hög och ligger på upp mot 97 % av alla barn. När det gäller vaccination mot HPV finns det dock flera faktorer som skulle kunna påverka föräldrarnas vilja att låta vaccinera sitt barn. Vaccinet är relativt nytt, det skyddar mot en infektion som sprids sexuellt och själva cancersjukdomen kan drabba flickan först när hon är vuxen, flera decennier senare. I en nyligen genomförd studie, publicerad i International Journal of Cancer, har man undersökt svenska föräldrars attityd till HPV-vaccination. Undersökningen utgjordes av en enkät och besvarades av nästan föräldrar. På denna bild presenteras några av resultaten. De flesta skulle vara villiga att låta vaccinera sitt barn mot HPV, vilket tyder på att vaccinet har en hög acceptans. Drygt 20 % var dock osäkra och dessa kan vara i behov av mer information innan de tar ställning. Bland föräldrar som har en lägre vilja att låta vaccinera sina barn märks: de som har en högre utbildning de som är födda utanför Norden samt de som generellt sett har en negativ inställning till vaccinationer. En liten andel tror att dottern kommer att bli helt skyddad mot livmoderhalscancer efter vaccinationen och nästan hälften är osäkra. Detta resultat pekar på det stora behovet av mer information om vaccinets skyddseffekt. Nästan alla föräldrar angav att de kände oro inför biverkningar, följt av om vaccinet ger fullt skydd och om vaccinationen måste förnyas. Det är dock bara oron för biverkningar som skulle få dem att avstå från vaccination. Oron för biverkningar är också något som är mycket vanligt i bloggar och på webbplatser på internet. Det är således viktigt att i informationen till föräldrar ta upp frågan om säkerhet och biverkningar och presentera kända fakta. Faktablad för vårdnadshavare Skolhälsovården kommer att ha en avgörande roll när det gäller att informera elever och föräldrar om HPV och vaccination, förutom sin roll vid genomförandet av själva vaccinationen. Detta faktablad är riktat till vårdnadshavare och innehåller information om HPV och livmoderhalscancer, vikten av att gå på gynekologiska cellprovskontroller som vuxen, hur vaccinationen går till, vilka biverkningar som kan förekomma samt vanliga frågor och svar. Bladet kan t.ex. användas i samband med att samtycke till vaccination inhämtas. Faktabladet finns översatt till 16 olika språk. Faktablad för hälsovårdspersonal Detta faktablad är riktat till hälsovårdspersonal och innehåller bland annat information om HPV och livmoderhalscancer, vikten av att gå på cellprovskontroller som vuxen, intervall mellan vaccinationerna, biverkningar, effektivitet och säkerhet samt vanliga frågor och svar. Broschyr för vårdnadshavare Denna broschyr är riktad till vårdnadshavare och innehåller information om hela det svenska

10 vaccinationsprogrammet för barn. Den senaste upplagan har utökats med två sidor om HPVvaccination. Broschyren kan köpas i buntar om 10 exemplar på Socialstyrelsens webbplats. Var finns materialet? Hur hittar man då enklast informationsmaterialet på Socialstyrelsens webbplats? Gå till adressen

Vaccination mot HPV för flickor

Vaccination mot HPV för flickor Vaccination mot HPV för flickor Kompletterande information till utbildningsmaterial - Vaccination mot HPV för flickor. Bild 4. Infektion med HPV HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektion och

Läs mer

Vaccination mot HPV för flickor

Vaccination mot HPV för flickor Vaccination mot HPV för flickor En utbildning för hälsovårdspersonal Uppdaterad i november 2016 Vaccination mot HPV för flickor Välj det område du vill veta mer om HPV-infektion och livmoderhalscancer

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 Infektion med HPV Humant papillomvirus (HPV) Källa: NIH-Visuals Online# AV-8610-3067 Från

Läs mer

Skydda dig mot livmoderhalscancer!

Skydda dig mot livmoderhalscancer! Skydda dig mot livmoderhalscancer! Vad kan ni förvänta er att vi tar upp! Budskap Kommunikationsinsatser Livmoderhalscancer Skyddseffekt Uppföljning av vaccinationsprogrammet Genomförandet Leveranser och

Läs mer

Datum 2008-03-25. Namn Form Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cervarix Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Datum 2008-03-25. Namn Form Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Cervarix Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2008-03-25 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET

Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET ONKOLOGISKT CENTRUM Regionala enheten för ccervixcancerprevention Tilläggsinformation till presentationen INFÖRANDET AV HPV-VACCIN I BARNVACCINPROGRAMMET Nedanstående presentation har utarbetats av Folkhälsoinstitutet

Läs mer

Namn Form Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Gardasil Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta. Förfylld spruta 1x0,5 ml. Två nålar.

Namn Form Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Gardasil Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta. Förfylld spruta 1x0,5 ml. Två nålar. 2012-06-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Pasteur MSD Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se Den

Läs mer

Rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus

Rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus Rekommendationer för vaccination mot humant papillomvirus Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

HPV vaccination. Bakgrund - sjukdomsbörda. Sjukdomsbörda Sverige. Bakgrund - virologi. Nationell uppföljning av vaccinationsprogrammen

HPV vaccination. Bakgrund - sjukdomsbörda. Sjukdomsbörda Sverige. Bakgrund - virologi. Nationell uppföljning av vaccinationsprogrammen ce (% of cases tested) ce (% of cases tested) L1 Bakgrund - virologi HPV vaccination Region Skåne 2012-02-06 Smittskyddsinstitutet Humant papillomvirus (HPV) >100 typer, ~40 typer infekterar genitalt Virus

Läs mer

BARNVACCINATIONS. programmet. en föräldrainformation från:

BARNVACCINATIONS. programmet. en föräldrainformation från: en föräldrainformation från: Innehållsförteckning Varför behöver vi vaccinera? 3 Hur verkar vacciner? 5 Alternativa vacciner 6 Vaccinations i Sverige 7 Förberedelse inför vaccination 8 Hur ges vaccinationerna?

Läs mer

Länk till rapporten: http://www.sbu.se/sv/publicerat/gul/vacciner-till-barn--- skyddseffekt-och-biverkningar/

Länk till rapporten: http://www.sbu.se/sv/publicerat/gul/vacciner-till-barn--- skyddseffekt-och-biverkningar/ Vacciner till barn skyddseffekt och biverkningar SBU-rapport nr 191, 2009. Länk till rapporten: http://www.sbu.se/sv/publicerat/gul/vacciner-till-barn--- skyddseffekt-och-biverkningar/ Bakgrund De globala

Läs mer

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil.

Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Om livmoderhalscancer, cellförändringar, kondylom och Gardasil. Den kvinnliga anatomin Äggledare Äggstock Livmoder Livmoderhals Livmodertapp Slida 1. Livmodertappen är känslig Området kring livmoderhalsen

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC Barnhälsovården i Göteborg, 2011-10-04 Thomas Arvidsson barnhälsovårdsöverläkare mail: thomas.arvidsson@vgregion.se Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program

Läs mer

Remiss - motion Vaccinera alla sjätteklassare med HPVvaccin

Remiss - motion Vaccinera alla sjätteklassare med HPVvaccin YTTRANDE 1(11) Hälso- och sjukvårdsnämnden Remiss - motion Vaccinera alla sjätteklassare med HPVvaccin HS 2007/0077, () motion I debatten gällande papillomvirusvaccinering saknas ofta diskussion om andra

Läs mer

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration

Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Fakta om vaccinationen Hälsodeklaration Gratis vaccination mot livmoderhalscancer! Från den 1 januari 2013 kan alla tjejer till och med 26 år vaccinera sig gratis mot de virus som orsakar 70 procent av

Läs mer

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom?

Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Vem får livmoderhalscancer? Varför tar man cellprov? Vad är kondylom? Frågor och svar av gynekolog Eva Rylander SFOG-veckan 24 augusti 2009i Norrköping Vem kan få livmoderhalscancer? Vem får inte livmoderhalscancer?

Läs mer

HPV-vaccin i det svenska vaccinationsprogrammet

HPV-vaccin i det svenska vaccinationsprogrammet HPV-vaccin i det svenska vaccinationsprogrammet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer för planering innehåller rekommendationer om hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt

Bakgrund. Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Allmänt Konsekvensutredning 2015-05-13 Dnr 4.1.1 12281/2015 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Gastón Fernández Palma gaston.fernandez-palma@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning förslag till ändring

Läs mer

HPV-vaccin: expertmyndighetens roll. Ragnar Norrby Smittskyddsinstitutet Solna

HPV-vaccin: expertmyndighetens roll. Ragnar Norrby Smittskyddsinstitutet Solna HPV-vaccin: expertmyndighetens roll Ragnar Norrby Smittskyddsinstitutet Solna SMI:s bedömningar av HPVvacciner Referensgruppen för vaccinfrågor (REFVAC) har vid två tillfällen ingående diskuterat HPV-vaccinerna;

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008 Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Rikspolisstyrelsen december 2008 www.polisen.se Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Information om blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Polisiärt arbete

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Cervarix, injektionsvätska, suspension, flerdos Vaccin mot humant papillomvirus [Typ 16, 18] (Rekombinant, med adjuvans, adsorberat) Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

Screening för livmoderhalscancer. Rekommendation och bedömningsunderlag

Screening för livmoderhalscancer. Rekommendation och bedömningsunderlag Screening för livmoderhalscancer Rekommendation och bedömningsunderlag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV

Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV Vaccinering mot livmoderhalscancer - HPV 1 Lång historia.. Socialstyrelsen föreskrift från 1 januari 2010 - HPV vaccin till alla flickor födda 1999 och senare. Nationell upphandling 2010 SKL rekommenderar

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30.

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30. S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30 Nr 4 2005 INNEHÅLL Rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar...

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION REKOMMENDATION Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2011 2012 PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 60 00 www.thl.fi 5 2011 Rekommendation

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa

Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Vaccinationsforskningen främjar barnets hälsa Bästa förälder, funderar du över att låta ditt barn delta i vaccinationsforskningen? Detta häfte ger dig information

Läs mer

Efter en förlossning 1

Efter en förlossning 1 Efter en förlossning 1 På bäddavdelningen för nyfödda får man träna hur det är att leva med en bebis Bebisen sköts av mamman under hela sjukhusvistelsen. För bebisen är den bästa platsen föräldrarnas famnar

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen, m.m. Dir. 2008:131

Kommittédirektiv. Översyn av regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen, m.m. Dir. 2008:131 Kommittédirektiv Översyn av regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen, m.m. Dir. 2008:131 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

Läs mer

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Patientguide Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Innehållsförteckning 1> Vad är LEMTRADA och hur fungerar det? 3 2> Översikt över behandling med LEMTRADA 4 3> Biverkningar

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska vaccinationsprogrammet. Det svenska barnvaccinationsprogrammet Det svenska Jet Derwig Barnhälsovårdsöverläkare Barnhälsovård Det svenska Sammanfattning Vad ingår i det nationella Nationellt vaccinationsregister Nya rutiner för BCG och hepatit B Vilka barnvaccinationer

Läs mer

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna

Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Pasteur MSD AB Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Boostrix polio. 6.3.2015, version 1

Boostrix polio. 6.3.2015, version 1 Boostrix polio 6.3.2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Kikhosta Kikhosta (pertussis)

Läs mer

Genital HPV-infektion

Genital HPV-infektion Genital HPV-infektion Anders Strand M.D. Ph.D. Department of Medical Sciences Human Papilloma Virus University Hospital Uppsala - Sweden 1 Incidence of Cervical Cancer Worldwide Human Papilloma Virus 2

Läs mer

Veckomeddelande v 12 2015-03-12. MÖTEN/KONFERENSER On 18/3 14.00 Skyddsrond Pusslet. OBS! Inställd. SCHEMABRYTANDE HU12 studieresa Rom RL12 APL

Veckomeddelande v 12 2015-03-12. MÖTEN/KONFERENSER On 18/3 14.00 Skyddsrond Pusslet. OBS! Inställd. SCHEMABRYTANDE HU12 studieresa Rom RL12 APL Livet på De Geergymnasiet är spännande. Här kan du läsa om vad som händer just nu. Veckomeddelande v 12 2015-03-12 MÖTEN/KONFERENSER On 18/3 14.00 Skyddsrond Pusslet. OBS! Inställd SCHEMABRYTANDE V 12

Läs mer

Motion: Subventionera TBE vaccin till barn

Motion: Subventionera TBE vaccin till barn YTTRANDE 1(3) 2013-12-05 LJ 2013/432 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Subventionera TBE vaccin till barn I en motion till Landstingsfullmäktige föreslår Marcus Eskdahl och Bo Kärreskog,

Läs mer

Först några frågor om dig själv och din familj. Om du har tvillingflickor, 11-12 år (födda 2000), besvara bara enkäten en gång.

Först några frågor om dig själv och din familj. Om du har tvillingflickor, 11-12 år (födda 2000), besvara bara enkäten en gång. Föräldrar till flickor som blivit erbjudna HPV-vaccination Först några frågor om dig själv och din familj. Om du har tvillingflickor, 11-12 år (födda 2000), besvara bara enkäten en gång. 1. Ange dagens

Läs mer

1. Bättre information om HPV-vaccin och HPV-test, tack!

1. Bättre information om HPV-vaccin och HPV-test, tack! UTGÅVA: 1, 2009 Ansvarig redaktör: Katarina Johansson Februari 2009 I det här numret: 1 Bättre information om HPV-vaccin och HPV-test, tack! 2 Information till patienter borde uppdateras bättre! 3 Myndigheter

Läs mer

TBE-information till allmänheten i Västra Götaland 2015

TBE-information till allmänheten i Västra Götaland 2015 Smittskydd Västra Götaland PM Dnr: 00023-2015 2015-04-30 2015 Information om fästingburen hjärninflammation (TBE) TBE (engelskans "tick borne encephalitis") är en virusorsakad hjärn- och hjärnhinneinflammation

Läs mer

TBE-information till allmänheten i Västra Götaland 2016

TBE-information till allmänheten i Västra Götaland 2016 Smittskydd Västra Götaland PM Dnr: 00008-2016 2016-03-29 M 2016 Information om fästingburen hjärninflammation (TBE) TBE (engelskans "tick borne encephalitis") är en virusorsakad hjärn- och hjärnhinneinflammation

Läs mer

Förekomst av infektioner, kondylom och cellförändringar i befolkningen efter HPV-vaccinationsprogram

Förekomst av infektioner, kondylom och cellförändringar i befolkningen efter HPV-vaccinationsprogram Förekomst av infektioner, kondylom och cellförändringar i befolkningen efter HPV-vaccinationsprogram sbu kommenterar kommentar och sammanfattning av utländska kunskapsöversikter 27 maj 2016 www.sbu.se/2016_02

Läs mer

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan. Mona Insulander Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom elevhälsan Epidemiolog / Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm mona.insulander@sll.se 2015 Sidan 1 Vilka vacciner har barnet fått hittills?

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Dokumentera vaccination

Dokumentera vaccination Dokumentera vaccination Klicka på Ordination i journalen, på den ordination vars givna vaccin ska dokumenteras. Klicka i den lilla rutan framför vaccintyp under rubriken Vaccinationer som ingår i ordinationen,

Läs mer

Gynekologisk cellprovskontroll (GCK)

Gynekologisk cellprovskontroll (GCK) MEDICINSK INSTRUKTION 1 (7) MEDICINSK INDIKATION Bakgrund Sedan slutet av 1960-talet har screening för upptäckt av symtomfria förstadier till cervixcancer, dysplasier (cellförändringar), genomförts i Sverige.

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010 Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi

Läs mer

Läkemedelsverkets säkerhetsuppföljning av HPV vaccinationer Riksstämman 2012

Läkemedelsverkets säkerhetsuppföljning av HPV vaccinationer Riksstämman 2012 Läkemedelsverkets säkerhetsuppföljning av HPV vaccinationer Riksstämman 2012 Ingemar Persson 2012-11-28 Oro för vacciners säkerhet.. H1N1-vaccinationerna 2009-2010 (Pandemrix) Oväntad händelse: Narkolepsi

Läs mer

Rapport från NetdoktorPro. Läkare underskattar bältrospatientens smärta

Rapport från NetdoktorPro. Läkare underskattar bältrospatientens smärta Rapport från NetdoktorPro Läkare underskattar bältrospatientens smärta Sammanfattning Bältros (herpes zoster) är en sjukdom som drabbar omkring var fjärde person i Sverige någon gång i livet. Bältros förknippas

Läs mer

Uppföljning av nationella vaccinationsprogram. Omfattning och uppskattad kostnad

Uppföljning av nationella vaccinationsprogram. Omfattning och uppskattad kostnad Uppföljning av nationella vaccinationsprogram Omfattning och uppskattad kostnad Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Rapport från NetdoktorPro. Läkare underskattar bältrospatientens smärta

Rapport från NetdoktorPro. Läkare underskattar bältrospatientens smärta Rapport från NetdoktorPro Läkare underskattar bältrospatientens smärta Sammanfattning Bältros (herpes zoster) är en sjukdom som drabbar omkring var fjärde person i Sverige någon gång i livet. Bältros förknippas

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa

Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa Deltagarnummer: Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa Du tillfrågas härmed om att delta i en vaccinstudie mot influensa orsakad av H1N1 (svininfluensa)

Läs mer

Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER. Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen. Centrala Barnhälsovården

Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER. Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen. Centrala Barnhälsovården Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 Bilaga 0 VACCINATIONER Gemensamt vaccinationsprogram för BVC i Västra Götalandsregionen Centrala Barnhälsovården Centrala Barnhälsovården 2009-11-27 1 Din egen förberedelse

Läs mer

83 Utökad vaccination (catch-up) mot HPV-virus enligt NLT-gruppens rekommendation HSS110097

83 Utökad vaccination (catch-up) mot HPV-virus enligt NLT-gruppens rekommendation HSS110097 Ärende 20 RS 2011-10-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2011-09-05 Akten, Regionstyrelsen, Malin Larsson 83 Utökad vaccination (catch-up) mot HPV-virus enligt NLT-gruppens

Läs mer

s00015487-06 Affärshemligheter och konfidentiell information 2015 Boehringer Ingelheim International GmbH eller ett eller flera dotterbolag

s00015487-06 Affärshemligheter och konfidentiell information 2015 Boehringer Ingelheim International GmbH eller ett eller flera dotterbolag Sida 1199 av 5 av 275 DEL VI.2 Del VI.2.1 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Information om sjukdomsförekomst Ischemisk stroke orsakas av en blodpropp i en artär i hjärnan. Bland personer över 55

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27115006HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Vaccinationer inom barnhälsovården. Kunskapscentrum barnhälsovård

Vaccinationer inom barnhälsovården. Kunskapscentrum barnhälsovård Vaccinationer inom barnhälsovården Kunskapscentrum barnhälsovård Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar 9 till alla 1 till flickor (HPV) Riktad del hepatit B och Tuberkulos

Läs mer

Motion 2015:8 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa avgiftsfri HPV-vaccination för pojkar, män som har sex med män (MSM) och hiv-bärare.

Motion 2015:8 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa avgiftsfri HPV-vaccination för pojkar, män som har sex med män (MSM) och hiv-bärare. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0299 Landstingsstyrelsen Motion 2015:8 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om införa avgiftsfri HPV-vaccination för pojkar,

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter

Risk Vad är känt Förebyggande möjligheter VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Hereditärt angioödem (HAE) är en sällsynt ärftlig sjukdom som karakteriseras av återkommande episoder av anhopning

Läs mer

Kan man skydda sig mot någon form av cancer så ska man väl det.-

Kan man skydda sig mot någon form av cancer så ska man väl det.- Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Kan man skydda sig mot någon form av cancer så ska man väl det.- Unga vaccinerade kvinnors kunskap om Humant Papillomvirus samt kunskap om och inställning

Läs mer

Motion: Subventionera TBE vaccin till barn Handlingar i ärendet:

Motion: Subventionera TBE vaccin till barn Handlingar i ärendet: Motion: Subventionera TBE vaccin till barn Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet 2013-12-05 Protokollsutdrag från Hälso-

Läs mer

TBE-information till allmänheten i Västra Götaland 2014

TBE-information till allmänheten i Västra Götaland 2014 Smittskydd Västra Götaland PM Dnr: 00018-2014 2014-06-26 M 2014 Information om fästingburen hjärninflammation (TBE) TBE (engelskans "tick borne encephalitis") är en virusorsakad hjärn- och hjärnhinneinflammation

Läs mer

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder

» 9 till alla» 1 till flickor (HPV) » BCG vaccination vid 6 månaders ålder» Hepatit B vid 3,5 och 12 månaders ålder Vaccinationer inom barnhälsovården Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa kommer i främsta rummet (artikel 3) Det nationella vaccinationsprogrammet Allmän del 10 olika sjukdomar» 9 till alla»

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Dokument PM Upprättat av Ann-Marie Cylvén Godkänt av Anders Österlund Giltigt från 2013-11-12 Revideras senast 2014-11-12 Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer

Läs mer

Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer Behandling av prostatacancer Sammanfattning Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Norden. Hög ålder, ärftlighet, viss geografisk och etnisk tillhörighet är riskfaktorer för att drabbas

Läs mer

Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013

Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013 REKOMMENDATION Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 029 524 6000 www.thl.fi

Läs mer

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård

Barnvaccinationer. Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård 1(5) Utlåtande från expertgruppen för vaccinationer Barnvaccinationer Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård Information om det allmänna vaccinationsprogrammet Det svenska barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL

Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL Version: 1 Ansvarig: Micael Widerström, smittskyddsläkare Maria Omberg VC Smittskydd och Vårdhygien Mona Landhal, handläggare primärvården 1 ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB)

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB) TILL DIG SOM FÅR (NATALIZUMAB) BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS Tag noga del av informationen i bipacksedeln som följer med läkemedlet. 1 Denna broschyr är ett komplement till behandlande

Läs mer

Fakta om mässling. Mässling orsakas av morbillivirus som sprids via luften som droppar.

Fakta om mässling. Mässling orsakas av morbillivirus som sprids via luften som droppar. 1 Fakta om mässling 1. Vad orsakar mässling? Mässling orsakas av morbillivirus som sprids via luften som droppar. 2. Är mässling farligt? Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. Viruset kan

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län 2012

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län 2012 Mars 2012 1 (6) Smittskyddsläkaren TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län 2012 2 (6) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län Bakgrund Varje år drabbas

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

De goda exemplen. Värdet av vaccin

De goda exemplen. Värdet av vaccin 2 De goda exemplen Värdet av vaccin 1 Innehållsförteckning Värdet av vacciner 3 De goda exemplen 5 Vaccin turbo för immunsystemet 5 Utveckling av nya vacciner 5 Vaccin mot nya sjukdomar ger ökat skydd

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var rädd om dig....2 Bakteriell vaginos...3 Eksem/Psoriasis...4 Herpes, vad är det?...5 Svamp i underlivet...6 Kondylom...7 Lichen sclerosus (vitfläckssjukan)...8 Slidkatarr/Sköra

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer inom Stockholms län Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg ÄRENDET Motionärerna

Läs mer

HPV-vaccinationsprogram: Vilka är de förväntade effekterna och när kommer vi att kunna se dem?

HPV-vaccinationsprogram: Vilka är de förväntade effekterna och när kommer vi att kunna se dem? HPV-vaccinationsprogram: Vilka är de förväntade effekterna och när kommer vi att kunna se dem? Joakim Dillner Professor i Infektionsepidemiologi, Internationellt Referenslaboratorium för HPV, Karolinska

Läs mer

Ärende 8. Svar på motion: Kostnadsfria HPV-tester i Region Östergötland. Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA. a t t avslå motionen.

Ärende 8. Svar på motion: Kostnadsfria HPV-tester i Region Östergötland. Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA. a t t avslå motionen. Ärende 8. Svar på motion: Kostnadsfria HPV-tester i Region Östergötland Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen. Svar på motion: Kostnadsfria HPV-tester i Region Östergötland

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016 INSTRUKTION 1 (15) INFLUENSAVACCINATION ORDINATION RISKGRUPPER Inför säsongen 2015/2016 har sammansättningen av säsongsvaccinet ändrats jämfört med föregående år så att en influensa A-stam och influensa

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 1 (3) 22 februari 2016 Drospirenon/etinylestradiol Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Preventivmedel

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Pasteur MSD Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

1. VAD WARTEC KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD WARTEC KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Bipacksedel: Information till användaren Wartec 0,5 % kräm Podofyllotoxin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 Det här läkemedel är föremål för ytterligare granskning. Detta kommer att ge snabb tillgång till ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

Läs mer

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär 2014-10-03 Solgerd Gotvik Nybliven pensionär När jag blickar tillbaka och ser att jag har varit 49 år i sjukvården på Gotland, så blir jag lite nostalgisk och undrar, vart tog åren vägen?? Under åren har

Läs mer

Riktlinjer vid exposition av mässling

Riktlinjer vid exposition av mässling 1(5) Smitta och smittöverföring Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna i världen. Infektionen orsakas av ett RNA-virus. Smittan är luftburen med små droppar som inandas eller når in

Läs mer

Sammanhållen vaccinationsinformation

Sammanhållen vaccinationsinformation Sammanhållen vaccinationsinformation 10:e årliga Konferensen i Omvårdnadsinformatik 15 maj 2014 Lars Midbøe, leg sjuksköterska, handläggare/projektledare SKL Sjuksköterskors centrala roll motivera ge råd

Läs mer

VACCINERA NU? Aktuellt om vaccination och sjukdomar hos hund

VACCINERA NU? Aktuellt om vaccination och sjukdomar hos hund VACCINERA NU? Aktuellt om vaccination och sjukdomar hos hund VAR RÄDD OM DIN HUND Vaccination av hunden är en självklarhet för den ansvarsfulle hund ägaren. Hundar i Sverige vaccineras främst mot valpsjuka,

Läs mer

Cleodette och Cleodette 28

Cleodette och Cleodette 28 Cleodette och Cleodette 28 Du har fått p-pillret Cleodette eller Cleodette 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se Kontakta din läkare Kontakta genast din läkare om du drabbas av något av nedanstående symtom medan du behandlas med JEVTANA. feber, dvs en kroppstemperatur på 38 C eller högre diarré (t.ex. om du har lös

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR TYSABRI BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS

TILL DIG SOM FÅR TYSABRI BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS TILL DIG SOM FÅR TYSABRI BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS 2 Denna broschyr är ett komplement till behandlande sjukvårdspersonals patientinformation om TYSABRI. TILL DIG SOM FÅR TYSABRI

Läs mer

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården

GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården GOTLANDS 1(2) KOMMUN 27 oktober 2008 Hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdsnämnden Begäran om medverkande i screeningprogram för colorektal cancer I Sverige är cancer i grovtarm och ändtarm den tredje

Läs mer

Så fungerar vacciner. Utbildningsdag om vaccinationer Oktober Tiia Lepp Folkhälsomyndigheten

Så fungerar vacciner. Utbildningsdag om vaccinationer Oktober Tiia Lepp Folkhälsomyndigheten Så fungerar vacciner Utbildningsdag om vaccinationer Oktober 2017 Tiia Lepp Folkhälsomyndigheten Så fungerar vacciner Innehåll Vaccintyper Vaccininducerat immunsvar Vaccinationsserier antal doser och ålder

Läs mer